ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.059.slv

Uradni list

Evropske unije

L 59

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
4. marec 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 212/2011 z dne 3. marca 2011 o izdaji dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kot krmni dodatek za kokoši nesnice (imetnik dovoljenja Lallemand SAS) ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 213/2011 z dne 3. marca 2011 o spremembi prilog II in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 214/2011 z dne 3. marca 2011 o spremembi Prilog I in V k Uredbi (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 215/2011 z dne 1. marca 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Pecorino Sardo (ZOP)]

15

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 216/2011 z dne 1. marca 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Chianti Classico (ZOP)]

17

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 217/2011 z dne 1. marca 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Robiola di Roccaverano (ZOP)]

19

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 218/2011 z dne 3. marca 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

21

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 219/2011 z dne 3. marca 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

23

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 220/2011 z dne 3. marca 2011 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu na 17. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

25

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/22/EU z dne 3. marca 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bispiribaka kot aktivne snovi ( 1 )

26

 

*

Direktiva Komisije 2011/23/EU z dne 3. marca 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve triflumurona kot aktivne snovi ( 1 )

29

 

*

Direktiva Komisije 2011/25/EU z dne 3. marca 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bupirimata kot aktivne snovi in o spremembi Odločbe 2008/934/ES ( 1 )

32

 

*

Direktiva Komisije 2011/26/EU z dne 3. marca 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve dietofenkarba kot aktivne snovi in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

37

 

 

SKLEPI

 

 

2011/138/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 28. februarja 2011 o spremembi Sklepa 2010/248/EU o uskladitvi nadomestil iz Sklepa 2003/479/ES in Sklepa 2007/829/ES o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta

41

 

 

2011/139/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 28. februarja 2011 o uskladitvi nadomestil iz Sklepa 2007/829/ES o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta

43

 

 

2011/140/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. julija 2010 o državni pomoči C 27/09 (ex N 34/B/09) Proračunska pomoč za France Télévisions, ki jo Francoska republika namerava dodeliti skupini France Télévisions (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4918)  ( 1 )

44

 

 

2011/141/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 1. marca 2011 o spremembi Odločbe 2007/76/ES o izvajanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v zvezi z medsebojno pomočjo (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1165)  ( 1 )

63

 

 

2011/142/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 3. marca 2011 o spremembi Odločbe 97/80/ES o določbah za izvajanje Direktive Sveta 96/16/ES o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov ( 1 )

66

 

 

2011/143/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 3. marca 2011 o nevključitvi etoksikvina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1265)  ( 1 )

71

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 212/2011

z dne 3. marca 2011

o izdaji dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kot krmni dodatek za kokoši nesnice (imetnik dovoljenja Lallemand SAS)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kot krmni dodatek za kokoši nesnice in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M je bila brez časovne omejitve dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 (2) in za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2036/2005 (3), za deset let pa za salmonide in kozice z Uredbo Komisije (ES) št. 911/2009 (4) ter za odstavljene pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 1120/2010 (5).

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za izdajo dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M za kokoši nesnice. Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 5. oktobra 2010 (6) navedla, da Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje ter da njegova uporaba občutno povečuje nesnost ciljne živalske vrste. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 195, 27.7.2005, str. 6.

(3)  UL L 328, 15.12.2005, str. 13.

(4)  UL L 257, 30.9.2009, str. 10.

(5)  UL L 317, 3.12.2010, str. 12.

(6)  EFSA Journal 2010; 8(10):1865.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Sestava dodatka

Pripravek Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M z vsebnostjo najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Analitske metode  (1)

 

Metoda štetja: na razliti plošči z uporabo agarja MRS (EN 15786:2009)

 

Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

Kokoši nesnice

1 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

24. marec 2021


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 213/2011

z dne 3. marca 2011

o spremembi prilog II in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) in zlasti drugega odstavka člena 11 ter drugega odstavka člena 26,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Avstrija je zaprosila, da se v Prilogo II k Direktivi 2005/36/ES vključi deset programov usposabljanja za zdravstveno nego. Te programe usposabljanja ureja Odlok o posebnih nalogah v zdravstveni negi in oskrbi (GuK-SV BGBl II št. 452/2005) ter Odlok o nalogah usposabljanja in upravljanja v zdravstveni negi in oskrbi (GuK-LFV BGBl II št. 453/2005).

(2)

Ker ti avstrijski programi ponujajo raven usposabljanja, enakovredno tisti, določeni s členom 11(c)(i) Direktive 2005/36/ES, ki zagotavlja primerljiv poklicni standard in udeleženca usposabljanja pripravi za primerljivo raven odgovornosti in nalog, je na podlagi člena 11(c)(ii) upravičena njihova vključitev v Prilogo II k Direktivi 2005/36/ES.

(3)

Portugalska je poslala utemeljeno zahtevo, da se pod točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES vključi specialistično medicinsko usposabljanje za internistično onkologijo.

(4)

Cilj internistične onkologije je zagotoviti sistemsko zdravljenje raka. Zdravljenje bolnikov z rakom se je v zadnjem desetletju zaradi znanstvenega napredka zelo spremenilo. Specialističnega medicinskega usposabljanja za internistično onkologijo ni na seznamu v točki 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES. Vendar se je internistična onkologija v več kot dveh petinah držav članic razvila v področje z ločenim in posebnim specialističnim medicinskim usposabljanjem, kar upravičuje njeno vključitev v točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES.

(5)

Da se zagotovi zadovoljivo visoka raven specialističnega medicinskega usposabljanja, mora obdobje usposabljanja, ki je potrebno za avtomatično priznanje medicinske specializacije v internistični onkologiji, trajati najmanj 5 let.

(6)

Francija je poslala utemeljeno zahtevo, da se pod točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES vključi specialistično medicinsko usposabljanje za klinično genetiko.

(7)

Klinična genetika je specializirano področje, ki mora spremljati hiter razvoj znanosti na področju genetike in njegove posledice za številna specializirana področja, kot so onkologija, fetalna medicina, pediatrija in kronične bolezni. Vse pomembnejša je tudi vloga klinične genetike pri odkrivanju in preprečevanju številnih patologij. Specialističnega medicinskega usposabljanja za klinično genetiko ni na seznamu v točki 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES. Vendar se je klinična genetika v več kot dveh petinah držav članic razvila v področje z ločenim in posebnim specialističnim medicinskim usposabljanjem, kar upravičuje njeno vključitev v točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES.

(8)

Da se zagotovi zadovoljivo visoka raven specialističnega medicinskega usposabljanja, mora obdobje usposabljanja, ki je potrebno za avtomatično priznanje medicinske specializacije v klinični genetiki, trajati najmanj 4 leta.

(9)

Direktivo 2005/36/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in V k Direktivi 2005/36/ES se spremenita, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.


PRILOGA

Prilogi II in V k Direktivi 2005/36/ES se spremenita:

1.

V točki 1 Priloge II se pod „v Avstriji“ doda naslednje besedilo:

„—

posebno usposabljanje za nego otrok in mladine (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

posebno usposabljanje za psihiatrično zdravstveno nego in oskrbo (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

posebno usposabljanje za intenzivno nego (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

posebno usposabljanje za intenzivno nego otrok (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

posebno usposabljanje za nego pri anesteziji (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

posebno usposabljanje za nego pri terapiji ob presaditvi ledvic (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

posebno usposabljanje za nego na operacijskem področju (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

posebno usposabljanje za bolnišnično higieno (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

posebno usposabljanje za naloge izobraževanja v zdravstveni oskrbi in negi (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

posebno usposabljanje za naloge upravljanja v zdravstveni oskrbi in negi (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

kar predstavlja tečaje izobraževanja in usposabljanja, ki trajajo skupno najmanj trinajst let in šest mesecev do štirinajst let, pri čemer je vsaj deset let splošnega izobraževanja, dodatna tri leta osnovnega višješolskega izobraževanja za javne storitve zdravstvene nege in oskrbe ter šest do dvanajst mesecev posebnega usposabljanja za specializirano nalogo ali nalogo izobraževanja ali upravljanja.“

2.

Točki 5.1.3 Priloge V se doda naslednja tabela:

„Država

Internistična onkologija

Minimalno obdobje usposabljanja: 5 let

Klinična genetika

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta

Naslov

Naslov

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija – ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics“


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 214/2011

z dne 3. marca 2011

o spremembi Prilog I in V k Uredbi (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) ter zlasti člena 22(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 689/2008 določa izvajanje Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki je bila podpisana 11. septembra 1998 in odobrena v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta 2003/106/ES (2).

(2)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 689/2008 je treba spremeniti, da bi se upoštevali ureditveni ukrepi za nekatere kemikalije, sprejeti v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3), Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (4) in Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (5).

(3)

Prilogo V k Uredbi (ES) št. 689/2008 je treba spremeniti, da se upoštevajo sklepi, ki so bile sprejeti za določene kemikalije v okviru Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (Stockholmska konvencija), podpisana 22. maja 2001 in odobrena s strani Skupnosti s Sklepom Sveta 2006/507/ES (6), in nadaljnji regulativni ukrepi za te kemikalije, ki so bili sprejeti na podlagi Uredbe (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (7). Tudi Prilogo V je treba spremeniti, da bo v njej upoštevan regulativni ukrep o prepovedi izvoza določenih kemikalij razen obstojnih organskih onesnaževal.

(4)

Snovi difenilamin, triazoksid in triflumuron niso bile vključene kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in se tako ne smejo uporabljati kot pesticidi ter jih je treba dodati na seznama kemikalij iz dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008. Ker so bili vloženi novi zahtevki, zaradi katerih bo treba sprejeti nove sklepe o vključitvi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se sklep o dodajanju teh aktivnih snovi na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008 ne uporablja, dokler niso sprejeti novi sklepi o statusu teh kemikalij.

(5)

Snovi bifentrin in metilditiokarbaminska kislina nista bili vključeni kot aktivni snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS; kar zadeva Direktivo 98/8/ES sta bili ti dve snovi že opredeljeni in priglašeni za presojo. Kot rezultat sta bifentrin in metilditiokarbaminska kislina strogo omejeni na uporabo kot pesticida, ker je uporaba obeh snovi skoraj popolnoma prepovedana, kljub dejstvu, da ju države članice lahko dovoljujejo dokler ni sprejeta odločitev na podlagi Direktive 98/8/ES. Zato je primerno, da se bifentrin in metilditiokarbaminska kislina dodata na seznam kemikalij iz dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EC) št. 689/2008. Ker so bili vloženi novi zahtevki, zaradi katerih bo treba sprejeti nove sklepe o vključitvi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se sklep o dodajanju teh aktivnih snovi na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008 ne uporablja, dokler ne bo sprejet nov sklep o statusu teh kemikalij.

(6)

Snov karbosulfan ni bila vključena kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in se tako ne sme uporabljati kot pesticid ter jo je zato treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008. Vključitev karbosulfan v del 2 Priloge I je bila začasno odložena, zaradi vložitve nove vloge za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS na podlagi člena 13 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (8). Ta novi zahtevek je vlagatelj umaknil, tako da ni več razloga, da snovi ne bi vključili v del 2 Priloge I. Snov karbosulfan je zato treba dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008.

(7)

Snov trifluralin ni bila vključena kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in se trifluralin ne sme uporabljati kot pesticid ter jo je zato treba dodati na seznama kemikalij izdela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008. Vključitev trifluralina v del 2 Priloge I je bila odložena, ker je bil v skladu s členom 13 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 vložen nov zahtevek za vklučitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zaradi tega novega zahtevka je bil ponovno sprejet sklep, s katerim se snov trifluralin v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ni vključila kot aktivna snov, zaradi česar se ne sme uporabljati kot pesticid ter ni več razloga, da trifluralina ne bi vključili v del 2 Priloge I. Snov trifluralin je zato treba dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008.

(8)

Snov Klortal dimetil ni bila vključena kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in se tako ne sme uporabljati kot pesticid ter jo je zato treba dodati na seznama kemikalij, ki sta vključena v dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008.

(9)

Kemikalije klordekon, heksabromobifenil, heksaklorocikloheksani, lindan in pentabromodifenil eter se dodajo na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge V k Uredbi (ES) št. 689/2008, katerih izvoz je prepovedan. Zato teh kemikalij ni več treba navajati v delih 1 in 2 Priloge I navedene uredbe in jih je treba zato izbrisati.

(10)

Kemikalije heksabromobifenil, heksaklorocikloheksan (HCH) in lindan so že vsebovani v seznamu dela 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008. Njihovo vključitev v del 1 Priloge V navedene uredbe je zato treba odražati tudi v tem delu 3 Priloge I.

(11)

Uredba Komisije (EU) št. 757/2010 z dne 24. avgusta 2010 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog I in III (9) izvaja odločitve, sprejete v okviru Stockholmske konvencije o vključitvi klordekona, pentaklorobenzena, heksabromobifenila, heksaklorocikloheksanov, lindana, tetrabromodifenil etra, pentabromodifenila etra, heksabromodifenil etra in heptabromodifenil etra v del 1 Priloge A k Stockholmski konvenciji, tako da te kemikalije vključuje v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004. Zato je treba te kemikalije vključiti v del 1 Priloge V k Uredbi (ES) št. 689/2008.

(12)

Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (10) prepoveduje izvoz kovinskega živega srebra ter določenih spojin in zmesi živega srebra iz Evropske unije v tretje države. V skladu s tem je treba te kemikalije dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge V k Uredbi (ES) št. 689/2008. Obenem je treba spremeniti vnos spojin živega srebra v delu 1 Priloge I, da se upošteva prepoved izvoza določenih spojin živega srebra in trenutni status spojin živega srebra na podlagi Direktive 98/8/ES.

(13)

Prilogi I V k Uredbi (ES) št. 689/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Da bi države članice in industrija imele na voljo dovolj časa, da sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje te uredbe, je treba njeno uporabo odložiti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 689/2008 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2.

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2011.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 204, 31.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 63, 6.3.2003, str. 27.

(3)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(4)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(5)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(6)  UL L 209, 31.7.2006, str. 1.

(7)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(8)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(9)  UL L 223, 25.8.2010, str. 29.

(10)  UL L 304, 14.11.2008, str. 75.


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 689/2008 se spremeni:

1.

Del 1 se spremeni:

(a)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Klortal dimetil +

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Metilditiokarbaminska kislina

144-54-7

137-42-8

205-632-2

205-239-0

2930 20 00

p(1)

b

 

Triazoksid

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b“

 

(b)

vnos za spojine živega srebra se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Živosrebrove spojine, vključno z anorganskimi živosrebrnimi spojinami, alkil živosrebrnimi spojinami ter alkiloksialkil in aril živosrebrnimi spojinami, razen spojin živega srebra iz Priloge V #

62-38-4, 26545-49-3 in druge

200-532-5, 247-783-7 in druge

2852 00 00

p(1) - p(2)

p-p

P preverite na okrožnici PIC na www.pic.int/“

(c)

vnos za polibrominirane bifenile se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Polibrominirani bifenili (PBB), razen heksabromobifenila #

13654-09-6, 27858-07-7 in druge

237-137-2, 248-696-7 in druge

2903 69 90

i(1)

sr

preverite na okrožnici PIC na www.pic.int/“

(d)

črta se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Klordekon

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr“

 

(e)

črta se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Pentabromodifenil eter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr“

 

(f)

črta se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„HCH/Heksaklorocikloheksan (zmes izomerov) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1) - p(2)

b-sr

preverite na okrožnici PIC na www.pic.int/“

(g)

črta se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Lindan (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1) - p(2)

b-sr

preverite na okrožnici PIC na www.pic.int/“

2.

Del 2 se spremeni:

(a)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Klortal dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b“

(b)

črta se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Pentabromodifenil eter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr“

3.

Del 3 se spremeni:

(a)

vpis za HCH (zmes izomerov) se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

e Številka CAS

Oznaka HS

Čista snov

Oznaka HS

Zmesi, pripravki, ki vsebujejo snov

Kategorija

„HCH (zmes izomerov) (*)

608-73-1

2903.51

3808.50

pesticid“

(b)

vnos za lindan se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

številka CAS

Oznaka HS

Čista snov

Oznaka HS

Zmesi, pripravki, ki vsebujejo snov

Kategorija

„Lindan (*)

58-89-9

2903.51

3808.50

pesticid“

(c)

vnos za polibrominirane bifenile (PBB) se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

e številka CAS

Oznaka HS

Čista snov

Oznaka HS

Zmesi, pripravki, ki vsebujejo snov

Kategorija

„Polibrominirani bifenili (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (*)

36355-01-8

3824.82

industrijski“

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 


PRILOGA II

Priloga V k Uredbi (ES) št. 689/2008 se spremeni:

1.

V delu 1 se dodajo naslednji vnosi:

Opis kemikalij/izdelkov, za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

 

„Klordekon

Št. ES 205-601-3

Št. CAS 143-50-0

Oznaka KN 2914 70 00

 

Pentaklorobenzen

Št. ES 210-172-5

Št. CAS 608-93-5

Oznaka KN 2903 69 90

 

Heksabromobifenil

Št. ES 252-994-2

Št. CAS 36355-01-8

Oznaka KN 2903 69 90

 

Heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom

Št. ES 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

Št. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

Oznaka KN 2903 51 00

 

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

Št. ES 254-787-2 in druge

Št. CAS 40088-47-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

 

Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

Št. ES 251-084-2 in druge

Št. CAS 32534-81-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 31

 

Heksabromodifenil eter

C12H4Br6O

Št. ES 253-058-6

Št. CAS 36483-60-0 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

 

Heptabromodifenil eter

C12H3Br7O

Št. ES 273-031-2

Št. CAS 68928-80-3 in druge

Oznaka KN 2909 30 38“

2.

V delu 2 se dodajo naslednji vnosi:

Opis kemikalij/izdelkov, za katere velja prepoved uvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

„Kovinsko živo srebro in zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi, vključno z zlitinami živega srebra, z najmanj 95-odstotnim masnim deležem živega srebra

CAS št. 7439-97-6

Oznaka KN 2805 40

Spojine živega srebra, razen spojin, ki se izvažajo za namene raziskav in razvoja ter za medicinske namene ali analize

Cinabaritna ruda, živosrebrov (I) klorid (Hg2Cl2, CAS št. 10112-91-1), živosrebrov (II) oksid (HgO, CAS št. 21908-53-2); oznaka KN 2852 00 00“


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 215/2011

z dne 1. marca 2011

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Pecorino Sardo (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Italije za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Pecorino Sardo“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (3).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.

(4)  UL C 162, 22.6.2010, str. 7.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Pecorino Sardo (ZOP)


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 216/2011

z dne 1. marca 2011

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Chianti Classico (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Italije za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Chianti Classico“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2400/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2446/2000 (3).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11.

(3)  UL L 281, 7.11.2000, str. 12.

(4)  UL C 163, 23.6.2010, str. 16.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5   Olja in masti (maslo, margarina, olje itd.)

ITALIJA

Chianti Classico (ZOP)


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 217/2011

z dne 1. marca 2011

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Robiola di Roccaverano (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Italije za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Robiola di Roccaverano“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (3).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.

(4)  UL C 168, 26.6.2010, str. 10.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Robiola di Roccaverano (ZOP)


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 218/2011

z dne 3. marca 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

122,2

MA

45,8

TN

92,7

TR

101,1

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

164,7

ZZ

164,7

0709 90 70

MA

31,6

TR

132,7

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

55,0

IL

76,8

MA

62,9

TN

42,9

TR

65,9

ZA

37,9

ZZ

56,9

0805 50 10

MA

45,9

TR

53,6

ZZ

49,8

0808 10 80

BR

55,2

CA

126,3

CL

90,0

CN

109,4

MK

54,8

US

112,1

ZZ

91,3

0808 20 50

AR

93,2

CL

84,9

CN

65,8

US

92,6

ZA

103,2

ZZ

87,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 219/2011

z dne 3. marca 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 199/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 56, 1.3.2011, str. 12.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 4. marca 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

59,32

0,00

1701 11 90 (1)

59,32

0,00

1701 12 10 (1)

59,32

0,00

1701 12 90 (1)

59,32

0,00

1701 91 00 (2)

55,08

0,95

1701 99 10 (2)

55,08

0,00

1701 99 90 (2)

55,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 220/2011

z dne 3. marca 2011

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu na 17. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (2) se začenja postopek javnega razpisa za prodajo posnetega mleka v prahu v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, mora Komisija v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 določiti najnižjo prodajno ceno ali sprejeti odločitev, da se najnižja prodajna cena ne določi.

(3)

Glede na ponudbe, prispele na 17. posamični razpis, je treba določiti najnižjo prodajno ceno.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na 17. posamičnem razpisu za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel dne 1. marca 2011, je najnižja prodajna cena posnetega mleka v prahu 252,10 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.


DIREKTIVE

4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/26


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/22/EU

z dne 3. marca 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bispiribaka kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Italija je 26. februarja 2002 v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS prejela vlogo podjetja Bayer CropScience za vključitev aktivne snovi bispiribaka (ki se imenuje tudi bispiribak natrij glede na obliko vsebnosti aktivne snovi v reprezentativni obliki, na kateri temelji dokumentacija) v Prilogo I Direktive 91/414/EGS. Odločba Komisije 2003/305/ES (2) priznava „popolnost“ dokumentacije, kar pomeni, da bi se lahko štela kot zadovoljiva ali da načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Vplivi navedene aktivne snovi na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Imenovana država članica poročevalka je osnutek poročila o oceni predložila 1. avgusta 2003.

(3)

Osnutek poročila o oceni so 12. julija 2010 pregledali strokovnjaki držav članic in Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bispiribak (3). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. januarja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu glede bispiribaka.

(4)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bispiribak, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti bispiribak v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(5)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti potrditvene informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/EGS določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I lahko veljajo nekateri pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije in potrdi oceno tveganja glede možnosti onesnaženja podtalnice z metaboliti M03 (4), M04 (5) in M10 (6).

(6)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bispiribak, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe začasne registracije preoblikovati v dokončne registracije, jih spremeniti ali umakniti. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(7)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. januarja 2012. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice uporabljajo te predpise od 1. februarja 2012.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 31. januarja 2012 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki kot aktivno snov vsebujejo bispiribak. Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z bispiribakom, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13(2) navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje bispiribak kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. julija 2011, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o bispiribaku iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje bispiribak kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. januarja 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo ali

(b)

če sredstvo vsebuje bispiribak kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. januarja 2013 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. avgusta 2011.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 112, 6.5.2003, str. 10.

(3)  EFSA Journal (2010) 8(1):1692, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bispiribak (če ni drugače navedeno, vsi ocenjeni podatki zadevajo varianto bispiribak natrij). doi:10.2903/j.efsa.2010.1692. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(4)  2-hidroksi-4,6-dimetoksipirimidin.

(5)  2,4-dihidroksi-6-metoksipirimidin.

(6)  Natrij 2-hidroksi-6-(4-hidroksi-6-metoksipirimidin-2-il)oksibenzoat.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„329

Bispiribak

Št. CAS 125401-75-4

Št. CIPAC 748

2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzoic acid

≥ 930 g/kg (imenovan tudi bispiribak-natrij)

1. avgust 2011

31. julij 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid za riž.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za bispiribak ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. januarja 2011.

Države članice morajo v tej celoviti oceni nameniti posebno pozornost varovanju podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami.

Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih informacij glede možnosti onesnaženja podtalnice z metaboliti M03 (2-hidroksi-4,6-dimetoksipirimidin), M04 (2,4-dihidroksi-6-metoksipirimidin) in M10 (Natrij 2-hidroksi-6-(4-hidroksi-6-metoksipirimidin-2-il)oksibenzoat).

Države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži take informacije do 31. julija 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivnih snoveh in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/29


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/23/EU

z dne 3. marca 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve triflumurona kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval triflumuron. Z Odločbo Komisije 2009/241/ES (4) je bilo odločeno, da se triflumuron ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(3)

Zahtevek je bil predložen Italiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 določena za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi Komisije 2009/241/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(4)

Italija je ocenila nove informacije in podatke, ki jih je predložil vlagatelj, ter pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 5. marca 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(5)

Agencija je dodatno poročilo poslala v pripombe drugim državam članicam in vlagatelju ter Komisiji posredovala prejete pripombe. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije so dodatno poročilo pregledali strokovnjaki držav članic in Agencije. Agencija je nato 9. decembra 2010 (6) svoje sklepe o triflumuronu predložila Komisiji. Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. januarja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu triflumurona.

(6)

Dodatno poročilo države članice poročevalke in nov sklep Agencije vsebujeta pomisleke, ki so razlog za nevključitev. Zlasti se na podlagi razpoložljivih informacij izpostavljenost potrošnikov ni izkazala za sprejemljivo, ker ni dovolj informacij o učinkih in ravneh nekaterih pomembnih ostankov. Ni bila možna ocena akutnega tveganja za metabolit M07 (7), ker na podlagi podatkov ni bilo mogoče določiti akutnega referenčnega odmerka za ta metabolit. Poleg tega ni bilo podatkov, ki bi omogočali ustrezno opredelitev ostankov in oceno ravni ostankov v proizvodih iz predelanega sadja.

(7)

Nove informacije, ki jih je predložil vlagatelj, so omogočile oceno izpostavljenosti potrošnikov. Po razpoložljivih informacijah je izpostavljenost potrošnikov sprejemljiva.

(8)

Zato se na podlagi dodatnih podatkov in informacij, ki jih je predložil vlagatelj, lahko izločijo posebni pomisleki, ki so bili razlog za nevključitev. Drugih odprtih znanstvenih vprašanj ni bilo.

(9)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triflumuron, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti triflumuron v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(10)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/EGS določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I lahko veljajo nekateri pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije o dolgoročnem tveganju za ptice ter tveganju za vodne nevretenčarje in razvoj čebelje zalege.

(11)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati 1. aprila 2011.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 71, 17.3.2009, str. 59.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane: Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo triflumuron, EFSA Journal 2011; 9(1):1941, (str. 81). doi:10.2903/j.efsa.2010.1941. Na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  4-trifluoro-methoxyaniline


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„328

Triflumuron

Št. CAS: 64628-44-0

Št. CIPAC: 548

1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4-trifluoromethoxyphenyl]urea

≥ 955 g/kg

Nečistote:

N,N’-bis-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea: največ 1 g/kg

4-trifluoro-methoxyaniline: največ 5 g/kg

1. april 2011

31. marec 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu triflumurona ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. januarja 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varovanje vodnega okolja,

zaščito medonosnih čebel. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Pogoji registracije morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži dodatne informacije o dolgoročnem tveganju za ptice ter tveganju za vodne nevretenčarje in razvoj čebelje zalege.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj te informacije Komisiji predloži do 31. marca 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/32


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/25/EU

z dne 3. marca 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bupirimata kot aktivne snovi in o spremembi Odločbe 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval bupirimat.

(2)

V skladu s členom 11(e) Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj umaknil svoj zahtevek za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni. Zato je bila v zvezi z nevključitvijo bupirimata sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil predložen Nizozemski, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Časovno obdobje za pospešeni postopek je bilo upoštevano. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in proceduralnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Nizozemska je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 26. novembra 2009 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter Komisiji posredovala prejete pripombe. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 20. septembra 2010 Komisiji predstavila svoje sklepe o bupirimatu (6). Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. januarja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu glede bupirimata.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bupirimat, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti bupirimat v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/EGS določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I lahko veljajo nekateri pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije in potrdi degradacijo tal, parametre kinetike, parametre adsorpcije in desorpcije za glavni metabolit De-etil-bupirimat (DE-B) v tleh.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba predvideti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo posledica vključitve.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bupirimat, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pojavijo težave pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. V izogib nadaljnjim težavam se zato zdi nujno razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar pa ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga nikakršnih novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevljučitev bupirimata in preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico, ki zadeva bupirimat.

(13)

Zato je primerno Odločbo 2008/934/ES ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica, ki zadeva bupirimat.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice uporabljajo te predpise od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bupirimat kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z bupirimatom, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje bupirimat kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o bupirimatu iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje bupirimat kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo ali

(b)

če sredstvo vsebuje bupirimat kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bupirimat. EFSA Journal 2010; 8(10):1786. [82pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1786. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„337

Bupirimat

Št. CAS: 41483-43-6

Št. CIPAC: 261

5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate

≥ 945 g/kg

Nečistote:

etirimol: največ 2 g/kg

toluen: največ 3 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za bupirimat ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. januarja 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito vodnih organizmov. Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja,

zaščito podzemne vode, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivo zemljo in/ali podnebnimi razmerami. Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja,

ciljno tveganje za neciljne členonožce.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev potrditvenih informacij glede:

1.

specifikacije tehničnega materiala v tržni proizvodnji z ustreznimi analitskimi podatki, vključno z informacijami o pomembnosti nečistoč;

2.

enakovrednosti specifikacij tehničnega materiala v tržni proizvodnji in specifikacij testnega materiala, uporabljenega v dokumentaciji o toksičnosti;

3.

parametrov kinetike, parametrov degradacije tal in adsorpcije ter desorpcije za glavni metabolit DE-B (De-etil-bupirimat) v tleh.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj takšne potrditvene podatke in informacije iz točk 1 in 2 predloži Komisiji do 30. novembra 2011, informacije iz točke 3 pa do 31. maja 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/37


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/26/EU

z dne 3. marca 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve dietofenkarba kot aktivne snovi in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval dietofenkarb.

(2)

V skladu s členom 11e Uredbe (ES) št. 1490/2002 je prijavitelj umaknil svoj zahtevek za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni. Zato je bila za nevključitev dietofenkarba sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil predložen Franciji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Francija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 21. decembra 2009 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v pripombe drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 7. septembra 2010 Komisiji predložila svoje sklepe o dietofenkarbu (6). Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. januarja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu dietofenkarba.

(6)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo dietofenkarb, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti dietofenkarb v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(7)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/EGS določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I lahko veljajo nekateri pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije, ki potrjujejo morebitno absorpcijo metabolita 6-NO2-DFC v naslednjih posevkih in oceno tveganja za neciljne členonožce.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba določiti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo posledica vključitve.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo dietofenkarb, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od tega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (7), so pokazale, da se lahko pojavijo težave pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij glede dostopa do podatkov. V izogib nadaljnjim težavam se zato zdi nujno razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga nikakršnih novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(11)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(12)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev dietofenkarba in preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k navedeni odločbi je treba črtati vrstico o dietofenkarbu.

(13)

Zato je primerno Odločbo 2008/934/ES ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o dietofenkarbu.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo dietofenkarb kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi za dietofenkarb, z izjemo pogojev iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje dietofenkarb kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2011, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o dietofenkarbu iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje dietofenkarb kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. maja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje dietofenkarb kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. maja 2015 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2011.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo dietofenkarb. EFSA Journal 2010; 8(9):1721 [str. 55]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1721. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„331

Dietofenkarb

Št. CAS: 87130-20-9

Št. CIPAC: 513

Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate

≥ 970 g/kg

Nečistote:

toluen: največ 1 g/kg

1. junij 2011

31. maj 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu dietofenkarba ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. januarja 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na tveganje za vodne organizme in neciljne členonožce ter zagotoviti, da so v pogojih uporabe predpisani ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev dodatnih informacij o:

(a)

morebitni absorpciji metabolita 6-NO2-DFC v naslednjih posevkih;

(b)

oceni tveganja za neciljne členonožce.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji te informacije predloži do 31. maja 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/41


SKLEP SVETA

z dne 28. februarja 2011

o spremembi Sklepa 2010/248/EU o uskladitvi nadomestil iz Sklepa 2003/479/ES in Sklepa 2007/829/ES o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta

(2011/138/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 240(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(7) Sklepa Sveta 2003/479/ES (1) in člen 15(6) Sklepa Sveta 2007/829/ES (2) določata, da se dnevna in mesečna nadomestila nacionalnih strokovnjakov in vojaških uslužbencev, dodeljenih generalnemu sekretariatu Sveta, vsako leto uskladijo brez učinka za nazaj na podlagi prilagoditve osnovnih plač uradnikov Unije v Bruslju in Luxembourgu.

(2)

V Sklepu Sveta 2010/248/EU (3) so bile uporabljene stopnje iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009 (4), in sicer z učinkom od 1. maja 2010.

(3)

Sodišče je v sodbi z dne 24. novembra 2010 v zadevi C-40/10 razveljavilo člen 2 in člene 4 do 18 Uredbe (EU, Euratom) št. 1296/2009, ki so določali stopnjo letne prilagoditve za leto 2009 v višini + 1,85 %. Svet je z Uredbo (EU, Euratom) št. 1190/2010 (5) spremenil Uredbo (ES, Euratom) št. 1296/2009, z določitvijo stopnje letne prilagoditve za leto 2009 v višini + 3,7 %.

(4)

Sklep 2010/248/EU bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/248/EU se spremeni:

1.

v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V členu 15(1) Sklepa 2003/479/ES in členu 15(1) Sklepa 2007/829/ES se zneska 30,75 EUR in 122,97 EUR nadomestita z zneskoma 31,89 EUR oziroma 127,52 EUR.“;

2.

v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V členu 15(2) Sklepa 2003/479/ES in členu 15(2) Sklepa 2007/829/ES se tabela nadomesti z naslednjim:

‚Razdalja med matičnim krajem in krajem dodelitve

(v km)

Znesek v EUR

0–150

0,00

> 150

81,96

> 300

145,72

> 500

236,81

> 800

382,54

> 1 300

601,13

> 2 000

719,55‘ “;

3.

v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   V členu 15(4) Sklepa 2003/479/ES se znesek 30,75 EUR nadomesti z zneskom 31,89 EUR.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2010.

V Bruslju, 28. februarja 2011

Za Svet

Predsednik

FELLEGI T.


(1)  UL L 160, 28.6.2003, str. 72.

(2)  UL L 327, 13.12.2007, str. 10.

(3)  UL L 110, 1.5.2010, str. 31.

(4)  UL L 348, 29.12.2009, str. 10.

(5)  UL L 333, 17.12.2010, str. 1.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/43


SKLEP SVETA

z dne 28. februarja 2011

o uskladitvi nadomestil iz Sklepa 2007/829/ES o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta

(2011/139/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 240(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/829/ES (1) in zlasti člena 15(6) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(6) Sklepa 2007/829/ES določa, da se dnevna in mesečna nadomestila nacionalnih strokovnjakov in vojaških uslužbencev, dodeljenih generalnemu sekretariatu Sveta, vsako leto uskladijo brez učinka za nazaj na podlagi prilagoditve osnovnih plač uradnikov Unije v Bruslju in Luxembourgu.

(2)

Svet je z Uredbo (EU) št. 1239/2010 z dne 20. decembra 2010 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2010 (2) sprejel prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov Unije v višini 0,1 % –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2007/829/ES se spremeni:

1.

v členu 15(1) se zneska 31,89 EUR oziroma 127,52 EUR nadomestita z naslednjim:

„31,92 EUR in 127,65 EUR“;

2.

tabela v členu 15(2) se nadomesti z naslednjim:

„Razdalja med krajem zaposlitve in krajem dodelitve

(v km)

Znesek v EUR

0–150

0,00

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27“

Člen 2

Ta sklep začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil sprejet.

V Bruslju, 28. februarja 2011

Za Svet

Predsednik

FELLEGI T.


(1)  UL L 327, 13.12.2007, str. 10.

(2)  UL L 338, 22.12.2010, str. 1.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/44


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. julija 2010

o državni pomoči C 27/09 (ex N 34/B/09) Proračunska pomoč za France Télévisions, ki jo Francoska republika namerava dodeliti skupini France Télévisions

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4918)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/140/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu zainteresiranim stranem, naj predložijo pripombe v skladu s tema členoma (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Francoska republika je z dopisom z dne 23. januarja 2009 Komisijo uradno obvestila, da namerava skupini France Télévisions za leto 2009 dodeliti proračunsko pomoč v višini 450 milijonov EUR, že določeno v zakonu o javnih financah. Komisija je 13. marca 2009 zaprosila za dodatne informacije, ki jih je Francoska republika predložila 25. maja 2009. V tem dopisu je Francoska republika razširila predmet priglasitve in navedla, da namerava vzpostaviti trajni in večletni mehanizem javnega financiranja skupine France Télévisions, v katerega bo vključena letna pomoč.

(2)

Komisija je z dopisom z dne 1. septembra 2009 po eni strani menila, da je proračunska pomoč, izglasovana za leto 2009, združljiva z notranjim trgom na podlagi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), in po drugi strani obvestila Francosko republiko o svoji odločitvi, da začne postopek na podlagi člena 108(2) PDEU v zvezi z novim mehanizmom javnega financiranja skupine France Télévisions za prihodnja leta.

(3)

Francoska republika je pripombe predložila 7. oktobra 2009.

(4)

Odločitev Komisije, da začne postopek, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Komisija je zainteresirane strani pozvala, naj predložijo pripombe o zadevni pomoči.

(5)

Komisija je v zvezi s tem prejela pripombe zainteresiranih strani. Posredovala jih je Francoski republiki, da bi ta lahko odgovorila nanje; pripombe Francoske republike je prejela z dopisom z dne 15. januarja 2010.

(6)

Francoska republika je 23. aprila, 19. maja in 22. junija 2010 Komisiji predložila pojasnila in dodatne informacije.

II.   PODROBEN OPIS MEHANIZMA FINANCIRANJA

(7)

Večletni mehanizem financiranja, ki je predmet tega sklepa, spada v okvir financiranja nalog javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, ki ga je Komisija proučila v odločbah z dne 10. decembra 2003 (3), 20. aprila 2005 (4), 16. julija 2008 (5) in 1. septembra 2009 (6). Vendar se ta ukrep razlikuje od ukrepov, ki so bili predmet odločb iz let 2003, 2005 in 2008. S proračunskimi pomočmi, podrobneje opisanimi v nadaljevanju, se bodo zlasti povečala javna sredstva, dodeljena skupini France Télévisions iz naslova televizijske naročnine (redevance audiovisuelle, zdaj contribution à l’audiovisuel public), ki je bila predmet odločbe Komisije z dne 20. aprila 2005 in ki kot veljavna pomoč ni bila spremenjena z novimi določbami. Namen teh dveh javnih virov je pokrivati stroške naloge javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, od katerih se odštejejo ustvarjeni čisti komercialni prihodki.

II.1   Glavne pravne podlage

(8)

Glavne določbe o novem mehanizmu javnega financiranja vsebuje zakon št. 2009-258 z dne 5. marca 2009 o avdiovizualni komunikaciji in novi storitvi javne televizije. Priglašena pomoč je del širše, zakonsko predvidene reforme struktur in nalog splošnega gospodarskega pomena na področju javnih avdiovizualnih medijev. Z zakonom so tako spremenjene zakonske določbe, ki urejajo naloge javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, in zlasti zakon št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij. Te naloge so natančneje opredeljene v specifikaciji in pogodbi o ciljih in sredstvih skupine France Télévisions, ki sta odobreni s predpisi za izvajanje zakona o svobodi komunikacij. Zakon št. 2009-258 z dne 5. marca 2009 vsebuje tudi finančne določbe, s katerimi se po eni strani spreminja davčni zakonik in po drugi strani potrjuje načelo dodelitve proračunskih sredstev skupini France Télévisions, določene v zakonu o javnih financah.

II.2   Dejavnosti in financiranje prejemnika, to je skupine France Télévisions

(9)

Skupina France Télévisions je delniška družba, ustanovljena na podlagi člena 44-I zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij. S tem zakonom, kakor je bil spremenjen, je bilo ustanovljeno eno samo podjetje, skupina France Télévisions, v katerem so povezani različni pravni subjekti prej različnih radiotelevizij. To podjetje je pod ekonomskim in finančnim nadzorom francoske države. Kapital podjetja je razdeljen v imenske delnice, katerih lastnica je lahko samo država. V upravnem odboru je poleg predsednika še štirinajst članov s petletnim mandatom, in sicer dva poslanca, ki ju imenujeta odbora za kulturne zadeve v narodni skupščini in senatu, pet predstavnikov države, pet oseb, ki jih imenuje Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (vrhovni svet za avdiovizualno politiko), in dva predstavnika zaposlenih.

(10)

France Télévisions je prva francoska radiotelevizijska skupina. Zaposluje približno 11 000 oseb in vključuje televizije France 2, France 3, France 4, France 5 in France Ô, ki oddajajo na ozemlju metropolitanske Francije, ter družbo RFO, ki povezuje javne radie in televizije, ki oddajajo v čezmorskih departmajih in ozemljih. V skupini so tudi služba za trženje oglaševalskega prostora, čeprav se proučuje njena ukinitev, in družbe za dejavnosti diverzifikacije. Nekatere televizije skupine France Télévisions pokrivajo več držav članic, zlasti Belgijo in Luksemburg.

(11)

Promet skupine France Télévisions je v letu 2007, zadnjem poslovnem letu pred napovedjo reforme javnih avdiovizualnih medijev, znašal 2 927 milijonov EUR, od katerih 64,2 % izvira iz naročnin, 28,1 % iz prihodkov od oglaševanja (oglaševanje in sponzoriranje) in 7,7 % iz drugih prihodkov. V letih 2003 do 2007 je delež različnih delov prometa ostal sorazmerno nespremenjen, pri čemer je delež prihodkov od oglaševanja in sponzoriranja nihal v razponu 30 % do 28 %. Celotna skupina je v letih od 2003 do 2007 vsako leto dosegla zmerno pozitiven čisti poslovni izid, katerega skupni znesek za to obdobje je 99 milijonov EUR.

(12)

Ta trend se je obrnil po napovedi reforme javnih avdiovizualnih medijev januarja 2008, ki je vključevala zlasti dokončno odpravo prihodkov od oglaševanja. V poslovnem letu 2008 je skupina France Télévisions ustvarila izgubo, imela je negativen čisti poslovni izid v višini [50–100] (7) milijonov EUR (od tega –[50–100] milijonov EUR za dejavnost javne službe) zlasti zaradi velikega upada prihodkov od oglaševanja, ki ga izjemna dodelitev kapitala v višini 150 milijonov EUR, ki jo je Komisija potrdila v odločbi z dne 16. julija 2008, ni mogla popolnoma omejiti. Po začetku veljavnosti reforme javnih avdiovizualnih medijev je izplačana proračunska pomoč za leto 2009 v višini 415 milijonov EUR, ki jo je Komisija potrdila v odločbi z dne 1. septembra 2009, skoraj omilila posledice znižanja prihodkov od oglaševanja, skupina France Télévisions pa je ustvarila zmerno presežen čisti poslovni izid ([10–20] milijonov EUR). Kljub temu je dejavnost javne službe ustvarila manjšo izgubo v višini [0–5] milijonov EUR, pri čemer je treba pozitivni poslovni izid pripisati komercialnim družbam te skupine.

(13)

Dejavnosti in vodenje skupine France Télévisions v letih 2004–2008 ter položaj podjetja pred reformo javnih avdiovizualnih medijev so bili predmet sorazmerno kritičnega poročila francoskega računskega sodišča z naslovom „France Télévisions in nova javna televizija“. To poročilo, na katero se v pripombah sklicujejo nekatere zainteresirane tretje strani, je bilo sprejeto po posvetovanju in objavljeno 14. oktobra 2009, to je po odločitvi o začetku postopka. V poročilu je navedeno, da obstajajo neizkoriščene možnosti za napredek pri vodenju in ustvarjanju rezultatov skupine France Télévisions, poročilo pa vsebuje tudi priporočila za prihodnje izboljšanje v novem okviru reforme.

II.3   Naloge javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions

II.3.1   Zakonska opredelitev nalog javne službe

(14)

Člen 43-11 spremenjenega zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986, v katerem so navedene naloge javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, določa, da javne televizije „opravljajo naloge javne službe v splošnem interesu. Vsem delom javnosti ponujajo nabor programov in storitev, ki so raznoliki in pluralistični, si prizadevajo za kakovost in inovativnost ter spoštujejo človekove pravice in ustavno opredeljena demokratična načela. Njihova ponudba programov v analogni in digitalni tehniki na informativnem, kulturnem, izobraževalnem, razvedrilnem in športnem področju je raznolika. Spodbujajo demokratično razpravo, izmenjavo mnenj med različnimi deli prebivalstva ter socialno vključenost in državljanstvo. Izvajajo dejavnosti za spodbujanje socialne kohezije, kulturne raznolikosti in boja proti diskriminacijam ter predlagajo programe, v katerih se odraža raznolikost francoske družbe. Spodbujajo uporabo francoskega jezika in, če je smiselno, regionalnih jezikov ter poudarjajo raznolikost kulturne in jezikovne dediščine Francije. Prispevajo k razvoju in razširjanju intelektualnih in umetniških stvaritev ter državljanskega, ekonomskega, socialnega, znanstvenega in tehničnega znanja ter izobraževanju o avdiovizualnih in drugih medijih. Spodbujajo učenje tujih jezikov. Prispevajo k okoljskemu izobraževanju in izobraževanju za trajnostni razvoj. S prilagojenimi orodji spodbujajo dostop gluhih in naglušnih oseb do programov, ki jih oddajajo. Zagotavljajo poštenost, neodvisnost in pluralizem informacij ter pluralistično izražanje miselnih in mnenjskih usmeritev ob spoštovanju načela enakega obravnavanja in priporočil vrhovnega sveta za avdiovizualne medije. Organizacije v javnem avdiovizualnem sektorju pri opravljanju svojih nalog prispevajo k zunanjemu avdiovizualnemu delovanju, širjenju frankofonije in razširjanju francoske kulture in jezika po svetu. Prizadevajo si za razvijanje novih storitev, ki lahko obogatijo ali izpopolnijo njihovo ponudbo programov, ter novih tehnik produkcije in oddajanja programov in storitev avdiovizualne komunikacije. Parlamentu se vsako leto predloži poročilo o izvajanju določb tega člena.“

II.3.2   Prenos obveznosti javne službe v dejavnosti skupine France Télévisions

(15)

V zvezi s konkretnim prenosom teh nalog točka I člena 44 zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 določa, da mora skupina France Télévisions zasnovati in vključiti v program televizijske oddaje in storitve avdiovizualne komunikacije, ki ustrezajo nalogam javne službe, opredeljenim v členu 43-11 in specifikaciji iz člena 48 tega zakona.

(16)

V odloku št. 2009-796 z dne 23. junija 2009 je določena odslej enotna specifikacija za skupino France Télévisions. V specifikaciji je določen okvir dejavnosti televizij skupine France Télévisions z zavezujočimi programskimi obveznostmi predvajanja – pogosto v času največje gledanosti – dnevnih kulturnih oddaj, glasbenih oddaj, zlasti oddaj s klasično glasbo v izvedbi različnih evropskih in regionalnih orkestrov, oddaj z gledališkimi predstavami ali poljudnoznanstvenih oddaj (členi 4 do 7 specifikacije). Poleg tega mora skupina France Télévisions v vse svoje programe vključiti evropsko razsežnost, zlasti tako, da predvaja reportaže o načinih življenja ali kulturnih praksah v drugih državah članicah in oddaje z verskimi vsebinami o glavnih veroizpovedih, ki so razširjene v Franciji (člena 14 in 15 specifikacije). Navedeno je tudi, da mora pritegniti široko in uravnoteženo gledalstvo iz vseh skupin javnosti (člen 18).

(17)

Poleg tega država in skupina France Télévisions na podlagi člena 53 zakona št. 86-1067 o svobodi komunikacij skleneta večletne pogodbe o ciljih in sredstvih za obdobje od treh do petih let. V pogodbah o ciljih in sredstvih so ob upoštevanju nalog javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, določeni zlasti:

prednostne smernice razvoja skupine,

zaveze, sprejete glede raznolikosti in inovativnosti pri ustvarjanju,

najnižji zneski naložb skupine France Télévisions v produkcijo evropskih kinematografskih in avdiovizualnih del ter izvirnih del v francoskem jeziku v odstotkih njenih prihodkov in absolutni vrednosti,

zaveze za zagotavljanje udeležbe in državljanstva invalidnih oseb ter prilagajanja vseh televizijskih programov za gluhe ali naglušne osebe,

zaveze za zagotavljanje oddajanja televizijskih programov, ki so s prilagojenimi orodji dostopni slepim ali slabovidnim osebam,

predvideni stroški njenih dejavnosti za vsako zadevno leto ter izbrani kvantitativni in kvalitativni kazalniki izvedbe in rezultatov,

znesek javnih sredstev, ki ji jih je treba dodeliti, v katerem so opredeljena sredstva, prednostno namenjena za razvoj programskih proračunov,

znesek pričakovanih lastnih prihodkov z ločenim prikazom prihodkov od oglaševanja in sponzoriranja,

ekonomska pričakovanja za storitve, ki jih je treba plačati,

če je smiselno, pričakovanja glede ponovne vzpostavitve finančnega ravnovesja.

(18)

Trenutno so obveznosti javne službe skupine France Télévisions predmet pogodbe o ciljih in sredstvih za obdobje 2007–2010 „France Télévisions, prvi paket brezplačnih televizij digitalne dobe“ z dne 24. aprila 2007, ki so jo podpisali pristojni ministri in predsednik skupine France Télévisions. V pogodbi so v rubriki cilj I.2 „Spodbujanje vrednot identitete javne službe“ določeni cilji, razdeljeni na konkretne dejavnosti, ter kvalitativni in kvantitativni kazalniki, ki jih je treba doseči pri:

spodbujanju dostopa širše javnosti do kulturnih programov z vidika demokratizacije kulture, tako da se v času največje gledanosti predvaja najmanj en kulturni program,

odražanju pluralizma pri obveščanju in v državljanskih razpravah,

široki ponudbi športnih disciplin s poudarkom na tistih športih, ki jih zasebne televizije najmanj izpostavljajo,

odražanju raznolikosti in izboljšanju prepoznavnosti sestavnih delov francoske družbe,

spodbujanju zaščite francoske in evropske kulturne identitete, razumevanju delovanja Unije in njenih prispevkov ter učenju tujih jezikov.

(19)

V pogodbi je tudi večletni finančni del, ki vsebuje določbo o prilagajanju, ki določa, da se država in skupina glede na gibanje prihodkov od oglaševanja dogovorita o prilagoditvi potrebe po javnih sredstvih, pri čemer se razume, da bodo presežki, ki ne bodo namenjeni znižanju teh potreb po javnih sredstvih, prednostno namenjeni za pokrivanje izdatkov za avdiovizualno ustvarjanje.

(20)

Po reformi je bil k veljavni pogodbi o ciljih podpisan dodatek za obdobje 2009–2012. S tem dodatkom, katerega finančni del je natančneje opisan v nadaljevanju, so okrepljene vrednote identitete javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions, in določeni novi kvantitativni kazalniki, ki jih je treba doseči vsako leto na nekaterih področjih, navedenih v uvodni izjavi 18.

II.3.3   Uvedba novih inovativnih avdiovizualnih storitev

(21)

V novi specifikaciji za skupino France Télévisions je predvidena uvedba vrste inovativnih storitev, katerih namen je obogatiti uredniško ponudbo, kot so spletni dostop do komunikacijskih storitev, avdiovizualne medijske storitve na zahtevo ali dopolnilne vsebine za obogatitev njenih programov. Prav tako je v dodatku k pogodbi o ciljih in sredstvih predvidena uvedba inovativnih storitev, zlasti brezplačnega ali plačljivega videa na zahtevo, mobilne televizije, internetnega predvajanja, mobilnih aplikacij in regionalnih ali tematskih spletnih televizij.

II.3.4   Zunanji nadzor nad obveznostmi javne službe, vključno z uvedbo novih storitev

(22)

V skladu s členom 53 zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 upravni odbor skupine France Télévisions odobri osnutek pogodbe o ciljih in sredstvih te družbe, se posvetuje o letnem izvajanju te pogodbe in objavi izid posvetovanj. Pogodbe o ciljih in sredstvih ter morebitni dodatki k tem pogodbam se pred podpisom predložijo odborom za kulturne zadeve in finance v narodni skupščini in senatu ter vrhovnemu svetu za avdiovizualne medije. Odbori lahko v šestih tednih izdajo mnenje.

(23)

Poleg tega predsednik skupine France Télévisions odborom za kulturne zadeve in finance v narodni skupščini in senatu predstavi letno poročilo o izvajanju pogodbe o ciljih in sredstvih skupine France Télévisions. Ko predsednik skupine France Télévisions pristojnim odborom v narodni skupščini in senatu predstavi poročilo o izvajanju pogodbe o ciljih in sredstvih, poroča tudi o dejavnosti in delu posvetovalnega programskega sveta, ustanovljenega v tej skupini, ki ga sestavljajo gledalci in ki izdaja mnenja in priporočila o programih.

(24)

O predhodnem osnutku specifikacije, določene z odlokom, za skupino France Télévisions je od 10. do 24. novembra 2008 potekala tudi javna razprava, v kateri je približno petnajst subjektov predložilo prispevke, na podlagi katerih je bilo spremenjeno prvotno besedilo, razpravi pa je sledilo mnenje vrhovnega sveta za avdiovizualne medije. Člen 48 zakona z dne 30. septembra 1986 v zvezi z zunanjim nadzorom izvajanja določa, da vrhovni svet za avdiovizualne medije odboroma za kulturne zadeve v narodni skupščini in senatu predloži letno poročilo. Poročilo predloži tudi ministrstvu za kulturo in komunikacije.

(25)

Parlamentarna odbora in vrhovni svet za avdiovizualne medije lahko zaslišijo tretje osebe. Ti organi se namreč redno posvetujejo z zainteresiranimi stranmi, ki predstavijo svoja mnenja o vprašanjih, povezanih z javnimi avdiovizualnimi mediji.

II.4   Finančno nadomestilo za postopno omejevanje in ukinitev oglasnih sporočil

(26)

Da bi bil javni televizijski program svobodnejši in manj odvisen od tržnih omejitev, sta v točki VI člena 53 spremenjenega zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij predvidena omejevanje in ukinitev oglasnih sporočil: „Programi, ki jih televizije iz točke I člena 44 oddajajo v okviru nacionalnih storitev med dvajseto in šesto uro, razen njihovih regionalnih in lokalnih programov, vsebujejo le oglasna sporočila za splošno poimenovano blago ali storitve. Ta določba se uporablja tudi za programe, ki jih te televizije oddajajo med šesto in dvajseto uro, po ukinitvi analognega oddajanja na prizemni herčni način televizijskih storitev iz te točke I na celotnem ozemlju metropolitanske Francije. Ta določba se ne uporablja za kampanje v splošnem interesu.“

(27)

Ukinitev analognega oddajanja televizijskih storitev na prizemni herčni način je predvidena najpozneje za 30. november 2011. Poleg izjeme za oglaševanje blaga in storitev brez blagovne znamke so predvidena odstopanja za predvajanje oglasnih sporočil v čezmorskih departmajih in skupnostih ali na Novi Kaledoniji, če ni zasebne televizijske ponudbe, ki se oddaja v nekodirani obliki na prizemni herčni način.

(28)

Kot določa člen 53 spremenjenega zakona št. 86-1067 o svobodi komunikacij, država zaradi omejitve in nato ukinitve oglasnih sporočil, ki sta posledica izvajanja zakona, skupini France Télévisions dodeli finančno nadomestilo v skladu s pogoji, določenimi v vsakem zakonu o javnih financah. V ta namen je francoska država v oddelku „Mediji“ splošnega državnega proračuna ustvarila nov program z naslovom „Contribution au financement de l’audiovisuel public“ (prispevek k financiranju javnih avdiovizualnih medijev). Francoski organi zgolj informativno ocenjujejo, da bo javna pomoč, ki bo dopolnila prihodke iz televizijske naročnine, znašala približno 460 milijonov EUR v letu 2010, 500 milijonov EUR v letu 2011 in 650 milijonov EUR v letu 2012.

(29)

Francoska republika izjavlja, da se bo javno financiranje v obliki proračunske pomoči vsako leto določilo glede na stroške izvajanja nalog javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, in prištelo k prihodkom iz televizijske naročnine, pri čemer se bodo odšteli ustvarjeni komercialni prihodki. V zvezi s tem so francoski organi predložili napoved stroškov in prihodkov javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions, na podlagi poslovnega načrta za obdobje 2009–2012, ki je povzeta v nadaljevanju:

Preglednica 1

Napoved prihodkov in stroškov javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions, za obdobje 2010–2012

(v milijonih EUR)

 

2010

2011

2012

 

Proračun

Predvideni proračun

Predvideni proračun

A/Javna sredstva

[2 500–3 000]

[2 500–3 000]

[2 500–3 000]

B/Drugi prihodki (oglaševanje, sponzoriranje itd.)

[300–600]

[300–600]

[300–600]

C/Bruto stroški javne službe

[3 500–3 000]

[3 500–3 000]

[3 500–3 000]

D/Neto stroški javne službe (C + B)

[3 000–2 500]

[3 000–2 500]

[3 000–2 500]

Razlika med neto stroški JS in javnimi sredstvi (D + A)

[– 50 – 50]

[– 50 – 50]

[– 50 – 50]

Vir: Pripombe Francije z dne 15. januarja 2010.

(30)

V zgornji preglednici je prikazana napoved primanjkljaja, ki ustreza nepokritim neto stroškom javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions, za leti 2010 in 2011. Ta primanjkljaj bi moral biti delno odpravljen leta 2012 s predvidenim manjšim presežkom v višini [30–50] milijonov EUR oziroma [0–5] % neto stroškov javne službe. Napovedani presežek za leto 2012 bo, če bi se napoved uresničila, kar pomeni, da bi se morali prihodki in stroški gibati natančno po predvidevanjih, nižji od skupnega primanjkljaja, predvidenega za leti 2010 in 2011. Na podlagi veljavne pogodbe o ciljih in sredstvih se morajo presežki, ki niso namenjeni znižanju potreb po javnih sredstvih, prednostno nameniti za pokrivanje izdatkov za avdiovizualno ustvarjanje. Ker je to ustvarjanje običajno namenjeno ustvarjanju programa, se z morebitnim presežkom torej ne bi smele financirati komercialne dejavnosti.

(31)

Treba je opozoriti, da je zaradi novega okvira, ki je nastal z reformo in njenimi finančnimi posledicami, poslovni načrt 2009–2012, povzet v poglavju V dodatka k veljavni pogodbi o ciljih in sredstvih, nadomestil finančni del pogodbe, sklenjene aprila 2007. V poslovnem načrtu je predvideno znižanje skupnih bruto stroškov opravljanja javne službe za obdobje 2010–2012 z nižjimi operativnimi stroški v primerjavi s prvotno pogodbo, nižjimi stroški oddajanja in izkoriščanjem sinergij, ki so posledica enotnega podjetja, čeprav so z reformo nastali novi stroškovni elementi.

(32)

Na ravni prihodkov predvidena javna sredstva, kljub temu, da se povečujejo, računov za obdobje 2010–2012 ne izravnavajo popolnoma in so, kot je navedeno v preglednici 1, nižja od bruto stroškov javne službe, tako da je finančno ravnovesje v napovedih odvisno od komercialnih prihodkov, ustvarjenih vsako leto. Tako je v poslovnem načrtu zapisano, da je v interesu podjetja in države, da se ravnovesje vzpostavi prej, kot je predvideno, in pojasnjeno, da je potrebno natančno in redno spremljanje zaradi nepredvidenih pozitivnih ali negativnih gibanj.

II.5   Omejitev javnih sredstev

(33)

V členu 44 spremenjenega zakona št. 86-1067 o svobodi komunikacij je tudi navedeno, da „javna sredstva, dodeljena organizacijam v javnem avdiovizualnem sektorju kot nadomestilo za obveznosti javne službe, ki jo opravljajo, ne presegajo zneska stroškov izvajanja teh obveznosti“. Ta določba izhaja iz zavez Francoske republike, da bo izrecno uzakonila načelo prepovedi prekomernih nadomestil za obveznosti javne službe, ki jih je sprejela v okviru postopka, v katerem je Komisija 20. aprila 2005 izdala odločbo o združljivosti uporabe sredstev iz naročnine (8).

(34)

V skladu s to zavezo je v členu 2 odloka št. 2007-958 z dne 15. maja 2007 o finančnih odnosih med državo in organizacijami v javnem avdiovizualnem sektorju povzeto besedilo člena 53 zakona z dne 30. septembra 1986, pri čemer se upoštevajo „neposredni in posredni prihodki iz opravljanja nalog javne službe“, in pojasnjeno, da se stroški izvajanja obveznosti javne službe določijo na podlagi ločenih računov. Člen 3 odloka določa, da morajo skupina France Télévisions in njene odvisne družbe spoštovati tržne pogoje pri vseh svojih komercialnih dejavnostih in da zunanja organizacija pripravi letno poročilo o izvajanju te obveznosti, ki ga predloži pristojnemu ministru, narodni skupščini in senatu.

(35)

Komisija je prejela in proučila poročili o izvajanju členov 2 in 3 odloka za poslovni leti 2007 in 2008 (poročili, sestavljeni na podlagi člena 3 odloka, so za leto 2007 potrdili revizorji družb PriceWaterhouseCoopers in KPMG in za leto 2008 revizorji družbe Cabinet Rise) ter osnutek poročila na podlagi člena 2 za leto 2009.

II.6   Nova davka, predvidena v reformi javnih avdiovizualnih medijev

(36)

Z zakonom št. 2009-258 z dne 5. marca 2009 je bil spremenjen tudi davčni zakonik, saj sta bila uvedena nova davka na oglaševanje in elektronske komunikacije.

II.6.1   Davek na oglasna sporočila

(37)

V naslovu II prvega dela knjige I splošnega davčnega zakonika je odslej poglavje VIIf, ki uvaja davek, za katerega so zavezani vsi izdajatelji televizijskih storitev s sedežem v Franciji. Davek se plača od vsote zneskov brez davka na dodano vrednost, ki jih zadevnim zavezancem ali službam za trženje oglasnega prostora plačajo oglaševalci za predvajanje njihovih oglasnih sporočil, od katere se odštejejo zneski davka, plačanega na podlagi člena 302a KC splošnega davčnega zakonika, za katerega so zavezani izdajatelji ali distributerji, ki predvajajo avdiovizualna dela, upravičena do pomoči Centre National de la Cinématographie (nacionalni kinematografski center). Ti zneski so predmet štiriodstotnega pavšalnega znižanja. Davek se izračuna tako, da se uporabi triodstotna stopnja za tisti del letnega zneska plačil brez davka na dodano vrednost, ki presega 11 milijonov EUR za vsako televizijsko storitev.

(38)

Vendar je za televizijske storitve, ki se ne oddajajo analogno na prizemni herčni način, ta stopnja 1,5 % za leto 2009, 2 % za leto 2010 in 2,5 % za leto 2011. Prehodno je za vse zavezance do leta ukinitve analognega oddajanja televizijskih storitev na prizemni herčni način v metropolitanski Franciji ta davek omejen na 50 % povečanja davčne osnove, ugotovljenega v koledarskem letu, za katero je treba plačati davek, v primerjavi z letom 2008. Vsekakor znesek davka ne more biti nižji od 1,5 % davčne osnove. Vendar se izdajateljem televizijskih storitev, ki imajo več kot 90 % vseh vsakodnevnih gledalcev zunaj metropolitanske Francije, znesek, ki se uporabi za izračun davka, zniža za zneske, plačane za predvajanje oglasnih sporočil, namenjenih evropskemu ali svetovnemu trgu, pomnožene z deležem gledalcev zunaj metropolitanske Francije glede na vse gledalce na letni ravni.

II.6.2   Davek na elektronske komunikacije

(39)

V naslovu II prvega dela knjige I splošnega davčnega zakonika je odslej poglavje VIIg, ki uvaja davek, za katerega so zavezani vsi operaterji elektronskih komunikacij, ki opravljajo storitev v Franciji in so oddali predhodno izjavo pri Autorité de régulation des communications électroniques (regulativni organ za elektronske komunikacije). Davek se plača od vsote naročnin in drugih zneskov brez davka na dodano vrednost, ki jih plačajo uporabniki za elektronske komunikacijske storitve, ki jih zagotavljajo operaterji elektronskih komunikacij, od katere se odšteje znesek amortizacije, knjižene v zaključenem poslovnem letu, za leto, v katerem davek zapade v plačilo, če se nanaša na material in opremo, ki so ju operaterji kupili po začetku veljavnosti zakona za potrebe infrastrukture in elektronskih komunikacijskih omrežij na nacionalnem ozemlju in za katera je amortizacijska doba vsaj deset let. Davek se izračuna tako, da se uporabi 0,9-odstotna stopnja za tisti del davčne osnove, ki presega 5 milijonov EUR.

III.   RAZLOGI ZA ZAČETEK POSTOPKA

(40)

Komisija je v sklepu o začetku formalnega postopka preiskave menila, da bi lahko bilo nadomestilo, predvideno od leta 2010 dalje, državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, katere združljivost z notranjim trgom na podlagi člena 106(2) PDEU je treba proučiti v skladu z načeli in pravili o uporabi, določenimi za storitve javne radiotelevizije.

(41)

Komisija je v zvezi z obstojem dejavnosti javne službe, katere naloge so jasno opredeljene v uradnem aktu in za katero obstajajo ustrezni mehanizmi nadzora, ne da bi izrazila dvom, ugotovila tako kot v odločbah iz decembra 2003, aprila 2005, julija 2008 in septembra 2009, da so naloge javne službe skupine France Télévisions jasno opredeljene v uradnih aktih, ki jih je izdala ali sprejela Francoska republika, v skladu s pravili, ki določajo neodvisen nadzor nad skupino France Télévisions.

(42)

Vendar je Komisija pri proučitvi sorazmernosti predvidenega finančnega nadomestila glede na neto stroške dejavnosti javne službe, pri čemer je upoštevala učinke pomoči, izrazila dvom o dveh vprašanjih:

po eni strani o tveganju za prekomerno nadomestilo neto stroškov javne službe za leto 2012 in verjetno za leti 2010 in 2011, čeprav za ta leta Komisija ni imela tako podrobnih informacij, kot so jih predložili francoski organi za leto 2009, in

po drugi strani o možnosti, da so prihodki iz davkov na oglaševanje in elektronske komunikacije vsebinsko povezani s pomočjo, ki se izplača skupini France Télévisions, in če bi bila taka povezava dokazana, o njihovih negativnih učinkih in združljivosti s Pogodbo, zlasti v okviru konkurenčne ocene reforme financiranja skupine France Télévisions, ki ni bila pripravljena.

(43)

Poleg tega je Komisija francoske organe opozorila na sporočilo, ki ga je sprejela 2. julija 2009, o uporabi pravil o državni pomoči za storitve javne radiotelevizije (9) (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o radioteleviziji), ki se od objave dalje uporablja za priglašeno pomoč, in jih pozvala, naj to revidirano sporočilo upoštevajo v svojih pripombah.

IV.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANI

(44)

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) (društvo dramskih ustvarjalcev) v pripombah z dne 2. novembra 2009 Komisijo opozarja na pomen obveznosti, ki jo ima skupina France Télévisions, da podpira ustvarjanje avdiovizualne dediščine. Ta pomen se je konec leta 2008 utrdil z medpanožnim sporazumom, ki naj bi bil vključen v prihodnjo pogodbo o ciljih. Tako bo leta 2010 skupina France Télévisions ustvarjanju avdiovizualne dediščine morala nameniti 19 % prometa, vključenega v davčno osnovo za leto 2009, ta delež pa se bo v letu 2012 povečal na 20 %, to je na 420 milijonov EUR. Nasprotno je enakovredni delež TF1 omejen na 12,5 %, delež M6 in digitalnih zemeljskih televizij pa na 11 %. Tudi obveznosti do kinematografije bodo do leta 2012 naraščale v povprečju za več kot 1,2 % na leto. Vzporedno z ukinitvijo oglaševanja naj bi se povečali stroški programske sheme na področju lastne in ne uvožene produkcije, ki pričajo o zavezah za inovativno in kakovostno javno službo.

(45)

Fédération Française des Télécommunications et des Communications Électroniques (FFTCE) (francoska zveza za telekomunikacije in elektronske komunikacije) v pripombah z dne 30. oktobra 2009, ki se jim pridružuje družba Iliad, ki ni članica FFTCE, meni, da ukinitev komercialnega oglaševanja sama po sebi ne prispeva k nalogi javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions. Ker oglaševanje ni sestavni del te naloge, bi bila kakršna koli pomoč, katere namen bi bil samo nadomestiti izpad prihodka ne glede na resničnost naloge, per se državna pomoč v nasprotju s členom 106(2) in členom 107 PDEU. To nadomestilo mora pokrivati stroške javne službe, ki morajo biti prikazani v ločenih računih. Vendar se zdi, da je znesek pomoči za prihodnja leta določen na podlagi ocene izgube komercialnih prihodkov, kar na izkrivljenem trgu resno izkrivlja konkurenco z zasebnimi radiotelevizijami. Čeprav skupni prihodki od oglaševanja skupine France Télévisions na izkrivljenem trgu gotovo ne bi dosegli 500 milijonov EUR, so se francoski organi zavezali izplačati 450 milijonov EUR v letu 2009 samo kot nadomestilo za ukinitev oglaševanja po dvajseti uri. V prihodnosti naj bi bili prihodki iz pomoči dosti višji od prihodkov iz oglaševanja, ki bi bili ustvarjeni, če reforme ne bi bilo.

(46)

FFTCE v zvezi z opravljanjem storitve splošnega gospodarskega pomena opozarja, da so obveznosti, ki jih ima skupina France Télévisions kot članica Evropske zveze za radiodifuzijo (EBU) na podlagi statuta te zveze, obstajale pred obveznostmi iz francoskega zakona in naj bi se uporabljale ne glede na slednje. Omejitve, ki jih nalaga zakon in so poleg tega nejasne, naj ne bi bile bistveno drugačne od omejitev, ki izhajajo iz statuta EBU in ki jih morata TF1 in Canal + kot članici spoštovati, tako da je treba pomoč v obliki nadomestila na podlagi zakona opredeliti kot državno pomoč.

(47)

FTTCE nazadnje meni, da je novi davek na promet operaterjev elektronskih komunikacij, uveden z reformo javnih avdiovizualnih medijev, namenjen financiranju skupine France Télévisions. Poleg vsebinske povezave, ki jo potrjujejo izjave organov, bodo nihanja v davčni osnovi in spremembe njegove stopnje povzročili, da se bo spreminjal znesek pomoči. Vendar je uvedba takega davka v nasprotju s členom 12 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (10), ker države članice operaterjem ne morejo naložiti drugih davkov na promet, razen tistih, ki so določeni v tem členu.

(48)

Association des chaînes privées (združenje zasebnih televizij) v pripombah z dne 2. novembra 2009 meni, da je slabo vodenje skupine France Télévisions, katerega številne primere je navedlo računsko sodišče, še poslabšalo inflacijski učinek, ugotovljen na trgu produkcije programov in odkupa pravic. Brez stroškovnega računovodstva neobvladovanje stroškov povzroči negotovost glede določitve stroškov nalog javne službe, ki jih je treba financirati, z resnim tveganjem za prekomerno nadomestilo. Ker več indicev kaže, da bo novi avdiovizualni davek dodeljen skupini France Télévisions, so ta sredstva dodeljena v državni proračun samo zato, da se izognejo nadzoru Komisije. To zavezuje konkurente skupine France Télévisions, da financirajo pomoč, kar ustvarja izkrivljanje, ki poslabšuje nezadostno razliko med različnimi programi prvotnih televizij.

(49)

Evropska zveza za radiodifuzijo (EBU) v pripombah z dne 2. novembra 2009 poudarja, da so vse večletne ocene stroškov in prihodkov javne radiotelevizije, ki jih je predložila Francija, nujno usmerjene v prihodnost. Te ocene morajo zagotoviti dolgoročen finančni pregled, ki ga operater potrebuje za neodvisno zagotavljanje kontinuitete storitve. Naknadni mehanizmi morajo zagotoviti popravek morebitnih odstopanj od napovedi. Odločba Komisije se mora nanašati na parametre za predhodni izračun in na te mehanizme, ne da bi dejanski znesek prihodnjega nadomestila omejila tako, da bi potrdila samo zneske ocenjenih stroškov in prihodkov, brez česar bi Komisija določala in nadzorovala letne zneske sistema pomoči, ne pa samega sistema. EBU tudi skrbi, da želi Komisija izvedeti, kakšen je ocenjeni znesek sinergij in večje učinkovitosti za prihodnja leta, ker ne nadzoruje učinkovitosti opravljanja storitve splošnega gospodarskega pomena na podlagi člena 106(2) PDEU.

(50)

Združenje komercialnih televizij (ACT) v pripombah z dne 2. novembra 2009 izjavlja, da podpira odločitev Francoske republike, da znatno zmanjša komercialno oglaševanje na svoji javni radioteleviziji. ACT opozarja, da pogoja, določena v sodni praksi Altmark (11), v tem primeru nista izpolnjena, tako da je predvideni proračunski prispevek državna pomoč. Vendar ACT ocenjuje, da če bi se sistem financiranja pomoči iz davka od prihodkov iz oglaševanja konkurentov štel za skladnega s pravom Unije, bi se koristi umika s trga zelo zmanjšale, ker bi tak sistem z nekaterih vidikov lahko uvedel več izkrivljanja kot tradicionalni sistemi z dvojnim, javnim in komercialnim, financiranjem.

(51)

ACT meni, da se obveznosti javne službe, ki jo opravlja France Télévisions, niso bistveno spremenile od leta 1994 in so ostale podobne obveznostim drugih zasebnih televizij. Poleg tega so ocene nadomestila za izgubo prihodkov iz oglaševanja do leta 2012 nejasne in ne upoštevajo ne zmanjšanja z njimi povezanih investicijskih stroškov, ne mogočega znižanja stroškov pripravljanja programov, manj podvrženega zahtevam oglaševalcev, ne pričakovanih koristi od sinergij. Mehanizem prilagajanja javnih in komercialnih prihodkov stroškom, predviden v pogodbi o ciljih in sredstvih, bi bilo treba preverjati zlasti glede ne gibanje komercialnih prihodkov, brez česar Komisija ne bi imela zanesljivih podatkov za ugotavljanje dejanskih stroškov opravljene storitve in obstoja morebitnega prekomernega nadomestila. To preverjanje naj bi se izvajalo, ne da bi podjetje imelo stroškovno računovodstvo, kot navaja računsko sodišče.

(52)

Nazadnje ACT meni, da se pomoč dejansko financira iz novih davkov, uvedenih z reformo, in da je z davkom na avdiovizualno oglaševanje v Franciji uveden model, po katerem javno storitev financirajo konkurenti, kar je bilo drugje opuščeno. Mehanizem pomoči pa ohranja sredstva skupine France Télévisions, čeprav naj bi bilo vse bolj očitno, da oglaševalci ne preusmerjajo celotnega povpraševanja h konkurenčnim televizijam. Poleg tega naj bi tak mehanizem okrepil omejitve za dostop do francoskega trga.

(53)

Skupina France Télévisions v pripombah z dne 2. novembra 2009 meni, da ji priglašeni mehanizem ne daje nobene gospodarske prednosti v primerjavi s konkurenti, kajti če je zaščitena pred izgubo komercialnih prihodkov, je to v zameno za omejitev, ki ji jo je naložila država in ki ne velja za nobenega zasebnega operaterja na trgu, to je za ukinitev oglaševanja. Ko bodo oglasna sporočila dejansko ukinjena, bo izginilo vsakršno izkrivljanje konkurence na tem trgu, njenega pritiska na konkurente za sponzoriranje pa glede na njeno omejeno prisotnost tudi ne bo. V zvezi s tako imenovanimi „premium“ avdiovizualnimi pravicami: medtem ko naj bi TF1 dosegla največjo gledanost v 96 primerih od 100 in v 18 primerih od 20 v letu 2008, naj skupina France Télévisions ne bi imela nobene ekskluzivne pogodbe s pomembnejšimi ameriškimi produkcijskimi hišami. Poleg tega mora vlagati v avdiovizualno ustvarjanje, katerega zahteve po kakovosti niso združljive s cilji gledanosti komercialnih televizij. Po njenem mnenju je njena prisotnost na področju prodaje programov le obrobna.

(54)

Poleg tega skupina France Télévisions meni, da priglašeni mehanizem izpolnjuje drugi pogoj iz sodne prakse Altmark, ker bo znesek, ki ji bo dodeljen, vsako leto predhodno, natančno in objektivno odvisen od stroškov njenih nalog in naknadno popravljen v primeru odstopanja od dejanskih stroškov. Izpolnjen naj bi bil tudi četrti pogoj iz te sodne prakse, saj bodo sinergije, ki v preteklosti niso mogle biti izkoriščene, izkoriščene s prenovo pravne oblike in statuta, ker ta četrti pogoj ne zahteva, da se mora storitev opravljati na najnižji možni ravni stroškov, ampak da stroški ustrezajo stroškom povprečnega, dobro vodenega podjetja.

(55)

Skupina France Télévisions v zvezi s pogoji združljivosti priglašenega mehanizma z notranjim trgom, ki bi moral trajati več let, meni, da neto stroškov javne storitve ne bo mogoče dovolj zanesljivo poznati, da bi Komisija lahko predhodno preverila, da ni prekomernega nadomestila. Medtem ko informativne ocene za leta od 2010 do 2012 niso nezdružljive z možnostjo, da se ustvarita razumen dobiček ali rezerva v višini do 10 % letnih izdatkov javne storitve, bodo zakoni in drugi predpisi, s katerimi se uvaja naknadni nadzor, vsekakor omogočili, da se zagotovi sorazmernost financiranja. Nasprotno, ker so spremembe v njenih programskih stroških odvisne od uredniških odločitev, skupina France Télévisions meni, da mora spoštovati le obveznosti javne službe, ki jih nalaga zakon, pri čemer Francoska republika svobodno določa njihovo vsebino. Poleg tega se te obveznosti kažejo tudi v zahtevi po gledanosti, ki zaradi ukinitve oglasnih sporočil ni nič manjša. Nasprotno, treba bo ustvariti večje število programov.

(56)

Métropole Télévisions (M6) v pripombah z dne 2. novembra 2009 meni, da je predvideni mehanizem financiranja državna pomoč v smislu člena 107 PDEU, zlasti ker nista izpolnjena drugi in četrti pogoj iz sodne prakse Altmark: nadomestila na podlagi ocenjene izgube komercialnih prihodkov, ki po naravi in tudi dejansko nihajo, ni mogoče šteti za nadomestilo na podlagi objektivnih in preglednih parametrov za izračun stroškov javne storitve. Poleg tega osnova za izračun niso stroški povprečnega, dobro vodenega podjetja v tem sektorju, ampak stroški skupine France Télévisions, za katero številne navedbe kažejo, da ni učinkovito vodena, kar povečuje stroške javne storitve, ki jih nosi skupnost.

(57)

M6 v zvezi z združljivostjo ukrepa z notranjim trgom meni, da je predvideni mehanizem financiranja nezakonit, ker povzroča strukturno prekomerno nadomestilo za stroške javne storitve. Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (12) določa, da mora Francija stroške in prihodke storitve splošnega pomena dodeliti na podlagi dosledno uporabljanih načel stroškovnega računovodstva. Kot je poudarilo računsko sodišče, skupina France Télévisions nima takih računovodskih orodij. Zato naj za izračun zneska nadomestila ne bi bilo mogoče uporabiti nobenega objektivnega elementa. Prekomerno nadomestilo naj bi bilo neizogibno, kajti pomoč se izračuna na podlagi komercialnih prihodkov, ki ne spadajo v opravljanje nalog javne službe in jih ni treba upoštevati v njenih stroških. Ker so napovedi izgubljenih prihodkov naključne in ker ni analize stroškov, je tudi prekomerno nadomestilo neizogibno.

(58)

Vključitev novih davkov v mehanizem financiranja še poslabša negativne učinke pomoči na trge nakupa avdiovizualnih pravic – kjer slabo vodenje skupine France Télévisions, ki jo varujejo državne pomoči, povečuje stroške konkurentov – in na oglaševalsko dejavnost, ki jo bo skupina France Télévisions preusmerila v sponzoriranje, ne da bi M6, ki ima drugačen profil gledalcev, prevzela prostor, ki se je sprostil z odhodom skupine France Télévisions. V teh okoliščinah bi lahko bilo upravičeno le naknadno financiranje. Zato naj bi bil mehanizem strukturno nezakonit, ker niso vzpostavljeni mehanizmi neodvisnega naknadnega nadzora, ki dejansko in na podlagi resničnih številk zagotavljajo, da ni prekomernega nadomestila, in katerih izvajanje je v Franciji po mnenju M6 neučinkovito.

(59)

Télévision Française 1 (TF1) v pripombah z dne 2. novembra 2009 reformo financiranja skupine France Télévisions umešča v kontekst strukturnih sprememb, ki zadevajo oglaševalski trg, kjer je internet v izrazitem vzponu. Televizija naj bi leta 2008 predstavljala le približno 11 % od 33 milijard EUR izdatkov oglaševalcev za komunikacije. Od januarja do septembra 2009 so se prihodki iz oglaševanja digitalnih prizemnih televizij povečali za 60 %, prihodki treh prvotnih zasebnih herčnih televizij pa so se zmanjšali za 8 %. Za leto 2008 so davki in dajatve, ki jih je plačala TF1, predstavljali 60 % njenega poslovnega izida. Vendar večletne pogodbe o pridobitvi pravic, inflacija cen in togost stroškov, med katerimi so programski stroški, v katerih prevladujejo zakonske obveznosti, da morata produkcija in predvajanje francoskih in evropskih del predstavljati 30 %, po mnenju TF1 zmanjšujejo njen manevrski prostor. Vzporedno naj bi to, da je zavezana za plačilo novega avdiovizualnega davka, še bolj izkrivilo konkurenco na trgu.

(60)

Morebitna preusmeritev povpraševanja oglaševalcev na TF1 je javno razglašeni predmet davka na avdiovizualno oglaševanje. Ne le, da pričakovanega prenosa 350 milijonov EUR prometa na tri herčne televizije v letu 2009 ni bilo, te televizije v primerjavi z napovedmi ugotavljajo celo upad za 450 milijonov EUR. Poleg tega naj bi obseg te preusmeritve na vsak način omejevali zakoni in drugi predpisi, s katerimi je preneseno pravo Unije in ki omejujejo čas, namenjen oglaševanju, na največ dvanajst minut na uro oddajanja, če ni preseženo dnevno povprečje šest minut na uro.

(61)

TF1 meni, da je ta davek državna pomoč zaradi dveh razlogov: ker ga skupini France Télévisions po 30. novembru 2011 (ko bo morala ukiniti oglasna sporočila, katerih plačila spadajo v davčno osnovo) dejansko ne bo več treba plačevati in ker bo skupina France Télévisions prejela sredstva, zbrana iz tega naslova, saj iz številnih vladnih in parlamentarnih izjav na razpravah o osnutku zakona izhaja, da je ta davek namenjen financiranju pomoči. Torej je pri presoji pomoči treba upoštevati sistem obdavčenja, s katerim se financira ta pomoč, neodvisno od njegove bistvene zakonitosti.

(62)

TF1 meni, da zanjo veljajo obveznosti, primerljive z obveznostmi skupine France Télévisions, katere programi niso dosti drugačni od njenih. Čeprav je TF1 naklonjena spremembi pogodbe o ciljih in sredstvih ter specifikacije po reformi javnih avdiovizualnih medijev, na podlagi mnenja računskega sodišča meni, da ponudba storitve javne radiotelevizije ni dovolj individualizirana. Poudarja, da so v starih specifikacijah kvantitativne obveznosti oddajanja predstavljale 10 % programske sheme.

(63)

Prav tako naj bi bila nezadostna obvladovanje stroškov in vodenje skupine France Télévisions, zaradi česar stroški javne storitve za skupnost niso najnižji in nastane tveganje za prekomerno nadomestilo. Zato bi Komisija s tega vidika morala preveriti rast dobička iz komercialnih dejavnosti, sinergije, ki bi morale nastati po letu 2009 zaradi ustanovitve enotnega podjetja France Télévisions, in manjši pritisk na stroške programske sheme, ki je posledica manjše odvisnosti od oglaševalcev.

V.   PRIPOMBE FRANCOSKE REPUBLIKE

(64)

Francoska republika se v zvezi z uporabo člena 106(2) PDEU v pripombah, predloženih 7. oktobra 2009, in nato v pojasnilih med drugim sklicuje na dvome, ki jih je izrazila Komisija po eni strani v zvezi s sorazmernostjo javnega financiranja in tveganjem za prekomerno nadomestilo ter po drugi strani v zvezi z upoštevanjem novih davkov, uvedenih z reformo javnih avdiovizualnih medijev, pri oceni združljivosti priglašenega ukrepa z notranjim trgom.

V.1   Sorazmernost financiranja in naknadni nadzor tveganja za prekomerno nadomestilo

(65)

Francoska republika pojasnjuje, da priglašeni ukrep ni nadomestilo za izgubo prihodkov iz oglaševanja v skupini France Télévisions, čeprav je ta izguba upoštevana v predvidenih okvirnih zneskih, ampak financiranje, namenjeno pokrivanju stroškov opravljanja nalog javne službe. Potrebe po financiranju se bodo namreč morale razvijati glede na spremembe v programski shemi, nihanja komercialnih prihodkov ali sredstva razširjanja.

(66)

Francoska republika poudarja, da je treba neobstoj tveganja za prekomerno nadomestilo predhodno potrditi s preverjanjem obstoja zakonskih in regulativnih mehanizmov nadzora v skladu s sodno prakso in prakso Komisije, ne pa glede na predvidene okvirne zneske pomoči in stroškov v prihodnosti. Okvirni zneski so le informativni glede na poslovni načrt, ki so ga odobrili pristojni organi in skupina France Télévisions. Metoda za izračun pomoči ne temelji na ocenjenem znižanju prihodkov iz oglaševanja v skupini France Télévisions. Izračun bo temeljil na taki splošni formuli, da bo za vsako leto skupni znesek televizijske naročnine in dodeljenih proračunskih sredstev ob spoštovanju zavez Francoske republike in mehanizmov naknadnega nadzora, določenih z zakoni in drugimi predpisi, sorazmeren s stroški naloge javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions, od katerega se odštejejo komercialni prihodki.

(67)

Poleg tega Francoska republika v zvezi z novimi inovativnimi avdiovizualnimi storitvami, omenjenimi v sporočilu o radioteleviziji, poudarja, da je določeno število takih storitev, že predvidenih v novi specifikaciji za skupino France Télévisions in dopolnjeni pogodbi o ciljih in sredstvih, bilo in bo predmet zgoraj opisanih predhodnih in rednih nadzorov in posvetovanj. Francija meni, da bo v prihodnosti zagon vsake pomembne nove storitve moral biti obravnavan v pogodbi o ciljih in sredstvih in predmet enakega nadzora.

(68)

Poleg tega se Francoska republika ob upoštevanju dejstva, da je sporočilo o radioteleviziji začelo veljati po začetku tega postopka, zavezuje, da bo izpopolnila mehanizem naknadnega finančnega nadzora, da bo ustrezal na novo pojasnjenim pravilom za mehanizme finančnega nadzora iz tega sporočila. Predvidena je sprememba člena 2 odloka št. 2007-958 z dne 15. maja 2007. Namen te spremembe je:

zagotoviti, da je poročilo o ločenih računih – zahteva, ki omogoča zagotovitev preverjanja, da ni prekomernega nadomestila – tako kot poročilo iz člena 3 predmet nadzora zunanje organizacije, katere izbiro odobri minister za komunikacije, ter da se predloži temu ministru, narodni skupščini in senatu in pripravi na stroške skupine France Télévisions,

izpopolniti funkcionalni mehanizem za zagotavljanje, da se morebitna prekomerna nadomestila in navzkrižno subvencioniranje, ki bi jih razkrili ločeni računi ter ne bi bila skladna s členom 53 zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij in sporočilom Komisije o radioteleviziji, dejansko vrnejo.

(69)

Prav tako se francoski organi, da bi izpopolnili obveščanje Komisije v prvih letih reforme, uvedene z zakonom št. 2009-258 z dne 5. marca 2009, zavezujejo, da bodo Komisiji za leta od 2010 do 2013 posredovali:

poročila, pripravljena na podlagi členov 2 in 3 navedenega odloka, po spremembi, najpozneje v šestih mesecih po generalnih skupščinah, na katerem so bili računovodski izkazi odobreni, skupaj s podatki o spremembah oglaševalskih tržnih deležev od leta 2007 dalje,

javne podatke o spremljanju izvajanja nalog javne službe, ki jih opravlja skupina France Télévisions, to so poročilo o televizijah, ki ga vsako leto pripravi vrhovni svet za avdiovizualne medije (določeno v členu 18 zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986), in poročilo o zaslišanjih predsednika skupine France Télévisions pred parlamentarnimi odbori (odbori za kulturne zadeve in finance v narodni skupščini in senatu) v zvezi z letnim izvajanjem pogodbe o ciljih in sredstvih (kot je določeno v členu 53 navedenega zakona).

V.2   Upoštevanje novih davkov, uvedenih z reformo javnih avdiovizualnih medijev

(70)

Francoska republika trdi, da v priglasitvi ni upoštevala novih davkov na oglaševanje in elektronske komunikacije. Čeprav sta ta davka uvedena z istim zakonskim aktom kot reforma, ne spadata v priglašeni ukrep.

(71)

Francoska republika pojasnjuje, da javne izjave iz časa pred glasovanjem o zakonu, navedene v sklepu o začetku postopka, ki so jih določbe tega zakona kasneje zanikale, ne zadoščajo za ugotovitev, da so davka in financiranje pomoči neločljivo vsebinsko povezani po pravu Unije. Po francoskem pravu se ta davka pobirata za splošni državni proračun, prispevata k financiranju vseh javnih izdatkov in sta skladna z načeloma univerzalnosti in enotnosti proračuna, ki sta del ustavnosti javnih financ. V skladu s členom 36 sistemskega zakona z dne 1. avgusta 2001 o zakonu o javnih financah je delna ali popolna dodelitev sredstev, ustvarjenih v korist države, pravni osebi mogoča le na podlagi izrecne določbe zakona o javnih financah, ki v tem primeru ne obstaja.

(72)

Poleg tega Francoska republika poudarja, da osnutek, s katerim bi bila vzpostavljena vsebinska povezava med davkoma in financiranjem skupine France Télévisions, ne obstaja. Pojasnjuje, da bi francoski organi, če bi bilo treba predvideti spremembo strukture sistema, Komisiji poslali novo uradno obvestilo v skladu z določbami člena 108(3) PDEU.

VI.   PRESOJA POMOČI

VI.1   Obstoj pomoči v smislu člena 107(1) PDEU

(73)

Člen 107(1) PDEU določa: „Razen če Pogodbi ne določata drugače, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami“. Ti pogoji za uporabo so proučeni v nadaljevanju.

VI.1.1   Državna sredstva

(74)

Proračunska sredstva, ki so predmet te priglasitve, bodo vsako leto določena z zakonom o javnih financah, s katerim se sprejme proračun francoske države. Zato gre za ukrepe, dodeljene iz državnih sredstev.

VI.1.2   Selektivna gospodarska prednost

(75)

Mehanizem proračunske pomoči, s katerim se bodo povečala javna sredstva za skupino France Télévisions, je selektiven, ker bo do njega upravičena samo skupina France Télévisions. Letna proračunska pomoč za delovanje, katere namen je podjetju zlasti omogočiti, da še naprej opravlja svoje dejavnosti, bo to podjetje zaščitila pred izgubo komercialnih prihodkov iz oglaševanja, s katerimi je do sedaj delno financiralo svoje izdatke in naložbe. Tako bo skupina France Télévisions lahko dosegla delež občinstva, kakršnega brez proračunskih sredstev ne bi mogla. Zato ima gospodarsko prednost, kakršne ne bi mogla dobiti drugače ali – če je smiselno, ker gre za pomoč – v drugačnih tržnih razmerah, v katerih delujejo zasebni konkurenti.

(76)

Poleg tega Komisija opozarja, da Francoska republika ni predložila pripomb, ki bi ovrgle presojo iz sklepa o začetku postopka, da predvidena dodeljena sredstva ne izpolnjujejo vseh pogojev iz sodne prakse Altmark in da zato dajejo gospodarsko prednost, ki je državna pomoč (13). Poleg tega opozarja, ne da bi to vplivalo na nadaljnje vodenje in poslovne izide skupine France Télévisions v prihodnjih letih, da poročilo francoskega računskega sodišča – objavljeno oktobra 2009, to je po sklepu o začetku postopka – trenutno potrjuje njeno trditev, da četrti pogoj ni izpolnjen.

(77)

Skratka, iz navedenega izhaja, da bodo proračunske pomoči iz finančnih sredstev francoske države, dodeljene samo skupini France Télévisions, temu podjetju dale selektivno prednost.

VI.1.3   Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami

(78)

Skupina France Télévisions deluje na področju komercialne produkcije in razširjanja programov, med drugim v svojem programu predvaja plačljive oglase za oglaševalce ali sponzorirane programe, preprodaja svoje programske pravice ali jih kupuje. Te komercialne dejavnosti opravlja v konkurenci z drugimi televizijami, kot so TF1, M6 in Canal +, zlasti v Franciji, kjer je skupina France Télévisions, kot poudarjajo francoski organi, prva radiotelevizijska skupina. Leta 2010 naj bi skupina France Télévisions imela približno 10-odstoten delež, tako da bi še vedno bila tretji največji ponudnik na francoskem trgu.

(79)

Do ukinitve komercialnega oglaševanja konec leta 2011 bo skupina France Télévisions, čeprav z omejitvami časovnih intervalov, dejavna na francoskem trgu komercialnega televizijskega oglaševanja v konkurenci z drugimi radiotelevizijami. Skupina France Télévisions bo lahko celo po letu 2011 oglaševalcem ponujala svoje storitve za oglaševanje splošno poimenovanega blaga ali za sponzoriranje oddaj v konkurenci z drugimi aktivnimi radiotelevizijami v Franciji. Tudi če bodo konkurenti skupine France Télévisions po reformi v celoti izkoristili skoraj popoln umik skupine France Télévisions z oglaševalskega trga, bo skupina France Télévisions ostala prisotna na njem. Pri nespremenjenih obsegih in tržnih deležih konkurentov v primerjavi z letom 2007 bi skupina France Télévisions na podlagi ocen prihodkov iz oglaševanja in sponzoriranja, ki so jih predložili francoski organi, še imela 3,3-odstotni tržni delež v letu 2012, TF1 in M6 pa 50-odstotnega oziroma 20-odstotnega.

(80)

Skupina France Télévisions bo lahko dosegla delež občinstva, kakršnega brez zadevnih proračunskih sredstev ne bi mogla pričakovati, kar lahko vpliva na gledanost drugih radiotelevizij in torej na njihove komercialne dejavnosti, tako da bi bili konkurenčni pogoji izkrivljeni. Vsekakor bo skupina France Télévisions ostala dejavna na trgih nakupa in prodaje avdiovizualnih pravic, kjer bo zaradi omenjene podpore ohranila svojo pogajalsko moč. Ohranjanje naložb v programske vsebine, ki jih omogočajo proračunska sredstva, torej vpliva na kupno in prodajno moč skupine France Télévisions na teh trgih.

(81)

Iz navedenega izhaja, da proračunska sredstva, dodeljena samo skupini France Télévisions iz finančnih sredstev francoske države, izkrivljajo ali bi vsaj lahko izkrivljala konkurenco, ki obstaja na področju komercialne uporabe radiotelevizije v Franciji in v določeni meri v drugih državah članicah, kjer skupina France Télévisions predvaja svoje programe.

(82)

Trgi prodaje in nakupa avdiovizualnih programov in programskih pravic, na katerih je dejavna skupina France Télévisions, imajo mednarodno razsežnost, čeprav je nakup običajno ozemeljsko omejen na eno državo članico. Poleg tega je programe skupine France Télévisions, katerih razširjanje se lahko ohrani zaradi državne podpore, mogoče gledati v drugih državah članicah, na primer v Belgiji in Luksemburgu. Nazadnje, skupina France Télévisions programe razširja tudi preko interneta, ki je dostopen tudi zunaj Francije.

(83)

V teh okoliščinah predvidene proračunske pomoči lahko izkrivljajo konkurenčne pogoje in vplivajo na trgovino med državami članicami.

VI.1.4   Sklepna ugotovitev o obstoju državne pomoči

(84)

Ob upoštevanju navedenega so proračunske pomoči, ki jih Francoska republika namerava izplačati skupini France Télévisions, državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, katere združljivost z notranjim trgom je treba proučiti.

VI.2   Združljivost z vidika člena 106(2) PDEU

(85)

Člen 106(2) PDEU določa, da „podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, oziroma podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnajo po pravilih iz Pogodb, zlasti po pravilih o konkurenci, kolikor uporaba takšnih pravil pravno ali dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so jim dodeljene. Razvoj trgovine ne sme biti prizadet v takšnem obsegu, ki bi bil v nasprotju z interesi Unije.“

(86)

Komisija v sporočilu o radioteleviziji navaja načela, ki jih spoštuje pri uporabi člena 107 in člena 106(2) PDEU za državno financiranje javnih radiotelevizij. V zvezi s tem se presoja Komisije nanaša na dva vidika:

obstoj jasne in natančne opredelitve naloge javne službe v uradnem aktu – skupaj z opravljanjem pomembnih novih storitev –, za katero obstajajo mehanizmi učinkovitega nadzora, ki ga izvaja subjekt, neodvisen od radiotelevizije,

sorazmernost in preglednost javnega financiranja nadomestil, potrebnih za to nalogo, ne da bi presegla znesek neto stroškov, ki nastanejo z opravljanjem javne storitve; to financiranje je prav tako predmet učinkovitih nadzorov.

VI.2.1   Natančna in jasna opredelitev naloge javne službe v uradnem aktu, za katero obstajajo učinkoviti nadzori

(87)

Kot je bilo pojasnjeno zgoraj, Komisija v sklepu o začetku postopka zaradi razlogov, navedenih v tej odločitvi, ni izrazila dvoma ne o ustreznosti opredelitve naloge javne službe, ki je skupini France Télévisions dodeljena z uradnimi akti, in pooblastila za njeno opravljanje ne o ustreznosti zunanjih nadzorov nad tem, kako skupina France Télévisions izvaja obveznosti, ki so ji naložene, kot so opisane zgoraj. Zato je Komisija menila, da so upoštevne določbe spremenjenega zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 (člen 43-11 ter členi 44, 48 in 53) in odlokov ali uradnih aktov o njegovem izvajanju, zlasti v zvezi s specifikacijo (odlok št. 2009-796 z dne 23. junija 2009) in pogodbo o ciljih in sredstvih, skladne s pravili za uporabo člena 106(2) PDEU v zvezi z oceno pomoči storitvam javne radiotelevizije iz sporočila o radioteleviziji.

(88)

Ta ugotovitev je podobna ugotovitvam Komisije v zvezi s to temo na podlagi takrat veljavnega sporočila v odločbah Komisije iz let 2003 in 2005 za France 2 in France 3 ter iz let 2008 in 2009 za skupino France Télévisions.

(89)

Zato je treba dodatno proučiti sicer splošne pripombe nekaterih zainteresiranih strani o domnevno podobnem programu javnih televizij in njihovih konkurentov, čemur dejansko nasprotujejo pripombe drugih strani, in ki ne morejo spremeniti te presoje.

(90)

Spremenjeni zakon št. 86-1067 o svobodi komunikacij široko, kvalitativno, vendar natančno opredeljuje obveznosti javne službe skupine France Télévisions. Ta mora doseči širšo javnost in zagotavljati raznoliko ponudbo v skladu s ciljem, da ob spoštovanju pluralizma odgovarja na demokratične, socialne, državljanske in kulturne potrebe družbe. Čeprav morajo nekateri konkurenti zaradi članstva v EBU spoštovati njen statut, kot poudarja FFTCE, to ni ovira za obstoj posebnih obveznosti javne službe, opredeljenih v uradnih aktih Francoske republike, ki v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v EBU, veljajo samo za skupino France Télévisions.

(91)

Poleg tega so obveznosti skupine France Télévisions, kakršne ne veljajo za konkurenčne radiotelevizije, po potrebi opredeljene še v specifikaciji in pogodbi o ciljih in sredstvih, skupaj z natančnimi kvantitativnimi kazalniki za programsko shemo. Skupini France Télévisions so javna sredstva dodeljena, da bi dosegla cilje in izpolnila obveznosti javne službe splošnega pomena, opredeljene z zakoni in drugimi predpisi, medtem ko so konkurenčnim radiotelevizijam zasebna sredstva dodeljena z izključno profitnim ciljem. Prav tako obstoj predpisanih ali prostovoljnih omejitev, ki jih operaterji upoštevajo pri dejavnosti razširjanja programov, ne pomeni, da je ponudba javnih in zasebnih televizij dejansko nediferencirana. Poleg tega se nad uresničevanjem teh obveznosti javne službe, ki izhajajo iz zakona, v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v EBU, izvaja reden zunanji, zlasti parlamentarni nadzor.

(92)

Poleg tega SACD poudarja, da ima skupina France Télévisions največje obveznosti na področju izvirnega francoskega avdiovizualnega in kinematografskega ustvarjanja v primerjavi s konkurenti, katerih obveznosti so precej manjše. Seveda pripombe SACD niso podprte in ponazorjene z razlogi, zakaj naj bi bila nefrancoska dela, ki so lahko uvožena iz drugih držav članic, slabše kakovosti kot dela, ki jih bo financirala skupina France Télévisions. Res je, da zavezujoča obveznost izvirnega ustvarjanja, ki je absolutno in glede na konkurente večja, prispeva k socialnim in kulturnim potrebam francoske družbe in je z njimi neposredno povezana, saj mora program skupine France Télévisions zaradi obveznosti javne službe splošnega pomena zadostiti tem potrebam.

(93)

Ob upoštevanju podatkov, ki jih je predložila Francoska republika, je treba to pozitivno presojo opredelitve in nadzora naloge javne službe, ki jo opravlja skupina France Télévisions, razširiti na mehanizme, ki se uporabljajo za zagon pomembnih novih storitev v smislu sporočila o radioteleviziji, ki je začelo veljati po sklepu o začetku tega postopka. Te storitve, s katerimi se radiotelevizijska programska ponudba širi na novih nosilcih ali v novih formatih, so vključene v specifikacije in pogodbe o ciljih in sredstvih s skupino France Télévisions, v katerih so navedene in natančneje opredeljene zakonsko določene naloge javne službe splošnega gospodarskega pomena. Ti dokumenti so, kot je navedeno zgoraj, sprejeti z odlokom, tako da za predvidene in morebitne druge nove storitve veljajo isti posebni postopki predhodnega posvetovanja in naknadnega nadzora letnega izvajanja kot za te naloge.

(94)

Zato je očitno, da so opredelitev naloge javne službe, ki je prenesena na skupino France Télévisions, in povezani mehanizmi nadzora skladni s pravili in načeli iz sporočila o radioteleviziji, ki izhajajo iz sodne prakse sodišč Unije.

VI.2.2   Sorazmernost in preglednost javnega financiranja

(95)

Mehanizem financiranja, ki ga je priglasila Francoska republika in katerega del je letna pomoč kot nadomestilo za omejitev in nato ukinitev oglasnih sporočil, je lahko trajen in lahko obstaja po datumu ukinitve oglasnih sporočil, predvidenem v zakonu, ki je novembra 2011.

(96)

Letno javno financiranje bo vključevalo dodelitev dela sredstev iz televizijske naročnine (contribution à l’audiovisuel public, prej redevance) in letno pomoč, določeno z zakonom št. 2009-258 z dne 5. marca 2009. Veljavni pomoči, ki jo je Komisija potrdila v odločbi z dne 20. aprila 2005 in ki je predvideni mehanizem ne spreminja, bo torej dodana proračunska pomoč, katere natančni znesek bo vsako leto za tekoče leto določen v zakonu o javnih financah. Francoska republika v pripombah pojasnjuje, da bo znesek letne pomoči pred vsakim poslovnim letom predhodno določen na podlagi predvidenih neto stroškov javne storitve.

(97)

Prav to izhaja iz okvirnih ocen, ki so jih francoski organi predložili v odgovoru na dvome, ki jih je Komisija izrazila v sklepu o začetku postopka. Komisija ugotavlja, da francoski organi trdijo, da so napovedi iz poslovnega načrta okvirne, in se strinja, da je za podjetje, ki opravlja nalogo javne službe in mora zanjo predvideti večletne izdatke, koristno imeti finančni okvir, določen v poslovnem načrtu, ki je vključen v dodatek k pogodbi o ciljih in sredstvih. Skupna okvirna javna sredstva, ki so v njem navedena, kljub temu ostajajo povezana z zneski bruto stroškov opravljanja te storitve, predvidenimi za obdobje 2010–2012, čeprav so nižja od teh stroškov.

(98)

Ob upoštevanju sorazmerne predvidljivosti bruto stroškov, ki nihajo manj kot komercialni prihodki, na podlagi katerih se določijo neto stroški, okvirne številke iz poslovnega načrta a priori potrjujejo trditev Francoske republike, da je merilo neto stroškov javne storitve odločilno za določitev letnega zneska pomoči v prihodnosti. Tako bo obveznost državnega finančnega nadomestila, uvedena z zakonom št. 2009-258 z dne 5. marca 2009, operativni dogodek za priglašeno proračunsko pomoč brez pogojevanja njenega zneska glede na morebitno oceno, kakšni bi bili prihodki iz oglaševanja, izgubljeni zaradi ukinitve oglasnih sporočil.

(99)

Zdi se, da je tak pristop objektivno upravičen. Zaradi trajne narave pomoči bi namreč določitev zneska pomoči glede na to, kakšni bi bili prihodki iz oglaševanja, če oglasna sporočila ne bi bila ukinjena z zakonom, na primer tako da se znesek pomoči določi glede na prihodke pred napovedjo in uvedbo reforme, morebiti prilagojene v skladu z razvojem trga televizijskega oglaševanja, postala vse bolj samovoljna. Če bi se tako znesek pomoči izračunaval glede na domnevne prihodke, bi znižanje bruto stroškov javne storitve, ki bi bilo večje od predvidenega in bi bilo na primer posledica sinergij, ki bi jih prinesla ustanovitev enotnega podjetja France Télévisions, lahko povzročilo tveganje za prekomerno nadomestilo iz javnih sredstev.

(100)

Način izračunavanja letne pomoči glede na strošek naloge javne službe, od katerega se odštejejo ustvarjeni neto komercialni prihodki, je poleg tega skladen z zavezo Francoske republike, odslej zapisano v členu 44 spremenjenega zakona št. 86-1067 o svobodi komunikacij in členu 2 odloka o finančnih odnosih med francosko državo in organizacijami v javnem avdiovizualnem sektorju, da javna sredstva, dodeljena skupini France Télévisions, ne bodo presegla neto stroškov obveznosti javne službe, ki jo ta opravlja. Kot opozarjajo francoski organi, se ta zaveza in omenjeni določbi polno uporabljajo za priglašeno proračunsko pomoč in mehanizem letnega javnega financiranja, katerega del bo ta pomoč.

(101)

Zato je način izračunavanja letne pomoči glede na neto stroške naloge javne službe – in od katerega se torej odštejejo ustvarjeni neto komercialni prihodki – sorazmeren v smislu sporočila Komisije o radioteleviziji.

(102)

V zvezi s tem nasprotne pripombe nekaterih zainteresiranih tretjih strani ne morejo ovreči te ugotovitve:

pripomb FFTCE, da nadomestilo za izpad prihodkov iz oglaševanja, ki niso del naloge javne službe, ne spada v financiranje te naloge, ni mogoče upoštevati, kot tudi ne pripomb M6 v zvezi z nihanji in torej nenatančnostjo ocen izgube komercialnih prihodkov; letni znesek pomoči bo moral biti predhodno določen glede na neto stroške javne storitve skupine France Télévisions, pri čemer so bile ocene zneskov, ki jih je predložila Francoska republika za leta 2010, 2011 in 2012, povsem okvirne,

pripombe M6, da bo domnevni neobstoj orodij za stroškovno računovodstvo v skupini France Télévisions, ki ga je ugotovilo francosko računsko sodišče, povzročil strukturno prekomerno nadomestilo, ker bo pomoč temeljila na neobjektivnih stroškovnih elementih, ter pripombe TF1 glede prekomernega nadomestila za neobvladovane in slabo vodene stroške niso utemeljene; prvič, računsko sodišče je oktobra 2009 ugotovilo, da ni orodij za upravljanje usmerjanja, ki bi na ravni skupine France Télévisions povezalo orodja za stroškovno računovodstvo odvisnih družb, ne pa da ni popolnoma nobenega orodja za stroškovno računovodstvo; vsaka družba v skupini France Télévisions ima stroškovno računovodstvo,

drugič, presoja združljivosti nadomestila z notranjim trgom se v nasprotju s presojo obstoja gospodarske prednosti skupine France Télévisions ne nanaša na stroške, ki bi jih povprečno, dobro vodeno podjetje v tem sektorju lahko imelo pri opravljanju storitve splošnega pomena, ampak na stroške, ki jih bo skupina France Télévisions dejansko imela, kar torej vključuje predvideno znižanje v prihodnosti; kot je navedeno zgoraj, bo skupni znesek javnih sredstev, ki ga bo treba izplačati skupini France Télévisions, a priori nižji od stroškov, ki bodo nastali pri opravljanju javne storitve, in bo določen tako, da po odbitku neto komercialnih prihodkov ne bo prekomernih nadomestil.

(103)

Te pripombe, ki v zvezi s predhodno določitvijo zneska letnih pomoči niso utemeljene, pa ne upoštevajo obstoja mehanizmov naknadnega nadzora. Kot bo namreč podrobno prikazano spodaj, bodo predhodni letni določitvi zneska pomoči v zakonu o javnih financah za proračunsko leto sledili mehanizmi za naknadni nadzor in, če bo potrebno, za vračilo.

(104)

V sporočilu o radioteleviziji je določeno, da morajo države članice zagotoviti ustrezne mehanizme, da ne bi prihajalo do plačevanja prekomernih nadomestil, tako da izvajajo redne nadzore porabe javnih sredstev. Učinkovitost nadzora, kot je pojasnjena v sporočilu, mora izhajati iz rednega izvajanja in tega, da ga izvaja neodvisni subjekt, v povezavi z mehanizmi za vračilo morebitnih prekomernih nadomestil ali pravilno dodelitev morebitnih rezerv, ki ne presegajo 10 % letnih stroškov javne storitve, v naslednjem letu na eni strani in morebitnega navzkrižnega subvencioniranja na drugi strani.

(105)

V členu 44 zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 je navedeno, da „javna sredstva, dodeljena organizacijam v javnem avdiovizualnem sektorju kot nadomestilo za obveznosti javne službe, ki jo opravljajo, ne presegajo zneska stroškov izvajanja teh obveznosti.“ Ta določba izhaja iz zavez Francoske republike, da bo izrecno uzakonila načelo prepovedi prekomernih nadomestil za obveznosti javne službe, v okviru postopka, v katerem je Komisija 20. aprila 2005 izdala odločbo o združljivosti uporabe sredstev iz naročnine (14).

(106)

V členu 2 odloka št. 2007-958 z dne 15. maja 2007 o finančnih odnosih med državo in organizacijami v javnem avdiovizualnem sektorju je vključeno besedilo člena 53 zakona z dne 30. septembra 1986, pri čemer se upoštevajo „neposredni in posredni prihodki iz opravljanja obveznosti javne službe“, in pojasnjeno, da se stroški izvajanja naloge javne službe določijo na podlagi ločenih računov. Člen 3 odloka določa, da morajo skupina France Télévisions in njene odvisne družbe spoštovati običajne tržne pogoje pri vseh svojih komercialnih dejavnostih in da zunanja organizacija pripravi letno poročilo o izvajanju te obveznosti, ki ga predloži pristojnemu ministru, narodni skupščini in senatu. Na to določbo so se nanašale tudi zaveze Francoske republike, povzete v odločbi Komisije z dne 20. aprila 2005, navedeni v uvodni izjavi 7.

(107)

Splošno sodišče Unije je odločilo, da določbe, s katerimi je uzakonjena prepoved prekomernega nadomestila, ter nadzor in preverjanje pogojev, pod katerimi skupina France Télévisions opravlja komercialne dejavnosti, popolnoma odgovarjajo na pomisleke, ki jih je Komisija izrazila v postopku, v katerem je bila sprejeta odločba z dne 20. aprila 2005 (15). Poleg tega je Splošno sodišče potrdilo, da so naknadni nadzori spoštovanja teh zavez ustrezni (16).

(108)

Komisija je prejela in proučila poročili o izvajanju členov 2 in 3 odloka za poslovni leti 2007 in 2008 (poročili, pripravljeni na podlagi člena 3 odloka, so za leto 2007 potrdili revizorji družb PriceWaterhouseCoopers in KPMG in za leto 2008 revizorji družbe Cabinet Rise) ter osnutek poročila iz člena 2 za leto 2009. Iz razpoložljivih poročil je razvidno, da javna sredstva, dodeljena skupini France Télévisions, niso presegla neto stroškov izvajanja obveznosti javne službe, ki jo opravlja, in da je skupina France Télévisions spoštovala običajne tržne pogoje pri vseh svojih komercialnih dejavnostih. To torej izključuje morebitno navzkrižno subvencioniranje med komercialnimi dejavnostmi in dejavnostmi javne službe. Priprava zadevnih poročil poleg tega kaže, da je z obstoječimi računovodskimi orodji možno voditi evidence stroškov in virov javne službe za različne televizije skupine France Télévisions v nasprotju s tem, kar trdi zlasti M6.

(109)

Pravila o naknadnem nadzoru javnih sredstev, določena z odlokom št. 2007-958, se bodo uporabljala za priglašeno proračunsko pomoč. Skupna javna sredstva, dodeljena skupini France Télévisions, od vzpostavitve nadzora niso zadoščala za pokritje neto stroškov izvajanja obveznosti javne službe, tako da se vprašanje morebitne dodelitve prekomernega nadomestila ni postavilo. Zdi se, da je v srednjeročnih napovedih stroškov in prihodkov, povzetih v poslovnem načrtu in navedenih v preglednici 1 zgoraj, za leto 2012 predviden majhen presežek, ki bi praviloma, če bi se uresničil in ne bi bil potreben za pokritje primanjkljajev, predvidenih za leti 2010 in 2011, moral biti prednostno dodeljen za stroške avdiovizualnega ustvarjanja.

(110)

Vsekakor se Francoska republika, da bi obstoječi mehanizem uskladila z novimi pojasnili, uvedenimi leta 2009 s sporočilom o radioteleviziji, zavezuje, da bo spremenila člen 2 odloka št. 2007-958 z dne 15. maja 2007, tako da bo:

zagotovila, da je letno poročilo o ločenih računih tako kot poročilo iz člena 3 predmet nadzora zunanje organizacije, katere izbiro odobri minister za komunikacije, ter da se poročilo predloži temu ministru, narodni skupščini in senatu in pripravi na stroške skupine France Télévisions,

izpopolnila funkcionalni mehanizem za zagotavljanje, da se morebitna prekomerna nadomestila in navzkrižno subvencioniranje, ki bi jih razkrili ločeni računi in ne bi bila skladna s členom 53 zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij in sporočilom o radioteleviziji, dejansko vrnejo.

(111)

V teh okoliščinah je očitno, da bo Francoska republika vzpostavila ustrezne mehanizme za izvajanje rednih in učinkovitih nadzorov porabe javnih sredstev, da bi preprečila prekomerna nadomestila ali navzkrižno subvencioniranje, kot je določeno v sporočilu o radioteleviziji.

(112)

Ob upoštevanju navedenega je očitno, da bodo morebitne omejitve konkurence zaradi prisotnosti skupine France Télévisions na komercialnih trgih, kjer bo dejavna še po dokončanju reforme, navsezadnje omejene. Verjetno bo ta prisotnost zelo omejena, reforma pa bo predvidoma vsaj delno učinkovala tako, da se bo povpraševanje po oglaševanju na televiziji preneslo na konkurente skupine France Télévisions.

(113)

Kot je navedeno v pismu, ki ga je objavilo sedem zasebnih radiev oziroma televizij, bi dokončanje reforme z ukinitvijo oglasnih sporočil na France Télévisions „zasebnim medijem dalo zagon, ki ga potrebujejo“, medtem ko bi ohranitev oglasnih sporočil „imela škodljive posledice za vse francoske medije in bi bistveno spremenila gospodarske možnosti akterjev…“ (17).

(114)

Z drugimi besedami, delni umik skupine France Télévisions in osredotočenje na ravni strukture prihodkov – komercialnih prihodkov ali javnih nadomestil – na razširjanje programov, ki ustrezajo njeni nalogi splošnega pomena, in to brez neposrednega finančnega prispevka za gledalstvo, zmanjšujeta morebitne omejitve konkurence na konkurenčnih trgih, na katerih deluje skupina France Télévisions. S tem umikom se odpira prostor, ki bi ga lahko prevzeli novi udeleženci ali akterji, ki so trenutno manj prisotni na oglaševalskem trgu, in dolgoročno razgibali konkurenco.

(115)

Iz tega izhaja, da bo glede na predložene podatke in zaveze, ki jih je sprejela Francoska republika, cilj javnega financiranja skupini France Télévisions omogočiti, da krije neto stroške, nastale zaradi izvajanja njenih obveznosti, financiranje pa bo moralo biti omejeno na te stroške in bo predmet naknadnih nadzorov, ki izpolnjujejo merila iz veljavnega sporočila o radioteleviziji. Ker bo skupina France Télévisions poleg tega manj prisotna na konkurenčnih trgih, predvidena pomoč ne bo mogla tako vplivati na razvoj trgovine, da bi to bilo v nasprotju z interesom Unije, s čimer so izpolnjeni pogoji uporabe člena 106(2) PDEU.

(116)

Poleg tega se Francoska republika zavezuje, da bo Komisiji predložila letna poročila do leta 2013, ko bo končana reforma javnih avdiovizualnih medijev, kar bo omogočilo spremljanje vidikov izvajanja reforme, ki so najpomembnejši z vidika pravila o državnih pomočeh, to so letna nadomestila in mehanizmi naknadnega nadzora, pogoji, pod katerimi skupina France Télévisions opravlja komercialne dejavnosti, razvoj njenega položaja na trgu in letno izvajanje pogodbe o ciljih in sredstvih.

(117)

Ta zaveza lahko ob upoštevanju obsežnosti reforme, inovacij, ki jih uvaja v financiranje storitve, ki jo opravlja skupina France Télévisions, njenih posledic za gibanje stroškov in prihodkov skupine France Télévisions ter negotovega gospodarskega okolja na trgih, ki vpliva na komercialne prihodke skupine France Télévisions in njenih konkurentov, Komisiji omogoči, da preverja in pozorno spremlja izvajanje reforme ter zavez, ki jih je Francoska republika sprejela v tem postopku.

(118)

Komisija je v sklepu o začetku postopka izrazila pomisleke glede morebitnega obstoja vsebinske povezave med prihodki iz novih davkov na oglaševanje in elektronske komunikacije in letno pomočjo, ki se od leta 2010 izplačuje skupini France Télévisions. Taka povezava, če bi jo bilo mogoče dokazati, bi povzročila, da bi bilo treba ta davka šteti za sestavni del pomoči in da zanju velja proučitev združljivosti te pomoči z notranjim trgom. Čeprav je zlasti ob upoštevanju datuma začetka veljavnosti in izvajanja zakona št. 2009-258 z dne 5. marca 2009 o javnih avdiovizualnih medijih mogoče izključiti obstoj take povezave za leto 2009, bi glede na izjave najvišjih francoskih organov ostal dvom glede prihodnosti.

(119)

Iz sodne prakse Sodišča, ki je bila potrjena s sodbo z dne 22. decembra 2008 v postopku za predhodno odločanje v zadevi Régie Networks (C-333/07, točka 99), izhaja da „za to, da bi bila dajatev lahko sestavni del ukrepa pomoči, mora na podlagi upoštevne nacionalne zakonodaje med takso in pomočjo obstajati stvarna zveza v takem smislu, da so prihodki od dajatve nujno namenjeni financiranju pomoči in nanjo neposredno vplivajo ter posledično neposredno vplivajo na presojo združljivosti s skupnim trgom“ (18). Pogoja uporabe, ki ju je določilo Sodišče, to sta upoštevna nacionalna zakonodaja in neposreden vpliv na znesek pomoči, sta proučena v nadaljevanju.

(120)

Po francoskem pravu je v skladu s členom 36 sistemskega zakona z dne 1. avgusta 2001 o zakonu o javnih financah dodelitev francoskih državnih sredstev drugi pravni osebi mogoča le na podlagi določbe zakona o javnih financah. Zakon o javnih financah bi torej moral izrecno določati, da bo prihodek od davkov na oglaševanje in elektronske komunikacije, ki sta bila uvedena z zakonom št. 2009-258 z dne 5. marca 2009, delno ali v celoti dodeljen za financiranje skupine France Télévisions. Do sedaj taka določba ni bila sprejeta. Francoska republika se zavezuje, da bo v prihodnosti v skladu z določbami člena 108(3) PDEU Komisiji poslala novo uradno obvestilo o kakršni koli načrtovani spremembi strukture pomoči. V teh okoliščinah ni mogoče dokazati zavezujoče vsebinske povezave med priglašeno pomočjo in novima davkoma na podlagi nacionalnega prava v smislu sodne prakse Sodišča.

(121)

Še več, očitno je, da bo prevladujoče merilo za določitev letnega zneska proračunske pomoči, ki bo dopolnil predvideni znesek sredstev, dodeljenih iz televizijske naročnine, merilo zneska neto stroškov obveznosti javne službe, ki jih nosi skupina France Télévisions, in ne merilo prihodkov iz novih davkov. Predvideni stroški javne storitve so in bodo ocenjeni v pogodbi o ciljih in sredstvih na podlagi člena 53 spremenjenega zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij, letna pomoč, predvidena v osnutku zakona o javnih financah, bo usklajena s predvidenimi neto stroški, treba pa bo ugotoviti skladnost napovedi in poslovnih izidov, in če je smiselno, to naknadno popraviti v okviru poročila, predvidenega za izvajanje člena 2 odloka št. 2007-958 z dne 15. maja 2007 o finančnih odnosih med državo in organizacijami v javnem avdiovizualnem sektorju. Ker stroški nastanejo neodvisno od sredstev, zbranih z davkoma, prihodek iz davkov ne more neposredno vplivati na znesek pomoči. Poleg tega je očitno, da so davčne stopnje v zakonu, ki ga je izglasoval parlament, nižje od davčnih stopenj, ki jih je sprva predvidela francoska vlada, ne da bi se to kazalo kot istočasno in sorazmerno znižanje pomoči, ki se izplačuje skupini France Télévisions.

(122)

Ob upoštevanju navedenega davka na oglaševanje in elektronske komunikacije, uvedena z zakonom št. 2009-258 z dne 5. marca 2009, nista sestavni del pomoči in zato ne smeta biti vključena v presojo združljivosti te pomoči z notranjim trgom v nasprotju s trditvami nekaterih zainteresiranih tretjih strani, to je ACT, FFTCE, združenja zasebnih televizij, M6 in TF1.

(123)

Ta ugotovitev ne posega v združljivost teh davkov in njunih posebnih določb kot ločenih ukrepov s pravom Unije, zlasti – kar zadeva davek na elektronske komunikacije – v zvezi z vprašanji, ki so bila proučena v okviru postopka za ugotavljanje kršitev št. N 2009/5061, ob upoštevanju Direktive 2002/20/ES ali Direktive Evropskega parlamenta in sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (19).

(124)

Poleg tega je Komisija seznanjena z izjavo Francije o izključitvi teh davkov s področja priglasitve, ki je predmet tega sklepa.

VII.   UGOTOVITEV

(125)

Ob upoštevanju navedenega Komisija ugotavlja, da se letna proračunska pomoč skupini France Télévisions, ki se izvaja v skladu z zgornjimi navedbami, lahko razglasi za združljivo z notranjim trgom na podlagi člena 106(2) PDEU v skladu z načeli in pravili, določenimi za storitve javne radiotelevizije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Državna pomoč, ki jo Francoska republika namerava izvajati za skupino France Télévisions v obliki letne proračunske pomoči na podlagi točke VI člena 53 spremenjenega zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacij, je združljiva z notranjim trgom v skladu s členom 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Izvajanje te pomoči se zato odobri.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Francosko republiko.

V Bruslju, 20. julija 2010

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Podpredsednik


(1)  UL C 237, 2.10.2009, str. 9.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  Odločba Komisije 2004/838/ES (UL L 361, 8.12.2004, str. 21).

(4)  Odločba Komisije C(2005) 1166 konč. (UL C 235, 30.9.2005).

(5)  Odločba Komisije C(2008) 3506 konč. (UL C 242, 23.9.2008).

(6)  Odločba Komisije 2009/C 237/06 (UL C 237, 2.10.2009, str. 9).

(7)  Oglati oklepaji […] pomenijo, da je namesto zaupnih podatkov naveden njihov razpon.

(8)  Glej Odločbo C(2005) 1166 konč., točke 65 do 72.

(9)  UL C 257, 27.10.2009, str. 1.

(10)  UL L 108, 24.4.2002, str. 21.

(11)  Sodba Sodišča z dne 24. julija 2003 v zadevi C-280/00, Altmark Trans, Recueil 2003, str. I-7747, točke 88 do 93.

(12)  UL L 318, 17.11.2006, str. 17.

(13)  Glej sklep o začetku postopka, točke 68 do 75.

(14)  Glej Odločbo C(2005) 1166 konč., točke 65 do 72.

(15)  Sodba z dne 11. marca 2009 v zadevi T-354/05, TF1 proti Komisiji (Recueil 2009, str. II-00471, točke 205 do 209).

(16)  Glej v tem smislu sodbo z dne 1. julija 2010 v združenih zadevah T-568/08 in T-573/08, M6 in TF1 proti Komisiji (zlasti točko 115 in naslednje, še neobjavljena v ZOdl.).

(17)  Pismo predsednikov TF1, M6, Canal +, Next Radio TV, NRJ, RTL in Locales TV predsedniku republike z dne 21. junija 2010, 24. junija 2010 objavljeno na naslovu: http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20100623trib0a00523461/france-televisions-les-medias-prives-insistent-pour-mettre-fin-a-la-publicite-.html

(18)  Sodba z dne 22. decembra 2008, ZOdl., str. I-10807. Glej tudi sodbo z dne 15. junija 2006 v združenih zadevah C-393/04 in C-41/05, Air Liquide Industries Belgium (Recueil 2006, str. I-5293, točka 46).

(19)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/63


SKLEP KOMISIJE

z dne 1. marca 2011

o spremembi Odločbe 2007/76/ES o izvajanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v zvezi z medsebojno pomočjo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1165)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/141/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) (1), in zlasti členov 6(4), 7(3), 8(7), 9(4), 10(3), 12(6), 13(5) in 15(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 22. decembra 2006 sprejela Odločbo 2007/76/ES o izvajanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v zvezi z medsebojno pomočjo (2).

(2)

Odločba 2007/76/ES je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2008/282/ES (3), da se določijo načela za obvestilo o izvršilnih ukrepih, informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih po poslanem opozorilu, in usklajevanje tržnega nadzora ter izvršilne dejavnosti.

(3)

Zahteve iz Odločbe 2007/76/ES glede izbrisov v podatkovni zbirki iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 2006/2004 glede rednih obvestil je treba pregledati na podlagi pridobljenih izkušenj pri mrežah za sodelovanje pri izvrševanju.

(4)

Prav tako je primerno pojasniti pravila, ki urejajo obveznosti usklajevalnega pristojnega organa, sodelovanje pri usklajenih izvršilnih dejavnostih in minimalne informacije, ki jih je treba predložiti v okviru teh dejavnosti.

(5)

Uskladiti je treba Odločbo 2007/76/ES z mnenjem 6/2007 (4) Delovne skupine o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) in mnenjem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (6).

(6)

Odločbo 2007/76/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 2006/2004 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2007/76/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 364, 9.12.2004, str. 1.

(2)  UL L 32, 6.2.2007, str. 192.

(3)  UL L 89, 1.4.2008, str. 26.

(4)  Mnenje 6/2007 o vprašanjih varstva podatkov, povezanih s sistemom sodelovanja na področju varstva potrošnikov (SSVP) 01910/2007/EN, WP 139, sprejeto 21. septembra 2007.

(5)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(6)  Mnenje ENVP ref. 2010-0692.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2007/76/ES se spremeni:

1.

Točka 2.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.3.

Če dogovora ni mogoče doseči, zaprošeni organ najpozneje v štirinajstih dneh po prejemu prošnje preko enotnega povezovalnega organa odgovori organu prosilcu z vsemi ustreznimi razpoložljivimi informacijami, in navede izvedene ali načrtovane ukrepe v zvezi s preiskavo ali izvrševanjem (vključno z roki). Zaprošeni organ redno in vsaj vsake tri mesece sporoči organu prosilcu novosti v zvezi z zadevnimi ukrepi, dokler:

(a)

se organu prosilcu ne pošljejo katere koli ustrezne informacije, potrebne za ugotovitev, ali je prišlo do kršitve znotraj Skupnosti, oziroma za ugotovitev, ali obstaja utemeljen sum, da bi do kršitve lahko prišlo, ali

(b)

je bila kršitev znotraj Skupnosti prekinjena ali je bila prošnja neutemeljena.“

2.

V točki 2.1.5 se dodajo naslednji odstavki:

„Pristojni organ takoj, ko izve, da prošnja za medsebojno pomoč v skladu s členi 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 2006/2004 vsebuje napačne podatke, ki jih ni mogoče drugače popraviti, zaprosi Komisijo, da takoj, ko je tehnično mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje v sedmih dneh, odstrani podatke iz baze podatkov.

Vse druge informacije v zvezi s prošnjami za medsebojno pomoč v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 2006/2004 se odstranijo iz podatkovne zbirke pet let po zaključku primera.“

3.

V točki 2.2.2 se doda naslednji odstavek:

„Utemeljena opozorila se črtajo iz podatkovne zbirke pet let po izdaji.“

4.

V poglavju 4 se naslov nadomesti z naslednjim:

„4.   POGLAVJE 4 – DOSTOP DO IZMENJANIH INFORMACIJ IN VARNOST PODATKOV“.

5.

Vstavita se točki 4.3 in 4.4:

„4.3.   Dostop Komisije do podatkov

Dostop Komisije do podatkov je omejen na tisto, kar se zahteva v skladu z Uredbo (ES) št. 2006/2004. To vključuje dostop do opozoril v skladu s členom 7(1), obvestil v skladu s členoma 7(2) in 8(6) in informacij glede usklajevanja tržnega nadzora in izvršilnih dejavnosti v skladu s členom 9 in pogoji iz člena 15(5) Uredbe (ES) št. 2006/2004.

4.4.   Občutljivi podatki

Obdelava osebnih podatkov, ki so povezani z rasnim ali etničnim izvorom, političnim mnenjem, vero, pripadnostjo sindikatu, zdravjem in spolnim življenjem, je s strani pristojnih organov prepovedana, razen, če je izpolnjevanje obveznosti iz Uredbe (ES) št. 2006/2004 onemogočeno in je obdelava podatkov dovoljena z Direktivo 95/46/ES.

Uporaba osebnih podatkov, ki so povezani s prekrški, domnevnimi prekrški in varnostnimi ukrepi, je omejena na posebne namene medsebojne pomoči, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 2006/2004.“

6.

Poglavje 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   POGLAVJE 6 – USKLAJEVANJE TRŽNEGA NADZORA IN IZVRŠILNIH DEJAVNOSTI

6.1.   Pri uporabi člena 9(2) Uredbe (ES) št. 2006/2004 se lahko organi, ki so se strinjali, da bodo usklajevali izvršilne dejavnosti, odločijo za vse potrebne korake za ustrezno usklajevanje, ki jih bodo izvajali po svojih najboljših močeh.

6.2.   Pristojni organ lahko po posvetovanju z organom prosilcem zavrne povabilo k sodelovanju pri usklajenih izvršilnih dejavnostih, če:

(a)

so sodni organi v državi članici zaprošenega organa ali organa prosilca glede istih kršitev znotraj Skupnosti in proti istim prodajalcem ali dobaviteljem že uvedli kazenske preiskave ali sodni postopek oziroma izdali pravnomočno sodbo;

(b)

ga po ustrezni preiskavi ne zadevajo kršitve znotraj Skupnosti.

Če pristojni organ zavrne povabilo k sodelovanju pri usklajenih izvršilnih dejavnostih, navede razloge za svojo odločitev.

Ta točka ne posega v uporabo členov 6 in 8 Uredbe (ES) št. 2006/2004.

6.3.   Za izpolnitev svojih zahtev v skladu s členom 9(2) Uredbe (ES) št. 2006/2004 se lahko vsi zadevni pristojni organi odločijo, da eden izmed njih usklajuje izvršilni ukrep. Pristojni organi ob upoštevanju posebnosti vsakega primera načeloma imenujejo kot usklajevalni organ tisti organ, na območju katerega ima trgovec sedež ali glavno območje dejavnosti ali na območju katerega se nahaja večje število zadevnih potrošnikov.

6.4.   Komisija olajša usklajevanje dejavnosti v skladu s členoma 9(1) in 9(2) Uredbe (ES) št. 2006/2004, če je k temu povabljena.

6.5.   Pristojni organ, ki je določen kot usklajevalni organ v skladu s 6.3, je odgovoren vsaj za:

(a)

ustrezno vodenje komunikacije med organi, ki sodelujejo v usklajenih aktivnostih;

(b)

pripravo osnutka kratkega zbirnega sporočila ob zaključku usklajene aktivnosti, kadar je to primerno;

(c)

zaključevanje usklajene izvršilne dejavnosti v bazi podatkov takoj, ko je to tehnično mogoče in v vsakem primeru najpozneje sedem dni po tem, ko zadevni organ prosilec zaključi zadnjo prošnjo za medsebojno pomoč, izdano med dvema pristojnima organoma, ki sodelujeta pri usklajenih izvršilnih dejavnostih.

Obveznosti usklajevalnega organa ne vplivajo na zahteve po informacijah, ki so dolžnost drugih udeleženih pristojnih organov v skladu z Uredbo (ES) št. 2006/2004 in njenimi izvedbenimi predpisi.

6.6.   Poleg zahtev po informacijah, ki so potrebne za medsebojno pomoč v skladu s členi 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 2006/2004, ko se pristojni organ odloči, da k usklajevanju izvršilnih dejavnosti povabi druge organe, zagotovi vsaj naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o pristojnem organu, ki vabi k usklajevanju izvršilnih dejavnosti;

(b)

ime prodajalca ali dobavitelja;

(c)

ime izdelka ali storitve;

(d)

klasifikacijsko oznako;

(e)

oglaševanje ali vključen prodajni medij;

(f)

pravno podlago;

(g)

kratek povzetek kršitve;

(h)

povzetek ciljev usklajenih dejavnosti.“


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/66


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. marca 2011

o spremembi Odločbe 97/80/ES o določbah za izvajanje Direktive Sveta 96/16/ES o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

(2011/142/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov (1) ter zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje, pridobljene pri uporabi Odločbe Komisije 97/80/ES z dne 18. decembra 1996 o določbah za izvajanje Direktive Sveta 96/16/ES o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov (2), so pokazale, da je potrebna podrobnejša razčlenitev največjih mlečnopredelovalnih podjetij.

(2)

Zato je treba Odločbo 97/80/ES ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 97/80/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 78, 28.3.1996, str. 27.

(2)  UL L 24, 25.1.1997, str. 26.


PRILOGA

V Prilogi II k Odločbi 97/80/ES se tabele D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 in G.5 nadomestijo z naslednjim:

„TABELA D

Podjetja  (1) po količini zbranega mleka v enem letu

Država …

Stanje 31. decembra …

Razredi po količini (tone/leto) zbranega mleka

Število podjetij

Zbrano mleko

v 1 000 t

5 000 in manj

5 001 do 20 000

20 001 do 50 000

50 001 do 100 000

100 001 do 300 000

300 001 do 400 000

400 001 do 500 000

500 001 do 750 000

750 001 do 1 000 000

več kot 1 000 000

Skupaj


TABELA E

Zbiralni centri  (2) po količini zbranega mleka v enem letu

Država …

Stanje 31. decembra …

Razredi po količini (tone/leto) zbranega mleka

Število

Zbrano mleko

v 1 000 t

1 000 in manj

1 001 do 5 000

5 001 do 20 000

20 001 do 50 000

50 001 do 100 000

več kot 100 000

Skupaj


TABELA F

Podjetja  (3) po količini obdelanega mleka

Država …

Stanje 31. decembra …

Razredi po količini (tone/leto) obdelanega mleka

Število podjetij

Količina

v 1 000 t

5 000 in manj

5 001 do 20 000

20 001 do 50 000

50 001 do 100 000

100 001 do 300 000

300 001 do 400 000

400 001 do 500 000

500 001 do 750 000

750 001 do 1 000 000

več kot 1 000 000

Skupaj


TABELA G.1

Podjetja  (4) po letni proizvodnji nekaterih skupin mlečnih proizvodov

Država …

Stanje 31. decembra …

Skupine proizvodov: SVEŽI PROIZVODI (1)

Razredi po količini (tone/leto) proizvodnje

Število podjetij

Letna proizvodnja

(v 1 000 t)

1 000 in manj

1 001 do 10 000

10 001 do 30 000

30 001 do 50 000

50 001 do 100 000

100 001 do 150 000

150 001 do 200 000

200 001 do 250 000

več kot 250 000

Skupaj


TABELA G.2

Podjetja  (5) po letni proizvodnji nekaterih skupin mlečnih proizvodov

Država …

Stanje 31. decembra …

Skupine proizvodov: KONZUMNO MLEKO (11)

Razredi po količini (tone/leto) proizvodnje

Število podjetij

Letna proizvodnja

(v 1 000 t)

1 000 in manj

1 001 do 10 000

10 001 do 30 000

30 001 do 100 000

100 001 do 150 000

150 001 do 200 000

200 001 do 250 000

več kot 250 000

Skupaj


TABELA G.3

Podjetja  (6) po letni proizvodnji nekaterih skupin mlečnih proizvodov

Država …

Stanje 31. decembra …

Skupine proizvodov: MLEČNI PROIZVODI V PRAHU (22)

Razredi po količini (tone/leto) proizvodnje

Število podjetij

Letna proizvodnja

(v 1 000 t)

1 000 in manj

1 001 do 5 000

5 001 do 20 000

20 001 do 25 000

več kot 25 000

Skupaj


TABELA G.4

Podjetja  (7) po letni proizvodnji nekaterih skupin mlečnih proizvodov

Država …

Stanje 31. decembra …

Skupine proizvodov: MASLO (23)

Razredi po količini (tone/leto) proizvodnje

Število podjetij

Letna proizvodnja

(v 1 000 t)

100 in manj

101 do 1 000

1 001 do 5 000

5 001 do 10 000

10 001 do 15 000

15 001 do 20 000

20 001 do 25 000

več kot 25 000

Skupaj


TABELA G.5

Podjetja  (8) po letni proizvodnji nekaterih skupin mlečnih proizvodov

Država …

Stanje 31. decembra …

Skupine proizvodov: SIR (vse vrste) (24)

Razredi po količini (tone/leto) proizvodnje

Število podjetij

Letna proizvodnja

(v 1 000 t)

100 in manj

101 do 1 000

1 001 do 4 000

4 001 do 10 000

10 001 do 15 000

15 001 do 20 000

20 001 do 25 000

več kot 25 000

Skupaj


(1)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(2)  V skladu s točko 2 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(3)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(4)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(5)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(6)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(7)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.

(8)  V skladu s točko 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 96/16/ES.“


4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/71


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. marca 2011

o nevključitvi etoksikvina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1265)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/143/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 (2) in (ES) št. 2229/2004 (3) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval etoksikvin.

(2)

V skladu s členom 24e Uredbe (ES) št. 2229/2004 je prijavitelj umaknil svojo podporo vključitvi aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS v dveh mesecih od prejema osnutka ocenjevalnega poročila. Zato je bila v zvezi z nevključitvijo etoksikvina sprejeta Odločba Komisije 2008/941/ES z dne 8. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te snovi (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(4)

Zahtevek je bil predložen Nemčiji, ki je bila kot država članica poročevalka imenovana z Uredbo (ES) št. 2229/2004. Časovno obdobje za pospešeni postopek je bilo upoštevano. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/941/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in proceduralnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Nemčija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 16. oktobra 2009 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter Komisiji posredovala prejete pripombe. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 20. avgusta 2010 Komisiji predstavila svoje sklepe o etoksikvinu (6). Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. januarja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu glede etoksikvina.

(6)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili številni pomisleki. Zaradi omejenega obsega toksikoloških podatkov ni bilo mogoče izvesti zlasti zanesljive ocene izpostavljenosti potrošnikov, izvajalcev in delavcev, saj podatki niso zadostovali za določitev sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), akutnega referenčnega odmerka (ARfD) in dopustne izpostavljenosti izvajalca tretiranja (AOEL). Predloženi podatki niso zadostovali tudi za določitev opredelitve ostankov za etoksikvin in njegove metabolite. Poleg tega ni bilo na voljo podatkov, s katerimi bi se v tehničnih specifikacijah potrdili možnost genotoksičnosti in ekotoksičnost nečistoče, ki je zaradi zaupnosti poimenovana kot nečistoča 7. Razpoložljivi podatki tako niso zadostovali za celovito oceno tveganj za okolje in neciljne organizme. Zato etoksikvin na podlagi razpoložljivih informacij ne izpolnjuje pogojev za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(7)

Komisija je vlagatelja pozvala, da predloži pripombe k rezultatom pregleda strokovnjakov. Poleg tega je Komisija vlagatelja v skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 pozvala, da predloži pripombe na osnutek poročila o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(8)

Toda kljub predloženim argumentom vlagatelja se nastalih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij, preučenih na srečanjih strokovnjakov Agencije, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo etoksikvin, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(9)

Etoksikvin se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(10)

Ta sklep ne vpliva na ponovno predložitev zahtevka za etoksikvin v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in poglavjem II Uredbe (ES) št. 33/2008.

(11)

Zaradi jasnosti je treba vnos za etoksikvin črtati iz Priloge k Odločbi 2008/941/ES.

(12)

Zato je primerno Odločbo 2008/941/ES ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Etoksikvin se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo etoksikvin, prekličejo do 3. septembra 2011;

(b)

se od datuma objave tega sklepa nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo etoksikvin, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 3. septembra 2012.

Člen 4

V Prilogi k Odločbi 2008/941/ES se črta vnos „etoksikvin“.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(3)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(4)  UL L 335, 13.12.2008, str. 91.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo etoksikvin. EFSA Journal 2010; 8(9):1710. [38 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1710. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.