ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.113.slv

Uradni list

Evropske unije

L 113

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
3. maj 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 426/2011 z dne 2. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 427/2011 z dne 2. maja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vključitve Izraela na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 428/2011 z dne 27. aprila 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

6

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 429/2011 z dne 2. maja 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

8

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 430/2011 z dne 2. maja 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

10

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

3.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 426/2011

z dne 2. maja 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 28(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 24 Uredbe (ES) št. 834/2007 določa, da se pri uporabi izrazov iz člena 23(1), ki se nanašajo na postopek ekološke pridelave, v zvezi s predpakirano hrano na označbi obvezno navede logotip ekološke pridelave Evropske unije („ekološki logotip EU“), medtem ko je uporaba logotipa na takšnih izdelkih, ki so uvoženi iz tretjih držav, neobvezna. Potrošniki morajo zanesljivo vedeti, da so bili ekološki proizvodi pridelani v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 (2). V ta namen je pomemben dejavnik sledljivost vsakega proizvoda z ekološkim logotipom EU na vseh stopnjah pridelave, priprave in distribucije.

(2)

Da so potrošniki lahko obveščeni o izvajalcih in njihovih proizvodih, za katere velja sistem nadzora ekološke pridelave, morajo države članice na primeren način dati na voljo ustrezne informacije o izvajalcih, za katere velja tak sistem, pri čemer spoštujejo zahteve glede zaščite osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(3)

Uredbo (ES) št. 889/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V poglavje 8 naslova IV Uredbe (ES) št. 889/2008 se doda naslednji člen 92a:

„Člen 92a

Objava informacij

Države članice dajo javnosti na primeren način, tudi prek objave na svetovnem spletu, na voljo posodobljene sezname iz člena 28(5) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki vsebujejo posodobljena dokazila o posameznih izvajalcih, kot določa člen 29(1) navedene uredbe, z uporabo vzorca iz Priloge XII k tej uredbi. Države članice ustrezno upoštevajo zahteve o varstvu osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se člen 1 uporablja od 1. januarja 2013 dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.“


3.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 427/2011

z dne 2. maja 2011

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vključitve Izraela na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), in zlasti členov 23(1) in 24(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (3) določa, da sta uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljena samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov s seznama razpredelnice v delu 1 Priloge I k Uredbi.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 798/2008 se pri izbruhu visoko patogene aviarne influence (HPAI) v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, ki je bil prej prost aviarne influence, za navedeno tretjo državo, ozemlje, območje ali kompartment šteje, da je ponovno prosto HPAI, če so izpolnjeni nekateri pogoji, ki se nanašajo na politiko pokončanja in uničenja okuženih živali za nadzor nad boleznijo, vključno z ustreznim čiščenjem in razkuževanjem vseh v preteklosti okuženih obratov. Poleg tega je moral biti v treh mesecih po koncu izvajanja politike pokončanja in uničenja okuženih živali ter čiščenja in razkuževanja opravljen nadzor aviarne influence v skladu z delom II Priloge IV k navedeni uredbi.

(3)

Izrael je na seznamu v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 naveden kot tretja država, iz katere se lahko vsi perutninski proizvodi iz navedene uredbe uvažajo v Unijo. Zaradi izbruha HPAI v začetku leta 2010 je bil omejen uvoz določenih produktov iz Izraela v Unijo na določena območja njenega območja iz navedene uredbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 332/2010 (4). Območje, iz katerega je bil omejen uvoz določenih produktov, je opisano v stolpcu 3 s kodo IL-2 v vnosu za Izrael v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 in se uporablja do 1. maja 2010. Vendar bi se moral omejen uvoz določenih perutninskih proizvodov iz IL-2 v zvezi z navedenim izbruhom nadaljevati tudi za proizvode, ki so bili proizvedeni pred navedenim datumom.

(4)

Poleg tega je Izrael 8. marca 2011 Komisijo obvestil o izbruhu HPAI podtipa H5N1 na svojem ozemlju.

(5)

Zaradi potrjenega izbruha HPAI se območje Izraela ne bo več štelo za prosto navedene bolezni. Posledično so izraelski veterinarski organi začasno ustavili izdajanje veterinarskih spričeval za pošiljke nekaterih perutninskih proizvodov.

(6)

Izrael je Komisiji predložil informacije o izvedenih nadzornih ukrepih v zvezi z nedavnim izbruhom bolezni. Komisija je ocenila navedene informacije in epidemiološko stanje v Izraelu.

(7)

Izrael je izvedel politiko pokončanja in uničenja okuženih živali za nadzor nad boleznijo in omejitev njenega širjenja. Takojšnji in odločni ukrepi Izraela za omejitev bolezni in pozitivni rezultati ocenjevanja epidemiološkega stanja omogočajo, da se omejitve uvoza nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo uporabljajo le za območja, ki jih je prizadela bolezen in za katere so izraelski veterinarski organi uvedli omejitve.

(8)

Poleg tega Izrael opravlja nadzorne dejavnosti za aviarno influenco, za katere se zdi, da izpolnjujejo zahteve iz dela II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 798/2008.

(9)

Ob upoštevanju ugodnega razvoja epidemiološkega stanja in nadzornih dejavnosti za aviarno influenco pri omejevanju izbruha je primerno v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 798/2008 omejiti obdobje, v katerem je odobritev uvoza v Unijo začasno ustavljena za tri mesece do 14. junija 2011 po ustreznem čiščenju in razkuževanju vseh v preteklosti okuženih obratov.

(10)

Uredbo (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Izrael nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(4)  UL L 102, 23.4.2010, str. 10.


PRILOGA

„IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Območje Izraela, razen IL-2 in IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Območje Izraela znotraj naslednjih mej:

zahodno: cesta št. 4,

južno: cesta št. 5812, ki se poveže s cesto št. 5815,

vzhodno: varnostna ograja do ceste št. 6513,

severno: cesta št. 6513 do križišča s cesto št. 65. Od te točke v ravni črti do vhoda v Givat Nili ter od tam v ravni črti do križišča med cestama št. 652 in 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Območje Izraela znotraj naslednjih mej:

severno: cesta št. 386 do občinskih mej Jeruzalema, reke Refaim, nekdanje meje med Izraelom in Jordanijo (‚zelena meja‘),

vzhodno: cesta št. 356,

južno: ceste št. 8670, 3517 in 354,

zahodno: ravna črta proti severu do ceste št. 367, po cesti št. 367 na zahodu in nato proti severu do ceste št. 375 in zahodno od vasi Matta severno-severno vzhodna črta do ceste št. 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

8.3.2011

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011“

 

 

 


3.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 428/2011

z dne 27. aprila 2011

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN, ki je navedena v stolpcu (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Naprava na baterije cilindrične oblike z dimenzijami približno 21 cm v višino, premerom 9 cm ter maso približno 310 g (tako imenovani „aerosolni razpršilnik“), oblikovan posebej za uporabo z zamenljivo aerosolno dozo.

Napravo sestavljajo:

elektromehanski sistem za sprožitev razpršilnega mehanizma aerosolne doze,

senzor in gumbi za sprožitev elektromehanskega sistema ter

plastično ohišje z odprtino, skozi katero se ob sprožitvi elektromehanskega sistema razprši aerosol.

Naprava, ki je opremljena z aerosolno pločevinko, lahko osveži zrak na omejenem prostoru znotraj zgradbe, in sicer z razpršitvijo odmerka dišave bodisi kadar senzor zazna premikanje človeka bodisi v rednih, predhodno nastavljenih intervalih.

8509 80 00

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 3(b) k poglavju 85 ter z besedilom oznak KN 8509 in 8509 80 00.

Glede na to, da sama naprava ne brizga, škropi ali razpršuje, temveč samo sproži razpršilni mehanizem aerosolne doze, se uvrstitev v tarifno številko 8424 izključi.

Naprava je elektromehanski pripomoček z lastnim motorjem iz tarifne številke 8509, ki je običajno namenjen za gospodinjsko rabo.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 8509 80 00.

2.

Komplet, pripravljen za prodajo na drobno, sestavljajo:

elektromehanski pripomoček (tako imenovani „aerosolni razpršilnik“) in

zamenljiva aerosolna doza.

„Aerosolni razpršilec“ je naprava na baterije cilindrične oblike z dimenzijami približno 21 cm v višino, premerom 9 cm ter maso približno 310 g, ki vsebuje:

elektromehanski sistem za sprožitev razpršilnega mehanizma aerosolne doze,

senzor in gumbe za sprožitev elektromehanskega sistema ter

plastično ohišje z odprtino, skozi katero se ob sprožitvi elektromehanskega sistema razprši aerosol.

Aerosolna pločevinka vsebuje preparat parfumiranega dezodoranta za prostore, uvrščen pod oznako KN 3307 49 00.

„Aerosolni razpršilec“, ki je opremljen z aerosolno dozo, lahko osveži zrak na omejenem prostoru znotraj zgradbe, in sicer z razpršitvijo odmerka dišave bodisi kadar senzor zazna premikanje človeka bodisi v rednih, predhodno nastavljenih intervalih.

Aerosolna doza je potrošno blago in se jo po izpraznitvi lahko zamenja z novo aerosolno dozo istih dimenzij.

8509 80 00

Uvrstitev je določena s splošnimi pravili 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 3(b) k poglavju 85 ter z besedilom oznak KN 8509 in 8509 80 00.

Sestavina, ki kompletu daje ključno značilnost, je aerosolni razpršilnik, saj se ga uporablja stalno, medtem ko je aerosolno dozo treba zamenjati, ko se izprazni.

Glede na to, da sama naprava ne brizga, škropi ali razpršuje, temveč samo sproži razpršilni mehanizem aerosolne doze, se uvrstitev v tarifno številko 8424 izključi.

Naprava je elektromehanski pripomoček z lastnim motorjem iz tarifne številke 8509, ki je običajno namenjen za gospodinjsko rabo.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 8509 80 00.


3.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 429/2011

z dne 2. maja 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. maja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,7

TN

112,2

TR

87,3

ZZ

78,6

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

113,8

ZZ

124,5

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

129,8

ZZ

95,6

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

58,1

IL

81,6

MA

53,3

TN

51,7

TR

68,8

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

46,0

ZZ

46,0

0808 10 80

AR

78,0

BR

82,1

CA

111,8

CL

89,9

CN

89,1

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,0

US

128,6

UY

62,5

ZA

85,8

ZZ

88,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


3.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 430/2011

z dne 2. maja 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 424/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. maja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 111, 30.4.2011, str. 14.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 3. maja 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

42,38

0,00

1701 11 90 (1)

42,38

2,19

1701 12 10 (1)

42,38

0,00

1701 12 90 (1)

42,38

1,89

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.