ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.147.slv

Uradni list

Evropske unije

L 147

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
2. junij 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 536/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES in Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Južno Afriko na seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 537/2011 z dne 1. junija 2011 o mehanizmu za dodeljevanje količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za laboratorijske in analitične uporabe v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

4

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 538/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

6

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 539/2011 z dne 1. junija 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

13

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 2011 o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku

15

 

 

SKLEPI

 

 

2011/326/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 30. maja 2011 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/77/EU o finančni pomoči Unije Irski

17

 

 

2011/327/EU

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic z dne 1. junija 2011 o ravnanju z dokumenti civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU ter o razveljavitvi Sklepa 2008/836

20

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 536/2011

z dne 1. junija 2011

o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES in Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Južno Afriko na seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), in zlasti člena 23(1) in člena 24(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (3) določa pravila za uvoz v Unijo pošiljk mesnih izdelkov, kakor so opredeljeni v točki 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih predpisih za živila živalskega izvora (4), ter njihov tranzit skozi Unijo in skladiščenje v Uniji, ter pošiljk obdelanih želodcev, mehurjev in črev, kakor so opredeljeni v točki 7.9 navedene priloge.

(2)

Odločba 2007/777/ES določa tudi sezname tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih so dovoljeni tak uvoz, tranzit in skladiščenje, veterinarska spričevala in spričevala o zdravstveni ustreznosti ter potrebne obdelave za navedene izdelke.

(3)

Del 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je v Unijo dovoljen uvoz mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev, ki so predmet različnih obdelav iz dela 4 navedene priloge.

(4)

Južna Afrika je na seznamu v delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES kot pooblaščena za uvoz mesnih izdelkov, obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi, pripravljenih iz mesa gojenih ratitov, ki so bili predmet splošne obdelave, za katero ni določena najnižja temperatura („obdelava A“).

(5)

Del 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) in pasteriziranih mesnih izdelkov, ki so predmet različnih obdelav iz dela 4 navedene priloge.

(6)

Južna Afrika je na seznamu v delu 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES kot pooblaščena za uvoz v Unijo na soncu sušenih mesnih rezin (biltong), narejenih iz mesa perutnine, gojene pernate divjadi, ratitov in divjih ptic ali ki tako meso vsebujejo, ki so bile predmet posebne obdelave („obdelava E“).

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (5) določa zahteve veterinarskih spričeval za uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev in jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, vključno z ratiti in divjimi pticami, jajci in jajčnimi izdelki, ter njihov tranzit skozi Unijo. Navedena uredba določa tudi, da se uvoz blaga, ki ga zajema navedena uredba, v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo opravita le iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, ki so navedeni v preglednici v delu 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(8)

Južna Afrika je na seznamu v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 kot pooblaščena za uvoz v Unijo matičnih in proizvodnih ratitov ter enodnevnih piščancev, valilnih jajc in mesa ratitov.

(9)

Uredba (ES) št. 798/2008 tudi določa pogoje za tretjo državo, ozemlje, območje ali kompartment, da se šteje za prosto visoko patogene aviarne influence (HPAI), in ustrezne zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za blago, namenjeno uvozu v Unijo.

(10)

Južna Afrika je Komisijo obvestila o izbruhu HPAI podtipa H5N2 na svojem ozemlju 9. aprila 2011.

(11)

Zaradi potrjenega izbruha HPAI se ozemlje Južne Afrike ne bo več štelo za prosto navedene bolezni. Posledično so južnoafriški veterinarski organi začasno ustavili izdajanje veterinarskih spričeval za pošiljke zadevnega blaga s takojšnjim učinkom. Vnos za Južno Afriko v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Poleg tega zaradi izbruha HPAI Južna Afrika več ne izpolnjuje pogojev zdravstvenega stanja živali za uporabo „obdelave A“ za blago, narejeno bodisi iz mesa ali ki vsebuje meso gojenih ratitov bodisi iz obdelanih želodcev, mehurjev in črev ratitov, namenjeno prehrani ljudi, s seznama v delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES, in za uporabo „obdelave E“ za na soncu sušene mesne rezine (biltong) in pasterizirane mesne izdelke, narejene iz mesa perutnine, gojene pernate divjadi, ratitov in divjih ptic ali ki tako meso vsebujejo, s seznama v delu 3 navedene priloge. Navedene obdelave ne zadoščajo za odpravo tveganj za zdravje živali, povezanih z navedenim blagom. Vnose za Južno Afriko za navedeno blago v delih 2 in 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES je zato treba spremeniti, da se v njih navede primerna obdelava.

(13)

Odločbo 2007/777/ES in Uredbo (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2007/777/ES se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(5)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.


PRILOGA I

Priloga II k Odločbi 2007/777/ES se spremeni:

1.

v delu 2 se vnos za Južno Afriko nadomesti z naslednjim:

„ZA

Južna Afrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX“

2.

v delu 3 se vnos za Južno Afriko nadomesti z naslednjim:

„ZA

Južna Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX“

Južna Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


PRILOGA II

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Južno Afriko nadomesti z naslednjim:

„ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 537/2011

z dne 1. junija 2011

o mehanizmu za dodeljevanje količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za laboratorijske in analitične uporabe v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mehanizem za dodeljevanje količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za laboratorijske in analitične uporabe, mora zagotoviti, da letno dovoljena količina v okviru dovoljenj za posamezne proizvajalce in uvoznike ne preseže 130 % letnega povprečja izračunane ravni nadzorovanih snovi, za katero se proizvajalcu ali uvozniku podeli dovoljenje za bistvene laboratorijske in analitične uporabe v letih 2007 do 2009, ter da skupna letno dovoljena količina v okviru dovoljenj, vključno z dovoljenji za delno halogenirane klorofluoroogljikovodike iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1005/2009, ne preseže 110 ton dejavnika škodljivosti za ozon.

(2)

Skupna količina nadzorovanih snovi, ki je dovoljena za laboratorijske in analitične uporabe za podjetja, ki so v okviru dovoljenja proizvajala ali uvažala v letih 2007 do 2009, ne sme preseči 77 243,181 kilogramov dejavnika škodljivosti za ozon, izračunano na podlagi dovoljenj za proizvodnjo in uvoz v referenčnem obdobju.

(3)

Razlika do maksimalne količine 110 ton dejavnika škodljivosti za ozon (32 756,819 kilogramov dejavnika škodljivosti za ozon) in količine, za katere podjetja, ki so v letih 2007 do 2009 proizvajala in uvažala v okviru dovoljenja, niso predložila obvestil, je treba dodeliti podjetjem, za katera v referenčnem obdobju 2007 do 2009 niso bila izdana dovoljenja za proizvodnjo ali uvoz. Mehanizem za dodeljevanje mora zagotoviti, da vsa podjetja, ki želijo novo kvoto, dobijo na voljo ustrezen delež količin za dodelitev.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 1005/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kvote za nadzorovane snovi za laboratorijske in analitične uporabe se proizvajalcem in uvoznikom, ki jim dovoljenja za proizvodnjo in uvoz niso bila izdana v letih 2007 do 2009, dodelijo v skladu z mehanizmom iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 286, 31.10.2009, str. 1.


PRILOGA

Mehanizem za dodeljevanje

1.   Določanje količine za dodelitev podjetjem, ki jim v letih 2007 do 2009 niso bila izdana dovoljenja za proizvodnjo ali uvoz nadzorovanih snovi za bistvene laboratorijske in analitične uporabe (nova podjetja)

Vsako podjetje, ki mu je bilo v letih 2007 do 2009 izdano dovoljenje za proizvodnjo ali uvoz nadzorovanih snovi za bistvene laboratorijske in analitične uporabe, prejme kvoto, ki ustreza količini, zahtevani v obvestilu iz člena 10(5) Uredbe (ES) št. 1005/2009, vendar ta ne preseže 130 % letnega povprečja izračunane ravni dovoljenih nadzorovanih snovi v letih 2007 do 2009 za to podjetje.

Vsota navedenih dodelitev se odšteje od 110 ton dejavnika škodljivosti za ozon in se tako določi količina za dodelitev novim podjetjem (količina za dodelitev v fazi 1).

2.   Faza 1

Vsakemu novemu podjetju se dodeli količina, ki ustreza zahtevani količini iz njegovega obvestila, vendar ne več kot delež dodeljene količine v fazi 1 pro rata. Delež pro rata se izračuna z delitvijo števila 100 s številom novih podjetij. Vsota v fazi 1 dodeljenih kvot se odšteje od količine za dodelitev v fazi 1 in se tako določi količina za dodelitev v fazi 2.

3.   Faza 2

Vsakemu novemu podjetju, ki v fazi 1 ni pridobilo 100-odstotne količine, zahtevane v obvestilu, se dodeli dodatna količina, ki ustreza razliki med zahtevano količino in količino, pridobljeno v fazi 1, vendar ta ne sme preseči deleža količine za dodelitev v fazi 2 pro rata. Delež pro rata se izračuna z delitvijo števila 100 s številom novih podjetij, ki so upravičena do dodelitve v fazi 2. Vsota v fazi 2 dodeljenih kvot se odšteje od količine za dodelitev v fazi 2 in se tako določi količina za dodelitev v fazi 3.

4.   Faza 3

Faza 2 se ponavlja po analogiji, dokler preostala količina za dodelitev v naslednji fazi ni manjša od 1 tone dejavnika škodljivosti za ozon.


2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 538/2011

z dne 1. junija 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti točk (k), (l) in (m) prvega odstavka člena 121 in člena 203b v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 18 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 (2) določa, da se „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“ (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga v skladu s členom 118n Uredbe (ES) št. 1234/2007 vzdržuje Komisija, vključi v elektronsko podatkovno bazo „e-Bacchus“.

(2)

Zaradi poenostavitve je treba seznam reprezentativnih trgovinskih organizacij in njihovih članov iz Priloge XI k Uredbi (ES) št. 607/2009 objaviti na internetu. Zato je treba člen 30(2) ustrezno spremeniti.

(3)

Da se prepreči kakršno koli razlikovanje med vini s poreklom iz Unije in vini, uvoženimi iz tretjih držav, je treba pojasniti, da lahko izrazi, ki se tradicionalno uporabljajo v tretjih državah, pridobijo priznanje in zaščito kot tradicionalni izrazi v Uniji, tudi če se uporabljajo v povezavi z geografskimi označbami ali označbami porekla, ki jih urejajo zadevne tretje države.

(4)

Zaradi jasnosti je treba tradicionalne izraze, naštete v Prilogi XII, prenesti v elektronsko podatkovno bazo „e-Bacchus“, ki bo tako združevala zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zaščitene tradicionalne izraze v enotnem informacijskem orodju, ki bo nudil enostaven dostop do informacij.

(5)

Da se zagotovijo posodobljene informacije v zvezi s tradicionalnimi izrazi, je treba informacije iz Priloge XII k Uredbi (ES) št. 607/2009 prenesti v elektronsko podatkovno bazo „e-Bacchus“, vse nove informacije, povezane z zaščito tradicionalnih izrazov, pa je treba vključiti izključno v navedeno podatkovno bazo.

(6)

Da se pojasni razmerje med tradicionalnimi izrazi in blagovnimi znamkami, je treba določiti, na kateri pravni podlagi se v skladu z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (3) ali Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (4) oceni uporaba blagovne znamke, ki vsebuje zaščiten tradicionalni izraz ali je iz njega sestavljena.

(7)

Za boljšo preglednost pravil v zvezi s tradicionalnimi izrazi, zlasti zaradi prenosa v elektronsko podatkovno bazo „e-Bacchus“, je treba pri vsaki spremembi v zvezi s tradicionalnimi izrazi upoštevati uradno določen postopek.

(8)

Določiti je treba pravila za označevanje volumenskega deleža alkohola nekaterih proizvodov vinske trte, da se javnost seznani s točnimi informacijami.

(9)

Zaradi lažjega označevanja je mogoče, da se določene informacije, povezane z imenom in naslovom polnilca, v nekaterih okoliščinah ne zahtevajo.

(10)

Zaradi boljšega nadzora nad nekaterimi proizvodi vinske trte je treba državam članicam odobriti, da urejajo uporabo navedb v zvezi s proizvajalcem in predelovalcem.

(11)

Zaradi jasnosti je treba spremeniti člena 42(1) in 56(3).

(12)

Uporaba določenih tipov steklenic in zamaškov za peneča vina, kakovostna peneča vina in kakovostna aromatična peneča vina, kot določa člen 69 Uredbe (ES) št. 607/2009, mora biti obvezna izključno za trženje in izvažanje teh vin, proizvedenih v Evropski uniji.

(13)

Za prenos tehničnih spisov obstoječih zaščitenih imen vin iz člena 118s Uredbe (ES) št. 1234/2007 lahko zahteva po opredelitvi vlagatelja obstoječega zaščitenega imena vina, kot določa člen 118c(1)(b) navedene uredbe, nekaterim državam članicam povzroči težave, saj se ta obstoječa zaščitena imena vin urejajo na nacionalni ravni brez sklica na določenega vlagatelja. Za lažji prehod z ureditev iz Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 (5) na ureditve, vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 1234/2007, je treba določiti prehodne ukrepe, ki bodo skladni z nacionalnimi zakonodajami zadevnih držav članic.

(14)

Treba je spremeniti Prilogo VIII k Uredbi (ES) št. 607/2009 glede prednostnih pravic, ki se lahko zahtevajo v primeru nasprotovanja vlogi za zaščito tradicionalnega izraza.

(15)

Uredbo (ES) št. 607/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 607/2009

Uredba (ES) št. 607/2009 se spremeni:

1.

V členu 30 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če vlogo vloži reprezentativna strokovna organizacija s sedežem v tretji državi, se predložijo tudi podrobnosti reprezentativne strokovne organizacije. Komisija bo na internetu objavila seznam zadevnih tretjih držav, imena reprezentativnih strokovnih organizacij in članov teh reprezentativnih strokovnih organizacij.“

2.

Člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

Predpisi za tradicionalne izraze tretjih držav

1.   Opredelitev tradicionalnih izrazov iz člena 118u(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se smiselno uporablja za izraze, ki se v tretjih državah tradicionalno uporabljajo za proizvode iz grozdja in vina, zajete v geografskih označbah ali imenih porekla na podlagi zakonodaje navedenih tretjih držav.

2.   Za vina iz tretjih držav z etiketami s tradicionalnimi oznakami, razen tradicionalnih izrazov, naštetih v elektronski podatkovni bazi ‚e-Bacchus‘, se lahko uporabljajo te tradicionalne oznake na vinskih etiketah v skladu s predpisi, ki veljajo v zadevnih tretjih državah, vključno s tistimi, ki izhajajo iz reprezentativnih strokovnih organizacij.“

3.

Člen 40 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 40

Splošna zaščita

1.   Če vloga za zaščito tradicionalnega izraza izpolnjuje pogoje iz člena 118u(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in členov 31 in 35 te uredbe ter ni zavrnjena na podlagi členov 36, 38 in 39 te uredbe, se tradicionalni izraz vključi v elektronsko podatkovno bazo ‚e-Bacchus‘ z navedbo:

(a)

jezika, kot je opredeljeno v členu 31;

(b)

kategorij(-e) proizvodov vinske trte, ki so predmet zaščite;

(c)

sklica na nacionalno zakonodajo države članice, kjer se tradicionalni izraz opredeli in ureja, ali predpisov, ki veljajo za proizvajalce vina v tretjih državah, vključno s tistimi, ki izhajajo iz reprezentativnih strokovnih organizacij, ter

(d)

povzetka opredelitve ali pogojev uporabe.

2.   Tradicionalni izrazi, našteti v elektronski podatkovni bazi ‚e-Bacchus‘, so zaščiteni samo v jeziku in za kategorije proizvodov vinske trte, navedene v vlogi, pred:

(a)

vsako zlorabo, če je zaščitenemu izrazu dodan izraz, kot so ‚stil‘, ‚vrsta‘, ‚metoda‘, ‚kot se prideluje v‘, ‚posnetek,‘‚okus‘, ‚kot‘ ali podobno;

(b)

vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo vrste, značilnosti ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na proizvod;

(c)

vsemi drugimi praksami, ki lahko potrošnika zavajajo, zlasti z ustvarjanjem vtisa, da vino izpolnjuje pogoje za zaščiten tradicionalni izraz.“

4.

V členu 41 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Če je tradicionalni izraz zaščiten na podlagi te uredbe, se registracija blagovne znamke, uporaba katere bi bila v nasprotju s členom 40(2), oceni v skladu z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 (7).

Blagovne znamke, registrirane v nasprotju s prvim pododstavkom, se razglasi za nične v skladu z veljavnimi postopki iz Direktive 2008/95/ES ali Uredbe (ES) št. 207/2009.

5.

V členu 42 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Če je vložena vloga za izraz, ki je popolna ali delna enakozvočnica tradicionalnega izraza, ki je že zaščiten v skladu s tem poglavjem, se pri zaščiti izraza ustrezno upošteva lokalna in tradicionalna raba ter možnost zamenjave.

Enakozvočnica, ki potrošnika zavaja glede vrste, kakovosti ali resničnega porekla proizvoda, se ne registrira, čeprav je izraz točen.

Uporaba zaščitene enakozvočnice je dovoljena samo, če se pozneje zaščitena enakozvočnica v praksi dovolj razlikuje od že zaščitenega tradicionalnega izraza, navedenega v elektronski podatkovni bazi ‚e-Bacchus‘, pri čemer se upošteva, da je treba zagotoviti enako obravnavo zadevnih proizvajalcev in preprečiti zavajanje potrošnika.“

6.

Vstavi se nov člen 42a:

„Člen 42a

Sprememba

Vlagatelj iz člena 29 lahko zaprosi za odobritev spremembe tradicionalnega izraza, navedenega jezika, zadevnega vina ali vin, povzetka opredelitve ali pogojev uporabe zadevnega tradicionalnega izraza.

Členi 33 do 39 se smiselno uporabljajo za vloge za spremembo.“

7.

V členu 47 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Ob začetku veljavnosti preklica Komisija črta zadevno ime s seznama iz elektronske podatkovne baze ‚e-Bacchus‘.“

8.

V členu 54 se doda nov odstavek 3:

„3.   Pri delno prevretem grozdnem moštu ali mladem vinu, ki je še v vrenju, se na etiketi navede dejanski in/ali skupni volumenski delež alkohola. Pri navedbi navedenega skupnega volumenskega deleža alkohola na etiketi mora številkam slediti ,% vol, pred številkami pa se lahko pojavijo besede ,skupni delež alkohola ‚ali ,skupni alkohol‘.“

9.

Člen 56 se spremeni:

(a)

V tretjem pododstavku odstavka 2 se doda drugi stavek:

„Te zahteve ne veljajo, če se polnjenje opravi v neposredni bližini polnilca.“

(b)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Ime in naslov proizvajalca ali prodajalca sta dopolnjena z izrazi ‚proizvajalec‘ ali ‚proizvaja‘ in ‚prodajalec‘ ali ‚prodaja‘ ali enakovrednim izrazom.

Države članice lahko:

(a)

določijo, da je navedba proizvajalca obvezna;

(b)

odobrijo nadomestitev izraza ,proizvajalec‘ z izrazom ,predelovalec‘ ali ,proizvaja‘ s ,predeluje‘.“

10.

Člen 69 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 69

Pravila o predstavitvi za nekatere proizvode

1.   Samo peneča vina, kakovostna peneča vina in kakovostna aromatična peneča vina, proizvedena v EU, se tržijo ali izvažajo v steklenicah tipa ,peneče vino‘, ki so zaprte:

(a)

za steklenice z nominalnim volumnom, večjim od 0,20 litra: z zamaškom v obliki gobe iz plutovine ali drugega materiala, ki sme priti v stik s hrano, pritrjenim in po potrebi pokritim s ploščico, v celoti ovitim v folijo, grlo steklenice pa popolnoma ali le delno;

(b)

za steklenice z nominalnim volumnom največ 0,20 litra: z drugim primernim zamaškom.

Drugi proizvodi, proizvedeni v Uniji, se ne tržijo in ne izvažajo niti v steklenicah tipa ‚peneče vino‘ niti z zamaškom, kot je opisano v točki (a) prvega pododstavka.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka odstavka 1 lahko države članice odločijo, da se naslednji proizvodi lahko tržijo ali izvažajo v steklenicah tipa ,peneče vino‘ in/ali z zamaškom, kot je opisano v točki (a) prvega pododstavka točke 1:

(a)

proizvodi, ki se tradicionalno stekleničijo v take steklenice in:

(i)

so navedeni v členu 113d(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007,

(ii)

so navedeni v točkah 7, 8 in 9 Priloge XIb Uredbe (ES) št. 1234/2007,

(iii)

so navedeni v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/1991 (8) ali

(iv)

imajo dejanski volumenski delež alkohola manj kot 1,2 vol. %;

(b)

drugi proizvodi, ki niso navedeni v točki (a), če ne zavajajo potrošnika glede resnične narave proizvoda.

11.

Členu 71 se doda nov odstavek 3:

„3.   Z odstopanjem od člena 2(2) te uredbe se lahko za prenos tehničnih spisov iz točke (a) člena 118s(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 organi držav članic štejejo za vlagatelje za namen uporabe točke (b) člena 118c(1) navedene uredbe.“

12.

Priloga II se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

13.

Priloga VIII se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi.

14.

Prilogi XI in XII se črtata.

Člen 2

Prehodne določbe

1.   Preden se prilogi XI in XII Uredbe (ES) št. 607/2009 črtata v skladu s točko 14 člena 1 te uredbe, Komisija napravi kopijo in:

(a)

objavi vsebino Priloge XI na internetu in

(b)

tradicionalne izraze, naštete v Prilogi XII, vnese v elektronsko podatkovno bazo „e-Bacchus“.

2.   Za vse spremembe v zvezi s tradicionalnim izrazom, ki jo je priznala država članica ali tretja država in je bila sporočena Komisiji najpozneje do datuma začetka veljavnosti te uredbe in ki ni bila vključena v Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 607/2009, ne velja postopek iz člena 42a, kot je določeno v členu 1(6) te uredbe. Komisija navedeno spremembo vnese v elektronsko podatkovno bazo „e-Bacchus“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.

(3)  UL L 299, 8.11.2008, str. 25.

(4)  UL L 78, 24.3.2009, str. 1.

(5)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(6)  UL L 299, 8.11.2008, str. 25.

(7)  UL L 78, 24.3.2009, str. 1.“

(8)  UL L 149, 14.6.1991, str. 1.“


PRILOGA I

„PRILOGA II

ENOTNI DOKUMENT

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

[izpolni Komisija]

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži vloga …

Evidenčna številka [izpolni Komisija]

Vlagatelj

Ime pravne ali fizične osebe …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Pravni status (pri pravnih osebah)

Državljanstvo …

Posrednik

Država(-e) članica(-e) (*) …

Organ tretje države (*) …

[(*) neustrezno prečrtajte]

Ime(-na) posrednika(-ov) …

Polni naslov(-i) (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Ime za registracijo:

Označba porekla (*) …

Geografska označba (*) …

[(*) neustrezno prečrtajte]

Opis vina oz. vin (1)

Navedba tradicionalnih izrazov iz člena 118u(1)  (2), ki so povezani s to označbo porekla ali geografsko označbo

Posebni enološki postopki  (3)

Opredeljeno območje

Največji hektarski donos …

Odobrene sorte vinske trte

Povezava z geografskim območjem  (4)

Dodatni pogoji  (3)

Sklic na specifikacijo proizvoda


(1)  Vključno s sklicem na proizvode, zajete s členom 118a(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(2)  Člen 118u(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)  Ni obvezna.

(4)  Opišite posebno naravo proizvoda in geografsko območje ter povezavo med njima.“


PRILOGA II

„PRILOGA VIII

ZAHTEVEK ZA UGOVOR O TRADICIONALNEM IZRAZU

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

[izpolni Komisija]

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži zahtevek za ugovor …

Številka dokumenta [izpolni Komisija] …

Vložnik zahtevka

Ime pravne ali fizične osebe …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Državljanstvo …

Telefon, telefaks, e-naslov …

Posrednik

Država(-e) članica(-e) (*) …

Organ tretje države (neobvezno) (*) …

[(*) neustrezno prečrtajte]

Ime(-na) posrednika(-ov) …

Polni naslov(-i) (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Tradicionalni izraz, ki je predmet ugovora

Prednostne pravice

Zaščitena označba porekla (*)…

Zaščitena geografska označba (*) …

Nacionalna geografska označba (*)

[(*) neustrezno prečrtajte]

Ime …

Registracijska številka …

Datum registracije (DD/MM/LLLL) …

Obstoječi zaščiteni tradicionalni izraz …

Blagovna znamka

Znak …

Seznam proizvodov in storitev …

Registracijska številka …

Datum registracije…

Država izvora …

Ugled/sloves (*) …

[(*) neustrezno prečrtajte]

Razlogi za ugovor

Člen 31 (*)

Člen 35 (*)

Člen 40(2)(a) (*)

Člen 40(2)(b) (*)

Člen 40(2)(c) (*)

Člen 41(3) (*)

Člen 42(1) (*)

Člen 42(2) (*)

Člen 54 Uredbe (ES) št. 479/2008

[(*) neustrezno prečrtajte]

Obrazložitev razloga(-ov)

Ime in priimek podpisnika …

Podpis …“


2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 539/2011

z dne 1. junija 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/15


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/63/EU

z dne 1. junija 2011

o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS (1) in zlasti ob upoštevanju člena 10(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 98/70/ES določa okoljske specifikacije in analitične metode za bencin in dizelsko gorivo, ki se dajeta na trg.

(2)

Navedene analitične metode se sklicujejo na nekatere standarde, ki jih je določil Evropski odbor za standardizacijo (CEN). Ker je CEN navedene standarde zaradi tehničnega napredka nadomestil z novimi, je primerno posodobiti sklicevanja na navedene standarde v Prilogah I in II k Direktivi 98/70/ES.

(3)

Priloga III k Direktivi 98/70/ES določa dovoljeno odstopanje parnega tlaka za motorni bencin, ki vsebuje bioetanol. Številke v navedeni prilogi so zaokrožene na dve decimalni mesti. Standard EN ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) 4259:2006 določa pravila za zaokroževanje rezultatov glede na natančnost preskusne metode in zahteva zaokroževanje na eno decimalno mesto. Zato je primerno, da se ustrezno spremenijo številke v Prilogi III k Direktivi 98/70/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za kakovost goriva, ustanovljenega v skladu s členom 11(1) Direktive 98/70/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 98/70/ES se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

Opomba 1 se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Veljajo preskusne metode, specificirane v EN 228:2008. Države članice lahko sprejmejo specificirane analitične metode, s katerimi nadomestijo standard EN 228:2008, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in enako natančni kot analitična metoda, ki se nadomesti.“

(b)

Opomba 6 se nadomesti z naslednjim:

„(6)

Drugi monoalkoholi in etri s končnim vreliščem, ki je nižje od navedenega v EN 228:2008.“

2.

Opomba 1 v Prilogi II se nadomesti z:

„(1)

Veljajo preskusne metode, specificirane v EN 590:2009. Države članice lahko sprejmejo specificirane analitične metode, s katerimi nadomestijo standard EN 590:2009, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in enako natančni kot analitična metoda, ki se nadomesti.“

3.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v 12 mesecih po objavi te direktive v Uradnem listu.

Navedene določbe začnejo uporabljati v 12 mesecih po objavi te direktive v Uradnem listu.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, ti vsebujejo sklic na to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.


PRILOGA

„PRILOGA III

DOVOLJENO ODSTOPANJE PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI BENCIN, KI VSEBUJE BIOETANOL

Vsebnost bioetanola (% v/v)

Dovoljeno odstopanje parnega tlaka (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za vmesno vsebnost bioetanola med naštetimi vrednostmi se določi s pomočjo premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo bioetanola, ki je neposredno nad in neposredno pod vmesno vrednostjo.“


(1)  Vrednosti, navedene v specifikaciji, so ‚prave vrednosti‘. Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi EN ISO 4259:2006 ‚Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami‘, pri določitvi najnižje vrednosti pa je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v EN ISO 4259:2006.


SKLEPI

2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/17


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 30. maja 2011

o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/77/EU o finančni pomoči Unije Irski

(2011/326/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (1) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na prošnjo Irske ji je Svet odobril finančno pomoč (Izvedbeni sklep 2011/77/EU (2)) v podporo korenitemu gospodarskemu in finančnemu reformnemu programu, katerega namen je ponovno vzpostaviti zaupanje, omogočiti ponovno trajnostno rast gospodarstva ter zaščititi finančno stabilnost na Irskem, v euroobmočju in v Uniji.

(2)

V skladu s členom 3(9) Izvedbenega sklepa 2011/77/EU je Komisija, skupaj z Mednarodnim denarnim skladom (v nadaljnjem besedilu: MDS) in v povezavi z Evropsko centralno banko (v nadaljevanju: ECB), izvedla prvi pregled napredka organov na področju izvajanja dogovorjenih ukrepov, kot tudi učinkovitosti ter ekonomskega in socialnega vpliva teh ukrepov.

(3)

V skladu s trenutnimi napovedmi Komisije za nominalno rast BDP (–3,6 % leta 2010, 1,3 % leta 2011, 2,8 % leta 2012 in 4,0 % leta 2013) je potek fiskalne prilagoditve na splošno skladen s Priporočilom Sveta Irski z dne 7. decembra 2010 za odpravo čezmernega primanjkljaja na Irskem na podlagi člena 126(7) Pogodbe ter skladen z razvojem deleža dolga glede na BDP na ravni 96,2 % leta 2010, 112,0 % leta 2011, 117,9 % leta 2012 in 120,3 % leta 2013. Delež dolga glede na BDP bi se nato stabiliziral leta 2013 in zmanjševal za tem, kar bo pomenilo nadaljnji napredek pri zmanjšanju primanjkljaja. Na dinamiko dolgov vpliva več izrednih operacij, vključno s kapitalsko injekcijo bankam leta 2011, ki bo neto javni dolg povečala približno za 6 odstotnih točk BDP, predpostavko o ohranjanju velikih denarnih rezerv in razlikami med plačili obresti na podlagi nastanka poslovnih dogodkov in plačili obresti na gotovinski osnovi.

(4)

Dokapitalizacijo bank Allied Irish Bank, Bank of Ireland in EBS Building Society do 12 % deleža osnovnega kapitala prvega reda (na osnovi previdnostnega pregleda ocene kapitalske ustreznosti (v nadaljnjem besedilu: Prudential Capital Assessment Review - PCAR leta 2010), ki naj bi se izvedla do februarja 2011, je odhajajoča vlada preložila zaradi bližajočih se splošnih volitev.

(5)

Centralna banka Irske je 31. marca 2011 objavila rezultate PCAR in previdnostne ocene likvidnosti (v nadaljnjem besedilu: Prudential Liquidity Assessment - PLAR). Na podlagi teh ocen je bilo ugotovljeno, da potrebujejo štiri sodelujoče nacionalne banke (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society in Irish Life & Permanent) skupaj v višini 24 milijard EUR dodatnega kapitala, vključno s pogojnim kapitalom v višini 3 milijard EUR, da bi se ohranila njihova ustrezna kapitalizacija v primeru težav.

(6)

Nova vlada, ki je bila sestavljena po volitvah 25. februarja 2011, je 31. marca 2011 objavila svojo strategijo za okrepitev in reformo nacionalnih bank, vključno z zagotovitvijo, da bodo izpolnjene potrebe po kapitalizaciji, ugotovljene z PCAR in PLAR. To bi delež osnovnega kapitala prvega reda nacionalnih bank do konca julija 2011 (pod pogojem, da se Irish Life & Permanent primerno prilagodi pričakovani prodaji sredstev) dvignilo precej nad raven, ki naj bi se prvotno dosegla do februarja 2011.

(7)

Centralna banka Irske bi morala od Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society in Irish Life & Permanent zahtevati, da si kot cilj zadajo do konca leta 2013 doseči razmerje med posojili in vlogami (v nadaljnjem besedilu: loan-to-deposit ratio - LDR), ki bo znašalo 122,5 %, obenem pa se morajo izogibati hitri razprodaji sredstev. Poleg tega bi morali irski organi pozorno spremljati razvoj neto kazalnika stabilnega financiranja in razmerje kritja likvidnosti teh bank, da se zagotovi približevanje standardom, ki izvirajo iz okvira Basel III. Organi bi morali zagotoviti izpolnitev ciljev prek določitve verodostojnega okvira za postopek spremljanja, ki bo temeljil na vmesnih ciljih in ustrezno spodbujanih ureditvah upravljanja znotraj bank.

(8)

Nova vlada je po nastopu mandata začela celovit pregled odhodkov, da bi ugotovila, kolikšen je prihranek od učinkovitosti, in tesno uskladila prednostne naloge, ki so podlaga za fiskalno konsolidacijo, s tistimi za oživitev nacionalnega gospodarstva iz vladnega programa v letih 2011–16, objavljenim 7. marca 2011.

(9)

Zaradi navedenega razvoja dogodkov bi bilo treba Izvedbeni sklep 2011/77/EU spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 3 Izvedbenega sklepa Sveta 2011/77/EU se spremeni:

1.

V odstavku 5 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

sprejme ukrepe za zagotovitev, da se nacionalne banke po potrebi ustrezno kapitalizirajo v obliki delniškega kapitala, da se s tem zagotovi spoštovanje minimalne zakonske zahteve po 10,5 % deležu osnovnega kapitala prvega reda skozi celotno trajanje programa finančne pomoči EU ter obenem zmanjšanje dolga v smeri ciljnega razmerja med posojili in vlogami 122,5 % do konca leta 2013;“.

2.

Odstavek 7 se spremeni:

(a)

Točki (b) doda naslednji stavek:

„Irska lahko ob posvetovanju s Komisijo, MDS in ECB v zgoraj navedene ukrepe uvede proračunske spremembe, da bi v celoti izkoristila učinkovitosti, ki jih bodo opredelili potekajoči celovit pregled odhodkov in prednostne naloge vladnega programa, skladno s splošnim ciljem zagotovitve, da proračun za leto 2012 prinese fiskalno konsolidacijo v višini najmanj 3,6 milijarde EUR;“.

(b)

Točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

sprejetje ukrepov, ki naj utrdijo verodostojno proračunsko strategijo in okrepijo proračunski okvir. Irska sprejme in izvaja fiskalno pravilo, na podlagi katerega bodo vsi nenačrtovani prihodki v letih 2011–2015 namenjeni zmanjševanju primanjkljaja in dolga. Irska ustanovi svetovalni fiskalni svet, da se zagotovi neodvisna ocena proračunskega stanja in napovedi vlade. Irska sprejme zakon o fiskalni odgovornosti, ki uvede srednjeročni okvir za odhodke z zavezujočimi večletnimi zgornjimi mejami za odhodke na vseh področjih. Pri tem upošteva vse pregledane reforme gospodarskega upravljanja na ravni Unije in nadgrajuje obstoječe reforme;“.

(c)

Točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

dokapitalizacija nacionalnih bank do konca julija 2011 (pod pogojem, da se Irish Life & Permanent primerno prilagodi pričakovani prodaji sredstev) v skladu z ugotovitvami PLAR in PCAR leta 2011, kot jih je centralna banka Irske objavila 31. marca 2011;“.

(d)

Točka (l) se nadomesti z naslednjim:

„(l)

poveča konkurenčnost na odprtih trgih z reformo zakonodaje, ki z okrepitvijo verodostojnosti odvračilnih ukrepov z zagotavljanjem razpoložljivosti učinkovitih sankcij za kršitve irskega konkurenčnega prava ter členov 101 in 102 Pogodbe, kot tudi z zagotavljanjem učinkovitega delovanja organa, pristojnega za konkurenco. Poleg tega bodo organi v času trajanja programa zagotovili, da ne bodo več odobrena nobena nadaljnja odstopanja od okvira konkurenčnega prava, razen v primeru, da bodo popolnoma skladna s cilji programa finančne pomoči Unije in gospodarskimi potrebami;“.

(e)

Dodajo se naslednje točke:

„(n)

zmanjšanje dolga nacionalnih bank in s tem približevanje ciljnim razmerjem med posojili in vlogami iz PLAR leta 2011;

(o)

priprava načrta, na katerem bosta temeljili solventnost in sposobnost preživetja podkapitaliziranih institucij v sektorju kreditnih zadrug, vključno s podelitvijo potrebnih pooblastil centralni banki Irske za spodbujanje višje stopnje konsolidacije tega sektorja prek združitev, kjer je to ustrezno, in s finančno podporo vlade, če je ta upravičena;

(p)

predložitev zakonodaje Oireachtas, da kreditnim zadrugam pomaga z okrepljenim zakonskim okvirom, vključno z učinkovitejšimi zakonskimi zahtevami in zahtevami glede upravljanja.“

3.

Odstavek 8 se spremeni:

(a)

Točki (a) se doda naslednji stavek:

„Irska lahko ob posvetovanju z Evropsko komisijo, MDS in ECB v zgoraj navedene ukrepe uvede proračunske spremembe, da bi v celoti izkoristila učinkovitosti, ki jih bodo opredelili trenutno potekajoči celovit pregled odhodkov in prednostne naloge vladnega programa, skladno s splošnim ciljem zagotovitve, da proračun za leto 2013 prinese fiskalno konsolidacijo v višini najmanj 3,1 milijarde EUR.“

(b)

Doda se točka (c):

„(c)

zmanjšanje dolga nacionalnih bank in s tem približevanje ciljnemu razmerju med posojili in vlogami iz PLAR leta 2011.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Irsko.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. maja 2011

Za Svet

Predsednik

CSÉFALVAY Z.


(1)  UL L 118, 12.5.2010, str. 1.

(2)  UL L 30, 4.2.2011, str. 34.


2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/20


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 1. junija 2011

o ravnanju z dokumenti civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU ter o razveljavitvi Sklepa 2008/836

(2011/327/EU)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE SO –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2008/836 predstavnikov vlad držav članic z dne 29. oktobra 2008 o ravnanju z dokumenti civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU (1) določa, da dokumente civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU ob zaključku teh misij in operacij arhivira generalni sekretariat Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS). Za namene uporabe Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (2) in Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (3) so se dokumenti civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU šteli za dokumente Sveta.

(2)

Člen 11(2) Sklepa Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (4) (v nadaljnjem besedilu: ESZD) zagotavlja, da so ustrezni arhivi oddelkov, prenesenih iz GSS in Komisije, preneseni na ESZD.

(3)

Zaradi doslednosti je nujno, da dokumente civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU arhivira ESZD po zaključku teh misij in operacij.

(4)

ESZD bi morala v skladu s členom 10 Sklepa 2010/427/EU zagotoviti, da so dokumenti, ki so jih države članice ali drugi organi označili za tajne, zaščiteni v skladu z varnostnimi pravili za ESZD.

(5)

Dokumente civilnih misij za krizno upravljanje in vojaških operacij EU bi bilo treba hraniti na posebnem mestu v arhivih ESZD. Osebje, zadolženo za delo s temi dokumenti, bi moralo biti usposobljeno za ravnanje z dokumenti s področja skupne varnostne in obrambne politike ter z njimi povezanimi tajnimi podatki.

(6)

Zaradi jasnosti je primerno, da se Sklep 2008/836 razveljavi –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za namene uporabe Uredbe (ES) št. 1049/2001 in Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 ESZD arhivira dokumente o zaključenih, potekajočih in prihodnjih civilnih misijah za krizno upravljanje in vojaških operacijah EU, ki se vodijo pod okriljem Sveta, po zaključku teh misij in operacij ter od tega trenutka dalje se ti dokumenti štejejo za dokumente ESZD.

2.   Dokumenti iz odstavka 1 ne vključujejo dokumentov v zvezi z osebjem, pogodb s tretjimi stranmi in z njimi povezanih dokumentov ali kratkoročnih dokumentov.

3.   Države članice pomagajo ESZD pri pridobitvi dokumentov iz odstavka 1.

Člen 2

Sklep 2008/836 z dne 29. oktobra 2008 se razveljavi.

Člen 3

1.   Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dneva, na katerega generalni sekretar Sveta Evropske unije in izvršilni generalni sekretar Evropske službe za zunanje delovanje dogovorita, da so vzpostavljene potrebne operativne in arhivske zmogljivosti v ESZD.

V Bruslju, 1. junija 2011

Predsednik

GYÖRKÖS P.


(1)  UL L 299, 8.11.2008, str. 34.

(2)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(3)  UL L 43, 15.2.1983, str. 1.

(4)  UL L 201, 3.8.2010, str. 30.