ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.153.slv

Uradni list

Evropske unije

L 153

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
11. junij 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 541/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi ( 1 )

187

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 542/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi, da se upošteva Direktiva 2011/58/EU o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za podaljšanje vključitve karbendazima kot aktivne snovi ( 1 )

189

 

 

SKLEPI

 

 

2011/328/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. junija 2011 o nevključitvi flurprimidola v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3733)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. junija 2011 o nevključitvi diklorana v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3731)  ( 1 )

194

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 540/2011

z dne 25. maja 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 78(3) Uredbe

po posvetovanju s Stalnim odborom za prehranjevalno verigo in zdravje živali,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 se aktivne snovi, ki so vključene v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2), štejejo kot registrirane z navedeno uredbo.

(2)

Zato je treba za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 sprejeti uredbo s seznamom aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/ES.

(3)

Pri tem je treba upoštevati, da je člen 83 Uredbe (ES) št. 1107/2009 razveljavil Direktivo 91/414/EGS, zaradi česar so direktive, ki so s spremembo navedene direktive vključile aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, zastarele. Vendar se avtonomne določbe teh direktive še naprej uporabljajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi se štejejo kot registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.


PRILOGA

AKTIVNE SNOVI, REGISTRIRANE ZA UPORABO V FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Splošne določbe, ki se uporabljajo za vse snovi v tej prilogi:

za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se za vsako snov upoštevajo ugotovitve iz poročila o njihovem pregledu ter zlasti dodatka I in II k poročilu o pregledu;

države članice omogočijo dostop do vseh poročil o pregledu (razen zaupnih informacij v skladu s členom 63 Uredbe (ES) št. 1107/2009) vsem zainteresiranim stranem ali jih zagotovijo na posebno zahtevo.

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

1

imazalil

št. CAS 73790-28-0, 35554-44-0

št. CIPAC 335

(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidazole ali (+)-allyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethyl ether

975 g/kg

1. januar 1999

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri uporabi:

tretiranje plodov po spravilu sadja, zelenjave in krompirja se lahko registrira le, če je na voljo ustrezen dekontaminacijski sistem ali če ocena tveganja državi članici zagotavlja, da izpust raztopine za tretiranje nima nesprejemljivega vpliva na okolje in zlasti ne na vodne organizme;

tretiranje gomoljev krompirja po spravilu se lahko registrira le, če ocena tveganja državi članici zagotavlja, da odtekanje ostanka raztopine iz tretiranega krompirja nima nesprejemljivega vpliva na vodne organizme;

foliarna uporaba na prostem se lahko registrira le, če ocena tveganja državi članici zagotavlja, da ta uporaba nima nesprejemljivega vpliva na zdravje ljudi in živali ter na okolje.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 11. julija 1997.

2

azoksistrobin

št. CAS 131860-33-8

št. CIPAC 571

Methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate

930 g/kg (Z izomer največ 25 g/kg)

1. julij 1998

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je treba biti zlasti pozoren na vpliv na vodne organizme. Pogoji za registracijo morajo vključevati ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 22. april 1998.

3

kresoksim-metil

št. CAS 143390-89-0

št. CIPAC 568

Methyl (E)-2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl) phenyl]acetate

910 g/kg

1. februar 1999

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 so države članice zlasti pozorne na zaščito podtalnice v okolju, ki je posebno ranljivo.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 16. oktober 1998.

4

spiroksamin

št. CAS 1181134-30-8

št. CIPAC 572

(8-tert-Butyl-1,4-dioxa-spiro [4.5] decan-2-ylmethyl)-ethyl-propyl-amine

940 g/kg (diastereomere A in B)

1. september 1999

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da pogoji za registracijo vključujejo ustrezne zaščitne ukrepe;

vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 12. maj 1999.

5

azimsulfuron

št. CAS 120162-55-2

št. CIPAC 584

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

980 g/kg

1. oktober 1999

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ne sme se registrirati uporaba iz zračnih plovil.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na vpliv na vodne organizme in neciljne rastline ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja (npr. pri pridelavi riža najkrajše možno zadrževanje vode).

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 2. julij 1999.

6

fluroksipir

št. CAS 69377-81-7

št. CIPAC 431

4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

950 g/kg

1. december 2000

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 države članice:

upoštevajo dodatne informacije iz točke 7 poročila o pregledu;

morajo biti zlasti pozorne na zaščito podtalnice;

morajo biti zlasti pozorne na vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice obvestijo Komisijo, če zahtevani dodatni testi in podatki, kot so opisani v točki 7 poročila o pregledu, niso bili predloženi do 1. decembra 2000.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 30. november 1999.

7

metsulfuron metil

št. CAS 74223-64-6

Methyl-2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5,-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

960 g/kg

1. julij 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice;

vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 16. junij 2000.

8

proheksadion-kalcij

št. CAS 127277-53-6

št. CIPAC 567

Calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate

890 g/kg

1. oktober 2000

31. december 2011

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 16. junij 2000.

9

triasulfuron

št. CAS 82097-50-5

št. CIPAC 480

1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

940 g/kg

1. avgust 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice;

vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 13. julij 2000.

10

esfenvalerat

št. CAS 66230-04-4

št. CIPAC 481

(S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

830 g/kg

1. avgust 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na:

morebitni vpliv na vodne organizme in neciljne členonožce ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 13. julij 2000.

11

centazon

št. CAS 25057-89-0

št. CIPAC 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide

960 g/kg

1. avgust 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito podtalnice.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 13. julij 2000.

12

lambda-cihalotrin

št. CAS 91465-08-6

št. CIPAC 463

Mešanica spojin (1:1):

 

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate,

in

 

(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

810 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev;

morebitni vpliv na vodne organizme in neciljne členonožce, vključno s čebelami, ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

ostanke sredstva v hrani in zlasti njihove akutne učinke.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 19. oktober 2000.

13

fenheksamid

št. CAS 126833-17-8

št. CIPAC 603

N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide

≥ 950 g/kg

1. junij 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo biti države članice zlasti pozorne na morebitni vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 19. oktober 2000.

14

amitrol

št. CAS 61-82-5

št. CIPAC 90

H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine

900 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve poročila o pregledu amitrola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 12. decembra 2000. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev;

zaščito podtalnice na občutljivem območju, zlasti pri nekmetijski rabi;

zaščito koristnih členonožcev;

zaščito ptic in divjih sesalcev. Uporaba amitrola med pripustno sezono se odobri lahko le, če ustrezna ocena tveganja pokaže, da ni nesprejemljivega tveganja, in če pogoji za registracijo vključujejo, kadar je to primerno, ukrepe za zmanjšanje tveganja.

15

dikvat

št. CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)

št. CIPAC 55

9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene ion (dibromide)

950 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Na podlagi trenutno dostopnih informacij se lahko registrira samo kot talni herbicid in sredstvo za sušenje. Ne sme se registrirati kot sredstvo za zatiranje vodnega plevela.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dikvata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 12. decembra 2000. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

morebitni vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev pri neprofesionalni uporabi in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

16

piridat

št. CAS 55512-33.9

št. CIPAC 447

6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate

900 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piridata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 12. decembra 2000. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice;

morebitni vpliv na vodne organizme in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

17

tiabendazol

št. CAS 148-79-8

št. CIPAC 323

2-Thiazol-4-yl-1H-benzimidazole

985 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid. Ne sme se registrirati kot sredstvo za foliarne uporabe.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tiabendazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 12. decembra 2000. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov in organizmov, ki živijo v usedlinah, ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Za zaščito površinskih voda pred nesprejemljivo ravnjo onesnaževanja z odpadnimi vodami se morajo izvajati ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganja (npr. čiščenje z diatomejsko zemljo ali aktivnim ogljem).

18

Paecilomyces fumosoroseus

sev Apopka 97, PFR 97 ali CG 170, ATCC20874

ni relevantno

Odsotnost sekundarnih metabolitov mora biti dokazana s HPLC analizo v vsaki seriji fermentiranega pripravka.

1. julij 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Vsaka serija fermentiranega pripravka mora biti analizirana s HPLC, za zagotovilo, da niso prisotni sekundarni metaboliti.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 27. april 2001.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)

št. CAS 144740-54-5

št. CIPAC 577

2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate monosodium salt

903 g/kg

1. julij 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito podtalnice.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 27. april 2001.

20

acibenzolar-s-metil

št. CAS 135158-54-2

št. CIPAC 597

Benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioic acid S-methyl ester

970 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot rastlinski aktivator.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 29. junij 2001.

21

ciklanilid

št. CAS 113136-77-9

št. CIPAC 586

ni na voljo

960 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

Najvišja dovoljena vsebnost nečistoče 2,4-dikloroanilina (2,4-DCA) v aktivni snovi, kot je proizvedena, mora biti 1 g/kg.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 29. junij 2001.

22

železov fosfat

št. CAS 10045-86-0

št. CIPAC 629

Ferric phosphate

990 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot moluskicid.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 29. junij 2001.

23

pimetrozin

št. CAS 123312-89-0

št. CIPAC 593

(E)-6-methyl-4-[(pyridin-3-ylmetylene)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one

950 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 29. junij 2001.

24

piraflufen-etil

št. CAS 129630-19-9

št. CIPAC 605

Ethyl-2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-mhypyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate

956 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Ob sprejemanju odločitve po enotnih načelih morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito alg in vodnih rastlin ter po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 29. junij 2001.

25

glifosat

št. CAS 1071-83-6

št. CIPAC 284

N-(phosphonomethyl)-glycin

950 g/kg

1. julij 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu glifosata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 29. junija 2001. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice na občutljivem območju, zlasti pri nekmetijski rabi.

26

tifensulfuron-metil

št. CAS 79277-27-3

št. CIPAC 452

Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate

960 g/kg

1. julij 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tifensulfuron-metila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 29. junija 2001. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice;

vpliv na vodne rastline in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

27

2,4-D

št. CAS 94-75-7

št. CIPAC 1

(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid

960 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu 2,4-D in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 2. oktobra 2001. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

dermalno absorpcijo (prehajanju skozi kožo);

zaščito neciljnih členonožcev in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

28

izoproturon

št. CAS 34123-59-6

št. CIPAC 336

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea

970 g/kg

1. januar 2003

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu izoproturona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 7. decembra 2001. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami ali kadar so stopnje uporabe višje od opisanih v poročilu o pregledu, ter po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

29

etofumesat

št. CAS 26225-79-6

št. CIPAC 223

(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylmethanesulfonate

960 g/kg

1. marec 2003

28. februar 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etofumesata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. februarja 2002. V tej celoviti oceni so lahko države članice zlasti pozorne na zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami, ter morajo po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

30

iprovalikarb

št. CAS 140923-17-7

št. CIPAC 620

{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester

950 g/kg (prehodna specifikacija)

1. julij 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu iprovalikarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. februarja 2002. V tej celoviti oceni:

mora biti potrjena specifikacija tehničnega materiala v tržni proizvodnji z ustreznimi analitskimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, je treba primerjati in preveriti glede na specifikacijo tehničnega materiala;

morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev.

31

prosulfuron

št. CAS 94125-34-5

št. CIPAC 579

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea

950 g/kg

1 julij 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu prosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. februarja 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tveganje za vodne rastline, če se aktivna snov uporablja v neposredni bližini površinskih voda. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

32

sulfosulfuron

št. CAS 141776-32-1

št. CIPAC 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea

980 g/kg

1. julij 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu sulfosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. februarja 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih rastlin in alg. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

33

cinidon-etil

št. CAS 142891-20-1

št. CIPAC 598

(Z)-ethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate

940 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu cinidon-etila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi (na primer tla z nevtralnimi ali visokimi vrednostmi pH) in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih organizmov.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

34

cihalofop butil

št. CAS 122008-85-9

št. CIPAC 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophenoxy) phenoxy]propionate

950 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu cihalofop butila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo države članice:

skrbno preučiti morebiten učinek uporabe iz zraka na neciljne organizme in zlasti na vodne vrste. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati omejitve ali ukrepe za zmanjšanje tveganja;

skrbno preučiti morebiten učinek kopenske uporabe na vodne organizme v riževih poljih. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

35

famoksadon

št. CAS 131807-57-3

št. CIPAC 594

3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione

960 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu famoksadona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

morebitno kronično tveganje zaradi osnovne snovi ali metabolitov za deževnike;

zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito izvajalcev.

36

florasulam

št. CAS 145701-23-1

št. CIPAC 616

2′, 6′, 8-Trifluoro-5-methoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2-sulphonanilide

970 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu florasulama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

37

metalaksil-M

št. CAS 70630-17-0

št. CIPAC 580

Methyl(R)-2-{[(2,6-dimethylphenyl)methoxy-acetyl] amino} propionate

910 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metalaksil-M in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice z aktivno snovjo ali njenima razpadnima produktoma CGA 62826 in CGA 108906, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

38

pikolinafen

št. CAS 137641-05-5

št. CIPAC 639

4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide

970 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pikolinafena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 19. aprila 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

39

flumioksazin

št. CAS 103361-09-7

št. CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide

960 g/kg

1. januar 2003

31. december 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flumioksazina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. junija 2002. V tej celoviti oceni morajo države članice:

skrbno preučiti tveganje za vodne rastline in alge. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

40

deltametrin

št. CAS 52918-63-5

št. CIPAC 333

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

980 g/kg

1. november 2003

31. oktober 2013

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu deltametrina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 18. oktobra 2002. V tej celoviti oceni morajo države članice:

biti zlasti pozorne na varnost izvajalcev in zagotoviti, da pogoji za registracijo vsebujejo ustrezne zaščitne ukrepe;

spremljati akutno prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti;

biti zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov, čebel in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

41

imazamoks

št. CAS 114311-32-9

št. CIPAC 619

(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl) nicotinic acid

950 g/kg

1. julij 2003

30. junij 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu imazamoksa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

42

oksasulfuron

št. CAS 144651-06-9

št. CIPAC 626

Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate

930 g/kg

1. julij 2003

30. junij 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu oksasulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

43

etoksisulfuron

št. CAS 126801-58-9

št. CIPAC 591

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea

950 g/kg

1. julij 2003

30. junij 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etoksisulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito neciljnih vodnih rastlin in alg v izsuševalnih kanalih. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

44

foramsulfuron

št. CAS 173159-57-4

št. CIPAC 659

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

940 g/kg

1. julij 2003

30. junij 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu foramsulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih rastlin. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

45

oksadiargil

št. CAS 39807-15-3

št. CIPAC 604

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

980 g/kg

1. julij 2003

30. junij 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu oksadiargila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito alg in vodnih rastlin. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

46

ciazofamid

št. CAS 120116-88-3

št. CIPAC 653

4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide

935 g/kg

1. julij 2003

30. junij 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ciazofamida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov;

dinamiko razgradnje metabolita CTCA v tleh, posebno v severnoevropskih regijah.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja ali omejitve uporabe.

47

2,4-DB

št. CAS 94-82-6

št. CIPAC 83

4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid

940 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu 2,4-DB in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

48

beta-ciflutrin

št. CAS 68359-37-5 (unstated stereochemistry)

št. CIPAC 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester

965 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Uporabe, ki niso namenjene okrasnim rastlinam v rastlinjakih in tretiranju semen, trenutno niso ustrezno podprte niti sprejemljive po merilih iz enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009. Za utemeljitev registracije takih uporab je treba pripraviti podatke in informacije, ki dokazujejo njihovo sprejemljivost za potrošnike in okolje, in jih predložiti državam članicam. To zlasti velja za podatke za podrobno oceno tveganja pri foliarnih uporabah na prostem in prehranskega tveganja pri foliarnem tretiranju užitnih kmetijskih rastlin.

Za izvajanje enotnih načel se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu beta-ciflutrina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo vključevati ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

49

ciflutrin

št. CAS 68359-37-5 (unstated stereochemistry)

št. CIPAC 385

(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethycyclopropanecarboxylate

920 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Uporabe, ki niso namenjene okrasnim rastlinam v rastlinjakih in tretiranju semen, trenutno niso ustrezno podprte niti sprejemljive po merilih iz enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009. Za utemeljitev registracije takih uporab je treba pripraviti podatke in informacije, ki dokazujejo njihovo sprejemljivost za potrošnike in okolje, in jih predložiti državam članicam. To zlasti velja za podatke za podrobno oceno tveganja pri foliarnih uporabah na prostem in prehranskega tveganja pri foliarnem tretiranju užitnih kmetijskih rastlin.

Za izvajanje enotnih načel se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ciflutrina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo vključevati ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

50

iprodion

št. CAS 36734-19-7

št. CIPAC 278

3-(3,5-dichlorophenyl)-Nisopropyl-2,4-dioxo-imidazolidine-1-carboximide

960 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid in nematicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu iprodiona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo države članice:

biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja pri visokih stopnjah uporabe (zlasti pri uporabi na ruši) na kislih tleh (pH pod 6) v neugodnih podnebnih razmerah;

skrbno preučiti tveganje za vodne nevretenčarje, če se aktivna snov uporablja v neposredni bližini površinskih voda. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

51

linuron

št. CAS 330-55-2

št. CIPAC 76

3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

900 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu linurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito divjih sesalcev, neciljnih členonožcev in vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito izvajalcev.

52

malein hidrazid

št. CAS 123-33-1

št. CIPAC 310

6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one

940 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu malein hidrazida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito neciljnih členonožcev in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

53

pendimetalin

št. CAS 40487-42-1

št. CIPAC 357

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene

900 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pendimetalina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2002. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov in neciljnih kopenskih rastlin. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

možnost prenosa aktivne snovi po zraku na kratke razdalje.

54

propineb

št. CAS 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolymer)

št. CIPAC 177

Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate)

Tehnična aktivna snov mora biti v skladu s specifikacijo FAO.

1. april 2004

31. marec 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu propineba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. februarja 2003. V tej celoviti oceni morajo države članice:

biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali skrajnimi podnebnimi razmerami;

biti zlasti pozorne na zaščito malih sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

spremljati akutno prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti.

55

propizamid

št. CAS 23950-58-5

št. CIPAC 315

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide

920 g/kg

1. april 2004

31. marec 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu propizamida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil 26. februarja 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito ptic in divjih sesalcev, zlasti če se snov uporablja v času razmnoževanja. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

56

mekoprop

št. CAS 7085-19-0

št. CIPAC 51

(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propionic acid

930 g/kg

1. junij 2004

31. maj 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mekokropa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito neciljnih členonožcev. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

57

mekoprop-P

št. CAS 16484-77-8

št. CIPAC 475

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propionic acid

860 g/kg

1. junij 2004

31. maj 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mekokropa-P in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

58

propikonazol

št. CAS 60207-90-1

št. CIPAC 408

(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

920 g/kg

1. junij 2004

31. maj 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu propikonazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito neciljnih členonožcev in vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito talnih organizmov pri odmerkih, ki presegajo 625 g a.i./ha (npr. uporaba na ruši). Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja (npr. točkasto nanašanje).

59

trifloksistrobin

št. CAS 141517-21-7

št. CIPAC 617

Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate

960 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu trifloksistrobina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja in/ali programe spremljanja.

60

karfentrazon-etil

št. CAS 128639-02.1

št. CIPAC 587

Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate

900 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu karfentrazon-etila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

61

mezotrion

št. CAS 104206-8

št. CIPAC 625

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

920 g/kg

Proizvodna nečistoča l–ciano–6–(metilsulfonil)–7–nitro–9H–ksanten–9–ona se šteje kot toksikološki razlog za skrb in mora ostati pod 0,0002 % (w/w) v tehničnem proizvodu.

1. oktober 2003

30. september 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mezotriona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003.

62

fenamidon

št. CAS 161326-34-7

št. CIPAC 650

(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one

975 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenamidona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito neciljnih členonožcev,

zaščito vodnih organizmov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

63

izoksaflutol

št. CAS 141112-29-0

št. CIPAC 575

5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole

950 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu izoksaflutola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja ali programe spremljanja.

64

flurtamon

št. CAS 96525-23-4

(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one

960 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flurtamona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito alg in drugih vodnih rastlin.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

65

flufenacet

št. CAS 142459-58-3

št. CIPAC 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flufenaceta in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito alg in vodnih rastlin;

zaščito izvajalcev.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

66

jodosulfuron

št. CAS 185119-76-0 (osnovna)

144550-36-7 (jodosulfuron-metil-natrij)

št. CIPAC 634 (osnovna)

634.501 (jodosulfuron-metil-natrij)

4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate

910 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu jodosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice z jodosulfuronom in njegovimi metaboliti, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih rastlin.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

67

dimetenamid–p

št. CAS 163515-14-8

št. CIPAC 638

S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide

890 g/kg (predhodna vrednost na podlagi pilotske proizvodnje)

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dimetenamida-p in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice z dimetenamidom–p in njegovimi metaboliti, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih ekosistemov, zlasti vodnih rastlin.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

68

pikoksistrobin

št. CAS 117428-22-5

št. CIPAC 628

Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate

950 g/kg (predhodna vrednost na podlagi pilotske proizvodnje)

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pikoksistrobina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito talnih organizmov;

zaščito vodnih ekosistemov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

69

fostiazat

št. CAS 98886-44-3

št. CIPAC 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

930 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot insekticid ali nematicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fostiazata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito ptic in divjih sesalcev, še zlasti kadar se snov uporablja v času razmnoževanja;

zaščito talnih neciljnih organizmov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja. Za zmanjšanje tveganja za male ptice je treba pri registracijah za pripravke predpisati doseganje zelo visoke stopnje vnosa (inkorporacije) zrnc v tla.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

70

siltiofam

št. CAS 175217-20-6

št. CIPAC 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

950 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Uporabe, razen za tretiranje semena, trenutno niso dovolj podprte s podatki. Za utemeljitev registracije takih uporab je treba pripraviti podatke in informacije, ki dokazujejo sprejemljivost za potrošnike, izvajalce in okolje, ter jih predložiti državam članicam.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu siltiofama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

71

Coniothyrium minitans

sev CON/M/91-08 (DSM 9660)

št. CIPAC 614

ni relevantno

Za podrobne podatke o tehnični čistosti in nadzoru proizvodnje glej poročilo o pregledu.

1. januar 2004

31. december 2013

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Pri odobritvi registracij se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Coniothyrium minitans in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ustrezne zaščitne ukrepe.

72

molinat

št. CAS 2212-67-1

št. CIPAC 235

 

S-ethyl azepane-1-carbothioate;

 

S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;

 

S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate

950 g/kg

1. avgust 2004

31. julij 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu molinata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

možnost prenosa aktivne snovi po zraku na kratke razdalje.

73

tiram

št. CAS 137-26-8

št. CIPAC 24

 

tetramethylthiuram disulfide;

 

bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide

960 g/kg

1. avgust 2004

31. julij 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid ali repelent.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tirama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

zaščito malih sesalcev in ptic, kadar se snov uporablja za tretiranje semen pri spomladanski rabi. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

74

ziram

št. CAS 137-30-4

št. CIPAC 31

Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)

950 g/kg (specifikacija po FAO)

 

Arzen: največ 250 mg/kg

 

voda: največ 1,5 %

1. avgust 2004

31. julij 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid ali repelent.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu zirama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. julija 2003. V tej celoviti oceni morajo države članice:

biti zlasti pozorne na zaščito neciljnih členonožcev in vodnih organizmov. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

spremljati akutno prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti.

75

mesosulfuron

št. CAS 400852-66-6

št. CIPAC 441

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid

930 g/kg

1. april 2004

31. marec 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mesosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih rastlin;

možnost onesnaženja podtalnice z mesosulfuronom in njegovimi metaboliti, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

76

propoksikarbazon

št. CAS 145026-81-9

št. CIPAC 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (izraženo kot propoksi karbazon-natrij)

1. april 2004

31. marec 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu propoksikarbazona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice s propoksikarbazonom in njegovimi metaboliti, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih ekosistemov, zlasti vodnih rastlin.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

77

zoksamid

št. CAS 156052-68-5

št. CIPAC 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide

950 g/kg

1. april 2004

31. marec 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu zoksamida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2003.

78

klorprofam

št. CAS 101-21-3

št. CIPAC 43

Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate

975 g/kg

1. februar 2005

31. januar 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid in zaviralec kalitve.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klorprofama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. novembra 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev, potrošnikov in neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

79

benzojska kislina

št. CAS 65-85-0

št. CIPAC 622

benzoic acid

990 g/kg

1. junij 2004

31. maj 2014

Registrira se lahko samo kot razkužilo.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu benzojske kisline in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. novembra 2003.

80

flazasulfuron

št. CAS 104040-78-0

št. CIPAC 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

940 g/kg

1. junij 2004

31. maj 2014

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flazasulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. novembra 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih rastlin.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

81

piraklostrobin

št. CAS 175013-18-0

št. CIPAC 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

Proizvodna nečistoča dimetil sulfat (DMS) velja s toksikološkega vidika za problematično in ne sme presegati 0,0001 % tehničnega proizvoda.

1. junij 2004

31. maj 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid ali regulator rasti rastlin.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piraklostrobina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. novembra 2003. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov, zlasti rib;

zaščito kopenskih členonožcev in deževnikov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

82

kvinoksifen

št. CAS 124495-18-7

št. CIPAC 566

5, 7-dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline

970 g/kg

1. september 2004

31. avgust 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kvinoksifena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. novembra 2003.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov. Za občutljiva območja je treba po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja in začeti programe spremljanja.

83

alfa-cipermetrin

št. CAS 67375-30-8

št. CIPAC

Racemat, ki vsebuje

 

(S)-α-ciano-3 fenoksibenzil-(1R)-cis-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

in

 

(R)-α- ciano-3 fenoksibenzil-(1S)-cis-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

(= cis-2 izomer par cipermetrina)

930 g/kg CIS-2

1. marec 2005

28. februar 2015

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu alfa-cipermetrina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 13. februarja 2004. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov, čebel in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da pogoji za registracijo vključujejo zaščitne ukrepe.

84

benalaksil

št. CAS 71626-11-4

št. CIPAC 416

Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate

960 g/kg

1. marec 2005

28. februar 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu benalaksila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 13. februarja 2004. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

85

bromoksinil

št. CAS 1689-84-5

št. CIPAC 87

3,5 dibromo – 4- hydroxybenzonitrile

970 g/kg

1. marec 2005

28. februar 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bromoksinila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 13. februarja 2004. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito ptic in divjih sesalcev, zlasti če se snov uporablja pozimi, ter vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

86

desmedifam

št. CAS 13684-56-5

št. CIPAC 477

 

ethyl 3′-phenylcarbamoyloxycarbanilate

 

ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate

najmanj 970 g/kg

1. marec 2005

28. februar 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu desmedifama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 13. februarja 2004. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov in deževnikov. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

87

ioksinil

št. CAS 13684-83-4

št. CIPAC 86

4- hydroxy- 3,5- di-iodobenzonitrile

960 g/kg

1. marec 2005

28. februar 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ioksinila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 13. februarja 2004. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito ptic in divjih sesalcev, zlasti če se snov uporablja pozimi, ter vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

88

fenmedifam

št. CAS 13684-63-4

št. CIPAC 77

 

methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate;

 

3-methoxycarbonylaminophenyl 3′-methylcarbanilate

najmanj 970 g/kg

1. marec 2005

28. februar 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenmedifama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 13. februarja 2004. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

89

Pseudomonas chlororaphis

sev: MA 342

št. CIPAC 574

ni relevantno

Količina sekundarnega metabolita 2,3-deepoksi-2,3didehidro-rizoksin (DDR) v fermentatu ob formulaciji sredstva ne sme presegati LOQ (2 mg/l).

1. oktober 2004

30. september 2014

Registrira se lahko samo za razkuževanje semen v zaprtih napravah za tretiranje semen.

Pri odobritvi registracij se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Pseudomonas chlororaphis in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 30. marca 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na varnost izvajalcev in delavcev. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

90

mepanipirim

št. CAS 110235-47-7

št. CIPAC 611

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

960 g/kg

1. oktober 2004

30. september 2014

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mepanipirima in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 30. marca 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

91

acetamiprid

št. CAS 160430-64-8

št. CIPAC še ni dodeljena

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1. januar 2005

31. december 2014

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu acetamipirida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 29. junija 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

izpostavljenost delavcev;

zaščito vodnih organizmov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

92

tiakloprid

št. CAS 111988-49-9

št. CIPAC 631

(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

≥ 975 g/kg

1. januar 2005

31. december 2014

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tiakloprida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 29. junija 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito neciljnih členonožcev;

zaščito vodnih organizmov;

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

93

Ampelomyces quisqualis

sev: AQ 10

zbirka kultur št. CNCM I-807

št. CIPAC

ni dodeljena

ni relevantno

 

1. april 2005

31. marec 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Pri odobritvi registracij se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Ampelomyces quisqualis in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 8. oktobra 2004.

94

imazosulfuron

št. CAS 122548-33-8

št. CIPAC 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1. april 2005

31. marec 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu imazosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 8. oktobra 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih in kopenskih neciljnih rastlin, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

95

laminarin

št. CAS 9008-22-4

št. CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucan

(v skladu s Skupno komisijo IUPAC-IUB o biokemijski nomenklaturi)

≥ 860 g/kg na suho snov

1. april 2005

31. marec 2015

Registrira se lahko samo kot sprožilec samoobrambnih mehanizmov kmetijskih rastlin.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu laminarina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 8. oktobra 2004.

96

metoksifenozid

št. CAS 161050-58-4

št. CIPAC 656

N-tert-Butyl-N’-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

1. april 2005

31. marec 2015

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metoksifenozida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 8. oktobra 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito kopenskih in vodnih neciljnih členonožcev.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

97

S-metolaklor

št. CAS 87392-12-9

(S-izomer)

178961-20-1(R-izomer)

št. CIPAC 607

Mešanica:

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80–100 %)

in:

 

(aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20–0 %)

≥ 960 g/kg

1. april 2005

31. marec 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu S-metolaklora in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 8. oktobra 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, zlasti v zvezi z aktivno snovjo in njenima metabolitoma CGA 51202 in CGA 354743, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih rastlin.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

98

Gliocladium catenulatum

sev: J1446

zbirka kultur št. DSM 9212

št. CIPAC

ni dodeljena

ni relevantno

 

1. april 2005

31. marec 2015

Registrira se lahko samo kot fungicid.

Pri odobritvi registracij se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Gliocladium catenulatum in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 30. marca 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev. Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

99

etoksazol

št. CAS 153233-91-1

št. CIPAC 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phenetole

≥ 948 g/kg

1. junij 2005

31. maj 2015

Registrira se lahko samo kot akaricid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etoksazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

100

tepraloksidim

št. CAS 149979-41-9

št. CIPAC 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1. junij 2005

31. maj 2015

Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tepraloksidima in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. decembra 2004.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito kopenskih neciljnih členonožcev.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

101

klorotalonil

št. CAS 1897-45-6

št. CIPAC 288

Tetrachloroisophthalonitrile

985 g/kg

heksaklorobenzen: največ 0,04 g/kg

dekaklorobifenil: največ 0,03 g/kg

1. marec 2006

28. februar 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klorotalonila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. februarja 2005.

V celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov;

zaščito podtalnice, zlasti v zvezi z aktivno snovjo in njenima metolitoma R417888 in R611965 (SDS46851), kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Pogoji uporabe morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

102

klorotoluron (stereokemija ni navedena)

št. CAS 15545-48-9

št. CIPAC 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

975 g/kg

1. marec 2006

28. februar 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klorotolurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. februarja 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

103

cipermetrin

št. CAS 52315-07-8

št. CIPAC 332

(RS)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

(4 isomer pairs: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. marec 2006

28. februar 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu cipermetrina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. februarja 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov, čebel in neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnosti izvajalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe.

104

daminozid

št. CAS 1596-84-5

št. CIPAC 330

N-dimethylaminosuccinamic acid

990 g/kg

nečistoče:

N-nitrozodimetilamin: največ 2,0 mg/kg

1,1-dimetilhidrazid: največ 30 mg/kg

1. marec 2006

28. februar 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti za kmetijske rastline, ki niso namenjene za prehrano.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu daminozida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. februarja 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na varnost izvajalcev in delavcev pri vstopu na tretirano območje. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe.

105

tiofanat-metil (stereokemija ni navedena)

št. CAS 23564-05-8

št. CIPAC 262

Dimethyl 4,4’-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

950 g/kg

1. marec 2006

28. februar 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tiofanat-metila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. februarja 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov, deževnikov in drugih talnih makroorganizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

106

tribenuron

št. CAS 106040-48-6 (tribenuron)

št. CIPAC 546

2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

950 g/kg (izražen kot tribenuron-metil)

1. marec 2006

28. februar 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tribenurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. februarja 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito kopenskih neciljnih rastlin, višjih vodnih rastlin in podtalnice na občutljivih območjih. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

107

MCPA

št. CAS 94-74-6

št. CIPAC 2

4-chloro-o-tolyloxyacetic acid

≥ 930 g/kg

1. maj 2006

30. april 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu MCPA in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

108

MCPB

št. CAS 94-81-5

št. CIPAC 50

4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid

≥ 920 g/kg

1. maj 2006

30. april 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu MCPB in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. aprila 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

109

bifenazat

št. CAS 149877-41-8

št. CIPAC 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. november 2015

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifenazat in so namenjena za druge uporabe, razen za okrasne rastline v rastlinjakih, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bifenazata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

110

milbemektin

Milbemektin je mešanica M.A3 in M.A4

št. CAS

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

št. CIPAC 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. november 2015

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid ali insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu milbemektina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

111

klorpirifos

št. CAS 2921-88-2

št. CIPAC 221

O,O-diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

≥ 970 g/kg

Nečistoča O,O,O,O-tetra-metil ditiopirofosfat (sulfotep) velja s toksikološkega vidika za problematično in ne sme presegati 3 g/kg.

1. julij 2006

30. junij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klorpirifosa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov, čebel in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice in sesalce ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev klorpirifosa v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

112

klorpirifos-metil

št. CAS 5598-13-0

št. CIPAC 486

O,O-dimethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

≥ 960 g/kg

Nečistoči O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfat (sulfotemp) in OOO-trimetil-O-(3,5,6-trikloro-2-piridinil) difosforoditioat (sulfotemp-ester) veljata s toksikološkega vidika za problematični in nobena od njiju ne sme presegati 5 g/kg.

1. julij 2006

30. junij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klorpirifos-metila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov, čebel in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Države članice pri uporabi na prostem zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice in sesalce ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev klorpirifos-metila v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

113

maneb

št. CAS 12427-38-2

št. CIPAC 61

manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric)

≥ 860 g/kg

Proizvodna nečistoča etilentiosečnina velja s toksikološkega vidika za problematično in ne sme presegati 0,5 % vsebnosti maneba.

1. julij 2006

30. junij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu maneba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali skrajnimi podnebnimi razmerami.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na ostanke v hrani in oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice in sesalce ter glede toksičnosti za razvoj.

Države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev maneba v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

114

mankozeb

št. CAS 8018-01-7 (stara številka 8065-67-5)

št. CIPAC 34

Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

≥ 800 g/kg

Proizvodna nečistoča etilentiosečnina velja s toksikološkega vidika za problematično in ne sme presegati 0,5 % vsebnosti mankozeba.

1. julij 2006

30. junij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mankozeba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali skrajnimi podnebnimi razmerami.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na ostanke v hrani in oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice in sesalce ter glede toksičnosti za razvoj.

Države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev mankozeba v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

115

metiram

št. CAS 9006-42-2

št. CIPAC 478

Zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) — poly[ethylenebis(thiuramdisulfide)]

≥ 840 g/kg

Proizvodna nečistoča etilentiosečnina velja s toksikološkega vidika za problematično in ne sme presegati 0,5 % vsebnosti metirama.

1. julij 2006

30. junij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metirama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. junija 2005.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali skrajnimi podnebnimi razmerami.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na ostanke v hrani in oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice in sesalce ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev metirama v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

116

oksamil

št. CAS 23135-22-0

št. CIPAC 342

N,N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2-(methylthio) acetamide

970 g/kg

1. avgust 2006

31. julij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot nematicid ali insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu oksamila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. julija 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic in sesalcev, deževnikov, vodnih organizmov, površinskih voda in podtalnice v občutljivih razmerah.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za onesnaženje podtalnice pri kislih tleh ter za ptice, sesalce in deževnike. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev oksamila v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

117

1-metilciklopropen (splošno ime ISO se ne upošteva za to aktivno snov)

št. CAS 3100-04-7

št. CIPAC ni dodeljena

1-methylcyclopropene

≥ 960 g/kg

Proizvodni nečistoči 1-kloro-2-metilpropen in 3-kloro-2-metilpropen veljata s toksikološkega vidika za problematični in nobena od njiju ne sme presegati 0,5 g/kg v tehničnem materialu.

1. april 2006

31. marec 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin za hrambo po spravilu v skladišču, ki se lahko zapečati.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu 1-metilciklopropena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. septembra 2005.

118

forklorfenuron

št. CAS 68157-60-8

št. CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1. april 2006

31. marec 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo forklorfenuron in so namenjena za druge uporabe, razen za rastline kivija, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu forklorfenuron in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. septembra 2005.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

119

indoksakarb

št. CAS 173584-44-6

št. CIPAC 612

methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

TC (tehnični material): ≥ 628 g/kg indoksakarb

1. april 2006

31. marec 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu indoksakarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. septembra 2005.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov.

Pogoji uporabe morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

120

varfarin

št. CAS 81-81-2

št. CIPAC 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin 3-(α-acetonyl-benzyl)-4-hydroxycoumarin

≥ 990 g/kg

1. oktober 2006

30. september 2013

DEL A

Registrira se lahko samo kot rodenticid v obliki predpripravljenih vab, ki se po potrebi namestijo v posebej izdelane lijake.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu varfarina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. septembra 2005. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev, ptic in neciljnih sesalcev.

Po potrebi je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

121

klotianidin

št. CAS 210880-92-5

št. CIPAC 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1. avgust 2006

31. julij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za zaščito neciljnih organizmov, zlasti medonosnih čebel, ter za uporabo pri tretiranju semen:

piliranje semena se izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom;

uporablja se ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu.

Države članice zagotovijo, da:

označevanje tretiranih semen vključuje navedbo, da so bila semena tretirana s klotianidinom, in navaja ukrepe za zmanjšanje tveganja, določene v registraciji;

pogoji za registracijo, zlasti pri uporabi sprejev, vključujejo po potrebi ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito medonosnih čebel;

se po potrebi začnejo ustrezni programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost medonosnih čebel klotianidinu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klotianidina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

tveganje za semenojede ptice in sesalce, kadar se snov uporablja za tretiranje semen.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

122

petoksamid

št. CAS 106700-29-2

št. CIPAC 655

2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide

≥ 940 g/kg

1. avgust 2006

31. julij 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu petoksamida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnega okolja, zlasti višjih vodnih rastlin.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

123

klodinafop

št. CAS 114420-56-3

št. CIPAC 683

(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid

≥ 950 g/kg (izraženo kot klodinafop-propargil)

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klodinafopa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

124

pirimikarb

št. CAS 23103-98-2

št. CIPAC 231

2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate

≥ 950 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pirimikarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na varnost izvajalcev in zagotoviti, da se v pogojih uporabe predpiše uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev dolgoročne ocene tveganja za ptice in za možnost onesnaženja podtalnice, zlasti z metabolitom R35140. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev pirimikarba v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

125

rimsulfuron

št. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

št. CIPAC 716

1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea

≥ 960 g/kg (izraženo kot rimsulfuron)

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu rimsulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na zaščito neciljnih rastlin in podtalnice v občutljivih razmerah. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

126

tolklofos-metil

št. CAS 57018-04-9

št. CIPAC 479

 

O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate

 

O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

≥ 960 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo tolklofos-metil in so namenjena za druge uporabe, razen za obdelavo gomoljev (semen) krompirja pred sajenjem in obdelavo tal za solato v rastlinjakih, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tolklofos-metila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

127

tritikonazol

št. CAS 131983-72-7

št. CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo tritikonazol in so namenjena za druge uporabe, razen za tretiranje semen, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tritikonazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe;

možnost onesnaženja podtalnice na občutljivih območjih, zlasti z zelo obstojno aktivno snovjo in njenim metabolitom RPA 406341;

zaščito semenojedih ptic (dolgoročno tveganje).

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za semenojede ptice ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev tritikonazola v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

128

dimoksistrobin

št. CAS 149961-52-4

št. CIPAC 739

(E)-o-(2,5-dimethylphenoxymethyl)-2-methoxyimino-N-methylphenylacetamide

≥ 980 g/kg

1. oktober 2006

30. september 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo dimoksistrobin in so namenjena za uporabo v zaprtih prostorih, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dimoksistrobina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja ob nizki intercepciji kmetijskih rastlin ali na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih organizmov.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

podrobnejše ocene tveganja za ptice in sesalce v zvezi s formulirano aktivno snovjo;

izčrpnega poročila o oceni tveganja za vodno okolje v zvezi z dolgotrajnim tveganjem za ribe in učinkovitostjo možnega ukrepanja za zmanjšanje tveganja, zlasti z upoštevanjem odtekanja in odvajanja vode.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev dimoksistrobina v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

129

klopiralid

št. CAS 1702-17-6

št. CIPAC 455

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 950 g/kg

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klopiralid in so namenjena za druge uporabe, razen za uporabo spomladi, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klopiralida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. aprila 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito neciljnih rastlin in podtalnice v občutljivih razmerah. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, na posebej občutljivih območjih pa je treba po potrebi začeti programe za spremljanje možnosti onesnaženja podtalnice.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev rezultatov za živalski metabolizem in zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev klopiralida v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

130

ciprodinil

št. CAS 121522-61-2

št. CIPAC 511

(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine

≥ 980 g/kg

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ciprodinila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je 4. aprila 2006 Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da se v pogojih uporabe predpiše uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito ptic, sesalcev in vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice in sesalce ter za možno prisotnost ostankov metabolita CGA 304075 v živilih živalskega izvora. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev ciprodinila v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

131

fosetil

št. CAS 15845-66-6

št. CIPAC 384

Ethyl hydrogen phosphonate

≥ 960 g/kg (izraženo kot fosetil-Al)

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fosetila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. aprila 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih členonožcev.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za neciljne členonožce, zlasti za obnovitev naselitve, in rastlinojede sesalce. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fosetila v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

132

trineksapak

št. CAS 104273-73-6

št. CIPAC 732

4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid

≥ 940 g/kg (izraženo kot trineksapak-etil)

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu trineksapaka in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. aprila 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic in sesalcev.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

133

diklorprop-P

št. CAS 15165-67-0

št. CIPAC 476

(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoic acid

≥ 900 g/kg

1. junij 2007

31. maj 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu diklorpropa-P in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. maja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih rastlin. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev rezultatov za živalski metabolizem ter ocene tveganja za akutno in kratkoročno izpostavljenost za ptice in akutno izpostavljenost za rastlinojede sesalcev.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev diklorpropa-P v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

134

metkonazol

št. CAS 125116-23-6 (stereokemija ni navedena)

št. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(vsota cis in trans izomerov)

1. junij 2007

31. maj 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid in regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metkonazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. maja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov, ptic in sesalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe.

135

pirimetanil

št. CAS 53112-28-0

št. CIPAC ni dodeljena

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

(Proizvodna nečistoča cianamid velja s toksikološkega vidika za problematično in ne sme presegati 0,5 g/kg v tehničnem materialu.)

1. junij 2007

31. maj 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu primetanila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. maja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ribe in zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev pirimetanila v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

136

triklopir

št. CAS 055335-06-3

št. CIPAC 376

3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid

≥ 960 g/kg

(kot triklopir butoksietil ester)

1. junij 2007

31. maj 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triklopir in so namenjena za druge uporabe, razen za uporabo na pašnikih in travinju spomladi, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu triklopira in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 23. maja 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice v občutljivih razmerah. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, na občutljivih območjih pa je treba po potrebi začeti programe za spremljanje;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da se v pogojih uporabe predpiše uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih rastlin. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev akutne in dolgoročne ocene tveganja za ptice in sesalce ter tveganja za vodne organizme zaradi izpostavljenosti metabolitu 6-kloro-2-piridinol. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev triklopira v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

137

metrafenon

št. CAS 220899-03-6

št. CIPAC 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone

≥ 940 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metrafenona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

sev QST 713, identičen s sevom AQ 713

zbirka kultur št.: NRRL B -21661

št. CIPAC ni dodeljena

ni relevantno

 

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus subtilis in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006.

139

spinosad

št. CAS 131929-60-7 (spinosin A)

131929-63-0 (spinosin D)

št. CIPAC 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosad je mešanica 50–95 % spinosina A in 5–50 % spinosina D.

≥ 850 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu spinosada in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov;

tveganje za deževnike, kadar se snov uporablja v rastlinjakih.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

140

tiametoksam

št. CAS 153719-23-4

št. CIPAC 637

(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine

≥ 980 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za zaščito neciljnih organizmov, zlasti medonosnih čebel, ter za uporabo pri tretiranju semen:

piliranje semena se izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom;

uporablja se ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu.

Države članice zagotovijo, da:

označevanje tretiranih semen vključuje navedbo, da so bila semena tretirana s tiametoksamom, in navaja ukrepe za zmanjšanje tveganja, določene v registraciji;

pogoji za registracijo, zlasti pri uporabi sprejev, vključujejo po potrebi ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito medonosnih čebel;

se po potrebi začnejo ustrezni programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost medonosnih čebel tiametoksamu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tiametoksama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, zlasti z aktivno snovjo in njenimi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 in CGA 322704, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali podnebni razmerami;

zaščito vodnih organizmov;

dolgoročno tveganje za male rastlinojede živali, kadar se snov uporablja za tretiranje semen.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

141

fenamifos

št. CAS 22224-92-6

št. CIPAC 692

(RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate

≥ 940 g/kg

1. avgust 2007

31. julij 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot nematicid, ki se uporablja s kapalnim namakalnim sistemom v trajnih rastlinjakih.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenamifosa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov, zemeljskih neciljnih organizmov in podtalnice v občutljivih razmerah.

Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, na posebej občutljivih območjih pa je treba po potrebi začeti programe za spremljanje možnosti onesnaženja podtalnice.

142

etefon

št. CAS 16672-87-0

št. CIPAC 373

2-chloroethyl-phosphonic acid

≥ 910 g/kg (tehnični material – TC)

Proizvodni nečistoči MEPHA (mono 2-kloroetil ester, 2-kloroetil fosfonska kislina) in 1,2-dikloroetan veljata s toksikološkega vidika za problematični in ne smeta presegati 20 g/kg oz. 0,5 g/kg v tehničnem materialu.

1. avgust 2007

31. julij 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etefona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006.

143

flusilazol (2)

št. CAS 85509-19-9

št. CIPAC 435

Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane

925 g/kg

1. januar 2007

30. junij 2008 (2)

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid za naslednje kmetijske rastline:

žita, razen riža, (2)

koruzo, (2)

oljno repico, (2)

sladkorno peso (2)

v odmerkih, ki ne presegajo 200 g aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu.

Naslednje vrste uporabe se ne smejo registrirati:

nanašanje iz zraka,

nanašanje z oprtimi ali ročnimi škropilnicami pri amaterskih ali profesionalnih uporabnikih,

uporaba na ohišnicah ali vrtovih.

Države članice zagotovijo izvajanje vseh ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Zlasti je treba biti pozoren na:

zaščito vodnih organizmov. Ohranjena mora biti zadostna razdalja med območji nanosa in površinskimi vodami. Ta razdalja je lahko odvisna od uporabe ali neuporabe tehnik ali naprav za zmanjševanje raznašanja;

zaščito ptic in sesalcev. Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot je premišljen čas nanosa in izbira pripravkov, ki zaradi svoje oblike ali prisotnosti agensov, ki omogočajo izogibanje, čim bolj zmanjšajo izpostavljenost zadevnih vrst;

zaščito izvajalcev, ki morajo med mešanjem, nakladanjem, nanašanjem in čiščenjem opreme nositi ustrezna zaščitna oblačila, zlasti rokavice, hlače z oprsnikom, gumijaste škornje ter zaščito obraza ali zaščitna očala, razen če izpostavljenost snovi ustrezno onemogočajo zasnova in izvedba opreme same ali posebni zaščitni deli na taki opremi.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flusilazol in zlasti dodatka I in II k poročilu.

Države članice morajo zagotoviti, da imetniki registracij najpozneje do 31. decembra vsakega leta poročajo o zdravstvenih težavah izvajalcev. Države članice lahko zahtevajo navedbo posameznih podrobnosti, kot so podatki o prodaji in pregled vzorcev uporabe, tako da se lahko pridobi dejanska slika o pogojih uporabe in morebitnem toksikološkem učinku flusilazola.

Države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij o lastnostih flusilazola, ki lahko povzročajo motnje endokrinega sistema, v dveh letih po sprejetju smernic za testiranje motenj endokrinega sistema Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD). Države članice zagotovijo, da prijavitelj, ki je zahteval vključitev flusilazola v to prilogo, te študije predloži Komisiji v dveh letih po sprejetju navedenih smernic za testiranje.

144

karbendazim (stereokemija ni navedena)

št. CAS 10605-21-7

št. CIPAC 263

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

980 g/kg

1. januar 2007

13. junij 2011

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid za naslednje kmetijske rastline:

žita,

oljno repico,

sladkorno peso,

koruzo

v odmerkih, ki ne presegajo:

0,25 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu za žita in oljno repico,

0,075 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu za sladkorno peso,

0,1 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu za koruzo.

Naslednje vrste uporabe se ne smejo registrirati:

nanašanje iz zraka,

nanašanje z oprtimi ali ročnimi škropilnicami amaterskih ali profesionalnih uporabnikov,

uporaba na ohišnicah ali vrtovih.

Države članice zagotovijo izvajanje vseh ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Zlasti je treba biti pozoren na:

zaščito vodnih organizmov. Ohranjena mora biti zadostna razdalja med območji nanosa in površinskimi vodami. Ta razdalja je lahko odvisna od uporabe ali neuporabe tehnik ali naprav za zmanjševanje raznašanja;

zaščito deževnikov in drugih talnih makroorganizmov. Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so izbira najprimernejše kombinacije števila in časa nanosov, pogostnost nanosov in po potrebi koncentracija aktivne snovi;

zaščito ptic in sesalcev. Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot je premišljen čas nanosa in izbira pripravkov, ki zaradi svoje oblike ali prisotnosti agensov, ki omogočajo izogibanje, čim bolj zmanjšajo izpostavljenost zadevnih vrst;

zaščito izvajalcev, ki morajo med mešanjem, nakladanjem, nanašanjem in čiščenjem opreme nositi ustrezna zaščitna oblačila, zlasti rokavice, hlače z oprsnikom, gumijaste škornje ter zaščito obraza ali zaščitna očala, razen če izpostavljenost snovi ustrezno onemogočajo zasnova in izvedba opreme same ali posebni zaščitni deli na taki opremi.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu karbendazima in zlasti dodatka I in II k poročilu.

Države članice morajo zagotoviti, da imetniki registracij najpozneje do 31. decembra vsakega leta poročajo o zdravstvenih težavah izvajalcev. Države članice lahko zahtevajo navedbo posameznih podrobnosti, kot so podatki o prodaji in pregled vzorcev uporabe, tako da se lahko pridobi realistična slika o pogojih uporabe in morebitnem toksikološkem učinku karbendazima.

145

kaptan

št. CAS 133-06-02

št. CIPAC 40

N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

≥ 910 g/kg

nečistoče:

 

perklorometilmerkaptan (R005406): največ 5 g/kg

 

folpet: največ 10 g/kg

 

ogljikov tetraklorid: največ 0,1 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kaptan in so namenjena za druge uporabe, razen za paradižnike, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kaptana in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 29. septembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev. V registriranih pogojih uporabe je treba predpisati uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme in ukrepe za zmanjšanje tveganja zaradi zmanjšanja izpostavljenosti;

prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti;

zaščito podtalnice v občutljivih razmerah. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, na občutljivih območjih pa je treba po potrebi začeti programe za spremljanje;

zaščito ptic, sesalcev in vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev dolgoročne ocene tveganja za ptice in sesalce ter toksikološke ocene metabolitov, ki bi lahko bili prisotni v podtalnici v občutljivih razmerah. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev kaptana v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

146

folpet

št. CAS 133-07-3

št. CIPAC 75

N-(trichloromethylthio)phthalimide

≥ 940 g/kg

nečistoči:

 

perklorometilmerkaptan (R005406): največ 3,5 g/kg

 

ogljikov tetraklorid največ 4 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo folpet in so namenjena za druge uporabe, razen za ozimno pšenico, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu folpeta in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 29. septembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev. V registriranih pogojih uporabe je treba predpisati uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme;

prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti;

zaščito ptic, sesalcev ter vodnih in talnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice, sesalce in deževnike ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev folpeta v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

147

formetanat

št. CAS 23422-53-9

št. CIPAC 697

3-dimethylaminomethyleneaminophenyl methylcarbamate

≥ 910 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo formetanat in so namenjena za druge uporabe, razen za paradižnike in okrasne grme, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu formetanata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 29. septembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev, neciljnih členonožcev in čebel ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice, sesalce in neciljne členonožce ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev formetanata v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

148

metiokarb

št. CAS 2032-65-7

št. CIPAC 165

4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate

≥ 980 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent pri tretiranju semen, kot insekticid in moluskicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo metiokarb in so namenjena za druge uporabe, razen za tretiranje semen koruze, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metiokarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 29. septembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev in neciljnih členonožcev ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev in drugih navzočih ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice, sesalce in neciljne členonožce ter za potrditev toksikološke ocene metabolitov, ki bi lahko bili prisotni v kmetijskih rastlinah. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev metiokarba v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

149

dimetoat

št. CAS 60-51-5

št. CIPAC 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

nečistoči:

ometoat: največ 2 g/kg

izodimetoat: največ 3 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dimetoata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in drugih neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi ter zmanjševanje odtekanja in drenaže vode v površinske vode;

prehransko izpostavljenost potrošnikov;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice, sesalce in neciljne členonožce ter za potrditev toksikološke ocene metabolitov, ki bi lahko bili prisotni v kmetijskih rastlinah.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev dimetoata v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

150

dimetomorf

št. CAS 110488-70-5

št. CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dimetomorfa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev. V registriranih pogojih je treba predpisati uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito ptic, sesalcev in vodnih organizmov.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

151

glufosinat

št. CAS 77182-82-2

št. CIPAC 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glufosinat in so namenjena za druge uporabe, razen za nasade jablan, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo izvajalcev in potrošnikov, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu glufosinata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev, delavcev in drugih navzočih. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe;

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito sesalcev, neciljnih členonožcev in neciljnih rastlin.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za sesalce in neciljne členonožce v nasadih jablan ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev glufosinata v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

152

metribuzin

št. CAS 21087-64-9

št. CIPAC 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo metribuzin in so namenjena za druge uporabe, razen kot selektivni herbicid po vzniku krompirja, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metribuzina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito alg, vodnih rastlin, neciljnih rastlin zunaj tretiranih območij ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih podatkov za potrditev ocene o podtalnici in zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev metribuzina v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

153

fosmet

št. CAS 732-11-6

št. CIPAC 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

nečistoči:

fosmet okson: največ 0,8 g/kg

izo fosmet: največ 0,4 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fosmeta in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov, čebel in drugih neciljnih členonožcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi ter zmanjševanje odtekanja in drenaže vode v površinske vode;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne in dihalne zaščitne opreme.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za ptice (akutno tveganje) in rastlinojede sesalce (dolgoročno tveganje) ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fosmeta v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

154

propamokarb

št. CAS 24579-73-5

št. CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo propamokarb in so namenjena za druge uporabe, razen za foliarno uporabo spomladi, so države članice v zvezi z izpostavljenostjo delavcev zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu propamokarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati zaščitne ukrepe;

prenos ostankov v tleh za kmetijske rastline, ki sledijo v kolobarju;

zaščito površinskih voda in podtalnice na občutljivih območjih;

zaščito ptic, sesalcev in vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

155

etoprofos

št. CAS 13194-48-4

št. CIPAC 218

O-ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate

> 940 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot nematicid in insekticid za uporabo v tleh.

Registracije je treba omejiti na profesionalne uporabnike.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo etoprofos in so namenjena za druge uporabe, razen za krompir, ki ni namenjen za prehrano ljudi ali živali, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etoprofos in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 16. marca 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

ostanke in oceno prehranske izpostavljenosti potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti;

varnost izvajalcev. V pogojih uporabe morajo biti predpisani uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal ter drugi ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so uporaba zaprtega prenosnega sistema za vnos proizvoda;

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov ter površinske vode in podtalnice v občutljivih razmerah. Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi in zagotovitev popolnega vnosa zrn v tla.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev kratkoročne in dolgoročne ocene tveganja za ptice in sesalce, ki se prehranjujejo z deževniki, ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev etoprofosa v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

156

pirimifos-metil

št. CAS 29232-93-7

št. CIPAC 239

 

O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl

 

O,O-dimethylphosphorothioate

> 880 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid za tretiranje pridelka po spravilu.

Ne sme se dovoliti uporaba ročnih škropilnic.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo pirimifos-metil in so namenjena za druge uporabe, razen z avtomatskimi sistemi v praznih skladiščih za žita, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pirimifos-metila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. marca 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev. V pogojih uporabe morajo biti predpisani uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal ter ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi zmanjšanja izpostavljenosti;

prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti.

157

fipronil

št. CAS 120068-37-3

št. CIPAC 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

≥ 950 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

PART A

Registrira se lahko samo kot insekticid za tretiranje semen.

Za zaščito neciljnih organizmov, zlasti medonosnih čebel:

piliranje semena se izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom;

uporablja se ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu.

Države članice zagotovijo, da:

označevanje tretiranih semen vključuje navedbo, da so bila semena tretirana s fipronilom, in navaja ukrepe za zmanjšanje tveganja, določene v registraciji,

se po potrebi začnejo ustrezni programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost medonosnih čebel fipronilu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fipronila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 16. marca 2007. V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

pakiranje trženih sredstev, da se prepreči fotorazgradnja zadevnih sredstev;

možnost onesnaženja podtalnice, zlasti z metaboliti, ki so bolj obstojni kot osnovna snov, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami;

zaščito semenojedih ptic in sesalcev, vodnih organizmov, neciljnih členonožcev in medonosnih čebel.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za semenojede ptice, sesalce in medonosne čebele, zlasti zalego, ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fipronila v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

158

beflubutamid

št. CAS 113614-08-7

št. CIPAC 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide

≥ 970 g/kg

1. december 2007

30. november 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu beflubutamida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. maja 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tveganje za vodne organizme.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

159

virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua

št. CIPAC

ni dodeljena

ni relevantno

 

1. december 2007

30. november 2017

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu VJP Spodoptera exigua in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. maja 2007.

160

prosulfokarb

št. CAS 52888-80-9

št. CIPAC 539

S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)

970 g/kg

1. november 2008

31. oktober 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu prosulfokarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 9. oktobra 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi;

zaščito neciljnih rastlin in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot je varnostni pas brez škropljenja.

161

fludioksonil

št. CAS 131341-86-1

št. CIPAC 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950 g/kg

1. november 2008

31. oktober 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fludioksonil in so namenjena za druge uporabe, razen za tretiranje semen, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije, ter so zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice na občutljivih območjih, zlasti s talnimi fotoliznimi metaboliti CGA 339833 in CGA 192155;

zaščito rib in vodnih nevretenčarjev.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fludioksonila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 9. oktobra 2007.

162

klomazon

št. CAS 81777-89-1

št. CIPAC 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960 g/kg

1. november 2008

31. oktober 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klomazona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 9. oktobra 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito neciljnih rastlin in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

163

bentiavalikarb

št. CAS 413615-35-7

št. CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Naslednje proizvodne nečistoče so s toksikološkega vidika problematične in nobena od njih ne sme presegati določene količine v tehničnem materialu:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzotiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenil) disulfid: < 14 mg/kg

1. avgust 2008

31. julij 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bentiavalikarba in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev;

zaščito neciljnih členonožcev.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bentiavalikarb in so namenjena za druge uporabe, razen v rastlinjakih, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Države članice v skladu s členom 38 Uredbe (ES) št. 1107/2009 obvestijo Komisijo o specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji.

164

boskalid

št. CAS 188425-85-6

št. CIPAC 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1. avgust 2008

31. julij 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu boskalida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice posebno pozorne na:

varnost izvajalcev;

dolgoročno tveganje za ptice in talne organizme;

tveganje kopičenja v tleh, če se snov uporablja pri trajnicah ali kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

165

karvon

št. CAS 99-49-0 (d/l mešanica)

št. CIPAC 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg z razmerjem d/l najmanj 100:1

1. avgust 2008

31. julij 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu karvona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na varnost izvajalcev.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

166

fluoksastrobin

št. CAS 361377-29-9

št. CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1. avgust 2008

31. julij 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fluoksastrobina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev, zlasti pri delu z nerazredčenim koncentratom. Pogoji uporabe morajo vključevati ustrezne zaščitne ukrepe, kot je nošenje zaščitne maske;

zaščito vodnih organizmov. Po potrebi se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi;

količino ostankov metabolitov fluoksastrobina, kadar se slama s tretiranih območij uporablja kot krma. Pogoji uporabe morajo po potrebi vključevati omejitve krmljenja živali;

tveganje kopičenja na površini tal, če se snov uporablja pri trajnicah ali kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

podatkov za izdelavo celovite ocene tveganja za vode ob upoštevanju zanašanja škropiva, odtekanja, drenaže in učinkovitosti potencialnih ukrepov za zmanjšanje tveganja;

podatkov o toksičnosti metabolitov, ki se ne pojavljajo v podganah, če se slama z obdelanih območij uporablja kot krma.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fluoksastrobina v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 sev 251 (AGAL: No 89/030550)

št. CIPAC 753

ni relevantno

 

1. avgust 2008

31. julij 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot nematicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Paecilomyces lilacinus in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev (čeprav ni bilo potrebe po določitvi dopustne izpostavljenosti izvajalca (AOEL), je treba kot splošno pravilo mikroorganizme upoštevati kot morebitne dražitelje);

zaščito neciljnih členonožcev, ki živijo pod listjem.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

168

protiokonazol

št. CAS 178928-70-6

št. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Naslednji proizvodni nečistoči sta s toksikološkega vidika problematični in nobena od njiju ne sme presegati določene količine v tehničnem materialu:

toluen: < 5 g/kg

protiokonazol-destio (2-(1-klorocikloproil)1-(2-klorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1. avgust 2008

31. julij 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu protiokonazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev pri škropljenju. Pogoji uporabe vključujejo ustrezne zaščitne ukrepe;

zaščito vodnih organizmov. Po potrebi se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi;

zaščito ptic in malih sesalcev. Po potrebi se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

informacij, ki omogočajo oceno potrošnikove izpostavljenosti derivatom metabolita triazola v primarnih kmetijskih rastlinah, kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, in proizvodih živalskega izvora;

primerjave načinov delovanja protiokonazola in derivatov metabolita triazola, da se omogoči ocena o toksičnosti zaradi kombinirane izpostavljenosti tem spojinam;

informacij za nadaljnjo obravnavanje dolgoročnih tveganj za semenojede ptice in sesalce zaradi uporabe protiokonazola za tretiranje semen.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev protiokonazola v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

169

amidosulfuron

št. CAS 120923-37-7

št. CIPAC 515

 

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

ali

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo amidosulfuron in so namenjena za druge uporabe, razen za tretiranje semen, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu amidosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice zaradi možnosti onesnaženja podtalnice z nekaterimi produkti razgradnje, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih rastlin.

V zvezi s temi ugotovljenimi tveganji je treba po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

170

nikosulfuron

št. CAS 111991-09-4

št. CIPAC 709

 

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

ali

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 910 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu nikosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 22. januarja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

morebitno izpostavljenost vodnega okolja metabolitu DUDN, kadar se nikosulfuron uporablja na območjih z občutljivimi tlemi;

zaščito vodnih rastlin in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi;

zaščito neciljnih rastlin in zagotoviti, da pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot je varnostni pas brez škropljenja;

zaščito podtalnice in površinskih vod v povezavi z občutljivimi tlemi in podnebnimi razmerami.

171

Klofentezin

št. CAS 74115-24-5

št. CIPAC 418

3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine

≥ 980 g/kg (suhe snovi)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klofentezina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacijo tehničnega materiala v tržni proizvodnji, ki mora biti potrjena z ustreznimi analitskimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, se primerja in preveri s specifikacijami tehničnega materiala;

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

možnost prenosa po zraku na dolge razdalje;

tveganja za neciljne organizme. Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 31. julija 2011 predloži program spremljanja za oceno prenosa klofentezina po zraku na dolge razdalje in z njim povezanega okoljskega tveganja. Rezultati navedenega programa spremljanja se državi članici poročevalki in Komisiji najpozneje do 31. julija 2013 predložijo kot poročilo o spremljanju.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 30. junija 2012 predloži potrditvene študije o oceni toksičnega in okoljskega tveganja metabolitov klofentezina.

172

dikamba

št. CAS 1918-00-9

št. CIPAC 85

3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

≥ 850 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dikambe in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

173

difenokonazol

št. CAS 119446-68-3

št. CIPAC 687

3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

≥ 940 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu difenokonazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

174

diflubenzuron

št. CAS 35367-38-5

št. CIPAC 339

1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea

≥ 950 g/kg nečistoča: največ 0,03 g/kg 4-kloroanilina

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu diflubenzurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacijo tehničnega materiala v tržni proizvodnji, ki mora biti potrjena z ustreznimi analitskimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, se primerja in preveri s specifikacijami tehničnega materiala;

zaščito vodnih organizmov;

zaščito kopenskih organizmov;

zaščito neciljnih členonožcev, vključno s čebelami.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 30. junija 2011 predloži dodatne študije o morebitni toksičnosti nečistoče in metabolita 4-kloroanilina (PCA).

175

imazakvin

št. CAS 81335-37-7

št. CIPAC 699

2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylic acid

≥ 960 g/kg (racemna mešanica)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu imazakvina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

176

lenacil

št. CAS 2164-08-1

št. CIPAC 163

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu lenacila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tveganje za vodne organizme, zlasti alge in vodne rastline. Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi med območji nanosa in vodnimi telesi površinskih voda;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi ali podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, na občutljivih območjih pa se po potrebi začnejo programi za spremljanje možnosti onesnaženja podtalnice z metaboliti IN-KF 313, M1, M2 in M3.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži potrditvene informacije o identiteti in značilnostih metabolitov v tleh Polar B in Polars ter metabolitov M1, M2 in M3, ki so se pojavili v študiji z lizimetrom, in potrditvene informacije o kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, vključno z morebitnimi fitotoksičnimi učinki. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži take informacije do 30. junija 2012.

Če se v sklepu o razvrstitvi lenacila v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določi potreba po dodatnih informacijah o pomenu metabolitov IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B in Polars, zadevne države članice zahtevajo predložitev takih informacij. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži navedene informacije v šestih mesecih od obvestila o takem sklepu o razvrstitvi.

177

oksadiazon

št. CAS 19666-30-9

št. CIPAC 213

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu oksadiazona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacijo tehničnega materiala v tržni proizvodnji, ki mora biti potrjena z ustreznimi analitskimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, se primerja in preveri s specifikacijami tehničnega materiala;

možnost onesnaženja podtalnice z metabolitom AE0608022, kadar se aktivna snov uporablja v razmerah, v katerih se lahko pričakuje daljše trajanje anaerobnih razmer na območjih z občutljivimi tlemi ali podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži:

dodatne študije o morebitni toksičnosti nečistoče v predlaganih tehničnih specifikacijah;

informacije, ki dodatno pojasnjujejo prisotnost metabolita AE0608033 v primarnih kmetijskih rastlinah in kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju;

dodatne študije o kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju (tj. korenovke in gomoljnice ter žita), in študijo o presnovi pri prežvekovalcih za potrditev ocene tveganja za potrošnika;

informacije za nadaljnjo obravnavo tveganja za ptice in sesalce, ki se hranijo z deževniki, ter dolgoročnega tveganja za ribe.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži take informacije do 30. junija 2012.

178

pikloram

št. CAS 1918-02-1

št. CIPAC 174

4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 920 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piklorama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se pikloram uporablja na območjih z občutljivimi tlemi ali podnebnimi razmerami. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži:

dodatne informacije za potrditev, da analitska metoda spremljanja, ki se uporablja za preskuse ostankov, pravilno meri koncentracije ostankov piklorama in njegovih konjugatov;

študijo o fotolizi tal za potrditev ocene razgradnje piklorama.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži take informacije do 30. junija 2012.

179

piriproksifen

št. CAS 95737-68-1

št. CIPAC 715

4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piriproksifena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito vodnih organizmov. Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži dodatne informacije, ki potrjujejo oceno tveganja glede tveganja za vodne žuželke zaradi piriproksifena in metabolita DPH-pyr ter tveganja zaradi piriproksifena za opraševalce. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži take informacije do 30. junija 2012.

180

bifenoks

št. CAS 42576-02-3

št. CIPAC 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970 g/kg nečistoče:

 

največ 3 g/kg 2,4-diklorofenola

 

največ 6 g/kg 2,4-dikloroanizola

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bifenoksa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je po potrebi v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

izpostavljenost potrošnikov ostankom bifenoksa v proizvodih živalskega izvora in kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

informacij o ostankih bifenoksa in njegovega metabolita hidroksi bifenoks kisline v živilih živalskega izvora ter ostankih bifenoksa v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju;

informacij za nadaljnjo obravnavo dolgoročnega tveganja za rastlinojede sesalce, ki izhaja iz uporabe bifenoksa.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži take potrditvene podatke in informacije v dveh letih od odobritve.

181

diflufenikan

št. CAS 83164-33-4

št. CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu diflufenikana in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov. Po potrebi se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi;

zaščito neciljnih rastlin. Po potrebi se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi brez škropljenja.

182

fenoksaprop-P

št. CAS 113158-40-0

št. CIPAC 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoic acid

≥ 920 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenoksapropa-P in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito neciljnih rastlin;

prisotnost varovala mefenpir-dietila v formuliranih proizvodih v zvezi z izpostavljenostjo izvajalcev, delavcev in drugih navzočih;

obstojnost snovi in nekaterih njenih produktov razgradnje na hladnejših območjih, kjer obstaja možnost anaerobnih razmer.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

183

fenpropidin

št. CAS 67306-00-7

št. CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (racemata)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenpropidina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

informacij za nadaljnjo obravnavo dolgoročnega tveganja za rastlinojede sesalce in žužkojede ptice, ki izhaja iz uporabe fenpropidina.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži take potrditvene podatke in informacije v dveh letih od odobritve.

184

kvinoklamin

št. CAS 2797-51-5

št. CIPAC 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg nečistoča:

diklon (2,3-dikloro-1,4-naftokinon) največ 15 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kvinoklamin in so namenjena za druge uporabe, razen za okrasno rastlinje in sadike, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kvinoklamina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev, delavcev in drugih navzočih ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito vodnih organizmov;

zaščito ptic in malih sesalcev.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

185

kloridazon

št. CAS 1698-60-8

št. CIPAC 111

5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

920 g/kg

Proizvodna nečistoča 4-amino-5-kloro-izomer velja s toksikološkega vidika za problematično, zato se določi njena najvišja vsebnost 60 g/kg.

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid za uporabo največ 2,6 kg/ha samo vsako tretje leto na istem polju.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kloridazona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 4. decembra 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito vodnih organizmov;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Pogoji za registracijo morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, na občutljivih območjih pa je treba po potrebi začeti programe za spremljanje možnosti onesnaženja podtalnice z metabolitoma B in B1.

186

tritosulfuron

št. CAS 142469-14-5

št. CIPAC 735

1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl)urea

≥ 960 g/kg

Naslednja proizvodna nečistoča je s toksikološkega vidika problematična in ne sme presegati določene količine tehničnega materiala:

2-amino-4-metoksi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin: < 0,2 g/kg

1. december 2008

30. november 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tritosulfurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. maja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih organizmov;

zaščito malih sesalcev.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

187

flutolanil

št. CAS 66332-96-5

št. CIPAC 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1. marec 2009

28. februar 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo flutolanil in so namenjena za druge uporabe, razen za obdelavo gomolja krompirja, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flutolanila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. maja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

188

benfluralin

št. CAS 1861-40-1

št. CIPAC 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

nečistoča:

etil-butil-nitrozamin: največ 0,1 mg/kg

1. marec 2009

28. februar 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo benfluralin in so namenjena za druge uporabe, razen za solato in endivijo, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu benfluralina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. maja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev. V registriranih pogojih uporabe morajo biti predpisani uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi zmanjšanja izpostavljenosti;

ostanke rastlinskega in živalskega izvora v živilih ter oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov;

zaščito ptic, sesalcev, površinskih voda in vodnih organizmov. V zvezi s temi ugotovljenimi tveganji je treba po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij o presnovi kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za metabolit B12 in za vodne organizme. Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev benfluralina v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

189

fluazinam

št. CAS 79622-59-6

št. CIPAC 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

nečistoča:

5-kloro-N-(3-kloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidin

največ 2 g/kg

1. marec 2009

28. februar 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fluazinam in so namenjena za druge uporabe, razen za krompir, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fluazinama in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. maja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev. V registriranih pogojih uporabe morajo biti predpisani uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi zmanjšanja izpostavljenosti;

ostanke rastlinskega in živalskega izvora v živilih ter oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov;

zaščito vodnih organizmov. V zvezi s tem opredeljenim tveganjem je treba po potrebi izvajati za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev ocene tveganja za vodne organizme in talne makroorganizme ter zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fluazinama v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

190

fuberidazol

št. CAS 3878-19-1

št. CIPAC 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1. marec 2009

28. februar 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fuberidazol in so namenjena za druge uporabe, razen za tretiranje semen, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fuberidazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. maja 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

dolgoročno tveganje za sesalce in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja. V takem primeru je treba uporabljati ustrezno opremo, ki zagotavlja visoko raven vnosa v tla in čim manjše razlitje med uporabo.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

191

mepikvat

št. CAS 15302-91-7

št. CIPAC 440

1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

≥ 990 g/kg

1. marec 2009

28. februar 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo mepikvat in so namenjena za druge uporabe, razen za ječmen, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu mepikvata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. maja 2008.

Države članice morajo biti zlasti pozorne na ostanke v živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov.

192

diuron

št. CAS 330-54-1

št. CIPAC 100

3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

≥ 930 g/kg

1. oktober 2008

30. september 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid v odmerkih, ki ne presegajo 0,5 kg/ha (posamičen nanos).

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu diurona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. julija 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev, v pogojih uporabe je po potrebi predpisana uporaba osebne zaščitne opreme;

zaščito vodnih organizmov in neciljnih rastlin.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

sev: ABTS-1857

zbirka kultur: št. SD-1372,

sev: GC-91

zbirka kultur: št. NCTC 11821

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) in GC-91 (SANCO/1538/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14)

sev: AM65-52

zbirka kultur: št. ATCC-1276

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

sev: ABTS 351

zbirka kultur: št. ATCC SD-1275

 

sev: PB 54

zbirka kultur: št. CECT 7209

 

sev: SA 11

zbirka kultur: št. NRRL B-30790

 

sev: SA 12

zbirka kultur: št. NRRL B-30791

 

sev: EG 2348

zbirka kultur: št. NRRL B-18208

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 in EG 2348 (SANCO/1543/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

sev: NB 176 (TM 14 1)

zbirka kultur: št. SD-5428

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 SANCO/1545/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

197

Beauveria bassiana

 

sev: ATCC 74040

zbirka kultur: št. ATCC 74040

 

sev: GHA

zbirka kultur: št. ATCC 74250

ni relevantno

Najvišja stopnja beauvericina: 5 mg/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) in GHA (SANCO/1547/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

ni relevantno

Onesnaženost z mikroorganizmi (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

199

Lecanicillium muscarium

(staro ime Verticilium lecanii)

sev: Ve 6

zbirka kultur: št. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Lecanicillium muscarium (staro ime Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(staro ime Metarhizium anisopliae)

sev: BIPESCO 5/F52

zbirka kultur: št. M.a. 43; št. 275-86 (kratici V275 ali KVL 275); št. KVL 99-112 (Ma 275 ali V 275); št. DSM 3884; št. ATCC 90448; št. ARSEF 1095

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Metarhizium anisopliae var. anisopliae (staro ime Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 in F52 (SANCO/1862/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

201

Phlebiopsis gigantea

 

sev: VRA 1835

zbirka kultur: št. ATCC 90304

 

sev: VRA 1984

zbirka kultur: št. DSM16201

 

sev: VRA 1985

zbirka kultur: št. DSM 16202

 

sev: VRA 1986

zbirka kultur: št. DSM 16203

 

sev: FOC PG B20/5

zbirka kultur: št. IMI 390096

 

sev: FOC PG SP log 6

zbirka kultur: št. IMI 390097

 

sev: FOC PG SP log 5

zbirka kultur: št. IMI390098

 

sev: FOC PG BU 3

zbirka kultur: št. IMI 390099

 

sev: FOC PG BU 4

zbirka kultur: št. IMI 390100

 

sev: FOC PG 410.3

zbirka kultur: št. IMI 390101

 

sev: FOC PG97/1062/116/1.1

zbirka kultur: št. IMI 390102

 

sev: FOC PG B22/SP1287/3.1

zbirka kultur: št. IMI 390103

 

sev: FOC PG SH 1

zbirka kultur: št. IMI 390104

 

sev: FOC PG B22/SP1190/3.2

zbirka kultur: št. IMI 390105

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

202

Pythium oligandrum

sevi M1

zbirka kultur št. ATCC 38472

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

203

Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis)

sev: K61

zbirka kultur: št. DSM 7206

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Streptomyces (staro ime Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

204

Trichoderma atroviride

(staro ime T. harzianum)

 

sev: IMI 206040

zbirka kultur št. IMI 206040, ATCC 20476;

 

sev: T11

zbirka kultur: št.

španski tip zbirke kultur CECT 20498, identičen z IMI 352941

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) in T-11 (SANCO/1841/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

205

Trichoderma polysporum

sev: Trichoderma polysporum IMI 206039

zbirka kultur št. IMI 206039, ATCC 20475

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

sev:

Trichoderma harzianum T-22;

zbirka kultur št. ATCC 20847

 

sev: Trichoderma harzianum ITEM 908;

zbirka kultur št. CBS 118749

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) in ITEM 908 (SANCO/1840/208) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

207

Trichoderma asperellum

(staro ime T. harzianum)

 

sev: ICC012

zbirka kultur št. CABI CC IMI 392716

 

sev: Trichoderma asperellum

(staro ime T. viride T25) T25

zbirka kultur št. CECT 20178

 

sev: Trichoderma asperellum

(staro ime T. viride TV1) TV1

zbirka kultur št. MUCL 43093

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) in Trichoderma asperellum (staro ime T. viride T25 in TV1) T25 in TV1 (SANCO/1868/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

208

Trichoderma gamsii (staro ime T. viride)

sevi:

ICC080

zbirka kultur št. IMI CC številka 392151 CABI

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

209

Verticillium albo-atrum

(staro ime Verticillium dahliae)

sev: Verticillium albo-atrum izolat WCS850

zbirka kultur št. CBS 276.92

ni relevantno

Relevantnih nečistoč ni.

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Verticillium albo-atrum (staro ime Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

210

 

abamektin

št. CAS 71751-41-2

 

avermektin B1a

št. CAS 65195-55-3

 

avermektin B1b

št. CAS 65195-56-4

 

abamektin

št. CIPAC 495

 

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

 

AvermectinB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo abamektin in so namenjena za druge uporabe, razen za agrume, solato in paradižnike, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu abamektina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. julija 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

ostanke rastlinskega izvora v živilih ter oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov;

zaščito čebel, neciljnih členonožcev, ptic, sesalcev in vodnih organizmov. V zvezi s temi ugotovljenimi tveganji je treba po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi in čakalne dobe.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

dodatnih študij o specifikaciji;

informacij za nadaljnjo obravnavo ocene tveganja za ptice in sesalce;

informacij za nadaljnjo obravnavo tveganja za vodne organizme v zvezi z glavnimi metaboliti v tleh;

informacij za nadaljnjo obravnavo tveganja za podtalnico v zvezi z metabolitom U8.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

211

epoksikonazol

št. CAS 135319-73-2 (stara številka 106325-08-0)

št. CIPAC 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1.2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu epoksikonazola in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. julija 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

prehransko izpostavljenost potrošnikov metabolitom epoksikonazola (triazola);

možnost prenosa po zraku na dolge razdalje;

tveganje za vodne organizme, ptice in sesalce. Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži dodatne študije za obravnavo lastnosti epoksikonazol, ki lahko povzročajo motnje endokrinega sistema, v dveh letih od sprejetja smernic OECD za preizkušanje motenj endokrinega sistema ali smernic za preizkušanje, sprejetih na ravni Skupnosti.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 30. junija 2009 predloži program spremljanja za oceno prenosa epoksikonazola po zraku na dolge razdalje in z njim povezanega okoljskega tveganja. Rezultati tega spremljanja se najpozneje do 31. decembra 2011 predložijo Komisiji v obliki poročila o spremljanju.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji v dveh letih od odobritve predloži informacije o ostankih metabolitov epoksikonazola v primarnih kmetijskih rastlinah, kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, in proizvodih živalskega izvora ter informacije za nadaljnjo obravnavo dolgoročnih tveganj za rastlinojede ptice in sesalce.

212

fenpropimorf

št. CAS 67564-91-4

št. CIPAC 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine

≥ 930 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenpropimorfa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. julija 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev. V registriranih pogojih uporabe je treba predpisati uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme in ukrepe za zmanjšanje tveganja zaradi zmanjšanja izpostavljenosti, kot so na primer omejitve dnevnega obsega dela;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi, zmanjševanje odtekanja ter šobe zoper zanašanje škropiva.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih študij za potrditev mobilnosti v tleh za metabolit BF-421-7 in zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fenpropimorfa v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

213

fenpiroksimat

št. CAS 134098-61-6

št. CIPAC 695

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid.

Naslednje uporabe se ne smejo registrirati:

uporaba v visokih kmetijskih rastlinah z velikim tveganjem, da se škropivo zanese, na primer s škropilnikom na zračni tlak za montažo na traktor in ročnim razpršilnikom.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenpiroksimata in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. julija 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

vpliv na vodne organizme in neciljne členonožce ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev informacij za nadaljnjo obravnavo:

tveganja, ki ga imajo za vodne organizme metaboliti, ki vsebujejo delež benzila;

tveganja za biomagnifikacijo v vodni prehranjevalni verigi.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev fenpiroksimata v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

214

tralkoksidim

št. CAS 87820-88-0

št. CIPAC 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tralkoksidima in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. julija 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, zlasti pred metabolitom v tleh R173642, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

zaščito vodnih rastlin.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

informacij za nadaljnjo obravnavo dolgoročnega tveganja za rastlinojede sesalce, ki izhaja iz uporabe tralkoksidima.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev tralkoksidima v to prilogo, te študije predložijo Komisiji v dveh letih od odobritve.

215

aklonifen

št. CAS 74070-46-5

št. CIPAC 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

Nečistoča fenol velja s toksikološkega vidika za problematično, zato se določi najvišja vsebnost 5 g/kg.

1. avgust 2009

31. julij 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aklonifen in so namenjena za druge uporabe, razen za sončnice, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu aklonifena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. septembra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacijo tehničnega materiala v tržni proizvodnji, ki mora biti potrjena z ustreznimi analitskimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, je treba primerjati in preveriti glede na specifikacijo tehničnega materiala;

varnost izvajalcev. V registriranih pogojih uporabe morajo biti predpisani uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi zmanjšanja izpostavljenosti;

ostanke kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, ter oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov;

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih rastlin. V zvezi s temi ugotovljenimi tveganji je treba po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev nadaljnjih študij za potrditev ocene tveganja za ostanke kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, ter ustreznih informacij za potrditev ocene tveganja za ptice, vodne organizme in neciljne rastline.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži te potrditvene podatke in informacije v dveh letih od odobritve.

216

imidakloprid

št. CAS 138261-41-3

št. CIPAC 582

(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1. avgust 2009

31. julij 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

Za zaščito neciljnih organizmov, zlasti medonosnih čebel in ptic, ter za uporabo pri tretiranju semen:

piliranje semena se izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom;

uporablja se ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu.

Države članice zagotovijo, da:

označevanje tretiranih semen vključuje navedbo, da so bila semena tretirana z imidaklopridom, in navaja ukrepe za zmanjšanje tveganja, določene v registraciji;

pogoji za registracijo, zlasti pri uporabi sprejev, vključujejo po potrebi ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito medonosnih čebel;

se po potrebi začnejo ustrezni programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost medonosnih čebel imidaklopridu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo midakloprid in so namenjena za druge uporabe, razen v rastlinjakih, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu imidakloprida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. septembra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

vpliv na vodne organizme, neciljne členonožce, deževnike in druge talne makroorganizme ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

informacij za nadaljnjo obravnavo ocene tveganja za izvajalce in delavce;

informacij za nadaljnjo obravnavo tveganja za ptice in sesalce.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži te potrditvene podatke in informacije v dveh letih od odobritve.

217

metazaklor

št. CAS 67129-08-2

št. CIPAC 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

Proizvodna nečistoča toluen velja s toksikološkega vidika za problematično, zato se določi najvišja vsebnost 0,05 %.

1. avgust 2009

31. julij 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid v največjem odmerku 1,0 kg/ha samo vsako tretje leto na isto njivo.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metazaklora in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. septembra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito vodnih organizmov;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, na občutljivih območjih pa se po potrebi začnejo programi za spremljanje možnosti onesnaženja podtalnice z metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 in 479M12.

Če se metazaklor v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrsti pod „sum povzročitve raka“, zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih informacij o povezavi metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 in 479M12 z rakom.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji Komisiji predložijo navedene informacije v šestih mesecih od obvestila o takem sklepu o razvrstitvi.

218

ocetna kislina

št. CAS 64-19-7

št. CIPAC ni dodeljena

Acetic acid

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ocetne kisline (SANCO/2602/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

219

aluminijev amonijev sulfat

št. CAS 7784-26-1

št. CIPAC ni dodeljena

Aluminium ammonium sulphate

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu aluminijeva amonijevega sulfata (SANCO/2985/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

220

aluminijev silikat

št. CAS 1332-58-7

št. CIPAC ni dodeljena

ni na voljo

kemijsko ime: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu aluminijevega silikata (SANCO/2603/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

221

amonijev acetat

št. CAS 631-61-8

št. CIPAC ni dodeljena

Ammonium acetate

≥ 970 g/kg

relevantna nečistoča: težke kovine z največ 10 ppm Pb

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu amonijevega acetata (SANCO/2986/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

222

krvna moka

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC ni dodeljena

ni na voljo

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Krvna moka mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu krvne moke (SANCO/2604/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

223

kalcijev karbid

št. CAS 75-20-7

št. CIPAC ni dodeljena

 

Calcium carbide

 

Calcium acetylide

≥ 765 g/kg

Vsebuje 0,08–0,52 g/kg kalcijevega fosfida.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kalcijevega karbida (SANCO/2605/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

224

kalcijev karbonat

št. CAS 471-34-1

št. CIPAC ni dodeljena

Calcium carbonate

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kalcijevega karbonata (SANCO/2606/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

225

ogljikov dioksid

št. CAS 124-38-9

Carbon dioxide

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fumigant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ogljikovega dioksida (SANCO/2987/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

226

denatonium benzoat

št. CAS 3734-33-6

št. CIPAC ni dodeljena

Benzyldiethyl[[2,6-xylylcarbamoyl]methyl]ammonium benzoate

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu denatonium benzoata (SANCO/2607/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

227

etilen

št. CAS 74-85-1

št. CIPAC ni dodeljena

Ethene

≥ 99 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etilena (SANCO/2608/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

228

ekstrakt čajevca

št. CAS olja čajevca: 68647-73-4

glavne sestavine:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

št. CIPAC ni dodeljena

Olje čajevca je kompleksna mešanica kemijskih snovi.

glavne sestavine:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol v sledovih

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ekstrakta čajevca (SANCO/2609/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

229

ostanki destilacije maščob

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC ni dodeljena

ni na voljo

≥ 40 % razcepljenih maščobnih kislin

relevantna nečistoča: vsebnost Ni največ 200 mg/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Ostanki destilacije maščob živalskega izvora morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ostankov destilacije maščob (SANCO/2610/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

230

maščobne kisline C7 do C20

št. CAS 112-05-0 (pelargonska kislina)

 

67701-09-1 (maščobne kisline C7–C18 in C18 nenasičene kalijeve soli)

 

124-07-2 (kaprilna kislina)

 

334-48-5 (kaprinska kislina)

 

143-07-7 (lavrinska kislina)

 

112-80-1 (oleinska kislina)

 

85566-26-3 (metil estri maščobnih kislin C8–C10)

 

111-11-5 (metil oktanoat)

 

110-42-9 (metil dekanoat)

št. CIPAC ni dodeljena

 

Nonanoic acid

 

Caprylic Acid, Pelargonic Acid, Capric Acid, Lauric Acid, Oleic Acid (ISO v vsakem primeru)

 

Octanoic Acid, Nonanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, cis-9-Octadecenoic Acid (IUPAC v vsakemprimeru)

 

Fatty acids, C7-C10, Me esters

 

≥ 889 g/kg (pelargonska kislina)

 

≥ 838 g/kg maščobne kisline

 

≥ 99 % metil estri maščobnih kislin

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid, akaricid, herbicid in regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu maščobnih kislin (SANCO/2610/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

231

izvleček česna

št. CAS 8008-99-9

št. CIPAC ni dodeljena

Koncentrat česnovega soka živilske kakovosti

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent, insekticid in nematicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu izvlečka česna (SANCO/2612/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

232

giberelinska kislina

št. CAS 77-06-5

št. CIPAC 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

 

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furan-4-carboxylic acid

≥ 850 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

PART A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu giberelinske kisline (SANCO/2613/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

233

giberelini

 

št. CAS GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

zmes GA4A7: 8030-53-3

št. CIPAC ni dodeljena

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

Poročilo o pregledu (SANCO/2614/2008)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu giberelinov (SANCO/2614/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

234

hidrolizirane beljakovine

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC ni dodeljena

ni na voljo

Poročilo o pregledu (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant. Hidrolizirane beljakovine živalskega izvora morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu hidroliziranih beljakovin (SANCO/2615/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

235

železov sulfat

 

železov (II) sulfat, brezvodni: št. CAS 7720-78-7

 

železov (II) sulfat, monohidrat: št. CAS 17375-41-6

 

železov (II) sulfat, heptahidrat: št. CAS 7782-63-0

št. CIPAC ni dodeljena

Iron (II) sulfate

 

železov (II) sulfat, brezvodni ≥ 367,5 g/kg

 

železov (II) sulfat, monohidrat ≥ 300 g/kg

 

železov (II) sulfat, heptahidrat ≥ 180 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu železovega sulfata (SANCO/2616/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

236

Kieselgur (diatomejska zemlja)

št. CAS 61790-53-2

št. CIPAC 647

Kieselgur (diatomaceous earth)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Največ 0,1 % delcev kristalnega kremena (s premerom pod 50 μm).

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kieselgurja (SANCO/2617/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

237

apnenec

št. CAS 1317-65-3

št. CIPAC ni dodeljena

ni na voljo

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu apnenca (SANCO/2618/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

238

metil-nonil-keton

št. CAS 112-12-9

št. CIPAC ni dodeljena

Undecan-2-one

≥ 975 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metil-nonil-ketona (SANCO/2619/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

239

poper

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC ni dodeljena

Black pepper — Piper nigrum

Kompleksna mešanica kemijskih snovi, v kateri mora biti sestavina piperin kot označevalec vsaj 4 %.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu popra (SANCO/2620/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

240

rastlinska olja / olje citronele

št. CAS 8000-29-1

št. CIPAC ni dodeljena

Olje citronele je kompleksna mešanica kemijskih snovi.

Glavne sestavine so:

 

Citronellal (3,7-dimethyl-6-octenal).

 

Geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

 

Citronellol (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

 

Geranyl acetate (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

Relevantne nečistoče: metil evgenol in metil izoevgenol največ 0,1 %.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu olja citronele (SANCO/2621/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

241

rastlinska olja / olje nageljnovih žbic

št. CAS 94961-50-2 (olje nageljnovih žbic)

97-53-0 (evgenol — glavna sestavina)

št. CIPAC ni dodeljena

Olje nageljnovih žbic je kompleksna mešanica kemijskih snovi.

Glavna sestavina je evgenol.

≥ 800 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid in baktericid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu olja nageljnovih žbic (SANCO/2622/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

242

rastlinska olja / olje navadne ogrščice

št. CAS 8002-13-9

št. CIPAC ni dodeljena

Rape seed oil

Olje navadne ogrščice je kompleksna mešanica maščobnih kislin.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu olja navadne ogrščice (SANCO/2623/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

243

rastlinska olja / olje zelene mete

št. CAS 8008-79-5

št. CIPAC ni dodeljena

Spearmint oil

≥ 550 g/kg kot L-karvon

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu olja zelene mete (SANCO/2624/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

244

kalijev vodikov karbonat

št. CAS 298-14-6

št. CIPAC ni dodeljena

Potassium hydrogen carbonate

≥ 99,5 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kalijevega vodikovega karbonata (SANCO/2625/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

245

putrescin (1,4-diaminobutan)

št. CAS 110-60-1

št. CIPAC ni dodeljena

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu putrescina (SANCO/2626/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

246

piretrini

št. CAS (A) in (B):

piretrini: 8003-34-7

 

estrakt A: ekstrakti Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

 

piretrin 1: CAS 121-21-1

 

piretrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

 

ekstrakt B: piretrin 1: CAS 121-21-1

 

piretrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

št. CIPAC 32

Piretrini so kompleksna mešanica kemijskih snovi.

 

ekstrakt A: ≥ 500 g/kg piretrinov

 

ekstrakt B: ≥ 480 g/kg piretrinov

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piretrinov (SANCO/2627/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

247

kremenov pesek

št. CAS 14808-60-7

št. CIPAC ni dodeljena

Quarz, Quartz, Siliciumdioxid, Silica, Silicon dioxide, SiO2

≥ 915 g/kg

Največ 0,1 % delcev kristalnega kremena (s premerom pod 50 μm).

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kremenovega peska (SANCO/2628/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

248

repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / ribje olje

št. CAS 100085-40-3

št. CIPAC ni dodeljena

Fish Oil

≥ 99 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Ribje olje mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ribjega olja (SANCO/2629/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

249

repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / ovčja maščoba

št. CAS 98999-15-6

št. CIPAC ni dodeljena

Sheep Fat

Čista ovčja maščoba z vsebnostjo največ 0,18 % m/m/ vode.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Ovčja maščoba mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ovčje maščobe (SANCO/2630/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

250

repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / surovo talovo olje

št. CAS 8002-26-4

št. CIPAC ni dodeljena

Tall Oil Crude

Surovo talovo olje je kompleksna mešanica talove smole in maščobnih kislin

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu surovega talovega olja (SANCO/2631/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

251

repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / smola talovega olja

št. CAS 8016-81-7

št. CIPAC ni dodeljena

Tall Oil Pitch

Kompleksna mešanica estrov maščobnih kislin, smole in majhnih količin dimerov in trimerov smolnih in maščobnih kislin.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu smole talovega olja (SANCO/2632/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

252

izvleček morskih alg (staro izvleček morskih alg in morske alge)

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC ni dodeljena

Glej algae extract

Izvleček morskih alg je kompleksna mešanica. Glavne sestavine kot označevalci: manitol, fukoidani in alginati. Poročilo o pregledu SANCO/2634/2008

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu izvlečka morskih alg (SANCO/2634/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

253

natrijev aluminijev silikat

št. CAS 1344-00-9

št. CIPAC ni dodeljena

Sodium aluminium silicate: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu natrijevega aluminijevega silikata (SANCO/2635/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

254

natrijev hipoklorit

št. CAS 7681-52-9

št. CIPAC ni dodeljena

Sodium Hypochlorite

10 % (m/m), izraženo kot klor

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot razkužilo.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu natrijevega hipoklorita (SANCO/2988/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

255

nerazvejena veriga feromonov iz reda Lepidoptera

Skupina acetatov:

Poročilo o pregledu (SANCO/2633/2008)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrirajo se lahko samo kot atraktanti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu nerazvejene verige feromonov metuljev (SANCO/2633/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

(E)-5-decen-1-il acetat

št. CAS 38421-90-8

št. CIPAC ni dodeljena

(E)-5-decen-1-yl acetate

(E)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS 38363-29-0

št. CIPAC

ni dodeljena

(E)-8-dodecen-1-yl acetate

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC ni dodeljena

(E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate as individual isomers

(Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS 28079-04-1

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

(Z)-9-dodecen-1-il acetat

št. CAS 16974-11-1

št. CIPAC 422

(Z)-9-dodecen-1-yl acetate

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat

št. CAS 54364-62-4

št. CIPAC ni dodeljena

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate

(E)-11-tetradecen-1-il acetat

št. CAS 33189-72-9

št. CIPAC ni dodeljena

(E)-11-tetradecen-1-yl acetate

(Z)-9-tetradecen-1-il acetat

št. CAS 16725-53-4

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetate

(Z)-11-tetradecen-1-il acetat

št. CAS 20711-10-8

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-11-tetradecen-1-yl acetate

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1-il acetat

št. CAS 31654-77-0

št. CIPAC ni dodeljena

(Z, E)-9, 12-tetradecadien-1-yl acetate

Z-11-heksadecen-1-il acetat

št. CAS 34010-21-4

št. CIPAC tetradekadien

Z-11-hexadecen-1-yl acetate

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il acetat

št. CAS 51606-94-4

št. CIPAC ni dodeljena

Z, E)-7, 11-hexadecadien-1-yl acetate

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1-il acetat

št. CAS 86252-65-5

št. CIPAC ni dodeljena

(E, Z)-2, 13-octadecadien-1-yl acetate.

Skupina alkoholov:

Skupina alkoholov:

(E)-5-decen-1-ol

št. CAS 56578-18-8

št. CIPAC ni dodeljena

(E)-5-decen-1-ol

(Z)-8-dodecen-1-ol

št. CAS 40642-40-8

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-8-dodecen-1-ol

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol

št. CAS 33956-49-9

št. CIPAC ni dodeljena

(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol

tetradekan-1-ol

št. CAS 112-72-1

št. CIPAC ni dodeljena

tetradecan-1-ol

(Z)-11-heksadecen-1-ol

št. CAS 56683-54-6

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-11-hexadecen-1-ol

Skupina aldehidov:

Skupina aldehidov:

(Z)-7-tetradecenal

št. CAS 65128-96-3

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-7-tetradecenal

(Z)-9-heksadecenal

št. CAS 56219-04-6

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-9-hexadecenal

(Z)-11-heksadecenal

št. CAS 53939-28-9

št. CIPAC ni dodeljena

(Z)-11-hexadecenal

(Z)-13-octadecenal

št. CAS 58594-45-9

št. CIPAC not allocated

(Z)-13-octadecenal

Mešanice acetatov:

Mešanice acetatov:

(i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS 28079-04-1

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

in

(ii)

dodecil acetat

št. CAS 112-66-3

št. CIPAC ni dodeljena;

(ii)

Dodecyl acetate;

(i)

(Z)-9-dodecen-1-il acetat

št. CAS 16974-11-1

št. CIPAC 422

in

(i)

(Z)-9-dodecen-1-yl acetate

in

(ii)

dodecil acetat

št. CAS 112-66-3

št. CIPAC 422;

(ii)

Dodecyl acetate;

(i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat

št. CAS 55774-32-8

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate,

in

(ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-il acetat

št. CAS 54364-63-5

št. CIPAC ni dodeljena;

(ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-yl acetate;

(i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-il acetat

in

(i)

(Z,Z)-7,11-hexadecadien-1-yl acetate

in

(ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il acetat

št. CAS i) & ii) 53042-79-8

št. CAS i) 52207-99-5

št. CAS ii) 51606-94-4

št. CIPAC ni dodeljena;

(ii)

(Z,E)-7,11-hexadecadien-1-yl acetate;

Mešanice aldehidov:

Mešanice aldehidov:

(i)

(Z)-9-heksadecenal

št. CAS 56219-04-6

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(Z)-9-hexadecenal

in

(ii)

(Z)-11-hexadecenal

št. CAS 53939-28-9

CIPAC: ni dodeljena

in

(ii)

(Z)-11-hexadecenal

in

(iii)

(Z)-13-oktadecenal

št. CAS 58594-45-9

št. CIPAC ni dodeljena;

(iii)

(Z)-13-octadecenal;

Mešanice mešanic:

Mešanice mešanic:

(i)

(E)-5-decen-1-il acetat

št. CAS 38421-90-8

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(E)-5-decen-1-yl acetate in

(ii)

(E)-5-decen-1-ol

št. CAS 56578-18-8

št. CIPAC ni dodeljena;

(ii)

(E)-5-decen-1-ol;

(i)

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS kot posamezni izomeri

št. CIPAC ni dodeljena;

in

(i)

(E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate

in

(i)

(E)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS (E) 38363-29-0

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(E)-8-dodecen-1-yl acetate

in

(i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS (Z) 28079-04-1

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

in

(ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol

št. CAS ii) 40642-40-8

št. CIPAC ni dodeljena;

(ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol;

(i)

(Z)-11-heksadecenal

št. CAS 53939-28-9

št. CIPAC ni dodeljena

in

(i)

(Z)-11-hexadecenal

in

(ii)

(Z)-11-heksadecen-1-il acetat

št. CAS 34010-21-4

št. CIPAC ni dodeljena

(ii)

(Z)-11-hexadecen-1-yl acetate

256

trimetilamin hidroklorid

št. CAS 593-81-7

št. CIPAC ni dodeljena

Trimethylamine hydrochloride

≥ 988 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu trimetilamin hidroklorida (SANCO/2636/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

257

sečnina

št. CAS 57-13-6

št. CIPAC 8352

Urea

≥ 98 % w/w

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant in fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu sečnine (SANCO/2637/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

258

Z-13-heksadecen-11-in-1-il acetat

št. CAS 78617-58-0

CIPAC: ni dodeljena

Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate

≥ 75 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Z-13-heksadecen-11-in-1-il acetat (SANCO/2649/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dolosatetraen-1-il izobutirat

št. CAS 135459-81-3

CIPAC: ni dodeljena

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate

≥ 90 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dolosatetraen-1-il izobutirat (SANCO/2650/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

260

Aluminijev fosfid

št. CAS 20859-73-8

št. CIPAC 227

Aluminium phosphide

≥ 830 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid, rodenticid, talpicid in leporicid v obliki proizvodov, ki so pripravljeni za uporabo in vsebujejo aluminijev fosfid.

Kot rodenticid, talpicid in leporicid se lahko registrira samo za uporabo na prostem.

Registracije je treba omejiti na profesionalne uporabnike.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu aluminijevega fosfida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito potrošnikov in zagotoviti, da se izrabljeni proizvodi, ki so pripravljeni za uporabo in vsebujejo aluminijev fosfid, pri uporabah proti škodljivcem v skladiščih odstranijo iz živila in da se naknadno uvede ustrezno dodatno obdobje prepovedi uporabe;

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal;

zaščito izvajalcev in delavcev med zaplinjevanjem pri uporabah v zaprtem prostoru;

zaščito delavcev pri ponovnem vstopu (po obdobju zaplinjevanja) pri uporabah v zaprtem prostoru;

zaščito drugih navzočih pred uhajanjem plina pri uporabah v zaprtem prostoru;

zaščito ptic in sesalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so zaprtje vkopov in zagotovitev popolnega vnosa zrn v tla;

zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi med območji nanosa in površinskimi vodami.

261

kalcijev fosfid

št. CAS 1305-99-3

št. CIPAC 505

Calcium phosphide

≥ 160 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot rodenticid in talpicid za uporabo na prostem v obliki proizvodov, ki so pripravljeni za uporabo in vsebujejo kalcijev fosfid.

Registracije je treba omejiti na profesionalne uporabnike.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kalcijevega fosfida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal;

zaščito ptic in sesalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so zaprtje vkopov in zagotovitev popolnega vnosa zrn v tla;

zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi med območji nanosa in površinskimi vodami.

262

magnezijev fosfid

št. CAS 12057-74-8

št. CIPAC 228

Magnesium phosphide

≥ 880 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid, rodenticid, talpicid in leporicid v obliki proizvodov, ki so pripravljeni za uporabo in vsebujejo magnezijev fosfid.

Kot rodenticid, talpicid in leporicid se lahko registrira samo za uporabo na prostem.

Registracije je treba omejiti na profesionalne uporabnike.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu magnezijevega fosfida in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varstvo potrošnikov in zagotoviti, da se izrabljeni proizvodi, ki so pripravljeni za uporabo in vsebujejo magnezijev fosfid, pri uporabah proti škodljivcem v skladiščih odstranijo iz živila in da se naknadno uvede ustrezno dodatno obdobje prepovedi uporabe;

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal;

zaščito izvajalcev in delavcev med zaplinjevanjem pri uporabah v zaprtem prostoru;

zaščito delavcev pri ponovnem vstopu (po obdobju zaplinjevanja) pri uporabah v zaprtem prostoru;

zaščito drugih navzočih pred uhajanjem plina pri uporabah v zaprtem prostoru;

zaščito ptic in sesalcev. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so zaprtje vkopov in zagotovitev popolnega vnosa zrn v tla;

zaščito vodnih organizmov. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi med območji nanosa in površinskimi vodami.

263

cimoksanil

št. CAS 57966-95-7

št. CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea

≥ 970 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu cimoksanila in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

zaščito vodnih organizmov in zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

264

dodemorf

št. CAS 1593-77-7

št. CIPAC 300

cis/trans-[4-cyclododecyl]-2,6-dimethylmorpholine

≥ 950 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid za okrasne rastline v rastlinjaku.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu dodemorfa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi;

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

265

metilester 2,5-diklorobenzojske kisline

št. CAS 2905-69-3

št. CIPAC 686

methyl-2,5-dichlorobenzoate

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin in fungicid za uporabo v zaprtem prostoru za cepljenje vinskih sort.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metilestra 2,5-diklorobenzojske kisline in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

266

metamitron

št. CAS 41394-05-2

št. CIPAC 381

4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo metamitron in so namenjena za druge uporabe, razen za korenovke in gomoljnice, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu metamitrona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba osebne zaščitne opreme;

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

tveganje za ptice in sesalce ter neciljne kopenske rastline.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih informacij o vplivu metabolita v tleh M3 na podtalnico, ostanke v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, na dolgoročno tveganje za žužkojede ptice ter posebno tveganje za ptice in sesalce, ki se lahko okužijo z zaužitjem vode na poljih. Zagotovijo, da prijavitelji, ki so zahtevali vključitev metamitrona v to prilogo, predložijo te informacije Komisiji najpozneje do 31. avgusta 2011.

267

sulkotrion

št. CAS 99105-77-8

št. CIPAC 723

2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

≥ 950 g/kg

nečistoči:

vodikov cianid: največ 80 mg/kg

toluen: največ 4 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu sulkotriona in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. oktobra 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

tveganje za žužkojede ptice, vodne in kopenske neciljne rastline ter neciljne členonožce.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih informacij o razgradnji deleža cikloheksadiona v tleh in vodi ter dolgoročnem tveganju za žužkojede ptice ter zagotovijo, da prijavitelj, ki je zahteval vključitev sulkotriona v to prilogo, predloži te informacije Komisiji najpozneje do 31. avgusta 2011.

268

tebukonazol

št. CAS 107534-96-3

št. CIPAC 494

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.