ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.051.slv

Uradni list

Evropske unije

L 51

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
25. februar 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/126/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 21. februarja 2011 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 176/2011 z dne 24. februarja 2011 o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora ( 1 )

2

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 177/2011 z dne 24. februarja 2011 o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2010/2011

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 178/2011 z dne 24. februarja 2011 o 145. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

10

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 179/2011 z dne 24. februarja 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 180/2011 z dne 24. februarja 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

14

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/14/EU z dne 24. februarja 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve profoksidima kot aktivne snovi ( 1 )

16

 

 

SKLEPI

 

 

2011/127/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 24. februarja 2011 o spremembi Odločbe 2007/697/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1032)

19

 

 

2011/128/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 24. februarja 2011 o spremembi Odločbe 2007/863/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1033)

21

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 177/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 52, 3.3.2010)

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/1


SKLEP SVETA

z dne 21. februarja 2011

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa

(2011/126/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(6)(a) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da s tretjimi državami začne pogajanja o tem, da bi se nekatere določbe veljavnih dvostranskih sporazumov nadomestile s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji z Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike dosegla Sporazum o nekaterih vidikih zračnega prometa v skladu z mehanizmi in smernicami iz priloge k sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da s tretjimi državami začne pogajanja o tem, da bi se nadomestile nekatere določbe iz veljavnih dvostranskih sporazumov s sporazumom Skupnosti.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2010/144/ES (1) podpisan v imenu Skupnosti dne 30. novembra 2009, ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve.

(4)

Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 nadomestila Evropsko skupnost.

(5)

Sporazum je treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo iz člena 9(1) Sporazuma skupaj z naslednjim:

„Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 nadomestila Evropsko skupnost in od tega datuma izvršuje vse pravice in obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Sporazuma vsa sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan po njegovem sprejetju.

V Bruslju, 21. februarja 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 56, 6.3.2010, str. 15.


UREDBE

25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/2


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 176/2011

z dne 24. februarja 2011

o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (1) in zlasti člena 9a(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Funkcionalni bloki zračnega prostora so ključni za krepitev sodelovanja med državami članicami za izboljšanje učinkovitosti in ustvarjanje sinergij. V ta namen in zavoljo optimizacije vmesnika funkcionalnih blokov zračnega prostora na enotnem evropskem nebu bi morale zadevne države članice sodelovati med seboj, po potrebi pa lahko sodelujejo tudi s tretjimi državami.

(2)

Države članice morajo pri vzpostavljanju funkcionalnega bloka zračnega prostora upoštevati zahteve člena 9a Uredbe (ES) št. 550/2004.

(3)

Države članice, ki vzpostavljajo funkcionalni blok zračnega prostora, morajo dostaviti informacije Komisiji, Evropski agenciji za varnost v letalstvu, drugim državam članicam in drugim zainteresiranim stranem, s čimer jim dajo priložnost, da pošljejo svoje pripombe z namenom olajšati izmenjavo mnenj. Vendar države članice ne bi smele pošiljati tajnih informacij, poslovnih skrivnosti ali kakih drugih zaupnih informacij.

(4)

Informacije, ki se morajo dostaviti na podlagi te uredbe, bi morale odražati upoštevanje ciljev za funkcionalne bloke zračnega prostora in pomagati državam članicam zagotavljati skladnost z drugimi ukrepi v zvezi z enotnim evropskim nebom.

(5)

Da bi bili izmenjava informacij in predložitev pripomb olajšani, bi morali biti informacije, za katere se šteje, da so „primerne“, da se dostavijo državam članicam, Komisiji, Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA – European Aviation Safety Agency) in drugim zainteresiranim stranem, ter postopki za to izmenjavo informacij, jasno opredeljeni.

(6)

Zlasti bi morale zadevne države članice skupno dostavljati informacije in v skladu s tem dostavljati en sam niz informacij in dokumentarnih dokazov za vsak funkcionalni blok zračnega prostora.

(7)

Vzpostavitev funkcionalnega bloka zračnega prostora bi se morala šteti kot pravni proces, prek katerega morajo države članice krepiti sodelovanje med svojimi bloki zračnega prostora. Države članice bi morale v skladu z Uredbo (ES) št. 550/2004 sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev te zahteve najpozneje 4. decembra 2012.

(8)

Odločitev o tem, ali je bil funkcionalni blok zračnega prostora spremenjen, bi morala biti sprejeta na podlagi istih meril za vse države članice in bi morala biti omejena na tiste spremembe, ki znatno vplivajo na funkcionalni blok zračnega prostora in/ali sosednje funkcionalne bloke zračnega prostora ali države članice.

(9)

V skladu s členom 13a Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) bi se morale države članice in Komisija dogovoriti z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), da zagotovijo ustrezno obravnavo vseh varnostnih vidikov pri izvajanju enotnega evropskega neba.

(10)

Ta uredba ne vpliva na interese varnostne ali obrambne politike držav članic in z njimi povezane potrebe po zaupnosti v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 549/2004.

(11)

V skladu s členom 83 Čikaške konvencije bodo tiste države članice, ki vzpostavijo funkcionalni blok zračnega prostora, morale pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO – International Civil Aviation Organization) registrirati sporazume ali dogovore glede blokov funkcionalnega zračnega prostora in vse njihove morebitne poznejše spremembe.

(12)

Vzpostavitev funkcionalnih blokov zračnega prostora, ki bi povzročila spremembe meja letalskih informativnih območij (FIR – Flight Information Region) Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) ali zmogljivosti in služb, ki se zagotavljajo znotraj navedenih meja, bi morala ostati predmet procesa načrtovanja zračne navigacije pri ICAO in postopka za spreminjanje načrtov zračne navigacije pri ICAO.

(13)

Države članice bi morale zagotavljati, da pri vzpostavljanju funkcionalnega bloka zračnega prostora učinkovito izpolnjujejo svoje varnostne obveznosti. Morale bi izkazovati in zagotavljati potrebno jamstvo, da bo funkcionalni blok zračnega prostora vzpostavljen in upravljan varno ter da se bo nanašal na elemente upravljanja varnosti, ki jih države članice in izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa uporabljajo v zvezi z vzpostavitvijo funkcionalnih blokov zračnega prostora, s poudarkom na varnostnih vlogah in odgovornostih vsakega od njih.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za:

1.

informacije, ki jih morajo zadevne države članice dostaviti Komisiji, Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA), drugim državam članicam in zainteresiranim stranem pred vzpostavitvijo in spreminjanjem funkcionalnega bloka zračnega prostora;

2.

postopke za dostavljanje informacij stranem iz točke 1 in predložitev pripomb teh strani, preden se Komisija uradno obvesti o funkcionalnem bloku zračnega prostora.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve iz člena 2 Uredbe (ES) št. 549/2004.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zadevne države članice“ so države članice, ki so se vzajemno dogovorile, da vzpostavijo funkcionalni blok zračnega prostora iz Uredbe (ES) št. 550/2004;

2.

„zainteresirane strani“ so tretje države, ki mejijo na funkcionalni blok zračnega prostora, zadevni uporabniki zračnega prostora ali skupine uporabnikov zračnega prostora in organi, ki zastopajo zadevno osebje, ter izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa, sosednji tistim v funkcionalnem bloku zračnega prostora.

Člen 3

Prikaz skladnosti

Zadevne države članice skupno dostavijo informacije, določene v Prilogi k tej uredbi, da dokažejo izpolnjevanje zahtev iz člena 9a Uredbe (ES) št. 550/2004.

Člen 4

Postopek za izmenjavo informacij za nove funkcionalne bloke zračnega prostora

1.   Zadevne države članice dostavijo informacije iz Priloge Komisiji najpozneje 24. junija 2012. Najpozneje en teden po prejemu teh informacij jih da Komisija na voljo agenciji EASA, drugim državam članicam in zainteresiranim stranem, da bi dale pripombe nanje.

2.   Pripombe agencije EASA, drugih držav članic in zainteresiranih strani se predložijo Komisiji najpozneje dva meseca po prejemu informacij. Komisija nemudoma sporoči prejete pripombe in svoje lastne pripombe zadevnim državam članicam.

3.   Zadevne države članice ustrezno proučijo prejete pripombe, preden vzpostavijo svoj funkcionalni blok zračnega prostora.

Člen 5

Sprememba vzpostavljenega funkcionalnega bloka zračnega prostora

1.   Za namene te uredbe se vzpostavljeni funkcionalni blok zračnega prostora šteje za spremenjenega, kadar predlagana sprememba povzroči spremembe opredeljenih dimenzij funkcionalnega bloka zračnega prostora.

2.   Zadevne države članice najmanj šest mesecev pred izvedbo spremembe skupno obvestijo Komisijo o predlaganih spremembah in dostavijo informacije o razlogih za spremembe, pri čemer po potrebi posodobijo informacije, dostavljene v zvezi z vzpostavitvijo funkcionalnega bloka zračnega prostora. Najpozneje en teden po prejemu teh informacij jih da Komisija na voljo agenciji EASA, drugim državam članicam in zainteresiranim stranem, da bi dale pripombe nanje.

3.   Pripombe agencije EASA, drugih držav članic in zainteresiranih strani se predložijo Komisiji najpozneje dva meseca po prejemu informacij. Komisija nemudoma sporoči prejete pripombe in svoje lastne pripombe zadevnim državam članicam.

4.   Zadevne države članice ustrezno proučijo prejete pripombe, preden spremenijo svoj funkcionalni blok zračnega prostora.

Člen 6

Že vzpostavljeni funkcionalni bloki zračnega prostora

Zadevne države članice, ki so vzpostavile funkcionalni blok zračnega prostora že pred začetkom veljavnosti te uredbe, zagotovijo, da se zahtevane informacije, določene v Prilogi, ki še niso bile predložene kot del njihovega uradnega obvestila, dostavijo Komisiji najpozneje 24. junija 2012.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.


PRILOGA

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA DOSTAVITI

DEL I

Splošne informacije

1.

Zadevne države članice navedejo:

(a)

kontaktno točko za funkcionalni blok zračnega prostora;

(b)

opredeljene dimenzije funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(c)

skupno določene izvajalce služb zračnega prometa in izvajalce meteoroloških služb, če je primerno, ter zadevna področja odgovornosti obojih;

(d)

izvajalce služb zračnega prometa, ki izvajajo službe brez dovoljenja v skladu s členom 7(5) Uredbe (ES) št. 550/2004, ter njihova zadevna področja odgovornosti.

2.

Zadevne države članice dostavijo naslednje informacije o sklenjenih dogovorih o vzpostavitvi ali spremembi funkcionalnega bloka zračnega prostora, vključno:

(a)

kopijo dokumentov, ki odražajo skupni dogovor zadevnih držav članic, da vzpostavijo funkcionalni blok zračnega prostora;

(b)

informacije o dogovorih med nacionalnimi nadzornimi organi v funkcionalnem bloku zračnega prostora;

(c)

informacije o dogovorih med izvajalci služb zračnega prometa v funkcionalnem bloku zračnega prostora;

(d)

informacije o dogovorih med pristojnimi civilnimi in vojaškimi organi glede njihove vključitve v strukture upravljanja funkcionalnega bloka zračnega prostora.

3.

Zadevne države članice se lahko sklicujejo na informacije, ki so bile že dostavljene Komisiji kot del izvajanja enotnega evropskega neba.

DEL II

Zahteve člena 9a(2) Uredbe (ES) št. 550/2004

Zadevne države članice dostavijo informacije, vključno s podporno dokumentacijo, povezane z zahtevami člena 9a(2) Uredbe (ES) št. 550/2004.

1.   Varnostna dokumentacija za funkcionalni blok zračnega prostora

V zvezi z varnostno dokumentacijo za funkcionalni blok zračnega prostora je treba dostaviti naslednje informacije:

(a)

skupna varnostna politika ali načrti za vzpostavitev skupne varnostne politike;

(b)

opis dogovorov, povezanih z raziskovanjem nesreč in incidentov, in načrtov o tem, kako urediti zbiranje, analizo in izmenjavo varnostnih podatkov;

(c)

opis načina, po katerem se upravlja varnost, tako da se prepreči poslabšanje zagotavljanja varnosti znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(d)

opis ureditev, ki jasno navajajo in dodeljujejo odgovornosti in vmesnike glede določanja varnostnih ciljev, varnostnega nadzora in spremljajočih uveljavitvenih ukrepov v zvezi z izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(e)

dokumentacija in/ali izjave o tem, da je bila pred uvedbo operativnih sprememb, ki so posledica vzpostavitve ali spremembe funkcionalnega bloka zračnega prostora, opravljena ocena varnosti, vključno z opredelitvijo nevarnosti, oceno tveganj in omilitvijo tveganj.

2.   Optimalna uporaba zračnega prostora, ob upoštevanju pretokov zračnega prometa

Zadevne države članice dostavijo naslednje informacije:

(a)

opis razmerij z zadevnimi omrežnimi funkcijami za upravljanje zračnega prostora in upravljanje pretoka zračnega prometa iz člena 6 Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1), vključno z usklajevanjem ter dogovori in postopki za dosego optimizirane uporabe zračnega prostora;

(b)

glede upravljanja zračnega prostora znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora, za katerega ne veljajo funkcije omrežja iz člena 6 Uredbe (ES) št. 551/2004, informacije o naslednjem:

ureditve za integrirano upravljanje zračnega prostora,

določbe za izmenjavo podatkov o upravljanju zračnega prostora,

dogovori za učinkovito sodelovalno odločanje;

(c)

glede usklajevanja v realnem času znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora:

opis, kako se upravljajo čezmejne dejavnosti, če se ustvarijo nova območja kot posledica vzpostavitve ali spremembe funkcionalnega bloka zračnega prostora.

3.   Skladnost z evropskim omrežjem prog

Zadevne države članice dostavijo informacije, s katerimi dokažejo, da sta načrtovanje in izvajanje prog za funkcionalni blok zračnega prostora skladna z vzpostavljenim procesom za splošno usklajevanje, razvoj in izvajanje evropskega omrežja prog, navedenega v členu 6 Uredbe (ES) št. 551/2004, ter da sta dokončana v okviru navedenega procesa.

Zadevne države članice se lahko sklicujejo na informacije, ki so bile že dostavljene Komisiji kot del izvajanja enotnega evropskega neba.

4.   Skupna dodana vrednost na podlagi analiz stroškov in koristi

Zadevne države članice dostavijo izjave, ki potrjujejo naslednje:

(a)

analiza stroškov in koristi je bila izvedena v skladu s standardno prakso panoge, med drugim z uporabo analize diskontiranih denarnih tokov;

(b)

analiza stroškov in koristi omogoča celovit pogled na učinek vzpostavitve ali spremembe funkcionalnega bloka zračnega prostora na civilne in vojaške uporabnike zračnega prostora;

(c)

analiza stroškov in koristi kaže skupen pozitiven finančni rezultat (neto sedanja vrednost in/ali notranja stopnja donosnosti) za vzpostavitev ali spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(d)

funkcionalni blok zračnega prostora prispeva k zmanjšanju učinka letalskega prometa na okolje;

(e)

vrednosti stroškov in koristi, njihovi viri in predpostavke, na podlagi katerih je bila pripravljena analiza stroškov in koristi, so bili dokumentirani;

(f)

opravljena so bila posvetovanja z glavnimi zainteresiranimi stranmi in dali so povratne informacije o ocenah glede stroškov in koristi, ki se nanašajo na njihovo delovanje.

5.   Zagotavljanje nemotenega in prilagodljivega prenosa odgovornosti za kontrolo zračnega prometa med enotami služb zračnega prometa

Zadevne države članice dostavijo informacije, s katerimi dokažejo, da je prenos odgovornosti za kontrolo zračnega prometa nemoten in prilagodljiv znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora. To vključuje naslednje informacije o spremembah, uvedenih z uvedbo ali spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora:

(a)

opis dogovorov za čezmejno zagotavljanje služb zračnega prometa;

(b)

sklenjeni dogovori za okrepitev postopkov usklajevanja med zadevnimi izvajalci služb zračnega prometa v funkcionalnem bloku zračnega prostora in nadaljnje načrtovane pobude za okrepitev usklajevanja;

(c)

opis ureditev, sklenjenih za okrepitev postopkov usklajevanja med zadevnimi civilnimi in vojaškimi izvajalci služb zračnega prometa ter nadaljnje načrtovane pobude za krepitev usklajevanja v skladu s konceptom prilagodljive uporabe zračnega prostora;

(d)

opis dogovorov, sklenjenih za krepitev postopkov usklajevanja z zadevnimi sosednjimi izvajalci služb zračnega prometa ter nadaljnje načrtovane pobude za krepitev usklajevanja.

6.   Zagotavljanje združljivosti med različnimi konfiguracijami zračnega prostora, med drugim z optimiranjem sedanjih letalskih informativnih območij

Zadevne države članice dostavijo informacije o razpoložljivih načrtih o tem, kako doseči usklajeno organiziranost in razvrstitev različnih konfiguracij zračnega prostora znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora. Načrti vključujejo:

(a)

načela za razvrstitev zračnega prostora in organiziranje zračnega prostora za funkcionalni zračni blok;

(b)

spremembe konfiguracije zračnega prostora, ki izhajajo iz usklajevanja znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora.

7.   Regionalni sporazumi, sklenjeni znotraj ICAO

Zadevne države članice dostavijo seznam obstoječih regionalnih sporazumov, sklenjenih v skladu z okvirom, določenim v Prilogi 11 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, ki so pomembni za vzpostavitev in delovanje funkcionalnega bloka zračnega prostora.

8.   Obstoječi regionalni sporazumi

Zadevne države članice dostavijo seznam obstoječih sporazumov, sklenjenih s strani ene ali več zadevnih držav članic, vključno tistih s tretjimi državami, ki so pomembni za vzpostavitev in delovanje funkcionalnega bloka zračnega prostora.

9.   Cilji uspešnosti na ravni celotne Evropske unije

9.1

Zadevne države članice dostavijo informacije o dogovorih, sklenjenih z namenom olajšati usklajevanje s cilji uspešnosti na ravni celotne Evropske unije iz člena 11 Uredbe (ES) št. 549/2004.

9.2

Zadevne države članice se lahko sklicujejo na informacije, že dostavljene Komisiji na podlagi določb člena 5 Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 (2).


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(2)  UL L 201, 3.8.2010, str. 1.


25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 177/2011

z dne 24. februarja 2011

o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2010/2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 187 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od začetka tržnega leta 2010/2011 so svetovne cene žit izredno hitro rasle, in sicer bolj kot pri predhodnem močnem povišanju cen v tržnem letu 2007/2008. Svetovne cene navadne pšenice so tako od julija 2010 narasle za 65 %. Po tem datumu so cene žit na trgu Unije sledile istemu trendu. Cena navadne pšenice je na trgu Unije narasla za več kot 90 % in se ustalila na okoli 280 EUR/t. Cene ostalih žit na trgu Unije so se gibale na enak način, tako je bila cena ječmena v Rouenu in koruze v Bordeauxu nad 215 EUR/t. Gibanje cen na svetovnem trgu žit je v veliki meri odvisno od stopnje zmanjšanja pokritja uporabe s strani proizvodnje.

(2)

Glede na možnosti razvoja svetovnega trga žit do konca tržnega leta 2010/2011 je možno sklepati, da se bodo visoke cene ohranile, pri čemer so svetovne zaloge ob koncu tržnega leta 2010/2011 ocenjene na 342 milijonov ton, kar je 62 milijonov ton manj kot konec tržnega leta 2009/2010.

(3)

Uvozna kvota po znižani dajatvi za navadno pšenico nižje in srednje kakovosti, odprta z Uredbo Komisije (ES) št. 1067/2008 (2), in uvozna kvota po znižani dajatvi za krmni ječmen, odprta z Uredbo Komisije (ES) št. 2305/2003 (3), sta bili v letu 2010 zelo malo uporabljeni, in sicer prva 13 % in druga 5 %. Ta nezadostna uporaba naj bi se nadaljevala tudi v letu 2011, k čemur bo še dodatno prispevalo dejstvo, da sta tradicionalni dobaviteljici Unije, Rusija in Ukrajina, vzpostavili ukrepe za omejevanje izvoza.

(4)

Zaradi ohranjanja visokih svetovnih cen do konca tržnega leta 2010/2011 ter predvidljive nezadostne uporabe uvoznih kvot po znižani dajatvi v letu 2011 obstaja tveganje za motnje v oskrbi trga Unije v zadnjih mesecih tržnega leta 2010/2011. Da bi se olajšalo ohranjanje uvoznih tokov, ki bodo pomagali zagotavljati ravnotežje na trgu Unije, je primerno začasno opustiti carine za uvozne tarifne kvote za navadno pšenico nižje in srednje kakovosti in krmni ječmen, ki so bile odprte z uredbama (ES) št. 1067/2008 oziroma (ES) št. 2305/2003, in sicer do 30. junija 2011, ko se konča tržno leto 2010/2011.

(5)

Vendar pa se izvajalcev ne sme kaznovati, kadar je odpošiljanje žit za uvoz v Unijo v teku. Zato je primerno upoštevati čas, ki je potreben za prevoz, in izvajalcem omogočiti izvedbo sprostitve v prosti promet žit v skladu z režimom opustitve carin iz te uredbe za vse proizvode, za katere se je neposredni prevoz v Unijo začel najpozneje 30. junija 2011. Treba je tudi določiti, kakšno dokazilo je potrebno za utemeljitev neposrednega prevoza v Unijo in datuma začetka navedenega prevoza.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uporaba uvoznih carin za proizvode iz oznake KN 1001 90 99, ki so kakovosti, ki v skladu z opredelitvijo iz Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 642/2010 (4) ni visoka kakovost, in iz oznake KN 1003 00 se za tržno leto 2010/2011 začasno opusti za vse uvoze v okviru tarifnih kvot po znižani dajatvi, odprtih z uredbama (ES) št. 1067/2008 in 2305/2003.

2.   Če se za žita iz poglavja 1 tega člena opravi neposredni prevoz v Uniji, ki se začne najpozneje 30. junija 2011, se opustitev carin iz te uredbe še naprej uporablja za sprostitev v prosti promet zadevnih proizvodov.

Izvirnik dokumenta o prevozu, ki potrjuje neposredni prevoz v Unijo in datum začetka prevoza, je zadovoljiv dokaz za pristojne organe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 30. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(3)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(4)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 178/2011

z dne 24. februarja 2011

o 145. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 8. februarja 2011 sklenil dodati dve fizični osebi na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Direktor – vodja Evropske služba za zunanje delovanje


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodajo naslednji vnosi:

(a)

„Khalil Ahmed Haqqani (tudi (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani). Naziv: Haji. Naslov: (a) Pešavar, Pakistan; (b) blizu Dergeya Mandaya Madrase v vasi Dergey Manday, blizu Mirama Shaha, Severni Waziristan na plemenskih območjih pod zvezno upravo, Pakistan; (c) vas Kayla blizu Mirama Shaha, Severni Waziristan na plemenskih območjih pod zvezno upravo, Pakistan; (d) vas Sarana Zadran, provinca Paktia, Afganistan. Datum rojstva: (a) 1. 1. 1966, (b) med 1958 in 1964. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) vodilni član mreže Haqqani, ki deluje iz Severnega Waziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana; (b) potoval je v Dubai, Združeni arabski emirati, in tam zbiral sredstva; (c) brat Jalaluddina Haqqanija in stric Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9. 2. 2011.“

(b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (tudi (a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi ‘Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa’id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangiali). Datum rojstva: (a) 5. 2. 1981, (b) 1. 1. 1972. Državljanstvo: afganistansko. Potni list št.: (a) OR801168 (afganistanski potni list na ime Said Jan ‘Abd al-Salam, izdan 28. 2. 2006, preneha veljati 27. 2. 2011); (b) 4117921 (pakistanski potni list na ime Dilawar Khan Zain Khan, izdan 9. 9. 2008, preneha veljati 9. 9. 2013). Nacionalna matična št.: 281020505755 (identifikacijska številka Kuvajta na ime Said Jan ‘Abd al-Salam). Drugi podatki: okrog leta 2005 je vodil tabor Al-Kaide za ‚osnovno usposabljanje‘ v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9. 2. 2011.“


25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 179/2011

z dne 24. februarja 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. februarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 180/2011

z dne 24. februarja 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 164/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. februarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 47, 22.2.2011, str. 16.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 25. februarja 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/16


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/14/EU

z dne 24. februarja 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve profoksidima kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Španija 2. aprila 1998 prejela zahtevek podjetja BASF SE za vključitev aktivne snovi profoksidim v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 1999/43/ES (2) je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ ter da načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Za navedeno aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za rabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je 28. marca 2001 predložila osnutek poročila o oceni.

(3)

Osnutek poročila o oceni za profoksidim so pregledale države članice in Komisija v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Pregled je bil dokončan 23. novembra 2010 s poročilom Komisije o pregledu za profoksidim.

(4)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profoksidim, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabo, ki je bila proučena in podrobno navedena v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti profoksidim v Prilogo I k navedeni direktivi, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(5)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe začasne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo profoksidim, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe začasne registracije spremenijo v dokončne registracije, jih spremenijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(6)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. januarja 2012. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. februarja 2012.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 31. januarja 2012 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo profoksidim kot aktivno snov. Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi s profoksidimom, z izjemo tistih iz dela B vnosa o aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13(2) navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje profoksidim kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. julija 2011, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o profoksidimu iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje profoksidim kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. januarja 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo ali

(b)

če sredstvo vsebuje profoksidim kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. januarja 2013 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. avgusta 2011.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 14, 19.1.1999, str. 30.


PRILOGA

Na konec razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„330

profoksidim

št. CAS 139001-49-3

št. CIPAC 621

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – klorofenoksi) propoksimino] butil] – 3 – hidroksi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetrahidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cikloheks – 2 - enon

≥ 940 g/kg

1. avgust 2011

31. julij 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid za riž.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za profoksidim ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. januarja 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, če se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami,

dolgoročno tveganje za neciljne organizme.

Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivnih snoveh in njihovih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/19


SKLEP KOMISIJE

z dne 24. februarja 2011

o spremembi Odločbe 2007/697/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1032)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/127/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1) in zlasti tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Če se količina živinskega gnojila, ki ga namerava država članica letno uporabiti na hektar, razlikuje od količin, navedenih v prvem stavku drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in v točki (a) navedenega pododstavka, mora biti ta količina določena tako, da ni ogroženo doseganje ciljev iz člena 1 navedene direktive, in mora biti upravičena na podlagi objektivnih meril, kot so dolga rastna doba in posevki, ki sprejmejo veliko dušika.

(2)

Komisija je sprejela Odločbo 2007/697/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (2), s katero je Irski dovolila uporabiti 250 kg dušika na hektar na leto iz hlevskega gnoja na kmetijah z vsaj 80 % travnatih površin.

(3)

Odstopanje na podlagi Odločbe 2007/697/ES je zadevalo približno 5 000 kmetij na Irskem, kar ustreza približno 2,7 % celotnega števila gospodarstev z govedom ali ovcami, 10 % celotnega števila pašne živine in 4,2 % celotne neto kmetijske površine. Odločba 2007/697/ES preneha veljati 17. julija 2010.

(4)

Irska je 12. maja 2010 Komisiji predložila zahtevek za podaljšanje odstopanja. Zahtevek je bil pospremljen z utemeljitvijo na podlagi objektivnih meril, določenih v tretjem pododstavku odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS.

(5)

Irska je sprejela nov akcijski program za obdobje od julija 2010 do decembra 2013, ki po večini nadaljuje ukrepe akcijskega programa za obdobje do 30. junija 2010 in velja za celotno območje Irske.

(6)

Četrto poročilo o izvajanju Direktive 91/676/EGS na Irskem za obdobje 2004–2007 kaže na splošno stabilno ali izboljšujočo se kakovost vode. Za podtalnico sta 2 % postaj pokazala povprečne vrednosti nitratov nad 50 mg/l, 74 % postaj pa vrednosti pod 25 mg/l. Za površinske rečne vode je 97 % merilnih postaj pokazalo povprečne vrednosti nitratov pod 25 mg/l, nobena postaja pa ni pokazala povprečnih vrednosti nad 50 mg/l. 93 % jezer je bilo uvrščenih med oligotrofne ali mezotrofne, 7 % jezer pa med evtrofne ali hipertrofne.

(7)

Število glav živine se je v obdobju 2004–2007 še dodatno zmanjšalo, in sicer za okrog 4 % pri govedu, 19 % pri ovcah, 4 % pri prašičih in 7 % pri perutnini (3). Letna uporaba organskega dušika iz živinskega gnojila se je zmanjšala za 5 %, letna uporaba mineralnega dušika pa za 17 %. Celotna kmetijska površina se je zmanjšala za 3 % na 4,28 milijona hektarjev, travinje pa še vedno predstavlja več kot 90 % kmetijske površine.

(8)

Na podlagi znanstvenih podatkov, navedenih v zahtevku za podaljšanje odstopanja, in ukrepov, ki se jim je Irska zavezala v akcijskem programu za obdobje od julija 2010 do decembra 2013, je mogoče skleniti, da so pogoji za odobritev odstopanja, določeni v Direktivi 91/676/ES, kot so dolge rastne dobe in posevki, ki sprejmejo veliko dušika, še vedno izpolnjeni, ter da odstopanje ne ovira izpolnjevanja ciljev iz te Direktive.

(9)

Z namenom zagotoviti, da imajo zadevne travniške kmetije še naprej koristi od odstopanja, je primerno, da se obdobje uporabe Odločbe 2007/697/ES podaljša do 31. decembra 2013.

(10)

Roke za poročanje Komisiji, določene v Odločbi 2007/697/ES, je treba prilagoditi, da se poenostavi upravno breme in Irski omogoči uvedbo zgolj enega roka za vse obveznosti poročanja.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za nitrate, ustanovljenega v skladu s členom 9 Direktive 91/676/EGS –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2007/697/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Odstopanje, ki ga je zahtevala Irska z dopisom z dne 18. oktobra 2006, in podaljšanje, za katero je zaprosilo z dopisom z dne 12. maja 2010, za uporabo večje količine živinskega gnojila, kakor jo določa prvi stavek drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in točke (a) navedenega pododstavka se odobri ob upoštevanju pogojev iz te odločbe.“

2.

V členu 8(1) se drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Ti zemljevidi se vsako leto do junija predložijo Komisiji.“

3.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Uporaba

Ta sklep se uporablja v povezavi z akcijskim programom Irske, kot se izvaja glede na European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2010 (Statutory Instrument Number 610 of 2010).

Preneha veljati 31. decembra 2013.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Irsko.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2007, str. 27.

(3)  Referenčno obdobje za perutnino: 2003–2005.


25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/21


SKLEP KOMISIJE

z dne 24. februarja 2011

o spremembi Odločbe 2007/863/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1033)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/128/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1) in zlasti tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Če se količina gnojila, ki jo namerava država članica letno uporabiti na hektar, razlikuje od količin, navedenih v prvem stavku drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in v točki (a) navedenega pododstavka, mora biti ta količina določena tako, da ni ogroženo doseganje ciljev iz člena 1 navedene direktive, in mora biti upravičena na podlagi objektivnih meril, kot so dolge rastne dobe in posevki, ki sprejmejo veliko dušika.

(2)

Komisija je 14. decembra 2007 sprejela Odločbo 2007/863/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (2), s katero je Severni Irski dovolila uporabiti 250 kg dušika na hektar na leto iz živinskega gnojila na kmetijah z vsaj 80 % travnatih površin.

(3)

Odstopanje, odobreno z Odločbo 2007/863/ES, se je v letu 2009 nanašalo na okoli 150 kmetij na Severnem Irskem, kar ustreza približno 0,6 % skupnega števila kmetijskih gospodarstev in 1 % skupnih neto kmetijskih površin. Odločba 2007/863/ES preneha veljati 31. decembra 2010.

(4)

Združeno kraljestvo je za Severno Irsko 23. septembra 2010 Komisiji predložilo zahtevek za podaljšanje odstopanja. Zahtevek je bil pospremljen z utemeljitvijo na podlagi objektivnih meril, določenih v tretjem pododstavku odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS.

(5)

Združeno kraljestvo je za Severno Irsko sprejelo nov akcijski program za obdobje od januarja 2011 do decembra 2014, ki po večini nadaljuje ukrepe akcijskega programa za obdobje do 31. decembra 2010 in velja za celotno ozemlje Severne Irske.

(6)

Koncentracije nitratov v površinskih sladkih vodah na Severnem Irskem so še vedno razmeroma nizke, saj so leta 2008 povprečne koncentracije nitratov pri 99,7 % merilnih postaj znašale pod 25 mg NO3/l. Med letoma 2005 in 2008 so meritve na merilnih postajah za spremljanje stanja površinskih sladkih voda na splošno kazale stabilne ali upadajoče povprečne koncentracije nitratov, tudi na prispevnih površinah z najvišjim deležem kmetij, za katere je veljalo odstopanje. Povprečne koncentracije nitratov pri podzemnih vodah so leta 2008 pri 91,9 % merilnih postaj prav tako znašale pod 25 mg NO3/l in kazale na podoben stabilen ali upadajoč trend, kot je bil razviden pri površinskih vodah.

(7)

Število glav živine na Severnem Irskem se je v obdobju 2006–2010 zmanjšalo, in sicer za približno 12,5 % pri ovcah, 11,5 % pri perutnini in 4,7 % pri govedu, pri prašičih pa se je povečalo za 9,8 %. Kmetijstvo na Severnem Irskem še vedno temelji predvsem na travinju.

(8)

Količina gnojila N, ki je nastala na kmetijah na Severnem Irskem v obdobju 2006–2010, se je zmanjšala za 6,4 %, stopnja uporabe živinskega gnojila na hektar zemljišča pa se je znižala za 4,7 %. Kmetijska površina za uporabo gnojila se je zmanjšala za 1,7 %. Pri glavnih virih gnojila N na Severnem Irskem prevladuje govedo, temu pa sledijo ovce, perutnina in prašiči. Zmanjšanje celotne količine gnojila N je predvsem posledica upada govejega sektorja, znotraj tega sektorja pa je glavni razlog nižje število krav in telet.

(9)

Na podlagi znanstvenih podatkov, navedenih v zahtevku za podaljšanje odstopanja, in ukrepov, ki se jim je Združeno kraljestvo zavezalo v akcijskem programu za obdobje od januarja 2011 do decembra 2014 za Severno Irsko, je mogoče skleniti, da so pogoji za odobritev odstopanja, določeni v Direktivi 91/676/ES, kot so dolge rastne dobe in posevki, ki sprejmejo veliko dušika, še vedno izpolnjeni ter da odstopanje ne ovira izpolnjevanja ciljev iz te Direktive.

(10)

Z namenom zagotoviti, da imajo zadevne travniške kmetije še naprej koristi od odstopanja, je primerno, da se obdobje uporabe Odločbe 2007/863/ES podaljša do 31. decembra 2014.

(11)

Roke za poročanje Komisiji, določene v Odločbi 2007/863/ES, je treba prilagoditi, da se poenostavi upravno breme, Združenemu kraljestvu pa se omogoči, da za Severno Irsko uvede samo en rok za vse obveznosti poročanja.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za nitrate, ustanovljenega v skladu s členom 9 Direktive 91/676/EGS –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2007/863/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Odstopanje, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko z dopisom z dne 10. avgusta 2007, in podaljšanje, za katero je zaprosilo z dopisom z dne 23. septembra 2010, da bi smelo uporabiti večjo količino živinskega gnojila, kakor je določena v prvem stavku drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in točki (a) navedenega pododstavka, se odobrita ob upoštevanju pogojev iz tega sklepa.“

2.

Zadnji stavek člena 8(1) se nadomesti z naslednjim:

„Ti zemljevidi se vsako leto do junija predložijo Komisiji.“

3.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Uporaba

Ta sklep se uporablja v okviru uredbe o akcijskem programu za nitrate (Nitrates Action Programme Regulation), Severna Irska, 2010.

Veljati preneha 31. decembra 2014.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(2)  UL L 337, 21.12.2007, str. 122.


Popravki

25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/23


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 177/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

( Uradni list Evropske unije L 52 z dne 3. marca 2010 )

Stran 29, člen 1, točka 1, ki spreminja točki (b) in (c) člena 313(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93:

besedilo:

„prostocarinski coni“

se glasi:

„prosti coni“.

Stran 29, člen 1, točka 2, ki spreminja člen 313a Uredbe (EGS) št. 2454/93:

besedilo:

„prostocarinski coni“

se glasi:

„prosti coni“.

Stran 29, člen 1, točka 2, ki spreminja točko d, odstavka 2 člena 313b Uredbe (EGS) št. 2454/93:

besedilo:

„prostocarinske cone“

se glasi:

„proste cone“.

Stran 30, člen 1, točka 3, ki vstavlja novi člen 313e Uredbe (EGS) št. 2454/93:

besedilo:

„prostocarinski coni“

se glasi:

„prosti coni“.

Stran 31, člen 1, točka 6(b), v besedilu „Število tovorkov“ (polje 31):

besedilo:

„Vrsta/dolžina: an ..5“

se glasi:

„Vrsta/dolžina: n ..5“.