ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.080.slv

Uradni list

Evropske unije

L 80

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
26. marec 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 14. junija 2010 o odobritvi Evropski komisiji, da v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo sklene Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, ter izmenjave pisem, ki ta začasni sporazum spreminjajo glede verodostojnih jezikovnih različic

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 296/2011 z dne 25. marca 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

2

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima ( 1 )

5

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 298/2011 z dne 25. marca 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

9

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 299/2011 z dne 25. marca 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

11

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 300/2011 z dne 25. marca 2011 o prodajnih cenah za žita kot odziv na devete posamične razpise v okviru razpisnih postopkov, odprtih z Uredbo (EU) št. 1017/2010

13

 

 

SKLEPI

 

 

2011/187/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 24. marca 2011 o spremembi Sklepa 2010/221/EU o odobritvi nacionalnih ukrepov za preprečitev vnosa ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) v nekatera območja Irske in Združenega kraljestva (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1825)  ( 1 )

15

 

 

IV   Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

 

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

 

2011/188/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 27. julija 2009 o sklenitvi, s strani Evropske skupnosti, Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani

19

Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/1


SKLEP SVETA

z dne 14. junija 2010

o odobritvi Evropski komisiji, da v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo sklene Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, ter izmenjave pisem, ki ta začasni sporazum spreminjajo glede verodostojnih jezikovnih različic

(2011/186/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dokler ne začne veljati Sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, podpisan v Bruslju 25. maja 1998, je treba odobriti Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, (v nadaljnjem besedilu: „Začasni sporazum“), ki je bil podpisan v Bruslju 10. novembra 1999 (1).

(2)

Zaradi upoštevanja novih uradnih jezikov Unije od podpisa Začasnega sporazuma je treba glede verodostojnih jezikovnih različic spremeniti člen 31 navedenega sporazuma z izmenjavo pisem med Evropsko skupnostjo in Turkmenistanom, ki spreminjajo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: „izmenjava pisem“) (2).

(3)

Odobriti je treba sklenitev Začasnega sporazuma, njegove priloge, protokola in izjave ter izmenjavo pisem v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo –

SPRJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Evropski komisiji, v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, je odobrena sklenitev Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, vključno z njegovimi prilogami, protokolom in izjavami ter izmenjavo pisem, ki ta začasni sporazum spreminjajo glede verodostojnih jezikovnih različic.

V Luxembourgu, 14. junija 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Glej stran 21 tega Uradnega lista.

(2)  Glej stran 40 tega Uradnega lista.


UREDBE

26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/2


UREDBA SVETA (EU) št. 296/2011

z dne 25. marca 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/178/SZVP z dne 23. marca 2011 o spremembi Sklepa Sveta 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2011/178/SZVP med drugim določa nadaljnje omejevalne ukrepe v zvezi z Libijo, vključno s prepovedjo letov v libijskem zračnem prostoru, prepovedjo libijskih zrakoplovov v zračnem prostoru Unije, ter vsebuje nadaljnje določbe v zvezi z ukrepi, sprejetimi s Sklepom Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 v zvezi z omejevalnimi ukrepi zaradi razmer v Libiji (2), vključno z določbo za zagotovitev, da ti ukrepi ne vplivajo na humanitarne operacije v Libiji.

(2)

Nekateri od teh ukrepov spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije in zato je za njihovo izvajanje potreben regulativen ukrep na ravni Unije, predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(3)

Uredbo (EU) št. 204/2011 (3) bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta začeti veljati na dan objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 204/2011 se spremeni:

1.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (4) (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem osebam, subjektom ali organom v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z opremo iz Priloge I, ki bi se lahko uporabile za notranjo represijo, vsem osebam, subjektom ali organom v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge I, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči vsem osebam, subjektom ali organom v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(d)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, financiranje ali finančno pomoč, posredniške storitve ali prevozne storitve v zvezi z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(e)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) do (d).

2.   Ne glede na odstavek 1 se te prepovedi ne uporabljajo za zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo za zgolj humanitarne namene ali zaščito ali za vso drugo prodajo in dobavo orožja in z njim povezanega materiala, ki ju je predhodno odobril Odbor za sankcije.

3.   Pristojni organi držav članic iz Priloge IV lahko ne glede na odstavek 1 odobrijo zagotovitev tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z opremo, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, če ugotovijo, da je ta oprema zgolj za humanitarne namene in zaščito.

4.   Pristojni organi držav članic iz Priloge IV lahko z odstopanjem od odstavka 1 odobrijo zagotovitev tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali v zvezi z opremo, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, osebam, subjektom ali organom v Libiji, če pristojni organ meni, da je ta odobritev nujna za zaščito civilistov in civilnih območij v Libiji, ki jim grozi napad, pod pogojem, da zadevna država članica predhodno uradno obvesti generalnega sekretarja Združenih narodov.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in čeladami, ki jih osebje Združenih narodov, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev ter humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje začasno izvažajo v Libijo zgolj za osebno uporabo.

2.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4a

1.   Vsem zrakoplovom ali letalskim prevoznikom, ki so registrirani v Libiji ali ki jih imajo v lasti ali s katerimi upravljajo libijski državljani ali subjekti, je prepovedano:

(a)

preleteti ozemlje Unije;

(b)

s kakršnim koli namenom pristajati na ozemlju Unije ali

(c)

opravljati kakršne koli zračni prevoze v ali iz Unije,

razen kadar je posebni let predhodno odobril Odbor za sankcije, ali v primeru zasilnega pristanka.

2.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavka 1.

Člen 4b

1.   Vsem zrakoplovom ali letalskim prevoznikom v Uniji ali zrakoplovom ali letalskim prevoznikom, ki jih imajo v lasti ali s katerimi upravljajo državljani Unije ali subjekti, registrirani ali ustanovljeni na podlagi prava posamezne države članice, je prepovedano:

(a)

preleteti ozemlje Libije;

(b)

s kakršnim koli namenom pristajati na ozemlju Libije ali

(c)

opravljati kakršne koli zračne prevoze v ali iz Libije.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za lete:

(i)

katerih namen je izključno humanitaren, kot je zagotavljanje ali omogočanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko oskrbo, hrano, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo;

(ii)

za evakuacije iz Libije;

(iii)

odobrene na podlagi odstavka 4 ali 8 RVSZN 1973 (2011) ali

(iv)

za katere države članice v skladu z dovoljenjem iz odstavka 8 RVSZN 1973 (2011) menijo, da jih je treba izvajati v korist libijskega prebivalstva.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavka 1.“;

3.

v členu 6 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Priloga II zajema fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor za sankcije Združenih narodov v skladu z odstavkom 22 RVSZN 1970 (2011) ali odstavkom 19, 22 ali 23 RVSZN 1973 (2011).

2.   Priloga III zajema fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, ki niso zajeti s Prilogo II in jih je Svet v skladu s točko (b) člena 6(1) Sklepa Sveta 2011/137/SZVP opredelil kot osebe in subjekte, ki so vpletene ali udeležene pri naročanju, nadzorovanju ali drugačnemu usmerjanju izvajanja hudih kršitev človekovih pravic zoper osebe v Libiji, tudi tako, da so v nasprotju z mednarodnim pravom sodelovale ali so bile udeležene pri načrtovanju, ukazovanju, poveljevanju, ukazovanju ali izvajanju napadov, vključno z zračnimi bombnimi napadi, na civilno prebivalstvo in objekte, ali kot osebe, subjekte ali organe, ki so libijske oblasti, ali kot osebe, subjekte ali organe, ki so kršili ali sodelovali pri kršitvah določb RVSZN 1970 (2011) ali RVSZN 1973 (2011) ali te uredbe, ali kot osebe, subjekte ali organe, ki delujejo za zgoraj navedene ali v njihovem imenu ali pod njihovim vodstvom, ali kot subjekte ali organe, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, ali kot osebe, subjekte ali organe iz Priloge II.“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Kar zadeva osebe, subjekte in organe, ki niso uvrščeni na seznama II ali III, v katerih ima oseba, subjekt ali organ, uvrščen na ta seznama, svoj delež, obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov osebe, subjekta ali organa, uvrščenega na seznam, osebam, subjektom ali organom, ki niso uvrščeni na seznam, ne preprečuje, da še naprej zakonito poslujejo, če to ne vključuje dajanja na voljo kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov osebi, subjektu ali organu, ki je uvrščen na seznam.“;

5.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 8a

Pristojni organi držav članic iz Priloge IV lahko z odstopanjem od člena 5 odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz Priloge III, ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri osebam, subjektom ali organom iz Priloge III pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, kadar menijo, da je to potrebno za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali omogočanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko oskrbo, hrano, zagotavljanje elektrike, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije iz Libije. Zadevna država članica o odobritvah iz tega člena obvesti druge države članice in Komisijo.“;

6.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z RVSZN 1970 (2011) ali RVSZN 1973 (2011), vključno z ukrepi Unije ali katere koli države članice v skladu z ali v povezavi z izvajanjem ustreznih sklepov Varnostnega sveta Združenih narodov, ali ukrepi, zajetimi v tej uredbi, se libijskim oblastem ali kateri koli osebi, subjektu ali organu, ki vlaga zahtevek v njihovem imenu ali v njihovo korist, ne odobri nobena terjatev, vključno z zahtevki za odškodnino ali podobnimi terjatvami, kot so zahtevki za pobotanje ali zahtevki za uveljavljanje garancije.

V zvezi z ukrepi, izvedenimi s strani fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov v dobri veri pri izvajanju obveznosti iz te uredbe, za te fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe ne nastane nobena odgovornost.“;

7.

v točki (a) člena 13(1) se sklic na člen 4 nadomesti s sklicem na člen 5.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 78, 24.3.2011, str. 24.

(2)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.

(3)  UL L 58, 3.3.2011, str. 1.

(4)  UL C 69, 18.3.2010, str. 19.“;


26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 297/2011

z dne 25. marca 2011

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvoženo iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so ravni radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Taka kontaminacija lahko ogrozi zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je primerno, da se iz previdnostnih razlogov nujno sprejmejo ukrepi na ravni Unije, da se zagotovi varnost živil in krme, vključno z ribami in ribiškimi proizvodi, ki izvirajo z Japonske ali so od tam poslani. Ker nesreča še ni pod nadzorom, je v tem trenutku primerno uvesti preskušanje živil in krme s poreklom iz prizadetih prefektur in varovalnega območja, za živila in krmo s poreklom s celotnega japonskega ozemlja pa je primerno uvesti naključno preskušanje.

(3)

Mejne vrednosti so določene v Uredbi Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (2), Uredbi Komisije (Euratom) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nesreči (3) in Uredbi Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (4).

(4)

Te mejne vrednosti se lahko uporabljajo, potem ko je Komisija obveščena o jedrski nesreči in se dokaže, da bodo mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije živil in krme verjetno dosežene ali so že bile dosežene v skladu z Odločbo Sveta št. 87/600/Euratom z dne 14. decembra 1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku (5) ali v skladu s Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) z dne 26. septembra 1986. Medtem je primerno uporabljati te vnaprej določene mejne vrednosti kot referenčne vrednosti za presojo sprejemljivosti dajanja živil in krme na trg.

(5)

Japonski organi so obvestili službe Komisije, da se pri živilih iz prizadete regije, ki se izvažajo iz Japonske, izvaja ustrezno preskušanje.

(6)

Poleg preskušanja, ki ga izvajajo japonski organi, je primerno predvideti naključno preverjanje pri uvozu takih živil.

(7)

Primerno je, da države članice obveščajo Komisijo o rezultatih vseh analiz prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in prek sistema Evropske unije za izmenjavo nujnih informacij o radioloških ali jedrskih zadevah (ECURIE). Ukrepi bodo pregledani na podlagi teh rezultatov.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za krmo in živila v smislu člena 1(2) Uredbe št. 3954/87, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, z izjemo proizvodov, ki so zapustili Japonsko pred 28. marcem 2011, in proizvodov, ki so bili nabrani in/ali predelani pred 11. marcem 2011.

Člen 2

Potrjevanje

1.   Za vse pošiljke proizvodov iz člena 1 se uporabljajo pogoji iz te uredbe.

2.   Pošiljke proizvodov iz člena 1, ki ne spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (6), se lahko vnesejo v EU prek določenih vstopnih točk (v nadaljnjem besedilu: DVT) v smislu člena 3(b) Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (7).

3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1 spremlja izjava, ki potrjuje, da:

so bili proizvodi nabrani in/ali predelani pred 11. marcem 2011 ali

proizvodi izvirajo iz prefekture, ki ni prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo in Chiba ali

v primeru proizvoda, ki izvira iz prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo in Chiba, raven radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 v tem proizvodu ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987, Uredbe Komisije (Euratom) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 in Uredbe Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990.

4.   Vzorec izjave iz odstavka 3 je določen v Prilogi. Izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskih pristojnih organov, v primeru proizvodov iz tretje alinee odstavka 3 pa jo spremlja tudi poročilo o analizi.

Člen 3

Identifikacija

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 1 se identificira na podlagi kode, ki se navede v izjavi, poročilu o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, zdravstvenem spričevalu in vseh komercialnih dokumentih, ki spremljajo pošiljko.

Člen 4

Predhodno uradno obveščanje

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki vsaj dva delovna dneva pred fizičnim prihodom pošiljke o prispetju vsake pošiljke proizvodov iz člena 1 uradno obvestijo pristojne organe na mejni kontrolni točki (v nadaljnjem besedilu: MKT) ali na DVT.

Člen 5

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi na MKT ali DVT preverijo dokumentacijo pri vseh pošiljkah proizvodov iz člena 1, pri najmanj 10 % takih pošiljk proizvodov iz tretje alinee člena 2(3) in najmanj 20 % takih pošiljk proizvodov iz druge alinee člena 2(3), pa tudi preverijo njihovo identiteto in jih fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz za prisotnost joda-131, cezija-134 in cezija-137.

2.   Pošiljke se zadržijo pod uradnim nadzorom do prejetja rezultatov laboratorijskih analiz, vendar največ 5 delovnih dni.

3.   Pošiljke se sprostijo v prosti pretok, potem ko nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik carinskim organom predloži izjavo iz Priloge, ki jo je potrdil pristojni organ MKT ali DVT in dokazuje, da je bil opravljen uradni nadzor iz odstavka 1 in da so rezultati fizičnih pregledov, kadar so bili opravljeni, negativni.

Člen 6

Stroški

Vse stroški uradnega nadzora iz člena 5(1) in člena 5(2) in vseh ukrepov, sprejetih zaradi neskladnosti, nosi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti.

Člen 7

Neskladni proizvodi

V skladu s členom 6 Uredbe (Euratom) št. 3954/87 se krma in živila, ki niso v skladu z mejnimi dovoljenimi vrednostmi iz Priloge k Uredbi (Euratom) št. 3954/87, Uredbi (Euratom) št. 944/89 in Uredbi (Euratom) št. 770/90, ne dajo na trg ter se varno odstranijo ali vrnejo v državo izvora.

Člen 8

Poročanje

Države članice redno obveščajo Komisijo o rezultatih vseh analiz prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in prek sistema Evropske unije za izmenjavo nujnih informacij o radioloških ali jedrskih zadevah (ECURIE).

Člen 9

Začetek veljavnosti in obdobje uporabe

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od začetka veljavnosti do 30. junija 2011. Na podlagi dobljenih rezultatov analiz bo pregledana vsak mesec.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

(3)  UL L 101, 13.4.1989, str. 17.

(4)  UL L 83, 30.3.1990, str. 78.

(5)  UL L 371, 30.12.1987, str. 76.

(6)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(7)  UL L 194, 25.7.2009, str. 11.


PRILOGA

Image


26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 298/2011

z dne 25. marca 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

57,2

TN

115,9

TR

81,4

ZZ

80,4

0707 00 05

EG

170,1

TR

144,5

ZZ

157,3

0709 90 70

MA

33,7

TR

129,5

ZA

49,8

ZZ

71,0

0805 10 20

EG

52,6

IL

77,9

MA

53,5

TN

58,7

TR

74,0

ZZ

63,3

0805 50 10

EG

66,4

TR

51,7

ZZ

59,1

0808 10 80

AR

86,0

BR

79,5

CA

106,9

CL

89,4

CN

89,7

MK

47,7

US

140,9

UY

64,5

ZA

94,2

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

92,9

CL

82,7

CN

55,6

US

79,9

ZA

92,6

ZZ

80,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 299/2011

z dne 25. marca 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 295/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 79, 25.3.2011, str. 11.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 26. marca 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 300/2011

z dne 25. marca 2011

o prodajnih cenah za žita kot odziv na devete posamične razpise v okviru razpisnih postopkov, odprtih z Uredbo (EU) št. 1017/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(f) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1017/2010 (2) je odprla razpisne postopke za prodajo žit v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

V skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 in členom 4 Uredbe (EU) št. 1017/2010 Komisija glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, za vsako žito in državo članico določi minimalno prodajno ceno oziroma se odloči, da minimalne prodajne cene ne bo določila.

(3)

Na podlagi ponudb, prejetih v okviru devetih posamičnih razpisov, je bilo odločeno, da je treba določiti minimalno prodajno ceno za nekatera žita in nekatere države članice ter da za ostala žita in ostale države članice ni treba določiti minimalne prodajne cene.

(4)

Da se trg hitro obvesti in zagotovi učinkovito upravljanje ukrepa, mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za devete posamične razpise za prodajo žit v okviru razpisnega postopka, odprtega z Uredbo (EU) št. 1017/2010, v skladu s katero se je rok za oddajo ponudb iztekel 23. marca 2011, so odločitve o prodajni ceni za posamezno žito in državo članico navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 293, 11.11.2010, str. 41.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.


PRILOGA

Odločitve o prodaji

(EUR/tono)

Država članica

Minimalna prodajna cena

Navadna pšenica

Ječmen

Koruza

Oznaka KN 1001 90

Oznaka KN 1003 00

Oznaka KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

Minimalna prodajna cena ni določena (vse ponudbe zavrnjene).

°

Ni ponudb.

X

Žita niso na voljo za prodajo.

#

Ni relevantno.


SKLEPI

26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/15


SKLEP KOMISIJE

z dne 24. marca 2011

o spremembi Sklepa 2010/221/EU o odobritvi nacionalnih ukrepov za preprečitev vnosa ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) v nekatera območja Irske in Združenega kraljestva

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1825)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/187/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) ter zlasti člena 43(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (2) nekaterim državam članicam omogoča, da uporabljajo omejitve dajanja navedenih živali na trg in uvozne omejitve za pošiljke navedenih živali za preprečevanje vnosa nekaterih bolezni na njihovo ozemlje, pod pogojem, da so države članice dokazale, da na njihovem ozemlju oziroma na nekaterih njihovih razmejnih območjih ni navedenih bolezni ali da so vzpostavile program za izkoreninjenje bolezni.

(2)

Od leta 2008 se na več območjih Irske, Francije in Združenega kraljestva pojavlja povečan pogin pacifiških ostrig (Crassostrea gigas). Epidemiološke preiskave, ki so bile izvedene leta 2009, navajajo, da je na novo opisan sev ostreidnega herpesvirusa-1 (OsHV-1), in sicer OsHV-1 μνar, igral pomembno vlogo pri povečanem poginu.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 175/2010 z dne 2. marca 2010 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede ukrepov za nadzor povečanega pogina ostrig vrste Crassostrea gigas v povezavi z odkrivanjem ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) (3) je bila sprejeta s ciljem preprečevanja nadaljnjega širjenja bolezni OsHV-1 μνar. Uvedla je ukrepe za nadzor širjenja navedene bolezni in se uporablja do 30. aprila 2011.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je 27. oktobra 2010 sprejela znanstveno mnenje o povečanem številu poginov pacifiških ostrig, Crassostrea gigas  (4) (v nadaljnjem besedilu: mnenje EFSA). Agencija EFSA je v navedenem mnenju zaključila, da je bil OsHV-1, tako referenčni sev kot tudi nova različica μ (μνar) navedenega ostreidnega herpesvirusa, povezan z visokimi ravnmi pogina pri ikrah in nedoraslih organizmih pacifiških ostrig ter da razpoložljivi dokazi kažejo, da je okužba z OsHV-1 nujen vzrok, vendar sam po sebi ne zadostuje, saj so pomembni tudi drugi dejavniki. Mnenje EFSA nadalje ugotavlja, da naj bi bil OsHV-1 μνar glavni sev virusa pri povečanih izbruhih pogina med letoma 2008 in 2010, čeprav ni jasno, ali je to rezultat povečane virulence ali drugih epidemioloških dejavnikov.

(5)

Irska, Španija, Nizozemska in Združeno kraljestvo so leta 2010 vzpostavili programe za zgodnje odkrivanje OsHV-1 μνar in uporabili ustrezne omejitve premikov iz Uredbe (EU) št. 175/2010. Glede na rezultate nadziranja, ki so ga izvedle navedene države članice v okviru navedenih programov, so deli Unije prosti bolezni OsHV-1 μνar.

(6)

Irska in Združeno kraljestvo sta Komisiji predložila programe nadziranja v odobritev v skladu z Direktivo 2006/88/ES (v nadaljnjem besedilu: programi nadziranja). Cilj programov nadziranja je dokazati, da so območja, kjer bolezen OsHV-1 μνar ni bila odkrita, prosta navedenega virusa in preprečiti njegov vnos v navedena območja.

(7)

V okviru programov nadziranja bi Irska in Združeno kraljestvo uporabila osnovne ukrepe biološke varnosti proti OsHV-1 μνar, ki so enakovredni ukrepom iz Direktive 2006/88/ES, in usmerjeno nadziranje. Državi bosta uporabili tudi omejitve premikov pacifiških ostrig v vsa območja, ki jih zajemajo programi nadziranja.

(8)

Omejitve premikov iz programov nadziranja bi bile omejene na pacifiške ostrige, namenjene za območja gojenja in ponovno nasaditev ter za odpremne in obrate za prečiščevanje ali podobne dejavnosti brez sistemov za čiščenje odpadnih voda, ki zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni v naravne vode na sprejemljivo raven.

(9)

Zaključki mnenja EFSA in epidemiološki podatki iz leta 2010 navajajo, da lahko širjenje bolezni OsHV-1 μνar na območja, prosta virusa, povzroči povečan pogin in posledično velike izgube v industriji pacifiških ostrig.

(10)

Zato je primerno uporabiti omejitve premikov pacifiških ostrig v območja, ki jih zajemajo programi nadziranja, da se prepreči vnos OsHV-1 μνar v navedena območja. Zaradi jasnosti in poenostavitve zakonodaje Unije je treba ustrezne zahteve dajanja na trg vključiti v Uredbo Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (5).

(11)

Zato je treba programe nadziranja odobriti.

(12)

Ker je OsHV-1 μνar nastajajoča bolezen, glede katere je še vedno veliko negotovosti, je treba omejitve premikov iz programov nadziranja, odobrenih s tem sklepom, ponovno ovrednotiti ter ponovno oceniti njihovo ustreznost in potrebo. Zato se morajo zahteve glede dajanja na trg iz tega sklepa uporabljati samo za omejeno časovno obdobje. Poleg tega morata Irska in Združeno kraljestvo Komisiji poslati letni poročili o delovanju omejitev premikov in izvedenih nadziranjih.

(13)

Kakršen koli sum o prisotnosti bolezni OsHV-1 μνar na območjih, ki jih zajemajo programi nadziranja, je treba preveriti, med preiskavo pa je treba omejiti nekatere premike iz Direktive 2006/88/ES, da se zaščiti druge države članice z odobrenimi nacionalnimi ukrepi glede bolezni OsHV-1 μνar. Poleg tega je treba za poenostavitev ponovne ocene odobrenih nacionalnih ukrepov kakršno koli naknadno potrditev bolezni sporočiti Komisiji in drugim državam članicam.

(14)

Sklep 2010/221/EU je zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/221/EU se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta sklep odobri nacionalne ukrepe držav članic, navedenih v prilogah I, II in III k temu sklepu, za omejevanje vpliva in širjenja nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ES.“

2.

Vstavi se naslednji člen 3a:

„Člen 3a

Odobritev nacionalnih programov nadziranja glede ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.   Programi nadziranja glede ostreidnega herpes virusa 1 μνar (OsHV-1 μνar), ki so ga sprejele države članice, navedene v drugem stolpcu razpredelnice v Prilogi III glede območij, navedenih v četrtem stolpcu Priloge (v nadaljnjem besedilu: programi nadziranja), se odobrijo.

2.   Za obdobje do 30. aprila 2013 lahko države članice, navedene v razpredelnici v Prilogi III, zahtevajo, da so naslednje pošiljke, uvedene v območje, ki je navedeno v četrtem stolpcu navedene priloge, v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

pošiljke pacifiških ostrig, namenjene za območja gojenja in ponovno nasaditev, morajo biti v skladu z zahtevami glede dajanja na trg iz člena 8a Uredbe (ES) št. 1251/2008;

(b)

pošiljke pacifiških ostrig morajo biti v skladu z zahtevami glede dajanja na trg iz člena 8b Uredbe (ES) št. 1251/2008, po kateri so take pošiljke namenjene za odpremne centre, obrate za prečiščevanje ali podobne dejavnosti pred uporabo za prehrano ljudi, ki niso opremljeni s sistemom za čiščenje odpadnih voda, potrjenim s strani pristojnega organa in ki:

(i)

inaktivira viruse z ovojnico ali

(ii)

zmanjša tveganje prenosa bolezni v naravne vode na sprejemljivo raven.“

3.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 4

Poročanje

1.   Države članice iz prilog I in II Komisiji najpozneje do 30. aprila vsako leto predložijo poročilo o odobrenih nacionalnih ukrepih iz členov 2 in 3.

2.   Države članice iz Priloge III Komisiji najpozneje do 31. decembra vsako leto predložijo poročilo o odobrenih nacionalnih ukrepih iz člena 3a.

3.   Poročila iz odstavkov 1 in 2 vključujejo vsaj najnovejše informacije o:

(a)

znatnih tveganjih za zdravje živali iz ribogojstva ali prosto živečih vodnih živali zaradi bolezni, za katere se uporabljajo nacionalni ukrepi, ter o primernosti in potrebnosti navedenih ukrepov;

(b)

sprejetih nacionalnih ukrepih za ohranitev statusa brez bolezni, vključno s kakršnim koli izvedenim testiranjem; informacije o takem testiranju je treba zagotoviti z uporabo vzorčnega obrazca iz Priloge VI k Odločbi Komisije 2009/177/ES (6);

(c)

razvoju programa za izkoreninjenje ali nadziranje, vključno s kakršnim koli izvedenim testiranjem; informacije o takem testiranju je treba zagotoviti z uporabo vzorčnega obrazca iz Priloge VI k Odločbi 2009/177/ES.

4.

Vstavi se naslednji člen 5a:

„Člen 5a

Sum in odkrivanje ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) na območjih s programi nadziranja

1.   Kadar država članica iz Priloge III sumi na prisotnost bolezni OsHV-1 μνar na območju, ki je navedeno v četrtem stolpcu navedene priloge, navedena država članica sprejme ukrepe, ki so vsaj enaki tistim iz člena 28, člena 29(2), (3) in (4) ter člena 30 Direktive 2006/88/ES.

2.   Kadar epizootiološka preiskava potrdi odkritje bolezni OsHV-1 μνar na območjih iz odstavka 1, zadevna država članica o tem in o kakršnih koli sprejetih ukrepih za zajezitev navedene bolezni obvesti Komisijo in druge države članice.“

5.

Doda se nova Priloga III, katere besedilo je navedeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. maja 2011.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 24. marca 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  UL L 98, 20.4.2010, str. 7.

(3)  UL L 52, 3.3.2010, str. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(11):1894.

(5)  UL L 337, 16.12.2008, str. 41.

(6)  UL L 63, 7.3.2009, str. 15.“


PRILOGA

„PRILOGA III

Države članice in območja s programi nadziranja glede ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar), ki imajo odobritev za sprejetje nacionalnih ukrepov za nadzor navedene bolezni v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ES

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območij z odobrenimi nacionalnimi ukrepi (države članice, območja in predeli)

Ostreidni herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irska

IE

Predel 1: Sheephaven in Gweedore bays.

Predel 2: Gweebara Bay.

Predel 3: Drumcliff, Killala, Broadhaven in Blacksod Bays.

Predel 4: Ballinakill in Streamstown Bays.

Predel 5: Bertraghboy in Galway Bays.

Predel 6: Shannon Estuary in Poulnasharry, Askeaton in Ballylongford Bays.

Predel 7: Kenmare Bay.

Predel 8: Dunmanus Bay.

Predel 9: Kinsale in Oysterhaven Bays.

Združeno kraljestvo

UK

Celotno ozemlje Velike Britanije, razen Whitestable Bay, Kent.

Celotno ozemlje Severne Irske, razen zaliva Killough, Lough Foyle in Carlington Lough.“


IV Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/19


SKLEP SVETA

z dne 27. julija 2009

o sklenitvi, s strani Evropske skupnosti, Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani

(2011/188/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dokler ne začne veljati Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, podpisan v Bruslju 25. maja 1998, je v imenu Evropske skupnosti treba sprejeti Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, ki je bil podpisan 10. novembra 1999 v Bruslju.

(2)

Zaradi upoštevanja novih uradnih jezikov Skupnosti od podpisa omenjenega sporazuma, je glede verodostojnih jezikovnih različic treba spremeniti člen 31 navedenega začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah, z izmenjavo pisem med Evropsko skupnostjo in Turkmenistanom, ki spreminjajo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani –

SKLENIL:

Člen 1

Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani skupaj z njegovimi prilogami, Protokolom in izjavami ter izmenjavo pisem med Evropsko skupnostjo in Turkmenistanom, ki spreminjajo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, kar zadeva verodostojne jezikovne različice, ki spreminja člen 31 navedenega začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah, se potrdi v imenu Evropske skupnosti.

Navedena besedila so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene za podpis izmenjave pisem v imenu Evropske skupnosti.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti opravi notifikacijo iz člena 32 Začasnega sporazuma.

Člen 4

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. julija 2009

Za Svet

Predsednik

C. BILDT


PREVOD

ZAČASNI SPORAZUM

o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani in

TURKMENISTAN

na drugi strani, SO SE –

KER je bil 24. maja 1997 parafiran Sporazum o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani;

KER je cilj Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju krepiti in širiti že prej vzpostavljene odnose, zlasti s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim 18. decembra 1989;

KER je treba zagotoviti hiter razvoj trgovinskih odnosov med pogodbenicama;

KER je treba v ta namen z začasnim sporazumom čim prej uveljaviti določbe Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju v zvezi s trgovino in trgovinskimi zadevami;

KER naj bi te določbe torej začasno nadomestile ustrezne določbe Sporazuma o trgovini, trgovinskem in gospodarskem sodelovanju;

KER je treba zagotoviti, da do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in do ustanovitve Sveta za sodelovanje Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, izvaja pooblastila, ki jih Sporazum o partnerstvu in sodelovanju dodeljuje Svetu za sodelovanje in so nujna za izvajanje Začasnega sporazuma –

ODLOČILI, da sklenejo začasni sporazum in so v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO:

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO:

ZA TURKMENISTAN:

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA

[SPS Turkmenistan: Naslov I]

Člen 1

[SPS Turkmenistan: Člen 2]

Spoštovanje demokracije ter temeljnih in človekovih pravic, kakor so opredeljene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo, in načel tržnega gospodarstva, vključno s tistimi, izraženimi v dokumentih Bonnske konference KVSE, so podlaga notranje in zunanje politike pogodbenic ter bistvena sestavina tega sporazuma.

NASLOV II

BLAGOVNA MENJAVA

[SPS Turkmenistan: Naslov III]

Člen 2

[SPS Turkmenistan: Člen 7]

1.   Pogodbenici se pri blagovni menjavi med seboj obravnavata po načelu največjih ugodnosti na vseh področjih, kar zadeva:

carine in dajatve, ki se uporabljajo pri uvozu in izvozu, vključno z načinom pobiranja takšnih carin in dajatev,

določbe o carinjenju, tranzitu, skladiščenju in pretovarjanju,

davke in druge notranje dajatve vseh vrst, ki se uporabljajo posredno ali neposredno za uvoženo blago,

način plačevanja in prenosa takih plačil v zvezi z blagovno menjavo,

pravila o prodaji, nakupu, prevozu, distribuciji in rabi blaga na notranjem trgu.

2.   Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a)

ugodnosti, odobrene z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali kot posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b)

ugodnosti, priznane posameznim državam v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) in drugimi mednarodnimi sporazumi v korist držav v razvoju;

(c)

ugodnosti, priznane sosednjim državam z namenom olajšati obmejni promet.

3.   Določbe odstavka 1 se v prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra 1998, ne uporabljajo za ugodnosti iz Priloge I, ki jih Turkmenistan priznava drugim državam, nastalim z razpadom ZSSR.

Člen 3

[SPS Turkmenistan: Člen 8]

1.   Pogodbenici soglašata, da je načelo prostega tranzita temeljni pogoj za doseganje ciljev tega sporazuma.

V tej zvezi vsaka pogodbenica zagotavlja neomejen tranzit preko svojega ozemlja ali čez njega za blago s poreklom s carinskega območja ali ki je namenjeno na carinsko območje druge pogodbenice.

2.   Med pogodbenicama se uporabljajo pravila iz odstavkov 2, 3, 4 in 5 člena V Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT).

3.   Pravila iz tega člena ne posegajo v pravila, ki veljajo za posebna področja, zlasti za prevoz ali proizvode, o katerih sta se pogodbenici že dogovorili.

Člen 4

[SPS Turkmenistan: Člen 9]

Poleg tega brez poseganja v pravice in obveznosti iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu, ki zavezujejo obe pogodbenici, vsaka pogodbenica odobri drugi pogodbenici oprostitev uvoznih dajatev in carin za začasno uvoženo blago, v primerih in po postopkih, predvidenih v kateri koli drugi mednarodni konvenciji, ki jo zavezuje, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Upoštevajo se pogoji pod katerimi je zadevna pogodbenica sprejela obveznosti, ki izhajajo iz take konvencije.

Člen 5

[SPS Turkmenistan: Člen 10]

1.   Blago s poreklom iz Turkmenistana se uvaža v Skupnost brez količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom, brez poseganja v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

2.   Blago s poreklom iz Skupnosti se uvaža v Turkmenistan brez količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom, brez poseganja v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

Člen 6

[SPS Turkmenistan: Člen 11]

Blagovna menjava med pogodbenicama poteka po tržnih cenah.

Člen 7

[SPS Turkmenistan: Člen 12]

1.   Kadar se določen proizvod uvaža na ozemlje ene od pogodbenic v tako povečanih količinah ali pod takšnimi pogoji, da to povzroča ali bi lahko povzročilo škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov, lahko Skupnost ali Turkmenistan sprejmeta ustrezne ukrepe v skladu z naslednjimi postopki in pogoji.

2.   Preden Skupnost ali Turkmenistan sprejmeta ukrepe oziroma, v primerih, za katere velja odstavek 4, takoj za tem, sporočita Skupnemu odboru vse pomembne informacije, z namenom, da se poišče rešitev, sprejemljiva za obe pogodbenici, kot to določa naslov IV.

3.   Če s posvetovanji pogodbenici ne dosežeta dogovora v 30 dneh od dneva, ko je bil Skupni odbor obveščen o dejavnostih za preprečitev tega stanja, lahko pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanje, omeji uvoz proizvodov v takšnem obsegu in za toliko časa, da se prepreči ali odpravi škoda, ali da se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi.

4.   V kritičnih okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo težko popravljivo škodo, lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe pred posvetovanjem, vendar pod pogojem, da se posvetovanja začnejo takoj po uvedbi teh ukrepov.

5.   Pri izbiri ukrepov iz tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganju ciljev tega sporazuma.

6.   Nobena določba tega člena ne vpliva in ne preprečuje, da bi katera pogodbenica sprejela protidampinške ali izravnalne ukrepe v skladu s členom VI GATT 1994, Sporazumom o izvajanju člena VI GATT 1994, Sporazumom o subvencijah in izravnalnih ukrepih ali z njimi povezano nacionalno zakonodajo.

Člen 8

[SPS Turkmenistan: Člen 13]

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta naklonjeni razvoju določb tega sporazuma, ki se nanašajo na medsebojno blagovno menjavo, kolikor bodo to dopuščale okoliščine, vključno s stanjem po prihodnjem pristopu Turkmenistana k STO. Skupni odbor iz člena 17 lahko za pogodbenici pripravi priporočila o takšnem razvoju, ki bi bila, če bodo sprejeta, uresničena s sporazumom med pogodbenicama v skladu z njunimi nacionalnimi postopki.

Člen 9

[SPS Turkmenistan: Člen 14]

Sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; varstva zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; z varstvom naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo; z varstvom nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali s predpisi v zvezi z zlatom in srebrom. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrite omejitve trgovine med pogodbenicama.

Člen 10

[SPS Turkmenistan: Člen 15]

Ta naslov se ne uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki iz poglavij 50 do 63 kombinirane nomenklature. Trgovino s temi izdelki ureja ločen sporazum, podpisan 30. decembra 1995, ki se začasno uporablja od 1. januarja 1996.

Člen 11

[SPS Turkmenistan: Člen 16]

1.   Trgovino z izdelki, urejenimi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, urejajo določbe tega naslova, razen člena 5.

2.   Ustanovi se skupina za stike za vprašanja o premogu in jeklu, v kateri so predstavniki Skupnosti in Turkmenistana.

Kontaktna skupina si redno izmenjuje informacije o vseh zadevah v zvezi s premogom in jeklom, ki so v interesu pogodbenic.

Člen 12

[SPS Turkmenistan: Člen 17]

Trgovina z jedrskim materialom poteka v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Po potrebi se trgovina z jedrskim materialom uredi s posebnim sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Turkmenistanom.

NASLOV III

PLAČILA, KONKURENCA IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

[SPS Turkmenistan: Naslov IV]

Člen 13

[SPS Turkmenistan: Člen 39]

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med rezidenti Skupnosti in Turkmenistana v prosti konvertibilni valuti dovolili vsa tekoča plačila, ki so povezana s prostim pretokom blaga, izvedenim v skladu z določbami sporazuma.

Člen 14

[SPS Turkmenistan: Člen 41(4)]

Pogodbenici soglašata, da bosta preučili način uporabe svoje zakonodaje o konkurenci na dogovorjen način, kadar bo prizadeta njuna medsebojna trgovina.

Člen 15

[SPS Turkmenistan: Člen 40(1)]

V skladu z določbami tega člena in Priloge II Turkmenistan še naprej izboljšuje varstvo pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi raven varstva, ki jo v Skupnosti zagotavljajo akti Skupnosti, zlasti tisti iz Priloge II, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

Člen 16

Medsebojna upravna pomoč med organi pogodbenic v carinskih zadevah se izvaja v skladu s protokolom, ki je priložen k temu sporazumu.

NASLOV IV

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

[SPS Turkmenistan: Naslov XI]

Člen 17

Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, podpisanim 18. decembra 1989, izvaja naloge, določene s tem sporazumom, dokler se ne ustanovi Svet za sodelovanje, opredeljen v členu 77 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.

Člen 18

Skupni odbor lahko za doseganje ciljev sporazuma oblikuje priporočila v primerih, predvidenih s tem sporazumom.

Priporočila oblikuje s soglasjem med pogodbenicama.

Člen 19

[SPS Turkmenistan: Člen 81]

Pri preučevanju zadev, ki se pojavijo v okviru tega sporazuma glede določb, ki se nanašajo na člen enega od sporazumov STO, Skupni odbor v največji možni meri upošteva razlago zadevnega člena, ki jo običajno uporabljajo članice STO.

Člen 20

[SPS Turkmenistan: Člen 85]

1.   V okviru tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta zagotoviti, da imajo fizične in pravne osebe druge pogodbenice v primerjavi z njenimi državljani nediskriminatoren dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenic, da lahko uveljavljajo svoje osebne in premoženjske pravice, vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

2.   V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici:

spodbujata sprejetje arbitraže za reševanje sporov glede transakcij na področju trgovanja in sodelovanja med gospodarskimi subjekti Skupnosti in Turkmenistana,

soglašata, da lahko ob predložitvi spora arbitraži vsaka stranka v sporu, razen če pravila arbitražnega centra, ki sta ga izbrali pogodbenici določajo drugače, izbere svojega arbitra, ne glede na njegovo državljanstvo, in da je lahko predsedujoči tretji arbiter ali edini arbiter državljan tretje države,

svojim gospodarskim subjektom priporočita, da v medsebojnem soglasju izberejo pravo, ki se uporablja za njihovo pogodbo,

spodbujata uporabo arbitražnih pravil Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in arbitražnih storitev centrov držav podpisnic Konvencije o priznavanju in izvajanju tujih arbitražnih razsodb, podpisane v New Yorku 10. junija 1958.

Člen 21

[SPS Turkmenistan: Člen 86]

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme ukrepe:

(a)

za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b)

ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, nujno za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne vplivajo negativno na konkurenčne pogoje izdelkov, ki niso predvideni izrecno v vojaške namene;

(c)

ki se ji zdijo nujni zaradi lastne varnosti v primeru resnih notranjih nemirov, ki negativno vplivajo na vzdrževanje javnega reda in miru; v času vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki predstavljajo vojno nevarnost; ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela zaradi ohranjanja miru in mednarodne varnosti;

(d)

ki se ji zdijo nujni zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez pri nadzoru industrijskih izdelkov in tehnologije z dvojno rabo.

Člen 22

[SPS Turkmenistan: Člen 87]

1.   Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez vpliva na posebne določbe tega sporazuma:

režimi, ki jih Turkmenistan uporablja v razmerju do Skupnosti, ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani oziroma njihovimi družbami ali podjetji,

režimi, ki jih Skupnost uporablja v razmerju do Turkmenistana ne smejo povzročati diskriminacije med turkmenskimi državljani ali turkmenskimi družbami ali podjetji.

2.   Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabljajo ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakopravnem položaju.

Člen 23

[SPS Turkmenistan: Člen 88]

1.   Pogodbenici lahko naslovita na Skupni odbor vse spore glede uporabe ali razlage tega sporazuma.

2.   Skupni odbor lahko spor reši s priporočilom.

3.   V primeru, da spora ni mogoče rešiti v skladu z odstavkom 2, lahko vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo o imenovanju spravnega posredovalca; druga pogodbenica mora potem v dveh mesecih imenovati drugega spravnega posredovalca.

Skupni odbor imenuje tretjega spravnega posredovalca.

Spravni posredovalci sprejemajo priporočila z večino glasov. Ta priporočila za pogodbenici niso zavezujoča.

Člen 24

[SPS Turkmenistan: Člen 89]

Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo katere koli izmed njiju nemudoma po ustreznih kanalih posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in drugih pomembnih vidikih odnosov med njima.

Določbe tega člena ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 7, 23 in 28.

Člen 25

[SPS Turkmenistan: Člen 90]

Obravnavanje, priznano Turkmenistanu s tem Sporazumom, v nobenem primeru ne sme biti ugodnejše od tistega, ki si ga med seboj priznavajo države članice.

Člen 26

[SPS Turkmenistan: Člen 92]

Če zadeve, ki jih ureja ta sporazum, zajema tudi Pogodba o energetski listini in njeni protokoli, se po začetku veljavnosti tega sporazuma za te zadeve uporablja Pogodba o energetski listini in protokoli, vendar le, če je taka uporaba v njej predvidena.

Člen 27

1.   Ta sporazum se uporablja, dokler ne začne veljati Sporazum o partnerstvu in sodelovanju, parafiran 24. maja 1997.

2.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum se preneha uporabljati šest mesecev po datumu takega uradnega obvestila.

Člen 28

[SPS Turkmenistan: Člen 94]

1.   Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz sporazuma. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

2.   Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev razmer z namenom, da se poišče rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O teh ukrepih je treba na zahtevo druge pogodbenice takoj obvestiti Skupni odbor.

Člen 29

[SPS Turkmenistan: Člen 95]

Prilogi I in II ter Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah so sestavni del tega sporazuma.

Člen 30

[SPS Turkmenistan: Člen 97]

Sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, kjer se uporabljajo pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in Evropske skupnosti za premog in jeklo ter v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Turkmenistana.

Člen 31

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem in turkmenskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

Člen 32

Ta sporazum bosta pogodbenici odobrili v skladu s svojimi lastnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko pogodbenici uradno obvestita generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da so postopki iz prvega odstavka končani.

Z začetkom veljavnosti ta sporazum glede odnosov med Turkmenistanom in Skupnostjo nadomesti člen 2, člen 3, razen četrte alinee, in člene 4 do 16 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanega v Bruslju, dne 18. decembra 1989.

SEZNAM PRILOŽENIH DOKUMENTOV

PRILOGA I

:

Okvirni seznam ugodnosti, ki jih Turkmenistan priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3).

PRILOGA II

:

Akti o pravicah iz intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 15.

Protokol o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah.

PRILOGA I

Okvirni seznam ugodnosti, ki jih Turkmenistan priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3)

1.   Uvozne/izvozne dajatve

Uvozne oziroma izvozne dajatve se ne zaračunavajo.

Storitve, kot so carinjenje, provizije in druge dajatve, ki jih obračunavajo državni carinski organi, državna agencija za blagovno menjavo (State Commodity Exchange) in državni davčni inšpekcijski organi, se ne zaračunavajo za naslednje blago:

uvoz žita, živil za dojenčke in majhne otroke, ki se prebivalstvu prodajajo po cenah pod državnim nadzorom,

blago, uvoženo na pogodbeni podlagi in financirano iz državnega proračuna Turkmenistana.

2.   Pogoji prevoza in tranzita

V razmerju do države Skupnosti neodvisnih držav, ki so pogodbenice večstranskega sporazuma „o načelih in pogojih za odnose na področju prevoza“, in/ali na podlagi dvostranskih sporazumov o prevozu in tranzitu se na podlagi vzajemnosti ne zaračunavajo davki ali pristojbine za prevoz in carinjenje blaga (vključno z blagom v tranzitu) in za tranzit vozil.

Vozila iz Skupnosti neodvisnih držav so oproščena plačevanja pristojbin, kadar so v tranzitu čez ozemlje Turkmenistana.

PRILOGA II

Akti o pravicah iz intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 15

1.

Akti Skupnosti iz člena 15:

Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Direktiva Sveta 87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografije polprevodniških izdelkov.

Direktiva Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov.

Uredba Sveta (EGS) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o pripravi dodatnega zaščitnega certifikata za zdravila.

Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila.

Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami, ki se uporabljajo za satelitsko oddajanje in kabelsko transmisijo.

Direktiva Sveta 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic.

Direktiva Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o najemni pravici in pravici posojanja ter o določenih pravicah sorodnih avtorski na področju intelektualne lastnine.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva.

Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov.

Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prosti promet izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega postopka.

2.

Če se v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino, kakor jo obravnavajo navedeni akti Skupnosti, pojavijo težave, ki vplivajo na trgovinske pogoje, se na zahtevo Skupnosti ali Turkmenistana skličejo nujna posvetovanja, da se dosežejo obojestransko zadovoljive rešitve.

PROTOKOL

o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah

Člen 1

Opredelitve

Za namene tega sporazuma:

(a)

„carinska zakonodaja“ pomeni vse pravne ali uredbene določbe, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenic in urejajo uvoz, izvoz in tranzit blaga ter dajanje blaga v kakršen koli carinski postopek, vključno z ukrepi o prepovedi, omejevanju in nadzoru;

(b)

„organ prosilec“ pomeni pristojni upravni organ, ki ga je pogodbenica imenovala v ta namen in ki vloži zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(c)

„zaprošeni organ“ pomeni pristojni upravni organ, ki ga je pogodbenica imenovala v ta namen in ki prejme zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(d)

„osebni podatki“ pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika;

(e)

„dejanje, ki pomeni kršitev carinske zakonodaje“ pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje in vsak poskus kršitve te zakonodaje.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti medsebojno pomagata na način in pod pogoji, določenimi s tem protokolom, da zagotovita pravilno uporabo carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem dejavnosti, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje.

2.   Pomoč v carinskih zadevah, predvidena s tem protokolom, se uporablja za kateri koli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo tega protokola. Ne posega v pravila, ki urejajo vzajemno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako ne zajema informacij, pridobljenih pri izvrševanju pooblastil na zahtevo sodnega organa, razen če se navedeni organi s tem strinjajo.

Člen 3

Pomoč po zaprosilu

1.   Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne informacije, ki bi mu lahko omogočile, da se zagotovi pravilna uporabe carinske zakonodaje, vključno z informacijami o opaženih ali načrtovanih dejanjih, ki pomenijo ali bi lahko pomenila kršitev te zakonodaje.

2.   Na zaprosilo organa prosilca ga mora zaprošeni organ obvestiti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, ter navesti, če je carinski postopek, uporabljen za blago, primeren.

3.   Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi nadzor nad:

(a)

fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere obstaja utemeljen sum, da izvajajo ali so izvajale dejanja, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje;

(b)

kraji, kjer se blago skladišči na tak način, da obstajajo razlogi za utemeljen sum, da je namenjeno za uporabo pri dejanjih, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje;

(c)

pretokom blaga, za katerega je bilo sporočeno, da bi lahko bilo povezano z dejanji, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje;

(d)

prevoznimi sredstvi, za katere obstaja razlog za utemeljeni sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri dejanjih, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje.

Člen 4

Pomoč brez zaprosila

Pogodbenici si medsebojno, na lastno pobudo ali v skladu s svojimi zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti, zagotavljata pomoč brez predhodnega zaprosila, če sta mnenja, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej, kadar dobita informacije o:

dejanjih, ki so ali bi lahko bila kršitve carinske zakonodaje in bi lahko bila pomembna za drugo pogodbenico,

novih sredstvih ali metodah, ki se uporabljajo pri izvajanju takšnih dejavnosti,

blagu, za katero je znano, da je predmet dejanj, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje,

fizičnih ali pravnih osebah, za katere obstaja utemeljen sum, da izvajajo ali so izvajale dejanja, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje,

prevoznih sredstvih, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri dejanjih, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje.

Člen 5

Pošiljanje, uradno obveščanje

Na zaprosilo organa prosilca mora zaprošeni organ v skladu z nacionalno zakonodajo sprejeti vse potrebne ukrepe z namenom, da:

dostavi vse dokumente in

uradno obvesti o vseh odločitvah,

ki spadajo v področje uporabe tega protokol, naslovnika, ki prebiva ali ima sedež na njegovem ozemlju. V takem primeru se za zaprosilo za dostavo ali uradno obveščanje uporabi člen 6(3).

Člen 6

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1.   Zaprosila morajo biti v skladu s tem protokolom pisna. Spremljati jih morajo dokumenti, potrebni za obravnavo teh zaprosil. Kadar to zahteva nujnost primera, se lahko sprejmejo ustna zaprosila, ki morajo biti takoj pisno potrjena.

2.   Zaprosila v skladu z odstavkom 1 morajo vsebovati naslednje podatke:

(a)

navedbo organa prosilca, ki zaprosi za pomoč;

(b)

zaprošeni ukrep;

(c)

predmet zaprosila in razlog zanj;

(d)

zadevne zakone, pravila in druge pravne instrumente;

(e)

kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki se preiskujejo;

(f)

povzetek vseh pomembnih dejstev ter že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v členu 5.

3.   Zaprosila se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki ga ta organ razume.

4.   Če zaprosilo ne ustreza uradnim zahtevam, se lahko zahteva njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo tudi previdnostni ukrepi.

Člen 7

Obravnavanje zaprosil

1.   Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, ravna zaprošeni organ v okviru svoje prisojnosti in razpoložljivih sredstev, kakor bi deloval za svoj račun ali po zaprosilu drugih organov iste pogodbenice, in sporoči podatke, ki jih že ima, opravi ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se te opravijo. Ta določba velja tudi za upravni oddelek, na katerega je zaprošeni organ naslovil zaprosilo, če ta ne more sam ukrepati.

2.   Zaprosila za pomoč se izvršijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi zaprošene pogodbenice.

3.   Pooblaščeni uslužbenci pogodbenice lahko sporazumno z organi druge pogodbenice ter pod pogoji, ki jih ta določi, od uradov zaprošenega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, dobijo podatke o dejanjih, ki so ali ki bi lahko bila kršitve carinske zakonodaje in ki jih organ prosilec potrebuje za namene tega protokola.

4.   Uslužbenci pogodbenice so lahko na podlagi sporazuma z drugo pogodbenico ter v skladu s pogoji, ki jih ta določi, prisotni ob poizvedbah, ki se izvajajo na ozemlju te pogodbenice.

Člen 8

Oblika sporočanja podatkov

1.   Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2.   Dokumente, predvidene v odstavku 1, lahko zamenjajo računalniški podatki v kakršni koli obliki, ki se uporabljajo za enak namen.

3.   Izvirne datoteke in dokumente se zahteva le, ko se presodi, da overjene kopije ne zadoščajo. Poslani izvirniki se čim prej vrnejo.

Člen 9

Izjeme od obveznosti zagotavljanja pomoči

1.   Pogodbenice lahko zavrnejo dajanje pomoči na podlagi tega protokola, če bi ta:

(a)

lahko negativno vplivala na suverenost Turkmenistana oziroma države članice, ki je bila zaprošena za pomoč na podlagi tega protokola, ali

(b)

bi po vsej verjetnosti vplivala na javni red, varnost ali druge bistvene interese, zlasti v primerih iz člena 10(2), ali

(c)

bi vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinskih dajatvah, ali

(d)

kršila industrijsko, poslovno ali poklicno tajnost.

2.   Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to v svojem zaprosilu opozoriti. Odločitev o tem, kako bo odgovoril na takšno zaprosilo, je potem prepuščena zaprošenemu organu.

3.   Če pomoč zavrne, mora o odločitvi in razlogih zanjo brez odlašanja obvestiti prosilca.

Člen 10

Izmenjava informacij in zaupnost

1.   Vsak podatek, sporočen v kakršni koli obliki, je v skladu s tem protokolom zaupne ali interne narave, odvisno od pravil, ki veljajo v pogodbenicah. Za tako informacijo velja obveznost varovanja uradne tajnosti in mora biti varovana tako, kakor je varovana podobna informacija z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki jo je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2.   Osebni podatki se lahko izmenjujejo le pod pogojem, da se pogodbenica, ki jih je prejela, zaveže, da bo tem podatkom zagotovila raven varstva, ki se uporablja v pogodbenici, ki je te podatke poslala.

3.   Dobljeni podatki se uporabljajo izključno za namene tega protokola. Ko ena od pogodbenic zahteva te informacije za druge namene, mora predhodno zaprositi organ, ki je informacije priskrbel, za pisno soglasje. Za takšno uporabo se mora upoštevati omejitve, ki jih določi ta organ.

4.   Odstavek 3 ne preprečuje uporabe podatkov v katerih koli sodnih ali upravnih postopkih, ki se sprožijo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje. O taki uporabi je obveščen pristojni organ, ki je ta podatek posredoval.

5.   Pogodbenici lahko v svojih zapisnikih, poročilih in pričanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljata podatke in dokumente, ki sta jih dobili v skladu z določbami tega protokola.

Člen 11

Izvedenci in priče

Uradnika zaprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih zajema ta protokol in so v pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, potrebne v postopkih. V zaprosilu za navzočnost mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah in na podlagi katerega naziva ali položaja bo uradnik zaslišan.

Člen 12

Stroški pomoči

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih na podlagi tega protokola, razen za stroške za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso javni uslužbenci.

Člen 13

Izvajanje

1.   Izvajanje tega protokola se poveri osrednjim carinskim organom Turkmenistana na eni strani in pristojnim službam Komisije Evropskih skupnosti in, kjer je to primerno, carinskim organom držav članic na drugi strani. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo ob upoštevanju veljavnih pravil na področju varstva podatkov. Pristojnim organom lahko priporočijo spremembe, za katere menijo, da bi jih bilo treba vnesti v protokol.

2.   Pogodbenici se potem medsebojno posvetujeta in obveščata o podrobnih pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami tega protokola.

Člen 14

Drugi sporazumi

1.   Ob upoštevanju pristojnosti Evropske skupnosti in držav članic določbe tega protokola:

ne vplivajo na obveznosti pogodbenic, ki jih imata na podlagi drugih mednarodnih sporazumov ali konvencij,

se štejejo kot komplementarne sporazumom o medsebojni pomoči, ki so bili ali bi lahko bili sklenjeni med posameznimi državami članicami in Turkmenistanom, in

ne vplivajo na določbe, ki med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic urejajo sporočanje informacij, pridobljenih na podlagi tega sporazuma, ki bi lahko bile v interesu Skupnosti.

2.   Ne glede na določbe odstavka 1 imajo določbe iz tega protokola prednost pred določbami dvostranskih sporazumov o medsebojni pomoči, ki so bili ali bi lahko bili sklenjeni med državami članicami in Turkmenistanom, če so določbe slednjih neskladne z določbami iz tega protokola.

3.   V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na uporabo tega protokola, se pogodbenici posvetujeta in rešujeta zadeve v okviru Skupnega odbora iz člena 17 tega sporazuma.

SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci „EVROPSKE SKUPNOSTI“, „EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO“ in „EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO“, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani in

pooblaščenci „TURKMENISTANA“

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju 10. novembra 1999, da podpišejo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani in Turkmenistanom na drugi strani, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, so sprejeli naslednji besedili:

Sporazum s prilogami in naslednjim Protokolom:

Protokol o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah.

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Turkmenistana so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, ki so priložene tej sklepni listini:

 

Skupna izjava o osebnih podatkih

 

Skupna izjava o členu 7 Sporazuma

 

Skupna izjava o členu 8 Sporazuma

 

Skupna izjava o členu 15 Sporazuma

 

Skupna izjava o členu 28 Sporazuma

Pooblaščenci Skupnosti so se nadalje seznanili s spodaj navedeno enostransko izjavo, ki je priložena k tej sklepni listini:

Enostranska izjava Turkmenistana o varstvu pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine

V Bruslju, desetega novembra leta tisoč devetsto devetindevetdeset.

Za Evropsko skupnost, Evropsko skupnost za premog in jeklo ter Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Turkmenistan

Skupna izjava o osebnih podatkih

Z uporabo tega sporazuma se pogodbenici zavedata potrebe po ustrezni zaščiti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom teh podatkov.

Skupna izjava o členu 7 Sporazuma

Skupnost in Turkmenistan izjavljata, da besedilo zaščitne klavzule ne zagotavlja zaščitne obravnave GATT.

Skupna izjava o členu 8 Sporazuma

Dokler Turkmenistan ne pristopi k STO, se pogodbenici v okviru Skupnega odbora posvetujeta o politikah Turkmenistana na področju uvoznih tarif, vključno s spremembami tarifne zaščite. Taka posvetovanja se zlasti skličejo pred povečanjem tarifne zaščite.

Skupna izjava o členu 15 Sporazuma

Pogodbenici v okviru svojih pristojnosti soglašata, da za namene tega sporazuma izrazi „intelektualna, industrijska in poslovna lastnina“ vključujejo predvsem avtorske pravice in sorodne pravice, zlasti avtorstvo računalniških programov, pravice, ki se nanašajo na patente, industrijske vzorce in modele, geografske označbe, zlasti oznake porekla, blagovne znamke in storitvene znamke, topografijo integriranih vezij in varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s členom 10 bis Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine in varstvu nerazkritih podatkov o znanju in izkušnjah.

Skupna izjava o členu 28 Sporazuma

1.

Za namene pravilne razlage in praktične uporabe tega sporazuma pogodbenici soglašata, da so „primeri posebne nujnosti“, omenjeni v členu 28 Sporazuma, primeri, ko pride do bistvene kršitve Sporazuma s strani ene od pogodbenic. Bistvena kršitev Sporazuma je:

(a)

zavračanje izvajanja sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava,

ali

(b)

kršitev bistvenih elementov Sporazuma iz člena 1.

2.

Pogodbenici soglašata, da so „ustrezni ukrepi“ iz člena 28 ukrepi, sprejeti v skladu z mednarodnim pravom. Če pogodbenica sprejme ukrep v posebno nujnem primeru v skladu s členom 28, lahko druga pogodbenica uporabi postopek za reševanje sporov.

Enostranska izjava Turkmenistana o varstvu pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine

Turkmenistan izjavlja:

1.

Do konca petega leta po začetku veljavnosti sporazuma bo Turkmenistan pristopil k večstranskim konvencijam o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini iz odstavka 2 te izjave, katerih pogodbenice so države članice Skupnosti ali jih države članice de facto uporabljajo v skladu z ustreznimi določbami teh konvencij.

2.

Odstavek 1 te izjave se nanaša na naslednje večstranske konvencije:

Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariška listina, 1971),

Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961),

Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena 1979),

Protokol v zvezi z Madridskim sporazumom o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989),

Nicejski sporazum o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev za namen registracije znamk (Ženeva 1977, dopolnjen v letu 1979),

Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za namene postopkov patentiranja (1977, spremenjena v letu 1980),

Mednarodna konvencija za varstvo novih sort rastlin (UPOV) (Ženevska listina, 1991).

3.

Turkmenistan potrjuje pomen, ki ga pripisuje obveznostim, izhajajočim iz naslednjih večstranskih konvencij:

Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena 1979),

Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington, 1970, spremenjena in dopolnjena v letih 1979 in 1984).

4.

Od začetka veljavnosti tega sporazuma Turkmenistan glede priznavanja in varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine družbam in državljanom Skupnosti priznava obravnavo, nič manj ugodno od tiste, ki jo priznava kateri koli tretji državi v okviru dvostranskih sporazumov.

5.

Določbe odstavka 4 se ne uporabljajo za ugodnosti, ki jih Turkmenistan priznava tretjim državam na podlagi dejanske vzajemnosti, ali za ugodnosti, ki jih Turkmenistan priznava drugim državam nekdanje ZSSR.

Izmenjava pisem med Evropsko skupnostjo in Turkmenistanom, ki spreminja Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, glede verodostojnih jezikovnih različic

Spoštovani,

Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani je bil podpisan 10. novembra 1999.

Člen 31 Začasnega sporazuma določa angleško, dansko, finsko, francosko, grško, italijansko, nemško, nizozemsko, portugalsko, špansko, švedsko in turkmensko jezikovno različico za verodostojne različice tega sporazuma.

Zaradi povečanja števila uradnih jezikov institucij Evropske skupnosti, zlasti po pristopu 12 novih držav članic k Evropski uniji od podpisa Začasnega sporazuma, je treba tudi bolgarsko, češko, estonsko, latvijsko, litovsko, madžarsko, malteško, poljsko, romunsko, slovaško in slovensko jezikovno različico Začasnega sporazuma določiti za verodostojne različice Začasnega sporazuma ter ustrezno spremeniti člen 31 Začasnega sporazuma.

Navedene dodatne jezikovne različice so priložene temu pismu.

Hvaležen Vam bom, če bo Turkmenistan lahko sprejel priložene jezikovne različice kot verodostojne jezikovne različice Začasnega sporazuma in se strinjal z ustrezno spremembo člena 31 Začasnega sporazuma.

Ta instrument začne veljati z dnem, ko je podpisan.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Evropsko skupnost

Spoštovani,

v čast mi je, da potrdim prejem Vašega pisma z današnjim datumom in priloženih jezikovnih različic Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, ki se glasi:

„Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani je bil podpisan 10. novembra 1999.

Člen 31 Začasnega sporazuma določa angleško, dansko, finsko, francosko, grško, italijansko, nemško, nizozemsko, portugalsko, špansko, švedsko in turkmensko jezikovno različico za verodostojne različice tega sporazuma.

Zaradi povečanja števila uradnih jezikov institucij Evropske skupnosti, zlasti po pristopu 12 novih držav članic k Evropski uniji od podpisa Začasnega sporazuma, je treba tudi bolgarsko, češko, estonsko, latvijsko, litovsko, madžarsko, malteško, poljsko, romunsko, slovaško in slovensko jezikovno različico Začasnega sporazuma določiti za verodostojne različice Začasnega sporazuma ter ustrezno spremeniti člen 31 Začasnega sporazuma.

Navedene dodatne jezikovne različice so priložene temu pismu.

Hvaležen Vam bom, če bo Turkmenistan lahko sprejel priložene jezikovne različice kot verodostojne jezikovne različice Začasnega sporazuma in se strinjal z ustrezno spremembo člena 31 Začasnega sporazuma.

Ta instrument začne veljati z dnem, ko je podpisan.“

V čast mi je, da Vam sporočim, da Turkmenistan sprejema priložene jezikovne različice kot verodostojne jezikovne različice Začasnega sporazuma in da se strinja z ustrezno spremembo člena 31 Začasnega sporazuma.

V skladu z navedbo v Vašem pismu začne ta instrument veljati z dnem, ko je podpisan.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Turkmenistan