ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.068.slv

Uradni list

Evropske unije

L 68

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
15. marec 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

PRORAČUNI

 

 

Evropski parlament

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Dokončno sprejetje splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011

1

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.Vsi prihodki, predvideni v členu 18(1) finančne uredbe, vpisani pod naslova 5 in 6 v izkazu prihodkov, lahko povzročijo, da se v poglavja, ki so nosila začetne odhodke, vpišejo dodatna odobrena proračunska sredstva, kar poveča ustrezne prihodke.Številke izvedbe se nanašajo na vsa odobrena sredstva, vključno s proračunskimi sredstvi, dodatnimi sredstvi in namenskimi prihodki.

Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

PRORAČUNI

 

 

Evropski parlament

 

*

1

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.Vsi prihodki, predvideni v členu 18(1) finančne uredbe, vpisani pod naslova 5 in 6 v izkazu prihodkov, lahko povzročijo, da se v poglavja, ki so nosila začetne odhodke, vpišejo dodatna odobrena proračunska sredstva, kar poveča ustrezne prihodke.Številke izvedbe se nanašajo na vsa odobrena sredstva, vključno s proračunskimi sredstvi, dodatnimi sredstvi in namenskimi prihodki.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

PRORAČUNI

Evropski parlament

15.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/1


DOKONČNO SPREJETJE

splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011

(2011/125/EU, Euratom)

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (3), zlasti večletnega finančnega okvira, določenega v delu I Sporazuma in priloženega v Prilogi I k Sporazumu,

ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predložila 27. aprila 2010,

ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 12. avgusta 2010,

ob upoštevanju pisma o spremembi št. 1/2011 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predložila 15. septembra 2010,

ob upoštevanju resolucije, ki jo je Parlament sprejel 20. oktobra 2010, o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kakor ga je spremenil Svet,

ob upoštevanju sprememb k predlogu splošnega proračuna, ki jih je Parlament sprejel 20. oktobra 2010,

ob upoštevanju pisma predsednika z dne 22. oktobra 2010, s katerim je v dogovoru s predsednikom Sveta 27. oktobra 2010 sklical spravni odbor,

ob upoštevanju pisma, s katerim je predsednik Sveta 25. oktobra 2010 sporočil, da Svet morda ne bo odobril vseh sprememb, ki jih je sprejel Parlament,

ob upoštevanju pisem o spremembah št. 2/2011 in št. 3/2011 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ju je Komisija predložila 11. oktobra 2010 oziroma 20. oktobra 2010,

ob upoštevanju dejstva, da se spravnemu odboru v roku enaindvajsetih dni, določenem v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ni uspelo dogovoriti o skupnem besedilu,

ob upoštevanju novega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predložila 26. novembra 2010 v skladu s členom 314(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 10. decembra 2010,

ob upoštevanju členov 75b, 75d in 75e Poslovnika Parlamenta,

ob upoštevanju, da je Parlament 15. decembra 2010 odobril stališče Sveta –

IZJAVLJA:

Edini člen

Postopek po členu 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je zaključen in splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2011 je dokončno sprejet.

V Strasbourgu, 15. decembra 2010

Predsednik

J. BUZEK


(1)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


SPLOŠNI PRORAČUN EVROPSKE UNIJE ZA PRORAČUNSKO LETO 2011

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah

C. Osebje po kadrovskem načrtu

D. Zgradbe

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Parlament

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek II: Evropski Svet in Svet

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek III: Komisija (Zvezek II)

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek IV: Sodišče Evropske unije

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek V: Računsko sodišče

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek VII: Odbor regij

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje

— Prihodki

— Odhodki

— Osebje

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah

— Naslov 1: Lastna sredstva

— Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki

— Naslov 4: Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucij

— Naslov 6: Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije/Skupnosti

— Naslov 7: Zamudne obresti in globe

— Naslov 8: Najemanje in dajanje posojil

— Naslov 9: Razni prihodki

C. Osebje po kadrovskem načrtu

D. Zgradbe

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Parlament

— Prihodki

— Naslov 4: Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 6: Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Zaposleni v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

— Naslov 3: Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

— Naslov 4: Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

— Naslov 10: Drugi odhodki

— Osebje

Oddelek II: Evropski Svet in Svet

— Prihodki

— Naslov 4: Razni davki, dajatve in pristojbine skupnosti

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 6: Prispevki in nadomestila v okviru sporazumov in programov EU/Skupnosti

— Naslov 7: Zamudne obresti

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Zaposleni v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki

— Naslov 3: Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

— Naslov 4: Odhodki za skupino za razmislek

— Naslov 10: Drugi odhodki

— Osebje

Oddelek IV: Sodišče Evropske unije

— Prihodki

— Naslov 4: Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Izdatki za zaposlene v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

— Naslov 3: Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

— Naslov 10: Drugi izdatki

— Osebje

Oddelek V: Računsko sodišče

— Prihodki

— Naslov 4: Prihodki od zaposlenih v instituciji

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Zaposleni v instituciji

— Naslov 2: Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

— Naslov 10: Drugi izdatki

— Osebje

Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor

— Prihodki

— Naslov 4: Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Zaposleni v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, oprema in razni izdatki za delovanje

— Naslov 10: Drugi izdatki

— Osebje

Oddelek VII: Odbor regij

— Prihodki

— Naslov 4: Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Zaposleni v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

— Naslov 10: Drugi izdatki

— Osebje

Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic

— Prihodki

— Naslov 4: Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

— Naslov 6: Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

— Naslov 3: Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

— Naslov 10: Drugi odhodki

— Osebje

Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov

— Prihodki

— Naslov 4: Razni davki, dajatve in pristojbine Unije

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

— Naslov 2: Nepremičnine, oprema in odhodki v zvezi z delovanjem institucije

— Naslov 10: Drugi odhodki

— Osebje

Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje

— Prihodki

— Naslov 4: Razni davki, dajatve in pristojbine Unije

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

— Naslov 6: Prispevki in povračila v okviru sporazumov in programov Unije/Skupnosti

— Naslov 7: Zamudne obresti

— Naslov 9: Razni prihodki

— Odhodki

— Naslov 1: Zaposleni na sedežu

— Naslov 2: Nepremičnine, oprema in operativni izdatki na sedežu

— Naslov 3: Delegacije

— Naslov 10: Drugi odhodki

— Osebje

A. UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

UVOD

Splošni proračun Evropske unije je instrument, s katerim se načrtujejo in odobravajo vsi prihodki in odhodki, ki se vsako leto štejejo za potrebne za Evropsko unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Proračun se določi in izvršuje v skladu z načeli enotnosti, točnosti, enoletnosti, uravnoteženosti, obračunske enote, univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti proračuna.

Načelo enotnosti in načelo točnosti proračuna pomeni, da se v enotnem dokumentu izkazujejo vsi prihodki in odhodki Unije, kadar bremenijo proračun.

Načelo enoletnosti pomeni, da se proračun vsakič sprejme za eno proračunsko leto in da se morajo tako prevzete obveznosti kakor tudi odobritve plačil za tekoče proračunsko leto praviloma uporabiti v tem letu.

Načelo uravnoteženosti pomeni, da morajo biti napovedi prihodkov za proračunsko leto enake odobritvam plačil za to leto: najemanje posojil za pokrivanje morebitnega proračunskega primanjkljaja ni združljivo s sistemom virov lastnih sredstev in ne bo odobreno.

V skladu z načelom obračunske enote se proračun pripravi in izvršuje v eurih, prav tako se v eurih pripravijo računovodski izkazi.

Načelo univerzalnosti pomeni, da morajo skupni prihodki pokrivati skupna odobrena plačila, razen pri omejenem številu postavk prihodkov, ki so določene za posebne postavke odhodkov. Prihodki in odhodki se v proračunu izkazujejo v celoti brez neto izravnave.

Načelo specifikacije pomeni, da morajo vsa odobrena proračunska sredstva imeti določen namen in biti dodeljena specifičnemu cilju, da ne bi prišlo do zamenjave med proračunskimi sredstvi.

Načelo dobrega finančnega poslovodenja je opredeljeno s sklicevanjem na načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Proračun se določi v skladu z načelom preglednosti, da se zagotovijo prave informacije o izvrševanju proračuna in računovodskih izkazih.

V proračunu so prikazane odobritve in sredstva po namenu (v dejavnosti usmerjen proračun), da bi se zagotovila boljša transparentnost pri upravljanju proračuna z upoštevanjem ciljev dobrega finančnega poslovodenja ter zlasti učinkovitosti in uspešnosti.

Odhodki, odobreni v tem proračunu, znašajo skupaj 141 909 398 849 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 126 527 133 EUR v odobritvah plačil, kar v primerjavi s proračunom za leto 2010 pomeni stopnjo rasti v višini 0,25 % oziroma 2,90 %.

Proračunski prihodki znašajo skupaj 126 527 133 762 EUR. Enotna stopnja prevzetih obveznosti iz sredstev DDV znaša 0,30 % (razen za Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko, za katere je bila določena stopnja prevzetih obveznosti 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % oziroma 0,10 %), iz sredstev iz naslova BND pa 0,7538 %. Tradicionalna lastna sredstva (carine in prelevmani na sladkor) pomenijo 13,26 % financiranja proračuna za leto 2011. Sredstva iz naslova DDV predstavljajo 10,90 %, sredstva iz naslova BND pa 74,72 %. Drugi prihodki za to proračunsko leto se ocenjujejo na 1 421 368 232 EUR.

Lastna sredstva, potrebna za financiranje proračuna za leto 2011, znašajo 1,00 % skupnega BND in so tako pod 1,23 % zgornjo mejo BND, izračunano po metodi iz člena 3(1) Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

Spodnje tabele korak za korakom prikazujejo metodo, uporabljeno za izračun financiranja proračuna za leto 2011.

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2011 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun 2011

Proračun 2010 (1)

Sprememba (v %)

1. Trajnostna rast

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EU kot globalni akter

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Uprava

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Skupni odhodki  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


PRIHODKI

Opis

Proračun 2011

Proračun 2010 (3)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

p.m.

p.m.

Skupni prihodki za naslove 3 do 9

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Skupni prihodki  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABELA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (6)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bolgarija

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Češka

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Danska

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Nemčija

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estonija

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Irska

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Irska

Grčija

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Španija

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Francija

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Italija

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Ciper

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Ciper

Latvija

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Litva

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litva

Luksemburg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luksemburg

Madžarska

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Nizozemska

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Avstrija

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Poljska

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Poljska

Portugalska

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugalska

Romunija

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovenija

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovenija

Slovaška

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Finska

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Švedska

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Združeno kraljestvo

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Skupaj

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABELA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (7) (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bolgarija

166 799 000

0,300

50 039 700

Češka

661 192 000

0,300

198 357 600

Danska

960 047 000

0,300

288 014 100

Nemčija

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estonija

67 256 000

0,300

20 176 800

Irska

664 784 000

0,300

199 435 200

Grčija

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Španija

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Francija

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Italija

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Ciper

86 943 000

0,300

26 082 900

Latvija

67 515 000

0,300

20 254 500

Litva

136 215 000

0,300

40 864 500

Luksemburg

146 023 000

0,300

43 806 900

Madžarska

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Nizozemska

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Avstrija

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Poljska

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugalska

816 689 000

0,300

245 006 700

Romunija

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovenija

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovaška

265 882 000

0,300

79 764 600

Finska

804 121 000

0,300

241 236 300

Švedska

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Združeno kraljestvo

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Skupaj

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABELA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bolgarija

348 101 000

 

262 406 752

Češka

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Danska

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Nemčija

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estonija

137 606 000

 

103 730 652

Irska

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Grčija

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Španija

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Francija

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Italija

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Ciper

173 886 000

 

131 079 372

Latvija

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Litva

272 430 000

 

205 364 166

Luksemburg

292 046 000

 

220 151 170

Madžarska

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Nizozemska

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Avstrija

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Poljska

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugalska

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Romunija

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovenija

356 079 000

 

268 420 757

Slovaška

688 108 000

 

518 712 057

Finska

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Švedska

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Združeno kraljestvo

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Skupaj

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABELA 4

Izračun bruto znižanja prispevka BND za Nizozemsko in Švedsko ter njegovo financiranje v skladu členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 6).

Država članica

Bruto znižanje

Odstotni delež osnove za BND

Ključ BND, ki se uporablja za bruto znižanje

Financiranje znižanja v korist Nizozemske in Švedske

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bolgarija

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Češka

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Danska

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Nemčija

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estonija

 

0,11

910 589

910 589

Irska

 

1,06

8 798 233

fdel 8 798 233

Grčija

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Španija

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Francija

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Italija

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Ciper

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Latvija

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Litva

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luksemburg

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Madžarska

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Nizozemska

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Avstrija

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Poljska

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugalska

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Romunija

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovenija

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovaška

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Finska

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Švedska

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Združeno kraljestvo

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Skupaj

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

Deflator cen EU BDP v EUR (gospodarska napoved iz pomladi 2010):

(a) 2004 EU-25 = 107,4023 / (b) 2006 EU-25 = 112,1509 / (c) 2006 EU-27 = 112,4894 / (d) 2011 EU-27 = 118,4172

Pavšalni znesek za Nizozemsko v cenah iz leta 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Pavšalni znesek za Švedsko v cenah iz leta 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELA 5

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2010 v skladu s členom 4 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (Poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (9) (%)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v teoretični neomejeni osnovi za DDV

15,3816

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Dodeljeni odhodki skupaj

 

112 118 871 234

5. Odhodki, povezani s širitvijo (10)= (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Predpristopni odhodki

 

2 981 845 806

5b. Odhodki, povezani s členom 4(1)(g)

 

22 462 808 276

6. Skupni dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Ugodnost za Združeno kraljestvo (11)

 

1 046 923 607

9. Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (12)

 

26 548 215

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

3 079 226 649


V skladu s členom 4(2) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, v obdobju 2007–2013 dodatni prispevek Združenega kraljestva, ki izvira iz znižanja dodeljenih odhodkov za odhodke, povezane s širitvijo, iz odstavka (1)(g) navedenega člena, ne sme presegati 10 500 000 000 EUR, izraženih v cenah iz leta 2004. Ustrezni zneski so navedeni v spodnji tabeli.

Popravek za Združeno kraljestvo za leta 2007–2012

Razlika prvotnega zneska glede na mejno vrednost 10 500 000 000 EUR

(SLS 2007 proti SLS 2000), v EUR

Razlika

v tekočih

cenah

Razlika

v stalnih

cenah iz leta 2004

(A) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2007

0

0

(B) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2008

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2009

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2010

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2011

se ne uporablja

se ne uporablja

(F) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2012

se ne uporablja

se ne uporablja

(G) Vsota razlik = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABELA 6

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –3 079 226 649 EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bolgarija

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Češka

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Danska

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Nemčija

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estonija

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Irska

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Grčija

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Španija

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Francija

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Italija

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Ciper

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Latvija

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Litva

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luksemburg

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Madžarska

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Nizozemska

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Avstrija

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Poljska

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugalska

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Romunija

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovenija

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovaška

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Finska

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Švedska

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Združeno kraljestvo

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Skupaj

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

TABELA 7

Povzetek financiranja (13) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Skupna lastna sredstva (14)

neto prelevmani v sektorju sladkorja (75 %)

neto carine (75 %)

neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)

stroški zbiranja (25 % bruto TLS) p.m.

lastna sredstva iz naslova DDV

lastna sredstva iz naslova BND

znižanje v korist Nizozemske in Švedske

popravek za Združeno kraljestvo

„nacionalni prispevki“ skupaj

delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bolgarija

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Češka

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Danska

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Nemčija

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estonija

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Irska

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Grčija

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Španija

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Francija

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Italija

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Ciper

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Latvija

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Litva

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luksemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Madžarska

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Nizozemska

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Avstrija

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Poljska

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugalska

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Romunija

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovenija

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovaška

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Finska

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Švedska

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Združeno kraljestvo

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Skupaj

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Naslov

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

LASTNA SREDSTVA

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE/SKUPNOSTI

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

RAZNI PRIHODKI

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

SKUPAJ ODHODKI

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Proizvodna dajatev

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

p.m.

944 778,39

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

 

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

0

0

– 315 228 368,69

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

0

0

4 142 307,78

 

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

0

0

4 142 307,78

 

Naslov 1 – Skupaj

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

POGLAVJE 1 1 —

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

POGLAVJE 1 2 —

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 3 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 4 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 5 —

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

POGLAVJE 1 6 —

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

POGLAVJE 1 1 —   PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

1 1 0   Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Opombe

Skupna ureditev trgov v sektorju sladkorja je določala, da so proizvajalci sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa morali plačevati osnovne proizvodne prelevmane in proizvodne prelevmane B. S temi prelevmani naj bi se pokrili stroški podpore trga. Trenutno so zneski, izkazani v tem členu, posledica revizije v preteklosti določenih dajatev. Dajatve za tržni leti 2007/2008 in nadaljnja leta so izkazane v členu 1 1 7 tega poglavja kot „proizvodna dajatev“.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Prelevmani na skladiščenje sladkorja

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki, ki jih nove države članice poberejo v primeru neizločitve količin sladkorja, ki se štejejo za presežne zaloge v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 60/2004 z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 9, 15.1.2004, str. 8).

V ta člen se knjižijo tudi prihodki iz neporavnanih prelevmanov na skladiščenje sladkorja, saj je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1) ukinjen prelevman na skladiščenje.

Ta člen zajema tudi neporavnane zneske, dolgovane v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (UL L 9, 14.1.1982, str. 14), če ni izpolnjena obveznost skladiščenja prenesenega sladkorja, in zneske, dolgovane v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1789/81 z dne 30. junija 1981 o splošnih pravilih v zvezi z sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja (UL L 177, 1.7.1981, str. 39), če se ne upoštevajo splošna pravila v zvezi s sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

303 588,38

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Latvija

p.m.

p.m.

813 292,38

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

789 334,88

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Opombe

Zneski dajatev, obračunanih za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C. Vključujejo tudi dajatve, obračunane za nadomestni sladkor C in izoglukozo C.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto (UL L 262, 16.9.1981, str. 14).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

397 365,75

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Proizvodna dajatev

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Opombe

V okviru trenutne skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja se proizvodna dajatev zaračuna podjetjem za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), in zlasti člen 16.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), in zlasti člen 51.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bolgarija

400 000

400 000

401 391,—

Češka

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Danska

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Nemčija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Španija

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Francija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Italija

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Nizozemska

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Avstrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poljska

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugalska

200 000

200 000

56 250,—

Romunija

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finska

800 000

800 000

728 991,—

Švedska

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Združeno kraljestvo

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Člen 1 1 7 – Skupaj

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Enkratni znesek se obračuna za dodatne kvote za sladkor ali dopolnilne kvote za izoglukozo, ki so bile dodeljene podjetjem v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1) in zlasti člena 8 ter člena 9(2) in (3) Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Znesek za presežek

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Opombe

Znesek za presežek obračunajo in zaračunajo države članice zadevnim podjetjem na svojem ozemlju v skladu s členom 64 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), in zlasti člen 15.

Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (UL L 176, 30.6.2006, str. 22).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

914 135,91

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

24 549,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

661,60

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

5 431,88

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

944 778,39

POGLAVJE 1 2 —   CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0   Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Opombe

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Uniji. Ta člen lahko vsebuje dajatve, premije, dopolnilne ali kompenzacijske zneske, dodatne zneske ali faktorje, dajatve po skupni carinski tarifi, ki so jih oziroma jih bodo določile institucije Evropske unije v zvezi s trgovino s tretjimi državami, ter carine na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bolgarija

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Češka

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Danska

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Nemčija

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estonija

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irska

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grčija

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Španija

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Francija

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Italija

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Ciper

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Latvija

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litva

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luksemburg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Madžarska

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Nizozemska

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Avstrija

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Poljska

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugalska

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Romunija

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovenija

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovaška

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Finska

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Švedska

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Združeno kraljestvo

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Člen 1 2 0 – Skupaj

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

POGLAVJE 1 3 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0   Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Opombe

Enotna stopnja, ki velja za vse države članice in je bila uporabljena na usklajenih osnovah za odmero DDV, določenih v skladu s pravili Unije, znaša 0,30 %. Osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, za posamezno državo članico ne sme biti višja od 50 % BND. Samo za obdobje 2007–2013 je stopnja prevzetih obveznosti iz lastnih sredstev iz naslova DDV za Avstrijo 0,225 %, za Nemčijo 0,15 % ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) ter zlasti člen 2(1)(b) in (4) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bolgarija

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Češka

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Danska

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Nemčija

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estonija

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irska

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grčija

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Španija

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Francija

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Italija

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Ciper

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Latvija

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litva

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luksemburg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Madžarska

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nizozemska

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Avstrija

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Poljska

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugalska

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Romunija

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovenija

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovaška

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Finska

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Švedska

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Združeno kraljestvo

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Člen 1 3 0 – Skupaj

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

POGLAVJE 1 4 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0   Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Evropske unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki se uporabi za bruto nacionalni dohodek za to proračunsko leto znaša 0,7538 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(c) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bolgarija

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Češka

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Danska

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Nemčija

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estonija

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irska

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grčija

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Španija

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Francija

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Italija

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Ciper

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Latvija

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litva

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luksemburg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Madžarska

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nizozemska

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Avstrija

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Poljska

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugalska

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Romunija

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovenija

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovaška

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Finska

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Švedska

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Združeno kraljestvo

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Člen 1 4 0 – skupaj

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

POGLAVJE 1 5 —   POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

1 5 0   Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

0

0

– 315 228 368,69

Opombe

Mehanizem za popravek proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva (popravek za Združeno kraljestvo) sta junija 1984 uvedla Evropski svet v Fontainebleauju in iz njegovega zasedanja izhajajoči sklep o lastnih sredstvih iz leta 1985. Namen mehanizma je zmanjšati proračunsko neravnovesje Združenega kraljestva z zmanjšanjem plačil Združenega kraljestva Uniji.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) ter zlasti členov 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bolgarija

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Češka

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Danska

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Nemčija

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estonija

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irska

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grčija

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Španija

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Francija

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Italija

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Ciper

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Latvija

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litva

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luksemburg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Madžarska

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nizozemska

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Avstrija

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Poljska

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugalska

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Romunija

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovenija

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovaška

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Finska

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Švedska

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Združeno kraljestvo

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Člen 1 5 0 – Skupaj

0

0

– 315 228 368,69

POGLAVJE 1 6 —   BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

1 6 0   Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

0

0

4 142 307,78

Opombe

Nizozemski se samo za obdobje 2007–2013 odobri bruto znižanje letnega prispevka na osnovi BND v višini 605 000 000 EUR, Švedski pa bruto znižanje letnega prispevka na osnovi BND v višini 150 000 000 EUR, izraženo v cenah iz leta 2004. Zneska sta prilagojena tekočim cenam.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1) in zlasti člen 10(9) Uredbe.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(5) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bolgarija

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Češka

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Danska

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Nemčija

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estonija

910 589

885 244

987 074,04

Irska

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grčija

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Španija

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Francija

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Italija

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Ciper

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Latvija

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litva

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luksemburg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Madžarska

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Nizozemska

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Avstrija

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Poljska

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugalska

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Romunija

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovenija

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovaška

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Finska

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Švedska

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Združeno kraljestvo

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Člen 1 6 0 – Skupaj

0

0

4 142 307,78

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

p.m.

0,—

 

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

5 690 587,91

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Člen 3 5 0 – Skupaj

p.m.

0

–5 894 916,19

 

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

p.m.

0

–5 894 916,19

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0

0,—

 

Člen 3 6 0 – Skupaj

p.m.

0

0,—

 

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

p.m.

0

0,—

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Prilagoditve zaradi izvajanja Sklepa 2007/436/ES, Euratom za leti 2007 in 2008

–88 684 851,97

 

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

–88 684 851,97

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

POGLAVJE 3 0 —

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 3 1 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

POGLAVJE 3 2 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

POGLAVJE 3 4 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

POGLAVJE 3 5 —

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 6 —

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 7 —

PRILAGODITVE ZARADI IZVAJANJA SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 3 0 —   RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0   Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Opombe

Člen 15 finančne uredbe določa, da se bilanca vsakega proračunskega leta, presežek ali primanjkljaj vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek.

Ustrezne ocene takih prihodkov ali odhodkov se vnesejo v proračun v proračunskem postopku in, kadar je to primerno, v pisni predlog spremembe, predložen v skladu s členom 34 finančne uredbe. Pripravijo se v skladu z načeli iz člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Po pripravi zaključnega računa za vsako proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vnesejo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki jo mora Komisija predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa.

Primanjkljaj se vnese v člen 27 02 01 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 15 Uredbe.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 7 Sklepa.

3 0 2   Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo vsi presežki iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe, potem ko je bil dosežen ciljni znesek, v skladu s členom 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 z dne 25. maja 2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 145, 10.6.2009, str. 10).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 4(3) Uredbe.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

POGLAVJE 3 1 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 1 0   Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3   Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Opombe

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 države članice Komisiji do 31. julija pošljejo poročilo o skupnem znesku osnove za sredstva iz naslova DDV za prejšnje koledarsko leto.

Vsaki državi članici se knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi navedenega poročila v skladu s pravili Evropske unije, v dobro pa se ji knjiži dvanajst plačil, dejansko izvršenih v preteklem proračunskem letu. Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun Komisije iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsi popravki zgoraj omenjenih poročil, ki izhajajo iz kontrol Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, ali/in vse spremembe BND iz prejšnjih proračunskih let, ki so imele učinek na omejitev osnove za „DDV“, bodo privedle do popravka salda sredstev iz naslova „DDV“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), ter zlasti člen 10(4), (5) in (8) Uredbe.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bolgarija

p.m.

p.m.

411 027,82

Češka

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Danska

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Nemčija

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estonija

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irska

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Grčija

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Španija

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Francija

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Italija

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Ciper

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Latvija

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litva

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luksemburg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Madžarska

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Nizozemska

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Avstrija

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Poljska

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugalska

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Romunija

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovenija

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovaška

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Finska

p.m.

p.m.

440 108,29

Švedska

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Postavka 3 1 0 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

POGLAVJE 3 2 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 2 0   Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3   Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Opombe

Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi pravil Evropske unije, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem finančnem letu.

Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsaka sprememba bruto nacionalnega proizvoda/bruto nacionalnega dohodka iz prejšnjih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju členov 4 in 5 Uredbe pomeni, da mora vsaka zadevna država članica popraviti razliko, ugotovljeno v skladu s členom 10(7) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), ter zlasti člen 10(6), (7) in (8) Uredbe.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1.)

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bolgarija

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Češka

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Danska

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Nemčija

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estonija

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Irska

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Grčija

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Španija

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Francija

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Italija

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Ciper

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Latvija

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litva

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luksemburg

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Madžarska

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nizozemska

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Avstrija

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Poljska

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugalska

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Romunija

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovenija

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovaška

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Finska

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Švedska

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Postavka 3 2 0 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

POGLAVJE 3 4 —   POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

3 4 0   Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Opombe

Člen 3 Protokola o stališču Danske in člen 5 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki sta priložena k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zagotavljata popolno izvzetje teh držav članic iz podpore za finančne posledice nekaterih posebnih politik na področju svobode, varnosti in pravice, razen glede z njimi povezanih upravnih stroškov. Zato imajo za vsako leto, ko ne sodelujejo, pravico do popravka plačanih lastnih sredstev.

Prispevek vsake države članice za mehanizem za popravke se izračuna tako, da se za proračunske odhodke, ki izhajajo iz te operacije ali politike, uporabi obseg skupnega bruto nacionalnega dohodka in njegovih sestavnih delov iz preteklega leta, ki ga države članice predložijo v skladu s členom 2(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

Komisija izračuna razliko za vsako državo članico in jih o tem pravočasno obvesti, tako da jo lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta, v skladu s členom 10a navedene uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1) in zlasti člen 10a Uredbe.

Protokol o stališču Danske, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 3 Protokola, ter Protokol o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člen 5 Protokola.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bolgarija

p.m.

p.m.

106 840,71

Češka

p.m.

p.m.

425 107,23

Danska

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Nemčija

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estonija

p.m.

p.m.

48 527,82

Irska

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Grčija

p.m.

p.m.

749 192,01

Španija

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Francija

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Italija

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Ciper

p.m.

p.m.

52 265,07

Latvija

p.m.

p.m.

72 316,90

Litva

p.m.

p.m.

101 252,43

Luksemburg

p.m.

p.m.

96 426,56

Madžarska

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Nizozemska

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Avstrija

p.m.

p.m.

901 516,03

Poljska

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugalska

p.m.

p.m.

516 028,30

Romunija

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovenija

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovaška

p.m.

p.m.

210 732,09

Finska

p.m.

p.m.

599 685,24

Švedska

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Člen 3 4 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 690 587,91

POGLAVJE 3 5 —   REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 5 0   Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4   Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Opombe

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo.

Zneski za leto 2009 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za proračunsko leto 2005.

Zneski za leto 2010 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za proračunsko leto 2006.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bolgarija

p.m.

489 243

0,—

Češka

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Danska

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Nemčija

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estonija

p.m.

–69 352

627 249,96

Irska

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Grčija

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Španija

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Francija

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Italija

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Ciper

p.m.

107 925

–55 882,63

Latvija

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Litva

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luksemburg

p.m.

– 281 514

628 919,04

Madžarska

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Nizozemska

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Avstrija

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Poljska

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugalska

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Romunija

p.m.

6 495 846

0,—

Slovenija

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovaška

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Finska

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Švedska

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Združeno kraljestvo

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Postavka 3 5 0 4 – Skupaj

p.m.

0

–5 894 916,19

POGLAVJE 3 6 —   REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 6 0   Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4   Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

0

0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju razlike med prej predvidenim popravkom in zadnjo vmesno posodobitvijo popravka za Združeno kraljestvo pred končnim izračunom.

Zneski za leto 2010 ustrezajo rezultatu vmesnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za proračunsko leto 2008.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

p.m.

–3 504 541

0,—

Bolgarija

p.m.

–1 523 420

0,—

Češka

p.m.

496 143

0,—

Danska

p.m.

–8 155 544

0,—

Nemčija

p.m.

– 213 638

0,—

Estonija

p.m.

– 602 251

0,—

Irska

p.m.

–7 602 523

0,—

Grčija

p.m.

–7 281 407

0,—

Španija

p.m.

–17 398 703

0,—

Francija

p.m.

–22 865 571

0,—

Italija

p.m.

–18 521 220

0,—

Ciper

p.m.

– 379 606

0,—

Latvija

p.m.

224 016

0,—

Litva

p.m.

–1 577 325

0,—

Luksemburg

p.m.

–2 092 216

0,—

Madžarska

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nizozemska

p.m.

–5 075 335

0,—

Avstrija

p.m.

– 501 383

0,—

Poljska

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugalska

p.m.

– 312 262

0,—

Romunija

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovenija

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovaška

p.m.

–3 676 917

0,—

Finska

p.m.

–7 803 260

0,—

Švedska

p.m.

1 895 807

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

124 294 781

0,—

Postavka 3 6 0 4 – Skupaj

p.m.

0

0,—

POGLAVJE 3 7 —   PRILAGODITVE ZARADI IZVAJANJA SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

3 7 0   Prilagoditve zaradi izvajanja Sklepa 2007/436/ES, Euratom za leti 2007 in 2008

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

–88 684 851,97

Opombe

Rezultat izračuna za retroaktivno izvajanje Sklepa 2007/436/ES, Euratom za leti 2007 in 2008.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 11 Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

Belgija

204 589 861,—

Bolgarija

17 366 133,—

Češka

71 898 232,29

Danska

143 817 127,80

Nemčija

–1 736 354 527,—

Estonija

8 734 505,06

Irska

91 629 026,—

Grčija

126 166 977,—

Španija

592 534 409,—

Francija

1 096 152 291,—

Italija

949 414 872,—

Ciper

8 837 040,27

Latvija

11 682 657,39

Litva

16 715 516,02

Luksemburg

16 872 718,—

Madžarska

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Nizozemska

–2 108 712 670,—

Avstrija

–30 989 269,—

Poljska

146 112 853,43

Portugalska

89 132 398,—

Romunija

61 014 784,18

Slovenija

19 006 610,—

Slovaška

36 944 055,65

Finska

110 353 342,—

Švedska

– 609 395 301,23

Združeno kraljestvo

523 711 348,69

Člen 3 7 0 – Skupaj

–88 684 851,97

NASLOV 4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

POGLAVJE 4 1

4 1 0

Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Prispevki uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov za pokojninsko zavarovanje

110 000

105 000

57 339,85

 

POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

POGLAVJE 4 2

4 2 0

Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m.

p.m.

820 485,—

 

POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Naslov 4 – Skupaj

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

POGLAVJE 4 0 —

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

POGLAVJE 4 1 —

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 2 —

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 0 —   RAZNI DAVKI IN ODBITKI

4 0 0   Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Opombe

To so prihodki od vseh davkov na kakršne koli plače, mezde in prejemke, razen dajatev in družinskih dodatkov, ki se izplačujejo članom Komisije, uradnikom, drugim uslužbencem in osebam, ki prejemajo nadomestila ob prenehanju zaposlitve, kakor je navedeno v Poglavju 01 vsakega naslova v izkazu odhodkov, ter osebam, ki prejemajo pokojnino.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije in zlasti člen 12 Protokola.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča Skupnosti, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča prve stopnje ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta št. 909/2009/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta št. 910/2009/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta št. 912/2009/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

Parlament

 

47 464 953

Svet

 

22 212 000

Komisija

 

408 054 400

— uprava

(330 928 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(14 581 831)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(16 491 055)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(2 761 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(579 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(2 438 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(859 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(1 157 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (UP)

(3 109 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(256 812)

 

— Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

(418 716)

 

— Skupno podjetje Artemis – Pobuda za vgrajene računalniške sisteme (Skupno podjetje ARTEMIS)

(44 663)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(66 994)

 

— Skupno podjetje za čisto nebo

(100 492)

 

— Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA)

(391 237)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(254 739)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(990 871)

 

— Evropska agencija za obnovo

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah (FRONTEX)

(970 832)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(212 149)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(3 251 522)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(805 557)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

(578 823)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 526 495)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 272 098)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(1 836 615)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

(654 087)

 

— Agencija za evropski GNSS (GALILEO)

(274 705)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(150 738)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(156 320)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(106 075)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(1 068 623)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(897 451)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(3 805 436)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(527 789)

 

— Skupno podjetje ENIAC

(33 497)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(245 646)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(163 468)

 

— Evropski policijski urad (EUROPOL)

(1 381 083)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(666 433)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(879 910)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(120 032)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(774 812)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(337 534)

 

— Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI)

(551 422)

 

— Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)

(164 497)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(1 035 699)

 

— Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN-TEA)

(244 737)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)

(100 492)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(161 903)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(217 732)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM)

(3 374 913)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 091 356)

 

Sodišče Evropske unije

 

22 159 000

Računsko sodišče

 

10 497 081

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

4 436 469

Odbor regij

 

3 008 956

Evropski varuh človekovih pravic

 

546 866

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

452 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

17 672 000

Evropska investicijska banka

 

38 840 000

Evropska centralna banka

 

14 250 000

Evropski investicijski sklad

 

2 100 000

 

Skupaj

591 693 725

4 0 3   Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Opombe

Določbe glede prehodnega prispevka so se uporabljale do 30. junija 2003. Zato bo ta vrstica zajemala vse prihodke iz naslova preostalega zneska prehodnega prispevka iz plač članov Komisije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003..

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča Skupnosti, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča prve stopnje ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija:

 

p.m.

— uprava

(p.m.)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(p.m.)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(p.m.)

 

— Evropski urad za izbor osebja

(p.m.)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(p.m.)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(p.m.)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (UP)

(p.m.)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Evropska agencija za obnovo

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(p.m.)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofond)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(p.m.)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(p.m.)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM)

(p.m.)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(p.m.)

 

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

4 0 4   Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od posebnih dajatev na plače uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev v smislu člena 66a kadrovskih predpisov.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča Skupnosti, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča prve stopnje ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep št. 94/262/ESPJ, ES, Euratom Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

Parlament

 

8 109 730

Svet

 

2 258 000

Komisija

 

42 428 398

— uprava

(30 915 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(2 348 125)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(2 655 569)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(521 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(110 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(410 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(139 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PAYMASTER)

(215 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (UP)

(555 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(38 793)

 

— Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

(63 250)

 

— Skupno podjetje Artemis – Pobuda za vgrajene računalniške sisteme (Skupno podjetje ARTEMIS)

(6 747)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(10 120)

 

— Skupno podjetje za čisto nebo

(15 180)

 

— Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA)

(55 242)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(30 058)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(119 424)

 

— Evropska agencija za obnovo

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah (FRONTEX)

(144 330)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(32 046)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(508 242)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(101 587)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

(83 938)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(449 786)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(139 280)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(252 386)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

(79 079)

 

— Agencija za evropski GNSS (GALILEO)

(45 875)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(22 770)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(23 613)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(16 023)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(164 582)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(152 913)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(386 863)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(87 566)

 

— Skupno podjetje ENIAC

(5 060)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(37 106)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(16 510)

 

— Evropski policijski urad (EUROPOL)

(46 805)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(102 394)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(129 028)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(18 132)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(103 322)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(43 173)

 

— Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI)

(64 880)

 

— Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)

(23 870)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(130 550)

 

— Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN-TEA)

(34 805)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)

(15 180)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(24 457)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(32 890)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM)

(446 258)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(159 417)

 

Sodišče Evropske unije

 

3 004 000

Računsko sodišče

 

1 100 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

947 174

Odbor regij

 

437 055

Evropski varuh človekovih pravic

 

58 425

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

74 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

1 712 000

 

Skupaj

60 128 782

POGLAVJE 4 1 —   PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 1 0   Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Opombe

Ti prihodki pomenijo prispevke osebja za financiranje pokojninske sheme.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

Parlament

 

58 631 602

Svet

 

24 527 000

Komisija

 

305 137 702

— uprava

(204 432 325)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(17 597 225)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(19 901 259)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 268 319)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(996 587)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(5 052 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(1 516 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PAYMASTER)

(2 591 181)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (UP)

(4 542 678)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(367 775)

 

— Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

(599 633)

 

— Skupno podjetje Artemis – Pobuda za vgrajene računalniške sisteme (Skupno podjetje ARTEMIS)

(63 961)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(95 941)

 

— Skupno podjetje za čisto nebo

(143 912)

 

— Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA)

(445 123)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(296 303)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(1 937 575)

 

— Evropska agencija za obnovo

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah (FRONTEX)

(1 192 819)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(303 814)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(3 975 484)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 209 354)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

(819 457)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 090 008)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 260 080)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(2 608 206)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

(743 740)

 

— Agencija za evropski GNSS (GALILEO)

(353 342)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(215 868)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(223 863)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(151 907)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(1 292 617)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(1 380 207)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(3 796 239)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(737 351)

 

— Skupno podjetje ENIAC

(47 971)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(351 785)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(187 759)

 

— Evropski policijski urad (EUROPOL)

(981 419)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(881 640)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(171 895)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(884 740)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(426 662)

 

— Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI)

(1 035 003)

 

— Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)

(294 879)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(2 118 080)

 

— Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN-TEA)

(454 054)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)

(143 912)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(231 858)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(311 809)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM)

(4 271 005)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 531 054)

 

Sodišče Evropske unije

 

17 711 000

Računsko sodišče

 

7 715 532

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

5 974 002

Odbor regij

 

4 303 311

Evropski varuh človekovih pravic

 

493 113

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

411 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

12 751 541

 

Skupaj

437 655 803

4 1 1   Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Opombe

Ti prihodki so plačila, ki se izplačajo Evropski uniji, aktuarskega ekvivalenta ali pavšala za odkup pokojninskih pravic, ki so jih uradniki pridobili na podlagi prejšnjih zaposlitev.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Parlament

 

9 134 938

Svet

 

p.m.

Komisija

 

66 779 000

Sodišče Evropske unije

 

500 000

Računsko sodišče

 

1 300 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

77 713 938

4 1 2   Prispevki uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

110 000

105 000

57 339,85

Opombe

Uradniki in drugi uslužbenci, ki koristijo dopust iz osebnih razlogov, lahko še naprej pridobivajo pokojninske pravice, če sami nosijo del prispevkov delodajalca.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Parlament

 

10 000

Svet

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

110 000

POGLAVJE 4 2 —   DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 2 0   Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevek delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko shemo.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Komisija

 

13 123 267

4 2 1   Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Opombe

Ti prihodki pomenijo prispevke članov Evropskega parlamenta za financiranje sistema pokojninskega zavarovanja.

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu stroškov in plačilu nadomestil poslancem Evropskega parlamenta ter zlasti Priloga III Pravilnika.

Parlament

 

p.m.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Člen 5 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

2 342 620,06

POGLAVJE 5 1

5 1 0

Prihodki od oddajanja pohištva in opreme – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem

5 1 1 0

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Člen 5 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

21 098 455,56

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucij

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih subvencioniranih organizacij, ki se prenesejo na Komisijo

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Obresti na predfinanciranje

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Prihodki, ki se ustvarijo na skrbniških računih – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

 

 

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

POGLAVJE 5 5

5 5 0

Prihodki od dobave storitev in izvedbe del za druge institucije ali organe, skupaj s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, dobavljena oziroma opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

17 785 798,42

POGLAVJE 5 7

5 7 0

Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prihodki, ki so specifični za vsako institucijo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Povračila izdatkov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Prihodki od prispevka Komisije za ESZD za osebje Komisije v delegacijah Unije – Namenski prejemki

p.m.

 

 

 

POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

182 058 615,09

POGLAVJE 5 8

5 8 0

Prihodki od nadomestil za najemnine – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

POGLAVJE 5 8 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

1 808 166,70

POGLAVJE 5 9

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

100 000

100 000

1 746 769,61

 

POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Naslov 5 – Skupaj

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

POGLAVJE 5 0 —

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

POGLAVJE 5 1 —

PRIHODKI OD NAJEMNIN IN ODDAJANJA

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

POGLAVJE 5 5 —

PRIHODKI OD DOBAVE STORITEV IN IZVEDBE DEL

POGLAVJE 5 7 —

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJ

POGLAVJE 5 8 —

RAZNA NADOMESTILA

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —   PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

5 0 0   Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0   Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil, ki so v lasti institucij.

Vanjo se knjižijo tudi prihodki od prodaje vozil, ki so nadomeščena z drugimi ali izločena, ko je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana.

V skladu s členom 18(1)(e) in (ea) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 0 0 1   Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin, razen vozil, ki so v lasti institucij.

Vanjo se knjižijo tudi prihodki od prodaje opreme, objektov in naprav, materiala ter znanstvenih in tehničnih strojev, ki so nadomeščeni z drugimi ali izločeni, ko je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana.

V skladu s členom 18(1)(e) in (ea) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 0 0 2   Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Opombe

V skladu s členom 18(1)(g) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 0 1   Prihodki od prodaje nepremičnin

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od prodaje nepremičnin, ki so v lasti institucij.

5 0 2   Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Opombe

V skladu s členom 18(1)(j) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

V ta člen se knjižijo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih nosilcih podatkov.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

POGLAVJE 5 1 —   PRIHODKI OD NAJEMNIN IN ODDAJANJA

5 1 0   Prihodki od oddajanja pohištva in opreme – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 1 1   Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem

5 1 1 0   Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 1 1 1   Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

POGLAVJE 5 2 —   PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

5 2 0   Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucij

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucij.

Parlament

 

1 300 000

Svet

 

p.m.

Komisija

 

5 600 000

Sodišče Evropske unije

 

130 000

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

64 000

Odbor regij

 

100 000

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

7 194 000

5 2 1   Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih subvencioniranih organizacij, ki se prenesejo na Komisijo

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki iz naslova obresti, ki jih vrnejo subvencionirane organizacije, kadar so hranile predplačila Komisije na računih, ki se obrestujejo. Če se ta predplačila ne porabijo, jih je treba vrniti Komisiji skupaj s pripadajočimi obrestmi.

Komisija

 

10 000 000

5 2 2   Obresti na predfinanciranje

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od obresti na predfinanciranje.

V skladu s členom 5a finančne uredbe se zneski, knjiženi v to postavko, lahko uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v vrsticah prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki. Zato se obresti na predfinanciranje pripišejo zadevnemu programu ali ukrepu in odštejejo od plačila razlike zneska, ki se dolguje upravičencu.

V uredbi o določbah za izvajanje finančne uredbe so prav tako določeni primeri, v katerih odgovorni odredbodajalec izjemoma letno izterja takšne obresti.

Komisija

 

40 000 000

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 5a Uredbe.

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1), ter zlasti člena 4 in 4a Uredbe.

5 2 3   Prihodki, ki se ustvarijo na skrbniških računih – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

 

Opombe

V ta člen se knjižijo obresti in drugi prihodki na skrbniških računih.

Skrbniške račune v imenu Unije imajo mednarodne finančne institucije (Evropski investicijski sklad, Evropska investicijska banka, Razvojna banka Sveta Evrope / Kreditanstalt für Wiederaufbau, Evropska banka za obnovo in razvoj), ki upravljajo programe Unije/Skupnosti, zneski, ki jih Unija/Skupnost vplača, pa ostanejo na računih, dokler niso v okviru enotnega programa dodeljeni upravičencem, kot so mala in srednja podjetja ali institucije, ki upravljajo programe v državah pristopnicah.

V skladu s členom 18(2) finančne uredbe se obresti iz skrbniških skladov, ki se uporabljajo za programe Unije/Skupnosti, uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v vrsticah prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), zlasti člen 18(2) Uredbe.

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).

POGLAVJE 5 5 —   PRIHODKI OD DOBAVE STORITEV IN IZVEDBE DEL

5 5 0   Prihodki od dobave storitev in izvedbe del za druge institucije ali organe, skupaj s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Opombe

V skladu s členom 18(1)(g) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 5 1   Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, dobavljena oziroma opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

POGLAVJE 5 7 —   DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJ

5 7 0   Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009