ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.031.slv

Uradni list

Evropske unije

L 31

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
5. februar 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

13

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 103/2011 z dne 4. februarja 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

35

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 104/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

37

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 105/2011 z dne 4. februarja 2011 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje, vložene od 31. januarja do 1. februarja 2011 v okviru tunizijske tarifne kvote, in o začasni ukinitvi izdaje uvoznih dovoljenj za mesec februar 2011

39

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni Sklep Sveta 2011/79/SZVP z dne 4. februarja 2011 o izvajanju Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

40

 

 

2011/80/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 4. februarja 2011 o odobritvi dajanja na trg peptidnega izdelka iz ribe (Sardinops sagax) kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 4. februarja 2011 o spremembi odločb 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES in 2005/343/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/1


UREDBA SVETA (EU) št. 101/2011

z dne 4. februarja 2011

o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 2011/72/SZVP določa zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo nekatere osebe, odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije, in z njimi povezane osebe, ki tako ljudstvu Tunizije krnijo koristi trajnostnega razvoja njihovega gospodarstva in družbe ter ogrožajo razvoj demokracije v državi. Te fizične ali pravne osebe in subjekti so navedeni na seznamu iz Priloge k omenjenemu sklepu.

(2)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njihovo izvajanje potreben ureditveni ukrep na ravni Unije predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(3)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, še posebej pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(4)

Pristojnost za spremembe seznama iz Priloge I k tej uredbi bi moral imeti Svet, zaradi posebne nevarnosti, ki jo predstavljajo razmere v Tuniziji za mednarodni mir in varnost, ter zaradi zagotovitve skladnosti s postopkom za spremembe in pregled Priloge k Sklepu 2011/72/SZVP.

(5)

V okviru postopka za spremembe seznama iz Priloge I k tej uredbi bi bilo treba določene fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe obvestiti o razlogih za vključitev na seznam, da bi jim dali možnost predložitve pripomb. Kadar se predložijo pripombe ali se predstavi nov prepričljiv dokaz, bi moral Svet svojo odločitev preučiti glede na navedene pripombe in ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(6)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji je treba imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti, razkriti javnosti. Pri vsakršni obdelavi osebnih podatkov bi bilo treba upoštevati določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(7)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi ta uredba morala začeti veljati takoj po njeni objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii)

dokumente o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih;

(b)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c)

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na, njihovo prodajo, najem ali hipoteko;

(e)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo fizične ali pravne osebe, subjekti in organi iz Priloge I, ki jih je Svet v skladu s členom 1(1) Sklepa 2011/72/SZVP opredelil kot odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 3

1.   V Prilogi I so navedeni razlogi za uvrstitev navedenih oseb, subjektov in organov na seznam.

2.   Vsebuje tudi podatke, če so ti na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 4

1.   Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb iz Priloge I in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, če država članica najmanj dva tedna pred odobritvijo vsem drugim državam članicam in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne zastave, določene pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščen v Prilogo I, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

zadevna sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako zastavno pravico ali priznane kot veljavne v taki sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zastavna pravica ali sodba ni v korist oseb, subjektov ali organov iz Priloge I ter

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna državna članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščena v Prilogo I,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se nakažejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na tak račun. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

Člen 7

Ne glede na člen 2 in če mora oseba, subjekt ali organ s seznama v Prilogi I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za zadevno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je odločil, da:

(i)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(ii)

plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2);

(b)

zadevna država članica je najmanj dva tedna pred izdajo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje.

Člen 8

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Prepoved iz člena 2(2) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali sredstva ali gospodarske vire na razpolago, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 9

1.   Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti ter organi:

(a)

pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, v katerih prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter predložijo te informacije Komisiji neposredno ali prek držav članic in

(b)

s pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju teh podatkov.

2.   Vsi podatki, poslani ali prejeti v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bili poslani ali prejeti.

Člen 10

Komisija in države članice se medsebojno nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in druga drugi predložijo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 11

Komisija se pooblasti za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

Člen 12

1.   Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2(1), ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar se predloži odgovor ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

Člen 13

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 14

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki iz Priloge II.

Člen 15

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih in vseh plovilih, ki so v sodni pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju Unije ali drugod, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, registrirane ali ustanovljene po pravu države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, v celoti ali delno opravljenim v Uniji.

Člen 16

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 28, 2.2.2011, str. 62.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


PRILOGA I

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA 2(1)

 

Ime

Podatki o identifikaciji

Razlogi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nekdanji predsednik Tunizije; datum in kraj rojstva: 3. september 1936, Hamman-Sousse; sin Selme HASSEN; poročen z Leïlo TRABELSI; št. nacionalne osebne izkaznice (NOI): 00354671.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 24. oktober 1956, Tunis; hči Saide DHERIF; poročena z Zinom El Abidinom BEN ALIJEM; št. NOI: 00683530.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 4. marec 1944, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Yamino SOUIEI; upravitelj družbe; stanujoč: 11 rue de France- Radès Ben Arous; št. NOI: 05000799

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 7. januar 1980, Sabha-Lybie; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe; poročen z Inès LEJRI; stanujoč: résidence de l'étoile du nord - suite B- 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis; št. NOI: 04524472.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 2. december 1981, Tunis; sin Naïme BOUTIBA; poročen z Nesrino BEN ALI; št. NOI: 04682068.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. januar 1987, Tunis; hči Leïle TRABELSI; poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM; št. NOI: 00299177.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 17. julij 1992, Tunis; hči Leïle TRABELSI; stanujoča v predsedniški palači, št. NOI: 09006300.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. november 1962, Tunis; sin Saide DHERIF; upravitelj družbe; stanujoč: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis; št. NOI: 00777029.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 24. junij 1948, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Nadio MAKNI; pooblaščeni upravitelj kmetijske družbe; stanujoč: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis; št. NOI: 00104253.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 19. februar 1953, Radès; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom MAHJOUBOM; upraviteljica družbe; stanujoča: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô; št. NOI: 00403106.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. avgust 1974, Tunis; sin Najie JERIDI; poslovnež; stanujoč: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence; št. NOI: 05417770.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. april 1950, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Souad BEN JEMIA; upravitelj družbe; stanujoč: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur; št. NOI: 00178522.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 25. september 1955, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Helo BELHAJ; generalni direktor družbe; stanujoč: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis; št. NOI: 05150331.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 27. december 1958; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM; komercialna direktorica; stanujoča: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa; št. NOI: 00166569.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. maj 1959, Marsa; sin Fatme SFAR; poročen s Samiro TRABELSI; generalni direktor družbe; stanujoč: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa; št. NOI: 00046988.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 1. februar 1960; hči Saide DHERIF; poročena s Habibom ZAKIRJEM; stanujoča: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur; št.NOI: 00235016.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunizijec; datum rojstva: 5 marec 1957; sin Saide BEN ABDALLAH; poročen z Nefisso TRABELSI; trgovec z nepremičninami; stanujoč: rue Ennawras 4; št. NOI: 00547946.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. julij 1973, Tunis; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe, trgovec z nepremičninami; stanujoč: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis; št. NOI: 05411511.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 25. junij 1975, Tunis; hči Mounire TRABELSI (sestre Leila TRABELSI); upraviteljica družbe; poročena z Mouradom MEHDOUIJEM; stanujoča: 41 rue Garibaldi -Tunis; št. NOI: 05417907.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. maj 1962, Tunis; sin Neile BARTAJI; poročen z Lilio NACEF; generalni direktor družbe; stanujoč: 41 rue Garibaldi - Tunis; št. NOI: 05189459.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum rojstva: 18. september 1976; sin Najie JERIDI; geralni direktor družbe; stanujoč: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis; št. NOI: 05412560.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 4. december 1971; hči Yamine SOUIEI; upraviteljica družbe; stanujoča: 2 rue El Farrouj - la Marsa; št. NOI: 05418095.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum rojstva: 20. december 1965; sin Radhie MATHLOUTHI; poročen z Lindo CHERNI; uslužbenec pri Tunisairu; stanujoč: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis; št. NOI: 00300638.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunizijec; datum rojstva: 29. januar 1988; sin Kaouther Feriel HAMZA; generalni direktor družbe Stafiem - Peugeot; stanujoč: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunizijec; datum rojstva: 13. januar 1959; sin Leïle CHAIBI; poročen z Dorsaf BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00400688.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 5. julij 1965, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM; stanujoča: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00589759.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 21. avgust 1971, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Marouenom MABROUKOM; svetovalka na ministrstvu za zunanje zadeve; št. NOI: 05409131.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 11. marec 1972, Tunis; sin Jaouide El BEJI; poročen s Sirine BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis; št. NOI: 04766495.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1963, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena s Slimom ZARROUKOM; zdravnica; stanujoča: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00589758.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. avgust 1960, Tunis; sin Maherzie GUEDIRE; poročen z Ghazouo BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00642271.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. november 1949, Hammam-Sousse; sin Selme HASSEN; fotograf - novinar v Nemčiji; stanujoč: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse; št. NOI: 02951793.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. marec 1947, Hammam-Sousse; poročen z Zohro BEN ANMAR; upravitelj družbe; stanujoč: rue El Moez - Sousse; št. NOI: 02800443.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. maj 1952, Hammam-Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Fathijem REFATOM; predstavnica Tunisaira; stanujoča: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse; št. NOI: 02914657.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 18. september 1956, Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM; vodja podjetja; stanujoča: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest - Sousse; št.NOI: 02804872.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum rojstva: 28. oktober 1938; sin Selme HASSEN; upokojenec; vdovec Selme MANSOUR; stanujoč: 255 cité El Bassatine - Monastir; št. NOI: 02810614.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 21. oktober 1969, Tunis; sin Selme MANSOUR; poročen z Monio CHEDLI; upravitelj družbe; stanujoč: avenue Hédi Nouira - Monastir, št. NOI: 04180053.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 29. april 1974, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; vodja podjetja; stanujoč: 83 Cap Marina - Monastir, št. NOI: 04186963.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 12. oktober 1972, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; trgovinski izvoznik in uvoznik; stanujoč: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir; št. NOI: 04192479.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1980, Monastir; hči Selme MANSOUR; poročena z Ziedom JAZIRIJEM; tajnica družbe; stanujoča: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse; št. NOI: 06810509.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 8. oktober 1978, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; direktor družbe; stanujoč: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 05590835.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 9. avgust 1977, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; upravitelj družbe; stanujoč: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse; št. NOI: 05590836.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 30. avgust 1982, Monastir; hči Hayet BEN ALI; poročena z Badreddinom BENNOURJEM; stanujoča: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse; št. NOI: 08434380.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. januar 1970, Sousse; sin Naïme BEN ALI; vodja oddelka pri Tunisairu; stanujoč: résidence les jardins, apt. 8C, Bloc. b – El Menzah, 8 - l'Ariana; št. NOI: 05514395.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. oktober 1967, Hammam - Sousse; sin Naïme BEN ALI; odgovoren za misije pri ministrstvu za promet; stanujoč: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis; št. NOI: 05504161.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. januar 1973, Sousse; sin Naïme BEN ALI; poročen z Lamio JEGHAM; upravitelj družbe; stanujoč: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse; št. NOI: 05539378.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 27. oktober 1966, Pariz; sin Paulette HAZAT; direktor družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 05515496 (dvojno državljanstvo).

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 16. april 1971, Pariz; sin Paulette HAZAT; poročen z Amel SAID; upravitelj družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 00297112.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 28. avgust 1974, Tunis; sin Leile DEROUICHE; komercialni direktor; stanujoč: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 -Tunis; št. NOI: 04622472.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.


PRILOGA II

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC IZ ČLENA 4(1), ČLENA 5(1), ČLENA 7 IN ČLENA 9(1)(a) TER NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL EVROPSKI KOMISIJI

A.   Pristojni organi vsake države članice:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo:

Evropska komisija

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Telefaks +32 22990873


5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 102/2011

z dne 4. februarja 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (2) določa tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov, vključno z opredelitvijo šifrantov, ki se uporabljajo z atributi in vlogami asociacij tipov prostorskih objektov in podatkovnih tipov.

(2)

Uredba (EU) št. 1089/2010 zahteva atribute ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki imajo tipe šifrantov z vrednostmi, veljavnimi za zadevni šifrant.

(3)

Te dovoljene vrednosti za šifrante iz Uredbe (EU) št. 1089/2010 so potrebne za implementacijo zahtev iz navedene uredbe in jih je zato treba v njej opredeliti.

(4)

Pri pripravi vrednosti šifrantov iz te uredbe so se uporabljala ista načela glede uporabniških zahtev, referenčnega gradiva, ustreznih politik ali dejavnosti Unije, izvedljivosti in sorazmernosti verjetnih stroškov in koristi, sodelovanja upravljavcev in posvetovanja z njimi ter mednarodnih standardov, ki so se uporabila za oblikovanje drugih tehničnih ureditev iz Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010.

(5)

Uredbo (EU) št. 1089/2010 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1089/2010 se spremeni:

1.

Člen 4 se spremeni na naslednji način:

(a)

odstavek 3 se spremeni na naslednji način:

„3.   Oštevilčenja in šifranti, uporabljeni v atributih ali vlogah asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov so v skladu z opredelitvami in vsebujejo vrednosti iz Priloge II. Vrednosti oštevilčenj in šifrantov so jezikovno nevtralne mnemonične oznake, namenjene računalnikom.“

(b)

odstavek 4 se črta.

2.

Člen 6 se spremeni na naslednji način:

(a)

odstavek 1(a) se zamenja z naslednjim:

„(a)

šifranti, ki jih države članice ne dopolnjujejo;“

(b)

odstavek 3 se zamenja z naslednjim:

„3.   Atributi ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki imajo tip šifranta, kot je opredeljeno v členu 6(1)(a), imajo lahko samo vrednosti, ki so na seznamu, določenem za šifrant.

Atributi ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki imajo tip šifranta, kot je opredeljeno v členu 6(1)(b), imajo lahko le tiste vrednosti, ki so veljavne glede na register, v katerem se šifrant vodi.“

3.

Priloga I se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

4.

Priloga II se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(2)  UL L 323, 8.12.2010, str. 11.


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1089/2010 se spremeni:

1.

Vse pojavitve stavka „Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.“ se nadomestijo s stavkom „Šifranta ne dopolnjujejo države članice.“

2.

V točki 4.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant ConditionOfFacilityValue

Vrednost

Opredelitev

disused

Objekt se ne uporablja.

functional

Objekt se uporablja.

projected

Objekt se načrtuje. Gradnja se še ni začela.

underConstruction

Objekt se gradi in se še ne uporablja. To velja za gradnjo objekta in ne za vzdrževalna dela.

3.

V točki 4.2 se dodata naslednja odstavka:

„Šifranta ne dopolnjujejo države članice.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant so dvočrkovne oznake države, kot so določene v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.“

4.

V točki 5.3.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant ConnectionTypeValue

Vrednost

Opredelitev

crossBorderConnected

Povezava med dvema elementoma omrežja v različnih omrežjih istega tipa, vendar v sosednjih območjih. Referencirani elementi omrežja predstavljajo različne, vendar prostorsko povezane pojave iz stvarnega sveta.

crossBorderIdentical

Povezava med dvema elementoma omrežja v različnih omrežjih istega tipa, vendar v sosednjih območjih. Referencirani elementi omrežja predstavljajo iste pojave iz stvarnega sveta.

intermodal

Povezava med dvema elementoma omrežja v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza. Povezava predstavlja možnost prestopanja medija, ki se prevaža (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza.

5.

V točki 5.3.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant LinkDirectionValue

Vrednost

Opredelitev

bothDirections

V obeh smereh.

inDirection

V smeri odseka.

inOppositeDirection

V nasprotni smeri odseka.


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (EU) št. 1089/2010 se spremeni:

1.

Vse pojavitve stavka „Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.“ se nadomestijo s stavkom „Šifranta ne dopolnjujejo države članice.“

2.

V točki 3.3.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant GrammaticalGenderValue

Vrednost

Opredelitev

common

„Skupni“ slovnični spol (zlitje „moškega“ in „ženskega“).

feminine

Slovnični spol – ženski.

masculine

Slovnični spol – moški.

neuter

Slovnični spol – srednji.

3.

V točki 3.3.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant GrammaticalNumberValue

Vrednost

Opredelitev

dual

Slovnično število – dvojina.

plural

Slovnično število – množina.

singular

Slovnično število – ednina.

4.

V točki 3.3.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant NameStatusValue

Vrednost

Opredelitev

historical

Zgodovinsko ime, ki se ne uporablja.

official

Ime, ki se uporablja in je uradno potrjeno ali določeno z zakonom.

other

Ime, ki se uporablja, vendar ni niti uradno niti določeno z zakonom.

standardised

Ime, ki se uporablja in ga je uradno sprejel ali priporočil organ, ki ima svetovalno funkcijo in/ali pristojnosti za odločanje v toponimskih zadevah.

5.

V točki 3.3.4 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant NamedPlaceTypeValue

Vrednost

Opredelitev

administrativeUnit

Upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, ki razdeljujejo območja, na katerih države članice imajo in/ali izvajajo jurisdikcijo, ločene z upravnimi mejami.

building

Prostorska lega stavb.

hydrography

Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji.

landcover

Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-)naravnimi območji, mokrišči.

landform

Geomorfološka značilnost terena.

other

Prostorski objekt, ki ni v drugih tipih šifranta.

populatedPlace

Naseljeni kraj.

protectedSite

Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

transportNetwork

Omrežja cestnega, železniškega, zračnega, vodnega in žičničnega prometa ter povezana infrastruktura. Vključuje odseke med različnimi omrežji.

6.

V točki 3.3.5 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant NativenessValue

Vrednost

Opredelitev

endonym

Ime zemljepisnega pojava v uradnem ali uveljavljenem jeziku, ki se uporablja na območju, kjer se pojav nahaja.

exonym

Ime zemljepisnega pojava v posebnem jeziku, ki se ne govori na območju, kjer se zemljepisni pojav nahaja, in se razlikuje endonimov na tem območju.

7.

V točki 4.4.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AdministrativeHierarchyLevel

Vrednost

Opredelitev

1stOrder

Najvišja raven v nacionalni administrativni hierarhiji (nacionalna raven).

2ndOrder

Druga raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

3rdOrder

Tretja raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

4thOrder

Četrta raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

5thOrder

Peta raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

6thOrder

Šesta raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

8.

V točki 5.4.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant GeometryMethodValue

Vrednost

Opredelitev

byAdministrator

Določil ali ročno evidentiral uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov.

byOtherParty

Določila in ročno evidentirala druga oseba.

fromFeature

Samodejno izpeljano iz drugega prostorskega objekta INSPIRE, ki je povezan z naslovom ali komponento naslova.

9.

V točki 5.4.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant GeometrySpecificationValue

Vrednost

Opredelitev

addressArea

Položaj, izpeljan iz povezanega naslovnega območja.

adminUnit1stOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote prvega reda.

adminUnit2ndOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote drugega reda.

adminUnit3rdOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote tretjega reda.

adminUnit4thOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote četrtega reda.

adminUnit5thOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote petega reda.

adminUnit6thOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote šestega reda.

building

Položaj za identifikacijo povezane stavbe.

entrance

Položaj za identifikacijo vhodnih vrat ali vhoda.

parcel

Položaj za identifikacijo povezanih zemljiških parcel.

postalDelivery

Položaj za identifikacijo dostavne točke pošte.

postalDescriptor

Položaj, izpeljan iz povezane poštne številke.

segment

Položaj, izpeljan iz povezanega segmenta prometnice.

thoroughfareAccess

Položaj za identifikacijo dostopne točke s prometnice.

utilityService

Položaj za identifikacijo točke komunalne storitve.

10.

V točki 5.4.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant LocatorDesignatorTypeValue

Vrednost

Opredelitev

addressIdentifierGeneral

Identifikator naslova, sestavljen iz številk in/ali znakov.

addressNumber

Identifikator naslova, sestavljen samo iz številk.

addressNumber2ndExtension

Drugi dodatek k številki naslova.

addressNumberExtension

Dodatek k številki naslova.

buildingIdentifier

Identifikator stavbe, sestavljen iz številk in/ali znakov.

buildingIdentifierPrefix

Predpona številke stavbe.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikator naslova, povezan s primarnim imenom prometnice v kotu naslova.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikator naslova, povezan s sekundarnim imenom prometnice v kotu naslova.

entranceDoorIdentifier

Identifikator vhodnih vrat, vhoda ali nadkritega vhoda.

floorIdentifier

Identifikator nadstropja ali ravni v stavbi.

kilometrePoint

Cestna oznaka, na kateri je številka, ki vzdolž ceste označuje njeno oddaljenost od izhodišča ceste.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator dostavne točke pošte.

staircaseIdentifier

Identifikator stopnišča, ki je navadno v stavbi.

unitIdentifier

Identifikator vrat, stanovanja, apartmaja ali sobe v stavbi.

11.

V točki 5.4.4 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant LocatorLevelValue

Vrednost

Opredelitev

accessLevel

Lokator identificira določen dostop do zemljiške parcele, stavbe ali podobne nepremičnine s številko vhoda ali podobnega identifikatorja.

postalDeliveryPoint

Lokator identificira dostavno točko pošte.

siteLevel

Lokator identificira določeno zemljiško parcelo, stavbo ali podobno nepremičnino s številko naslova, številko stavbe, imenom stavbe ali nepremičnine.

unitLevel

Lokator identificira določen del stavbe.

12.

V točki 5.4.5 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant LocatorNameTypeValue

Vrednost

Opredelitev

buildingName

Ime stavbe ali njenega dela.

descriptiveLocator

Besedilni opis lokacije ali naslovljivega objekta.

roomName

Identifikator stanovanja, apartmaja ali sobe v stavbi.

siteName

Ime nepremičnine, stavbnega kompleksa ali lokacije.

13.

V točki 5.4.6 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant PartTypeValue

Vrednost

Opredelitev

name

Del imena je jedro ali koren imena prometnice.

namePrefix

Del imena se uporablja za ločevanje nepolnopomenskih povezovalnih besed od jedra imena prometnice.

qualifier

Del imena, ki kvalificira ime prometnice.

type

Del imena, ki označuje kategorijo ali vrsto prometnice.

14.

V točki 5.4.7 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant StatusValue

Vrednost

Opredelitev

alternative

Naslov ali komponenta naslova v splošni rabi, ki pa se razlikuje od glavnega naslova ali komponente naslova, kot ju je določil uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov.

current

Trenutni ali veljavni naslov ali komponenta naslova, ki je po mnenju uradnega organa, pristojnega za dodeljevanje naslovov, ali po mnenju skrbnika zbirke podatkov najprimernejši pogosto uporabljeni naslov.

proposed

Naslov ali komponenta naslova, za katera se pričakuje odobritev skrbnika zbirke podatkov ali uradnega organa, pristojnega za dodeljevanje naslovov.

reserved

Naslov ali komponenta naslova, ki ju je odobril uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov, in ki še ni veljaven.

retired

Naslov ali komponenta naslova, ki se ne uporabljata več ali ju je ukinil uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov.

15.

V točki 6.2.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant CadastralZoningLevelValue

Vrednost

Opredelitev

1stOrder

Najvišja raven (največja območja) v hierarhiji delitve na katastrske enote, ki je enaka ali enakovredna občinam.

2ndOrder

Druga raven v hierarhiji delitve na katastrske enote.

3rdOrder

Tretja raven v hierarhiji delitve na katastrske enote.

16.

V točki 7.1 se dodata naslednja odstavka:

„—

‚Area Navigation (RNAV)‘ pomeni način navigacije, ki zrakoplovu omogoča letenje na kateri koli poti leta v okviru pokritosti z zemeljskimi navigacijskimi pripomočki ali v mejah zmogljivosti opreme na krovu zrakoplova ali kombinacijo obeh;

‚navigacija TACAN‘ pomeni način navigacije, ki zrakoplovu omogoča letenje na kateri koli želeni poti leta v okviru pokritosti z zemeljskimi navigacijskimi pripomočki Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).“

17.

V točki 7.3.3.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AccessRestrictionValue

Vrednost

Opredelitev

forbiddenLegally

Dostop do elementa prometa je prepovedan z zakonom.

physicallyImpossible

Dostop do elementa prometa je fizično nemogoč zaradi ovir ali drugih fizičnih preprek.

private

Dostop do elementa prometa je omejen, ker je v zasebni lasti.

publicAccess

Element prometa je javno dostopen.

seasonal

Dostop do elementa prometa je odvisen od letnega časa.

toll

Za dostop do elementa prometa se plačuje cestnina.

18.

V točki 7.3.3.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RestrictionTypeValue

Vrednost

Opredelitev

maximumDoubleAxleWeight

Največja dovoljena teža na dvojno os vozila na elementu prometa.

maximumDraught

Največji dovoljeni ugrez vozila na elementu prometa.

maximumFlightLevel

Najvišji dovoljeni nivo letenja vozila na elementu prometa.

maximumHeight

Največja višina vozila, ki lahko zapelje pod drugi objekt.

maximumLength

Največja dovoljena dolžina vozila na elementu prometa.

maximumSingleAxleWeight

Največja dovoljena teža na eno os vozila na elementu prometa.

maximumTotalWeight

Največja dovoljena skupna teža vozila na elementu prometa.

maximumTripleAxleWeight

Največja dovoljena teža na trojno os vozila na elementu prometa.

maximumWidth

Največja dovoljena širina vozila na elementu prometa.

minimumFlightLevel

Najnižji dovoljeni nivo letenja vozila na elementu prometa.

19.

V točki 7.4.2.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AerodromeCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

domesticNational

Aerodrom za domači nacionalni zračni promet.

domesticRegional

Aerodrom za domači regionalni zračni promet.

international

Aerodrom za mednarodni zračni promet.

20.

V točki 7.4.2.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AerodromeTypeValue

Vrednost

Opredelitev

aerodromeHeliport

Aerodrom s pristajalnim območjem heliporta.

aerodromeOnly

Izključno aerodrom.

heliportOnly

Izključno heliport.

landingSite

Pristajalni kraj.

21.

V točki 7.4.2.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AirRouteLinkClassValue

Vrednost

Opredelitev

conventional

Konvencionalna navigacijska pot: zračna pot, ki za izvajanje službe zračnega prometa ne uporablja navigacije tipa Area Navigation ali TACAN.

RNAV

Area Navigation Route: zračna pot, ki za izvajanje službe zračnega prometa uporablja navigacijo tipa Area Navigation (RNAV).

TACAN

TACAN Route: zračna pot, ki za izvajanje službe zračnega prometa uporablja navigacijo tipa TACAN.

22.

V točki 7.4.2.4 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AirRouteTypeValue

Vrednost

Opredelitev

ATS

Pot ATS, kot je opisana v Prilogi 11 k ICAO.

NAT

Poti North Atlantic Track (del sistema poti Organized Track System).

23.

V točki 7.4.2.5 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AirUseRestrictionValue

Vrednost

Opredelitev

reservedForMilitary

Objekt zračnega omrežja, ki se uporablja izključno v vojaške namene.

temporalRestrictions

Časovne omejitve, ki veljajo za uporabo objekta zračnega omrežja.

24.

V točki 7.4.2.6 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AirspaceAreaTypeValue

Vrednost

Opredelitev

ATZ

Airport Traffic Zone (cona letališča). Zračni prostor določenih razsežnosti okoli letališča, namenjen varovanju letališkega prometa.

CTA

Control area (kontrolirano območje). Kontroliran zračni prostor, ki se razteza navpično od določene višine nad površino zemelje.

CTR

Control zone (kontrolirana cona). Kontroliran zračni prostor, ki se razteza navpično od površine zemlje do določene višine nad njo.

D

Danger area (nevarno območje). Zračni prostor določenih razsežnosti, v katerem lahko v določenem času potekajo aktivnosti, nevarne za promet zrakoplovov.

FIR

Flight information region (letalsko informacijsko področje). Zračni prostor določenih razsežnosti, v katerem so zagotovljene letalske informacijske službe in alarmne službe. Na primer, lahko se uporablja, če storitev zagotavlja več kot ena enota.

P

Prohibited area (prepovedano območje). Zračni prostor določenih razsežnosti nad kopnim ter obalnim morjem in notranjimi vodami države, v katerem je promet zrakoplovov prepovedan.

R

Restricted area (območje omejitev). Zračni prostor določenih razsežnosti nad kopnim ter obalnim morjem in notranjimi vodami države, v katerem je promet zrakoplovov omejen v skladu s z določenimi posebnimi pogoji.

TMA

Terminal control area (terminalno kontrolirano območje). Kontrolirano območje, navadno vzpostavljeno ob sotočju poti ATS v bližini enega ali več večjih letališč. Večinoma se uporablja v Evropi v okviru koncepta prilagodljive uporabe zračnega prostora.

UIR

Upper flight information region (UIR, zgornje letalsko informacijsko področje). Zgornji del zračnega prostora določenih razsežnosti, v katerem so zagotovljene letalske informacijske službe in alarmne službe. Vsaka država sama določi zgornji del svojega zračnega prostora.

25.

V točki 7.4.2.7 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant NavaidTypeValue

Vrednost

Opredelitev

DME

Distance Measuring Equipment (merilnik razdalje).

ILS

Instrument Landing System (sistem za instrumentalno pristajanje).

ILS-DME

ILS s kolociranim DME.

LOC

Localizer (radijski lokator).

LOC-DME

Kolocirana LOC in DME.

MKR

Marker Beacon (označevalnik).

MLS

Microwave Landing System (mikrovalovni pristajalni sistem).

MLS-DME

MLS s kolociranim DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (neusmerjeni radijski svetilnik).

NDB-DME

Kolocirana NDB in DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon (neusmerjeni radijski svetilnik) in Marker Beacon (označevalnik).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktični letalski navigacijski sistem).

TLS

Transponder Landing System (transponderski pristajalni sistem).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (visokofrekvenčno vsesmerno radijsko območje).

VOR-DME

Kolocirana VOR in DME.

VORTAC

Kolocirana VOR in TACAN.

26.

V točki 7.4.2.8 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant PointRoleValue

Vrednost

Opredelitev

end

Fizični konec smeri vzletno-pristajalne steze.

mid

Srednja točka vzletno-pristajalne steze.

start

Fizični začetek smeri vzletno-pristajalne steze.

threshold

Začetek dela vzletno-pristajalne steze, uporabne za pristajanje.

27.

V točki 7.4.2.9 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RunwayTypeValue

Vrednost

Opredelitev

FATO

Final Approach and Take Off Area (območje končnega prileta in vzleta) za helikopterje.

runway

Vzletno-pristajalna steza za letala.

28.

V točki 7.4.2.10 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant SurfaceCompositionValue

Vrednost

Opredelitev

asphalt

Površina je asfaltna.

concrete

Površina je betonska.

grass

Površina je travnata.

29.

V točki 7.5.2.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant CablewayTypeValue

Vrednost

Opredelitev

cabinCableCar

Žičnični prevoz z napravami, ki sestojijo iz viseče kabine za prevoz skupin ljudi in/ali blaga z ene lokacije na drugo.

chairLift

Žičnični prevoz z napravami, ki sestojijo iz visečih sedežev za prevoz posameznikov ali skupin ljudi z ene lokacije na drugo prek jeklene vrvi, napete med dvema točkama.

skiTow

Žičnični prevoz za vlečenje smučarjev in deskarjev na snegu navkreber.

30.

V točki 7.6.3.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant FormOfRailwayNodeValue

Vrednost

Opredelitev

junction

Železniško vozlišče v železniškem omrežju, ki ima mehanizem iz železniških tirov z dvema premičnima tiroma in potrebnimi povezavami, ki prevoznim sredstvom omogočajo prehod z enega tira na drugi.

levelCrossing

Železniško vozlišče v železniškem omrežju, ki ga prečka cesta v istem nivoju.

pseudoNode

Železniško vozlišče, ki predstavlja točko, v kateri eden ali več atributov železniških odsekov, povezanih z njo, spremenijo svojo vrednost, ali ki je potrebna za opis geometrije omrežja.

railwayEnd

Samo en železniški odsek je povezan z železniškim vozliščem. Označuje konec železniške proge.

railwayStop

Kraj v železniškem omrežju, kjer se vlaki ustavljajo zaradi natovarjanja/raztovarjanja tovora ali vstopanja in izstopanja potnikov.

31.

V točki 7.6.3.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RailwayTypeValue

Vrednost

Opredelitev

cogRailway

Železniški prevoz, ki omogoča prevoznim sredstvom, da vozijo po strmih pobočjih, in ki sestoji iz zobate letve (navadno med dvema tračnicama), prevozna sredstva pa so opremljena z enim ali več zobniki ali zobatimi kolesci, ki prijemljejo v zobato letev.

funicular

Železniški prevoz, ki sestoji iz vrvi, pritrjene na prevozno sredstvo na tirih, ki se premika po strmem pobočju. Če je mogoče, delujeta prevozni sredstvi, ki se vzpenjata in spuščata, medsebojno kot protiutež.

magneticLevitation

Železniški prevoz z eno tračnico, ki služi kot vodilo za prevozno sredstvo, nosi pa ga mehanizem magnetnega lebdenja.

metro

Mestni sistem železniškega prevoza, ki se uporablja v velikih urbanih središčih, ki ima lastni tirni sistem in je navadno na električni pogon, ponekod pa je speljan tudi pod površjem zemlje.

monorail

Železniški prevoz z eno tračnico, ki služi kot nosilec in vodilo.

suspendedRail

Železniški prevoz z eno tračnico, ki služi kot nosilec in vodilo in na kateri prevozno sredstvo visi, kot se po njej premika.

train

Železniški prevoz, ki navadno sestoji iz dveh vzporednih tirnic, po katerih vlečno ali pogonsko vozilo vleče med seboj povezano skupino prevoznih sredstev po tirih zaradi prevoza tovora ali potnikov od enega namembnega kraja do drugega.

tramway

Sistem železniškega prevoza v urbanih središčih, ki pogosto poteka po cestnih površinah in si deli prostor s cestnimi vozili in pešci. Tramvaji so navadno na električni pogon.

32.

V točki 7.6.3.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RailwayUseValue

Vrednost

Opredelitev

cargo

Železnica se uporablja izključno za prevoz tovora.

carShuttle

Železnica se uporablja izključno za prevoz avtomobilov.

mixed

Železnica se uporablja za različne namene. Z njo se prevažajo potniki in tovor.

passengers

Železnica se uporablja izključno za prevoz potnikov.

33.

V točki 7.7.3.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant AreaConditionValue

Vrednost

Opredelitev

inNationalPark

Omejitev hitrosti v narodnem parku.

insideCities

Omejitev hitrosti v naselju.

nearRailroadCrossing

Omejitev hitrosti v bližini železniških prehodov.

nearSchool

Omejitev hitrosti v bližini šol.

outsideCities

Omejitev hitrosti izven naselja.

trafficCalmingArea

Omejitev hitrosti v območju mirujočega prometa.

34.

V točki 7.7.3.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant FormOfRoadNodeValue

Vrednost

Opredelitev

enclosedTrafficArea

Cestno vozlišče je v zaključenem območju prometa in/ali ga ponazarja. Območje prometa je področje brez notranje strukture zakonsko opredeljene smeri vožnje. Najmanj dve cesti sta povezani z območjem.

junction

Cestno vozlišče, kjer se sekajo trije ali več cestnih odsekov.

levelCrossing

Cestno vozlišče v cestnem omrežju, ki ga prečkajo tiri v istem nivoju.

pseudoNode

Natančno dva cestna odseka sta povezana s cestnim vozliščem.

roadEnd

Samo en cestni odsek je povezan s cestnim vozliščem. Označuje konec ceste.

roadServiceArea

Površina, povezana s cesto in namenjena zagotavljanju določenih storitev.

roundabout

Cestno vozlišče je krožišče ali njegov del. Krožišče je cesta v obliki prstana, na katerem je promet dovoljen samo v eni smeri.

trafficSquare

Cestno vozlišče je v prometnem trgu in/ali ga ponazarja. Prometni trg je območje, (delno) obdano s cestami, ki se ne uporabljajo za promet, in ki ni krožišče.

35.

V točki 7.7.3.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant FormOfWayValue

Vrednost

Opredelitev

bicycleRoad

Cesta, namenjena izključno kolesom.

dualCarriageway

Cesta s fizično ločenimi vozišči ne glede na število voznih pasov, ki ni hitra cesta ali avtocesta.

enclosedTrafficArea

Območje brez notranje strukture zakonsko opredeljene smeri vožnje. Najmanj dve cesti sta povezani z območjem.

entranceOrExitCarPark

Cesta za vstop na parkirišče ali izstop iz njega.

entranceOrExitService

Cesta samo za vstop na počivališče ali izstop iz njega.

freeway

Cesta brez enonivojskega križanja z drugimi cestami.

motorway

Cesta, za katero navadno veljajo predpisi glede dostopa do nje in njene uporabe. Ima dva ali več ločenih vozišč in je brez enonivojskih križanj.

pedestrianZone

Območje s cestnim omrežjem, posebej namenjenim pešcem.

roundabout

Cesta v obliki prstana, na katerem je promet dovoljen samo v eni smeri.

serviceRoad

Cesta, ki poteka vzporedno in je namenjena povezovanju ceste z relativno visoko povezljivostjo s cestami z nižjo povezljivostjo.

singleCarriageway

Cesta, na kateri promet ni ločen s fizičnim objektom.

slipRoad

Cesta, posebej zasnovana za vstop na drugo cesto ali izstop z nje.

tractorRoad

Urejena cesta samo za traktorska (kmetijska ali gozdarska mehanizacija) ali terenska vozila (višja vozila z velikimi pnevmatikami in pogonom na vsa štiri kolesa).

trafficSquare

Območje, (delno) obdano s cestami, ki se ne uporabljajo za promet, in ki ni krožišče.

walkway

Cesta, rezervirana za pešce in s fizičnimi ovirami zaprta za promet vozil.

36.

V točki 7.7.3.4 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RoadPartValue

Vrednost

Opredelitev

carriageway

Del ceste, rezerviran za promet.

pavedSurface

Del ceste z utrjeno površino.

37.

V točki 7.7.3.5 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RoadServiceTypeValue

Vrednost

Opredelitev

busStation

Cestno počivališče je avtobusna postaja.

parking

Cestno počivališče je parkirišče.

restArea

Cestno počivališče je počivališče.

toll

Območje s cestninskimi storitvami, kot so avtomati za cestninske listke ali avtomati za plačilo cestnine.

38.

V točki 7.7.3.6 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RoadSurfaceCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

paved

Cesta ima utrjeno površino.

unpaved

Cesta nima utrjene površine.

39.

V točki 7.7.3.7 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant ServiceFacilityValue

Vrednost

Opredelitev

drinks

Pijača je na voljo.

food

Hrana je na voljo.

fuel

Gorivo je na voljo.

picnicArea

Prostor za piknik je na voljo.

playground

Igrišče je na voljo.

shop

Trgovina je na voljo.

toilets

Stranišča so na voljo.

40.

V točki 7.7.3.8 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant SpeedLimitSourceValue

Vrednost

Opredelitev

fixedTrafficSign

Vir je fiksni prometni znak (upravni akt o kraju, eksplicitna omejitev hitrosti).

regulation

Vir je predpis (nacionalna zakonodaja, pravilo ali „implicitna omejitev hitrosti“).

variableTrafficSign

Vir je spremenljiv prometni znak.

41.

V točki 7.7.3.9 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant VehicleTypeValue

Vrednost

Opredelitev

allVehicle

Katero koli vozilo, tudi pešci.

bicycle

Dvokolesno vozilo s pogonom na pedala.

carWithTrailer

Potniški avtomobil s prikolico.

deliveryTruck

Relativno majhno tovorno vozilo, ki je namenjeno dostavi blaga.

emergencyVehicle

Vozilo za posredovanje v nujnih primerih, vključno s policijskimi, reševalnimi in gasilskimi vozili, vendar ni omejeno samo na ta.

employeeVehicle

Vozilo, s katerim upravlja zaposleni v organizaciji in ki se uporablja v skladu s postopki navedene organizacije.

facilityVehicle

Vozilo za uporabo na krajevno omejenem območju na zasebnem zemljišču ali zemljišču z omejitvijo dostopa.

farmVehicle

Vozilo za kmetijske namene.

highOccupancyVehicle

Vozilo s številom potnikov, ki je enako (ali presega) najmanjše predpisano število potnikov.

lightRail

Vlaku podobno prevozno sredstvo, ki se uporablja v železniškem omrežju na omejenem območju.

mailVehicle

Vozilo, ki se uporablja za pobiranje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk.

militaryVehicle

Vozilo z dovoljenjem vojaških organov.

moped

Dvo- ali trikolesno vozilo na motor z notranjim izgorevanjem, ki je manjši od 50 ccm in dosega hitrosti do 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Dvo- ali trikolesno vozilo na motor z notranjim izgorevanjem, ki je večji od 50 ccm in dosega hitrosti nad 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Majhno vozilo za zasebni prevoz oseb.

pedestrian

Pešec.

privateBus

Vozilo za prevoz večjih skupin ljudi, v zasebni lasti ali najeto.

publicBus

Vozilo za prevoz večjih skupin ljudi, za katero so splošno značilne objavljene proge in vozni redi.

residentialVehicle

Vozilo, katerega lastnik je stanovalec (ali obiskovalec) določene ulice ali dela mesta.

schoolBus

Vozilo, ki za potrebe šole prevaža učence ali dijake.

snowChainEquippedVehicle

Katero koli vozilo, opremljeno s snežnimi verigami.

tanker

Tovorno vozilo z več kot dvema osema, ki se uporablja za prevoz nepakirane tekočine ali plina.

taxi

Vozilo, ki se najame in je navadno opremljeno z napravo za merjenje prevožene pot in določanje voznine.

transportTruck

Tovorno vozilo za prevoz blaga na velike razdalje.

trolleyBus

Avtobusu podobno električno prevozno sredstvo.

vehicleForDisabledPerson

Vozilo, ki je vidno označeno, da je namenjeno prevozu invalidnih oseb.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozilo za prevoz razstreliva.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozilo za prevoz nevarnega tovora, ki ni razstrelivo, ali tovora, ki lahko onesnaži vodo

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozilo za prevoz tovora, ki lahko onesnaži vodo.

42.

V točki 7.7.3.10 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant WeatherConditionValue

Vrednost

Opredelitev

fog

Omejitev hitrosti velja, ko je megla.

ice

Omejitev hitrosti velja, ko je poledica.

rain

Omejitev hitrosti velja, ko dežuje.

smog

Omejitev hitrosti velja, ko količina smoga doseže določeno vrednost.

snow

Omejitev hitrosti velja u snežnih razmerah.

43.

V točki 7.8.3.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant FerryUseValue

Vrednost

Opredelitev

Cars

Trajekt prevaža avtomobile.

other

Trajekt prevaža druga prevozna sredstva in ne prevaža ljudi, avtomobilov, tovornjakov ali vlakov.

passengers

Trajekt prevaža ljudi.

train

Trajekt prevaža vlake.

trucks

Trajekt prevaža tovornjake.

44.

V točki 7.8.3.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant FormOfWaterwayNodeValue

Vrednost

Opredelitev

junctionFork

Infrastrukturni elementi, kjer en tok prometa plovil prečka drugega, ali točke, v katerih se tokovi prometa plovil delijo ali združujejo.

lockComplex

Splavnica ali skupina splavnic, namenjena dvigovanju ali spuščanju ladij med vodnimi odseki različnih vodostajev na rečnih plovnih poteh in v prekopih.

movableBridge

Most, ki se lahko dvigne ali zavrti, da se ladjam omogoči prehod.

shipLift

Naprava za prevoz ladij med dvema vodnima telesoma na različnih nadmorskih višinah, ki se uporablja namesto splavnic na prekopih.

waterTerminal

Lokacija, kjer se blago pretovarja.

turningBasin

Kraj, kjer se prekop ali ozka vodna pot razširi, da se ladjam omogoči obračanje.

45.

V točki 8.4.2.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant HydroNodeCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

boundary

Vozlišče za povezovanje različnih mrež.

flowConstriction

Vozlišče mreže, ki samo po sebi nima zveze s topologijo mreže, vendar je povezano s hidrografsko pomembno točko ali objektom ali z umetnim objektom, ki vpliva na tok mreže.

flowRegulation

Vozlišče mreže, ki samo po sebi nima zveze s topologijo mreže, vendar je povezano s hidrografsko pomembno točko ali objektom ali z umetnim objektom, ki ureja tok mreže.

junction

Vozlišče, kjer sovpadajo trije ali več odsekov.

outlet

Končno vozlišče niza medsebojno povezanih odsekov.

source

Začetno vozlišče niza medsebojno povezanih odsekov.

46.

V točki 8.5.4.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant CrossingTypeValue

Vrednost

Opredelitev

aqueduct

Cev ali umetni kanal za prenos vode od oddaljenega kraja, navadno s pomočjo težnosti, za oskrbo z vodo ter v kmetijske in/ali industrijske namene.

bridge

Struktura, ki povezuje dve lokaciji in omogoča prehod prevozne poti čez oviro na terenu.

culvert

Pokrit kanal za prevajanje vodotoka pod avtocesto, železnico, kanalom ali drugimi objekti.

siphon

Cev, ki se uporablja za prevajanje tekočine z ene višine na nižje ležečo višino prek razlike v hidravličnih tlakih, ki vodni stolpec potisne višje, preden se tekočina izlije.

47.

V točki 8.5.4.2 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant HydrologicalPersistenceValue

Vrednost

Opredelitev

dry

Redko polno in/ali redko teče, na splošno le med obilnimi padavinami in/ali nemudoma po njih.

ephemeral

Polno in/ali teče med padavinami in nemudoma po njih.

intermittent

Polno in/ali teče del leta.

perennial

Stalno polno in/ali teče med letom.

48.

V točki 8.5.4.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant InundationValue

Vrednost

Opredelitev

controlled

Območje, ki je občasno poplavljeno zaradi regulacije vodostaja zajezene vode.

natural

Območje, ki ga občasno prekrivajo poplavne vode, vendar ne zaradi plimovanja.

49.

V točki 8.5.4.4 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant ShoreTypeValue

Vrednost

Opredelitev

boulders

Velike skale, ki so spremenjene zaradi delovanja vode in podnebnih razmer.

clay

Gosta, lepljiva in drobnozrnata zemlja, ki sestoji zlasti iz hidriranih aluminosilikatov ter ki postane bolj gnetljiva, ko se ji doda voda, in se lahko oblikuje in posuši.

gravel

Manjše kamenje, ki je spremenjeno zaradi delovanja vode ali zdrobljeno.

mud

Mehka in razmočena zemlja, pesek, prah in/ali druge zemljine.

rock

Skale vseh velikosti.

sand

Zrnata snov, ki sestoji iz majhnih erodiranih fragmentov (zlasti kremenastih) kamenja, ki je manjši od proda in večji od grobega zrnatega mulja.

shingle

Manjši, nevezani, zaobljeni, od vode obrabljeni prodniki, zlasti naplavljeni na morski obali.

stone

Deli skal ali mineralna snov (ki ni kovina) določene oblike in velikosti, navadno umetno oblikovani in ki se uporabljajo za določen namen.

50.

V točki 8.5.4.5 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant WaterLevelValue

Vrednost

Opredelitev

equinoctialSpringLowWater

Višina oseke po mlaju in ščipu ob enakonočju.

higherHighWater

Najvišja raven plime (ali enkratne plime) katerega koli določenega lunarnega dneva, ki nastane zaradi delovanja deklinacije A1 lune in sonca.

higherHighWaterLargeTide

Povprečje najvišjih plim, eno od vsakih 19 let opazovanj.

highestAstronomicalTide

Najvišja višina bibavice, ki se lahko predvidi po povprečnih meteoroloških razmerah in pod katero koli kombinacijo astronomskih razmer.

highestHighWater

Najvišja plima, zabeležena na lokaciji.

highWater

Najvišja plima, dosežena na lokaciji, v enem plimovalnem ciklu.

highWaterSprings

Poljubni vodostaj, ki je približno enak srednji plimi po mlaju in ščipu.

indianSpringHighWater

Višina bibavice, ki je približno enaka srednji višji plimi po mlaju in ščipu.

indianSpringLowWater

Višina bibavice, ki je približno enaka srednji nižji oseki po mlaju in ščipu.

localDatum

Poljubna višina vode, ki jo opredeli pristaniški organ in od katere navedeni organ meri višino morja.

lowerLowWater

Najnižja raven oseke (ali enkratne oseke) katerega koli določenega lunarnega dneva, ki nastane zaradi delovanja deklinacije A1 lune in sonca.

lowerLowWaterLargeTide

Povprečje najnižjih osek, eno od vsakih 19 let opazovanj.

lowestAstronomicalTide

Najnižja višina bibavice, ki se lahko predvidi po povprečnih meteoroloških razmerah in pod katero koli kombinacijo astronomskih razmer.

lowestLowWater

Poljubni vodostaj, ki ustreza najnižji višini bibavice, zabeleženi na lokaciji, ali ki je nekoliko nižja od slednje.

lowestLowWaterSprings

Poljubni vodostaj, ki ustreza najnižji višini bibavice, zabeleženi na lokaciji ob mlaju in ščipu v obdobju, krajšem od 19 let.

lowWater

Približek srednje oseke, vzet kot referenčna višina za omejeno območje, ne glede na poznejše natančnejše meritve.

lowWaterDatum

Približek srednje oseke, vzet kot standardna referenčna višina za omejeno območje.

lowWaterSprings

Višina, približno enaka srednji oseki ob mlaju in ščipu.

meanHigherHighWater

Povprečna višina najvišje plime na določeni lokaciji v obdobju 19 let.

meanHigherHighWaterSprings

Povprečna višina najvišje plime na določeni lokaciji ob mlaju in ščipu.

meanHigherLowWater

Povprečje višje oseke vsakega lunarnega dneva, zabeleženo v obdobju 19 let, ki ga je določila država (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Povprečna višina vseh osek na določeni lokaciji v obdobju 19 let.

meanHighWaterNeaps

Povprečna višina plim ob mrtvem plimovanju.

meanHighWaterSprings

Povprečna višina plim ob mlaju in ščipu.

meanLowerHighWater

Povprečje nižje plime vsakega lunarnega dneva, zabeleženo v obdobju 19 let, ki ga je določila država (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Povprečna višina nižje oseke na določeni lokaciji v obdobju 19 let.

meanLowerLowWaterSprings

Povprečna višina nižjih osek na določeni lokaciji ob mlaju in ščipu.

meanLowWater

Povprečna višina vseh osek na določeni lokaciji v obdobju 19 let.

meanLowWaterNeaps

Povprečna višina osek ob mrtvem plimovanju.

meanLowWaterSprings

Povprečna višina osek ob mlaju in ščipu.

meanSeaLevel

Povprečna višina morske gladine na mareografski postaji, merjena od vnaprej določene izhodiščne višine morja.

meanTideLevel

Aritmetična sredina srednje plime in srednje oseke.

meanWaterLevel

Povprečje vseh višin vodne gladine, merjenih vsako uro v razpoložljivem evidenčnem obdobju.

nearlyHighestHighWater

Poljubni vodostaj, ki je približen najvišjemu vodostaju, zabeleženemu na določeni lokaciji, ki je navadno enak plimi ob mlaju in ščipu.

nearlyLowestLowWater

Vodostaj, ki je približen najnižjemu vodostaju, zabeleženemu na določeni lokaciji, ki je navadno je enak indijski oseki ob mlaju in ščipu.

tropicHigherHighWater

Najvišje plime (ali enkratne plime), ki nastanejo vsakih pol meseca, ko je delovanje maksimalne deklinacije lune največje.

tropicLowerLowWater

Najnižje oseke (ali enkratne oseke), ki nastanejo vsakih pol meseca, ko je delovanje maksimalne deklinacije lune največje.

51.

V točki 9.4.1 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant DesignationSchemeValue

Vrednost

Opredelitev

emeraldNetwork

Zavarovano območje po mreži Emerald Network (smaragdna mreža).

IUCN

Zavarovano območje je razvrščeno po razvrstitveni shemi International Union for Conservation of Nature (Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov).

nationalMonumentsRecord

Zavarovano območje je razvrščeno po razvrstitveni shemi National Monuments Record (evidenca spomenikov nacionalnega pomena).

natura2000

Zavarovano območje po Direktivi o habitatih (92/43/EGS) ali Direktivi o pticah (79/409/EGS).

Ramsar

Zavarovano območje po Ramsarski konvenciji.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Zavarovano območje po programu UNESCO Man and Biosphere programme (Unescov program „Človek in biosfera“).

UNESCOWorldHeritage

Zavarovano območje po konvenciji UNESCO World Heritage Convention (Unescova konvencija o svetovni dediščini).

52.

V točki 9.4.3 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant IUCNDesignationValue

Vrednost

Opredelitev

habitatSpeciesManagementArea

Zavarovano območje je razvrščeno kot zavarovani habitat rastlinskih in živalskih vrst (habitat species management area) po razvrstitveni shemi IUCN.

managedResourceProtectedArea

Zavarovano območje je razvrščeno kot zavarovano območje naravnih virov (managed resource protected area) po razvrstitveni shemi IUCN.

nationalPark

Zavarovano območje je razvrščeno kot narodni park (national park) po razvrstitveni shemi IUCN.

naturalMonument

Zavarovano območje je razvrščeno kot naravni spomenik (natural monument) po razvrstitveni shemi IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Zavarovano območje je razvrščeno kot zavarovana kopenska ali morska krajina (protected landscape or seascape) po razvrstitveni shemi IUCN.

strictNatureReserve

Zavarovano območje je razvrščeno kot strogi naravni rezervat (strict nature reserve) po razvrstitveni shemi IUCN.

wildernessArea

Zavarovano območje je razvrščeno kot naravno območje (wilderness area) po razvrstitveni shemi IUCN.

53.

V točki 9.4.4 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant NationalMonumentsRecordDesignationValue

Vrednost

Opredelitev

agricultureAndSubsistence

Zavarovano območje je razvrščeno kot kmetijski ali bivanjski spomenik (agricultural or subsistence monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

civil

Zavarovano območje je razvrščeno kot civilni spomenik (civil monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

commemorative

Zavarovano območje je razvrščeno kot komemorativni spomenik (commemorative monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

commercial

Zavarovano območje je razvrščeno kot gospodarski spomenik (commercial monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

communications

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik s področja komunikacije (communications monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

defence

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik s področja obrambe (defence monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

domestic

Zavarovano območje je razvrščeno kot domači spomenik (domestic monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

education

Zavarovano območje je razvrščeno kot vzgojno-izobraževalni spomenik (education monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Zavarovano območje je razvrščeno kot vrt, park ali spomenik urbanega prostora (garden, park or urban space monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

healthAndWelfare

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik s področja zdravstva in socialnega skrbstva (health and welfare monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

industrial

Zavarovano območje je razvrščeno kot industrijski spomenik (industrial monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

maritime

Zavarovano območje je razvrščeno kot pomorski spomenik (maritime monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

monument

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik brez posebnega tipa (monument with some unclassified form) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

recreational

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik s področja rekreacije (recreational monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Zavarovano območje je razvrščeno kot verski, obredni ali pogrebni spomenik (religious, ritual or funerary monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

settlement

Zavarovano območje je razvrščeno kot naselbinski spomenik (settlement monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

transport

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik s področja prometa (transport monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Zavarovano območje je razvrščeno kot spomenik s področja oskrbe z vodo in komunale (water supply and drainage monument) po razvrstitveni shemi National Monuments Record.

54.

V točki 9.4.5 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant Natura2000DesignationValue

Vrednost

Opredelitev

proposedSiteOfCommunityImportance

Zavarovano območje, predlagano za območje, pomembno za Skupnost (Site of Community Interest, SCI) po programu Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Zavarovano območje, predlagano za območje, pomembno za Skupnost po programu Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Zavarovano območje je območje, pomembno za Skupnost po programu Natura2000.

specialAreaOfConservation

Zavarovano območje je posebno ohranitveno območje (Special Area of Conservation, SAC) po programu Natura2000.

specialProtectionArea

Zavarovano območje je posebno območje varstva (Special Protection Area, SPA) po programu Natura2000.

55.

V točki 9.4.6 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant RamsarDesignationValue

Vrednost

Opredelitev

ramsar

Zavarovano območje po Ramsarski konvenciji.

56.

V točki 9.4.7 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Vrednost

Opredelitev

biosphereReserve

Zavarovano območje je biosferni rezervat (Biosphere Reserve) po programu Človek in biosfera.

57.

V točki 9.4.8 se doda naslednja tabela:

Vrednosti, dovoljene za šifrant UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Vrednost

Opredelitev

cultural

Zavarovano območje spada v svetovno kulturno dediščino.

mixed

Zavarovano območje spada v mešano svetovno dediščino.

natural

Zavarovano območje spada v svetovno naravno dediščino.


5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/35


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 103/2011

z dne 4. februarja 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. februarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/37


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 104/2011

z dne 4. februarja 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 70/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. februarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 26, 29.1.2011, str. 7.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 5. februarja 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/39


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 105/2011

z dne 4. februarja 2011

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje, vložene od 31. januarja do 1. februarja 2011 v okviru tunizijske tarifne kvote, in o začasni ukinitvi izdaje uvoznih dovoljenj za mesec februar 2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) in (2) Protokola 1 (3) k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani (4) je odprl tarifno kvoto z dajatvijo nič za uvoz neobdelanega oljčnega olja, ki spada pod oznaki KN 1509 10 10 in 1509 10 90 ter je v celoti pridobljeno v Tuniziji in pripeljano neposredno iz te države v Evropsko unijo v količinski meji, ki je določena za vsako leto.

(2)

Člen 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje, s poreklom iz Tunizije (5), določa mesečne količinske omejitve za izdajo uvoznih dovoljenj.

(3)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006 so bili pri pristojnih organih vloženi zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj za skupno količino, ki presega mesečno vrednost, ki je v členu 2(2) navedene uredbe določena za mesec februar.

(4)

Zato mora Komisija določiti koeficient dodelitve, na podlagi katerega se bodo uvozna dovoljenja izdajala sorazmerno z razpoložljivo količino.

(5)

Ker je vrednost za mesec februar dosežena, se za zadevni mesec uvozna dovoljenja ne morejo več izdati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 31. januarja do 1. februarja 2011 v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006, se določi koeficient dodelitve 95,463571 %.

Izdaja uvoznih dovoljenj za količine, zahtevane od 7. februarja 2011, se za februar 2011 začasno ukine.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. februarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 97, 30.3.1998, str. 57.

(4)  UL L 97, 30.3.1998, str. 2.

(5)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.


SKLEPI

5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/40


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/79/SZVP

z dne 4. februarja 2011

o izvajanju Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (1), zlasti člena 2(1) navedenega sklepa v povezavi s členom 31(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep Sveta 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji.

(2)

Seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz priloge k navedenemu sklepu, bi bilo treba spremeniti ter posodobiti podatke o določenih osebah na tem seznamu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo priloge k Sklepu Sveta 2011/72/SZVP se nadomesti z besedilom iz priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 28, 2.2.2011, str. 62.


PRILOGA

„PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

 

Ime

Podatki o identifikaciji

Razlogi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nekdanji predsednik Tunizije; datum in kraj rojstva: 3. september 1936, Hamman-Sousse; sin Selme HASSEN; poročen z Leïlo TRABELSI; št. nacionalne osebne izkaznice (NOI): 00354671.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 24. oktober 1956, Tunis; hči Saide DHERIF; poročena z Zinom El Abidinom BEN ALIJEM; št. NOI: 00683530.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 4. marec 1944, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Yamino SOUIEI; upravitelj družbe; stanujoč: 11 rue de France- Radès Ben Arous; št. NOI: 05000799

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 7. januar 1980, Sabha-Lybie; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe; poročen z Inès LEJRI; stanujoč: résidence de l'étoile du nord - suite B- 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis; št. NOI: 04524472.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 2. december 1981, Tunis; sin Naïme BOUTIBA; poročen z Nesrino BEN ALI; št. NOI: 04682068.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. januar 1987, Tunis; hči Leïle TRABELSI; poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM; št. NOI: 00299177.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 17. julij 1992, Tunis; hči Leïle TRABELSI; stanujoča v predsedniški palači, št. NOI: 09006300.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. november 1962, Tunis; sin Saide DHERIF; upravitelj družbe; stanujoč: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis; št. NOI: 00777029.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 24. junij 1948, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Nadio MAKNI; pooblaščeni upravitelj kmetijske družbe; stanujoč: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis; št. NOI: 00104253.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 19. februar 1953, Radès; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom MAHJOUBOM; upraviteljica družbe; stanujoča: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô; št. NOI: 00403106.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. avgust 1974, Tunis; sin Najie JERIDI; poslovnež; stanujoč: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence; št. NOI: 05417770.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. april 1950, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Souad BEN JEMIA; upravitelj družbe; stanujoč: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur; št. NOI: 00178522.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 25. september 1955, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Helo BELHAJ; generalni direktor družbe; stanujoč: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis; št. NOI: 05150331.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 27. december 1958; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM; komercialna direktorica; stanujoča: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa; št. NOI: 00166569.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. maj 1959, Marsa; sin Fatme SFAR; poročen s Samiro TRABELSI; generalni direktor družbe; stanujoč: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa; št. NOI: 00046988.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 1. februar 1960; hči Saide DHERIF; poročena s Habibom ZAKIRJEM; stanujoča: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur; št.NOI: 00235016.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunizijec; datum rojstva: 5 marec 1957; sin Saide BEN ABDALLAH; poročen z Nefisso TRABELSI; trgovec z nepremičninami; stanujoč: rue Ennawras 4; št. NOI: 00547946.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. julij 1973, Tunis; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe, trgovec z nepremičninami; stanujoč: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis; št. NOI: 05411511.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 25. junij 1975, Tunis; hči Mounire TRABELSI (sestre Leila TRABELSI); upraviteljica družbe; poročena z Mouradom MEHDOUIJEM; stanujoča: 41 rue Garibaldi -Tunis; št. NOI: 05417907.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. maj 1962, Tunis; sin Neile BARTAJI; poročen z Lilio NACEF; generalni direktor družbe; stanujoč: 41 rue Garibaldi - Tunis; št. NOI: 05189459.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum rojstva: 18. september 1976; sin Najie JERIDI; geralni direktor družbe; stanujoč: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis; št. NOI: 05412560.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 4. december 1971; hči Yamine SOUIEI; upraviteljica družbe; stanujoča: 2 rue El Farrouj - la Marsa; št. NOI: 05418095.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum rojstva: 20. december 1965; sin Radhie MATHLOUTHI; poročen z Lindo CHERNI; uslužbenec pri Tunisairu; stanujoč: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis; št. NOI: 00300638.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunizijec; datum rojstva: 29. januar 1988; sin Kaouther Feriel HAMZA; generalni direktor družbe Stafiem - Peugeot; stanujoč: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunizijec; datum rojstva: 13. januar 1959; sin Leïle CHAIBI; poročen z Dorsaf BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00400688.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 5. julij 1965, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM; stanujoča: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00589759.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 21. avgust 1971, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Marouenom MABROUKOM; svetovalka na ministrstvu za zunanje zadeve; št. NOI: 05409131.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 11. marec 1972, Tunis; sin Jaouide El BEJI; poročen s Sirine BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis; št. NOI: 04766495.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1963, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena s Slimom ZARROUKOM; zdravnica; stanujoča: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00589758.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. avgust 1960, Tunis; sin Maherzie GUEDIRE; poročen z Ghazouo BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00642271.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. november 1949, Hammam-Sousse; sin Selme HASSEN; fotograf - novinar v Nemčiji; stanujoč: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse; št. NOI: 02951793.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. marec 1947, Hammam-Sousse; poročen z Zohro BEN ANMAR; upravitelj družbe; stanujoč: rue El Moez - Sousse; št. NOI: 02800443.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. maj 1952, Hammam-Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Fathijem REFATOM; predstavnica Tunisaira; stanujoča: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse; št. NOI: 02914657.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 18. september 1956, Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM; vodja podjetja; stanujoča: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest - Sousse; št.NOI: 02804872.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum rojstva: 28. oktober 1938; sin Selme HASSEN; upokojenec; vdovec Selme MANSOUR; stanujoč: 255 cité El Bassatine - Monastir; št. NOI: 02810614.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 21. oktober 1969, Tunis; sin Selme MANSOUR; poročen z Monio CHEDLI; upravitelj družbe; stanujoč: avenue Hédi Nouira - Monastir, št. NOI: 04180053.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 29. april 1974, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; vodja podjetja; stanujoč: 83 Cap Marina - Monastir, št. NOI: 04186963.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 12. oktober 1972, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; trgovinski izvoznik in uvoznik; stanujoč: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir; št. NOI: 04192479.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1980, Monastir; hči Selme MANSOUR; poročena z Ziedom JAZIRIJEM; tajnica družbe; stanujoča: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse; št. NOI: 06810509.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 8. oktober 1978, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; direktor družbe; stanujoč: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 05590835.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 9. avgust 1977, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; upravitelj družbe; stanujoč: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse; št. NOI: 05590836.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 30. avgust 1982, Monastir; hči Hayet BEN ALI; poročena z Badreddinom BENNOURJEM; stanujoča: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse; št. NOI: 08434380.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. januar 1970, Sousse; sin Naïme BEN ALI; vodja oddelka pri Tunisairu; stanujoč: résidence les jardins, apt. 8C, Bloc. b – El Menzah, 8 - l'Ariana; št. NOI: 05514395.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. oktober 1967, Hammam - Sousse; sin Naïme BEN ALI; odgovoren za misije pri ministrstvu za promet; stanujoč: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunis; št. NOI: 05504161.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

45.

Montassar Ben Habib Ben .Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. januar 1973, Sousse; sin Naïme BEN ALI; poročen z Lamio JEGHAM; upravitelj družbe; stanujoč: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse; št. NOI: 05539378.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 27. oktober 1966, Pariz; sin Paulette HAZAT; direktor družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 05515496 (dvojno državljanstvo).

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 16. april 1971, Pariz; sin Paulette HAZAT; poročen z Amel SAID; upravitelj družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 00297112.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 28. avgust 1974, Tunis; sin Leile DEROUICHE; komercialni direktor; stanujoč: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 -Tunis; št. NOI: 04622472.

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.“


5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/48


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. februarja 2011

o odobritvi dajanja na trg peptidnega izdelka iz ribe (Sardinops sagax) kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 522)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/80/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (1) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Podjetje Senmi Ekisu Co. Ltd. je 28. aprila 2008 vložilo zahtevek pri pristojnih organih Finske za dajanje na trg peptidnega izdelka iz ribe (Sardinops sagax) kot nove živilske sestavine.

(2)

Pristojni organ Finske za ocenjevanje živil je 12. januarja 2009 izdal poročilo o začetni oceni. Sklep navedenega poročila je bil, da se peptidni izdelek iz ribe lahko daje na trg.

(3)

Komisija je 10. marca 2009 vsem državam članicam poslala poročilo o začetni oceni.

(4)

V roku 60 dni, kakor je določeno v členu 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97, so bili v skladu z navedeno določbo predloženi utemeljeni ugovori glede trženja tega proizvoda.

(5)

Zato je bil 14. avgusta 2009 opravljen posvet z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA).

(6)

EFSA (Znanstveni svet za dietetične izdelke, prehrano in alergije) je 9. julija 2010 v „Znanstvenem mnenju o varnosti peptidnega izdelka iz ribe kot nove živilske sestavine“ (2) sklenil, da je peptidni izdelek iz sardele varen pod predlaganimi pogoji uporabe in predlaganimi vrednostmi vnosa.

(7)

Iz znanstvene ocene je razvidno, da peptidni izdelek iz ribe izpolnjuje merila iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Peptidni izdelek iz ribe (Sardinops sagax), kot je določen v Prilogi I, se lahko daje na trg Unije kot nova živilska sestavina za uporabe iz Priloge II.

Člen 2

Oznaka peptidnega izdelka iz ribe (Sardinops sagax), odobrenega s tem sklepom, na embalaži živil je „peptidi iz ribe (Sardinops sagax)“.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na podjetje Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japonska.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


PRILOGA I

SPECIFIKACIJE PEPTIDNEGA IZDELKA IZ RIBE (SARDINOPS SAGAX)

Opis:

Nova živilska sestavina je peptidna zmes, pridobljena s hidrolizo mišic ribe (Sardinops sagax), ki jo katalizira alkalna proteaza, izolacijo peptidne frakcije s kolonsko kromatografijo, koncentracijo v vakuumu in sušenjem z razprševanjem. Je rumenkasto bel prašek.

Specifikacija peptidnega izdelka iz ribe (Sardinops sagax)

Peptidi (1)

(kratkoverižni peptidi, dipeptidi in tripeptidi z molekulsko maso manjšo od 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid)

0,1 do 0,16 g/100 g

Pepel

≤ 10 g/100 g

Vlaga

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldahlova metoda.


PRILOGA II

UPORABA PEPTIDNEGA IZDELKA IZ RIBE

Skupina uporabe

Mejne vrednosti peptidnega izdelka iz ribe

Živila na osnovi jogurta, jogurtne pijače, fermentirani mlečni izdelki in mleko v prahu

0,48 g/100 g (v pripravljenih obrokih)

Aromatizirana voda in zelenjavni napitki

0,3 g/100 g (v pripravljenih obrokih)

Žitni kosmiči za zajtrk

2 g/100 g

Juhe, enolončnice in juhe v prahu

0,3 g/100 g (v pripravljenih obrokih)


5.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/50


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. februarja 2011

o spremembi odločb 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES in 2005/343/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 523)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/81/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti odstavka 3(c) člena 8 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/741/ES z dne 4. septembra 2002 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti kopirnemu in grafičnemu papirju ter o spremembi Odločbe 1999/554/ES (2) preneha veljati 31. decembra 2010.

(2)

Odločba Komisije 2002/747/ES z dne 9. septembra 2002 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti žarnicam in o spremembi Odločbe 1999/568/ES (3) preneha veljati 31. decembra 2010.

(3)

Odločba Komisije 2003/31/ES z dne 29. novembra 2002 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za pomivalne stroje in o spremembi Odločbe 1999/427/ES (4) preneha veljati 31. decembra 2010.

(4)

Odločba Komisije 2003/200/ES z dne 14. februarja 2003 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za perilo in o spremembi Odločbe 1999/476/ES (5) preneha veljati 31. decembra 2010.

(5)

Odločba Komisije 2005/341/ES z dne 11. aprila 2005 o določitvi okoljskih meril in s tem povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje za podelitev znaka Skupnosti za okolje osebnim računalnikom (6) preneha veljati 31. decembra 2010.

(6)

Odločba Komisije 2005/343/ES z dne 11. aprila 2005 o določitvi okoljskih meril in z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje za podelitev znaka Skupnosti za okolje prenosnim računalnikom (7) preneha veljati 31. decembra 2010.

(7)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 je bil pravočasno izveden pregled okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz navedenih odločb.

(8)

Glede na različne faze postopka pregleda navedenih odločb je primerno podaljšati obdobja veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje, določenih v njih. Obdobje veljavnosti odločb 2003/31/ES in 2003/200/ES bi bilo treba podaljšati do 30. aprila 2011. Obdobje veljavnosti odločb 2002/741/ES, 2005/341/ES in 2005/343/ES je treba podaljšati do 30. junija 2011. Obdobje veljavnosti Odločbe 2002/747/ES je treba podaljšati do 31. avgusta 2011.

(9)

Odločbe 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES in 2005/343/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 5 Odločbe 2002/741/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino izdelkov ‚kopirni in grafični papir‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2011.“

Člen 2

Člen 5 Odločbe 2002/747/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚žarnice‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. avgusta 2011.“

Člen 3

Člen 5 Odločbe 2003/31/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino izdelkov ‚detergenti za pomivalne stroje‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. aprila 2011.“

Člen 4

Člen 5 Odločbe 2003/200/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚detergenti za perilo‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. aprila 2011.“

Člen 5

Člen 3 Odločbe 2005/341/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚osebni računalniki‘ in s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2011.“

Člen 6

Člen 3 Odločbe 2005/343/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚prenosni računalniki‘ ter s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2011.“

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  UL L 237, 5.9.2002, str. 6.

(3)  UL L 242, 10.9.2002, str. 44.

(4)  UL L 9, 15.1.2003, str. 11.

(5)  UL L 76, 22.3.2003, str. 25.

(6)  UL L 115, 4.5.2005, str. 1.

(7)  UL L 115, 4.5.2005, str. 35.