ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.100.slv

Uradni list

Evropske unije

L 100

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
14. april 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 359/2011 z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 360/2011 z dne 12. aprila 2011 o izvajanju člena 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

12

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 361/2011 z dne 13. aprila 2011 o izdaji dovoljenja za Enterococcus faecium NCIMB 10415 kot krmni dodatek za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja družba DSM Nutritional Products Ltd, ki jo zastopa družba DSM Nutritional products Sp. z o.o) in o spremembi Uredbe (ES) št. 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 362/2011 z dne 13. aprila 2011 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo monepantel ( 1 )

26

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 363/2011 z dne 13. aprila 2011 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo izoevgenol ( 1 )

28

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 364/2011 z dne 13. aprila 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2008 glede programa nadzora za salmonelo pri nekaterih vrstah perutnine in jajc na Hrvaškem v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku uredb Komisije (EU) št. 925/2010 in (EU) št. 955/2010 ( 1 )

30

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 365/2011 z dne 13. aprila 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

37

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/43/EU z dne 13. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve apnenega žvepla kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES ( 1 )

39

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/44/EU z dne 13. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve azadirahtina kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES ( 1 )

43

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/45/EU z dne 13. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve diklofopa kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

47

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

51

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2011/236/SZVP z dne 12. aprila 2011 o izvajanju Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

58

 

 

2011/237/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora Atalanta/1/2011 z dne 13. aprila 2011 o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 13. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2007/843/ES v zvezi s programom nadzora salmonele pri nekaterih vrstah perutnine in jajc v Tuniziji (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (UL L 42, 16.2.2011)

74

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/1


UREDBA SVETA (EU) št. 359/2011

z dne 12. aprila 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu (1), sprejet v skladu s Poglavjem 2 Naslova V Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2011/235/SZVP določa zamrznitev sredstev in gospodarskih virov nekaterih oseb, ki so odgovorne za resne kršitve človekovih pravic v Iranu. Te osebe in subjekti so navedeni v Prilogi k sklepu.

(2)

Omejevalni okrepi bi se morali nanašati na osebe, ki so vpletene v ali odgovorne za vodenje ali izvajanje hudih kršitev človekovih pravic pri zatiranju miroljubnih protestnikov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, študentov ali drugih oseb, ki zagovarjajo svoje legitimne pravice, vključno s svobodo izražanja, pa tudi osebe, ki so vpletene v ali odgovorne za vodenje ali izvajanje hudih kršitev pravice do poštenega sojenja, mučenje, okrutno, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali vsesplošno, prekomerno in vse pogostejšo uporabo smrtne kazni, vključno z javnimi usmrtitvami, kamenjanjem, obešanjem ali usmrtitvijo mladoletnih prestopnikov v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Irana na področju človekovih pravic.

(3)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben ureditveni ukrep na ravni Unije.

(4)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, še posebej pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(5)

Zaradi resnosti političnih razmer v Iranu ter zaradi zagotovitve skladnosti s postopkom za spremembo in pregled Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP bi moral pristojnost za spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi imeti Svet.

(6)

V okviru postopka za spremembo seznamov v Prilogi I k tej uredbi bi bilo treba določene osebe, subjekte ali organe obvestiti o razlogih za vključitev na seznam, da bi jim dali možnost predložitve pripomb. Kadar se predložijo pripombe ali se predstavi nov prepričljiv dokaz, bi moral Svet svojo odločitev preučiti glede na navedene pripombe in ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(7)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji je treba imena in priimke ter druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti, razkriti javnosti. Pri vsakršni obdelavi osebnih podatkov bi bilo treba upoštevati določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(8)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta uredba začeti veljati na dan njene objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii)

dokumente o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih;

(b)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c)

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na, njihovo prodajo, najem ali hipoteko;

(e)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Zamrznejo so vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom, navedenim v Prilogi I, so v njihovi lasti ali s katerimi ti razpolagajo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 3

1.   V Prilogi I je seznam oseb, ki jih je Svet v skladu s členom 2(1) Sklepa 2011/235/SZVP določil kot odgovorne za resne kršitve človekovih pravic v Iranu, ter osebe, subjekti in organi, povezani z njimi.

2.   V Prilogi I so navedeni tudi razlogi za uvrstitev navedenih zadevnih oseb, subjektov in organov na seznam.

3.   Priloga I vsebuje tudi informacije, če so te na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov. Pri fizičnih osebah lahko te informacije vključujejo imena in priimke, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2, lahko pristojni organi držav članic iz Priloge II pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, po tem, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb iz Priloge I in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter za stroške komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih poklicnih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, če država članica najmanj dva tedna pred izdajo dovoljenja vsem drugim državam članicam in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno dovoljenje.

2.   Zadevna državna članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic iz Priloge II dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne zastave, določene pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščen v Prilogo I, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

zadevna sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako zastavno pravico ali priznane kot veljavne v taki sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zastavna pravica ali sodba ni v korist oseb, subjektov ali organov iz Priloge I in

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna državna članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščena na seznam v Prilogi I,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se nakažejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na tak račun. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 2 in če mora oseba, subjekt ali organ s seznama v Prilogi I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za zadevno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je odločil, da:

(i)

se bodo sredstva ali gospodarski viri uporabili za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I in

(ii)

plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2) in

(b)

zadevna država članica je najmanj dva tedna pred izdajo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje.

Člen 8

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Prepoved iz člena 2(2) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali sredstva ali gospodarske vire na razpolago, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 9

1.   Brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti ter organi:

(a)

pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, v katerih prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter predložijo te informacije Komisiji neposredno ali prek držav članic in

(b)

s pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju teh informacij.

2.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 10

Države članice in Komisija se medsebojno nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in druga drugi predložijo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti informacije glede kršitev, problemov pri izvrševanju in sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 11

Komisija je pooblaščena za spremembe Priloge II na podlagi informacij, ki so jih predložile države članice.

Člen 12

1.   Če Svet odloči, da za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljajo ukrepi iz člena 2(1), ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar se predloži odgovor ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

Člen 13

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 14

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki iz Priloge II.

Člen 15

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih in vseh plovilih, ki so v sodni pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju Unije ali drugod, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, registrirane ali ustanovljene po pravu države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, v celoti ali delno opravljenim v Uniji.

Člen 16

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 12. aprila 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Glej stran 51 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 2(1)

Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Kraj rojstva: Teheran, Iran Datum rojstva: 1961

Vodja iranske državne policije. Sile pod njegovim vodstvom so izvajale brutalne napade na miroljubne protestnike, tudi nasilen nočni napad na nastanitvene objekte Univerze v Teheranu 15. junija 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Vodja Ansar-e Hezbollah in polkovnik v IRGC. Soustanovil je Ansar-e Hezbollah. Ta paravojaška enota je bila odgovorna za izredno nasilje med izvajanjem represivnih ukrepov nad študenti in univerzami v letih 1999, 2002 in 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Namestnik vodje kopenskih sil IRGC.

Bil je neposredno in osebno odgovoren za nasilno zatrtje protestov skozi vse poletje 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Namestnik poveljnika sil Basij, nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek Seyyed al-Shohada je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran in je imel ključno vlogo pri brutalnem zatrtju protestov leta 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Vodja oddelka Rassoulollah znotraj IRGC, od novembra 2009 pristojen za območje širšega Teherana. Oddelek Rassoulollah je pristojen za zagotavljanje varnosti na območju širšega Teherana in je imel ključno vlogo pri brutalnem zatrtju protestov leta 2009. Odgovoren za nasilje nad protestniki v času dogodkov okoli Noči Ašure decembra 2009 in po tem.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(a.k.a. “Aziz Jafari”)

Kraj rojstva: Yazd (Iran) - Datum rojstva: 1. 9. 1957

Generalni poveljnik IRGC. IRGC in baza Sarollah sta imela pod poveljstvom generala Aziza Jafarija ključno vlogo pri nezakonitemu vmešavanju v predsedniške volitve leta 2009; aretirali so in zadrževali politične aktiviste, spopadali pa so se tudi s protestniki na ulicah.

 

7.

KHALILI Ali

 

General IRGC, vodja medicinske enote v bazi Sarollah. Podpisal je pismo, poslano Ministrstvu za zdravje 26. junija 2009, v katerem prepoveduje izročitev dokumentov ali zdravniških spričeval komur koli, ki je bil poškodovan ali hospitaliziran med dogodki po volitvah.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran. Oddelek Seyyed al-Shohada je imel ključno vlogo pri organizaciji zatrtja protestov.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Kraj rojstva: Nadžaf (Irak) Datum rojstva: približno 1952

Poveljnik sil Basij. Naqdi je bil kot poveljnik sil Basij znotraj IRGC odgovoren za zlorabe s strani sil Basij, ki so se zgodile ob koncu leta 2009, oziroma je pri njih sodeloval; sem sodi tudi nasilni odziv na proteste ob Noči Ašure, kjer je bilo do 15 mrtvih, več sto protestnikov pa aretiranih.

Pred njegovim imenovanjem za poveljnika sil Basij oktobra 2009 je bil Naqdi vodja obveščevalne enote sil Basij, odgovoren za zasliševanje oseb, aretiranih ob zatrtju protestov po volitvah.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan (Iran) - Datum rojstva: 1963

Namestnik vodje iranske državne policije. Radan je bil kot namestnik vodje iranske državne policije od leta 2008 odgovoren za pretepe, umore in samovoljne aretacije ter priprtja protestnikov, ki so jih izvajale policijske sile.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Nekdanji vodja teheranske policije (do januarja 2010). Azizollah Rajabzadeh je kot poveljnik sil pregona na območju širšega Teherana najvišji uradnik, obtožen za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Vodja teheranske policije, nekdanji namestnik vodje iranske državne policije, odgovoren za policijske operacije. Pristojen je za usklajevanje operacij zatiranja (za Ministrstvo za notranje zadeve) v iranskem glavnem mestu.

 

13.

TAEB Hossein

Kraj rojstva: Teheran Datum rojstva: 1963

Nekdanji poveljnik sil Basij (do oktobra 2009). Trenutno namestnik poveljnika obveščevalne enote IRGC. Sile pod njegovim poveljem so sodelovale pri množičnemu pretepanju, umorih, pridržanju in mučenju miroljubnih protestnikov.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Vodja sodstva v Mašhadu. Sojenja so pod njegovim nadzorom potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev in ob zanašanju na priznanja, pridobljena pod pritiskom in z mučenjem. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Kraj rojstva: Najafabad (Iran) - Datum rojstva: 1945

Nekdanji iranski generalni tožilec do septembra 2009 (nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času predsedovanja Katamija). Kot iranski generalni tožilec je po prvih protestih po volitvah odredil in nadziral uprizorjena sojenja, v okviru katerih se niso spoštovale pravice obtožencev, niti ti niso smeli imeti odvetnika. Odgovoren je tudi za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere zapornikov, povezanih s krizo po volitvah; in redno grozil družinam zapornikov, da bi slednje utišal. Odigral je ključno vlogo pri izdajanju odredb o zadržanju v centru za pridržanje Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Sodnik revolucionarnega sodišča v Mašhadu. Sojenja so v njegovi pristojnosti potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja poštenih postopkov zaslišanja.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Sodnik revolucionarnega sodišča v Teheranu. Sodeloval je v sojenjih protestnikom. Sodstvo ga je zaslišalo v zvezi s pozivi na sodišče s strani centra za pridržanje Kahrizak. Odigral je ključno vlogo pri izdajanju odredb o zadržanju zapornikov v centru za pridržanje Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheranski generalni tožilec od avgusta 2009. Dolatabadijev urad je obtožil veliko število protestnikov, vključno s posamezniki, ki so sodelovali na protestih decembra 2009 ob Noči Ašure. Septembra 2009 je odredil zaprtje Karroubijevega urada in aretacijo več reformističnih politikov, junija 2010 pa je prepovedal dve reformistični politični stranki. Njegov urad je protestnike obtožil moharebeha, tj. sovraštva do boga, za kar je predpisana smrtna kazen; tistim, ki jih je čakala smrtna kazen, pa ni omogočil poštenega sojenja. Njegov urad si je prav tako za tarče izbiral in aretiral reformiste, aktiviste za človekove pravice in predstavnike medijev, vse kot del širokega zatrtja politične opozicije.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Sodnik in vodja v podružnici 28 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah. Izrekel je dolge zaporne kazni v okviru nepoštenih sojenj družbenim in političnim aktivistom ter novinarjem, izrekel pa je tudi več smrtnih kazni protestnikom ter družbenim in političnim aktivistom.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Kraj rojstva: Ejiyeh - Datum rojstva: približno 1956

Iranski generalni tožilec od septembra 2009 in tiskovni predstavnik sodstva (nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času volitev leta 2009). Medtem ko je bil minister za obveščevalne dejavnosti med volitvami so bili obveščevalni uradniki pod njegovim poveljem odgovorni za zadrževanje in mučenje več sto aktivistov, novinarjev, disidentov in reformističnih politikov ter za zagotavljanje njihovih lažnih priznanj pod pritiskom. Poleg tega so politične osebnosti prisilili v lažna priznanja ob neznosnem zasliševanju, ki je vključevalo mučenje, zlorabo, izsiljevanje in grožnje družinskim članom.

 

22.

MORTAZAVI Said

Kraj rojstva: Meybod, Yazd (Iran) - Datum rojstva: 1967

Vodja iranske službe za boj proti tihotapljenju, nekdanji teheranski generalni tožilec do avgusta 2009. Kot teheranski generalni tožilec je izdal splošno odredbo, ki so jo uporabili za zadržanje več sto aktivistov, novinarjev in študentov. Avgusta 2010 je bil razrešen s položaja po preiskavi, ki jo je sprožilo iransko sodstvo v zvezi z njegovo vlogo pri smrti treh moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Podružnici 26 in 28 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah; izrekel je dolge zaporne kazni v okviru nepoštenih sojenj aktivistom za človekove pravice, izrekel pa je tudi več smrtnih kazni protestnikom.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Namestnik tožilca v Mašhadu. Sojenja, ki jih je vodil, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Sodnik in vodja v podružnici 15 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah; kot sodnik je poleti 2009 vodil uprizorjena sojenja in v okviru teh na smrt obsodil dva monarhista. Več kot sto političnih zapornikov, aktivistov za človekove pravice in protestnikov je obsodil na dolge zaporne kazni.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Vodja sodstva v Vzhodnem Azerbajdžanu. Bil je odgovoren za sojenje Sakinehu Mohammadi-Ashtianiju.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Sodnik v podružnici 36 prizivnega sodišča v Teheranu. Potrdil je dolgoročne zaporne obsodbe in smrtne obsodbe zoper protestnike.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Sodnik revolucionarnega sodišča v Mašhadu. Sojenja so v njegovi pristojnosti potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Vodja oddelka 350 v zaporu Evin. Večkrat je uporabil nesorazmerno nasilje nad zaporniki.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Vodja iranske organizacije za zapore. Na tem položaju je sodeloval pri masovnem priprtju političnih protestnikov in pri prikrivanju zlorab v okviru zapornega sistema.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Pomočnik sekretarja generalne uprave za zapore v Teheranu - nekdanji vodja zapora Evin v Teheranu do oktobra 2010, torej v obdobju, ko je prihajalo do mučenja. Kot nadzornik je večkrat grozil zapornikom in izvajal pritisk nad njimi.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kot namestnik vodje iranske organizacije za zapore je bil odgovoren za zlorabe in kratenje pravic v centrih za pridržanje. Odredil je premestitev več zapornikov v samico.

 


PRILOGA II

Seznam pristojnih organov držav članic iz člena 4(1), člena 5(1), člena 7 in člena 9(1) ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

A.

Pristojni organi posameznih držav članic:

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRČIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo:

Evropska komisija

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 22955585

Telefaks: +32 22990873


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/12


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 360/2011

z dne 12. aprila 2011

o izvajanju člena 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1) in zlasti člena 16(1) in (2) navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji.

(2)

Glede na resnost razmer v Libiji bi bilo treba na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011 dodati še druge osebe in subjekte.

(3)

Poleg tega bi bilo treba umakniti eno osebo s seznama v Prilogi III ter posodobiti podatke o nekaterih osebah in subjektih s seznamov v prilogah II in III k navedeni uredbi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se nadomestita z besedili iz prilog I oziroma II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 12. aprila 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA II

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 6(1)

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Hči Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Številka potnega lista: B/002210. Datum rojstva: 20. 9. 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljevanje vojaškim enotam, vpletenim v zatiranje protestov.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Letnica rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Voditelj revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Odgovoren za izdajo ukaza za zatiranje protestov in zlorabo človekovih pravic.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Letnica rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Svetovalec za nacionalno varnost. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Direktor fundacije Gadafi. Številka potnega lista: B014995. Datum rojstva: 25. 6. 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Javno spodbujanje k nasilju nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Položaj: direktor službe za zunanjo varnost.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

8.

JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis

Položaj: minister za obrambo.

Naziv: generalmajor. Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Položaj: sekretar za javne službe.

Letnica rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Letnica rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

11.

QADHAFI, Saadi

Položaj: poveljnik posebnih enot. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljevanje vojaškim enotam, vpletenim v zatiranje protestov.

Datum rojstva: 27. 5. 1973. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Letnica rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

13.

AL-SENUSSI, polkovnik Abdullah

Položaj: direktor vojaške obveščevalne službe.

Letnica rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

Subjekti

1.

Central Bank of Libya (CBL)

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja njegovega režima.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

2.

Libyan Investment Authority

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja njegovega režima.

Znan tudi pod imenom: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

3.

Libyan Foreign Bank

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja njegovega režima.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja njegovega režima.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

5.

Libyan National Oil Corporation

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja njegovega režima.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011.“


PRILOGA II

„PRILOGA III

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 6(2)

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDULHAFIZ, polkovnik Mas'ud

Funkcija: poveljnik oboroženih sil.

Tretji v liniji poveljevanja oboroženih sil. Pomembna vloga v vojaški obveščevalni službi.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952

Država rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora. Tesen

sodelavec Moamerja GADAFIJA.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Pomemben član režima. Svak Moamerja

GADAFIJA.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Funkcija: namestnik direktorja vojaške obveščevalne službe.

Visok član režima.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Država rojstva: Sirte, Libija.

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Funkcija: vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov. Št. potnega lista: B010574

Datum rojstva: 1.7.1950

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: vodja osebnih varnostnikov Moamerja GADAFIJA.

Datum rojstva: 1946

Država rojstva: Houn, Libija.

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Datum rojstva: 1952

Država rojstva: Egipt.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. Od leta 1995 naj bi poveljeval elitnemu vojaškemu bataljonu za Gadafijevo osebno varnost in imel ključno vlogo v službi za zunanjo varnost. Sodeloval je pri načrtovanju operacij proti libijskim nasprotnikom režima v tujini in bil neposredno udeležen v terorističnih dejavnostih.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rojstva: 1948

Država rojstva: Sirte, Libija.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. V osemdesetih letih je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za številne smrtne žrtve v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Datum rojstva: 1952

Kraj rojstva: Al Baida, Libija.

Žena Moamerja GADAFIJA.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Traghen

Vodja Gadafijevega kabineta.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

12.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Genzur.

Direktor službe za notranjo varnost.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Rojen 29. marca 1970, avstrijski državljan (št. potnega lista: P1362998, veljaven od 6. novembra 2006 do 5. novembra 2016).

Tesno povezan z režimom in namestnik generalnega direktorja libijskega državnega sklada (‚Libyan Investment Authority‘), član odbora v nacionalni naftni družbi (‚National Oil Corporation‘) in podpredsednik ‚First Energy Bank‘ v Bahrajnu.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa (Congrès général du peuple); vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Ministrski predsednik vlade polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Datum rojstva: 1935

Minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija)

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4.5.1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013)

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1958

Številka potnega lista: B/0105075 (veljaven do konca 2013)

Minister za promet v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013)

Tesni sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi; nekdanji direktor radiotelevizije; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

25.

AL KADAFI, Kuren Salih Kuren

 

Libijski veleposlanik v Čadu. Odšel iz Čada v Sabha. Neposredno vpleten v novačenje in usklajevanje plačancev za režim.

12.4.2011

26.

AL KUNI polkovnik Amid Husain

 

guverner Ghata (južna Libija). Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

12.4.2011


Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) Tajora, Tripoli, Libija

Tajora, Tripoli, Libija, ustanovljen z vladnim odlokom št. 60/2006 (Legislation number: 60/2006 by Libyan General People’s Committee)

Tel.: (+218) 21.369,

faks: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima.

10.3.2011

2.

Sklad za ekonomski in socialni razvoj (Fonds de développement économique et social, FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross – PO Box: 93599 Libija - Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893,

faks: +218 21 491 8893, e-pošta: info@esdf.ly

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

Spletno mesto: http://www.laaico.com

Družba je bila ustanovljena leta 1981.

76351 Janzour–Libija.

81370 Tripoli–Libija

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867

E-pošta: info@laaico.com

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

4.

Sklad Gadafi za dobrodelna združenja in razvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Kontaktni podatki uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Tel.: (+218) 214778301, faks: (+218) 214778766, e-pošta: info@gicdf.org

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

5.

Sklad Waatassimou (Fondation Waatassimou)

Sedež v Tripoliju.

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

6.

Generalni urad libijske radiotelevizije

Kontaktni podatki:

tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

faks: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-pošta: info@ljbc.net

Z udeležbo v kampanjah dezinformiranja v okviru izvajanja nasilja nad protestniki javno hujskal k sovraštvu in nasilju.

21.3.2011

7.

Revolucionarna straža

 

Vpletena v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

Al Baida,

Libija

Tel.:

+218 21-361-2429

Faks:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank je poslovna banka v Libiji. Ustanovljena je bila leta 1970, sedež pa ima v mestu Al Baida v Libiji. Nahaja se v Tripoliju in Al Baidi in ima podružnice v Libiji. Je v 100-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libija

Tel.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Faks:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-pošta:

info@gumhouria-bank.com.ly

Spletno mesto:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank je poslovna banka v Libiji. Ustanovljena je bila leta 2008 z združitvijo bank Al Ummah in Gumhouria. Je v 100-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libija

Tel.:

+218 21-379-0022

Faks:

+218 21-333-7922

E-pošta:

info@saharabank.com.ly

Spletno mesto:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank je poslovna banka v Libiji. Je v 81-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libija

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libija

Tel.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Faks: +218 21-360-5174

E-pošta: info@raslanuf.ly

Spletno mesto: www.raslanuf.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

13.

Brega

Sedež: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222

Faks: 3610818

Telefaks: 30460 / 30461 / 30462

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libija

Tel.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Faks:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-pošta: info@soc.com.ly

Spletno mesto: www.soc.com.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Pisarne: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libija

Poštni naslov: P.O. Box 395

Tripoli

Libija

Tel.: +218 21-3331116

Faks: +218 21-3337169

Telefaks: 21058

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. 1100 Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; E-pošta: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218)214870714;

Tel.: (218)214870745;

Tel.: (218)213338366;

Tel.: (218)213331533;

Tel.: (218)213333541;

Tel.: (218)213333544;

Tel.: (218)213333543;

Tel.: (218)213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545

Libijska hčerinska družba centralne banke Libije.

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (a.k.a. Oil Libya Holding Company)

 

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Faks: +218.21.334.5188

e-pošta: info@ethic.ly

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libija; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libija);

Tel.: (218) 213622262

Faks: (218) 213622205

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company)

 

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; a.k.a. National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libija

Tel.: (218) 213332411

Tel.: (218) 213368741

Tel.: (218) 213368742

Faks: (218) 214446743

E-pošta: info@nwd-ly.com

Spletno mesto: www.nwd-ly.com

Libijska podružnica nacionalne naftne družbe (National Oil Corporation – NOC).

Ta družba je bila ustanovljena leta 2010 z združitvijo družb National Drilling Co. in National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (a.k.a. NAGECO; a.k.a. North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libija

Tel.: (218) 215634670/4

Faks: (218) 215634676

E-pošta: nageco@nageco.com

Spletno mesto: www.nageco.com

Libijska podružnica nacionalne naftne družbe (National Oil Corporation – NOC).

Leta 2008 je družba NOC postala 100-odstotna lastnica NAGECO.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libija

Libijska podružnica nacionalne naftne družbe (National Oil Corporation – NOC).

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli

Mešana družba: Total in nacionalna naftna družba (NOC)

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (a.k.a. ZOC; a.k.a. Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libija

Mešana družba: Occidental in nacionalna naftna družba (NOC)

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (a.k.a. Harouge; a.k.a. Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libija

Mešana družba: Petro Canada in nacionalna naftna družba (NOC)

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK. Dodatne informacije: reg. št. 01612618 (UK)

Podružnica nacionalne naftne družbe (NOC), registrirana v UK.

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK. Dodatne informacije: reg. št. 02439691

Podružnica nacionalne naftne družbe (NOC), registrirana v UK.

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Dodatne informacije: reg. št. 01794877 (UK)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK. Dodatne informacije: reg. št. 06962288 (UK)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki. Dodatne informacije: reg. št. 1510484 (BVI)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki (British Virgin Islands – BVI).

Dodatne informacije: reg. št. 1526359 (BVI)

Subjekt v lasti Saadi Gadafi, registriran na Britanskih Deviških otokih.

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki. Dodatne informacije: reg. št. 1534407 (BVI)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man (Isle of Man – IOM).

Dodatne informacije: reg. št. 59058C (IOM)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Otoku Man.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (a.k.a. Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libija

V lasti ali pod nadzorom NOC.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Nemčija

V lasti ali pod nadzorom NOC.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libija.

Tel. (sedež):+ 218 (21) 602 093

Faks (sedež): + 218 (22) 30970

V 100-odstotni lasti libijske vlade.

12.4.2011“


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 361/2011

z dne 13. aprila 2011

o izdaji dovoljenja za Enterococcus faecium NCIMB 10415 kot krmni dodatek za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja družba DSM Nutritional Products Ltd, ki jo zastopa družba DSM Nutritional products Sp. z o.o) in o spremembi Uredbe (ES) št. 943/2005

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. V skladu s členom 10 navedene uredbe je treba ponovno oceniti dodatke, dovoljene v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Pripravek Enterococcus faecium NCIMB 10415 je bil v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljen brez časovne omejitve kot krmni dodatek za teleta do 6 mesecev z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004 (3), za piščance za pitanje in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 943/2005 (4), za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 (5), za pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 252/2006 (6) ter za mačke in pse z Uredbo Komisije (ES) št. 102/2009 (7). Navedeni dodatek je bil naknadno vpisan v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod v skladu s členom 10(1)(b) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno Enterococcus faecium NCIMB 10415 kot krmnega dodatka za piščance za pitanje, da se navedeni dodatek uvrsti v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 22. junija 2010 (8) navedla, da Enterococcus faecium NCIMB 10415 pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da njegova uporaba lahko poveča končno telesno težo piščancev za pitanje. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Evropske unije za krmne dodatke, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena Enterococcus faecium NCIMB 10415 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi I k tej uredbi.

(6)

Ker se s to uredbo izda novo dovoljenje, je treba črtati vnos za Enterococcus faecium NCIMB 10415 za piščance za pitanje iz Uredbe (ES) št. 943/2005.

(7)

Ker spremembe pogojev za izdajo dovoljenja niso povezane z varnostnimi razlogi, je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za odstranitev obstoječih zalog premiksov in krmnih mešanic.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge I, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 943/2005 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Premiksi in krmne mešanice, ki vsebujejo Enterococcus faecium NCIMB 10415, označen v skladu z Direktivo 70/524/EGS, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zalog.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(3)  UL L 243, 15.7.2004, str. 10.

(4)  UL L 159, 22.6.2005, str. 6.

(5)  UL L 195, 27.7.2005, str. 6.

(6)  UL L 44, 15.2.2006, str. 3.

(7)  UL L 34, 4.2.2009, str. 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1661.


PRILOGA I

Identifi-kacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, ki jo zastopa DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Sestava dodatka

pripravek Enterococcus faecium

NCIMB 10415 vsebuje najmanj:

 

prevlečena oblika (s šelakom):

2 × 1010 CFU/g dodatka

 

v drugih mikroinkapsuliranih oblikah:

1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analitska metoda  (1)

metoda štetja: na premazani plošči z uporabo žolčnega eskulin azidnega agarja

identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

piščanci za pitanje

 

3 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Uporaba je dovoljena v krmi, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: dekokinat, natrijev monenzin, robenidin hidroklorid, diklazuril ali semduramicin.

4. maj 2021


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije za krmne dodatke: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


PRILOGA II

Priloga I k Uredbi (ES) št. 943/2005 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Št. ES

 

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium z vsebnostjo najmanj:

 

v mikroinkapsulirani obliki:

1,0 × 1010 CFU/g dodatka

 

v granulah:

3,5 × 1010 CFU/g dodatka

Prašiči za pitanje

0,35 × 109

1,0 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve“


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 362/2011

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo monepantel

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 je treba določiti mejne vrednosti ostankov za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Monepantel je trenutno vključen v razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 kot dovoljena snov za mišičje, maščevje, jetra in ledvice ovc in koz, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Začasne najvišje mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za navedeno snov za koze bodo prenehale veljati 1. januarja 2011.

(4)

Evropski agenciji za zdravila je bil predložen zahtevek za podaljšanje izteka veljavnosti za začasne MRL obstoječega vnosa za monepantel, ki velja za koze.

(5)

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil podaljšanje obdobja, za katero veljajo začasne MRL za monepantel za koze.

(6)

Vnos za monepantel v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 je zato treba spremeniti in podaljšati veljavnost začasnih MRL za koze. Začasne mejne vrednosti ostankov iz navedene razpredelnice za monepantel za koze morajo prenehati veljati 1. januarja 2012.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Vnos za monepantel v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 se nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe (v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„monepantel

monepantel-sulfon

ovce

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Se ne uporablja pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

koze

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2012.

Se ne uporablja pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom“


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/28


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 363/2011

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo izoevgenol

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki jih je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 je treba določiti mejne vrednosti ostankov za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Evropski agenciji za zdravila je bil predložen zahtevek za določitev mejnih vrednosti ostankov (v nadaljevanju: MRL) za izoevgenol za atlantskega lososa in postrv šarenko.

(4)

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil določitev mejnih vrednosti ostankov za izoevgenol za ribe kostnice, ki se nanaša na mišičje in kožo v naravnem razmerju.

(5)

Razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 je zato treba spremeniti in vključiti mejne vrednosti ostankov za snov izoevgenol za ribe kostnice.

(6)

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zainteresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni za uskladitev z novimi MRL.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. julija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

V razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednja snov:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe (v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„izoevgenol

izoevgenol

ribe kostnice

6 000 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

se ne uporablja

učinkovine, ki delujejo na živčni sistem/učinkovine, ki delujejo na centralni živčni sistem“


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/30


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 364/2011

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2008 glede programa nadzora za salmonelo pri nekaterih vrstah perutnine in jajc na Hrvaškem v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku uredb Komisije (EU) št. 925/2010 in (EU) št. 955/2010

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti člena 9(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (2), in zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav, (3) in zlasti člena 23(1) in člena 26(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (4) določa zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz navedenega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo. Določa tudi, da se uvoz blaga, ki ga zajema navedena uredba, v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo opravita le iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, ki so navedeni v stolpcih 1 in 3 razpredelnice iz dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Opredelitev jajc iz točke 5.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (5) ne zajema kuhanih jajc, zajema pa jih opredelitev jajčnih izdelkov iz točke 7.3 Priloge I k navedeni uredbi. Zato bi bilo treba ustrezno oznako harmoniziranega sistema (HS) Svetovne carinske organizacije, tj. 04.07, vključiti tudi v vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008.

(3)

Če se jajčni izdelki, ki spadajo v oznako HS 04.07 in izvirajo iz območja, za katerega veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, uvozijo v Unijo, morajo biti predtem ustrezno obdelani za uničenje povzročiteljev bolezni. Pri tem je treba upoštevati nekatere obdelave za jajčne izdelke, ki jih kot standarde za mednarodno trgovino priporoča Kodeks o zdravstvenem varstvu kopenskih živali Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE), ter jih vključiti v Potrdilo o zdravstvenem stanju živali v delu II vzorca veterinarskega spričevala za jajčne izdelke.

(4)

Vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa pravila za nadzor salmonele pri različnih populacijah perutnine v Uniji. Zakonodaja Unije za posamezne vrste ali kategorije določa sezname tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati živali in valilna jajca, ki jih zajema navedena uredba; navedena uredba pa tudi določa, da mora zadevna tretja država za vključitev na te sezname ali za ohranitev na njih Komisiji predložiti program nadzora salmonele, ki vsebuje enaka jamstva kot nacionalni programi nadzora salmonele v državah članicah.

(6)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2008 z dne 18. decembra 2008 o odobritvi programov nadzora za salmonelo v nekaterih tretjih državah v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter o pripravi seznamov programov nadzora aviarne influence v nekaterih tretjih državah in o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 (6) so bili odobreni programi nadzora za salmonelo, ki jih je Hrvaška predložila 11. marca 2008, pri matični perutnini Gallus gallus in njenih valilnih jajcih, kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in njihovih konzumnih jajcih ter enodnevnih piščancih vrste Gallus gallus, namenjenih za razplod ali nesenje.

(7)

Programi nadzora, ki jih je Hrvaška predložila 11. marca 2008, vsebujejo tudi jamstva v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 za nadzor salmonele v vseh ostalih jatah Gallus gallus. Te programe je zato prav tako treba odobriti. Uredbo (ES) št. 1291/2008 je zato treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Vnos za Hrvaško na seznamu iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je treba spremeniti, da se upošteva odobritev programov nadzora salmonele pri vseh jatah Gallus gallus.

(9)

Z Odločbo Komisije 2007/843/ES z dne 11. decembra 2007 o odobritvi programov nadzora za Salmonello v matičnih jatah Gallus gallus v nekaterih tretjih državah v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Odločbe 2006/696/ES v zvezi z nekaterimi zahtevami javnozdravstvenega varstva pri uvozu perutnine in valilnih jajc (7) je bil odobren program nadzora salmonele v jatah matičnih kokoši, ki ga je Tunizija predložila v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003. Program, ki ga je predložila Tunizija, je bil iz navedene odločbe, kakor jo spreminja Sklep Komisije 2011/238/EU (8), izbrisan, ker je Tunizija opustila program. Vnos za Tunizijo na seznamu iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je treba spremeniti, da se upošteva navedeni izbris.

(10)

Uredbi (ES) št. 798/2008 in (ES) št. 1291/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Uredba Komisije (EU) št. 925/2010 z dne 15. oktobra 2010 o spremembi Odločbe 2007/777/ES in Uredbe (ES) št. 798/2008 o tranzitu skozi Unijo perutnine in perutninskih proizvodov iz Rusije (9) vsebuje pri vnosu za Izrael (IL-2) v stolpcu 7 razpredelnice iz Priloge II k navedeni uredbi očitno napako, ki jo je treba popraviti. Popravljena uredba se mora uporabljati od datuma začetka veljavnosti navedene uredbe.

(12)

Uredba Komisije (EU) št. 955/2010 z dne 22. oktobra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 798/2008 glede uporabe cepiv proti atipični kokošji kugi (10) vsebuje napako v vzorcu veterinarskega spričevala za perutninsko meso (POU) iz Priloge k navedeni uredbi. Napaka zadeva vnos „Način obdelave“, ki je bil po pomoti vnesen v rubriko I.28 dela I (Podrobnosti odpremljene pošiljke) navedenega spričevala. Vnos „Način obdelave“ se ne uporablja za perutninsko meso in ga je zato treba črtati iz vzorca spričevala. To napako je treba popraviti.

(13)

Primerno je določiti prehodno obdobje, da se državam članicam in industriji omogoči, da sprejmejo potrebne ukrepe za upoštevanje veljavnih zahtev za izdajanje veterinarskih spričeval po popravku Uredbe (EU) št. 955/2010.

(14)

Uredbi (EU) št. 925/2010 in (EU) št. 955/2010 je zato treba ustrezno popraviti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 798/2008

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 1291/2008

Člen 1 Uredbe (ES) št. 1291/2008 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Programi nadzora, ki jih je Hrvaška Komisiji predložila 11. marca 2008 v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 2160/2003, so odobreni za salmonelo pri vseh jatah Gallus gallus.“

Člen 3

Popravek Uredbe (EU) št. 925/2010

V Prilogi II k Uredbi (EU) št. 925/2010 se v vnosu za Izrael (IL-2) stolpec 7 spremeni:

(a)

v vrstici za vzorce veterinarskega spričevala „BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP“ se datum „1.5.2010“ nadomesti s črko „A“;

(b)

v vrstici za vzorec veterinarskega spričevala „WGM“ se „A“ izbriše.

Člen 4

Popravek Uredbe (EU) št. 955/2010

V točki (a) Priloge k Uredbi (EU) št. 955/2010 se v rubriki I.28 v delu I vzorca veterinarskega spričevala za perutninsko meso (POU) črtata besedi „Način obdelave“.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2011.

Vendar se člen 3 uporablja od 5. novembra 2010, člen 4 pa od 1. julija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(3)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(4)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(5)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(6)  UL L 340, 19.12.2008, str. 22.

(7)  UL L 332, 18.12.2007, str. 81.

(8)  Glej stran 73 tega Uradnega lista.

(9)  UL L 272, 16.10.2010, str. 1.

(10)  UL L 279, 23.10.2010, str. 3.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni:

(a)

Del 1 se spremeni:

(i)

vnos za Hrvaško se nadomesti z naslednjim:

„HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0“

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

(ii)

vnos za Tunizijo se nadomesti z naslednjim:

„TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4“

(b)

V delu 2 se vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke (EP) nadomesti z naslednjim:

Vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 365/2011

z dne 13. aprila 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. aprila 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/39


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/43/EU

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve apnenega žvepla kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 (2) in (ES) št. 2229/2004 (3) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval apneno žveplo.

(2)

V skladu s členom 24e Uredbe (ES) št. 2229/2004 je vlagatelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev apnenega žvepla sprejeta Odločba Komisije 2008/941/ES z dne 8. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Španiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 2229/2004 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/941/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Španija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 14. februarja 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 28. oktobra 2010 Komisiji predložila svoj sklep o apnenem žveplu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu apnenega žvepla.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo apneno žveplo, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti apneno žveplo v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je treba državam članicam omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo apneno žveplo, in zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13, in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo veljavne registracije v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(9)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(10)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(11)

Odločba 2008/941/ES določa nevključitev apnenega žvepla in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o apnenem žveplu.

(12)

Odločbo 2008/941/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/941/ES se črta vrstica o apnenem žveplu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo apneno žveplo kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za apneno žveplo iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje apneno žveplo kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 30. aprila 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o apnenem žveplu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje apneno žveplo kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje apneno žveplo kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(3)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(4)  UL L 335, 13.12.2008, str. 91.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo apneno žveplo. EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„349

Apneno žveplo

Št. CAS: 1344 - 81 - 6

Št. CIPAC: 17

Calcium polysulfide

≥ 290 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu apnenega žvepla ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varstvo pri delu in zagotovijo, da pogoji registracije vključujejo primerne ukrepe za varno delo,

zaščito vodnih organizmov in neciljne členonožce ter zagotovijo, da pogoji uporabe vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/43


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/44/EU

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve azadirahtina kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 (2) in (ES) št. 2229/2004 (3) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval azadirahtin.

(2)

V skladu s členom 24e Uredbe (ES) št. 2229/2004 je vlagatelj umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni. Zato je bila za nevključitev azadirahtina sprejeta Odločba Komisije 2008/941/ES z dne 8. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Nemčiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 2229/2004 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/941/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Nemčija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 10. decembra 2009 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 28. oktobra 2010 predložila svoj sklep o azadirahtinu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu azadirahtina.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo azadirahtin, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti azadirahtin v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v sklep Agencije je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži nadaljnje informacije, ki potrjujejo razmerje med azadirahtinom A in preostankom aktivnih sestavin v nimovih semenih glede na količino, biološko aktivnost in obstojnost, s čimer se potrdijo vodilni pristop do aktivne sestavine pri azadirahtinu A in lastnosti tehničnega materiala, opredelitev ostanka in ocena tveganja za podtalnico.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo azadirahtin, in zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo veljavne registracije v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/941/ES določa nevključitev azadirahtina in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o azadirahtinu.

(13)

Odločbo 2008/941/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/941/ES se črta vrstica o azadirahtinu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo azadirahtin kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za azadirahtin iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje azadirahtin kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 30. aprila 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o azadirahtinu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje azadirahtin kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje azadirahtin kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(3)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(4)  UL L 335, 13.12.2008, str. 91.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo azadirahtin. EFSA Journal 2011;9(3):2008 [76 str.].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„350

azadirahtin

št. CAS: 11141-17-6 kot azadirahtin A

št. CIPAC: 627 kot azadirahtin A

azadirachtin A:

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

izražen kot azadirahtin A:

≥ 111 g/kg

Vsota aflatoksinov B1, B2, G1, G2 ne sme presegati 300 μg/kg vsebnosti azadirahtina A.

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu azadirahtina ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

izpostavljenost uporabnikov prek vnosa hrane zaradi ponovnega pregleda mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti,

zaščito neciljnih členonožcev in vodnih organizmov. Kadar je primerno, se uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev potrditvenih informacij o:

razmerju med azadirahtinom A in preostankom aktivnih sestavin v nimovih semenih glede na količino, biološko aktivnost in obstojnost, da se potrdijo vodilni pristop do aktivne sestavine v zvezi z azadirahtinom A in lastnosti tehničnega materiala, opredelitev ostanka ter ocena tveganja za podtalnico.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj te informacije Komisiji predloži do 31. decembra 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/47


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/45/EU

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve diklofopa kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval diklofop.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev diklofopa sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Franciji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Francija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 11. avgusta 2009 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 1. septembra 2010 Komisiji predložila svoj sklep o diklofopu (ki se šteje za različico diklofop-metila) (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu diklofopa.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo diklofop, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti diklofop v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v sklep Agencije je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije, ki potrjujejo izsledke ocene tveganja na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj glede študij o presnovi žit. Poleg tega je primerno zahtevati predložitev potrditvenih informacij o morebitnih vplivih na okolje prevladujoče razgradnje/pretvorbe izomerov.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo diklofop, in zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13, in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo veljavne registracije v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev diklofop-metila in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o diklofop-metilu.

(13)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o diklofop-metilu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo diklofop kot aktivno snov. Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za diklofop iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje diklofop kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o diklofopu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje diklofop kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje diklofop kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo diklofop. EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„348

Diklofop

Št. CAS 40843-25-2 (izhodna spojina)

Št. CAS 257-141-8 (diklofop-metil)

Št. CIPAC 358 (izhodna spojina)

Št. CIPAC 358.201 (diklofop-metil)

 

Diclofop

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid

 

Diclofop-methyl

methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate

≥ 980 g/kg (izražena kot diklofop-metil)

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu diklofopa ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev in delavcev ter vključijo kot pogoj za registracijo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme,

tveganje za vodne organizme in neciljne rastline ter zahtevajo sprejetje ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev potrditvenih informacij o:

(a)

študiji o presnovi žit;

(b)

posodobitvi ocene tveganja glede morebitnih vplivov na okolje prevladujoče razgradnje/pretvorbe izomerov.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži informacije iz točke (a) do 31. maja 2013 in informacije iz točke (b) najpozneje v dveh letih po sprejetju posebnih napotkov za oceno mešanic izomerov.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/51


SKLEP SVETA 2011/235/SZVP

z dne 12. aprila 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. marca 2011 ponovno poudaril, da je močno zaskrbljen zaradi poslabšanja stanja človekovih pravic v Iranu.

(2)

Svet je zlasti opozoril na močno povečano število usmrtitev v zadnjih mesecih in sistematično zatiranje iranskih državljanov, ki morajo zaradi uveljavljanja svojih zakonitih pravic do svobode izražanja in mirnega zborovanja prenašati nadlegovanje in odvzem prostosti. Unija ponovno ostro obsoja mučenje ter drugo okrutno, nečloveško in ponižujoče ravnanje.

(3)

Svet je zato ponovno potrdil, da je odločen še naprej opozarjati na kršitve človekovih pravic v Iranu, ter izjavil, da je proti ljudem, odgovornim za resne kršitve, pripravljen uvesti omejevalne ukrepe.

(4)

Omejevalni okrepi bi se morali nanašati na osebe, ki so vpletene v ali odgovorne za vodenje ali izvajanje hudih kršitev človekovih pravic pri zatiranju miroljubnih protestnikov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, študentov ali drugih oseb, ki zagovarjajo svoje legitimne pravice, vključno s svobodo izražanja, pa tudi osebe, ki so vpletene v ali odgovorne za vodenje ali izvajanje hudih kršitev pravice do poštenega sojenja, mučenje, okrutno, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali vsesplošno, prekomerno in vse pogostejšo uporabo smrtne kazni, vključno z javnimi usmrtitvami, kamenjanjem, obešanjem ali usmrtitvijo mladoletnih prestopnikov v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Irana na področju človekovih pravic.

(5)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da osebam, odgovornim za resne kršitve človekovih pravic v Iranu, in osebam, ki so z njimi povezane, navedenim na seznamu v Prilogi, preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega.

2.   Odstavek 1 nobene države članice ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 ne vpliva na primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali pa je pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.   Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, ko posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkom 3 ali 4.

6.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v Iranu.

7.   Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 6, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

8.   Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 ali 7 osebam s seznama v Prilogi dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, ki so odgovorne za resne kršitve človekovih pravic v Iranu, in vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo z njimi povezane osebe in subjekti, kakor so navedeni v Prilogi.

2.   Osebam ali subjektom, navedenim v Prilogi, se neposredno ali posredno ne dajejo na voljo ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Pristojni organi države članice lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

nujni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, obvestil pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so v postopku sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, določenega pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1 vključena na seznam iz Priloge, ali so predmet pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno zastavno pravico ali priznane kot veljavne v takšni sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zaseg ali odločba nista v korist osebe ali subjekta iz Priloge ter

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom v zadevni državi članici.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.   Odstavek 1 ne preprečuje osebi ali subjektu s seznama, da plača zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo zadevne osebe ali subjekta na seznam iz Priloge, pod pogojem, da je ustrezna država članica odločila, da oseba ali subjekt iz odstavka 1 plačila ne prejme neposredno ali posredno.

6.   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila na podlagi pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo ukrepi iz odstavkov 1 in 2,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

Člen 3

1.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi in spremeni seznam iz Priloge.

2.   Svet o svojem sklepu in razlogih za vključitev na seznam obvesti zadevno osebo ali subjekt, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 4

1.   V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam.

2.   Priloga vključuje tudi informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so te informacije na voljo. Pri osebah lahko te informacije vključujejo imena, tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 5

Da bi čim bolj povečali učinek ukrepov iz tega sklepa, Unija spodbuja tretje države k sprejetju podobnih omejevalnih ukrepov.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se do 13. aprila 2012. Redno se ga pregleduje. Sklep se podaljša ali spremeni, če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi.

V Luxembourgu, 12. aprila 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


PRILOGA

Seznam oseb in subjektov iz člena 1 in člena 2

Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Kraj rojstva: Teheran, Iran Datum rojstva: 1961

Vodja iranske državne policije. Sile pod njegovim vodstvom so izvajale brutalne napade na miroljubne protestnike, tudi nasilen nočni napad na nastanitvene objekte Univerze v Teheranu 15. junija 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Vodja Ansar-e Hezbollah in polkovnik v IRGC. Soustanovil je Ansar-e Hezbollah. Ta paravojaška enota je bila odgovorna za izredno nasilje med izvajanjem represivnih ukrepov nad študenti in univerzami v letih 1999, 2002 in 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Namestnik vodje kopenskih sil IRGC.

Bil je neposredno in osebno odgovoren za nasilno zatrtje protestov skozi vse poletje 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Namestnik poveljnika sil Basij, nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek Seyyed al-Shohada je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran in je imel ključno vlogo pri brutalnem zatrtju protestov leta 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Vodja oddelka Rassoulollah znotraj IRGC, od novembra 2009 pristojen za območje širšega Teherana. Oddelek Rassoulollah je pristojen za zagotavljanje varnosti na območju širšega Teherana in je imel ključno vlogo pri brutalnem zatrtju protestov leta 2009. Odgovoren za nasilje nad protestniki v času dogodkov okoli Noči Ašure decembra 2009 in po tem.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(a.k.a. “Aziz Jafari”)

Kraj rojstva: Yazd (Iran) - Datum rojstva: 1.9.1957

Generalni poveljnik IRGC. IRGC in baza Sarollah sta imela pod poveljstvom generala Aziza Jafarija ključno vlogo pri nezakonitemu vmešavanju v predsedniške volitve leta 2009; aretirali so in zadrževali politične aktiviste, spopadali pa so se tudi s protestniki na ulicah.

 

7.

KHALILI Ali

 

General IRGC, vodja medicinske enote v bazi Sarollah. Podpisal je pismo, poslano Ministrstvu za zdravje 26. junija 2009, v katerem prepoveduje izročitev dokumentov ali zdravniških spričeval komur koli, ki je bil poškodovan ali hospitaliziran med dogodki po volitvah.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran. Oddelek Seyyed al-Shohada je imel ključno vlogo pri organizaciji zatrtja protestov.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Kraj rojstva: Nadžaf (Irak) Datum rojstva: približno 1952

Poveljnik sil Basij. Naqdi je bil kot poveljnik sil Basij znotraj IRGC odgovoren za zlorabe s strani sil Basij, ki so se zgodile ob koncu leta 2009, oziroma je pri njih sodeloval; sem sodi tudi nasilni odziv na proteste ob Noči Ašure, kjer je bilo do 15 mrtvih, več sto protestnikov pa aretiranih.

Pred njegovim imenovanjem za poveljnika sil Basij oktobra 2009 je bil Naqdi vodja obveščevalne enote sil Basij, odgovoren za zasliševanje oseb, aretiranih ob zatrtju protestov po volitvah.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan (Iran) - Datum rojstva: 1963

Namestnik vodje iranske državne policije. Radan je bil kot namestnik vodje iranske državne policije od leta 2008 odgovoren za pretepe, umore in samovoljne aretacije ter priprtja protestnikov, ki so jih izvajale policijske sile.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Nekdanji vodja teheranske policije (do januarja 2010). Azizollah Rajabzadeh je kot poveljnik sil pregona na območju širšega Teherana najvišji uradnik, obtožen za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Vodja teheranske policije, nekdanji namestnik vodje iranske državne policije, odgovoren za policijske operacije. Pristojen je za usklajevanje operacij zatiranja (za Ministrstvo za notranje zadeve) v iranskem glavnem mestu.

 

13.

TAEB Hossein

Kraj rojstva: Teheran Datum rojstva: 1963

Nekdanji poveljnik sil Basij (do oktobra 2009). Trenutno namestnik poveljnika obveščevalne enote IRGC. Sile pod njegovim poveljem so sodelovale pri množičnemu pretepanju, umorih, pridržanju in mučenju miroljubnih protestnikov.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Vodja sodstva v Mašhadu. Sojenja so pod njegovim nadzorom potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev in ob zanašanju na priznanja, pridobljena pod pritiskom in z mučenjem. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Kraj rojstva: Najafabad (Iran) - Datum rojstva: 1945

Nekdanji iranski generalni tožilec do septembra 2009 (nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času predsedovanja Katamija). Kot iranski generalni tožilec je po prvih protestih po volitvah odredil in nadziral uprizorjena sojenja, v okviru katerih se niso spoštovale pravice obtožencev, niti ti niso smeli imeti odvetnika. Odgovoren je tudi za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere zapornikov, povezanih s krizo po volitvah; in redno grozil družinam zapornikov, da bi slednje utišal. Odigral je ključno vlogo pri izdajanju odredb o zadržanju v centru za pridržanje Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Sodnik revolucionarnega sodišča v Mašhadu. Sojenja so v njegovi pristojnosti potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Sodnik revolucionarnega sodišča v Teheranu. Sodeloval je v sojenjih protestnikom. Sodstvo ga je zaslišalo v zvezi s pozivi na sodišče s strani centra za pridržanje Kahrizak. Odigral je ključno vlogo pri izdajanju odredb o zadržanju zapornikov v centru za pridržanje Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheranski generalni tožilec od avgusta 2009. Dolatabadijev urad je obtožil veliko število protestnikov, vključno s posamezniki, ki so sodelovali na protestih decembra 2009 ob Noči Ašure. Septembra 2009 je odredil zaprtje Karroubijevega urada in aretacijo več reformističnih politikov, junija 2010 pa je prepovedal dve reformistični politični stranki. Njegov urad je protestnike obtožil moharebeha, tj. sovraštva do boga, za kar je predpisana smrtna kazen; tistim, ki jih je čakala smrtna kazen, pa ni omogočil poštenega sojenja. Njegov urad si je prav tako za tarče izbiral in aretiral reformiste, aktiviste za človekove pravice in predstavnike medijev, vse kot del širokega zatrtja politične opozicije.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Sodnik in vodja v podružnici 28 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah. Izrekel je dolge zaporne kazni v okviru nepoštenih sojenj družbenim in političnim aktivistom ter novinarjem, izrekel pa je tudi več smrtnih kazni protestnikom ter družbenim in političnim aktivistom.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Kraj rojstva: Ejiyeh - Datum rojstva: približno 1956

Iranski generalni tožilec od septembra 2009 in tiskovni predstavnik sodstva (nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času volitev leta 2009). Medtem ko je bil minister za obveščevalne dejavnosti med volitvami so bili obveščevalni uradniki pod njegovim poveljem odgovorni za zadrževanje in mučenje več sto aktivistov, novinarjev, disidentov in reformističnih politikov ter za zagotavljanje njihovih lažnih priznanj pod pritiskom. Poleg tega so politične osebnosti prisilili v lažna priznanja ob neznosnem zasliševanju, ki je vključevalo mučenje, zlorabo, izsiljevanje in grožnje družinskim članom.

 

22.

MORTAZAVI Said

Kraj rojstva: Meybod, Yazd (Iran) - Datum rojstva: 1967

Vodja iranske službe za boj proti tihotapljenju, nekdanji teheranski generalni tožilec do avgusta 2009. Kot teheranski generalni tožilec je izdal splošno odredbo, ki so jo uporabili za zadržanje več sto aktivistov, novinarjev in študentov. Avgusta 2010 je bil razrešen s položaja po preiskavi, ki jo je sprožilo iransko sodstvo v zvezi z njegovo vlogo pri smrti treh moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Podružnici 26 in 28 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah; izrekel je dolge zaporne kazni v okviru nepoštenih sojenj aktivistom za človekove pravice, izrekel pa je tudi več smrtnih kazni protestnikom.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Namestnik tožilca v Mašhadu. Sojenja, ki jih je vodil, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Sodnik in vodja v podružnici 15 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah; kot sodnik je poleti 2009 vodil uprizorjena sojenja in v okviru teh na smrt obsodil dva monarhista. Več kot sto političnih zapornikov, aktivistov za človekove pravice in protestnikov je obsodil na dolge zaporne kazni.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Vodja sodstva v Vzhodnem Azerbajdžanu. Bil je odgovoren za sojenje Sakinehu Mohammadi-Ashtianiju.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Sodnik v podružnici 36 prizivnega sodišča v Teheranu. Potrdil je dolgoročne zaporne obsodbe in smrtne obsodbe zoper protestnike.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Sodnik revolucionarnega sodišča v Mašhadu. Sojenja so v njegovi pristojnosti potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, ne da bi se spoštovale temeljne pravice obtožencev. Sodbe o usmrtitvi so se izdajale v ogromnem številu, smrtne kazni pa so se izrekale brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Vodja oddelka 350 v zaporu Evin. Večkrat je uporabil nesorazmerno nasilje nad zaporniki.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Vodja iranske organizacije za zapore. Na tem položaju je sodeloval pri masovnem priprtju političnih protestnikov in pri prikrivanju zlorab v okviru zapornega sistema.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Pomočnik sekretarja generalne uprave za zapore v Teheranu - nekdanji vodja zapora Evin v Teheranu do oktobra 2010, torej v obdobju, ko je prihajalo do mučenja. Kot nadzornik je večkrat grozil zapornikom in izvajal pritisk nad njimi.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kot namestnik vodje iranske organizacije za zapore je bil odgovoren za zlorabe in kratenje pravic v centrih za pridržanje. Odredil je premestitev več zapornikov v samico.

 


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/58


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/236/SZVP

z dne 12. aprila 2011

o izvajanju Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1) ter zlasti člena 8(1) in (2) navedenega sklepa v povezavi s členom 31(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji.

(2)

Glede na resnost razmer v Libiji bi bilo treba na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP dodati še druge osebe in subjekte.

(3)

Poleg tega bi bilo treba umakniti eno osebo s seznamov iz prilog II in IV ter posodobiti podatke o nekaterih osebah in subjektih na seznamih iz prilog I, II, III in IV k temu sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloge I, II, III in IV k Sklepu 2011/137/SZVP se nadomestijo z besedili iz prilog I, II, III oziroma IV k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 12. aprila 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 5(1)(a)

1.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Številka potnega lista: B010574. Datum rojstva: 1. 7. 1950.

Vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov. Revolucionarni odbori vpleteni v nasilje nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Letnica rojstva: 1946. Kraj rojstva: Houn, Libija.

Vodja osebnih varnostnikov Moamerja GADAFIJA. Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Direktor službe za zunanjo varnost. Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

4.

JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis

Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija.

Minister za obrambo. Odgovoren za delovanje oboroženih sil.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Letnica rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija.

Sekretar za javno infrastrukturo. Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Letnica rojstva: 1948. Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. V osemdesetih letih je bil udeležen pri akciji atentatov nasprotnikov režima, domnevno pa je odgovoren tudi za številne smrtne žrtve v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Hčerka Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Številka potnega lista: B/002210. Datum rojstva: 20. 9. 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Letnica rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Letnica rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

12.

QADHAFI, Mutassim

Letnica rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Svetovalec za nacionalno varnost. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

13.

QADHAFI, Saadi

Številka potnega lista: 014797. Datum rojstva: 27. 5. 1973. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Poveljnik posebnih sil. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Letnica rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Številka potnega lista: B014995. Datum rojstva: 25.6.1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Direktor fundacije Gadafi. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Javne izjave, ki so še podžigale nasilje nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

16.

AL-SENUSSI, polkovnik Abdullah

Letnica rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan.

Direktor vojaške obveščevalne službe. Odgovoren za vpletenost vojaške obveščevalne službe pri zatiranju protestov. V preteklosti naj bi bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja GADAFIJA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Libijski veleposlanik v Čadu. Trenutno je v mestu Sabha. Neposredno je sodeloval pri novačenju in koordiniranju najemniških vojakov za režim.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011.

18.

AL KUNI, polkovnik Amid Husain

Guverner mesta Ghat (južna Libija). Neposredno je sodeloval pri novačenju najemniških vojakov.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 5(1)(b)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDULHAFIZ, polkovnik Mas’ud

Funkcija: poveljnik oboroženih sil.

Tretji v liniji poveljevanja oboroženih sil. Pomembna vloga v vojaški obveščevalni službi.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Letnica rojstva: 1952

Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora. Tesni sodelavec Moamerja Gadafija.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Pomemben član režima. Svak Moamerja Gadafija.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Funkcija: namestnik direktorja vojaške obveščevalne službe.

Visoki član režima.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionar-nih odborov.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Revolucionarni odbori vpleteni v nasilje nad protestniki.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Letnica rojstva: 1952

Kraj rojstva: Egipt.

Bratranec Moamerja Gadafija. Od leta 1995 naj bi poveljeval elitnemu vojaškemu bataljonu za Gadafijevo osebno varnost in imel ključno vlogo v službi za zunanjo varnost. Sodeloval je pri načrtovanju operacij proti libijskim nasprotnikom režima v tujini in bil neposredno udeležen v terorističnih dejavnostih.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Letnica rojstva: 1952

Kraj rojstva: Al Bayda, Libija.

Žena Moamerja Gadafija.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Letnica rojstva: 1946

Kraj rojstva: Traghen.

Vodja Gadafijevega kabineta.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

9.

General TOHAMI, Khaled

Letnica rojstva: 1946

Kraj rojstva: Genzur

Direktor službe za notranjo varnost.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1.7.1949

Kraj rojstva: Al-Baida.

Direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsednik vlade polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Letnica rojstva: 1935

Minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Letnica rojstva: 1949

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija)

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Letnica rojstva: 1943

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4.5.1963

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca leta 2013)

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Letnica rojstva: 1958

Številka potnega lista: B/0105075 (veljaven do konca leta 2013)

Minister za promet v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca leta 2013)

Tesni sodelavec polkovnika Gadafija z vodilno vlogo v varnostni službi in nekdanji direktor radiotelevizije; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011“


PRILOGA III

„PRILOGA III

Seznam oseb in subjektov iz člena 6(1)(a)

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Hčerka Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Številka potnega lista: B/002210. Datum rojstva: 20. 9. 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Letnica rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Letnica rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Svetovalec za nacionalno varnost. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Direktor fundacije Gadafi. Številka potnega lista: B014995. Datum rojstva: 25. 6. 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Javne izjave, ki so še podžigale nasilje nad protestniki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Direktor službe za zunanjo varnost. Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

8.

JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis

Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija.

Minister za obrambo. Odgovoren za delovanje oboroženih sil.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Letnica rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija.

Sekretar za javno infrastrukturo. Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Letnica rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

11.

QADHAFI, Saadi

Poveljnik posebnih sil.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

Datum rojstva: 27. 5. 1973. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Številka potnega lista: 014797.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Letnica rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

13.

AL-SENUSSI, polkovnik Abdullah

Letnica rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan.

Direktor vojaške obveščevalne službe. Odgovoren za vpletenost vojaške obveščevalne službe pri zatiranju protestov. V preteklosti naj bi bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja GADAFIJA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 28. 2. 2011).

Subjekti

1.

Central Bank of Libya

Pod nadzorom Moamerja GADAFIJA in njegove družine, možni vir financiranja njegovega režima.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

2.

Libyan Investment Authority

Pod nadzorom Moamerja GADAFIJA in njegove družine, možni vir financiranja njegovega režima.

Tudi: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

3.

Libyan Foreign Bank

Pod nadzorom Moamerja GADAFIJA in njegove družine, možni vir financiranja njegovega režima.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

4.

Libya Africa Investment Portfolio

Pod nadzorom Moamerja GADAFIJA in njegove družine, možni vir financiranja njegovega režima.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011 (uvrstitev na seznam EU: 10. 3. 2011).

5.

Libyan National Oil Corporation

Pod nadzorom Moamerja GADAFIJA in njegove družine, možni vir financiranja njegovega režima.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Datum uvrstitve na seznam ZN: 17. 3. 2011.“


PRILOGA IV

„PRILOGA IV

Seznam oseb in subjektov iz člena 6(1)(b)

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDULHAFIZ, polkovnik Mas'ud

Funkcija: poveljnik oboroženih sil.

Tretji v liniji poveljevanja oboroženih sil. Pomembna vloga v vojaški obveščevalni službi.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952

Država rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora. Tesen

sodelavec Moamerja GADAFIJA.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Pomemben član režima. Svak Moamerja

GADAFIJA.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Funkcija: namestnik direktorja vojaške obveščevalne službe.

Visok član režima.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Država rojstva: Sirte, Libija.

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Funkcija: vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov. Št. potnega lista: B010574

Datum rojstva: 1.7.1950

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: vodja osebnih varnostnikov Moamerja GADAFIJA.

Datum rojstva: 1946

Država rojstva: Houn, Libija.

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Datum rojstva: 1952

Država rojstva: Egipt.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. Od leta 1995 naj bi poveljeval elitnemu vojaškemu bataljonu za Gadafijevo osebno varnost in imel ključno vlogo v službi za zunanjo varnost. Sodeloval je pri načrtovanju operacij proti libijskim nasprotnikom režima v tujini in bil neposredno udeležen v terorističnih dejavnostih.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rojstva: 1948

Država rojstva: Sirte, Libija.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. V osemdesetih letih je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za številne smrtne žrtve v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Datum rojstva: 1952

Kraj rojstva: Al Baida, Libija.

Žena Moamerja GADAFIJA.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Traghen

Vodja Gadafijevega kabineta.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

12.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Genzur.

Direktor službe za notranjo varnost.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesna povezanost z režimom.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Rojen 29. marca 1970, avstrijski državljan (št. potnega lista: P1362998, veljaven od 6. novembra 2006 do 5. novembra 2016).

Tesno povezan z režimom in namestnik generalnega direktorja libijskega državnega sklada (‚Libyan Investment Authority‘), član odbora v nacionalni naftni družbi (‚National Oil Corporation‘) in podpredsednik ‚First Energy Bank‘ v Bahrajnu.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa (Congrès général du peuple); vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Ministrski predsednik vlade polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Datum rojstva: 1935

Minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija)

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4.5.1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013)

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1958

Številka potnega lista: B/0105075 (veljaven do konca 2013)

Minister za promet v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013)

Tesni sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi; nekdanji direktor radiotelevizije; vpleten v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

25.

AL KADAFI, Kuren Salih Kuren

 

Libijski veleposlanik v Čadu. Odšel iz Čada v Sabha. Neposredno vpleten v novačenje in usklajevanje plačancev za režim.

12.4.2011

26.

AL KUNI polkovnik Amid Husain

 

guverner Ghata (južna Libija). Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

12.4.2011


Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) Tajora, Tripoli, Libija

Tajora, Tripoli, Libija, ustanovljen z vladnim odlokom št. 60/2006 (Legislation number: 60/2006 by Libyan General People’s Committee)

Tel.: (+218) 21.369,

faks: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima.

10.3.2011

2.

Sklad za ekonomski in socialni razvoj (Fonds de développement économique et social, FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross – PO Box: 93599 Libija – Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893,

faks: +218 21 491 8893, e-pošta: info@esdf.ly

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

Spletno mesto: http://www.laaico.com

Družba je bila ustanovljena leta 1981.

76351 Janzour–Libija.

81370 Tripoli–Libija

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867

E-pošta: info@laaico.com

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

4.

Sklad Gadafi za dobrodelna združenja in razvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Kontaktni podatki uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Tel.: (+218) 214778301, faks: (+218) 214778766, e-pošta: info@gicdf.org

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

5.

Sklad Waatassimou (Fondation Waatassimou)

Sedež v Tripoliju.

Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima.

21.3.2011

6.

Generalni urad libijske radiotelevizije

Kontaktni podatki:

tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

faks: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-pošta: info@ljbc.net

Z udeležbo v kampanjah dezinformiranja v okviru izvajanja nasilja nad protestniki javno hujskal k sovraštvu in nasilju.

21.3.2011

7.

Revolucionarna straža

 

Vpletena v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

Al Baida,

Libija

Tel.:

+218 21-361-2429

Faks:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank je poslovna banka v Libiji. Ustanovljena je bila leta 1970, sedež pa ima v mestu Al Baida v Libiji. Nahaja se v Tripoliju in Al Baidi in ima podružnice v Libiji. Je v 100-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libija

Tel.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Faks:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-pošta:

info@gumhouria-bank.com.ly

Spletno mesto:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank je poslovna banka v Libiji. Ustanovljena je bila leta 2008 z združitvijo bank Al Ummah in Gumhouria. Je v 100-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libija

Tel.:

+218 21-379-0022

Faks:

+218 21-333-7922

E-pošta:

info@saharabank.com.ly

Spletno mesto:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank je poslovna banka v Libiji. Je v 81-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libija

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libija

Tel.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Faks: +218 21-360-5174

E-pošta: info@raslanuf.ly

Spletno mesto: www.raslanuf.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

13.

Brega

Sedež: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222

Faks: 3610818

Telefaks: 30460 / 30461 / 30462

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libija

Tel.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Faks:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-pošta: info@soc.com.ly

Spletno mesto: www.soc.com.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Pisarne: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libija

Poštni naslov: P.O. Box 395

Tripoli

Libija

Tel.: +218 21-3331116

Faks: +218 21-3337169

Telefaks: 21058

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. 1100 Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; E-pošta: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218)214870714;

Tel.: (218)214870745;

Tel.: (218)213338366;

Tel.: (218)213331533;

Tel.: (218)213333541;

Tel.: (218)213333544;

Tel.: (218)213333543;

Tel.: (218)213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545

Libijska hčerinska družba centralne banke Libije.

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (a.k.a. Oil Libya Holding Company)

 

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Faks: +218.21.334.5188

e-pošta: info@ethic.ly

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libija; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libija);

Tel.: (218) 213622262

Faks: (218) 213622205

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company)

 

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; a.k.a. National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libija

Tel.: (218) 213332411

Tel.: (218) 213368741

Tel.: (218) 213368742

Faks: (218) 214446743

E-pošta: info@nwd-ly.com

Spletno mesto: www.nwd-ly.com

Libijska podružnica nacionalne naftne družbe (National Oil Corporation – NOC).

Ta družba je bila ustanovljena leta 2010 z združitvijo družb National Drilling Co. in National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (a.k.a. NAGECO; a.k.a. North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libija

Tel.: (218) 215634670/4

Faks: (218) 215634676

E-pošta: nageco@nageco.com

Spletno mesto: www.nageco.com

Libijska podružnica nacionalne naftne družbe (National Oil Corporation – NOC).

Leta 2008 je družba NOC postala 100-odstotna lastnica NAGECO.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libija

Libijska podružnica nacionalne naftne družbe (National Oil Corporation – NOC).

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli

Mešana družba: Total in nacionalna naftna družba (NOC)

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (a.k.a. ZOC; a.k.a. Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libija

Mešana družba: Occidental in nacionalna naftna družba (NOC)

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (a.k.a. Harouge; a.k.a. Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libija

Mešana družba: Petro Canada in nacionalna naftna družba (NOC)

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK. Dodatne informacije: reg. št. 01612618 (UK)

Podružnica nacionalne naftne družbe (NOC), registrirana v UK.

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK. Dodatne informacije: reg. št. 02439691

Podružnica nacionalne naftne družbe (NOC), registrirana v UK.

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Dodatne informacije: reg. št. 01794877 (UK)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK. Dodatne informacije: reg. št. 06962288 (UK)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki. Dodatne informacije: reg. št. 1510484 (BVI)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki (British Virgin Islands – BVI).

Dodatne informacije: reg. št. 1526359 (BVI)

Subjekt v lasti Saadi Gadafi, registriran na Britanskih Deviških otokih.

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki. Dodatne informacije: reg. št. 1534407 (BVI)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man (Isle of Man – IOM).

Dodatne informacije: reg. št. 59058C (IOM)

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Otoku Man.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (a.k.a. Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libija

V lasti ali pod nadzorom NOC.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Nemčija

V lasti ali pod nadzorom NOC.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libija.

Tel. (sedež):+ 218 (21) 602 093

Faks (sedež): + 218 (22) 30970

V 100-odstotni lasti libijske vlade.

12.4.2011“


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/72


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA ATALANTA/1/2011

z dne 13. aprila 2011

o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

(2011/237/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) (1) ter zlasti člena 6 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v skladu s členom 6 Skupnega ukrepa 2008/851/SZVP za sprejemanje sklepov o imenovanju poveljnika sil EU pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO).

(2)

PVO je 26. novembra 2010 sprejel Sklep Atalanta/5/2010 (2), s katerim je kontraadmirala Juana RODRÍGUEZA GARATA imenoval za poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo.

(3)

Poveljnik operacije EU je priporočil, da se kapitan Alberto Manuel Silvestre CORREIA imenuje za novega poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo.

(4)

Vojaški odbor EU je podprl to priporočilo.

(5)

V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Kapitan Alberto Manuel Silvestre CORREIA je imenovan za poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 14. aprila 2011.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

O. SKOOG


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 320, 7.12.2010, str. 8.


14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/73


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. aprila 2011

o spremembi Odločbe 2007/843/ES v zvezi s programom nadzora salmonele pri nekaterih vrstah perutnine in jajc v Tuniziji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2520)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/238/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili (1), in zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa pravila za nadzor salmonele pri različnih populacijah perutnine v Uniji. Zakonodaja Unije za posamezne vrste ali kategorije predvideva sezname tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati živali in valilna jajca, ki jih zajema navedena uredba; navedena uredba pa tudi določa, da mora zadevna tretja država za vključitev v te sezname ali za ohranitev na njih Komisiji predložiti program nadzora salmonele, ki vsebuje enaka jamstva kot nacionalni programi nadzora salmonele v državah članicah.

(2)

Z Odločbo Komisije 2007/843/ES z dne 11. decembra 2007 o odobritvi programov nadzora za Salmonello v matičnih jatah Gallus gallus v nekaterih tretjih državah v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Odločbe 2006/696/ES v zvezi z nekaterimi zahtevami javnozdravstvenega varstva pri uvozu perutnine in valilnih jajc (2) je bil odobren program nadzora salmonele v jatah matičnih kokoši, ki ga je predložila Tunizija v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003.

(3)

Tunizija je zdaj obvestila Komisijo, da je bil navedeni program ustavljen. Zato navedeni program, ki ga je predložila Tunizija, ne sme več biti odobren. Odločbo 2007/843/ES je treba zato spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 1 Odločbe 2007/843/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Programi za nadzor salmonele v jatah matičnih kokoši, ki so jih v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 2160/2003 predložile Kanada, Izrael in Združene države Amerike, se odobrijo.“

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. maja 2011.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. aprila 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(2)  UL L 332, 18.12.2007, str. 81.


Popravki

14.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/74


Popravek Sklepa Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

( Uradni list Evropske unije L 42 z dne 16. februarja 2011 )

Stran 6, člen 3(1):

besedilo:

„Člen 3

1.   Člen 2 se ne uporablja za:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, ki je namenjena izključno za humanitarne namene ali zaščito, ali za programe ZN in EU za vzpostavljanje institucij, ali materiala, ki je namenjen operacijam EU in ZN za krizno upravljanje;

(b)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s takšno opremo;

(c)

zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi s takšno opremo, pod pogojem, da je kakršen koli izvoz takšne opreme vnaprej odobril ustrezni pristojni organ.“

se glasi:

„Člen 3

1.   Člen 2 se ne uporablja za:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, ki je namenjena izključno za humanitarne namene ali zaščito, ali za programe ZN in EU za vzpostavljanje institucij, ali materiala, ki je namenjen operacijam EU in ZN za krizno upravljanje;

(b)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s takšno opremo;

(c)

zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi s takšno opremo,

pod pogojem, da je kakršen koli izvoz takšne opreme vnaprej odobril ustrezni pristojni organ.“.