ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.108.slv

Uradni list

Evropske unije

L 108

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
28. april 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

1

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško

1

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014

2

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014

2

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 405/2011 z dne 19. aprila 2011 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 406/2011 z dne 27. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 2380/2001 glede sestave krmnega dodatka alfa amonijevega maduramicina ( 1 )

11

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 407/2011 z dne 27. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve nekaterih pravilnikov Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 408/2011 z dne 27. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov ( 1 )

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2011 z dne 27. aprila 2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 619/2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 410/2011 z dne 27. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 259/2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

24

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 411/2011 z dne 27. aprila 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

26

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 412/2011 z dne 27. aprila 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje april 2011

28

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/56/EU z dne 27. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve ciprokonazola kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

30

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/57/EU z dne 27. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve fluometurona kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

34

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (1), ki je bil podpisan v Bruslju 28. julija 2010 in se začasno uporablja od 1. marca 2011, so bili zaključeni 7. marca 2011. Ta protokol bo zato v skladu z drugim odstavkom člena 3 začel veljati 1. maja 2011.


(1)  UL L 291, 9.11.2010, str. 14.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (1), ki je bil podpisan v Bruslju 28. julija 2010 in se začasno uporablja od 1. marca 2011, so bili zaključeni 7. marca 2011. Ta protokol bo zato v skladu z drugim odstavkom člena 5 začel veljati 1. maja 2011.


(1)  UL L 291, 9.11.2010, str. 18.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/2


Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014 (1), ki je bil podpisan v Bruslju 28. julija 2010 in se začasno uporablja od 1. januarja 2011, so bili zaključeni 7. marca 2011. Ta sporazum bo zato v skladu z drugim odstavkom člena 9 začel veljati 1. maja 2011.


(1)  UL L 291, 9.11.2010, str. 10.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/2


Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014 (1), ki je bil podpisan v Bruslju 28. julija in 19. avgusta 2010 ter se začasno uporablja od 1. januarja 2011, so bili zaključeni 7. marca 2011. Ta sporazum bo zato v skladu z drugim odstavkom člena 3 začel veljati 1. maja 2011.


(1)  UL L 291, 9.11.2010, str. 4.


UREDBE

28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 405/2011

z dne 19. aprila 2011

o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 15(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Evropska komisija predložila po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Začasni ukrepi

(1)

Komisija je z Uredbo (EU) št. 1261/2010 (2) (v nadaljnjem besedilu: začasna uredba) uvedla začasno izravnalno dajatev na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije.

(2)

Postopek se je začel na podlagi pritožbe, ki jo je 15. februarja 2010 vložila Evropska zveza za železo in jeklo (Eurofer) (v nadaljnjem besedilu: pritožnik) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo večji delež, v tem primeru več kot 25 %, celotne proizvodnje nekaterih palic iz nerjavnega jekla Unije.

(3)

Preiskava subvencioniranja in škode je zajela obdobje od 1. aprila 2009 do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave ali OP), kakor je navedeno v uvodni izjavi 23 začasne uredbe. Preučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od leta 2007 do konca obdobja preiskave (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

1.2   Nadaljnji postopek

(4)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o uvedbi začasnih izravnalnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: začasno razkritje), je več zainteresiranih strani v pisnih izjavah sporočilo svoja stališča glede začasnih ugotovitev. Strani, ki so to zahtevale, so imele tudi možnost za zaslišanje. Komisija je še naprej zbirala informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za sprejetje dokončnih ugotovitev. Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane strani, so bile preučene in po potrebi ustrezno upoštevane.

(5)

Vse strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Določeno je bilo tudi obdobje, v katerem so strani lahko predložile svoja stališča v zvezi s tem dokončnim razkritjem.

1.3   Strani, ki jih postopek zadeva

(6)

Ker v zvezi s stranmi, ki jih postopek zadeva, ni bilo nobenih pripomb, se potrdijo uvodne izjave 5 do 22 začasne uredbe.

2.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

2.1   Zadevni izdelek

(7)

Treba je spomniti, da je bil „zadevni izdelek“, kot je navedeno v uvodni izjavi 24 začasne uredbe, opredeljen kot palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, razen palic okroglega prečnega prereza in s premerom 80 mm ali več, s poreklom iz Indije, trenutno uvrščen v oznake KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 in 7222 20 89.

(8)

En proizvajalec izvoznik v Indiji je trdil, da bi bilo treba palice iz nerjavnega jekla okroglega prečnega prereza in s premerom manj kot 80 mm, vendar zunaj meje dovoljenega odstopanja od H6 do H11, izključiti iz preiskave, ker ne spadajo v obseg izdelka.

(9)

Ta trditev je bila zavrnjena, ker se obseg izdelka ne nanaša na dovoljena odstopanja. Kontrolna številka izdelka v vprašalniku vsebuje polje za dovoljena odstopanja z omejitvijo od H6 do H11, vendar je namenjeno samo primerjavi in nima obvezujočih posledic za izdelek v preiskavi. Zato se sklene, da se izdelke zunaj meje dovoljenega odstopanja od H6 do H11 ne bi smelo izključiti.

(10)

Treba bi bilo opozoriti, da so bili za izračun začasnih stopenj subvencije in škode upoštevani izdelki zunaj meje dovoljenega odstopanja od H6 do H11.

2.2   Podobni izdelek

(11)

Ker v zvezi s podobnim izdelkom ni bilo nobene pripombe, se uvodna izjava 25 začasne uredbe potrdi.

3.   SUBVENCIONIRANJE

3.1   Uvod

(12)

V uvodni izjavi 26 začasne uredbe so navedene naslednje sheme, ki domnevno vključujejo dodelitev subvencij:

(a)

shema za preložitev plačila uvoznih dajatev (Duty Entitlement Passbook Scheme);

(b)

shema za vnaprejšnje odobritve (Advance Authorisation Scheme);

(c)

shema za podporo izvozu investicijskega blaga (Export Promotion Capital Goods Scheme);

(d)

shema izvozno usmerjenih obratov (Export Oriented Units Scheme);

(e)

shema izvoznih kreditov (Export Credit Scheme).

(13)

Industrija Unije je podvomila, da Komisija ni upoštevala več shem subvencioniranja, in je zato menila, da so bile subvencije, za katere je bilo ugotovljeno, da so jih prejeli indijski proizvajalci, prenizko ocenjene.

(14)

V odgovor na to bi bilo treba opozoriti, da je pritožba vsebovala veliko število nacionalnih in lokalnih shem subvencioniranja, ki so bile vključene v vprašalnik proizvajalcem izvoznikom in ki jih je Komisija preučila. Vendar je bilo samo za sheme iz uvodne izjave 12 ugotovljeno, da so preiskani proizvajalci izvozniki, vključeni v vzorec, prejeli subvencije.

(15)

Industrija Unije je trdila tudi, da so ugotovitve Komisije v nasprotju z ugotovitvijo Ministrstva za trgovino Združenih držav (Ministrstva za trgovino ZDA) v nedavnem izravnalnem postopku v zvezi z nekaterim izvozom jekla iz Indije, v okviru katerega so bile ugotovljene veliko višje subvencije. Vendar bi bilo treba opozoriti, da je ta ugotovitev povezana z drugačnim izdelkom in zajema drugačno obdobje preiskave. Zato se ta trditev zavrne.

(16)

Ker ni bilo nobene druge pripombe, se uvodne izjave 26 do 28 začasne uredbe potrdijo.

3.2   Shema za preložitev plačila uvoznih dajatev (DEPBS)

(17)

Več strani je trdilo, da se DEPBS ne bi smelo obravnavati kot izravnalno subvencijo, ker je namen te sheme izravnati carine na uvoz. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 38 začasne uredbe, ta shema ne more veljati za dovoljen sistem povračila dajatev ali nadomestni sistem povračila v smislu člena 3(1)(a)(ii) osnovne uredbe, saj ni usklajena s pravili iz točke (i) Priloge I, Priloge II (opredelitev in pravila za povračila) in Priloge III (opredelitev in pravila za nadomestna povračila) k osnovni uredbi. Zlasti izvoznik ni nikakor obvezan dejansko porabiti blaga, uvoženega brez dajatev, v proizvodnem postopku, znesek kredita pa ni izračunan glede na dejansko porabljene surovine. Poleg tega ni niti sistema niti postopka, ki bi potrdil, katere surovine so porabljene v proizvodnem procesu izvoznega izdelka oziroma ali je prišlo do presežnega plačila uvoznih dajatev v smislu točke (i) Priloge I ter prilog II in III k osnovni uredbi. Izvoznik je tudi upravičen do ugodnosti v okviru DEPBS ne glede na to, ali sploh uvaža surovine. Za dodelitev ugodnosti zadošča, da izvoznik zgolj izvaža blago, ne da bi dokazal, da so bile uvožene kakršne koli surovine. Tako so izvozniki, ki vse svoje surovine nabavljajo lokalno in ne uvažajo nobenega blaga, ki se lahko uporablja kot surovine, še vedno upravičeni do ugodnosti v okviru DEPBS. Zato se te trditve zavrnejo.

(18)

V primeru prodaje licence DEPB je ena stran trdila, da je bila dejanska prodajna cena nižja od vrednosti licence in da je bila ugodnost zato nižja. V zvezi s tem bi bilo treba opozoriti, da je bila ugodnost v okviru te sheme izračunana na podlagi zneska kredita, odobrenega z licenco, ne glede na to, ali je bila licenca uporabljena za izravnavo carin na uvoz oziroma ali je bila licenca dejansko prodana. Šteje se, da je prodaja licence po ceni, nižji od nominalne vrednosti, izključno tržna odločitev, ki ne spremeni zneska ugodnosti, prejete v okviru te sheme. Zato se ta trditev zavrne.

(19)

Ena stran je nadalje trdila, da tudi če se je DEPBS obravnavala kot izravnalna, ugodnost, prejeta v okviru sheme, ne bi smela temeljiti na izvozni vrednosti, temveč bolj na dejanski uporabi licence DEPB. V zvezi s tem bi bilo treba spomniti, da je bil znesek subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalne subvencije, v skladu s členom 3(2) in členom 5 osnovne uredbe izračunan glede na ugodnost za prejemnika, za katerega je bilo ugotovljeno, da je obstajal med OP. V tem smislu se je štelo, da je ugodnost dodeljena prejemniku takrat, ko se izvede izvozna transakcija na podlagi te sheme. V navedenem trenutku se lahko indijska vlada odpove carinam, kar predstavlja finančni prispevek v smislu člena 3(1)(a)(i) osnovne uredbe. Ko carinski organi izdajo izvozno odpremnico, ki med drugim navaja znesek kredita DEPBS, ki se odobri za to izvozno transakcijo, indijska vlada nima pravice odločati o tem, ali se subvencija odobri ali ne. Na podlagi dejstva, da se družba zaveda, da bo prejela subvencijo v okviru DEPBS, je družba v ugodnejšem položaju, saj lahko zaradi subvencij ponudi nižje cene. Za ugotovitev dodelitve ugodnosti je ključen trenutek izvoza in ne kasnejša uporaba, ker je izvoznik, ki že ima takšno pravico, v finančno smislu „na boljšem“. Zato se ta trditev zavrne.

(20)

Ker v zvezi s to shemo ni bilo nobenih drugih pripomb, se uvodne izjave 29 do 41 začasne uredbe potrdijo.

3.3   Shema vnaprejšnjih odobritev (AAS)

(21)

Ena stran je trdila, da bi bilo treba AAS obravnavati kot sistem povračila dajatev, ker se uvoženi materiali uporabljajo za proizvodnjo izvoznega blaga. V odgovor na to trditev je bilo v uvodni izjavi 54 začasne uredbe pojasnjeno, da se v tem primeru uporabljena podshema ne more šteti za dovoljen sistem povračila dajatev ali nadomestni sistem povračil v smislu člena 3(1)(a)(ii) osnovne uredbe. Ne izpolnjuje pravil iz točke (i) Priloge I, Priloge II (opredelitev in pravila za povračila) in Priloge III (opredelitev in pravila za nadomestna povračila) k osnovni uredbi. Indijska vlada ni učinkovito uporabljala svojega sistema ali postopka preverjanja, da bi potrdila, ali in v kakšnih količinah so bile surovine porabljene pri proizvodnji izvoznega izdelka (Priloga II(II)(4) k osnovni uredbi in v primeru shem nadomestnih povračil Priloga III(II)(2) k osnovni uredbi). Prav tako se šteje, da standardni input-output normativi (SIONs) za zadevni izdelek niso bili dovolj natančni in sami ne morejo predstavljati sistema preverjanja dejanske potrošnje, ker zasnova navedenih standardov indijski vladi ne omogoča dovolj natančnega preverjanja količin surovin, porabljenih v izvozni proizvodnji. Indijska vlada tudi ni izvedla nadaljnje preiskave na podlagi dejanske porabe surovin, čeprav bi to v odsotnosti učinkovito uporabljenega sistema preverjanja (Priloga II(II)(5) in Priloga III(II)(3) k osnovni uredbi) morala storiti. Proti tej podshemi se torej lahko uvedejo izravnalni ukrepi, trditve pa se zavrnejo.

(22)

V zvezi z izračunom zneska subvencije in v nasprotju z vlogo ene strani, je pri določanju zneska ugodnosti, proti kateri se lahko uvede izravnalni ukrep, treba upoštevati ugodnost AAS, ki se nanaša na izdelke, drugačne od zadevnega izdelka. V okviru ASS ni nobene obveznosti, ki omejuje uporabo ugodnosti za uvoz dajatev prostih surovin, povezanih z posameznim izdelkom. Posledično lahko zadevnemu izdelku koristijo vse dodeljene ugodnosti AAS.

(23)

Ker v zvezi s to shemo ni bilo nobenih drugih pripomb, se uvodne izjave 42 do 58 začasne uredbe potrdijo.

3.4   Shema za podporo izvozu investicijskega blaga (EPCGS)

(24)

Ker v zvezi s to shemo ni bilo nobene pripombe, se uvodna izjava 59 začasne uredbe potrdi.

3.5   Shema izvozno usmerjenih obratov (EOUS)

(25)

Pred obravnavo številnih pripomb družbe, ki je bila izbrana v vzorec in je imela status izvozno usmerjenega obrata (EOU), bi bilo treba spomniti, da je ključna obveznost EOU, kot je določeno v Zunanjetrgovinski politiki 2004–2009 in Zunanjetrgovinski politiki 2009–2014, doseči neto devizni zaslužek, kar pomeni, da mora biti v referenčnem obdobju (5 let) skupna vrednost izvoza višja od skupne vrednosti uvoženega blaga. Načeloma so lahko v EOUS vključena vsa podjetja, ki izvažajo svojo celotno proizvodnjo blaga in storitev.

(26)

Zato so izvozno usmerjeni obrati upravičeni do številnih koncesij, navedenih v uvodni izjavi 66 začasne uredbe. Izvozno usmerjeni obrati so zakonsko odvisni od opravljenega izvoza in se zato štejejo za specifične in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi v skladu s točko (a) prvega pododstavka člena 4(4) osnovne uredbe. Izvozni cilj EUO, kot je določen v poglavju 6.1 Zunanjetrgovinske politike 2009–2014, je osnovni pogoj za pridobitev subvencij.

(27)

Vse izjeme, do katerih je EOU upravičen, so zakonsko pogojene z opravljenim izvozom. EOUS se ne more šteti za dovoljen sistem povračila dajatev ali nadomestni sistem povračil v smislu člena 3(1)(a)(ii) osnovne uredbe. Ne izpolnjuje strogih pravil iz Priloge I (točki (h) in (i)), Priloge II (opredelitev in pravila za povračila) in Priloge III (opredelitev in pravila za nadomestna povračila) k osnovni uredbi.

(28)

Poleg tega ni bilo potrjeno, da ima indijska vlada vzpostavljen sistem ali postopek preverjanja za ugotavljanje, ali in v kakšnem obsegu so bile brez dajatve in/ali prometnega davka nabavljene surovine porabljene pri proizvodnji izvoznega izdelka (Priloga II(II)(4) k osnovni uredbi in v primeru nadomestnih shem povračil Priloga III(II)(2) k osnovni uredbi). Cilj vzpostavljenega sistema preverjanja je spremljanje obveznosti neto deviznih zaslužkov in ne potrošnja uvoza v zvezi s proizvodnjo izvoznega blaga.

(29)

V zvezi s stranjo, ki ima status EOU, za uvedbo izravnalnega ukrepa za katero koli ugodnost veljata dva pogoja: (i) neobstoj sistema preverjanja in (ii) obstoj presežnega odpusta. V odgovor na to bi bilo treba opozoriti, da je za indijsko vlado ključno, da dokaže, da je vzpostavila ustrezen sistem preverjanja za ugotavljanje, katere surovine so bile porabljene v proizvodnem postopku in v kakšnem obsegu. Neobstoj ustreznega sistema preverjanja bo nadalje obravnavan v nadaljnjem besedilu. Vprašanje izdaje presežnega odpusta je pomembno samo v primeru, kadar je bilo ugotovljeno, da je shema, v tem primeru EOUS, shema povračila dajatev v dobri veri, ki izpolnjuje zahteve iz prilog I, II in III k osnovni uredbi. Kot že pojasnjeno v uvodni izjavi 27, se EOUS ne more šteti za dovoljen sistem povračila dajatev ali nadomestni sistem povračil v smislu člena 3(1)(a)(ii) osnovne uredbe.

(30)

Stran je nadalje poudarila, da je sistem EOU, ki omogoča dajatev prost uvoz surovin za izvoz končnega blaga. Stran je trdila, da se sistem EOU lahko izenači s posebnim carinskim postopkom oprostitve pri aktivnem plemenitenju in ne povračilom dajatev. Trdila je, da ne glede na to, ali je rezultat teh dveh sistemov teoretično enak (izvoz blaga, ki vsebuje surovine, za katere izpadejo dajatve na uvoz), med njima obstajajo znatne razlike. V podporo trditvi je stran navedla, da ima izvoznik v sistemu povračila dajatev pravico, da zahteva povračilo dajatev za surovine, ki jih vsebuje končno blago. V sistemu aktivnega oplemenitenja je izvoznik oproščen kakršne koli uvozne dajatve, vendar je zakonsko obvezan plačati dajatve za vsakršno končno blago, ki ga proda na domačem trgu. Stran je trdila, da v okviru slednjega sistema presežni odpust ni mogoč.

(31)

V odgovor na to bi bilo najprej treba opozoriti, da se obstoj presežnega odpusta lahko ugotovi samo v primerih, v katerih je vzpostavljen sistem preverjanja, katerega cilj je spremljanje porabe uvoza glede na proizvodnjo izvoznega blaga. Glede trditve strani, da EOU ni shema za povračilo dajatev, bi bilo treba opozoriti, da opomba 2 v Prilogi I k osnovni uredbi jasno določa, da za namene osnovne uredbe „odpust ali povračilo“ vključuje celotno ali delno oprostitev ali odložitev plačila uvoznih dajatev. Pojasniti bi bilo treba, da je osnovni koncept sheme povračila dajatev ali sheme oprostitve enak, torej dajatve na uvoz surovin bodisi niso plačljive bodisi niso vračljive pod pogojem, da se take surovine uporabljajo v proizvodnji izdelkov, ki se nato izvažajo. Nenazadnje bi bilo treba pojasniti, da mora EOUS za ugotovitev, ali naj se obravnava kot sistem povračila dajatev v dobri veri, izpolnjevati zahteve iz prilog I, II in III k osnovni uredbi.

(32)

Stran je nadalje trdila, da je EOU predmet ustreznega sistema preverjanja in nadaljnjih ukrepov preverjanja v zvezi z njegovim izvozom in prodajo na domačem trgu. Stran je trdila, da nista bili pomembni le Zunanjetrgovinska politika in Priročnik o postopkih, ki določa zakone in postopke za EOU. Prav tako bi bilo treba raziskati, ali obstajajo drugi indijski zakoni in predpisi, ki določajo razumen in učinkovit sistem preverjanja. V podporo svoji trditvi je stran navedla, da je v skladu z oddelkom 6.10.1 Priročnika o postopkih pravno zavezana k vodenju ustreznih računov in predložitvi digitalno podpisanih četrtletnih in letnih poročil o napredku v zvezi z uvozom, nakupi na domačem trgu, izvozom in domačo prodajo. Stran je nadalje trdila, da je pri domači prodaji v skladu z osrednjim zakonom o trošarinah (Central Excise Act) iz leta 1944 pravno zavezana k izdaji davčnega računa, na katerem so na primer jasno označeni plačljivi davki. V skladu z mesečnimi zahtevami iz osrednjega zakona o trošarinah mora stran organom predložiti tudi podrobne podatke o domači prodaji. Prav tako je stran v skladu z zakonom o gospodarskih družbah iz leta 1956 in veljavnimi računovodskimi standardi pravno zavezana k zagotovitvi podrobnih podatkov o uvozu in domači nabavi ter izvozu in domači prodaji v svojih revidiranih računovodskih izkazih.

(33)

V odgovor na to je treba navesti, da ni dvoma, da zakon o gospodarskih družbah lahko zagotavlja okvir za računovodske standarde v Indiji. Vendar je za dostop do uvedbe izravnalnega ukrepa za EOU pomembno vprašanje, ali je indijska vlada vzpostavila sistem, ki lahko potrdi, ali in v kakšnem obsegu so bile dajatev ali davkov proste surovine porabljene v proizvodnji izvoznega blaga.

(34)

Namen zahtev iz osrednjega zakona o trošarinah je popolnoma drugačen, torej zagotoviti, da se v primeru prodaje na domačem trgu v Indiji plačajo veljavni davki. Namen osrednjega zakona o trošarinah ni preverjanje dajatev prostega uvoza materiala oziroma nadzorovanje povezave med dajatve prostimi surovinami in nastalimi izvoznimi izdelki, da bi se štele za sheme za povračilo dajatev.

(35)

Glede uvedbe nadaljnjih ukrepov preverjanja bi bilo treba spomniti, kot je navedeno v uvodni izjavi 69 začasne uredbe, da EOU nikoli ni obvezan k povezavi vsake uvozne pošiljke z namembnim krajem nastalega izdelka. Vendar bi samo tak nadzor pošiljk indijskim organom zagotovil dovolj podatkov o končnem namembnem kraju surovin, da bi preverili, ali oprostitve dajatev/prometnega davka ne presegajo količine surovin za proizvodnjo za izvoz.

(36)

Zato je bilo kljub natančni preučitvi predloga te strani potrjeno, da indijska vlada nima učinkovitega sistema ali postopka preverjanja za potrditev, ali in v kakršnem obsegu so bile dajatev in prometnega davka prosto nabavljene surovine porabljene pri proizvodnji izvoznega izdelka (Priloga II(II)(4) k osnovni uredbi in v primeru shem nadomestnih povračil Priloga III(II)(2) k osnovni uredbi). Indijska vlada tudi ni izvedla nadaljnje preiskave na podlagi dejanske količine zadevnih surovin, čeprav bi to ob odsotnosti učinkovitega sistema preverjanja (Priloga II(II)(5) in Priloga III(II)(3) k osnovni uredbi) običajno morala storiti. Poleg tega indijska vlada ni predložila nobenega dokaza o tem, da je prišlo do presežnega odpusta.

(37)

Stran je trdila, da bi Komisija za namene izračuna subvencije morala upoštevati carine, plačane na domačo prodajo končnih izdelkov. V odgovor na to trditev bi bilo treba opozoriti, da ima EOU možnost, da proda del svoje proizvodnje na domačem trgu, čeprav je namen uvedbe EOU doseči neto devizni zaslužek. V okviru EOUS se bo blago obravnavalo kot uvoženo blago, čeprav je treba plačati samo stopnjo koncesijske dajatve v višini 50 %. EOU kot tak zato ni v drugačnem položaju kot druga podjetja, ki delujejo na domačem trgu, kar pomeni, da bi bilo treba plačati ustrezne dajatve ali davke na kupljeno blago. V tem smislu bi moralo biti jasno, da odločitev indijske vlade, da obdavči blago za potrošnjo na domačem trgu, ne pomeni, da oprostitev uvoznih dajatev in povračilo prometnih davkov za EOU ni ugodnost glede na izvozno prodajo zadevnega izdelka. Poleg tega prodaja na domačem trgu ne vpliva na splošnejšo oceno o obstoju ustreznega sistema preverjanja.

(38)

Stran je trdila tudi, da Komisija pri računanju zneska subvencije uporablja napačen imenovalec. Stran je trdila, da je pravilni imenovalec promet od celotne prodaje in ne promet od izvozne prodaje. To trditev je treba zavrniti. V skladu s členom 7(2) osnovne uredbe je bil znesek subvencije (števec), izračunan v okviru sheme, dodeljen glede na celoten izvozni promet v OP kot ustrezni imenovalec, ker je subvencija pogojena z opravljenim izvozom. Možnost, da EOU proda del svoje proizvodnje na domačem trgu, ne spremeni dejstva, da ima EOUS jasen izvozni cilj.

(39)

Nenazadnje je stran trdila, da bi morala biti ugodnost, dodeljena družbi, med trenutkom uvoza surovin in trenutkom izvoza končnih palic iz nerjavnega jekla iz Indije enaka stroškom kredita, ki indijski vladi izpadejo. V podporo svoji trditvi se je stran sklicevala na nedavno predhodno ugotovitev Ministrstva za trgovino ZDA pri protidampinškem pregledu novega vkrcevalca, v okviru katerega so se neplačane dajatve obravnavale kot brezobrestno posojilo družbi v trenutku uvoza. V odgovor na to je treba opozoriti, da Komisija ni obvezana k uporabi kakršne koli metodologije izračunavanja, ki jo uporablja Ministrstvo za trgovino ZDA, temveč k uporabi določb osnovne uredbe. Metodologija izračunavanja, uporabljena v tem primeru, je pojasnjena v uvodnih izjavah 75 in 76 začasne uredbe. V vsakem primeru pa bi ta trditev veljala le, če bi bile dajatve zgolj odložene (opomba 3 v Prilogi I k osnovni uredbi) in ne oproščene, kot velja v tem primeru.

(40)

Glede na navedeno se uvodne izjave 60 do 77 začasne uredbe potrdijo.

3.6   Shema izvoznih kreditov (ECS)

(41)

Ena stran je priznala, da je za svoj izvoz prejela preferencialni kredit, vendar je trdila, da je bila stopnja tega kredita bistveno višja od stopnje prevladujočih kreditov v EU in da se zato ne bi smela obravnavati kot subvencija.

(42)

V odgovor na to bi bilo treba opozoriti, da je bil znesek subvencije izračunan na podlagi razlike med obrestmi, plačanimi za izvozne kredite, in zneskom, ki bi ga bilo treba plačati za običajne komercialne kredite, ki jih je uporabila zadevna družba v Indiji. V tem primeru je bilo za izračun zneska subvencije uporabljeno domače referenčno merilo. Zato se ta trditev zavrne.

(43)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobenih drugih pripomb, se uvodne izjave 78 do 86 začasne uredbe potrdijo.

3.7   Znesek subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi

(44)

Višina subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, je v skladu z določbami osnovne uredbe, izražena ad valorem, od 3,3 % do 4,3 %. Ker so te subvencije na isti ravni, kot je navedeno v uvodni izjavi 87 začasne uredbe, se navedena uvodna izjava potrdi.

SHEMA→

DEPBS (3)

AAS (3)

EOU (3)

ECS (3)

Skupaj

DRUŽBA

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd.

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Skupina Venus

2,6 % do 3,4 %

0 % do 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

Metodologija za določitev stopnje subvencije za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec, je bila določena v uvodni izjavi 88 začasne uredbe. V skladu s členom 15(3) osnovne uredbe je stopnja subvencije za sodelujoče družbe, ki niso zajete v vzorcu, 4,0 % in je izračunana na podlagi tehtanega povprečja stopnje subvencije, določene za sodelujoče družbe v vzorcu. Zato se uvodna izjava 88 začasne uredbe potrdi.

(46)

Podlaga za določitev stopnje subvencije na ravni države je bila določena v uvodni izjavi 89 začasne uredbe. Ker v zvezi s tem ni bilo nobenih pripomb, se uvodna izjava 89 začasne uredbe potrdi.

4.   INDUSTRIJA UNIJE

(47)

Ker v zvezi z industrijo Unije ni bilo nobenih pripomb, se uvodne izjave 90 do 93 začasne uredbe potrdijo.

5.   ŠKODA

(48)

Ker v zvezi s škodo ni bilo nobenih pripomb, se uvodne izjave 94 do 122 začasne uredbe potrdijo.

6.   VZROČNA ZVEZA

(49)

Ker v zvezi z vzročno zvezo ni bilo nobenih pripomb, se uvodne izjave 123 do 136 začasne uredbe potrdijo.

7.   INTERES UNIJE

(50)

Ker v zvezi z interesom Unije ni bilo nobenih pripomb, se sklepi iz uvodnih izjav 137 do 148 začasne uredbe potrdijo.

8.   DOKONČNI IZRAVNALNI UKREPI

8.1   Stopnja odprave škode

(51)

Ena stran je trdila, da povprečna stopnja dobička pred odbitkom davka 9,5 %, ki je temeljila na situaciji iz leta 2007 in se je uporabila za izračun neškodljive cene, da se določi stopnja škode, ni bila reprezentativna za dolgoročno stopnjo dobička industrije pred odbitkom davka. Bilo je navedeno, da se je leto, na katerem je temeljil ta dobiček, štelo za izredno leto, in da bi bili leti 2005 in 2006 bolj reprezentativni, ker sta to bili običajni poslovni leti s stopnjami dobička od 4 % do 6 %.

(52)

Ciljni dobiček, ki se je uporabljal v začasni fazi, je temeljil na tehtani povprečni stopnji dobička, ki so jo vzorčeni proizvajalci Unije dosegli leta 2007. To leto se je štelo za najbližje reprezentativno leto, ko proizvajalci Unije niso utrpeli škodljivega subvencioniranja. Zato se pripomba zavrne, stopnja dobička, uporabljena v začasni fazi, pa se potrdi.

(53)

Ker niso bile prejete nobene druge pripombe v zvezi s stopnjo odprave škode, se uvodne izjave 149 do 153 začasne uredbe potrdijo.

8.2   Sklepna ugotovitev o stopnji odprave škode

(54)

Metodologija, uporabljena v začasni uredbi, se potrdi.

8.3   Raven dajatev

(55)

Glede na navedeno in v skladu s členom 15(1) osnovne uredbe bi bilo treba uvesti dokončno izravnalno dajatev na ravni, ki omogoča odpravo škode, povzročene s subvencioniranim uvozom, ne da bi se presegla ugotovljena stopnja subvencije.

(56)

Na podlagi navedenega so bile stopnje izravnalnih dajatev določene na podlagi primerjave med stopnjami odprave škode in stopnjami subvencij. V skladu s tem so predlagane stopnje izravnalnih dajatev naslednje:

Družba

Stopnja subvencije

Stopnja škode

Stopnja izravnalne dajatve

Chandan Steel Ltd.

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Skupina Venus

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Sodelujoče nevzorčene družbe

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Vse druge družbe

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Stopnje izravnalnih dajatev za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev te preiskave. Zato se v njih kaže situacija, ki je bila med preiskavo ugotovljena v zvezi s temi družbami. Te stopnje dajatev (v nasprotju z dajatvijo na ravni države, ki se uporablja „za vse druge družbe“) veljajo torej izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz Indije, ki jih proizvajajo te družbe, torej navedeni specifični pravni subjekti. Uvoženi izdelki, ki jih proizvaja katera koli druga družba, ki ni izrecno navedena v izvedbenem delu te uredbe, vključno s subjekti, povezanimi s tistimi, ki so izrecno navedeni, ne morejo koristiti teh stopenj, pri čemer zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(58)

Kakršen koli zahtevek za uporabo določene stopnje izravnalne dajatve za posamezno družbo (npr. zaradi spremembe imena subjekta ali zaradi ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih subjektov) bi bilo treba nemudoma nasloviti na Komisijo (5) skupaj z vsemi ustreznimi podatki, zlasti o kakršni koli spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje ter domače in izvozne prodaje, povezane na primer s to spremembo imena ali to spremembo proizvodnih in prodajnih subjektov. Če bo primerno, bo ta uredba ustrezno spremenjena s posodobitvijo seznama družb, ki so upravičene do individualnih stopenj dajatev.

8.4   Dokončno pobiranje začasnih dajatev

(59)

Glede na višino ugotovljenih stopenj subvencij in glede na raven škode, povzročene industriji Unije, se zdi potrebno, da se zneski, zavarovani z začasno izravnalno dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, dokončno poberejo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna izravnalna dajatev na uvoz palic iz nerjavnega jekla, hladno oblikovanih ali hladno dodelanih, brez nadaljnje obdelave, razen palic okroglega prečnega prereza in s premerom 80 mm ali več, s poreklom iz Indije, trenutno uvrščenih v oznake KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 in 7222 20 89.

2.   Stopnja dokončne izravnalne dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatve za izdelek, opisan v odstavku 1, ki ga proizvajajo spodaj navedene družbe, je naslednja:

Družba

Dajatev (%)

Dodatna oznaka TARIC

Chandan Steel Ltd., Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai

Precision Metals, Mumbai

Hindustan Inox Ltd., Mumbai

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane

4,3

B004

Družbe s seznama v Prilogi

4,0

B005

Vse druge družbe

4,3

B999

3.   Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasnimi izravnalnimi dajatvami v skladu z Uredbo (EU) št. 1261/2010 na uvoz palic iz nerjavnega jekla, hladno oblikovanih ali hladno dodelanih, brez nadaljnje obdelave, razen palic okroglega prečnega prereza in s premerom 80 mm ali več, s poreklom iz Indije, trenutno uvrščenih v oznake KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 in 7222 20 89, se dokončno poberejo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. aprila 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  UL L 343, 29.12.2010, str. 57.

(3)  Subvencije, označene z zvezdico, so izvozne subvencije.

(4)  Tehtano povprečje za Skupino.

(5)  Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino, Direktorat H, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


PRILOGA

SODELUJOČI PROIZVAJALCI IZVOZNIKI V INDIJI, KI NISO VKLJUČENI V VZOREC

DODATNA OZNAKA TARIC B005

Ime družbe

Mesto

Ambica Steel Ltd.

New-Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

Facor Steels Ltd.

Nagpur

Global smelters Ltd.

Kanpur

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

SKM Steels Ltd.

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 406/2011

z dne 27. aprila 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 2380/2001 glede sestave krmnega dodatka alfa amonijevega maduramicina

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa možnost spremembe dovoljenja za krmni dodatek na zahtevo imetnika dovoljenja in na podlagi mnenja Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2)

V skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2) je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 2430/1999 (3) uporaba alfa amonijevega maduramicina iz skupine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi dovoljena za deset let kot krmni dodatek za piščance za pitanje in z Uredbo Komisije (ES) št. 2380/2001 (4) za purane.

(3)

Imetnik dovoljenja je predložil zahtevek za spremembo dovoljenja glede sestave nosilca krmnega dodatka. Imetnik dovoljenja je v podporo zahtevku predložil ustrezne podatke.

(4)

Agencija je v mnenju z dne 8. decembra 2010 (5) navedla, da se ne pričakuje, da bo uporaba nove formulacije dodatka za purane povzročila dodatne skrbi glede zdravja živali in ljudi ali okolja in da je učinkovita pri nadzoru kokcidioze.

(5)

Pogoji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 so izpolnjeni.

(6)

Uredbo (ES) št. 2380/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ker spremembe pogojev za izdajo dovoljenja niso povezane z varnostnimi razlogi, je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za porabo obstoječih zalog premiksov in krmnih mešanic.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2380/2001 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Premiksi in krmne mešanice, ki vsebujejo alfa amonijev maduramicin, proizveden v skladu z Uredbo (ES) št. 2380/2001, se lahko še naprej dajejo v promet in uporabljajo do porabe zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(3)  UL L 296, 17.11.1999, str. 3.

(4)  UL L 321, 6.12.2001, str. 18.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(1):1954.


PRILOGA

„PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi

E 770

Alpharma Belgija BVBA

alfa amonijev maduramicin

1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Sestava dodatka

alfa amonijev maduramicin 1 g/100 g

karboksimetilceluloza: 2 g/100 g

kalcijev sulfat dihidrat: 97 g/100 g

 

Aktivna snov

alfa amonijev maduramicin C47H83O17N

številka CAS: 84878-61-5, amonijeva sol polietra monokarboksilne kisline, proizvedena z vrenjem seva Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

 

povezane nečistoče:

alfa amonijev maduramicin: < 10 %

purani

16 tednov

5

5

1.

Uporaba prepovedana najmanj 5 dni pred zakolom.

2.

V navodilih za uporabo navedite: ‚Nevarno za enoprste kopitarje‘.

‚Ta krmna mešanica vsebuje ionofor: sočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi snovmi (npr. tiamulin) je lahko kontraindicirana‘.

15.12.2011“


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 407/2011

z dne 27. aprila 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve nekaterih pravilnikov Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je s Sklepom Sveta 97/836/ES (2) pristopila k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabljajo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidiran sporazum iz leta 1958“).

(2)

S Sklepom 97/836/ES je Unija pristopila k pravilnikom UN/ECE št. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 in 102.

(3)

S Sklepom Sveta z dne 28. februarja 2000 je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 110 o posebnih sestavnih delih motornih vozil, ki za pogon uporabljajo stisnjen zemeljski plin (CNG), in o vozilih v zvezi z vgradnjo posebnih sestavnih delov homologiranega tipa za uporabo stisnjenega zemeljskega plina (CNG) za pogon.

(4)

S Sklepom Sveta 2000/710/ES (3) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 67 o homologaciji posebne opreme motornih vozil, ki za pogon uporabljajo utekočinjen naftni plin.

(5)

S Sklepom Sveta z dne 7. novembra 2000 je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 112 o enotnih določbah za homologacijo žarometov motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni z žarnicami z žarilno nitko in/ali moduli svetlečih diod (LED).

(6)

S Sklepom Sveta 2001/395/ES (4) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 13 H o homologaciji osebnih avtomobilov glede zaviranja.

(7)

S Sklepom Sveta 2001/505/ES (5) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 105 o homologaciji vozil, namenjenih za prevoz nevarnega blaga, glede na njihove posebne konstrukcijske značilnosti.

(8)

S Sklepom Sveta z dne 29. aprila 2004 je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 116 o enotnih predpisih za zaščito motornih vozil pred nedovoljeno uporabo in Pravilniku UN/ECE št. 118 o enotnih tehničnih predpisih v zvezi z gorljivostjo materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil.

(9)

S Sklepom Sveta z dne 14. marca 2005 je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 121 o enotnih predpisih o homologaciji vozil glede na namestitev in označevanje naprav za ročno upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov ter Pravilniku UN/ECE št. 122 o enotnih tehničnih predpisih za homologacijo vozil kategorij M, N in O glede na njihove ogrevalne sisteme.

(10)

S Sklepom Sveta 2005/614/ES (6) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 94 o določbah o homologaciji vozil glede zaščite potnikov pri čelnem trku in k Pravilniku UN/ECE št. 95 o določbah o homologaciji vozil glede zaščite potnikov pri bočnem trku.

(11)

S Sklepom Sveta 2006/364/ES (7) je Unija potrdila Pravilnik UN/ECE št. 123 o homologaciji nastavljivih sistemov sprednje osvetlitve (AFS) za motorna vozila.

(12)

S Sklepom Sveta 2006/444/ES (8) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 55 o določbah o homologaciji sestavnih delov mehanskih sistemov za spenjanje med seboj povezanih vozil.

(13)

S Sklepom Sveta 2006/874/ES (9) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 107 o enotnih določbah o homologaciji vozil kategorije M2 ali M3 glede na splošno konstrukcijo.

(14)

S Sklepom Sveta 2007/159/ES (10) je Unija potrdila Pravilnik UN/ECE št. 125 o homologaciji motornih vozil glede prednjega vidnega polja voznika motornega vozila.

(15)

S Sklepom Sveta 2009/433/ES (11) je Unija pristopila k Pravilniku UN/ECE št. 61 o enotnih določbah za homologacijo gospodarskih vozil v zvezi z njihovimi zunanjimi štrlečimi deli pred zadnjo steno kabine.

(16)

V skladu z Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (12), lahko proizvajalci vozil, ki želijo odobriti sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izbirajo, ali bodo izpolnjevali zahteve zadevnih direktiv ali ustreznih pravilnikov UN/ECE. Večina zahtev iz direktiv o delih vozil je prevzetih iz ustreznih pravilnikov UN/ECE. Z napredkom tehnologije se pravilniki UN/ECE nenehno spreminjajo, ustrezne direktive pa morajo biti redno posodobljene, da so usklajene z vsebino posameznih pravilnikov UN/ECE. V izogib temu podvajanju je skupina na visoki ravni CARS 21 priporočila nadomestitev več direktiv z ustreznimi pravilniki UN/ECE.

(17)

Direktiva 2007/46/ES predvideva možnost uporabe pravilnikov UN/ECE za namene obvezne ES-homologacije in zamenjavo zakonodaje Unije z navedenimi pravilniki UN/ECE. V skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 je treba homologacijo v skladu s pravilniki UN/ECE, ki se uporabljajo obvezno, šteti za ES-homologacijo v skladu z navedeno uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

(18)

Z nadomestitvijo zakonodaje Unije s pravilniki UN/ECE se prepreči podvajanje tehničnih zahtev ter certificiranja in upravnih postopkov. Poleg tega bi morala homologacija, ki temelji neposredno na mednarodno dogovorjenih standardih, izboljšati dostop do trgov tretjih držav, zlasti držav, ki so pogodbenice revidiranega sporazuma iz leta 1958, in tako okrepiti konkurenčnost industrije Unije.

(19)

Zato Uredba (ES) št. 661/2009 predvideva razveljavitev več direktiv o homologaciji motornih vozil, njihovih priklopnikov in sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ki jih je treba za namene ES-homologacije v skladu z navedeno uredbo nadomestiti z ustreznimi pravilniki UN/ECE.

(20)

Zato je primerno, da se v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 661/2009, ki vsebuje seznam pravilnikov UN/ECE, ki se obvezno uporabljajo, vključijo pravilniki UN/ECE št. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 in 125.

(21)

Uredbo (ES) št. 661/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(22)

Pravilnike UN/ECE, naštete v Prilogi k tej uredbi, je treba uporabljati v skladu z datumi za začetek izvajanja iz člena 13 Uredbe (ES) št. 661/2009.

(23)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 661/2009 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

1.   V skladu z odstavki 2, 3 in 4 ter členom 4 se pravilniki UN/ECE s spremembami in dodatki iz Priloge od 1. novembra 2012 uporabljajo za ES-homologacijo novih tipov vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

2.   Od 1. novembra 2011 se Pravilnik UN/ECE št. 13 H, Dodatek 9 (13), uporablja za ES-homologacijo novih tipov vozil kategorije M1.

3.   Od 1. novembra 2011 se Pravilnik UN/ECE št. 13, Dodatek 3 k spremembam 11 (14) ali Pravilnik UN/ECE št. 13 H, Dodatek 9, uporablja za ES-homologacijo novih tipov vozil kategorije N1.

4.   Od datumov za začetek izvajanja iz preglednice 1 iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 661/2009 naprej se Pravilnik UN/ECE št. 13, Dodatek 3 k spremembam 11, uporablja za ES-homologacijo novih tipov vozil kategorij M2, M3, N2, N3, O3 in O4 glede na njihove sisteme elektronskega nadzora stabilnosti.

Člen 3

1.   V skladu z odstavkoma 2 in 3 ter členom 4 se pravilniki UN/ECE s spremembami in dodatki iz Priloge od 1. novembra 2014 uporabljajo za registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil in njihovih priklopnikov ter prodajo in začetek uporabe novih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

2.   Od 1. novembra 2014 se Pravilnik UN/ECE št. 13, Dodatek 3 k spremembam 11, ali Pravilnik UN/ECE št. 13 H, Dodatek 9, uporablja za registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil kategorije N1.

3.   Od datumov za začetek izvajanja iz preglednice 2 iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 661/2009 naprej se Pravilnik UN/ECE št. 13, Dodatek 3 k spremembam 11, uporablja za registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil kategorij M2, M3, N2, N3, O3 in O4 glede na njihove sisteme elektronskega nadzora stabilnosti.

Člen 4

1.   Brez poseganja v določbe iz odstavka 2 se Pravilnik UN/ECE št. 100, spremembe 00 (15), od 1. maja 2011 iz člena 5 te uredbe uporablja za ES-homologacijo celotnega vozila v skladu z Direktivo 2007/46/ES in ES-homologacijo vozil glede na električno varnost.

2.   Pravilnik UN/ECE št. 100, spremembe 00, se od 1. januarja 2012 uporablja za registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil.

3.   Pravilnik UN/ECE št. 100, spremembe 01 (16), se od 4. decembra 2012 uporablja za ES-homologacijo celotnega vozila v skladu z Direktivo 2007/46/ES in za ES-homologacijo vozila glede na električno varnost.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 31.7.2009, str. 1.

(2)  UL L 346, 17.12.1997, str. 78.

(3)  UL L 290, 17.11.2000, str. 29.

(4)  UL L 139, 23.5.2001, str. 14.

(5)  UL L 183, 6.7.2001, str. 33.

(6)  UL L 217, 22.8.2005, str. 1.

(7)  UL L 135, 23.5.2006, str. 12.

(8)  UL L 181, 4.7.2006, str. 53.

(9)  UL L 337, 5.12.2006, str. 45.

(10)  UL L 69, 9.3.2007, str. 37.

(11)  UL L 144, 9.6.2009, str. 24.

(12)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(13)  UL L 230, 31.8.2010, str. 1.

(14)  UL L 297, 13.11.2010, str. 1.

(15)  UL L 45, 14.2.2009, str. 17.

(16)  UL L 57, 2.3.2011, str. 54.


PRILOGA

„PRILOGA IV

Seznam pravilnikov UN/ECE, ki se obvezno uporabljajo

Št. pravilnika

Predmet

Sprememba

Sklic na UL

Veljavnost

1

Žarometi za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnico z žarilno nitko kategorije R2 in/ali HS1

Spremembe 02

UL L 177, 10.7.2010, str. 1

M, N (1)

3

Odsevne naprave za motorna vozila

Dodatek 10 k spremembam 02

UL L 31, 31.1.2009, str. 1

M, N, O

4

Naprave za osvetlitev zadnjih registrskih tablic za motorna vozila in njihove priklopnike

Dodatek 14 k prvotni različici Pravilnika

UL L 31, 31.1.2009, str. 35

M, N, O

6

Smerne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike

Dodatek 19 k spremembam 01

UL L 177, 10.7.2010, str. 40

M, N, O

7

Sprednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke in gabaritne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike

Dodatek 16 k spremembam 02

UL L 148, 12.6.2010, str. 1

M, N, O

8

Žarometi za motorna vozila (kategorij H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 in/ali H11)

Spremembe 05

Popravek 1 Revizije 4

UL L 177, 10.7.2010, str. 71

M, N (1)

10

Elektromagnetna združljivost

Spremembe 03

UL L 116, 8.5.2010, str. 1

M, N, O

11

Ključavnice in tečaji vrat

Dodatek 2 k spremembam 03

UL L 120, 13.5.2010, str. 1

M1, N1

12

Zaščita voznika pred krmilnim mehanizmom v primeru trčenja

Dodatek 3 k spremembam 03

UL L 165, 26.6.2008, str. 11

M1, N1

13

Zavore pri kategorijah vozil M, N in O

Dodatek 5 k spremembam 10

Popravka 1 in 2 Revizije 6

Dodatek 3 k spremembam 11

UL L 257, 30.9.2010, str. 1

UL L 297, 13.11.2010, str. 183

M, N, O (2)

13-H

Zavore pri osebnih avtomobilih

Dodatek 9 k prvotni različici Pravilnika

UL L 230, 31.8.2010, str. 1

M1, N1  (3)

14

Pritrdišča varnostnih pasov, pritrdilni sistemi ISOFIX in pritrdišča za zgornje privezi ISOFIX

Dodatek 2 k spremembam 06

UL L 321, 6.12.2007, str. 1

M, N

16

Varnostni pasovi, sistemi za zadrževanje potnikov, sistemi za zadrževanje otrok in sistemi za zadrževanje otrok ISOFIX

Dodatek 17 k spremembam 04

UL L 313, 30.11.2007, str. 58

M, N

17

Sedeži, njihova pritrdišča in nasloni za glavo

Spremembe 08

UL L 230, 31.8.2010, str. 81

M, N

18

Zaščita motornih vozil pred nedovoljeno uporabo

Dodatek 2 k spremembam 03

UL L 120, 13.5.2010, str. 29

M2, M3, N2, N3

19

Žarometi za meglo za motorna vozila

Dodatek 2 k spremembam 03

UL L 177, 10.7.2010, str. 113

M, N

20

Žarometi za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni s halogensko žarnico z žarilno nitko (kategorije H4)

Spremembe 03

UL L 177, 10.7.2010, str. 170

M, N (1)

21

Notranja oprema

Dodatek 3 k spremembam 01

UL L 188, 16.7.2008, str. 32

M1

23

Žarometi za vzvratno vožnjo za motorna vozila in njihove priklopnike

Dodatek 15 k prvotni različici Pravilnika

UL L 148, 12.6.2010, str. 34

M, N, O

25

Nasloni za glavo, ločeni ali vgrajeni v naslonjala sedežev

Spremembe 04

Popravek 2 Revizije 1

UL L 215, 14.8.2010, str. 1

M, N

26

Zunanji štrleči deli

Dodatek 1 k spremembam 03

UL L 215, 14.8.2010, str. 27

M1

28

Zvočne signalne naprave in signali

Dodatek 3 k prvotni različici Pravilnika

UL L 185, 17.7.2010, str. 1

M, N

31

„Sealed-beam“ žarometi motornih vozil (SB-žarometi) za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen

Dodatek 7 k spremembam 02

UL L 185, 17.7.2010, str. 15

M, N

34

Preprečevanje tveganj požara (posode za tekoče gorivo)

Dodatek 2 k spremembam 02

UL L 194, 23.7.2008, str. 14

M, N, O

37

Žarnice z žarilno nitko za uporabo v homologiranih svetilkah vozil na motorni pogon in njihovih priklopnikov

Dodatek 34 k spremembam 03

UL L 297, 13.11.2010, str. 1

M, N, O

38

Zadnje svetilke za meglo za vozila na motorni pogon in njihove priklopnike

Dodatek 14 k prvotni različici Pravilnika

Popravek 1 Dodatka 12

UL L 148, 12.6.2010, str. 55

M, N, O

39

Oprema za merjenje hitrosti, vključno z njeno vgradnjo

Dodatek 5 k prvotni različici Pravilnika

UL L 120, 13.5.2010, str. 40

M, N

43

Materiali za varnostno zasteklitev

Dodatek 12 k prvotni različici Pravilnika

UL L 230, 31.8.2010, str. 119

M, N, O

44

Naprave za zadrževanje otrok v motornih vozilih („sistemi za zadrževanje otrok“)

Spremembe 04

Popravek 3 Revizije 2

UL L 306, 23.11.2007, str. 1

M, N

46

Naprave za posredno gledanje in njihova vgradnja

Dodatek 4 k spremembam 02

Popravek 1 Dodatka 4 k spremembam 02

UL L 177, 10.7.2010, str. 211

M, N

48

Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav

Spremembe 04

UL L 135, 23.5.2008, str. 1

M, N, O

55

Sestavni deli mehanskih sistemov za spenjanje med seboj povezanih vozil

Dodatek 1 k spremembam 01

UL L 227, 28.8.2010, str. 1

M, N, O

58

Naprave za zaščito pred podletom od zadaj in njihova vgradnja; zaščita pred podletom od zadaj

Spremembe 02

UL L 232, 30.8.2008, str. 13

N2, N3, O3, O4

61

Gospodarska vozila glede na zunanje štrleče dele pred zadnjo steno kabine

Dodatek 1 k prvotni različici Pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 1

N

66

Trdnost nadgradnje avtobusov

Spremembe 02

UL L 84, 30.3.2011, str. 1

M2, M3

67

Motorna vozila, ki za pogon uporabljajo utekočinjeni naftni plin

Dodatek 7 k spremembam 01

UL L 72, 14.3.2008, str. 1

M, N

73

Bočna zaščita tovornih vozil

Dodatek 1 k prvotni različici Pravilnika

UL L 120, 13.5.2010, str. 49

N2, N3, O3, O4

77

Parkirne svetilke za vozila na motorni pogon

Dodatek 12 k prvotni različici Pravilnika

UL L 130, 28.5.2010, str. 1

M, N

79

Krmilje

Dodatek 3 k spremembam 01

UL L 137, 27.5.2008, str. 25

M, N, O

80

Sedeži v avtobusih

Dodatek 3 k spremembam 01

Popravek 1 sprememb 01

UL L 164, 30.6.2010, str. 18

M2, M3

87

Svetilke za dnevno vožnjo za motorna vozila

Dodatek 14 k prvotni različici Pravilnika

Popravek 1 Revizije 2

UL L 164, 30.6.2010, str. 46

M, N

89

Omejevanje hitrosti vozil

Dodatek 1 k prvotni različici Pravilnika

UL L 158, 19.6.2007, str. 1

M, N

90

Sklopi nadomestnih zavornih oblog in zavornih oblog bobnastih zavor za motorna vozila in njihove priklopnike

Dodatek 11 k spremembam 01

UL L 130, 28.5.2010, str. 19

M, N, O

91

Bočne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike

Dodatek 11 k prvotni različici Pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 69

M, N, O

93

Naprave za zaščito pred podletom od spredaj in njihova vgradnja; zaščita pred podletom od spredaj

Prvotna različica Pravilnika

UL L 185, 17.7.2010, str. 56

N2, N3

94

Zaščita potnikov pri čelnem trku

Dodatek 3 k spremembam 01

Popravek 2 sprememb 01

Popravek 1 Revizije 1

UL L 130, 28.5.2010, str. 50

M1

95

Zaščita potnikov pri bočnem trku

Dodatek 1 k spremembam 02

UL L 313, 30.11.2007, str. 1

M1, N1

97

Alarmni sistemi vozil (VAS)

Revizija 1 – Sprememba 1

UL L 351, 30.12.2008, str. 1

M1, N1

98

Žarometi motornih vozil, opremljeni s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu

Dodatek 13 k prvotni različici Pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 92

M, N

99

Svetlobni viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, za uporabo v homologiranih svetilkah, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, v vozilih na motorni pogon

Dodatek 5 k prvotni različici Pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 151

M, N

100

Električna varnost

Dodatek 1 k prvotni različici Pravilnika

Spremembe 01

UL L 45, 14.2.2009, str. 17

UL L 57, 2.3.2011, str. 54

M, N

102

Naprave za kratko spenjanje vozil; vgradnja homologiranega tipa naprave za kratko spenjanje vozil

Prvotna različica Pravilnika

UL L 351, 30.12.2008, str. 44

N2, N3, O3, O4

105

Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga

Dodatek 1 k spremembam 04

UL L 230, 31.8.2010, str. 253

N, O

107

Vozila kategorij M2 in M3

Spremembe 03

UL L 255, 29.9.2010

M2, M3

110

Posebni sestavni deli za stisnjen zemeljski plin (CNG)

Dodatek 6 k prvotni različici Pravilnika

UL L 72, 14.3.2008, str. 113

M, N

112

Žarometi motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni z žarnico z žarilno nitko in/ali moduli LED

Dodatek 12 k prvotni različici Pravilnika

UL L 230, 31.8.2010, str. 264

M, N

116

Zaščita motornih vozil pred nedovoljeno uporabo

Dodatek 2 k prvotni različici Pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 181

M1, N1

118

Gorljivost materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil

Prvotni Pravilnik

UL L 177, 10.7.2010, str. 263

M3

121

Namestitev in označevanje naprav za ročno upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov

Dodatek 3 k prvotni različici Pravilnika

UL L 177, 10.7.2010, str. 290

M, N

122

Ogrevalni sistemi vozil kategorij M, N in O

Dodatek 1 k prvotni različici Pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 231

M, N, O

123

Nastavljivi sistemi sprednje osvetlitve (AFS) za motorna vozila

Dodatek 4 k prvotni različici Pravilnika

UL L 222, 24.8.2010, str. 1

M, N

125

Prednje vidno polje

Dodatek 2 k prvotni različici Pravilnika

UL L 200, 31.7.2010, str. 38

M1


(1)  Pravilniki UN/ECE št. 1, 8 in 20 se ne uporabljajo za ES-homologacijo novih vozil.

(2)  Za ES-homologacijo novih tipov vozil kategorije N1 in za registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil kategorije N1, vključno z zahtevami glede nadzora pri prevrnitvi in nadzora smeri iz Priloge 21 Pravilnika.

(3)  Za ES-homologacijo novih tipov vozil kategorij N1 in M1 ter za registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil kategorij N1 in M1, vključno z zahtevami iz Priloge 9 Pravilnika.“


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 408/2011

z dne 27. aprila 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 (1) o statističnih podatkih o pesticidih in zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1185/2009 vzpostavlja novi okvir za pripravo primerljivih evropskih statističnih podatkov o prodaji in rabi pesticidov.

(2)

V skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 1185/2009 morajo države članice poslati statistične podatke v elektronski obliki v skladu z ustrezno tehnično obliko, ki jo sprejme Komisija.

(3)

Da se zagotovi zaupnost, bodo prenesene datoteke označene z oznako, s katero bo navedeno, ali so poslani podatki o snovi, kemijskem razredu, kategoriji izdelka ali glavni skupini zaupni ali ne.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice pošljejo statistične podatke o dajanju pesticidov v promet, kot je opisano v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1185/2009, z uporabo oblike za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov (SDMX – Statistical Data and Metadata eXchange). Podatki se pošljejo ali vnesejo v elektronski obliki v enotno vstopno točko za podatke pri Eurostatu.

Države članice pošljejo zahtevane podatke, ki so v skladu s tehničnimi specifikacijami Komisije (Eurostata).

Člen 2

Tehnična oblika za prenos podatkov Komisiji (Eurostatu) je opisana v Prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 324, 10.12.2009, str. 1.


PRILOGA

Oblika za prenos statističnih podatkov o dajanju pesticidov v promet

V prenesenih datotekah so vključeni naslednji podatki:

Številka

Polje

Opombe

1

Država

3-črkovna oznaka (npr. FRA)

2

Leto

npr. 2010

3

Glavna skupina

Kode, navedene v Prilogi III Uredbe (ES) št. 1185/2009, kakor je bila nazadnje posodobljena

4

Kategorije izdelkov

 

5

Kemijski razred

 

6

Snov

 

7

Prodana količina za polja s številkami 3, 4, 5 in 6

Podatki so izraženi v kilogramih snovi

8

Oznaka zaupnosti za polja s številkami 3, 4, 5 in 6

Da/ne


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 409/2011

z dne 27. aprila 2011

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 619/2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 161(3), člena 164(2)(b) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 (2) je odprla stalni javni razpis za izvozna nadomestila za naravno maslo v blokih z oznako ex ex 0405 10 19 9700, masleno olje v posodah z oznako ex ex 0405 90 10 9000 in posneto mleko v prahu z oznako ex ex 0402 10 19 9000 ter določa predpise v zvezi s postopkom. Zlasti določa razpisna obdobja, v katerih je mogoče oddati ponudbe.

(2)

Za boljši odziv na poslabšanje razmer na trgu mleka in mlečnih proizvodov, do katerega je prišlo na začetku leta 2009, je bila Uredba (ES) št. 619/2008 spremenjena, da sta se tako zagotovili dve razpisni obdobji na mesec. Znatno izboljšanje razmer na trgu, ki je temu sledilo, omogoča določitev števila razpisnih obdobij nazaj na eno obdobje mesečno.

(3)

Uredbo (ES) št. 619/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 4(2) Uredbe (ES) št. 619/2008 se uvodne besede tretjega pododstavka nadomestijo z naslednjim:

„Vsako razpisno obdobje se konča ob 13:00 (po bruseljskem času) tretji torek v mesecu z naslednjimi izjemami:“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008. str. 20.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 410/2011

z dne 27. aprila 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 259/2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti točke 8b člena 42 Uredbe,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V sodbi v združenih zadevah C-92/09 in C-93/09 (2) glede obveznosti objave informacij o upravičencih do sredstev iz kmetijskih skladov je Sodišče Evropske unije sklenilo, da objava osebnih podatkov fizičnih oseb, ne da bi se ob tem opravilo razlikovanje glede na ustrezna merila, kot so obdobja, v katerih so prejemali sredstva, pogostost ali vrsta in višina sredstev, ni sorazmerna. Sodišče je tudi presodilo, da so zadevne določbe neveljavne. Ob upoštevanju interesa fizičnih oseb, da se njihovi osebni podatki varujejo, je zaradi uskladitve različnih ciljev obveznosti objave informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), kakor jo določa Uredba Komisije (ES) št. 259/2008 (3), primerno, da se ta obveznost ne uporablja za fizične osebe.

(2)

Zaradi preglednosti je treba torej Uredbo Komisije (ES) št. 259/2008 ustrezno uradno spremeniti, dokler Evropski parlament in Svet ne bosta sprejela nove ureditve, ki bo upoštevala pripombe Sodišča.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 259/2008 se spremeni:

1.

odstavek 1 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„1.   Objava iz člena 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 vsebuje naslednje informacije v zvezi z upravičenci, ki so pravne osebe:“;

(b)

točka (a) se črta;

(c)

točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

„(b)

celotno uradno ime, kakršno je registrirano, kadar so upravičenci pravne osebe z avtonomno pravno osebnostjo v skladu z zakonodajo zadevne države članice;

(c)

celotno ime združenja, kakršno je registrirano ali drugače uradno priznano, kadar so upravičenci združenja pravnih oseb brez lastne pravne osebnosti;“;

2.

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice lahko za pravne osebe objavijo informacije, ki so podrobnejše od tistih iz odstavka 1.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  Sodba z dne 9. novembra 2010 v združenih zadevah C-92/09 in C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR in Hartmut Eifert/Land Hessen, ki še ni bila objavljena v ZOdl.

(3)  UL L 76, 19.3.2008, str. 28.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 411/2011

z dne 27. aprila 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. aprila 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 412/2011

z dne 27. aprila 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje april 2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) ter zlasti prvega odstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 327/98 je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo IX k navedeni uredbi.

(2)

Za kvote iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98 je drugo podobdobje mesec april.

(3)

Iz sporočila v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 327/98 izhaja, da zahtevki za kvoto z zaporedno številko 09.4130, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2011 v skladu s členom 4(1) navedene uredbe, zajemajo količino, ki presega razpoložljivo količino. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine za zadevno kvoto, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz zgoraj navedenega sporočila izhaja, da zahtevki za kvote z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2011 v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 327/98, zajemajo količino, ki je nižja od razpoložljive količine.

(5)

Zato je treba za kvote z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 določiti skupne razpoložljive količine za naslednje kvotno podobdobje v skladu s prvim odstavkom člena 5 Uredbe (ES) št. 327/98.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj mora ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž iz kvote z zaporedno številko 09.4130 iz Uredbe (ES) št. 327/98, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2011, se izdajo dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupne razpoložljive količine v okviru kvot z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 iz Uredbe (ES) št. 327/98 za naslednje kvotno podobdobje so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5.


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje april 2011, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Uredbo (ES) št. 327/98

Kvota za brušeni riž ali manj brušeni riž iz oznake KN 1006 30, določena v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje april 2011

Skupne razpoložljive količine za podobdobje julij 2011

(v kg)

Združene države Amerike

09.4127

 (1)

23 847 531

Tajska

09.4128

 (1)

11 108 417

Avstralija

09.4129

 (1)

713 000

Drugo poreklo

09.4130

0,851981 %

0


(1)  Zahtevki zajemajo količine, ki so nižje ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se sprejmejo.


DIREKTIVE

28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/30


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/56/EU

z dne 27. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve ciprokonazola kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze in tretje delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval ciprokonazol.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev ciprokonazola sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Irski, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Irska je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 12. februarja 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 8. novembra 2010 Komisiji predložila svoj sklep o ciprokonazolu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu ciprokonazola.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo ciprokonazol, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti ciprokonazol v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v sklep Agencije je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno od vlagatelja zahtevati, da predloži dodatne potrditvene informacije o toksičnosti nečistoč v tehničnih specifikacijah, analitskih metodah za nadzor ciprokonazola v tleh, telesnih tekočinah in tkivih, ostankih metabolitov derivatov triazola (TDM) v primarnih posevkih, gojenih rastlinah v kolobarju in proizvodih živalskega izvora ter morebitne motnje endokrinega sistema, dolgoročnem tveganju rastlinojedih sesalcev ter morebitnem okoljskem učinku preferenčnega razpada in/ali pretvorbe zmesi izomerov.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je treba državam članicam omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ciprokonazol, in zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13, in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo veljavne registracije v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev ciprokonazola in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o ciprokonazolu.

(13)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o ciprokonazolu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ciprokonazol kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za ciprokonazol iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje ciprokonazol kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o ciprokonazol. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje ciprokonazol kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje ciprokonazol kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo ciprokonazol. EFSA Journal 2010; 8(11):1897. [73 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„358

ciprokonazol

št. CAS: 94361-06-5

št. CIPAC: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 940 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ciprokonazola ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

prehransko izpostavljenost potrošnikov ostankom derivata metabolita triazol (TDM);

(b)

zaščito vodnih organizmov.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev potrditvenih informacij o:

(a)

toksičnosti nečistoč v tehničnih specifikacijah;

(b)

analitskih metodah za nadzor ciprokonazola v tleh, telesnih tekočinah in tkivih;

(c)

ostankih metabolitov derivatov triazola (TDM) v primarnih posevkih, gojenih rastlinah v kolobarju in proizvodih živalskega izvora;

(d)

dolgoročnem tveganju za rastlinojede sesalce;

(e)

morebitnem okoljskem učinku preferenčnega razpada in/ali pretvorbe zmesi izomerov.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži informacije iz točke (a) 1. decembra 2011, informacije iz točk (b), (c) in (d) do 31. maja 2013 ter informacije iz točk (e) v dveh letih po sprejetju podrobnih navodil.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


28.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/34


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/57/EU

z dne 27. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve fluometurona kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval fluometuron.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev fluometurona sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji) so v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložili nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Grčiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Grčija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 27. januarja 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 14. decembra 2010 Komisiji predložila svoj sklep o fluometuronu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu fluometurona.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fluometuron, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti fluometuron v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v sklep Agencije je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije, ki potrjujejo toksikološke lastnosti rastlinskega metabolita trifluoroocetne kisline in analitske metode za nadzor fluometurona v zraku ter metabolita trifluorometilanilina v tleh in vodi. Če je fluometuron razvrščen v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (7) v „sum povzročitve raka“, zadevne države članice zahtevajo predložitev nadaljnjih informacij o pomembnosti metabolitov v tleh desmetil-fluometurona in trifluorometilanilina za podtalnico.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je treba državam članicam omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fluometuron, in zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13, in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo veljavne registracije v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (8), so pokazale, da se lahko pojavijo težave pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev fluometurona in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o fluometuronu.

(13)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o fluometuronu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fluometuron kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za fluometuron iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje fluometuron kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o fluometuronu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje fluometuron kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje fluometuron kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo fluometuron. EFSA Journal 2011; 9(1):1958. [54 str.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1958. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(8)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„343

fluometuron

št. CAS: 2164-17-2

št. CIPAC: 159

1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea

≥ 940 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid na bombažu.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fluometurona ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni so države članice posebno pozorne na:

(a)

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotovijo, da pogoji uporabe vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme;

(b)

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami; zagotovijo, da pogoji registracije vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja in obveznost za izvajanje programov za spremljanje morebitnega uhajanje fluometurona in metabolitov v tleh desmetil-fluometurona in trifluorometilanilina na občutljivih območjih, kadar je to primerno;

(c)

tveganje za neciljne talne makroorganizme, ki niso deževniki, in neciljne rastline ter zagotovijo, da pogoji registracije vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži potrditvene informacije o:

(a)

toksikoloških lastnostnih rastlinskega metabolita trifluoroocetne kisline;

(b)

analitske metode za nadzor fluometurona v zraku;

(c)

analitske metode za nadzor metabolita trifluorometilanilina v tleh in vodi;

(d)

pomembnosti metabolitov v tleh desmetil-fluometurona in trifluorometilanilina za podtalnico, če je fluometuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščen v „sum povzročitve raka“.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelji Komisiji predložijo informacije iz točk (a), (b) in (c) do 31. marca 2013, informacije iz točke (d) šest mesecev od objave sklepa, ki razvršča fluometuron.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.