ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.097.slv

Uradni list

Evropske unije

L 97

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
12. april 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 348/2011 z dne 8. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 349/2011 z dne 11. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 350/2011 z dne 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1251/2008 glede zahtev za dajanje pošiljk pacifiških ostrig na trg, namenjenih v države članice ali njihove dele z nacionalnimi ukrepi glede ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar), ki so bili odobreni s Sklepom 2010/221/EU ( 1 )

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ( 1 )

20

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 352/2011 z dne 11. aprila 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

24

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 353/2011 z dne 11. aprila 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

26

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/38/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Priloge V k Direktivi 2004/33/ES v zvezi z najvišjimi vrednostmi pH za koncentrate trombocitov ob izteku roka uporabnosti ( 1 )

28

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/39/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve fenazakvina kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

30

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/40/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve sintofena kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

34

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/41/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve ditianona kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

38

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2011/42/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve flutriafola kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

42

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2011/230/SZVP z dne 8. aprila 2011 o izvajanju Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

46

 

 

2011/231/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 11. aprila 2011 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede prenosa statističnih podatkov o nezgodah pri delu v skladu z Uredbo (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2403)

47

 

 

2011/232/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 11. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2000/367/ES o vzpostavitvi klasifikacijskega sistema glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2417)  ( 1 )

49

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 348/2011

z dne 8. aprila 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (1) ter zlasti člena 11a(2) navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2005 sprejel Uredbo (ES) št. 560/2005.

(2)

Zaradi razvoja dogodkov v Slonokoščeni obali bi bilo treba spremeniti seznam oseb in subjektov iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 560/2005, za katere veljajo omejevalni ukrepi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se črtajo s seznama iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 560/2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. aprila 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.


PRILOGA

SUBJEKTI IZ ČLENA 1

1.

SIR (Société Ivoirienne de Raffinage – rafinerijska družba Slonokoščene obale)

2.

Avtonomno pristanišče Abidžan

3.

Avtonomno pristanišče San Pedro

4.

CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao – upravni odbor sektorja za kavo in kakav)


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 349/2011

z dne 11. aprila 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (1) in zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1338/2008 vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo evropskih statističnih podatkov o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu.

(2)

V skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1338/2008 so potrebni izvedbeni ukrepi za določitev podatkov in metapodatkov, ki morajo biti predloženi glede nezgod pri delu iz Priloge IV k navedeni uredbi, ter za določitev referenčnih obdobij, časovnih presledkov in časovnih omejitev za predložitev omenjenih podatkov.

(3)

Z zaupnimi podatki, ki jih države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu), je treba ravnati v skladu z načelom statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (2) in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(4)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1338/2008 je bila opravljena analiza stroškov in koristi ter njena ocena.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„nezgoda pri delu“ pomeni nenaden pojav v toku dela, ki pripelje do telesne ali duševne škode. Besedna zveza „med delom“ pomeni čas, v katerem se opravljajo poklicne dejavnosti oziroma čas na delovnem mestu. To vključuje prometne nesreče, ki se zgodijo med delom, vendar ne vključuje nesreč na poti v službo ali iz nje, to je prometnih nesreč, ki se zgodijo na poti med domom in delovnim mestom;

(b)

„nezgoda s smrtnim izidom“ pomeni nezgodo, katere posledica je smrt udeleženca v enem letu po nezgodi;

(c)

„gospodarska dejavnost delodajalca“ zajema glavno „gospodarsko“ dejavnost lokalne enote podjetja, v kateri je žrtev zaposlena;

(d)

„starost“ pomeni starost žrtve v času nezgode;

(e)

„narava poškodbe“ pomeni fizične posledice za žrtev;

(f)

„geografska lokacija“ pomeni ozemeljsko enoto, kjer se je nezgoda zgodila;

(g)

„velikost podjetja“ pomeni število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa) v lokalni enoti podjetja žrtve;

(h)

„državljanstvo žrtve“ pomeni državo državljanstva;

(i)

„izgubljeni dnevi“ pomenijo število koledarskih dni, v katerih žrtev ni zmožna za delo zaradi nezgode pri delu;

(j)

„mesto dela“ pomeni običajni ali začasni kraj/delovno mesto, ki ga žrtev zaseda v času nezgode;

(k)

„delovno okolje“ pomeni delovno mesto, delovne prostore ali splošno okolje, kjer se je nezgoda zgodila;

(l)

„delovni proces“ pomeni glavno vrsto dela ali delovne naloge (splošne dejavnosti), ki jo žrtev opravlja v času nezgode;

(m)

„specifična aktivnost“ pomeni žrtvino natančno fizično dejavnost v trenutku nezgode;

(n)

„materialni povzročitelj, povezan s specifično aktivnostjo“ pomeni orodje, predmet ali instrument, ki ga žrtev uporablja v času nezgode;

(o)

„vzrok nezgode“ pomeni zadnje dejanje, ki odstopa od običajnega in je povod za nezgodo;

(p)

„materialni povzročitelj, povezan z vzrokom nezgode“ pomeni orodje, predmet ali instrument, ki je udeležen pri neobičajnem dogodku;

(q)

„način poškodbe“ pomeni, kako je materialni povzročitelj, ki je povzročil nezgodo, poškodoval žrtev (telesne poškodbe ali duševni pretres);

(r)

„materialni povzročitelj, povezan z načinom poškodbe“ pomeni predmet, orodje ali instrument, s katerim je bila žrtev v stiku, oziroma psihološki način poškodbe.

Člen 2

Zahtevani podatki

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo mikropodatke o osebah, ki so v referenčnem obdobju na delu doživele nezgodo, in povezane metapodatke. Seznam spremenljivk, ki jih je treba posredovati Komisiji (Eurostatu), obvezni oziroma neobvezni status spremenljivke in prvo leto, v katerem je podatke treba posredovati, so določeni v Prilogi I.

2.   Predložitev podatkov o nezgodah pri delu za samozaposlene osebe, družinske delavce in študente je prostovoljna.

3.   Predložitev podatkov o nezgodah pri delu, ki so predmet pravil o zaupnosti v skladu z nacionalno zakonodajo iz Priloge II, je prostovoljna.

4.   Podatki o nezgodah pri delu, ki se zgodijo v referenčnem letu, morajo po možnosti temeljiti na registrih in drugih upravnih virih. Kadar to ni mogoče, se lahko za zapolnitev vrzeli v podatkovni pokritosti uporabita ocenjevanje in imputacija, tudi če temeljita na podlagi raziskav in ne na podatkih za posamične primere.

Člen 3

Referenčno obdobje

Referenčno obdobje je koledarsko leto, v katerem se nezgode sporočijo pristojnim državnim organom.

Člen 4

Metapodatki

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) sporočijo letno preverjanje in posodobitev metapodatkov skupaj s podatki.

2.   Metapodatki se sporočijo v skladu s standardno predlogo, ki jo določi Komisija (Eurostat) in vključuje postavke iz Priloge III.

Člen 5

Posredovanje podatkov in metapodatkov Komisiji (Eurostatu)

1.   Države članice podatke in metapodatke posredujejo v skladu s standardom izmenjave, kot ga je določila Komisija (Eurostat), v 18 mesecih po koncu referenčnega obdobja.

2.   Podatki in metapodatki se Komisiji (Eurostatu) posredujejo elektronsko, skozi enotni portal za vnos podatkov na Komisiji (Eurostatu).

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 70.

(2)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM SPREMENLJIVK

Evropska statistika o nezgodah pri delu (ESAW), fazi I in II, spremenljivke

Spremenljivke

Specifikacija

Prvo leto za posredovanje podatkov

Zaporedna številka

Edinstvena zaporedna številka za beleženje posameznega vnosa in zagotavljanje, da vsak vnos predstavlja ločen primer nezgode pri delu.

Pred izbrano številko primera morajo biti 4 števke, ki predstavljajo leto, v katerem je bila nezgoda sporočena pristojnim državnim organom.

2013

Gospodarska dejavnost delodajalca

Štirimestna oznaka NACE Rev. 2 (1)

2013 za sektorje NACE Rev. 2

A in C–N

2015 za sektorje NACE Rev. 2

B in O–S.

Poklic žrtve

Dvomestna oznaka ISCO-08

2013

Starost žrtve

Dvomestna številka

2013

Spol žrtve

Enomestna šifra

2013

Narava poškodbe

Trimestna različica klasifikacije ESAW za „naravo poškodbe“ v skladu z metodologijo ESAW

2013

Poškodovani del telesa

Dvomestna različica klasifikacije za „poškodovan del telesa“ v skladu z metodologijo ESAW

2013

Geografski položaj nezgode

Petmestna šifra v skladu s klasifikacijo NUTS (2)

2013

Datum nezgode

Numerična spremenljivka, navedena kot leto, mesec in dan

2013

Ura nezgode

Dvomestna spremenljivka, ki označuje časovne intervale v urah v skladu z metodologijo ESAW

izbirno

Velikost podjetja

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

izbirno

Državljanstvo žrtve

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

izbirno

Zaposlitveni status žrtve

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

2013

Izgubljeni dnevi (resnost)

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW. Za označevanje trajne nezmožnosti za delo in nezgode s smrtnim izidom se uporabljajo posebne šifre.

2013

Utež ESAW

Uporablja se, kadar država članica za zbiranje podatkov o nezgodah uporablja vzorec in/ali želi popraviti nezadostno poročanje.

Če se ne uporablja, velja privzeta vrednost 1.

2013


ESAW, faza III, spremenljivke o vzrokih in okoliščinah

Spremenljivke

Specifikacija

Prvo leto za posredovanje podatkov

1.

Mesto dela

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

2.

Delovno okolje

Trimestna različica klasifikacije za „delovno okolje“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

3.

Delovni proces

Dvomestna različica klasifikacije za „delovni proces“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

4.

Specifična aktivnost

Dvomestna različica klasifikacije za „specifično aktivnost“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

5.

Vzrok nezgode

Dvomestna različica klasifikacije za „vzrok nezgode“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

6.

Način poškodbe

Dvomestna različica klasifikacije za „način poškodbe“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

7.

Materialni povzročitelj, povezan s specifično aktivnostjo

Štirimestna različica klasifikacije za „materialni povzročitelj“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

8.

Materialni povzročitelj, povezan z vzrokom nezgode

Štirimestna različica klasifikacije za „materialni povzročitelj“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

9.

Materialni povzročitelj, povezan z načinom poškodbe

Štirimestna različica klasifikacije za „materialni povzročitelj“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

Utež za vzroke in okoliščine

Uporablja se, kadar država članica uporablja dodatno vzorčenje za kodiranje spremenljivk o vzrokih in okoliščinah faze III ESAW.

Če se ne uporablja, velja privzeta vrednost 1.

2015


(1)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(3)  Obvezno posredovanje vsaj 3 od 9 spremenljivk


PRILOGA II

SEZNAM POKLICEV, KI SO PREDMET PRAVIL O ZAUPNOSTI ZA PROSTOVOLJNO SPOROČANJE

 

V skladu z ISCO-08:

0 Poklici v oboroženih silah

3351 Carinski inšpektorji/carinske inšpektorice in mejni inšpektorji/mejne inšpektorice

3355 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke in detektivi/detektivke

541 Poklici za varovanje oseb in premoženja

a.

5411 Gasilci/gasilke

b.

5412 Policisti/policistke

c.

5413 Pazniki/paznice v zaporu

d.

5414 Varnostniki/varnostnice

e.

5419 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n.

 

V skladu z NACE Rev. 2:

84.22 Obramba

84.23 Sodstvo

84.24 Dejavnosti za javni red in varnost

84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


PRILOGA III

METAPODATKI

Če je potrebno in ustrezno za celovito razumevanje podatkov ESAW, metapodatki opisujejo naslednje postavke:

prebivalstvo, zaposleno v sektorjih in po možnosti podsektorjih NACE Rev. 2, ter zaposlitveni status,

informacije o poklicih/dejavnostih, za katere so podatki o nezgodah pri delu predmet pravil o zaupnosti v skladu z nacionalno zakonodajo in jih ni možno posredovati,

število prijavljenih nezgod pri delu, ki se uporabljajo za popravljanje nezadostnega poročanja,

pokritost različnih vrst nezgod, kot je pojasnjeno v metodologiji ESAW,

metoda vzorčenja (če se uporablja), ki je uporabljena pri vzpostavitvi zbirke mikropodatkov,

metoda vzorčenja (če se uporablja), ki je uporabljena za kodiranje spremenljivk o vzrokih in okoliščinah,

število prometnih nezgod s smrtnim izidom in nezgod s smrtnim izidom v katerem koli prevoznem sredstvu med potjo v službenem času za osebe, ki niso zaposlene v sektorju H NACE Rev. 2 „promet“,

informacije o kateri koli nacionalni specifičnosti, potrebni za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 350/2011

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 1251/2008 glede zahtev za dajanje pošiljk pacifiških ostrig na trg, namenjenih v države članice ali njihove dele z nacionalnimi ukrepi glede ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar), ki so bili odobreni s Sklepom 2010/221/EU

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) in zlasti člena 61(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (2) določa zahteve za dajanje na trg, vključno z zahtevami za izdajanje veterinarskih spričeval, za premike živali iz ribogojstva na območja, ki jih zajemajo nacionalni ukrepi, odobreni s Sklepom Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živali v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (3).

(2)

Od leta 2008 se na več območjih Irske, Francije in Združenega kraljestva pojavlja povečan pogin pacifiških ostrig (Crassostrea gigas). Epidemiološke preiskave, ki so bile izvedene leta 2009, navajajo, da je imel pri povečanem poginu pomembno vlogo na novo opisan sev ostreidnega herpesvirusa-1 (OsHV-1), in sicer OsHV-1 μνar.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 175/2010 z dne 2. marca 2010 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede ukrepov za nadzor povečanega pogina ostrig vrste Crassostrea gigas v povezavi z odkrivanjem ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) (4) je bila sprejeta s ciljem preprečevanja nadaljnjega širjenja bolezni OsHV-1 μνar. Uvedla je ukrepe za nadzor širjenja navedene bolezni in se uporablja do 30. aprila 2011.

(4)

Sklep 2010/221/EU, kot je bil nedavno spremenjen s Sklepom Komisije 2011/187/EU (5), državam članicam iz Priloge III k Sklepu omogoča, da določijo zahteve za dajanje na trg glede premikov pacifiških ostrig na območja, ki jih zajemajo odobreni programi nadzora, da se prepreči vnos bolezni OsHV-1 μνar na navedena območja. Zaradi jasnosti in poenostavitve zakonodaje Unije je treba ustrezne zahteve dajanja na trg določiti z Uredbo (ES) št. 1251/2008.

(5)

Da se prepreči vnos bolezni OsHV-1 μνar v države članice ali njihove dele iz Priloge III k Sklepu 2010/221/EU, morajo pošiljke pacifiških ostrig, namenjene za območja gojenja in ponovno nasaditev ter za odpremne centre, obrate za prečiščevanje ali podobne dejavnosti pred uporabo za prehrano ljudi, vnesene v take države članice ali njihove dele, izvirati iz območja, ki ima enak zdravstveni status.

(6)

Da se zagotovi izpolnjevanje navedenih zahtev, je treba takim pošiljkam priložiti veterinarsko spričevalo s potrebnimi potrdili.

(7)

Uredbo (ES) št. 1251/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Primerno je določiti prehodne ukrepe, da se državam članicam in industriji omogoči sprejetje potrebnih ukrepov za uskladitev z novimi zahtevami iz te uredbe.

(9)

Da bi se preprečilo nadaljnje širjenje bolezni OsHV-1 μνar, se ta uredba uporablja neposredno po datumu prenehanja veljavnosti Uredbe (EU) št. 175/2010.

(10)

Ukrepi iz te Uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1251/2008 se spremeni:

1.

V členu 1 se točka (b)(ii) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(ii)

živali iz ribogojstva, namenjene za gojenje, območja za ponovno nasaditev, športno komercialne vode, odprte okrasne objekte ali obnovo populacije ter za odpremne centre, obrate za prečiščevanje in podobne dejavnosti pred uporabo za prehrano ljudi v državah članicah ali njihovih delih z nacionalnimi ukrepi, odobrenimi s Sklepom Komisije 2010/221/EU (6);

2.

V členu 8a(1)(a) se doda naslednja točka (iii):

„(iii)

Priloge III k Sklepu 2010/221/EU in v katerih se izvaja program nadzora ene ali več bolezni iz prvega stolpca navedene preglednice;“.

3.

Vstavi se naslednji člen 8b:

„Člen 8b

Živi mehkužci, namenjeni za odpremne centre, obrate za prečiščevanje ali podobne dejavnosti pred uporabo za prehrano ljudi v državah članicah in njenih delih z nacionalnimi ukrepi, odobrenimi s Sklepom 2010/221/EU

1.   Pošiljkam živih mehkužcev, namenjenim za odpremne centre, obrate za prečiščevanje ali podobne dejavnosti pred uporabo za prehrano ljudi, se priloži veterinarsko spričevalo, izpolnjeno v skladu z vzorcem iz dela B Priloge II in pojasnjevalnimi opombami iz Priloge V, kadar:

(a)

se živali vnašajo v države članice ali njihove dele, ki so navedeni v drugem in četrtem stolpcu preglednice iz Priloge III k Sklepu 2010/221/EU in v katerih se izvaja program nadzora ene ali več bolezni iz prvega stolpca navedene preglednice;

(b)

živali pripadajo vrstam, ki so v delu C Priloge II navedene kot vrste, dovzetne za bolezni, za katere se izvaja program nadzora v skladu s Sklepom 2010/221/EU, kot je navedeno v točki (a).

2.   Pošiljke živih mehkužcev iz odstavka 1 izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz vzorca veterinarskega spričevala in pojasnjevalnih opomb iz navedenega odstavka.

3.   Ta člen se ne uporablja za pošiljke, namenjene za odpremne centre, obrate za prečiščevanje ali podobne dejavnosti, ki so opremljene s sistemom za čiščenje odpadnih voda, za katere pristojni organ potrdi, da:

(a)

inaktivira viruse z ovojnico ali

(b)

zmanjša nevarnost prenosa bolezni v naravne vode na sprejemljivo raven.“

4.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

1.   Pošiljke pacifiških ostrig, ki so jim priložena veterinarska spričevala, izdana v skladu z delom A ali B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1251/2008 pred spremembami, ki jih uvaja ta uredba, in veterinarska spričevala, izdana v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) št. 175/2010 se lahko v prehodnem obdobju do 15. maja 2011 dajo na trg, če v končni namembni kraj prispejo pred navedenim datumom.

2.   Pošiljke živali iz ribogojstva, ki so jim priložena veterinarska spričevala, izdana v skladu z delom A ali B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1251/2008 pred spremembami, ki jih uvaja ta uredba, se lahko v prehodnem obdobju do 1. julija 2012 še naprej dajo na trg, če zanje ne veljajo potrdila o zdravju živali glede bolezni OsHV-1 μνar iz dela II navedenih spričeval in pošiljke prispejo v končni namembni kraj pred navedenim datumom.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  UL L 337, 16.12.2008, str. 41.

(3)  UL L 98, 20.4.2010, str. 7.

(4)  UL L 52, 3.3.2010, str. 1.

(5)  UL L 80, 26.3.2011, str. 15.

(6)  UL L 98, 20.4.2010, str. 7.“


PRILOGA

„PRILOGA II

DEL A

Vzorec veterinarskega spričevala za dajanje na trg živali iz ribogojstva, namenjenih za gojenje, ponovno nasaditev, športno komercialne vode, odprte okrasne objekte in obnovo populacije

Image

Image

Image

Image

Image

DEL B

Vzorec veterinarskega spričevala za dajanje na trg živali ali proizvodov iz ribogojstva, namenjenih za nadaljnjo predelavo, odpremne centre in obrate za prečiščevanje ter podobne dejavnosti pred uporabo za prehrano ljudi

Image

Image

Image

DEL C

Seznam vrst, dovzetnih za bolezni, za katere so nacionalni ukrepi odobreni v skladu s Sklepom 2010/221/EU

Bolezen

Dovzetne vrste

Spomladanska viremija pri krapih (SVC)

sivi tolstolobik (Aristichthys nobilis), zlati koreselj/akvarijska zlata ribica (Carassius auratus), navadni koreselj (Carassius carassius), beli amur (Ctenopharyngodon idellus), navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio), srebrni tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), som (Silurus glanis), linj (Tinca tinca) in jez (Leuciscus idus)

Bakterijski nefritis (BKD)

Družina: salmonidi

Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN)

amerikanka (Oncorhynchus mykiss), ameriška potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), postrv (Salmo trutta), atlantski losos (Salmo salar) in (Oncorhynchus spp.) ter modra ozimica (Coregonus lavaretus)

Okužba z Gyrodactylus salaris

atlantski losos (Salmo salar), amerikanka (Oncorhynchus mykiss), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), ameriška potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), lipan (Thymallus thymallus), ameriška jezerska postrv (Salvelinus namaycush) in postrv (Salmo trutta)

Ostreidni herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

pacifiška ostriga (Crassostrea gigas)“


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 351/2011

z dne z 11. aprila 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti aktivnosti, ki veljajo za živila na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila 25. marca 2011 sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (2).

(3)

Uredba (EU) št. 297/2011 določa, da morajo japonski pristojni organi pregledati proizvode pred izvozom. Japonski pristojni organi so določili vrednosti aktivnosti za jod, cezij in plutonij v živilih. Komisija je bila 17. marca 2011 obveščena o teh vrednostih aktivnosti, ki se uporabljajo na Japonskem, vendar je bilo navedeno, da so bile te vrednosti aktivnosti sprejete kot začasni ukrep. Japonski organi so Komisijo prav tako obvestili, da se proizvodi, ki se ne smejo dati na japonski trg, ne smejo izvažati. Postalo je jasno, da se bodo te vrednosti aktivnosti uporabljale na Japonskem daljše obdobje. Zato je za zagotovitev skladnosti med pregledi pred izvozom, ki jih opravljajo japonski pristojni organi, in pregledi za vrednosti radionuklidov, ki se opravljajo na krmi in živilih, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, pri vstopu v EU, primerno začasno določiti v EU enake vrednosti aktivnosti radionuklidov v krmi in živilih iz Japonske, kot se uporabljajo na Japonskem, če so vrednosti nižje od vrednosti EU.

(4)

Ta uredba ne posega v znanstveno določene vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 3954/87 in uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90, ki se uporabljajo v primeru jedrske nesreče ali kakršnega koli drugega radiološkega dogodka na ozemlju EU. Ta uredba se uporablja za izotope stroncija, katerih vrednosti so določene v Uredbi (Euratom) št. 3954/87, saj na Japonskem te vrednosti niso določene.

(5)

Ker trenutno obstajajo dokazi, da so krma in živila iz nekaterih japonskih regij kontaminirani z radionuklidi jod-131, cezij-134 in cezij-137, in ker ni znakov, da so krma in živila, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, kontaminirani z drugimi radionuklidi, je primerno obvezne preglede omejiti na jod-131, cezij-134 in cezij-137. Države članice lahko tudi prostovoljno opravljajo analize glede prisotnosti drugih radionuklidov za zbiranje informacij o morebitni prisotnosti teh drugih radionuklidov. Zato je primerno v Prilogi II k tej uredbi navesti veljavne mejne vrednosti v zakonodaji EU ali vrednosti aktivnosti, ki veljajo na Japonskem, za radionuklide stroncij, plutonij in transplutonijeve elemente.

(6)

Zato je primerno ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 297/2011.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 297/2011 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

„—

v primeru proizvoda, ki izvira ali je poslan iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio in Čiba, vrednost radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 v tem proizvodu ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi. Ta določba se uporablja tudi za proizvode, ki izvirajo iz obalnih voda teh prefektur, ne glede na kraj prispetja na kopno.“

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Vzorec izjave iz odstavka 3 je določen v Prilogi I. Izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskih pristojnih organov, v primeru proizvodov iz tretje alinee odstavka 3 pa jo spremlja tudi poročilo o analizi.“

(2)

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Neskladni proizvodi

Krma in živila, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani in ki niso v skladu z mejnimi vrednostmi iz Priloge II, se ne dajo na trg. Takšna neskladna krma in živila se varno odstranijo ali vrnejo v državo izvora.“

(3)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(4)

Doda se nova Priloga II, katere besedilo je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

Mejne vrednosti živil  (1) (Bq/kg)

 

Živila za dojenčke in male otroke

Mleko in mlečni izdelki

Druga živila, razen tekočih živil

Tekoča živila

Vsota izotopov stroncija, zlasti Sr-90

75

125

750

125

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

100 (2)

300 (3)

2 000

300 (3)

Vsota izotopov plutonija in transplutonijevih elementov, ki sevajo alfa delcev, zlasti Pu-239, Am-241

1

1 (3)

10 (3)

1 (3)

Vsota vseh ostalih nuklidov z razpolovno dobo, daljšo od 10 dni, zlasti Cs-134 in Cs-137, razen C-14 in H-3

200 (3)

200 (3)

500 (3)

200 (3)


Mejne vrednosti krme  (4) (Bq/kg)

 

Krma

Vsota Cs-134 in Cs-137

500 (5)

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

2 000 (6)


(1)  Vrednost, ki se uporablja za koncentrirane ali posušene proizvode, se ustrezno preračuna na podlagi proizvoda, pripravljenega za neposredno uporabo.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi aktivnosti, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) 3954/87.

(3)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi aktivnosti, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, ta vrednost začasno nadomešča vrednost iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 770/90.

(4)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(5)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi aktivnosti, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, ta vrednost začasno nadomešča vrednost iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 770/90.

(6)  Ta vrednost je začasna in velja tudi za živila do priprave ocene dejavnikov prenosa joda iz krme v živila.


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 352/2011

z dne 11. aprila 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. aprila 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

68,6

MA

44,0

TN

106,6

TR

88,7

ZZ

77,0

0707 00 05

EG

152,2

TR

116,5

ZZ

134,4

0709 90 70

MA

80,0

TR

85,5

ZA

15,5

ZZ

60,3

0805 10 20

EG

48,0

IL

78,6

MA

46,4

TN

48,9

TR

73,9

ZZ

59,2

0805 50 10

TR

53,4

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

77,8

BR

71,5

CA

91,3

CL

85,3

CN

96,7

MK

50,2

NZ

123,1

US

131,4

UY

65,6

ZA

84,4

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

89,4

CL

108,4

CN

73,5

US

72,1

ZA

103,4

ZZ

89,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 353/2011

z dne 11. aprila 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 347/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. aprila 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 96, 9.4.2011, str. 21.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 12. aprila 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

47,82

0,00

1701 11 90 (1)

47,82

0,56

1701 12 10 (1)

47,82

0,00

1701 12 90 (1)

47,82

0,26

1701 91 00 (2)

48,51

2,92

1701 99 10 (2)

48,51

0,00

1701 99 90 (2)

48,51

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/28


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/38/EU

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Priloge V k Direktivi 2004/33/ES v zvezi z najvišjimi vrednostmi pH za koncentrate trombocitov ob izteku roka uporabnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES (1) in zlasti točke (f) drugega odstavka člena 29 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 2.4. Priloge V k Direktivi Komisije 2004/33/ES z dne 22. marca 2004 o izvajanju Direktive 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in komponente krvi (2) določa najnižjo (6,4) in najvišjo (7,4) stopnjo pH za enote trombocitov ob izteku roka uporabnosti. Zato je treba enote trombocitov, ki ne izpolnjujejo teh najnižjih in najvišjih vrednosti, zavreči.

(2)

Nedavne znanstvene ugotovitve in dokazi s terena so pokazali, da v nasprotju z vrednostjo nižjo od 6,4, pri kateri se trombociti sistematično poškodujejo, vrednosti, višje od pH 7,4, ne vplivajo na kakovost in varnost skladiščenih trombocitov, zato najvišja vrednost pH za koncentrate trombocitov ni potrebna.

(3)

Zavrženi trombociti z najvišjo vrednostjo pH, kakor je določeno v Prilogi V k Direktivi 2004/33/ES, predstavljajo znatno škodo. Ta škoda se bo v prihodnosti lahko še povečala zaradi novih zbiralnih metod in vrečk za shranjevanje, ki ob izteku roka uporabnosti ohranjajo višje vrednosti pH.

(4)

Zato je treba črtati najvišjo vrednost pH (7,4) za vse koncentrate trombocitov iz Priloge V k Direktivi 2004/33/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 28 Direktive 2002/98/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga V k Direktivi 2004/33/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 33, 8.2.2003, str. 30.

(2)  UL L 91, 30.3.2004, str. 25.


PRILOGA

V točki 2.4 Priloge V k Direktivi 2004/33/ES se za vnose:

„trombociti, citofereza“,

„trombociti, citofereza, odstranjeni levkociti“,

„trombociti, zlitje, odstranjeni levkociti“,

„trombociti, zlitje, odstranjeni levkociti“,

„trombociti, posamezna enota“ in

„trombociti, zlitje, posamezna enota, odstranjeni levkociti“,

sprejemljivi rezultati meritev kakovosti pH nadomestijo z naslednjim:

„najnižji 6,4, popravljen za 22 °C, ob izteku roka uporabnosti.“


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/30


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/39/EU

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve fenazakvina kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval fenazakvin.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev fenazakvina sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Grčiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Grčija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 28. januarja 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 28. oktobra 2010 Komisiji predložila svoj sklep o fenazakvinu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu fenazakvina.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fenazakvin, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti fenazakvin v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fenazakvin, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13, in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(9)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(10)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(11)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev fenazakvina in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o fenazakvinu.

(12)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o fenazakvinu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fenazakvin kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za fenazakvin iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje fenazakvin kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o fenazakvinu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje fenazakvin kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje fenazakvin kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo fenazakvin. EFSA Journal 2010; 8(11):1892. [74 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1892. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„345

Fenazakvin

Št. CAS: 120928-09-8

Št. CIPAC: 693

4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether

≥ 975 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid za okrasne rastline v rastlinjakih.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fenazakvina ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

Pri tej celoviti oceni države članice:

1.

namenijo posebno pozornost zaščiti vodnih organizmov;

2.

namenijo posebno pozornost tveganju za izvajalce ter zagotovijo, da pogoji uporabe vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme;

3.

namenijo posebno pozornost varstvu čebel ter zagotovijo, da pogoji uporabe vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja;

4.

zagotovijo pogoje uporabe, ki zagotavljajo, da v pridelkih za prehrano ljudi ali živali ni nobenih ostankov fenazakvina.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/34


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/40/EU

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve sintofena kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval sintofen.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev sintofena sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov od 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil predložen Franciji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek izpolnjuje tudi ostale vsebinske in postopkovne zahteve iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Francija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 14. januarja 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe predložila Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 26. novembra 2010 (6) Komisiji predstavila svoj sklep o sintofenu. Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu sintofena.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo sintofen, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je sintofen primerno vključiti v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije, ki potrjujejo specifikacijo tehničnega materiala, pomembnost nečistoč v tehničnih specifikacijah, pomembnost testnega materiala v dokumentaciji o toksičnosti in ekotoksičnosti ter metabolični profil sintofena v posevkih, ki sledijo v kolobarju.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, do katerih bo privedla vključitev.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo sintofen, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 Direktive in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij lahko pojavijo težave pri dostopu do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev sintofena in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o sintofenu.

(13)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o sintofenu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo sintofen kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za sintofen iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje sintofen kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o sintofenu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje sintofen kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje sintofen kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane: Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo sintofen. EFSA Journal 2010;8(12):. [49 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1931. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Datum izteka veljavnosti registracije

Posebne določbe

„347

sintofen

št. CAS: 130561-48-7

št. CIPAC: 717

1-(4-klorofenil)-1,4-dihidro-5-(2-metoksietoksi)-4-oksokinolin-3-karboksilna kislina

≥ 980 g/kg

nečistoče:

 

2-metoksietanol, največ 0,25 g/kg

 

N,N-dimetilformamid, največ 1,5 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rastlinske rasti za pšenico za proizvodnjo hibridov za setev, ki niso namenjeni za prehrano ljudi.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi iz poročila o pregledu sintofena ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na tveganje za izvajalce in delavce ter zagotovijo, da so v pogojih uporabe predpisani ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Države članice zagotovijo, da pšenica, obdelana s sintofenom, ne vstopi v prehransko in krmno verigo.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev potrditvenih informacij o:

1.

specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji z ustreznimi analitskimi podatki;

2.

pomembnosti nečistoč v tehničnih specifikacijah, razen nečistoč 2-metoksietanola in N,N-dimetilformamida;

3.

ustreznost testnega materiala, ki se uporablja v dokumentaciji o toksičnosti in ekotoksičnosti glede na specifikacije tehničnega materiala;

4.

metaboličnem profilu sinofena v posevkih, ki sledijo v kolobarju.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži: informacije iz točk 1, 2 in 3 do 1. decembra 2011 ter informacije iz točke 4 do 31. maja 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/38


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/41/EU

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve ditianona kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval ditianon.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev ditianona sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov od 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil predložen Grčiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek izpolnjuje tudi ostale vsebinske in postopkovne zahteve iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Grčija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 27. januarja 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter Komisiji predložila prejete pripombe. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 15. novembra 2010 (6) Komisiji predstavila svoj sklep o ditianonu. Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu ditianona.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo ditianon, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je ditianon primerno vključiti v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v sklep Agencije je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno zahtevati od vlagatelja, da predloži potrditvene informacije glede obstojnosti pri skladiščenju in narave ostankov v obdelanih proizvodih, ocene izpostavljenosti vode in podtalnice ftalni kislini ter oceno tveganja za vodne organizme v zvezi s ftalno kislino, ftalaldehidom in 1,2 benzendimetanolom.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, do katerih bo privedla vključitev.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ditianon, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 Direktive in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij lahko pojavijo težave pri dostopu do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev ditianona in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o ditianonu.

(13)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o ditianonu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ditianon kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za ditianon iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje ditianon kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o ditianonu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje ditianon kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo; ali

(b)

če sredstvo vsebuje ditianon kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo ditianon. EFSA Journal 2010; 8(11):1904. [121 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1904. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Datum izteka veljavnosti registracije

Posebne določbe

„344

ditianon

št. CAS: 3347-22-6

št. CIPAC: 153

5,10-dihidro-5,10-dioksonafto[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-dikarbonitril

≥ 930 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi iz poročila o pregledu ditianona ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

V tej celoviti oceni države članice:

(a)

namenijo posebno pozornost zaščiti vodnih organizmov. Pogoji za uporabo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

(b)

namenijo posebno pozornost zaščiti izvajalcev. V pogojih uporabe se po potrebi predpiše uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

(c)

namenijo posebno pozornost dolgoročnim tveganjem za ptice. Pogoji za uporabo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev potrditvenih informacij o:

(a)

obstojnosti pri skladiščenju in naravi ostankov v obdelanih proizvodih;

(b)

oceni izpostavljenosti vode in podtalnice ftalni kislini;

(c)

oceni tveganja za vodne organizme v zvezi s ftalno kislino, ftalaldehidom in 1,2 benzenmetanolom.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj te informacije Komisiji predloži do 31. maja 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/42


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/42/EU

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve flutriafola kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval flutriafol.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev flutriafola sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Združenem kraljestvu, ki je bilo z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovano za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Združeno kraljestvo je ocenilo dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravilo dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 15. januarja 2010 predložilo Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 14. oktobra 2010 Komisiji predložila svoj sklep o flutriafolu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. marca 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu flutriafola.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo flutriafol, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti flutriafol v Prilogo I, da se v skladu z določbami navedene direktive lahko v vseh državah članicah registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v sklep Agencije je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. V skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS se lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I določijo pogoji. Zato je primerno zahtevati od vlagatelja, da predloži dodatne informacije, ki potrjujejo pomembnost nečistoč v tehničnih specifikacijah, oceno ostankov metabolitov derivatov triazola (TDM) v primarnih posevkih, posevkih, ki sledijo v kolobarju, in proizvodih živalskega izvora ter dolgoročno tveganje za žužkojede ptice.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z vključitvijo.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo flutriafol, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13, in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od navedenega roka je za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS treba določiti daljše obdobje.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato primerno ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev flutriafola in preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o flutriafolu.

(13)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o flutriafolu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji nemudoma sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo flutriafol kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji za flutriafol iz Priloge I k navedeni direktivi izpolnjeni, razen pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi pod pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje flutriafol kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, po enotnih načelih iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila iz Priloge I k navedeni direktivi o flutriafolu. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje flutriafol kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje flutriafol kot eno od več aktivnih snovi registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo flutriafol. EFSA Journal 2010;8(10):1868. [50 str.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1868. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„346

Flutriafol

Št. CAS: 76674-21-0

Št. CIPAC: 436

(RS)-2,4’-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol

≥ 920 g/kg

(racemat)

Pomembne nečistoče: dimetil sulfat: najvišja vsebnost: 0,1 g/kg

dimetilformamid: najvišja vsebnost: 1 g/kg

metanol: najvišja vsebnost: 1 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flutriafola ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011.

Pri tej celoviti oceni države članice:

1.

namenijo posebno pozornost varnosti izvajalcev ter zagotovijo, da pogoji uporabe vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme;

2.

namenijo posebno pozornost zaščiti podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivo zemljo in/ali podnebnimi razmerami;

3.

namenijo posebno pozornost dolgoročnemu tveganju za žužkojede ptice.

Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži potrditvene informacije o:

(a)

pomembnosti nečistoč v tehničnih specifikacijah;

(b)

ostankih metabolitov derivatov triazola (TDM) v primarnih posevkih, posevkih, ki sledijo v kolobarju, in proizvodih živalskega izvora;

(c)

dolgoročnem tveganju za žužkojede ptice.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži informacije iz točke (a) do 1. decembra 2011 in informacije iz točk (b) in (c) do 31. maja 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/46


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/230/SZVP

z dne 8. aprila 2011

o izvajanju Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (1) in zlasti člena 6(2) navedenega sklepa v povezavi s členom 31(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP.

(2)

Glede na dogajanje v Slonokoščeni obali bi bilo treba spremeniti seznam oseb in subjektov iz Priloge II k Sklepu Sveta 2010/656/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Subjekti, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se črtajo s seznama iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 8. aprila 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 285, 30.10.2010, str. 28.


PRILOGA

SUBJEKTI IZ ČLENA 1

1.

SIR (Société Ivoirienne de Raffinage – rafinerijska družba Slonokoščene obale)

2.

Avtonomno pristanišče Abidžan

3.

Avtonomno pristanišče San Pedro

4.

CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao – upravni odbor sektorja za kavo in kakav)


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/47


SKLEP KOMISIJE

z dne 11. aprila 2011

o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede prenosa statističnih podatkov o nezgodah pri delu v skladu z Uredbo (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2403)

(Besedilo v angleškem, francoskem, grškem, latvijskem, nemškem, in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2011/231/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (1) ter zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju zahtev, ki so jih predložile Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija, Irska, Helenska republika, Francoska republika, Republika Latvija, Kraljevina Nizozemska ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1338/2008 se ta uredba uporablja za pripravo statističnih podatkov o nezgodah pri delu, kakor so opredeljene v Prilogi IV.

(2)

Člen 9(2) Uredbe (ES) št. 1338/2008 določa, da se lahko po potrebi sprejmejo odstopanja in prehodna obdobja za države članice, ki morajo temeljiti na objektivnih merilih.

(3)

Informacije, ki jih je prejela Komisija, kažejo, da so Belgija, Nemčija, Irska, Grčija, Francija, Latvija, Nizozemska in Združeno kraljestvo vložili zahteve za odstopanja, ker morajo temeljito spremeniti nacionalne upravne in statistične sisteme, da bodo popolnoma v skladu z Uredbo (ES) št. 1338/2008.

(4)

Zato je treba odobriti takšna odstopanja, ki so jih zahtevale navedene države članice.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za navedene države članice se odobrijo odstopanja, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Francosko republiko, Republiko Latvijo, Kraljevino Nizozemsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 70.


PRILOGA

Odstopanja od Uredbe (ES) št. 1338/2008, ki jo izvaja Komisija, glede statističnih podatkov o nezgodah pri delu

Država članica

Odstopanje

Prenehanje odstopanja

Belgija

Prvi prenos podatkov o nezgodah pri delu za javne uslužbence (NACE O): 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Prvi prenos spremenljivke ISCO-08: 2014 (podatki za leto 2012).

30. junij 2014

Nemčija

Prvi prenos spremenljivke „izgubljeni dnevi“ v skladu z ISCO-08 in NACE Rev.2 v štirimestni obliki: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Prvi prenos podatkov o nezgodah pri delu za javne uslužbence: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Irska

Prvi prenos podatkov o prometnih nesrečah (povečana raven podatkov o prometnih nesrečah): 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Grčija

Prvi prenos spremenljivk „izgubljeni dnevi“ in „vrste poškodbe“ ter spremenljivk iz faze III glede vzrokov in okoliščin: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Prvi prenos podatkov o nezgodah pri delu za javne uslužbence (NACE O) in za uslužbence oddelkov NACE Rev.2, ki niso zavarovani v okviru Sklada za socialno zavarovanje (Social Insurance Foundation, IKA): 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Francija

Prvi prenos spremenljivk iz faze III o vzrokih in okoliščinah: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Vključitev vseh zaposlenih v sektorje NACE Rev.2 A–S: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Latvija

Prvi prenos spremenljivk „izgubljeni dnevi“ in „gospodarska dejavnost delodajalca“ v štirimestni oznaki NACE Rev.2 in geografskem položaju v skladu s klasifikacijo NUTS: 2014 (podatki za leto 2012).

30. junij 2014

Nizozemska

Prvi prenos spremenljivk „poklic“, „vrsta poškodbe“, „poškodovani telesni deli“, „datum poškodbe“ in „izgubljeni dnevi“ ter spremenljivk iz faze III glede vzrokov in okoliščin: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016

Združeno kraljestvo

Prvi prenos spremenljivke „izgubljeni dnevi“: 2015 (podatki za leto 2013).

30. junij 2015

Prvi prenos podatkov o prometnih nesrečah: 2015 (podatki za leto 2013).

30. junij 2015

Prvi prenos podatkov o nesrečah, ki vključujejo letalsko osebje in mornarje: 2016 (podatki za leto 2014).

30. junij 2016


12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/49


SKLEP KOMISIJE

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Odločbe 2000/367/ES o vzpostavitvi klasifikacijskega sistema glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2417)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/232/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), ter zlasti člena 20(2) Direktive,

po posvetovanju s Stalnim odborom za gradbeništvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločbo Komisije 2000/367/ES z dne 3. maja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov (2) je treba spremeniti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku na področju razvoja ustreznih preskusnih metod in zaradi vključitve požarnih zapor.

(2)

Zato je treba Odločbo 2000/367/ES ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2000/367/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

(2)  UL L 133, 6.6.2000, str. 26.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2000/367/ES se spremeni:

1.

V oddelku 3 „Proizvodi in sistemi za zaščito nosilnih elementov ali delov objektov“ se klasifikacijska tabela, ki se nanaša na „strope brez lastne požarne odpornosti“, nadomesti z naslednjo tabelo:

„Veljavnost

Stropi brez lastne požarne odpornosti

Standard(-i)

EN 13501-2; prEN 13381-1

Klasifikacija: izrazi se enako, kakor za nosilne elemente, ki so predmet zaščite

Opombe

Če hkrati izpolnjuje zahteve v zvezi s ‚polnaravnim ognjem‘, se razvrstitvi doda oznaka ‚sn‘.“

2.

V oddelku 3 „Proizvodi in sistemi za zaščito nosilnih elementov ali delov objektov“ se klasifikacijska tabela, ki se nanaša na „požarno zaščitne premaze, plošče, omete, obloge in zaslone“, nadomesti z naslednjo tabelo:

„Veljavnost

Požarno zaščitni premazi, plošče, ometi, obloge in zasloni

Standard(-i)

EN 13501-2; prEN 13381-2 do 8

Klasifikacija: izrazi se enako, kakor za nosilne elemente, ki so predmet zaščite

Opombe

—“

3.

V oddelku 4 „Nenosilni elementi ali deli objektov in proizvodov zanje“ se klasifikacijska tabela, ki se nanaša na „predelne stene (vključno s tistimi, ki vključujejo neizolirane dele)“, nadomesti z naslednjo tabelo:

„Veljavnost

Predelne stene (vključno s tistimi, ki vključujejo neizolirane dele, in požarnimi zaporami)

Standard(-i)

EN13501-2; EN 1364-1 (1); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2;

Klasifikacija: -

 

E

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI-M

 

 

30

 

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

Opombe


(1)  Pri požarnih zaporah ta standard dopolnjuje EOTA TR 031.“