ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.025.slv

Uradni list

Evropske unije

L 25

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
28. januar 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/50/EU

 

*

Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 15. oktobra 2010 o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani in o njegovi začasni uporabi

1

 

 

2011/51/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. januarja 2011 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, ki spreminja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

3

 

 

2011/52/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. januarja 2011 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn, v imenu Evropske unije

4

 

 

2011/53/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. januarja 2011 o stališču Evropske unije v Skupnem odboru za kmetijstvo, ustanovljenim s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede prilagoditve Priloge 3 k Sporazumu

5

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja

8

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 66/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

24

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 67/2011 z dne 27. januarja 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje januar 2011

26

 

 

SKLEPI

 

 

2011/54/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 24. januarja 2011 o imenovanju latvijskega člana in latvijskega nadomestnega člana Odbora regij

30

 

 

2011/55/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 24. januarja 2011 o imenovanju treh švedskih članov in štirih švedskih nadomestnih članov Odbora regij

31

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/1


SKLEP SVETA IN PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA

z dne 15. oktobra 2010

o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani in o njegovi začasni uporabi

(2011/50/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE IN PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2), v povezavi s členom 218, odstavkoma (5) in (7), ter prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Unije in držav članic v pogajanjih dosegla Sporazum o skupnem zračnem prostoru z Gruzijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v skladu s sklepom Sveta, ki Komisijo pooblašča za začetek pogajanj.

(2)

Sporazum je bil parafiran 5. marca 2010.

(3)

Sporazum, ki ga je s pogajanji dosegla Komisija, bi Unija in države članice morale podpisati in začasno uporabljati, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Treba je določiti postopke za odločanje, če je ustrezno, o načinu prekinitve začasne uporabe Sporazuma. Določiti je treba tudi ustrezne postopke za sodelovanje Unije in držav članic v Skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 22 Sporazuma, in v postopkih za reševanje sporov, določenih v členu 23 Sporazuma, ter za izvajanje nekaterih določb Sporazuma v zvezi z varovanjem in varnostjo –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis

1.   Podpis Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Gruzijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije, pod pogojem, da Svet sprejme sklep o sklenitvi Sporazuma (1).

2.   Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 2

Začasna uporaba

Do začetka veljavnosti Sporazuma Unija in države članice v skladu z njihovimi veljavnimi notranjimi postopki in/ali domačo zakonodajo začasno uporabljajo Sporazum od prvega dneva v mesecu, ki sledi datumu zadnje note, s katero se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za začasno uporabo Sporazuma.

Člen 3

Skupni odbor

1.   V Skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 22 Sporazuma, Evropsko unijo in države članice zastopajo predstavniki Komisije in držav članic.

2.   Stališče Evropske unije in njenih držav članic v okviru Skupnega odbora glede sprememb Priloge III ali Priloge IV Sporazuma v skladu s členom 26(2) Sporazuma ter zadev, ki so v izključni pristojnosti EU, vendar ne zahtevajo sprejetja sklepa s pravnim učinkom, določi Komisija, Svet in države članice pa o njem vnaprej uradno obvesti.

3.   Stališče Evropske unije in njenih držav članic glede sklepov Skupnega odbora o zadevah, ki so v pristojnosti EU, sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, razen če veljavni postopki glasovanja, določeni v Pogodbah EU, ne določajo drugače.

4.   Stališče Evropske unije in njenih držav članic glede sklepov Skupnega odbora o zadevah, ki so v pristojnosti držav članic, sprejme Svet soglasno na predlog Komisije ali držav članic, razen če država članica v roku enega meseca po sprejetju tega stališča Generalni sekretariat Sveta obvesti, da lahko soglaša s sklepom Skupnega odbora le, če z njim soglašajo njena zakonodajna telesa.

5.   Stališče Unije in držav članic v Skupnem odboru predstavi Komisija, razen v zadevah, ki so v izključni pristojnosti držav članic, kjer stališče predstavi predsedstvo Sveta ali, če Svet tako odloči, Komisija.

Člen 4

Reševanje sporov

1.   V postopkih za reševanje sporov iz člena 23 Sporazuma Unijo in države članice zastopa Komisija.

2.   Sklep o začasnem preklicu uporabe koristi na podlagi člena 23 Sporazuma sprejme Svet na podlagi predloga Komisije. Svet odloča s kvalificirano večino.

3.   O vsakem drugem ustreznem ukrepu glede zadev, ki so v pristojnosti EU, sprejetem v skladu s členom 23 Sporazuma, odloči Komisija s pomočjo posebnega odbora predstavnikov držav članic, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Obveščanje Komisije

1.   Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o kakršni koli odločitvi, da zavrnejo, prekinejo, začasno prekličejo ali omejijo pooblastilo gruzijske letalske družbe, ki jo nameravajo sprejeti v skladu s členom 5 Sporazuma.

2.   Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o kakršnih koli zahtevah ali uradnih obvestilih, ki so jih predložile ali prejele v skladu s členom 14 (Varnost v letalstvu) Sporazuma.

3.   Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o kakršnih koli zahtevah ali uradnih obvestilih, ki so jih predložile ali prejele v skladu s členom 15 (Varovanje v letalstvu) Sporazuma.

V Luxembourgu, 15. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

E. SCHOUPPE


(1)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/3


SKLEP SVETA

z dne 18. januarja 2011

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, ki spreminja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(2011/51/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu: Kmetijski sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Člen 12 Kmetijskega sporazuma določa, da lahko katera koli pogodbenica zahteva pregled Kmetijskega sporazuma.

(3)

Sklepnemu aktu Kmetijskega sporazuma je dodana Skupna izjava o zaščiti geografskih označb in označb porekla kmetijskih proizvodov in živil.

(4)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki z vstavitvijo nove Priloge 12 spreminja Kmetijski sporazum.

(5)

Sklep 2002/309 ES, Euratom Sveta in Komisije glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (2) določa notranji postopek za sprejetje stališča Unije o vprašanjih, ki so predmet odločitev Skupnega odbora iz člena 6(3) Kmetijskega sporazuma. Podobno bi bilo treba določiti tudi notranji postopek za oblikovanje stališča Unije glede vprašanj, vezanih na Prilogo 12 navedenega sporazuma.

(6)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije, s pridržkom njegove naknadne sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, ki spreminja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (3).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Kar zadeva vprašanja v zvezi s Prilogo 12 h Kmetijskemu sporazumu in v zvezi z dodatki k tej prilogi, stališče Evropske unije o vprašanjih, ki so predmet Skupnega odbora za kmetijstvo iz člena 6(3) Kmetijskega sporazuma, v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (4) sprejme Komisija.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. januarja 2011

Za Svet

Predsednik

MATOLCSY Gy.


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

(3)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.

(4)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/4


SKLEP SVETA

z dne 18. januarja 2011

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn, v imenu Evropske unije

(2011/52/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu: Kmetijski sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Dodatni sporazum med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn (2) (v nadaljnjem besedilu: Dodatni sporazum) je začel veljati 13. oktobra 2007.

(3)

Komisija je v imenu Evropske unije s pogajanji dosegla Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, ki spremeni Kmetijski sporazum tako, da vstavi Prilogo 12.

(4)

Evropska unija, Kneževina Lihtenštajn in Švicarska konfederacija so se dogovorile, da bi bilo treba zaradi upoštevanja zaščite označb porekla in geografskih označb spremeniti tudi Dodatni sporazum.

(5)

Sporazum med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) bi bilo treba podpisati v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve Sporazuma (3).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije podpišejo Sporazum med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. januarja 2011

Za Svet

Predsednik

MATOLCSY Gy.


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  UL L 270, 13.10.2007, str. 6.

(3)  Besedilo Sporazuma se objavi skupaj s sklepom o sklenitvi Sporazuma.


28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/5


SKLEP SVETA

z dne 18. januarja 2011

o stališču Evropske unije v Skupnem odboru za kmetijstvo, ustanovljenim s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede prilagoditve Priloge 3 k Sporazumu

(2011/53/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Člen 6 Sporazuma ustanavlja Skupni odbor za kmetijstvo, ki je odgovoren za izvrševanje Sporazuma in zagotavlja njegovo uspešno delovanje.

(3)

Člen 11 Sporazuma določa, da se Skupni odbor za kmetijstvo lahko odloči spremeniti priloge k Sporazumu.

(4)

Zaradi upoštevanja popolne liberalizacije na področju dvostranskega trgovanja s siri, ki je veljavna od 1. junija 2007, in po zaščiti geografskih označb, ki bo določena z novo Prilogo 12 k Sporazumu in ki zahteva doslednost specifikacij zlasti pri siru, bi bilo treba ustrezno prilagoditi Prilogo 3 k Sporazumu,

(5)

Prvi pododstavek člena 5(2) Sklepa 2002/309/ES, Euratom Sveta in Komisije glede Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (2) določa, da stališče Evropske unije v Skupnem odboru za kmetijstvo na predlog Komisije sprejme Svet.

(6)

Unija bi morala v Skupnem odboru za kmetijstvo zavzeti stališče, ki je navedeno v priloženem osnutki sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki ga bo Evropska unija zavzela v Skupnem odboru za kmetijstvo, ustanovljenim s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede prilagoditev Sporazuma v zvezi dvostranskim trgovanjem s proizvodi, uvrščenimi pod tarifno številko 0406 harmoniziranega sistema, ki bodo za te proizvode upoštevale popolno liberalizacijo trgovanja v tem sektorju, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora za kmetijstvo, ki je priložen k temu sklepu.

Člen 2

Sklep Skupnega odbora za kmetijstvo se objavi v Uradnem listu Evropske unije takoj po sprejetju.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. januarja 2011

Za Svet

Predsednik

MATOLCSY Gy.


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.


Osnutek

SKLEP št. …/2010 SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO,

ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

z dne …

o spremembi Priloge 3 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Priloga 3 določa koncesije za sire, zlasti postopno liberalizacijo trgovanja s siri v obdobju petih let po začetku veljave Sporazuma.

(3)

Evropska unija in Švicarska konfederacija sta se dogovorili, da bosta v Sporazum dodali novo Prilogo 12 o zaščiti označb porekla in geografskih označb za kmetijske proizvode in živila, zaradi česar je potrebno zagotoviti doslednost pri specifikacijah, zlasti za sire.

(4)

Posledično je treba Prilogo 3 ponovno pregledati, da bo upoštevala tako popolno liberalizacijo na področju dvostranskega trgovanja s siri z veljavnostjo od 1. junija 2007 kot tudi zaščito geografskih označb, ki bo določena v novi Prilogi 12 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga 3 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi in njeni dodatki se nadomestijo z besedilom v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan po njegovem sprejetju v Skupnem odboru.

V …, …

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Predsednik in vodja švicarske delegacije

Vodja delegacije EU

Sekretar Odbora


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

PRILOGA

„PRILOGA 3

1.

Dvostransko trgovanje z vsemi proizvodi, uvrščenimi pod tarifno številko 0406 harmoniziranega sistema, je od 1. junija 2007 popolnoma liberalizirano z odpravo vseh tarif in kvot.

2.

Evropska unija ne uporablja izvoznih nadomestil za sire, izvožene v Švico. Švica ne uporablja izvoznih subvencij (1) za sire, izvožene v Evropsko unijo.

3.

Vsi proizvodi iz tarifne številke KN 0406, ki imajo poreklo v Evropski uniji ali Švici in s katerimi ti dve pogodbenici trgujeta, so oproščeni predložitve uvoznega dovoljenja.

4.

Evropska unija in Švica zagotovita, da koncesij, ki si jih medsebojno dodeljujeta, ne spodkopavajo drugi ukrepi, ki vplivajo na uvoze in izvoze.

5.

Če bi razvoj cen in/ali uvozov povzročil motnje na trgu ene ali druge pogodbenice, se na zahtevo ene ali druge pogodbenice v okviru Odbora, ustanovljenega s členom 6 Sporazuma, čim prej skličejo posvetovanja, da se poiščejo ustrezne rešitve. V povezavi s tem pogodbenici soglašata, da si bosta redno izmenjavali informacije o cenah in vse druge pomembne informacije o trgu doma proizvedenih in uvoženih sirov.


(1)  Osnovni prispevki, na katerih temelji odprava izvoznih subvencij, so izračunani po skupnem dogovoru pogodbenic na podlagi razlike v institucionalnih cenah za mleko, ki bodo po vsej verjetnosti v veljavi ob uveljavitvi Sporazuma, vključno z dodatnim prispevkom za mleko, predelano v sir, in se določijo na podlagi količine mleka, potrebne za pridelavo zadevnega sira, pri čemer se prispevek, za katerega Skupnost zniža carinsko stopnjo, odbije (razen v primeru sirov, za katere veljajo kvote).“


UREDBE

28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 65/2011

z dne 27. januarja 2011

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) ter zlasti člena 51(4), člena 74(4) in člena 91 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (2) je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z uredbama Sveta (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 73/2009, ter za izvajanje navzkrižne skladnosti, določene z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 (3)

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (4) vsebuje številna sklicevanja na administrativna in kontrolna pravila iz razveljavljene Uredbe (ES) št. 796/2004. Treba je upoštevati spremembe teh administrativnih in kontrolnih pravil, uvedene z Uredbo (ES) št. 1122/2009, pri tem pa upoštevati načela iz Uredbe (ES) št. 1975/2006. Za zagotovitev koherentnosti, jasnosti in poenostavitve je poleg tega treba nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1975/2006 spremeniti, da bi bilo sklicevanj na Uredbo (ES) št. 1122/2009 čim manj. Zato je primerno Uredbo (ES) št. 1975/2006 razveljaviti in nadomestiti.

(3)

Države članice morajo vzpostaviti kontrolni sistem, ki bo zagotavljal izvajanje vseh potrebnih pregledov za učinkovito preverjanje skladnosti s pogoji za dodelitev podpore. Vsa merila o izpolnjevanju pogojev, določena z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo ali s programi razvoja podeželja, morajo biti takšna, da jih je mogoče nadzorovati s skupino preverljivih kazalnikov.

(4)

Izkušnje kažejo, da se je integrirani administrativni in kontrolni sistem (v nadaljnjem besedilu: IAKS) iz poglavja 4 naslova II Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (5) izkazal za učinkovit in gospodaren način izvajanja shem neposrednih plačil. Kar zadeva ukrepe v zvezi s površino in živalmi iz osi 2 v oddelku 2 poglavja I naslova IV Uredbe (ES) št. 1698/2005, morajo zato administrativna in kontrolna pravila ter z njimi povezane določbe v zvezi z znižanji in izključitvami ob napačnih prijavah upoštevati načela IAKS, zlasti v Uredbi (ES) št. 1122/2009.

(5)

Za nekatere ukrepe podpore iz osi 2 in enakovredno podporo iz osi 4 iz oddelkov 2 oziroma 4 poglavja I naslova IV Uredbe (ES) št. 1698/2005 je administrativna in kontrolna pravila treba prilagoditi njihovim posebnim značilnostim. Enako velja za ukrepe podpore iz osi 1 in 3 iz oddelkov 1 oziroma 3 istega poglavja in enakovredno podporo iz osi 4. Zato je treba sprejeti posebne določbe za te ukrepe podpore.

(6)

Da bi zagotovili, da lahko vsi nacionalni upravni organi organizirajo učinkovito integrirano kontrolo vseh površin, za katere se zahteva plačilo na podlagi osi 2 in na podlagi shem pomoči na površino, zajetih v Uredbi (ES) št. 1122/2009, je treba zahtevke za plačilo za ukrepe v zvezi s površino iz osi 2 vložiti v istem roku kot enotni zahtevek iz poglavja I naslova II dela II navedene uredbe.

(7)

Da bi zagotovili odvračilni učinek kontrole, se plačila praviloma ne smejo izvesti pred zaključkom pregledov izpolnjevanja pogojev. Po zaključku administrativnih pregledov pa je vseeno primerno dovoliti plačila do določene vrednosti. Pri določitvi navedene vrednosti je treba upoštevati tveganje preplačila.

(8)

Kontrolna pravila, določena v tej uredbi, morajo upoštevati posebne značilnosti zadevnih ukrepov iz osi 2. Zaradi jasnosti je zato treba določiti posebna pravila.

(9)

Države članice lahko za preverjanje skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev uporabijo dokaze, ki so jih prejele od drugih služb, organov ali organizacij. Imeti pa morajo zagotovilo, da služba, organ ali organizacija deluje v skladu z ustreznim standardom za kontrolo skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev.

(10)

Izkušnje kažejo, da je treba nekatere določbe pojasniti, zlasti glede ugotavljanja števila hektarov in živali ter znižanj, izključitev in povračil.

(11)

V skladu s členom 50a Uredbe (ES) št. 1698/2005 morajo plačila v okviru nekaterih ukrepov iz navedene uredbe spoštovati zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo, kakor je določeno v poglavju 1 naslova II Uredbe (ES) št. 73/2009. Zato je primerno pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo uskladiti s pravili v Uredbi (ES) št. 73/2009 in Uredbi (ES) št. 1122/2009.

(12)

Izkušnje kažejo, da so za nekatere ukrepe podpore potrebne posebne določbe glede kontrole.

(13)

Potrebni so naknadni pregledi naložbenih dejavnosti, da se preveri skladnost s členom 72(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005. Določiti je treba podlago in vsebino teh pregledov.

(14)

Da bi Komisija lahko izpolnila svoje obveznosti upravljanja ukrepov, ji morajo države članice poročati o številu opravljenih pregledov in njihovih rezultatih.

(15)

Uvesti je treba nekatera splošna načela kontrole, ki zajemajo pravico Komisije do izvajanja pregledov.

(16)

Države članice morajo zagotoviti, da imajo plačilne agencije iz člena 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (6) dovolj informacij o pregledih, ki jih opravijo druge službe ali organi, da lahko izpolnijo svoje obveznosti iz navedene uredbe.

(17)

Da bi se izognili računovodskim težavam, do katerih bi lahko prišlo, če bi se morali za koledarsko leto 2011 uporabljati drugačni kontrolni postopki, se mora ta uredba uporabljati od 1. januarja 2011.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

DEL I

PODROČJE UPORABE IN SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi s sofinanciranimi ukrepi podpore za razvoj podeželja, uvedenih na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe:

(a)

„zahtevek za podporo“ pomeni zahtevek za dodelitev podpore ali prijava v shemo iz Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(b)

„zahtevek za plačilo“ pomeni vlogo, ki jo upravičenec predloži nacionalnim organom za plačilo;

(c)

„druga izjava“ pomeni katero koli izjavo ali dokument, razen tistih iz točk (a) in (b), ki ga mora upravičenec ali tretja oseba predložiti ali hraniti za izpolnjevanje posebnih zahtev v zvezi z nekaterimi ukrepi za razvoj podeželja.

Člen 3

Zahtevki za podporo, zahtevki za plačilo in druge izjave

1.   Države članice zagotovijo ustrezne postopke za vložitev zahtevkov za podporo.

2.   Za ukrepe z večletnimi obveznostmi upravičenec vloži letni zahtevek za plačilo.

Vendar lahko države članice odpravijo letne zahtevke za fizično plačilo, če uvedejo učinkovite nadomestne postopke za izvajanje administrativnih pregledov, določenih v členu 11 ali 24, kakor je primerno.

3.   Zahtevek za podporo, zahtevek za plačilo ali druga izjava se lahko kadar koli v celoti ali delno umakne. Pristojni organ vodi evidenco o takih umikih.

Če je pristojni organ upravičenca že obvestil o nepravilnostih v dokumentih iz prvega pododstavka ali če ga je obvestil o svojem namenu, da opravi pregled na kraju samem, pri katerem so nato odkrite nepravilnosti, umik ni dovoljen za dele, ki jih zadevajo te nepravilnosti.

Ob umiku iz prvega pododstavka se upravičenci vrnejo v položaj, v katerem so bili, preden so predložili zadevne dokumente ali del njih.

4.   Zahtevke za podporo, zahtevke za plačilo in druge izjave je v primerih, ko pristojni organ ugotovi očitne napake, mogoče kadar koli po vložitvi popraviti.

Člen 4

Splošna načela kontrole

1.   Države članice vzpostavijo kontrolni sistem, ki zagotavlja izvajanje vseh potrebnih pregledov za učinkovito preverjanje skladnosti s pogoji za dodelitev podpore.

2.   Države članice ne glede na posebne določbe v tej uredbi zagotovijo, da je mogoče vsa merila o izpolnjevanju pogojev, določena z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo ali s programi razvoja podeželja, pregledovati s skupino preverljivih kazalnikov, ki jih določijo države članice.

3.   Države članice zagotovijo uporabo enotnega identifikacijskega sistema za vse zahtevke za podporo, zahtevke za plačilo in druge izjave, ki jih predloži isti upravičenec. To identificiranje je skladno s sistemom iz člena 15(1)(f) Uredbe (ES) št. 73/2009 za evidentiranje identitete posameznega kmeta.

4.   Kadar je to ustrezno, je treba sočasno izvesti preglede na kraju samem, določene v členih 12, 20 in 25 te uredbe, ter druge preglede, predvidene v pravilih Unije glede kmetijskih subvencij.

5.   Rezultati pregledov iz členov 11, 12, 24 in 25 se ocenijo, da se ugotovi, ali bi lahko morebitni problemi na splošno pomenili tveganje za druge podobne dejavnosti, upravičence ali druge organe. V oceni se ugotovijo tudi vzroki takega stanja in opredelijo morebitni nadaljnji pregled ter potrebni popravni in preventivni ukrepi.

6.   Zahtevki za podporo, zahtevki za pomoč in druge izjave se zavrnejo, če upravičenci ali njihovi zastopniki preprečijo izvedbo pregleda. Zneski, ki so bili že plačani za navedene dejavnosti, se povrnejo ob upoštevanju meril iz člena 18(2) te uredbe.

7.   Brez poseganja v člen 20(4) te uredbe in če namen kontrole ni ogrožen, se pregledi na kraju samem lahko napovedo. Takšna napoved je strogo omejena na najkrajše potrebno obdobje in ne sme biti daljša od 14 dni. Ne glede na to se pri pregledih na kraju samem, ki zadevajo ukrepe v zvezi z živalmi, napoved ne poda več kot 48 ur vnaprej, razen v ustrezno utemeljenih primerih.

8.   Ne glede na kakršne koli posebne določbe se plačilo ne izplača upravičencem, za katere se ugotovi, da so ustvarili lažne pogoje, potrebne za pridobitev takih plačil, da bi pridobili korist v nasprotju s cilji sheme podpore.

9.   Znižanja ali izključitve iz te uredbe ne vplivajo na dodatne kazni v skladu z drugimi določbami Unije ali nacionalne zakonodaje.

Člen 5

Povračilo neupravičenih plačil

1.   Če pride do neupravičenega plačila, upravičenec vrne zadevni znesek skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu z odstavkom 2.

2.   Obresti se izračunajo za obdobje od takrat, ko je upravičenec obveščen o obveznosti povračila, do dejanskega povračila ali odbitja zneska, ki ga je treba povrniti.

Uporabljena obrestna mera se izračuna v skladu z nacionalno zakonodajo, vendar ni nižja od obrestne mere, ki se uporablja za povračilo zneskov v skladu z nacionalnimi določbami.

3.   Obveznost povračila iz odstavka 1 ne velja, če je prišlo do plačila zaradi napake pristojnih organov ali drugih organov in upravičenec te napake upravičeno ni mogel odkriti.

Kadar pa se napaka nanaša na dejanske elemente, pomembne za izračun zadevnega plačila, se prvi pododstavek uporablja le, če sklep o povračilu ni bil sporočen v 12 mesecih po izplačilu.

DEL II

ADMINISTRATIVNA IN KONTROLNA PRAVILA

NASLOV I

PODPORA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA NEKATERE UKREPE IZ OSI 2 IN OSI 4

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 6

Področje uporabe in opredelitev pojmov

1.   Ta naslov se uporablja za:

(a)

podporo, dodeljeno v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(b)

podporo, dodeljeno v skladu s členom 63(a) Uredbe (ES) št. 1698/2005, v zvezi z dejavnostmi, ki ustrezajo ukrepom, opredeljenim v osi 2.

Ta naslov pa ne velja za ukrepe iz člena 36(a)(vi) in (b)(vi) in (vii) ter člena 39(5) Uredbe (ES) št. 1698/2005, pa tudi za ukrepe iz člena 36(b)(i), (ii) in (iii) navedene uredbe, kar zadeva stroške zagona dejavnosti.

2.   Za namene tega naslova se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„ukrep v zvezi s površino“ pomeni ukrepe ali podukrepe, za katere podpora temelji na velikosti prijavljene površine;

(b)

„ukrep v zvezi z živalmi“ pomeni ukrepe ali podukrepe, za katere podpora temelji na številu prijavljenih živali;

(c)

„ugotovljena površina“ pomeni površino parcel ali enot rabe, za katere se zahteva podpora, kot je opredeljena v skladu s členom 11 in členom 15(2), (3) in (4) te uredbe;

(d)

„ugotovljeno število živali“ pomeni število živali, določeno v skladu s členom 11 in členom 15(5) te uredbe.

Člen 7

Veljavna pravila

1.   Za namene tega naslova se smiselno uporabljajo točke (1), (10) in (20) drugega pododstavka člena 2, člen 6(1), člen 10(2), členi 12, 14, 16, 20, drugi pododstavek člena 25(1) ter členi 73, 74 in 82 Uredbe (ES) št. 1122/2009. Za ukrepe iz člena 36(b)(iii), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pa lahko države članice vzpostavijo ustrezne nadomestne sisteme za enotno identifikacijo zemljišč v okviru sistema podpore.

2.   Za namene tega naslova se sklicevanje na „kmete“ iz Uredbe (ES) št. 1122/2009 razume kot sklicevanje na „upravičence“.

Člen 8

Zahtevki za plačilo

1.   Za vse obveznosti ali pogodbe, ki začnejo veljati po 1. januarju 2007, se zahtevki za plačilo v zvezi z ukrepi v zvezi s površino vložijo v rokih iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009. Vendar se lahko države članice odločijo, da bodo to določbo uporabljale šele od leta zahtevka 2008.

2.   Če država članica uporabi drugi pododstavek člena 3(2) te uredbe, se šteje, da je zahtevek za plačilo vložen v rokih iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009.

3.   Za zahtevke za plačilo iz tega naslova se smiselno uporabljata člena 22 in 23 Uredbe (ES) št. 1122/2009. Zahtevek za plačilo poleg informacij iz člena 12(1)(d) navedene uredbe vsebuje tudi informacije iz navedene določbe v zvezi z nekmetijskimi površinami, za katere se zahteva pomoč.

Člen 9

Plačila

1.   Nobeno plačilo za kateri koli ukrep ali skupino dejavnosti, ki spada na področje uporabe tega naslova, se ne izvede pred zaključkom pregledov tega ukrepa ali skupine dejavnosti glede meril o izpolnjevanju pogojev iz oddelka I poglavja II.

Države članice pa se ob upoštevanju tveganja preplačila lahko odločijo, da bodo do 75 % pomoči plačale po zaključku administrativnih pregledov iz člena 11. Delež plačila je enak za vse upravičence ukrepa ali skupino dejavnosti.

2.   Kadar pregledov v zvezi z navzkrižno skladnostjo iz oddelka II poglavja II ni mogoče zaključiti pred izvedbo plačila, se zahteva povračilo kakršnih koli neupravičenih plačil v skladu s členom 5.

POGLAVJE II

Kontrola, znižanja in izključitve

Člen 10

Splošna načela

1.   Države članice uporabijo integrirani administrativni in kontrolni sistem iz poglavja 4 naslova II Uredbe (ES) št. 73/2009 (v nadaljnjem besedilu: IAKS).

2.   Preverjanje skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev je sestavljeno iz administrativnih pregledov in pregledov na kraju samem.

3.   Spoštovanje zahtev v zvezi z navzkrižno skladnostjo se preveri s pregledi na kraju samem in po potrebi z administrativnimi pregledi.

4.   V obdobju, za katero velja obveznost, se enote rabe, za katere se dodeli pomoč, ne smejo zamenjati, razen v primerih, posebej določenih v programu razvoja podeželja.

Oddelek I

Skladnost z merili o izpolnjevanju pogojev, obveznosti in povezane obveznosti

Pododdelek I

Kontrola

Člen 11

Administrativni pregledi

1.   Opravijo se administrativni pregledi vseh zahtevkov za podporo, zahtevkov za plačilo in drugih izjav, ki jih mora vložiti upravičenec ali tretja oseba, pri čemer se pregledajo vsi elementi, ki jih je mogoče in primerno administrativno kontrolirati. S postopki se zagotovi evidentiranje opravljenega kontrolnega dela, rezultatov preverjanja in sprejetih ukrepov v zvezi z neskladji.

2.   Administrativni pregledi vključujejo navzkrižne kontrole, kadar je to mogoče in primerno, med drugim s podatki iz IAKS. Te navzkrižne kontrole se nanašajo vsaj na enote rabe in živali, zajete v ukrepu podpore, da se preprečijo kakršna koli neupravičena plačila pomoči.

3.   Preveri se skladnost z dolgoročnimi obveznostmi.

4.   Podatki o nepravilnostih, ki so rezultat navzkrižnih kontrol, se spremljajo z drugimi ustreznimi upravnimi postopki, in kadar je nujno, s pregledom na kraju samem.

5.   Administrativni pregledi izpolnjevanja pogojev po potrebi upoštevajo rezultate preverjanj, ki jih opravijo druge službe, organi ali organizacije, vključene v kontrolo kmetijskih subvencij.

Člen 12

Pregledi na kraju samem

1.   Skupno število pregledov na kraju samem glede zahtevkov za plačilo, vloženih v posameznem koledarskem letu, obsega vsaj 5 % vseh upravičencev, za katere se uporablja ta naslov. Vendar pa je v zvezi z ukrepom iz člena 36(a)(iv) Uredbe (ES) št. 1698/2005 to 5-odstotno stopnjo treba doseči na ravni ukrepa.

Vlagatelji zahtevkov, za katere se po administrativnih pregledih ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev, niso del minimalnega števila upravičencev, pregledanih v skladu s prvim pododstavkom.

2.   Če pregledi na kraju samem odkrijejo bistvene nepravilnosti v zvezi z določenim ukrepom ali na določenem območju ali delu območja, pristojni organ ustrezno poveča število pregledov na kraju samem v tekočem letu in ustrezno poveča delež upravičencev, ki jih je treba pregledati na kraju samem v naslednjem letu.

3.   Kontrolni vzorci pregledov na kraju samem, ki se opravijo v skladu z odstavkom 1 tega člena, se izberejo v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1122/2009. Na podlagi analize tveganja iz navedenega člena lahko države članice za pregled na kraju samem izberejo posebne ukrepe upravičencev.

4.   V zvezi z upravičenci večletnih ukrepov, pri katerih plačila presegajo pet let, se lahko države članice odločijo, da po petem letu plačevanja pregledajo najmanj 2,5 % teh upravičencev.

Upravičenci, pregledani v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, se ne upoštevajo za namen prvega pododstavka odstavka 1.

Člen 13

Poročilo o kontroli

Za preglede na kraju samem iz tega pododdelka se v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1122/2009 pripravi poročilo o kontroli.

Člen 14

Splošna načela v zvezi s pregledi na kraju samem

1.   Pregledi na kraju samem se porazdelijo skozi obdobje enega leta na podlagi analize tveganj, ki jih pomenijo različne obveznosti v okviru vsakega ukrepa za razvoj podeželja.

2.   Pregledi ukrepov na kraju samem, izbranih za pregled v skladu s členom 12(3) te uredbe, zajemajo vse zaveze in obveznosti upravičenca, ki jih je mogoče preveriti ob obisku.

Člen 15

Sestavni deli pregledov na kraju samem in določitev območij

1.   Države članice določijo merila in kontrolne metode, ki omogočajo kontrolo različnih obveznosti upravičenca za izpolnitev zahtev iz člena 48(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 (7).

2.   Kadar države članice določijo, da se nekateri elementi pregleda na kraju samem lahko izvedejo na podlagi vzorca, mora tak vzorec zagotavljati zanesljivo in reprezentativno raven kontrole. Države članice določijo merila za izbor vzorca. Če pregledi navedenega vzorca pokažejo nepravilnosti, se obseg in področje uporabe vzorca ustrezno povečata.

3.   Pregledi na kraju samem pri kontroli ukrepov v zvezi s površino zajemajo vse enote rabe in nekmetijske površine, za katere se zahteva podpora.

4.   Ne glede na to je lahko dejanska določitev velikosti površin za pregled na kraju samem omejena na vzorec, ki zajema vsaj 50 % površin, če ta zagotavlja zanesljivo in reprezentativno raven kontrole v zvezi s pregledano površino in zahtevano podporo. Če se pri pregledih tega vzorca odkrijejo nepravilnosti, se obseg vzorca ustrezno poveča.

5.   Ugotavljanje površin in daljinsko zaznavanje se opravita v skladu s členom 34(1) do (5) in členom 35 Uredbe (ES) št. 1122/2009.

Za ukrepe iz člena 36(b)(iii), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pa lahko države članice opredelijo ustrezna odstopanja, ki v nobenem primeru ne smejo biti večja od dvakratnih odstopanj iz člena 34(1) Uredbe (ES) št. 1122/2009.

6.   Pregledi na kraju samem, povezani s kontrolo ukrepov v zvezi z živalmi, se izvedejo v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1122/2009.

Pododdelek II

Znižanja in izključitve

Člen 16

Znižanja in izključitve v zvezi z velikostjo površine

1.   Če za dano leto upravičenec ne prijavi vseh kmetijskih površin in je razlika med skupno prijavljeno kmetijsko površino v zahtevku za plačilo na eni strani ter prijavljeno površino in celotno površino neprijavljenih enot rabe na drugi več kakor 3 % prijavljene površine, se celotni znesek pomoči v okviru ukrepov v zvezi s površino, ki se zadevnemu upravičencu plača za navedeno leto, zmanjša za največ 3 % glede na resnost opustitve.

Prvi pododstavek se ne uporablja, kadar se bile vse zadevne kmetijske površine prijavljene pristojnim organom v okviru:

(a)

integriranega sistema iz člena 15 Uredbe (ES) št. 73/2009, ali

(b)

drugih administrativnih in nadzornih sistemov, ki zagotavljajo združljivost z integriranim sistemom v skladu s členom 26 navedene uredbe.

2.   Za namene tega člena se površine, ki jih je prijavil upravičenec in za katere prejme isto stopnjo pomoči v okviru določenega ukrepa v zvezi s površino, štejejo za eno skupino posevkov. Kadar se uporabijo zneski degresivne podpore, se upošteva povprečje teh zneskov glede na zadevne površine.

3.   Če je ugotovljena površina za skupino kmetijskih rastlin večja od prijavljene v zahtevku za plačilo, se za izračun zneska pomoči uporablja prijavljena površina.

Če površina, ki je prijavljena v zahtevku za plačilo, presega površino, ugotovljeno za zadevno skupino posevkov, se pomoč izračuna na podlagi površine, ugotovljene za zadevno skupino posevkov.

Če razlika med skupno ugotovljeno površino in skupno površino, prijavljeno v zahtevku za plačilo v okviru ukrepa, znaša 0,1 hektar ali manj, pa se za ugotovljeno površino vseeno šteje, da je enaka prijavljeni površini. Pri tem izračunu se upoštevajo le čezmerne prijavljene površine na ravni skupine posevkov.

Tretji pododstavek se ne uporablja, če razlika znaša več kot 20 % skupne površine, prijavljene za plačilo.

Če je določena zgornja meja ali prag za površino, ki je upravičena do podpore, se število hektarjev, prijavljeno v zahtevku za plačilo, zmanjša do določene meje ali praga.

4.   Če je ista površina podlaga za zahtevek za plačilo v okviru več kot enega ukrepa v zvezi s površino, se upošteva ločeno za vsak posamezni ukrep.

5.   V primeru iz drugega pododstavka odstavka 3 se pomoč izračuna na podlagi ugotovljene površine, zmanjšane za dvakratno ugotovljeno razliko, če je ta razlika večja od 3 % ali dveh hektarov, vendar ne večja od 20 % ugotovljene površine.

Če je razlika več kakor 20 % ugotovljene površine, se za zadevno skupino posevkov ne dodeli nobena pomoč.

Če je razlika večja od 50 %, upravičenec prav tako ne prejme pomoči v znesku, ki ustreza razliki med površino, prijavljeno v zahtevku za plačilo, in ugotovljeno površino.

6.   Če razlika med površino, prijavljeno v zahtevku za plačilo, in ugotovljeno površino, kot je navedeno v drugem pododstavku odstavka 3, izhaja iz namerne čezmerne prijave površine, se pomoč, do katere bi bil upravičenec upravičen v skladu z navedenim pododstavkom, ne odobri za obravnavano koledarsko leto v okviru zadevnega ukrepa v zvezi s površino, če ta razlika presega 0,5 % ugotovljene površine ali več kot en hektar.

Če je razlika večja od 20 % ugotovljene površine, upravičenec znova ne prejme pomoči v znesku, ki ustreza razliki med prijavljeno in ugotovljeno površino.

7.   Znesek, ki izhaja iz izključitev iz tretjega pododstavka odstavka 5 in drugega pododstavka odstavka 6 tega člena, se izravna v skladu s členom 5b Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 (8). Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.

Člen 17

Znižanja in izključitve v zvezi s številom živali

1.   Za namene tega člena se govedo ter ovce in koze obravnavajo ločeno.

Pri drugih živalih, kot so navedene v prvem pododstavku, države članice določijo ustrezen sistem znižanj in izključitev.

2.   Če se uporabljajo individualne omejitve ali individualne zgornje meje, se število živali, prijavljeno v zahtevku za plačilo, zmanjša do omejitve ali zgornje meje, določene za zadevnega upravičenca.

Pomoči v nobenem primeru ni mogoče odobriti za več živali, kot jih je prijavljenih v zahtevku za plačilo.

Če število živali, prijavljeno v zahtevku za plačilo, presega število živali, ugotovljeno z administrativnim pregledom ali pregledom na kraju samem, se znesek pomoči izračuna na podlagi ugotovljenega števila živali.

3.   Govedo, ki je izgubilo eno od dveh ušesnih znamk, se šteje med ugotovljeno število živali pod pogojem, da je jasno in posamično identificirano z drugimi prvinami sistema za identifikacijo in registracijo goveda.

Pri nepravilnostih, ki se nanašajo na vpise v register goveda ali potne liste za živali, se šteje, da zadevno govedo ne spada med ugotovljeno število živali samo, če se take napake ugotovijo pri vsaj dveh pregledih v 24 mesecih. V vseh drugih primerih se zadevna žival ne šteje med ugotovljeno število živali po prvi ugotovitvi.

Določbe člena 3(4) te uredbe veljajo za vpise in prijave v sistem za identifikacijo in registracijo goveda.

4.   V primeru iz tretjega pododstavka odstavka 2 se skupni znesek pomoči, do katere je upravičenec upravičen v okviru ukrepa, zmanjša za delež, ki se določi v skladu z odstavkom 6, če se nepravilnosti ugotovijo za največ tri živali.

5.   Če se nepravilnosti ugotovijo pri več kot treh živalih, se skupni znesek pomoči, do katere je upravičenec upravičen v okviru ukrepa, zmanjša za:

(a)

delež, ki se določi v skladu z odstavkom 6, če ta delež ne presega 10 %,

(b)

dvakratnik deleža, ki se določi v skladu z odstavkom 6, če ta delež presega10 %, vendar ne 20 %.

Če ta delež presega 20 %, se pomoč v okviru zadevnega ukrepa ne odobri.

Če ta delež presega 50 %, upravičenec znova ne prejme pomoči do zneska, ki ustreza razliki med prijavljenih številom živali in ugotovljenim številom živali v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 2. Znesek, ki izhaja iz te izključitve, se izravna v skladu s členom 5b Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.

6.   Za določitev deležev iz odstavkov 4 in 5 se število živali, pri katerih so ugotovljene nepravilnosti, deli z ugotovljenim številom živali.

V primeru uporabe drugega pododstavka člena 16(3) Uredbe (ES) št. 1122/2009 potencialno upravičene živali, za katere se ugotovi, da niso pravilno identificirane ali registrirane v sistemu za identifikacijo in registracijo goveda, štejejo za živali, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti.

7.   Če razlika med prijavljenim številom živali in številom živali, ugotovljenim v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 2, izhaja iz namerno zagrešenih nepravilnosti, se pomoč v okviru zadevnega ukrepa ne odobri.

Če delež, določen v skladu z odstavkom 6, presega 20 %, upravičenec znova ne prejme pomoči do zneska, ki ustreza razliki med prijavljenih številom živali in ugotovljenim številom živali v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 2. Znesek, ki izhaja iz te izključitve, se izravna v skladu s členom 5b Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.

Člen 18

Znižanja in izključitve v primeru neizpolnjevanja drugih meril o izpolnjevanju pogojev, obveznosti in povezanih obveznosti

1.   Zahtevana pomoč se zniža ali zavrne, če niso izpolnjene naslednje obveznosti in upoštevana naslednja merila:

(a)

pri ukrepih iz člena 36(a)(iv) in (v) ter (b)(v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 zadevni obvezni standardi in minimalne zahteve za uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin, druge ustrezne minimalne zahteve, kot so navedene v členu 39(3), členu 40(2) in členu 47(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter obveznosti, ki presegajo te standarde in zahteve, ali

(b)

merila o izpolnjevanju pogojev, razen tistih v zvezi z velikostjo površine ali številom prijavljenih živali.

V primeru večletnih obveznosti se znižanja pomoči, izključitve in povračila uporabljajo tudi za zneske, ki so bili za zadevno obveznost plačani že v preteklih letih.

2.   Država članica izterja podporo in/ali jo zavrne ali določi znesek znižanja pomoči zlasti na podlagi resnosti, obsega in stalnosti ugotovljenega neizpolnjevanja.

Resnost neizpolnjevanja je odvisna zlasti od pomena posledic neizpolnjevanja, ob upoštevanju ciljev meril, ki niso bila izpolnjena.

Obseg neizpolnjevanja je odvisen zlasti od njegovega učinka na ukrep kot celoto.

Stalnost neizpolnjevanja je odvisna zlasti od trajanja učinka ali možnosti za primerno odpravo tega učinka.

3.   Če je neizpolnjevanje posledica namernih nepravilnosti, se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.

Oddelek II

Navzkrižna skladnost

Pododdelek I

Kontrola

Člen 19

Splošna pravila

1.   Brez poseganja v člen 51(3) Uredbe (ES) št. 1698/2005 „navzkrižna skladnost“ pomeni skladnost z zakonskimi zahtevami o upravljanju ter načeli dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja iz prvega pododstavka člena 50a(1) navedene uredbe ter minimalne zahteve za uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin iz drugega pododstavka člena 51(1) navedene uredbe.

2.   Za navzkrižno skladnost se smiselno uporabljajo člen 22 Uredbe (ES) št. 73/2009 ter točke (2) in od (32) do (37) drugega odstavka člena 2, členi 8, 47, 48, 49, člen 50 razen prvega pododstavka odstavka 1, člen 51(1), (2) in (3), členi 52, 53, 54, člen 70(3), (4), (6) in (7) ter člena 71 in 72 Uredbe (ES) št. 1122/2009.

3.   Za izračun znižanja iz člena 21 te uredbe se za minimalne zahteve za uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin iz člena 39(3) Uredbe (ES) št. 1698/2005 šteje, da se nanašajo na področje okolja oziroma področje zdravja ljudi, živali in rastlin, kot določa člen 5(1) Uredbe (ES) št. 73/2009. Obe minimalni zahtevi se štejeta za „akt“ v smislu točke (33) drugega odstavka člena 2 Uredbe (ES) št. 1122/2009.

Člen 20

Pregledi na kraju samem

1.   Pristojni nadzorni organ v zvezi z zahtevami in standardi, za katere je odgovoren, izvede preglede na kraju samem vsaj 1 % vseh upravičencev, ki vložijo zahtevke za plačilo na podlagi člena 36(a)(i) do (v) ter (b)(i), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

2.   Vzorci upravičencev, ki bodo pregledani v skladu z odstavkom 1, se lahko izberejo iz vzorca upravičencev, ki so bili že izbrani v skladu s členom 12 te uredbe in za katere se uporabljajo zadevne zahteve ali standardi, ali iz celotne populacije upravičencev, ki so vložili zahtevke za plačilo v skladu s členom 36(a)(i) do (v) ter (b)(i), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in ki morajo izpolnjevati zadevne zahteve ali standarde.

3.   Kombinacija postopkov iz odstavka 2 se uporabi, kadar se zaradi take kombinacije poveča učinkovitost sistema kontrole.

4.   Če se v aktih in standardih v zvezi z navzkrižno skladnostjo zahteva, da pregledi na kraju samem niso napovedani, ista zahteva velja tudi za preglede navzkrižne skladnosti na kraju samem.

Pododdelek II

Znižanja in izključitve

Člen 21

Znižanja in izključitve

Kadar se ugotovi neskladnost, se brez poseganja v člen 51(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 uporabijo znižanja in izključitve iz člena 19(2) te uredbe za celotni znesek pomoči iz člena 36(a)(i) do (v) ter (b)(i), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki je ali mora biti odobrena zadevnemu upravičencu na podlagi zahtevkov za plačilo, ki jih upravičenec je ali bo vložil v koledarskem letu ugotovitve.

Oddelek III

Vrstni red znižanj

Člen 22

Vrstni red znižanj

Če se uporabi več znižanj, se uporabijo po naslednjem vrstnem redu:

najprej v skladu s členom 16(5) in (6) ter s členom 17(4) in (5) te uredbe,

nato v skladu s členom 18 te uredbe,

nato zaradi pozne predložitve v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1122/2009,

nato v skladu s členom 16(1) te uredbe,

nato v skladu s členom 21 te uredbe,

in nazadnje v skladu s členom 16(7) in členom 17(7) te uredbe.

NASLOV II

PODPORA ZA RAZVOJ PODEŽELJA IZ OSI 1 IN OSI 3 TER NEKATERI UKREPI IZ OSI 2 IN OSI 4

POGLAVJE I

Uvodne določbe

Člen 23

Področje uporabe

Ta naslov se uporablja za izdatke v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005, za katere se ne uporablja naslov I te uredbe.

POGLAVJE II

Kontrola, znižanja in izključitve

Oddelek I

Kontrola

Pododdelek I

Splošne določbe

Člen 24

Administrativni pregledi

1.   Opravijo se administrativni pregledi vseh zahtevkov za podporo, zahtevkov za plačilo ali drugih izjav, ki jih mora predložiti upravičenec ali tretja oseba, pri čemer se pregledajo vsi elementi, ki jih je mogoče in primerno administrativno kontrolirati. Postopki zahtevajo evidentiranje opravljenega kontrolnega dela, rezultatov preverjanja in sprejetih ukrepov v zvezi z neskladji.

2.   Administrativni pregledi zahtevkov za podporo vključujejo zlasti preverjanje:

(a)

ali dejavnost, za katero se zahteva podpora, izpolnjuje pogoje;

(b)

izpolnjevanja izbirnih meril iz programa razvoja podeželja;

(c)

skladnosti dejavnosti, za katero se zahteva podpora, z veljavnimi nacionalnimi pravili in pravili Unije, zlasti in po potrebi o javnih naročilih, državni pomoči in drugih primernih obveznih standardih, določenih z nacionalno zakonodajo ali v programu razvoja podeželja;

(d)

smiselnosti načrtovanih stroškov, ki se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali ocenjevalni odbor;

(e)

zanesljivosti vlagatelja, ob upoštevanju vseh prejšnjih sofinanciranih dejavnosti od leta 2000.

3.   Administrativni pregledi zahtevkov za plačilo vključujejo zlasti, in če je to ustrezno glede na obravnavani zahtevek, preverjanje:

(a)

zagotavljanja sofinanciranih proizvodov in storitev;

(b)

resničnosti navedenih izdatkov;

(c)

zaključene dejavnosti v primerjavi z dejavnostjo, za katero je bil predložen in odobren zahtevek za podporo.

4.   Administrativni pregledi naložbenih dejavnosti vključujejo najmanj en obisk dejavnosti, ki prejema podporo, ali naložbenega območja, da se preveri realizacija naložbe.

Vseeno se lahko države članice odločijo, da ne bodo opravile takih obiskov iz ustrezno utemeljenih razlogov, kot so:

(a)

dejavnost je vključena v vzorec za pregled na kraju samem, ki se opravi v skladu s členom 25;

(b)

zadevna dejavnost je majhna naložba;

(c)

država članica meni, da je tveganje, da pogoji za prejetje pomoči ne bi bili izpolnjeni, majhno ali da je tveganje, da naložba ni bila realizirana, majhno.

Odločitev iz drugega pododstavka in njena utemeljitev se evidentirata.

5.   Administrativni pregledi vključujejo postopke za preprečitev nepravilnega dvojnega financiranja iz drugih shem Unije ali nacionalnih shem in iz drugih programskih obdobij. Pri financiranju iz drugih virov ti pregledi zagotavljajo, da skupna prejeta pomoč ne presega najvišjih dovoljenih zgornjih mej pomoči.

6.   Plačila upravičencev se dokažejo z računi in dokaznimi dokumenti. Kadar to ni mogoče, se plačila dokažejo z listinami, ki imajo ustrezno dokazno vrednost.

Člen 25

Pregledi na kraju samem

1.   Države članice organizirajo preglede odobrenih dejavnosti na kraju samem na osnovi ustreznega vzorčenja. Ti pregledi se po možnosti opravijo pred končnim plačilom za dejavnost.

2.   Izdatki, v zvezi s katerimi se opravijo pregledi na kraju samem, predstavljajo vsaj 4 % izdatkov iz člena 23, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in ki jih plačilna agencija plača vsako koledarsko leto. Upoštevajo se samo pregledi, opravljeni do konca obravnavanega leta.

Za celotno programsko obdobje zajeti izdatki predstavljajo vsaj 5 % izdatkov, ki jih financira EKSRP.

3.   Pri izbiri vzorca odobrenih dejavnosti, ki ga je treba preveriti v skladu z odstavkom 1, se upoštevajo zlasti:

(a)

potreba po preverjanju ustrezne kombinacije dejavnosti različnih vrst in obsegov;

(b)

kakršni koli dejavniki tveganja, ugotovljeni na podlagi nacionalnih pregledov ali pregledov Unije;

(c)

potreba po ohranjanju ravnotežja med osmi in ukrepi;

(d)

potreba po naključnem izboru med 20 % in 25 % izdatkov.

4.   Inšpektorji, ki opravijo pregled na kraju samem, ne smejo sodelovati v administrativnih pregledih iste dejavnosti.

Člen 26

Vsebina pregledov na kraju samem

1.   Države članice si s pregledi na kraju samem prizadevajo preveriti:

(a)

ali so zahtevki za plačilo, ki jih vloži upravičenec, dokazani z računovodskimi ali drugimi dokumenti, po potrebi vključno s preverjanjem točnosti podatkov v zahtevku za plačilo na podlagi podatkov ali poslovnih dokumentov, ki jih imajo tretje osebe;

(b)

za ustrezno število stroškovnih postavk, da sta narava in časovna razporeditev zadevnih izdatkov skladni z določbami Unije in ustrezata odobrenim specifikacijam dejavnosti ter dejansko opravljenih del ali dejansko zagotovljenih storitev;

(c)

da je uporaba ali nameravana uporaba dejavnosti skladna z uporabo, opisano v zahtevku za podporo;

(d)

da se javno financirane dejavnosti izvajajo v skladu s pravili in politikami Unije, zlasti pravili o javnih razpisih ter ustreznimi obveznimi standardi, določenimi z nacionalno zakonodajo ali v programu razvoja podeželja.

2.   Pregledi na kraju samem zahtevkov za plačilo, izbranih za pregled v skladu s členom 25(3) te uredbe, zajemajo vse obveznosti upravičenca, ki jih je mogoče preveriti ob obisku.

3.   Pregledi na kraju samem vključujejo obisk dejavnosti, ali če je dejavnost nematerialna, organizatorja dejavnosti, razen v izjemnih okoliščinah, ki jih nacionalni organi ustrezno evidentirajo in pojasnijo.

4.   V doseženo stopnjo kontrole iz člena 25(2) se štejejo le pregledi, ki izpolnjujejo vse zahteve tega člena.

Člen 27

Poročilo o kontroli

1.   Za vsak pregled na kraju samem in naknadni pregled v skladu s tem oddelkom se pripravi poročilo o kontroli, ki omogoča pregled podrobnosti izvedenih pregledov. V poročilu so navedeni zlasti:

(a)

ukrepi in zahtevki, ki so bili pregledani;

(b)

prisotne osebe;

(c)

ali je bil upravičenec uradno obveščen o obisku, in če je bil, koliko vnaprej;

(d)

rezultati pregledov, in če je ustrezno, posebna opažanja;

(e)

nadaljnji kontrolni ukrepi, ki jih je treba izvesti.

2.   Upravičencu se omogoči, da podpiše poročilo in s tem potrdi svojo navzočnost pri pregledu ter doda svoje pripombe. Kadar so ugotovljene nepravilnosti, upravičenec prejme kopijo poročila o kontroli.

Pododdelek II

Dodatne določbe glede kontrole za posebne ukrepe

Člen 28

Mladi kmetje

Države članice pri ukrepu iz člena 22(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 preverijo skladnost s poslovnim načrtom v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1974/2006 z administrativnimi pregledi in vzorčno s pregledi na kraju samem.

Člen 28a

Predčasna upokojitev

Države članice pri ukrepu iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1698/2005 preverijo skladnost z zahtevami iz člena 23(2)(b) in člena 23(3) navedene uredbe po prenosu kmetijskega gospodarstva. Države članice lahko po prvem plačilu podpore ukinejo preglede na kraju samem, pod pogojem, da administrativni pregledi, ki vključujejo ustrezne navzkrižne kontrole, zlasti z informacijami v elektronski zbirki podatkov iz člena 16 Uredbe (ES) št. 73/2009, dokazujejo, da sta zagotovljeni potrebna zakonitost in pravilnost plačil.

Člen 28b

Podpora za sheme za kakovost hrane, ki jih priznavajo države članice

Če je to ustrezno, lahko plačilne agencije pri ukrepih iz člena 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005 uporabijo dokazila, ki jih predložijo druge službe, organi ali organizacije, da preverijo skladnost z merili o izpolnjevanju pogojev. Zagotoviti pa morajo, da služba, organ ali organizacija deluje v skladu z ustreznim standardom za kontrolo skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev.

Člen 28c

Delno samooskrbno kmetovanje

Države članice lahko pri ukrepu iz člena 34 Uredbe (ES) št. 1698/2005 z administrativnimi pregledi in vzorčno s pregledi na kraju samem preverijo napredek glede na poslovni načrt v skladu z odstavkom 2 navedenega člana.

Člen 28d

Skupine proizvajalcev

Države članice pri ukrepu iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1698/2005 skupino proizvajalcev priznajo po preverjanju skladnosti skupine z merili iz odstavka 1 navedenega člena in z nacionalnimi pravili. Po priznanju se stalna skladnost z merili za priznanje s pregledom na kraju samem preveri najmanj enkrat v petletnem obdobju.

Člen 28e

Kmetijska gospodarstva v postopku prestrukturiranja

Države članice lahko pri ukrepu iz člena 35a Uredbe (ES) št. 1698/2005 z administrativnimi pregledi in vzorčno s pregledi na kraju samem ocenijo napredek glede na poslovni načrt v skladu z odstavkom 2 navedenega člana.

Člen 28f

Ukrepi Leader

1.   Države članice izvajajo ustrezen sistem nadzora lokalnih akcijskih skupin.

2.   Države članice lahko pri izdatkih, nastalih na podlagi člena 63(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1698/2005, za izvajanje administrativnih pregledov iz člena 24 te uredbe z uradnim aktom pooblastijo lokalne akcijske skupine. Države članice pa so še naprej odgovorne za preverjanje, da imajo zadevne lokalne akcijske skupine administrativne in kontrolne zmogljivosti za opravljanje navedenega dela.

Države članice v primeru pooblastitve iz prvega pododstavka opravljajo redne kontrole dejavnosti lokalnih akcijskih skupin, vključno s knjigovodskimi pregledi in ponovnimi vzorčnimi administrativnimi pregledi.

Države članice opravljajo tudi preglede na kraju samem, kot je določeno v členu 26 te uredbe. V vzorcu odobrenih dejavnosti, ki se pregledajo na kraju samem v skladu s členom 25(1) te uredbe, mora biti delež izdatkov v zvezi z ukrepi Leader vsaj enak deležu izdatkov iz člena 23 te uredbe.

3.   V primeru izdatkov, nastalih na podlagi člena 63(c) Uredbe (ES) št. 1698/2005, preglede opravijo osebe, ki so neodvisne od zadevnih lokalnih akcijskih skupin.

Člen 28g

Subvencije obrestnih mer

V primeru izdatkov, nastalih na podlagi člena 49 Uredbe (ES) št. 1974/2006, se opravijo administrativni pregledi in pregledi na kraju samem v zvezi z upravičencem in glede na realizacijo zadevne dejavnosti. Analiza tveganja v skladu s členom 25(3)(b) te uredbe vsaj enkrat zajema zadevno dejavnost na podlagi diskontirane vrednosti subvencije.

Poleg tega države članice z administrativnimi pregledi in po potrebi z obiski posredniških finančnih institucij in upravičencev na kraju samem zagotovijo, da so plačila posredniškim finančnim institucijam skladna z zakonodajo Unije in z dogovorom, ki ga skleneta plačilna agencija države članice in posredniška finančna institucija, kot je določeno v členu 49 Uredbe (ES) št. 1974/2006.

Člen 28h

Druge dejavnosti finančnega inženiringa

V primeru izdatkov, nastalih na podlagi člena 50 Uredbe (ES) št. 1974/2006, države članice z administrativnimi pregledi in po potrebi z obiski skladov ali njihovih sponzorjev na kraju samem zagotovijo, da so izpolnjeni pogoji iz členov 51 in 52 navedene uredbe. Zlasti preverijo pravilno uporabo skladov in zaključek ob koncu programskega obdobja.

Pododdelek III

Naknadni pregledi

Člen 29

Naknadni pregledi

1.   Naknadni pregledi naložbenih dejavnosti se izvajajo za preverjanje izpolnjevanja obveznosti na podlagi člena 72(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali obveznosti, določenih v programu razvoja podeželja.

2.   Naknadni pregledi v posameznem koledarskem letu zajemajo vsaj 1 % izdatkov EKSRP za naložbene dejavnosti, za katere še vedno veljajo obveznosti iz odstavka 1 in pri katerih je bilo končno plačilo opravljeno iz EKSRP. Upoštevajo se samo pregledi, opravljeni do konca obravnavanega leta.

3.   Vzorec dejavnosti, ki jih je treba pregledati v skladu z odstavkom 1, se izbere na podlagi analize tveganj in finančnega vpliva različnih dejavnosti, skupin dejavnosti ali ukrepov. Del vzorca se izbere naključno.

Oddelek II

Znižanja in izključitve

Člen 30

Znižanja in izključitve

1.   Plačila se izračunajo na podlagi tistega, za kar se med administrativnimi pregledi ugotovi, da izpolnjuje pogoje.

Država članica preveri zahtevek za plačilo, ki ga prejme od upravičenca, in določi zneske, upravičene za podporo. Določi:

(a)

znesek, ki ga plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za plačilo;

(b)

znesek, ki ga plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka za plačilo.

Če znesek, izračunan na podlagi točke (a), presega znesek, izračunan na podlagi točke (b), za več kot 3 %, se za znesek, izračunan na podlagi točke (b), uporabi znižanje. Znesek znižanja je enak razliki med obema navedenima zneskoma.

Znižanje se ne uporabi, če upravičenec lahko dokaže, da ni odgovoren za vključitev neupravičenega zneska.

2.   Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno prijavo, se zadevna dejavnost izključi iz podpore EKSRP in zahteva povračilo že plačanih zneskov za navedeno dejavnost. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.

3.   Znižanja in izključitve iz odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo za neupravičene izdatke, ugotovljene pri pregledih na podlagi členov 25 in 29.

DEL III

KONČNE DOLOČBE

Člen 31

Poročanje

Države članice vsako leto do 15. julija pošljejo Komisiji poročilo:

(a)

ki zajema rezultate pregledov zahtevkov za plačilo, ki so bili predloženi v okviru naslova I v prejšnjem koledarskem letu in se nanašajo predvsem na naslednje točke:

(i)

število zahtevkov za plačilo za vsak ukrep, preverjeni skupni znesek teh zahtevkov ter skupno površino in skupno število živali, zajetih v pregledih iz členov 11, 12 in 20;

(ii)

skupno površino po posamičnih shemah pomoči za podporo v zvezi s površino;

(iii)

skupno število živali po posamičnih shemah pomoči za ukrepe v zvezi z živalmi;

(iv)

rezultat izvedenih pregledov z navedbo znižanj in izključitev, uporabljenih na podlagi členov 16, 17, 18 in 21;

(b)

ki zajema preglede in rezultate pregledov zahtevkov za plačilo, ki so opravljeni v skladu s členoma 24 in 25 za plačila, izvedena v prejšnjem koledarskem letu;

(c)

ki zajema preglede in rezultate pregledov, ki so opravljeni v skladu s členoma 28 in 29 v prejšnjem koledarskem letu.

Člen 32

Kontrola, ki jo izvede Komisija

Člen 27(2) Uredbe (ES) št. 73/2009 se uporablja za podporo, plačano na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Člen 33

Poročanje plačilnim agencijam o pregledih

1.   Kadar pregledov ne izvede pristojna plačilna agencija, država članica zagotovi, da ta plačilna agencija prejme dovolj informacij o izvedenih pregledih in njihovih rezultatih. Potrebne informacije določi plačilna agencija. Informacije se lahko predložijo v obliki poročila o vseh izvedenih pregledih, ali če je to primerno, v obliki zbirnega poročila.

2.   Ohranjati je treba zadostno revizijsko sled. V Prilogi I je naveden okvirni opis zahtev za zadostno revizijsko sled.

3.   Plačilna agencija ima pravico do preverjanja kakovosti pregledov, ki so jih izvedli drugi organi, in prejemanja drugih informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Člen 34

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 1975/2006 se s 1. januarjem 2011 razveljavi.

Vendar se še vedno uporablja za zahtevke za plačilo, ki so bili vloženi pred 1. januarjem 2011.

2.   Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1975/2006 se razlagajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 35

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 316, 2.12.2009, str. 65.

(3)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.

(4)  UL L 368, 23.12.2006, str. 74.

(5)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(6)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(7)  UL L 368, 23.12.2006, str. 15.

(8)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

Okvirni opis zahtev za zadostno revizijsko sled

Zadostna revizijska sled iz člena 33(2) je prisotna, kadar ta za določen ukrep:

(a)

omogoča uskladitev skupnih zneskov, prijavljenih Komisiji, z računi, računovodskimi listinami in drugimi spremnimi dokumenti plačilne agencije ali druge službe za vse dejavnosti, ki jih podpira EKSRP;

(b)

omogoča preverjanje plačila javnih izdatkov upravičencu;

(c)

omogoča preverjanje uporabe izbirnih meril za dejavnosti, ki se financirajo iz EKSRP;

(d)

po potrebi vsebuje finančni načrt, poročila o dejavnostih, dokumente v zvezi z dodelitvijo podpore, dokumente o postopkih javnih razpisov in poročila v zvezi s kakršnimi koli izvedenimi pregledi.


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1975/2006

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 4(3), (6), (7) in (9), člen 5, člen 7(1)

Člen 3

Člen 2

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4(2), (4) in (8)

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7(1), člen 8(3), člen 16(1)

Člen 8(3)

Člen 7(1), člen 8(3)

Člen 9

Člen 9

Člen 10(1) in (2)

Člen 4(1)

Člen 10(3) do (6)

Člen 10(1) do (4)

Člen 11

Člen 11

Člen 12(1), (3) in (4)

Člen 12(1), (3) in (4)

Člen 12(2)

Člen 12(2) in člen 15(3)

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16(1)

Člen 16(2) in (3)

Člen 16(2)

Člen 16(5)

Člen 16(4)

Člen 16(5) in (6)

Člen 16(6) oziroma (7)

Člen 17(1)

Člen 17(2) in (3)

Člen 17(2)

Člen 17(4), (5) in (6)

Člen 17(3)

Člen 17(5) in (7)

Člen 17(4)

Člen 17(1)

Člen 18

Člen 18

Člen 19(1)

Člen 19(1)

Člen 19(2)

Člen 19(2)

Člen 20(1)

Člen 20(1)

Člen 20(2)

Člen 19(2)

Člen 21(1)

Člen 19(2)

Člen 21(2) in (3)

Člen 20(2)

Člen 21(4)

Člen 20(3)

Člen 22

Člen 19(2)

Člen 23(1), prvi pododstavek

Člen 21

Člen 23(1), drugi in tretji pododstavek

Člen 19(2)

Člen 23(2)

Člen 19(3)

Člen 24

Člen 22

Člen 25

Člen 23

Člen 26(1), (2) (3) in (4)

Člen 24(1), (2), (3) oziroma (4)

Člen 26(5)

Člen 24(6)

Člen 26(6)

Člen 24(5)

Člen 26(7)

Člen 28b

Člen 27(1), (2) in (3)

Člen 25

Člen 27(4)

Člen 4(5)

Člen 28

Člen 26

Člen 28a

Člen 27

Člen 29

Člen 28a in 28c

Člen 30(1) in (2)

Člen 29(1)

Člen 30(3)

Člen 29(2)

Člen 30(4), prvi pododstavek

Člen 29(3)

Člen 30(4), drugi pododstavek

Člen 31(1), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 30(1), prvi, drugi oziroma tretji pododstavek

Člen 31(1), četrti pododstavek

Člen 30(3)

Člen 31(2)

Člen 30(2)

Člen 32

Člen 28f(3)

Člen 33

Člen 28f(2)

Člen 34(a)

Člen 31(a)

Člen 34(b) in (c)

Člen 31(b)

Člen 34(d)

Člen 31(c)

Člen 35

Člen 32

Člen 36(1)

Člen 19(2)

Člen 36(2), (3) in (4)

Člen 33(1), (2) in (3)

Člen 37

Člen 35


28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 66/2011

z dne 27. januarja 2011

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,5

TN

95,5

TR

96,7

ZZ

88,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

132,7

ZZ

124,5

0709 90 70

MA

67,1

TR

119,6

ZZ

93,4

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,3

MA

58,1

TN

49,0

TR

72,1

ZA

41,5

ZZ

51,4

0805 20 10

IL

174,2

MA

67,0

TR

79,6

ZZ

106,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

81,6

JM

94,5

MA

111,1

PK

51,5

TR

66,6

ZZ

79,2

0805 50 10

AR

45,3

TR

56,1

UY

45,3

ZZ

48,9

0808 10 80

AR

78,5

CA

96,6

CL

90,0

CN

92,4

MK

46,1

NZ

78,5

US

124,7

ZZ

86,7

0808 20 50

CN

75,2

US

85,2

ZA

125,0

ZZ

95,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 67/2011

z dne 27. januarja 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje januar 2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) in zlasti prvega pododstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 327/98 je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo IX k navedeni uredbi.

(2)

Podobdobje januar je prvo podobdobje za kvote iz člena 1(1)(a), (b), (c) in (d) Uredbe (ES) št. 327/98.

(3)

Iz sporočila v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 327/98 izhaja, da zahtevki za kvote z zaporednimi številkami 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 in 09.4166, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca januarja 2011 v skladu s členom 4(1) navedene uredbe, zajemajo količino, ki presega razpoložljivo količino. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine za zadevne kvotoe, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz zgoraj navedenega sporočila izhaja tudi, da zahtevki za kvote z zaporednimi številkami 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150 in 09.4152, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca januarja 2011 v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 327/98, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive količine ali enaka razpoložljivi količini.

(5)

Določiti je treba tudi skupne razpoložljive količine za kvote z zaporednimi številkami 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 in 09.4166 za naslednje kvotno podobdobje v skladu s prvim pododstavkom člena 5 Uredbe (ES) št. 327/98.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj mora ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvot z zaporednimi številkami 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 in 09.4166 iz Uredbe (ES) št. 327/98, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca januarja 2011, se izdajo dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupne razpoložljive količine za kvote z zaporednimi številkami 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 in 09.4166 iz Uredbe (ES) št. 327/98 za naslednje kvotno podobdobje so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5.


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje januar 2011, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Uredbo (ES) št. 327/98

(a)

Kvota za popolnoma brušeni riž ali polbrušeni riž, ki se uvršča pod oznako KN 1006 30, iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje januar 2011

Skupne razpoložljive količine za podobdobje april 2011 (v kg)

Združene države Amerike

09.4127

 (1)

23 435 000

Tajska

09.4128

 (1)

14 800 088

Avstralija

09.4129

 (2)

1 019 000

Drugo poreklo

09.4130

 (2)

1 805 000

(b)

Kvota za oluščen riž, ki se uvršča pod oznako KN 1006 20, iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 327/98:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje januar 2011

Skupne razpoložljive količine za podobdobje julij 2011 (v kg)

Vse države

09.4148

 (3)

1 634 000

(c)

Kvota za lomljeni riž, ki se uvršča pod oznako KN 1006 40, iz člena 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 327/98:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje januar 2011

Skupne razpoložljive količine za podobdobje julij 2011 (v kg)

Tajska

09.4149

 (4)

42 000 000

Avstralija

09.4150

 (5)

16 000 000

Gvajana

09.4152

 (5)

11 000 000

Združene države Amerike

09.4153

1,639344 %

4 500 007

Drugo poreklo

09.4154

4,545454 %

6 000 002

(d)

Kvota za popolnoma brušeni riž ali polbrušeni riž, ki se uvršča pod oznako KN 1006 30, iz člena 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje januar 2011

Skupne razpoložljive količine za podobdobje julij 2011 (v kg)

Tajska

09.4112

1,044174 %

0

Združene države Amerike

09.4116

1,666434 %

0

Indija

09.4117

1,162032 %

0

Pakistan

09.4118

0,889679 %

0

Drugo poreklo

09.4119

1,088821 %

0

Vse države

09.4166

0,848208 %

17 011 006


(1)  Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljive količine ali so ji enake: vsi zahtevki so torej sprejemljivi.

(2)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.

(3)  Koeficient dodelitve se za to podobdobje ne uporablja: Komisiji ni bil sporočen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(4)  Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljive količine ali so ji enake: vsi zahtevki so torej sprejemljivi.

(5)  Koeficient dodelitve se za to podobdobje ne uporablja: Komisiji ni bil sporočen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


SKLEPI

28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/30


SKLEP SVETA

z dne 24. januarja 2011

o imenovanju latvijskega člana in latvijskega nadomestnega člana Odbora regij

(2011/54/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga latvijske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU in 2010/29/EU o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015 (1).

(2)

Zaradi konca mandata Ainārsa ŠLESERSA se je sprostilo mesto člana Odbora regij.

(3)

Zaradi konca mandata Sergejsa DOLGOPOLOVSA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujeta:

(a)

za člana:

Dainis TURLAIS, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs,

in

(b)

za nadomestnega člana:

Viktors GLUHOVS, Rīgas domes deputāts, Pilsētas attīstības komitejas loceklis.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. januarja 2011

Za Svet

Predsednik

FAZEKAS S.


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22, in UL L 12, 19.1.2010, str. 11.


28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/31


SKLEP SVETA

z dne 24. januarja 2011

o imenovanju treh švedskih članov in štirih švedskih nadomestnih članov Odbora regij

(2011/55/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga švedske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU in 2010/29/EU o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015 (1).

(2)

Zaradi izteka mandata Kenta JOHANSSONA, Marie WALLHAGER NECKMAN in Kristine ALVENDAL so se sprostila tri mesta članov Odbora regij. Zaradi izteka mandata Susanne HABY, Berntha JOHNSONA, Jensa NILSSONA in Ingele NYLUND WATZ so se sprostila štiri mesta nadomestnih članov Odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

Kent JOHANSSON, Skara kommun

Britt-Marie LÖVGREN, Umeå kommun

Jelena DRENJANIN, Huddinge kommun

ter

(b)

za nadomestne člane:

Martin ANDREASSON, Västra Götalands läns landsting

Marie SÄLLSTRÖM, Blekinge läns landsting

Marie-Louise RÖNNMARK, Umeå kommun

Carin JÄMTIN, Stockholms kommun.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. januarja 2011

Za Svet

Predsednik

FAZEKAS S.


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22, in UL L 12, 19.1.2010, str. 11.