ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.152.slv

Uradni list

Evropske unije

L 152

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
11. junij 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 559/2011 z dne 7. junija 2011 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za kaptan, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron in tritikonazol v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 560/2011 z dne 10. junija 2011 o zaključku prodaje iz Uredbe (EU) št. 1017/2010 o začetku prodaje žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na notranjem trgu

22

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 561/2011 z dne 10. junija 2011 o zaključku prodaje iz Uredbe (EU) št. 447/2010 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu po postopku javnega razpisa

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 562/2011 z dne 10. junija 2011 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Evropski uniji za proračunsko leto 2012 in o odstopanju od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 807/2010

24

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 563/2011 z dne 10. junija 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

30

 

 

SKLEPI

 

 

2011/338/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. junija 2011 o finančni pomoči Unije za obdobje od 1. aprila 2011 do 31. decembra 2011 za referenčni laboratorij Evropske unije za zdravstveno varstvo čebel (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3767)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 559/2011

z dne 7. junija 2011

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za kaptan, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron in tritikonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 396/2005 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS in zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za kaptan, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron in tritikonazo so določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Za kaptan je bila Komisija obveščena, da je bila uporaba na zeleni, špinači in peteršilju preklicana, in se tako ustrezne MRL lahko zmanjšajo brez mnenja Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 396/2005.

(3)

Za ciromazin je vrednotenje Agencije (2) pokazalo, da bi MRL za solato lahko vzbudile skrb za varstvo potrošnikov. Agencija je predlagala zmanjšanje navedenih MRL. Ta zaskrbljenost velja tudi za endivijo.

(4)

Na podlagi dodatnih podatkov, ki sta jih predložili Južna Afrika in Nemčija, je Agencija še podrobneje oblikovala svoje prejšnje vrednotenje izpostavljenosti potrošnikov za karbendazim (3) in tiofanat-metil (4). Zaključila je, da je treba zmanjšati MRL za karbendazim za grenivke, pomaranče in paradižnike ter tiofanat-metil za paradižnike.

(5)

Za etefon (5), fenamifos (6), triasulfuron (7) in tritikonazol (8) je Agencija predložila utemeljena mnenja glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005. Agencija je zaključila, da je treba zmanjšati MRL za triasulfuron za ječmen, oves, rž in pšenico ter za fenamifos za paradižnike, jajčevce, paprike, lubenice, bučke, brstični ohrovt, banane, arašide in seme oljnic ter zvišati MRL za grozdje. Glede tritikonazola je Agencija zaključila, da ni treba spremeniti nobenih MRL. MRL za nove proizvode za te štiri snovi, začasno določene v delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005, je primerno prestaviti v Prilogo II k navedeni uredbi.

(6)

Iz utemeljenih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, izhaja, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(7)

Prek Svetovne trgovinske organizacije je potekalo posvetovanje s trgovinskimi partnerji Unije glede novih MRL in njihove pripombe so se upoštevale.

(8)

Preden se spremenjene MRL lahko uporabljajo, je treba določiti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi spremembe MRL.

(9)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in del B Priloge III k navedeni Uredbi je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Da se omogoči normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in potrošnja, mora ta uredba določiti prehodne ukrepe za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(11)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

(2)

V delu B Priloge III se stolpci za etefon, fenamifos, triasulfuron in tritikonazol črtajo.

Člen 2

Za aktivne snovi in proizvode z naslednjega seznama se Uredba (ES) št. 396/2005, kakršna je bila, preden je bila spremenjena s to uredbo, še naprej uporablja za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred 1. januarjem 2012:

(a)

kaptan: celery, spinach and parsley;

(b)

karbendazim in tiofanat-metil: zamrznjeni, pripravljeni, konzervirani in predelani proizvodi grenivk, pomaranč in paradižnikov;

(c)

fenamifos: plodovke, banane, seme oljnic in brstični ohrovt.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstveno poročilo EFSA (2008) 168.

(3)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 289.

(4)  Glej opombo 3.

(5)  The EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.

(6)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 331.

(7)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 278.

(8)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 277.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremeni:

Stolpci za kaptan, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron in tritikonazol se nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Kaptan

Karbendazim in benomil (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim) (R)

Ciromazin

Etefon

Fenamifos (vsota fenamifosa in njegovega sulfoksida ter sulfona, izražena kot fenamifos)

Tiofanat-metil (R)

Triasulfuron

Tritikonazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

(i)

Citrusi

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Limone (Citrona, limona)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Limete

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Drugo

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Mandeljni

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kostanj

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Makadamija

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pekani

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pinjole

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistacije

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Orehi

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Drugo

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Hruške (Naši)

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Kutine

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Nešplja

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Japonska nešplja

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Drugo

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Marelice

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Drugo

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

(b)

Jagode

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Robide

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Drugo

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Šipek

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Drugo

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Kaki

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(b)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mango

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papaja

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Granatno jabolko

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananas

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Durian

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Graviola

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Drugo

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

(a)

Krompir

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Korenje

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Gomoljna zelena

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Topinambur

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Pastinak

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Peteršilj- koren

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Podzemna koleraba

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Repa

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Drugo

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Česen

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Čebula (Srebrnjak)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Bamija, oslez

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Drugo

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Lubenice

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Drugo

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

(f)

Druge plodovke

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

(iv)

Kapusnice

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Drugo

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Kreša

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Rana barbica

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Ogrščica

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Drugo

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

(d)

Vodna kreša

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

(e)

Vitlof

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

(f)

Zelišča

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Rožmarin

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Pehtran (Ožep)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Leča

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Drugo

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Špargelj

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Kardij

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Belušna zelena

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Koromač

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Artičoke

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Por

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbara

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Bambusovi vršički

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Palmovi srčki

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Drugo

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Gobe

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Laneno seme

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Zemeljski oreški

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Makovo seme

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Sezamovo seme

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Sončnično seme

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Soja

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Gorčično seme

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Bombažno seme

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Navadni rumenik

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Boreč

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Navadni riček

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Konoplja

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Kloščevec

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Drugo

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Plodovi oljne palme

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Kapokovec

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Drugo

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

ŽITA

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Ječmen

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Koruza

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Oves

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Riž

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Sirek

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Drugo

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Cvetovi jasmina (Bezgov cvet (Sambucus nigra))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Lipa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Listi rooibos (Listi ginka)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Mate

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

(v)

Rožičevec

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

ZAČIMBE

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

(i)

Semena

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Janež

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Črnika

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Semena zelene (Semena luštrka)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Semena koriandra

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Semena kumine

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Semena kopra

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Janeževa semena

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Božja rutica

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Muškatni orešek

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Pimet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Kumina

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Kardamom

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Poper (črni in beli) (Dolgi poper, lažni (rožnati) poper)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Stroki vanilijie

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarinda

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

(iii)

Skorja

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Cimet (Kitajski cimet (kasija))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Ingver

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Kurkuma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Hren

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

(v)

Brsti

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Dišeči klinčevec

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Kapre

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Žafran

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Muškatov cvet

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Maščoba brez mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Koza

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Meso

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Maščoba

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Jetra

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Ledvica

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Užitna drobovina

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (Kunci, kenguruji)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Meso

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Maščoba

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Jetra

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Ledvica

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Užitna drobovina

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Piščanci

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Gosi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Prepelice

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Drugo

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

(iv)

Med (Matični mleček, cvetni prah)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (Žabji kraki, krokodili)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

(vi)

Polži

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

Opredelitev ostankov se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid-številka oznake:

Karbendazim - oznaka 0110000: karbendazim in tiofanat-metil, izraženo kot karbendazim

Tiofanat-metil - oznaka 1000000: karbendazim in tiofanat-metil, izraženo kot karbendazim

Kaptan

(+) 0130000

(iii)

Pečkato sadje

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0152000

(b)

Jagode

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0153010

Robide

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

Vsota kaptana in folpeta.

Etefon

(+) 0161030

Namizne olive

MRL bo veljal do 1. julija 2011, in sicer do predložitve in ocene dodatnih preiskav ostankov

(+) 0401090

Bombažno seme

MRL bo veljal do 1. julija 2011, in sicer do predložitve in ocene dodatne študije metabolizma“


(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba skilcevati na Prilogo I.

(2)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja

(3)  Kombinacija pesticid-oznaka, za katero velja MRL, kakor je določeno v Prilogi III Del B.

(R)

=

Opredelitev ostankov se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid-številka oznake:

Karbendazim - oznaka 0110000: karbendazim in tiofanat-metil, izraženo kot karbendazim

Tiofanat-metil - oznaka 1000000: karbendazim in tiofanat-metil, izraženo kot karbendazim

Kaptan

(+) 0130000

(iii)

Pečkato sadje

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0152000

(b)

Jagode

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0153010

Robide

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

Vsota kaptana in folpeta.

(+) 0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

Vsota kaptana in folpeta.

Etefon

(+) 0161030

Namizne olive

MRL bo veljal do 1. julija 2011, in sicer do predložitve in ocene dodatnih preiskav ostankov

(+) 0401090

Bombažno seme

MRL bo veljal do 1. julija 2011, in sicer do predložitve in ocene dodatne študije metabolizma“


11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 560/2011

z dne 10. junija 2011

o zaključku prodaje iz Uredbe (EU) št. 1017/2010 o začetku prodaje žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na notranjem trgu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(f) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 1017/2010 (2) se je odprl javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na notranjem trgu. Po ponovni prodaji na javnih razpisih od 24. novembra 2010 je ostala določena količina žit neprodana.

(2)

Glede na program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam za leto 2012 skupne količine žit, ki jih zahtevajo države članice v skladu s členom 1(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 807/2010 z dne 14. septembra 2010 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Uniji (3), presegajo količine, ki so trenutno na voljo. Zato je primerno, da se vsa preostala količina žit zadrži v intervencijskih zalogah.

(3)

Prodajo po postopku javnega razpisa za žita v skladu z Uredbo (EU) št. 1017/2010 je treba zaključiti in navedeno uredbo je treba razveljaviti. Zato so ponudbe, ki jih prejmejo intervencijske agencije držav članic po 11.00 (po bruseljskem času) dne 25. maja 2011 in pozneje, postale brezpredmetne.

(4)

Da se trg hitro obvesti in zagotovi učinkovito upravljanje ukrepa, mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodaja žit z razpisnim postopkom, ki se je začela v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 1017/2010, se zaključi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 1017/2010 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 293, 11.11.2010, str. 41.

(3)  UL L 242, 15.9.2010, str. 9.


11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 561/2011

z dne 10. junija 2011

o zaključku prodaje iz Uredbe (EU) št. 447/2010 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu po postopku javnega razpisa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (2) se je po postopku javnega razpisa začela prodaja posnetega mleka v prahu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

Glede na program razdeljevanja hrane za leto 2012 skupne količine posnetega mleka v prahu, ki jih zahtevajo države članice v skladu s členom 1(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 807/2010 z dne 14. septembra 2010 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Uniji (4), presegajo količine, ki so trenutno na voljo. Zato je primerno, da se vsa preostala količina posnetega mleka v prahu zadrži v intervencijskih zalogah.

(3)

Prodajo po postopku javnega razpisa za posneto mleko v prahu v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 447/2010 je zato treba zaključiti in navedeno uredbo je treba razveljaviti. Zato so ponudbe, ki jih prejmejo intervencijske agencije držav članic po 11. uri (po bruseljskem času) dne 17. maja 2011 in pozneje, postale brezpredmetne.

(4)

Da se trg hitro obvesti in zagotovi učinkovito upravljanje ukrepa, mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodaja posnetega mleka v prahu po postopku javnega razpisa, ki se je začela v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 447/2010, se zaključi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 447/2010 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(4)  UL L 242, 15.9.2010, str. 9.


11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 562/2011

z dne 10. junija 2011

o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Evropski uniji za proračunsko leto 2012 in o odstopanju od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 807/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(f) in (g) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za evro (2) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 2 Uredbe Komisije (EU) št. 807/2010 z dne 14. septembra 2010 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Uniji (3) mora Komisija sprejeti načrt razdeljevanja, financiran iz sredstev, ki so na voljo v proračunskem letu 2012. Za vsako državo članico, ki uporablja ukrep, mora ta načrt določati zlasti najvišja razpoložljiva finančna sredstva za izvedbo njenega dela načrta in količino vsake vrste proizvoda, ki se umakne iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Države članice, vključene v načrt razdeljevanja za proračunsko leto 2012, so Komisiji sporočile podatke, zahtevane v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 807/2010.

(3)

Za namene dodelitve sredstev je treba upoštevati izkušnje in v kolikšni meri so države članice v prejšnjih letih porabile sredstva, ki so jim bila dodeljena.

(4)

Ob upoštevanju dejstva, da je razpoložljivost intervencijskih zalog za dobavo v okviru programa za razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam znatno manjša v primerjavi s preteklim letom, je primerno, da se letni načrt za 2012 sprejme takoj, ko bodo države članice Komisiji poslale podatke, zahtevane v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 807/2010. Namen hitrega sprejemanja je državam članicam zagotoviti več časa za organizacijo izvajanja letnega načrta Unije z namenom, da se nacionalnim organom in dobrodelnim organizacijam omogoči iskanje drugih virov hrane.

(5)

Člen 4 Uredbe (EU) št. 807/2010 določa, da če v intervencijskih zalogah ni riža, lahko Komisija dovoli odstranitev žit iz intervencijskih zalog za plačilo dobave riža in proizvodov iz riža s trga. Ker trenutno ni intervencijskih zalog riža, je treba dovoliti odstranitev žit iz intervencijskih zalog kot plačilo za sprostitev proizvodov iz riža na trgu.

(6)

Člen 8(1) Uredbe (EU) št. 807/2010 določa, da se proizvodi, ki niso na voljo v intervencijskih zalogah države članice, v kateri so ti proizvodi potrebni za izvedbo letnega načrta razdeljevanja, premestijo med državami članicami. Premestitve znotraj Unije, potrebne za izvedbo navedenega načrta za proračunsko leto 2012, je zato treba odobriti v skladu s pogoji iz člena 8 Uredbe (EU) št. 807/2010.

(7)

Zaradi trenutnega stanja na trgu sektorja žit, ki ga zaznamujejo visoke tržne cene, je za zagotovitev finančnih interesov Unije primerno povečati varščino, ki jo položi izvajalec, ki prevzame posle dobave, kot je določeno v členih 4(3) in 4(8) Uredbe (EU) št. 807/2010.

(8)

Za izvedbo letnega načrta razdeljevanja mora biti datum uveljavitve v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98 dan, ko se začne proračunsko leto za upravljanje zalog v javnem skladiščenju.

(9)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 807/2010 se je Komisija pri sestavljanju letnega načrta razdeljevanja posvetovala z glavnimi organizacijami, ki poznajo težave najbolj ogroženih oseb v Uniji.

(10)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za proračunsko leto 2012 se živila najbolj ogroženim osebam v Uniji na podlagi člena 27 Uredbe (ES) št. 1234/2007 razdelijo v skladu z letnim načrtom razdeljevanja, določenim v Prilogi I k tej uredbi.

Uporaba žit za plačilo sprostitve proizvodov iz riža na trgu je dovoljena v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 807/2010.

Člen 2

Premestitev proizvodov iz Priloge II k tej uredbi znotraj Unije se odobri v skladu s pogoji iz člena 8 Uredbe (EU) št. 807/2010.

Člen 3

Ne glede na peti pododstavek člena 4(3) in prvi pododstavek člena 8(4) Uredbe (EU) št. 807/2010, izvajalec, ki prevzame posle dobave, položi za načrt razdeljevanja za leto 2012 varščino v višini 150 EUR na tono, preden se žita odstranijo iz intervencije.

Člen 4

Za izvedbo letnega načrta razdeljevanja iz člena 1 te uredbe je datum uveljavitve v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98 1 oktober 2011.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 242, 15.9.2010, str. 9.


PRILOGA I

LETNI NAČRT RAZDELJEVANJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2012

(a)

Finančna sredstva, ki so na voljo za izvedbo načrta za leto 2012 v posamezni državi članici:

(v EUR)

Država članica

Razdelitev

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Skupaj

113 487 343

(b)

Količina posamezne vrste proizvoda, ki se vzame iz intervencijskih zalog EU za razdeljevanje v posamezni državi članici ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v točki (a) te priloge:

(v tonah)

Država članica

Žita

Maslo

Posneto mleko v prahu

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Skupaj

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: dodelitev za nakup mlečnih proizvodov na trgu EU (37 356 EUR) se obračuna na podlagi dodelitve Češki republiki za nakup posnetega mleka v prahu ter dodatnih 33 263 EUR na podlagi dodelitve za nakup masla.

(2)  Eesti: dodelitev za nakup mlečnih proizvodov na trgu EU (30 440 EUR) se obračuna na podlagi dodelitve Estoniji za nakup masla.

(3)  Luxembourg: dodelitev za nakup mlečnih proizvodov na trgu EU (44 989 EUR) se obračuna na podlagi dodelitve Luksemburgu za nakup posnetega mleka v prahu.


PRILOGA II

(a)

Premestitve žit znotraj Unije, odobrene v skladu z načrtom za proračunsko leto 2012:

 

Količina

(v tonah)

Imetnik

Prejemnik

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

(b)

Premestitve posnetega mleka v prahu znotraj Unije, odobrene v skladu z načrtom za proračunsko leto 2012:

 

Količina

(v tonah)

Imetnik

Prejemnik

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 563/2011

z dne 10. junija 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 10. junija 2011

o finančni pomoči Unije za obdobje od 1. aprila 2011 do 31. decembra 2011 za referenčni laboratorij Evropske unije za zdravstveno varstvo čebel

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3767)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2011/338/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti člena 75(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2), ter zlasti člena 32(7) Uredbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (3) in zlasti člena 31(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 75(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 morajo institucija ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo izdatka sprejeti sklep o financiranju.

(2)

V skladu s členom 31(2) Odločbe 2009/470/ES lahko referenčni laboratoriji Evropske unije na področju zdravstvenega varstva živali in živih živali prejemajo pomoč Unije.

(3)

Skladno s tem se finančna pomoč Unije dodeli referenčnemu laboratoriju Evropske unije, imenovanemu za izvajanje funkcij iz Uredbe Komisije (EU) št. 87/2011 z dne 2. februarja 2011 o imenovanju referenčnega laboratorija EU za zdravstveno varstvo čebel, določitvi dodatnih pristojnosti in nalog navedenega laboratorija ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(4)

Komisija je ocenila delovni program in ustrezni okvirni proračun, ki ga je referenčni laboratorij EU za zdravstveno varstvo čebel predložil za obdobje od 1. aprila do 31. decembra 2011.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1754/2006 z dne 28. novembra 2006 o določitvi pravil za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti za krmo, živila in sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali (5) določa, da se finančna pomoč Unije dodeli, če se odobreni delovni programi učinkovito izvajajo in upravičenci v določenih rokih sporočijo vse potrebne informacije.

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1754/2006 je odnos med Komisijo in referenčnimi laboratoriji Evropske unije določen s sporazumom o partnerstvu, ki ga podpira večletni delovni program.

(7)

Finančna pomoč za delovanje referenčnih laboratorijev Evropske unije in organizacijo delavnic mora tudi biti v skladu s pravili o upravičenosti iz Uredbe (ES) št. 1754/2006.

(8)

Uredba (ES) št. 1754/2006 določa pravila o upravičenosti za delavnice, ki jih organizirajo referenčni laboratoriji Evropske unije. Poleg tega omejuje finančno pomoč na največ 32 udeležencev na delavnico. Odstopanja od navedene omejitve je treba v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1754/2006 odobriti nekaterim referenčnim laboratorijem Evropske unije, ki potrebujejo podporo za udeležbo več kot 32 oseb, da se doseže najboljši izid delavnic. Odstopanja se lahko priznajo, če referenčni laboratorij Evropske unije sprejme vodstvo in odgovornost pri organiziranju delavnice z drugim referenčnim laboratorijem Evropske unije.

(9)

V skladu s členom 3(2)(a) in členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (6) se programi izkoreninjenja in nadzora živalskih bolezni (veterinarski ukrepi) financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS). Poleg tega je v drugem odstavku člena 13 navedene uredbe določeno, da v utemeljenih izjemnih primerih za ukrepe in programe, ki jih zajema Odločba 2009/470/ES, stroške administracije in osebja, ki jih imajo države članice in upravičenci pomoči iz EKJS, krije navedeni sklad. Za finančni nadzor se uporabljajo členi 9, 36 in 37 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(10)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Unija dodeli za zdravstveno varstvo čebel finančno pomoč Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), laboratoriju Sophia-Antipolis, za izvajanje funkcij in nalog iz Priloge k Uredbi (EU) št. 87/2011.

Finančna pomoč Unije znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v navedenem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. aprila do 31. decembra 2011 znaša največ 249 616 EUR, pri čemer se za organizacijo tehnične delavnice o zdravstvenem varstvu čebel dodeli največ 48 470 EUR.

Ta sklep predstavlja sklep o financiranju v skladu s členom 75(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na:

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, laboratoire de Sophia-Antipolis, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Francija.

V Bruslju, 10. junija 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(4)  UL L 29, 3.2.2011, str. 1.

(5)  UL L 331, 29.11.2006, str. 8.

(6)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.