ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.141.slv

Uradni list

Evropske unije

L 141

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
27. maj 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji ( 1 )

1

 

*

Uredba (EU) št. 493/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 377/2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje

13

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

SKLEPI

 

 

2011/292/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU

17

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2011/293/EU

 

*

Sklep št. 1/2011 Pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 30. marca 2011 o spremembi Priloge II k Protokolu 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi, ki vsebuje seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek dobil status blaga s poreklom

66

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

27.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/1


UREDBA (EU) št 492/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 5. aprila 2011

o prostem gibanju delavcev v Uniji

(kodificirano besedilo)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 46 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 1612/68 Sveta z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Treba je zagotoviti prosto gibanje delavcev v Uniji. Uresničitev tega cilja vključuje odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva med delavci držav članic glede zaposlovanja, plačila in drugih delovnih pogojev, in tudi pravico delavcev, da se znotraj Unije prosto gibajo zato, da lahko opravljajo delo kot zaposlene osebe, vendar ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z javnim redom, javno varnostjo in javnim zdravjem.

(3)

Treba bi bilo sprejeti določbe, da se omogoči uresničevanje ciljev, določenih v členih 45 in 46 Pogodbe o delovanju Evropske unije na področju prostega gibanja.

(4)

Prosto gibanje je temeljna pravica delavcev in njihovih družin. Mobilnost delovne sile v Uniji mora biti za delavce eno izmed sredstev, ki jim daje možnost izboljšanja njihovih življenjskih in delovnih pogojev in pospešitve njihovega socialnega napredka ter hkrati pomaga zadovoljiti potrebe gospodarstev držav članic. Treba je uveljaviti pravico vseh delavcev držav članic, da v Uniji opravljajo delo po svoji izbiri.

(5)

To pravico bi morali brez diskriminacije uživati stalni, sezonski in obmejni delavci ter tisti, ki s svojim delom opravljajo storitve.

(6)

Po objektivnih normah svobodno in dostojanstveno uresničevanje pravice do prostega gibanja zahteva, da je enako obravnavanje zagotovljeno tako dejansko kot pravno v vseh zadevah, ki so povezane z dejanskim opravljanjem dela zaposlene osebe in glede možnosti dostopa do primerne nastanitve, kot tudi, da je treba odstraniti ovire za mobilnost delavcev, predvsem v zvezi s pogoji za integracijo družine delavca v državo gostiteljico.

(7)

Načelo nediskriminacije med delavci Unije pomeni, da se vsem državljanom držav članic prizna enaka prednost do zaposlitve, kot jo imajo domači delavci.

(8)

Mehanizmi za popolnitev prostih delovnih mest, predvsem preko neposrednega sodelovanja med centralnimi zavodi za zaposlovanje in tudi med regionalnimi službami, kakor tudi z usklajevanjem izmenjave informacij, na splošni ravni zagotavlja bolj jasno podobo trga dela. Delavci, ki se želijo preseliti, bi morali biti redno obveščeni o življenjskih in delovnih pogojih.

(9)

Med prostim pretokom delavcev, zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem obstajajo tesne povezave, predvsem kadar je poklicno usposabljanje namenjeno temu, da se delavcem omogoči, da lahko sprejmejo ponudbe za zaposlitev iz drugih regij Unije. Takšne povezave zahtevajo, da problemov, ki zaradi njih nastanejo, ne proučujemo več ločeno, ampak je treba nanje gledati v njihovi soodvisnosti ob hkratnem upoštevanju problemov zaposlovanja na regionalni ravni. Zaradi vseh teh razlogov so potrebna neposredna prizadevanja držav članic za uskladitev njihovih politik zaposlovanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

ZAPOSLOVANJE, ENAKO OBRAVNAVANJE IN DRUŽINE DELAVCEV

ODDELEK 1

Dostop do zaposlitve

Člen 1

1.   Vsak državljan države članice ima – ne glede na njegovo prebivališče – pravico, da sprejme delo kot zaposlena oseba in takšno delo opravlja na ozemlju druge države članice v skladu z določbami zakonov in drugih predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države.

2.   Zlasti ima glede dostopa do razpoložljivih zaposlitev na ozemlju druge države članice enako prednost kot državljani te države.

Člen 2

Vsak državljan države članice in vsak delodajalec, ki posluje na ozemlju države članice, si lahko izmenjata svoje prijave in ponudbe za zaposlitev in lahko skleneta ter izvajata pogodbe o zaposlitvi v skladu z veljavnimi določbami zakonov in drugih predpisov, ne da bi zaradi tega nastala kakršna koli diskriminacija.

Člen 3

1.   Na podlagi te uredbe se določbe zakonov ali drugih predpisov ali upravnih praks države članice ne uporabljajo:

(a)

kadar za tujce omejujejo ponujanje in iskanje zaposlitve, dostop do zaposlitve in njeno izvajanje ali to omejujejo s pogoji, ki se ne uporabljajo za njihove državljane; ali

(b)

kadar je njihov izključni ali glavni namen ali učinek odvračanje državljanov drugih držav članic od ponujene zaposlitve, tudi če se uporabljajo ne glede na državljanstvo.

Prvi pododstavek ne velja za pogoje v zvezi z jezikovnimi znanji, ki jih zahteva narava prostega delovnega mesta.

2.   Med določbe ali prakse iz prvega pododstavka odstavka 1 sodijo predvsem take, ki v državi članici:

(a)

glede zaposlovanja delovne sile predpisujejo posebne postopke za tujce;

(b)

omejujejo ponujanje prostih delovnih mest v tisku ali na kakršen koli drug način ali to omejujejo s pogoji, ki se ne uporabljajo za delodajalce, ki poslujejo na ozemlju te države;

(c)

omejujejo dostop do zaposlitve s pogoji, da mora biti kandidat prijavljen na zavodu za zaposlovanje, ali ovirajo zaposlovanje posameznih delavcev, kadar to zadeva osebe, ki ne bivajo na ozemlju te države.

Člen 4

1.   Zakoni in drugi predpisi držav članic, ki po številu ali z odstotki omejujejo zaposlovanje tujcev glede na podjetje, panogo, regijo ali na državni ravni, se ne uporabljajo za državljane drugih držav članic.

2.   Kadar je v državi članici dodeljevanje ugodnosti podjetjem odvisno od tega, da zaposlujejo minimalni odstotek domačih delavcev, se državljani drugih držav članic štejejo kot domači delavci, ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (5).

Člen 5

Državljan države članice, ki išče zaposlitev na ozemlju druge države članice, je deležen enake pomoči kot jo zavodi za zaposlovanje te države zagotavljajo svojim državljanom, ki iščejo zaposlitev.

Člen 6

1.   Kadrovanje in zaposlovanje državljana države članice na delovno mesto v drugi državi članici ne sme biti pogojeno z zdravstvenimi, poklicnimi ali drugimi merili, ki so diskriminatorni zaradi državljanstva v primerjavi s kriteriji, ki se uporabljajo za državljane druge države članice, ki želijo opravljati enako delo.

2.   Državljan, na katerega je naslovljena ponudba delodajalca iz druge države članice, katere državljanstva nima, mora opraviti strokovni preizkus, če delodajalec to izrecno zahteva ob njegovi ponudbi.

ODDELEK 2

Zaposlovanje in enako obravnavanje

Člen 7

1.   Delavec, ki je državljan države članice, na ozemlju drugih držav članic zaradi njegovega državljanstva ne sme biti obravnavan drugače kot domači delavci v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, predvsem glede plačila, odpustitve in, če postane brezposeln, glede vrnitve na delovno mesto ali ponovne zaposlitve.

2.   Delavec uživa enake socialne in davčne ugodnosti kot domači delavci.

3.   Delavec ima na podlagi enake pravice in pod enakimi pogoji kot domači delavci dostop do usposabljanja v poklicnih šolah in centrih za prekvalifikacijo.

4.   Vsaka določba kolektivne ali individualne pogodbe ali drugega kolektivnega predpisa glede dostopa do zaposlitve, plačila in drugih delovnih pogojev ter odpustitve, je nična, v kolikor določa ali dopušča diskriminatorne pogoje za delavce, ki so državljani drugih držav članic.

Člen 8

Delavec, ki je državljan države članice in je zaposlen na ozemlju druge države članice, je deležen enakega obravnavanja glede članstva v sindikatih in glede uveljavljanja sindikalnih pravic, vključno s pravico do glasovanja in pravico, da zasede administrativna ali vodstvena mesta v sindikatu. Lahko mu je omejeno sodelovanje pri upravljanju organov javnega prava in zasedanje funkcij, ki jih ureja javno pravo. Pravico ima biti izvoljen v svete delavcev v podjetjih.

Prvi odstavek ne posega v zakone ali druge predpise določenih držav članic, ki delavcem iz drugih držav članic zagotavljajo širše pravice.

Člen 9

1.   Delavec, ki je državljan države članice in je zaposlen v drugi državi članici, uživa vse pravice in ugodnosti, ki jih imajo domači delavci glede nastanitve, vključno z dostopom do lastništva stanovanja, ki ga potrebuje.

2.   Z enako pravico kot državljani se lahko delavec iz odstavka 1 vpiše na sezname prosilcev stanovanj v regiji, v kateri je zaposlen, kadar taki seznami obstajajo, in uživa vse ugodnosti in prednosti, ki iz tega sledijo.

Glede njegove družine, ki je ostala v državi, iz katere je prišel, se šteje, kot da biva v navedeni regiji v primerih, v katerih velja za domače delavce na temelju tega podobna domneva.

ODDELEK 3

Družine delavcev

Člen 10

Otroci državljana države članice, ki je zaposlen ali je bil zaposlen na ozemlju druge države članice, imajo pravico dostopa do splošnega izobraževanja, vajeništva in poklicnega usposabljanja pod enakimi pogoji kot državljani te države, če ti otroci prebivajo na njenem ozemlju.

Države članice si prizadevajo, da tem otrokom omogočijo čim boljše pogoje splošnega izobraževanja, vajeništva in poklicnega usposabljanja.

POGLAVJE II

POPOLNITEV PROSTIH DELOVNIH MEST IN PRIJAVE ZA ZAPOSLITEV

ODDELEK 1

Sodelovanje med državami članicami in s Komisijo

Člen 11

1.   Države članice ali Komisija dajejo pobudo ali se skupaj lotijo raziskav glede zaposlenosti ali brezposelnosti, za katere menijo, da so potrebne za prosto gibanje delavcev v Uniji.

Centralni zavodi za zaposlovanje držav članic tesno sodelujejo med seboj in s Komisijo, da bi delovali skupaj pri popolnitvi prostih delovnih mest in prijavah za zaposlitev v Uniji in pri zaposlovanju, ki je rezultat tega sodelovanja.

2.   V ta namen države članice določijo strokovne službe, ki so zadolžene za organizacijo dela na področjih, navedenih v drugem pododstavku odstavka 1, in za medsebojno sodelovanje ter za sodelovanje s službami Komisije.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o kakršni koli spremembi pri določitvi teh strokovnih služb in Komisija podrobnosti o tem objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

1.   Države članice Komisiji pošljejo informacije o problemih, ki se pojavijo v zvezi s prostim gibanjem in z zaposlovanjem delavcev, ter informacije o stanju in razvoju zaposlenosti.

2.   Komisija ob kar največjem upoštevanju mnenja Strokovnega odbora iz člena 29 (v nadaljevanju: Strokovni odbor) določi način zbiranja informacij iz odstavka 1 tega člena.

3.   V skladu s postopkom, ki ga Komisija določi ob kar največjem upoštevanju mnenja Strokovnega odbora, strokovna služba vsake države članice pošlje strokovnim službam drugih držav članic in Evropskemu uradu za usklajevanje iz člena 18 informacije glede življenjskih in delovnih pogojev in glede stanja na trgu dela, ki so takšne narave, da se delavci drugih držav članic po njih lahko ravnajo. Te informacije se redno posodabljajo.

Strokovne službe drugih držav članic zagotavljajo široko objavo teh informacij, zlasti s pošiljanjem teh informacij ustreznim zavodom za zaposlovanje in z uporabo vseh primernih sredstev komunikacije, da se obvesti zadevne delavce.

ODDELEK 2

Mehanizem za popolnitev prostih delovnih mest

Člen 13

1.   Strokovna služba vsake države članice redno pošilja strokovnim službam drugih držav članic in Evropskemu uradu za usklajevanje iz člena 18:

(a)

podatke o prostih delovnih mestih, ki bi jih lahko zasedli državljani drugih držav članic;

(b)

podatke o prostih delovnih mestih, o katerih so obveščene tretje države;

(c)

podatke o prijavah za zaposlitev, ki so jih vložile osebe, ki so formalno izrazile željo, da želijo delati v drugi državi članici;

(d)

informacije po regijah in panogah dejavnosti o prosilcih zaposlitve, ki so izjavili, da so dejansko pripravljeni sprejeti zaposlitev v drugi državi.

Strokovna služba vsake države članice te informacije čim prej pošlje ustreznim zavodom in agencijam za zaposlovanje.

2.   Podatke o prostih delovnih mestih in o prijavah za zaposlitev iz odstavka 1 se razširja v skladu z enotnim sistemom, ki ga ustanovi Evropski urad za usklajevanje iz člena 18 v sodelovanju s Strokovnim odborom.

Ta sistem se lahko ustrezno prilagodi, če je to potrebno.

Člen 14

1.   O vsakem prostem delovnem mestu v smislu člena 13, o katerem so bili obveščeni zavodi za zaposlovanje ene države članice, se uradno obvesti zadevne pristojne zavode za zaposlovanje drugih držav članic, ki te podatke tudi obdelajo.

Te službe službam prve države članice pošljejo podrobne podatke o ustreznih prijavah za zaposlitev.

2.   Prijavam za zaposlitev v smislu točke (c) prvega pododstavka odstavka 1 člena 13 pristojne službe države članice odgovorijo v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od enega meseca.

3.   Zavodi za zaposlovanje zagotovijo delavcem, ki so državljani držav članic, enako prednost, kot jo ustrezni ukrepi predvidevajo za domače delavce nasproti delavcem, ki so državljani tretjih držav.

Člen 15

1.   Operacije, opredeljene v členu 14, izvajajo strokovne službe. Vendar v kolikor imajo pooblastilo centralnih služb in v kolikor jim organizacija služb za zaposlovanje države članice in tehnike zaposlovanja to omogočajo:

(a)

regionalne službe za zaposlovanje držav članic:

(i)

neposredno izvajajo operacije popolnitve prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev na podlagi informacij iz člena 13, glede katerih ustrezno ukrepajo;

(ii)

navezujejo neposredne stike za popolnitev:

v primeru poimensko ponujenih prostih delovnih mest,

v primeru posameznih prijav za zaposlitev, ki so naslovljena bodisi na določeni zavod za zaposlovanje ali na delodajalca, ki posluje na območju tega zavoda,

kadar operacije popolnitve zadevajo sezonsko delovno silo, ki jo je treba čim prej zaposliti;

(b)

službe, ki so po teritorialno pristojne za regije in mejijo na dve ali več držav članic, si na njihovi ravni redno izmenjujejo podatke o prostih delovnih mestih in prijavah za zaposlitev na njihovem območju ter, v skladu z njihovimi stiki z drugimi službami za zaposlovanje v njihovi državi, neposredno med seboj izvajajo operacije popolnitve prostih delovnih mest s prijavami za zaposlitev.

Službe, ki so teritorialno pristojne za obmejne regije, po potrebi vzpostavijo strukture za sodelovanje in opravljanje storitev z namenom:

uporabnikom nuditi čim več praktičnih informacij o različnih vidikih mobilnosti, in

socialnim in gospodarskim partnerjem, socialnim službam (zlasti javnim, zasebnim in službam, ki delujejo v javnem interesu) ter vsem zadevnim institucijam okvir usklajenih ukrepov v zvezi z mobilnostjo;

(c)

da uradne službe za zaposlovanje, ki so specializirane za določene poklice in za določene kategorije oseb, med seboj vzpostavijo neposredno sodelovanje.

2.   Zadevne države članice Komisiji pošljejo seznam služb iz odstavka 1, ki ga soglasno sestavijo, in Komisija seznam in vsako njegovo spremembo objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 16

Sprejem postopkov za zaposlovanje, ki jih uporabljajo organi za izvajanje, določeni v sporazumih, sklenjenih med dvema ali več državami članicami, ni obvezen.

ODDELEK 3

Ukrepi za nadzorovanje ravnovesja na trgu dela

Člen 17

1.   Na podlagi poročila Komisije, ki se pripravi na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, države članice in Komisija vsaj enkrat letno skupaj analizirajo rezultate ureditev Unije v zvezi s prostimi delovnimi mesti in prijavami za zaposlitev.

2.   Države članice skupaj s Komisijo proučijo vse možnosti za prednostno zasedanje razpoložljivih delovnih mest s strani državljanov držav članic, da bi dosegle ravnovesje med prostimi delovnimi mesti in prijavami za zaposlitev na trgu dela v Uniji. V ta namen sprejmejo vse potrebne ukrepe.

3.   Komisija vsaki dve leti predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o izvajanju poglavja II, ki povzema prejete informacije in podatke, pridobljene iz študij in opravljenih raziskav, ter poudarja vse koristne točke v zvezi z razvojem trga dela Unije.

ODDELEK 4

Evropski urad za usklajevanje

Člen 18

Splošna naloga Evropskega urada za usklajevanje popolnitve prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev (v nadaljnjem besedilu: Evropski urad za usklajevanje), ustanovljenega znotraj Komisije, je spodbujanje popolnitve prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev na ravni Unije. Zadolžen je predvsem za vse tehnične naloge na tem področju, ki so na podlagi te uredbe dodeljene Komisiji in zlasti za pomoč državnim zavodom za zaposlovanje.

Evropski urad za usklajevanje povzema informacije iz členov 12 in 13 ter podatke iz študij in raziskav, izvedenih na podlagi člena 11, na način, ki prikazuje koristna dejstva v zvezi s predvidljivimi razvojnimi trendi na trgu dela v Uniji; ta dejstva sporoča strokovnim službam držav članic, Svetovalnemu odboru iz člena 21 in Strokovnemu odboru.

Člen 19

1.   Evropski urad za usklajevanje je zadolžen zlasti:

(a)

za koordinacijo konkretnih ukrepov, ki so na ravni Unije potrebni za popolnitev prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev ter za analizo gibanj delavcev, ki iz tega sledijo;

(b)

da v sodelovanju s Strokovnim odborom k doseganju teh ciljev prispeva z uporabo skupnih ukrepov na upravni in tehnični ravni;

(c)

da v dogovoru s strokovnimi službami izvede uskladitev prostih delovnih mest s prijavami za zaposlitev, katerih popolnitev bo izvedena s strani teh služb.

2.   Evropski urad za usklajevanje strokovnim službam posreduje podatke o prostih delovnih mestih in podatke o prijavah za zaposlitev, ki so poslani neposredno Komisiji, in je obveščen o sprejetih ukrepih s tem v zvezi.

Člen 20

Komisija lahko v dogovoru s pristojnim organom vsake države članice in v skladu s pogoji in postopki, ki jih določi na podlagi mnenja Strokovnega odbora, organizira obiske in napotitve uradnikov drugih držav članic ter programe dodatnega izobraževanja za strokovne kadre.

POGLAVJE III

ODBORI, KI SO ZADOLŽENI ZA ZAGOTAVLJANJE TESNEGA SODELOVANJA MED DRŽAVAMI ČLANICAMI NA PODROČJU PROSTEGA GIBANJA IN ZAPOSLOVANJA DELAVCEV

ODDELEK 1

Svetovalni odbor

Člen 21

Svetovalni odbor je zadolžen za pomoč Komisiji pri proučevanju vprašanj, ki lahko nastanejo pri izvrševanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in sprejemanju ukrepov v zvezi s tem na področju prostega gibanja in zaposlovanja delavcev.

Člen 22

Svetovalni odbor je zadolžen predvsem za:

(a)

proučevanje problemov v zvezi s prostim gibanjem in zaposlovanjem, ki nastanejo v okviru nacionalnih politik glede delovne sile, da bi se na ravni Unije uskladile politike zaposlovanja držav članic in tako prispevalo k razvoju gospodarstev in k boljšemu ravnovesju na trgu dela;

(b)

izvaja splošne študije o učinkih uporabe te uredbe in morebitnih dopolnilnih ukrepov;

(c)

Komisiji eventualno predlaga utemeljene predloge za pregled te uredbe;

(d)

na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo daje utemeljena mnenja o splošnih in načelnih vprašanjih, predvsem o izmenjavi informacij glede razvoja trga dela, o gibanjih delavcev med državami članicami, o programih ali ukrepih za razvoj poklicnega usmerjanja in poklicnega usposabljanja, ki lahko povečajo možnosti za prosto gibanje in za zaposlovanje ter o vseh oblikah pomoči delavcem in njihovim družinam, vključno s socialno pomočjo in nastanitvijo delavcev.

Člen 23

1.   Svetovalni odbor je sestavljen iz šestih članov iz vsake države članice, od katerih sta dva predstavnika vlade, dva predstavnika sindikatov in dva predstavnika združenj delodajalcev.

2.   Za vsako kategorijo iz odstavka 1 se imenuje en namestnik na državo članico.

3.   Mandat članov in namestnikov je dve leti. Njihov mandat se lahko podaljša.

Po izteku svojega mandata člani in namestniki izvršujejo funkcijo, do njihove zamenjave ali podaljšanja njihovega mandata.

Člen 24

Člane in namestnike Svetovalnega odbora imenuje Svet, ki si pri izbiri predstavnikov sindikatov in združenj delodajalcev prizadeva, da se zagotovi primerna zastopanost različnih gospodarskih sektorjev.

Svet objavi seznam članov in namestnikov Svet v informacijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 25

Svetovalnemu odboru predseduje član Komisije ali njegov namestnik. Predsednik ne glasuje. Odbor se sestaja najmanj dvakrat na leto. Sestanke odbora skliče predsednik odbora na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov.

Komisija poskrbi za tajniške storitve.

Člen 26

Predsednik lahko povabi posameznike ali predstavnike organizacij z bogatimi izkušnjami na področju zaposlovanja in gibanja delavcev, da se sestankov udeležijo kot opazovalci ali strokovnjaki. Predsedniku lahko pomagajo strokovni svetovalci.

Člen 27

1.   Mnenje, ki ga izda Svetovalni odbor, je veljavno, če sta prisotni najmanj dve tretjini članov.

2.   Mnenja odbora navajajo razloge, na katerih temeljijo; sprejeta morajo biti z absolutno večino veljavno oddanih glasov; spremljajo jih pisne izjave s stališčem manjšine v odboru, če manjšina to zahteva.

Člen 28

Svetovalni odbor določi svoj način dela s poslovnikom, ki začne veljati, ko ga po prejemu mnenja Komisije odobri Svet. Morebitne spremembe poslovnika, o katerih odloči odbor, začnejo veljati ob upoštevanju enakega postopka.

ODDELEK 2

Strokovni odbor

Člen 29

Strokovni odbor je zadolžen za pomoč Komisiji pri pripravljanju, uveljavljanju in spremljanju vseh tehničnih opravil in ukrepov za uporabo te uredbe in morebitnih dopolnilnih ukrepov.

Člen 30

Strokovni odbor je zlasti zadolžen za:

(a)

spodbujanje in pospeševanje sodelovanja med zadevnimi javnimi organi držav članic o vseh tehničnih vprašanjih, ki so povezana s prostim gibanjem in zaposlovanjem delavcev;

(b)

oblikovanje postopkov za organiziranje skupnih aktivnosti zadevnih javnih organov;

(c)

omogočanje zbiranja informacij, ki jih potrebuje Komisija, izvedbe študij in raziskav, predvidenih s to uredbo in spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med zadevnimi javnimi organi;

(d)

proučevanje poenotenja meril, s katerimi države članice ocenjujejo stanje na svojem trgu dela, na tehnični ravni.

Člen 31

1.   Strokovni odbor je sestavljen iz predstavnikov vlad držav članic. Vsaka vlada imenuje člana Strokovnega odbora, ki je eden izmed članov, ki jo zastopa v Svetovalnem odboru.

2.   Vsaka vlada imenuje namestnika izmed svojih drugih predstavnikov, članov ali namestnikov v Svetovalnem odboru.

Člen 32

Strokovnemu odboru predseduje član Komisije ali njegov zastopnik. Predsednik ne glasuje. Predsedniku in članom odbora lahko pomagajo strokovni svetovalci.

Komisija poskrbi za tajniške storitve.

Člen 33

Strokovni odbor svoje predloge in mnenja predloži Komisiji, Svetovalni odbor pa je o njih obveščen. Te predloge in mnenja spremljajo pisne utemeljitve, ki vsebujejo mnenja članov Strokovnega odbora, če ti člani to zahtevajo.

Člen 34

Strokovni odbor določi način dela s poslovnikom, ki začne veljati, ko ga po prejemu mnenja Komisije odobri Svet. Morebitne spremembe poslovnika, o katerih odloči odbor, začnejo veljati ob upoštevanju enakega postopka.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 35

Poslovnika Svetovalnega odbora in Strokovnega odbora, ki sta se uporabljala 8. novembra 1968, se uporabljata še naprej.

Člen 36

1.   Ta uredba ne posega v določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki obravnavajo dostop do zaposlitve kvalificiranih delavcev s področja jedrske energije niti v ukrepe, sprejete na podlagi navedene pogodbe.

Ta uredba pa ne glede na to velja za kategorijo delavcev iz prvega pododstavka in za njihove družinske člane, v kolikor zgoraj navedena pogodba ali zgoraj navedeni ukrepi ne urejajo njihovega pravnega položaja.

2.   Ta uredba ne posega v ukrepe, sprejete v skladu s členom 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

3.   Ta uredba ne posega v obveznosti držav članic, ki izhajajo iz posebnih odnosov ali bodočih sporazumov z določenimi neevropskimi državami ali ozemlji, ki temeljijo na institucionalnih povezavah veljavnih 8. novembra 1968, ali iz 8. novembra 1968 veljavnih sporazumov z določenimi neevropskimi državami ali območji, ki temeljijo na institucionalnih povezavah države članice z njimi.

Delavci iz teh držav ali območij, ki v skladu s to določbo opravljajo delo kot zaposlene osebe na ozemlju ene izmed teh držav članic, se ne smejo sklicevati na ugodnost teh določb na ozemlju drugih držav članic.

Člen 37

Države članice pošljejo Komisiji v informacijo besedila sporazumov, konvencij in dogovorov, ki so jih med seboj sklenile na področju delovne sile, in sicer med datumom njihovega podpisa in datumom njihovega začetka veljavnosti.

Člen 38

Komisija sprejme v skladu s to uredbo ukrepe za njeno izvajanje. V ta namen tesno sodeluje z osrednjimi javnimi organi držav članic.

Člen 39

Odhodki za delovanje Svetovalnega odbora in Strokovnega odbora se vključijo v splošni proračun Evropske unije, v oddelek, ki se nanaša na Komisijo.

Člen 40

Ta uredba se uporablja za države članice in za njihove državljane, brez poseganja v člena 2 in 3.

Člen 41

Uredba (EGS) št. 1612/68 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 42

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 5. aprila 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  UL C 44, 11.2.2011, str. 170.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 21. marca 2011.

(3)  UL L 257, 19.10.1968, str. 2.

(4)  Glej Prilogo I.

(5)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.


PRILOGA I

RAZVELJAVLJENA UREDBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMB

Uredba Sveta (EGS) št. 1612/68

(UL L 257, 19.10.1968, str. 2)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 312/76

(UL L 39, 14.2.1976, str. 2)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2434/92

(UL L 245, 26.8.1992, str. 1)

 

Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 158, 30.4.2004, str. 77 Popravljena različica v UL L 229, 29.6.2004, str. 35)

Samo člen 38, odstavek 1


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 1612/68

Ta uredba

Del I

Poglavje I

Naslov I

Oddelek 1

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3, odstavek 1, prvi pododstavek

Člen 3, odstavek 1, prvi pododstavek

Člen 3, odstavek 1, prvi pododstavek, prva alinea

Člen 3, odstavek 1, prvi pododstavek, točka (a)

Člen 3, odstavek 1, prvi pododstavek, druga alinea

Člen 3, odstavek 1, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 3, odstavek 1, drugi pododstavek

Člen 3, odstavek 1, drugi pododstavek

Člen 3, odstavek 2

Člen 3, odstavek 2

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Naslov II

Oddelek 2

Člen 7

Člen 7

Člen 8(1)

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Naslov III

Oddelek 3

Člen 12

Člen 10

Del II

Poglavje II

Naslov I

Oddelek 1

Člen 13

Člen 11

Člen 14

Člen 12

Naslov II

Oddelek 2

Člen 15

Člen 13

Člen 16

Člen 14

Člen 17

Člen 15

Člen 18

Člen 16

Naslov III

Oddelek 3

Člen 19

Člen 17

Naslov IV

Oddelek 4

Člen 21

Člen 18

Člen 22

Člen 19

Člen 23

Člen 20

Del III

Poglavje III

Naslov I

Oddelek 1

Člen 24

Člen 21

Člen 25

Člen 22

Člen 26

Člen 23

Člen 27

Člen 24

Člen 28

Člen 25

Člen 29

Člen 26

Člen 30

Člen 27

Člen 31

Člen 28

Naslov II

Oddelek 2

Člen 32

Člen 29

Člen 33

Člen 30

Člen 34

Člen 31

Člen 35

Člen 32

Člen 36

Člen 33

Člen 37

Člen 34

Del IV

Poglavje IV

Naslov I

Člen 38

Člen 39

Člen 35

Člen 40

Člen 41

Naslov II

Člen 42, odstavek 1

Člen 36, odstavek 1

Člen 42, odstavek 2

Člen 36, odstavek 2

Člen 42, odstavek 3, prvi pododstavek, prva in druga alinea

Člen 36, odstavek 3, prvi pododstavek

Člen 42, odstavek 3, drugi pododstavek

Člen 36, odstavek 3, drugi pododstavek

Člen 43

Člen 37

Člen 44

Člen 38

Člen 45

Člen 46

Člen 39

Člen 47

Člen 40

Člen 41

Člen 48

Člen 42

Priloga I

Priloga II


27.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/13


UREDBA (EU) št. 493/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 5. aprila 2011

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 377/2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 79(2)(c) in člena 74 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 (2) določa obveznost vzpostavitve oblik sodelovanja med uradniki za zvezo za priseljevanje držav članic, cilje takega sodelovanja, funkcije in ustrezne usposobljenosti takih uradnikov za zvezo ter tudi njihove odgovornosti do države gostiteljice in države članice pošiljateljice.

(2)

Z Odločbo Sveta 2005/267/ES (3) je bilo vzpostavljeno varno spletno podprto informacijsko in usklajevalno omrežje, namenjeno službam držav članic za migracije za izmenjavo informacij o nedovoljenih migracijah, nezakonitem vstopanju in priseljevanju ter vračanju oseb, ki bivajo nezakonito. V skladu z navedeno odločbo elementi za izmenjavo informacij vključujejo mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje.

(3)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004 (4) je bila ustanovljena Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex). Naloga Frontex je pripraviti splošne in prilagojene analize tveganja, ki jih predloži Svetu in Komisiji.

(4)

Uradniki za zvezo za priseljevanje zbirajo podatke o nezakonitem priseljevanju za uporabo na operativni ali strateški ravni ali na obeh ravneh. Taki podatki lahko bistveno prispevajo k dejavnostim Frontex, povezanim z analizo tveganj, zato bi bilo treba vzpostaviti tesnejše sodelovanje med mrežami uradnikov za zvezo za priseljevanje in Frontex.

(5)

Vse države članice bi morale imeti možnost, da po potrebi prevzamejo pobudo za srečanja uradnikov za zvezo za priseljevanje, napotenih na delo v določeno tretjo državo ali regijo, da spodbujajo njihovo medsebojno sodelovanje. Predstavniki Komisije in Frontex bi morali sodelovati na teh srečanjih. Lahko bi se povabili tudi drugi organi in oblasti, kot so Evropski azilni podporni urad in Urad Visokega komisarja Združenih narodov za begunce.

(6)

Z Odločbo št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) je bil za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 ustanovljen Sklad za zunanje meje v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“, da bi prispevali h krepitvi območja svobode, varnosti in pravice ter k uporabi načela solidarnosti med državami članicami. Razpoložljiva sredstva Sklada za zunanje meje bi moralo biti možno uporabiti za spodbujanje dejavnosti, ki jih organizirajo konzularne in druge službe držav članic v tretjih državah, ter podpiranje okrepitev operativne zmogljivosti različnih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje in s tem spodbuditi učinkovitejše sodelovanje držav članic prek teh mrež.

(7)

Evropski parlament, Svet in Komisijo bi bilo treba redno obveščati o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje v določenih državah in/ali regijah, ki so posebnega pomena za Unijo, ter o razmerah v teh državah in/ali regijah, povezanih z nezakonitim priseljevanjem. Izbor posameznih držav in/ali regij, ki so posebnega pomena za Unijo, bi moral temeljiti na objektivnih kazalnikih priseljevanja, kot so statistični podatki o nezakonitem priseljevanju, analize tveganj in druge zadevne informacije ali poročila, ki jih pripravi Frontex, upoštevati pa bi moral tudi splošno politiko Unije na področju zunanjih odnosov.

(8)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 377/2004.

(9)

Ker cilja te uredbe, in sicer prilagoditve veljavnih določb Unije o vzpostavitvi in delovanju mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje, pri čemer se upoštevajo spremembe v pravu Unije in praktične izkušnje, pridobljene v zvezi s tem, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(10)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in jih odraža Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji.

(11)

Združeno kraljestvo sodeluje pri tej uredbi v skladu s členom 5(1) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (6).

(12)

Irska sodeluje pri tej uredbi v skladu s členom 5(1) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 6(2) Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (7).

(13)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet odloči o tej uredbi, odloči, ali bo to uredbo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(14)

Ta uredba predstavlja za Islandijo in Norveško razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (8), ki spadajo no področje iz točk (A) in (E) člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (9) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(15)

Ta uredba predstavlja za Švico razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (10), ki spadajo na področje iz točk (A) in (E) člena 1 Sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (11).

(16)

Ta uredba predstavlja za Lihtenštajn razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki spadajo na področje iz točk (A) in (E) člena 1 Sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES (12)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (ES) št. 377/2004 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi stavek črta;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Informacije iz odstavkov 1 in 2 se objavijo na varnem spletno podprtem informacijskem in usklajevalnem omrežju, namenjenem službam držav članic za migracije, vzpostavljenem z Odločbo Sveta 2005/267/EC (13) (v nadaljnjem besedilu: ICONet), v oddelku o mrežah uradnikov za zvezo za priseljevanje. Komisija te informacije posreduje tudi Svetu.

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

izmenjujejo podatke in praktične izkušnje, zlasti na srečanjih in prek ICONeta,

izmenjujejo podatke, kadar je to primerno, o izkušnjah v zvezi z dostopom prosilcev za azil do zaščite,“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Predstavniki Komisije in Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex), vzpostavljene z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004 (14), lahko sodelujejo na srečanjih, organiziranih v okviru mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje, čeprav lahko srečanja zaradi operativnih vidikov potekajo v odsotnosti teh predstavnikov. Če je primerno, so lahko povabljeni tudi drugi organi in institucije.

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Država članica, ki predseduje Svetu Evropske unije, prevzame pobudo za taka srečanja. Če predsedujoča država članica ni zastopana v zadevni državi ali regiji, mora država članica, ki deluje v imenu predsedujoče države članice, prevzeti pobudo za srečanje. Srečanja se lahko organizirajo tudi na pobudo drugih držav članic.“;

3.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Država članica, ki predseduje Svetu Evropske unije ali, če ta država članica ni zastopana v zadevni državi ali regiji, država članica, ki deluje v imenu predsedujoče države članice, za Evropski parlament, Svet in Komisijo ob koncu vsakega semestra sestavi poročilo o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje v določenih državah in/ali regijah, ki so posebnega pomena za Unijo, ter o razmerah v teh državah in/ali regijah, povezanih z nezakonitim priseljevanjem, ob upoštevanju vseh pomembnih vidikov, vključno s človekovimi pravicami. Po posvetovanju z državami članicami in Komisijo izbor posameznih držav in/ali regij, ki so posebnega pomena za Unijo, temelji na objektivnih kazalnikih priseljevanja, kot so statistični podatki o nezakonitem priseljevanju, analize tveganj in druge pomembne informacije ali poročila Frontex in Evropskega azilnega podpornega urada, upošteva pa tudi splošno politiko Unije na področju zunanjih odnosov.

2.   Poročila držav članic iz odstavka 1 se pripravijo v skladu z vzorcem, določenim z Odločbo Komisije 2005/687/ES z dne 29. septembra 2005 o obliki poročila o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje in o položaju v državi gostiteljici v zadevah v zvezi z nezakonitim priseljevanjem (15), in navajajo ustrezna merila za izbor.

3.   Komisija na podlagi poročil držav članic iz odstavka 1 in, kadar je to potrebno, ob upoštevanju temeljnih človekovih pravic za Evropski parlament in Svet vsako leto pripravi povzetek ugotovljenih dejstev in, kadar je primerno, priporočila glede razvoja mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 5. aprila 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. marca 2011.

(2)  UL L 64, 2.3.2004, str. 1.

(3)  UL L 83, 1.4.2005, str. 48.

(4)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(5)  UL L 144, 6.6.2007, str. 22.

(6)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(7)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(8)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(9)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(10)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(11)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(12)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(13)  UL L 83, 1.4.2005, str. 48.“;

(14)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.“;

(15)  UL L 264, 8.10.2005, str. 8.“


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

27.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/17


SKLEP SVETA

z dne 31. marca 2011

o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU

(2011/292/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 240(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju poslovnika Sveta (1), zlasti člena 24 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za razvoj dejavnosti Sveta na vseh področjih, na katerih je potrebno delo s tajnimi podatki, je primerno vzpostaviti celovit varnostni sistem za varovanje tajnih podatkov, ki bo vključeval Svet, njegov generalni sekretariat in države članice.

(2)

Ta sklep bi bilo treba uporabljati, ko Svet, njegova pripravljalna telesa in generalni sekretariat Sveta (GSS) delajo s tajnimi podatki EU.

(3)

Države članice bi morale v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi ter v obsegu, ki zagotavlja delovanje Sveta, spoštovati ta sklep, kadar njihovi pristojni organi, osebje ali izvajalci delajo s tajnimi podatki EU, tako da bodo vsi lahko prepričani, da so tajni podatki EU deležni enakovredne stopnje varovanja.

(4)

Svet in Komisija se zavzemata za enakovredne standarde varovanja tajnih podatkov EU.

(5)

Svet poudarja, da je treba v načela, standarde in pravila za varovanje tajnih podatkov, potrebna za zaščito interesov Unije in njenih držav članic, ustrezno vključiti Evropski parlament in druge institucije, agencije, organe ali urade EU.

(6)

Agencije in organi EU, ki so bili ustanovljeni v skladu z naslovom V, poglavje 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Europol in Eurojust v okviru svoje notranje organiziranosti uporabljajo za varovanje tajnih podatkov EU temeljna načela in minimalne standarde iz tega sklepa, kakor je določeno v njihovih ustanovnih aktih.

(7)

V operacijah kriznega upravljanja, ki so bile vzpostavljene v skladu z naslovom V, poglavje 2 PEU, se uporabljajo varnostni predpisi, ki jih je sprejel Svet za varovanje tajnih podatkov EU; te predpise uporablja tudi osebje, ki sodeluje v operacijah.

(8)

Posebni predstavniki EU in člani njihovega osebja uporabljajo varnostne predpise, ki jih je za varovanje tajnih podatkov EU sprejel Svet.

(9)

Ta sklep ne vpliva na člena 15 in 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ustrezne izvedbene instrumente.

(10)

Ta sklep ne vpliva na običajne postopke v državah članicah glede obveščanja nacionalnih parlamentov o dejavnostih Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Namen, področje uporabe in opredelitev pojmov

1.   V tem sklepu so določena temeljna načela in minimalni standardi varovanja tajnih podatkov EU.

2.   Ta temeljna načela in minimalni standardi veljajo za Svet in GSS, države članice pa jih morajo spoštovati v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni in predpisi, tako da so vsi lahko prepričani, da je zagotovljena enakovredna stopnja varovanja tajnih podatkov EU.

3.   Pojmi, ki se uporabljajo v tem sklepu, so opredeljeni v dodatku A.

Člen 2

Opredelitev tajnih podatkov EU, stopenj tajnosti in oznak

1.   „Tajni podatek EU“ pomeni vsak podatek ali material z oznako stopnje tajnosti EU, katerega nepooblaščeno razkritje bi lahko zelo ali manj škodovalo interesom Evropske unije ali eni ali več državam članicam.

2.   Tajni podatki EU imajo naslednje stopnje tajnosti:

(a)   TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko imelo izjemno težke posledice za vitalne interese Evropske unije ali ene ali več držav članic.

(b)   SECRET UE/EU SECRET: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko resno škodovalo vitalnim interesom Evropske unije ali ene ali več držav članic.

(c)   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko škodovalo vitalnim interesom Evropske unije ali ene ali več držav članic.

(d)   RESTREINT UE/EU RESTRICTED: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko bilo škodljivo za interese Evropske unije ali ene ali več držav članic.

3.   Tajni podatki EU so označeni s stopnjo tajnosti v skladu z odstavkom 2. Iz njihovih oznak je poleg tega lahko razvidno področje dejavnosti, na katero se nanašajo, organ izvora, omejitev pri razpošiljanju, omejitev uporabe ali dajanja.

Člen 3

Sistem določanja stopenj tajnosti

1.   Pristojni organi zagotovijo, da so tajni podatki EU označeni z ustrezno stopnjo tajnosti, da je jasno razvidno, da so tajni, in da stopnjo tajnosti obdržijo le, dokler je to potrebno.

2.   Brez predhodnega pisnega soglasja organa izvora se stopnja tajnosti tajnih podatkov EU ne zniža ali prekliče, niti se ne spremenijo ali odstranijo oznake iz člena 2(3).

3.   Svet odobri varnostno politiko o nastajanju tajnih podatkov EU, ki vključuje praktični vodič po stopnjah tajnosti.

Člen 4

Varovanje tajnih podatkov

1.   Tajni podatki EU se varujejo v skladu s tem sklepom.

2.   Imetnik katerega koli tajnega podatka EU je odgovoren za njegovo varovanje v skladu s tem sklepom.

3.   Če države članice v strukture ali omrežja Evropske unije vnesejo tajne podatke z oznako nacionalne stopnje tajnosti, Svet in GSS te podatke varujeta v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo za tajne podatke EU enakovredne stopnje, kakor je določeno v preglednici enakovrednih stopenj tajnosti v dodatku B.

4.   Pri velikih količinah ali zbirkah tajnih podatkov EU je morda upravičena raven zaščite, ki ustreza višji stopnji tajnosti.

Člen 5

Obvladovanje varnostnega tveganja

1.   Za obvladovanje tveganja, povezanega s tajnimi podatki EU, je predviden postopek. Njegov cilj je opredeliti znana varnostna tveganja, določiti varnostne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj na sprejemljivo raven v skladu s temeljnimi načeli in minimalnimi standardi iz tega sklepa ter uporabljati te ukrepe ob upoštevanju koncepta globinske obrambe, kakor je opredeljena v Dodatku A. Učinkovitost teh ukrepov se nenehno ocenjuje.

2.   Varnostni ukrepi za varovanje tajnih podatkov EU v njihovem življenjskem ciklu so sorazmerni zlasti s stopnjo tajnosti, obliko in obsegom podatkov ali materiala, krajem in strukturo objektov, kjer se hranijo tajni podatki EU, ter lokalno oceno nevarnosti zlonamernih in/ali kriminalnih dejavnosti, vključno z nevarnostjo vohunstva, sabotaže in terorizma.

3.   V načrtih za izredne razmere je upoštevana potreba po varovanju tajnih podatkov EU v izrednih razmerah, da se prepreči nepooblaščen dostop, razkritje ali izguba celovitosti podatkov ali nedostopnost.

4.   V načrte za zagotovitev neprekinjenega poslovanja so vključeni preventivni in obnovitveni ukrepi, tako da so posledice velikih napak ali incidentov pri delu s tajnimi podatki EU in njihovi hrambi čim manjše.

Člen 6

Izvajanje tega sklepa

1.   Po potrebi Svet na priporočilo varnostnega odbora odobri varnostno politiko, ki določa ukrepe za izvajanje tega sklepa.

2.   Varnostni odbor se lahko na svoji ravni dogovori o varnostnih smernicah, ki bodo dopolnjevale ali podpirale ta sklep in varnostno politiko, ki jo odobri Svet.

Člen 7

Osebna varnost

1.   Osebna varnost je izvajanje ukrepov, s katerimi se zagotovi, da imajo dostop do tajnih podatkov EU samo posamezniki, ki:

imajo potrebo po seznanitvi,

so bili po potrebi varnostno preverjeni na ustrezni stopnji, ter

so bili poučeni o svoji odgovornosti.

2.   Namen postopkov varnostnega preverjanja osebja je ugotoviti, ali je posameznik dovolj lojalen, vreden zaupanja in zanesljiv, da ga je mogoče pooblastiti za dostop do tajnih podatkov EU.

3.   Vsi posamezniki v GSS, ki morajo zaradi svojih dolžnosti morda imeti dostop do tajnih podatkov EU stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, so varnostno preverjeni na ustrezni stopnji, preden se jim odobri dostop do takih tajnih podatkov EU. Postopek varnostnega preverjanja uradnikov in drugega osebja GSS je opisan v Prilogi I.

4.   Osebje držav članic iz člena 14(3), ki mora zaradi svojih dolžnosti morda imeti dostop do tajnih podatkov EU stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, je varnostno preverjeno na ustrezni stopnji ali drugače pravilno pooblaščeno zaradi svoje funkcije v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, preden se mu odobri dostop do takih tajnih podatkov EU.

5.   Preden se posameznikom odobri dostop do tajnih podatkov EU ter nato v rednih presledkih, so vsi poučeni o svoji odgovornosti za varovanje tajnih podatkov EU v skladu s tem sklepom ter to tudi potrdijo.

6.   Določbe za izvajanje tega člena so v Prilogi I.

Člen 8

Fizična varnost

1.   Fizična varnost je uporaba fizičnih in tehničnih zaščitnih ukrepov za preprečitev nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov EU.

2.   Namen ukrepov fizične varnosti je preprečiti nedovoljen ali nasilen vstop vsiljivcem, odvrniti, ovirati in odkriti nedovoljena dejanja ter omogočiti ločevanje osebja pri dostopu do tajnih podatkov EU glede na potrebo po seznanitvi. Takšni ukrepi se določijo na osnovi postopka obvladovanja tveganja.

3.   Fizična varnost se uvede v vseh prostorih, stavbah, pisarnah, sobah in drugih območjih, v katerih se dela s tajnimi podatki EU ali v katerih se tajne podatke EU shranjuje, vključno z območji, kjer so nameščeni komunikacijski in informacijski sistemi, kakor je določeno v členu 10(2).

4.   Območja, na katerih se hranijo tajni podatki EU stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, so določena kot varovana območja v skladu s Prilogo II, odobri pa jih pristojni varnostni organ.

5.   Za varovanje tajnih podatkov EU stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje se uporablja le odobrena oprema ali naprave.

6.   Določbe za izvajanje tega člena so v Prilogi II.

Člen 9

Obravnavanje tajnih podatkov

1.   Obravnavanje tajnih podatkov je uporaba upravnih ukrepov za nadzor nad tajnimi podatki EU v njihovem življenjskem ciklu, ki dopolnjujejo ukrepe iz členov 7, 8 in 10 ter tako prispevajo k odvračanju, odkrivanju in obnovitvi takih podatkov po naključnem ali namernem nepooblaščenem razkritju ali izgubi. Ti ukrepi se nanašajo predvsem na nastajanje, vpisovanje, kopiranje, prevajanje, prenašanje in uničenje tajnih podatkov EU.

2.   Podatki stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje se iz varnostnih razlogov vpišejo pred razpošiljanjem in ob prejemu. Pristojni organi GSS in držav članic v ta namen vzpostavijo sistem registrov. Podatki stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se vpišejo v za to namenjenih registrih.

3.   Pristojni varnostni organ redno pregleduje službe in prostore, v katerih poteka delo s tajnimi podatki EU ali v katerih se ti hranijo.

4.   Tajni podatki EU se med službami in prostori zunaj fizično zaščitenih območij prenašajo:

(a)

praviloma se tajni podatki EU prenašajo z elektronskimi sredstvi, ki so zaščiteni s šifrirnimi izdelki, odobrenimi v skladu s členom 10(6);

(b)

če se sredstva iz točke (a) ne uporabijo, se tajni podatki EU prenašajo:

(i)

na elektronskih nosilcih (tj. ključi USB, zgoščenke, trdi diski), ki so zaščiteni s šifrirnimi izdelki, odobrenimi v skladu s členom 10(6); ali

(ii)

v vseh drugih primerih, kakor določi pristojni varnostni organ v skladu z ustreznimi zaščitnimi ukrepi iz Priloge III.

5.   Določbe za izvajanje tega člena so navedene v Prilogi III.

Člen 10

Zaščita tajnih podatkov EU s katerimi poteka delo v komunikacijskih in informacijskih sistemih

1.   Z zagotavljanjem informacijske varnosti (IA) v komunikacijskih in informacijskih sistemih je mogoče zagotoviti, da bodo podatki v teh sistemih zaščiteni, in bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo, pod nadzorom zakonitih uporabnikov. Pri učinkovitem zagotavljanju varnosti podatkov se poskrbi za ustrezno stopnjo tajnosti, celovitost, razpoložljivost, nezatajljivost in avtentičnost. Zagotavljanje informacijske varnosti temelji na postopku obvladovanja tveganja.

2.   „Komunikacijski in informacijski sistem“ pomeni sistem, ki omogoča delo s podatki v elektronski obliki. Komunikacijski in informacijski sistem zajema vse elemente, potrebne za svoje delovanje, tudi infrastrukturo, organizacijo, osebje in informacijske vire. Ta sklep se uporablja za komunikacijske in informacijske sisteme, v katerih poteka delo s tajnimi podatki EU (KIS).

3.   V KIS delo s tajnimi podatki EU poteka v skladu z načelom zagotavljanja informacijske varnosti.

4.   Za vse KIS se opravi postopek akreditacije. Cilj akreditacije je pridobiti zagotovilo, da so bili izvedeni vsi ustrezni varnostni ukrepi in da je bila dosežena zadostna stopnja zaščite tajnih podatkov EU ter KIS v skladu s tem sklepom. V izjavi o akreditaciji so določeni najvišja stopnja tajnosti podatkov, s katerimi se lahko dela v KIS, in ustrezni pogoji.

5.   KIS, v okviru katerih poteka delo s podatki stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, so zaščiteni tako, da podatki ne morejo biti nepooblaščeno razkriti zaradi nenamernega elektromagnetnega oddajanja („varnostni ukrepi TEMPEST“).

6.   Kjer se zaščita tajnih podatkov EU zagotavlja s šifrirnimi izdelki, se ti izdelki odobrijo, kot sledi:

(a)

zaupnost podatkov stopnje SECRET UE/EU SECRET in višje se zaščiti s šifrirnimi izdelki, ki jih odobri Svet v vlogi organa za odobritev šifrirnih metod in izdelkov na priporočilo varnostnega odbora;

(b)

zaupnost podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali RESTREINT UE/EU RESTRICTED se zaščiti s šifrirnimi izdelki, ki jih odobri generalni sekretar Sveta (v nadaljnjem besedilu: „generalni sekretar“) v vlogi organa za odobritev šifrirnih metod in izdelkov na priporočilo varnostnega odbora.

Ne glede na točko (b) se lahko zaupnost tajnih podatkov EU stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali RESTREINT UE/EU RESTRICTED v nacionalnih sistemih držav članic zaščiti s šifrirnimi izdelki, ki jih odobri organ države članice za odobritev šifrirnih metod in izdelkov.

7.   Med prenašanjem tajnih podatkov EU z elektronskimi sredstvi se uporabljajo odobreni šifrirni izdelki. Ne glede na navedeno zahtevo se lahko v izrednih razmerah ali specifičnih tehničnih konfiguracijah, določenih v Prilogi IV, uporabijo posebni postopki.

8.   Pristojni organi GSS in posameznih držav članic ustanovijo naslednje organe za zagotavljanje informacijske varnosti:

(a)

organ za zagotavljanje informacijske varnosti (IAA),

(b)

organ TEMPEST (TA),

(c)

organ za odobritev šifrirnih metod in izdelkov (CAA),

(d)

organ za razpošiljanje šifrirnega materiala (CDA).

9.   Pristojni organi GSS in posameznih držav članic za vsak sistem ustanovijo:

(a)

organ za varnostno akreditacijo (SAA); in

(b)

operativni organ za zagotavljanje informacijske varnosti (IA).

10.   Določbe za izvajanje tega člena so v Prilogi IV.

Člen 11

Industrijska varnost

1.   Industrijska varnost je uporaba ukrepov, s katerimi se zagotovi, da izvajalci ali podizvajalci varujejo tajne podatke EU med pogajanji za sklenitev pogodbe in v življenjskem ciklu pogodb s tajnimi podatki. Te pogodbe ne vključujejo dostopa do podatkov stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

2.   GSS lahko naloge, ki vključujejo dostop do tajnih podatkov EU ali delo z njimi ali njihovo hrambo, s pogodbo prenese na industrijske ali druge subjekte, registrirane v državi članici ali tretji državi, ki je sklenila sporazum ali dogovor o izvajanju v skladu s členom 12(2)(a) ali (b).

3.   Pri dodeljevanju pogodb s tajnimi podatki industrijskim ali drugim subjektom GSS kot naročnik zagotovi, da so izpolnjeni minimalni standardi industrijske varnosti iz tega sklepa in pogodbe.

4.   Nacionalni varnostni organ, imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni organ vsake države članice zagotovi, kolikor to omogočajo nacionalni zakoni in predpisi, da izvajalci ali podizvajalci, registrirani na ozemlju njegove države članice, v pogajanjih za sklenitev pogodbe ali pri izvajanju pogodbe s tajnimi podatki sprejmejo vse ustrezne ukrepe za varovanje tajnih podatkov EU.

5.   Nacionalni varnostni organ, imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni organ vsake države članice v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi zagotovi, da imajo izvajalci ali podizvajalci, registrirani na ozemlju njegove države članice, ki sodelujejo pri pogodbah ali podizvajalskih pogodbah s tajnimi podatki, zaradi katerih morajo v svojih prostorih imeti dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET, bodisi pri izvajanju takšnih pogodb ali v pogajanjih za njihovo sklenitev, varnostno dovoljenje organizacije za zahtevano stopnjo tajnosti.

6.   Nacionalni varnostni organ, imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ odobri dovoljenje za dostop do tajnih podatkov osebju izvajalca ali podizvajalca, ki mora zaradi izvajanja pogodbe s tajnimi podatki imeti dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET, in sicer v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi ter minimalnimi standardi iz Priloge I.

7.   Določbe za izvajanje tega člena so v Prilogi V.

Člen 12

Izmenjava tajnih podatkov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

1.   Ko Svet sprejme odločitev o potrebi po izmenjavi tajnih podatkov s tretjo državo ali mednarodno organizacijo, se v ta namen vzpostavi ustrezen okvir.

2.   Da bi vzpostavili tak okvir in določili vzajemna pravila za varovanje izmenjanih tajnih podatkov,

(a)

Svet sklene sporazume o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: „sporazumi o varovanju tajnosti podatkov“); ali

(b)

pa lahko generalni sekretar sklene dogovore o izvajanju v skladu z odstavkom 17 Priloge VI, če stopnja tajnih podatkov EU, ki bodo dani, praviloma ni višja od RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   Sporazumi o varovanju tajnosti podatkov ali dogovori o izvajanju iz odstavka 2 vsebujejo določbe, s katerimi se tajnim podatkom EU, ki jih prejmejo tretje države ali mednarodne organizacije, zagotovi varovanje, ustrezno njihovi stopnji tajnosti v skladu z minimalnimi standardi, ki niso manj strogi od standardov iz tega sklepa.

4.   Odločitev o dajanju tajnih podatkov EU z izvorom v Svetu tretji državi ali mednarodni organizaciji sprejme Svet za vsak primer posebej glede na naravo in vsebino teh podatkov, potrebo prejemnika po seznanitvi ter koristi, ki jih bo imela EU. Če organ izvora tajnega podatka, ki ga želi dati, ni Svet, GSS ta organ najprej zaprosi za pisno soglasje, da sme dati tajni podatek. Če organa izvora ni mogoče ugotoviti, Svet prevzame to odgovornost.

5.   Organizirajo se ocenjevalni obiski, s katerimi se ugotovi učinkovitost varnostnih ukrepov, ki se v tretji državi ali mednarodni organizaciji uporabljajo za varovanje zagotovljenih ali izmenjanih tajnih podatkov EU.

6.   Določbe za izvajanje tega člena so v Prilogi VI.

Člen 13

Kršitev varovanja tajnosti in nepooblaščeno razkritje tajnih podatkov EU

1.   Kršitev varovanja tajnosti je posledica posameznikovega dejanja ali opustitve dejanja v nasprotju z varnostnimi predpisi iz tega sklepa.

2.   Do nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov EU pride, če so ti kot posledica kršitve varovanja tajnosti v celoti ali delno razkriti nepooblaščenim osebam.

3.   O vseh kršitvah ali domnevnih kršitvah varovanja tajnosti se nemudoma obvesti pristojni varnostni organ.

4.   Če je bilo ugotovljeno ali če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da so bili tajni podatki EU nepooblaščeno razkriti ali izgubljeni, pristojni varnostni organ sprejme vse primerne ukrepe v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi ter:

(a)

obvesti organ izvora;

(b)

zagotovi, da bo zadevo preiskalo osebje, ki ni neposredno povezano s kršitvijo, in ugotovilo, kakšna so dejstva;

(c)

oceni morebitno škodo za interese EU ali držav članic;

(d)

sprejme vse primerne ukrepe, da se kršitev ne bi ponovila, ter

(e)

o sprejetih ukrepih obvesti ustrezne organe.

5.   Zoper vsakega posameznika, ki je odgovoren za kršitev varnostnih predpisov iz tega sklepa, se lahko uvede disciplinski postopek v skladu z veljavnimi pravili in predpisi. Zoper vsakega posameznika, ki je odgovoren za nepooblaščeno razkritje ali izgubo tajnih podatkov EU, se lahko uvede disciplinski in/ali kazenski postopek v skladu z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.

Člen 14

Odgovornost za izvrševanje

1.   Svet sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi vsesplošno dosledno uporabo tega sklepa.

2.   Generalni sekretar sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da v prostorih, ki jih uporablja Svet, in v GSS ter njegovih uradih za zvezo v tretjih državah uradniki in drugi uslužbenci sekretariata, osebje, ki mu je dodeljeno, in njegovi izvajalci pri delu s tajnimi podatki EU ali kakršnimi koli drugimi tajnimi podatki ali njihovi hrambi uporabljajo ta sklep.

3.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in predpisi, s katerimi zagotovijo, da pri delu s tajnimi podatki EU in njihovi hrambi naslednje osebe spoštujejo ta sklep:

(a)

osebje stalnih predstavništev držav članic pri Evropski uniji in nacionalni delegati, ki se udeležujejo sestankov Sveta ali njegovih pripravljalnih teles ali pa sodelujejo pri drugih dejavnostih Sveta;

(b)

drugo osebje državnih uprav držav članic, vključno z osebjem, dodeljenim tem upravam, nameščeno bodisi na ozemlju držav članic ali v tujini;

(c)

druge osebe v državah članicah, ki so zaradi svoje funkcije pravilno pooblaščene za dostop do tajnih podatkov EU, ter

(d)

izvajalci držav članic na ozemlju držav članic ali v tujini.

Člen 15

Organiziranost varovanja tajnosti v Svetu

1.   Svet v okviru odgovornosti za zagotavljanje vsesplošne dosledne uporabe tega sklepa potrdi:

(a)

sporazume iz člena 12(2)(a);

(b)

sklepe o odobritvi dajanja tajnih podatkov EU tretjim državam in mednarodnim organizacijam;

(c)

letni program inšpekcijskih pregledov, ki ga predlaga generalni sekretar in priporoči Varnostni odbor, za inšpekcijske preglede služb in prostorov držav članic in agencij in organov EU, ustanovljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU kakor tudi Europol in Eurojust ter ocenjevalne obiske v tretjih državah in mednarodnih organizacijah, da bi ugotovili učinkovitost ukrepov, ki se izvajajo za zaščito tajnih podatkov EU, ter

(d)

varnostno politiko, kot je predvideno v členu 6(1).

2.   Varnostni organ GSS je generalni sekretar. Generalni sekretar v tej funkciji:

(a)

izvaja in preverja varnostno politiko Sveta;

(b)

z nacionalnimi varnostnimi organi držav članic usklajuje vse varnostne zadeve v zvezi z varovanjem tajnih podatkov, ki se nanašajo na delovanje Sveta;

(c)

preden se lahko uradnikom in drugim uslužbencem GSS odobri dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, temu osebju v skladu s členom 7(3) dodeli dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov;

(d)

po potrebi naroča preiskave dejanskega nepooblaščenega razkritja ali izgube tajnih podatkov EU ali suma takega razkritja ali izgube, ki jih hrani Svet ali z izvorom v Svetu, ter ustrezne varnostne organe prosi za pomoč pri taki preiskavi;

(e)

izvaja redne inšpekcijske preglede varnostne ureditve za varovanje tajnih podatkov EU v prostorih GSS;

(f)

izvaja redne inšpekcijske preglede varnostne ureditve za varovanje tajnih podatkov EU v agencijah in organih EU ustanovljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU kakor tudi Europol in Eurojust, operacijah za krizno upravljanje, vzpostavljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU, ter s strani posebnih predstavnikov EU (PPEU) in članov njihovega osebja;

(g)

skupaj in usklajeno z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi izvaja redne inšpekcijske preglede varnostne ureditve za varovanje tajnih podatkov EU v službah in prostorih držav članic;

(h)

usklajuje varnostne ukrepe s pristojnimi organi držav članic, ki so odgovorni za varovanje tajnih podatkov, oziroma tretjih držav ali mednarodnih organizacij, tudi glede vrste nevarnosti, ki ogroža tajne podatke EU in zaščite pred njimi;

(i)

sklepa dogovore o izvajanju iz člena 12(2)(b); ter

(j)

izvaja začetne in redne ocenjevalne obiske tretjih držav in mednarodnih organizacij, da bi ugotovil, kako učinkoviti so ukrepi za varovanje tajnih podatkov EU, ki so jim bili zagotovljeni ali so bili z njimi izmenjani.

Varnostni urad GSS je generalnemu sekretarju na razpolago in mu pomaga pri teh nalogah.

3.   Države članice morajo za izvajanje člena 14(3):

(a)

imenovati nacionalni varnostni organ, ki je odgovoren za varnostno ureditev za varovanje tajnih podatkov EU, da:

(i)

se tajni podatki EU, ki jih ima katero koli državno ministrstvo, javni ali zasebni organ ali agencija, doma ali v tujini varujejo v skladu s tem sklepom;

(ii)

se izvajajo redni inšpekcijski pregledi varnostne ureditve za varovanje tajnih podatkov EU;

(iii)

so vse osebe, zaposlene v državni upravi ali pri izvajalcu, ki se jim lahko odobri dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, ustrezno varnostno preverjene ali so zaradi svoje funkcije za to pravilno pooblaščene v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi;

(iv)

so po potrebi vzpostavljeni varnostni programi, da se tveganje nepooblaščenega razkritja ali izgube tajnih podatkov EU čim bolj zniža;

(v)

so varnostne zadeve, ki se nanašajo na varovanje tajnih podatkov EU, usklajene z drugimi pristojnimi nacionalnimi organi, tudi s tistimi iz tega sklepa, ter

(vi)

se zagotovi odziv na zahteve agencij in organov EU, operacij za krizno upravljanje, vzpostavljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU, Europol, Eurojust, ter posebnih predstavnikov EU in njihovega osebja po varnostnem preverjanju.

Nacionalni varnostni organi so navedeni v Dodatku C;

(b)

zagotoviti, da njihovi pristojni organi preskrbijo podatke ter svetujejo svojim vladam in tako tudi Svetu o vrsti nevarnosti, ki ogroža tajne podatke EU, in načinih zaščite pred njimi.

Člen 16

Varnostni odbor

1.   Ustanovi se Varnostni odbor. Preučuje in ocenjuje vse zadeve v zvezi z varovanjem tajnosti v okviru področja uporabe tega sklepa ter po potrebi za Svet pripravi priporočila.

2.   Sestavljen je iz predstavnikov nacionalnih varnostnih organov držav članic, njegovih sestankov pa se udeležuje tudi predstavnik Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje. Predseduje mu generalni sekretar ali njegov namestnik. Sestaja se po navodilih Sveta ali na zahtevo generalnega sekretarja ali enega od nacionalnih varnostnih organov.

Na sestanke odbora so lahko vabljeni in jim prisostvujejo tudi predstavniki agencij in organov EU, ustanovljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU, kakor tudi Europol in Eurojust, kadar se obravnavajo vprašanja v zvezi z njimi.

3.   Varnostni odbor svoje dejavnosti organizira tako, da lahko daje priporočila o posebnih področjih varovanja tajnosti. Ustanovi strokovno podobmočje za vprašanja zagotavljanja informacijske varnosti, po potrebi pa tudi druga strokovna podobmočja. Zanje določi naloge in pristojnosti, oni pa mu pošiljajo poročila o svoji dejavnosti, ki po potrebi vključujejo tudi priporočila za Svet.

Člen 17

Razveljavitev in nadomestitev prejšnjega sklepa

1.   Sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2) se razveljavi in nadomesti s tem sklepom.

2.   Varovanje vseh podatkov EU, ki so v skladu s Sklepom 2001/264/ES imeli oznako tajnosti, se nadaljuje v skladu z ustreznimi določbami tega sklepa.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. marca 2011

Za Svet

Predsednik

VÖLNER P.


(1)  UL L 325, 11.12. 2009, str. 35.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


PRILOGE

PRILOGA I

Varnost osebja

PRILOGA II

Fizična varnost

PRILOGA III

Obravnavanje tajnih podatkov

PRILOGA IV

Varovanje tajnih podatkov EU, s katerimi poteka delo v KIS

PRILOGA V

Industrijska varnost

PRILOGA VI

Izmenjava tajnih podatkov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

PRILOGA I

VARNOST OSEBJA

I.   UVOD

1.

V tej prilogi so določbe za izvajanje člena 7. Zlasti določa merila za ugotavljanje, ali je posameznik dovolj lojalen, vreden zaupanja in zanesljiv, da je lahko pooblaščen za dostop do tajnih podatkov EU, ter za preiskovalne in upravne postopke, ki jih je treba izvesti v ta namen.

2.

Če razlikovanje ni pomembno, izraz „dovoljenje za dostop do tajnih podatkov“ v tej prilogi pomeni nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in/ali dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov, kot sta opredeljeni v Dodatku A.

II.   POOBLASTILO ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV EU

3.

Posameznik je za dostop do podatkov EU stopnje tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje pooblaščen šele potem, ko:

(a)

je bilo ugotovljeno, da ima potrebo po seznanitvi;

(b)

je dobil dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje ali je zaradi svoje funkcije drugače pravilno pooblaščen v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi; in

(c)

je bil poučen o varnostnih pravilih in postopkih za varovanje tajnih podatkov EU ter je sprejel odgovornost za varovanje teh podatkov.

4.

Vse države članice in GSS določijo delovna mesta v svoji strukturi, na katerih je potreben dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje in zato dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje.

III.   ZAHTEVE ZA DOVOLJENJE ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV

5.

Po prejemu pravilno odobrene prošnje so nacionalni varnostni organi ali drugi pristojni nacionalni organi odgovorni za varnostne preiskave svojih državljanov, ki morajo imeti dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje. Standardi za preiskavo so skladni z nacionalnimi zakoni in predpisi.

6.

Če zadevni posameznik prebiva na ozemlju druge države članice ali tretje države, pristojni nacionalni organi za pomoč zaprosijo pristojni organ države prebivališča v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi. Države članice si medsebojno pomagajo pri varnostnih preiskavah v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi.

7.

Če to dovoljujejo nacionalni zakoni in predpisi, lahko nacionalni varnostni organi ali drugi pristojni nacionalni organi opravijo preiskavo tujih državljanov, ki morajo imeti dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje. Standardi za preiskavo so skladni z nacionalnimi zakoni in predpisi.

Merila za varnostno preiskavo

8.

Za ugotavljanje, ali je posameznik dovolj lojalen, vreden zaupanja in zanesljiv, da se mu lahko dodeli dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, se uporabi varnostna preiskava. Pristojni nacionalni organ na podlagi ugotovitev take varnostne preiskave pripravi splošno oceno. Nobena posamezna negativna ugotovitev ni nujno razlog za zavrnitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Med osnovnimi merili za takšno ugotavljanje bi moralo biti, kolikor to dopuščajo nacionalni zakoni in predpisi, preverjanje ali je posameznik:

(a)

storil ali poskušal storiti kaznivo dejanje vohunjenja, terorizma, sabotaže, izdajstva ali upora oziroma sodeloval ali pomagal in nudil podporo pri izvedbi takega kaznivega dejanja;

(b)

sodeloval ali še sodeluje z vohuni, teroristi, saboterji ali posamezniki, za katere se upravičeno sumi, da to so, oziroma s predstavniki organizacij tujih držav, vključno s tujimi obveščevalnimi službami, ki lahko ogrozijo varnost EU in/ali držav članic, razen če je bilo tako sodelovanje odobreno v okviru uradne dolžnosti;

(c)

bil ali je še vedno član kakršne koli organizacije, ki skuša z nasilnimi, uničevalnimi ali drugimi nezakonitimi sredstvi med drugim zrušiti vlado določene države članice, spremeniti ustavni red države članice ali zamenjati obliko ali politike njene vlade;

(d)

bil ali je še vedno pristaš kakšne izmed organizacij iz točke (c) ali sodeluje oziroma je tesno sodeloval s člani takih organizacij;

(e)

namerno zadrževal, napačno razlagal ali potvarjal pomembne podatke, predvsem tajne podatke, ali je namerno lagal pri izpolnjevanju vprašalnika za varnostno preverjanje osebja oziroma pri razgovoru za varnostno preverjanje;

(f)

bil obsojen zaradi kaznivega dejanja ali več dejanj;

(g)

bil odvisen od alkohola, je uporabljal nedovoljene droge in/ali je kdaj zlorabljal dovoljene droge;

(h)

bil ali je še vpleten v dejavnost, ki bi lahko povzročila izpostavljenost izsiljevanju ali pritiskom;

(i)

se z dejanji ali besedami izkazal za nepoštenega, nelojalnega, nezanesljivega ali nevrednega zaupanja;

(j)

resno ali večkrat kršil varnostne predpise; ali je poskušal izvesti oziroma je uspešno izvedel nepooblaščeno dejavnost v zvezi s komunikacijskimi in informacijskimi sistemi;

(k)

podvržen pritiskom (npr. ker je državljan ene ali več držav, ki niso članice EU) sorodnikov ali ožjih znancev, ki bi lahko bili dovzetni za sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami, terorističnimi skupinami ali drugimi uničevalnimi organizacijami ali posamezniki, katerih nameni lahko ogrozijo varnostne interese EU in/ali držav članic.

9.

Kadar je to primerno in v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, je lahko pri varnostni preiskavi pomembno tudi finančno in zdravstveno stanje posameznika.

10.

Kadar je to primerno in v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, so lahko osebnostne lastnosti, vedenje in okoliščine v zvezi z zakonskim partnerjem, izvenzakonskim partnerjem ali ožjim družinskim članom prav tako pomembni pri varnostni preiskavi.

Preiskovalne zahteve za dostop do tajnih podatkov EU

Izdaja prvega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

11.

Varnostno preverjanje osebja za prvo dovoljenje za dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET temelji na varnostni preiskavi iz obdobja najmanj zadnjih petih let ali od 18. leta starosti do sedaj, pri čemer se upošteva krajše obdobje, in vključuje naslednje:

(a)

izpolnitev nacionalnega vprašalnika za varnostno preverjanje osebja glede dostopa do tajnih podatkov EU tiste stopnje tajnosti, ki jo bo posameznik morda potreboval. Izpolnjeni vprašalnik se pošlje pristojnemu varnostnemu organu;

(b)

preverjanje identitete/državljanstva/državljanskega statusa – preverijo se datum in kraj rojstva ter identiteta posameznika. Dokazati je treba pretekli in sedanji državljanski status in/ali državljanstvo posameznika, vključno z oceno kakršne koli izpostavljenosti pritiskom iz zunanjih virov, npr. zaradi prejšnjega prebivališča ali zvez iz preteklosti, ter

(c)

preverjanje državnih in lokalnih evidenc – preverijo se državne varnostne in centralne kazenske evidence, če slednje obstajajo, in/ali druge primerljive vladne in policijske evidence. Preverijo se evidence organov pregona, ki imajo sodno pristojnost na območju, kjer je imel posameznik prebivališče ali zaposlitev.

12.

Varnostno preverjanje osebja za prvo dovoljenje za dostop do podatkov stopnje SECRET UE/EU TOP SECRET temelji na varnostni preiskavi obdobja najmanj zadnjih desetih let, ali od 18. leta starosti do sedaj, pri čemer se upošteva krajše obdobje. Če razgovori potekajo, kakor je določeno v točki (e) v nadaljevanju besedila, preiskave zajemajo najmanj obdobje zadnjih sedmih let ali od 18. leta do sedaj, pri čemer se upošteva krajše obdobje. Pred izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ali če to zahtevajo nacionalni zakoni in predpisi, tudi za dostop do tajnih podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET, se ob upoštevanju meril iz prej navedenega odstavka 8 preveri tudi naslednje, če to zahtevajo nacionalni zakoni in predpisi:

(a)

finančni status – pridobijo se informacije o posameznikovem finančnem stanju, da se oceni izpostavljenost tujim ali domačim pritiskom zaradi resnih finančnih težav ali zato, da se odkrije nepojasnjen priliv kapitala;

(b)

izobrazba – pridobijo se informacije za potrditev izobraževanja posameznika na šolah, univerzah in drugih izobraževalnih ustanovah od dopolnjenega 18. leta starosti ali v ustreznem časovnem obdobju po presoji preiskovalnega varnostnega organa;

(c)

zaposlitev – pridobijo se informacije o sedanji zaposlitvi in zaposlitvah v preteklosti, s sklicevanjem na vire, kot so evidence o zaposlitvi, poročila o uspešnosti in učinkovitosti, pa tudi na delodajalce ali nadrejene;

(d)

služenje vojaškega roka – kjer je to primerno, se preveri služenje posameznika v oboroženih silah in način odpusta, in

(e)

razgovori – s posameznikom se opravi razgovor, če to določa in dovoljuje nacionalna zakonodaja. Razgovori se opravijo tudi z osebami, ki lahko podajo nepristransko oceno o posameznikovi preteklosti, dejavnostih, lojalnosti, ter o tem, ali je vreden zaupanja in zanesljiv. Če je v nacionalni praksi običajno, da preiskovana oseba navede reference, se izvedejo razgovori z referenčnimi osebami, razen če obstajajo upravičeni razlogi, da se tega ne stori.

13.

Po potrebi in v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi se lahko opravijo dodatne preiskave za pridobitev vseh ustreznih informacij o posamezniku in za utemeljitev ali ovržbo negativnih informacij.

Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

14.

Po izdaji prvega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in pod pogojem, da je posameznik nepretrgoma služboval v državni upravi ali v GSS in še vedno potrebuje dostop do tajnih podatkov EU, se dovoljenje pregleda zaradi podaljšanja veljavnosti v največ petletnih presledkih za dovoljenje za stopnjo tajnosti TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET in v največ desetletnih presledkih za dovoljenje za stopnjo tajnosti SECRET UE/EU SECRET in CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, in sicer z začetkom veljavnosti od datuma uradnega obvestila o zadnji varnostni preiskavi, na podlagi katere je bilo izdano. Vse varnostne preiskave za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zajemajo obdobje od zaključka predhodne tovrstne preiskave.

15.

Za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za dostop do tajnih podatkov se preiščejo elementi iz odstavkov 11 in 12.

16.

Zahteve za podaljšanje veljavnosti se predložijo pravočasno ob upoštevanju časa, ki je potreben za varnostne preiskave. Če pa je zadevni nacionalni varnostni organ ali drug pristojni nacionalni organ prejel zadevno zahtevo za podaljšanje veljavnosti in ustrezni vprašalnik za varnostno preverjanje osebja pred iztekom veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in če potrebna varnostna preiskava v tem času še ni zaključena, lahko pristojni nacionalni organ, če to dopuščajo nacionalni zakoni in predpisi, podaljša veljavnost trenutnega dovoljenja za največ 12 mesecev. Če ob izteku teh 12 mesecev varnostna preiskava še vedno ni zaključena, se posamezniku dodeli take naloge, za katere ne potrebuje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Postopki varnostnega preverjanja osebja v GSS

17.

Vprašalnike za varnostno preverjanje osebja, ki jih izpolnijo uradniki in drugi uslužbenci v GSS, varnostni organ GSS pošlje nacionalnemu varnostnemu organu države članice, katere državljan je zadevni posameznik, z zahtevkom, da se izvede varnostna preiskava glede dostopa do tajnih podatkov EU tiste stopnje tajnosti, ki jih bo ta posameznik potreboval.

18.

Če GSS izve za podatke o prosilcu za dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov, ki se nanašajo na varnostno preiskavo, o tem v skladu z ustreznimi pravili in predpisi obvesti ustrezni nacionalni varnostni organ.

19.

Zadevni nacionalni varnostni organ po opravljeni varnostni preiskavi obvesti varnostni organ GSS o njenem izidu, s standardnim obrazcem, ki ga predpiše Varnostni odbor.

(a)

Če se z varnostno preiskavo zagotovi, da ni nobenih negativnih informacij, ki bi vzbudile dvome o tem, ali je posameznik lojalen, vreden zaupanja in zanesljiv, lahko organ GSS za imenovanje zadevni osebi podeli dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov in dovoli dostop do tajnih podatkov EU do ustrezne stopnje in do določenega datuma;

(b)

če z varnostno preiskavo tega ni mogoče zagotoviti, organ GSS za imenovanje o tem uradno obvesti zadevnega posameznika, ki lahko zaprosi za zaslišanje pri organu za imenovanje. Slednji lahko zaprosi pristojni nacionalni varnostni organ za vsa dodatna pojasnila, ki jih ta lahko priskrbi skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi. Če je izid potrjen, se dovoljenja EU za dostop do tajnih podatkov ne izda.

20.

Za varnostno preiskavo skupaj z dobljenimi rezultati se upoštevajo ustrezni zakoni in predpisi, ki veljajo v zadevni državi članici, vključno s tistimi, ki urejajo pritožbe. Na odločbe organa GSS za imenovanje se je mogoče pritožiti v skladu s kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije iz Uredbe (EGS, EURATOM, ESPJ) št. 259/68 (1) (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev).

21.

Zagotovila, na katerih temelji dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov – pod pogojem, da so še vedno v veljavi –, zajemajo vse zadolžitve zadevnega posameznika v GSS ali Komisiji.

22.

Če posameznik ne nastopi službe v roku 12 mesecev po uradnem obvestilu organa GSS za imenovanje o izidu varnostne preiskave, ali če posameznik 12 mesecev ne opravlja službe, med tem časom pa ni zaposlen na delovnem mestu v GSS ali v državni upravi države članice, se ta izid predloži zadevnemu nacionalnemu varnostnemu organu v potrditev, da je še vedno veljaven in ustrezen.

23.

Če GSS izve za informacije o nevarnosti, povezani s posameznikom, ki ima veljavno dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov, o tem v skladu z ustreznimi pravili in predpisi obvesti ustrezni nacionalni varnostni organ. Če nacionalni varnostni organ obvesti GSS o preklicu zagotovil, ki so bila v skladu z odstavkom 19(a) dana za posameznika, ki ima veljavno dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov, lahko organ GSS za imenovanje zaprosi nacionalni varnostni organ za vsa pojasnila, ki jih slednji lahko zagotovi skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi. Če se izkaže, da so negativne informacije resnične, se posamezniku odvzame dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov in se mu onemogoči dostop do tajnih podatkov EU ter se ga umakne z delovnega mesta, na katerem je takšen dostop mogoč ali na katerem bi lahko ogrozil varnost.

24.

Vsaka odločitev o odvzemu dovoljenja EU za dostop do tajnih podatkov uradniku ali drugemu uslužbencu GSS in po potrebi razlogi zanjo se sporočijo zadevni osebi, ki lahko zaprosi za zaslišanje pri organu za imenovanje. Za informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, veljajo ustrezni zakoni in predpisi, ki veljajo v zadevni državi članici, vključno s pravili in predpisi, ki urejajo pritožbe. Na odločbe organa GSS za imenovanje se je mogoče pritožiti v skladu s Kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlitev.

25.

Nacionalni strokovnjaki, ki so dodeljeni GSS na delovno mesto, za katero je potrebno dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov, pred prevzemom svojih zadolžitev varnostnemu organu GSS predložijo veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.

Evidence dovoljenj za dostop do tajnih podatkov

26.

Evidence nacionalnih in EU dovoljenj za dostop do tajnih podatkov EU vodijo posamezne države članice in GSS. Te evidence vsebujejo najmanj stopnjo tajnosti podatkov EU, do katerih ima lahko posameznik dostop (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje), datum izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in njegovo obdobje veljavnosti.

27.

Pristojni varnostni organ lahko izda potrdilo za dostop do tajnih podatkov (PSCC), iz katerega so razvidni stopnja tajnosti podatkov EU, do katerih ima lahko posameznik dostop (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje), datum veljavnosti zadevnega nacionalnega ali EU dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in datum izteka veljavnosti samega potrdila.

Izjeme od zahteve glede dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

28.

V državah članicah je dostop do tajnih podatkov EU za posameznike, ki so zaradi svoje funkcije za to pravilno pooblaščeni, urejen z nacionalnimi zakoni in predpisi; ti posamezniki so poučeni o svojih obveznostih pri varovanju tajnih podatkov EU.

IV.   IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE O VAROVANJU TAJNOSTI

29.

Vsi posamezniki, ki prejmejo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, pisno potrdijo, da razumejo svoje obveznosti glede varovanja tajnih podatkov EU in da se zavedajo posledic, če pride do nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov EU. Za vodenje evidence o takih pisnih potrditvah sta odgovorna država članica in GSS, kakor je ustrezno.

30.

Vse posameznike, ki imajo pooblastilo za dostop do tajnih podatkov EU ali se od njih zahteva delo s temi podatki, je treba na začetku opozoriti in jih nato redno poučevati glede nevarnosti za varovanje tajnosti; ustrezne varnostne organe so dolžni nemudoma obvestiti o vsakem poskusu približevanja ali ravnanju, ki se jim zdi sumljivo ali nenavadno.

31.

Vsi posamezniki, ki prenehajo opravljati naloge, za katere potrebujejo dostop do tajnih podatkov EU, se seznanijo s svojo obveznostjo, da morajo te podatke varovati tudi v prihodnje, in to po potrebi tudi pisno potrdijo.

V.   IZJEMNE OKOLIŠČINE

32.

Če to dovoljujejo nacionalni zakoni in predpisi, imajo lahko nacionalni uradniki z dovoljenjem pristojnega nacionalnega organa države članice za dostop do nacionalnih tajnih podatkov začasno dostop do tajnih podatkov EU do ustrezne stopnje, določene v preglednici enakovrednih stopenj tajnosti v dodatku B, dokler jim ne izdajo nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov EU, če je tak začasen dostop v interesu EU. Če nacionalna zakonodaja in predpisi ne dovoljujejo takega začasnega dostopa do tajnih podatkov EU, nacionalni varnostni organ o tem obvesti Varnostni odbor.

33.

V nujnih primerih, kadar je to ustrezno utemeljeno v interesu službe in do zaključka celovite varnostne preiskave, organ GSS za imenovanje po posvetovanju z nacionalnim varnostnim organom države članice, katere državljan je posameznik, in ob upoštevanju izida predhodnih pregledov, s katerimi se preveri, da ni nobenih negativnih informacij, uradnikom in drugim uslužbencem GSS izda začasno pooblastilo za dostop do tajnih podatkov EU za določeno funkcijo. Ta začasna pooblastila veljajo največ šest mesecev in ne dovoljujejo dostopa do podatkov stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Vsi posamezniki, ki prejmejo začasno pooblastilo, pisno potrdijo, da razumejo svoje obveznosti glede varovanja tajnih podatkov EU in da se zavedajo posledic njihovega nepooblaščenega razkritja. GSS vodi evidenco takšnih pisnih potrditev.

34.

Če je posameznik dodeljen na delovno mesto, za katerega je potrebno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, ki je za eno stopnjo višji od stopnje dovoljenja, ki ga trenutno ima, se lahko na to mesto začasno imenuje pod naslednjimi pogoji:

(a)

posameznikov nadrejeni mora pisno upravičiti nujno potrebo po dostopu do tajnih podatkov EU na višji stopnji tajnosti;

(b)

dostop se omeji na določene podrobnosti iz tajnih podatkov EU, ki so potrebne za izvajanje nalog na tem delovnem mestu;

(c)

posameznik ima veljavno nacionalno dovoljenje ali dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov;

(d)

ukrepi za pridobitev pooblastila za stopnjo dostopa za novo delovno mesto so že v teku;

(e)

pristojni organ je dobro preveril, ali ni posameznik kdaj resno ali večkrat kršil varnostnih predpisov;

(f)

imenovanje posameznika je odobril pristojni organ; ter

(g)

zapisnik o taki izjemi, ki vključuje opis podatkov, do katerih je bil odobren dostop, se hrani v pristojnem registru ali pod-registru.

35.

Opisani postopek se uporabi za enkraten dostop do tajnih podatkov EU, ki so za eno stopnjo tajnosti višji od tistih, za katere je bil posameznik varnostno preverjen. Ta postopek se ne uporablja prepogosto.

36.

V zares izjemnih okoliščinah, kot so misije v sovražnem okolju ali v obdobju naraščajoče mednarodne napetosti, ko je to potrebno zaradi izrednih ukrepov, zlasti če gre za vprašanje življenja ali smrti, lahko države članice in generalni sekretar pisno, če je to mogoče, odobrijo dostop do tajnih podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET posameznikom, ki nimajo ustreznega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, če je tako dovoljenje zares nujno in ni nikakršnih dvomov, da je zadevni posameznik lojalen, vreden zaupanja in zanesljiv. Dodelitev takega dovoljenja se evidentira z opisom podatkov, do katerih je bil odobren dostop.

37.

Za podatke stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se tak nujni dostop omeji na državljane EU, ki so že pooblaščeni za dostop do bodisi podatkov stopnje, ki je enakovredna TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET na nacionalni ravni, bodisi do podatkov stopnje SECRET UE/EU SECRET.

38.

Če se uporabi postopek iz odstavkov 36 in 37, se Varnostnemu odboru o tem pošlje obvestilo.

39.

Če so glede začasnih pooblastil, začasnega imenovanja posameznikov, njihovega enkratnega dostopa oziroma dostopa do tajnih podatkov v nujnih primerih v nacionalni zakonodaji in predpisih države članice določena strožja pravila, se postopki, predvideni v tem oddelku, izvajajo samo v okviru omejitev iz zadevnih nacionalnih zakonov in predpisov.

40.

Varnostni odbor prejme letno poročilo o uporabi postopkov iz tega oddelka.

VI.   UDELEŽBA NA SESTANKIH V SVETU

41.

Posamezniki, ki naj bi se udeležili sestankov Sveta ali pripravljalnih teles Sveta, na katerih se obravnavajo podatki stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, lahko to storijo šele potem, ko je odobren status njihovega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in ob upoštevanju odstavka 28. Za delegate ustrezni organi pošljejo Varnostnemu uradu GSS potrdilo za dostop do tajnih podatkov ali drug dokaz o varnostnem preverjanju, izjemoma pa ga lahko predloži zadevni delegat. Po potrebi se lahko uporabi zbirni seznam imen z ustreznimi dokazili o opravljenem varnostnem preverjanju.

42.

Če je posamezniku, ki mora zaradi nalog, ki jih opravlja, sodelovati na sestankih Sveta ali pripravljalnih teles Sveta, iz varnostnih razlogov odvzeto nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU, pristojni organ o tem obvesti GSS.

VII.   MOREBITEN DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV EU

43.

Če se bodo posamezniki zaposlili v okoliščinah, v katerih bi lahko imeli dostop do tajnih podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje, morajo biti za to ustrezno varnostno preverjeni ali pri tem imeti ves čas spremstvo.

44.

Kurirji, varnostniki in spremljevalci se varnostno preverijo do ustrezne stopnje ali se o njih opravi drugačna ustrezna preiskava v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi; obveščeni so o varnostnih postopkih za varovanje tajnih podatkov EU ter poučeni o dolžnosti, da varujejo podatke, ki so jim zaupani.


(1)  UL L 56. 4.3. 1968, str. 1.

PRILOGA II

FIZIČNA VARNOST

I.   UVOD

1.

V tej prilogi so določbe za izvajanje člena 8. Določa minimalne zahteve za fizično varovanje prostorov, zgradb, pisarn, sob in drugih območij, kjer poteka delo s tajnimi podatki EU in kjer se ti hranijo, vključno z območji, kjer so nameščeni komunikacijski in informacijski sistemi.

2.

Namen ukrepov fizične varnosti je preprečiti nepooblaščen dostop do tajnih podatkov EU:

(a)

z zagotovitvijo, da delo s tajnimi podatki EU poteka na ustrezen način in da se ti podatki ustrezno hranijo;

(b)

z omogočanjem ločevanja osebja glede na njihov dostop do tajnih podatkov EU na podlagi načela potrebe po seznanitvi in, kjer je to ustrezno, glede na njihovo varnostno preverjenost;

(c)

z odvračanjem, oviranjem in odkrivanjem nedovoljenih dejanj, in

(d)

s preprečevanjem ali zadrževanjem skrivnih ali nasilnih vdorov vsiljivcev.

II.   ZAHTEVE IN UKREPI GLEDE FIZIČNE VARNOSTI

3.

Ukrepi fizične varnosti se izberejo na podlagi ocene nevarnosti, ki jo opravijo pristojni organi. GSS in države članice v svojih prostorih uporabljajo postopek obvladovanja tveganja za varovanje tajnih podatkov EU, s čimer se zagotovi, da je stopnja fizične varnosti sorazmerna ocenjenemu tveganju. V okviru postopka obvladovanja tveganja se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, zlasti:

(a)

stopnja tajnosti tajnih podatkov EU;

(b)

oblika in obseg tajnih podatkov EU, ob upoštevanju, da je treba zaradi velike količine ali zbirke tajnih podatkov EU morda uporabiti strožje ukrepe varovanja;

(c)

okolico in strukturo zgradb ali območij, kjer so tajni podatki EU, in

(d)

oceno nevarnosti, ki jo za EU ali države članice pomenijo obveščevalne službe, ter nevarnosti zaradi sabotaže, terorizma, uničevalnih ali drugih kriminalnih dejavnosti.

4.

Pristojni varnostni organ na podlagi koncepta globinske obrambe določi ustrezno kombinacijo ukrepov fizične varnosti, ki naj bi se izvedli. Vključujejo lahko enega ali več od naslednjih ukrepov:

(a)

pregrada varnostnega perimetra: fizična pregrada, ki varuje mejo območja, na katerem je potrebno varovanje;

(b)

sistem odkrivanja vdorov (IDS): IDS se lahko uporablja za izboljšanje stopnje varovanja, ki jo nudi pregrada varnostnega perimetra, ali v sobah in zgradbah namesto varnostnega osebja ali v pomoč temu osebju;

(c)

nadzor dostopa: nadzor dostopa se lahko izvaja na lokaciji, v zgradbi ali zgradbah na lokaciji ali na območjih ali v sobah v zgradbi. Nadzor se lahko izvaja z elektronskimi ali elektromehanskimi sredstvi, izvaja ga lahko varnostno osebje in/ali receptor ali pa se izvaja z drugimi fizičnimi sredstvi;

(d)

varnostno osebje: tudi za odvračanje posameznikov, ki načrtujejo prikrit vdor, se lahko zaposli usposobljeno, nadzorovano in ustrezno varnostno preverjeno varnostno osebje;

(e)

sistem televizije zaprtega kroga (CCTV): CCTV lahko varnostno osebje uporablja za preverjanje incidentov ter alarmov sistema odkrivanja vsiljivcev na obsežnih lokacijah ali v varnostnih perimetrih;

(f)

varnostna razsvetljava: varnostna razsvetljava se lahko uporabi za odvračanje morebitnih vsiljivcev ter za zagotavljanje osvetlitve, ki jo za učinkovit nadzor neposredno potrebuje varnostno osebje ali posredno sistem CCTV, in

(g)

vsi drugi ustrezni fizični ukrepi, s katerimi naj bi odvračali ali odkrivali nepooblaščen dostop ali preprečili izgubo ali poškodovanje tajnih podatkov EU.

5.

Pristojni organ je lahko pooblaščen za preglede na vhodih in izhodih, kar naj bi odvračalo od nedovoljenega vnosa materiala v prostore ali zgradbe ali od nedovoljene odstranitve tajnih podatkov EU iz njih.

6.

Če obstaja tveganje vpogleda v tajne podatke EU, tudi po naključju, se sprejmejo ustrezni ukrepi za preprečitev tega tveganja.

7.

Za nove objekte se zahteve glede fizične varnosti in njihove funkcijske specifikacije določijo v sklopu načrtovanja in zasnove objektov. Pri obstoječih objektih se zahteve glede fizične varnosti izvajajo v največji možni meri.

III.   OPREMA ZA FIZIČNO ZAŠČITO TAJNIH PODATKOV EU

8.

Pri nabavi opreme (kot so blagajne, uničevalci papirja, vratne ključavnice, elektronski sistemi nadzora dostopa, sistemi odkrivanja vsiljivcev, alarmni sistemi) za fizično varovanje tajnih podatkov EU pristojni varnostni organ zagotovi, da oprema izpolnjuje potrjene tehnične standarde in minimalne zahteve.

9.

Tehnične specifikacije opreme, ki se bo uporabljala za fizično varovanje tajnih podatkov EU, se določijo v varnostnih smernicah, ki jih odobri Varnostni odbor.

10.

Varnosti sistemi se redno inšpekcijsko pregledujejo, oprema pa se redno vzdržuje. Vzdrževalna dela upoštevajo izid inšpekcijskih pregledov, da se zagotovi, da oprema še naprej deluje optimalno.

11.

Učinkovitost posameznih varnostnih ukrepov in celotnega varnostnega sistema se med vsakim inšpekcijskim pregledom ponovno oceni.

IV.   FIZIČNO ZAŠČITENA OBMOČJA

12.

Za fizično zaščito tajnih podatkov EU se vzpostavi dvoje vrst fizično zaščitenih območij ali enakovredna območja na državni ravni:

(a)

upravna območja; in

(b)

varovana območja (vključno s tehnično varovanimi območji).

Vsako sklicevanje na upravna območja in varovana območja, vključno s tehnično varovanimi območji, v tem sklepu pomeni tudi sklicevanje na enakovredna območja na državni ravni.

13.

Pristojni varnostni organ ugotovi, da območje izpolnjuje zahteve in ga je zato mogoče določiti za upravno območje, varovano območje ali tehnično varovano območje.

14.

Na upravnih območjih:

(a)

se vzpostavi vidno določen varnostni perimeter, ki omogoča preverjanje posameznikov in po možnosti vozil;

(b)

se vstop brez spremstva odobri le posameznikom, ki jih je pristojni organ za to pravilno pooblastil, ter

(c)

imajo vsi drugi posamezniki ves čas spremstvo ali so pod enakovrednim nadzorom.

15.

Na varovanih območjih:

(a)

se vzpostavi vidno določen in zaščiten varnostni perimeter, preko katerega se vsi vhodi in izhodi nadzorujejo z uporabo prepustnic ali s sistemom prepoznavanja oseb;

(b)

vstop brez spremstva se odobri le posameznikom, ki so varnostno preverjeni in posebej pooblaščeni za vstop na območje na podlagi njihove potrebe po seznanitvi;

(c)

imajo vsi drugi posamezniki ves čas spremstvo ali so pod enakovrednim nadzorom.

16.

Če vstop na varovano območje praktično pomeni neposreden dostop do tajnih podatkov na tem območju, veljajo naslednje dodatne zahteve:

(a)

najvišja stopnja tajnosti podatkov, ki so običajno na območju, mora biti jasno označena;

(b)

vsi obiskovalci potrebujejo posebno dovoljenje za vstop na območje, imajo ves čas spremstvo in so ustrezno varnostno preverjeni, razen če je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da dostop do tajnih podatkov EU ni mogoč.

17.

Varovana območja, zaščitena pred prisluškovanjem, se določijo za tehnično varovana območja. Veljajo naslednje dodatne zahteve:

(a)

ta območja so opremljena s sistemom odkrivanja vsiljivcev in, kadar v prostorih ni nikogar, zaklenjena, sicer pa varovana. Vsi ključi so pod nadzorom skladno z delom VI;

(b)

vstop vseh oseb in vnos vsega materiala na ta območja se nadzoruje;

(c)

ta območja se redno fizično in/ali tehnično inšpekcijsko pregledujejo, kakor to zahteva pristojni varnostni organ. Ti inšpekcijski pregledi se lahko izvajajo tudi po vsakem nepooblaščenem vstopu ali sumu takšnega vstopa, in

(d)

na teh območjih ni nedovoljenih komunikacijskih vodov, nedovoljenih telefonov ali drugih nedovoljenih komunikacijskih naprav ter električne in elektronske opreme.

18.

Ne glede na točko (d) odstavka 17 pristojni varnostni organ pred uporabo komunikacijskih naprav ter električne ali elektronske opreme na območjih, kjer potekajo sestanki ali se opravlja delo s podatki stopnje SECRET UE/EU SECRET in višje, ter je ocena nevarnosti za tajne podatke EU velika, to opremo najprej preveri, zato da zagotovi, da te naprave ne morejo nehoteno ali nezakonito prenašati uporabnih podatkov zunaj varnostnega perimetra varovanega območja.

19.

Varovana območja, na katerih dežurno osebje ni prisotno 24 ur na dan, se, kjer je to ustrezno, inšpekcijsko pregledajo po zaključku običajnega delovnega časa in v naključnih presledkih pred ali po običajnem delovnem času, razen če ni nameščen sistem za odkrivanje vsiljivcev.

20.

V upravnem območju se lahko zaradi tajnega sestanka ali za podobne namene začasno vzpostavijo varovana območja in tehnično varovana območja.

21.

Za vsako varovano območje se oblikujejo varnostno-operativni postopki, ki določajo:

(a)

stopnjo tajnih podatkov EU, s katerimi lahko poteka delo in se lahko hranijo v tem območju;

(b)

uporabljene nadzorne in zaščitne ukrepe;

(c)

posameznike, ki so zaradi svoje potrebe po seznanitvi in varnostne preverjenosti pooblaščeni za dostop na območje brez spremstva;

(d)

kjer je to ustrezno, postopke v zvezi s spremljanjem ali postopke za varovanje tajnih podatkov EU, ko drugi posamezniki dobijo dovoljenje za dostop na območje;

(e)

vse druge ustrezne ukrepe in postopke.

22.

V varovanih območjih se zgradijo sobe-trezorji. Stene, tla, strope, okna in vrata, ki jih je mogoče zakleniti, odobri pristojni varnostni organ, zagotavljajo pa zaščito, enakovredno blagajni, odobreni za hrambo tajnih podatkov EU enake stopnje tajnosti.

V.   FIZIČNI ZAŠČITNI UKREPI ZA DELO S TAJNIMI PODATKI EU IN NJIHOVO HRAMBO

23.

Delo s tajnimi podatki stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED lahko poteka:

(a)

v varovanem območju;

(b)

v upravnem območju, če so tajni podatki EU zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih posameznikov, ali

(c)

zunaj varovanega ali upravnega območja, če imetnik podatkov prenaša tajne podatke EU v skladu z odstavki 28 do 40 Priloge III in se je zavezal, da bo ravnal v skladu z nadomestnimi ukrepi iz varnostnih navodil pristojnega varnostnega organa, s čimer se zagotovi, da so tajni podatki EU zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih oseb.

24.

Tajni podatki EU stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED se hranijo v ustrezno zaklenjenem pisarniškem pohištvu v upravnem območju ali v varovanem območju. Začasno se lahko hranijo zunaj varovanega ali upravnega območja, če se je imetnik podatkov zavezal, da bo ravnal v skladu z nadomestnimi ukrepi iz varnostnih navodil pristojnega varnostnega organa.

25.

Delo s tajnimi podatki stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET lahko poteka:

(a)

v varovanem območju;

(b)

v upravnem območju, če so tajni podatki EU zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih posameznikov, ali

(c)

zunaj varovanega ali upravnega območja, če imetnik podatkov:

(i)

prenaša tajne podatke EU v skladu z odstavki 28 do 40 Priloge III;

(ii)

se je zavezal, da bo ravnal v skladu z nadomestnimi ukrepi iz varnostnih navodil pristojnega varnostnega organa, s čimer se zagotovi, da so tajni podatki EU varovani pred dostopom nepooblaščenih oseb, ter

(iii)

ima tajne podatke EU ves čas pod osebnim nadzorom, ter

(iv)

v primeru dokumentov na papirju o tem obvesti pristojni register.

26.

Tajni podatki EU stopnje UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET se hranijo v varovanem območju v blagajni ali sobi-trezorju.

27.

Delo s tajnimi podatki stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET poteka v varovanem območju.

28.

Tajni podatki EU stopnje SECRET UE/EU TOP SECRET se hranijo v varovanem območju pod enim od naslednjih pogojev:

(a)

v blagajni v skladu z odstavkom 8 z eno ali več vrstami dodatnega nadzora:

(i)

neprekinjeno varovanje ali preverjanje, ki ga izvaja varnostno osebje ali dežurno osebje, ki je bilo ustrezno varnostno preverjeno;

(ii)

odobren sistem odkrivanja vsiljivcev v kombinaciji z varnostnim osebjem za odzivanje;

ali

(b)

v sobi-trezorju, opremljeni s sistemom odkrivanja vsiljivcev, v kombinaciji z varnostnim osebjem za odzivanje.

29.

Pravila o prenašanju tajnih podatkov EU zunaj fizično varovanih območij so navedena v Prilogi III.

VI.   NADZOR NAD KLJUČI IN KOMBINACIJAMI, KI SE UPORABLJAJO ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV EU

30.

Pristojni varnostni organ določi postopke za ravnanje s ključi in nastavitvami kombinacij za pisarne, sobe, sobe-trezorje in blagajne. Takšni postopki varujejo pred nepooblaščenim dostopom.

31.

Nastavitve kombinacij si na pamet zapomni najmanjše možno število oseb, ki jih morajo poznati. Nastavitve kombinacij za blagajne in sobe-trezorje, kjer se hranijo tajni podatki EU, se spremenijo:

(a)

vedno ko se zamenja osebje, ki pozna kombinacijo;

(b)

ob vsakem nepooblaščenem razkritju ali sumu razkritja;

(c)

ob vsakem vzdrževanju ali popravilu ključavnice; in

(d)

najmanj vsakih 12 mesecev.

PRILOGA III

UPRAVLJANJE TAJNIH PODATKOV

I.   UVOD

1.

V tej prilogi so določbe za izvajanje člena 9. V njej so določeni upravni ukrepi za nadzor nad tajnimi podatki EU ves čas njihovega življenjskega cikla, ki so namenjeni odvračanju, odkrivanju in obnovitvi takšnih podatkov po naključnem ali namernem nepooblaščenem razkritju ali izgubi.

II.   STOPNJE TAJNOSTI

Stopnje tajnosti in oznake

2.

Podatkom se stopnja tajnosti določi takrat, kadar jih je treba varovati zaradi njihove tajnosti.

3.

Organ izvora tajnih podatkov EU je v skladu z ustreznimi smernicami za razvrstitev pristojen za določanje stopnje tajnosti in za začetno širjenje podatkov.

4.

Stopnja tajnosti podatkov EU se določi v skladu s členom 2(2) in ob upoštevanju varnostne politike, ki se odobri v skladu s členom 3(3).

5.

Stopnja tajnosti je jasno in pravilno označena, ne glede na to, ali so tajni podatki EU v pisni, ustni, elektronski ali kateri drugi obliki.

6.

Posamezni deli nekega dokumenta (tj. strani, odstavki, oddelki, priloge, dodatki ter dodani in priloženi deli) so lahko različnih stopenj tajnosti in se jih ustrezno temu označi, tudi če se hranijo v elektronski obliki.

7.

Splošna stopnja tajnosti dokumenta ali datoteke je vsaj tako visoka, kot del istega dokumenta z najvišjo stopnjo tajnosti. Če so podatki zbrani iz različnih virov, se končni izdelek pregleda zaradi dodelitve splošne stopnje tajnosti, saj mu bo morda treba določiti višjo stopnjo tajnosti kot jo imajo njegovi sestavni deli.

8.

Dokumenti z deli, ki so označeni z različnimi stopnjami tajnosti, se, kolikor je to mogoče, oblikujejo tako, da je mogoče dele z različnimi stopnjami tajnosti brez težav najti in po potrebi izločiti.

9.

Stopnja tajnosti pisma ali dopisa, ki se nanaša na priloge, je enaka najvišji stopnji tajnosti prilog. Organ izvora mora, če je tak dokument ločen od prilog, jasno navesti njegovo stopnjo tajnosti, in sicer z ustreznimi oznakami, npr.:

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

brez prilog(-e) RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Oznake

10.

Tajni podatki EU lahko poleg varnostnih oznak stopnje tajnosti iz člena 2(2) nosijo dodatne oznake, kot na primer:

(a)

označba, ki določa organ izvora;

(b)

kakršna koli opozorila, kode ali kratice za določitev področja dejavnosti, na katerega se nanaša dokument, ali za posebno razpošiljanje na podlagi potrebe po seznanitvi ali omejitve pri uporabi;

(c)

oznake pogojev za dajanje tajnih podatkov;

(d)

po potrebi datum ali določen dogodek, po katerem se lahko stopnja tajnosti zniža ali se tajnost prekliče.

Okrajšane oznake stopnje tajnosti

11.

Standardizirane okrajšane oznake stopnje tajnosti se lahko uporabijo za navedbo stopnje tajnosti posameznih odstavkov besedila. Okrajšave ne nadomestijo popolnih oznak tajnosti.

12.

Spodaj navedene standardizirane okrajšave se tako lahko uporabljajo v tajnih dokumentih EU za označevanje stopnje tajnosti delov ali segmentov besedila, krajših od ene strani:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Priprava tajnih podatkov EU

13.

Pri pripravi tajnega dokumenta EU:

(a)

se vsaka stran jasno označi s stopnjo tajnosti;

(b)

se vsaka stran oštevilči;

(c)

dokument nosi opravilno številko in ime zadeve, ki pa sama po sebi nista tajni podatek, razen če ni tako označeno;

(d)

se dokument datira;

(e)

pri dokumentih stopnje SECRET UE/EU SECRET ali višje je treba na vsaki strani navesti številko kopije, če se razpošiljajo v več izvodih.

14.

Če za tajne podatke EU ni mogoče uporabljati odstavka 13, se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi v skladu z varnostnimi smernicami iz člena 6(2).

Znižanje stopnje tajnosti in njen preklic za tajne podatke EU

15.

Organ izvora ob nastanku tajnih podatkov EU po možnosti in zlasti za podatke stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED navede, ali se stopnja tajnosti lahko zniža ali prekliče na določen datum ali po določenem dogodku.

16.

GSS redno pregleduje svoje tajne podatke EU, da bi ugotovil, ali je stopnja tajnosti še ustrezna. GSS vzpostavi sistem pregledovanja stopnje tajnosti vpisanih tajnih podatkov EU, ki jih je ustvaril, vsaj vsakih pet let. Takšen pregled ni potreben, če je organ izvora že na začetku navedel, da bo stopnja tajnosti podatkov samodejno znižana ali preklicana, in če je podatek temu ustrezno označen.

III.   VPIS TAJNIH PODATKOV EU IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV

17.

Za vsak organizacijski subjekt v GSS in državnih upravah držav članic, v katerem poteka delo s tajnimi podatki EU, se določi pristojni register, ki zagotovi, da delo s tajnimi podatki EU poteka v skladu s tem sklepom. Registri se uredijo kot varovana območja, kakor so opredeljena v Prilogi II.

18.

Za namene tega sklepa vpis iz varnostnih razlogov (v nadaljnjem besedilu: „vpis“) pomeni uporabo postopkov, ki evidentirajo življenjski cikel materiala, vključno z njegovim razširjanjem in uničenjem.

19.

Ves material stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in višje se ob prispetju v organizacijski subjekt ali pri odpošiljanju iz njega vpiše pri za to namenjenem registru.

20.

Centralni register v GSS vodi evidenco vseh tajnih podatkov, ki jih Svet in GSS dasta tretjim državam in mednarodnim organizacijam, ter vseh tajnih podatkov, ki jih prejmeta od tretjih držav ali mednarodnih organizacij.

21.

V primeru komunikacijskega in informacijskega sistema se vpisni postopki lahko opravijo v okviru procesov znotraj samega komunikacijskega in informacijskega sistema.

22.

Svet odobri varnostno politiko glede vpisovanja tajnih podatkov EU iz varnostnih razlogov.

Arhivski uradi za podatke stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

23.

V državah članicah in GSS se določi register, ki deluje kot centralni organ za prejemanje in razpošiljanje podatkov stopnje tajnosti TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Po potrebi se lahko določijo podregistri, v katerih delajo s takšnimi podatki za potrebe vpisovanja.

24.

Takšni podregistri ne smejo pošiljati dokumentov TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET neposredno drugim podregistrom v sklopu istega centralnega registra za podatke stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ali zunaj njega brez njegovega izrecnega pisnega dovoljenja.

IV.   KOPIRANJE IN PREVAJANJE TAJNIH DOKUMENTOV EU

25.

Dokumenti stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se lahko kopirajo ali prevajajo le s predhodnim pisnim soglasjem organa izvora.

26.

Če organ izvora dokumentov stopnje SECRET UE/EU SECRET in nižje ni navedel opozoril glede kopiranja ali prevajanja, se lahko po navodilu imetnika takšni dokumenti kopirajo ali prevajajo.

27.

Varnostni ukrepi, ki veljajo za izvorni dokument, veljajo tudi za njegove kopije in prevode.

V.   PRENAŠANJE TAJNIH PODATKOV EU

28.

Za prenašanje tajnih podatkov EU veljajo varnostni ukrepi iz odstavkov 30 do 40. Pri prenašanju tajnih podatkov EU na elektronskih medijih se ukrepi varovanja, navedeni v nadaljevanju, ne glede na člen 9(4) lahko dopolnijo z ustreznimi tehničnimi protiukrepi, ki jih predpiše pristojni varnostni organ, tako da se čim bolj zmanjša nevarnost izgube ali nepooblaščenega razkritja.

29.

Pristojni varnostni organi v GSS in državah članicah izdajo navodila za prenašanje tajnih podatkov EU v skladu s tem sklepom.

Znotraj zgradbe ali samostojne skupine zgradb

30.

Tajni podatki EU, ki se prenašajo znotraj zgradbe ali samostojne skupine zgradb, se zakrijejo zaradi preprečitve razkritja njihove vsebine.

31.

Znotraj zgradbe ali samostojne skupine zgradb se tajni podatki stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET prenašajo v zaščitenih ovojnicah, na katerih je samo ime naslovnika.

Znotraj EU

32.

Tajni podatki EU, ki se prenašajo med zgradbami ali prostori v EU, so pakirani tako, da so zaščiteni pred nepooblaščenim razkritjem.

33.

Prenašanje podatkov do stopnje SECRET UE/EU SECRET znotraj EU poteka na enega izmed naslednjih načinov:

(a)

po vojaškem, vladnem ali diplomatskem kurirju, kakor je ustrezno;

(b)

ročno, pod pogojem da:

(i)

se tajni podatki EU ne dajo iz rok prenašalca, razen če se hranijo v skladu z zahtevami iz Priloge II;

(ii)

se tajni podatki EU ne odprejo na poti ali berejo na javnih mestih;

(iii)

so posamezniki poučeni o svoji odgovornosti v zvezi z varovanjem tajnosti;

(iv)

se posameznikom po potrebi zagotovi kurirsko potrdilo;

(c)

z uporabo poštnih služb ali komercialnih kurirskih služb, če:

(i)

jih je odobril nacionalni varnostni organ v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi;

(ii)

uporabljajo ustrezne ukrepe varovanja v skladu z minimalnimi zahtevami, ki se določijo v varnostnih smernicah iz člena 6(2).

V primeru prenosa iz ene države članice v drugo se določbe iz točke (c) omejijo na podatke do stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

34.

Material stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET (npr. oprema ali stroji), ki se ne more prenašati na načine iz odstavka 33, kot tovor prepeljejo komercialne prevozne družbe v skladu s Prilogo V.

35.

Podatki stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se med zgradbami ali prostori v EU prenašajo po vojaškem, vladnem ali diplomatskem kurirju, kakor je ustrezno.

Iz EU na ozemlje tretje države

36.

Tajni podatki EU, ki se prenašajo iz EU na ozemlje tretje države, so pakirani tako, da so zaščiteni pred nepooblaščenim razkritjem.

37.

Prenašanje podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET iz EU na ozemlje tretje države poteka na enega izmed naslednjih načinov:

(a)

po vojaškem ali diplomatskem kurirju;

(b)

ročno, pod pogojem da:

(i)

je na paketu uradna plomba ali je pakiran tako, da nakazuje, da gre za uradno pošiljko, ki ne gre skozi carinski in varnostni pregled;

(ii)

imajo posamezniki pri sebi kurirsko potrdilo, ki opredeljuje paket in jih pooblašča za njegov prenos;

(iii)

se tajni podatki EU ne dajo iz rok prenašalca, razen če se hranijo v skladu z zahtevami iz Priloge II;

(iv)

se tajni podatki EU ne odprejo na poti ali berejo na javnih mestih; in

(v)

so posamezniki poučeni o svoji odgovornosti v zvezi z varovanjem tajnosti.

38.

Pri prenosu podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET, ki jih EU da tretji državi ali mednarodni organizaciji, se upoštevajo ustrezne določbe iz sporazuma o varovanju tajnosti podatkov ali dogovora o izvajanju v skladu s členom 12(2)(a) ali (b).

39.

Podatki stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED se lahko prenašajo tudi prek poštnih služb ali komercialnih kurirskih služb.

40.

Podatki stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se iz EU na ozemlje tretje države prenašajo po vojaškem ali diplomatskem kurirju.

VI.   UNIČENJE TAJNIH PODATKOV EU

41.

Tajni dokumenti EU, ki niso več potrebni, se lahko uničijo, brez poseganja v ustrezna pravila in predpise o arhiviranju.

42.

Dokumente, ki se vpisujejo v skladu s členom 9(2), po navodilu imetnika tajnih podatkov ali pristojnega organa uniči pristojni register. Vpisniki in drugi podatki o vpisu se ustrezno posodobijo.

43.

Dokumenti stopnje SECRET UE/EU SECRET ali TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se uničijo v prisotnosti priče, ki je varnostno preverjena vsaj do stopnje tajnosti dokumenta, ki se uničuje.

44.

Uradnik registra in priča, če je njena navzočnost obvezna, podpišeta potrdilo o uničenju, ki se shrani v registru. Register potrdila o uničenju dokumentov stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET hrani vsaj deset let, potrdila o uničenju dokumentov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET pa vsaj pet let.

45.

Tajni dokumenti, vključno z dokumenti stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se uničijo po metodah, ki so skladne z ustreznimi EU ali enakovrednimi standardi ali so jih odobrile države članice v skladu z nacionalnimi tehničnimi standardi, da se prepreči popolna ali delna obnova.

46.

Uničenje računalniških shranjevalnih nosilcev, ki se uporabljajo za tajne podatke EU, poteka v skladu z odstavkom 36 Priloge IV.

VII.   INŠPEKCIJSKI PREGLEDI IN OCENJEVALNI OBISKI

47.

Izraz „inšpekcijski pregled“ v nadaljevanju pomeni:

(a)

inšpekcijo v skladu s členom 9(3) ter členom 15(2)(e), (f) in (g); ali

(b)

ocenjevalni obisk v skladu s členom 12(5),

s katerimi se ovrednoti učinkovitost ukrepov, ki se izvajajo za varovanje tajnih podatkov EU.

48.

Namen inšpekcijskih pregledov je, med drugim,:

(a)

zagotoviti spoštovanje zahtevanih minimalnih standardov za varovanje tajnih podatkov EU, določenih v tem sklepu;

(b)

izpostaviti pomen varnosti in učinkovitega obvladovanja tveganja v subjektih, kjer poteka inšpekcijski pregled;

(c)

priporočiti protiukrepe za blažitev specifičnih posledic izgube zaupnosti, celovitosti ali razpoložljivosti tajnih podatkov; ter

(d)

okrepiti izobraževalne programe in programe osveščanja v teku, ki jih izvajajo varnostni organi.

49.

Pred koncem vsakega koledarskega leta Svet sprejme program inšpekcijskih pregledov iz točke (c) člena 15(1) za naslednje leto. Dejanski datum vsakega inšpekcijskega pregleda se določi v dogovoru z zadevno agencijo ali organom EU, državo članico, tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Izvajanje inšpekcijskih pregledov

50.

Z inšpekcijskimi pregledi se pri subjektu preverijo ustrezna pravila, predpisi in postopki, preveri se tudi, ali prakse subjekta ustrezajo temeljnim načelom in minimalnim standardom iz tega sklepa in določbam o izmenjavi tajnih podatkov s tem subjektom.

51.

Inšpekcijski pregledi se izvajajo v dveh fazah. Pred samim inšpekcijskim pregledom se po potrebi organizira pripravljalni sestanek z zadevnim subjektom, nato pa inšpekcijska ekipa v dogovoru z zadevnim subjektom pripravi podroben program inšpekcije, ki zajema vsa področja varovanja tajnosti. Inšpekcijska ekipa ima dostop do vseh lokacij, kjer poteka delo s tajnimi podatki EU, še zlasti pa do registrov in dostopovnih vozlišč KIS.

52.

Izvajanje inšpekcijskih pregledov v državnih upravah držav članic poteka v pristojnosti skupne inšpekcijske ekipe GSS/Komisije, pri čemer sodelujejo tudi uradniki subjekta, v katerem se inšpekcijski pregled izvaja.

53.

Izvajanje inšpekcijskih pregledov v tretjih državah in mednarodnih organizacijah poteka v pristojnosti skupne inšpekcijske ekipe GSS/Komisije, pri čemer sodelujejo tudi uradniki tretje države ali mednarodne organizacije, v kateri se inšpekcijski pregled izvaja.

54.

Inšpekcijske preglede agencij in organov EU ustanovljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU, kakor tudi Europola in Eurojusta, opravi Varnostni urad GSS s pomočjo strokovnjakov nacionalnega varnostnega organa države, na ozemlju katere je agencija ali organ. Varnostni direktorat Evropske komisije (ECSD) se lahko vključi, če z zadevno agencijo ali organom redno izmenjuje tajne podatke EU.

55.

V primeru inšpekcijskih pregledov v agencijah in organih EU, ustanovljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU, kakor tudi Europola in Eurojusta, ter tretjih državah in mednarodnih organizacijah se zahtevajo pomoč in prispevki strokovnjakov nacionalnega varnostnega organa v skladu z natančnimi načrti, o katerih se dogovori Varnostni odbor.

Poročila o inšpekcijskih pregledih

56.

Ob koncu inšpekcijskega pregleda se pregledanemu subjektu predložijo glavni zaključki in priporočila. Nato se pripravi poročilo o inšpekcijskem pregledu v pristojnosti Varnostnega organa GSS (Varnostnega urada). Če so bili predlagani korektivni ukrepi in priporočila, se v poročilo vključi dovolj podrobnosti, da je mogoče dosežene zaključke utemeljiti. Poročilo se pošlje ustreznemu organu pregledanega subjekta.

57.

Pri inšpekcijskih pregledih, opravljenih v državnih upravah držav članic:

(a)

se osnutek poročila o inšpekcijskem pregledu pošlje zadevnemu nacionalnemu varnostnemu organu, ki preveri, da so dejstva v njem pravilna in da ne vsebuje podatkov višje stopnje od RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

(b)

razen če nacionalni varnostni organ zadevne države članice ne prepove splošnega razpošiljanja, se poročila o inšpekcijskih pregledih pošljejo članom Varnostnega odbora in Varnostnemu direktoratu Evropske komisije; stopnja tajnosti poročila je RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

V pristojnosti Varnostnega organa GSS (Varnostnega urada) se pripravi redno poročilo, v katerem se poudarijo dognanja inšpekcijskih pregledov, opravljenih v določenem obdobju v državah članicah; Varnostni odbor to poročilo preuči.

58.

Poročila o ocenjevalnih obiskih tretjih držav in mednarodnih organizacij se pošljejo Varnostnemu odboru in Varnostnemu direktoratu Evropske komisije. Stopnja tajnosti poročila je vsaj RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Ob naslednjem obisku se preverijo vsi korektivni ukrepi; o njih se poroča varnostnemu odboru.

59.

Poročila o inšpekcijskih pregledih agencij in organov EU ustanovljenih v skladu z naslovom V, poglavjem 2 PEU, kakor tudi Europola in Eurojusta, se pošljejo članom Varnostnega odbora in Varnostnemu direktoratu Evropske komisije. Osnutek poročila o inšpekcijskem pregledu se pošlje zadevni agenciji ali organu, da preveri, ali so dejstva v njem pravilna in ne vsebuje podatkov višje stopnje od RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Ob naslednjem obisku se preverijo vsi korektivni ukrepi; o njih se poroča Varnostnemu odboru.

60.

Varnostni organ GSS izvaja redne inšpekcijske preglede organizacijskih subjektov v GSS za namene iz odstavka 48.

Inšpekcijski kontrolni seznam

61.

Varnostni organ GSS (Varnostni urad) pripravi in posodablja inšpekcijski kontrolni seznam točk, ki jih je treba preveriti med inšpekcijskim pregledom. Ta kontrolni seznam se pošlje Varnostnemu odboru.

62.

Informacije za izpolnitev kontrolnega seznama se pridobijo zlasti med inšpekcijskim pregledom pri osebju za upravljanje varovanja tajnosti subjekta, v katerem se izvaja inšpekcijski pregled. Ko je kontrolni seznam izpolnjen s podrobnimi odgovori, se mu v dogovoru s pregledanim subjektom določi stopnja tajnosti. Ni del poročila o inšpekcijskem pregledu.

PRILOGA IV

VAROVANJE TAJNIH PODATKOV EU, S KATERIMI POTEKA DELO V KOMUNIKACIJSKIH IN INFORMACIJSKIH SISTEMIH

I.   UVOD

1.

V tej prilogi so določbe za izvajanje člena 10.

2.

Za varovanje tajnosti in pravilno delovanje operacij v komunikacijskih in informacijskih sistemih so ključne naslednje lastnosti in pojmi v zvezi z zagotavljanjem informacijske varnosti:

avtentičnost

:

zagotovilo, da so podatki pravi in iz zaupanja vrednih virov;

razpoložljivost

:

podatki so dostopni ter na voljo za uporabo na zahtevo pooblaščenega subjekta;

tajnost

:

podatki se ne razkrijejo nepooblaščenim posameznikom in subjektom ali ne uporabijo v postopkih, kjer to ni dovoljeno;

celovitost

:

zagotavljanje točnosti in popolnosti podatkov in sestavnih delov;

nezatajljivost

:

zmožnost dokazati, da se je dejanje zgodilo ali da je prišlo do dogodka, tako da tega kasneje ni mogoče zanikati.

II.   NAČELA ZA ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

3.

Določbe v nadaljevanju predstavljajo osnovo za varovanje vseh KIS, v katerih poteka delo s tajnimi podatki EU. Natančne zahteve za izvajanje teh določb so opredeljene v politikah o zagotavljanju informacijske varnosti in varnostnih smernicah.

Obvladovanje varnostnega tveganja

4.

Obvladovanje varnostnega tveganja je sestavni del določanja, razvijanja, delovanja in vzdrževanja KIS. Postopek obvladovanja tveganja (ocena, obravnava, sprejemanje in obveščanje) kot ponavljajoč se postopek skupaj izvajajo predstavniki lastnikov sistema, projektni organi, operativni organi in varnostni organi za odobritev, ki uporabljajo preverjen, pregleden ter popolnoma razumljiv postopek ocene tveganja. Področje uporabe KIS ter njegovih sestavnih delov je jasno določeno na začetku izvajanja postopka za obvladovanje tveganja.

5.

Pristojni organi preučijo morebitne nevarnosti za KIS in poskrbijo za posodobljene in natančne ocene nevarnosti, ki odražajo trenutno operativno okolje. Stalno posodabljajo znanje o vprašanjih glede izpostavljenosti in redno pregledujejo ocene ranljivih točk ter tako sledijo spremembam na področju informacijske tehnologije (IT).

6.

Namen obravnave varnostnega tveganja je uporabiti sklop varnostnih ukrepov, s čimer se doseže zadovoljivo ravnovesje med zahtevami uporabnikov, stroški in preostalim varnostnim tveganjem.

7.

Konkretne zahteve, obseg in stopnja natančnosti, ki jih za akreditacijo KIS določi pristojni organ za varnostno akreditacijo, morajo biti sorazmerni z ocenjenim tveganjem ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, med drugim stopnje tajnosti podatkov EU v KIS. Akreditacija vključuje uradno izjavo pristojnega organa o preostalem tveganju in sprejemanju tega tveganja.

Varnost ves čas življenjskega cikla KIS

8.

Zagotovitev varnosti je ena od zahtev, ki velja ves čas življenjskega cikla KIS od njegove uvedbe do prenehanja delovanja.

9.

Za vsako fazo življenjskega cikla KIS se določita vloga in interakcija, ki jo ima v zvezi z varnostjo sistema vsak akter, ki je vanj vključen.

10.

KIS, vključno s tehničnimi in netehničnimi varnostnimi ukrepi, se v okviru akreditacijskega postopka varnostno preskušajo, da se zagotovi ustrezna stopnja jamstva in preveri, ali se pravilno izvajajo, ter ali so pravilno integrirani in konfigurirani.

11.

Varnostne ocene, inšpekcijski pregledi in pregledi se med obratovanjem KIS in v času njegovega vzdrževanja izvajajo v rednih časovnih presledkih, pa tudi v izjemnih okoliščinah.

12.

Varnostna dokumentacija za KIS se razvija ves čas njegovega življenjskega cikla v sklopu spreminjanja in upravljanja konfiguracije.

Najboljša praksa

13.

GSS in države članice sodelujejo pri oblikovanju najboljših praks za varovanje tajnih podatkov EU, s katerimi poteka delo v KIS. Smernice glede najboljših praks določajo tehnične, fizične, organizacijske in postopkovne varnostne ukrepe za KIS, katerih učinkovitost pri preprečevanju določenih nevarnosti in ranljivih točk je dokazana.

14.

K varovanju tajnih podatkov EU, s katerimi poteka delo v KIS, prispevajo tudi izkušnje subjektov, ki delujejo na področju zagotavljanja informacijske varnosti v EU in drugod.

15.

Razširjanje najboljše prakse in nato njeno izvajanje prispeva k doseganju enakovredne ravni jamstva pri različnih KIS, s katerimi upravljajo GSS in države članice, ki delajo s tajnimi podatki EU.

Globinska obramba

16.

Za ublažitev tveganja za KIS se izvaja vrsta tehničnih in netehničnih varnostnih ukrepov, ki so organizirani kot večplastna obramba. Te plasti zajemajo:

(a)   odvračanje: varnostni ukrepi za odvrnitev od načrtovanja sovražnih napadov na KIS;

(b)   preprečevanje: varnostni ukrepi za oviranje ali zaustavitev napadov na KIS;

(c)   odkrivanje: varnostni ukrepi za odkrivanje napadov na KIS;

(d)   odpornost: varnostni ukrepi za omejitev učinka napadov na najmanjši možen sklop podatkov ali sestavnih delov KIS ter preprečevanje nadaljnje škode ter

(e)   ponovna vzpostavitev: varnostni ukrepi za ponovno vzpostavitev varnosti v okviru KIS.

Stopnja strogosti takšnih varnostnih ukrepov se določi po oceni tveganja.

17.

Pristojni organi zagotovijo, da se lahko odzovejo na incidente, ki lahko presegajo organizacijske in državne meje, da bi uskladili odzive in izmenjavo informacij o teh dogodkih in z njimi povezanih tveganjih (zmogljivosti odzivanja na izredne razmere na področju informatike).

Načelo minimalnosti in najmanjšega privilegija

18.

Izvajajo se le ključne funkcionalnosti, naprave in storitve, potrebne za obratovanje, da ni izpostavljanja nepotrebnim tveganjem.

19.

Uporabniki KIS ter avtomatizirani postopki dobijo le takšen dostop, privilegije in pooblastila, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog, da se omeji škoda, ki bi nastala zaradi nesreč, napak ali nepooblaščene uporabe virov KIS.

20.

Vpisni postopki, ki se po potrebi opravijo v KIS, se preverijo kot del postopka akreditacije.

Osveščenost o zagotavljanju informacijske varnosti

21.

Za varnost KIS je v prvi vrsti pomembno poznavanje tveganj in razpoložljivih varnostnih ukrepov. Zlasti vsi člani osebja, vključeni v življenjski cikel KIS, vključno z uporabniki, se morajo zavedati:

(a)

da lahko kršitve varnosti povzročijo znatno škodo v KIS;

(b)

morebitne škode za druge, ki lahko nastane zaradi medsebojne povezanosti in soodvisnosti, ter

(c)

svojih individualnih obveznosti in odgovornosti v zvezi z varnostjo KIS glede na vlogo, ki jo imajo v sistemih in postopkih.

22.

Da bi zagotovili ustrezno razumevanje odgovornosti glede varovanja tajnosti, mora biti izobraževanje o informacijski varnosti in usposabljanje za krepitev osveščenosti obvezno za vse ustrezno osebje, vključno z višjim vodstvom in uporabniki KIS.

Ocena in odobritev varnostnih izdelkov IT

23.

Potrebna stopnja zaupanja v varnostne ukrepe, opredeljena kot stopnja jamstva, se določi glede na rezultat postopka obvladovanja tveganja in v skladu z ustreznimi varnostnimi politikami in varnostnimi smernicami.

24.

Stopnja jamstva se preveri z mednarodno priznanimi postopki in metodologijami ali postopki in metodologijami, ki so odobreni na nacionalni ravni. To so predvsem ocena, nadzor in presoja.

25.

Šifrirne izdelke za varovanje tajnih podatkov EU oceni in odobri nacionalni organ države članice za odobritev šifrirnih metod in izdelkov (CAA).

26.

Preden se v skladu s členom 10(6) takšni šifrirni izdelki priporočijo v odobritev Svetu in/ali generalnemu sekretarju, jih mora pozitivno oceniti še drug ustrezno usposobljen organ države članice (AQUA ), ki ni vključen v načrtovanje ali izdelovanje opreme. Kako natančna mora biti druga ocena, je odvisno od predvidene najvišje stopnje tajnosti tajnih podatkov EU, ki naj bi jih s temi izdelki varovali. Varnostno politiko glede ocene in odobritve šifrirnih izdelkov odobri Svet.

27.

Svet oziroma generalni sekretar lahko na priporočilo Varnostnega odbora zaradi posebnih operativnih razlogov opusti zahtevo iz odstavka 25 ali 26 in za določen čas izda odobritev v skladu s postopkom iz člena 10(6).

28.

Ustrezno usposobljen organ je organ države članice za odobritev šifrirnih metod in izdelkov, ki je bil za izvedbo druge ocene šifrirnih izdelkov za varovanje tajnih podatkov EU akreditiran na podlagi meril, ki jih je določil Svet.

29.

Svet odobri varnostno politiko glede ustreznosti in odobritve nešifrirnih varnostnih izdelkov IT.

Prenos v varovanih območjih

30.

Ne glede na določbe tega sklepa se v primerih, ko je prenos tajnih podatkov EU omejen na varovana območja, lahko uporabi nešifrirano pošiljanje ali šifriranje na nižji stopnji, in sicer na podlagi rezultata postopka obvladovanja tveganja in odobritve organa za varnostno akreditacijo.

Varne medsebojne povezave KIS

31.

V tem sklepu medsebojna povezanost sistemov pomeni neposredno povezavo dveh ali več sistemov IT za namen izmenjave podatkov in drugih informacijskih virov (npr. komunikacija) v eni ali več smereh.

32.

KIS vsak sistem IT, povezan z njim, samodejno obravnava kot nezanesljiv in izvede ukrepe varovanja, s katerimi nadzoruje izmenjavo tajnih podatkov.

33.

Povezave KIS z drugim sistemom IT ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam:

(a)

pristojni organi določijo in odobrijo poslovne ali operativne zahteve za takšne povezane sisteme;

(b)

za povezane sisteme se izvedeta postopek obvladovanja tveganja in akreditacijski postopek, odobriti pa jih morajo pristojni organi za varnostno akreditacijo, ter

(c)

na varnostnem perimetru vseh KIS se izvajajo storitve v zvezi z zaščito razmejitve (BPS).

34.

Akreditiran KIS ter nezavarovano ali javno omrežje ne smeta biti med seboj povezana, razen če ima KIS v ta namen med KIS ter nezavarovanim ali javnim omrežjem nameščene odobrene storitve v zvezi z zaščito razmejitve. Varnostne ukrepe za takšne medsebojne povezave pregleda pristojni organ za zagotavljanje informacijske varnosti, odobri pa jih pristojni organ za varnostno akreditacijo.

Če se nezaščiteno ali javno omrežje uporablja izključno za prenos in so podatki šifrirani s šifrirnim izdelkom, odobrenim v skladu s členom 10, se takšna povezava ne šteje za medsebojno povezavo.

35.

Neposredna ali kaskadna medsebojna povezava KIS, akreditiranega za delo s podatki stopnje TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, z nezavarovanim ali javnim omrežjem, je prepovedana.

Računalniški nosilci podatkov

36.

Računalniški nosilci podatkov se uničijo v skladu s postopki, ki jih odobri pristojni varnostni organ.

37.

Računalniški nosilci podatkov se lahko ponovno uporabijo, stopnja njihove tajnosti pa se lahko zniža ali prekliče v skladu z varnostno politiko iz člena 6(1).

Izredne razmere

38.

Ne glede na določbe tega sklepa se posebni postopki, opisani v nadaljevanju, lahko uporabijo v izrednih razmerah, kot na primer v času preteče ali dejanske krize, spopada, vojnih razmer ali v izjemnih operativnih okoliščinah.

39.

Tajni podatki EU se lahko razpošiljajo z uporabo šifrirnih izdelkov, ki so bili odobreni za nižjo stopnjo tajnosti, ali brez šifriranja s soglasjem pristojnega organa, če bi kakršna koli zamuda povzročila škodo, ki bi bila nedvomno večja od škode zaradi razkritja tajnega materiala, in če:

(a)

pošiljatelj in prejemnik nimata potrebnih naprav za šifriranje ali nimata nobenih takih naprav; in

(b)

tajnega materiala ni mogoče pravočasno poslati na drug način.

40.

Tajni podatki, preneseni pod pogoji iz odstavka 38, nimajo nikakršnih oznak ali navedb, na podlagi katerih bi jih bilo mogoče ločiti od podatkov, ki niso tajni ali ki se lahko zaščitijo z razpoložljivim šifrirnim izdelkom. Prejemniki so o stopnji tajnosti nemudoma obveščeni, vendar na drugačen način.

41.

Če se uporabi odstavek 38, se pristojnemu organu in Varnostnemu odboru naknadno pošlje poročilo.

III.   FUNKCIJE IN ORGANI ZA ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

42.

V državah članicah in GSS se določijo naslednje funkcije na področju zagotavljanja informacijske varnosti. Te funkcije ne potrebujejo enotnih organizacijskih subjektov. Imajo ločene naloge. Vendar se lahko te funkcije in odgovornosti združujejo ali vključujejo v isti organizacijski subjekt ali porazdeljujejo po različnih organizacijskih subjektih pod pogojem, da ne pride do notranjih nasprotij interesov ali nalog.

Organ za zagotavljanje informacijske varnosti

43.

Organ za zagotavljanje informacijske varnosti je odgovoren za:

(a)

razvijanje varnostnih politik in varnostnih smernic za zagotavljanje informacijske varnosti ter spremljanje njihove učinkovitosti in ustreznosti;

(b)

varovanje tehničnih informacij, povezanih s šifrirnimi izdelki, ter ravnanje z njimi;

(c)

zagotavljanje, da so ukrepi za zagotavljanje informacijske varnosti, izbrani za varovanje tajnih podatkov EU, v skladu z ustreznimi politikami, ki določajo njihovo upravičenost in urejajo njihov izbor;

(d)

zagotavljanje, da so šifrirni izdelki izbrani v skladu s politikami, ki določajo njihovo upravičenost in urejajo njihov izbor;

(e)

usklajevanje usposabljanja in osveščenosti o zagotavljanju varnosti podatkov;

(f)

posvetovanje s ponudnikom sistema, akterji na področju varovanja tajnosti in predstavniki uporabnikov glede varnostnih politik in varnostnih smernic za zagotavljanje informacijske varnosti, in

(g)

zagotavljanje razpoložljivosti ustreznega strokovnega znanja v strokovnem podpodročju Varnostnega odbora za vprašanja zagotavljanja informacijske varnosti.

Organ TEMPEST

44.

Organ TEMPEST (TA) je pristojen za zagotavljanje, da KIS ustreza politikam in smernicam TEMPEST. Organ odobri protiukrepe TEMPEST za namestitev in izdelke za varovanje tajnih podatkov EU do določene stopnje tajnosti v njegovem operativnem okolju.

Organ za odobritev šifrirnih metod in izdelkov

45.

Organ za odobritev šifrirnih metod in izdelkov (CAA) zagotavlja, da šifrirni izdelki ustrezajo nacionalni šifrirni politiki oziroma šifrirni politiki Sveta. Šifrirni izdelek odobri za varovanje tajnih podatkov EU do določene stopnje tajnosti v njegovem operativnem okolju. V državah članicah je organ za odobritev šifrirnih metod in izdelkov poleg tega pristojen za ocenjevanje šifrirnih izdelkov.

Organ za razpošiljanje šifrirnega materiala

46.

Organ za razpošiljanje šifrirnega materiala (CDA) je odgovoren za:

(a)

upravljanje šifrirnega materiala EU ter vodenje evidenc o tem materialu;

(b)

zagotavljanje, da se uporabljajo ustrezni postopki in da so vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za vodenje evidenc, varno delo z vsem šifrirnim materialom EU, shranjevanje in razpošiljanje tega materiala, in

(c)

zagotavljanje prenosa šifrirnega materiala EU do in od posameznikov ali služb, ki ga uporabljajo.

Organ za varnostno akreditacijo

47.

Organ za varnostno akreditacijo (SAA) za vsak sistem je odgovoren za:

(a)

zagotavljanje, da je KIS v skladu z ustreznimi varnostnimi politikami in varnostnimi smernicami, dajanje izjave o odobritvi KIS za delo s tajnimi podatki EU do določene stopnje tajnosti v njegovem operativnem okolju, navajanje pogojev za akreditacijo in meril, v skladu s katerimi je potrebna ponovna odobritev;

(b)

vzpostavitev postopka varnostne akreditacije v skladu z ustreznimi politikami, pri čemer jasno določi pogoje za odobritev KIS v svoji pristojnosti;

(c)

določitev strategije za varnostno akreditacijo, ki določa stopnjo natančnosti za akreditacijski postopek, ki ustreza zahtevani stopnji jamstva;

(d)

pregledovanje in odobritev dokumentacije, povezane z varovanjem tajnosti, tudi izjav o obvladovanju tveganja in preostalem tveganju, izjav o posebnih varnostnih zahtevah, značilnih za sistem (SSRS), dokumentacije o preverjanju varovanja tajnosti in varnostno-operativnih postopkov (SecOPs), ter zagotavljanje, da je skladna z varnostnimi pravili in politikami Sveta;

(e)

preverjanje izvajanja varnostnih ukrepov v zvezi s KIS z izvedbo ali naročilom varnostnih ocen, inšpekcijskih pregledov ali pregledov;

(f)

določitev varnostnih zahtev (npr. stopnje varnostnega preverjanja osebja) za občutljiva delovna mesta, povezana s KIS;

(g)

potrditev izbora odobrenih šifrirnih izdelkov in izdelkov TEMPEST, ki se uporabljajo za zagotovitev varnosti KIS;

(h)

odobritev medsebojne povezave KIS z drugimi KIS ali, kjer je to ustrezno, sodelovanje pri skupni odobritvi; in

(i)

posvetovanje s ponudnikom sistema, akterji na področju varovanja tajnosti in predstavniki uporabnikov o obvladovanju varnostnega tveganja, zlasti preostalega tveganja, in pogojih za izjavo o odobritvi.

48.

Organ za varnostno akreditacijo GSS je odgovoren za akreditiranje vseh KIS, ki delujejo v pristojnosti GSS.

49.

Pristojni organ za varnostno akreditacijo države članice je odgovoren za akreditiranje KIS in komponent teh sistemov, ki delujejo v pristojnosti države članice.

50.

Skupni odbor za varnostno akreditacijo je odgovoren za akreditacijo KIS, ki so v pristojnosti organa GSS za varnostno akreditacijo in organov držav članic za varnostno akreditacijo. Sestavljajo ga po en predstavnik organa za varnostno akreditacijo iz vsake države članice, v njem pa sodeluje tudi predstavnik organa za varnostno akreditacijo Komisije. K sodelovanju se povabijo tudi drugi subjekti z vozlišči na KIS, če se razpravlja o tem sistemu.

Odboru za varnostno akreditacijo predseduje predstavnik organa za varnostno akreditacijo GSS. Odločitve sprejema v soglasju s predstavniki organov za varnostno akreditacijo institucij, držav članic in drugih subjektov z vozlišči na zadevnem KIS. O svojih dejavnostih redno poroča Varnostnemu odboru in ga obvesti o vseh izjavah o akreditaciji.

Operativni organ za zagotavljanje informacijske varnosti

51.

Operativni organ za zagotavljanje informacijske varnosti za vsak sistem je odgovoren za:

(a)

pripravo varnostne dokumentacije v skladu z varnostnimi politikami in varnostnimi smernicami, zlasti izjav o posebnih varnostnih zahtevah sistema, vključno z izjavo o preostalem tveganju, varnostno-operativnimi postopki in načrtom za šifriranje v okviru postopku akreditacije KIS;

(b)

sodelovanje pri izboru in preskušanju tehničnih varnostnih ukrepov, naprav in programske opreme, značilnih za sistem, zaradi nadzora nad njihovim izvajanjem in zagotovitve, da so varno nameščeni, konfigurirani in vzdrževani v skladu z ustrezno varnostno dokumentacijo;

(c)

sodelovanje pri izboru varnostnih ukrepov in naprav TEMPEST, če tako zahteva izjava o posebnih zahtevah za varovanje tajnosti, značilnih za sistem, in zagotavljanje, da so varno nameščeni in vzdrževani, v sodelovanju z organom TEMPEST;

(d)

spremljanje izvajanja in uporabe varnostno-operativnih postopkov; po potrebi lahko odgovornost v zvezi z varnostjo delovanja prenese na lastnika sistema;

(e)

upravljanje šifrirnih izdelkov in delo z njimi, zagotavljanje hrambe šifrirnih in nadzorovanih predmetov ter po potrebi zagotavljanje oblikovanja šifrirnih spremenljivk;

(f)

izvedbo pregledov in preskusov varnostnih analiz, zlasti za pripravo ustreznih poročil o tveganju, kakor zahteva organ za varnostno akreditacijo;

(g)

pripravo usposabljanja o zagotavljanju varnosti podatkov v KIS;

(h)

izvajanje in vodenje varnostnih ukrepov za KIS.

PRILOGA V

INDUSTRIJSKA VARNOST

I.   UVOD

1.

V tej prilogi so določbe za izvajanje člena 11. Opredeljene so splošne varnostne določbe, ki veljajo za industrijske ali druge subjekte v pogajanjih pred sklenitvijo pogodbe in ves čas življenjskega cikla pogodb s tajnimi podatki, ki jih sklene GSS.

2.

Svet odobri politiko o industrijski varnosti, v kateri so podrobno opisane predvsem zahteve glede varnostnih dovoljenj organizacij, listin o varnostnih vidikih, obiskih, razpošiljanju in prenašanju tajnih podatkov EU.

II.   VARNOSTNI ELEMENTI V POGODBAH S TAJNIMI PODATKI

Vodič po stopnjah tajnosti

3.

Pred objavo razpisa ali sklenitvijo pogodbe s tajnimi podatki GSS kot naročnik določi stopnjo tajnosti podatkov, ki se posredujejo ponudnikom in izvajalcem, pa tudi stopnjo tajnosti podatkov, ki jih bo ustvaril izvajalec. GSS za ta namen pripravi vodič po stopnjah tajnosti, ki se uporablja pri izvajanju pogodbe.

4.

Za določitev stopnje tajnosti različnih delov pogodbe s tajnimi podatki veljajo naslednja načela:

(a)

GSS pri pripravi vodiča po stopnjah tajnosti upošteva vse pomembne varnostne vidike, tudi stopnjo tajnosti, določeno za zagotovljene in odobrene podatke, ki jih organ izvora potrebuje za namene pogodbe;

(b)

splošna stopnja tajnosti posamezne pogodbe ne sme biti nižja od najvišje stopnje tajnosti katerega koli izmed njenih elementov; ter

(c)

GSS se, če pride do kakršnih koli sprememb v zvezi s stopnjo tajnosti podatkov, ki so nastali pri izvajalcih ali so jim bili predloženi pri izvajanju pogodbe, ali ob kakršni koli naknadni spremembi vodiča po stopnjah tajnosti, po potrebi poveže z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi/imenovanimi varnostnimi organi države članice ali katerim koli drugim pristojnim varnostnim organom.

Listina o varnostnih vidikih (Security Aspects Letter – SAL)

5.

Varnostne zahteve, povezane s posamezno pogodbo, so opisane v listini o varnostnih vidikih. Temu je po potrebi dodan vodič po stopnjah tajnosti in je sestavni del pogodbe s tajnimi podatki ali podizvajalske pogodbe s tajnimi podatki.

6.

V listini o varnostnih vidikih so določbe, ki od izvajalca in/ali podizvajalca zahtevajo spoštovanje minimalnih standardov iz tega sklepa. Nespoštovanje teh minimalnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

Varnostna navodila za program/projekt (PSI)

7.

Odvisno od obsega programov ali projektov, ki vključujejo dostop do tajnih podatkov EU ali delo z njimi ali njihovo hrambo, lahko naročnik, imenovan za vodenje programa ali projekta, pripravi posebna varnostna navodila za program/projekt. Varnostna navodila za program/projekt, ki lahko vsebujejo dodatne varnostne zahteve, morajo odobriti nacionalni varnostni organi/imenovani varnostni organi držav članic ali kateri koli drug pristojni varnostni organ, ki sodeluje pri programu/projektu.

III.   VARNOSTNO DOVOLJENJE ORGANIZACIJE (FSC)

8.

Varnostno dovoljenje organizacije izda nacionalni varnostni organ ali imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ države članice, kar skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi pomeni, da je industrijski ali drugi subjekt v svojih prostorih zmožen varovati tajne podatke EU ustrezne stopnje tajnosti (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET). Dovoljenje se predloži GSS kot naročniku, še preden se izvajalcu ali podizvajalcu ali morebitnemu izvajalcu ali podizvajalcu zagotovijo tajni podatki EU ali se mu odobri dostop do njih.

9.

Pri izdajanju varnostnega dovoljenja organizacije ustrezni nacionalni varnostni organ ali imenovani varnostni organ vsaj:

(a)

oceni celovitost industrijskega ali drugega subjekta;

(b)

oceni lastništvo, nadzor ali morebitno nedovoljeno vplivanje, ki lahko predstavlja varnostno tveganje;

(c)

preveri, da ima industrijski ali drug subjekt v svojih prostorih vzpostavljen varnostni sistem z vsemi ustreznimi varnostnimi ukrepi, potrebnimi za varovanje podatkov ali materiala stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET v skladu z zahtevami iz tega sklepa;

(d)

preveri, da so člani uprave, lastniki in zaposleni, ki naj bi imeli dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET, varnostno preverjeni v skladu z zahtevami iz tega sklepa;

(e)

preveri, da je industrijski ali drug subjekt imenoval svojega varnostnega uradnika, ki vodstvu odgovarja za izvajanje varnostnih obveznosti v subjektu.

10.

Po potrebi GSS kot naročnik nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ uradno obvesti, da se varnostno dovoljenje organizacije zahteva v fazi pred sklenitvijo pogodbe ali za izvajanje pogodbe. Varnostno dovoljenje organizacije ali dovoljenje za dostop do tajnih podatkov se v fazi pred sklenitvijo pogodbe zahteva, če je treba v postopku priprave ponudb predložiti tajne podatke EU stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET.

11.

Naročnik najustreznejšemu ponudniku ne sme dodeliti pogodbe s tajnimi podatki, dokler mu nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ države članice, v kateri je izvajalec ali podizvajalec registriran, ne potrdi, da je bilo, kjer je to potrebno, ponudniku izdano ustrezno varnostno dovoljenje organizacije.

12.

Nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ, ki je izdal varnostno dovoljenje organizacije, uradno obvesti GSS kot naročnika o spremembah, ki zadevajo varnostno dovoljenje organizacije. V primeru podizvajalske pogodbe se ustrezno obvesti nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ.

13.

Če nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ odvzame varnostno dovoljenje organizacije, ima GSS kot naročnik zadosten razlog za prekinitev pogodbe s tajnimi podatki ali izključitev ponudnika iz natečaja.

IV.   POGODBE IN PODIZVAJALSKE POGODBE S TAJNIMI PODATKI

14.

Če se tajni podatki EU ponudniku zagotovijo v fazi pred sklenitvijo pogodbe, razpis vsebuje določbo, v skladu s katero mora ponudnik, ki ne predloži ponudbe ali ki ni izbran, v določenem roku vrniti vse tajne dokumente.

15.

Ko je pogodba ali podizvajalska pogodba s tajnimi podatki dodeljena, GSS kot naročnik obvesti nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ izvajalca ali podizvajalca o varnostnih določbah pogodbe s tajnimi podatki.

16.

Ko takšne pogodbe prenehajo veljati, GSS kot naročnik (in/ali nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali po potrebi kateri koli drug pristojni varnostni organ v primeru podizvajalske pogodbe) nemudoma obvesti nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ države članice, v kateri je izvajalec ali podizvajalec registriran.

17.

Na splošno velja, da mora izvajalec ali podizvajalec naročniku ob prenehanju veljavnosti pogodbe ali podpogodbe s tajnimi podatki vrniti vse tajne podatke EU, ki jih ima.

18.

V listini o varnostnih vidikih se zapišejo posebne določbe o razpolaganju s tajnimi podatki EU v času izvajanja pogodbe ali po prenehanju njene veljavnosti.

19.

Če smeta izvajalec ali podizvajalec tajne podatke EU obdržati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe, morata še naprej ravnati skladno z minimalnimi standardi iz tega sklepa in varovati tajnost podatkov EU.

20.

Pogoji, v skladu s katerimi lahko izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo, so določeni v razpisu in v pogodbi.

21.

Izvajalec pred oddajo delov pogodbe s tajnimi podatki podizvajalcu pridobi dovoljenje GSS kot naročnika. Podizvajalska pogodba se ne sme dodeliti industrijskim ali drugim subjektom, registriranim v državi, ki ni članica EU in z EU ni sklenila sporazuma o varovanju tajnosti podatkov.

22.

Izvajalec mora zagotoviti, da se vse podizvajalske dejavnosti opravljajo v skladu z minimalnimi standardi iz tega sklepa in podizvajalcu ne zagotovi tajnih podatkov EU brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

23.

Kar zadeva tajne podatke, ki nastanejo pri izvajalcu ali podizvajalcu ali izvajalec ali podizvajalec z njimi dela, pravice organa izvora uveljavlja naročnik.

V.   OBISKI V ZVEZI S POGODBAMI S TAJNIMI PODATKI

24.

Če morajo GSS, izvajalci ali podizvajalci za izvajanje pogodbe s tajnimi podatki imeti dostop do podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET v prostorih enih ali drugih, se v sodelovanju z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi/imenovanimi varnostnimi organi ali katerim koli drugim pristojnim varnostnim organom organizirajo obiski. Nacionalni varnostni organi/imenovani varnostni organi pa se lahko za posebne projekte tudi sporazumejo o postopku, na podlagi katerega se je mogoče o takšnih obiskih dogovoriti neposredno.

25.

Vsi obiskovalci imajo ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in imajo potrebo po seznanitvi za dostop do tajnih podatkov EU, povezanih s pogodbo z GSS.

26.

Obiskovalci imajo dostop le do tajnih podatkov EU, povezanih z namenom obiska.

VI.   POŠILJANJE IN PRENAŠANJE TAJNIH PODATKOV EU

27.

Za pošiljanje tajnih podatkov EU z elektronskimi sredstvi se uporabljajo ustrezne določbe iz člena 10 in Priloge IV.

28.

Za prenašanje tajnih podatkov EU se v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi uporabljajo ustrezne določbe iz Priloge III.

29.

Za prevoz tajnega gradiva kot tovora se pri določanju varnostnega režima upoštevajo naslednja načela:

(a)

varnost je zagotovljena v vseh fazah prevoza, od odhodnega kraja do namembnega kraja;

(b)

stopnja zaščite se za pošiljko določi na podlagi gradiva z najvišjo stopnjo tajnosti, ki ga pošiljka vsebuje;

(c)

za prevoznika se pridobi varnostno dovoljenje organizacije na ustrezni stopnji. V teh primerih mora biti osebje, ki dela s pošiljko, varnostno preverjeno v skladu s Prilogo I;

(d)

pošiljatelj pred vsakim premikom materiala stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali SECRET UE/EU SECRET čez mejo pripravi načrt prevoza, ki ga odobri zadevni nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ;

(e)

prevozi so, če je le mogoče, brez postanka in se opravijo v najhitrejšem možnem času, ki ga dovoljujejo okoliščine;

(f)

če je le mogoče, se uporabljajo izključno poti skozi države članice EU. Poti prek držav, ki niso države članice, se uporabijo le, če to odobri nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ ali kateri koli drug pristojni varnostni organ države pošiljatelja in države prejemnika.

VII.   POŠILJANJE TAJNIH PODATKOV EU IZVAJALCEM V TRETJIH DRŽAVAH

30.

Pošiljanje tajnih podatkov EU izvajalcem in podizvajalcem v tretjih državah poteka v skladu z varnostnimi ukrepi, dogovorjenimi med GSS kot naročnikom in nacionalnim varnostnim organom/imenovanim varnostnim organom zadevne tretje države, v kateri je registriran izvajalec.

VIII.   DELO S PODATKI STOPNJE TAJNOSTI RESTREINT UE/EU RESTRICTED IN NJIHOVA HRAMBA

31.

GSS kot naročnik sme po potrebi v navezi z nacionalnim varnostnim organom/imenovanim varnostnim organom države članice na podlagi pogodbenih določb obiskovati prostore izvajalca/podizvajalca in preverjati, ali so bili skladno s pogodbo uvedeni vsi ustrezni ukrepi za varovanje tajnih podatkov EU stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

32.

Če to zahtevajo nacionalni zakoni in predpisi, GSS kot naročnik uradno obvesti nacionalne varnostne organe/imenovane varnostne organe ali kateri koli drug pristojni varnostni organ o pogodbah ali podizvajalskih pogodbah s tajnimi podatki stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

33.

Izvajalci ali podizvajalci in njihovo osebje za pogodbe s podatki stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ki jih sklene GSS, ne potrebujejo varnostnega dovoljenja organizacije ali dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

34.

GSS kot naročnik preuči ponudbe na razpisu za pogodbe, za katere je treba imeti dostop do podatkov stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ne glede na kakršne koli zahteve v zvezi z varnostnim dovoljenjem organizacije ali dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov v okviru nacionalnih zakonov in predpisov.

35.

Izvajalec lahko sklene podizvajalsko pogodbo pod pogoji, ki so skladni z odstavkom 21.

36.

Če pogodba vključuje delo s tajnimi podatki stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED v KIS, ki ga upravlja izvajalec, GSS kot naročnik zagotovi, da se v pogodbi ali kakršni koli podizvajalski pogodbi določijo potrebne tehnične in upravne zahteve glede akreditacije KIS, ki so v sorazmerju z ocenjenim tveganjem ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov. Naročnik in ustrezni nacionalni varnostni organ/imenovani varnostni organ se dogovorita o obsegu akreditacije takšnega KIS.

PRILOGA VI

IZMENJAVA TAJNIH PODATKOV S TRETJIMI DRŽAVAMI IN MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI

I.   UVOD

1.

V tej prilogi so določbe za izvajanje člena 12.

II.   OKVIRI ZA IZMENJAVO TAJNIH PODATKOV

2.

Če Svet ugotovi, da obstaja dolgoročna potreba po izmenjavi tajnih podatkov, se sklene

sporazum o varovanju tajnosti podatkov, ali

dogovor o izvajanju

v skladu s členom 12(2) ter oddelkoma III in IV ter na podlagi priporočila Varnostnega odbora.

3.

Če je treba tajne podatke EU, ki nastanejo za namene operacije CSDP, zagotoviti tretjim državam ali mednarodnim organizacijam, ki sodelujejo pri tej operaciji, in če ni nobenega okvira iz odstavka 2, izmenjavo tajnih podatkov EU s sodelujočo tretjo državo ali mednarodno organizacijo v skladu z oddelkom V ureja:

okvirni sporazum o sodelovanju;

ad hoc sporazum o sodelovanju; ali

če ni nobenega od teh sporazumov, ad hoc dogovor o izvajanju.

4.

Če okvira iz odstavkov 2 in 3 ni in je sprejeta odločitev o dajanju tajnih podatkov EU tretji državi ali mednarodni organizaciji izjemoma na ad hoc podlagi, se v skladu z oddelkom VI od zadevne tretje države ali mednarodne organizacije zahteva pisno jamstvo o tem, da varuje prejete tajne podatke EU v skladu s temeljnimi načeli in minimalnimi standardi iz tega sklepa.

III.   SPORAZUMI O VAROVANJU TAJNOSTI PODATKOV

5.

Sporazumi o varovanju tajnosti podatkov določajo temeljna načela in minimalne standarde, ki urejajo izmenjavo tajnih podatkov med EU in tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

6.

Sporazumi o varovanju tajnosti podatkov vsebujejo tehnične izvedbene določbe, o katerih se dogovorijo Varnostni urad GSS, Varnostni direktorat Evropske komisije in pristojni varnostni organ zadevne tretje države ali mednarodne organizacije. Te določbe upoštevajo stopnjo varovanja, ki jo določajo veljavni varnostni predpisi, strukture in postopki v zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji. Odobriti jih mora Varnostni odbor.

7.

Tajni podatki EU se ne izmenjujejo z elektronskimi sredstvi, razen če ni to izrecno določeno v sporazumu o varovanju tajnosti podatkov in/ali tehničnih izvedbenih določbah.

8.

V sporazumih o varovanju tajnih podatkov je določeno, da Varnostni urad GSS in Varnostni direktorat Evropske komisije pred izmenjavo tajnih podatkov v skladu z zadevnim sporazumom soglašata, da je stran prejemnica sposobna ustrezno zaščititi in varovati prejete podatke.

9.

Kadar Svet sklene sporazum o varovanju tajnosti podatkov, vsaka stran določi register, ki je glavna točka vstopa in izstopa pri izmenjavi tajnih podatkov.

10.

Za oceno učinkovitosti varnostnih predpisov, struktur in postopkov v zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji Varnostni urad GSS skupaj z Varnostnim direktoratom Evropske komisije v soglasju z zadevno tretjo državo ali mednarodno organizacijo opravi ocenjevalne obiske. Takšni ocenjevalni obiski se izvedejo v skladu z ustreznimi določbami iz Priloge III in ocenijo:

(a)

regulativni okvir, ki se uporablja za varovanje tajnih podatkov;

(b)

kakršne koli posebne značilnosti varnostne politike in načina organizacije varovanja tajnosti v tretji državi ali mednarodni organizaciji, ki lahko vplivajo na stopnjo tajnosti podatkov, ki se lahko izmenjajo;

(c)

dejanske varnostne ukrepe in postopke; ter

(d)

postopke varnostnega preverjanja za stopnjo tajnih podatkov EU, ki bodo dani.

11.

Skupina, ki opravlja ocenjevalni obisk v imenu EU, oceni, ali so varnostni predpisi in postopki v zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji ustrezni za varovanje tajnih podatkov EU določene stopnje.

12.

O ugotovitvah teh obiskov se pripravi poročilo, na podlagi katerega Varnostni odbor določi najvišjo stopnjo tajnih podatkov EU, ki se lahko z zadevno tretjo stranjo izmenjujejo v papirnati in, če je to primerno, v elektronski obliki, ter kakršne koli posebne pogoje za izmenjavo tajnih podatkov s to stranjo.

13.

Prizadevati si je treba, da se obisk, namenjen celoviti oceni varovanja tajnosti v zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji, opravi preden Varnostni odbor odobri izvedbene določbe, da se določita vrsta in učinkovitost obstoječega varnostnega sistema. Če to ni mogoče, Varnostni urad GSS predloži Varnostnemu odboru čim bolj popolno poročilo, v katerem ga na podlagi razpoložljivih informacij obvesti o veljavnih varnostnih predpisih in načinu organizacije varovanja tajnosti v zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji.

14.

Varnostni odbor lahko odloči, da se pred preučitvijo rezultatov ocenjevalnega obiska ne sme sporočati nobenih tajnih podatkov EU, ali da se smejo dati samo tajni podatki do navedene stopnje, ali lahko določi druge posebne pogoje, ki urejajo dajanje tajnih podatkov EU zadevnim tretjim državam ali mednarodnim organizacijam. Varnostni urad GSS o tem obvesti zadevno tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

15.

V medsebojnem dogovoru z zadevno tretjo državo ali mednarodno organizacijo Varnostni urad GSS redno opravlja nadaljnje ocenjevalne obiske, da preveri, ali so veljavne ureditve še vedno v skladu z dogovorjenimi minimalnimi standardi.

16.

Ko začne veljati sporazum o varovanju tajnih podatkov in se tajni podatki izmenjujejo z zadevno tretjo državo ali mednarodno organizacijo, lahko Varnostni odbor sklene, da bo spremenil najvišjo stopnjo tajnih podatkov EU, ki se lahko izmenjujejo v papirnati ali elektronski obliki, zlasti na podlagi nadaljnjih ocenjevalnih obiskov.

IV.   DOGOVORI O IZVAJANJU

17.

Če obstaja dolgoročna potreba po izmenjavanju tajnih podatkov, ki praviloma ne presegajo stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED, s tretjo državo ali mednarodno organizacijo, in je Varnostni odbor ugotovil, da zadevna stran nima dovolj razvitega varnostnega sistema, da bi bila zmožna skleniti sporazum o varovanju tajnosti podatkov, lahko generalni sekretar z odobritvijo Sveta z ustreznimi organi zadevne tretje države ali mednarodne organizacije sklene dogovor o izvajanju.

18.

Če pa je treba iz nujnih operativnih razlogov hitro vzpostaviti okvir za izmenjavo tajnih podatkov, lahko Svet izjemoma odloči, da se sklene dogovor o izvajanju za izmenjavo tajnih podatkov višje stopnje.

19.

Praviloma imajo dogovori o izvajanju obliko izmenjave pisem.

20.

Preden se tajni podatki EU dejansko dajo zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji, se opravi ocenjevalni obisk iz odstavka 10, poročilo pa se pošlje Varnostnemu odboru, ki mora o njem podati pozitivno mnenje. Če pa je Svet obveščen o izrednih razlogih za nujno izmenjavo tajnih podatkov, se lahko tajni podatki EU vseeno dajo, pod pogojem, da se stori vse, da se takšen ocenjevalni obisk opravi čim prej.

21.

Tajni podatki EU se ne izmenjujejo z elektronskimi sredstvi, razen če ni to izrecno določeno v dogovoru o izvajanju.

V.   IZMENJAVA TAJNIH PODATKOV V OKVIRU OPERACIJ CSDP

22.

Sodelovanje tretjih držav ali mednarodnih organizacij v operacijah CSDP urejajo okvirni sporazumi o sodelovanju. Ti sporazumi vključujejo določbe o dajanju tajnih podatkov EU, ki nastanejo za namene operacij CSDP, sodelujočim tretjim državam ali mednarodnim organizacijam. Najvišja stopnja tajnosti tajnih podatkov EU, ki se lahko izmenjujejo, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED za civilne operacije CSDP in CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL za vojaške operacije CSDP, razen če je drugače določeno v sklepu o vzpostavitvi posamezne operacije CSDP.

23.

Ad hoc sporazumi o sodelovanju, sklenjeni za določeno operacijo CSDP, vključujejo določbe o dajanju tajnih podatkov EU, ki nastanejo za namene te operacije, sodelujoči tretji državi ali mednarodni organizaciji. Najvišja stopnja tajnosti tajnih podatkov EU, ki se lahko izmenjujejo, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED za civilne operacije CSDP in CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL za vojaške operacije CSDP, razen če je drugače določeno v sklepu o vzpostavitvi posamezne operacije CSDP.

24.

Ad hoc dogovori o izvajanju glede sodelovanja tretje države ali mednarodne organizacije v določeni operaciji CSDP lahko med drugim vključujejo dajanje tajnih podatkov EU, ki nastanejo za namene operacije, tej tretji državi ali mednarodni organizaciji. Takšni ad hoc dogovori o izvajanju se sklenejo v skladu s postopkom iz odstavkov 17 in 18 oddelka IV. Najvišja stopnja tajnosti tajnih podatkov EU, ki se lahko izmenjujejo, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED za civilne operacije CSDP in CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL za vojaške operacije CSDP, razen če je drugače določeno v sklepu o vzpostavitvi posamezne operacije CSDP.

25.

Pred izvajanjem odločb o dajanju tajnih podatkov EU v skladu z odstavki 22, 23 in 24 niso potrebne nobene izvedbene ureditve ali ocenjevalni obiski.

26.

Če država gostiteljica, na ozemlju katere se izvaja operacija CSDP, z EU nima sklenjenega sporazuma o varovanju tajnosti podatkov ali dogovora o izvajanju za izmenjavo tajnih podatkov, se v primeru posebne in nujne operativne potrebe lahko sprejme ad hoc dogovor o izvajanju. Ta možnost je določena v sklepu o vzpostavitvi operacije CSDP. Pod temi pogoji se dajejo samo tajni podatki, ki nastanejo za namene operacije CSDP in so največ stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED. V skladu s takšnim ad hoc dogovorom o izvajanju se država gostiteljica zaveže, da bo varovala tajne podatke EU v skladu z minimalnimi standardi, ki niso manj strogi od standardov iz tega sklepa.

27.

V določbah o tajnih podatkih, ki se vključijo v okvirne sporazume o sodelovanju, ad hoc sporazume o sodelovanju in ad hoc dogovore o izvajanju iz odstavkov 22 do 24, je predvideno, da zadevna tretja država ali mednarodna organizacija zagotovi, da bo njeno osebje, dodeljeno kateri koli operaciji, varovalo tajne podatke EU v skladu z varnostnimi pravili Sveta in nadaljnjimi smernicami, ki jih izdajo pristojni organi, vključno s strukturo poveljevanja operacije.

28.

Če EU in sodelujoča tretja država ali mednarodna organizacija naknadno skleneta sporazum o varovanju tajnosti podatkov, ta sporazum nadomesti vsak okvirni sporazum o sodelovanju, ad hoc sporazum o sodelovanju ali ad hoc dogovor o izvajanju, kar zadeva izmenjavo tajnih podatkov EU in delo z njimi.

29.

Izmenjava tajnih podatkov EU z elektronskimi sredstvi ni dovoljena v okvirnem sporazumu o sodelovanju, ad hoc sporazumu o sodelovanju ali ad hoc dogovoru o izvajanju s tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če je to izrecno določeno v zadevnem sporazumu ali dogovoru.

30.

Tajni podatki EU, ki nastanejo za namene operacije CSDP, se lahko v skladu z odstavki 22 do 29 razkrijejo osebju, ki ga tej operaciji dodelijo tretje države ali mednarodne organizacije. Pri odobritvi dostopa temu osebju do tajnih podatkov EU v prostorih ali v KIS operacije CSDP je treba uporabiti ukrepe (vključno z evidenco razkritih tajnih podatkov EU), da se zmanjša nevarnost izgube ali nepooblaščenega razkritja. Takšni ukrepi so določeni v ustreznih načrtih ali dokumentih misije.

VI.   AD HOC DAJANJE TAJNIH PODATKOV EU V IZJEMNIH PRIMERIH

31.

Če ni okvira v skladu s prej navedenimi oddelki III do V in če Svet ali eno izmed njegovih pripravljalnih teles ugotovi, da obstaja izjemna potreba po dajanju tajnih podatkov EU tretji državi ali mednarodni organizaciji, GSS:

(a)

pri varnostnih organih zadevne tretje države ali mednarodne organizacije, kolikor je to mogoče, preveri, ali njeni varnostni predpisi, strukture in postopki zagotavljajo, da se tajni podatki EU, ki ji bodo dani, varujejo po standardih, ki niso manj strogi od standardov iz tega sklepa;

(b)

pozove Varnostni odbor, naj na podlagi razpoložljivih informacij izda priporočilo o tem, ali je mogoče zaupati varnostnim predpisom, strukturam in postopkom v tretji državi ali mednarodni organizaciji, ki naj bi prejela tajne podatke EU.

32.

Če Varnostni odbor izda pozitivno priporočilo glede dajanja tajnih podatkov EU, zadevo obravnava Odbor stalnih predstavnikov (COREPER), ki o tem sprejme odločitev.

33.

Če je priporočilo varnostnega odbora glede dajanja tajnih podatkov EU negativno:

(a)

v zadevah v zvezi s SZVP/CSDP o tem vprašanju razpravlja Politični in varnostni odbor, ki oblikuje priporočilo za odločitev COREPER-ja;

(b)

v vseh drugih zadevah o tem razpravlja COREPER, ki sprejme odločitev.

34.

Po potrebi in ob predhodnem pisnem soglasju organa izvora lahko COREPER odloči, da se lahko da le del tajnih podatkov, ali le, če se najprej zniža ali prekliče njihova stopnja tajnosti, ali če se podatki, ki naj bi jih dali, pripravijo brez navedbe vira ali prvotne stopnje tajnosti EU.

35.

GSS po sprejetju odločitve o dajanju tajnih podatkov EU pošlje zadevni dokument z oznako, da se dajo tretji državi ali mednarodni organizaciji. Preden se tajni podatki dejansko dajo ali ob njihovi predaji se zadevna tretja stran pisno zaveže, da bo varovala prejete tajne podatke EU v skladu s temeljnimi načeli in minimalnimi standardi iz tega sklepa.

VII.   POOBLASTILO ZA DAJANJE TAJNIH PODATKOV EU TRETJIM DRŽAVAM ALI MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM

36.

Če obstaja okvir za izmenjavo tajnih podatkov s tretjo državo ali mednarodno organizacijo v skladu z odstavkom 2, Svet sprejme odločitev, da se generalni sekretar pooblasti za dajanje tajnih podatkov EU zadevni tretji državi ali mednarodni organizaciji v skladu z načelom soglasja organa izvora.

37.

Če obstaja okvir za izmenjavo tajnih podatkov s tretjo državo ali mednarodno organizacijo v skladu z odstavkom 3, se generalni sekretar pooblasti za dajanje tajnih podatkov EU v skladu s sklepom o vzpostavitvi operacije CSDP in načelom o soglasju organa izvora.

38.

Generalni sekretar lahko takšno pooblastilo prenese na višje uradnike GSS ali druge podrejene osebe.


Dodatki

Dodatek A

Opredelitev pojmov

Dodatek B

Enakovrednost stopenj tajnosti

Dodatek C

Seznam nacionalnih varnostnih organov

Dodatek D

Seznam kratic

Dodatek A

OPREDELITEV POJMOV

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve:

 

„akreditacija“ pomeni postopek, ki se zaključi z uradno izjavo organa za varnostno akreditacijo, da lahko sistem deluje z določeno stopnjo tajnosti v posebnem varnostnem načinu delovanja v svojem operativnem okolju in s sprejemljivo stopnjo tveganja, ob predpostavki, da je bil izveden odobren sklop tehničnih, fizičnih, organizacijskih in postopkovnih varnostnih ukrepov;

 

„delo“ s tajnimi podatki EU pomeni vsa možna dejanja, v katera so vključeni tajni podatki EU v njihovem življenjskem ciklu. Zajema njihov nastanek, obdelavo, prenos, znižanje stopnje tajnosti, preklic tajnosti in uničenje. V zvezi s komunikacijskimi in informacijskimi sistemi zajema tudi njihovo zbiranje, prikaz, prenos in hrambo;

 

„dokument“ pomeni vse zabeležene informacije, ne glede na njihovo fizično obliko ali značilnosti;

 

„dovoljenje za dostop do tajnih podatkov“ (PSC) pomeni eno ali oboje od naslednjega:

„dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov“ (EU PSC) za dostop do tajnih podatkov EU pomeni pooblastilo organa GSS za imenovanje, sprejeto v skladu s tem sklepom po končani varnostni preiskavi, ki jo opravijo pristojni organi države članice, s katero je potrjeno, da se posameznik lahko pooblasti za dostop do tajnih podatkov EU do določene stopnje (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje) in do določenega datuma, če je bila ugotovljena potreba po seznanitvi zadevnega posameznika; ta posameznik je „varnostno preverjen“;

„nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov“ (national PSC) za dostop do tajnih podatkov EU pomeni izjavo pristojnega organa države članice, sprejeto po končani varnostni preiskavi, ki jo opravijo pristojni organi države članice in s katero je potrjeno, da se posameznik lahko pooblasti za dostop do tajnih podatkov EU do določene stopnje (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje) in do določenega datuma, če je bila ugotovljena potreba po seznanitvi zadevnega posameznika; ta posameznik je „varnostno preverjen“;

 

„fizična varnost“ – glej člen 8(1);

 

„globinska obramba“ pomeni uporabo več vrst varnostnih ukrepov, ki so urejeni kot večslojna obramba;

 

„imenovani varnostni organ“ (DSA) pomeni organ, odgovoren nacionalnemu varnostnemu organu države članice, ki je zadolžen, da industrijske ali druge subjekte obvešča o nacionalni politiki glede vseh zadev v zvezi z industrijsko varnostjo ter da zagotavlja usmeritve in pomoč pri njenem izvajanju. Funkcijo imenovanega varnostnega organa lahko opravlja nacionalni varnostni organ ali kateri koli drug pristojni organ;

 

„imetnik podatkov“ pomeni pravilno pooblaščeno osebo, za katero je ugotovljena potreba po seznanitvi in ki razpolaga s tajnim podatkom EU ter je zato odgovorna za njegovo varovanje;

 

„industrijska varnost“ – glej člen 11(1);

 

„industrijski ali drug subjekt“ pomeni subjekt, ki sodeluje pri dobavi blaga, izvedbi del ali opravljanju storitev; to je lahko industrijski, trgovski, storitveni, znanstveni, raziskovalni, izobraževalni ali razvojni subjekt ali samozaposlena oseba;

 

„izvajalec“ pomeni posameznika ali pravni subjekt, ki je pravno sposoben za izvajanje pogodb;

 

„komunikacijski in informacijski sistem (KIS)“ – glej člen 10(2);

 

„listina o varnostnih vidikih“ (SAL) pomeni sklop posebnih pogodbenih pogojev, ki jih objavi naročnik in so sestavni del vsake pogodbe s tajnimi podatki, ki vključuje dostop do tajnih podatkov EU ali njihov nastanek. Listina o varnostnih vidikih določa varnostne zahteve ali tiste elemente pogodbe, ki zahtevajo varovanje;

 

„material“ pomeni vsak dokument ali del stroja ali opreme, ki je že bil izdelan ali je v postopku izdelave;

 

„medsebojna povezanost“ – glej odstavek 31 v Prilogi IV;

 

„nevarnost“ pomeni morebiten vzrok neželenega dogodka, ki bi lahko škodil organizaciji ali kateremu od sistemov, ki jih uporablja; takšne nevarnosti so lahko naključne ali namerne (zlonamerne), zanje pa so značilni grozilni elementi, morebitni cilji in načini napada;

 

„obravnavanje tajnih podatkov“ – glej člen 9(1);

 

„operacija CSDP“ pomeni vojaško ali civilno operacijo kriznega upravljanja, vzpostavljeno na podlagi naslova V, poglavja 2 Pogodbe EU;

 

„organ izvora“ pomeni institucijo EU, agencijo ali organ, državo članico, tretjo državo ali mednarodno organizacijo, v pristojnosti katere so nastali tajni podatki in/ali so bili uvedeni v strukture EU;

 

„osebna varnost“ – glej člen 7(1);

 

„podizvajalska pogodba s tajnimi podatki“ pomeni pogodbo, ki jo izvajalec GSS sklene z drugim izvajalcem (tj. podizvajalcem) za dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanje storitev, katere izpolnitev zahteva ali vključuje dostop do tajnih podatkov EU ali njihovo nastajanje;

 

„pogodba s tajnimi podatki“ pomeni pogodbo, ki jo GSS sklene z izvajalcem za dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanje storitev, katere izpolnitev zahteva ali vključuje dostop do tajnih podatkov EU ali njihovo nastajanje;

 

„postopek za obvladovanje varnostnega tveganja“ pomeni celoten postopek opredelitve, nadzorovanja in čim večje omejitve negotovih dogodkov, ki bi lahko vplivali na varnost organizacije ali katerega od sistemov, ki jih uporablja. Zajema vse dejavnosti, povezane s tveganjem, vključno z njegovo oceno, obravnavo, sprejemanjem in obveščanjem o tveganju;

 

„potrdilo za dostop do tajnih podatkov“ (PSCC) pomeni potrdilo, ki ga izda pristojni organ in dokazuje, da je posameznik varnostno preverjen in ima veljavno nacionalno ali dovoljenje EU za dostop do tajnih podatkov. Na potrdilu so navedeni stopnja tajnosti podatkov EU, do katerih ima lahko posameznik dostop (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje), datum veljavnosti ustreznega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in datum izteka veljavnosti samega potrdila;

 

„preklic stopnje tajnosti“ pomeni odstranitev vsakršne stopnje tajnosti;

 

„preostalo tveganje“ pomeni tveganje, ki je še vedno prisotno, potem ko so bili izvedeni varnostni ukrepi, saj vseh nevarnosti ni mogoče preprečiti in vseh ranljivih točk ni mogoče odpraviti;

 

„ranljiva točka“ pomeni kakršno koli pomanjkljivost, zaradi katere se lahko uresniči ena ali več nevarnosti. Ranljiva točka lahko pomeni opustitev dejanja ali pa se nanaša na pomanjkljivost v nadzoru – ta morda ni dovolj strog, popoln ali dosleden –, ki je lahko tehnične, postopkovne, fizične, organizacijske ali operativne narave.

 

„sredstvo“ pomeni vse, kar je pomembno za organizacijo, njene poslovne dejavnosti in njihovo kontinuiteto, vključno z informacijskimi viri, ki podpirajo naloge organizacije;

 

„šifrirni material“ pomeni šifrirne algoritme, šifrirne module strojne in programske opreme ter izdelke, vključno s podrobnostmi izvajanja in s tem povezano dokumentacijo, ter šifrirne ključe;

 

„tajni podatki EU“ – glej člen 2(1);

 

„TEMPEST“ pomeni preiskavo, preučevanje in nadzor škodljivega elektromagnetnega oddajanja ter ukrepe za njegovo preprečevanje;

 

„tveganje“ pomeni možnost, da se zaradi notranje ali zunanje ranljive točke organizacije ali katerega koli sistema, ki ga uporablja, uresniči določena grožnja, kar lahko škodi organizaciji in njenim opredmetenim ali neopredmetenim sredstvom. Meri se kot kombinacija verjetnosti pojava nevarnosti in njihovega učinka.

„sprejemanje tveganja“ je odločitev, da je preostalo tveganje še naprej prisotno potem, ko se je poskušalo tveganje obvladati;

„ocena tveganja“ zajema opredelitev nevarnosti in ranljivih točk ter izvedbo s tem povezane analize tveganja, tj. analize verjetnosti in učinka;

„obveščanje o tveganju“ zajema osveščanje skupnosti uporabnikov KIS o tveganjih, obveščanje organov za odobritev o tveganjih in poročanje o tveganjih operativnim organom;

„obravnava tveganja“ zajema ublažitev tveganja, njegovo odpravo, zmanjšanje (z ustrezno kombinacijo tehničnih, fizičnih, organizacijskih ali postopkovnih ukrepov), prenos ali spremljanje;

 

„varnostna navodila za program/projekt“ (Programme/Project Security Instructions – PSI) pomenijo seznam varnostnih postopkov, ki se uporabljajo za določen program/projekt zaradi standardizacije varnostnih postopkov. Ta seznam je mogoče revidirati kadar koli v času trajanja programa/projekta;

 

„varnostna preiskava“ pomeni preiskovalne postopke, ki jih izvede pristojni organ države članice v skladu z njenimi nacionalnimi zakoni in predpisi z namenom pridobiti jamstvo, da niso znane nobene negativne informacije, zaradi katerih osebi ne bi odobrili nacionalnega dovoljenja ali dovoljenja EU za dostop do tajnih podatkov EU do določene stopnje (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje);

 

„varnostni način delovanja“ pomeni opredelitev pogojev za delovanje KIS na podlagi stopnje tajnosti podatkov, s katerimi poteka delo v sistemu, in stopenj varnostnega preverjanja, uradnih odobritev dostopa in potrebe njegovih uporabnikov po seznanitvi. Za delo s tajnimi podatki ali njihov prenos obstajajo štirje načini delovanja: „namenski način“, „način po sistemu visoke varnosti“, „oddelčni način“ in „večstopenjski način“;

„namenski način“ pomeni način delovanja, pri katerem so VSI posamezniki, ki imajo dostop do KIS, varnostno preverjeni do najvišje stopnje tajnosti podatkov, s katerimi poteka delo v KIS, in za katere velja splošna potreba po seznanitvi z VSEMI podatki, s katerimi poteka delo v okviru KIS;

„način po sistemu visoke varnosti“ pomeni način delovanja, pri katerem so VSI posamezniki, ki imajo dostop do KIS, varnostno preverjeni do najvišje stopnje tajnosti podatkov, s katerimi poteka delo v KIS, splošna potreba po seznanitvi s podatki, s katerimi poteka delo v KIS, pa NI enaka za VSE posameznike, ki imajo dostop do KIS; dostop do podatkov lahko odobri posameznik;

„oddelčni način“ pomeni način delovanja, pri katerem so vsi posamezniki, ki imajo dostop do KIS, varnostno preverjeni do najvišje stopnje tajnosti podatkov, s katerimi poteka delo v KIS, vsi posamezniki, ki imajo dostop do KIS, pa niso uradno pooblaščeni za dostop do vseh podatkov, s katerimi poteka delo v okviru KIS; uradno pooblastilo pomeni, da dostopa ne more odobriti posameznik, pač pa je nadzor urejen formalno in centralizirano;

„večstopenjski način“ pomeni način delovanja, pri katerem VSI posamezniki, ki imajo dostop do KIS, niso varnostno preverjeni do najvišje stopnje tajnosti podatkov, s katerimi poteka delo v KIS, splošna potreba po seznanitvi s podatki, s katerimi poteka delo v okviru KIS, pa ni enaka za vse posameznike, ki imajo dostop do KIS;

 

„varnostno dovoljenje organizacije“ (FSC) pomeni upravno ugotovitev nacionalnega varnostnega organa ali imenovanega varnostnega organa, da lahko določena organizacija z varnostnega vidika nudi ustrezno stopnjo varovanja tajnih podatkov EU določene stopnje tajnosti ter da je njeno osebje, ki mora imeti dostop do tajnih podatkov EU, primerno varnostno preverjeno in poučeno o ustreznih varnostnih zahtevah, ki so potrebne za dostop do tajnih podatkov EU in njihovo varovanje;

 

„vodič po stopnjah tajnosti“ (SCG) pomeni dokument, ki opisuje elemente programa ali pogodbe, ki so tajni, in določa ustrezne stopnje tajnosti. Vodič po stopnjah tajnosti se lahko v času trajanja programa ali pogodbe razširi, stopnja tajnosti elementov podatkov pa se lahko spremeni ali zniža. Če obstaja vodič po stopnjah tajnosti, je del listine o varnostnih vidikih;

 

„vpis“ – glej odstavek 18 v Prilogi III;

 

„zagotavljanje informacijske varnosti“ – glej člen 10(1);

 

„znižanje stopnje tajnosti“ pomeni razvrstitev v nižjo stopnjo tajnosti;

 

„življenjski cikel KIS“ pomeni celoten čas obstoja komunikacijskega in informacijskega sistema, ki zajema začetek, zasnovo, načrtovanje, analizo zahtev, projektiranje, razvoj, testiranje, izvajanje, delovanje, vzdrževanje in razgradnjo;

Dodatek B

ENAKOVREDNE STOPNJE TAJNOSTI

EU

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgija

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

opomba (1) spodaj

Bolgarija

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Češka republika

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danska

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Nemčija

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2)— VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estonija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grčija

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Španija

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Francija

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

opomba (3) spodaj

Irska

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Ciper

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luksemburg

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Madžarska

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nizozemska

Stg ZEER GEHEIM

Stg GEHEIM

Stg CONFIDENTIEEL

Dep VERTROUWELIJK

Avstrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Poljska

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalska

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Romunija

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovenija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovaška

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finska

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Švedska (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Združeno kraljestvo

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding ni stopnja tajnosti v Belgiji. Belgija s podatki stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ dela in jih varuje na način, ki ni manj strog od standardov in postopkov, opisanih v varnostnih predpisih Sveta Evropske unije.

(2)  Nemčija: VS = Verschlusssache.

(3)  Francija v svojem nacionalnem sistemu ne uporablja stopnje „RESTREINT“. Francija s podatki stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ dela in jih varuje na način, ki ni manj strog od standardov in postopkov iz varnostnih predpisov Sveta Evropske unije.

(4)  Švedska: oznake stopenj tajnosti v zgornji vrstici uporabljajo obrambni organi, tiste iz spodnje vrstice pa drugi organi.

Dodatek C

SEZNAM NACIONALNIH VARNOSTNIH ORGANOV

BELGIJA

Autorité nationale de Sécurité

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

15, rue des Petits Carmes

B-1000 Bruxelles

Telefon sekretariata: + 32/2/501 45 42

Faks: + 32/2/501 45 96

E-pošta: nvo-ans@diplobel.fed.be

DANSKA

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telefon: + 45/33/14 88 88

Faks: + 45/33/43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 Copenhagen Ø

Telefon: + 45/33/32 55 66

Faks: + 45/33/93 13 20

BOLGARIJA

State Commission on Information Security

90 Cherkovna Str.

BG-1505 Sofia

Telefon: + 359/2/921 5911

Faks: + 359/2/987 3750

E-pošta: dksi@government.bg

Spletno mesto: www.dksi.bg

NEMČIJA

Bundesministerium des Innern

Referat ÖS III 3

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon: + 49/30/18 681 0

Faks: + 49/30/18 681 1441

E-pošta: oesIII3@bmi.bund.de

ČEŠKA REPUBLIKA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

CZ-150 06 Praha 56

Telefon: + 420/257 28 33 35

Faks: + 420/257 28 31 10

E-pošta: czech.nsa@nbu.cz

Spletno mesto: www.nbu.cz

ESTONIJA

National Security Authority Department

Estonian Ministry of Defence

Sakala 1

15094 Tallinn, Estonia

Telefon: +372/7170 113, +372/7170 117

Faks: +372/7170 213

E-pošta: nsa@kmin.ee

IRSKA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

76 - 78 Harcourt Street

Dublin 2 Ireland

Telefon: + 353/1/ 478 08 22

Faks: + 353/1/ 408 29 59

ŠPANIJA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

E-28023 Madrid

Telefon: + 34/91/372 50 00

Faks: + 34/91/372 58 08

E-pošta: nsa-sp@areatec.com

GRČIJA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)

Ελλάδα

Τηλέφωνα: + 30/210/657 20 45 (ώρες γραφείου)

+ 30/210/657 20 09 (ώρες γραφείου)

Φαξ: + 30/210/653 62 79

+ 30/210/657 76 12

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos – Athens

Telefon: + 30/210/657 20 45

+ 30/210/657 20 09

Faks: + 30/210/653 62 79

+ 30/210/657 76 12

FRANCIJA

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 Boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telefon: + 33/1/71 75 81 77

Faks: + 33/1/71 75 82 00

ITALIJA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telefon: + 39/06/611 742 66

Faks: + 39/06/488 52 73

LATVIJA

National Security Authority

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia

P.O.Box 286

LV 1001, Riga

Telefon: +371/6702 54 18

Faks: +371/6702 54 54

E-pošta: ndi@sab.gov.lv

CIPER

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: + 357/22/80 75 69, + 357/22/80 76 43, + 357/22/80 77 64

Τηλεομοιότυπο: + 357/22/30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

CY-1432 Nicosia

Telefon: + 357/22/80 75 69, + 357/22/80 76 43, +357 /22/80 77 64

Faks: + 357/22/30 23 51

E-pošta: cynsa@mod.gov.cy

LITVA

Lietuvos Respublikos paslapciu apsaugos koordinavimo komisija

The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania

National Security Authority

Gedimino 40/1

LT-01110 Vilnius

Telefon: + 370/5/266 32 01, + 370/5/266 32 02

Faks: + 370/5/266 32 00

E-pošta: nsa@vsd.lt

LUKSEMBURG

Autorité nationale de Sécurité

Boîte postale 2379

L-1023 Luxembourg

Telefon: + 352/2478 22 10 centrala

+ 352/2478 22 53 neposredna številka

Faks: + 352/2478 22 43

NIZOZEMSKA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

NL-2500 EA Den Haag

Telefon: + 31/70/320 44 00

Faks: + 31/70/320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

NL-2500 ES Den Haag

Telefon: + 31/70/318 70 60

Faks: + 31/70/318 75 22

MADŽARSKA

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

(National Security Authority)

P.O. Box 2

HU-1357 Budapest

Telefon: + 361/346 96 52

Faks: + 361/346 96 58

E-pošta: nbf@nbf.hu

Spletno mesto: www.nbf.hu

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telefon: + 356/21 24 98 44

Faks: + 356/25 69 53 21

AVSTRIJA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014

Wien

Telefon: + 43/1/531 15 25 94

Faks: + 43/1/531 15 26 15

POLJSKA

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

(Internal Security Agency)

2A Rakowiecka St.

PL-00-993 Warszawa

Telefon: + 48/22/585 73 60

Faks: + 48/22/585 85 09

E-pošta: nsa@abw.gov.pl

Spletno mesto: www.abw.gov.pl

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego

(Military Counter-Intelligence Service)

Classified Information Protection Bureau

Oczki 1

PL-02-007 Warszawa

Telefon: + 48/22/684 12 47

Faks: + 48/22/684 10 76

E-pošta: skw@skw.gov.pl

ROMUNIJA

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

(Romanian NSA – ORNISS

National Registry Office for Classified Information)

4 Mures Street

RO-012275 Bucharest

Telefon: 00 4 021 224 58 30

Faks: 00 4 021 224 07 14

E-pošta: nsa.romania@nsa.ro

Spletno mesto: www.orniss.ro

PORTUGALSKA

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Rua da Junqueira, 69

1300-342 Lisboa

Telefon: +351/ 213 031 710

Faks: +351/ 213 031 711

SLOVENIJA

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

SI-1000 Ljubljana

Telefon: + 386 14781390

Faks: + 386 14781399

SLOVAŠKA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

SVK-850 07 Bratislava

Telefon: + 421/2/68 69 23 14

Faks: + 421/2/63 82 40 05

Spletno mesto: www.nbusr.sk

ŠVEDSKA

Utrikesdepartementet

(Ministry for Foreign Affairs)

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telefon: + 46/8/405 54 44

Faks: + 46/8/723 11 76

E-pošta: ud-nsa@foreign.ministry.se

FINSKA

National Security Authority

Ministry for Foreign Affairs

P.O. Box 453

FI-00023 Government

Telefon 1: + 358/9/160 56487

Telefon 2: + 358/9/160 56484

Faks: + 358/9/160 55140

E-pošta: NSA@formin.fi

ZDRUŽENO KRALJESTVO

UK National Security Authority

Room 335, 3rd floor

70 Whitehall

PO Box 60628 London

SW1A 2AS

Telefon 1: + 44/20/7276 5649

Telefon 2: +44/20/7276 5497

Faks: + 44/20/7276 5651

E-pošta: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

Dodatek D

SEZNAM KRATIC

Kratica

Pomen

AQUA

ustrezno usposobljen organ (Appropriately Qualified Authority)

BPS

storitve v zvezi z zaščito razmejitve (Boundary Protection Services)

CAA

organ za odobritev šifrirnih metod in izdelkov (Crypto Approval Authority)

CCTV

sistem televizije zaprtega kroga (Closed Circuit Television)

CDA

organ za razpošiljanje šifriranega materiala (Crypto Distribution Authority)

CFSP

skupna zunanja in varnostna politika (Common Foreign and Security Policy)

KIS

komunikacijski in informacijski sistemi (Communication and Information Systems (CIS))

COREPER

Odbor stalnih predstavnikov (Commitee of Permanent Representatives)

CSDP

skupna varnostna in obrambna politika (Common Security and Defence Policy)

DSA

imenovani varnostni organ (Designated Security Authority)

ECSD

Varnostni direktorat Evropske komisije (European Commission Security Directorate)

EUCI

tajni podatki EU (EU Classified Information)

EUSR

posebni predstavnik EU (EU Special Representative)

FSC

varnostno dovoljenje organizacije (Facility Security Clearance)

GSS

generalni sekretariat Sveta (General Secretariat of the Council (GSC))

IA

informacijska varnost (Information Assurance)

IAA

organ za zagotavljanje informacijske varnosti (Information Assurance Authority)

IDS

sistem odkrivanja vdorov (Intrusion Detection System)

IT

informacijska tehnologija (Information Technology)

NSA

nacionalni varnostni organ (National Security Authority)

PSC

pooblastilo za dostop do tajnih podatkov (Personnel Security Clearance)

PSCC

potrdilo za dostop do tajnih podatkov (Personnel Security Clearance Certificate)

PSI

varnostna navodila za program/projekt (Programme/Project Security Instructions)

SAA

organ za varnostno akreditacijo (Security Accreditation Authority)

SAB

odbor za varnostno akreditacijo (Security Accreditation Board)

SAL

listina o varnostnih vidikih (Security Aspects Letter)

SecOPs

varnostno-operativni postopki (Security Operating Procedures)

SCG

vodič po stopnjah tajnosti (Security Classification Guide)

SSRS

izjava o posebnih varnostnih zahtevah, značilnih za sistem (System-Specific Security Requirement Statement)

TA

organ TEMPEST (TEMPEST Authority)


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

27.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/66


SKLEP št. 1/2011 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-MAROKO

z dne 30. marca 2011

o spremembi Priloge II k Protokolu 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi, ki vsebuje seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek dobil status blaga s poreklom

(2011/293/EU)

PRIDRUŽITVENI SVET EU-MAROKO JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 39 njegovega Protokola 4,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Spremembe nomenklature, ki jo ureja Konvencija o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem) Svetovne carinske organizacije, so začele veljati 1. januarja 2007.

(2)

Posledično bi glede na številne spremembe seznama iz Priloge II k Protokolu 4 (v nadaljnjem besedilu: Priloga II) navedeni seznam bilo treba zaradi jasnosti v celoti nadomestiti.

(3)

Spremembe harmoniziranega sistema niso namenjene spremembi pravil o poreklu, zato v zvezi s tem Priloga II ostane v veljavi, spremembe navedene priloge bi pa bilo treba retroaktivno uporabljati od 1. januarja 2007.

(4)

Prilogo II bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Protokolu 4 Sporazuma, ki vsebuje seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek dobil status blaga s poreklom, se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

V Bruslju, 30. marca 2011

Za Pridružitveni svet EU-Maroko

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 70, 18.3.2000, str. 2.


PRILOGA

„PRILOGA II

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELEK DOBIL STATUS BLAGA S POREKLOM

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v Sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele Sporazuma.

Tarifna številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim dodeli status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

Poglavje 1

Žive živali

Vse živali iz Poglavja 1 so v celoti pridobljene.

 

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 v celoti pridobljeni.

 

Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 3 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 4

Mlečni izdelki; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 4 v celoti pridobljeni.

 

0403

pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali ne, aromatizirano ali ne ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom ali ne.

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 4 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) iz tar. št. 2009 že izdelki s poreklom in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 5 v celoti pridobljeni.

 

ex ex 0502

pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča.

Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak.

 

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 6 v celoti pridobljeni in

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 7 v celoti pridobljeni.

 

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:

je vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 9

Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 9 v celoti pridobljeni.

 

0901

kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

0902

čaj, pravi, aromatiziran ali ne,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

ex ex 0910

mešanice začimb.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 10 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljene.

 

ex ex 1106

moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713.

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708.

 

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 12 v celoti pridobljeni.

 

1301

šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer: balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 1301 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar–agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani,

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje.

 

drugo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 14 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 15

Olja in masti živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

1501

prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503:

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. št. 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

 

drugo,

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih odpadkov prašičev iz tar. št. 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih odpadkov perutnine iz tar. št. 0207.

 

1502

maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503,

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. št. 0506.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 2 v celoti pridobljeni.

 

1504

masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

 

 

trdne frakcije,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1504.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni.

 

ex ex 1505

prečiščen lanolin,

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št. 1505.

 

1506

druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

 

 

trdne frakcije,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1506.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 2 v celoti pridobljeni.

 

1507 do 1515

rastlinska olja in njihove frakcije:

 

 

sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje kopre, palmovih jedrc, orehov palme babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

trdne frakcije, razen iz jojoba olja,

Izdelava iz drugih materialov iz tar. št. 1507 do 1515.

 

drugo,

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni.

 

1516

masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani,

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 2 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

 

1517

margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516.

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

 

Poglavje 16

Pripravki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Izdelava:

iz živali iz Poglavja 1 in/ali

pri katerih so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 3 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 1701

sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1702

drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamelni sladkor:

 

 

kemično čista maltoza in fruktoza,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1702.

 

drugi sladkorji v trdnem stanju, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že materiali s poreklom.

 

ex ex 1703

melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1704

sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

sladni izvleček,

Izdelava iz žit iz Poglavja 10

 

drugo.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

 

 

ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev,

Izdelava, pri kateri so vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste ‚durum‘ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

 

ki vsebujejo 20 mas. % mesa, klavničnih proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev.

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita in izdelki iz njih (razen pšenice vrste ‚durum‘ in izdelkov iz nje) v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni.

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz krompirjevega škroba iz tar. št. 1108.

 

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 1806,

pri kateri so vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste ‚durum‘ ter koruze vrste Zea indurata in izdelkov iz njih) v celoti pridobljeni in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz Poglavja 11.

 

ex Poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljene.

 

ex ex 2001

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2004 in ex ex 2005

krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

2006

vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

2007

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2008

oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna.

 

arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

drugi, razen sadje in oreški, kuhani drugače kakor v sopari ali vodi, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, zmrznjeni,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

2009

sadni sokovi (vključno z grozdnim moštom) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor oziroma druga sladila ali ne.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 21

Razna živila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

2101

ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena.

 

2103

pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

 

gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

ex ex 2104

juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005.

 

2106

živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali materiali, pridobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeno.

 

2202

vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) že izdelki s poreklom.

 

2207

nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka.

 

2208

nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka.

 

ex Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2301

kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni.

 

ex ex 2303

ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. %,

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena.

 

ex ex 2306

oljne pogače in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja,

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene.

 

2309

proizvodi, ki se uporabljajo kot krma za živali.

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom in

so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 3 v celoti pridobljeni.

 

ex Poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 24 v celoti pridobljeni.

 

2402

cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov,

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 s poreklom.

 

ex ex 2403

tobak za kajenje.

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 s poreklom.

 

ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2504

naravni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in zmlet,

Bogatenje vsebnosti ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita.

 

ex ex 2515

marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm,

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan), debeline nad 25 cm.

 

ex ex 2516

granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm,

Rezanje kamna, z žaganjem ali drugače (tudi če je že žagan), debeline nad 25 cm.

 

ex ex 2518

žgan dolomit,

Žganje nežganega dolomita.

 

ex ex 2519

zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).

 

ex ex 2520

sadra, posebej pripravljena za zobozdravstvo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2524

naravna azbestna vlakna,

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

 

ex ex 2525

sljuda v prahu,

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

 

ex ex 2530

zemeljske barve, žgane ali v prahu.

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

 

Poglavje 26

Rude, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 2707

olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega maso nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 vol. % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za pogonsko gorivo ali kurjavo,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2709

nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih materialov, surova,

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov.

 

2710

olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2711

naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2712

vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2713

naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2714

bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2715

bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr. bituminozni kit, ‚cutback‘).

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2805

mešane kovine,

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2811

žveplov trioksid,

Izdelava iz žveplovega dioksida.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2833

aluminijev sulfat,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2840

natrijev perborat,

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2852

živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivatov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2852, 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2901

aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2902

cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2905

alkoholati kovin iz te tarifne številke in iz etilnega alkohola,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 2905. Lahko pa se uporabljajo kovinski alkoholi iz te tarifne številke, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

2915

nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo–, nitro– ali nitrozo derivati,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2932

notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

2933

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

2934

nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene; druge heterociklične spojine,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 2939

koncentrati makove slame, ki vsebujejo vsaj 50 mas % alkaloidov.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 30

Farmacevtski izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3002

človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi:

 

 

proizvodi, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali oblikah, ali pakiranje za prodajo na drobno,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

 

 

– –

človeška kri,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

– –

živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično rabo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

– –

krvne frakcije, razen antiserumov, hemoglobina, globulina iz krvi in globulina iz serumov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

– –

hemoglobin, globulin iz krvi in globulin iz serumov,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

– –

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3003 in 3004

zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006):

 

 

pridobljena iz amikacina iz tar. št. 2941,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 3006

odpadni farmacevtski izdelki, navedeni v opombi 4(k) k temu poglavju,

Ohrani se tisto poreklo izdelka, kot je v njegovi izvirni uvrstitvi.

 

sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju, absorpcijske ali ne:

 

 

iz plastičnih mas,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (3).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

iz tkanin,

Izdelava iz (4):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje

ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

pripomočki, ki se uporabljajo za stomo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 31

Gnojila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3105

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente– dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega Poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen:

natrijev nitrat,

kalcijev cianamid,

kalijev sulfat,

magnezijev kalijev sulfat.

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; črnila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3201

tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati,

Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3205

lak barve; preparati, predvideni v opombi 3 k tem poglavju, na osnovi ‚lak barv‘ (5).

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3205, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3301

eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge ‚skupine‘ (6) v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto skupino, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in ‚zobarski voski‘ ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3403

mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov,

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3404

umetni voski in pripravljeni voski:

 

 

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen:

hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tar. št. 1516,

maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar. št. 3823, in

materialov iz tar. št. 3404.

Ti materiali se lahko uporabijo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3505

dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

 

 

škrobni etri in estri,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3505.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3507

pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3701

fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

 

 

plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo (polaroid), v kasetah,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3702, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3701 in 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3702

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3704

fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti.

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3801

koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3803

rafinirano tal-olje,

Rafiniranje surovega tal-olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3805

sulfatna terpentinska olja, prečiščena,

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3806

smolni estri,

Izdelava iz smolnih kislin.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3807

lesni katran (lesna katranska smola),

Destilacija lesnega katrana.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

3808

insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke),

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3809

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3810

preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3811

preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja,

 

 

pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3812

pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3813

preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3814

sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3818

kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3819

tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3820

preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 3821

pripravljene podlage za razvoj ali vzdrževanje mikroorganizmov (vključno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, človeških ali živalskih celic,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3822

pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006; standardni referenčni vzorci,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3823

industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

 

industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

industrijski maščobni alkoholi,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3823.

 

3824

pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

naslednji iz te tarifne številke:

– –

pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih proizvodov,

– –

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri,

– –

sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905,

– –

naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli,

– –

ionski izmenjalci,

– –

absorbcijska sredstva (getterji) za vakuumske cevi,

– –

alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina,

– –

amoniakova voda in izkoriščeni oksidi, dobljeni pri čiščenju plina iz premoga,

– –

sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri,

– –

fuzelno in dipelovo olje,

– –

mešanice soli, ki vsebujejo različne anione,

– –

paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

drugo.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3901 do 3915

Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex ex 3907 in 3912, za kateri so pravila določena spodaj:

 

 

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgornjih mejah, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (3).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (3).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3907

kopolimeri, izdelani iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS),

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (3).

 

poliester,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna in/ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata.

 

3912

celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3916 do 3921

Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen iz tar. št. ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 in ex ex 3921, za katere so pravila določena spodaj:

 

 

ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno z kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

drugo:

 

 

– –

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgornjih mejah, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (3).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

– –

drugo,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (3).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3916 in ex ex 3917

profilni izdelki in cevi,

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex ex 3920

listi ali filmi iz ionomerov,

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline, delno nevtralizirane z ioni kovine, predvsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

listi iz regenerirane celuloze, poliamida ali polietilena,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 3921

folije iz plastičnih mas, metalizirane.

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (7).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

3922 do 3926

izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4001

laminirane plošče iz surove gume za čevlje.

Laminacija listov iz naravnega kavčuka.

 

4005

mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

4012

protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume):

 

 

protektirane gume, trdne gume ali gume z zračnimi komorami,

Protektiranje rabljenih gum.

 

drugo,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4011 in 4012.

 

ex ex 4017

izdelki iz trde gume.

Izdelava iz trde gume.

 

ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

 

ex ex 4102

surove kože ovac ali jagnjet, brez volne,

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno.

 

4104 do 4106

strojene ali ‚crust‘ kože, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane,

Ponovno strojenje strojenega usnja

ali

izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.