ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.160.slv

Uradni list

Evropske unije

L 160

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
18. junij 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/349/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije

1

Protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

3

 

 

2011/350/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije

19

Protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

21

 

 

2011/351/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

37

Protokol med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

39

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

50

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

50

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti (med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn) Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

51

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 583/2011 z dne 9. junija 2011 o spremembah seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti ter kodifikaciji prilog A, B in C k navedeni uredbi

52

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 584/2011 z dne 17. junija 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Grana Padano (ZOP))

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 585/2011 z dne 17. junija 2011 o določitvi začasnih izrednih ukrepov podpore za sektor sadja in zelenjave

71

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 586/2011 z dne 17. junija 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

80

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 587/2011 z dne 17. junija 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

82

 

 

SKLEPI

 

 

2011/352/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 9. junija 2011 o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Kneževini Lihtenštajn

84

 

 

2011/353/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. junija 2011 o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja izrednih ukrepov v zvezi z bojem proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 17. junija 2011 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 (BCS-GHØØ2-5), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije

(2011/349/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 16, 79(2)(c), 82(1)(b) in (d), 87(2), 87(3), 89 ter 114 v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastitvi predsedstva 27. februarja 2006, ob pomoči Komisije, so bila zaključena pogajanja s Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo o Protokolu o pristopu Lihtenštajna k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

(2)

Protokol je bil v skladu s Sklepoma Sveta 2008/261/ES (1) in 2008/262/PNZ (2) ter s pridržkom njegove poznejše sklenitve, v imenu Evropske unije podpisan 28. februarja 2008.

(3)

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica.

(4)

Protokol bi bilo treba odobriti.

(5)

Kar zadeva razvoj schengenskega pravnega reda, ki sodi pod naslov V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno, da se Sklep Sveta 1999/437/ES z dne17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), smiselno uporablja v odnosih z Lihtenštajnom.

(6)

Združeno kraljestvo sodeluje pri tem sklepu v skladu s členom 5(1) Protokola št. 19 o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4).

(7)

Irska sodeluje pri tem sklepu v skladu s členom 5(1) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 6(2) Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5).

(8)

Ta sklep ne posega v stališče Danske v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in s tem povezani dokumenti se odobrijo v imenu Evropske unije.

Besedila Protokola in s tem povezanih dokumentov so priložena k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja za področja, ki jih urejajo določbe iz člena 2(1) in (2) Protokola, ter za razvoj teh področij, v kolikor so te določbe navedene v Sklepih 2000/365/ES in 2002/192/ES.

Člen 3

Določbe členov 1 do 4 Sklepa 1999/437/ES se na enak način uporabljajo za pridružitev Lihtenštajna k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Evropske unije deponira listino o odobritvi iz člena 9 Protokola, s čimer se izrazi soglasje Evropske unije s tako zavezo, in da poda naslednje uradno obvestilo:

„Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica ter od tega dneva naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se sklicevanja na „Evropsko skupnost“ v Protokolu in v Sporazumu, kjer je to primerno, štejejo za sklicevanja na „Evropsko unijo“.“

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


(1)  Sklep Sveta 2008/261/ES z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 83, 26.3.2008, str. 3).

(2)  Sklep Sveta 2008/262/PNZ z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske unije ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 83, 26.3.2008, str. 5).

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(5)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


PROTOKOL

med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

EVROPSKA UNIJA

in

EVROPSKA SKUPNOST

ter

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

in

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma podpisanega dne 26. oktobra 2004 med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (1) (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum);

OB SKLICEVANJU na člen 16 Pridružitvenega sporazuma, ki predvideva možnost Kneževine Lihtenštajn, da pristopi k navedenemu sporazumu s protokolom;

OB UPOŠTEVANJU geografske lege Kneževine Lihtenštajn;

OB UPOŠTEVANJU tesnih vezi med Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo, ki se kažejo v območju brez kontrol na mejah med Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo;

OB UPOŠTEVANJU želje Kneževine Lihtenštajn, da bi z vsemi schengenskimi državami ustvarila oziroma ohranila območje brez kontrol na mejah in se zato pridružila k schengenskemu pravnemu redu;

OB UPOŠTEVANJU, da sta bili s Sporazumom, ki ga je Svet Evropske unije 18. maja 1999 sklenil z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško (2), ti dve državi pridruženi k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da je zaželeno, da bi Kneževina Lihtenštajn pri pridružitvi k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda imela enake pogoje kot Islandija, Norveška in Švica;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba skleniti protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, ki bi za Lihtenštajn določal pravice in obveznosti, podobne tistim, ki so dogovorjene med Svetom Evropske unije na eni strani ter Islandijo, Norveško in Švico na drugi strani;

OB UPOŠTEVANJU, da se določbe Naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in aktov, sprejetih na podlagi navedenega naslova, v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko in ob upoštevanju, da na podlagi odločitev glede razvoja schengenskega pravnega reda z uporabo navedenega naslova, ki jih je Danska prenesla v svoje notranje pravo, lahko nastanejo samo obveznosti mednarodnega prava med Dansko in drugimi državami članicami;

OB UPOŠTEVANJU, da Irska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sodelujeta pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda v skladu z odločitvami, sprejetimi na podlagi Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (3);

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba zagotoviti, da bi države, ki so pridružene Evropski uniji z namenom izvajanja, uporabe in razvoja schengenskega pravnega reda, ta pravni red uporabljale tudi v svojih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da je za nemoteno delovanje schengenskega pravnega reda potreben istočasni začetek uporabe tega protokola in sporazumov med različnimi pogodbenicami, ki so pridružene ali sodelujejo pri izvajanju in razvoju schengenskega pravnega reda, s katerimi urejajo svoje medsebojne odnose;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic ali v Švici (4);

OB UPOŠTEVANJU povezave med schengenskim pravnim redom in pravnim redom Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema „Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU, da ta povezava zahteva istočasni začetek uporabe schengenskega pravnega reda in pravnega reda Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema „Eurodac“ –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

V skladu s členom 16 Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum) Kneževina Lihtenštajn (v nadaljnjem besedilu: Lihtenštajn) pristopi k Pridružitvenemu sporazumu v skladu s pogoji, določenimi v tem protokolu.

Ta pristop ustvarja vzajemne pravice in obveznosti med pogodbenicami v skladu s pravili in postopki, določenimi v tem protokolu.

Člen 2

1.   Določbe schengenskega pravnega reda, navedene v Prilogi A in Prilogi B k Pridružitvenemu sporazumu, kot se uporabljajo za države članice Evropske unije, Lihtenštajn izvaja in uporablja pod pogoji, predvidenimi v teh prilogah.

2.   Poleg tega Lihtenštajn izvaja in uporablja določbe aktov Evropske unije in Evropske skupnosti, navedene v Prilogi k temu protokolu, ki so nadomestile ali so nadaljnje razvile določbe schengenskega pravnega reda.

3.   Brez poseganja v člen 5 Lihtenštajn sprejme, izvaja in uporablja tudi akte in ukrepe Evropske unije in Evropske skupnosti, ki spreminjajo ali nadaljnje razvijajo določbe schengenskega pravnega reda, za katere se uporabljajo postopki iz Pridružitvenega sporazuma in iz tega protokola.

Člen 3

Za Lihtenštajn se uporabljajo pravice in obveznosti iz člena 3(1) do (4), členov 4 do 6, členov 8 do 10, člena 11(2), (3) in (4) ter člena 13 Pridružitvenega sporazuma.

Člen 4

Naloge predsedujočega mešanega odbora, kakor je bil ustanovljen s členom 3 Pridružitvenega sporazuma, na ravni strokovnjakov opravlja predstavnik Evropske unije. Naloge predsedujočega na ravni visokih uradnikov in ministrov opravljata izmenično po šest mesecev predstavnik Evropske unije in predstavnik vlade Lihtenštajna oziroma Švice.

Člen 5

1.   Sprejemanje novih aktov ali ukrepe v zvezi z zadevami iz člena 2 je pridržano za pristojne institucije Evropske unije. Ob upoštevanju odstavka 2 tega člena začnejo ti akti ali ukrepi veljati istočasno za Evropsko unijo, Evropsko skupnost in njene zadevne države članice ter za Lihtenštajn, razen če ti akti ali ukrepi izrecno določajo drugače. V zvezi s tem se ustrezno upošteva obdobje, ki ga navede Lihtenštajn v mešanem odboru kot potrebno, da lahko izpolni svoje ustavne zahteve.

2.

(a)

Svet Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet) nemudoma uradno obvesti Lihtenštajn o sprejetju aktov ali ukrepov iz odstavka 1, za katere so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu. Lihtenštajn se odloči, ali je njihova vsebina zanj sprejemljiva in ali jih bo prenesel v svoj notranji pravni red. O odločitvi v tridesetih dneh po sprejetju zadevnih aktov ali ukrepov uradno obvesti Svet in Komisijo Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

(b)

Če lahko vsebina takšnega akta ali ukrepa za Lihtenštajn postane zavezujoča šele, ko so izpolnjene ustavne zahteve, Lihtenštajn o tem obvesti Svet in Komisijo ob uradnem obvestilu. Lihtenštajn nemudoma pisno obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi vseh ustavnih zahtev. Če se ne zahteva referendum, se uradno obvestilo opravi najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum. Če pa se referendum zahteva, ima Lihtenštajn za svoje uradno obvestilo na voljo 18 mesecev od datuma uradnega obvestila Sveta. Od dne, določenega za začetek veljavnosti akta ali ukrepa za Lihtenštajn, in do posredovanja uradnega obvestila s strani Lihtenštajna, da so ustavne zahteve izpolnjene, Lihtenštajn, če je to mogoče, zadevni akt ali ukrep začasno izvaja.

Če Lihtenštajn zadevnega akta ali ukrepa ne more začasno izvajati in če to povzroča težave, ki ovirajo schengensko sodelovanje, položaj prouči mešani odbor. Evropska unija in Evropska skupnost lahko glede Lihtenštajna sprejmeta sorazmerne in razumne ukrepe, da se zagotovi nemoteno delovanje schengenskega sodelovanja.

3.   Sprejem aktov in ukrepov iz odstavka 2 s strani Lihtenštajna ustvari pravice in obveznosti med Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih ti akti in ukrepi zavezujejo, in Švico na drugi strani.

4.   V primeru, da:

(a)

Lihtenštajn z uradnim obvestilom sporoči svojo odločitev, da ne sprejema vsebine akta ali ukrepa iz odstavka 2, za katerega so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu; ali

(b)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) ali 5(a); ali

(c)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum ali, v primeru referenduma, v roku 18 mesecev iz odstavka 2(b) ali ne začne z začasno uporabo iz odstavka 2(b) od dne, ki je določen za začetek veljavnosti zadevnega akta ali ukrepa;

se šteje, da je ta protokol prenehal veljati, razen če mešani odbor v devetdesetih dneh po natančni preučitvi možnosti za ohranitev Protokola v veljavi odloči drugače. Prenehanje veljavnosti tega protokola učinkuje tri mesece po izteku roka 90 dni.

5.

(a)

Če določbe novega akta ali ukrepa učinkujejo tako, da državam članicam v zvezi z zaprosili za medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah ali priznavanjem nalogov drugih držav članic za preiskavo prostorov in/ali zaseg dokaznega gradiva ni več dopuščeno, da bi ravnale v skladu s pogoji iz člena 51 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (5), lahko Lihtenštajn Svet in Komisijo v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) obvesti, da teh določb ne bo sprejel ali izvajal v svojem notranjem pravnem redu, če se te nanašajo na zahteve za preiskavo in/ali zaseg za namene preiskav ali na naloge za preiskavo ali pregon kršitev na področju neposredne obdavčitve, ki po pravu Lihtenštajna, če bi bile storjene v Lihtenštajnu, ne bi bile kaznovane z odvzemom prostosti. V tem primeru se ne glede na določbe odstavka 4 ne šteje, da je ta protokol prenehal veljati.

(b)

Mešani odbor se na podlagi zahteve enega od svojih članov sestane v dveh mesecih od takšne zahteve in ob upoštevanju mednarodnih razmer razpravlja o položaju, ki izhaja iz uradnega obvestila na podlagi točke (a).

Kakor hitro mešani odbor soglasno doseže dogovor o polnem sprejetju in prenosu zadevnih določb novega akta ali ukrepa s strani Lihtenštajna, se uporabljajo odstavki 2(b), 3 in 4. Podatki iz prvega stavka odstavka 2(b) se zagotovijo v tridesetih dneh po dogovoru v mešanem odboru.

Člen 6

Lihtenštajn lahko pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s Schengenskim informacijskim sistemom in Vizumskim informacijskim sistemom za dostop do teh sistemov uporablja tehnično infrastrukturo Švice.

Člen 7

Glede upravnih stroškov, povezanih z izvajanjem tega protokola, Lihtenštajn letno prispeva v splošni proračun Evropske unije 0,071 % zneska v višini 8 100 000 EUR, ob upoštevanju letne prilagoditve na podlagi stopnje inflacije v Evropski uniji.

Člen 8

1.   Ta protokol ne vpliva na Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru ali kateri koli drugi sporazum, sklenjen med Evropsko skupnostjo in Lihtenštajnom.

2.   Ta protokol ne vpliva na sporazume, ki zavezujejo Lihtenštajn na eni strani in eno ali več držav članic na drugi strani, v kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti prevlada ta protokol.

3.   Ta protokol nikakor ne vpliva na morebitne prihodnje sporazume, sklenjene med Lihtenštajnom in Evropsko skupnostjo ali med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Lihtenštajnom na drugi strani, ali sporazume, sklenjene na podlagi členov 24 in 38 Pogodbe o Evropski uniji.

4.   Ta protokol ne vpliva na sporazume med Lihtenštajnom in Švico, kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti prevlada ta protokol.

Člen 9

1.   Ta protokol začne veljati en mesec po dnevu, na katerega je generalni sekretar Sveta, ki je depozitar tega protokola, potrdil, da so bile izpolnjene vse formalne zahteve glede privolitve strank ali v njihovem imenu, da jih ta protokol zavezuje.

2.   Člena 1 in 4 ter prvi stavek člena 5(2)(a) tega protokola ter pravice in obveznosti iz člena 3(1) do (4) in členov 4 do 6 Pridružitvenega sporazuma se od dne podpisa tega protokola za Lihtenštajn začasno uporabljajo.

3.   Glede aktov ali ukrepov, sprejetih po podpisu tega protokola, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne na dan začetka veljavnosti tega protokola teči tridesetdnevni rok iz zadnjega stavka člena 5(2)(a).

Člen 10

1.   Lihtenštajn začne določbe iz člena 2 izvajati na dan, ki ga določi Svet s soglasjem svojih članov, ki predstavljajo vlade tistih držav članic, ki uporabljajo vse določbe iz člena 2, in sicer po posvetovanju z mešanim odborom in po tem, ko se je prepričal, da je Lihtenštajn izpolnil predpogoje za izvajanje ustreznih določb.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlado Irske ter vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, sodelujejo pri sprejetju te odločitve, kolikor je povezana z določbami schengenskega pravnega reda in z akti, ki temeljijo na njem ali so z njim povezani, pri katerih ti državi članici sodelujeta.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlade držav članic, za katere se v skladu z njihovo Pogodbo o pristopu uporabljajo le nekatere določbe iz člena 2, sodelujejo pri sprejetju te odločitve, kolikor je povezana z določbami schengenskega pravnega reda, ki se za te države članice že uporabljajo.

2.   Izvajanje določb iz odstavka 1 ustvarja pravice in obveznosti med Švico in Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih te določbe zavezujejo, na drugi strani.

3.   Ta protokol se uporablja le, če se izvajajo tudi sporazumi iz člena 13 Pridružitvenega sporazuma, ki jih mora Lihtenštajn še skleniti.

4.   Poleg tega se ta protokol uporablja le, če se izvaja tudi Protokol med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici.

Člen 11

1.   Ta protokol lahko odpovesta Lihtenštajn ali Švica, odpove pa se lahko tudi s sklepom Sveta, ki se sprejme s soglasjem njegovih članov. O odpovedi se uradno obvesti depozitarja, odpoved pa začne učinkovati šest mesecev po uradnem obvestilu.

2.   V primeru odpovedi tega protokola ali Pridružitvenega sporazuma s strani Švice ali prenehanja veljavnosti Pridružitvenega sporazuma za Švico ostajata Pridružitveni sporazum in ta protokol glede odnosov med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo na eni strani ter Lihtenštajnom na drugi strani v veljavi. V takšnem primeru Svet po posvetovanju z Lihtenštajnom odloči o potrebnih ukrepih. Vendar so ti ukrepi zavezujoči za Lihtenštajn le v primeru, če jih ta sprejme.

3.   Šteje se, da je ta protokol prenehal veljati, če Lihtenštajn odpove enega od sporazumov iz člena 13 Pridružitvenega sporazuma, ki ga je sklenil Lihtenštajn, ali če odpove protokol iz člena 10(4) tega protokola.

Člen 12

Ta protokol je sestavljen v treh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43 in UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Glej stran 39 tega Uradnega lista.

(5)  KONVENCIJA O IZVAJANJU SCHENGENSKEGA SPORAZUMA z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 22.9.2000, str. 19).

PRILOGA

Priloga k Protokolu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

Določbe iz člena 2(2), ki jih Lihtenštajn uporablja od dne, določenega s strani Sveta v skladu s členom 10:

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1),

Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1); Odločba Komisije z dne 28. februarja 2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (K(2005) 409 končni) in Odločba Komisije z dne 28. junija 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (K(2006) 2909 končni),

Sklep Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 68, 15.3.2005, str. 44),

Sklep Sveta 2005/719/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 271, 15.10.2005, str. 54),

Sklep Sveta 2005/727/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa Sveta 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 273, 19.10.2005, str. 25),

Sklep Sveta 2006/228/PNZ z dne 9. marca 2006 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 81, 18.3.2006, str. 45),

Sklep Sveta 2006/229/PNZ z dne 9. marca 2006 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 81, 18.3.2006, str. 46),

Sklep Sveta 2006/631/PNZ z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka učinkovanja nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 256, 20.9.2006, str. 18),

Odločba Sveta 2005/267/ES z dne 16. marca 2005 o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (UL L 83, 1.4.2005, str. 48),

Odločba Komisije z dne 15. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Odločbe Sveta 2005/267/ES o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (C (2005) 5159 konč.),

Uredba Sveta (ES) št. 851/2005 z dne 2. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve glede mehanizma vzajemnosti (UL L 141, 4.6.2005, str. 3),

Sklep Sveta 2005/451/PNZ z dne 13. junija 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 158, 21.6.2005, str. 26),

Uredba (ES) št. 1160/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah glede dostopa služb držav članic, odgovornih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, do schengenskega informacijskega sistema (UL L 191, 22.7.2005, str. 18),

Priporočilo 2005/761/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav (UL L 289, 3.11.2005, str. 23),

Odločba Komisije z dne 29. septembra 2005 (2005/687/ES) o obliki poročila o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje in o položaju v državi gostiteljici v zadevah v zvezi z nezakonitim priseljevanjem (UL L 264, 8.10.2005, str. 8),

Sklep Sveta 2005/728/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 273, 19.10.2005, str. 26),

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2046/2005 z dne 14. decembra 2005 o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (UL L 334, 20.12.2005, str. 1),

Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1),

Odločba Sveta št. 2006/440/ES z dne 1. junija 2006 o spremembi Priloge 12 Skupnih konzularnih navodil in Priloge 14a Skupnega priročnika glede taks, ki ustrezajo upravnim stroškom obravnave prošenj za vizume (UL L 175, 29.6.2006, str. 77),

Sklep Sveta št. 2006/628/ES z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka uporabe člena 1(4) in (5) Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 256, 20.9.2006, str. 15),

Odločba Komisije št. 2006/648/ES z dne 22. septembra 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za biometrične značilnosti v zvezi z razvojem vizumskega informacijskega sistema (UL L 267, 27.9.2006, str. 41),

Popravek Odločbe Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (ne zadeva slovenske različice),

Odločba Komisije št. 2006/757/ES z dne 22. septembra 2006 o spremembi Priročnika Sirene (UL L 317, 16.11.2006, str. 1),

Sklep Komisije št. 2006/758/ES z dne 22. septembra 2006 o spremembi Priročnika Sirene (UL L 317, 16.11.2006, str. 41),

Odločba Sveta št. 2006/684/ES z dne 5. oktobra 2006 o spremembi seznama A iz Priloge 2 k Skupnim konzularnim navodilom o vizumski obveznosti za imetnike indonezijskih diplomatskih in službenih potnih listov (UL L 208, 12.10.2006, str. 29),

Odločba Komisije št. 2006/752/ES z dne 3. novembra 2006 o določitvi lokacij za vizumski informacijski sistem med razvojno fazo (UL L 305, 4.11.2006, str. 13),

Priporočilo Komisije z dne 6. novembra 2006 o vzpostavitvi „Praktičnega priročnika za mejne straže (Schengenski priročnik)“, ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic pri izvajanju mejnih kontrol oseb (C(2006) 5186 končni),

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89 in Popravek v UL L 75, 15.3.2007, str. 26),

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 1),

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4),

Uredba (ES) št. 1931/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic in spremembi določb Schengenske konvencije (UL L 405, 30.12.2006, str. 1, popravljena različica v UL L 29, 3.2.2007, str. 10),

Uredba Sveta (ES) št. 1932/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 405, 30.12.2006, str. 23, popravljena različica v UL L 29, 3.2.2007, str. 10),

Uredba Sveta (ES) št. 1988/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2424/2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 411, 30.12.2006, str. 1, popravljena različica v UL L 27, 2.2.2007, str. 3),

Sklep Sveta 2006/1007/PNZ z dne 21. decembra 2006 o spremembi Sklepa 2001/886/PNZ o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 411, 30.12.2006, str. 78, popravljena različica v UL L 27, 2.2.2007, str. 43),

Odločba Komisije (2007/170/ES) z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (1. steber) (UL L 79, 20.3.2007, str. 20,

Sklep Komisije (2007/171/ES) z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (3. steber) (UL L 79, 20.3.2007, str. 29),

Odločba št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (UL L 144, 6.6.2007, str. 22),

Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63),

Sklep Sveta (2007/472/EC) z dne 25. junija 2007 o spremembi Sklepa Izvršnega odbora ustanovljenega s Schengensko konvencijo iz leta 1990 o spremembi Finančne uredbe o stroških postavitve in delovanja za tehnični podporni del schengenskega informacijskega sistema (C.SIS) (UL L 179, 7.7.2007, str. 50),

Uredba (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah in o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 glede tega mehanizma ter o ureditvi nalog in pooblastil gostujočih uradnikov (UL L 199, 31.7.2007, str. 30),

Odločba Sveta 2007/519/ES z dne 16. julija 2007 o spremembah dela 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) (UL L 192, 24.7.2007, str. 26),

Odločba Komisije (2007/599/EC) z dne 27. avgusta 2007 o izvajanju Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2007–2013 (UL L 233, 5.9.2007, str. 3),

Odločba Sveta (2007/866/ES) z dne 6. decembra 2007 o spremembah dela 1 schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) (UL L 340, 22.12.2007, str. 92).


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

EVROPSKE UNIJE

in

EVROPSKE SKUPNOSTI

ter

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

in

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“,

ki so se sestale v Bruslju dne osemindvajsetega februarja leta 2008 zaradi podpisa Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, so sprejele Protokol.

Pooblaščenci pogodbenic so se seznanili z naslednjimi spodaj naštetimi izjavami, ki so priložene tej Sklepni listini:

Skupna izjava pogodbenic o Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije,

Skupna izjava pogodbenic o členu 23(7) Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (1),

Izjava Evropske skupnosti in Lihtenštajna o zunanjih odnosih,

Izjava Lihtenštajna o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah,

Izjava Lihtenštajna o členu 5(2)(b) (rok za sprejetje novega razvoja schengenskega pravnega reda),

Izjava Lihtenštajna o uporabi Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Evropske konvencije o izročitvi,

Izjava Evropske skupnosti o Skladu za zunanje meje za obdobje 2007–2013,

Izjava Evropske komisije o predložitvi predlogov,

Skupna izjava o skupnih sestankih.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL C 197, 12.7.2000, str. 1.

SKUPNE IZJAVE POGODBENIC

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O EVROPSKI AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE IN OPERATIVNO SODELOVANJE NA ZUNANJIH MEJAH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se seznanjajo, da se bodo sklenili nadaljnji dogovori za pridružitev Švice in Lihtenštajna k Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije po zgledu dogovorov, sklenjenih z Norveško in Islandijo.

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O ČLENU 23(7) KONVENCIJE Z DNE 29. MAJA 2000 O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se strinjajo, da lahko Lihtenštajn ob upoštevanju določb člena 23(1)(c) Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije v okoliščinah posameznega primera zahteva, da se, kolikor zadevna država članica ne pridobi privoljenja osebe, na katero se podatki nanašajo, osebni podatki lahko uporabljajo za namene iz člena 23(1)(a) in (b) samo s predhodno privolitvijo Lihtenštajna, kar zadeva postopke, pri katerih bi Lihtenštajn lahko zavrnil ali omejil posredovanje ali uporabo osebnih podatkov v skladu s Konvencijo ali listinami iz člena 1 Konvencije.

Če v določenem primeru Lihtenštajn odkloni soglasje k zaprosilu države članice na podlagi določb odstavka 1, mora pisno navesti razloge za svojo odločitev.

DRUGE IZJAVE

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI IN LIHTENŠTAJNA O ZUNANJIH ODNOSIH

Evropska skupnost in Lihtenštajn se strinjata, da se Evropska skupnost zavezuje, da bo tretje države ali mednarodne organizacije, s katerimi sklepa sporazume na področjih, ki so vezani na schengensko sodelovanje, vključno z vizumsko politiko, spodbujala k sklepanju podobnih sporazumov s Kneževino Lihtenštajn brez poseganja v pristojnost Kneževine Lihtenštajn, da sklepa takšne sporazume.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH

Lihtenštajn izjavlja, da davčne kršitve, ki jih preiskujejo organi Lihtenštajna, ne morejo biti podlaga za vložitev pritožbe na sodišču, ki je med drugim pristojno za kazenske zadeve.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLENU 5(2)(b)

(rok za sprejetje novega razvoja schengenskega pravnega reda)

Najdaljši rok 18 mesecev iz člena 5(2)(b) zajema tako odobritev kot izvedbo akta ali ukrepa. Vključene so naslednje faze:

pripravljalna faza,

parlamentarni postopek,

rok 30 dni za referendum,

kadar je primerno, referendum (organizacija in glasovanje),

razglasitev veljavnosti s strani kneza, ki je na oblasti.

Vlada Lihtenštajna nemudoma obvešča Svet in Komisijo o zaključku vseh faz.

Vlada Lihtenštajna se zavezuje, da bo uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da bi se vse zgoraj navedene faze čim prej zaključile.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O UPORABI EVROPSKE KONVENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH IN EVROPSKE KONVENCIJE O IZROČITVI

Lihtenštajn se zavezuje, da se bo pri ratifikaciji Evropske konvencije z dne 13. decembra 1957 o izročitvi in Evropske konvencije z dne 20. aprila 1959 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah vzdržal uveljavljanja pridržkov in dajanja izjav, v kolikor so pridržki in izjave nezdružljivi s tem sporazumom.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O SKLADU ZA ZUNANJE MEJE ZA OBDOBJE 2007–2013

Evropska skupnost trenutno vzpostavlja Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013, za katerega se bodo s tretjimi državami, ki so pridružene schengenskemu pravnemu redu, sklenili dodatni dogovori.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O PREDLOŽITVI PREDLOGOV

Kadar Komisija Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu posreduje predloge v zvezi s tem sporazumom, kopije teh predlogov pošlje Lihtenštajnu.

Sodelovanje v odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil

Svet je Komisijo 1. junija 2006 pooblastil za začetek pogajanj z Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn za sklenitev sporazuma o pridružitvi teh držav k delu odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda.

Do sklenitve takega sporazuma se za Lihtenštajn uporablja Sporazum v obliki izmenjave pisem med Svetom Evropske unije in Švicarsko konfederacijo o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Ne glede na to, so v zvezi z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) pogoji za sodelovanje Lihtenštajna določeni v členu 100 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

SKUPNA IZJAVA O SKUPNIH SESTANKIH

Delegacije, ki predstavljajo vlade držav članic Evropske unije,

delegacija Evropske komisije,

delegacije, ki predstavljajo vladi Republike Islandije in Kraljevine Norveške,

delegacija, ki predstavlja Vlado Švicarske konfederacije,

delegacija, ki predstavlja Vlado Kneževine Lihtenštajn,

Ugotavljajo, da s protokolom k Sporazumu o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda Lihtenštajn pristopa k mešanemu odboru, ki je bil ustanovljen z navedenim sporazumom.

So se odločile, da bodo ne glede na raven sestanka organizirale skupne sestanke mešanih odborov, ustanovljenih s Sporazumom o pridružitvi Islandije in Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda na eni strani in s Sporazumom o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pridružitvi Lihtenštajna, na drugi strani.

Ugotavljajo, da taki skupni sestanki zahtevajo pragmatične rešitve glede predsedovanja tem sestankom, ko predsedovanje prevzamejo pridružene države v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pridružitvi Lihtenštajna, ali v skladu s Sporazumom, sklenjenim med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi slednjih k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Ugotavljajo, da so pridružene države od začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter od začetka veljavnosti Protokola o pridružitvi Lihtenštajna po potrebi pripravljene odstopiti izvrševanje predsedovanja in vrstni red predsedovanja določiti z rotacijo na podlagi imenskega abecednega vrstnega reda.


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/19


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije

(2011/350/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 16, 74, 77(2) ter 79(2)(a) in (c) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po odobritvi Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastitvi Komisije 27. februarja 2006 so bila zaključena pogajanja s Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo o Protokolu o pristopu Lihtenštajna k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

(2)

Protokol je bil v skladu s sklepoma Sveta 2008/261/ES (1) in 2008/262/PNZ (2), s pridržkom njegove poznejše sklenitve, v imenu Evropske skupnosti podpisan 28. februarja 2008.

(3)

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica.

(4)

Ta protokol bi bilo treba odobriti;

(5)

Glede razvoja schengenskega pravnega reda, ki ga ureja naslov V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno, da se Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), smiselno uporablja v odnosih z Lihtenštajnom;

(6)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4); Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja;

(7)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5); Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki za zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja;

(8)

Ta sklep ne posega v stališče Danske v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in s tem povezani dokumenti se odobrijo v imenu Evropske unije.

Besedila Protokola in s tem povezanih dokumentov so priložena k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja za področja, ki jih urejajo določbe iz člena 2(1) in (2) Protokola, ter za razvoj teh področij, v kolikor te določbe niso navedene v Sklepih 2000/365/ES in 2002/192/ES.

Člen 3

Določbe členov 1 do 4 Sklepa 1999/437/ES se na enak način uporabljajo za pridružitev Lihtenštajna k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Evropske unije deponira listino o odobritvi iz člena 9 Protokola, s čimer se izrazi soglasje Evropske unije s tako zavezo, in da poda naslednje uradno obvestilo:

„Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica ter od tega dneva naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ v Protokolu in v Sporazumu, kjer je to primerno, štejejo za sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


(1)  Sklep Sveta 2008/261/ES z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 83, 26.3.2008, str. 3).

(2)  Sklep Sveta 2008/262/PNZ z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske unije ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 83, 26.3.2008, str. 5).

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(5)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


PROTOKOL

med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

EVROPSKA UNIJA

in

EVROPSKA SKUPNOST

ter

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

in

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma podpisanega dne 26. oktobra 2004 med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (1) (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum);

OB SKLICEVANJU na člen 16 Pridružitvenega sporazuma, ki predvideva možnost Kneževine Lihtenštajn, da pristopi k navedenemu sporazumu s protokolom;

OB UPOŠTEVANJU geografske lege Kneževine Lihtenštajn;

OB UPOŠTEVANJU tesnih vezi med Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo, ki se kažejo v območju brez kontrol na mejah med Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo;

OB UPOŠTEVANJU želje Kneževine Lihtenštajn, da bi z vsemi schengenskimi državami ustvarila oziroma ohranila območje brez kontrol na mejah in se zato pridružila k schengenskemu pravnemu redu;

OB UPOŠTEVANJU, da sta bili s Sporazumom, ki ga je Svet Evropske unije 18. maja 1999 sklenil z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško (2), ti dve državi pridruženi k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da je zaželeno, da bi Kneževina Lihtenštajn pri pridružitvi k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda imela enake pogoje kot Islandija, Norveška in Švica;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba skleniti protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, ki bi za Lihtenštajn določal pravice in obveznosti, podobne tistim, ki so dogovorjene med Svetom Evropske unije na eni strani ter Islandijo, Norveško in Švico na drugi strani;

OB UPOŠTEVANJU, da se določbe Naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in aktov, sprejetih na podlagi navedenega naslova, v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko in ob upoštevanju, da na podlagi odločitev glede razvoja schengenskega pravnega reda z uporabo navedenega naslova, ki jih je Danska prenesla v svoje notranje pravo, lahko nastanejo samo obveznosti mednarodnega prava med Dansko in drugimi državami članicami;

OB UPOŠTEVANJU, da Irska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sodelujeta pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda v skladu z odločitvami, sprejetimi na podlagi Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (3);

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba zagotoviti, da bi države, ki so pridružene Evropski uniji z namenom izvajanja, uporabe in razvoja schengenskega pravnega reda, ta pravni red uporabljale tudi v svojih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da je za nemoteno delovanje schengenskega pravnega reda potreben istočasni začetek uporabe tega protokola in sporazumov med različnimi pogodbenicami, ki so pridružene ali sodelujejo pri izvajanju in razvoju schengenskega pravnega reda, s katerimi urejajo svoje medsebojne odnose;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic ali v Švici (4);

OB UPOŠTEVANJU povezave med schengenskim pravnim redom in pravnim redom Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema „Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU, da ta povezava zahteva istočasni začetek uporabe schengenskega pravnega reda in pravnega reda Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema „Eurodac“ –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

V skladu s členom 16 Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum) Kneževina Lihtenštajn (v nadaljnjem besedilu: Lihtenštajn) pristopi k Pridružitvenemu sporazumu v skladu s pogoji, določenimi v tem protokolu.

Ta pristop ustvarja vzajemne pravice in obveznosti med pogodbenicami v skladu s pravili in postopki, določenimi v tem protokolu.

Člen 2

1.   Določbe schengenskega pravnega reda, navedene v Prilogi A in Prilogi B k Pridružitvenemu sporazumu, kot se uporabljajo za države članice Evropske unije, Lihtenštajn izvaja in uporablja pod pogoji, predvidenimi v teh prilogah.

2.   Poleg tega Lihtenštajn izvaja in uporablja določbe aktov Evropske unije in Evropske skupnosti, navedene v Prilogi k temu protokolu, ki so nadomestile ali so nadaljnje razvile določbe schengenskega pravnega reda.

3.   Brez poseganja v člen 5 Lihtenštajn sprejme, izvaja in uporablja tudi akte in ukrepe Evropske unije in Evropske skupnosti, ki spreminjajo ali nadaljnje razvijajo določbe schengenskega pravnega reda, za katere se uporabljajo postopki iz Pridružitvenega sporazuma in iz tega protokola.

Člen 3

Za Lihtenštajn se uporabljajo pravice in obveznosti iz člena 3(1) do (4), členov 4 do 6, členov 8 do 10, člena 11(2), (3) in (4) ter člena 13 Pridružitvenega sporazuma.

Člen 4

Naloge predsedujočega mešanega odbora, kakor je bil ustanovljen s členom 3 Pridružitvenega sporazuma, na ravni strokovnjakov opravlja predstavnik Evropske unije. Naloge predsedujočega na ravni visokih uradnikov in ministrov opravljata izmenično po šest mesecev predstavnik Evropske unije in predstavnik vlade Lihtenštajna oziroma Švice.

Člen 5

1.   Sprejemanje novih aktov ali ukrepe v zvezi z zadevami iz člena 2 je pridržano za pristojne institucije Evropske unije. Ob upoštevanju odstavka 2 tega člena začnejo ti akti ali ukrepi veljati istočasno za Evropsko unijo, Evropsko skupnost in njene zadevne države članice ter za Lihtenštajn, razen če ti akti ali ukrepi izrecno določajo drugače. V zvezi s tem se ustrezno upošteva obdobje, ki ga navede Lihtenštajn v mešanem odboru kot potrebno, da lahko izpolni svoje ustavne zahteve.

2.

(a)

Svet Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet) nemudoma uradno obvesti Lihtenštajn o sprejetju aktov ali ukrepov iz odstavka 1, za katere so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu. Lihtenštajn se odloči, ali je njihova vsebina zanj sprejemljiva in ali jih bo prenesel v svoj notranji pravni red. O odločitvi v tridesetih dneh po sprejetju zadevnih aktov ali ukrepov uradno obvesti Svet in Komisijo Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

(b)

Če lahko vsebina takšnega akta ali ukrepa za Lihtenštajn postane zavezujoča šele, ko so izpolnjene ustavne zahteve, Lihtenštajn o tem obvesti Svet in Komisijo ob uradnem obvestilu. Lihtenštajn nemudoma pisno obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi vseh ustavnih zahtev. Če se ne zahteva referendum, se uradno obvestilo opravi najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum. Če pa se referendum zahteva, ima Lihtenštajn za svoje uradno obvestilo na voljo 18 mesecev od datuma uradnega obvestila Sveta. Od dne, določenega za začetek veljavnosti akta ali ukrepa za Lihtenštajn, in do posredovanja uradnega obvestila s strani Lihtenštajna, da so ustavne zahteve izpolnjene, Lihtenštajn, če je to mogoče, zadevni akt ali ukrep začasno izvaja.

Če Lihtenštajn zadevnega akta ali ukrepa ne more začasno izvajati in če to povzroča težave, ki ovirajo schengensko sodelovanje, položaj prouči mešani odbor. Evropska unija in Evropska skupnost lahko glede Lihtenštajna sprejmeta sorazmerne in razumne ukrepe, da se zagotovi nemoteno delovanje schengenskega sodelovanja.

3.   Sprejem aktov in ukrepov iz odstavka 2 s strani Lihtenštajna ustvari pravice in obveznosti med Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih ti akti in ukrepi zavezujejo, in Švico na drugi strani.

4.   V primeru, da:

(a)

Lihtenštajn z uradnim obvestilom sporoči svojo odločitev, da ne sprejema vsebine akta ali ukrepa iz odstavka 2, za katerega so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu; ali

(b)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) ali 5(a); ali

(c)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum ali, v primeru referenduma, v roku 18 mesecev iz odstavka 2(b) ali ne začne z začasno uporabo iz odstavka 2(b) od dne, ki je določen za začetek veljavnosti zadevnega akta ali ukrepa;

se šteje, da je ta protokol prenehal veljati, razen če mešani odbor v devetdesetih dneh po natančni preučitvi možnosti za ohranitev Protokola v veljavi odloči drugače. Prenehanje veljavnosti tega protokola učinkuje tri mesece po izteku roka 90 dni.

5.

(a)

Če določbe novega akta ali ukrepa učinkujejo tako, da državam članicam v zvezi z zaprosili za medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah ali priznavanjem nalogov drugih držav članic za preiskavo prostorov in/ali zaseg dokaznega gradiva ni več dopuščeno, da bi ravnale v skladu s pogoji iz člena 51 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (5), lahko Lihtenštajn Svet in Komisijo v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) obvesti, da teh določb ne bo sprejel ali izvajal v svojem notranjem pravnem redu, če se te nanašajo na zahteve za preiskavo in/ali zaseg za namene preiskav ali na naloge za preiskavo ali pregon kršitev na področju neposredne obdavčitve, ki po pravu Lihtenštajna, če bi bile storjene v Lihtenštajnu, ne bi bile kaznovane z odvzemom prostosti. V tem primeru se ne glede na določbe odstavka 4 ne šteje, da je ta protokol prenehal veljati.

(b)

Mešani odbor se na podlagi zahteve enega od svojih članov sestane v dveh mesecih od takšne zahteve in ob upoštevanju mednarodnih razmer razpravlja o položaju, ki izhaja iz uradnega obvestila na podlagi točke (a).

Kakor hitro mešani odbor soglasno doseže dogovor o polnem sprejetju in prenosu zadevnih določb novega akta ali ukrepa s strani Lihtenštajna, se uporabljajo odstavki 2(b), 3 in 4. Podatki iz prvega stavka odstavka 2(b) se zagotovijo v tridesetih dneh po dogovoru v mešanem odboru.

Člen 6

Lihtenštajn lahko pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s Schengenskim informacijskim sistemom in Vizumskim informacijskim sistemom za dostop do teh sistemov uporablja tehnično infrastrukturo Švice.

Člen 7

Glede upravnih stroškov, povezanih z izvajanjem tega protokola, Lihtenštajn letno prispeva v splošni proračun Evropske unije 0,071 % zneska v višini 8 100 000 EUR, ob upoštevanju letne prilagoditve na podlagi stopnje inflacije v Evropski uniji.

Člen 8

1.   Ta protokol ne vpliva na Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru ali kateri koli drugi sporazum, sklenjen med Evropsko skupnostjo in Lihtenštajnom.

2.   Ta protokol ne vpliva na sporazume, ki zavezujejo Lihtenštajn na eni strani in eno ali več držav članic na drugi strani, v kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti prevlada ta protokol.

3.   Ta protokol nikakor ne vpliva na morebitne prihodnje sporazume, sklenjene med Lihtenštajnom in Evropsko skupnostjo ali med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Lihtenštajnom na drugi strani, ali sporazume, sklenjene na podlagi členov 24 in 38 Pogodbe o Evropski uniji.

4.   Ta protokol ne vpliva na sporazume med Lihtenštajnom in Švico, kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti prevlada ta protokol.

Člen 9

1.   Ta protokol začne veljati en mesec po dnevu, na katerega je generalni sekretar Sveta, ki je depozitar tega protokola, potrdil, da so bile izpolnjene vse formalne zahteve glede privolitve strank ali v njihovem imenu, da jih ta protokol zavezuje.

2.   Člena 1 in 4 ter prvi stavek člena 5(2)(a) tega protokola ter pravice in obveznosti iz člena 3(1) do (4) in členov 4 do 6 Pridružitvenega sporazuma se od dne podpisa tega protokola za Lihtenštajn začasno uporabljajo.

3.   Glede aktov ali ukrepov, sprejetih po podpisu tega protokola, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne na dan začetka veljavnosti tega protokola teči tridesetdnevni rok iz zadnjega stavka člena 5(2)(a).

Člen 10

1.   Lihtenštajn začne določbe iz člena 2 izvajati na dan, ki ga določi Svet s soglasjem svojih članov, ki predstavljajo vlade tistih držav članic, ki uporabljajo vse določbe iz člena 2, in sicer po posvetovanju z mešanim odborom in po tem, ko se je prepričal, da je Lihtenštajn izpolnil predpogoje za izvajanje ustreznih določb.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlado Irske ter vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, sodelujejo pri sprejetju te odločitve, kolikor je povezana z določbami schengenskega pravnega reda in z akti, ki temeljijo na njem ali so z njim povezani, pri katerih ti državi članici sodelujeta.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlade držav članic, za katere se v skladu z njihovo Pogodbo o pristopu uporabljajo le nekatere določbe iz člena 2, sodelujejo pri sprejetju te odločitve, kolikor je povezana z določbami schengenskega pravnega reda, ki se za te države članice že uporabljajo.

2.   Izvajanje določb iz odstavka 1 ustvarja pravice in obveznosti med Švico in Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih te določbe zavezujejo, na drugi strani.

3.   Ta protokol se uporablja le, če se izvajajo tudi sporazumi iz člena 13 Pridružitvenega sporazuma, ki jih mora Lihtenštajn še skleniti.

4.   Poleg tega se ta protokol uporablja le, če se izvaja tudi Protokol med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici.

Člen 11

1.   Ta protokol lahko odpovesta Lihtenštajn ali Švica, odpove pa se lahko tudi s sklepom Sveta, ki se sprejme s soglasjem njegovih članov. O odpovedi se uradno obvesti depozitarja, odpoved pa začne učinkovati šest mesecev po uradnem obvestilu.

2.   V primeru odpovedi tega protokola ali Pridružitvenega sporazuma s strani Švice ali prenehanja veljavnosti Pridružitvenega sporazuma za Švico ostajata Pridružitveni sporazum in ta protokol glede odnosov med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo na eni strani ter Lihtenštajnom na drugi strani v veljavi. V takšnem primeru Svet po posvetovanju z Lihtenštajnom odloči o potrebnih ukrepih. Vendar so ti ukrepi zavezujoči za Lihtenštajn le v primeru, če jih ta sprejme.

3.   Šteje se, da je ta protokol prenehal veljati, če Lihtenštajn odpove enega od sporazumov iz člena 13 Pridružitvenega sporazuma, ki ga je sklenil Lihtenštajn, ali če odpove protokol iz člena 10(4) tega protokola.

Člen 12

Ta protokol je sestavljen v treh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43 in UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Glej stran 39 tega Uradnega lista.

(5)  KONVENCIJA O IZVAJANJU SCHENGENSKEGA SPORAZUMA z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 22.9.2000, str. 19).

PRILOGA

Priloga k Protokolu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

Določbe iz člena 2(2), ki jih Lihtenštajn uporablja od dne, določenega s strani Sveta v skladu s členom 10:

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1),

Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1); Odločba Komisije z dne 28. februarja 2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (K(2005) 409 končni) in Odločba Komisije z dne 28. junija 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (K(2006) 2909 končni),

Sklep Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 68, 15.3.2005, str. 44),

Sklep Sveta 2005/719/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 271, 15.10.2005, str. 54),

Sklep Sveta 2005/727/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa Sveta 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 273, 19.10.2005, str. 25),

Sklep Sveta 2006/228/PNZ z dne 9. marca 2006 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 81, 18.3.2006, str. 45),

Sklep Sveta 2006/229/PNZ z dne 9. marca 2006 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 81, 18.3.2006, str. 46),

Sklep Sveta 2006/631/PNZ z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka učinkovanja nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 256, 20.9.2006, str. 18),

Odločba Sveta 2005/267/ES z dne 16. marca 2005 o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (UL L 83, 1.4.2005, str. 48),

Odločba Komisije z dne 15. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Odločbe Sveta 2005/267/ES o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (C (2005) 5159 konč.)

Uredba Sveta (ES) št. 851/2005 z dne 2. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve glede mehanizma vzajemnosti (UL L 141, 4.6.2005, str. 3),

Sklep Sveta 2005/451/PNZ z dne 13. junija 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 158, 21.6.2005, str. 26),

Uredba (ES) št. 1160/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah glede dostopa služb držav članic, odgovornih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, do schengenskega informacijskega sistema (UL L 191, 22.7.2005, str. 18),

Priporočilo 2005/761/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav (UL L 289, 3.11.2005, str. 23),

Odločba Komisije z dne 29. septembra 2005 o obliki poročila o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje in o položaju v državi gostiteljici v zadevah v zvezi z nezakonitim priseljevanjem (UL L 264, 8.10.2005, str. 8),

Sklep Sveta 2005/728/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 273, 19.10.2005, str. 26),

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2046/2005 z dne 14. decembra 2005 o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (UL L 334, 20.12.2005, str. 1),

Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1),

Odločba Sveta št. 2006/440/ES z dne 1. junija 2006 o spremembi Priloge 12 Skupnih konzularnih navodil in Priloge 14a Skupnega priročnika glede taks, ki ustrezajo upravnim stroškom obravnave prošenj za vizume (UL L 175, 29.6.2006, str. 77),

Sklep Sveta št. 2006/628/ES z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka uporabe člena 1(4) in (5) Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 256, 20.9.2006, str. 15),

Odločba Komisije št. 2006/648/ES z dne 22. septembra 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za biometrične značilnosti v zvezi z razvojem vizumskega informacijskega sistema (UL L 267, 27.9.2006, str. 41),

Popravek Odločbe Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (ne zadeva slovenske različice),

Odločba Komisije št. 2006/757/ES z dne 22. septembra 2006 o spremembi Priročnika Sirene (UL L 317, 16.11.2006, str. 1),

Sklep Komisije št. 2006/758/ES z dne 22. septembra 2006 o spremembi Priročnika Sirene (UL L 317, 16.11.2006, str. 41),

Odločba Sveta št. 2006/684/ES z dne 5. oktobra 2006 o spremembi seznama A iz Priloge 2 k Skupnim konzularnim navodilom o vizumski obveznosti za imetnike indonezijskih diplomatskih in službenih potnih listov (UL L 280, 12.10.2006, str. 29),

Odločba Komisije št. 2006/752/ES z dne 3. novembra 2006 o določitvi lokacij za vizumski informacijski sistem med razvojno fazo (UL L 305, 4.11.2006, str. 13),

Priporočilo Komisije z dne 6. novembra 2006 o vzpostavitvi „Praktičnega priročnika za mejne straže (Schengenski priročnik)“, ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic pri izvajanju mejnih kontrol oseb (K(2006) 5186 končni),

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89 in Popravek v UL L 75, 15.3.2007, str. 26),

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 1),

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4),

Uredba (ES) št. 1931/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic in spremembi določb Schengenske konvencije (UL L 405, 30.12.2006, str. 1, popravljena različica v UL L 29, 3.2.2007, str. 3),

Uredba Sveta (ES) št. 1932/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 405, 30.12.2006, str. 23, popravljena različica v UL L 29, 3.2.2007, str. 10),

Uredba Sveta (ES) št. 1988/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2424/2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 411, 30.12.2006, str. 1, popravljena različica v UL L 27, 2.2.2007, str. 3),

Sklep Sveta 2006/1007/PNZ z dne 21. decembra 2006 o spremembi Sklepa 2001/886/PNZ o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 411, 30.12.2006, str. 78, popravljena različica v UL L 27, 2.2.2007, str. 43),

Odločba Komisije (2007/170/ES) z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (1. steber) (UL L 79, 20.3.2007, str. 20),

Sklep Komisije (2007/171/ES) z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (3. steber) (UL L 79, 20.3.2007, str. 29),

Odločba št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (UL L 144, 6.6.2007, str. 22),

Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63),

Sklep Sveta (2007/472/EC) z dne 25. junija 2007 o spremembi Sklepa Izvršnega odbora ustanovljenega s Schengensko konvencijo iz leta 1990 o spremembi Finančne uredbe o stroških postavitve in delovanja za tehnični podporni del schengenskega informacijskega sistema (C.SIS) (UL L 179, 7.7.2007, str. 50),

Uredba (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah in o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 glede tega mehanizma ter o ureditvi nalog in pooblastil gostujočih uradnikov (UL L 199, 31.7.2007, str. 30),

Odločba Sveta 2007/519/ES z dne 16. julija 2007 o spremembah dela 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) (UL L 192, 24.7.2007, str. 26),

Odločba Komisije (2007/599/EC) z dne 27. avgusta 2007 o izvajanju Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2007–2013 (UL L 233, 5.9.2007, str. 3),

Odločba Sveta (2007/866/ES) z dne 6. decembra 2007 o spremembah dela 1 schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) (UL L 340, 22.12.2007, str. 92).


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

EVROPSKE UNIJE

in

EVROPSKE SKUPNOSTI

ter

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

in

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“,

ki so se sestale v Bruslju dne osemindvajsetega februarja leta 2008 zaradi podpisa Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, so sprejele Protokol.

Pooblaščenci pogodbenic so se seznanili z naslednjimi spodaj naštetimi izjavami, ki so priložene tej Sklepni listini:

Skupna izjava pogodbenic o Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije,

Skupna izjava pogodbenic o členu 23(7) Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (1),

Izjava Evropske skupnosti in Lihtenštajna o zunanjih odnosih,

Izjava Lihtenštajna o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah,

Izjava Lihtenštajna o členu 5(2)(b) (rok za sprejetje novega razvoja schengenskega pravnega reda),

Izjava Lihtenštajna o uporabi Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Evropske konvencije o izročitvi,

Izjava Evropske skupnosti o Skladu za zunanje meje za obdobje 2007–2013,

Izjava Evropske komisije o predložitvi predlogov,

Skupna izjava o skupnih sestankih.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL C 197, 12.7.2000, str. 1.

SKUPNE IZJAVE POGODBENIC

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O EVROPSKI AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE IN OPERATIVNO SODELOVANJE NA ZUNANJIH MEJAH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se seznanjajo, da se bodo sklenili nadaljnji dogovori za pridružitev Švice in Lihtenštajna k Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije po zgledu dogovorov, sklenjenih z Norveško in Islandijo.

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O ČLENU 23(7) KONVENCIJE Z DNE 29. MAJA 2000 O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se strinjajo, da lahko Lihtenštajn ob upoštevanju določb člena 23(1)(c) Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije v okoliščinah posameznega primera zahteva, da se, kolikor zadevna država članica ne pridobi privoljenja osebe, na katero se podatki nanašajo, osebni podatki lahko uporabljajo za namene iz člena 23(1)(a) in (b) samo s predhodno privolitvijo Lihtenštajna, kar zadeva postopke, pri katerih bi Lihtenštajn lahko zavrnil ali omejil posredovanje ali uporabo osebnih podatkov v skladu s Konvencijo ali listinami iz člena 1 Konvencije.

Če v določenem primeru Lihtenštajn odkloni soglasje k zaprosilu države članice na podlagi določb odstavka 1, mora pisno navesti razloge za svojo odločitev.

DRUGE IZJAVE

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI IN LIHTENŠTAJNA O ZUNANJIH ODNOSIH

Evropska skupnost in Lihtenštajn se strinjata, da se Evropska skupnost zavezuje, da bo tretje države ali mednarodne organizacije, s katerimi sklepa sporazume na področjih, ki so vezani na schengensko sodelovanje, vključno z vizumsko politiko, spodbujala k sklepanju podobnih sporazumov s Kneževino Lihtenštajn brez poseganja v pristojnost Kneževine Lihtenštajn, da sklepa takšne sporazume.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH

Lihtenštajn izjavlja, da davčne kršitve, ki jih preiskujejo organi Lihtenštajna, ne morejo biti podlaga za vložitev pritožbe na sodišču, ki je med drugim pristojno za kazenske zadeve.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLENU 5(2)(B)

(rok za sprejetje novega razvoja schengenskega pravnega reda)

Najdaljši rok 18 mesecev iz člena 5(2)(b) zajema tako odobritev kot izvedbo akta ali ukrepa. Vključene so naslednje faze:

pripravljalna faza,

parlamentarni postopek,

rok 30 dni za referendum,

kadar je primerno, referendum (organizacija in glasovanje),

razglasitev veljavnosti s strani kneza, ki je na oblasti.

Vlada Lihtenštajna nemudoma obvešča Svet in Komisijo o zaključku vseh faz.

Vlada Lihtenštajna se zavezuje, da bo uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da bi se vse zgoraj navedene faze čim prej zaključile.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O UPORABI EVROPSKE KONVENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH IN EVROPSKE KONVENCIJE O IZROČITVI

Lihtenštajn se zavezuje, da se bo pri ratifikaciji Evropske konvencije z dne 13. decembra 1957 o izročitvi in Evropske konvencije z dne 20. aprila 1959 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah vzdržal uveljavljanja pridržkov in dajanja izjav, v kolikor so pridržki in izjave nezdružljivi s tem sporazumom.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O SKLADU ZA ZUNANJE MEJE ZA OBDOBJE 2007–2013

Evropska skupnost trenutno vzpostavlja Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013, za katerega se bodo s tretjimi državami, ki so pridružene schengenskemu pravnemu redu, sklenili dodatni dogovori.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O PREDLOŽITVI PREDLOGOV

Kadar Komisija Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu posreduje predloge v zvezi s tem sporazumom, kopije teh predlogov pošlje Lihtenštajnu.

Sodelovanje v odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil

Svet je Komisijo 1. junija 2006 pooblastil za začetek pogajanj z Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn za sklenitev sporazuma o pridružitvi teh držav k delu odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda.

Do sklenitve takega sporazuma se za Lihtenštajn uporablja Sporazum v obliki izmenjave pisem med Svetom Evropske unije in Švicarsko konfederacijo o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Ne glede na to, so v zvezi z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) pogoji za sodelovanje Lihtenštajna določeni v členu 100 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

SKUPNA IZJAVA O SKUPNIH SESTANKIH

Delegacije, ki predstavljajo vlade držav članic Evropske unije,

delegacija Evropske komisije,

delegacije, ki predstavljajo vladi Republike Islandije in Kraljevine Norveške,

delegacija, ki predstavlja Vlado Švicarske konfederacije,

delegacija, ki predstavlja Vlado Kneževine Lihtenštajn,

Ugotavljajo, da s protokolom k Sporazumu o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda Lihtenštajn pristopa k mešanemu odboru, ki je bil ustanovljen z navedenim sporazumom.

So se odločile, da bodo ne glede na raven sestanka organizirale skupne sestanke mešanih odborov, ustanovljenih s Sporazumom o pridružitvi Islandije in Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda na eni strani in s Sporazumom o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pridružitvi Lihtenštajna, na drugi strani.

Ugotavljajo, da taki skupni sestanki zahtevajo pragmatične rešitve glede predsedovanja tem sestankom, ko predsedovanje prevzamejo pridružene države v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pridružitvi Lihtenštajna, ali v skladu s Sporazumom, sklenjenim med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi slednjih k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Ugotavljajo, da so pridružene države od začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter od začetka veljavnosti Protokola o pridružitvi Lihtenštajna po potrebi pripravljene odstopiti izvrševanje predsedovanja in vrstni red predsedovanja določiti z rotacijo na podlagi imenskega abecednega vrstnega reda.


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/37


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

(2011/351/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2)(e) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po odobritvi Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastitvi Komisije 27. februarja 2006 so bila zaključena pogajanja s Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o Protokolu o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 28. februarja 2008 in s pridržkom njegove poznejše sklenitve je bil ta protokol v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 28. februarja 2008.

(3)

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica.

(4)

Ta protokol bi bilo treba odobriti.

(5)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, obe državi članici sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, in k njemu priložene izjave so odobreni v imenu Evropske unije.

Besedilo Protokola, njegova Sklepna listina in s tem povezane izjave so priloženi k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Unije deponira listino o odobritvi iz člena 8(1) Protokola, s čimer se izrazi soglasje Unije s tako zavezo, in da poda naslednje uradno obvestilo:

„Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica, v skladu s členom 1 Pogodbe o Evropski uniji, in od tega datuma izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ v Protokolu in v Sporazumu, kjer je to primerno, štejejo za sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


PROTOKOL

med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

EVROPSKA SKUPNOST

In

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

In

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, ki je bil podpisan 26. oktobra 2004 (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švico“);

SKLICUJOČ SE na člen 15 Sporazuma, ki določa možnost, da Kneževine Lihtenštajn s protokolom pristopi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švico;

OB UPOŠTEVANJU geografske lege Kneževine Lihtenštajn;

OB UPOŠTEVANJU želje Kneževine Lihtenštajn po pridružitvi k zakonodaji Skupnosti, ki zajema Dublinsko uredbo in Uredbo „Eurodac“ (v nadaljnjem besedilu „pravni red Dublin/Eurodac“);

OB UPOŠTEVANJU, da je Evropska skupnost 19. januarja 2001 sklenila Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem (2), ki temelji na Dublinski konvenciji;

OB UPOŠTEVANJU, da je zaželeno, da bi se Kneževina Lihtenštajn pridružila k izvajanju, uporabi in razvoju pravnega reda Dublin/Eurodac pod enakimi pogoji kot Islandija, Norveška in Švica;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba skleniti protokol med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, ki bi za Lihtenštajn določal pravice in obveznosti, podobne tistim, ki so dogovorjene med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Islandijo, Norveško in Švico na drugi strani;

OB UPOŠTEVANJU, da se določbe naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in akti, sprejeti na podlagi navedenega naslova, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, vseeno bi moralo biti Švicarski konfederaciji in Kneževini Lihtenštajn na eni strani ter Danski na drugi strani omogočeno v medsebojnih odnosih uporabljati vsebinske določbe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico, kot je določeno v členu 11(1) Sporazuma;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba zagotoviti, da bi države, ki so pridružene k Evropski skupnosti z namenom izvajanja, uporabe in razvoja pravnega reda Dublin/Eurodac, ta pravni red uporabljale tudi v svojih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da je za nemoteno delovanje pravnega reda Dublin/Eurodac potreben istočasni začetek uporabe tega protokola in sporazumov med različnimi pogodbenicami, ki so pridružene ali sodelujejo pri izvajanju in razvoju pravnega reda Dublin/Eurodac, s katerimi urejajo svoje medsebojne odnose;

OB UPOŠTEVANJU, da mora Lihtenštajn uporabljati Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3), kot jo uporabljajo države članice Evropske unije pri obdelavi podatkov za namene tega protokola;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4);

OB UPOŠTEVANJU povezave med pravnim redom Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema Eurodac ter schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da ta povezava zahteva istočasni začetek uporabe schengenskega pravnega reda in pravnega reda Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema Eurodac –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   V skladu s členom 15 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švico“), Kneževina Lihtenštajn (v nadaljnjem besedilu „Lihtenštajn“) pristopi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švico v skladu s pogoji, določenimi v tem protokolu.

2.   Ta protokol vzpostavlja vzajemne pravice in obveznosti med pogodbenicami v skladu s pravili in postopki, določenimi v tem protokolu.

Člen 2

1.   Določbe:

Uredbe Dublin (5),

Uredbe Eurodac (6),

Izvedbene uredbe Eurodac (7) in

Izvedbene uredbe Dublin (8)

Lihtenštajn izvaja in uporablja v svojih odnosih z državami članicami Evropske unije in Švico.

2.   Brez poseganja v člen 5 Lihtenštajn sprejme, izvaja in uporablja tudi akte in ukrepe Evropske skupnosti, ki spreminjajo ali temeljijo na določbah iz odstavka 1, ter odločitve, sprejete v skladu s postopki iz teh določb.

3.   Za namene odstavkov 1 in 2 se sklicevanja na „države članice“ v določbah iz odstavka 1 vključujejo tudi Lihtenštajn.

Člen 3

Pravice in obveznosti iz člena 2, člena 3(1) do (4), člena 5 do 7, drugega pododstavka člena 8(1) in člena 8(2) ter člena 9 do 11 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico se smiselno uporabljajo za Lihtenštajn.

Člen 4

Predstavnik vlade Lihtenštajna postane član mešanega odbora, kakor je bil ustanovljen s členom 3 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico.

Naloge predsedujočega mešanega odbora opravljata izmenično po šest mesecev predstavnik Komisije Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) in predstavnik vlade Lihtenštajna oziroma Švice.

Člen 5

1.   Ob upoštevanju odstavka 2, če Svet Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „Svet“) sprejme akte ali ukrepe, ki spreminjajo ali temeljijo na določbah iz člena 2, in če so akti ali ukrepi sprejeti v skladu s postopki iz teh določb, države članice in Lihtenštajn začnejo istočasno uporabljati te akte ali ukrepe, razen če izrecne določbe določajo drugače.

2.   Komisija nemudoma uradno obvesti Lihtenštajn o sprejetju aktov ali ukrepov iz odstavka 1. Lihtenštajn se odloči, ali bo sprejel njihovo vsebino in ali jih bo prenesel v svoj notranji pravni red. O tej odločitvi uradno obvesti Komisijo v tridesetih dneh po sprejetju zadevnih aktov ali ukrepov.

3.   Če lahko vsebina takšnega akta ali ukrepa za Lihtenštajn postane zavezujoča šele, ko so izpolnjene ustavne zahteve, Lihtenštajn o tem obvesti Komisijo ob uradnem obvestilu. Lihtenštajn nemudoma pisno obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi vseh ustavnih zahtev. Če se ne zahteva referendum, se uradno obvestilo opravi najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum. Če pa se referendum zahteva, ima Lihtenštajn za svoje uradno obvestilo na voljo največ 18 mesecev od datuma uradnega obvestila Komisije. Od dne, določenega za začetek veljavnosti akta ali ukrepa za Lihtenštajn, in do posredovanja uradnega obvestila s strani Lihtenštajna, da so ustavne zahteve izpolnjene, Lihtenštajn, če je to mogoče, zadevni akt ali ukrep začasno izvaja.

4.   Če Lihtenštajn zadevnega akta ali ukrepa ne more začasno izvajati in če to povzroča težave, ki ovirajo potek sodelovanja na področju Dublin/Eurodac, položaj prouči mešani odbor. Evropska skupnost lahko glede Lihtenštajna sprejme sorazmerne in razumne ukrepe, da se zagotovi nemoteno delovanje sodelovanja na področju Dublin/Eurodac.

5.   Sprejme aktov in ukrepov iz odstavka 1 s strani Lihtenštajna ustvari pravice in obveznosti med Lihtenštajnom, Švico in državami članicami Evropske unije.

6.   Uporaba tega protokola se odloži, če:

(a)

Lihtenštajn z uradnim obvestilom sporoči svojo odločitev, da ne sprejema vsebine akta ali ukrepa iz odstavka 1, za katerega so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu; ali

(b)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila v tridesetih dneh iz odstavka 2, ali

(c)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum ali, v primeru referenduma, v roku 18 mesecev iz odstavka 3 ali ne začne z začasno uporabo iz odstavka 3 od dne, ki je določen za začetek veljavnosti zadevnega akta ali ukrepa.

7.   Mešani odbor prouči težavo, ki je povzročila odložitev uporabe, in si v 90 dneh prizadeva za odpravo vzrokov za nesprejetje ali neratifikacijo. Po proučitvi vseh drugih možnosti, da se ohrani dobro delovanje tega protokola, vključno z možnostjo upoštevanja enakosti zakonov in predpisov pogodbenic, lahko mešani odbor soglasno odloči, da se ta protokol začne ponovno uporabljati. V primeru, da je uporaba tega protokola po 90 dneh še vedno odložena, se šteje, da je Protokol prenehal veljati.

Člen 6

Glede upravnih stroškov in stroškov poslovanja, povezanih z vzpostavitvijo in delovanjem Centralne enote Eurodaca, Lihtenštajn prispeva v splošni proračun Evropskih skupnosti 0,071 % začetnega referenčnega zneska v višini 11 675 000 EUR in od proračunskega leta 2004 naprej letni prispevek v višini 0,071 % ustreznih proračunskih sredstev za zadevno finančno leto.

Člen 7

Ta protokol ne vpliva na sporazume med Lihtenštajnom in Švico, kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti teh sporazumov s tem protokolom prevlada ta protokol.

Člen 8

1.   Ta protokol pogodbenice ratificirajo ali odobrijo. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta, ki je depozitar tega protokola.

2.   Ta protokol začne veljati na prvi dan meseca, ki sledi uradnemu obvestilu depozitarja pogodbenicam, da je bil deponirana zadnja listina o ratifikaciji ali odobritvi.

3.   Člena 1 in 4 ter prvi stavek člena 5(2) tega protokola ter pravice in obveznosti iz člena 2 in člena 3(1) do (4) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico se od dne podpisa tega protokola za Lihtenštajn začasno uporabljajo.

Člen 9

Glede aktov ali ukrepov, sprejetih po podpisu tega protokola, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne na dan začetka veljavnosti tega protokola teči tridesetdnevni rok iz zadnjega stavka člena 5(2).

Člen 10

1.   Ta protokol se uporablja le, če se izvajajo tudi sporazumi iz člena 11 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico, ki jih mora skleniti Lihtenštajn.

2.   Poleg tega se ta protokol uporablja le, če se izvaja tudi Protokol, sklenjen med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Člen 11

1.   Ta protokol lahko odpove vsaka pogodbenica. O odpovedi se uradno obvesti depozitarja, odpoved pa začne učinkovati šest mesecev po uradnem obvestilu.

2.   V primeru odpovedi tega protokola ali Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico s strani Švice ali prenehanja veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico za Švico ostajata Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švico in ta protokol glede odnosov med Evropsko skupnostjo na eni strani in Lihtenštajnom na drugi strani v veljavi.

3.   Šteje se, da je ta protokol prenehal veljati, če Lihtenštajn odpove enega od sporazumov iz člena 11 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico, ki ga je sklenil Lihtenštajn, ali če odpove protokola iz člena 10(2) tega protokola.

Člen 12

Ta protokol je sestavljen v treh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(2)  UL L 93, 3.4.2001, str. 38.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(4)  Glej stran 3 tega Uradnega lista.

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 50, 25.2.2003, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 222, 5.9.2003, str. 3).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, da se lahko določijo pogodbenice, odgovorne za obravnavo prošnje za azil v skladu z Dublinsko konvencijo (UL L 316, 15.12.2000, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 407/2002 z dne 28. februarja 2002 o pravilih za izvedbo Uredbe (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (UL L 62, 5.3.2002, str. 1).


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

EVROPSKE SKUPNOSTI

in

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

in

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“,

ki so se sestale v Bruslju dne osemindvajsetega februarja leta 2008 zaradi podpisa Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, so sprejele Protokol.

Pooblaščenci pogodbenic so se seznanili z naslednjimi spodaj naštetimi izjavami, ki so priložene tej Sklepni listini:

Skupna izjava pogodbenic o tesnem dialogu,

Izjava Lihtenštajna o členu 5(3),

Skupna izjava o skupnih sestankih mešanih odborov.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O TESNEM DIALOGU

Pogodbenice poudarjajo pomen tesnega in produktivnega dialoga med vsemi stranmi, ki sodelujejo pri izvajanju določb, navedenih v členu 2(1) tega protokola.

V zvezi s sestanki mešanega odbora bo Komisija v skladu s členom 3(1) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico povabila strokovnjake iz držav članic, da prisluhnejo strokovnjakom iz Lihtenštajna o vseh zadevah iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico.

Pogodbenice ugotavljajo, da so države članice to povabilo pripravljene sprejeti in sodelovati pri teh izmenjavah mnenj z Lihtenštajnom o vseh zadevah iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLENU 5(3)

(rok za sprejetje novega razvoja pravnega reda Dublin/Eurodac)

Najdaljši rok 18 mesecev iz člena 5(3) zajema tako odobritev kot izvedbo akta ali ukrepa. Vključene so naslednje faze:

pripravljalna faza,

parlamentarni postopek,

rok 30 dni za referendum,

kadar je primerno, referendum (organizacija in glasovanje),

razglasitev veljavnosti s strani kneza, ki je trenutno na oblasti.

Vlada Lihtenštajna nemudoma obvešča Svet in Komisijo o zaključku vseh faz.

Vlada Lihtenštajna se zavezuje, da bo uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da bi se vse zgoraj navedene faze čim prej zaključile.

SKUPNA IZJAVA O SKUPNIH SESTANKIH MEŠANIH ODBOROV

Delegacija Evropske komisije,

delegacije, ki predstavljajo vladi Republike Islandije in Kraljevine Norveške,

delegacija, ki predstavlja Vlado Švicarske konfederacije,

delegacija, ki predstavlja Vlado Kneževine Lihtenštajn,

Ugotavljajo, da s protokolom k navedenemu sporazumu Lihtenštajn pristopa k mešanemu odboru, ki je bil ustanovljen s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici.

So se odločile, da bodo skupaj organizirale sestanke mešanih odborov, ustanovljenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem na eni strani ter s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pristopu Lihtenštajna, na drugi strani.

Ugotavljajo, da taki skupni sestanki zahtevajo pragmatične rešitve glede predsedovanja tem sestankom, ko predsedovanje prevzamejo pridružene države v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pristopu Lihtenštajna, ali v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem.

Ugotavljajo, da so pridružene države od začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pristopu Lihtenštajna, po potrebi pripravljene odstopiti izvrševanje predsedovanja in vrstni red predsedovanja določiti z rotacijo na podlagi imenskega vrstnega reda.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/50


Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti navedenega protokola (1), ki je bil podpisan v Bruslju 28. februarja 2008, so bili zaključeni 7. marca 2011. Ta protokol je zato v skladu s prvim odstavkom člena 9 začel veljati 7. aprila 2011.


(1)  Glej stran 3 tega Uradnega lista.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/50


Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti navedenega protokola (1), ki je bil podpisan 28. februarja 2008, so se zaključili 7. marca 2011. Protokol je tako v skladu s členom 8(2) Protokola začel veljati 1. aprila 2011.


(1)  Glej stran 39 tega Uradnega lista.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/51


Obvestilo o začetku veljavnosti (med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn) Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

Po zaključku ustreznih postopkov 24. oktobra 2008 je navedeni protokol (1), ki je bil podpisan 28. februarja 2008 v Bruslju, 1. decembra 2008 začel veljati med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo.

Glede na to, da so bili postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega protokola med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn, zaključeni 7. marca 2011, bo navedeni protokol za Kneževino Lihtenštajn v skladu s členom 5(3) Protokola začel veljati 1. maja 2011.


(1)  UL L 161, 24.6.2009, str. 8.


UREDBE

18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/52


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 583/2011

z dne 9. junija 2011

o spremembah seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti ter kodifikaciji prilog A, B in C k navedeni uredbi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (1), zlasti člena 45 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 so našteta poimenovanja, ki se uporabljajo v nacionalni zakonodaji držav članic za postopke in upravitelje, za katere se uporablja navedena uredba. V Prilogi A so našteti postopki v primeru insolventnosti iz člena 2(a) navedene uredbe. V Prilogi B so našteti likvidacijski postopki iz člena 2(c) navedene uredbe, v Prilogi C pa upravitelji iz člena 2(b) navedene uredbe.

(2)

Avstrija je 15. septembra 2010 v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1346/2000 uradno obvestila Komisijo o spremembah seznamov iz prilog A, B in C k navedeni uredbi.

(3)

Latvija je 23. novembra 2010 v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1346/2000 uradno obvestila Komisijo o spremembah seznamov iz prilog A in B k navedeni uredbi.

(4)

Zaradi sprememb prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 po omenjenem uradnem obvestilu Avstrije in Latvije bi bilo treba kodificirati priloge A, B in C k navedeni uredbi, da bi se vsem stranem, vključenim v postopke v primeru insolventnosti, ki jih ureja navedena uredba, zagotovila ustrezna pravna varnost.

(5)

Uredba (ES) št. 1346/2000 zavezuje Irsko in Združeno kraljestvo, ki v skladu s členom 45 navedene uredbe sodelujeta pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja.

(7)

Zato je treba ustrezno spremeniti in kodificirati priloge A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1346/2000 se spremeni, kot sledi:

1.

Priloga A se spremeni kot sledi:

(a)

poimenovanja za Latvijo se nadomestijo z naslednjim:

„LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

(b)

poimenovanja za Avstrijo se nadomestijo z naslednjim:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren“;

2.

Priloga B se spremeni kot sledi:

(a)

poimenovanja za Latvijo se nadomestijo z naslednjim:

„LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

(b)

poimenovanja za Avstrijo se nadomestijo z naslednjim:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)“;

3.

Priloga C se spremeni kot sledi:

„ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht“.

Člen 2

Priloge A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000, kakor so bile spremenjene v skladu s členom 1 te uredbe, se kodificirajo in nadomestijo z besedilom iz prilog I, II in III k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se v skladu s Pogodbama v državah članicah neposredno uporablja.

V Luxembourgu, 9. junija 2011

Za Svet

Predsednik

PINTÉR S.


(1)  UL L 160, 30.6.2000, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA A

Postopki v primeru insolventnosti iz člena 2(a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration“.


PRILOGA II

„PRILOGA B

Likvidacijski postopki iz člena 2(c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.“


PRILOGA III

„PRILOGA C

Upravitelji iz člena 2(b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor“.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 584/2011

z dne 17. junija 2011

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Grana Padano (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 preučila vlogo Italije za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Grana Padano“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Švicarski organi so v imenu družbe Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Švica, Komisiji v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006 poslali izjavo o ugovoru. V dopisu z dne 6. aprila 2010 je zainteresirani strani povabila, naj se ustrezno posvetujeta.

(4)

Ker je bil v šestmesečnem roku sprejet dogovor, ki je vključeval manjše spremembe specifikacije, mora Komisija sprejeti sklep.

(5)

Ob upoštevanju navedenega je treba spremembe odobriti in objaviti spremenjen enotni dokument –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, navedene v Prilogi 2 v zvezi z imenom iz Priloge 1 k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Uporablja se spremenjen enotni dokument iz Priloge 2 k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(3)  UL C 199, 25.8.2009, str. 24.


PRILOGA I

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Grana Padano (ZOP)


PRILOGA II

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„GRANA PADANO“

št. ES: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

ZGO ( ) ZOP (X)

1.   Ime

„GRANA PADANO“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda (Priloga III)

Skupina 1.3 –

Siri

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Trdi sir s kuhanim testom in počasnim zorenjem, ki se proizvaja skozi vse leto in se uporablja kot namizni ali ribani sir; pridobiva se iz surovega, delno posnetega mleka krav, ki se prehranjujejo s svežo ali konzervirano krmo, pridobi pa se iz dveh molž dnevno; dovoljena je obdelava mleka iz ene molže ali mešanice dveh molž. Sir je valjaste oblike z rahlo izbočenim ali skoraj ploščatim kolutom, ploskve so ravne in rahlo zarobljene.

Premer je od 35 do 45 cm, višina hlebca pa od 18 do 25 cm, kar se spreminja glede na tehnične pogoje proizvodnje.

Teža: od 24 do 40 kg; skorja: trda in gladka, debeline od 4 do 8 mm.

Testo je trdo, z drobnozrnato strukturo, s krožnim kosmičastim lomom in komaj vidnimi očesci. Maščobe v suhi snovi je najmanj 32 %. Barva skorje je temna ali naravno zlato rumena, barva testa pa bela ali rumenkasta. Testo prijetno diši in je okusno.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

Surovo kravje mleko, naravni mlečni fermenti, telečje sirilo.

Krave molznice se vzrejajo na območju, določenem v točki 4.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

Osnovno prehrano krav molznic sestavlja sveža ali konzervirana krma, ki jo pokladajo kravam v obdobju laktacije, kravam izven molznega obdobja in molznicam, starejšim od sedem mesecev.

Prehrana krav molznic temelji na uporabi krme, pridobljene na sami kmetiji ali na območju proizvodnje sira z ZOP „GRANA PADANO“.

V dnevnem odmerku mora biti vsaj 50 % suhe snovi; izvirati mora iz krme, v kateri je razmerje med krmo in hranili za živali ter suho snovjo najmanj 1.

Vsaj 75 % suhe snovi v dnevnem odmerku krme mora izvirati iz hranil, proizvedenih na območju proizvodnje mleka.

Dovoljena hranila so našteta na pozitivnem seznamu, ki zajema:

krmila: sveža krmila, seno, slamo, silažo (ki pa ni dovoljena za proizvodnjo sira „Trentingrana“),

surovine za prehrano živine, razvrščene po kategorijah, ki jih je dovoljeno dodajati krmi: žita in izdelki iz žit, pololjnice in izdelki iz njih, gomolji in korenine ter izdelki iz njih, dehidrirana krma kot stranski produkt proizvodnje sladkorja, zrna stročnic, maščobe, rudninske snovi, prehranski dodatki.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Postopke proizvodnje in zorenja je treba izvajati na območju proizvodnje, kakor je določeno v točki 4.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

Postopke ribanja in pakiranja je treba izvajati na območju proizvodnje, določenem v točki 4, saj je sveži ribani sir zelo občutljiv in za ohranitev njegovih organoleptičnih lastnosti ga je treba takoj zapakirati tako, da se prepreči njegova izsušitev; poleg tega je takojšnje pakiranje v embalažo z označbo porekla zanesljivejše jamstvo pristnosti ribanega proizvoda, ki je po naravi težje določljiva v primerjavi s celim hlebcem (potrjeno s sodbo Sodišča z dne 20. maja 2003).

Pri proizvodnji ribanega sira „GRANA PADANO“ je dovoljena uporaba ostankov, ki nastanejo pri rezanju sira na koščke (s fiksno in/ali variabilno težo), kose, kocke, „grižljaje“ itd. ali pri njegovem pakiranju, vendar le pod naslednjimi pogoji: da se upošteva maksimalen odstotek skorje (18 %); da je vedno zajamčena sledljivost celih hlebcev sira z ZOP „GRANA PADANO“, iz katerih izvirajo ostanki; če so namenjeni poznejši uporabi in/ali prevozu iz ene stavbe v drugo, jih je treba razvrstiti po kodi in mesecu proizvodnje; prevoz ostankov je dovoljen samo v okviru iste kmetije ali zadruge in izključno znotraj območja porekla. Trženje ostankov, namenjenih proizvodnji ribanega sira „GRANA PADANO“, je torej prepovedano.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Uradna oznaka, ki potrjuje, da proizvod izpolnjuje pogoje za uporabo zaščitene označbe porekla „GRANA PADANO“, in se torej mora pojavljati na celih hlebcih in na embalaži sira z ZOP „GRANA PADANO“ v kosih in v obliki ribanega sira, je rombasta risba z besedama „GRANA“ in „PADANO“, izpisanima z velikimi tiskanimi črkami. V zgornjem in spodnjem zaobljenem kotu romba sta izpisani začetnici „G“ in „P“.

Označevalni trakovi, s katerimi se hladno vtisne oznaka porekla na hlebce ob njihovem oblikovanju, so sestavljeni iz niza rombov, izrisanih s pikami, v katerih se izmenično ponavljata besedi „GRANA“ in „PADANO“, ter podatkov o sirarju z oznako meseca in leta proizvodnje.

Uporaba posebnih označevalnih trakov, posebej predvidenih za vrsto „Trentingrana“, je dovoljena izključno za sir z ZOP „GRANA PADANO“, proizveden v avtonomni pokrajini Trento, če se je za proizvodnjo uporabilo le mleko krav, ki so jih krmili s krmo brez vsakršne silaže ne glede na letni čas. Označevalne trakove sestavljata 2 niza rombov, izrisanih s pikami, ki nosijo napis „TRENTINO“; v sredini, med stiliziranimi obrisi gora, pa je z leve proti desni in desne proti levi izpisana beseda „TRENTINO“.

Določitev porekla z označevalnimi trakovi se dopolni z namestitvijo kazeinske nalepke, ki nosi napis „GRANA PADANO“, leto proizvodnje in alfanumerično kodo za nedvomno identificiranje posameznega hlebca.

Sir „GRANA PADANO“, ki je zorel najmanj 20 mesecev po oblikovanju na območju proizvodnje, se lahko opredeli kot „RISERVA“ (rezerva). Kategoriziranje kot „GRANA PADANO RISERVA“ se opravi s še enim toplotnim žigom, ki se vtisne na obod hlebcev na zahtevo subjektov na enak način, kot velja za namestitev oznake ZOP. To oznako sestavlja okrogla risba, čez sredino katere je napis „RISERVA“. V zgornjem obodu sta beseda „OLTRE“ (več kot) in številka „20“, v spodnjem obodu pa beseda „MESI“ (mesecev).

Kar zadeva pakiran proizvod, so predvidene naslednje kategorije proizvoda: „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ („Grana Padano več kot 16 mesecev“) in „GRANA PADANO RISERVA“ („Grana Padano rezerva“).

Embalaža za sir, ki spada v kategorijo „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“, je opremljena z logotipom GRANA PADANO in navedbo „OLTRE 16 MESI“, izpisano v eni vrstici med dvema vzporednima črtama.

Embalaža za sir, ki spada v kategorijo „GRANA PADANO RISERVA“, je poleg logotipa GRANA PADANO opremljena tudi s toplotnim žigom „RISERVA“.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje in ribanja sira z ZOP „GRANA PADANO“ vključuje ozemlje pokrajin Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova na levem obrežju reke Pad, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna na desni strani reke Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna in Rimini. V pokrajini Bolzano vključuje še naslednje občine: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice in Trodena.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Območje proizvodnje sira z ZOP „GRANA PADANO“ v velikem delu sovpada s Padsko nižino, to pomeni z geografskim območjem porečja reke Pad, za katero so značilna aluvialna, fluvioglacialna in ravninska tla brez ovir, ki so bogata z vodo in spadajo med najrodovitnejša na svetu in najprimernejša za proizvodnjo krme.

Te pedološke značilnosti, povezane s posebno mikroklimo tega območja, so ugodne predvsem za pridelavo koruze, ki je najpomembnejša osnova prehrane krav molznic, katerih mleko je namenjeno proizvodnji sira z ZOP „GRANA PADANO“. Koruza lahko namreč predstavlja tudi do 50 % zaužite suhe snovi.

Melioracija in namakanje območja padske nižine, katerih začetki segajo v 11. stoletje, sta temu območju omogočila razvoj govedoreje. Temu primerno so velike količine mleka, ki so presegale dnevne potrebe podeželskega prebivalstva, spodbujale in sprožale potrebo po njegovi predelavi v sir, ki ga je bilo mogoče shranjevati. Še danes je bogastvo domače krme, zlasti koruze, skupaj z izobiljem vode, bistveno za nadaljevanje govedoreje in s tem povezano proizvodnjo mleka.

5.2   Posebnosti proizvoda

Posebnost sira z ZOP „GRANA PADANO“ je v njegovih spodaj navedenih lastnostih:

velikost in teža hlebca,

posebna morfološka značilnost testa, povezana s tehniko proizvodnje, za katero je značilna zrnasta tekstura, zaradi katere se sir značilno kosmičasto lomi,

testo je bele ali rumenkaste barve, prijetnega okusa in dišeče, predvsem zaradi izdatne uporabe voščene koruze v prehrani živine,

vsebnost vode in maščob, ki je skoraj enaka vsebnosti beljakovin,

visoka raven naravne razgradnje beljakovin v peptone, peptide in proste aminokisline,

odpornost proti podaljšanemu zorenju, tudi več kot 20 mesecev.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO)

Vzročno zvezo med sirom z ZOP „GRANA PADANO“ in območjem njegovega porekla nakazujejo naslednji elementi:

velika zmogljivost namakanja Padske nižine in s tem povezana razpoložljivost krme, predvsem voščene koruze, ki daje siru značilno belo ali rumenkasto barvo ter okus in vonj testa, kot je opisano v točki 5.2,

dejansko je uporaba koruzne silaže – ali voščene koruze – narekovala manjši vnos kromatskih sestavin v krmo krav molznic, na primer karotenov, antocianov in klorofila, v primerjavi s prehrano iz različnih vrst sena ali izvlečkov zelene krme. Krma, ki vsebuje malo kromatskih sestavin, je neposredno povezana s shranjevanjem koruze v silosih,

uporaba surovega mleka, ki omogoča usirjanje z mlečnimi bakterijami, značilnimi za to področje,

uporaba naravnih mlečnih fermentov, ki ustvarjajo neprekinjeno mikrobiološko povezavo z območjem proizvodnje. Pravzaprav je mleko, ki postane sirotka, torej naravni mlečni ferment, nekakšen vezni člen, ki proizvodnjo sira povezuje z območjem proizvodnje, po drugi strani pa zagotavlja enakomeren in stalen donos mlečnih bakterij, značilnih za območje porekla, s katerega izvirajo glavne posebne značilnosti sira z ZOP „GRANA PADANO“.

Vzročno zvezo med značilnostmi proizvoda in območjem njegovega porekla predstavlja med drugim tudi sirar, ki ima že od nekdaj osrednjo in bistveno vlogo pri proizvodnji sira z ZOP „GRANA PADANO“.

Še danes je predelava mleka v sir z ZOP „Grana Padano“ opravilo, ki ga zaupajo sirarjem, ne pa tehnikom ali znanstvenikom.

Sklic na objavo specifikacije

Ta uprava je začela nacionalni postopek ugovora v zvezi s predlogom za spremembo zaščitene označbe porekla „GRANA PADANO“.

Celotno besedilo proizvodne specifikacije je na voljo:

na spletni strani:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

ali

neposredno na domači strani ministrstva (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Qualità e sicurezza“ (na desni strani zaslona) in nato „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (regolamento (CE) 510/2006)“ (Specifikacije, ki jih preučuje EU (v skladu z Uredbo (ES) št. 510/2006)).


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/71


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 585/2011

z dne 17. junija 2011

o določitvi začasnih izrednih ukrepov podpore za sektor sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 191 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu smrtonosne enterohemoragične bakterije Escherichia coli (E. coli) v Nemčiji, ki ga povezujejo z uživanjem nekaterega svežega sadja in zelenjave, se trg Unije za sadje in zelenjavo sooča z izjemno krizo. Kriza se je začela 26. maja 2011 z objavo tiskovnih poročil, v katerih je bilo navedeno, da so vzrok izbruha kumare.

(2)

Več držav članic in tretjih držav je sprejelo previdnostne ukrepe, nenadna izguba zaupanja potrošnikov zaradi ugotovljenih tveganj za javno zdravje pa povzroča veliko škodo trgu Unije za sadje in zelenjavo, zlasti kar zadeva kumare, paradižnike, sladke paprike, bučke in nekatere proizvode iz družine solate in endivije, pridelane v Uniji.

(3)

Glede na trenutne in pričakovane razmere na trgu ter ob upoštevanju dejstva, da Uredba (ES) št. 1234/2007 ter Uredba Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2), ki jo bo 22. junija 2011 nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (3), izrecno ne določata sektorskih instrumentov, ki bi ustrezno obravnavali praktične težave v sektorju sadja in zelenjave, je treba nujno sprejeti izredne ukrepe za omejeno obdobje.

(4)

Ker so kumare, solata, paradižnik, sladke paprike, bučke in nekateri proizvodi iz družine solate in endivije glavni proizvodi, na katere vpliva kriza v sektorju sadja in zelenjave, bi bilo obseg izrednih ukrepov ustrezno omejiti na te proizvode.

(5)

Glede na posebno naravo sektorja sadja in zelenjave so za podporo organizaciji proizvajalcev, ki je priznana za proizvodnjo sadja in zelenjave, najustreznejši ukrepi za obvladovanje kriz in podporo trgu iz člena 103c(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(6)

Unija mora odobriti dodatno podporo za umike s trga, zeleno obiranje in opustitev spravila kumar, paradižnika, sladkih paprik, bučk in nekaterih proizvodov iz družine solate in endivije, ki so za potrošnjo namenjeni sveži. Zaradi znatnih motenj na trgu sadja in zelenjave ter razmeroma omejenega članstva v organizacijah proizvajalcev v nekaterih državah članicah je treba podporo Unije za take ukrepe odobriti tudi proizvajalcem sadja in zelenjave, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev ter so s priznano organizacijo proizvajalcev podpisali pogodbo o umiku kumar, paradižnika, sladkih paprik, bučk in nekaterih proizvodov iz družine solate in endivije.

(7)

Zaradi enotnosti in da bi preprečili čezmerno kompenzacijo, je treba na ravni Unije določiti najvišje ravni dodatne podpore Unije za umike, zeleno obiranje in opustitev spravila. Da bi se upoštevale posebne značilnosti opustitve spravila in zelenega obiranja, morajo države članice pristop, ki temelji na kilogramih, nadomestiti s pristopom, ki temelji na hektarih, in sicer na podlagi donosa.

(8)

Organizacije proizvajalcev so temeljni udeleženci v sektorju sadja in zelenjave ter so najprimernejši subjekti za zagotovitev, da se podpora Unije izplača proizvajalcem, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev. Zagotoviti morajo, da se podpora Unije proizvajalcem, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, izplača na podlagi sklenitve pogodbe. Ker vse države članice na trgu sadja in zelenjave nimajo enake stopnje organiziranosti na strani ponudbe, je ustrezno omogočiti, da pristojni organ držav članic izplača podporo Unije neposredno proizvajalcem, kadar je to ustrezno upravičeno.

(9)

Zaradi proračunske discipline je treba določiti zgornjo mejo izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), ter vzpostaviti sistem uradnega obveščanja in spremljanja, v okviru katerega države članice obveščajo Komisijo o svojih umikih, opustitvi spravila ter postopkih zelenega obiranja in opustitve spravila.

(10)

Za omejitev posledic škode, povzročene sektorju sadja in zelenjave, mora ta uredba zajeti obdobje od 26. maja 2011. Ta uredba mora zaradi nujnosti začeti veljati na dan objave.

(11)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni predložil mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Izredna podpora se odobri organizacijam proizvajalcev iz člena 122(a)(iii) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in proizvajalcem, ki niso člani teh organizacij, za obdobje od 26. maja 2011 do 30. junija 2011, in sicer za naslednje proizvode sektorja sadja in zelenjave, ki so za potrošnjo namenjeni sveži:

(a)

paradižnik, ki je uvrščen pod oznako KN 0702 00 00;

(b)

solata, ki je uvrščena pod oznaki KN 0705 11 00 in KN 0705 19 00, ter kodrolistna endivija in endivija Eskariol, uvrščeni pod oznako KN 0705 29 00;

(c)

kumare, ki so uvrščene pod oznako KN 0707 00 05;

(d)

sladke paprike, ki so uvrščene pod oznako KN 0709 60 10;

(e)

bučke, ki so uvrščene pod oznako KN 0709 90 70.

2.   Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, se obravnavajo kot intervencijski ukrepi za ureditev kmetijskih trgov v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (4).

Člen 2

Najvišji znesek podpore

Skupni izdatki Unije za namene te uredbe ne presegajo 210 000 000 EUR. Financira jih Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in se uporabljajo izključno za financiranje ukrepov, določenih v tej uredbi.

Člen 3

Uporaba pravil

Če ni v tej uredbi izrecno določeno drugače, se za organizacije proizvajalcev in njihove člane uporabljajo Uredba (ES) št. 1234/2007, Uredba (ES) št. 1580/2007 in Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011; navedene uredbe se smiselno uporabljajo za proizvajalce iz člena 5.

Člen 4

Organizacije proizvajalcev

1.   Zgornja meja 5 % iz člena 80(2) Uredbe (ES) št. 1580/2007 in člena 79(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ne velja za proizvode iz člena 1(1) te uredbe, kadar so ti proizvodi umaknjeni v obdobju iz navedenega člena.

2.   V zvezi s proizvodi iz člena 1(1) in v obdobju iz člena 1(1) te uredbe se lahko sprejmejo ukrepi opustitve spravila iz člena 85(2) Uredbe (ES) št. 1580/2007 in člena 84(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, tudi kadar je komercialna proizvodnja ločena od zadevnega območja proizvodnje med običajnim proizvodnim ciklusom. V takih primerih se zneski nadomestila iz člena 86(4) Uredbe (ES) št. 1580/2007 in člena 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 sorazmerno znižajo glede na že spravljeni pridelek, kot je določen na podlagi računovodskih in/ali davčnih podatkov zadevnih organizacij proizvajalcev.

3.   Prispevek Unije k najvišjim zneskom, ki jih določijo države članice v skladu s členom 80 Uredbe (ES) št. 1580/2007 ali členom 79 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, v primeru umikov, katerih namembni kraji ne vključujejo proste razdelitve, ne presega zneskov iz dela A Priloge I k tej uredbi. Navedeni zneski se v primeru proste razdelitve podvojijo.

4.   Zgornja meja ene tretjine izdatkov iz drugega pododstavka člena 103c(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ter omejitev povišanja zneska operativnega sklada za največ 25 % iz člena 67(1)(c) Uredbe (ES) št. 1580/2007 in člena 66(3)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ne veljata za izdatke, ki nastanejo zaradi ukrepov iz odstavkov 1 in 2 tega člena v obdobju iz člena 1(1).

5.   Dodatna podpora Unije se odobri za umike, ter postopke opustitve spravila in zelenega obiranja, ki se izvedejo za proizvode iz člena 1(1) in v obdobju iz člena 1(1). Podpora za zeleno obiranje zajema samo proizvode, ki so fizično na polju in se dejansko obirajo zeleni.

Dodatna podpora Unije se ne vključi v operativne programe organizacij proizvajalcev in se ne upošteva pri izračunu zgornjih mej, tj. 4,1 % in 4,6 %, iz člena 103d(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Zneski dodatne podpore Unije za umike so določeni v delu B Priloge I k tej uredbi.

V primeru opustitve spravila in zelenega obiranja države članice določijo zneske dodatne podpore Unije na hektar na ravni, ki ne krije več kot 90 % zneskov, določenih za umike v delu B Priloge I k tej uredbi.

Dodatna podpora Unije se odobri, tudi če organizacije proizvajalcev ne zagotovijo teh postopkov v okviru svojih operativnih programov.

6.   Izdatki, ki nastanejo na podlagi tega člena, so del operativnega sklada organizacij proizvajalcev. Člena 103b(2) in 103d(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se ne uporabljata za dodatno podporo Unije iz odstavka 5 tega člena.

Člen 5

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

1.   Proizvajalcem sadja in zelenjave, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: proizvajalci nečlani), se podpora Unije odobri za izvedbo umikov ter postopkov opustitve spravila in zelenega obiranja za proizvode iz člena 1(1) in v obdobju iz člena 1(1). Če je organizacija proizvajalcev nehala delovati v skladu s členom 116(2) Uredbe (ES) št. 1580/2007 ali členom 114(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, se šteje, da so njeni člani proizvajalci nečlani za namene te uredbe.

Podpora za zeleno obiranje zajema samo proizvode, ki so fizično na polju in se dejansko obirajo zeleni.

2.   V primeru umikov proizvajalci nečlani sklenejo pogodbo s priznano organizacijo proizvajalcev.

Podporo Unije takim proizvajalcem izplača organizacija proizvajalcev, s katero so podpisali tako pogodbo. Smiselno se uporabljajo drugi in peti pododstavek člena 4(5) in člen 4(6).

3.   Zneski podpore, ki se dodelijo v skladu z odstavkom 1 v primeru iz odstavka 2, so zneski, določeni v delu B Priloge I, od katerih se odštejejo zneski dejanskih stroškov, ki jih ima organizacija proizvajalcev zaradi umika zadevnih proizvodov, ki jih zadrži organizacija proizvajalcev. Ti stroški se dokažejo s predložitvijo računov. Organizacije proizvajalcev za namene te uredbe sprejmejo vse utemeljene zahtevke proizvajalcev, ki niso člani organizacije proizvajalcev.

4.   Države članice lahko nediskriminatorno in iz ustrezno utemeljenih razlogov, kot je omejena stopnja organiziranosti proizvajalcev v zadevni državi članici, odobrijo, da proizvajalec nečlan nadomesti pogodbo iz odstavka 2 z uradnim obvestilom pristojnemu organu države članice. Za tako uradno obveščanje se smiselno uporablja člen 79 Uredbe (ES) št. 1580/2007 ali člen 78 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

V navedenih primerih izplača pristojni organ države članice podporo Unije neposredno proizvajalcu v skladu z lastno zakonodajo. Zneski podpore so zneski, določeni v delu B Priloge I.

5.   V primeru postopkov opustitve spravila ali zelenega obiranja proizvajalci nečlani uradno obvestijo pristojni organ države članice v skladu s podrobnimi določbami, ki jih je država članica sprejela v skladu s členom 86(1)(a) Uredbe (ES) št. 1580/2007 ali členom 85(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

Zneski podpore Unije za postopke opustitve spravila ali zelenega obiranja so zneski, določeni v skladu s četrtim pododstavkom člena 4(5).

Člen 6

Pregledi za umike s trga ter postopke opustitve spravila in zelenega obiranja

1.   Za umike s trga iz členov 4 in 5 se izvajajo pregledi prve stopnje v skladu s členom 110 Uredbe (ES) št. 1580/2007 in členom 108 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011. Vendar so ti pregledi omejeni na 10 % količine proizvodov, umaknjenih s trga.

Za umike iz člena 5(4) pregledi prve stopnje krijejo 100 % količine umaknjenih proizvodov.

2.   Za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja iz členov 4 in 5 se izvajajo pregledi in veljajo pogoji iz člena 112 Uredbe (ES) št. 1580/2007 in člena 110 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, razen zahteve, da se ni izvedlo nobeno delno spravilo pridelka. Pregledi so omejeni na 10 % območij proizvodnje iz člena 4(2).

Za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja iz člena 5(5) pregledi prve stopnje zajemajo 100 % pridelovalnih območij.

Člen 7

Uradna obvestila

1.   Države članice Komisiji vsako sredo (najpozneje do 12. ure po bruseljskem času) od začetka veljavnosti te uredbe posredujejo uradna obvestila, ki so jim jih v predhodnem tednu predložile organizacije proizvajalcev in v primeru uporabe člena 5(4) in (5) proizvajalci nečlani. Navedena uradna obvestila zadevajo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za namene te uredbe, in sicer glede količine, površine in maksimalnih izdatkov Unije za vsakega od petih proizvodov iz člena 1(1).

Države članice uporabijo obrazca iz Priloge II.

Države članice 22. junija 2011 z uporabo obrazcev iz Priloge II Komisijo uradno obvestijo o informacijah iz prvega pododstavka, in sicer v zvezi z umiki ter postopki opustitve spravila in zelenega obiranja, ki so se izvajali med 26. majem 2011 in začetkom veljavnosti te uredbe.

2.   Države članice do 18. julija 2011 Komisijo uradno obvestijo o informacijah o skupnih umaknjenih količinah, skupni površini, na kateri so bili uvedeni postopki opustitve spravila ali zelenega obiranja, in skupni podpori Unije za zadevne umike s trga in postopke opustitve spravila na podlagi zahtevkov.

Države članice uporabijo obrazca iz Priloge III.

Podpora Unije se ne odobri za umike s trga, postopke opustitve spravila ali zelenega obiranja, o katerih Komisija ni bila uradno obveščena v skladu s tem odstavkom.

3.   Kadar zahtevki za podporo Unije, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu z odstavkom 2, presegajo najvišji znesek podpore iz člena 2, Komisija brez pomoči Odbora iz člena 195(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 na podlagi prejetih zahtevkov določi koeficient dodeljevanja za odobritev skupne razpoložljive podpore Unije. Če zahtevki za podporo ne presegajo najvišjega zneska podpore, se koeficient dodeljevanja določi na 100 %.

Države članice koeficient dodeljevanja uporabijo za vse zahtevke iz člena 8.

Člen 8

Zahtevki za podporo Unije in njeno izplačilo

1.   Organizacije proizvajalcev zaprosijo za izplačilo podpore Unije iz člena 4(5) in člena 5(2) do 11. julija 2011.

2.   Z odstopanjem od rokov, določenih v skladu s členom 73 Uredbe (ES) št. 1580/2007 in členom 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, organizacije proizvajalcev do 11. julija 2011 zaprosijo za izplačilo skupne podpore Unije iz člena 4(1) do (4) v skladu s postopkom iz člena 73 Uredbe (ES) št. 1580/2007 in člena 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

Zgornja meja, tj. 80 % prvotno odobrenega zneska pomoči za operativne programe, določena v tretjem pododstavku člena 73 Uredbe (ES) št. 1580/2007 in členu 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, ne velja.

3.   Proizvajalci nečlani v primerih iz člena 5(4) in (5) pristojne organe držav članic do 11. julija 2011 zaprosijo za izplačilo podpore Unije. Države članice do 30. junija 2011 določijo pristojne organe.

4.   Zahtevku za podporo Unije iz odstavkov 1, 2 in 3 se priložijo dokazila, ki utemeljujejo znesek podpore Unije, za katerega je bilo zaprošeno, in vsebujejo pisno izjavo, da vlagatelj še ni prejel sredstev Unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestila iz zavarovalne police za ukrepe, ki so upravičeni do podpore Unije na podlagi te uredbe.

5.   Pristojni organi držav članic pred določitvijo koeficienta dodeljevanja iz člena 7(3) ne izplačujejo podpore. Zagotovijo, da so vsa izplačila za namene te uredbe izvedena najpozneje do 15. oktobra 2011.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(3)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.

(4)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.


PRILOGA I

DEL A

Najvišji zneski prispevka Unije k podpori za umike s trga iz člena 4(3)

Proizvod, kakor je naveden v členu 1(1)

Najvišja podpora (EUR/100 kg)

Solata, kodrolistna endivija in endivija Eskariol

15,5

Kumare

9,6

Sladke paprike

17,8

Bučke

11,8


DEL B

Najvišji zneski dodatne podpore Unije za umike s trga iz člena 4(5)

Proizvod, kakor je naveden v členu 1(1)

Najvišja podpora (EUR/100 kg)

Paradižnik

33,2

Solata, kodrolistna endivija in endivija Eskariol

38,9

Kumare

24,0

Sladke paprike

44,4

Bučke

29,6


PRILOGA II

Obrazca za uradno obvestilo iz člena 7(1)

URADNO OBVESTILO O UMIKIH

Država:

 

Datum  (1):

 

Proizvod (2)

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Skupna podpora EU

(EUR)

Količine, ki bodo umaknjene s trga

(t)

Dodatna podpora EU

(EUR)

(člen 4(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Podpora EU za operativni sklad

(EUR)

(člen 80(1) Uredbe (ES) št. 1580/2007; člen 79(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011) (3)

Skupna podpora EU

(EUR)

Količine, ki bodo umaknjene s trga

(t)

Dodatna podpora EU

(EUR)

(člen 5(3) in (4) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

Solata in endivija

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

Naslednja preglednica se izpolni na prvi dan uradnega obvestila.

Najvišji zneski podpore, ki jih določi država članica v skladu s členom 80(1) Uredbe (ES) št. 1580/2007 in členom 79(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011:

 

Prispevek Unije

(EUR/100 kg)

Prispevek organizacije proizvajalcev

(EUR/100 kg)

Kumare

 

 

Solata in endivija

 

 

Sladke paprike

 

 

Bučke

 

 

URADNO OBVESTILO O OPUSTITVAH SPRAVILA

Država:

 

Datum  (4):

 

Proizvod (5)

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Skupna podpora EU

(EUR)

Površina

(ha) (6)

Podpora EU za operativni sklad

(EUR)

(člen 86(4) Uredbe (ES) št. 1580/2007; člen 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011) (7)

Dodatna podpora EU

(EUR)

(člen 4(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Skupna podpora EU

(EUR)

Površina

(ha) (6)

Podpora EU

(EUR)

(člen 5(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

Solata in endivija

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

Naslednja preglednica se izpolni na prvi dan uradnega obvestila.

Najvišji zneski podpore, ki jih določi država članica v skladu s členom 86(4) Uredbe (ES) št. 1580/2007 in členom 85(4) Uredbe (EU) št. 543/2011:

 

Na prostem

Topla greda

Prispevek Unije

(EUR/ha)

Prispevek organizacije proizvajalcev

(EUR/ha)

Prispevek Unije

(EUR/ha)

Prispevek organizacije proizvajalcev

(EUR/ha)

Paradižnik

 

 

 

 

Kumare

 

 

 

 

Solata

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 


(1)  Za vsak teden je treba izpolniti ločen Excelov list (vključno s praznimi uradnimi obvestili za tedne, v katerih ni bilo umikov, v primeru držav članic, ki so predložile predhodno uradno obvestilo).

(2)  Proizvodi, kakor so navedeni v členu 1(1).

(3)  Pri izračunu se upošteva le prispevek Unije, npr. za paradižnike 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Za vsak teden je treba izpolniti ločen Excelov list (vključno s praznimi uradnimi obvestili za tedne, v katerih ni bilo umikov, v primeru držav članic, ki so predložile predhodno uradno obvestilo).

(5)  Proizvodi, kakor so navedeni v členu 1(1).

(6)  Kadar je bil pridelek komercialne proizvodnje že spravljen, je podatek, ki ga je treba zabeležiti, ocena ustrezne površine s proizvodnjo.

(7)  Pri izračunu se upošteva le prispevek Unije


PRILOGA III

Obrazca za uradno obvestilo iz člena 7(2)

URADNO OBVESTILO O UMIKIH

Država:

 

Datum:

od 26. maja do 30. junija 2011

Proizvod (1)

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Skupna podpora EU

(EUR)

Skupne količine, umaknjene s trga

(t)

Dodatna podpora EU

(EUR)

(člen 4(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Podpora EU za operativni sklad

(EUR)

(člen 80(1) Uredbe (ES) št. 1580/2007; člen 79(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011) (2)

Skupna podpora EU

(EUR)

Skupne količine, umaknjene s trga

(t)

Dodatna podpora EU

(EUR)

(člen 5(3) in (4) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

Solata in endivija

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

URADNO OBVESTILO O OPUSTITVAH SPRAVILA

Država:

 

Datum:

od 26. maja do 30. junija 2011

Proizvod (3)

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Skupna podpora EU

(EUR)

Površina

(ha) (4)

Podpora EU za operativni sklad

(EUR)

(člen 86(4) Uredbe (ES) št. 1580/2007; člen 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011) (5)

Dodatna podpora EU

(EUR)

(člen 4(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Skupna podpora EU

(EUR)

Površina

(ha) (4)

Podpora EU

(EUR)

(člen 5(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 585/2011)

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

Solata in endivija

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Proizvodi, kakor so navedeni v členu 1(1).

(2)  Pri izračunu se upošteva le prispevek Unije, npr. za paradižnike 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Proizvodi, kakor so navedeni v členu 1(1).

(4)  Kadar je bil pridelek komercialne proizvodnje že spravljen, je podatek, ki ga je treba zabeležiti, ocena ustrezne površine s proizvodnjo.

(5)  Pri izračunu se upošteva le prispevek Unije.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/80


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 586/2011

z dne 17. junija 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/82


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 587/2011

z dne 17. junija 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 570/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 158, 16.6.2011, str. 31.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 18. junija 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/84


SKLEP SVETA

z dne 9. junija 2011

o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Kneževini Lihtenštajn

(2011/352/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (1) (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki je bil podpisan 28. februarja 2008 (2) in je začel veljati 7. aprila 2011, ter zlasti člena 10(1) Protokola,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(1) Protokola določa, da začne Kneževina Lihtenštajn uporabljati določbe schengenskega pravnega reda šele v skladu s sklepom Sveta, ki se sprejme v ta namen, potem ko se je Svet prepričal, da je Kneževina Lihtenštajn izpolnila vse potrebne pogoje za izvajanje tega pravnega reda.

(2)

Svet je na naslednji način preveril, ali Kneževina Lihtenštajn zagotavlja zadovoljivo raven varstva podatkov: Kneževini Lihtenštajn je bil poslan obsežen vprašalnik, prejeti odgovori pa so bili zabeleženi in opravljani so bili preveritveni in evalvacijski obiski v Kneževini Lihtenštajn v skladu z veljavnimi schengenskimi postopki evalvacije, kakor so določeni v Sklepu Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (v nadaljnjem besedilu: Sklep Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998) na področju varstva podatkov.

(3)

Svet je 9. junija 2011 zaključil, da je Kneževina Lihtenštajn izpolnila pogoje na področju varovanja podatkov. Zato je mogoče določiti datum, s katerim se schengenski pravni red, ki se navezuje na schengenski informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: SIS), lahko začne uporabljati za Kneževino Lihtenštajn.

(4)

Začetek veljavnosti tega sklepa bi moral omogočiti, da se Kneževini Lihtenštajn pošiljajo pravi podatki SIS. Konkretna uporaba teh podatkov bi morala Svetu omogočiti, da v Kneževini Lihtenštajn z veljavnimi schengenskimi postopki evalvacije, kakor so določeni v Sklepu Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998, preveri pravilno uporabo določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS. Ko bo ta evalvacija opravljena, bi moral Svet odločiti o odpravi kontrol na notranjih mejah s Kneževino Lihtenštajn.

(5)

Sporazum med Kneževino Lihtenštajn, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v Lihtenštajnu, na Islandiji ali Norveškem, določa, da bo navedeni sporazum za področja izvajanja, uporabe in razvoja schengenskega pravnega reda začel učinkovati na isti dan, kot začne učinkovati Protokol.

(6)

Treba bi bilo sprejeti ločeni sklep Sveta, s katerim bi določili datum za odpravo kontrol oseb na notranjih mejah. Do datuma, določenega v takšnem sklepu, bi bilo treba uvesti nekatere omejitve glede uporabe SIS –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Določbe schengenskega pravnega reda iz Priloge I, ki se navezujejo na SIS, se od 19. julija 2011 uporabljajo za Kneževino Lihtenštajn v njenih odnosih s Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

2.   Določbe schengenskega pravnega reda iz Priloge II, ki se navezujejo na SIS, se od datuma, predvidenega v teh določbah, uporabljajo za Kneževino Lihtenštajn v njenih odnosih s Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

3.   Pravi podatki SIS se od 9. junija 2011 lahko pošiljajo Kneževini Lihtenštajn.

Kneževina Lihtenštajn od 19. julija 2011 lahko vnaša podatke v SIS in uporablja podatke SIS, ob upoštevanju odstavka 4.

4.   Do datuma odprave kontrol na notranjih mejah s Kneževino Lihtenštajn, Kneževina Lihtenštajn:

(a)

ni obvezana zavrniti vstopa na svoje ozemlje državljanom tretjih držav, za katere je država članica v SIS razpisala ukrep zavrnitve vstopa, ali jih izgnati;

(b)

ne dostopa do podatkov, ki jih ureja člen 96 Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (4) (v nadaljnjem besedilu: Schengenska konvencija).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 9. junija 2011

Za Svet

Predsednik

PINTÉR S.


(1)  Še ni objavljen v Uradnem listu.

(2)  Sklepa Sveta 2008/261/ES (UL L 83, 26.3.2008, str. 3) in 2008/262/ES (UL L 83, 26.3.2008, str. 5).

(3)  UL L 239, 22.9.2000, str. 138.

(4)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19.


PRILOGA I

Seznam določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS in ki se uporabljajo v Kneževini Lihtenštajn

1.

Kar zadeva določbe Schengenske konvencije:

člen 64 ter členi 92 do 119 Schengenske konvencije;

2.

kar zadeva sklepe in izjave Izvršnega odbora, ustanovljenega s Schengensko konvencijo, v zvezi s SIS:

(a)

Sklep Izvršnega odbora z dne 15. decembra 1997 o spremembi finančne uredbe o C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

(b)

Izjava Izvršnega odbora z dne 18. aprila 1996 o opredelitvi koncepta tujca (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2),

Izjava Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o strukturi SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.) (3);

3.

kar zadeva druge akte v zvezi s SIS:

(a)

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (4), kolikor se uporablja za obdelavo podatkov v SIS;

(b)

Sklep Sveta 2000/265/ES z dne 27. marca 2000 o vzpostavitvi finančne uredbe za urejanje proračunskih vidikov upravljanja pogodb s strani namestnika generalnega sekretarja Sveta, sklenjenih v imenu nekaterih držav članic v zvezi s postavitvijo in delovanjem komunikacijske infrastrukture za schengensko okolje Sisnet (5);

(c)

Priročnik SIRENE (6);

(d)

Uredba Sveta (ES) št. 871/2004 z dne 29. aprila 2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (7), in vsi morebitni nadaljnji sklepi o dnevu začetka uporabe teh funkcij;

(e)

Sklep Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (8), in vsi morebitni nadaljnji sklepi o dnevu začetka uporabe teh funkcij;

(f)

Uredba (ES) št. 1160/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah glede dostopa služb držav članic, odgovornih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, do schengenskega informacijskega sistema (9);

(g)

člen 5(4)(a) in določbe naslova II ter prilog, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem (SIS), Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (10);

(h)

Uredba Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (11);

(i)

Sklep Sveta 2008/839/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (12).


(1)  UL L 239, 22.9.2000, str. 444.

(2)  UL L 239, 22.9.2000, str. 458.

(3)  UL L 239, 22.9.2000, str. 459.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(5)  UL L 85, 6.4.2000, str. 12.

(6)  Deli Priročnika SIRENE so bili objavljeni v UL C 38, 17.2.2003, str. 1. Priročnik je bil spremenjen s sklepoma Komisije 2006/757/ES (UL L 317, 16.11.2006, str. 1) in 2006/758/ES (UL L 317, 16.11.2006, str. 41).

(7)  UL L 162, 30.4.2004, str. 29.

(8)  UL L 68, 15.3.2005, str. 44.

(9)  UL L 191, 22.7.2005, str. 18.

(10)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

(11)  UL L 299, 8.11.2008, str. 1.

(12)  UL L 299, 8.11.2008, str. 43.


PRILOGA II

Seznam določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS in ki se od datuma, predvidenega v teh določbah, uporabljajo za Kneževino Lihtenštajn

1.

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (1);

2.

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (2);

3.

Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (3).


(1)  UL L 381, 28.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 381, 28.12.2006, str. 4.

(3)  UL L 205, 7.8.2007, str. 63.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/88


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 17. junija 2011

o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja izrednih ukrepov v zvezi z bojem proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4161)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/353/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 4(2) in (3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 75 finančne uredbe in členom 90(1) izvedbenih pravil institucija ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo izdatka iz proračuna Unije sprejmejo sklep o financiranju, ki določa bistvene elemente ukrepa, ki zahteva izdatke.

(2)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Unija mora finančno prispevati k upravičenim izdatkom držav članic, da pomaga pri izkoreninjenju aviarne influence v najkrajšem možnem času. Prva in druga alinea člena 4(3) navedene odločbe določata pravila o deležu, ki se uporablja za stroške držav članic.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 (2) določa pravila v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS. Člen 3 navedene uredbe določa pravila o izdatkih, upravičenih do finančne podpore Unije.

(4)

Z Odločbo Komisije 2008/441/ES z dne 4. junija 2008 o finančnem prispevku Skupnosti za boj proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2007 (3) se je odobril finančni prispevek Unije za Nemčijo za stroške, nastale pri boju proti aviarni influenci. V skladu z navedeno odločbo je bila odobrena prva tranša v višini 320 000,00 EUR.

(5)

Nemčija je 13. maja 2008 in 25. julija 2008 predložila uradni zahtevek za povračilo iz člena 7(1) in (2) Uredbe (ES) št. 349/2005. Dne 9. februarja 2009 se je začela predhodna revizija. Končne ugotovitve Komisije so bile pisno predložene Nemčiji dne 20. septembra 2010 in bile pisno potrjene dne 21. februarja 2011.

(6)

Plačilo finančnega prispevka Unije se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in da so pristojni organi zagotovili vse potrebne informacije v določenih rokih.

(7)

Nemški organi so v celoti izpolnili tehnične in upravne obveznosti iz člena 4(1) Odločbe 2009/470/ES in člena 7 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(8)

Ob upoštevanju navedenega je treba zdaj določiti skupni znesek finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi izkoreninjenja aviarne influence v Nemčiji leta 2007.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Finančni prispevek Unije za izdatke v zvezi z izkoreninjenjem aviarne influence v Nemčiji za leto 2007 se določi v višini 1 141 550,98 EUR. Ta finančni prispevek predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe.

Člen 2

Preostali znesek finančnega prispevka se določi v višini 821 550,98 EUR.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 156, 14.6.2008, str. 14.


18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/90


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. junija 2011

o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 (BCS-GHØØ2-5), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4177)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/354/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) ter zlasti člena 7(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Bayer CropScience AG je 18. januarja 2008 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pri pristojnem organu Nizozemske vložila vlogo za dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo bombaž GHB614, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni (v nadaljnjem besedilu: vloga).

(2)

Vloga zajema tudi dajanje na trg drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo bombaž GHB614 ali so iz njega sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga sorta bombaža, razen za gojenje. Zato vloga v skladu s členom 5(5) in členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1829/2003 vključuje podatke in informacije, ki jih zahtevata prilogi III in IV k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2), ter informacije in ugotovitve o oceni tveganja, opravljeni po načelih iz Priloge II k Direktivi 2001/18/ES. Vloga vključuje tudi načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljevanju besedila: EFSA) je 10. marca 2009 dala ugodno mnenje v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003. Menila je, da je bombaž GHB614 enako varen kot gensko nespremenjeni bombaž glede možnih učinkov na zdravje človeka in živali ali okolje. Zato je ugotovila, da ni verjetno, da bo dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo bombaž GHB614, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, kakor je opisano v vlogi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), imelo ob predvideni uporabi škodljive učinke na zdravje ljudi, živali ali na okolje (3). EFSA je v mnenju preučila vsa posebna vprašanja in pomisleke držav članic iz posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 6(4) in členom 18(4) navedene uredbe.

(4)

EFSA je predvsem ugotovila, da je bombaž GHB614 po sestavi in agronomsko enakovreden gensko nespremenjenemu bombažu in drugim klasičnim sortam bombaža, razlikuje se le po dodani lastnosti ter da molekularna karakterizacija ni pokazala nobenih nepričakovanih učinkov genske spremembe in zato študije o varnosti za živali na celotnih živilih/krmi (npr. 90-dnevne študije o toksičnosti pri podganah) niso potrebne.

(5)

EFSA je v mnenju tudi ugotovila, da je načrt spremljanja okolja, sestavljen iz splošnega načrta spremljanja, ki ga je predložil vložnik, v skladu s predvideno uporabo proizvodov. Vendar je EFSA zaradi fizikalnih značilnosti bombažnih semen in načinov prevoza priporočila, da se znotraj splošnega nadzora uvedejo posebni ukrepi za dejavno spremljanje divje rastočih rastlin bombaža na območjih, kjer sta verjetna razpršitev semena in širitev rastlin.

(6)

Za boljši opis zahtev za spremljanje in uskladitev s priporočilom EFSA je bil načrt spremljanja, ki ga je predložil vložnik, spremenjen. Uvedeni so bili posebni ukrepi za omejitev izgub in razpršitev ter izkoreninjenje naključnih populacij bombaža.

(7)

Ob upoštevanju navedenih vidikov je treba te proizvode odobriti.

(8)

Vsakemu GSO je treba dodeliti posebni identifikator v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (4).

(9)

Na podlagi mnenja EFSA za živila, živilske sestavine in krmo, ki vsebujejo bombaž GHB614, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, niso potrebne nobene druge zahteve za označevanje, razen zahtev iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003. Da se zagotovi uporaba proizvodov v mejah odobritve iz tega sklepa, je treba pri označevanju krme, ki vsebuje GSO ali je iz njega sestavljena, ter drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo GSO ali so sestavljeni iz GSO, za katerega je bila vložena vloga za odobritev, jasno navesti, da se zadevni proizvodi ne smejo uporabljati za gojenje.

(10)

Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (5) določa zahteve za označevanje proizvodov, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni. Zahteve za sledljivost proizvodov, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni, so določene v odstavkih 1 do 5 člena 4, zahteve za živila in krmo, proizvedene iz GSO, pa so določene v členu 5 navedene uredbe.

(11)

Imetnik odobritve mora predložiti letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja za okoljske učinke. Navedene rezultate je treba predložiti v skladu z Odločbo Komisije 2009/770/ES z dne 13. oktobra 2009 o določitvi standardnih obrazcev za poročanje o rezultatih spremljanja namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot proizvodov ali v proizvodih, namenjenih dajanju v promet, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6). Na podlagi mnenja EFSA tudi ni utemeljena uvedba posebnih pogojev ali omejitev pri dajanju na trg in/ali posebnih pogojev ali omejitev pri uporabi in ravnanju, vključno z zahtevami za spremljanje uporabe živila in krme po dajanju na trg, ali posebnih pogojev za varstvo posebnih ekosistemov/okolja in/ali geografskih območij v skladu s členom 6(5)(e) in členom 18(5)(e) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(12)

Vse ustrezne informacije o odobritvi proizvodov je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.

(13)

O tem sklepu je treba prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti podpisnice Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti v skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (7).

(14)

O ukrepih iz tega sklepa je bil opravljen posvet z vložnikom.

(15)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik, in zato je Komisija Svetu predložila predlog v zvezi s temi ukrepi. Ker na srečanju 17. marca 2011 Svet ni mogel sprejeti odločitve s kvalificirano večino niti za predlog niti proti njemu in je sporočil, da so njegovi postopki v zvezi s tem predlogom končani, mora te ukrepe sprejeti Komisija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikator

Gensko spremenjenemu bombažu (Gossypium hirsutum) GHB614, kakor je opredeljen v točki (b) Priloge k temu sklepu, se v skladu z Uredbo (ES) št. 65/2004 dodeli posebni identifikator BCS-GHØØ2-5.

Člen 2

Odobritev

Za namene člena 4(2) in člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se pod pogoji iz tega sklepa odobrijo naslednji proizvodi:

(a)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo bombaž BCS-GHØØ2-5, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni;

(b)

krma, ki vsebuje bombaž BCS-GHØØ2-5, je iz njega sestavljena ali proizvedena;

(c)

proizvodi, ki niso živila in krma ter vsebujejo bombaž BCS-GHØØ2-5, ali so iz njega sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga sorta bombaža, razen za gojenje.

Člen 3

Označevanje

1.   Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„bombaž“.

2.   Opomba „ni za gojenje“ se navede na etiketah proizvodov in v dokumentih, priloženih proizvodom, ki vsebujejo bombaž BCS-GHØØ2-5, ali so iz njega sestavljeni, iz člena 2(b) in (c).

Člen 4

Spremljanje učinkov na okolje

1.   Imetnik odobritve zagotovi, da se sprejme in izvaja načrt spremljanja učinkov na okolje iz točke (h) Priloge.

2.   Imetnik odobritve v skladu z Odločbo 2009/770/ES Komisiji predloži letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja.

Člen 5

Register Skupnosti

Informacije iz Priloge k temu sklepu se v skladu s členom 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003 vnesejo v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.

Člen 6

Imetnik odobritve

Imetnik odobritve je Bayer CropScience AG.

Člen 7

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 8

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemčija.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(5)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(6)  UL L 275, 21.10.2009, str. 9.

(7)  UL L 287, 5.11.2003, str. 1.


PRILOGA

(a)   Vložnik in imetnik odobritve

Ime

:

Bayer CropScience AG

Naslov

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemčija

(b)   Poimenovanje in opredelitev proizvodov

(1)

Živila in živilske sestavine, ki vsebujejo bombaž BCS-GHØØ2-5, so iz njega sestavljene ali proizvedene;

(2)

krma, ki vsebuje bombaž BCS-GHØØ2-5, je iz njega sestavljena ali proizvedena;

(3)

proizvodi, ki niso živila in krma ter vsebujejo bombaž BCS-GHØØ2-5, ali so iz njega sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga sorta bombaža, razen za gojenje.

Gensko spremenjen bombaž BCS-GHØØ2-5 (Gossypium hirsutum), kot je opisano v vlogi, izraža protein 2mEPSPS, ki omogoča odpornost na herbicid glifosat.

(c)   Označevanje

(1)

Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„bombaž“;

(2)

opomba „ni za gojenje“ se navede na etiketah proizvodov in v dokumentih, priloženih proizvodom, ki vsebujejo bombaž BCS-GHØØ2-5, ali so iz njega sestavljeni, iz člena 2(b) in (c) tega sklepa.

(d)   Metoda za odkrivanje

Kvantitativna, za pojav specifična metoda, ki temelji na verižni reakciji s polimerazo (PCR) za bombaž BCS-GHØØ2-5,

na podlagi semen jih potrdi referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1829/2003, objavi pa se na spletnem naslovu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

referenčni material: AOCS 1108-A in 0306-A na voljo pri American Oil Chemists Society na spletnem naslovu http://www.aocs.org/tech/crm/.

(e)   Posebni identifikator

BCS-GHØØ2-5

(f)   Zahtevane informacije v skladu s Prilogo II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka vpisa: glej [izpolniti po uradnem obvestilu].

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, uporabi ali ravnanju z njimi

Se ne zahteva.

(h)   Načrt spremljanja

Načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

[Povezava: načrt je objavljen na spletu]

(i)   Zahteve za spremljanje uporabe živila za prehrano ljudi po dajanju na trg

Se ne zahteva.

Opomba: povezave do ustreznih dokumentov bo morda sčasoma treba spremeniti. Navedene spremembe bodo na voljo javnosti s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.