ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.087.slv

Uradni list

Evropske unije

L 87

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
2. april 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 321/2011 z dne 1. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 glede omejitve uporabe bisfenola A v plastičnih stekleničkah za dojenčke ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 322/2011 z dne 31. marca 2011 o prepovedi ribolova na morsko spako v območjih VIIIc, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 323/2011 z dne 31. marca 2011 o prepovedi ribolova na globokomorske morske pse v vodah EU in mednarodnih vodah con V, VI, VII, VIII in IX s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

5

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 324/2011 z dne 1. aprila 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

7

 

 

SKLEPI

 

 

2011/207/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 29. marca 2011 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1984)

9

 

 

2011/208/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. aprila 2011 o finančnem prispevku Unije za nujne ukrepe za boj proti atipični kokošji kugi v Španiji leta 2009 (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2062)

29

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (UL L 58, 3.3.2011)

31

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (UL L 58, 3.3.2011)

31

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 321/2011

z dne 1. aprila 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 glede omejitve uporabe bisfenola A v plastičnih stekleničkah za dojenčke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1) ter zlasti člena 18(3) Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2011/8/EU (2) je spremenila Direktivo 2002/72/ES (3) o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, tako, da je omejila uporabo bisfenola A (2,2-bis(4-hidroksifenil)propana) v polikarbonatnih stekleničkah za dojenčke.

(2)

S 1. majem 2011 bo Direktivo 2002/72/ES nadomestila Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (4).

(3)

Uredba (EU) št. 10/2011 ne vsebuje omejitev glede bisfenola A, ki so bile z Direktivo 2011/8/EU uvedene v Direktivi 2002/72/ES.

(4)

Uredbo (EU) št. 10/2011 je zato treba spremeniti, da odraža omejitve uporabe bisfenola A.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 10/2011, vnos za snov številka 151, imenovano „2,2-bis(4-hidroksifenil)propan“, se v stolpcu 10 („Omejitve in zahteve“) vstavi naslednje besedilo:

„Ne sme se uporabljati za proizvodnjo polikarbonatnih stekleničk (5) za dojenčke (6).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2011 za prepoved proizvodnje polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, ki niso skladni s to uredbo.

Uporablja se od 1. junija 2011 za prepoved dajanja na trg polimernih materialov, ki niso skladni s to uredbo, in njihovega uvoza v Unijo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  UL L 26, 29.1.2011, str. 11.

(3)  UL L 220, 15.8.2002, str. 18.

(4)  UL L 12, 15.1.2011, str. 1.

(5)  Ta omejitev se uporablja od 1. maja 2011 za proizvodnjo ter od 1. junija 2011 za dajanje na trg in uvoz v Unijo.

(6)  Dojenček, kakor je opredeljen v členu 2 Direktive 2006/141/ES.“


2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 322/2011

z dne 31. marca 2011

o prepovedi ribolova na morsko spako v območjih VIIIc, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2011.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

1/T&Q

Država članica

Francija

Stalež

ANF/8C3411

Vrsta

Morska spaka (Lophiidae)

Cona

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

Datum

13. januar 2011


2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 323/2011

z dne 31. marca 2011

o prepovedi ribolova na globokomorske morske pse v vodah EU in mednarodnih vodah con V, VI, VII, VIII in IX s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 1225/2010 z dne 13. decembra 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za staleže nekaterih vrst globokomorskih rib za leti 2011 in 2012 (2) določa kvote za leti 2011 in 2012.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2011.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 336, 21.12.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

2/DSS

Država članica

Francija

Stalež

DWS/56789-

Vrsta

Globokomorski morski pes

Cona

Vode EU ter mednarodne vode con V, VI, VII, VIII in IX

Datum

13. januar 2011


2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 324/2011

z dne 1. aprila 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. aprila 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. aprila 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

51,3

TN

97,4

TR

81,6

ZZ

72,2

0707 00 05

EG

158,2

TR

138,5

ZZ

148,4

0709 90 70

MA

38,5

TR

107,6

ZA

28,9

ZZ

58,3

0805 10 20

EG

60,0

IL

79,6

MA

53,3

TN

54,3

TR

74,8

US

49,1

ZZ

61,9

0805 50 10

TR

51,0

ZZ

51,0

0808 10 80

AR

80,3

BR

81,6

CA

87,6

CL

89,3

CN

104,7

MK

50,2

US

122,6

UY

70,6

ZA

77,7

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

89,1

CL

88,3

CN

64,2

ZA

99,1

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/9


SKLEP KOMISIJE

z dne 29. marca 2011

o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1984)

(2011/207/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 95 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Leta 2006 je Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) sprejela večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Navedeni načrt za obnovo staleža je bil prenesen v zakonodajo Unije z Uredbo Sveta (ES) št. 1559/2007 (2).

(2)

ICCAT je 24. novembra 2008 s Priporočilom 08-05 spremenil načrt za obnovo. Spremenjeni načrt je bil prenesen v zakonodajo Unije z Uredbo Sveta (ES) št. 302/2009 (3).

(3)

Za zagotovitev uspešnega izvajanja spremenjenega večletnega načrta za obnovo staleža je Odločba Komisije 2009/296/ES (4) vzpostavila poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki zajema obdobje dveh let od 15. marca 2009 do 15. marca 2011.

(4)

Posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ki je bil vzpostavljen z Odločbo 2009/296/ES, se zaključi 15. marca 2011. Treba je sprejeti nov sklep Komisije za zagotovitev nadaljevanja navedenega programa in takojšnjega izvajanja nekaterih določb Priporočila 10-04 ICCAT, zlasti tistih o zgodnji predložitvi zahtevanih ribolovnih in inšpekcijskih načrtov.

(5)

Novi posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov se določi za obdobje od 15. marca 2011 do 15. marca 2014. Rezultate njegovega izvajanja je treba redno preverjati v sodelovanju z zadevnimi državami članicami.

(6)

Za uskladitev nadzora in inšpekcijskih pregledov ribolova modroplavutega tuna na ravni Unije je primerno oblikovati skupna pravila za nadzorne in inšpekcijske dejavnosti, ki jih bodo izvajali pristojni organi zadevnih držav članic, države članice pa sprejmejo nacionalne programe nadzora, da se prilagodijo takim skupnim pravilom. Zato je treba določiti referenčna merila intenzivnosti nadzornih in inšpekcijskih dejavnosti ter prednostne naloge in postopke nadzora in inšpekcijskih pregledov.

(7)

Za zagotovitev spremljanja kršitev mora ta sklep med drugim določiti postopke, po katerih lahko vsi zadevni organi izmenjujejo ustrezne informacije v skladu s členom 117 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

(8)

Skupne inšpekcijske in nadzorne dejavnosti je treba izvajati v skladu z načrti skupne uporabe, ki jih oblikuje Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA – Community Fisheries Control Agency), ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 768/2005 (5).

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Ta sklep uvaja poseben program nadzora in inšpekcijskih pregledov za zagotovitev usklajenega izvajanja večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ki ga je leta 2006 sprejela Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) in je bil prenesen z Uredbo (ES) št. 302/2009, kakor je bila nazadnje spremenjena s Priporočilom 10-04 ICCAT z dne 27. novembra 2010.

Člen 2

Časovni okvir in zajeto območje

Posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov se uporablja do 15. marca 2014 na območju, ki ga zajema konvencija ICCAT.

Člen 3

Vsebinsko področje uporabe

Posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov obsega naslednje dejavnosti:

1.

vse ribolovne dejavnosti, vključno s prilovom, ribiških plovil in pasti, vključno s skupnimi ribolovnimi dejavnostmi;

2.

vse dejavnosti ulova, iztovarjanja, prenosa, pretovarjanja in reje v mrežasti kletki;

3.

vse sorodne dejavnosti ribogojnic in gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z rejo modroplavutega tuna v mrežastih kletkah, pitanjem, gojenjem, nabiranjem ali predelavo in/ali trgovanjem s proizvodi iz modroplavutega tuna, vključno z domačim trgom, uvozom, izvozom, ponovnim izvozom, prevozom in skladiščenjem;

4.

športni in rekreacijski ribolov.

POGLAVJE II

CILJI, PREDNOSTNE NALOGE, REFERENČNA MERILA IN POSTOPKI

Člen 4

Cilji

Cilj nadzora in inšpekcijskih pregledov je zagotoviti skladnost z naslednjimi določbami:

1.

letni ribolovni načrti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 302/2009;

2.

prepoved uporabe letal in helikopterjev za iskanje iz člena 8 Uredbe (ES) št. 302/2009;

3.

ukrepi glede ribolovnih zmogljivosti in zmogljivosti ribogojstva iz členov 5 in 6 Uredbe (ES) št. 302/2009;

4.

izvajanje opazovalnih programov v Uniji, vključno z opazovalnim programom držav članic in regionalnim opazovalnim programom ICCAT iz točk 90, 91 in 92 ter Priloge 7 Priporočila 10-04 ICCAT;

5.

pravila glede registriranja plovil za ulov, za katera so bila izdana dovoljenja, in drugih ribiških plovil iz členov 14 in 15 Uredbe (ES) št. 302/2009;

6.

posebni tehnični ukrepi in pogoji za lov na modroplavutega tuna, kot je določeno v Priporočilu 10-04 ICCAT, zlasti pravila o najmanjši velikosti ter z njimi povezani pogoji;

7.

količinske omejitve ulova in vseh posebnih pogojev, ki so z njimi povezani, vključno s spremljanjem izkoriščenosti kvot iz Priporočila 10-04 ICCAT;

8.

pravila glede dokumentacije, ki se uporabljajo za modroplavutega tuna, iz Priporočila 10-04 ICCAT.

Člen 5

Prednostne naloge

V skladu z letnim ribolovnim načrtom so za različne kategorije orodja določene različne prednostne ravni. Zato vsaka država članica določi posebne prednostne naloge.

Člen 6

Referenčna merila

Referenčna merila za inšpekcijske preglede določa Priloga I.

Člen 7

Postopki

Nadzor in inšpekcijski pregledi se izvajajo v skladu z naslednjimi postopkovnimi določbami:

1.

s Programom skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT iz točk 99, 100, 101 in Priloge 8 Priporočila 10-04 Priporočila ICCAT;

2.

z metodologijo inšpekcijskih pregledov iz Priporočila 10-04 ICCAT in zlasti Priloge 8 Priporočila;

3.

s postopki, ki jih morajo upoštevati uradniki, kakor je določeno v Prilogi II k temu sklepu;

4.

s postopki, ki jih morajo upoštevati države članice, kakor je določeno v členih 8 do 13 tega sklepa.

Člen 8

Skupni postopki

Države članice iz člena 12 zagotovijo, da so k udeležbi v skupnih inšpekcijskih in nadzornih dejavnostih povabljeni uradniki iz drugih zadevnih držav članic in določijo skupne operativne postopke, ki se nanašajo na njihova nadzorna plovila.

Člen 9

Uradno obvestilo o dejavnostih nadzora in inšpekcijskih pregledov

1.   Država članica, ki namerava izvajati nadzor in inšpekcijske preglede ribiških plovil v vodah, ki spadajo pod jurisdikcijo druge države članice, v okviru načrta skupne uporabe o svojih namerah uradno obvesti kontaktno točko zadevne obalne države članice iz člena 3 Uredbe Komisije (EU) št. 1042/2006 (6) in CFCA.

2.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 mora vsebovati naslednje podatke:

(a)

vrsto, ime in klicni znak inšpekcijskih plovil in inšpekcijskih letal na podlagi seznama iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1042/2006;

(b)

območje, kjer se izvajajo nadzor in inšpekcijski pregledi;

(c)

trajanje nadzora in inšpekcijskih pregledov.

Člen 10

Podatki o kršitvah

Poleg členov 82 in 83 Uredbe (ES) št. 1224/2009 države članice, katerih uradniki med izvajanjem inšpekcijskega pregleda dejavnosti iz člena 3 odkrijejo kakršno koli kršitev, o datumu inšpekcijskega pregleda in podrobnostih kršitve nemudoma obvestijo tretjo državo in Komisijo.

Člen 11

Takojšnji izvršilni ukrepi v primeru hudih kršitev

1.   Če se na ribiškem plovilu Unije ugotovi huda kršitev, mora država članica zastave zagotoviti, da po inšpekcijskem pregledu ribiško plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, preneha z vsemi ribolovnimi dejavnostmi, ter o tem pravočasno obvestiti Komisijo.

2.   Če ribiško plovilo Unije ni poklicano v pristanišče, mora država članica zastave Komisiji v 72 urah predložiti ustrezno utemeljitev.

POGLAVJE III

IZVAJANJE

Člen 12

Nacionalni programi nadzora

1.   V okviru nacionalnih programov nadzora, ki so jih sprejeli Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Malta in Portugalska, se izvajajo posebni programi nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 46 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Nacionalni programi nadzora se vzpostavijo v skladu s cilji, prednostnimi nalogami, referenčnimi merili in postopki, ki jih določa ta sklep, in vsebujejo vse podatke iz Priloge III.

3.   Nacionalnim programom nadzora so priloženi letni razporedi izvajanja programov, ki vključujejo podrobnosti v zvezi z dodelitvijo človeških in materialnih virov ter območji, kjer se navedeni viri uporabljajo. Letni razporedi izvajanja programov upoštevajo referenčna merila iz Priloge I.

4.   Za ribolovno sezono 2012 države članice predložijo svoje nacionalne programe nadzora in letne razporede izvajanja programov do 15. septembra 2011, za ribolovno sezono 2013 pa do 15. septembra 2012. Na varnem delu svojih spletnih strani jih objavijo do 1. januarja 2012 in 2013.

Člen 13

Sodelovanje med državami članicami

Pri izvajanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov vse države članice sodelujejo z državami članicami iz člena 12(1).

Člen 14

Skupne dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov

Nacionalni programi nadzora iz člena 12 se lahko delno ali v celoti izvajajo v okviru načrta skupne uporabe, ki ga v skladu z Uredbo (ES) št. 768/2005 sprejme Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA).

Člen 15

Poročilo o izvajanju nacionalnih programov nadzora

1.   Države članice iz člena 12(1) pošljejo Komisiji in CFCA poročilo o izvajanju svojih nacionalnih programov nadzora iz člena 12.

2.   Vmesna poročila se predložijo vsako leto 1. julija in 15. septembra, končno poročilo pa 15. decembra istega leta.

3.   Poročilo vsebuje naslednje podatke v skladu z razpredelnico iz Priloge II:

(a)

opravljene inšpekcijske in nadzorne dejavnosti po mesecih;

(b)

vse ugotovljene kršitve, za vsako posamezno kršitev pa podatke o naslednjem:

(i)

ribiško plovilo (ime, zastava in zunanja identifikacijska oznaka), past, gojišče ali podjetje, ki se ukvarja s predelavo in/ali trgovanjem z zadevnimi proizvodi iz modroplavutega tuna;

(ii)

datum, čas in kraj inšpekcijskega pregleda;

(iii)

vrsta kršitve, vključno s podatki o hudih kršitvah iz členov 10 in 11;

(iv)

trenutno stanje glede spremljanja ugotovljenih kršitev (npr. postopek teče, na postopek je bila vložena pritožba, postopek se še preiskuje);

(v)

natančen opis vseh naloženih kazni (npr. višina denarnih kazni, vrednost zaseženih rib in/ali opreme, izdano pisno opozorilo) skupaj s podporno dokumentacijo;

(vi)

obrazložitev, če ukrepi niso bili sprejeti;

(c)

vse ustrezne dejavnosti usklajevanja in sodelovanja med državami članicami.

4.   Kršitev se navede v vseh naknadnih poročilih, dokler se ne zaključi izvajanje ukrepa na podlagi prava zadevne države članice.

Člen 16

Dodatne informacije

Države članice Komisiji predložijo vse morebitne zahtevane dodatne informacije o izvajanju tega sklepa.

Člen 17

Načrt inšpekcijskih pregledov Unije in poročilo

1.   Komisija na podlagi tega sklepa in nacionalnih programov nadzora ter po posvetovanju z državami članicami predloži komisiji ICCAT načrt inšpekcijskih pregledov Unije en mesec pred letnim zasedanjem slednje v skladu s točko 9 Priporočila 10-04 ICCAT.

2.   Komisija enkrat na leto skliče zasedanje Odbora za ribištvo in ribogojstvo, da se ocenijo skladnost in rezultati posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov ter na podlagi tega pripravi poročilo, ki ga mora Unija vsako leto 15. oktobra predložiti sekretariatu ICCAT.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 29. marca 2011

Za Komisijo

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 340, 22.12.2007, str. 8.

(3)  UL L 96, 15.4.2009, str. 1.

(4)  UL L 80, 26.3.2009, str. 18.

(5)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(6)  UL L 187, 8.7.2006, str. 14.


PRILOGA I

REFERENČNA MERILA

Referenčna merila iz te priloge se uporabljajo, da se zagotovijo zlasti:

(a)

celovito spremljanje postopkov reje v mrežasti kletki, ki se izvajajo v vodah Skupnosti;

(b)

celovito spremljanje dejavnosti prevoza;

(c)

celovito spremljanje skupnih ribolovnih dejavnosti;

(d)

preverjanje vseh dokumentov, ki jih zahteva zakonodaja, ki velja za modroplavutega tuna, zlasti za namen preverjanja zanesljivosti zabeleženih podatkov.

Kraj inšpekcijskega pregleda

Referenčna merila

Dejavnosti reje v mrežasti kletki (vključno z nabiranjem)

Vsako rejo v mrežasti kletki v ribogojnici je odobrila država članica zastave plovila za ulov v 48 urah po predložitvi podatkov, potrebnih za rejo v mrežasti kletki;

dokumentacija za vsako rejo v mrežasti kletki z namenom gojenja ali pitanja modroplavutih tunov je točna, popolna in potrjena, kakor to zahteva ICCAT (kot določa točka 84 Priporočila 10-04 ICCAT);

vsaka reja v mrežasti kletki in postopek nabiranja sta inšpekcijsko pregledana, tudi s strani ustreznih pristaniških organov;

vsaka reja v mrežasti kletki se spremlja z video kamerami v vodi (kot določa točka 86 Priporočila 10-04 ICCAT);

ribe se prenesejo v kletko pred 31. julijem, razen če za neizpolnjevanje te zahteve obstaja veljaven razlog na podlagi Priporočila 10-04 (kot določa točka 83 Priporočila 10-04 ICCAT).

Inšpekcijski pregledi na morju

Referenčno merilo se določi po natančni analizi ribolovnih dejavnosti na vsakem območju;

referenčna merila na morju se nanašajo na število obhodnih dni na morju na posebnem območju za obnavljanje staleža modroplavutega tuna in število obhodnih dni, pri čemer je navedena ribolovna sezona in vrsta ciljne ribolovne dejavnosti.

Dejavnost prenosa

Za vsako dejavnost prenosa mora država zastave izdati predhodno dovoljenje na podlagi predhodnega uradnega obvestila o prenosu (kot določa točka 75 Priporočila 10-04 ICCAT);

za vsak prenos se določi številka dovoljenja (kot določa točka 76 Priporočila 10-04 ICCAT);

prenos se dovoli v 48 urah po predložitvi predhodnega uradnega obvestila o prenosu (kot določa točka 76 Priporočila 10-04 ICCAT);

državi zastave se ob koncu prenosa pošlje deklaracija o prenosu ICCAT (kot določa točka 77 Priporočila 10-04 ICCAT);

vsak prenos se spremlja z video kamerami v vodi (kot določa točka 79 Priporočila 10-04 ICCAT).

Pretovarjanje

Vsa plovila se pregledajo ob prihodu pred pretovarjanjem, po pretovarjanju pa pred odhodom. V pristaniščih, ki niso določena, se izvajajo naključni pregledi;

deklaracija o pretovarjanju se državi zastave pošlje najpozneje 48 ur po datumu pretovarjanja v pristanišču (kot določa točka 69 Priporočila 10-04 ICCAT).

Skupna ribolovna dejavnost

Država zastave mora predhodno izdati dovoljenje za vse skupne ribolovne dejavnosti;

države članice nato vzpostavijo in vodijo evidenco vseh skupnih ribolovnih dejavnosti, za katere so izdale dovoljenje.

Zračni nadzor

Prilagodljivo referenčno merilo, ki se določi po natančni analizi ribolovnih dejavnosti na vsakem območju ob upoštevanju razpoložljivih virov, ki so na voljo državi članici.

Iztovarjanje

Opravi se inšpekcijski pregled vsakega plovila, ki vpluje v določeno pristanišče, da bi iztovarjalo modroplavutega tuna;

v pristaniščih, ki niso določena, se izvajajo naključni pregledi;

ustrezni organ v 48 urah po koncu iztovarjanja pošlje evidenco iztovarjanja organu države zastave ribiškega plovila (kot določa točka 68 Priporočila 10-04 ICCAT).

Trženje

Prilagodljivo referenčno merilo, ki se določi po natančni analizi izvedenih dejavnosti trženja.

Športni in rekreacijski ribolov

Prilagodljivo referenčno merilo, ki se določi po natančni analizi izvedenih dejavnosti športnega in rekreacijskega ribolova.

Pasti

Vse dejavnosti, povezane s pastmi, vključno s prenosom in nabiranjem, se inšpekcijsko pregledajo.


PRILOGA II

POSTOPKI, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI URADNIKI

1.   Inšpekcijske naloge

1.1   Splošne inšpekcijske naloge

Za vsak opravljen nadzor in inšpekcijski pregled se sestavi inšpekcijsko poročilo v obliki, ki jo določa točka 2 te priloge. Uradniki v vsakem primeru v svojem poročilu preverijo in zabeležijo naslednje podatke:

1.

podrobnosti o identiteti odgovornih oseb, plovilih, zaposlenih v ribogojnici itn., ki izvajajo dejavnosti, za katere je bil opravljen inšpekcijski pregled;

2.

pooblastila, licence in ribolovna dovoljenja;

3.

ustrezno dokumentacijo o plovilu, kot so ladijski dnevniki, deklaracije o prenosu in pretovarjanju, dokumente ICCAT o ulovu modroplavutega tuna, potrdila o ponovnem izvozu, ter drugo dokumentacijo, ki je bila pregledana v okviru nadzora in inšpekcijskega pregleda, kot določa Priporočilo 10-04 ICCAT;

4.

podrobne opombe o velikostih modroplavutega tuna, ki je bil ulovljen, ulovljen v pasti, prenesen, pretovorjen, iztovorjen, prepeljan, gojen, predelan ali dan v prodajo v skladu z določbami obnovitvenega načrta;

5.

odstotek prilova modroplavutega tuna, obdržanega na krovu plovil, ki ne lovijo aktivno modroplavutega tuna.

Podatki, ki se nanašajo na vse pomembne ugotovitve inšpekcijskih pregledov na morju, z zračnim nadzorom, v pristaniščih, pasteh, ribogojnicah in vseh drugih zadevnih podjetjih, se zabeležijo v inšpekcijska poročila. V primeru inšpekcijskega pregleda v okviru Programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT mora uradnik evidentirati opravljene inšpekcijske preglede in vse kršitve, ugotovljene v ladijskem dnevniku.

Te ugotovitve se primerjajo s podatki, ki jih uradnikom dajo na voljo drugi pristojni organi, vključno s podatki sistema za spremljanje plovil (VMS), seznami pooblaščenih plovil, poročili opazovalcev, video posnetki in vso dokumentacijo v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi.

1.2   Inšpekcijske naloge za zračni nadzor

Uradniki poročajo o podatkih nadzora za namene navzkrižnega preverjanja in zlasti preverijo opažanja ribiških plovil na podlagi podatkov VMS in seznamov pooblaščenih plovil.

Uradniki ugotavljajo nezakonite, neprijavljene in neregulirane ribolovne dejavnosti ter poročajo o njih in o uporabi letal in helikopterjev za iskanje.

Posebna pozornost je namenjena zaprtim območjem, obdobjem ribolovne dejavnosti in dejavnostim ladjevij, za katere veljajo odstopanja.

1.3   Inšpekcijske naloge na morju

1.3.1   Splošne inšpekcijske naloge

Kadar se mrtve ribe vnesejo na krov ribiškega plovila ali kadar so le-te prisotne na krovu predelovalnega ali prevoznega plovila, uradniki vedno preverijo količine rib, obdržane na krovu, in jih primerjajo s količinami, vpisanimi v ustrezni dokumentaciji na krovu.

Kadar se prenesejo žive ribe, uradniki ugotavljajo, katera sredstva uporabljajo udeležene strani, da bi ocenili količine prenesenega živega modroplavutega tuna. Kadar je na voljo video posnetek, uradniki pridobijo dostop do njega in preverijo prenesene količine, ki so razvidne z video posnetka.

Inšpektorji potapljači EU/držav članic bodo izvedli vrsto inšpekcij „na mestu samem“ znotraj vlečnih mrežastih kletk, pri čemer bodo preverili, ali število in ocena teže ulovljenih in prenesenih rib ustreza tisti iz deklaracije o prenosu ICCAT na krovu vlačilca.

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

ali imajo ribiška plovila vsa dovoljenja za delovanje (oznake, identiteta, licenca, dovoljenje za ribolov in seznami ICCAT);

2.

ali plovila izpolnjujejo zahteve glede dokumentacije;

3.

ali so ribiška plovila opremljena z delujočim sistemom za spremljanje plovil (VMS) in ali so zahteve glede prenosa podatkov VMS izpolnjene;

4.

da ribiška plovila ne lovijo v zaprtih območjih in da upoštevajo zaprtje ribolovne sezone;

5.

spoštovanje kvot in omejitev prilova;

6.

strukturo velikosti ulova modroplavutega tuna na krovu;

7.

fizične količine modroplavutega tuna na krovu in njihovo predstavitev;

8.

ribolovno opremo na krovu;

9.

prisotnost opazovalca, kjer je to potrebno.

Uradniki opazujejo in poročajo o nezakonitih, neprijavljenih in nereguliranih ribolovnih dejavnostih ter o uporabi letal ali helikopterjev za iskanje.

1.3.2   Inšpekcijske naloge pri prenosu

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

skladnost z zahtevami v zvezi s predhodnim uradnim obvestilom o prenosu;

2.

da je država zastave v 48 urah po predložitvi predhodnega uradnega obvestila o prenosu določila in poveljniku ribiškega plovila oziroma upravljavcu pasti ali ribogojnice sporočila številko dovoljenja za posamezni prenos;

3.

skladnost z zahtevami ICCAT glede deklaracije o prenosu;

4.

da je regionalni opazovalec ICCAT na krovu plovila podpisal deklaracijo o prenosu in jo predložil poveljniku vlačilca;

5.

skladnost z zahtevami glede snemanja z video kamerami.

1.3.3   Inšpekcijske naloge pri skupnih ribolovnih dejavnostih

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

skladnost z zahtevami v zvezi s skupnimi ribolovnimi dejavnostmi glede podatkov za poročanje v ribolovnem ladijskem dnevniku;

2.

da so organi države zastave ribiškim plovilom te države z uporabo vzorca iz Priloge V Uredbe (ES) št. 302/2009 izdali dovoljenje za skupne ribolovne dejavnosti;

3.

prisotnost opazovalca pri skupnih ribolovnih dejavnostih.

1.4   Inšpekcijske naloge pri iztovarjanju

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

ali imajo ribiška plovila vsa dovoljenja za delovanje (oznake, identiteta, licenca, dovoljenje za ribolov in seznami ICCAT, če je to ustrezno);

2.

ali so pristojni organi prejeli predhodno obvestilo o prihodu za iztovarjanje;

3.

ali je ustrezni organ v 48 urah po koncu iztovarjanja poslal evidenco o iztovarjanju organu države zastave ribiškega plovila;

4.

ali so ribiška plovila opremljena z delujočim sistemom za spremljanje plovil (VMS) in ali so zahteve glede prenosa podatkov VMS izpolnjene;

5.

ali plovila izpolnjujejo zahteve glede dokumentacije;

6.

fizične količine modroplavutega tuna na krovu in njihovo predstavitev;

7.

skupno strukturo ulova modroplavutega tuna na krovu, da se preveri spoštovanje pravil o prilovu;

8.

strukturo velikosti ulova modroplavutega tuna na krovu, da se preveri spoštovanje pravil o najmanjši teži in velikosti;

9.

ribolovno opremo na krovu;

10.

v primeru iztovarjanja predelanih proizvodov uporabo pretvorbenih faktorjev ICCAT za izračun enakovredne zaokrožene mase predelanega modroplavutega tuna;

11.

ali je modroplavuti tun z ribiških plovil v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ki se ga da v prodajo na drobno končnemu potrošniku, pravilno označen oziroma etiketiran;

12.

ali ima modroplavuti tun, iztovorjen s plovil za prevoz vabe, plovil za ribolov s parangali, plovil z ročnimi ribiškimi vrvicami ali plovil, ki lovijo s panulo, v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, pravilne oznake na repih.

1.5   Inšpekcijske naloge pri pretovarjanju

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

ali imajo ribiška plovila vsa dovoljenja za delovanje (oznake, identiteta, licenca, dovoljenje za ribolov in seznami ICCAT);

2.

ali je bilo poslano predhodno uradno obvestilo o prihodu v pristanišče in ali to obvestilo vsebuje točne podatke o pretovarjanju;

3.

ali so ribiška plovila, ki želijo opraviti pretovarjanje, prejela predhodno dovoljenje od njihove države zastave;

4.

ali so bile količine, navedene v predhodnem uradnem obvestilu, ki jih je treba pretovoriti, preverjene;

5.

ali je bila deklaracija o pretovarjanju poslana državi zastave najpozneje 48 ur po datumu pretovarjanja v pristanišču;

6.

ali je na krovu prisotna in pravilno izpolnjena ustrezna dokumentacija, vključno z izjavo o pretovarjanju, ustreznimi dokumenti o ulovu modroplavutega tuna ICCAT ter potrdilom o ponovnem izvozu;

7.

v primeru predelanih proizvodov uporabo pretvorbenih faktorjev ICCAT za izračun enakovredne zaokrožene mase predelanega modroplavutega tuna.

1.6   Inšpekcijske naloge v ribogojnicah

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

ali je prisotna in pravilno izpolnjena ter sporočena ustrezna dokumentacija (dokumenti o ulovu modroplavutega tuna in potrdilo o ponovnem izvozu, deklaracija o prenosu, deklaracija o pretovarjanju);

2.

ali so organi države zastave plovila za ulov predhodno izdali dovoljenje za gojenje v mrežastih kletkah;

3.

ali je bil med vsemi dejavnostmi prenosa in pobiranja modroplavutega tuna prisoten regionalni opazovalec ICCAT in ali je ta potrdil deklaracije o reji v mrežastih kletkah;

4.

ali se vse dejavnosti prenosa iz kletk v ribogojnice spremljajo z video kamerami v vodi;

5.

da država ribogojnice ne sprejme reje v mrežasti kletki, če je količina v smislu števila in/ali teže višja od tiste, katere prenos v kletke je dovolila država zastave.

Inšpektorji potapljači držav članic bodo izvedli vrsto inšpekcij „na mestu samem“ znotraj mrežastih kletk za gojenje, da potrdijo količino rib v kletkah. Inšpekcije bodo izvedli potapljači, ki bodo v eni državi članici uporabili tudi stereoskopsko kamero.

1.7   Inšpekcijske naloge v zvezi s prevozom in trženjem

Uradniki sistematično preverjajo:

1.

kar zadeva prevoz, zlasti zadevne spremne dokumente in preverijo, ali ustrezajo fizičnim količinam, ki se prevažajo;

2.

kar zadeva trženje, ali je zadevna dokumentacija prisotna in pravilno izpolnjena, vključno z zadevnim dokumentom o ulovu modroplavutega tuna in potrdilom o ponovnem izvozu.

2.   Poročila o inšpekcijskih pregledih

1.

Za inšpekcijske preglede, ki se opravijo v okviru Programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT, uradniki uporabijo vzorec iz Dodatka 1 k tej prilogi.

2.

Za druge inšpekcijske preglede uradniki uporabljajo vzorce za svoja nacionalna poročila, kar je odvisno od začetka veljavnosti predpisov za izvajanje člena 76 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Dodatek 1

POROČILO O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU ICCAT št. …

Image Image

UGOTOVLJENE HUDE KRŠITVE

Image


PRILOGA III

Vsebine nacionalnih nadzornih programov iz člena 12

Nacionalni nadzorni programi določajo:

1.   SREDSTVA NADZORA

1.   Človeški viri

Število uradnikov, ki delujejo na obali in na morju, ter obdobja in območja, kjer so lahko na voljo.

2.   Tehnična sredstva

Število patruljnih plovil in letal ter obdobja in območja, kjer so lahko na voljo.

3.   Finančna sredstva

Dodeljena proračunska sredstva za napotitev človeških virov ter patruljnih čolnov in letal.

2.   DOLOČITEV PRISTANIŠČ

Seznam določenih pristanišč in določenih časov, ki se zahteva v Priporočilu 10-04 ICCAT.

3.   LETNI RIBOLOVNI NAČRTI

Podrobnosti o vsakem vzpostavljenem sistemu za dodeljevanje kvot, spremljanje in nadzor ribolovnega načrta.

4.   INŠPEKCIJSKI PROTOKOLI

Podrobni protokoli z obrazloženo metodologijo za vse inšpekcijske dejavnosti.

Protokoli upoštevajo zahteve iz člena 12 tega sklepa.

Države članice zagotovijo tudi, da so naslednje točke vključene v njihove dejavnosti inšpekcijskih pregledov:

1.   Ulov:

(a)

količina (ocena biomase) in natančno število primerkov;

(b)

preverjanje, ali količina ulova upošteva dodeljene kvote;

(c)

preverjanje, ali so upoštevane zahteve glede najmanjše teže in velikosti z odstotkom odstopanja v številkah.

2.   Prenos:

(a)

predhodna dovoljenja za prenos v vlečno mrežasto kletko ali mrežasto kletko za gojenje;

(b)

natančna količina in število rib, prenesenih v vlečno mrežasto kletko;

(c)

smrtnost med vlečenjem in kraj namembnosti mrtvih rib.

3.   Ribogojnica:

(a)

potrditev zakonitosti ulova in predhodno dovoljenje s strani države članice;

(b)

natančna količina in število rib, prenesenih v mrežaste kletke za pitanje;

(c)

program vzorčenja/označevanja za ocenjevanje pridobljene teže.

4.   Nabiranje in izvoz:

(a)

natančna količina in število nabranih rib;

(b)

vključenost v regionalni opazovalni program ICCAT;

(c)

natančna količina po vrstah proizvodov (natančno se navedejo pretvorbeni faktorji).

5.   SMERNICE

Obrazložitvene smernice za uradnike, organizacije proizvajalcev in ribiče.

6.   KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI

Protokoli za komuniciranje s pristojnimi organi, ki jih določijo druge države članice kot odgovorne za posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov za modroplavutega tuna.


PRILOGA IV

Mesečno stanje nacionalnega programa nadzora za modroplavutega tuna

Poročanje:

 

Država članica

 

Mesec

 

Leto

 


ODDELEK A

Povzetek inšpekcijskih pregledov

 

 

Plovila z zapornimi plavaricami

Parangalke

Plovila za prevoz vabe

Plovila z vlečnimi mrežami

Vlačilci/vlečna plovila

Druga plovila

Past

Ribogojnica

Drugi gospodarski subjekti

 

Januar

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junij

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julij

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgust

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

Inšpekcijski pregledi (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na morju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kopnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršitve (skupaj za posamezno vrsto opreme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBE

 


ODDELEK B

Opis kršitve

Datum

Vrsta nadzora

Območje

Št. poročila o inšpekcijskem pregledu

Zastava

Št. ICCAT (ali CFR)

Ime

Oprema

MN in HK

Opis

Ukrepi sprejeti? DA/NE

Opis ukrepa

Stanje

Pričakovano trajanje preiskave

Utemeljitev neukrepanja

Opombe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KLJUČ (za Oddelek B)

Št.

Polje

Opis

1

DATUM

datum inšpekcijskega pregleda

2

VRSTA NADZORA

M – morje, PR – pristanišče, R – ribogojnica, PA – past, D – drugo

3

OBMOČJE

za „M“ navedite koordinate. Za „PR, R, PA ali D“ navedite ime območja ali pristanišča.

4

Št. POROČILA O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

številka poročila o inšpekcijskem pregledu ICCAT (ali nacionalnega)

5

ZASTAVA

zastava pregledanega plovila/gospodarskega subjekta

6

Št. ICCAT (ali CFR)

številka ICCAT ali številka v registru ladjevja Unije pregledanega plovila/gospodarskega subjekta

7

IME

ime pregledanega plovila/gospodarskega subjekta

8

OPREMA

glavna oprema, ki sta jo med pregledom uporabljala plovilo oz. gospodarski subjekt

9

MN in HK

možna neskladnost (MN) in huda kršitev (HK) – navedite pravno podlago (zakonodaja EU in/ali Priporočilo ICCAT)

10

OPIS

opis možne neskladnosti in/ali hude kršitve

11

UKREPI SPREJETI? DA/NE

če DA, izpolnite polja 12–17, če NE, nadaljujte s številko 16

12

OPIS UKREPA

(denarna kazen/druga kazen/zaplemba/…)

13

STANJE

v obravnavi/zaključen/v preiskavi/itd.

14

PRIČAKOVANO TRAJANJE PREISKAVE

pričakovano trajanje preiskave in/ali postopka

15

UTEMELJITEV NEUKREPANJA

natančna utemeljitev razlogov, če ni bil sprejet noben ukrep

16

OPOMBE

splošne opombe


2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 1. aprila 2011

o finančnem prispevku Unije za nujne ukrepe za boj proti atipični kokošji kugi v Španiji leta 2009

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2062)

(Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)

(2011/208/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 6(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Atipična kokošja kuga je nalezljiva virusna bolezen z visoko smrtnostjo pri perutnini.

(2)

Pri izbruhu atipične kokošje kuge obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva s perutnino v isti državi članici, vendar tudi na druge države članice ali tretje države zaradi trgovine z živo perutnino ali njenimi proizvodi.

(3)

Pri izbruhu navedene bolezni se lahko donosnost reje perutnine zaradi morebitnih hitrih epidemioloških razsežnosti močno zniža.

(4)

Direktiva Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (2) določa nujne ukrepe, ki jih morajo države članice pri izbruhu takoj izvajati, da se prepreči nadaljnje širjenje virusa.

(5)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. V skladu s členom 3(2) in členom 6(2) navedene odločbe države članice prejmejo finančni prispevek za kritje stroškov nekaterih ukrepov za izkoreninjenje atipične kokošje kuge.

(6)

Člen 3(6) Odločbe 2009/470/ES določa pravila o deležih stroškov, nastalih v državah članicah, ki jih lahko zajema finančni prispevek Skupnosti.

(7)

Za plačilo finančnega prispevka Unije za nujne ukrepe za izkoreninjenje atipične kokošje kuge veljajo pravila, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (3).

(8)

Izbruh atipične kokošje kuge je bil v Španiji potrjen 26. novembra 2009. Španija je v skladu z Direktivo 92/66/EGS in členom 3(2) Odločbe 2009/470/ES sprejela ukrepe za boj proti temu izbruhu.

(9)

Španija je v celoti izpolnila tehnične in upravne obveznosti iz člena 3(2) Odločbe 2009/470/ES in člena 6 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(10)

Španija je 23. decembra 2009, 26. januarja 2010 in 25. februarja 2010 predložila oceno stroškov, nastalih zaradi uvedbe ukrepov za izkoreninjenje atipične kokošje kuge.

(11)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Finančni prispevek Unije za Španijo

1.   Španiji se lahko odobri finančni prispevek Unije za kritje stroškov, ki jih je navedena država imela leta 2009 zaradi uvedbe ukrepov za boj proti atipični kokošji kugi iz člena 3(2) in člena 6(2) Odločbe 2009/470/ES.

2.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se določi z naknadnim sklepom, ki bo sprejet v skladu s postopkom iz člena 40(2) Odločbe 2009/470/ES.

Člen 2

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Španijo.

V Bruslju, 1. aprila 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

(3)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.


Popravki

2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/31


Popravek Sklepa Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

( Uradni list Evropske unije L 58 z dne 3. marca 2011 )

Stran 57, Priloga I, točka 4:

besedilo:

JABIR, major general Abu Bakr Yunis

se glasi:

JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis“.

Stran 58, Priloga I, točka 16:

besedilo:

„16.

AL-SENUSSI, poveljnik Abdullah

se glasi:

„16.

AL-SENUSSI, polkovnik Abdullah (Al-Megrahi)“.

Stran 61, Priloga IV, točka 9, prvi stolpec „Ime“:

besedilo:

„JABIR, major general Abu Bakr Yunis“

se glasi:

„JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis“.


2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/31


Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

( Uradni list Evropske unije L 58 z dne 3. marca 2011 )

Stran 10, Priloga III, točka 9, prvi stolpec „Ime“:

besedilo:

„JABIR, major general Abu Bakr Yunis“

se glasi:

„JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis“.