ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.112.slv

Uradni list

Evropske unije

L 112

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
30. april 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

30.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 112/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 404/2011

z dne 8. aprila 2011

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 6(5), člena 7(5), člena 8(1), člena 9(5), člena 14(10), člena 15(9), člena 16(2), člena 21(7), člena 22(7), člena 23(5), člena 24(8), člena 25(2), člena 32, člena 37(4), člena 40(6), člena 55(5), člena 58(9), člena 60(7), člena 61, člena 64(2), člena 72(5), člena 73(9), člena 74(6), člena 75(2), člena 76(4), člena 78(2), člena 79(7), člena 92(5), člena 103(8), člena 105(6), člena 106(4), člena 107(4), člena 111(3), člena 116(6), člena 117(4) in člena 118(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (ES) št. 1224/2009 (v nadaljnjem besedilu: uredba o nadzoru) je predvideno sprejetje podrobnih pravil in ukrepov za izvajanje nekaterih njenih določb.

(2)

Za zagotovitev skladne uporabe teh podrobnih pravil je treba sprejeti nekatere opredelitve.

(3)

V členu 6(1) uredbe o nadzoru je določeno, da se ribiško plovilo EU lahko uporablja za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov samo, če ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov. V členu 7(1) uredbe o nadzoru je določeno, da sme ribiško plovilo EU opravljati določene ribolovne dejavnosti samo, če so navedene v njegovem veljavnem dovoljenju za ribolov. Primerno je določiti skupna pravila za izdajo in upravljanje takih dovoljenj za ribolov in dovoljenj za gospodarski ribolov, da se zagotovi skupni standard za informacije, ki jih vsebujejo.

(4)

V členu 8(1) uredbe o nadzoru je določeno, da kapitan ribiškega plovila upošteva pogoje in omejitve glede označevanja in prepoznavanja ribiških plovil in njihovega ribolovnega orodja. Ker se taki pogoji in omejitve uporabljajo za vode EU, jih je treba določiti na ravni Evropske unije.

(5)

V skladu s členom 9(1) uredbe o nadzoru države članice uporabljajo satelitski sistem za spremljanje plovil za učinkovito spremljanje ribolovnih dejavnosti ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, kjer koli se ta plovila nahajajo, in ribolovnih dejavnosti v vodah držav članic. Na ravni Evropske unije je primerno določiti skupne specifikacije za tak sistem. S takimi specifikacijami bi zlasti morali opredeliti lastnosti satelitskih sledilnih naprav, podrobnosti glede prenosa podatkov o položaju in pravila za morebitne tehnične okvare ali nedelovanje satelitskih sledilnih naprav.

(6)

V členu 14(1) uredbe o nadzoru je določeno, da kapitani ribiških plovil EU, katerih skupna dolžina je 10 metrov ali več, vodijo ribolovni ladijski dnevnik o svojih dejavnostih. Treba je določiti informacije, ki jih je treba zabeležiti v ribolovne ladijske dnevnike, in njihovo obliko.

(7)

V členu 14(7) uredbe o nadzoru je določeno, da kapitani ribiških plovil EU za pretvorbo teže skladiščenih ali predelanih rib v živo težo rib uporabijo pretvorbene količnike, določene na ravni EU. Zato je treba določiti take pretvorbene količnike.

(8)

V členu 15(1) uredbe o nadzoru je določeno, da kapitani ribiških plovil EU, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več, elektronsko beležijo informacije v ribolovnem ladijskem dnevniku. Primerno je določiti zahteve za elektronsko izpolnjevanje in prenos teh informacij ter določiti njihovo obliko.

(9)

V členu 21(1) in členu 23(1) uredbe o nadzoru je določeno, da kapitani ribiških plovil EU, katerih skupna dolžina je 10 metrov ali več, izpolnijo in predložijo deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju. Primerno je določiti informacije, ki jih morajo vsebovati te deklaracije, in določiti podrobnosti glede njihove predložitve.

(10)

V členu 22(1) in členu 24(1) uredbe o nadzoru sta določeni elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje podatkov iz deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju. Primerno je določiti zahteve za elektronsko izpolnjevanje in prenos teh podatkov ter določiti njihovo obliko.

(11)

V členu 16(1) in členu 25(1) uredbe o nadzoru je določeno, da vsaka država članica na podlagi vzorčenja spremlja dejavnosti ribiških plovil, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in deklaracijo o iztovarjanju. Za zagotovitev skupnih standardov je treba na ravni Evropske unije določiti podrobna pravila za taka vzorčenja.

(12)

V členu 37 uredbe o nadzoru je določeno, da mora Komisija sprejeti potrebne korektivne ukrepe, kadar prepove ribolov zaradi domnevnega izčrpanja ribolovnih možnosti, ki so na voljo državi članici, skupini držav članic ali Evropski uniji, in se izkaže, da država članica v resnici še ni izčrpala svojih ribolovnih možnosti. Treba je sprejeti ustrezna pravila za ponovno dodelitev ribolovnih možnosti, pri katerih se upoštevajo okoliščine, kadar je celotni dovoljeni ulov za EU na razpolago ali ne, ali kadar zaradi letnega določanja ribolovnih možnosti okoliščine ne dovoljujejo take ponovne dodelitve.

(13)

V členih 39 do 41 uredbe o nadzoru so predvidena pravila za zagotovitev, da moč motorja ribiških plovil ni presežena. Treba je določiti tehnična pravila za ustrezna potrjevanja in preverjanja, ki jih je treba izvesti na tem področju.

(14)

V členu 55 uredbe o nadzoru je določeno, da države članice zagotovijo, da rekreacijski ribolov poteka v skladu s cilji skupne ribiške politike. Države članice morajo za staleže, za katere velja načrt obnovitve, zbirati podatke o ulovu iz rekreacijskega ribolova. Kadar ima tak ribolov znaten vpliv na vire, lahko Svet sprejme posebne ukrepe upravljanja. Primerno je določiti podrobna pravila za oblikovanje načrtov vzorčenja, da se državam članicam omogoči spremljanje ulovov staležev, za katere velja načrt obnovitve, pri rekreacijskem ribolovu, ki ga izvajajo njihova plovila v vodah pod njihovo suverenostjo ali pristojnostjo.

(15)

Za vzpostavitev celovitega sistema nadzora bi moral tak sistem zajemati celotno verigo proizvodnje in trženja. V členu 58 uredbe o nadzoru je določen skladen sistem sledljivosti, s katerim bi zagotovili, da so vse pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva sledljive v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, od ulova ali nabiranja do prodaje na drobno. Treba je določiti skupna pravila za postopke identifikacije zadevnega izdelka.

(16)

V členu 60 uredbe o nadzoru je določeno, da so vsi ribiški proizvodi stehtani na napravah, ki jih odobrijo pristojni organi, razen če država članica ni sprejela načrta vzorčenja, ki ga je odobrila Komisija. V vseh državah članicah je treba določiti skupna pravila za tehtanje svežih in zamrznjenih ribiških proizvodov, za tehtanje pretovorjenih ribiških proizvodov ter tehtanje ribiških proizvodov po prevozu s kraja iztovarjanja.

(17)

V členu 61 uredbe o nadzoru je predvidena možnost, da se ribiški proizvodi stehtajo po prevozu, če je država članica sprejela nadzorni načrt ali, kadar se prevažajo v drugo državo članico, če sta zadevni državi članici vzpostavili skupni program nadzora, ki ga je odobrila Komisija in temelji na metodologiji na podlagi ocene tveganja, ki jo sprejme Komisija. To metodologijo, ki temelji na oceni tveganja, je treba opredeliti.

(18)

Ribolov sleda, skuše in šura ima nekaj posebnosti. Zaradi upoštevanja teh posebnosti je primerno uvesti posebna pravila za tehtanje in povezane elemente.

(19)

V členu 64 uredbe o nadzoru je predvideno sprejetje podrobnih pravil o vsebini obvestil o prodaji. Taka pravila je primerno vključiti v to uredbo.

(20)

V členih 71 in 72 uredbe o nadzoru je določeno, da države članice izvajajo nadzorovanje v vodah EU in sprejmejo potrebne ukrepe, če informacije, pridobljene z opažanjem, ne ustrezajo informacijam, ki so jim na voljo. Treba je določiti skupna pravila glede vsebine poročila o nadzorovanju in sredstev njegovega prenosa.

(21)

V členu 73 uredbe o nadzoru je predvidena možnost, da Svet vzpostavi programe o nadzornem opazovanju ter določi splošen profil in naloge nadzornih opazovalcev na krovu ribiških plovil. Zato je treba pripraviti podrobna pravila glede razporeditve in nalog nadzornih opazovalcev.

(22)

V skladu s poglavjem I naslova VII uredbe o nadzoru je treba določiti pravila za izvajanje inšpekcijskih pregledov ter tako okrepiti standardiziran pristop do nadzornih dejavnosti, ki jih izvajajo države članice. Treba je določiti pravila za ravnanje uradnikov, pristojnih za inšpekcijske preglede, ter obveznosti držav članic glede ravnanja njihovih uradnikov, ki so pooblaščeni za izvajanje takih inšpekcijskih pregledov. Hkrati je treba opredeliti naloge upravljavcev med inšpekcijskimi pregledi. Prav tako je treba določiti skupna načela za postopke inšpekcijskih pregledov na morju, v pristanišču, med prevozom, na tržnicah ter v zvezi s poročili o inšpekcijskih pregledih in njihovem prenosu.

(23)

V členu 79 uredbe o nadzoru je določeno, da lahko inšpektorji Unije izvajajo inšpekcijske preglede v vodah EU in na ribiških plovilih EU zunaj voda EU. Primerno je pripraviti pravila o imenovanju inšpektorjev Unije, njihovih nalogah in obveznostih ter vrsti nadaljnjega spremljanja na podlagi njihovega poročila.

(24)

V členu 92 uredbe o nadzoru je določena vzpostavitev sistema točk za hude kršitve, da bi tako zagotovili skladnost s pravili skupne ribiške politike in enake konkurenčne pogoje v vseh vodah EU. Za dosego tega je treba določiti skupna pravila na ravni Evropske unije za uporabo takega sistema točk, vključno s seznamom točk, ki se pripišejo za vsako hudo kršitev.

(25)

V skladu s členom 5(6) in členom 103 uredbe o nadzoru je finančna pomoč v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (2) in Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (3) pogojena z izpolnjevanjem obveznosti držav članic na področjih ohranjanja in nadzora ribištva, Komisija pa ima pod določenimi pogoji možnost, da začasno ustavi in prekliče tako finančno pomoč. Treba je določiti podrobna pravila za uporabo teh ukrepov.

(26)

V členu 107 uredbe o nadzoru je določeno, da lahko Komisija izvede odbitke kvot, če države članice ne izpolnjujejo pravil o staležih, za katere velja večletni načrt, in lahko to resno ogroža ohranjanje teh staležev. Zato je treba sestaviti pravila glede stopnje odbitkov ob upoštevanju narave neskladnosti, obsega njenega vpliva ter resnosti ogroženosti vira.

(27)

V poglavju I naslova XII uredbe o nadzoru so določena pravila glede ravnanja s podatki, zabeleženimi za namene navedene uredbe, vključno z obveznostjo držav članic, da vzpostavijo računalniško zbirko podatkov in sistem potrjevanja, ter določbe o dostopanju do teh podatkov in njihovi izmenjavi. Treba je določiti skupna pravila o vzpostavitvi postopkov za obdelavo teh podatkov in zagotovitev, da ima Komisija dostop do njih, ter o opredelitvi zahtev za izmenjavo podatkov.

(28)

V členu 110 uredbe o nadzoru je obravnavan dostop na daljavo Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, do računalniških datotek s podatki, ki jih zabeležijo centri za spremljanje ribištva držav članic. Za zagotovitev takega dostopa je primerno določiti jasna pravila glede pogojev in postopkov, ki jih je treba upoštevati.

(29)

V členih 114 do 116 uredbe o nadzoru je določeno, da morajo države članice vzpostaviti uradna spletna mesta. Za zagotovitev enakega dostopa do njih v vseh državah članicah je za ta spletna mesta primerno določiti pravila na ravni EU.

(30)

V skladu s členom 117 uredbe o nadzoru se vzpostavi sistem medsebojne pomoči za zagotovitev upravnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo. Tako upravno sodelovanje je bistveno za zagotovitev enotnih pogojev v EU ter ustreznega preiskovanja nezakonitih dejavnosti in sankcij zanje. Zato je treba pripraviti pravila za sistematično izmenjavo informacij, na zahtevo ali lastno pobudo, in za možnost, da se od druge države članice zahtevajo izvršilni ukrepi ali upravno obvestilo.

(31)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki ga izvajajo države članice, ureja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (4). Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v Komisiji ureja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5), zlasti glede zahtev po zaupnosti in varnosti obdelave, prenosa osebnih podatkov iz nacionalnih sistemov držav članic Komisiji, zakonitosti obdelave in pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do podatkov, dostopa in popravljanja njihovih osebnih podatkov.

(32)

Za lažje izvajanje sistema za nadzor ribištva je podrobna pravila treba združiti v eno samo uredbo. Zato je treba razveljaviti naslednje uredbe Komisije:

Uredbo (EGS) št. 2807/83 (6) o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic,

Uredbo (EGS) št. 3561/85 (7) v zvezi s podatki o inšpekcijskem nadzoru ribolovnih dejavnosti, ki ga izvajajo nacionalni nadzorni organi,

Uredbo (EGS) št. 493/87 (8) o določitvi podrobnih pravil za odpravo škode, nastale zaradi začasne prepovedi nekaterih vrst ribolova,

Uredbo (EGS) št. 1381/87 (9) o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil,

Uredbo (EGS) št. 1382/87 (10) o določitvi podrobnih pravil za inšpekcijo ribiških plovil,

Uredbo (ES) št. 2943/95 (11) o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1627/94 o splošnih določbah glede posebnih ribolovnih dovoljenj,

Uredbo (ES) št. 1449/98 (12) o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 v zvezi s poročili o ribolovnem naporu,

Uredbo (ES) št. 356/2005 (13) o podrobnih pravilih za označitev in istovetnost pasivnih ribolovnih orodij in vlečnih mrež z gredjo,

Uredbo (ES) št. 2244/2003 (14) o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil,

Uredbo (ES) št. 1281/2005 (15) o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov in osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati,

Uredbo (ES) št. 1042/2006 (16) o podrobnih pravilih za izvajanje člena 28(3) in (4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike,

Uredbo (ES) št. 1542/2007 (17) o postopkih iztovarjanja in tehtanja za sled, skušo in šura,

Uredbo (ES) št. 1077/2008 (18) o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1566/2007 in

Uredbo (ES) št. 409/2009 (19) o določitvi pretvorbenih faktorjev Skupnosti in opisnih kod oblik, ki se uporabljajo za preračunavanje teže predelanih rib v težo živih rib, in o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83.

(33)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določena podrobna pravila za uporabo nadzornega sistema Evropske unije, kot je določen v uredbi o nadzoru.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„ribiško plovilo EU“ pomeni plovilo, opredeljeno v členu 3(d) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (20);

2.

„vode EU“ pomenijo vode, opredeljene v členu 3(a) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

3.

„imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji je bilo izdano dovoljenje za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru;

4.

„inšpektorji Unije“ pomenijo inšpektorje, kot so opredeljeni v členu 4(7) uredbe o nadzoru;

5.

„naprava za zbiranje rib“ pomeni kakršno koli opremo, ki plava na morski gladini ali je zasidrana in katere namen je privabiti ribe;

6.

„mirujoče orodje“ pomeni katero koli ribolovno orodje, ki pri ribolovni dejavnosti ne zahteva aktivnega premikanja orodja in vključuje:

(a)

zabodne mreže, zapletne mreže, trislojne mreže, mrežne pasti;

(b)

viseče zabodne mreže in viseče trislojne mreže, ki so lahko opremljene s sidrno, plovno in navigacijsko opremo;

(c)

parangale, vrše in pasti;

7.

„vlečna mreža z gredjo“ pomeni katero koli vlečno mrežo, pri kateri ustje odpira gred ali podobna naprava, ne glede na to, ali so pri vlečenju po morskem dnu podprte ali ne;

8.

„sistem za spremljanje plovil“ iz člena 9(1) uredbe o nadzoru pomeni satelitski sistem za spremljanje ribiških plovil, ki ribiškim organom redno zagotavlja podatke o lokaciji, smeri in hitrosti plovil;

9.

„satelitska sledilna naprava“ iz člena 4(12) uredbe o nadzoru pomeni napravo na krovu ribiškega plovila, ki samodejno sporoča podatke o položaju in povezane podatke v center za spremljanje ribištva v skladu z zakonskimi zahtevami ter omogoča stalno zaznavanje in prepoznavanje ribiških plovil;

10.

„ribolovno potovanje“ pomeni potovanje ribiškega plovila, med katerim se opravljajo ribolovne dejavnosti in ki se začne v trenutku, ko ribiško plovilo zapusti pristanišče, in se konča ob prihodu v pristanišče;

11.

„ribolovna operacija“ pomeni vse dejavnosti, povezane z iskanjem rib, metanjem, vleko in izvleko aktivnega orodja, namestitvijo, namakanjem, odstranitvijo ali ponovno namestitvijo mirujočega orodja ter odstranjevanjem morebitnega ulova iz orodja in mrež za zadrževanje ali iz mrežaste kletke za prenos v mrežaste kletke za pitanje in gojenje;

12.

„elektronski ribolovni ladijski dnevnik“ pomeni računalniško evidenco podatkov o ribolovnih operacijah, ki jih vnese kapitan ribiškega plovila in se posredujejo organom države članice;

13.

„predstavitev proizvoda“ pomeni opis obdelanega stanja ribiškega proizvoda ali njegovega dela v skladu s kodami in opisi iz Priloge I;

14.

„Evropska agencija za nadzor ribištva“ pomeni agencijo, kot je opredeljena v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 (21);

15.

„opažanje“ pomeni katero koli opazovanje ribiškega plovila, ki ga izvede pristojni organ države članice;

16.

„poslovno občutljive informacije“ pomenijo informacije, katerih objava bi verjetno škodovala poslovnim interesom upravljavca;

17.

„računalniški sistem potrjevanja“ pomeni sistem, s katerim je mogoče preveriti, ali so vsi podatki, zabeleženi v zbirkah podatkov držav članic, točni, popolni in predloženi v rokih;

18.

„spletna storitev“ pomeni sistem programske opreme, zasnovan za podpiranje interoperabilne interakcije med strojno opremo znotraj mreže.

NASLOV II

SPLOŠNI POGOJI ZA DOSTOP DO VODA IN VIROV

POGLAVJE I

Dovoljenja za gospodarski ribolov

Člen 3

Izdajanje in upravljanje dovoljenj za gospodarski ribolov

1.   Dovoljenje za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru velja samo za eno ribiško plovilo EU.

2.   Države članice dovoljenja za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru za svoja ribiška plovila izdajo, upravljajo in odvzamejo v skladu s to uredbo.

3.   Dovoljenja za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru vsebujejo vsaj informacije iz Priloge II.

4.   Dovoljenja za gospodarski ribolov, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 1281/2005, se štejejo za dovoljenja za gospodarski ribolov, izdana v skladu s to uredbo, če vsebujejo vsaj informacije, zahtevane v odstavku 3 tega člena.

5.   Dovoljenje za gospodarski ribolov je veljavno le, če so še vedno izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano.

6.   Če je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov začasno ukinjeno ali trajno odvzeto, organi države članice zastave o tem nemudoma obvestijo imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov.

7.   Skupna zmogljivost, ki ustreza dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v državi članici, v GT ali kW, ne presega največjih ravni zmogljivosti za to državo članico, določenih v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in Uredbo Komisije (ES) št. 1438/2003 (22), Uredbo Sveta (ES) št. 639/2004 (23) ter Uredbo Komisije (ES) št. 2104/2004 (24).

POGLAVJE II

Dovoljenja za ribolov

Člen 4

Dovoljenja za ribolov

1.   Dovoljenje za ribolov iz člena 7 uredbe o nadzoru velja samo za eno ribiško plovilo EU.

2.   Dovoljenja za ribolov iz člena 7 uredbe o nadzoru vsebujejo vsaj informacije iz Priloge III. Država članica zastave zagotovi, da so informacije v dovoljenju za ribolov točne in v skladu s pravili skupne ribiške politike.

3.   Posebne ribolovne karte, izdane v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 (25), se štejejo za dovoljenja za ribolov, izdana v skladu s to uredbo, če vsebujejo vsaj informacije, zahtevane v odstavku 2 tega člena.

4.   Dovoljenje za ribolov iz odstavka 2 in dovoljenje za gospodarski ribolov iz člena 3(2) te uredbe sta lahko del istega dokumenta.

5.   Brez poseganja v posebna pravila so ribiška plovila EU s skupno dolžino manj kot 10 metrov, ki lovijo izključno v teritorialnih vodah države članice, pod katere zastavo plujejo, oproščena obveznosti pridobitve dovoljenja za ribolov.

6.   Ustrezno se uporabljata odstavka 2 in 5 člena 3 te uredbe.

Člen 5

Seznam dovoljenj za ribolov

1.   Države članice brez poseganja v posebna pravila ob začetku delovanja spletnih mest iz člena 114 uredbe o nadzoru in najpozneje 1. januarja 2012 na varnem delu svojih uradnih spletnih mest objavijo seznam svojih ribiških plovil, ki so prejela dovoljenja za ribolov iz člena 7 uredbe o nadzoru, preden ta dovoljenja za ribolov postanejo veljavna. Ob morebitnih spremembah tega seznama ga dopolnijo pred nastopom sprememb.

2.   Države članice Komisiji na njeno zahtevo za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 dajo na voljo seznam ribiških plovil, ki so za leto 2011 prejela dovoljenje za ribolov. O morebitnih spremembah tega seznama Komisijo obvestijo pred nastopom teh sprememb.

POGLAVJE III

Označevanje in prepoznavanje ribiških plovil EU in njihovega ribolovnega orodja

Oddelek 1

Označevanje in prepoznavanje ribiških plovil

Člen 6

Označevanje ribiških plovil

Ribiška plovila EU se označijo:

(a)

črka(-e) pristanišča ali okraja, kjer je ribiško plovilo EU registrirano, in številka(-e) registracije sta (so) napisani(-e) ali prikazani(-e) na obeh straneh premca, čim višje nad vodo, tako da se jasno vidita(-jo) z morja in iz zraka, in sicer v barvi, ki je kontrastna s podlago, na kateri sta (so) napisani(-e);

(b)

pri ribiških plovilih EU, katerih skupna dolžina presega 10 metrov in je manjša od 17 metrov, so črke in številke visoke najmanj 25 centimetrov, črta pa je široka najmanj 4 centimetre; Pri ribiških plovilih EU, katerih skupna dolžina je 17 metrov ali več, so črke in številke visoke najmanj 45 centimetrov, črta pa je široka najmanj 6 centimetrov;

(c)

država članica zastave lahko zahteva, da so mednarodni radijski klicni znak (IRCS) ali zunanje registrske črke in številke napisane na vrhu krmarnice, tako da so jasno vidne iz zraka, in z barvo, ki je kontrastna s podlago, na kateri so napisane;

(d)

kontrastni barvi sta bela in črna;

(e)

zunanje registrske črke in številke, napisane ali prikazane na trupu ribiškega plovila EU, niso snemljive, zabrisane, spremenjene, neberljive, pokrite ali skrite.

Člen 7

Dokumenti, ki se hranijo na krovu ribiškega plovila EU

1.   Kapitan ribiškega plovila EU, katerega skupna dolžina je 10 metrov ali več, na krovu hrani dokumente, ki jih izda pristojni organ države članice, v kateri je plovilo registrirano, in ki vsebujejo najmanj naslednje podatke o plovilu:

(a)

ime plovila, če ga plovilo ima;

(b)

črke pristanišča ali okrožja, v katerem je plovilo registrirano, in številko(-e) registracije;

(c)

mednarodni radijski razpoznavni znak, če ga plovilo ima;

(d)

imena in naslove lastnika(-ov) in zakupnika(-ov), kjer je to primerno;

(e)

celotno dolžino, pogonsko moč motorja, bruto tonažo in za ribiška plovila EU, ki so začela obratovati s 1. januarjem 1987 ali pozneje, datum začetka obratovanja.

2.   Kapitani ribiških plovil EU, katerih skupna dolžina je 17 metrov ali več in ki imajo skladišča za ribe, na krovu hranijo natančne skice z opisom svojih skladišč za ribe, vključno z navedbo vseh dostopnih točk in njihove skladiščne zmogljivosti v kubičnih metrih.

3.   Kapital ribiškega plovila EU s hlajenimi ali hladilnimi bazeni z morsko vodo na krovu hrani najnovejši dokument z navedbo velikosti bazenov v kubičnih metrih v intervalih po 10 cm.

4.   Dokumente iz odstavkov 2 in 3 potrdi pristojni organ države članice zastave. Vsako spremembo lastnosti v dokumentih iz odstavkov od 1 do 3 potrdi pristojni organ države članice zastave.

5.   Dokumenti iz tega člena se predložijo na zahtevo uradnikov za namene nadzora in inšpekcijskega pregleda.

Oddelek 2

Označevanje in prepoznavanje ribolovnega orodja in plovil

Člen 8

Označevanje plovil in naprav za zbiranje rib

Vsa plovila na krovu ribiških plovil EU in naprave za zbiranje rib se označijo z zunanjimi registrskimi črkami in številkami ribiškega plovila EU, ki jih uporablja.

Člen 9

Splošna pravila za mirujoče orodje in vlečne mreže z gredjo

1.   Določbe členov od 9 do 12 te uredbe se uporabljajo za ribiška plovila EU, ki lovijo v vseh vodah EU, določbe členov 13 do 17 te uredbe pa veljajo za vode EU zunaj 12 navtičnih milj, merjeno od temeljnih črt obalnih držav članic.

2.   V vodah EU, določenih v odstavku 1, je prepovedano izvajati ribolovne dejavnosti z uporabo mirujočega orodja, boj in vlečnih mrež z gredjo, ki niso označeni in prepoznavni v skladu z določbami členov 10 do 17 te uredbe.

3.   V vodah EU, določenih v odstavku 1, je na krovu prepovedano prevažati:

(a)

gredi vlečnih mrež z gredjo, ki nimajo zunanjih registrskih črk in številk v skladu s členom 10 te uredbe;

(b)

mirujoče orodje, ki ni označeno v skladu s členom 11(2) te uredbe;

(c)

boje, ki niso označene v skladu s členom 13(2) te uredbe.

Člen 10

Pravila za vlečne mreže z gredjo

Kapitan ribiškega plovila EU ali njegov zastopnik zagotovi, da ima vsaka sestavljena gred vlečne mreže z gredjo, ki je na krovu ali se uporablja za ribolov, na gredi vsake sestavljene gredi jasno vidne zunanje registrske črke in številke navedenega ribiškega plovila.

Člen 11

Pravila za mirujoče orodje

1.   Kapitan ribiškega plovila EU ali njegov zastopnik zagotovi, da je vsako mirujoče orodje, ki je na krovu ali se uporablja za ribolov, jasno označeno in razpoznavno v skladu z določbami tega člena.

2.   Vsako mirujoče orodje, ki se uporablja za ribolov, ima zunanje registrske črke in številke vedno vidne na trupu ribiškega plovila, ki mu pripada:

(a)

za mreže na oznaki, pritrjeni na prvo zgornjo vrsto;

(b)

za parangale na oznaki na točki stika s privezno bojo;

(c)

za vrše in pasti na oznaki, pritrjeni na spodnji vrvi;

(d)

za mirujoče orodje, daljše od ene navtične milje, na oznakah, pritrjenih v skladu s točkami (a), (b) in (c) v rednih presledkih, ki niso večji od ene navtične milje, tako da noben del mirujočega orodja, ki je daljši od ene navtične milje, ne ostane neoznačen.

Člen 12

Pravila za oznake

1.   Vsaka oznaka je:

(a)

narejena iz trpežnega materiala;

(b)

varno pritrjena na orodje;

(c)

široka najmanj 65 milimetrov;

(d)

dolga najmanj 75 milimetrov.

2.   Oznaka ni snemljiva, zabrisana, spremenjena, neberljiva, pokrita ali skrita.

Člen 13

Pravila za boje

1.   Kapitan ribiškega plovila EU ali njegov zastopnik zagotovi, da se končni označevalni boji in vmesne označevalne boje, opremljene v skladu s Prilogo IV, pritrdijo na vsako mirujoče orodje, ki se uporablja za ribolov, in se uporabljajo v skladu z določbami iz tega oddelka.

2.   Na vsaki končni in vmesni označevalni boji so vidne zunanje registrske črke in številke, prikazane na trupu ribiškega plovila EU, ki mu pripadajo in ki uporablja takšne boje:

(a)

črke in številke so prikazane čim višje nad vodo, tako da so jasno vidne;

(b)

v barvi, kontrastni s površino, na kateri so napisane.

3.   Črke in številke na označevalni boji niso zabrisane, spremenjene ali neberljive.

Člen 14

Pravila za vrvi

1.   Vrvi, ki povezujejo boje z mirujočim orodjem, so iz potopljivega materiala ali obtežene.

2.   Vrvi, ki povezujejo končne označevalne boje z vsakim orodjem, so pritrjene na koncih tega orodja.

Člen 15

Pravila za končne označevalne boje

1.   Končne označevalne boje so razvrščene tako, da je kadar koli mogoče določiti vsak konec orodja.

2.   Jambor vsake končne označevalne boje mora biti visok najmanj 1 meter nad morsko gladino, merjeno od vrha plovca do spodnjega roba najnižje zastave.

3.   Končne označevalne boje so barvne, vendar ne rdeče ali zelene.

4.   Vsaka končna označevalna boja ima:

(a)

eno ali dve pravokotni zastavi; kadar sta na isti boji zahtevani dve zastavi, mora biti razdalja med njima najmanj 20 centimetrov; zastave, ki označujejo skrajne meje istega orodja, so iste velikosti in iste barve, ki ne sme biti bela;

(b)

eno ali dve luči, ki sta rumeni in dajeta svetlobne znake vsakih 5 sekund (F1 Y 5s) ter sta vidni z razdalje najmanj dveh navtičnih milj;

5.   Na vrhu vsake končne označevalne boje je lahko znak z enim ali dvema odsevnima črtastima trakovoma, ki ne smeta biti rdeče ali zelene barve in morata biti široka najmanj 6 centimetrov.

Člen 16

Pravila za nameščanje končnih označevalnih boj

1.   Končne označevalne boje so pritrjene na mirujoče orodje:

(a)

boja v zahodnem delu (pomeni polovico kroga kompasa od juga prek zahoda do vključno severa) je opremljena z dvema zastavama, dvema črtastima odsevnima trakovoma, dvema lučema in oznako v skladu s členom 12 te uredbe;

(b)

boja na vzhodnem delu (pomeni polovico kroga kompasa od severa prek vzhoda do vključno juga) je opremljena z eno zastavo, enim črtastim odsevnim trakom, eno lučjo in oznako v skladu s členom 12 te uredbe.

2.   Oznaka vsebuje informacije iz člena 13(2) te uredbe.

Člen 17

Vmesne označevalne boje

1.   Vmesne označevalne boje so pritrjene na mirujoče več kot pet navtičnih milj dolgo orodje:

(a)

vmesne označevalne boje so razvrščene na razdalji do pet navtičnih milj, tako da noben del orodja, ki je dolg pet navtičnih milj ali več, ne ostane neoznačen;

(b)

vmesne označevalne boje so opremljene z utripajočo lučjo, ki mora biti rumena in dajati svetlobne znake vsakih 5 sekund (F1 Y 5s) ter mora biti vidna z razdalje najmanj dveh navtičnih milj. Imajo enake značilnosti kot končne označevalne boje na vzhodnem delu, z razliko, da mora biti zastava bele barve.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 so vmesne označevalne boje na Baltskem morju pritrjene na mirujoče orodje, ki je daljše od ene navtične milje. Vmesne označevalne boje so razvrščene na razdalji do ene navtične milje, tako da noben del orodja, ki je dolg eno navtično miljo ali več, ne ostane neoznačen.

Vmesne označevalne boje imajo enake značilnosti, kot jih imajo končne označevalne boje na vzhodnem delu, razen naslednjega:

(a)

zastave so bele;

(b)

vsaka peta vmesna označevalna boja je opremljena z radarskim odsevnikom, katerega odmev je zaznaven na najmanj dve navtični milji.

POGLAVJE IV

Sistem za spremljanje plovil

Člen 18

Zahteva za satelitske sledilne naprave na ribiških plovilih EU

1.   Brez poseganja v člen 25(3) te uredbe ribiško plovilo EU, za katero se uporablja sistem za spremljanje plovil, ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščene delujoče satelitske sledilne naprave.

2.   Kadar je ribiško plovilo EU v pristanišču, je satelitsko sledilno napravo dovoljeno izključiti, samo če:

(a)

sta predhodno obveščena center za spremljanje ribištva države članice zastave in center za spremljanje ribištva obalne države članice ter

(b)

je iz naslednjega poročila razvidno, da ribiško plovilo EU ni spremenilo svojega položaja glede na predhodno poročilo.

Pristojni organi države članice zastave lahko dovolijo, da se predhodno obvestilo iz točke (a) nadomesti s samodejnim sporočilom sistema za spremljanje plovil ali opozorilnim zvokom, ki ga sproži sistem in nakazuje, da je ribiško plovilo EU vplulo v vnaprej določeno geografsko območje pristanišča.

3.   To poglavje se ne uporablja za ribiška plovila EU, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 19

Lastnosti satelitskih sledilnih naprav

1.   Satelitska sledilna naprava, nameščena na krovu ribiških plovil EU, zagotovi samodejni prenos podatkov do centra za spremljanje ribištva države članice zastave v rednih presledkih. Podatki se nanašajo na:

(a)

identifikacijo ribiškega plovila;

(b)

zadnji geografski položaj ribiškega plovila, pri čemer je napaka položaja manjša od 500 metrov, z intervalom zaupanja 99 %;

(c)

datum in čas (izražen z univerzalnim koordiniranim časom (UTC)) določitve navedenega položaja ribiškega plovila ter

(d)

trenutno hitrost in smer plovbe ribiškega plovila.

2.   Države članice zagotovijo, da so satelitske sledilne naprave zaščitene pred vnosom ali prikazom lažnih položajev in niso ročno nastavljive.

Člen 20

Odgovornosti kapitanov v zvezi s satelitskimi sledilnimi napravami

1.   Kapitani ribiškega plovila EU zagotovijo, da so satelitske sledilne naprave vedno popolnoma pripravljene za delovanje in da se prenašajo podatki iz člena 19(1) te uredbe.

2.   Brez poseganja v člen 26(1) te uredbe kapitan ribiškega plovila EU zlasti zagotovi, da:

(a)

podatki v ničemer niso spremenjeni;

(b)

antene ali anten, ki so povezane s satelitskimi sledilnimi napravami, nič ne ovira, niso izključene ali kakor koli blokirane;

(c)

oskrba satelitske sledilne naprave z električno energijo ni nikoli prekinjena in

(d)

se satelitska sledilna naprava ne odstrani z ribiškega plovila.

3.   Prepovedano je uničiti, poškodovati, onesposobiti ali kako drugače ovirati satelitsko sledilno napravo, razen če so pristojni organi države članice zastave odobrili njeno popravilo ali zamenjavo.

Člen 21

Nadzorni ukrepi, ki jih sprejmejo države članice zastave

Vsaka država članica zastave zagotovi redno in sistematično spremljanje in nadzor točnosti podatkov iz člena 19 te uredbe ter v primeru netočnosti ali nepopolnosti podatkov takoj ukrepa.

Člen 22

Pogostost prenosa podatkov

1.   Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva prek sistema za spremljanje plovil najmanj vsaki dve uri prejme informacije o svojih ribiških plovilih iz člena 19 te uredbe. Center za spremljanje ribištva lahko zahteva informacije v krajših časovnih presledkih.

2.   Center za spremljanje ribištva ima možnost, da ugotovi dejanski položaj vsakega od svojih ribiških plovil.

Člen 23

Spremljanje vstopa in izstopa iz določenih območij

Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva prek podatkov iz sistema za spremljanje plovil spremlja datum in čas vstopa svojih ribiških plovil v in njihovega izstopa iz:

(a)

vseh pomorskih območij, kjer veljajo posebna pravila o dostopu do voda in virov;

(b)

območij z omejenim ribolovom iz člena 50 uredbe o nadzoru;

(c)

upravnih območij regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih članice so Evropska unija ali nekatere države članice;

(d)

vod pod suverenostjo ali pristojnostjo tretje države.

Člen 24

Prenos podatkov do obalne države članice

1.   S sistemom za spremljanje plovil, ki ga vzpostavi vsaka država članica, se zagotovi samodejni prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe in veljajo za njena ribiška plovila v času, ko so v vodah obalne države članice, do centra za spremljanje ribištva obalne države članice. Navedeni prenos podatkov poteka hkrati s prenosom do centra za spremljanje ribištva države članice zastave in je v skladu z obrazcem iz Priloge V.

2.   Obalne države članice, ki območje spremljajo skupaj, lahko določijo skupni cilj za prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe. O tem obvestijo Komisijo in druge države članice.

3.   Vsaka država članica drugim državam članicam in Komisiji posreduje izčrpen seznam koordinat zemljepisnih dolžin in zemljepisnih širin, ki razmejujejo njeno izključno ekonomsko cono ali izključno ribolovno cono, v po možnosti elektronski obliki, ki je skladna s svetovnim geodetskim sistemom 1984 (WGS 84). Drugim državam članicam in Komisiji sporoči tudi morebitne spremembe teh koordinat. Lahko pa ta seznam objavi na spletnem mestu iz člena 115 uredbe o nadzoru.

4.   Države članice zagotovijo učinkovito usklajevanje med svojimi pristojnimi organi glede prenosa podatkov sistema za spremljanje plovil v skladu s členom 9(3) uredbe o nadzoru, tudi z določitvijo jasnih in dokumentiranih postopkov za ta namen.

Člen 25

Tehnična okvara ali nedelovanje satelitske sledilne naprave

1.   V primeru tehnične okvare ali nedelovanja satelitske sledilne naprave, ki je nameščena na krovu ribiškega plovila EU, kapitan ali njegov zastopnik vsake štiri ure od takrat, ko je bila okvara ali nedelovanje ugotovljeno, ali takrat, ko je bil o tem obveščen v skladu z odstavkom 4 ali členom 26(1) te uredbe, z ustreznimi telekomunikacijskimi sredstvi centru za spremljanje ribištva države članice zastave sporoči najnovejše geografske koordinate ribiškega plovila. Telekomunikacijska sredstva, ki se pri tem uporabijo, določijo države članice in jih navedejo na spletnem mestu iz člena 115 uredbe o nadzoru.

2.   Center za spremljanje ribištva države članice zastave geografske položaje iz odstavka 1 takoj po njihovem prejetju vnese v zbirko podatkov sistema za spremljanje plovil. Ročno vneseni podatki sistema za spremljanje plovil se v zbirki podatkov jasno razlikujejo od samodejnih sporočil. Po potrebi se ti ročno vneseni podatki sistema za spremljanje plovil nemudoma pošljejo obalnim državam članicam.

3.   Ribiško plovilo EU po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne naprave ne sme zapustiti pristanišča, dokler pristojni organi države zastave ne ugotovijo ustreznega delovanja satelitske sledilne naprave na njegovem krovu. Izjemoma lahko center za spremljanje ribištva države članice zastave svojim ribiškim plovilom odobri odhod iz pristanišča z nedelujočo satelitsko sledilno napravo, če je odhod namenjen njenemu popravilu ali zamenjavi.

4.   Kadar se zdi, da je satelitska sledilna naprava, nameščena na krovu ribiškega plovila EU, pokvarjena ali ne dela, skušajo pristojni organi države članice zastave ali, kadar je to ustrezno, obalne države članice o tem obvestiti kapitana ali osebo, odgovorno za plovilo, ali njunega zastopnika.

5.   Odstranitev satelitske sledilne naprave zaradi popravila ali zamenjave odobrijo pristojni organi države članice zastave.

Člen 26

Neprejem podatkov

1.   Kadar center za spremljanje ribištva države članice zastave dvanajst zaporednih ur ne prejme podatkov v skladu s členom 22 ali členom 25(1) te uredbe, o tem čim prej obvesti kapitana ali upravljavca ribiškega plovila EU ali njune(-ga) zastopnika(-e). Če se pri istem ribiškem plovilu EU to zgodi več kot trikrat v enem koledarskem letu, država članica zastave poskrbi, da se satelitska sledilna naprava ribiškega plovila temeljito pregleda. Država članica zastave zadevo razišče, da ugotovi morebitne nedovoljene posege v napravo. Z odstopanjem od člena 20(2)(d) te uredbe se na podlagi preiskave naprava lahko odstrani.

2.   Kadar organ za spremljanje ribištva države članice zastave v dvanajstih urah ne prejme podatkov v skladu s členom 22 ali členom 25(1) te uredbe in če je bil zadnji javljeni položaj v vodah druge države članice, mora o tem čim prej obvestiti center za spremljanje ribištva navedene obalne države članice.

3.   Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo ribiško plovilo EU v svojih vodah in ne prejmejo podatkov v skladu s členom 24(1) ali členom 25(2) te uredbe, o tem obvestijo kapitana ribiškega plovila in center za spremljanje ribištva države članice zastave.

Člen 27

Spremljanje in beleženje ribolovnih dejavnosti

1.   Države članice uporabijo podatke, ki jih prejmejo v skladu s členom 22, členom 24(1) in členom 25 te uredbe, za učinkovito spremljanje dejavnosti ribiških plovil.

2.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, evidentirajo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniških zbirkah podatkov za najmanj tri leta;

(b)

sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ti podatki uporabijo samo za uradne namene, in

(c)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

Člen 28

Dostop Komisije do podatkov

Komisija lahko v skladu s členom 111(1)(a) uredbe o nadzoru zahteva od držav članic, da Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, zagotovijo samodejni prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe v zvezi s posebno skupino ribiških plovil in v določenem času. Prenos podatkov poteka hkrati s prenosom do centra za spremljanje ribištva države članice zastave in je v skladu z obrazcem iz Priloge V.

NASLOV III

NADZOR RIBOLOVA

POGLAVJE I

Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v papirni obliki

Oddelek 1

Izpolnjevanje in predložitev ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki

Člen 29

Ribiška plovila EU, za katera veljajo zahteve v zvezi z izpolnjevanjem in predložitvijo ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju/iztovarjanju v papirni obliki

1.   Brez poseganja v posebne določbe večletnih načrtov kapitan ribiškega plovila EU, katerega skupna dolžina je 10 metrov ali več in za katero ne veljajo zahteve v zvezi z elektronskim izpolnjevanjem in pošiljanjem podatkov iz ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju, izpolni in predloži podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju iz členov 14, 21 in 23 uredbe o nadzoru v papirni obliki. Deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju lahko v imenu kapitana izpolni in predloži tudi njegov zastopnik.

2.   Zahteva v zvezi z izpolnjevanjem in predložitvijo ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki prav tako velja za ribiška plovila EU, katerih skupna dolžina je manjša od 10 metrov, kadar njihova država članica zastave od njih zahteva, da vodijo ribolovni ladijski dnevnik in predložijo deklaracije o pretovarjanju in/ali deklaracije o iztovarjanju v skladu s členom 16(3) in členom 25(3) uredbe o nadzoru.

Člen 30

Vzorci ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki

1.   Kapitani ribiških plovil EU za vsa ribolovna območja, razen podobmočja NAFO 1 ter razdelkov ICES V(a) in XIV, izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu z obrazcem iz Priloge VI. Kapitani ribiških plovil EU, za katera ne velja obveznost elektronskega pošiljanja podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju ter ki izvajajo dnevna ribolovna potovanja v enem ribolovnem območju, pa lahko za ribolovne dejavnosti, izvajane izključno v Sredozemlju, uporabijo vzorec iz Priloge VII.

2.   Za podobmočje NAFO 1 ter razdelka ICES V(a) in XIV se za ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki uporabi obrazec iz Priloge VIII, za deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v papirni obliki pa obrazec iz Priloge IX.

3.   Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v papirni obliki iz prilog VI in VII se vodijo tudi v skladu z odstavkom 1 in členom 31 te uredbe, kadar taka ribiška plovila EU izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah tretje države, v vodah, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ali v vodah zunaj voda EU, ki jih ne upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, razen če tretja država ali pravila zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva posebej zahtevajo, da se izpolnijo in predložijo drugačen ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju. Če tretja država ne predpiše določenega ribolovnega ladijskega dnevnika, vendar zahteva drugačne podatkovne elemente, kot jih zahteva Evropska unija, se taki podatkovni elementi zabeležijo.

4.   Države članice lahko še naprej uporabljajo ribolovne ladijske dnevnike v papirni obliki v skladu z Uredbo (EGS) št. 2807/83 za ribiška plovila EU, za katera ne velja obveznost elektronskega izpolnjevanja in pošiljanja podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika v skladu s členom 15 uredbe o nadzoru, dokler se ne porabijo zaloge ribolovnih ladijskih dnevnikov v papirni obliki.

Člen 31

Navodila za izpolnjevanje in predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki

1.   Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v papirni obliki se izpolnijo in predložijo v skladu z navodili iz Priloge X.

2.   Kadar navodila iz Priloge X določajo, da uporaba pravila ni obvezna, ga lahko država članica zastave določi za obveznega.

3.   Vsi vpisi v ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju ali deklaracijo o iztovarjanju so berljivi in neizbrisljivi. Noben vpis se ne zbriše ali spremeni. V primeru napake se nepravilni vpis prečrta s črto in napiše se nov, pravilen vpis, ki ga kapitan parafira. Kapitan parafira vsako vrstico.

4.   Kapitan ribiškega plovila EU ali pri deklaracijah o pretovarjanju in deklaracijah o iztovarjanju njegov zastopnik s parafiranjem ali podpisom potrdi, da so vpisi v ribolovnem ladijskem dnevniku, deklaraciji o pretovarjanju in deklaraciji o iztovarjanju pravilni.

Člen 32

Roki za predložitev ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v papirni obliki

1.   Kadar je ribiško plovilo EU opravilo iztovarjanje v pristanišču ali je opravilo pretovarjanje v pristanišču ali na kraju, ki je blizu obale države članice zastave, njegov kapitan predloži pristojnim organom zadevne države članice izvirnik(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju čim prej in najpozneje 48 ur po končanem pretovarjanju ali iztovarjanju. Izvirnik(-e) deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju lahko v imenu kapitana predloži tudi njegov zastopnik.

2.   Kadar se ulov po ribolovnem potovanju ne iztovori, kapitan čim prej in najpozneje 48 ur po vplutju v pristanišče predloži izvirnik(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju. Izvirnik(-e) take deklaracije o pretovarjanju lahko v imenu kapitana predloži tudi njegov zastopnik.

3.   Kadar je ribiško plavilo EU opravilo pretovarjanje v pristanišču ali na kraju, ki je blizu obali, ali je opravilo iztovarjanje v pristanišču države članice, ki ni njegova država članica zastave, predloži pristojnim organom države članice, kjer se pretovarjanje ali iztovarjanje izvede, prvo kopijo(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju. Izvirnik(-i) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju se pristojnim organom države članice zastave pošljejo čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju.

4.   Kadar je ribiško plovilo EU opravilo pretovarjanje v pristanišču ali vodah tretje države ali na odprtem morju ali iztovarjanje v pristanišču tretje države, pristojnim organom države članice zastave pošlje izvirnik(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju.

5.   Kadar tretja država ali pravila regionalne organizacije za upravljanje ribištva zahtevajo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju ali deklaracijo o iztovarjanju, ki se razlikujejo od tistih iz Priloge VI, kapitan ribiškega plovila EU predloži kopijo tega dokumenta svojim pristojnim organom čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju.

Oddelek 2

Posebna pravila za ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki

Člen 33

Izpolnjevanje ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki

1.   V ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki se vnašajo vse obvezne informacije, tudi če ni ulova:

(a)

vsak dan, najpozneje do 24. ure in pred prihodom v pristanišče;

(b)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(c)

v primerih, ki so določeni v zakonodaji Skupnosti ali jih je določila država članica zastave.

2.   Nova vrstica v ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki se vpiše:

(a)

za vsak dan na morju;

(b)

za ribolov v novem sektorju ICES ali drugem ribolovnem območju istega dne;

(c)

za vpis podatkov o ribolovnem naporu.

3.   Na novo stran v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki se vpiše:

(a)

kadar se uporabljajo različna orodja ali mreže, pri katerih se velikost mrežnega očesa razlikuje od prej uporabljenega orodja;

(b)

za vsak ribolov po pretovarjanju ali vmesnem iztovarjanju;

(c)

če je število stolpcev nezadostno;

(d)

ob odhodu iz pristanišča, kadar ni bilo iztovarjanja.

4.   Ob odhodu iz pristanišča ali po opravljenem pretovarjanju in kadar ulov ostane na krovu, se na novi strani ribolovnega ladijskega dnevnika navedejo količine za vsako vrsto.

5.   Kode iz Priloge XI se pod ustreznimi naslovi ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki uporabljajo za navajanje uporabljenega ribolovnega orodja.

Oddelek 3

Posebna pravila za deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki

Člen 34

Predaja deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki

1.   Če poteka pretovarjanje med dvema ribiškima ploviloma EU, po opravljenem pretovarjanju kapitan ribiškega plovila, s katerega je bilo opravljeno pretovarjanje, ali njegov zastopnik preda kopijo deklaracije o pretovarjanju svojega plovila v papirni obliki kapitanu plovila prejemnika ali njegovemu zastopniku. Po opravljenem pretovarjanju kapitan plovila prejemnika ali njegov zastopnik prav tako preda kopijo deklaracije o pretovarjanju svojega plovila v papirni obliki kapitanu plovila, s katerega je potekalo pretovarjanje, ali njegovemu zastopniku.

2.   Kopije iz odstavka 1 se predložijo na zahtevo uradnika za namene nadzora in inšpekcijskega pregleda.

Člen 35

Podpis deklaracije o iztovarjanju

Kapitan ali njegov zastopnik pred predložitvijo podpiše vsako stran deklaracije o iztovarjanju.

POGLAVJE II

Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o iztovarjanju in deklaracija o pretovarjanju v elektronski obliki

Oddelek 1

Izpolnjevanje in pošiljanje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju v elektronski obliki

Člen 36

Zahteva po sistemu za elektronsko beleženje in poročanje na ribiških plovilih EU

1.   Brez poseganja v člen 39(4) te uredbe ribiško plovilo EU, ki mora elektronsko izpolnjevati in pošiljati ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v skladu s členi 15, 21 in 24 uredbe o nadzoru, ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščenega delujočega sistema za elektronsko beleženje in poročanje.

2.   To poglavje se ne uporablja za ribiška plovila EU, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 37

Obrazec za prenos podatkov z ribiškega plovila EU pristojnemu organu njegove države zastave

Države članice določijo obliko zapisa, ki se pri ribiških plovilih EU, ki plujejo pod njihovo zastavo, in njihovih pristojnih organih uporablja za izpolnjevanje in pošiljanje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju iz členov 15, 21 in 24 uredbe o nadzoru.

Člen 38

Povratna sporočila

1.   Povratna sporočila se pošljejo ribiškim plovilom EU za vsak prenos podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika ter podatkov o pretovarjanju, predhodnem obveščanju in iztovarjanju. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

2.   Kapitan ribiškega plovila EU hrani povratno sporočilo do konca ribolovnega potovanja.

Člen 39

Določbe v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje

1.   Kapitan ribiškega plovila EU ali njegov zastopnik v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu ribiškega plovila, od takrat, ko je bila okvara ali nedelovanje ugotovljeno, ali takrat, ko je bil o tem obveščen v skladu s členom 40(1) te uredbe, pošlje podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju pristojnim organom države članice zastave po ustreznih telekomunikacijskih sredstvih, in sicer vsak dan in najpozneje do 24. ure, tudi če ni ulova. Države članice določijo telekomunikacijska sredstva, ki jih je treba uporabiti, in jih na vedejo na spletni strani iz člena 115 uredbe o nadzoru.

2.   V primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje se podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju pošljejo tudi:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije ali zadnjega pretovarjanja;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, ki so določeni v zakonodaji Skupnosti ali jih je določila država zastave.

V primerih iz točk (a) in (e) se pošljejo tudi podatki iz predhodnega obvestila in deklaracije o iztovarjanju.

3.   Pristojni organi države članice zastave podatke iz odstavka 1 takoj po prejemu vnesejo v elektronsko zbirko podatkov.

4.   Ribiško plovilo EU po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu plovila, ne sme zapustiti pristanišča, dokler pristojni organi države članice zastave ne ugotovijo popolnega delovanja sistema ali odobrijo odhoda. Država članica zastave takoj obvesti obalno državo članico, kadar je ribiškemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovolila zapustiti pristanišče obalne države članice brez delujočega sistema za elektronsko beleženje in poročanje.

5.   Odstranitev sistema za elektronsko beleženje in poročanje zaradi popravila ali zamenjave odobrijo pristojni organi države članice zastave.

Člen 40

Neprejem podatkov

1.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členi 15, 22 in 24 uredbe o nadzoru, o tem čim prej obvestijo kapitana ali upravljavca ribiškega plovila EU ali njunega zastopnika. Če se pri istem ribiškem plovilu EU to zgodi več kot trikrat v koledarskem letu, država članica zastave poskrbi, da se sistem za elektronsko beleženje in poročanje ribiškega plovila temeljito pregleda. Država članica zastave preišče zadevo, da ugotovi razlog za neprejem podatkov, in sprejme ustrezne ukrepe.

2.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členi 15, 22 in 24 uredbe o nadzoru ter je bil zadnji položaj plovila, sporočen prek sistema za spremljanje plovil, v vodah obalne države članice, o tem čim prej obvestijo pristojne organe navedene obalne države članice.

3.   Kapitan ali upravljavec ribiškega plovila EU ali njun zastopnik pristojnim organom države članice zastave takoj po prejemu obvestila pošlje vse podatke, ki še niso bili poslani in za katere je bilo prejeto obvestilo v skladu z odstavkom 1.

Člen 41

Onemogočen dostop do podatkov

1.   Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo ribiško plovilo EU, ki v njihovih vodah pluje pod zastavo druge države članice, in ne morejo dostopati do podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika ali podatkov o pretovarjanju v skladu s členom 44 te uredbe, zahtevajo, da pristojni organi države članice zastave zagotovijo dostop do teh podatkov.

2.   Če dostop iz odstavka 1 ni zagotovljen v štirih urah od zahteve, obalna država članica obvesti državo članico zastave. Država članica zastave takoj po prejemu obvestila pošlje podatke obalni državi članici po kateri koli razpoložljivi elektronski poti.

3.   Če obalna država članica ne prejme podatkov iz odstavka 2, kapitan ali upravljavec ribiškega plovila EU ali njun zastopnik na zahtevo in po kateri koli razpoložljivi poti, po možnosti elektronski, pristojnim organom obalne države članice pošlje podatke in kopijo povratnega sporočila iz člena 38 te uredbe. Države članice določijo sredstva, ki jih je treba uporabiti, in jih navedejo na spletni strani iz člena 115 uredbe o nadzoru.

4.   Če kapitan ali upravljavec ribiškega plovila EU ali njun zastopnik pristojnim organom obalne države članice ne more zagotoviti kopije povratnega sporočila iz člena 38 te uredbe, se ribolovne dejavnosti zadevnega ribiškega plovila v vodah obalne države članice prepovejo, dokler kapitan ali upravljavec ribiškega plovila ali njegov zastopnik navedenim organom ne zagotovi kopije povratnega sporočila ali informacij iz člena 14(1) uredbe o nadzoru.

Člen 42

Podatki o delovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje

1.   Države članice vodijo zbirke podatkov o delovanju svojega sistema za elektronsko beleženje in poročanje. Te zbirke podatkov vsebujejo najmanj naslednje informacije in omogočajo njihovo samodejno generiranje:

(a)

seznam ribiških plovil, ki so imele tehnično okvaro ali nedelujoč sistem za elektronsko beleženje in poročanje;

(b)

število plovil, ki niso dnevno pošiljala podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika, in povprečno število prejetih prenosov podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika na ribolovno plovilo, razčlenjeno glede na državo članico zastave;

(c)

število prejetih prenosov podatkov iz deklaracij o pretovarjanju, deklaracij o iztovarjanju, deklaracij o prevzemu in obvestil o prodaji, razčlenjenih glede na državo članico zastave.

2.   Povzetki informacij, dobljenih v skladu z odstavkom 1, se Komisiji pošljejo na njeno zahtevo. Te informacije se lahko objavijo tudi na varnem spletnem mestu v obliki in časovnih presledkih, ki jih določi Komisija po posvetovanju z državami članicami.

Člen 43

Oblika zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami

1.   Države članice si izmenjujejo informacije iz tega oddelka v obliki zapisa iz Priloge XII, iz katerega izhaja razširljivi označevalni jezik (XML). Standard XML, ki se uporablja za vse elektronske izmenjave podatkov med državami članicami ter med državami članicami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, določi Komisija po posvetovanju z državami članicami.

2.   Spremembe oblike zapisa iz odstavka 1 se jasno opredelijo in označijo z datumom posodobitve. Take spremembe ne začnejo veljati prej kot šest mesecev po njihovi določitvi.

3.   Kadar država članica prejme elektronske informacije od druge države članice, zagotovi, da se pristojnim organom zadevne države članice pošlje povratno sporočilo. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

4.   Podatkovni elementi iz Priloge XII, ki jih morajo kapitani zabeležiti v svoj ribolovni ladijski dnevnik v skladu s pravili EU, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

Člen 44

Dostop do podatkov

1.   Država članica zastave obalni državi članici v dejanskem času zagotovi elektronsko izmenjavo informacij iz člena 111(1) uredbe o nadzoru v zvezi s podatki iz ribolovnih ladijskih dnevnikov, predhodnih obvestil, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju njenih ribiških plovil med izvajanjem ribolovnih operacij v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo obalne države članice ali pri vplutju v pristanišče obalne države članice.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 lahko država članica zastave na zahtevo v dejanskem času zagotovi elektronsko izmenjavo informacij iz člena 111(1) uredbe o nadzoru v zvezi s podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju svojih ribiških plovil državi članici, ki v skladu s členom 80 uredbe o nadzoru izvaja inšpekcijske preglede ribiških plovil druge države članice v vodah EU, ki so zunaj voda države članice, ki je izrazila zahtevo, v mednarodnih vodah ali vodah tretjih držav.

3.   Država članica zastave podatke iz odstavkov 1 in 2 za preteklih dvanajst mesecev predloži na zahtevo.

4.   Podatki iz odstavka 1 zajemajo najmanj podatke od zadnjega izplutja iz pristanišča do konca iztovarjanja. Podatki iz odstavka 2 zajemajo najmanj podatke od zadnjega izplutja iz pristanišča do datuma zahtevka. Podatki iz odstavkov 1 in 2 o ribolovnih potovanjih za preteklih 12 mesecev so na voljo na zahtevo.

5.   Kapitan ribiškega plovila EU ima vedno zagotovljen varen dostop do lastnih podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika ter deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju, shranjenih v zbirki podatkov države članice zastave.

6.   Obalna država članica odobri spletni dostop do svoje zbirke podatkov iz ribolovnih ladijskih dnevnikov ter podatkov iz deklaracij o pretovarjanju, predhodnih obvestil in deklaracij o iztovarjanju ribiškemu patruljnemu plovilu druge države članice prek centra za spremljanje ribištva zadevne države članice zastave na podlagi načrta skupne uporabe ali ostalih dogovorjenih skupnih inšpekcijskih dejavnosti.

Člen 45

Izmenjava podatkov med državami članicami

1.   Dostop do podatkov iz člena 44 te uredbe prek varne internetne povezave je vedno na voljo.

2.   Države članice si izmenjujejo ustrezne tehnične informacije za zagotovitev vzajemnega dostopa in izmenjave podatkov iz elektronskih ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju.

3.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, zabeležijo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniško podprtih zbirkah podatkov za obdobje najmanj treh let;

(b)

sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se uporabijo samo za uradne namene, in

(c)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

Člen 46

Enotni organ

1.   V vsaki državi članici je enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz tega poglavja.

2.   Države članice si izmenjujejo kontaktne podatke organov iz odstavka 1 in o tem obvestijo Komisijo ter organ, ki ga ta imenuje, v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

3.   Vse spremembe informacij iz odstavkov 1 in 2 se pred začetkom njihove veljavnosti sporočijo Komisiji, organu, ki ga ta imenuje, in drugim državam članicam.

Oddelek 2

Posebna pravila za ribolovni ladijski dnevnik v elektronski obliki

Člen 47

Pogostost prenosa podatkov

1.   Na morju kapitan ribiškega plovila EU sporoči informacije iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice zastave najmanj enkrat na dan, vendar najpozneje do 24. ure, tudi če ni ulova. Podatke sporoči tudi v naslednjih primerih:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, ki so določeni v zakonodaji EU ali jih je določila država zastave.

Če se je zadnja ribolovna operacija izvedla največ eno uro pred vplutjem v pristanišče, se lahko informacije iz točk (b) in (c) pošljejo v enem sporočilu.

2.   Kapitan lahko sporoči popravke elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju do zadnjega sporočanja iz odstavka 1(c). Popravki so jasno razvidni. Vse izvirne podatke iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika in njihove popravke shranijo pristojni organi države članice zastave.

3.   Kapitan med vsako odsotnostjo iz pristanišča in do predložitve deklaracije o iztovarjanju na krovu ribiškega plovila hrani kopijo informacij iz odstavka 1.

4.   Kadar je ribiško plovilo EU v pristanišču, na krovu nima ribiških proizvodov in je kapitan predložil deklaracijo o iztovarjanju za vse ribolovne operacije na zadnjem ribolovnem potovanju, se lahko sporočanje iz odstavka 1 tega člena začasno odloži, o čemer se prej uradno obvesti center za spremljanje ribištva države članice zastave. Sporočanje se znova začne izvajati, ko ribiško plovilo EU zapusti pristanišče. Predhodno uradno obvestilo se ne zahteva za ribiška plovila EU, ki so opremljena s sistemom za spremljanje plovil in podatke sporočajo po njem.

POGLAVJE III

Skupna pravila za ribolovne ladijske dnevnike, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v papirni ali elektronski obliki

Oddelek 1

Skupna pravila za določitev žive teže

Člen 48

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„predstavitev“ pomeni obliko, v katero je riba predelana na krovu ribiškega plovila in pred iztovarjanjem, kot je opisano v Prilogi I;

2.

„skupna predstavitev“ pomeni predstavitev, ki je sestavljena iz dveh ali več delov iste ribe.

Člen 49

Pretvorbeni količniki

1.   Za izpolnjevanje in predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov iz členov 14 in 15 uredbe o nadzoru, se za preračunavanje teže shranjenih ali predelanih rib v živo težo rib uporabljajo pretvorbeni količniki EU iz prilog XIII, XIV in XV. Uporabljajo se za ribiške proizvode na krovu ali za tiste, ki so jih pretovorila ali iztovorila ribiška plovila EU.

2.   Kadar so regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica je Evropska unija ali v katerih Evropska unija sodeluje kot nepogodbenica, za svoje območje upravljanja, ali tretja država, s katero ima Evropska unija sklenjen sporazum za ribolov, za vode, ki spadajo pod njeno suverenost in pristojnost, že določile pretvorbene količnike, se z odstopanjem od odstavka 1 uporabljajo navedeni količniki.

3.   Kadar za določeno vrsto ali predstavitev ni pretvorbenih količnikov iz odstavkov 1 in 2, se uporabljajo pretvorbeni količniki države članice zastave.

4.   Brez poseganja v odstavek 2 pristojni organi držav članic pri izračunu žive teže pretovorjenega in iztovorjenega ulova za spremljanje izkoriščenosti kvot uporabijo pretvorbene količnike EU iz odstavka 1.

Člen 50

Računska metoda

1.   Živa teža rib se dobi tako, da se teža predelanih rib pomnoži s pretvorbenimi količniki iz člena 49 te uredbe za posamezno vrsto in predstavitev.

2.   Pri skupni predstavitvi se uporabi samo en pretvorbeni količnik, ki ustreza enemu delu skupne predstavitve ribe.

Oddelek 2

Skupna pravila za izpolnjevanje in predložitev ribolovnega ladijskega dnevnika

Člen 51

Splošna pravila za ribolovne ladijske dnevnike

1.   Dopustno odstopanje iz člena 14(3) uredbe o nadzoru za oceno količin v kilogramih žive teže posamezne vrste, obdržane na krovu, se izrazi kot delež podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika.

2.   Za ulove, ki se iztovorijo nerazvrščeni, se lahko dopustno odstopanje izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev za skupne količine na krovu.

3.   Za namene uporabe člena 14 uredbe o nadzoru se vrste, ulovljene za živo vabo, štejejo za vrste, ki so bile ulovljene in se hranijo na krovu.

4.   Kapitan ribiškega plovila EU, ki prečka območje napora, za katero ima dovoljenje za ribolov, beleži in poroča informacije iz člena 14(5) uredbe o nadzoru, kot je ustrezno, tudi če v tem območju ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti.

Oddelek 3

Skupna pravila za izpolnjevanje in predložitev deklaracij o pretovarjanju/iztovarjanju

Člen 52

Dopustno odstopanje v deklaraciji o pretovarjanju

Dopustno odstopanje iz člena 21(3) uredbe o nadzoru za oceno količin v kilogramih žive teže posamezne pretovorjene ali prejete vrste se izrazi kot delež podatkov iz deklaracije o pretovarjanju.

Člen 53

Razlika v pretovorjenih ulovih

Kadar obstaja razlika med količino ulova, ki je bil pretovorjen iz pretovornega plovila, in količino, ki jo je na krov sprejelo plovilo prejemnik, se šteje, da je bila pretovorjena višja količina. Države članice zagotovijo, da se naknadno določi dejanska teža ribiških proizvodov, ki so bili pretovorjeni med pretovornim plovilom in plovilom prejemnikom.

Člen 54

Končanje postopka iztovarjanja

Kadar se ribiški proizvodi v skladu s členom 61 uredbe o nadzoru odpeljejo s kraja iztovarjanja pred tehtanjem, se za uporabo člena 23(3) in člena 24(1) uredbe o nadzoru šteje, da je postopek iztovarjanja končan, ko so ribiški proizvodi stehtani.

Člen 55

Ribolovne operacije, ki vključujejo dve ali več ribiških plovil EU

Brez poseganja v posebna pravila za ribolovne operacije, ki vključujejo dve ali več ribiških plovil EU:

iz različnih držav članic ali

iz iste države članice, vendar se ulovi iztovorijo v državah članicah, pod katerih zastavo ne plujejo,

se iztovorjeni ulov pripiše ribiškemu plovilu EU, ki je iztovorilo ribiške proizvode.

POGLAVJE IV

Načrti vzorčenja in zbiranje podatkov o ribiških plovilih EU, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in deklaracijo o iztovarjanju

Člen 56

Oblikovanje načrtov vzorčenja

Načrte vzorčenja iz člena 16(2) in člena 25(2) uredbe o nadzoru za spremljanje ribiških plovil EU, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in deklaracijo o iztovarjanju, oblikujejo države članice v skladu s tem poglavjem, da določijo iztovarjanje staleža ali skupine staležev, ki jih odvzamejo taka ribiška plovila, in po potrebi njihov ribolovni napor. Ti podatki se uporabijo za evidentiranje ulova in po potrebi ribolovnega napora iz člena 33 uredbe o nadzoru.

Člen 57

Metodologija vzorčenja

1.   Načrti vzorčenja iz člena 56 te uredbe se sestavijo v skladu s Prilogo XVI.

2.   Velikost vzorca za inšpekcijski pregled se določi na podlagi tveganja, kot sledi:

(a)

„zelo nizko“ tveganje: 3 % vzorca;

(b)

„nizko“ tveganje: 5 % vzorca;

(c)

„zmerno“ tveganje: 10 % vzorca;

(d)

„visoko“ tveganje: 15 % vzorca;

(e)

„zelo visoko“ tveganje: 20 % vzorca.

3.   Ulov, ki ga sektor ladjevja opravi v enem dnevu, se za posamezen stalež oceni s pomnožitvijo skupnega števila aktivnih ribiških plovil EU ustreznega sektorja ladjevja s povprečnim dnevnim ulovom na stalež na ribiško plovilo EU na podlagi ulovov vzorca ribiških plovil EU, pri katerih je bil izveden inšpekcijski pregled.

4.   Za države članice, ki za vsa svoja ribiška plovila, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in iztovarjanjem, vsaj enkrat mesečno sistematično zbirajo podatke:

(a)

o vseh iztovarjanjih ulova vseh vrst v kilogramih, vključno z ničelnim iztovarjanjem;

(b)

o statističnih območjih, na katerih je bil ulov opravljen; se šteje, da so izpolnile zahtevo po načrtu vzorčenja iz člena 56 te uredbe.

POGLAVJE V

Nadzor ribolovnega napora

Člen 58

Poročilo o ribolovnem naporu

1.   Poročilo o ribolovnem naporu iz člena 28 uredbe o nadzoru se pošlje v skladu s Prilogo XVII.

2.   Kadar kapitan ribiškega plovila EU pošlje sporočilo pristojnim organom po radiu v skladu s členom 28(1) uredbe o nadzoru, prenos poteka prek ene od radijskih postaj, ki jih določijo države članice in jih navedejo na spletnem mestu iz člena 115 uredbe o nadzoru.

POGLAVJE VI

Korektivni ukrepi

Člen 59

Splošna načela

Da bi imele koristi od korektivnih ukrepov iz člena 37 uredbe o nadzoru, države članice čim prej obvestijo Komisijo, vsekakor pa najpozneje en mesec po datumu objave prepovedi ribolova v Uradnem listu v skladu s členom 36 uredbe o nadzoru, o obsegu škode, ki so jo utrpele.

Člen 60

Dodelitev razpoložljivih ribolovnih možnosti

1.   Kadar škoda ni bila v celoti ali delno odpravljena v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, Komisija čim prej po prejemu informacij iz člena 59 te uredbe sprejme potrebne ukrepe za odpravo povzročene škode.

2.   V ukrepu iz odstavka 1 se navedejo:

(a)

katere države članice so utrpele škodo („oškodovane države članice“) in višina škode (zmanjšana za izmenjave kvot);

(b)

po potrebi katere države članice so presegle svoje ribolovne možnosti („države članice s presežki“) in količina presežka ribolovnih možnosti (zmanjšana za morebitne izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002);

(c)

po potrebi odbitki ribolovnih možnosti držav članic s presežki glede na presežene ribolovne možnosti;

(d)

po potrebi povečanja ribolovnih možnosti oškodovanih držav članic glede na utrpelo škodo;

(e)

po potrebi datum ali datumi, ko odbitki ali povečanja začnejo veljati;

(f)

po potrebi ostali potrebni ukrepi za odpravo nastale škode.

POGLAVJE VII

Moč motorja

Člen 61

Potrjevanje pogonske moči motorja

1.   Potrjevanje največje trajne moči novega pogonskega motorja, nadomestnega pogonskega motorja in tehnično spremenjenega pogonskega motorja, kot je določeno v členu 40(1) in (2) uredbe o nadzoru, se izvede v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 (26).

2.   Pogonski motor se šteje za tehnično spremenjenega, kot je določeno v odstavku 1, če je bil kateri koli od njegovih glavnih delov, med drugim oprema za vbrizgavanje, ventili, turbopuhalo, bati, podložne ploščice valja, pomikalniki in glave valja, spremenjen ali zamenjan z novim delom z drugimi tehničnimi specifikacijami, zaradi česar se spremeni moč motorja, ali če so bile spremenjene nastavitve motorja, kot so nastavitve vbrizgavanja, konfiguracija turbopuhala ali krmiljenje ventilov. Narava tehnične spremembe je podrobno razložena v potrdilu iz odstavka 1.

3.   Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pred namestitvijo novega pogonskega motorja ali zamenjavo ali tehnično spremembo obstoječega pogonskega motorja obvesti pristojne organe.

4.   Ta člen se za ribiška plovila, za katera velja ureditev ribolovnega napora, uporablja od 1. januarja 2012. Za druga ribiška plovila se uporablja od 1. januarja 2013. Po začetku veljavnosti te uredbe se uporablja samo za ribiška plovila z nameščenim novim pogonskim motorjem ali tista z zamenjanim ali tehnično spremenjenim pogonskim motorjem.

Člen 62

Preverjanje in načrt vzorčenja

1.   Za preverjanje moči motorja v skladu s členom 41 uredbe o nadzoru države članice oblikujejo načrt vzorčenja za opredelitev tistih ribiških plovil ali skupin ribiških plovil v svojem ladjevju, pri katerih obstaja tveganje za nepopolno prijavo pogonske moči motorja. Načrt vzorčenja temelji najmanj na naslednjih merilih visokega tveganja:

(a)

ribiška plovila, ki izvajajo ribolov, za katerega velja ureditev ribolovnega napora, zlasti tista ribiška plovila, ki jim je bil dodeljen posamezen napor v kW * število dni;

(b)

ribiška plovila, za katera veljajo omejitve moči plovil, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Evropske unije;

(c)

ribiška plovila, za katera je razmerje med močjo plovila (kW) in tonažo plovila (GT) za 50 % nižje od povprečnega razmerja za isto vrsto ribiškega plovila in orodja ter ciljno vrsto. Zaradi analize lahko države članice razdelijo ladjevje v skladu z enim ali več naslednjimi merili:

(i)

razčlenjenost ladjevja ali enote upravljanja, opredeljene v nacionalni zakonodaji;

(ii)

kategorije dolžin;

(iii)

kategorije tonaže;

(iv)

uporabljena orodja;

(v)

ciljne vrste.

2.   Države članice lahko upoštevajo dodatna merila tveganja na podlagi lastne ocene.

3.   Države članice pripravijo seznam ribiških plovil, ki izpolnjujejo eno ali več meril tveganja iz odstavka 1 in po potrebi meril tveganja iz odstavka 2.

4.   Za vsako skupino ribiških plovil, ki ustrezajo merilu tveganja iz odstavkov 1 in 2, države članice izberejo naključni vzorec ribiških plovil. Velikost vzorca je enaka kvadratnemu korenu, zaokroženemu na najbližje celo število ribiških plovil v zadevni skupini.

5.   Za vsako ribiško plovilo, vključeno v naključni vzorec, države članice preverijo vse tehnične dokumente iz člena 41(1) uredbe o nadzoru, ki jih hranijo. Poleg drugih dokumentov iz člena 41(1)(g) uredbe o nadzoru države članice posebno pozornost namenijo kataloškim specifikacijam proizvajalca motorja, če so na voljo.

6.   Ta člen se uporablja od 1. januarja 2012. Pri fizičnih pregledih iz člena 41(2) uredbe o nadzoru imajo prednost plovila z vlečnimi mrežami, ki opravljajo ribolov, za katerega velja ureditev ribolovnega napora.

Člen 63

Fizični pregled

1.   Kadar se na krovu ribiškega plovila opravljajo meritve pogonske moči v okviru fizičnega pregleda pogonske moči motorja v skladu s členom 41(2) uredbe o nadzoru, se pogonska moč motorja lahko izmeri na najdostopnejši točki med propelerjem in motorjem.

2.   Če se moč pogonskega motorja izmeri za redukcijsko sklopko, se uporabi ustrezen popravek meritve za izračun pogonske moči motorja na izhodni prirobnici motorja v skladu z opredelitvijo iz člena 5(1) Uredbe (EGS) št. 2930/86. Pri tem popravku se upoštevajo izgube moči, ki izhajajo iz reduktorja na podlagi uradnih tehničnih podatkov proizvajalca reduktorja.

POGLAVJE VIII

Nadzor rekreacijskega ribolova

Člen 64

Oblikovanje načrtov vzorčenja

1.   Brez poseganja v uporabo podatkov iz odstavka 5, načrti vzorčenja, ki jih oblikujejo države članice v skladu s členom 55(3) uredbe o nadzoru za spremljanje ulova staležev, za katere veljajo načrti obnovitve, ki ga izvajajo plovila pri rekreacijskem ribolovu, določajo dvoletno zbiranje podatkov.

2.   Metode, uporabljene v načrtih vzorčenja, se jasno določijo in so čim bolj:

(a)

nespremenljive s časom;

(b)

standardizirane znotraj regij;

(c)

v skladu s standardi kakovosti, ki so jih določili ustrezni mednarodni znanstveni organi in, kadar je to primerno, ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, v katerih ima Evropska unija status pogodbenice ali opazovalke.

3.   Načrt vzorčenja vključuje osnutek vzorčenja za oceno ulova staležev, za katere veljajo načrti obnovitve, uporabljenega orodja in geografskega območja zadevnega načrta obnovitve, na katerem je bil ta ulov opravljen.

4.   Države članice sistematično ocenijo pravilnost in točnost zbranih podatkov.

5.   Za namene načrtov vzorčenja iz odstavka 1 lahko države članice uporabijo podatke, zbrane v skladu z večletnim programom Skupnosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (27), kolikor so ti podatki na voljo.

6.   Ta določba se ne uporablja, če je država članica prepovedala rekreacijski ribolov staležev, za katere velja načrt obnovitve.

Člen 65

Uradno obvestilo in ocena načrtov vzorčenja

1.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o svojih načrtih vzorčenja dvanajst mesecev po začetku veljavnosti načrta obnovitve. Za načrte obnovitve, ki že veljajo ob začetku veljavnosti te uredbe, se pošlje uradno obvestilo o načrtu vzorčenja v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. Spremembe načrta vzorčenja se sporočijo, preden začnejo veljati.

2.   Poleg ocene iz člena 55(4) uredbe o nadzoru Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo oceni tudi:

(a)

skladnost priglašenih načrtov vzorčenja z merili in zahtevami iz člena 64(2) in (3) te uredbe, in sicer po obvestilu iz odstavka 1 in potem vsakih pet let;

(b)

skladnost morebitnih sprememb načrta vzorčenja iz odstavka 1 z merili in zahtevami iz člena 64(2) in (3) te uredbe.

3.   Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo po potrebi poda priporočila za izboljšanje načrta vzorčenja.

NASLOV IV

NADZOR TRŽENJA

POGLAVJE I

Sledljivost

Člen 66

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

„Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva“ so vsi proizvodi iz poglavja 03 ter tarifnih številk 1604 in 1605 kombinirane nomenklature, določene v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (28).

Člen 67

Podatki o pošiljkah

1.   Upravljavci zagotovijo podatke o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) uredbe o nadzoru, ko se ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva dajo v pošiljke, najpozneje pa ob prvi prodaji.

2.   Poleg odstavka 1 upravljavci posodobijo ustrezne podatke iz člena 58(5) uredbe o nadzoru, ki izhajajo iz združevanja ali ločevanja pošiljk z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva po prvi prodaji, ko so ti podatki na voljo.

3.   Če se zaradi združevanja ali ločevanja pošiljk po prvi prodaji ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva z več ribških plovil ali ribogojnih obratov pomešajo, lahko upravljavci izvor vsake pošiljke določijo vsaj na podlagi njene identifikacijske številke iz člena 58(5)(a) uredbe o nadzoru in omogočijo njeno sledenje do faze ulova ali nabiranja v skladu s členom 58(3) uredbe o nadzoru.

4.   S sistemi in postopki iz člena 58(4) uredbe o nadzoru lahko upravljavci prepoznajo neposrednega dobavitelja ali dobavitelje in, razen če so končni potrošniki, neposrednega kupca ali kupce ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva.

5.   Informacije o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) uredbe o nadzoru se navedejo na oznakah ali embalaži pošiljke ali v trgovinskem dokumentu, priloženem pošiljki. Na pošiljko se lahko pritrdijo s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava oziroma sistem označevanja. Podatki ostanejo na pošiljki na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije, tako da imajo pristojni organi držav članic vedno dostop do njih.

6.   Upravljavci informacije o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) uredbe o nadzoru pritrdijo s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava oziroma sistem označevanja:

(a)

od 1. januarja 2013 za ribolov, za katerega velja večletni načrt;

(b)

od 1. januarja 2015 za druge ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

7.   Če se podatki iz člena 58(5) uredbe o nadzoru zagotovijo s trgovinskim dokumentom, priloženim pošiljki, se na ustrezno pošiljko pritrdi vsaj identifikacijska številka.

8.   Države članice sodelujejo med seboj, da bi zagotovile, da so podatki, pritrjeni na pošiljki in/ali priloženi pošiljki, dostopni pristojnim organom druge države članice, ki ni država, v kateri so bili ribiški proizvodi ali proizvodi iz ribogojstva dani v pošiljko, zlasti če so podatki na pošiljko pritrjeni s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava. Upravljavci, ki uporabljajo taka sredstva, zagotovijo, da so razvita na podlagi mednarodno priznanih standardov in specifikacij.

9.   Podatki o datumu ulovov iz člena 58(5)(d) uredbe o nadzoru lahko vključujejo več koledarskih dni ali časovno obdobje, ki ustreza več datumom ulovov.

10.   Podatki o dobaviteljih iz člena 58(5)(f) uredbe o nadzoru se nanašajo na neposrednega dobavitelja ali dobavitelje upravljavca iz odstavka 4 tega člena. Ti podatki se lahko po potrebi zagotovijo z identifikacijsko oznako iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (29).

11.   Podatki iz točk (a) do (f) člena 58(5) uredbe o nadzoru se ne uporabljajo za:

(a)

uvožene ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki so v skladu s členom 12(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (30) izključeni s področja uporabe potrdila o ulovu;

(b)

ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ulovljene ali vzgojene v sladki vodi, in

(c)

okrasne ribe, rake in mehkužce.

12.   Podatki iz točk (a) do (h) člena 58(5) uredbe o nadzoru se ne uporabljajo za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s tarifnima številkama 1604 in 1605 kombinirane nomenklature.

13.   Za namene člena 58 uredbe o nadzoru podatki o ustreznem geografskem območju zajemajo:

(a)

ustrezno geografsko območje, kot je opredeljeno v členu 4(30) uredbe o nadzoru, za ulove staležev ali skupin staležev, za katere v zakonodaji EU velja kvota in/ali najmanjša velikost, ali

(b)

lovno območje v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2065/2001 (31) za druge staleže ali skupine staležev.

14.   Vrednost majhnih količin ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz člena 58(8) uredbe o nadzoru se uporablja za neposredno prodajo ribiškega plovila na koledarski dan in končnega potrošnika.

Člen 68

Informacije za potrošnika

1.   Države članice zagotovijo, da so podatki iz člena 58(6) uredbe o nadzoru o trgovski oznaki, znanstvenem imenu vrste, lovnem območju iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2065/2001 in proizvodni metodi navedeni na oznaki ali ustrezni označbi ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, namenjenih prodaji na drobno, vključno z uvoženimi proizvodi.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko znanstveno ime vrste potrošnikom na stopnji prodaje na drobno sporoči prek komercialnega obveščanja, kot so oglasne deske ali plakati.

3.   Če so bili ribiški proizvodi ali proizvodi iz ribogojstva predhodno zamrznjeni, se oznaki ali ustrezni označbi iz odstavka 1 doda tudi navedba „odmrznjeno“. Če take navedbe na stopnji prodaje na drobno ni, to pomeni, da ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva niso bili predhodno zamrznjeni in nato odmrznjeni.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 navedba „odmrznjeno“ ni nujna na:

(a)

ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva, ki so bili predhodno zamrznjeni zaradi zagotavljanja zdravstvene varnosti v skladu z oddelkom VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, in

(b)

ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva, ki so bili odmrznjeni pred prekajevanjem, soljenjem, kuhanjem, vlaganjem, sušenjem ali kombinacijo teh postopkov.

5.   Ta člen se ne uporablja za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s tarifnima številkama 1604 in 1605 kombinirane nomenklature.

6.   Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva ter pakiranja, označeni ali etiketirani pred začetkom veljavnosti tega člena, ki niso v skladu s členom 58(5)(g) glede znanstvenega imena in (h) uredbe o nadzoru ter z odstavki 1, 2 in 3 tega člena, se lahko tržijo do porabe takih zalog.

POGLAVJE II

Tehtanje ribiških proizvodov

Oddelek 1

Splošna pravila za tehtanje

Člen 69

Področje uporabe

Brez poseganja v člene 78 do 89 te uredbe se določbe iz tega poglavja uporabljajo za iztovarjanja z ribiških plovil EU v državi članici in pretovarjanja, v katerih so udeležena ribiška plovila EU, v pristaniščih ali na mestih blizu obale države članice ter za tehtanje ribiških proizvodov na krovu ribiških plovil EU v vodah EU.

Člen 70

Evidence o tehtanju

1.   Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ali skladiščenje pred prvim dajanjem v promet ribiških proizvodov, ali po potrebi kapitan ribiškega plovila EU beležijo tehtanje, izvedeno v skladu s členoma 60 in 61 uredbe o nadzoru, z vpisom podatkov o:

(a)

tričrkovni kodi FAO tehtane vrste;

(b)

rezultatu tehtanja za vsako količino vsake vrste v kilogramih teže proizvoda;

(c)

zunanji identifikacijski številki in imenu ribiškega plovila, s katerega izhaja stehtana količina;

(d)

predstavitvi stehtanih ribiških proizvodov;

(e)

datumu tehtanja (LLLL-MM-DD).

2.   Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ali skladiščenje pred prvim dajanjem v promet ribiških proizvodov, ali po potrebi kapitan ribiškega plovila EU tri leta hranijo evidenco iz odstavka 1.

Člen 71

Čas tehtanja

1.   Kadar se ribiški proizvodi pretovorijo med ribiškimi plovili EU in prvo iztovarjanje pretovorjenih ribiških proizvodov poteka v pristanišču zunaj Evropske unije, se ribiški proizvodi stehtajo, preden se odpeljejo iz pristanišča ali kraja pretovarjanja.

2.   Če se ribiški proizvodi v skladu s členom 60(3) uredbe o nadzoru stehtajo na krovu ribiškega plovila EU, po iztovarjanju pa še enkrat na kopnem, se za namen člena 60(5) uredbe o nadzoru uporabi rezultat, dobljen pri tehtanju na kopnem.

3.   Brez poseganja v posebne določbe za ribiška plovila EU, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z elektronskim izpolnjevanjem in pošiljanjem podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika iz člena 15 uredbe o nadzoru, lahko država članica zahteva, da kapitan pred tehtanjem predloži kopijo lista ribolovnega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice iztovarjanja.

Člen 72

Sistemi tehtanja

1.   Pristojni organi države članice v skladu z nacionalnimi sistemi umerijo in zapečatijo vse sisteme za tehtanje.

2.   Fizična ali pravna oseba, odgovorna za sistem tehtanja, vodi evidenco o umerjanju.

3.   Kadar se za tehtanje uporabi sistem s tekočim trakom, je na vidno mesto pritrjen števec, ki beleži skupno težo. Zabeležita se teža, ki jo pokaže števec na začetku tehtanja, in skupna teža. Fizična ali pravna oseba, odgovorna za tehtanje, vsakršno uporabo sistema zapiše v ladijski dnevnik o tehtanju.

Člen 73

Tehtanje zamrznjenih ribiških proizvodov

1.   Brez poseganja v posebne določbe, zlasti člena 70 in 74 te uredbe, se lahko pri tehtanju iztovorjenih količin zamrznjenih ribiških proizvodov teža zamrznjenih ribiških proizvodov, iztovorjenih v zabojih ali blokih, za vsako vrsto in po potrebi predstavitev določi tako, da se skupno število zabojev ali blokov pomnoži s povprečno neto težo zaboja ali bloka, izračunano po postopku iz Priloge XVIII.

2.   Fizična ali pravna oseba, ki ribiške proizvode stehta, vodi evidenco za vsako iztovarjanje, v kateri navede:

(a)

ime in zunanje registrske črke in številke plovila, s katerega so bili ribiški proizvodi ribe iztovorjeni;

(b)

vrsto in po potrebi predstavitev iztovorjenih rib;

(c)

velikost pošiljke in vzorec palet za vsako vrsto in po potrebi predstavitev v skladu z določbami iz točke 1 Priloge XVIII;

(d)

težo vsake palete v vzorcu in povprečno težo palet;

(e)

število zabojev ali blokov na vsaki paleti v vzorcu;

(f)

tara težo vsakega zaboja, če se razlikuje od tara teže, določene v točki 4 Priloge XVIII;

(g)

povprečno težo prazne palete v skladu z določbami iz točke 3(b) Priloge XVIII;

(h)

povprečno težo zaboja ali bloka ribiških proizvodov na vrsto in po potrebi predstavitev.

Člen 74

Led in voda

1.   Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ribiških proizvodov, pred tehtanjem zagotovijo, da se ribiški proizvodi očistijo ledu, kolikor je to razumno mogoče, ne da bi se pokvarili in ne da bi se poslabšala njihova kakovost.

2.   Brez poseganja v posebna pravila za pelagične vrste iz členov 78 do 89 te uredbe, ki so iztovorjene kot razsuti tovor ter se prepeljejo do kraja prvega dajanja v promet, skladiščenja ali obdelave, odbitek vode in ledu od skupne teže ne presega 2 %. V vseh primerih se odstotek odbitka vode in ledu zabeleži na potrdilu o tehtanju skupaj z vpisom teže. Pri nepelagičnih vrstah ni odbitka vode ali ledu.

Člen 75

Dostop pristojnih organov

Pristojni organi imajo vedno neomejen dostop do sistemov za tehtanje, evidenc o tehtanju, pisnih deklaracij in vseh prostorov, kjer se ribiški proizvodi skladiščijo ali predelujejo.

Člen 76

Načrti vzorčenja

1.   Države članice sprejmejo načrt vzorčenja iz člena 60(1) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XIX.

2.   Države članice sprejmejo načrt vzorčenja iz člena 60(3) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XX. Če se ulov stehta na krovu, se dopustno odstopanje iz člena 14(3) in člena 21(3) uredbe o nadzoru ne uporablja, če je rezultat tehtanja po iztovarjanju večji od ustreznega rezultata tehtanja na krovu.

3.   Kadar nameravajo države članice sprejeti načrte vzorčenja iz člena 60(1) in (3) uredbe o nadzoru, v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe po možnosti predložijo enotni načrt vzorčenja, ki zajema vse ustrezne postopke tehtanja za obdobje treh let. Načrt vzorčenja je lahko sestavljen iz različnih delov za različne vrste ribolova.

4.   Morebitni novi načrti vzorčenja, sprejeti po datumu iz odstavka 3, ali spremembe takih načrtov se predložijo v odobritev tri mesece pred koncem zadevnega leta.

Člen 77

Nadzorni načrti in programi za tehtanje ribiških proizvodov po prevozu s kraja iztovarjanja

1.   Države članice sprejmejo nadzorni načrt iz člena 61(1) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXI.

2.   Kadar nameravajo države članice sprejeti nadzorne načrte iz člena 61(1) uredbe o nadzoru, predložijo enotni nadzorni načrt za vsako državo članico, v katerem so zajeti vsi prevozi ribiških proizvodov, ki se stehtajo po prevozu. Tak nadzorni načrt se predloži v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. Sestavljen je lahko iz različnih delov za različne vrste ribolova.

3.   Države članice sprejmejo skupni program nadzora iz člena 61(2) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXII.

4.   Kadar nameravajo države članice sprejeti skupne programe nadzora iz člena 61(2) uredbe o nadzoru, jih predložijo v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

5.   Nov nadzorni načrt iz odstavka 2 ali skupni programi nadzora iz odstavka 4, ki se sprejmejo po datumu iz odstavkov 2 in 4, ali morebitne spremembe teh načrtov in programov se predložijo tri mesece pred koncem leta, ki je predhodno datumu začetka veljavnosti navedenega načrta ali programa.

Oddelek 2

Posebna pravila za tehtanje določenih pelagičnih vrst

Člen 78

Področje uporabe postopkov tehtanja za ulove sleda, skuše in šura

Pravila iz tega oddelka se uporabljajo za tehtanje ulova sleda (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus) in šura (Trachurus spp.), ali njihove kombinacije, ki je bil iztovorjen v Evropski uniji ali z ribiških plovil EU v tretjih državah in izveden:

(a)

za sleda: v območjih ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI in VII;

(b)

za skušo: v območjih ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV in v vodah EU območja CECAF;

(c)

za šura: v območjih ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in v vodah EU območja CECAF;

kadar količine po posameznem iztovarjanju presegajo 10 ton.

Člen 79

Pristanišča za tehtanje ulovov sleda, skuše in šura

1.   Ulovi vrst iz člena 78 te uredbe se stehtajo takoj ob iztovarjanju. Vendar se lahko ulovi teh vrst stehtajo po prevozu:

če je za namembne kraje v državi članici zadevna država članica sprejela nadzorni načrt iz člena 61(1) uredbe o nadzoru v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXI,

če so za namembne kraje v drugi državi članici zadevne države članice sprejele skupni program nadzora iz člena 61(2) uredbe o nadzoru v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXII,

in če je ta nadzorni načrt ali skupni program nadzora odobrila Komisija.

2.   Vsaka zadevna država članica določi, v katerih njenih pristaniščih se izvaja tehtanje vrst iz člena 78 te uredbe, in zagotovi, da iztovarjanje takšnih vrst poteka v teh pristaniščih. Ta pristanišča imajo:

(a)

določena obdobja iztovarjanja in pretovarjanja;

(b)

določene kraje iztovarjanja in pretovarjanja;

(c)

določene postopke inšpekcijskih pregledov in nadzorovanja.

3.   Zadevne države članice sporočijo Komisiji seznam teh pristanišč ter postopke inšpekcijskih pregledov in nadzorovanja, ki se uporabljajo v navedenih pristaniščih, vključno s pogoji za beleženje in pošiljanje količine katere koli od teh vrst pri vsakem iztovarjanju.

4.   Morebitne spremembe seznamov pristanišč ter postopkov inšpekcijskih pregledov in nadzorovanja iz odstavka 3 se pošljejo Komisiji najmanj 15 dni, preden začnejo veljati.

5.   Države članice zagotovijo, da se vsa iztovarjanja vrst iz člena 78 te uredbe z njihovih plovil zunaj Evropske unije izvajajo v pristaniščih, ki so jih tretje države, ki so z Evropsko unijo sklenile sporazume za take vrste, izrecno izbrale za tehtanje.

6.   Komisija vsem zadevnim državam članicam pošlje informacije iz odstavkov 3 in 4 ter seznam pristanišč, ki so jih izbrale tretje države.

7.   Komisija in zadevne države članice na svojih uradnih spletnih mestih objavijo seznam pristanišč in spremembe seznama.

Člen 80

Prihod v pristanišče države članice

1.   Za namene tehtanja kapitan ribiškega plovila ali njegov zastopnik najmanj štiri ure pred prihodom v pristanišče iztovarjanja obvesti pristojne organe države članice, v kateri bo opravljeno iztovarjanje, o:

(a)

pristanišču, v katero namerava vpluti, imenu plovila in njegovih zunanjih registrskih črkah in številkah;

(b)

predvidenem času prihoda v navedeno pristanišče;

(c)

količinah v kilogramih žive teže sleda, skuše in šura, ki jih hrani na krovu;

(d)

zadevnem geografskem območju ali območjih, kjer je bil ulov izveden; območje pomeni podobmočje in razdelek ali podrazdelek, v katerem veljajo omejitve ulova v skladu z zakonodajo Skupnosti.

2.   Kapitan ribiškega plovila EU, ki mora elektronsko beležiti podatke v ribolovni ladijski dnevnik, pošlje informacije iz odstavka 1 v elektronski obliki svoji državi članici zastave. Države članice te informacije takoj pošljejo državam članicam, v katerih bo opravljeno iztovarjanje. Elektronski podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika iz člena 15 uredbe o nadzoru in informacije iz odstavka 1 se lahko pošljejo z enim samim elektronskim prenosom.

3.   Države članice lahko določijo krajši rok za obvestilo, kot je določen v odstavku 1. V takem primeru zadevne države članice obvestijo Komisijo o krajšem roku za obvestilo 15 dni, preden začne rok veljati. Komisija in zadevne države članice objavijo to informacijo na svojih spletnih mestih.

Člen 81

Raztovarjanje

Pristojni organi zadevne države članice zahtevajo, da se raztovarjanje ulova iz člena 78 te uredbe ne začne, dokler ni izrecno odobreno. Če se raztovarjanje prekine, je za ponoven začetek raztovarjanja potrebna nova odobritev.

Člen 82

Ribolovni ladijski dnevnik

1.   Takoj po prihodu v pristanišče in pred začetkom raztovarjanja kapitan ribiškega plovila, ki ni dolžno voditi ribolovnega ladijskega dnevnika v elektronski obliki, predloži izpolnjeno ustrezno stran ali strani ribolovnega ladijskega dnevnika v pregled pristojnim organom države članice v pristanišču iztovarjanja.

2.   Količine sleda, skuše in šura, ki se hranijo na krovu in sporočijo pred iztovarjanjem, kot je določeno v členu 80(1)(c) te uredbe, so enake količinam, ki so zabeležene v izpolnjenem ribolovnem ladijskem dnevniku.

Člen 83

Javno upravljana oprema za tehtanje svežega sleda, skuše in šura

Brez poseganja v določbe člena 72 te uredbe fizična ali pravna oseba, ki stehta ulov iz člena 78 te uredbe, pri uporabi javno upravljane opreme za tehtanje kupcu izda potrdilo o tehtanju, na katerem so navedeni datum in čas tehtanja ter identifikacijska številka vozila. Kopija potrdila o tehtanju se priloži obvestilu o prodaji ali deklaraciji o prevzemu.

Člen 84

Zasebno upravljana oprema za tehtanje svežih rib

1.   Poleg določb iz člena 72 te uredbe veljajo za uporabo zasebno upravljane opreme za tehtanje tudi zahteve iz tega člena.

2.   Fizična ali pravna oseba, ki stehta ulov iz člena 78 te uredbe, za vsak sistem za tehtanje vodi vezan dnevnik z oštevilčenimi stranmi. Ta se izpolni takoj po končanem tehtanju posameznega iztovarjanja in najpozneje do 23:59 po lokalnem času na dan, ko je bilo tehtanje končano. V tej evidenci se navedejo:

(a)

ime in zunanje registrske črke in številke plovila, s katerega je bil iztovorjen ulov iz člena 78 te uredbe;

(b)

enotna identifikacijska številka vozil in njihovega tovora, kadar je bil ulov iz člena 78 te uredbe pred tehtanjem prepeljan iz pristanišča iztovarjanja v skladu s členom 79 te uredbe. Vsak tovor vozila se stehta in zabeleži ločeno. Skupna teža vseh tovorov z istega plovila pa se lahko zabeleži kot celota, če so bili ti tovori stehtani drug za drugim in brez prekinitve;

(c)

vrsta rib;

(d)

teža vsakega iztovarjanja;

(e)

datum in čas začetka in konca tehtanja.

3.   Brez poseganja v člen 72(3) te uredbe se, kadar se za tehtanje uporabi sistem s tekočim trakom, vsaka uporaba sistema zabeleži v vezan dnevnik tehtanja z oštevilčenimi stranmi.

Člen 85

Tehtanje zamrznjenih rib

Pri tehtanju iztovorjenih količin zamrznjenega sleda, skuše in šura se teža zamrznjenih rib, iztovorjenih v zabojih, za vsako vrsto določi v skladu s členom 73 te uredbe.

Člen 86

Hranjenje evidenc o tehtanju

Vse evidence o tehtanju iz členov 84(3) in 85 te uredbe in morebitne kopije prevoznih dokumentov kot del nadzornega načrta ali skupnega programa nadzora iz člena 79(1) te uredbe se hranijo šest let.

Člen 87

Obvestilo o prodaji in deklaracija o prevzemu

Fizična ali pravna oseba, odgovorna za predložitev obvestil o prodaji in deklaracij o prevzemu, predloži deklaracije za vrste iz člena 78 te uredbe pristojnim organom zadevne države članice na zahtevo.

Člen 88

Navzkrižno preverjanje

Pristojni organi do vzpostavitve računalniške zbirke podatkov v skladu s členom 109 uredbe o nadzoru izvajajo upravna navzkrižna preverjanja vseh iztovarjanj, in sicer med:

(a)

količinami sleda, skuše in šura, navedenimi v predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz člena 80(1)(c) te uredbe, in količinami, zabeleženimi v ribolovnem ladijskem dnevniku;

(b)

količinami sleda, skuše in šura, zabeleženimi v ribolovnem ladijskem dnevniku, in količinami, zabeleženimi v deklaraciji o iztovarjanju;

(c)

količinami sleda, skuše in šura, zabeleženimi v deklaraciji o iztovarjanju, in količinami, zabeleženimi v deklaraciji o prevzemu ali obvestilu o prodaji;

(d)

območjem ulova, zabeleženim v ribolovnem ladijskem dnevniku plovila, in podatki sistema za spremljanje plovil za zadevno plovilo.

Člen 89

Spremljanje tehtanja

1.   Tehtanje ulova sleda, skuše in šura s plovila se spremlja po vrstah. Če se ulov raztovarja na kopno s črpanjem, se spremlja tehtanje celotnega raztovarjanja. Pri iztovarjanju zamrznjenega sleda, skuše ali šura se preštejejo vsi zaboji in spremlja se postopek iz Priloge XVIII za izračun povprečne neto teže zabojev.

2.   Poleg podatkov iz člena 88 te uredbe se navzkrižno preverijo naslednji podatki:

(a)

količine sleda, skuše in šura, zabeležene v evidenci o tehtanju na javni ali zasebni opremi, in količine sleda, skuše in šura, zabeležene v deklaraciji o prevzemu ali obvestilu o prodaji;

(b)

količine sleda, skuše in šura, zabeležene v katerem koli prevoznem dokumentu kot delu nadzornega načrta ali skupnega programa nadzora iz člena 79(1) te uredbe;

(c)

enotne identifikacijske številke vozil, vpisane v evidenco o tehtanju v skladu s členom 84(2)(b) te uredbe.

3.   Po koncu raztovarjanja se preveri, da na plovilu ni več nobene ribe.

4.   Vse dejavnosti spremljanja iz tega člena in člena 107 te uredbe se dokumentirajo. Taka dokumentacija se hrani šest let.

POGLAVJE III

Obvestila o prodaji

Člen 90

Splošna pravila

1.   V obvestilu o prodaji se navede število kosov iz člena 64(1)(f) uredbe o nadzoru, če se ustrezna kvota upravlja na podlagi kosov.

2.   Vrsta predstavitve iz člena 64(1)(g) uredbe o nadzoru vključuje obliko predstavitve, kot je določena v Prilogi I.

3.   Cena iz člena 64(1)(l) uredbe o nadzoru je prikazana v valuti, ki se uporablja v državi članici, kjer poteka prodaja.

Člen 91

Oblike obvestil o prodaji

1.   Države članice določijo obliko zapisa, ki se uporablja za elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje obvestil o prodaji iz člena 63 uredbe o nadzoru.

2.   Države članice si izmenjujejo informacije iz tega poglavja v obliki zapisa iz Priloge XII, iz katerega izhaja razširljivi označevalni jezik (XML). Standard XML, ki se uporablja za vse elektronske izmenjave podatkov med državami članicami ter med državami članicami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, določi Komisija po posvetovanju z državami članicami.

3.   Spremembe oblike zapisa iz odstavka 1 se jasno opredelijo in označijo z datumom posodobitve. Take spremembe začnejo veljati šele šest mesecev po njihovi določitvi.

4.   Kadar država članica prejme elektronske informacije od druge države članice, zagotovi, da se pristojnim organom zadevne države članice pošlje povratno sporočilo. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

5.   Podatkovni elementi iz Priloge XII, ki jih morajo registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so jih pooblastile države članice, navesti v svojih obvestilih o prodaji v skladu s pravili EU, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

6.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, zabeležijo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniško podprtih zbirkah podatkov za obdobje najmanj treh let;

(b)

sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se uporabijo samo za uradne namene, in

(c)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

7.   V vsaki državi članici je enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz tega poglavja.

8.   Države članice si izmenjujejo kontaktne podatke organov iz odstavka 7 in o tem obvestijo Komisijo ter organ, ki ga ta imenuje, v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

9.   Vse spremembe informacij iz odstavkov 7 in 8 se pred začetkom njihove veljavnosti sporočijo Komisiji, organu, ki ga ta imenuje, in drugim državam članicam.

10.   Obliko obvestil o prodaji, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z elektronskim izpolnjevanjem in prenosom, določijo države članice. Ta obvestila o prodaji vsebujejo najmanj informacije, določene v členu 64(1) uredbe o nadzoru.

NASLOV V

NADZOROVANJE

POGLAVJE I

Poročila o nadzorovanju

Člen 92

Informacije, ki se zabeležijo v poročilo o nadzorovanju

1.   Poročila o nadzorovanju iz člena 71(3) in (4) uredbe o nadzoru se pripravijo v skladu s Prilogo XXIII k tej uredbi.

2.   Države članice naložijo podatke iz poročil o nadzorovanju v elektronsko zbirko podatkov iz člena 78 uredbe o nadzoru in zagotovijo funkcije iz točke 2 Priloge XXIV k tej uredbi. Najmanjši obseg informacij, ki se zabeleži v to zbirko podatkov, ustreza tistemu, ki je naveden v Prilogi XXIII. V zbirko podatkov se lahko dodatno prenesejo tudi skenirana poročila o nadzorovanju v papirni obliki.

3.   Podatki iz poročil ostanejo v zbirki podatkov na voljo najmanj tri leta.

4.   Država članica zastave po prejemu poročila o nadzorovanju iz odstavka 1 čim prej začne preiskavo o dejavnostih svojih ribiških plovil, na katera se nanaša poročilo o nadzorovanju.

5.   Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v pravila, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica je Evropska unija.

POGLAVJE II

Nadzorni opazovalci

Člen 93

Splošna pravila glede nadzornih opazovalcev

1.   Brez poseganja v posebna pravila, ki jih določijo regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali so dogovorjena s tretjimi državami, imajo ribiška plovila EU, ki so bila določena za uporabo programa nadzornega opazovanja, v obdobju, določenem v programu, na krovu najmanj enega nadzornega opazovalca.

2.   Države članice imenujejo nadzorne opazovalce in zagotovijo, da lahko opravljajo svoje naloge. Države članice zlasti zagotovijo razporeditev nadzornih opazovalcev na zadevno ribiško plovilo EU in z njega.

3.   Nadzorni opazovalci ne opravljajo drugih nalog, razen tistih, ki so opredeljene v členu 73 uredbe o nadzoru in členu 95 te uredbe, razen če je treba opraviti druge naloge v skladu s programom EU o nadzornem opazovanju ali programom opazovanja v okviru regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali dvostranskim sporazumom s tretjo državo.

4.   Pristojni organi zagotovijo, da imajo nadzorni opazovalci med svojo misijo na voljo sredstvo za komunikacijo, ki je neodvisno od komunikacijskega sistema ribiškega plovila.

5.   Ta pravila ne vplivajo na pooblastila kapitana ribiškega plovila, ki je edini odgovoren za dejavnosti plovila.

Člen 94

Neodvisnost nadzornih opazovalcev

Da bi bil nadzorni opazovalec neodvisen od lastnika, upravljavca, kapitana ribiškega plovila EU in članov posadke, kot je predpisano v členu 73(2) uredbe o nadzoru, ni:

sorodnik ali uslužbenec kapitana ribiškega plovila EU ali drugega člana posadke, zastopnika kapitana ali lastnika ali upravljavca ribiškega plovila EU, na katero je bil dodeljen,

uslužbenec podjetja, ki ga nadzira kapitan, član posadke, zastopnik kapitana ali lastnik ali upravljavec ribiškega plovila EU, na katero je dodeljen.

Člen 95

Naloge nadzornih opazovalcev

1.   Nadzorni opazovalci preverijo ustrezne dokumente in beležijo ribolovne dejavnosti ribiškega plovila EU, na katero so se vkrcali, kot so navedene v Prilogi XXV.

2.   Nadzorni opazovalci na krovu ribiškega plovila EU po potrebi poročajo uradnikom, ki nameravajo opraviti inšpekcijski pregled zadevnega ribiškega plovila, ob prihodu na krov. Če oprema na krovu ribiškega plovila EU to omogoča in če je to primerno, poročanje poteka na zaprtem sestanku.

3.   Nadzorni opazovalci sestavijo poročilo iz člena 73(5) uredbe o nadzoru z uporabo obrazca iz Priloge XXVI. To poročilo nemudoma, vsekakor pa najpozneje 30 dni po končani nalogi pošljejo svojim organom in pristojnim organom države članice zastave. Pristojni organi nadzornih opazovalcev dajo poročilo na voljo obalni državi članici, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, na njihovo zahtevo. Kopije poročil, ki so dane na voljo drugim državam članicam, ne smejo vključevati lokacij ulovov glede na začetni in končni položaj vsake ribolovne operacije, lahko pa vsebujejo dnevne količine ulova v kilogramih vrednosti žive teže po vrstah in razdelitvi ICES ali drugem območju, če je to primerno.

Člen 96

Pilotni projekti

Unija lahko zagotovi finančno pomoč za izvajanje pilotnih projektov, pri katerih so nadzorni opazovalci razporejeni v skladu s členom 8(a)(iii) Uredbe (ES) št. 861/2006.

NASLOV VI

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

POGLAVJE I

Izvajanje inšpekcijskih pregledov

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 97

Uradniki, pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov na morju ali na kopnem

1.   Uradnike, pristojne za izvajanje inšpekcijskih pregledov iz člena 74 uredbe o nadzoru, pooblastijo pristojni organi držav članic. V ta namen države članice svojim uradnikom dodelijo službene izkaznice, v katerih sta navedena njihova identiteta in službeni položaj. Vsak uradnik ima med opravljanjem dolžnosti pri sebi to službeno izkaznico, ki jo med inšpekcijskim pregledom pokaže ob prvi priložnosti.

2.   Države članice podelijo svojim uradnikom pooblastila, ki so potrebna za opravljanje nadzora in inšpekcijskih pregledov ter uveljavljanje predpisov v skladu s to uredbo kot tudi zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

Člen 98

Splošna načela

1.   Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov pristojni organi držav članic sprejmejo pristop, ki temelji na oceni tveganja, za izbiro ciljev za inšpekcijski pregled, pri čemer uporabijo vse razpoložljive informacije. V skladu s tem pristopom uradniki izvajajo inšpekcijske preglede v skladu s pravili iz tega poglavja.

2.   Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov države članice usklajujejo svoje dejavnosti nadzora, inšpekcijskih pregledov in uveljavljanja predpisov. V ta namen sprejmejo in izvajajo nacionalne programe nadzora iz člena 46 uredbe o nadzoru in skupne programe nadzora iz člena 94 uredbe o nadzoru, ki zajemajo dejavnosti na morju in na kopnem, kot je potrebno za zagotovitev skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

3.   Ob upoštevanju strategije za nadzor in uveljavljanje predpisov, ki temelji na oceni tveganja, vsaka država članica objektivno izvaja potrebne inšpekcijske dejavnosti, da bi preprečila hranjenje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje, premestitev v mrežaste kletke in ribogojnice, predelavo, prevoz, shranjevanje, trženje in skladiščenje ribiških proizvodov, ki izhajajo iz dejavnosti, ki niso v skladu s pravili skupne ribiške politike.

4.   Inšpekcijski pregledi se izvajajo tako, da se kar najbolj prepreči vsak negativni vpliv na higieno in kakovost pregledanih ribiških proizvodov.

5.   Države članice zagotovijo, da nacionalni sistemi obveščanja za ribištvo omogočajo neposredno elektronsko izmenjavo informacij o pomorskih inšpekcijah med njimi ter po potrebi z drugimi državami članicami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, v skladu s členom 111 uredbe o nadzoru.

Člen 99

Naloge uradnikov pred inšpekcijskim pregledom

Uradniki pred inšpekcijskim pregledom po možnosti zberejo vse ustrezne podatke, kar vključuje:

(a)

dovoljenja za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov;

(b)

informacije sistema za spremljanje plovil, ki ustrezajo trenutnemu ribolovnemu potovanju;

(c)

zračno nadzorovanje in ostala opažanja;

(d)

dokumentacijo o prejšnjih pregledih in informacije o zadevnem ribiškem plovilu EU, ki so na voljo na varnem delu spletnega mesta države članice zastave.

Člen 100

Naloge uradnikov, ki so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov

1.   Uradniki, pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov, preverijo in zabeležijo postavke, opredeljene v ustreznem inšpekcijskem modulu inšpekcijskega poročila iz Priloge XXVII. V ta namen lahko fotografirajo, delajo slikovne ali zvočne posnetke v skladu z nacionalno zakonodajo in po potrebi jemljejo vzorce.

2.   Uradniki ne posegajo v pravico upravljavca, da med inšpekcijskimi pregledi komunicira s pristojnimi organi države zastave.

3.   Uradniki upoštevajo vse informacije, ki jih v skladu s členom 95(2) te uredbe zagotovi nadzorni opazovalec na krovu ribiškega plovila, ki se pregleda.

4.   Po končanem inšpekcijskem pregledu uradniki po potrebi seznanijo upravljavce s predpisi o ribištvu, ki veljajo v danih okoliščinah.

5.   Uradniki čim prej po končanem inšpekcijskem pregledu zapustijo ribiško plovilo ali pregledani prostor, če ni bil odkrit noben dokaz očitne kršitve.

Člen 101

Obveznosti držav članic, Komisije in Evropske agencije za nadzor ribištva

1.   Pristojni organi držav članic ter po potrebi Komisija in Evropska agencija za nadzor ribištva zagotovijo, da so njihovi uradniki vljudni in razumevajoči ter da izvajajo inšpekcijske preglede strokovno in v skladu z visokim standardom.

2.   Pristojni organi države članice določijo postopke za zagotovitev, da se morebitne pritožbe upravljavcev glede izvedbe inšpekcijskih pregledov, ki jih opravijo njihovi uradniki, pošteno in temeljito raziščejo v skladu z nacionalno zakonodajo.

3.   Obalne države članice lahko na podlagi ustreznih dogovorov z državo članico zastave ribiškega plovila povabijo uradnike pristojnih organov te države članice, da se udeležijo inšpekcijskih pregledov ribiških plovil te države članice, medtem ko ta plovila plujejo v vodah obalne države članice ali iztovarjajo v njenih pristaniščih.

Oddelek 2

Inšpekcijski pregledi na morju

Člen 102

Splošne določbe o inšpekcijskih pregledih na morju

1.   1 Vsako plovilo, uporabljeno za nadzor, vključno z nadzorovanjem, ima jasno vidno zastavico ali kakšno drugo znamenje, kot je prikazano v Prilogi XXVIII.

2.   2. Plovilo za dostop, s katerim se pripeljejo uradniki, ki izvajajo inšpekcijske preglede, ima izobešeno podobno zastavo ali zastavico velikosti, ki ustreza velikosti plovila za dostop in pomeni, da se plovilo uporablja za opravljanje inšpekcijskih nalog na področju ribištva.

3.   Osebe, odgovorne za inšpekcijska plovila, ustrezno upoštevajo pravila upravljanja in manevriranja plovil na varni razdalji od ribiškega plovila v skladu z mednarodnimi pravili za preprečevanje trkov na morju.

Člen 103

Vkrcanje na ribiška plovila na morju

1.   Uradniki, pristojni za izvajanje inšpekcijskega pregleda, preverijo, da ni sprejet noben ukrep, ki bi lahko ogrozil varnost ribiškega plovila in njegove posadke.

2.   Uradniki od kapitana ribiškega plovila, na katero se vkrcajo ali s katerega se izkrcajo, ne zahtevajo, da se ustavi ali manevrira med ribolovom ali da preneha metati ali vleči ribolovno orodje. Uradniki pa lahko zahtevajo prekinitev ali odlog metanja orodja, dokler se ne vkrcajo na ribiško plovilo ali izkrcajo z njega, da se omogoči varno vkrcanje ali izkrcanje. V primeru vkrcanja ta odlog nikakor ni daljši od 30 minut, potem ko so se uradniki vkrcali na ribiško plovilo, razen če se odkrije kršitev. Ta določba ne vpliva na možnost uradnikov, da zahtevajo, naj se zaradi inšpekcijskega pregleda orodje izvleče.

Člen 104

Dejavnosti na krovu

1.   Pri izvajanju inšpekcijskega pregleda uradniki preverijo in zabeležijo vse ustrezne postavke, ki so določene v ustreznem modulu inšpekcijskega poročila iz Priloge XXVII k tej uredbi.

2.   Uradniki lahko od kapitana zahtevajo, naj zaradi inšpekcijskega pregleda ribolovno orodje izvleče.

3.   Inšpekcijske skupine običajno sestavljata dva uradnika. Po potrebi se lahko v skupino vključijo dodatni uradniki.

4.   Inšpekcijski pregled ni daljši od štirih ur ali traja, dokler se mreža ne izvleče ter se mreža in ulov ne pregledata, kar koli traja dlje. To pa se ne uporablja, če je odkrita očitna kršitev ali če uradniki potrebujejo dodatne informacije.

5.   Pri odkritju očitne kršitve se lahko na kateri koli del ribolovnega orodja ali ribiškega plovila, vključno z zabojniki z ribiškimi proizvodi in predelkom ali predelki, v katerih so morda spravljeni, varno namestijo identifikacijske oznake in pečati ter uradnik(-i) lahko ostane(-jo) na krovu, dokler niso izvedeni ustrezni ukrepi za zagotovitev zavarovanja in ohranitve vseh dokazov očitne kršitve.

Oddelek 3

Inšpekcijski pregledi v pristanišču

Člen 105

Priprava inšpekcijskega pregleda

1.   Brez poseganja v okvirne vrednosti, opredeljene v posebnih programih nadzora in inšpekcijskih pregledov ter členu 9 Uredbe (ES) št. 1005/2008, se inšpekcijski pregled ribiškega plovila izvede v pristanišču ali ob iztovarjanju v naslednjih primerih:

(a)

rutinsko na podlagi metodologije vzorčenja, ki temelji na upravljanju na podlagi tveganja, ali

(b)

kadar obstaja sum neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike.

2.   V primerih iz odstavka 1(b) in brez poseganja v zadnji stavek člena 106(2) te uredbe pristojni organi države članice zagotovijo, da ribiško plovilo, ki se pregleda v pristanišču, ob njegovem prihodu pričakajo uradniki.

3.   Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da države članice izvajajo naključne inšpekcijske preglede.

Člen 106

Inšpekcijski pregledi v pristanišču

1.   Pri izvajanju inšpekcijskega pregleda uradniki preverijo in zabeležijo vse ustrezne postavke, ki so navedene v zadevnem modulu inšpekcijskega poročila iz Priloge XXVII k tej uredbi. Uradniki ustrezno upoštevajo posebne zahteve, ki se uporabljajo za ribiško plovilo, na katerem se izvaja inšpekcijski pregled, zlasti ustrezne določbe v večletnih načrtih.

2.   Pri izvajanju inšpekcijskega pregleda iztovarjanja uradniki spremljajo postopek iztovarjanja od začetka do konca zadevne operacije. Izvede se navzkrižno preverjanje količin po vrstah, zabeleženih v predhodnem obvestilu o vplutju plovila za iztovarjanje ribiških proizvodov na kopno, količin po vrstah, zabeleženih v ribolovnem ladijskem dnevniku, in količin po vrstah, ki so bile iztovorjene ali pretovorjene, kar je ustrezno. Ta določba ne izključuje možnosti izvedbe inšpekcijskega pregleda po začetku iztovarjanja.

3.   Države članice zagotovijo učinkovit inšpekcijski pregled in nadzor prostorov, ki se uporabljajo v povezavi z ribolovnimi dejavnostmi in naknadno predelavo ribiških proizvodov.

Člen 107

Inšpekcijski pregledi iztovarjanj določenih pelagičnih vrst

Pri iztovarjanjih sleda, skuše in šura iz oddelka 2 poglavja II naslova IV te uredbe pristojni organi države članice zagotovijo, da se pregleda najmanj 15 % količin teh iztovorjenih rib in najmanj 10 % iztovarjanj teh rib.

Oddelek 4

Inšpekcijski pregledi med prevozom

Člen 108

Splošna načela

1.   Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov se lahko inšpekcijski pregledi med prevozom izvedejo kjer koli in kadar koli od iztovarjanja do prispetja ribiških proizvodov na kraj prodaje ali predelave. Med izvajanjem inšpekcijskih pregledov se sprejmejo potrebni ukrepi za zagotovitev vzdrževanja hladilne verige pregledanih ribiških proizvodov.

2.   Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov in nacionalnih programov nadzora ali posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov inšpekcijski pregledi med prevozom, kadar je to mogoče, vključujejo fizični pregled proizvodov, ki se prevažajo.

3.   Fizični pregled ribiških proizvodov, ki se prevažajo, vključuje odvzem reprezentativnega vzorca različnih delov pošiljke ali pošiljk, ki se prevažajo.

4.   Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda med prevozom uradniki preverijo in evidentirajo vse postavke iz člena 68(5) uredbe o nadzoru ter vse ustrezne postavke modula poročila iz Priloge XXVII k tej uredbi. To vključuje preverjanje, da količine ribiških proizvodov, ki se prevažajo, ustrezajo podatkom, vpisanim na prevoznem dokumentu.

Člen 109

Zapečateno prevozno sredstvo

1.   Kadar sta bila vozilo ali zabojnik zapečatena, da se prepreči poseganje v tovor, pristojni organi držav članic zagotovijo, da so serijske številke pečatov navedene na prevoznem dokumentu. Uradniki preverijo, da so pečati nepoškodovani in da serijske številke ustrezajo podatkom na prevoznem dokumentu.

2.   Kadar se pečati odstranijo za lažji inšpekcijski pregled tovora, preden tovor pride na cilj, uradniki zamenjajo prvotni pečat z novim pečatom, v prevoznem dokumentu pa zabeležijo podatke o pečatu in razloge za odstranitev prvotnega pečata.

Oddelek 5

Tržni inšpekcijski pregledi

Člen 110

Splošna načela

Uradniki med obiskom hladilnic, tržnic na debelo in drobno, restavracij ali drugih prostorov, kjer so po opravljenem iztovarjanju shranjene ribe in/ali se tam prodajajo, preverijo in zabeležijo vse ustrezne postavke iz zadevnega modula inšpekcijskega pregleda iz Priloge XXVII k tej uredbi.

Člen 111

Dodatne metodologije in tehnologije

Poleg postavk iz Priloge XXVII lahko države članice uporabijo razpoložljive metodologije in tehnologije za prepoznavanje in potrjevanje ribiških proizvodov, njihovega izvora ali porekla in dobaviteljev ter plovil za ulov ali proizvodnih enot.

Člen 112

Nadzor ribiških proizvodov, umaknjenih s trga

Uradniki preverijo, da se ribiški proizvodi, ki so bili umaknjeni iz prodaje v skladu s členom 17 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (32), namensko uporabijo v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 2493/2001 (33).

POGLAVJE II

Naloge upravljavcev

Člen 113

Splošne obveznosti upravljavcev

1.   Pri vseh upravljavcih, ki delujejo pod pristojnostjo države članice, se lahko opravi inšpekcijski pregled glede njihovih obveznosti v skladu s pravili skupne ribiške politike.

2.   Vsi upravljavci, pri katerih se opravi inšpekcijski pregled:

(a)

pomagajo uradnikom in jim na zahtevo predložijo potrebne informacije in dokumente, po možnosti vključno z njihovimi kopijami ali dostopom do ustreznih zbirk podatkov, glede ribolovnih dejavnosti, ki jih je treba izpolnjevati in hraniti v elektronski ali papirni obliki v skladu s pravili skupne ribiške politike;

(b)

omogočijo dostop do vseh delov plovil, prostorov in morebitnih prevoznih sredstev, tudi zrakoplovov in vozil na zračno blazino, ki se uporabljajo za ribolov ali dejavnosti predelave ali so povezani z njimi;

(c)

v vsakem trenutku zagotovijo varnost uradnikov ter dejavno pomagajo uradnikom in sodelujejo z njimi pri opravljanju njihovih nalog;

(d)

ne ovirajo, ustrahujejo ali motijo uradnikov ter ne pripravijo druge osebe, da bi jih ovirala, ustrahovala ali motila, ter drugi osebi preprečijo, da bi ovirala, ustrahovala ali motila uradnike pri izvajanju inšpekcijskega pregleda;

(e)

po možnosti zagotovijo odmaknjen prostor za sestanek, na katerem nadzorni opazovalec poroča uradnikom, kot je določeno v členu 95(2) te uredbe.

Člen 114

Obveznosti kapitana med inšpekcijskimi pregledi

1.   Kapitan ribiškega plovila, na katerem poteka inšpekcijski pregled, ali njegov zastopnik:

(a)

omogoči varno in učinkovito vkrcanje uradnikov v skladu z dobro mornarsko prakso, kadar je dan ustrezen signal mednarodnega kodeksa signalov ali kadar je namera po vkrcanju sporočena po radijski zvezi s plovila ali helikopterja, na katerem je uradnik;

(b)

priskrbi lestev za vkrcanje, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge XXIX ter omogoča varen in primeren dostop do plovila, do katerega je potreben vzpon 1,5 m ali več;

(c)

uradnikom omogoči, da opravijo svoje inšpekcijske naloge, ter jim v skladu z razumno presojo zagotovi vso zahtevano pomoč;

(d)

uradniku(-om) dovoli komunicirati z organi države zastave, obalne države in države, ki opravlja inšpekcijo;

(e)

uradnike opozori na posebna tveganja za varnost na krovu ribiških plovil;

(f)

uradnikom zagotovi dostop do vseh območij plovila, vseh predelanih ali nepredelanih ulovov, vseh ribolovnih orodij ter vseh ustreznih informacij in dokumentov;

(g)

uradnikom po koncu inšpekcijskega pregleda omogoči varno izkrcanje.

2.   Kapitanom ni treba razkriti poslovno občutljivih informacij prek odprtih radijskih kanalov.

POGLAVJE III

Poročilo o inšpekcijskem pregledu

Člen 115

Skupna pravila glede poročil o inšpekcijskem pregledu

1.   Brez poseganja v posebna pravila v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 76 uredbe o nadzoru vsebujejo ustrezne informacije, predvidene v zadevnem modulu iz Priloge XXVII. Poročila izpolnijo uradniki med inšpekcijskim pregledom ali čim prej po koncu inšpekcijskega pregleda.

2.   Kadar se med inšpekcijskim pregledom odkrije očitna kršitev, se v poročilo o inšpekcijskem pregledu vpišejo pravni in stvarni elementi skupaj z drugimi informacijami, ki so pomembne za kršitev. Kadar je med inšpekcijskim pregledom odkritih več kršitev, se v poročilo o inšpekcijskem pregledu vpišejo pomembni elementi vsake kršitve.

3.   Uradniki svoje ugotovitve na koncu inšpekcijskega pregleda sporočijo fizični osebi, ki je odgovorna za ribiško plovilo, prevozno sredstvo, zrakoplov, vozilo na zračno blazino ali prostore, kjer je potekal inšpekcijski pregled (upravljavcu). Upravljavec ima možnost dati pripombe na inšpekcijski pregled in njegove ugotovitve. Pripombe upravljavca se zabeležijo v poročilo o inšpekcijskem pregledu. Če uradniki ne govorijo istega jezika kot upravljavec, pri katerem se izvaja inšpekcijski pregled, ustrezno ukrepajo, da se njihove ugotovitve razumejo.

4.   Upravljavec ima pravico, da po potrebi stopi v stik s svojim zastopnikom ali pristojnimi organi svoje države zastave, če se pojavijo resne težave glede razumevanja rezultatov inšpekcijskega pregleda in poročila, pripravljenega na tej podlagi.

5.   Oblika elektronskega prenosa iz člena 76(1) uredbe o nadzoru se določi po posvetovanju med državami članicami in Komisijo.

Člen 116

Izpolnjevanje poročil o inšpekcijskem pregledu

1.   Kadar se poročilo o inšpekcijskem pregledu pripravi ročno v papirni obliki, je berljivo, neizbrisno in jasno zabeleženo. Noben vpis v poročilu se ne izbriše ali spremeni. Če je bila v ročno pripravljenem poročilu narejena napaka, se nepravilni vpis lično prečrta in zadevni uradnik ga parafira.

2.   Uradnik, odgovoren za inšpekcijski pregled, poročilo podpiše. Upravljavec je povabljen, da podpiše poročilo. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo njegov podpis pomeni, da je seznanjen s poročilom, ne pa tudi, da se strinja z njegovo vsebino.

3.   Uradniki lahko pripravijo poročila o inšpekcijskih pregledih iz člena 115 te uredbe v elektronski obliki.

Člene 117

Kopija poročila o inšpekcijskem pregledu

Kopija poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 116 te uredbe se pošlje upravljavcu najpozneje 15 delovnih dni po končanem inšpekcijskem pregledu in v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki ima suverenost ali pristojnost na kraju inšpekcijskega pregleda. Če se odkrije kršitev, za razkritje poročila veljajo zakoni zadevne države članice o razkritju informacij.

POGLAVJE IV

Elektronska zbirka podatkov

Člen 118

Elektronska zbirka podatkov

1.   Države članice v svoje nacionalne programe nadzora vključijo postopke beleženja poročil o inšpekcijskih pregledih svojih uradnikov v papirni ali elektronski obliki. Ta poročila se prenesejo v elektronsko zbirko podatkov iz člena 78 uredbe o nadzoru in zagotovijo funkcije iz točke 2 Priloge XXIV k tej uredbi. Osnovne informacije, ki jih vsebuje elektronska zbirka podatkov, so postavke, ki so evidentirane v skladu s členom 115(1) te uredbe in so v Prilogi XXVII navedene kot obvezne. V zbirko podatkov se prenesejo tudi skenirana poročila o inšpekcijskih pregledih v papirni obliki.

2.   Zbirka podatkov je dostopna Komisiji in organu, ki ga ta imenuje, v skladu s postopki, opisanimi v členih 114, 115 in 116 uredbe o nadzoru. Ustrezni podatki v zbirki podatkov so dostopni tudi drugim državam članicam v okviru načrtov skupne uporabe.

3.   Podatki iz poročil o inšpekcijskih pregledih ostanejo v zbirki podatkov na voljo najmanj tri leta.

POGLAVJE V

Inšpektorji unije

Člen 119

Obvestilo o inšpektorjih Unije

1.   Države članice in Evropska agencija za nadzor ribištva Komisiji v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe v elektronski obliki sporočijo imena uradnikov, ki se uvrstijo na seznam inšpektorjev Unije iz člena 79 uredbe o nadzoru.

2.   Uradniki, uvrščeni na seznam:

(a)

imajo bogate izkušnje z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi na področju ribištva;

(b)

odlično poznajo ribiško zakonodajo Evropske unije;

(c)

zelo dobro obvladajo enega od uradnih jezikov Evropske unije in imajo zadovoljivo znanje drugega uradnega jezika;

(d)

so fizično sposobni opravljati svoje naloge;

(e)

so po potrebi opravili potrebno usposabljanje v zvezi z varnostjo na morju.

Člen 120

Seznam inšpektorjev Unije

1.   Na podlagi obvestil držav članic in Evropske agencije za nadzor ribištva Komisija šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe sprejme seznam inšpektorjev Unije.

2.   Po pripravi začetnega seznama države članice in Evropska agencija za nadzor ribištva Komisijo do oktobra vsako leto obvestijo o morebitnih spremembah seznama, ki jih želijo uvesti za naslednje koledarsko leto. Komisija ustrezno spremeni seznam do 31. decembra vsako leto.

3.   Seznam in njegove spremembe so objavljeni na uradnem spletnem mestu Evropske agencije za nadzor ribištva.

Člen 121

Seznanitev regionalnih organizacij za upravljanje ribištva z inšpektorji Unije

Organ, ki ga imenuje Komisija, sekretariatu regionalne organizacije za upravljanje ribištva sporoči seznam inšpektorjev Unije, ki bodo izvajali inšpekcijske preglede v okviru te organizacije.

Člen 122

Pooblastila in naloge inšpektorjev Unije

1.   Inšpektorji Unije pri opravljanju svojih nalog upoštevajo zakonodajo Evropske unije in po potrebi nacionalno zakonodajo države članice, kjer se inšpekcijski pregled opravlja ali, če inšpekcijski pregled poteka zunaj voda EU, države članice zastave pregledanega ribiškega plovila in ustrezne mednarodne predpise.

2.   Inšpektorji Unije pokažejo službeno izkaznico, v kateri sta navedena njihova identiteta in službeni položaj. V ta namen imajo identifikacijski dokument, ki ga izda Komisija ali Evropska agencija za nadzor ribištva ter dokazuje njihovo identiteto in službeni položaj.

3.   Države članice inšpektorjem Unije omogočijo opravljanje nalog in jim zagotovijo pomoč, kakršno potrebujejo za izpolnitev svojih nalog.

4.   Pristojni organi držav članic lahko inšpektorjem Unije dovolijo, da nacionalnim inšpektorjem pomagajo pri opravljanju njihovih nalog.

5.   Ustrezno se uporabljata člena 113 in 114 te uredbe.

Člen 123

Poročila

1.   Inšpektorji Unije pristojnim organom države članice, v vodah katere je bil opravljen inšpekcijski pregled, ali če je bil inšpekcijski pregled opravljen zunaj voda EU, pristojnim organom države članice zastave pregledanega ribiškega plovila EU in Evropski agenciji za nadzor ribištva predložijo dnevni povzetek svojih inšpekcijskih dejavnosti, vključno z imenom in identifikacijsko številko vsakega pregledanega ribiškega ali drugega plovila ter vrsto izvedenega inšpekcijskega pregleda.

2.   Če inšpektorji Unije med inšpekcijskim pregledom odkrijejo kršitev, takoj predložijo povzetek poročila o inšpekcijskem pregledu pristojnim organom obalne države članice ali, če je bil inšpekcijski pregled opravljen zunaj voda EU, pristojnim organom države zastave pregledanega ribiškega plovila in Evropski agenciji za nadzor ribištva. Povzetek poročila o inšpekcijskem pregledu vsebuje najmanj datum in kraj inšpekcijskega pregleda, identifikacijo inšpekcijskega plovila, identifikacijo cilja inšpekcijskega pregleda in vrsto ugotovljene kršitve.

3.   Inšpektorji Unije kopijo popolnega poročila o inšpekcijskem pregledu, v katerem so navedene ustrezne postavke iz zadevnega inšpekcijskega modula poročila o inšpekcijskem pregledu iz Priloge XXVII, predložijo pristojnim organom države zastave pregledanega ribiškega ali drugega plovila in države članice, v vodah katere je bil opravljen inšpekcijski pregled, v sedmih dneh po datumu inšpekcijskega pregleda. Če so inšpektorji Unije odkrili kršitev, se kopija popolnega poročila o inšpekcijskem pregledu pošlje tudi Evropski agenciji za nadzor ribištva.

4.   Dnevna poročila in poročila o inšpekcijskih pregledih iz tega člena se na zahtevo pošljejo Komisiji.

Člen 124

Nadaljnje ukrepanje na podlagi poročil

1.   Države članice ukrepajo na podlagi poročil, ki jih predložijo inšpektorji Unije v skladu s členom 123 te uredbe, enako kot ukrepajo na podlagi poročil lastnih uradnikov.

2.   Da se olajšajo sodni in upravni postopki, država članica, ki je imenovala inšpektorja Unije, ali po potrebi Komisija ali Evropska agencija za nadzor ribištva sodeluje z državo članico, ki ukrepa na podlagi poročila inšpektorja Unije.

3.   Na zahtevo inšpektor Unije pomaga in poda dokaze v postopku za ugotavljanje kršitev, ki ga izvede katera koli država članica.

NASLOV VII

UVELJAVLJANJE DOLOČB

SISTEM TOČK ZA HUDE KRŠITVE

Člen 125

Vzpostavitev in delovanje sistema točk za hude kršitve

Vsaka država članica imenuje pristojne nacionalne organe, ki so odgovorni za:

(a)

vzpostavitev sistema za dodelitev točk za hude kršitve iz člena 92(1) uredbe o nadzoru,

(b)

dodelitev primernega števila točk imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov,

(c)

prenos dodeljenih točk na katerega koli prihodnjega imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov za zadevno ribiško plovilo, kadar se plovilo proda, prenese ali kako drugače spremeni lastništvo, in

(d)

vodenje ustreznih evidenc za vsako dovoljenje za gospodarski ribolov o točkah, dodeljenih imetniku ali prenesenih nanj.

Člen 126

Dodelitev točk

1.   Število točk za hude kršitve v skladu s Prilogo XXX imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov za zadevno ribiško plovilo dodeli pristojni organ države članice zastave.

2.   Če se med enim inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je ista fizična ali pravna oseba, ki je imetnik dovoljenja, storila dve ali več hudih kršitev, se za vsako zadevno hudo kršitev imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov iz odstavka 1 dodeli največ 12 točk.

3.   Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je obveščen, da so mu bile dodeljene točke.

4.   Točke se imetniku dovoljenja dodelijo na datum, določen v sklepu o njihovi dodelitvi. Države članice zagotovijo, da sistem točk zaradi uporabe nacionalnih predpisov o odložilnih učinkih revizije postopka ne postane neučinkovit.

5.   Kadar se huda kršitev ugotovi v državi članici, ki ni država članica zastave, točke dodeli pristojni organ države članice zastave iz člena 125 te uredbe na podlagi uradnega obvestila v skladu s členom 89(4) uredbe o nadzoru.

Člen 127

Obveščanje o sklepih

Če organ, imenovan v skladu s členom 125 te uredbe, ni isti kot enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru, se ta obvesti o vseh sklepih, sprejetih na podlagi tega naslova.

Člen 128

Prenos lastništva

Če se ribiško plovilo nameni prodaji ali kaki drugi vrsti prenosa lastništva, imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov morebitnega prihodnjega imetnika dovoljenja obvesti o številu točk, ki so mu še vedno dodeljene, in sicer z overjeno kopijo, ki jo pridobi od pristojnih organov.

Člen 129

Začasen preklic in trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov

1.   Če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zbere 18, 36, 54 in 72 točk, se mu dovoljenje za gospodarski ribolov prvič, drugič, tretjič in četrtič samodejno prekliče za ustrezno obdobje iz člena 92(3) uredbe o nadzoru.

2.   Če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zbere 90 točk, to samodejno sproži trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov.

Člen 130

Nadaljnji ukrepi po začasnem preklicu in trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov

1.   Če je dovoljenje za gospodarski ribolov začasno preklicano ali trajno odvzeto v skladu s členom 129 te uredbe, pristojni organ države članice zastave nemudoma obvesti imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov o njegovem začasnem preklicu ali trajnem odvzemu.

2.   Po prejemu informacij iz odstavka 1 imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zagotovi, da se ribolovne dejavnosti zadevnega plovila takoj prenehajo izvajati. Poskrbi, da plovilo nemudoma odpluje v matično pristanišče ali pristanišče, ki ga navedejo pristojni organi države članice zastave. Med potovanjem je ribolovno orodje pripeto in spravljeno v skladu s členom 47 uredbe o nadzoru. Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zagotovi, da se z morebitnim ulovom na krovu ribiškega plovila ravna v skladu z navodili pristojnih organov države članice zastave.

Člen 131

Izbris dovoljenj za gospodarski ribolov z ustreznih seznamov

1.   Če se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno prekliče ali trajno odvzame v skladu s členom 129(1) ali (2) te uredbe, se za ribiško plovilo, na katero se začasno preklicano ali trajno odvzeto dovoljenje nanaša, v nacionalno evidenco iz člena 15(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002 navede, da nima dovoljenja za gospodarski ribolov. To ribiško plovilo se kot tako navede tudi v evidenci ribiškega ladjevja EU iz člena 15(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov v skladu s členom 129(2) te uredbe ne vpliva na referenčne ravni države članice, ki je izdala dovoljenje iz člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

3.   Pristojni organi držav članic nemudoma posodobijo seznam iz člena 116(1)(d) uredbe o nadzoru s prikazom vseh dodeljenih točk in posledičnih začasnih preklicev in trajnih odvzemov dovoljenj za gospodarski ribolov, vključno z datumom začetka veljave in njihovim trajanjem.

Člen 132

Nezakonit ribolov med začasnim preklicem ali po trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov

1.   Če ribiško plovilo, za katero se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno prekliče ali trajno odvzame v skladu s členom 129 te uredbe, izvaja ribolovne dejavnosti med začasnim preklicem ali po trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov, pristojni organi nemudoma sprejmejo izvršilne ukrepe v skladu s členom 91 uredbe o nadzoru.

2.   Ribiško plovilo iz odstavka 1 se lahko po potrebi vključi na seznam plovil IUU EU v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

Člen 133

Izbris točk

1.   Če je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov začasno preklicano v skladu s členom 129 te uredbe, se točke, zaradi katerih je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov začasno preklicano, ne izbrišejo. Morebitne nove točke, dodeljene imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov, se za namene člena 129 te uredbe prištejejo k obstoječim točkam.

2.   Če so bile točke izbrisane v skladu s členom 92(4) uredbe o nadzoru, se za uporabo člena 92(3) uredbe o nadzoru šteje, da imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov dovoljenje ni bilo začasno preklicano v skladu s členom 129 te uredbe.

3.   Če sta bili imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov za zadevno ribiško plovilo dodeljeni več kot dve točki, se dve točki izbrišeta, če:

(a)

ribiško plovilo, s katerim je bila izvedena kršitev, za katero so bile dodeljene točke, odtlej uporablja sistem za spremljanje plovil ali elektronsko evidentira in pošilja podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju in iztovarjanju, ne da bi bilo pravno zavezano uporabi teh tehnologij, ali

(b)

se imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov po dodelitvi točk prostovoljno javi za sodelovanje v znanstvenem projektu za izboljšanje selektivnosti ribiškega orodja ali

(c)

je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov član organizacije proizvajalcev in se strinja z ribolovnim načrtom, ki ga je organizacija proizvajalcev sprejela v letu po dodelitvi točk, zaradi katerih so se imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov ribolovne možnosti zmanjšale za 10 %, ali

(d)

se imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pridruži ribolovu, vključenemu v sistem okoljskega označevanja, ki potrjuje in spodbuja oznake za proizvode iz dobro upravljanega morskega ribolova in se osredotoča na vprašanja, povezana s trajnostno rabo ribolovnih virov.

Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov lahko za vsako triletno obdobje od datuma zadnje hude kršitve samo enkrat izkoristi eno od možnosti iz točk (a), (b), (c) ali (d), da zmanjša število točk, če tako zmanjšanje ne povzroči izbrisa vseh točk na dovoljenju za gospodarski ribolov.

4.   Če so bile točke izbrisane v skladu z odstavkom 3, je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov obveščen o izbrisu. Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je prav tako obveščen o številu preostalih točk.

Člen 134

Sistem točk za kapitane ribiških plovil

Države članice Komisijo šest mesecev po datumu uporabe tega naslova obvestijo o svojih nacionalnih sistemih točk za kapitane iz člena 92(6) uredbe o nadzoru.

NASLOV VIII

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV, DA DRŽAVE ČLANICE RAVNAJO V SKLADU S CILJI SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

POGLAVJE I

Začasna ustavitev in ukinitev finančne pomoči Unije

Člen 135

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„plačilo“ pomeni finančni prispevek, ki ga plača Komisija na podlagi zahtevka za plačilo, ki ga predloži država članica med izvajanjem operativnega programa v skladu z Uredbo (ES) št. 1198/2006 ali projekta, ki je zajet v členu 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006, ali po končanem izvajanju;

2.

„prekinitev“ pomeni prekinitev roka plačila;

3.

„začasna ustavitev“ pomeni ustavitev plačil v skladu s posebnimi zahtevami po plačilu iz člena 103(1) uredbe o nadzoru;

4.

„ukinitev“ pomeni razveljavitev celotnega ali dela začasno ustavljenega prispevka Unije za operacijski program v skladu z Uredbo (ES) št. 1198/2006 ali za posebni projekt, ki je zajet v členu 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006.

Člen 136

Prekinitev roka za plačilo

1.   Rok plačila lahko prekine odredbodajalec na podlagi prenosa, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (34), za največ šest mesecev, če:

(a)

ugotovitve kažejo na neskladnost s pravili skupne ribiške politike ali

(b)

mora odredbodajalec na podlagi prenosa izvesti dodatna preverjanja po prejemu ugotovitev o nepravilnostih v nadzornem sistemu države članice in/ali neskladnostih s pravili skupne ribiške politike v zvezi z ribolovom in dejavnostmi, povezanimi z ribolovom.

2.   Zadevna država članica je v skladu s členom 103(3) uredbe o nadzoru pisno obveščena o razlogih za prekinitev roka plačila. Od nje se zahteva, da v enem mesecu od prejema pisma Komisiji sporoči sanacijske ukrepe, ki jih je sprejela, in/ali informacije glede finančne pomoči, ki je bila dodeljena dejavnostim, povezanim z ribolovom, ki so predmet neskladnosti, kot je določeno v Prilogi XXXI k tej uredbi.

3.   Kadar se zadevna država članica ne odzove na zahtevo Komisije v roku iz odstavka 2 ali kadar je njen odziv nezadovoljiv, lahko Komisija pošlje opomin, v katerem dopusti dodatni rok največ 15 dni.

4.   Prekinitev se odpravi, če država članica v odgovoru dokaže, da je sprejela sanacijske ukrepe za zagotovitev skladnosti s pravili skupne ribiške politike ali da ugotovitve, ki kažejo na pomanjkljivosti njenega nadzornega sistema in/ali neskladnost ribolova in z ribolovom povezanih dejavnosti s pravili skupne ribiške politike, niso utemeljene.

Člen 137

Začasna ustavitev plačil

1.   Kadar se zadevna država članica na zahtevo Komisije ne odzove v roku iz člena 136 te uredbe ali kadar je njen odziv nezadovoljiv, lahko Komisija na podlagi takrat dostopnih informacij sprejme sklep o začasni ustavitvi vseh ali dela plačil finančne pomoči Unije tej državi članici (v nadaljnjem besedilu: sklep o začasni ustavitvi) v skladu s členom 103(1) uredbe o nadzoru.

2.   V sklepu o začasni ustavitvi so povzeta bistvena dejstva in pravna vprašanja; sklep vključuje oceno Komisije v zvezi s pogoji iz člena 103(1) in (6) uredbe o nadzoru ter določa del plačila, ki se začasno ustavi. Zadevna država članica je v sklepu o začasni ustavitvi pozvana, da v predpisanem roku, ki ni daljši od šestih mesecev, sprejme ukrepe.

3.   Višina začasno ustavljenih plačil se določi ob uporabi stopnje, v kateri se upoštevajo merila iz člena 103(5) uredbe o nadzoru.

Člen 138

Ukinitev finančne pomoči

1.   Kadar državi članici med začasno ustavitvijo ne uspe dokazati, da je popravila stanje, ki je vodilo v sprejetje sklepa o začasni ustavitvi, kot je določeno v členu 103(2) uredbe o nadzoru, jo lahko Komisija obvesti, da namerava sprejeti sklep o ukinitvi. Ustrezno se uporablja člen 136(2) in (3) te uredbe.

2.   Kadar se zadevna država članica ne odzove na zahtevo Komisije iz odstavka 1 ali kadar je njen odziv nezadovoljiv, lahko Komisija na podlagi takrat dostopnih informacij sprejme sklep o ukinitvi vseh ali dela začasno ustavljenih plačil tej državi članici.

3.   Sklep o ukinitvi iz odstavka 2 lahko vključuje izterjatev dela ali celotnega morebitnega predplačila finančnega prispevka, ki je že bil izplačan v zvezi s projekti, zajetimi v členu 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006, za katere so bila plačila začasno ustavljena.

4.   Višina začasno ustavljenih plačil, ki se ukinejo, se določi ob uporabi stopnje, pri kateri se upoštevajo merila iz člena 103(5) uredbe o nadzoru.

5.   Znesek predplačila finančnega prispevka, ki se izterja za projekte, za katere so bila plačila začasno ustavljena, se povrne Komisiji na podlagi postopka izterjatve, kot je določen v členu 28(2) Uredbe (ES) št. 861/2006 in členu 72 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

POGLAVJE II

Odbitek ribolovnih možnosti

Člen 139

Splošna pravila za odbitek ribolovnih možnosti zaradi prevelike uporabe

1.   Obseg prevelike uporabe ribolovnih možnosti glede na razpoložljive kvote in ribolovni napor za dano obdobje, kot je določeno v členu 105(1) in členu 106(1) uredbe o nadzoru, se določi na podlagi številk, ki so na voljo petnajsti dan drugega meseca po izteku upravljanega obdobja.

2.   Obseg prevelike uporabe ribolovnih možnosti se določi glede na ribolovne možnosti, ki jih ima zadevna država članica na voljo ob koncu vsakega zadevnega obdobja, ob upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (35), ponovne dodelitve razpoložljivih ribolovnih možnosti v skladu s členom 37 uredbe o nadzoru in odbitka ribolovnih možnosti v skladu s členi 105, 106 in 107 uredbe o nadzoru.

3.   Izmenjava ribolovnih možnosti v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 za dano obdobje se ne dovoli po zadnjem dnevu prvega meseca po izteku tega obdobja.

Člen 140

Posvetovanje o odbitku ribolovnih možnosti

Glede odbitkov ribolovnih možnosti v skladu s členom 105(4) in (5) ter členom 106(3) uredbe o nadzoru se Komisija o predlaganih ukrepih posvetuje z zadevno državo članico. Zadevna država članica se na posvetovanje Komisije odzove v desetih delovnih dneh.

POGLAVJE III

Odbitek kvot zaradi neskladnosti s pravili skupne ribiške politike

Člen 141

Pravila za odbitek kvot zaradi neskladnosti s cilji skupne ribiške politike

1.   Rok iz člena 107(2) uredbe o nadzoru, v katerem država članica dokaže, da se ribolov lahko varno nadaljuje, začne teči z datumom dopisa Komisije državi članici.

2.   Države članice odgovoru iz člena 107(2) uredbe o nadzoru priložijo stvarni dokaz, s katerim je mogoče Komisiji dokazati, da se ribolov lahko varno nadaljuje.

Člen 142

Določitev količin, ki se odbijejo

1.   Odbitek kvot v skladu s členom 107 uredbe o nadzoru je sorazmeren z obsegom in naravo neskladnosti s pravili o staležih, za katere veljajo večletni načrti, ter resnostjo ogroženosti ohranitve teh staležev. Upošteva škodo, ki so jo ti staleži utrpeli zaradi neskladnosti s pravili o staležih, za katere veljajo večletni načrti.

2.   Če odbitek iz odstavka 1 ne more biti izveden na kvoti, dodelitvi ali deležu staleža ali skupine staležev, na katere se neskladnost nanaša, ker kvote, dodelitve ali deleža staleža ali skupine staležev zadevni državi članici ni ali ni dovolj na voljo, lahko Komisija po posvetovanju z zadevno državo članico v naslednjem letu ali letih odbije kvote za druge staleže ali skupine staležev, ki so na voljo v tej državi članici na istem geografskem območju ali imajo isto tržno vrednost v skladu z odstavkom 1.

NASLOV IX

PODATKI IN OBVEŠČANJE

POGLAVJE I

Analiza in revizija podatkov

Člen 143

Vsebina

Računalniški sistem potrjevanja iz člena 109(1) uredbe o nadzoru zajema zlasti:

(a)

zbirko podatkov ali zbirke podatkov, v katerih so shranjeni vsi podatki, potrjeni s tem sistemom, kot je določeno v členu 144 te uredbe;

(b)

postopke potrjevanja, kar vključuje preverjanje kakovosti podatkov, analizo in navzkrižna preverjanja vseh podatkov, kot je določeno v členu 145 te uredbe;

(c)

postopke za dostop Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, do vseh podatkov, kot je določeno v členu 146 te uredbe.

Člen 144

Podatki, ki se potrdijo

1.   Za namene računalniškega sistema potrjevanja države članice zagotovijo, da so vsi podatki iz člena 109(2) uredbe o nadzoru shranjeni v računalniški zbirki podatkov ali zbirkah podatkov. Minimalni elementi, ki se vključijo, so postavke iz Priloge XXIII, postavke, ki so navedene kot obvezne v Prilogi XXVII, postavke iz Priloge XII in postavke iz Priloge XXXII. V sistemu potrjevanja so prav tako lahko upoštevani drugi podatki, ki se štejejo za potrebne v zvezi s postopki potrjevanja.

2.   Podatki v zbirkah podatkov iz odstavka 1 so vedno in v realnem času na voljo sistemu potrjevanja. Sistem potrjevanja ima neposredni dostop do vseh zbirk podatkov brez človeškega posredovanja. V ta namen so vse zbirke podatkov ali sistemi v državah članicah, ki vsebujejo podatke iz odstavka 1, medsebojno povezani.

3.   Če se podatki iz odstavka 1 v zbirko podatkov ne shranijo samodejno, države članice nemudoma in ob upoštevanju rokov iz ustrezne zakonodaje predvidijo ročni vnos ali digitalizacijo v zbirke podatkov. Datum prejema in vnosa podatkov se pravilno zabeležita v zbirko podatkov.

Člen 145

Postopki potrjevanja

1.   Računalniški sistem potrjevanja neprekinjeno, sistematično in temeljito potrdi vsak podatkovni niz iz člena 144(1) te uredbe z avtomatiziranimi računalniškimi algoritmi in postopki. Potrjevanje vsebuje postopke za nadzor osnovne kakovosti podatkov ter preverjanje oblike podatkov in najmanjših zahtev v zvezi s podatki kot tudi naprednejše potrjevanje s podrobno analizo več zapisov podatkovnih nizov z uporabo statističnih metod ali z navzkrižnim preverjanjem podatkov iz različnih virov.

2.   Za vsak postopek potrjevanja obstaja poslovno pravilo ali niz poslovnih pravil, ki opredeljujejo, katera potrjevanja so izvedena v postopku in kje se rezultati teh potrjevanj shranjujejo. Po potrebi se navede ustrezni sklic na zakonodajo, katere uporaba se preverja. Komisija lahko po posvetovanju z državami članicami opredeli standardni niz poslovnih pravil, ki se uporabljajo.

3.   Vsi rezultati računalniškega sistema potrjevanja, pozitivni in negativni, se shranijo v zbirko podatkov. Nemudoma je mogoče ugotoviti morebitne nedoslednosti in neskladnosti, ki so bile odkrite s postopki potrjevanja, ter nadaljnje ukrepe v zvezi nedoslednostmi. Prav tako je mogoče pridobiti identifikacijo ribiških plovil, kapitanov plovil ali upravljavcev, v zvezi s katerimi so bile odkrite nedoslednosti in v zvezi s katerimi so se vprašanja neskladnosti v zadnjih treh letih ponavljala.

4.   Nadaljnje ukrepanje glede nedoslednosti, odkritih s sistemom potrjevanja, je povezano z rezultati potrjevanj, pri čemer se navedeta datum potrjevanja in nadaljnjega ukrepanja.

Če je ugotovljena nedoslednost posledica napačnega vnosa podatkov, se vneseni podatek v zbirki podatkov popravi, pri tem pa se jasno označi, da je bil podatek popravljen, ter se zapišeta prvotna vrednost ali vnos in razlog za popravek podatka.

Če je posledica ugotovljene nedoslednosti nadaljnje ukrepanje, rezultat potrjevanja vsebuje povezavo do poročila o inšpekcijskem pregledu in po potrebi do nadaljnjih ukrepov v zvezi z njim.

Člen 146

Dostop Komisije

1.   Države članice zagotovijo, da ima Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, vedno v realnem času dostop do:

(a)

vseh podatkov iz člena 144(1) te uredbe;

(b)

vseh poslovnih pravil, opredeljenih za sistem potrjevanja, ki vsebujejo opredelitev, ustrezno zakonodajo in kraj, kjer so rezultati potrjevanja shranjeni;

(c)

vseh rezultatov potrjevanj in nadaljnjih ukrepov, ki so označeni, če je bil posamezen podatek popravljen, ter po potrebi povezav do postopkov za ugotavljanje kršitev.

2.   Države članice zagotovijo, da so podatki iz odstavka 1(a), (b) in (c) dostopni za samodejno izmenjavo podatkov prek varnih spletnih storitev, kot je opredeljeno v členu 147 te uredbe.

3.   Podatki se lahko prenesejo v skladu z obliko za izmenjavo podatkov in vsemi podatkovnimi elementi, kot je opredeljeno v Prilogi XII, in v formatu XML. Drugi podatki, ki so dostopni in niso opredeljeni v Prilogi XII, so na voljo v obliki, opredeljeni v Prilogi XXXII.

4.   Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, ima možnost prenesti podatke iz odstavka 1 za katero koli obdobje in katero koli geografsko območje za posamezno ribiško plovilo ali seznam ribiških plovil.

5.   Zadevna država članica na utemeljeno zahtevo Komisije takoj popravi podatke, v zvezi s katerimi je Komisija odkrila nedoslednosti. Zadevna država članica o tem popravku nemudoma obvesti druge zadevne države članice.

POGLAVJE II

Spletna mesta držav članic

Člen 147

Delovanje spletnih mest in spletnih storitev

1.   Države članice za namene uradnih spletnih mest iz členov 115 in 116 uredbe o nadzoru ustvarijo spletne storitve. Te spletne storitve ustvarjajo sprotno in dinamično vsebino za uradna spletna mesta ter zagotavljajo samodejen dostop do podatkov. Po potrebi države članice prilagodijo obstoječe zbirke podatkov ali ustvarijo nove zbirke podatkov, da bi zagotovile zahtevano vsebino spletnih storitev.

2.   Te spletne storitve omogočijo Komisiji in organu, ki ga ta imenuje, da kadar koli na zahtevo prenese vse razpoložljive podatke iz členov 148 in 149 te uredbe. Samodejni mehanizem za prenos podatkov na zahtevo temelji na protokolu in obliki za elektronsko izmenjavo podatkov iz Priloge XII. Spletne storitve se ustvarijo v skladu z mednarodnimi standardi.

3.   Vsaka podstran uradnega spletnega mesta iz odstavka 1 vsebuje meni na levi strani, kjer so navedene hiperpovezave do vseh drugih podstrani. Podstran na dnu vsebuje tudi opredelitev povezane spletne storitve.

4.   Spletne storitve in spletna mesta so centralizirano razporejeni in zagotavljajo le eno edinstveno točko dostopa na državo članico.

5.   Komisija lahko določi skupne standarde, tehnične specifikacije in postopke za vmesnik spletnega mesta, tehnično združljive računalniške sisteme in spletne storitve med državami članicami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje. Komisija usklajuje prizadevanja za oblikovanje navedenih specifikacij in postopkov po posvetovanju z državami članicami.

Člen 148

Javno dostopni del spletnega mesta in spletne storitve

1.   Javno dostopni del spletnega mesta vsebuje pregled strani in različne podstrani. Javni pregled strani vsebuje seznam hiperpovezav, ki vsebujejo sklice iz člena 115(a) do (g) uredbe o nadzoru in povezave do podstrani z informacijami iz navedenega člena.

2.   Vsaka javna podstran vsebuje vsaj enega izmed podatkov iz člena 115(a) do (g) uredbe o nadzoru. Podstrani in povezane spletne storitve vsebujejo najmanj informacije iz Priloge XXXIII.

Člen 149

Varni del spletnega mesta in spletne storitve

1.   Varni del spletnega mesta vsebuje pregled strani in različne podstrani. Varni pregled strani vsebuje seznam hiperpovezav, ki vsebujejo sklice iz člena 116(1)(a) do (h) uredbe o nadzoru in povezave do podstrani z informacijami iz navedenega člena.

2.   Vsaka varna podstran vsebuje vsaj enega izmed podatkov iz člena 116(1)(a) do (h) uredbe o nadzoru. Podstrani in povezane spletne storitve vsebujejo najmanj informacije iz Priloge XXIV.

3.   Varni del spletnega mesta in varne spletne storitve uporabljajo elektronska potrdila iz člena 116(3) uredbe o nadzoru.

NASLOV X

IZVAJANJE

POGLAVJE I

Medsebojna pomoč

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 150

Področje uporabe

1.   V tem poglavju so določeni pogoji, pod katerimi države članice upravno sodelujejo med seboj, s tretjimi državami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, da bi zagotovile učinkovito uporabo uredbe o nadzoru in te uredbe. Državam članicam ne preprečuje uvedbe drugih oblik upravnega sodelovanja.

2.   To poglavje držav članic ne zavezuje k medsebojni pomoči, kadar bi ta lahko škodovala njihovemu nacionalnemu pravnemu sistemu, javnemu redu, varnosti ali drugim temeljnim interesom. Zaprošena država članica se pred zavrnitvijo zahteve po pomoči posvetuje z državo članico prosilko, da bi ugotovili, ali je v skladu s posebnimi pogoji mogoča delna pomoč. Kadar zahtevi po pomoči ni mogoče ugoditi, se o tem nemudoma obvestita država članica prosilka in Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, pri čemer se navedejo razlogi za zavrnitev.

3.   To poglavje ne vpliva na uporabo predpisov o kazenskem postopku in medsebojni pomoči v kazenskih zadevah v državah članicah, vključno s predpisi o tajnosti sodnih preiskav.

Člen 151

Stroški

Države članice krijejo svoje stroške za izvedbo zahteve po pomoči in se odpovedo vsem zahtevkom za povračilo stroškov, ki nastanejo pri uporabi tega naslova.

Člen 152

Enotni organ

Enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru deluje kot enotni povezovalni organ, pristojen za uporabo tega poglavja.

Člen 153

Nadaljnji ukrepi

1.   Kadar se nacionalni organi kot odgovor na zahtevo po pomoči na podlagi tega poglavja ali po izmenjavi informacij na lastno pobudo odločijo za sprejetje ukrepov, ki se lahko izvedejo zgolj z dovoljenjem ali na zahtevo sodnega organa, sporočijo zadevni državi članici in Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, vse informacije o ukrepih, povezanih z neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike.

2.   Za vsako tako sporočilo je potrebno predhodno dovoljenje sodnega organa, če takšno dovoljenje zahteva nacionalna zakonodaja.

Oddelek 2

Informacije brez predhodne zahteve

Člen 154

Informacije brez predhodne zahteve

1.   Kadar država članica odkrije potencialno neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hudo kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, ali utemeljeno sumi, da bi do take kršitve lahko prišlo, o tem takoj obvesti druge zadevne države članice in Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje. V tem obvestilu, ki ga sporoči prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe, predloži vse potrebne informacije.

2.   Kadar država članica sprejme izvršilne ukrepe v zvezi z neskladnostjo ali kršitvijo iz odstavka 1, o tem prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe obvesti druge zadevne države članice in Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje.

3.   Vsa obvestila v skladu s tem členom se sestavijo v pisni obliki.

Oddelek 3

Zahteve po pomoči

Člen 155

Opredelitev pojmov

Za namene tega oddelka „zahteva po pomoči“ pomeni zahtevo, ki jo ena država članica ali Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, naslovi na drugo državo članico, po:

(a)

informacijah, vključno z informacijami iz člena 93(2) in (3) uredbe o nadzoru;

(b)

izvršilnih ukrepih ali

(c)

upravnem obvestilu.

Člen 156

Splošne zahteve

1.   Država članica prosilka zagotovi, da vse zahteve po pomoči vsebujejo zadostne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošena država članica zahtevo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti na ozemlju države članice prosilke.

2.   Zahteve po pomoči so omejene na utemeljene primere, v katerih je upravičeno domnevati, da je prišlo do neskladnosti s pravili skupne ribiške politike, zlasti do hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, in država članica prosilka ne more pridobiti zahtevanih informacij ali sprejeti zahtevanih ukrepov z lastnimi sredstvi.

Člen 157

Pošiljanje zahtev in odgovorov

1.   Zahteve pošilja le enotni organ države članice prosilke, Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, enotnemu organu zaprošene države članice. Na enak način se pošljejo vsi odgovori na zahteve.

2.   Zahteve po medsebojni pomoči in ustrezni odgovori se sestavijo v pisni obliki.

3.   O jezikih, ki se uporabljajo v zahtevah in odgovorih, se zadevni enotni organi dogovorijo pred vložitvijo zahtev. Če dogovora ni mogoče doseči, se zahteve pošljejo v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice prosilke in odgovori v uradnem(-ih) jeziku(-ih) zaprošene države članice.

Člen 158

Zahteve po informacijah

1.   Država članica na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, predloži vse ustrezne informacije, ki so potrebne, da bi lahko ugotovili, ali je prišlo do neskladnosti s pravili skupne ribiške politike, zlasti hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, oziroma ali obstaja utemeljen sum, da bi se to lahko zgodilo. Te informacije se predložijo prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe.

2.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, opravi ustrezne upravne poizvedbe glede dejavnosti, ki predstavljajo ali za katere država članica prosilka meni, da bi lahko predstavljale neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru. Zaprošena država članica sporoči rezultate upravnih poizvedb državi članici prosilki in Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje.

3.   Zaprošena država članica lahko na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, dovoli pristojnemu uradniku države članice prosilke, da med upravnimi poizvedbami iz odstavka 2 spremlja uradnike zaprošene države članice, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje. Če nacionalni predpisi o kazenskem postopku nekatera dejanja omejujejo na uradnike, ki so za to posebej določeni v nacionalni zakonodaji, uradniki države članice prosilke pri takih dejanjih ne sodelujejo. V nobenem primeru ne sodelujejo pri preiskavah prostorov ali na uradnem zaslišanju oseb v okviru kazenskega prava. Uradniki države članice prosilke, ki so v zaprošeni državi članici, morajo biti vselej sposobni predložiti pisno pooblastilo, iz katerega so razvidne njihova identiteta in uradne funkcije.

4.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke le tej predloži vse dokumente ali overjene verodostojne kopije, ki jih ima v lasti in se nanašajo na neskladnost s pravili skupne ribiške politike ali hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru.

5.   Standardni obrazec za izmenjavo informacij na zahtevo je določen v Prilogi XXXIV.

Člen 159

Zahteve po izvršilnih ukrepih

1.   Zaprošena država članica na podlagi dokazov iz člena 156 te uredbe na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe, da na svojem ozemlju ali v morskih vodah pod svojo suverenostjo ali pristojnostjo takoj doseže prenehanje neskladnosti s pravili skupne ribiške politike ali hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru.

2.   Zaprošena država članica se lahko med sprejemanjem izvršilnih ukrepov iz odstavka 1 posvetuje z državo članico prosilko, Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje.

3.   Zaprošena država članica prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe poroča o sprejetih ukrepih in njihovem učinku državi članici prosilki, drugim zadevnim državam članicam, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje.

Člen 160

Rok za odgovore na zahteve po informacijah in izvršilnih ukrepih

1.   Zaprošena država članica kakor hitro je mogoče, vendar najpozneje štiri tedne po dnevu prejema zahteve, zagotovi informacije iz člena 158(1) in člena 159(3) te uredbe. Zaprošena država članica in država članica prosilka, Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, se lahko dogovorita za drugačne roke.

2.   Kadar zaprošena država članica ne more odgovoriti v roku, obvesti državo članico prosilko, Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje, v pisni obliki o razlogu za to in navede, kdaj bo po svojem mnenju lahko odgovorila.

Člen 161

Zahteve po upravnem obvestilu

1.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke in v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi, ki urejajo obveščanje o podobnih instrumentih in odločitvah, obvesti naslovnika o vseh instrumentih in odločitvah, ki so bili sprejeti v zvezi s skupno ribiško politiko, zlasti glede vprašanj, ki jih ureja uredba o nadzoru ali ta uredba, ki jih sprejmejo upravni organi države članice prosilke in naj bi se uporabljali na ozemlju zaprošene države članice.

2.   Zahteve za obvestilo se sestavijo z uporabo standardnega obrazca, priloženega tej uredbi v Prilogi XXXV.

3.   Zaprošena država članica svoj odgovor pošlje državi članici prosilki takoj po obvestilu prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe. Odgovor se predloži z uporabo standardnega obrazca iz Priloge XXXVI.

Oddelek 4

Odnosi s Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje

Člen 162

Sporočanje med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje

1.   Vsaka država članica takoj, ko so ji na voljo, sporoči Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, vse informacije, za katere meni, da so pomembne glede metod, praks ali odkritih smernic, ki se uporabljajo ali za katere obstaja sum, da so se uporabljale v primerih neskladnosti s pravili skupne ribiške politike, zlasti hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru.

2.   Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, državam članicam takoj, ko so ji na voljo, sporoči vse informacije, ki bi jim pomagale pri uveljavljanju uredbe o nadzoru ali te uredbe.

Člen 163

Usklajevanje Komisije ali organa, ki ga ta imenuje

1.   Kadar država članica odkrije dejavnosti, ki predstavljajo ali domnevno predstavljajo neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, in so posebnega pomena na ravni Unije, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, čim prej sporoči vse ustrezne informacije, ki so potrebne za ugotavljanje dejstev. Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, te informacije posreduje drugim zadevnim državam članicam.

2.   Za namene odstavka 1 se šteje, da so dejavnosti, ki predstavljajo neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, posebnega pomena na ravni Evropske unije, zlasti kadar:

(a)

so ali bi lahko bile povezane z eno ali več državami članicami ali

(b)

se državi članici zdi verjetno, da se podobne dejavnosti izvajajo tudi v drugih državah članicah.

3.   Kadar Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, meni, da so dejavnosti, ki predstavljajo neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, potekale v eni ali več državah članicah, o tem obvesti zadevne države članice, ki čim prej opravijo poizvedbe. Zadevne države članice Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, čim prej sporočijo ugotovitve teh poizvedb.

Oddelek 5

Odnosi s tretjimi državami

Člen 164

Izmenjava informacij s tretjimi državami

1.   Kadar država članica od tretje države ali od regionalne organizacije za upravljanje ribištva prejme informacije, ki so pomembne za učinkovito uporabo uredbe o nadzoru ali te uredbe, prek enotnega organa sporoči te informacije drugim zadevnim državam članicam, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, če to dovoljujejo dvostranski sporazumi z navedeno tretjo državo ali pravila regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

2.   Država članica lahko informacije, prejete v skladu s tem poglavjem, sporoči tretji državi ali regionalni organizaciji za upravljanje ribištva prek svojega enotnega organa v skladu z dvostranskim sporazumom z navedeno tretjo državo ali v skladu s pravili regionalne organizacije za upravljanje ribištva. Ta komunikacija poteka po posvetovanju države članice, ki je prva sporočila informacije, in v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo glede varstva posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

3.   Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, lahko v okviru sporazumov o ribolovu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, ali v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali podobnih dogovorov, katerih pogodbenica je Unija ali v katerih sodeluje kot nepogodbenica, sporoči ustrezne informacije o neskladnosti s pravili skupne ribiške politike ali hudih kršitvah iz člena 90(1) uredbe o nadzoru drugim pogodbenicam navedenih sporazumov, organizacij ali dogovorov, na podlagi soglasja države članice, ki je zagotovila informacije.

POGLAVJE II

Obveznosti poročanja

Člen 165

Oblika in roki za poročila

1.   Države članice za petletna poročila iz člena 118(1) uredbe o nadzoru uporabijo podatke, opredeljene v Prilogi XXXVII.

2.   Poročilo, v katerem so navedena pravila, uporabljena za pripravo poročil na podlagi osnovnih podatkov iz člena 118(4) uredbe o nadzoru, se pošlje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Države članice pošljejo novo poročilo, ko se pravila spremenijo.

NASLOV XI

KONČNE DOLOČBE

Člen 166

Razveljavitve

1.   Uredba (EGS) št. 2807/83, Uredba (EGS) št. 3561/85, Uredba (EGS) št. 493/87, Uredba (EGS) št. 1381/87, Uredba (EGS) št. 1382/87, Uredba (ES) št. 2943/95, Uredba (ES) št. 1449/98, Uredba (ES) št. 2244/2003, Uredba (ES) št. 1281/2005, Uredba (ES) št. 1042/2006, Uredba (ES) št. 1542/2007, Uredba (ES) št. 1077/2008 in Uredba (ES) št. 409/2009 se razveljavijo.

2.   Uredba (ES) št. 356/2005 se razveljavi s 1. januarjem 2012.

3.   Sklicevanja na razveljavljene uredbe se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 167

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, razen naslova VII, ki začne veljati 1. julija 2011.

Poglavje III naslova II in poglavje 1 naslova IV pa se uporabljata od 1. januarja 2012. V skladu s členom 124(c) uredbe o nadzoru in prejšnjim odstavkom se naslov VII uporablja od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.

(3)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1.

(7)  UL L 339, 18.12.1985, str. 29.

(8)  UL L 50, 19.2.1987, str. 13.

(9)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(10)  UL L 132, 21.5.1987, str. 11.

(11)  UL L 308, 21.12.1995, str. 15.

(12)  UL L 192, 8.7.1998, str. 4.

(13)  UL L 56, 2.3.2005, str. 8.

(14)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(15)  UL L 203, 4.8.2005, str. 3.

(16)  UL L 187, 8.7.2006, str. 14.

(17)  UL L 337, 21.12.2007, str. 56.

(18)  UL L 295, 4.11.2008, str. 3.

(19)  UL L 123, 19.5.2009, str. 78.

(20)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(21)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(22)  UL L 204, 13.8.2003, str. 21.

(23)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9.

(24)  UL L 365, 10.12.2004, str. 19.

(25)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(26)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1.

(27)  UL L 60, 5.3.2008, str. 1

(28)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(29)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(30)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(31)  UL L 278, 23.10.2001, str. 6.

(32)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(33)  UL L 337, 20.12.2001, str. 20.

(34)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(35)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.


PRILOGA I

Preglednica 1

Tričrkovne kode za predstavitev proizvoda

Tričrkovna koda za predstavitev proizvoda

Predstavitev

Opis

CBF

Velika plamenka

HEA s kožo, hrbtenico in repom

CLA

Klešče

Samo klešče

DWT

Koda ICCAT

Brez škrg, drobovja, dela glave in plavuti

FIL

V filetih

HEA + GUT + TLD in brez kosti; iz vsake ribe nastaneta dva fileta, ki nista združena

FIS

V filetih brez kože

FIL + SKI; iz vsake ribe nastaneta dva fileta, ki nista združena

FSB

V filetih s kožo in kostmi

V filetih s kožo in kostmi

FSP

V filetih brez kože, s hrbtno kostjo

V filetih z odstranjeno kožo in s hrbtno kostjo

GHT

Brez drobovja, glave in repa

GUH + TLD

GUG

Brez drobovja in škrg

Odstranjeno drobovje in škrge

GUH

Brez drobovja in glave

Odstranjeno drobovje in glava

GUL

Brez drobovja, z jetri

GUT; z jetri

GUS

Brez drobovja, glave in kože

GUH + SKI

GUT

Brez drobovja

Odstranjeno celotno drobovje

HEA

Brez glave

Odstranjena glava

JAP

Japonski način razreza

Prečni razrez, pri katerem se odstranijo vsi deli od glave do trebuha

JAT

Brez repa, z japonskim načinom razreza

Japonski način razreza z odstranjenim repom

LAP

Lappen

Dva fileta, HEA, s kožo, repom in plavutmi

LVR

Jetra

Samo jetra. Pri skupni predstavitvi se uporabi koda LVR-C.

OTH

Drugo

Druge predstavitve (1)

ROE

Ikre

Samo ikre. Pri skupni predstavitvi se uporabi koda ROE-C.

SAD

Posušene, soljene

Brez glave, s kožo, hrbtenico in repom, neposredno soljene

SAL

Mokro nasoljene, lahke

CBF in soljene

SGH

Soljene, brez drobovja in glave

GUH in soljene

SGT

Soljene in brez drobovja

GUT in soljene

SKI

Brez kože

Odstranjena koža

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Rep

Samo repi

TLD

Brez repa

Odstranjen rep

TNG

Jezik

Samo jezik. Pri skupni predstavitvi se uporabi koda TNG-C.

TUB

Samo trup

Samo trup (lignji)

WHL

Cele

Brez obdelave

WNG

Krila

Samo krila


Preglednica 2

Stanje predelave

KODA

STANJE

ALI

Žive

BOI

Kuhane

DRI

Posušene

FRE

Sveže

FRO

Zamrznjene

SAL

Soljene


(1)  Kadar kapitani ribiških plovil v deklaraciji o iztovarjanju ali pretovarjanju uporabijo kodo za predstavitev „OTH“ (Drugo), morajo podrobno opisati, na kaj se predstavitev „OTH“ nanaša.


PRILOGA II

OSNOVNI PODATKI ZA DOVOLJENJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

1.   PODATKI O RIBIŠKEM PLOVILU (1)

Številka iz registra ladjevja Unije (2)

Ime ribiškega plovila (3)

Država zastave/Država registracije (3)

Pristanišče registracije (ime in nacionalna koda (3))

Zunanja oznaka (3)

Mednarodni radijski klicni znak (IRCS (4))

2.   IMETNIK DOVOLJENJA/LASTNIK RIBIŠKEGA PLOVILA (2) /ZASTOPNIK RIBIŠKEGA PLOVILA (2)

Ime in naslov fizične ali pravne osebe

3.   LASTNOSTI RIBOLOVNE ZMOGLJIVOSTI

Moč motorja (kW) (5)

Tonaža (BT) (6)

Skupna dolžina (6)

Osnovno ribolovno orodje (7)

Pomožna ribolovna oprema (7)

DRUGI NACIONALNI UKREPI, KOT JE USTREZNO


(1)  Ti podatki se v dovoljenju za gospodarski ribolov navedejo šele, ko je plovilo vpisano v register ribiškega ladjevja Unije v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004.

(3)  Za plovila, ki imajo ime.

(4)  V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004 za plovila, od katerih se zahteva, da imajo IRCS.

(5)  V skladu z Uredbo (ES) št. 2930/86.

(6)  V skladu z Uredbo (ES) št. 2930/86. Ti podatki se v dovoljenju za gospodarski ribolov navedejo šele, ko je plovilo vpisano v register ribiškega ladjevja Unije v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 26/2004.

(7)  V skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja (ISSCFG).


PRILOGA III

OSNOVNI PODATKI ZA DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

A.   IDENTIFIKACIJA

1.

Številka iz registra ladjevja Unije (1)

2.

Ime ribiškega plovila (2)

3.

Črke in številke zunanje identifikacije (1)

B.   POGOJI RIBOLOVA

1.

Datum izdaje:

2.

Obdobje veljavnosti:

3.

Pogoji za izdajo dovoljenja, vključno z vrsto, območjem in ribolovnim orodjem, kadar je to ustrezno:

 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Območja

 

 

 

 

 

 

Vrsta

 

 

 

 

 

 

Ribolovno orodje

 

 

 

 

 

 

Drugi pogoji

 

 

 

 

 

 

Vse druge zahteve, ki izhajajo iz vloge za dovoljenje za ribolov.


(1)  V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004.

(2)  Za plovila, ki imajo ime.


PRILOGA IV

LASTNOSTI OZNAČEVALNIH BOJ

Image

ZAHODNE KONČNE OZNAČEVALNE BOJE

Image

VZHODNE KONČNE OZNAČEVALNE BOJE

Image

VMESNE OZNAČEVALNE BOJE

Image


PRILOGA V

OBLIKA ELEKTRONSKEGA PRENOSA PODATKOV VMS OD DRŽAVE ČLANICE ZASTAVE DO OBALNE DRŽAVE ČLANICE

A.   Vsebina poročila o položaju in opredelitev podatkovnih elementov

Kategorija

Podatkovni element

Koda polja

Vrsta

Vsebina

Obvezno (C)/

neobvezno (O)

Opredelitve

Podatki o sistemu

Začetek zapisa

SR

 

 

C

Označuje začetek zapisa

 

Konec zapisa

ER

 

 

C

Označuje konec zapisa

Podatki o sporočilu

Naslov prejemnika

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

C

Naslov obalne države članice, ki prejme sporočilo. Koda države ISO alfa-3

 

Pošiljatelj

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

C

Koda ISO alfa-3 države članice zastave, ki posreduje sporočilo.

 

Vrsta sporočila

TM

Сhаr (3)3

Koda

C

Prve tri črke vrste sporočila (POS za poročilo o položaju)

 

Datum

DA

Num (3)8

LLLLMMDD

C

Leto, mesec in dan prenosa

 

Čas

TI

Num (3)4

UUMM

C

Čas prenosa (po UTC)

Podatki o registraciji ribiškega plovila

Številka iz registra ladjevja EU

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alfa-3 + Char (3)9

O (1)

Številka iz registra ladjevja Evropske unije, ki jo sestavljata koda države članice (koda države ISO alfa-3) in enkratna koda ribiškega plovila

 

Država zastave

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

C

Koda ISO alfa-3 države zastave plovila

 

Radijski klicni znak

RC

Char (3)7

Koda IRCS

C

Mednarodni radijski klicni znak ribiškega plovila

 

Ime ribiškega plovila

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

O

Ime ribiškega plovila

 

Zunanja registrska številka

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

O

Številka na boku ribiškega plovila

Podatki o dejavnosti

Zemljepisna širina (decimalni zapis)

LT

Char (3)7

+/-DD.ddd

C

Zemljepisna širina ribiškega plovila v času prenosa v decimalnih stopinjah z uporabo geografskega koordinatnega sistema WGS84 (2)

 

Zemljepisna dolžina (decimalni zapis)

LG

Char (3)8

+/-DDD.ddd

C

Zemljepisna dolžina v času prenosa v decimalnih stopinjah z uporabo geografskega koordinatnega sistema WGS84. Zapis je natančen na 3 decimalne številke. Položaji na zahodni polobli so negativni (2).

 

Hitrost

SP

Num (3)3

Vozli (3) 10

C

Hitrost ribiškega plovila v deseticah vozlov, npr.//SP/105 = 10,5 vozla

 

Smer

CO

Num (3)3

360-stopinjska lestvica

C

Smer ribiškega plovila na lestvici 360°, npr.//CO/270 = 270°

 

Št. potovanja

TN

Num (3)3

001-999

O

Serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

B.   Sestava poročila o položaju

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

dvojna poševnica (//) in črki „SR“ pomenijo začetek sporočila,

dvojna poševnica (//) in koda polja pomenita začetek podatkovnega elementa,

enojna poševnica (/) ločuje kodo polja in podatke,

pari podatkov so ločeni z razmikom,

črki „ER“ in dvojna poševnica (//) pomenijo konec zapisa.


(1)  Obvezno za ribiška plovila Evropske unije.

(2)  Znak plus (+) in začetne ničle se lahko izpustijo.

(3)  Kode ISO alfa-3 za mednarodne organizacije so:

XEU

Evropska komisija

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR


PRILOGA VI

VZOREC KOMBINIRANEGA RIBOLOVNEGA LADIJSKEGA DNEVNIKA, DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU IN DEKLARACIJE O PRETOVARJANJU EVROPSKE UNIJE

Image


PRILOGA VII

VZOREC RIBOLOVNEGA LADIJSKEGA DNEVNIKA IN DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU/PRETOVARJANJU EVROPSKE UNIJE

(SREDOZEMSKO MORJE)

Image


PRILOGA VIII

RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK EVROPSKE UNIJE ZA PODOBMOČJE NAFO 1 TER RAZDELKA ICES V(a) IN XIV

Ime ribiškega plovila/zunanja identifikacija/IRCS

 

Datum

Razdelek NAFO/ICES

 

 

Dan

Mesec

Leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Čas začetka ribolova

(po GMT)

Čas konca ribolova

(po GMT)

Trajanje ribolova

Položaj na začetku ribolova

Vrsta orodja

Število uporabljenih mrež ali parangalov

Velikost mrežnega očesa

Ulov po vrstah (v kilogramih žive teže)

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

Razdelek NAFO/ICES

 

Trska

(101)

Rdeči okun

(103)

Grenlandska morska plošča

(118)

Morski jezik

(120)

Atlantski ostrigar

(340)

Kapelin

(340)

Kozica

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vmesni dnevni seštevek

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupni seštevek potovanja

Shranjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavržen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaokrožena teža (v kilogramih žive teže), predelana danes za prehrano ljudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaokrožena teža (v kilogramih žive teže), predelana danes za zmanjšanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

Opombe

 

Podpis kapitana


PRILOGA IX

DEKLARACIJA EVROPSKE UNIJE O IZTOVARJANJU/PRETOVARJANJU  (1) ZA PODOBMOČJE NAFO 1 TER RAZDELKA ICES V(a) IN XIV

Ime ribiškega plovila/zunanja identifikacijska številka (1)

IRCS (2)

(3) Pri pretovarjanju

Ime in/ali klicni znak, zunanja identifikacija in

državljanstvo prejemnega ribiškega plovila:


 

Dan

Mesec

Ura

Leto

2.0 …

Ime zastopnika:

Ime kapitana:

Odhod (4)

 

 

 

iz

 

 

 

Vrnitev (5)

 

 

v

 

 

 

Iztovarjanje (6)

 

 

 

 

 

Podpis:

Podpis:


Navede se teža v kilogramih ali uporabljenih enotah (npr. zabojček, košara) in iztovorjena teža v kilogramih te enote:

 

kilogramov (18) (19)


Vrsta

ICES/NAFO (1)

Ribolovno območje držav, ki niso države članice

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Predstavitev

(17)

Cele

Brez drobovja

Brez glave

V filetih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Neustrezno črtaj.


PRILOGA X

NAVODILA ZA KAPITANE RIBIŠKIH PLOVIL EVROPSKE UNIJE, KI MORAJO V PAPIRNI OBLIKI IZPOLNITI IN PREDLOŽITI RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK TER DEKLARACIJO O IZTOVARJANJU IN/ALI PRETOVARJANJU

1.   Informacije iz ribolovnega ladijskega dnevnika za ribiško plovilo z uporabo vzorcev iz prilog VI, VII in VIII

1.1   Naslednje splošne informacije o plovilu oziroma plovilih, odvisno od primera, se zabeležijo (pod ustreznimi številkami) v ribolovnem ladijskem dnevniku:

Informacije o ribiškem(-ih) plovilu(-ih) in datumih potovanj

Referenčna številka ribolovnega ladijskega dnevnika

Podatkovni element

(C = obvezno)

(O = neobvezno)

Opis in/ali časovni okvir, ki ga je treba zabeležiti

(1)

Ime ribiškega(-ih) plovila (plovil), radijski klicni znak

(C)

Vpišejo se v prvo vrstico. Pri ribolovnih operacijah v paru se pod podatke plovila, za katerega se vodi ribolovni ladijski dnevnik, vnesejo ime drugega ribiškega plovila, ime njegovega kapitana, njegovo državljanstvo in zunanja identifikacija.

(2)

Zunanja identifikacija

(C)

Črke in številke zunanje identifikacije, kot so vidne na ladijskem trupu.

(3)

Ime in naslov kapitana

(C)

Navedeta se ime in naslov kapitana (ulica, hišna številka, mesto, država članica).

Kapitan(-i) drugega ribiškega plovila (plovil) prav tako vodi(-jo) ribolovni ladijski dnevnik, v katerem navede(-jo) ulovljene količine na krovu tako, da ni dvojnega štetja ulova.

(4)

Dan, mesec, ura (lokalni čas) in pristanišče odhoda

(C)

Zabeleži se pred odhodom ribiškega plovila iz pristanišča.

(5)

Dan, mesec, ura (lokalni čas) in pristanišče vrnitve

(C)

Zabeleži se pred prihodom v pristanišče.

(6)

Datum in pristanišče iztovarjanja, če se razlikuje od točke (5)

(C)

Zabeleži se pred prihodom v pristanišče iztovarjanja.

(7)

Datum, ime, radijski klicni znak, državljanstvo in zunanja identifikacija (številka registracije) prejemnega ribiškega plovila

(C)

Izpolni se v primeru pretovarjanja.

Informacije o orodju

(8)

Informacije o orodju

(C)

Navede se vrsta orodja v skladu s kodami iz stolpca 1 v Prilogi XI.

(9)

Velikost mrežnega očesa

(C)

Navede se v milimetrih.

(10)

Mere

(O)

Navedejo se velikost in mere orodja v skladu s specifikacijami iz stolpca 2 v Prilogi XI.

Informacije o ribolovnih operacijah

(11)

Datum

(C)

Za vsak dan na morju se v novo vrstico zabeleži ustrezen datum.

(12)

Število ribolovnih operacij

(C)

Navede se število ribolovnih operacij v skladu s specifikacijami iz stolpca 3 v Prilogi XI. (C)

(13)

Trajanje ribolova

(O)

Navede se skupno trajanje iskanja (npr. s sonarjem) ali ribolova, ki je enako številu ur na morju, od katerih se odštejejo čas, porabljen za prevoz do ribolovnih območij in med njimi ter vrnitev z njih, čas, porabljen za manevre izogibanja, in čas nedejavnosti ali čakanja na popravilo.

(14)

Položaj

(C)

Zadevno geografsko območje ulova predstavlja statistično območje, na katerem je bila ulovljena večina ulova, ki mu sledi navedba zadevnega razdelka ali podrazdelka ICES ali podobmočja CECAF, GFCM ali NAFO. (C)

Primeri:

 

razdelek ICES, podobmočja CECAF, GFCM ali NAFO, razdelek NEAFC: upoštevajo se zemljevidi znotraj platnice ribolovnega ladijskega dnevnika in navede se koda posameznega razdelka za zadevno statistično območje, ki se uporabi, npr. IVa, VIb, VIId.

 

„Statistično območje“: upošteva se statistično območje ICES, kot je prikazano na zemljevidih znotraj platnice ribolovnega ladijskega dnevnika. Ta območja so omejena z zemljepisnimi širinami in dolžinami, pri čemer je zemljepisna širina navedena v celih stopinjah ali celih stopinjah plus 30′, zemljepisna dolžina pa v celih stopinjah. Z uporabo kombinacije številk in črke se označi statistično območje, v katerem je bila opravljena večina ulova (npr. območje med 56° in 56°30′ severne zemljepisne širine ter med 6° in 7° vzhodne zemljepisne dolžine = koda ICES 41/F6).

(C)

Neobvezni podatki se lahko vpišejo glede vseh statističnih območij, v katerih je ribiško plovilo lovilo podnevi.

(O)

„Ribolovno območje v tretji državi“: navede se ribolovno(-a) območje(-a) držav, ki niso države članice, ali voda, ki niso pod suverenostjo ali pristojnostjo katere koli države, ki uporablja kode držav ISO-3166 3-alfa,

npr. NOR= Norveška

FRO= Ferski otoki

CAN= Kanada

ISL= Islandija

INT= Islandija

(C)

(15)

Ulovljene količine, obdržane na krovu

(C)

Kadar količina posamezne vrste na krovu vrednosti žive teže, se to zabeleži v ribolovni ladijski dnevnik. Količine vključujejo količine, ki so namenjene prehrani posadke plovila. Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

Ulov posamezne vrste se zabeleži v kilogramih vrednosti žive teže.

(O) Če se ulov hrani v košarah, zabojih, posodah, škatlah, vrečah, vrečkah, blokih ali drugih zabojnikih, se zabeleži neto teža uporabljene enote v kilogramih žive teže in točno število uporabljenih enot. Namesto tega se lahko ulov, obdržan na krovu, v teh enotah zabeleži v kilogramih žive teže.

(16)

Ocene zavrženih rib

(C)

Zabeležijo se zavržki količine vsake vrste, ki presega 50 kg vrednosti žive teže. Zabeležijo se tudi zavržki vrst, ki se uporabijo kot živa vaba in so zabeležene v razdelku 15 ribolovnega ladijskega dnevnika.

2.   Navodila glede deklaracije o iztovarjanju/pretovarjanju

2.1   Vzorca, kot sta navedena v Prilogi VI in Prilogi IX (za iztovarjanja ali pretovarjanja na območjih NAFO 1 in ICES Va)

2.2   Informacije, ki jih je treba navesti

Če so bili iztovorjeni ali pretovorjeni ribiški proizvodi stehtani s sistemi za tehtanje, ki so jih odobrili pristojni organi držav članic, na ribiškem plovilu dajalcu ali na prejemnem plovilu, se v deklaraciji o iztovarjanju ali pretovarjanju navede dejanska teža iztovorjenih ali pretovorjenih količin v kilogramih teže proizvoda za posamezne vrste, ki vključuje:

(a)

predstavitev rib (referenčna št. v ribolovnem ladijskem dnevniku (17));

(b)

mersko enoto za iztovorjene količine (referenčna št. v ribolovnem ladijskem dnevniku (18)). Teža enote se navede v kilogramih teže proizvoda. Ta enota je lahko drugačna od enote v ribolovnem ladijskem dnevniku;

(c)

skupno iztovorjeno ali pretovorjeno težo po vrstah (referenčna št. v ribolovnem ladijskem dnevniku (19)). Navede se teža dejansko iztovorjenih ali pretovorjenih količin za vse vrste;

(d)

teža se ujema s težo proizvoda rib, kot so bile iztovorjene, in sicer po vsaki predelavi na krovu. Pretvorbene količnike naknadno uporabijo pristojni organi držav članic za izračun vrednosti žive teže;

(e)

podpis kapitana (20);

(f)

podpis ter ime in naslov zastopnika, če je ustrezno (21);

(g)

razdelek ICES/podobmočje NAFO/CECAF/GFCM/Črnega morja/cona (območje FAO 31) ali območje upravljanja Francoske Gvajane in ribolovna cona tretje države (referenčna št. v ribolovnem ladijskem dnevniku: (22)). Uporablja se na enak način kot pri referenčni št. (14) zgoraj.

3.   Dodatna navodila za kapitane ribiških plovil Evropske unije s skupno dolžino 10 metrov ali več, za katere ne veljajo določbe iz člena 9 uredbe o nadzoru, določbe o sistemu za spremljanje plovil ali o elektronskem izpolnjevanju in prenosu podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika v skladu s členom 15 uredbe o nadzoru ter ki morajo v ribolovnem ladijskem dnevniku beležiti ribolovni napor

Ta navodila so namenjena kapitanom ribiških plovil Evropske unije, ki morajo v skladu s predpisi Evropske unije beležiti čas, porabljen za ribiške dejavnosti, za katere velja ureditev ribolovnega napora:

(a)

vse informacije v okviru tega razdelka se zabeležijo v ribolovni ladijski dnevnik pod referenčni številki (15) in (16);

(b)

čas se zabeleži v univerzalnem koordiniranem času (po UTC);

(c)

pri beleženju vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

3.1   Informacije o ribolovnem naporu

(a)   Prečkanje območja napora

Kadar odobreno ribiško plovilo prečka območje napora, ne da bi tam izvajalo ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku izpolni dodatna vrstica. V to vrstico se vpišejo naslednje informacije:

datum,

območje napora,

datumi in čas posameznega vstopa/izstopa,

položaj posameznega vstopa in izstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob vstopu,

beseda „prečkanje“ (crossing).

(b)   Vstop na območje napora

Kadar ribiško plovilo vstopi na območje napora, v katerem bo verjetno izvajalo ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku izpolni dodatna vrstica. V to vrstico se vpišejo naslednje informacije:

datum,

beseda „vstop“ (entry),

območje napora,

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

čas vstopa,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob vstopu in

ciljne vrste.

(c)   Izstop z območja napora

Kadar plovilo zapusti območje napora, na katerem je izvajalo ribolovne dejavnosti, in vstopi na drugo območje napora, na katerem namerava izvajati ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku izpolni dodatna vrstica. V to vrstico se vpišejo naslednje informacije:

datum,

beseda „vstop“ (entry),

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

novo območje napora,

čas izstopa/vstopa,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu/vstopu in

ciljne vrste.

Kadar ribiško plovilo zapusti območje napora, na katerem je izvajalo ribolovne dejavnosti in na tem območju ne bo izvajalo nadaljnjih ribolovnih dejavnosti, je treba izpolniti dodatno vrstico. V to vrstico se vpišejo naslednje informacije:

datum,

beseda „izstop“ (exit),

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

območje napora,

čas odhoda,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu in

ciljne vrste.

Ribolov zunaj območja, kadar plovilo izvaja ribolovne dejavnosti zunaj območja (1).

Kadar ribiško plovilo izvaja ribolovne dejavnosti zunaj območja, je treba izpolniti dodatno vrstico. V to vrstico se vpišejo naslednje informacije:

datum,

beseda „zunaj območja“ (trans-zonal),

čas prvega izstopa in območje napora

položaj prvega vstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

čas zadnjega izstopa in območje napora,

položaj zadnjega izstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu/vstopu in

ciljne vrste.

(d)   Za ribiška plovila, ki uporabljajo pasivna orodja:

Kadar ribiško plovilo nastavi ali ponovno nastavi pasivno orodje, se v ustrezni vrstici navedejo naslednje informacije:

datum,

območje napora,

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

besedi „nastavitev“ (setting) ali „ponovna nastavitev“ (resetting),

čas.

Ko ribiško plovilo konča operacije z mirujočim orodjem:

datum,

območje napora,

položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

beseda „konec“ (finish),

čas.

3.2   Informacije v zvezi z obveščanjem o premikih plovila

Kadar mora ribiško plovilo, ki izvaja ribolovne dejavnosti, pristojnim organom sporočiti informacije v obliki poročila o ribolovnem naporu v skladu s členom 28 uredbe o nadzoru, se poleg informacij iz odstavka 3.1 navedejo naslednje informacije:

(a)

datum in čas obvestila;

(b)

geografski položaj ribiškega plovila glede na zemljepisno širino in dolžino;

(c)

sredstvo obveščanja in po potrebi uporabljeno radijsko postajo ter

(d)

namembni(-e) kraj(-e) obvestila.


(1)  Plovila, ki ostanejo na območju napora, ki ne presega 5 navtičnih milj na kateri koli strani meje, ki ločuje dve območji napora, morajo zabeležiti svoj prvi vstop in zadnji izstop v obdobju 24 ur.


PRILOGA XI

KODE ORODIJ IN RIBOLOVNIH OPERACIJ

Vrsta orodja

Stolpec 1

Koda

Stolpec 2

Velikost/število (v metrih)

(neobvezno)

Stolpec 3

Število nastavitev vsak dan

(obvezno)

Pridnena vlečna mreža s širilkami

OTB

Model vlečne mreže (navede se model ali obseg odprtine)

Število nastavitev orodja

Vlečne mreže za lov škampov

TBN

Vlečne mreže za lov kozic

TBS

Pridnene vlečne mreže (niso določene)

TB

Vlečna mreža z gredjo

TBB

Dolžina gredi, pomnožena s številom gredi

Število nastavitev orodja

Dvojna vlečna mreža s širilkami

OTT

Model vlečne mreže (navede se model ali obseg odprtine), pomnožen s številom vlečnih mrež

Število nastavitev orodja

Pridnena vlečna mreža, upravljana z dveh plovil

PTB

Model vlečne mreže (navede se model ali obseg odprtine)

Pelagična vlečna mreža s širilkami

OTM

Model vlečne mreže

Pelagična vlečna mreža, upravljana z dveh plovil

PTM

Model vlečne mreže

POTEGALKE

Danska sidrna potegalka

SDN

Skupna dolžina vrvi potegalke

Število nastavitev orodja

Škotska potegalka (vlečenje vabe)

SSC

Škotska potegalka, upravljana z dveh plovil (vlečenje vabe)

SPR

Potegalke (niso določene)

SX

Potegalka za ribolov s čolna ali plovila

SV

OBKROŽEVALNE MREŽE

Zaporna plavarica

PS

Dolžina, višina

Število nastavitev orodja

Zaporna plavarica za uporabo z enega plovila

PS1

Dolžina, višina

Zaporna plavarica, upravljana z dveh plovil

PS2

 

Brez zapornih vrvi (lampara)

LA

 

STRGAČE

Strgača

DRB

Širina, pomnožena s številom strgač

Število nastavitev orodja

ZABODNE IN ZAPLETNE MREŽE

Zabodne mreže (niso določene)

GN

Dolžina, višina

Število nastavitev mrež čez dan

Zasidrane zabodne mreže (nastavljene)

GNS

Zabodne mreže (viseče)

GND

Zabodne mreže (krožeče)

GNC

Kombinirane zabodne-trislojne mreže

GTN

Trislojne mreže

GTR

PASTI

Vrše

FPO

Število vrš, nastavljenih vsak dan

 

Pasti (niso določene)

FIX

Ni določeno

 

TRNKI IN VRVICE

Ročne ribiške vrvice in ribiške palice (ročno upravljane)

LHP

Skupno število trnkov in vrvic, nastavljenih čez dan

Ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske)

LHM

Stoječi parangali

LLS

Število trnkov in vrvic, nastavljenih vsak dan

Viseči parangali

LLD

Parangali (niso določeni)

LL

Panule

LTL

 

 

Trnki in vrvice (niso določeni)

LX

 

 

RIBOLOVNI STROJI

Mehanske strgače

HMD

 

 

 

 

 

 

Razno orodje

MIS

 

 

Orodje za rekreacijski ribolov

RG

 

 

Orodje, ki ni znano ali določeno

NK

 

 


PRILOGA XII

OBLIKA ZAPISA ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN IZMENJAVO INFORMACIJ (RAZLIČICA 3.0)

(1)

Opredelitve nabora znakov, ki se uporabljajo za ERS, morajo biti: nabor znakov za jezike Zahodne Evrope (UTF-8).

(2)

Vse trimestne kode so elementi XML (trimestne kode), vse dvomestne kode so atributi XML.

(3)

Vzorčne datoteke XML in najnovejša referenčna opredelitev XSD ter različica priloge v zgornji preglednici bodo objavljene na spletni strani Komisije, namenjeni ribištvu.

(4)

Vse teže v preglednici so izražene v kilogramih in po potrebi na dve decimalni številki natančno.

Tabelarni pregled operacij

Št.

Element ali ime atributa

Koda

Opis in vsebina

Obvezno (C)/pogojno obvezno (CIF) (2)/

neobvezno (O) (3)

1

ELEMENT OPS

OPS

Element operacij: to je ovojnica najvišje ravni za vse operacije, ki se pošljejo spletni storitvi. Element OPS mora vsebovati enega od podelementov DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Namembna država

AD

Namembna država sporočila (koda države ISO alfa-3)

C

3

Država pošiljateljica

FR

Država, ki pošlje podatke (koda države ISO alfa-3)

C

4

Št. operacije

ON

Enkratna identifikacija (AAALLLLMMDD999999), ki jo generira pošiljatelj

C

5

Datum operacije

OD

Datum prenosa sporočila (LLLL-MM-DD po UTC)

C

6

Čas operacije

OT

Čas prenosa sporočila (UU:MM po UTC)

C

7

Oznaka testa

TS

Prosto besedilo

O

8

Prenos podatkov

DAT

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih DAT)

CIF

9

Sporočilo o potrditvi

RET

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih RET)

CIF

10

Operacija izbrisa

DEL

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih DEL)

CIF

11

Operacija popravka

COR

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih COR)

CIF

12

Operacija poizvedbe

QUE

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih QUE)

CIF

13

Operacija odgovora

RSP

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Prenos podatkov

DAT

Prenos podatkov, s katerim se podatki iz ladijskega dnevnika ali obvestila o prodaji sporočijo drugi DČ

 

16

Sporočilo ERS

ERS

Vključuje vse pomembne podatke ERS, tj. celotno sporočilo

C

17

Vrsta sporočila

TM

Vrsta sporočila (trenutno (CU) ali z zamikom (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Operacija izbrisa

DEL

Operacija izbrisa, s katero se DČ prejemnico prosi, da izbriše predhodno poslane podatke

 

20

Št. zapisa

RN

Št. zapisa se izbriše. (AAALLLLMMDD999999)

C

21

Razlog za zavrnitev

RE

Prosto besedilo ali seznam kod z utemeljitvijo zavrnitve

O

22

 

 

 

 

23

Operacija popravka

COR

Operacija popravka, s katero se drugo DČ prosi, da popravi predhodno poslane podatke

 

24

Številka prvotnega sporočila

RN

Številka zapisa sporočila, ki je predmet popravka (oblika zapisa AAALLLLMMDD999999)

C

25

Razlog za popravek

RE

Prosto besedilo ali seznam kod (4)

O

26

Nov popravljen podatek

ERS

Vključuje vse pomembne podatke ERS, tj. celotno sporočilo

C

27

 

 

 

 

28

Operacija potrditve

RET

Operacija potrditve, s katero se odgovori na operacijo DAT, DEL ali COR

 

29

Številka poslanega sporočila

ON

Št. operacije (AAALLLLMMDD999999), ki se potrjuje

C

30

Povratni status

RS

Označuje status prejetega sporočila/poročila (4)

C

31

Razlog za zavrnitev

RE

Prosto besedilo ali seznam kod (4) z utemeljitvijo zavrnitve

O

32

 

 

 

 

33

Operacija poizvedbe

QUE

Operacija poizvedbe, s katero se drugo DČ prosi za podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika

 

34

Ukazi, ki jih je treba izvršiti

CD

Pridobivanje podatkov LOG (polnih 12 mesecev, če SD in ED spodaj ne določata drugače, do največ 12 mesecev) Vedno se vključijo trenutni in najnovejši razpoložljivi podatki.

C

35

Vrsta identifikacije plovila

ID

Vsaj ena izmed naslednjih identifikacij: RC/IR/XR/NA

C

36

Vrednost identifikacije plovila

IV

Če je na voljo, mora biti v skladu z obliko zapisa, ki je navedena pod vrsto identifikacije plovila

C

37

Začetni datum

SD

Začetni datum zahtevanega obdobja (najstarejši datum v poizvedbi) pri poizvedbi (LLLL-MM-DD)

O

38

Končni datum

ED

Končni datum zahtevanega obdobja (najnovejši datum v poizvedbi) pri poizvedbi (LLLL-MM-DD)

O

39

 

 

 

 

40

Operacija odgovora

RSP

Operacija odgovora, s katero se odgovori na operacijo QUE

 

41

Sporočilo ERS

ERS

Vključuje vse pomembne podatke ERS glede na vrsto identifikacije plovila, uporabljene v poizvedbi, tj. celotno sporočilo

O

42

Povratni status

RS

Označuje status prejetega sporočila/poročila (4)

C

43

Št. operacije

ON

Št. operacije (AAALLLLMMDD999999) poizvedbe, na katero se ta odgovor nanaša

C

44

Razlog za zavrnitev

RE

Če je odgovor negativen, razlog za neposredovanje podatkov. Prosto besedilo ali seznam kod (4) z utemeljitvijo zavrnitve

O

45

Deli odgovora

RP

Odgovori z različnimi opredelitvami sistemov

C

46

 

 

 

 


Tabelarni pregled ribolovnega ladijskega dnevnika, obvestila o prodaji in prevoznega dokumenta

Št.

Element ali ime atributa

Koda

Opis in vsebina

Obvezno (C)/pogojno obvezno (CIF) (2)/

neobvezno (O) (3)

47

Sporočilo ERS

ERS

Oznaka sporočila ERS. Sporočilo ERS vsebuje deklaracijo o LOG, SAL ali TRN.

 

48

Številka (zapisa) sporočila

RN

Serijska številka sporočila (oblika zapisa AAALLLLMMDD999999)

C

49

Datum (zapisa) sporočila

RD

Datum prenosa sporočila (LLLL-MM-DD po UTC)

C

50

Čas (zapisa) sporočila

RT

Čas prenosa sporočila (UU:MM:SS po UTC)

C

51

 

 

 

 

52

Deklaracija o ribolovnem ladijskem dnevniku

LOG

Deklaracija o ribolovnem ladijskem dnevniku vsebuje eno ali več naslednjih deklaracij: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Številka iz registra ladjevja Evropske unije (številka CFR)

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

C

54

IRCS

RC

Mednarodni radijski klicni znak

C

55

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije in črke plovila na boku (ladijskem trupu)

CIF FAR, PNO

56

Ime plovila

NA

Ime plovila

CIF FAR, PNO in v skladu s pravili za tune

57

Ime kapitana

MA

Ime kapitana (vsako spremembo med potovanjem je treba sporočiti v naslednjem sporočilu LOG)

C

58

Naslov kapitana

MD

Naslov kapitana (vsako spremembo med potovanjem je treba sporočiti v naslednjem sporočilu LOG)

C

59

Država registracije

FS

Država zastave, v kateri je plovilo registrirano. Koda države ISO alfa-3

C

60

Številka plovila ICCAT

IN

Številka plovila v registru ICCAT

CIF v skladu s pravili za tune

61

Številka plovila IMO

IM

Številka IMO v skladu s pravili za tune

CIF v skladu s pravili za tune in če je na voljo

62

 

 

 

 

63

Deklaracija o izplutju

DEP

Deklaracija o izplutju iz pristanišča. Zahteva se ob vsakem izplutju iz pristanišča, poslati jo je treba v naslednjem sporočilu.

 

64

Datum

DA

Datum odhoda (LLLL-MM-DD po UTC)

C

65

Čas

TI

Čas odhoda (UU:MM po UTC). Za ureditve ribolovnega napora se zahteva natančen čas. Če se zahteva samo ura, je minute dovoljeno nastaviti na 30.

C

66

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

C

67

Predvidena dejavnost

AA

Seznam kod (4)

O

68

Orodje na krovu

GEA

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih GEA)

C

69

Poddeklaracija o ulovu na krovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF, če je ulov na krovu plovila

70

 

 

 

 

71

Deklaracija o poročilu o ribolovnih dejavnostih

FAR

Oddati jo je treba do polnoči za vsak dan na morju ali na zahtevo države zastave

 

72

Označevalec zadnjega poročila

LR

Označevalec, ki označuje, da je to zadnje poročilo FAR, ki bo poslano (LR = 1). Vsak dan, ko je plovilo na morju, mora poslati FAR. Ko se pošlje FAR z označevalcem LR = 1, pred prihodom v pristanišče ni mogoče poslati novega poročila FAR.

CIF, če je zadnje sporočilo

73

Označevalec inšpekcijskega pregleda

IS

Označevalec, ki označuje, da je bilo to poročilo o ribolovnih dejavnostih prejeto tik pred inšpekcijskim pregledom, izvedenim na krovu plovila (IS = 1). Uporabi se, kadar inšpektor od ribiča zahteva, da posodobi ribolovni ladijski dnevnik pred preverjanjem.

CIF, če se izvaja inšpekcijski pregled

74

Datum

DA

Datum, za katerega se poroča o ribolovnih dejavnostih, medtem ko je plovilo na morju (LLLL-MM-DD po UTC).

C

75

Čas

TI

Čas začetka ribolovne dejavnosti (UU:MM po UTC)

O

76

Partnersko(-a) plovilo(-a) pri ribolovu v paru

PFP

Navedena, če v ribolovni operaciji v paru sodeluje(-jo) drugo plovilo (druga plovila). Zahteva se za učinkovito spremljanje ribolova v paru. Partnerskih plovil je lahko več. Vsak sodelujoči partner predloži deklaracijo o FAR, v kateri so navedeni vsi drugi partnerji. Če se ribolov v paru izvaja brez premestitve, plovilo, ki prejme celoten ulov, prijavi elemente SPE, ostala plovila pa izpolnijo le element RAS. V primeru premestitve se poleg tega predložijo tudi deklaracije o RLC. (Glej podrobne podatke o podelementih in atributih PFP)

CIF, če obstaja(-jo) partnersko(-a) plovilo(-a) in ne v skladu s pravili za tune

77

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Navedena, če ni bilo ulova (za ribolovni napor) (4)

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

CIF, kadar SPE ni zabeležen (in v skladu z ureditvami ribolovnega napora)

78

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj ob 12:00, če ni bilo ulova

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF v skladu s pravili za tune

79

Poddeklaracija o orodju

GEA

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih GEA).

Največ en GEA na FAR

CIF, če je uporabljeno

80

Poddeklaracija o izgubi orodja

GLS

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih GLS)

CIF, če tako zahtevajo predpisi (3)

81

Poddeklaracija o ulovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

Ulov za to ribolovno dejavnost na krovu tega plovila.

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

V primeru skupne ribolovne operacije v skladu s pravili za tune se namesto tega izpolni skupni in dodeljeni SPE v skladu s CVT, CVO in JCI

CIF, če je bilo ujetih kaj rib, in ne, če je JFO v skladu s pravili za tune

82

Poddeklaracija o ribiškem plovilu, ki prevaža ribe

CVT

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih CVT). V primeru skupne ribolovne operacije v skladu s pravili za tune mora podatke o „ribiškem plovilu, ki prevaža ribe“, sporočiti vsako plovilo, ki sodeluje v JFO.

CIF JFO v skladu s pravili za tune

83

Poddeklaracija(-e) o drugem ribiškem plovilu ali plovilih

CVO

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih CVO). V primeru skupne ribolovne operacije v skladu s pravili za tune mora podatke o vseh „drugih ribiških plovilih, ki sodelujejo v JFO“, sporočiti vsako plovilo, ki sodeluje v JFO.

CIF JFO v skladu s pravili za tune

84

Poddeklaracija o informacijah o ulovu

JCI

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih JCI). V primeru skupne ribolovne operacije v skladu s pravili za tune mora podatke o skupnem ulovu JFO sporočiti vsako plovilo, ki sodeluje v JFO.

CIF JFO v skladu s pravili za tune

85

Številka JFO ICCAT

JF

Številka JFO ICCAT, ki v skladu s pravili za tune ni obvezna.

O

86

 

 

 

 

87

Deklaracija o premestitvi

RLC

Uporablja se, kadar se ulov (v celoti ali delno) prenese ali prestavi iz skupnega ribolovnega orodja na plovilo ali iz podpalubja plovila ali njegovega ribolovnega orodja v mrežo, zabojnik ali kletko (zunaj plovila), v kateri se živi ulov hrani do iztovarjanja

 

88

Datum

DA

Datum premestitve ulova, medtem ko je plovilo na morju (LLLL-MM-DD po UTC)

C

89

Čas

TI

Čas premestitve (UU:MM po UTC)

CIF v skladu s pravili za tune

90

Prejemno plovilo

REC

Identifikacija prejemnega plovila

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih REC).

Za prenos v skladu s pravili za tune se namesto tega izpolni BTI

Premestitev CIF in ne v skladu s pravili za tune

91

Plovilo ali plovila dajalci

DON

Identifikacija plovila ali plovil dajalcev

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih DON).

Za prenos v skladu s pravili za tune se namesto tega izpolni BTI

Premestitev CIF in ne v skladu s pravili za tune

91

Cilj premestitve

RT

Tričrkovna koda cilja premestitve (4)

CIF, če se zahteva, zlasti v skladu s pravili za tune

92

Poddeklaracija o položaju

POS

Lokacija prenosa

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

93

Poddeklaracija o ulovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

Količina premeščenih rib

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE).

V skladu s pravili za tune se namesto tega izpolni BTI

Premestitev CIF in ne v skladu s pravili za tune

94

Poddeklaracija o informacijah o prenosu BFT

BTI

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih BTI).

V skladu s pravili za tune se namesto DON, REC in SPE izpolni BTI

CIF v skladu s pravili za tune

95

 

 

 

 

96

Deklaracija o pretovarjanju

TRA

Za vsako pretovarjanje ulova se zahteva deklaracija od dajalca in prejemnika

 

97

Datum

DA

Začetek TRA (LLLL-MM-DD po UTC)

C

98

Čas

TI

Začetek TRA (UU:MM po UTC)

O

99

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Geografsko območje, na katerem je bilo opravljeno pretovarjanje (4)

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

CIF, če je bilo opravljeno na morju

100

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

CIF, če je bilo opravljeno v pristanišču

101

Številka CFR prejemnega plovila

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

CIF, če je ribiško plovilo EU

102

Pretovarjanje: prejemno plovilo

TT

Mednarodni radijski klicni znak prejemnega plovila

C

103

Pretovarjanje: država zastave prejemnega plovila

TC

Država zastave plovila, ki je prejemnik pretovarjanja (koda države ISO alfa-3)

C

104

Številka CFR plovila dajalca

RF

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

CIF, če je ribiško plovilo EU

105

Pretovarjanje: plovilo (dajalec)

TF

Mednarodni radijski klicni znak plovila dajalca

C

106

Pretovarjanje: država zastave plovila dajalca

FC

Država zastave plovila dajalca (koda države ISO alfa-3)

C

107

Poddeklaracija o položaju

POS

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF, če se zahteva (3)

(vode NEAFC ali NAFO ali pravila BFT)

108

Pretovorjen ulov (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

109

 

 

 

 

110

COE: deklaracija o vstopu na območje napora

COE

Deklaracija o vstopu na območje napora. Če se ribolov izvaja na območju, na katerem velja ureditev ribolovnega napora

CIF, če se zahteva

111

Datum

DA

Datum vstopa (LLLL-MM-DD po UTC)

C

112

Čas

TI

Čas vstopa (UU:MM po UTC)

C

113

Ciljna vrsta ali vrste

TS

Ciljne vrste, ko je plovilo na območju (4)

CIF, če se izvajajo ribolovne dejavnosti v skladu z ureditvijo ribolovnega napora in ni prečkanja con

114

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Geografski položaj plovila (4)

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

CIF, če se izvajajo ribolovne dejavnosti v skladu z ureditvijo ribolovnega napora in ni prečkanja con

115

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj vstopa (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

116

Poddeklaracija o ulovu na krovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

O

117

 

 

 

 

118

Deklaracija o izstopu z območja napora

COX

Deklaracija o izstopu z območja napora. Če se ribolov izvaja na območju, na katerem velja ureditev ribolovnega napora

CIF, če se zahteva

119

Datum

DA

Datum izstopa (LLLL-MM-DD po UTC)

C

120

Čas

TI

Čas izstopa (UU:MM po UTC)

C

121

Ciljna vrsta ali vrste

TS

Ciljne vrste, ko je plovilo na območju (4)

CIF, če se izvajajo ribolovne dejavnosti v skladu z ureditvijo ribolovnega napora in ni prečkanja con

122

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Geografski položaj plovila (4)

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

CIF, če se izvajajo ribolovne dejavnosti v skladu z ureditvijo ribolovnega napora in ni prečkanja con

123

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj ob izstopu (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

124

Poddeklaracija o ulovu

SPE

Opravljen ulov, ko je plovilo na območju (glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

O

125

 

 

 

 

126

Deklaracija o prečkanju območja napora

CRO

Deklaracija o prečkanju območja napora (brez ribolovne operacije). Če se prečka območje, na katerem velja ureditev ribolovnega napora

CIF, če se zahteva

127

Deklaracija o vstopu na območje

COE

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih COE)

Navesti je treba le DA, TI in POS

CIF

128

Deklaracija o izstopu z območja

COX

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih COX)

Navesti je treba le DA, TI in POS.

CIF

129

 

 

 

 

130

Deklaracija o ribolovnem naporu zunaj območja

TRZ

Oznaka za ribolov zunaj območja, kadar za ribolov velja ureditev ribolovnega napora

CIF, če se zahteva

131

Deklaracija o vstopu

COE

Prvi vstop (glej podrobne podatke o podelementih in atributih COE)

C

132

Deklaracija o izstopu

COX

Zadnji izstop (glej podrobne podatke o podelementih in atributih COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: deklaracija o inšpekcijskem pregledu

INS

Oznaka za začetek poddeklaracije o inšpekcijskem pregledu. Zagotovijo jo pristojni organi in ne kapitan

O

135

Država inšpekcijskega pregleda

IC

Koda ISO alfa-3 obalne države, v kateri se izvaja inšpekcijski pregled

C

136

Dodeljeni inšpektor

IA

Polje za besedilo z imenom inšpektorja ali po potrebi štirimestno številko, s katero se identificira inšpektor

O

137

Država inšpektorja

SC

Koda države inšpektorja ISO alfa-3

O

138

Datum

DA

Datum inšpekcijskega pregleda (LLLL-MM-DD)

C

139

Čas

TI

Čas inšpekcijskega pregleda (UU:MM po UTC)

C

140

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

CIF, če ni deklaracije o položaju

141

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj inšpekcijskega pregleda

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF, če ni kode pristanišča

142

 

 

 

 

143

Deklaracija o zavržkih

DIS

Oznaka, ki vsebuje podrobne podatke o zavrženih ribah

CIF, če se zahteva (3)

144

Datum

DA

Datum zavržka (LLLL-MM-DD)

C

145

Čas

TI

Čas zavržka (UU:MM po UTC)

C

146

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj ob zavržku

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF, če se zahteva

147

Poddeklaracija o zavrženih ribah

SPE

Zavržene ribe

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Deklaracija o predhodnem sporočilu o vrnitvi

PNO

Oznaka, ki vsebuje deklaracijo o predhodnem sporočilu. Pošlje se pred vrnitvijo v pristanišče ali če zahtevajo predpisi Skupnosti

CIF, če je potrebno (1)  (2)

150

Predvideni datum prihoda v pristanišče

PD

Načrtovani datum prihoda/prečkanja (LLLL-MM-DD)

C

151

Predvideni čas prihoda v pristanišče

PT

Načrtovani čas prihoda/prečkanja (UU:MM po UTC)

C

152

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

C

153

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Ribolovno območje za trsko se navede v predhodnem obvestilu. Seznam kod ribolovnih območij in območij napora/ohranitvenih območij (4).

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

CIF, če je v Baltskem morju

154

Predvideni datum iztovarjanja

DA

Načrtovani datum iztovarjanja (LLLL-MM-DD) v Baltskem morju za območje izstopa

O

155

Predvideni čas iztovarjanja

TI

Načrtovani čas iztovarjanja (UU:MM po UTC) v Baltskem morju za območje izstopa

O

156

Poddeklaracije o ulovu na krovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

Ulov na krovu (za pelagične vrste je treba navesti cono ICES).

(Glej podrobne podatke o poddeklaraciji SPE)

CIF, če je ulov na krovu

157

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj za vstop na območje/v cono oziroma izstop z območja/iz cone.

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF

158

Namen postanka

PC

LAN za iztovarjanje, TRA za pretovarjanje, ACS za dostop do servisiranja, OTH za drugo

C

159

Datum začetka ribolovnega potovanja

DS

Datum začetka potovanja (LLLL-MM-DD po UTC)

C

160

 

 

 

 

161

Deklaracija o predhodnem sporočilu o prenosu

PNT

Oznaka, ki vsebuje deklaracijo o predhodnem sporočilu o prenosu. Uporablja se v skladu s pravili za tune

CIF v skladu s pravili za tune

162

Predvideni datum

DA

Predvideni datum prenosa v kletko (LLLL-MM-DD)

C

163

Predvideni čas

TI

Predvideni čas prenosa v kletko (UU:MM po UTC)

C

164

Poddeklaracija o ocenjeni količini

SPE

Ocenjena količina tuna, ki bo prenesena, pri čemer se navedeta količina živega tuna in količina na krovu

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

165

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj izvajanja prenosa

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

166

Ime vlačilca

NA

Ime vlečnega plovila

C

167

Številka vlačilca ICCAT

IN

Številka plovila vlačilca v registru plovil ICCAT

C

168

Število vlečenih kletk

CT

Število kletk, ki jih vleče vlačilec

C

169

 

 

 

 

170

Deklaracija o koncu ribolova

EOF

Oznaka za konec ribolovnih operacij pred vrnitvijo v pristanišče. Poslati jo je treba po zadnji ribolovni operaciji in pred vrnitvijo v pristanišče.

 

171

Datum

DA

Datum konca ribolova (LLLL-MM-DD po UTC)

C

172

Čas

TI

Čas konca ribolova (UU:MM po UTC)

C

173

 

 

 

 

174

Deklaracija o vrnitvi v pristanišče

RTP

Oznaka za vrnitev v pristanišče. Poslati jo je treba ob prihodu v pristanišče, po vsaki deklaraciji PNO.

 

175

Datum

DA

Datum vrnitve (LLLL-MM-DD po UTC)

C

176

Čas

TI

Čas vrnitve (UU:MM po UTC)

C

177

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

C

178

Razlog za vrnitev

RE

Razlog za vrnitev v pristanišče (4)

CIF

179

Orodje na krovu

GEA

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih GEA)

O

180

 

 

 

 

181

Deklaracija o iztovarjanju

LAN

Oznaka podrobnih podatkov o iztovarjanju. Poslati jo je treba po iztovarjanju ulova. Namesto deklaracije o prevozu se lahko uporabi LAN

 

182

Datum

DA

(LLLL-MM-DD po UTC) – datum konca iztovarjanja

C

183

Čas

TI

Čas iztovarjanja. Oblika zapisa UU:MM po UTC

O

184

Vrsta pošiljatelja

TS

Tričrkovna koda (MAS: kapitan, REP: njegov zastopnik, AGE: pooblaščenec)

C

185

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

C

186

Poddeklaracija o iztovorjenem ulovu (poddeklaracije o seznamu SPE s PRO)

SPE

Vrste, ribolovna območja, teže iztovorjenih rib, zadevno orodje in predstavitve

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

187

Deklaracija o prevozu

TRN

Namesto deklaracije o prevozu se lahko uporabi LAN. Z vključitvijo TRN prevozniku morda ni treba vložiti ločenega TRN. V tem primeru ni treba vložiti SPE TRN, saj bi bilo to skupaj s poddeklaracijo o iztovorjenem ulovu nepotrebno.

O

188

 

 

 

 

189

Poddeklaracija o položaju

POS

Poddeklaracija, ki vsebuje koordinate geografskega položaja

 

190

Zemljepisna širina (decimalni zapis)

LT

Zemljepisna širina, izražena v skladu z obliko zapisa WGS84, ki se uporablja v sistemu za spremljanje plovil (VMS)

C

191

Zemljepisna dolžina (decimalni zapis)

LG

Zemljepisna dolžina, izražena v skladu z obliko zapisa WGS84, ki se uporablja v sistemu za spremljanje plovil (VMS)

C

192

 

 

 

 

193

GEA: poddeklaracija o uporabi orodja

GEA

Poddeklaracija, ki vsebuje informacije o uporabi orodja

 

194

Vrsta orodja

GE

Koda orodja v skladu z „Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja“ FAO (4)

C

195

Velikost mrežnega očesa

ME

Velikost mrežnega očesa (v milimetrih)

CIF, če ima orodje mrežna očesa, za katera veljajo zahteve glede velikosti

196

Mere orodja

GC

Mere orodja glede na Prilogo XI („stolpec 2“). Besedilni podatki

O

197

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij

C

198

Trajanje ribolova

DU

Trajanje ribolovne dejavnosti v minutah – opredeljeno kot trajanje ribolova, ki je enako številu ur na morju, od katerih se odštejejo čas, porabljen za prevoz do ribolovnih območij in med njimi ter vrnitev z njih, čas, porabljen za manevre izogibanja, in čas nedejavnosti ali čakanja na popravilo.

C

(združeno z vrstico 74: element FAR/DU)

199

Poddeklaracija o nastavljenem orodju

GES

Poddeklaracija o nastavljenem orodju

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih GES)

CIF, če se zahteva (3) (plovilo uporablja mirujoče ali pritrjeno orodje)

200

Poddeklaracija o izvlečenem orodju

GER

Poddeklaracija o izvlečenem orodju

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih GER)

CIF, če se zahteva (3) (plovilo uporablja mirujoče ali pritrjeno orodje)

201

Poddeklaracija o uporabi zabodne mreže

GIL

Poddeklaracija o uporabi zabodne mreže

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih GIL)

CIF, če ima plovilo dovoljenja za cone ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k in XII

202

Ribolovna globina

FD

Razdalja med površino vode in najnižjim delom ribolovnega orodja (v metrih). Uporablja se za plovila, ki uporabljajo vlečno orodje, parangale in pritrjene mreže

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

203

Povprečno število trnkov, ki se uporabljajo na parangalih

NH

Povprečno število trnkov, ki se uporabljajo na parangalih

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

204

Povprečna dolžina mrež

GL

Povprečna dolžina mrež, kadar se uporabljajo pritrjene mreže (v metrih)

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

205

Povprečna višina mrež

GD

Povprečna višina mrež, kadar se uporabljajo pritrjene mreže (v metrih)

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

206

Količina orodij

QG

Skupna količina mrež na krovu – ob odhodu je treba sporočiti, ali so na krovu zabodne mreže

CIF, če so na krovu zabodne mreže

207

Skupna dolžina orodij

TL

Skupna dolžina orodja na krovu – ob odhodu je treba sporočiti, ali so na krovu zabodne mreže

CIF, če so na krovu zabodne mreže

208

 

 

 

 

209

GES: poddeklaracija o nastavljenem orodju

GES

Poddeklaracija, ki vsebuje informacije o nastavljenem orodju

CIF, če tako zahtevajo predpisi (3)

210

Datum

DA

Datum nastavitve orodja (LLLL-MM-DD po UTC)

C

211

Čas

TI

Čas nastavitve orodja (UU:MM po UTC)

C

212

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj, kjer je orodje nastavljeno

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

213

Identifikacija nastavljenega orodja

GS

Datum konca operacije nastavljanja orodja in zaporedna številka dneva (MMDDXX). (Zaporedna številka dneva se začne z 01 za prvi dan nastavljanja orodja. Drugi sklop orodja, nastavljen 20. decembra, bi bil na primer 122002.)

O

214

 

 

 

 

215

Poddeklaracija o izvlečenem orodju

GER

Poddeklaracija, ki vsebuje informacije o izvlečenem orodju

CIF, če tako zahtevajo predpisi (3)

216

Datum

DA

Datum izvleka orodja (LLLL-MM-DD po UTC)

C

217

Čas

TI

Čas izvleka orodja (UU:MM po UTC)

C

218

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj, kjer je orodje izvlečeno

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

219

Identifikacija nastavljenega orodja

GS

Datum konca operacije nastavljanja orodja in zaporedna številka dneva (MMDDXX)

O

220

 

 

 

 

221

Poddeklaracija o uporabi zabodne mreže

GIL

Poddeklaracija o uporabi zabodne mreže

CIF, če ima plovilo dovoljenja za cone ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k in XII

222

Nominalna dolžina ene mreže

NL

Informacije je treba zapisati med vsakim ribolovnim potovanjem (v metrih)

C

223

Število mrež

NN

Število mrež v ladjevju

C

224

Število ladjevij

FL

Število uporabljenih ladjevij

C

225

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj posameznega uporabljenega ladjevja

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

226

Globina posameznega uporabljenega ladjevja

FD

Globina posameznega uporabljenega ladjevja (razdalja od površine vode do najnižjega dela ribolovnega orodja)

C

227

Trajanje potopitve za posamezno uporabljeno ladjevje

ST

Trajanje potopitve za posamezno uporabljeno ladjevje (v urah)

C

228

Identifikacija nastavljenega orodja

GS

Datum konca operacije nastavljanja orodja in zaporedna številka dneva (MMDDXX)

O

229

 

 

 

 

230

Poddeklaracija o izgubi orodja

GLS

Podatki o izgubljenem pritrjenem orodju

CIF, če tako zahtevajo predpisi (3)

231

Datum izgube orodja

DA

Datum izgube orodja (LLLL-MM-DD po UTC)

C

232

Čas izgube orodja

TI

Čas izgube orodja (UU:MM po UTC)

C

233

Število enot

NN

Število izgubljenega orodja

C

234

Poddeklaracija POS

POS

Zadnji znani položaj orodja

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

235

Ukrepi za izvlek orodja

MG

Prosto besedilo

C

236

 

 

 

 

237

RAS: poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Zadevno območje, odvisno od veljavnih zahtev o poročanju – izpolniti je treba vsaj eno polje. Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno.

CIF

238

Območje FAO

FA

Območje FAO (npr. 27)

CIF, če je zadevno območje vrste FAO

239

Podobmočje FAO

SA

Podobmočje FAO (npr. 3)

CIF, če je zadevno območje vrste FAO

240

Razdelek FAO

ID

Razdelek FAO (npr. d)

CIF, če je zadevno območje vrste FAO

241

Podrazdelek FAO

SD

Podrazdelek FAO (npr. 28) (mišljeno skupaj z zgornjimi: 27.3.d.28)

CIF, če je zadevno območje vrste FAO

242

Enota FAO

UI

Enota FAO (npr. 1) (mišljeno skupaj z zgornjimi: 27.3.d.28.1)

CIF, če je zadevno območje vrste FAO

243

Ekonomska cona

EZ

Ekonomska cona

CIF, če je zunaj voda EU

244

Statistično območje

SR

Statistično območje (npr. 49E6)

CIF, če je zadevno območje vrste statistično območje

245

Cona ribolovnega napora

FE

Seznam kod ribolovnega napora (4)

CIF, če je zadevno območje vrste cona napora

246

 

 

 

 

247

Poddeklaracija o vrstah

SPE

Poddeklaracija, ki vsebuje podrobne podatke o ulovljenih ribah po vrstah

 

248

Ime vrste

SN

Ime vrste (koda FAO alfa-3)

C

249

Teža rib

WT

Odvisno od okoliščin je ta postavka:

1.

skupna teža rib (v kilogramih) v obdobju ulova

2.

skupna teža rib (v kilogramih) na krovu (skupaj) ali

3.

skupna teža iztovorjenih rib (v kilogramih)

4.

skupna teža zavrženih rib ali rib, uporabljenih kot živa vaba

CIF, če vrste niso preštete; v skladu s pravili za tune

250

Število rib

NF

Število rib (kadar je treba ulov prijaviti v številu rib, na primer lososa, tuna)

CIF za lososa; v skladu s pravili za tune

251

Teža rib, ki se iztovorijo

WL

Skupna teža rib, ki se iztovorijo ali pretovorijo (v kilogramih)

CIF (če tako zahteva PNO)

252

Število rib, ki se iztovorijo

FL

Skupno število rib, ki se iztovorijo ali pretovorijo

CIF (če tako zahteva PNO)

253

Količina, ki se hrani v mrežah

NQ

Ocenjena količina živih rib, ki se hranijo v mrežah, tj. ne v skladišču

CIF za živega tuna

254

Število rib, ki se hrani v mrežah

NB

Ocenjeno število rib, ki se hranijo v mrežah, tj. ne v skladišču

CIF za živega tuna

255

Poddeklaracija o razporeditvi velikosti

SIZ

Struktura velikosti, če so ujete ribe manjše od običajne minimalne velikosti

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SIZ)

CIF, če so ujete majhne ribe v skladu s pravili za tune

256

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Geografsko območje, na katerem je bila ulovljena večina ulova (4).

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

C

257

Vrsta orodja

GE

Črkovna koda v skladu z „Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja“ FAO (4)

CIF za deklaracije o iztovarjanju samo za nekatere vrste in območja ulova

258

Poddeklaracija o predelavi

PRO

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih PRO)

CIF za deklaracijo o iztovarjanju (pretovarjanju)

259

Načini merjenja teže

MM

Načini merjenja teže: ocena (EST), tehtanje na krovu (WGH)

CIF v skladu s pravili za tune

260

 

 

 

 

261

Poddeklaracija o predelavi

PRO

Podrobni podatki o predelavi/predstavitvi za vsako iztovorjeno vrsto

 

262

Kategorija svežosti rib

FF

Kategorija svežosti rib (4)

CIF, če to zahteva obvestilo o prodaji

263

Stanje rib

PS

Črkovna koda za stanje rib (4)

CIF za obvestila o prodaji

264

Predstavitev rib

PR

Črkovna koda za predstavitev proizvoda (odraža način predelave) (4)

C

265

Vrsta embalaže glede na predelavo

TY

Tričrkovna koda (4)

CIF (za LAN ali TRA: in ribe, ki predhodno niso bile stehtane)

266

Število embalažnih enot

NN

Število embalažnih enot: škatel, zabojev, vreč, zabojnikov, blokov itd.

CIF (za LAN ali TRA in ribe, ki predhodno niso bile stehtane)

267

Povpr. teža embalažne enote

AW

Teža proizvoda (kg)

CIF (za LAN ali TRA in ribe, ki predhodno niso bile stehtane)

268

Pretvorbeni količnik

CF

Številski količnik, ki se uporabi za pretvorbo teže predelanih rib v težo živih rib

CIF, če ne obstaja pretvorbeni količnik na ravni regije ali EU za to kombinacijo SPE in predstavitve

269

 

 

 

 

270

Poddeklaracija CVT

CVT

Poddeklaracija, ki vsebuje podrobne podatke o plovilu za ribolov tuna, ki „prenese“ ribe, ulovljene v JFO, v kletke

 

271

Ime ribiškega plovila

NA

Ime ribiškega plovila

C

272

Številka ICCAT

IN

Številka plovila v registru plovil ICCAT

C

273

Številka IMO

IM

Številka IMO

CIF, če je na voljo

274

Številka plovila iz registra ladjevja Skupnosti (številka CFR)

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka (samo v primeru plovila EU)

CIF, če je plovilo EU

275

IRCS plovila

RC

Mednarodni radijski klicni znak ribiškega plovila

C

276

Poddeklaracija o ulovu, vštetem v kvoto

SPE

Količina ulovov JFO, vštetih v posamezno kvoto zadevnega plovila, ob upoštevanju ključev za dodelitev JFO

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF, če se uporabi v okviru deklaracije o FAR

277

 

 

 

 

278

Poddeklaracija CVO

CVO

Poddeklaracija, ki vsebuje podrobne podatke o drugem plovilu ali plovilih za ribolov tuna, ki sodeluje(-jo) v JFO, vendar ne sodeluje(-jo) pri prenosu rib. Ena poddeklaracija CVO na drugo ribiško plovilo, ki sodeluje v JFO. Z izpolnitvijo CVO plovilo potrdi, da na krov ni vzelo ulova ali ga preneslo v kletke.

 

279

Ime ribiškega plovila

NA

Ime ribiškega plovila

C

280

Številka ICCAT

IN

Številka plovila v registru plovil ICCAT

C

281

Številka IMO

IM

Številka IMO

CIF, če je na voljo

282

Številka plovila iz registra ladjevja Skupnosti (številka CFR)

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka (samo v primeru plovila EU)

CIF, če je plovilo EU

283

IRCS plovila

RC

Mednarodni radijski klicni znak ribiškega plovila

C

284

Poddeklaracija o ulovu, vštetem v kvoto

SPE

Količina ulovov JFO, vštetih v posamezno kvoto zadevnega plovila, ob upoštevanju ključev za dodelitev JFO

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

285

 

 

 

 

286

Poddeklaracija JCI

JCI

Poddeklaracija o informacijah o ulovu v okviru JFO. Vsebuje informacije o ulovu in skupni ulovljeni količini v okviru operacije JFO (v skladu s pravili za tune)

 

287

Datum ulova

DA

Datum ulova

C

288

Čas ulova

TI

Čas ulova

C

289

Poddeklaracija o lokaciji ulova

POS

Lokacija ulova

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

290

Poddeklaracija o skupnem ulovu v okviru JFO

SPE

Skupna količina ulovljenega tuna, pri čemer se navedeta količini tuna v kletki in na krovu

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF, če je prišlo do ulova

291

 

 

 

 

292

Poddeklaracija BTI

BTI

Poddeklaracija o informacijah o prenosu v okviru BFT. Informacije o prenosu in plovilu za prenos v zvezi z operacijo prenosa v okviru BFT

 

293

Poddeklaracija o ribiškem plovilu, ki prevaža ribe

CVT

Identifikacija ribiškega plovila, ki prevaža ribe (v okviru CVT ni treba izpolniti SPE).

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih CVT).

C

294

Poddeklaracija o lokaciji prenosa

POS

Lokacija prenosa

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

295

Poddeklaracija o prenesenem ulovu

SPE

Skupna količina tuna, prenesena v kletke

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF, če je prišlo do ulova

296

Ime vlačilca

NA

Ime vlečnega plovila

C

297

Številka vlačilca ICCAT

IN

Številka plovila vlačilca v registru plovil ICCAT

C

298

Ime namembne ribogojnice

FN

Ime ribogojnice

C

299

Številka ribogojnice ICCAT

FI

Številka ICCAT iz registra ribogojnic

C

300

 

 

 

 

301

Poddeklaracija o razporeditvi velikosti

SIZ

Struktura velikosti, če so ujete ribe manjše od minimalne velikosti

 

302

Količina nad 6,4 kg

S6

Količina tuna nad 6,4 kg ali 70 cm in pod 8 kg ali 75 cm

CIF

303

Količina nad 8 kg

S8

Količina tuna nad 8 kg ali 75 cm in pod 30 kg ali 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Poddeklaracija o prejemnem plovilu

REC

Element vsebuje eno deklaracijo o PFP podelementa partnerskega plovila

 

306

Partnersko plovilo

PFP

Identifikacija partnerskega plovila pri ribolovu v paru

C

307

 

 

 

 

308

Poddeklaracija o plovilu dajalcu

DON

Element vsebuje eno ali več deklaracij o PFP podelementa partnerskega plovila. PFP za označevanje več plovil, ki skupno prispevajo ulov pri eni operaciji premestitve, je lahko več

 

309

Partnersko plovilo ali plovila

PFP

Ena ali več identifikacij partnerskega plovila pri ribolovu v paru

C

310

 

 

 

 

311

Poddeklaracija o PFP

PFP

Poddeklaracija o partnerskih plovilih pri ribolovu v paru PFP se pošlje za plovilo ali plovila, vključena v dejavnosti ribolova v paru, s premestitvijo ali brez premestitve

 

312

Številke CFR partnerskega plovila

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

O

313

IRCS partnerskega plovila

RC

Mednarodni radijski klicni znak partnerskega plovila

C

314

Zunanja identifikacija partnerskega plovila

XR

Številka registracije plovila na boku (ladijskem trupu)

C

315

Država zastave partnerskega plovila

FS

Država zastave partnerskega plovila (koda države ISO alfa-3)

C

316

Ime partnerskega plovila

NA

Ime ribiškega plovila

C

317

Ime kapitana partnerskega plovila

MA

Ime kapitana (vsako spremembo med potovanjem je treba sporočiti v naslednjem sporočilu LOG)

C

318

 

 

 

 

319

Deklaracija o obvestilu o prodaji

SAL

Zapis o obvestilu o prodaji

 

320

Številka iz registra ladjevja Evropske unije (številka CFR)

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

C

321

IRCS

RC

Mednarodni radijski klicni znak

CIF, če CFR ni posodobljen

322

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila, ki je iztovorilo ribe, na boku (ladijskem trupu)

C

323

Država registracije

FS

Koda plovila ISO alfa-3

C

324

Ime plovila

NA

Ime plovila, ki je iztovorilo ribe

C

325

Deklaracija SLI

SLI

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SLI)

CIF za prodajo

326

Deklaracija TLI

TLI

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih TLI)

CIF za prevzem

327

Referenčna številka računa

NR

Referenčna številka računa, kot jo je določila država članica

CIF, če je to mogoče

328

Datum računa

ND

Datum računa (LLLL-MM-DD)

CIF, če je to mogoče

329

Referenčna številka prevzemne pogodbe

CN

Referenčna številka prevzemne pogodbe

CIF, če se je izvedel prevzem

330

Referenčna številka prevoznega dokumenta

TR

Referenčna številka prevoznega dokumenta, ki označuje prevozni dokument; glej TRN

CIF, če je ustrezno

331

 

 

 

 

332

Deklaracija o prodaji

SLI

Deklaracija, ki vsebuje podrobne podatke o prodaji pošiljke

 

333

Datum

DA

Datum prodaje (LLLL-MM-DD)

C

334

Država prodaje

SC

Država, v kateri je potekala prodaja (koda države ISO alfa-3)

C

335

Lokacija prodaje

SL

Seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

C

336

Ime prodajalca

NS

Ime dražbenega centra ali drugega organa ali osebe, ki prodaja ribe

C

337

Ime kupca

NB

Ime organa ali osebe, ki kupuje ribe

C

338

Identifikacijska številka kupca

VN

Številka DDV kupca (koda države ISO alfa-2, ki ji sledi največ 12 znakov ali številk) ali davčna identifikacijska številka ali enkratna identifikacija

C

339

Referenčna številka prodajne pogodbe

CN

Referenčna številka prodajne pogodbe

CIF po potrebi

340

Poddeklaracija o izvornem dokumentu

SRC

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SRC)

C

341

Poddeklaracija o prodani pošiljki

CSS

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih CSS)

C

342

Številka BCD

BC

Sklic na številko BCD (dokument o ulovu modroplavutega tuna)

O v skladu s pravili za tune

343

 

 

 

 

344

Poddeklaracija o izvornem dokumentu

SRC

Poddeklaracija, ki vsebuje podrobne podatke o izvornem dokumentu za prodano pošiljko. Organi države zastave poiščejo izvorni dokument na podlagi ribolovnega ladijskega dnevnika plovila in podatkov o iztovarjanju

 

345

Datum iztovarjanja

DL

Datum iztovarjanja (LLLL-MM-DD)

C

346

Ime države in pristanišča

PO

Ime države in pristanišča, v katerem je kraj iztovarjanja. Za izmenjavo podatkov se lahko uporabi seznam kod pristanišč (CCPPP) (4)

C

347

 

 

 

 

348

Poddeklaracija o prodani pošiljki

CSS

Poddeklaracija, ki vsebuje podrobne podatke o predmetu prodaje

 

349

Cena rib

FP

Cena na kg

C

350

Skupna cena

TP

Skupna cena predmeta prodaje CSS. Navede se, če skupne cene ni mogoče razbrati iz cene na kg. Uredba o nadzoru, člen 64(1)(l)

CIF

351

Valuta, v kateri se izvede prodaja

CR

Koda valute, v kateri je izražena prodajna cena (4)

C

352

Kategorija velikosti rib

SF

Velikost rib (1–8; ena velikost ali kg, g, cm, mm ali število rib na kg, kot je primerno) (4)

CIF

353

Namen proizvodov

PP

Kode namena proizvodov (4)

CIF

354

Umaknjeno

WD

Umik prek organizacije proizvajalcev (Y – da, N – ne, T – začasno)

C

355

Koda za uporabo organizacije proizvajalcev

OP

Seznam kod organizacije proizvajalcev (4)

O

356

Vrste v pošiljki

SPE

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Deklaracija o prevzemu

TLI

Deklaracija s podrobnimi podatki o prevzemu

 

359

Datum

DA

Datum prevzema (LLLL-MM-DD)

C

360

Država prevzema

SC

Država, v kateri je potekal prevzem (koda države ISO alfa-3)

C

361

Lokacija prevzema

SL

Koda lokacije UN LOCODE (če ni v pristanišču), kjer je potekal prevzem. Če je v pristanišču, se uporabi seznam kod pristanišč EK (4)

C

362

Ime prevzemne organizacije

NT

Ime organizacije, ki je prevzela ribe

C

363

Ime skladišča

NF

Ime skladišč, v katerih so proizvodi skladiščeni

C

364

Naslov skladišča

AF

Naslov skladišč, v katerih so proizvodi skladiščeni

C

365

Referenčna številka prevoznega dokumenta

TR

Referenčna številka prevoznega dokumenta, ki označuje prevozni dokument; glej TRN.

CIF, če je ustrezno

366

Poddeklaracija o izvornem dokumentu

SRC

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SRC)

C

367

Poddeklaracija o prevzeti pošiljki

CST

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih CST)

C

368

 

 

 

 

369

Poddeklaracija o prevzeti pošiljki

CST

Poddeklaracija, ki vsebuje vrstico s podrobnostmi za vsako prevzeto vrsto

 

370

Kategorija velikosti rib

SF

Velikost rib (1–8; ena velikost ali kg, g, cm, mm ali število rib na kg, kot je primerno). V skladu s Prilogo II k Uredbi Sveta (ES) št. 2406/96

O

371

Vrste v pošiljki

SPE

(Glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

372

 

 

 

 

373

Poddeklaracija o prevozu

TRN

Prevozni dokument se lahko pošlje elektronsko pred začetkom prevoza rib.

 

374

Namembni kraj pošiljke

DC

Koda lokacije UN LOCODE (če ni v pristanišču), kamor se prevažajo ribe. Če je v pristanišču, se uporabi seznam kod pristanišč EK (4)

C

375

Registracijska številka vozila

LP

Numerična ali alfanumerična koda, ki nedvoumno označuje vozilo v zbirki podatkov države izdajateljice in je navedena na registrski tablici vozila

C

376

Zunanja identifikacijska številka ribiškega plovila

XR

Zunanja identifikacijska številka ribiškega plovila

C

377

Ime ribiškega plovila

NA

Ime ribiškega plovila

C

378

Seznam vrst

SPE

Seznam vrst v pošiljki, ki jih je ulovilo zgoraj navedeno ribiško plovilo (vsebuje tudi informacije o RAS in PRO). Ker lahko deklaracijo o prevozu nadomesti deklaracija o iztovarjanju, je lahko neposredno nadrejeno vozlišče tega podelementa TRN element LAN in ne ERS

CIF, če ta TRN ni del LAN

379

Kraj natovarjanja

PL

Koda lokacije UN LOCODE (če ni v pristanišču), kjer se natovarjajo ribe. Če je v pristanišču, se uporabi seznam kod pristanišč EK (4)

C

380

Datum natovarjanja

DL

Datum natovarjanja prevoza (LLLL-MM-DD po UTC)

C

381

Ime prejemnika(-ov)

NC

Ime družbe, ki je odposlala ribe po prevozu

C

382

Naslov prejemnika(-ov)

AC

Naslov družbe, ki je odposlala ribe po prevozu

C

383

Referenčna številka prevoznega dokumenta

TR

Referenčna številka prevoznega dokumenta, ki omogoča navedbo tega prevoznega dokumenta. Kadar se navede, mora nedvoumno označevati prevozni dokument. To številko dodeli DČ, ki pošlje TRN

CIF, če se uporabi elektronski prevozni dokument

384

 

 

 

 


(1)  Ta priloga v celoti nadomešča Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 1077/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1566/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 599/2010 (UL L 295, 4.11.2008, str. 3).

(2)  Obvezen, če tako zahtevajo predpisi Evropske unije, mednarodni ali dvostranski sporazumi.

(3)  Če se CIF ne uporablja, je atribut neobvezen.

(4)  Vse kode (ali ustrezna napotila) so navedene na spletni strani Komisije, namenjeni ribištvu.

(1)

Opredelitve nabora znakov, ki se uporabljajo za ERS, morajo biti: nabor znakov za jezike Zahodne Evrope (UTF-8).

(2)

Vse trimestne kode so elementi XML (trimestne kode), vse dvomestne kode so atributi XML.

(3)

Vzorčne datoteke XML in najnovejša referenčna opredelitev XSD ter različica priloge v zgornji preglednici bodo objavljene na spletni strani Komisije, namenjeni ribištvu.

(4)

Vse teže v preglednici so izražene v kilogramih in po potrebi na dve decimalni številki natančno.


PRILOGA XIII

PRETVORBENI KOLIČNIKI EVROPSKE UNIJE ZA SVEŽE RIBE

Vrsta: beli tun

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Vrsta: sluzoglavke

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Vrsta: sardon

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Vrsta: morska spaka

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Vrsta: antarktična ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Vrsta: velika srebrenka

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Vrsta: veleoki tun

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Vrsta: modri leng

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Vrsta: gladki romb

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Vrsta: črni morski meč

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Vrsta: sinja jadrovnica

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Vrsta: kapelan

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Vrsta: trska

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Vrsta: limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Vrsta: trnež

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Vrsta: iverka

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Vrsta: tabinja belica

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Vrsta: grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Vrsta: vahnja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Vrsta: navadni jezik

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Vrsta: atlantski sled

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Vrsta: oslič

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Vrsta: bela repata tabinja

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Vrsta: šuri

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Vrsta: kril

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Vrsta: rdeči jezik

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Vrsta: krilati rombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Vrsta: enoroga ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Vrsta: leng

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Vrsta: skuša

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Vrsta: škamp

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Vrsta: topoglava nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Vrsta: norveški molič

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Vrsta: kraljevska nototenija

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Vrsta: oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Vrsta: snežni morski pajki

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Vrsta: bele kozice

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Vrsta: morska plošča

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07

GUH

1,39

FIL

2,40


Vrsta: saj

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Vrsta: polak

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Vrsta: severna kozica

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Vrsta: rdeči okuni

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Vrsta: čebulastooki repak

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Vrsta: okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Vrsta: prave peščenke

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Vrsta: okati ribon

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11