ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.132.slv

Uradni list

Evropske unije

L 132

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
19. maj 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite ( 1 )

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/285/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 12. maja 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov

5

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2011 z dne 18. maja 2011 o stooseminštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

6

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 481/2011 z dne 18. maja 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

9

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 482/2011 z dne 18. maja 2011 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot

11

 

 

SKLEPI

 

 

2011/286/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. maja 2011 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

13

 

 

2011/287/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 13. maja 2011 o stališču Evropske unije na Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede pristopa Republike Vanuatu k Svetovni trgovinski organizaciji

14

 

 

2011/288/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 12. maja 2011 o zagotovitvi preventivne srednjeročne finančne pomoči EU Romuniji

15

 

 

2011/289/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 12. maja 2011 o odobritvi vzajemne pomoči Romuniji

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/1


DIREKTIVA 2011/51/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. maja 2011

o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 79(2)(a) in (b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (2), se ne uporablja za upravičence do mednarodne zaščite, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (3).

(2)

Možnost pridobitve statusa rezidenta za daljši čas v državi članici po določenem času je pomemben element za popolno integracijo upravičencev do mednarodne zaščite v državi članici bivanja.

(3)

Status rezidenta za daljši čas je za upravičence do mednarodne zaščite pomemben tudi za spodbujanje gospodarske in socialne kohezije, ki je temeljni cilj Unije, naveden v Pogodbi o delovanju Evropske unije.

(4)

Upravičencem do mednarodne zaščite bi zato moralo biti omogočeno, da pridobijo status rezidenta za daljši čas v državi članici, ki jim je priznala mednarodno zaščito, pod enakimi pogoji kot drugi državljani tretjih držav.

(5)

Glede na pravico upravičencev do mednarodne zaščite do prebivanja v državah članicah razen tiste, ki jim je priznala mednarodno zaščito, je treba zagotoviti, da so te druge države članice obveščene o ozadju zaščite zadevnih oseb, da se jim omogoči izpolnitev njihovih obveznosti glede načela nevračanja.

(6)

Upravičenci do mednarodne zaščite, ki so rezidenti za daljši čas, bi morali biti pod določenimi pogoji obravnavani enako kot državljani države članice bivanja v številnih gospodarskih in socialnih zadevah, tako da bi status rezidenta za daljši čas pomenil resničen instrument za integracijo rezidentov za daljši čas v družbo, v kateri živijo.

(7)

Enako obravnavanje upravičencev do mednarodne zaščite v državi članici, ki jim je priznala mednarodno zaščito, ne bi smelo posegati v pravice in ugodnosti, zagotovljene v skladu z Direktivo 2004/83/ES in Konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena s Protokolom, podpisanim v New Yorku dne 31. januarja 1967 („Ženevska konvencija“).

(8)

Pogoji, določeni v Direktivi 2003/109/ES glede pravice rezidenta za daljši čas do prebivanja v drugi državi članici in pridobitve statusa rezidenta za daljši čas v tej državi, bi se morali uporabljati enako za vse državljane tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

(9)

Prenos odgovornosti za zaščito upravičencev do mednarodne zaščite je izven področja uporabe te direktive.

(10)

Kadar namerava država članica na podlagi razloga iz Direktive 2003/109/ES izgnati upravičenca do mednarodne zaščite, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas v tej državi članici, bi morala ta oseba uživati zaščito pred vračanjem, zagotovljeno z Direktivo 2004/83/ES in členom 33 Ženevske konvencije. V ta namen je treba za osebo, ki uživa mednarodno zaščito v državi članici, ki ni država članica, v kateri oseba trenutno prebiva kot rezident za daljši čas, določiti, da je ta oseba lahko izgnana samo v državo članico, ki ji je dodelila mednarodno zaščito, in da mora ta država članica ponovno sprejeti to osebo, razen če je vračanje dopustno na podlagi Direktive 2004/83/ES. Ista jamstva bi se morala uporabljati tudi za upravičenca do mednarodne zaščite, ki še ni pridobil statusa rezidenta za daljši čas v drugi državi članici vendar tam že prebiva.

(11)

Če je izgon upravičenca do mednarodne zaščite izven ozemlja Unije dovoljen na podlagi Direktive 2004/83/ES, bi morale države članice zagotoviti, da se pridobijo vse informacije od ustreznih virov, po potrebi tudi od države članice, ki je priznala mednarodno zaščito, in te informacije temeljito preučiti, da je odločitev o izgonu tega upravičenca v skladu s členom 4 in členom 19(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(12)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznavata člen 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člen 7 Listine.

(13)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (4) se države članice poziva, naj za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo tabele, v katerih kar najbolj nazorno prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter naj te tabele objavijo.

(14)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter brez poseganja v člen 4 navedenega protokola ti državi članici ne sodelujeta pri sprejetju te direktive, ki zato zanju ni zavezujoča niti se tam ne uporablja.

(15)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se tam ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2003/109/ES se spremeni:

1.

v členu 2 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

‚mednarodna zaščita‘ pomeni mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(a) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (5);

2.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

„(c)

imajo pravico prebivati v državi članici na podlagi oblike zaščite, ki ni mednarodna zaščita, ali so zaprosili za dovoljenje za prebivanje na tej podlagi in čakajo na odločitev glede njihovega statusa;

(d)

so zaprosili za mednarodno zaščito in o njihovi vlogi še ni bilo pravnomočno odločeno;“;

(b)

v odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Evropske konvencije o ustanavljanju s 13. decembra 1955, Evropske socialne listine z 18. oktobra 1961, dopolnjene Evropske socialne listine s 3. maja 1987 in Evropske konvencije o pravnem položaju delavcev migrantov s 24. novembra 1977, odstavka 11 Priloge h Konvenciji o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena s Protokolom, podpisanim v New Yorku dne 31. januarja 1967, in Evropskega sporazuma o prenosu odgovornosti za begunce z dne 16. oktobra 1980.“;

3.

člen 4 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„1a.   Države članice statusa rezidenta za daljši čas ne podelijo na podlagi mednarodne zaščite, če je bila mednarodna zaščita preklicana, odpravljena ali je bilo njeno podaljšanje zavrnjeno, kakor je določeno v členih 14(3) in 19(3) Direktive 2004/83/ES.“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Za osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, se pri izračunavanju obdobja iz odstavka 1 upošteva vsaj polovica obdobja med datumom vložitve vloge, na podlagi katere je bila mednarodna zaščita priznana, in datumom, ko je bilo dovoljenje za prebivanje iz člena 24 Direktive 2004/83/ES izdano, ali to celotno obdobje, če presega 18 mesecev.“;

4.

v členu 8 se dodajo naslednji odstavki:

„4.   Kadar država članica izda dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas državljanu tretje države, ki mu je priznala mednarodno zaščito, v tem dovoljenju EU za prebivanje rezidenta za daljši čas v rubriko ‚Opombe‘ vnese: ‚Mednarodna zaščita priznana v [država članica] dne [datum]‘.

5.   Kadar dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas izda druga država članica državljanu tretje države, ki že ima dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas druge države članice z opombo v skladu z odstavkom 4, država članica vnese isto opombo v dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas.

Preden druga država članica vnese opombo v skladu z odstavkom 4, od države članice, navedene v tej opombi, zahteva, naj posreduje informacije o tem, ali je rezident za daljši čas še upravičenec do mednarodne zaščite. Država članica, navedena v opombi, odgovori v enem mesecu po prejemu zahteve za informacije. Če je bila mednarodna zaščita odvzeta s pravnomočno odločitvijo, druga država članica ne vnese te opombe.

6.   Kadar je bila v skladu z ustreznimi mednarodnimi instrumenti ali nacionalno zakonodajo odgovornost za mednarodno zaščito rezidenta za daljši čas po izdaji dovoljenja EU za prebivanje rezidenta za daljši čas iz odstavka 5 prenesena v drugo državo članico, druga država članica v treh mesecih po prenosu ustrezno spremeni opombo iz odstavka 4.“;

5.

v členu 9 se vstavi naslednji odstavek:

„3a.   Države članice lahko status rezidenta za daljši čas državljana tretje države odvzamejo, če je bila mednarodna zaščita preklicana, odpravljena ali je bilo podaljšanje zavrnjeno, kakor je določeno v členih 14(3) in 19(3) Direktive 2004/83/ES, če je bil status rezidenta za daljši čas pridobljen na podlagi mednarodne zaščite.“;

6.

v členu 11 se vstavi naslednji odstavek:

„4a.   Kar zadeva državo članico, ki je priznala mednarodno zaščito, odstavka 3 in 4 ne posegata v Direktivo 2004/83/ES.“;

7.

člen 12 se spremeni:

(a)

vstavijo se naslednji odstavki:

„3a.   Kadar se država članica odloči izgnati rezidenta za daljši čas, katerega dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas vsebuje opombo v skladu s členom 8(4), državo članico, navedeno v tej opombi, zaprosi za potrditev, ali je zadevna oseba v tej državi še vedno upravičena do mednarodne zaščite. Država članica, navedena v opombi, odgovori najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve za informacije.

3b.   Če je rezident za daljši čas v državi članici, ki je navedena v opombi, še vedno upravičen do mednarodne zaščite, se ga izžene v to državo članico, ki upravičenca skupaj z njegovimi družinskimi člani brez poseganja v zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo, ki se uporablja, ter brez poseganja v načelo enotnosti družine nemudoma ponovno sprejme brez formalnosti.

3c.   Z odstopanjem od odstavka 3b država članica, ki se je odločila izgnati rezidenta za daljši čas, v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi ohrani pravico, da rezidenta za daljši čas odstrani v drugo državo, ki ni država članica, ki mu je priznala mednarodno zaščito, kadar rezident za daljši čas izpolnjuje pogoje iz člena 21(2) Direktive 2004/83/ES.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„6.   Ta člen ne posega v člen 21(1) Direktive 2004/83/ES.“;

8.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 19a

Spremembe dovoljenja EU za prebivanje rezidenta za daljši čas

1.   Kadar dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas vsebuje opombo v skladu s členom 8(4) in če je odgovornost za mednarodno zaščito rezidenta za daljši čas v skladu z veljavnimi mednarodnimi instrumenti ali nacionalno zakonodajo prenesena na drugo državo članico preden je ta država članica izdala dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas iz člena 8(5), druga država članica zaprosi državo članico, ki je izdala dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas, naj ustrezno spremeni to opombo.

2.   Kadar je rezidentu za daljši čas priznana mednarodna zaščita v drugi državi članici preden je ta država članica izdala dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas iz člena 8(5), ta država članica zaprosi državo članico, ki je izdala dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas, naj ga spremeni, da se vnese opomba v skladu s členom 8(4).

3.   Na podlagi zahteve iz odstavkov 1 in 2, država članica, ki je izdala dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas, izda spremenjeno dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas najpozneje v treh mesecih po prejemu zahteve druge države članice.“;

9.

v členu 22 se vstavi naslednji odstavek:

„3a.   Razen če je bila medtem mednarodna zaščita odvzeta ali je bila oseba uvrščena v eno od kategorij, določenih v členu 21(2) Direktive 2004/83/ES, se odstavek 3 tega člena ne uporablja za državljane tretjih držav, katerih dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas, ki ga je izdala prva država članica, vsebuje opombo v skladu s členom 8(4) te direktive.

Ta odstavek ne posega v člen 21(1) Direktive 2004/83/ES.“;

10.

v členu 25 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice določijo kontaktne točke, odgovorne za sprejem in prenos informacij ter dokumentov iz členov 8, 12, 19, 19a, 22 in 23.“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. maja 2013. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 11. maja 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 11. aprila 2011.

(2)  UL L 16, 23.1.2004, str. 44.

(3)  UL L 304, 30.9.2004, str. 12.

(4)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(5)  UL L 304, 30.9.2004, str. 12.“;


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/5


SKLEP SVETA

z dne 12. maja 2011

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2011/285/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom na ravni Unije.

(2)

Komisija je v imenu Unije v pogajanjih dosegla Sporazum s Socialistično republiko Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in smernicami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003.

(3)

Sporazum je bil v imenu Unije podpisan, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov (1) se odobri v imenu Unije.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da poda(-jo) uradno obvestilo, predvideno v členu 7(1) Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. maja 2011

Za Svet

Predsednik

PINTÉR S.


(1)  UL L 288, 5.11.2010, str. 2.


UREDBE

19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2011

z dne 18. maja 2011

o stooseminštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 10. maja 2011 sklenil dodati eno fizično osebo na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ter 20. aprila in 4. maja 2011 spremenil štiri vnose na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, določenih v tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

1.

Pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

„Badruddin Haqqani (tudi Atiqullah). Naslov: Miram Shah, Pakistan. Datum rojstva: približno med letoma 1975 in 1979. Drugi podatki: (a) operativni vodja mreže Haqqani in član talibske shure v Miram Shahu, (b) pomagal voditi napade na tarče v jugovzhodnem Afganistanu, (c) sin Jalaluddina Haqqanija, brat Sirajuddina Jallaloudinea Haqqanija in Nasiruddina Haqqanija, nečak Khalila Ahmeda Haqqanija. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11. 5. 2011.“

2.

Vnos „Benevolence International Foundation (tudi (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Naslov: znani naslovi in uradi: (a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, ZDA, (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, ZDA, (c) (nekdanja lokacija) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ZDA, (d) (nekdanja lokacija) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ZDA, (e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan, (f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdžan, (g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada, (h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, (i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada, (j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, LRK 730 000, (k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Hrvaška, (l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nizozemska, (m) hiša 111, prvo nadstropje, ulica 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan, (n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan, (o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Ruska federacija 113149, (p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Ruska federacija 127521, (q) PO box 1937, Kartum, Sudan, (r) PO box 7600, Jeddah 21472, Savdska Arabija, (s) PO box 10845, Riyadh 11442, Savdska Arabija, (t) Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (u) Zenica, Bosna in Hercegovina, (v) Grozny, Čečenija, Ruska federacija, (w) Makhachkala, Dagestan, Ruska federacija, (x) Duisi, Gruzija, (y) Tbilisi, Gruzija, (z) Nazran, Ingušetija, Ruska federacija (aa) Dushanbe, Tadžikistan, (bb) Združeno kraljestvo, (cc) Afganistan, (dd) Bangladeš, (ee) območje Gaze, palestinsko zasedeno ozemlje, (ff) Bosna in Hercegovina, (gg) Jemen. Drugi podatki: (a) identifikacijska številka delodajalca: 36-3823186 (Združene države Amerike), (b) Naziv fundacije na Nizozemskem: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Benevolence International Foundation (tudi (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Naslov: (a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, ZDA, (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, ZDA, (c) (nekdanja lokacija) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ZDA, (d) (nekdanja lokacija) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ZDA, (e) PO box 1937, Kartum, Sudan, (f) Bangladeš, (g) območje Gaze, (h) Jemen. Drugi podatki: (a) identifikacijska številka delodajalca: 36-3823186 (Združene države Amerike), (b) naziv fundacije na Nizozemskem: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).“

3.

Vnos „Bosanska Idealna Futura (tudi (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Naslov: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina; (b) Sehidska ul., Breza, Bosna in Hercegovina; (c) 1 ul. Kanal, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosna in Hercegovina; (e) 12 ul. Salke Lagumdzije, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) Bosanska Idealna Futura je bila v Bosni in Hercegovini uradno registrirana pod registrsko številko 59 kot zveza in humanitarna organizacija; (b) bila je pravna naslednica urada Benevolence International Foundation v Bosni in Hercegovini ter je poslovala kot BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura decembra 2008 ni več obstajala. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 21. 11. 2002.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Bosanska Idealna Futura (tudi (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Drugi podatki: (a) Bosanska Idealna Futura je bila v Bosni in Hercegovini uradno registrirana pod registrsko številko 59 kot zveza in humanitarna organizacija; (b) bila je pravna naslednica urada Benevolence International Foundation v Bosni in Hercegovini ter je poslovala kot BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura decembra 2008 ni več obstajala. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 21. 11. 2002.“

4.

Vnos „Global Relief Foundation (GRF) (tudi (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘. Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) Rr. Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (j) hiša 267, ulica št. 54, sektor F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Drugi podatki: (a) druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) identifikacijska številka za namene DDV: BE 454419759; (d) naslovi v Belgiji so naslovi fundacij Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. od leta 1998. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22. 10. 2002.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

„Global Relief Foundation (GRF) (tudi (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial – Kosova, (h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘). Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija. Drugi podatki: (a) druge lokacije: Afganistan, Bangladeš, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Zahodni breg in Gaza, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) identifikacijska številka za namene DDV: BE 454419759; (d) naslovi v Belgiji so naslovi fundacij Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. od leta 1998. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22. 10. 2002.“

5.

Vnos „Usama Muhammed Awad Bin Laden (tudi (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Naziv: (a) Shaykh, (b) Hajj. Datum rojstva: (a) 30. 7. 1957, (b) 28. 7. 1957, (c) 10. 3. 1957, (d) 1. 1. 1957, (e) 1956, (f) 1957. Kraj rojstva: (a) Jeddah, Savdska Arabija, (b) Jemen. Državljanstvo: odvzeto savdskoarabsko državljanstvo, talibanski režim mu je podelil afganistansko državljanstvo. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Usama Muhammed Awad Bin Laden (tudi (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Naziv: (a) Shaykh, (b) Hajj. Datum rojstva: (a) 30. 7. 1957, (b) 28. 7. 1957, (c) 10. 3. 1957, (d) 1. 1. 1957, (e) 1956, (f) 1957. Kraj rojstva: (a) Jeddah, Savdska Arabija, (b) Jemen. Državljanstvo: odvzeto savdskoarabsko državljanstvo, talibanski režim mu je podelil afganistansko državljanstvo. Drugi podatki: potrjeno, da je maja 2011 umrl v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“


19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 481/2011

z dne 18. maja 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

50,2

MA

49,5

TN

91,1

TR

80,7

ZZ

67,9

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

107,4

ZZ

97,1

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

55,4

IL

66,8

MA

39,8

TR

68,2

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

76,5

ZA

91,9

ZZ

84,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

87,8

CA

108,5

CL

81,8

CN

107,5

NZ

101,1

US

143,4

UY

64,4

ZA

83,6

ZZ

96,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 482/2011

z dne 18. maja 2011

o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (2) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi pristojnim organom od 1. do 7. maja 2011 v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009, so enake razpoložljivi količini po zaporedni številki 09.4319.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 je treba vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja glede zaporedne številke 09.4319 odložiti do konca tržnega leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja, katerih zaporedne številke so navedene v Prilogi, se odloži do konca tržnega leta 2010/2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


PRILOGA

„Sladkor iz koncesij CXL“

Tržno leto 2010/2011

Zahtevki, vloženi od 1.5.2011 do 7.5.2011

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4317

Avstralija

odložen

09.4318

Brazilija

odložen

09.4319

Kuba

 (1)

odložen

09.4320

Tretje države

odložen

09.4321

Indija

odložen

„—“

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


„Balkanski sladkor“

Tržno leto 2010/2011

Zahtevki, vloženi od 1.5.2011 do 7.5.2011

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

 

09.4326

Srbija

 (2)

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

09.4328

Hrvaška

 (2)

 

„—“

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


„Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza“

Tržno leto 2010/2011

Zahtevki, vloženi od 1.5.2011 do 7.5.2011

Zaporedna št.

Tip

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4380

Posebni

odložen

09.4390

Industrijski

 (3)

 

„—“

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


(1)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(2)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(3)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.


SKLEPI

19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/13


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 2. maja 2011

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2011/286/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 26 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (2),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije („sklad“), da bi pokazala svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele nesreče.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

(3)

Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko sredstva sklada uporabijo.

(4)

Poljska, Slovaška, Madžarska, Češka republika, Hrvaška in Romunija so predložile vloge za uporabo tega sklada v zvezi s katastrofo, ki so jo povzročili plazovi in hude poplave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2011 se uporabijo sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije v znesku 182 388 893 EUR za prevzem obveznosti in plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, dne 2. maja 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

CSÉFALVAY Z.


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.


19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/14


SKLEP SVETA

z dne 13. maja 2011

o stališču Evropske unije na Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede pristopa Republike Vanuatu k Svetovni trgovinski organizaciji

(2011/287/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 91, 100(2) in 207 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vlada Republike Vanuatu je 7. julija 1995 zaprosila za pristop k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) na podlagi člena XII navedenega sporazuma.

(2)

Dne 11. julija 1995 je bila ustanovljena delovna skupina za pristop Vanuatuja, da bi se dogovorili o pristopnih pogojih, sprejemljivih za Republiko Vanuatu in vse članice STO.

(3)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji določila celovit sklop obveznosti Republike Vanuatu za odpiranje trga, ki so posebnega pomena za Unijo.

(4)

Te zaveze so zdaj zajete v Protokolu o pristopu Republike Vanuatu k STO.

(5)

Pristop k STO naj bi po pričakovanjih pozitivno in trajno prispeval h gospodarskim reformam in trajnostnemu razvoju v Republiki Vanuatu.

(6)

Protokol o pristopu bi bilo zato treba odobriti.

(7)

Člen XII Sporazuma o ustanovitvi STO določa, da se morata o pristopnih pogojih strinjati članica pristopnica in STO ter da pristopne pogoje na strani STO potrdi ministrska konferenca STO. Člen IV.2 Sporazuma o ustanovitvi STO določa, da v obdobjih med zasedanji ministrske konference njene naloge izvaja Generalni svet.

(8)

Zato je treba sprejeti stališče, ki ga bo zagovarjala Evropska unija v Generalnem svetu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Evropske unije na Generalnem svetu STO je, da se odobri pristop Republike Vanuatu k STO.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. maja 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/15


SKLEP SVETA

z dne 12. maja 2011

o zagotovitvi preventivne srednjeročne finančne pomoči EU Romuniji

(2011/288/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance (1) držav članic in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom podala Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2011/289/EU (2) odločil, da se Romuniji še naprej dodeljuje vzajemna pomoč.

(2)

Preventivna srednjeročna finančna pomoč Romuniji v okviru aranžmaja za plačilne bilance držav članic se zdi ustrezna glede na sedanje razmere, v katerih so prilivi kapitala še vedno majhni, fiskalno in zunanje neravnovesje pa je še vedno veliko. Čeprav Romunija pod trenutnimi tržnimi pogoji ne namerava zaprositi za izplačilo nobenega obroka, se bo s preventivno pomočjo olajšalo stalno nadzorovano prilagajanje fiskalnega in zunanjega primanjkljaja, tako da se bo povečala verodostojnost vladnega gospodarskega programa, vključno s stalnim fiskalnim prilagajanjem, okrepitvijo reforme finančnega trga, večjo osredotočenostjo na reforme proizvodnega trga in trga dela ter večjim črpanjem sredstev iz strukturnih skladov Unije. S temi ukrepi bi se moral okrepiti potencial rasti Romunije, podpreti denarna in finančna stabilnost in zaupanje v valuto Romunije (RON) ter zmanjšati možnost negativnih vplivov na bilance stanja v podjetjih in gospodinjstvih.

(3)

Če se bodo negativna tveganja iz trenutnega osnovnega scenarija vladnega gospodarskega programa uresničila, Romunija z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ne bo mogla pokriti svojih potreb po zunanjem financiranju predvsem zaradi manjših prilivov neposrednih tujih naložb in nižjih stopenj refinanciranja dolga, zlasti s strani bank. V takšnem izjemnem scenariju bi bilo treba preostale finančne potrebe kriti s sprostitvijo preventivne finančne pomoči Unije. Izjemni scenarij je bil oblikovan v tesnem sodelovanju z osebjem Monetarnega denarnega sklada (MDS) in potrjuje dodatne finančne potrebe v višini približno 5 milijard EUR, ki bi jih bilo treba kriti iz mednarodne finančne pomoči.

(4)

Primerno je, da Unija zagotovi Romuniji preventivno podporo v višini do 1,4 milijarde EUR v okviru aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči Unije za plačilne bilance držav članic, ki je bil uveden z Uredbo (ES) št. 332/2002. To pomoč je treba zagotoviti v povezavi s finančno podporo MDS v višini 3,09 milijarde SDR (približno 3,6 milijarde EUR) v okviru preventivnega aranžmaja „stand-by“, ki je bil odobren 25. marca 2011. Svetovna banka bo še naprej zagotavljala podporo v višini 400 milijonov EUR, ki je bila predhodno odobrena v okviru njenega programa posojil za razvoj (DPL3), v okviru financiranja reforme za socialno varnost in zdravstvene reforme na podlagi rezultatov pa bo zagotovila do 750 milijonov EUR.

(5)

Pomoč bi morala upravljati Komisija, ki se bo z romunskimi organi po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom dogovorila o posebnih pogojih gospodarske politike, povezanih s preventivno finančno pomočjo. Te pogoje je treba določiti v memorandumu o soglasju (MoS).

(6)

Ker je pomoč preventivna, Romunija ne bo zaprosila za izplačilo nobenega obroka posojila Unije, razen če bo imela težave v zvezi z bilanco tekočih plačil ali pretoki kapitala. Če bo Romunija Komisijo zaprosila za finančna sredstva, se bo Komisija po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom odločila o aktivaciji programa ter znesku in časovnem okviru vsakega obroka. Podrobni finančni pogoji, povezani z morebitnimi izplačili, bodo določeni v okvirnem sporazumu o posojilih.

(7)

Preventivna finančna pomoč se zagotovi z namenom prispevanja k uspešnemu izvajanju vladnega programa gospodarske politike, s čimer se podpira vzdržnost plačilne bilance v Romuniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Unija da na voljo Romuniji preventivno srednjeročno finančno pomoč v višini največ 1,4 milijarde EUR. Če se aranžma aktivira in izplačila izvršijo, se ta pomoč zagotovi v obliki posojila s povprečnim rokom zapadlosti največ 7 let.

2.   Preventivna finančna pomoč Unije se lahko aktivira do 31. marca 2013 in do takrat se lahko tudi zaprosi za njeno izplačilo.

Člen 2

1.   Komisija bo pomoč upravljala v skladu z zavezami Romunije in priporočili Sveta, zlasti v okviru izvajanja nacionalnega programa reform (NPR) in letne posodobitve konvergenčnega programa Romunije.

2.   Komisija se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z romunskimi organi dogovori o posebnih pogojih gospodarske politike, povezanih s preventivno finančno pomočjo, kot je določeno v členu 3(3). Ti pogoji se določijo v MoS v skladu z zavezami in priporočili iz odstavka (1). Podrobne finančne pogoje določi Komisija v okvirnem sporazumu o posojilu.

3.   Komisija v sodelovanju z Ekonomsko-finančnim odborom redno preverja, ali so izpolnjeni pogoji gospodarske politike, na katere je vezana pomoč.

Člen 3

1.   Sprostitev preventivne finančne pomoči Unije preuči Komisija po pisni prošnji, ki jo nanjo naslovi Romunija. Komisija po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom odloči, ali sta aktivacija programa in naknadna prošnja za izplačilo v okviru pomoči upravičeni, ter določi znesek in časovni okvir takšnih izplačil. V primeru sprostitve finančne pomoči so sredstva lahko na voljo v največ treh obrokih, znesek in časovni okvir pa se določita v dodatku k MoS. Vsak obrok se lahko izplača v eni ali več tranšah.

2.   Po sprostitvi te pomoči je vsako izplačilo posojila ali njegovih delov odvisno od začetka veljavnosti dodatka k MoS iz odstavka 1. Komisija odloči o izplačilu posojila Unije ali njegovih delov, ko pridobi mnenje Ekonomsko-finančnega odbora.

3.   Vsako izplačilo se izvrši na podlagi zadovoljivega izvajanja gospodarskega programa romunske vlade, ki se vključi v konvergenčni program in NPR, in zlasti posebnih pogojev gospodarske politike, ki so določeni v MoS in med drugim vključujejo:

(a)

sprejetje proračuna in izvajanje politik v skladu z jasnimi fiskalnimi cilji za proračunska leta od 2011 do 2013, ki zagotavljajo stalno fiskalno konsolidacijo z namenom stabilizacije deleža javnega dolga v BDP ter odprave čezmernega primanjkljaja v skladu s priporočili Sveta v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem;

(b)

zahtevo glede postopne uvedbe strožjih meril za zmanjšanje zaostankov v plačilih države na centralni in lokalni ravni države;

(c)

uvedbo okrepljenega sistema poročanja za podjetja v državni lasti, ki so že vključena v opredelitev države na podlagi Evropskega sistema računov, in za tista, ki jih bo Eurostat leta 2011 in 2012 verjetno prerazvrstil v sektor države, da se vladi omogoči stalno ocenjevanje verjetnega vpliva na javnofinančni primanjkljaj in razvoj zaostankov v plačilih, subvencij in transferjev ter izgub, povezanih s temi podjetji;

(d)

stalno spremljanje plač v javnem sektorju, tako da se upoštevajo ustrezne omejitve, določene v srednjeročni fiskalni strategiji;

(e)

uvedbo sistema doplačevanja za zdravstvene storitve na podlagi ugotovljenega premoženjskega stanja ter ustreznega sistema preverjanj in za preprečevanje kopičenja zaostankov v plačilih v zdravstvenem sistemu;

(f)

izvajanje ukrepov za boljše upravljanje proračunskih sredstev za javne naložbe v skladu s fiskalno strategijo za obdobje 2012–2014 in s poudarkom na prehodu z naložb, ki se v celoti financirajo z domačimi sredstvi, na naložbe, ki se sofinancirajo s sredstvi Unije;

(g)

pregled, posodobitev in objavo večletne strategije upravljanja dolgov na letni ravni;

(h)

izvajanje političnih ukrepov, katerih cilj je racionalizacija sistema določanja plač, da se omogoči razvoj plač, ki bo bolje odražal produktivnost, in reform, s katerimi se povečuje prožnost pogodb o delu in ureditve delovnega časa, v okviru celostnega pristopa k prožni varnosti;

(i)

sprejetje ukrepov, katerih cilj je izboljšanje delovanja trga na področju energije in prometa v skladu z zakonodajo Unije, kjer je primerno;

(j)

izvajanje ukrepov za spodbujanje poslovnega okolja na področju storitev v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (3);

(k)

ukrepe za dodatno izboljšanje bonitetnega okvira za kreditne institucije in pripravo uvedbe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja od leta 2012;

(l)

zakonodajne spremembe za zagotovitev medsebojne usklajenosti zakona o prenehanju zavarovalnic, splošnega zakona o nesolventnosti ter zakona o zavarovalništvu in zavarovalnem nadzoru;

(m)

boljše črpanje sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov Unije ter izpolnjevanje posebnih ciljev za kumulativno skupno raven potrjenih izdatkov v okviru teh skladov.

4.   Preudarna uporaba obrestnih zamenjav z nasprotnimi strankami najvišje kreditne kvalitete je dovoljena, če je to potrebno za financiranje posojila. Komisija obvešča Ekonomsko-finančni odbor o morebitnem refinanciranju posojil ali prestrukturiranju finančnih pogojev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan uradnega obvestila.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Romunijo.

V Bruslju, 12. maja 2011

Za Svet

Predsednik

PINTÉR S.


(1)  UL L 53, 23.2.2002, str. 1.

(2)  Glej stran 18 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 376, 27.12.2006, str. 36.


19.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/18


SKLEP SVETA

z dne 12. maja 2011

o odobritvi vzajemne pomoči Romuniji

(2011/289/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 143 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila, ki ga je po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom podala Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Romunija od leta 2009 izvaja obsežen program reform. Vzdržnost javnih financ se izboljšuje in dostop države do tržnega financiranja se je izrazito izboljšal. Medtem ko se fiskalno prilagajanje nadaljuje in je menjalni tečaj romunske nacionalne valute (RON) glede valute najpomembnejših trgovinskih partnerjev postal stabilnejši, matične institucije bank v tuji lasti pa so ohranile svojo izpostavljenost do Romunije, je bančni sektor ostal stabilen in kapitalsko močan, zunanji primanjkljaj Romunije pa je obvladovan.

(2)

Prizadevati si je treba za stalno fiskalno konsolidacijo za nadaljnjo stabilizacijo deleža dolga v BDP in zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ v hitro starajoči se družbi. Romunija je začela oblikovati krivuljo donosnosti, vendar sta financiranje proračunskega primanjkljaja in refinanciranje zapadlega dolga še vedno draga, Romunija pa se še vedno opira predvsem na kratkoročne dolžniške instrumente. Bančni sektor je ostal stabilen, vendar lahko povečanje oslabljenih sredstev še naprej obremenjuje sistem.

(3)

Zato je bistveno, da romunski organi vodijo preudarne in verodostojne makroekonomske politike, da se preprečijo ponovni večji pretresi na finančnem trgu. Temelj gospodarskega programa ostaja zmanjšanje fiskalnega primanjkljaja v skladu s priporočili, ki jih je Svet sprejel za Romunijo v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Da bo dosežek nižjih proračunskih primanjkljajev trajen, mora Romunija nadaljevati reformo upravljanja in nadzora javnih financ.

(4)

Svet redno pregleduje gospodarske politike, ki jih izvaja Romunija, zlasti z letnimi pregledi posodobitve konvergenčnega programa Romunije in izvajanja nacionalnega programa reform ter rednimi pregledi napredka Romunije v zvezi s konvergenčnim poročilom.

(5)

Čeprav so po osnovnem scenariju gospodarskega programa skupne bruto potrebe po financiranju do prvega četrtletja 2013 v celoti pokrite in vlada nadaljuje z izboljševanjem dostopa do tržnega financiranja, pa nedokončan načrt reform in znatna tveganja pri osnovnem scenariju upravičujejo prošnjo Romunije za preventivno finančno pomoč kot nadaljnji ukrep k pomoči, odobreni z Odločbo Sveta 2009/458/ES z dne 6. maja 2009 o odobritvi vzajemne pomoči Romuniji (1).

(6)

Romunski organi so Unijo in druge mednarodne finančne institucije zaprosili za finančno pomoč, da bi podprli vzdržnost plačilne bilance in tudi v primeru neugodnega gospodarskega razvoja zagotovili preudarno raven mednarodnih deviznih rezerv.

(7)

Plačilni bilanci Romunije še vedno resno grozijo težave, zaradi česar je vzajemna pomoč s strani Unije še vedno upravičena –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Unija še naprej dodeljuje Romuniji vzajemno pomoč in s tem nadaljuje pomoč, zagotovljeno v skladu z Odločbo 2009/458/ES.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan uradnega obvestila.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. maja 2011

Za Svet

Predsednik

PINTÉR S.


(1)  UL L 150, 13.6.2009, str. 6.