ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.341.slv

Uradni list

Evropske unije

L 341

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
23. december 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1248/2010 z dne 21. decembra 2010 o odprtju tarifne kvote za leto 2011 za uvoz v Evropsko unijo nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1250/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

11

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1251/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

15

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1252/2010 z dne 22. decembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

19

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1253/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

21

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1254/2010 z dne 22. decembra 2010 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011

23

 

 

SKLEPI

 

 

2010/798/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2010 o imenovanju slovaškega člana Odbora regij

26

 

*

Sklep Sveta 2010/799/SZVP z dne 13. decembra 2010 o podpori procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu v podporo izvajanju Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

27

 

*

Sklep Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Skupnega stališča 2006/795/SZVP

32

 

*

Sklep Sveta 2010/801/SZVP z dne 22. decembra 2010 o spremembi Sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

45

 

 

2010/802/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 21. decembra 2010 o izvzetju nekaterih primerov nepravilnosti, ki izhajajo iz dejavnosti, sofinanciranih iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2000–2006, iz posebnih zahtev po poročanju iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1681/94 in člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/94 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9244)

49

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 276, 20.10.2010)

52

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1248/2010

z dne 21. decembra 2010

o odprtju tarifne kvote za leto 2011 za uvoz v Evropsko unijo nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30. novembra 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/859/ES z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2) ter zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (3) in Protokol 3 k Sporazumu EGP (4) določata trgovinske režime za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode med pogodbenicami.

(2)

Protokol 3 k Sporazumu EGP, kakor je bil spremenjen s Sklepom 138/2004 Skupnega odbora EGP (5), določa carinsko stopnjo nič, ki se uporablja za nekatere vode, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, uvrščene v oznako KN 2202 10 00, in nekatere druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor, uvrščene v oznako KN ex 2202 90 10.

(3)

Carinska stopnja nič za zadevne vode in druge pijače je bila za Norveško začasno odpravljena s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (6) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), odobrenim s Sklepom 2004/859/ES. V skladu s točko IV potrjenega zapisnika Sporazuma je dajatev prost uvoz blaga iz oznak KN 2202 10 00 in ex 2202 90 10 s poreklom iz Norveške dovoljen le v mejah dajatev proste kvote, za uvoz izven dodeljenih kvot pa je dajatev treba plačati.

(4)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 1255/2009 (7) je bila ukinjena začasna odprava dajatev prostega režima za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2010 za uvoz zadevnih vod in pijač v Unijo.

(5)

Treba je odpreti tarifno kvoto za zadevne vode in pijače za leto 2011. Zadnja letna kvota za leto 2009 za navedene proizvode je bila odprta z Uredbo Komisije (ES) št. 89/2009 (8). Ker za leto 2010 ni bila odprta nobena letna kvota, se obseg kvote za leto 2011 ohrani na isti ravni.

(6)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (9) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je zagotoviti upravljanje tarifne kvote, odprte s to uredbo, v skladu z navedenimi pravili.

(7)

Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja o trgovini s predelanimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Od 1. januarja do 31. decembra 2011 se za blago s poreklom iz Norveške, ki je navedeno v Prilogi, pod pogoji iz navedene priloge odpre tarifna kvota Unije, določena v Prilogi.

2.   Pravila o poreklu, ki se sporazumno uporabljajo za blago iz Priloge, so določena v Protokolu 3 dvostranskega Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško.

3.   Za uvožene količine, ki kvoto presežejo, se uporablja preferencialna dajatev 0,047 EUR/liter.

Člen 2

Tarifno kvoto Unije iz člena 1(1) upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Uredba (EU) št. 1255/2009 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 10.

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 70.

(3)  UL L 171, 27.6.1973, str. 2.

(4)  UL L 22, 24.1.2002, str. 34.

(5)  UL L 342, 18.11.2004, str. 30.

(6)  UL L 370, 17.12.2004, str. 72.

(7)  UL L 338, 19.12.2009, str. 18.

(8)  UL L 25, 29.1.2009, str. 14.

(9)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Tarifna kvota za leto 2011, ki se uporablja za uvoz blaga s poreklom iz Norveške v Evropsko unijo

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje proizvoda

Obseg letne kvote za leto 2011

Stopnja dajatve, ki se uporablja v mejah kvote

Stopnja dajatve, ki se uporablja, ko je obseg kvote presežen

09.0709

2202 10 00

vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

17,303 milijonov litrov

oprostitev

0,047 EUR/liter

ex 2202 90 10

druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor (saharozo ali invertni sladkor)


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2010

z dne 22. decembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (1) in zlasti člena 102 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 70(1)(b) Uredbe (ES) št. 1198/2006 je določeno, da morajo biti države članice odgovorne za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje neregularnosti ter vračilo neupravičeno plačanih zneskov; te sporočajo Komisiji in jo obveščajo o poteku upravnih postopkov.

(2)

Glede na izkušnje, ki so jih pridobile Komisija in države članice v zvezi z uporabo Uredbe Komisije (ES) št. 1681/94 z dne 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju (2), je treba poenostaviti postopke poročanja o spremljanju nepravilnosti. Poleg tega je treba zaradi zmanjšanja upravnega bremena držav članic natančneje določiti, katere informacije zahteva Komisija. V ta namen je treba informacije o neizterljivih zneskih in skupnih zneskih, povezanih s sporočenimi nepravilnostmi, vključiti v letni izkaz za predložitev Komisiji v skladu s členom 46 Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 (3).

(3)

Postopki poročanja o neizterljivih zneskih morajo pravilno izražati obveznosti držav članic iz člena 70 Uredbe (ES) št. 1198/2006 ter zlasti obveznost zagotavljanja učinkovitega izvajanja izterjav. Primerno je tudi poenostaviti postopke, s katerimi Komisija spremlja izpolnjevanje navedenih obveznosti, da postanejo uspešnejši in stroškovno učinkovitejši.

(4)

V skladu s členom 60 Uredbe (ES) št. 1198/2006 je treba jasno navesti, da je organ za potrjevanje odgovoren za vodenje popolnih računovodskih evidenc, kar vključuje zlasti sklicevanja na zneske, ki so bili Komisiji v skladu s členom 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočeni kot nepravilni.

(5)

Za zagotavljanje učinkovitega pretoka informacij o nepravilnostih in preprečevanje prekrivanja različnih kontaktnih točk je primerno, da se določbe o sodelovanju z državami članicami zberejo v enem členu.

(6)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 498/2007 ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 498/2007 se spremeni:

1.

V členu 40 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   V računovodskih evidencah, ki se vzdržujejo v skladu s členom 60(f) osnovne uredbe, se kateri koli znesek v zvezi z nepravilnostjo, sporočeno Komisiji v skladu s členom 55, označi z referenčno številko, dodeljeno navedeni nepravilnosti, ali s kakršno koli drugo primerno metodo.“

2.

Člen 46 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Organ za potrjevanje vsako leto do 31. marca Komisiji predloži izkaz v skladu z vzorcem iz Priloge X, pri čemer za vsako prednostno os operativnega programa določi:“;

(ii)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

izterjane zneske, ki so bili odšteti od izkazov o izdatkih, predloženih predhodno leto;“;

(iii)

doda se naslednja točka (d):

„(d)

seznam zneskov, za katere je bilo v predhodnem letu ugotovljeno, da niso izterljivi, ali za katere se pričakuje, da ne bodo izterjani, razvrščenih po letih izdaje naloga za izterjavo.“;

(iv)

dodata se naslednja pododstavka:

„Za namene točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka se skupni zneski v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi Komisiji v skladu s členom 55, posredujejo za vsako prednostno os.

Za namene točke (d) prvega pododstavka se kateri koli znesek v zvezi z nepravilnostjo, sporočeno Komisiji v skladu s členom 55, označi z referenčno številko navedene nepravilnosti ali s kakršno koli drugo primerno metodo.“;

(b)

vstavita se naslednja odstavka 2a in 2b:

„2a.   Za vsak znesek iz točke (d) odstavka 2 organ za potrjevanje navede, ali zahteva, da se delež Skupnosti poravna iz splošnega proračuna Evropske unije.

Delež Skupnosti se poravna iz splošnega proračuna Evropske unije, kadar Komisija v enem letu od datuma predložitve izkaza ne izvede katerega koli od navedenega:

(a)

ne zahteva informacij za namene člena 70(2) osnovne uredbe,

(b)

pisno ne obvesti države članice, da namerava začeti preiskavo v zvezi z navedenim zneskom,

(c)

ne zahteva, da država članica nadaljuje postopek izterjave.

Enoletni rok se ne uporablja v primerih suma goljufije ali dokazane goljufije.

2b.   Za namene izkaza iz odstavka 2 države članice, ki do datuma predložitve izkaza eura niso sprejele kot svoje valute, preračunajo zneske iz nacionalne valute v eure z uporabo menjalnega tečaja iz člena 95(3) osnovne uredbe. Kadar se zneski nanašajo na izdatke, zabeležene v računovodskih izkazih organa za potrjevanje za obdobje, daljše od enega meseca, se lahko uporabi menjalni tečaj v mesecu, v katerem so bili zabeleženi zadnji izdatki.“

3.

Člen 55 se spremeni:

(a)

točke od (l) do (o) drugega pododstavka odstavka 1 se nadomestijo z naslednjim:

„(l)

skupnih upravičenih izdatkih in javnem prispevku, odobrenem za operacijo, skupaj z ustreznim zneskom prispevka Skupnosti;

(m)

izdatkih in javnem prispevku, sporočenih Komisiji, na katere vpliva nepravilnost, in ustreznem znesku ogroženega prispevka Skupnosti;

(n)

v primeru suma goljufije in kadar javni prispevek ni bil izplačan osebam ali drugim subjektom iz točke (k) pa zneskih, ki bi bili neupravičeno plačani, če nepravilnost ne bi bila ugotovljena;

(o)

kodi regije ali območja, kjer je bila operacija locirana ali izvedena, z določitvijo ravni NUTS ali kako drugače;“;

(b)

točki (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 2 se nadomestita z naslednjim:

„(b)

primerov, na katere upravičenec prostovoljno opozori organ za upravljanje ali organ za potrjevanje in preden jih kateri koli od teh organov odkrije, pred vključitvijo zadevnih izdatkov v potrjen izkaz, predložen Komisiji, ali po njej;

(c)

primerov, ki jih organ za upravljanje ali organ za potrjevanje odkrije in popravi pred vključitvijo zadevnih izdatkov v izkaz o izdatkih, predložen Komisiji.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar nekaterih informacij iz odstavka 1 in zlasti informacij o praksah, ki so bile uporabljene za storitev nepravilnosti, in načinu, kako je bila ta odkrita, ni na voljo ali pa morajo biti popravljene, države članice po možnosti posredujejo Komisiji manjkajoče ali pravilne informacije ob predložitvi naslednjih četrtletnih poročil o nepravilnostih.“

4.

Člen 57 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 57

Poročanje o nadaljnjem spremljanju

1.   Poleg podatkov iz člena 55(1) države članice v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja s sklicevanjem na prejšnja poročila, sestavljena v skladu z navedenim členom, obvestijo Komisijo o podrobnostih glede sprožitve, zaključitve ali opustitve katerega koli postopka za naložitev upravnih ali kazenskih sankcij v zvezi s sporočenimi nepravilnostmi in o rezultatih takih postopkov.

V zvezi z nepravilnostmi, za katere so bile naložene sankcije, države članice navedejo tudi:

(a)

ali so sankcije upravne ali kazenske;

(b)

ali sankcije izhajajo iz kršitve prava Skupnosti ali nacionalnega prava;

(c)

sklicevanje na določbe o sankcijah;

(d)

ali je bila ugotovljena goljufija.

2.   Država članica na pisno zahtevo Komisije posreduje informacije v zvezi z določeno nepravilnostjo ali skupino nepravilnosti.“

5.

Člen 60 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Sodelovanje z državami članicami“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v stike iz odstavka 1 Komisija, kadar meni, da bi se zaradi določene narave nepravilnosti enake ali podobne prakse lahko pojavile v drugih državah članicah, predloži zadevo Svetovalnemu odboru za usklajevanje preprečevanja goljufij, ustanovljenemu s Sklepom 94/140/ES (4).

Komisija vsako leto obvesti navedeni odbor in odbore iz člena 101 osnovne uredbe o obsegu, v katerem na sklad vplivajo odkrite nepravilnosti, ter o različnih kategorijah nepravilnosti glede na vrsto in število.

6.

Člen 62 se črta.

7.

Člen 63 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi, tretji in četrti pododstavek črtajo;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice, ki do datuma predložitve poročila na podlagi člena 55(1) eura niso sprejele kot svoje valute, preračunajo zneske iz nacionalne valute v eure z uporabo menjalnega tečaja iz člena 95(3) osnovne uredbe.

Kadar se zneski nanašajo na izdatke, zabeležene v računovodskih izkazih organa za potrjevanje za obdobje, daljše od enega meseca, se lahko uporabi menjalni tečaj v mesecu, v katerem so bili zabeleženi zadnji izdatki. Kadar izdatki niso bili zabeleženi v računovodskih izkazih organa za potrjevanje, se uporablja najnovejši računovodski menjalni tečaj, ki ga objavi Komisija v elektronski obliki.“

8.

Priloga X se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 12.7.1994, str. 43.

(3)  UL L 120, 10.5.2007, str. 1.

(4)  UL L 61, 4.3.1994, str. 27.“


PRILOGA

„PRILOGA X

LETNI IZKAZ O UMAKNJENIH IN IZTERJANIH ZNESKIH, NEREŠENIH IZTERJAVAH TER NEIZTERLJIVIH ZNESKIH NA PODLAGI ČLENA 46(2)

1.   Umaknjeni zneski za leto 20…, odšteti od izkazov o izdatkih za upravičene regije:

Umaknjeni zneski (1)

Na podlagi konvergenčnega cilja

a

b

c

d

e

f

g

Prednostna os

Skupni umaknjeni znesek izdatkov, ki jih plačajo upravičenci, v EUR (2)

Umaknjeni ustrezni javni prispevek v EUR

Umaknjeni ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo v EUR (3)

Skupni znesek izdatkov, umaknjen v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (4)

Znesek ustreznega javnega prispevka, umaknjen v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR

Znesek ustreznega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo, umaknjen v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

Na podlagi nekonvergenčnega cilja

a

b

c

d

e

f

g

Prednostna os

Skupni umaknjeni znesek izdatkov, ki jih plačajo upravičenci, v EUR (2)

Umaknjeni ustrezni javni prispevek v EUR

Umaknjeni ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo v EUR (3)

Skupni znesek izdatkov, umaknjen v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (4)

Znesek ustreznega javnega prispevka, umaknjen v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR

Znesek ustreznega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo, umaknjen v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


2.   Izterjani zneski za leto 20…, odšteti od izkazov o izdatkih za upravičene regije:

Izterjani zneski (6)

Na podlagi konvergenčnega cilja

h

i

j

k

l

m

n

Prednostna os

Skupni znesek izdatkov, ki jih plačajo upravičenci, v EUR (7)

Izterjani javni prispevek v EUR (8)

Izterjani ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo v EUR (9)

Skupni znesek izdatkov, izterjan v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (10)

Znesek javnega prispevka, izterjan v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (11)

Znesek ustreznega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo, izterjan v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

Na podlagi nekonvergenčnega cilja

h

i

j

k

l

m

n

Prednostna os

Skupni znesek izdatkov, ki jih plačajo upravičenci, v EUR (7)

Izterjani javni prispevek v EUR (8)

Izterjani ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo v EUR (9)

Skupni znesek izdatkov, izterjan v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (10)

Znesek javnega prispevka, izterjan v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (11)

Znesek ustreznega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo, izterjan v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 


3.   Nerešene izterjave dne 31.12.20…

Konvergenca

a

b

c

d

e

f

g

h

Prednostna os

Leto začetka postopka izterjave

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci, v EUR (13)

Javni prispevek za izterjavo v EUR (14)

Ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo za izterjavo v EUR (15)

Skupni znesek izdatkov v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (16)

Znesek javnega prispevka za izterjavo v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (17)

Znesek ustreznega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo za izterjavo v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

Nekonvergenca

a

b

c

d

e

f

g

h

Prednostna os

Leto začetka postopka izterjave

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci, v EUR (13)

Javni prispevek za izterjavo v EUR (14)

Ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo za izterjavo v EUR (15)

Skupni znesek izdatkov v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (16)

Znesek javnega prispevka za izterjavo v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (17)

Znesek ustreznega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo za izterjavo v zvezi z nepravilnostmi, sporočenimi v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 498/2007, v EUR (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 


4.   Neizterljivi zneski dne 31.12.20…

Konvergenca

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Število operacij

Prednostna os

Identifikacijska številka nepravilnost, če se uporablja (19)

Leto začetka postopka izterjave

Skupni izdatki, ki jih plačajo upravičenci in so prijavljeni kot neizterljivi, v EUR (20)

Javni prispevek, prijavljen kot neizterljiv, v EUR (21)

Ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo, prijavljen kot neizterljiv, v EUR (22)

Datum zadnjega plačila javnega prispevka upravičencu

Datum ugotovitve neizterljivosti

Vzroki za neizterljivost

Sprejeti ukrepi za izterjavo, vključno z datumom naloga za izterjavo

Navedite, ali naj se delež Skupnosti krije iz proračuna Evropske unije (DA/NE)

X

 

 

20…

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20…

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekonvergenca

a

b

c

D

e

f

g

h

i

j

k

l

Število operacij

Prednostna os

Identifikacijska številka nepravilnost, če se uporablja (19)

Leto začetka postopka izterjave

Skupni izdatki, ki jih plačajo upravičenci in so prijavljeni kot neizterljivi, v EUR (20)

Javni prispevek, prijavljen kot neizterljiv, v EUR (21)

Ustrezni prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo, prijavljen kot neizterljiv, v EUR (22)

Datum zadnjega plačila javnega prispevka upravičencu

Datum ugotovitve neizterljivosti

Vzroki za neizterljivost

Sprejeti ukrepi za izterjavo, vključno z datumom naloga za izterjavo

Navedite, ali naj se delež Skupnosti krije iz proračuna Evropske unije (DA/NE)

X

 

 

20…

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20…

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ta preglednica (umaknjeni zneski) se izpolni glede na izdatke, ki so že prijavljeni Komisiji in so bili umaknjeni iz programa po ugotovljeni nepravilnosti. Če je izpolnjena preglednica 1, preglednic 2, 3 in 4 ni treba izpolniti.

(2)  Ta znesek je skupni znesek izdatkov, ki so bili že prijavljeni Komisiji, so vsebovali nepravilnosti in so bili umaknjeni.

(3)  Ta znesek je del izdatkov Evropskega sklada za ribištvo, ki so bili že prijavljeni Komisiji, so vsebovali nepravilnosti in so bili umaknjeni.

(4)  Ta znesek je del zneska v stolpcu b, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(5)  Ta znesek je del zneska v stolpcu d, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(6)  Ta preglednica (izterjani zneski) se izpolni glede na izdatke, ki so trenutno ostali v programu do zaključka postopka za izterjavo in ki so bili odšteti po izterjavi. Če je izpolnjena preglednica 2, preglednic 1, 3 in 4 te priloge ni treba izpolniti.

(7)  Ta znesek je skupni znesek izdatkov, ki so bili že prijavljeni Komisiji, so vsebovali nepravilnosti in v zvezi s katerimi je bil izterjan ustrezni javni prispevek.

(8)  To je znesek javnega prispevka, ki je bil učinkovito izterjan od upravičenca.

(9)  Ta znesek je del izdatkov Evropskega sklada za ribištvo, ki so bili že prijavljeni Komisiji, so vsebovali nepravilnosti in so bili izterjani.

(10)  Ta znesek se nanaša na del zneska v stolpcu i, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(11)  Ta znesek je del zneska v stolpcu j, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(12)  Ta znesek je del zneska v stolpcu k, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(13)  To je znesek izdatkov, ki ga plača upravičenec in ustreza javnemu prispevku v stolpcu d.

(14)  To je javni prispevek, za katerega veljajo postopki izterjave na ravni upravičenca.

(15)  To je prispevek iz Evropskega sklada za ribištvo, za katerega veljajo postopki izterjave na ravni upravičenca.

(16)  Ta znesek se nanaša na del zneska v stolpcu c, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(17)  Ta znesek se nanaša na del zneska v stolpcu d, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(18)  Ta znesek se nanaša na del zneska v stolpcu e, ki je bil v skladu s postopki poročanja iz člena 55 Uredbe (ES) št. 498/2007 sporočen kot nepravilen.

(19)  To je referenčna številka, dodeljena nepravilnosti, ali druga identifikacija iz člena 40(4) Uredbe (ES) št. 498/2007.

(20)  To je znesek izdatkov, ki jih plačajo upravičenci in ustrezajo javnemu prispevku v stolpcu f.

(21)  To je znesek izplačanega javnega prispevka, za katerega je bilo ugotovljeno, da se izterjava ne more izvesti ali se ne pričakuje, da bo izvedena.

(22)  To je znesek izplačanega prispevka iz Evropskega sklada za ribištvo, za katerega je bilo ugotovljeno, da se izterjava ne more izvesti ali se ne pričakuje, da bo izvedena.“


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1250/2010

z dne 22. decembra 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 navaja fizične in pravne osebe, subjekte in organe, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 1. decembra 2010 na seznam oseb, subjektov in organov, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, dodal štiri osebe ter spremenil nekatere vnose. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, določenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

David O'SULLIVAN

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 193, 23.7.2005, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2

A.   Fizične osebe

(1)

Frank Kakolele Bwambale (tudi (a) Frank Kakorere, (b) Frank Kakorere Bwambale). Drugi podatki: Iz Narodnega kongresa za zaščito ljudstva (CNDP) je izstopil januarja 2008. Po podatkih iz decembra 2008 prebiva v Kinšasi, Demokratična republika Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(2)

Jérôme Kakwavu Bukande (tudi (a) Jérôme Kakwavu, (b) Commandant Jérôme). Naziv: general. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Junija 2010 je bil aretiran in je zdaj zaprt v osrednjem zaporu v Kinšasi. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(3)

Gaston Iyamuremye (tudi (a) Rumuli, (b) Byiringiro Victor Rumuli, (c) Victor Rumuri, (d) Michel Byiringiro). Datum rojstva: 1948. Kraj rojstva: (a) okrožje Musanze (severna provinca), Ruanda, (b) Ruhengeri, Ruanda. Naziv: brigadni general. Položaj: drugi podpredsednik FDLR. Drugi podatki: (a) trenutna lokacija: Kibua, North Kivu, Demokratična republika Kongo, (b) druga trenutna lokacija: Aru, Demokratična republika Kongo, (c) Gaston Iyamuremye je glede na več virov, med drugim tudi skupino strokovnjakov za Demokratično republiko Kongo iz Odbora za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov, drugi podpredsednik FDLR in velja za ključnega člana vojaškega in političnega vrha FDLR, (d) Gaston Iyamuremye je do decembra 2009 vodil urad Ignaceja Murwanashyake (predsednika FDLR) v mestu Kibua, Demokratična republika Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): [datum objave].

(4)

Germain Katanga. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Vlada Demokratične republike Kongo ga je 18. 10. 2007 predala Mednarodnemu kazenskemu sodišču (MKS). Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(5)

Thomas Lubanga. Kraj rojstva: Ituri, Demokratična republika Kongo. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Kongovske oblasti so ga 17. 3. 2006 predale MKS. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(6)

Khawa Panga Mandro (tudi (a) Kawa Panga, (b) Kawa Panga Mandro, (c) Kawa Mandro, (d) Yves Andoul Karim, (e) Chief Kahwa, (f) Kawa, (g) Mandro Panga Kahwa, (h) Yves Khawa Panga Mandro). Datum rojstva: 20. 8. 1973. Kraj rojstva: Bunia, Demokratična republika Kongo. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Kongovski organi so ga oktobra 2005 aretirali, drugostopenjsko sodišče v kraju Kisangani ga je oprostilo, nato je bil na podlagi novih obtožb predan sodnim organom v Kinšasi. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(7)

Callixte Mbarushimana. Datum rojstva: 24. 7. 1963. Kraj rojstva: Ndusu/Ruhengeri, severna provinca, Ruanda. Državljanstvo: ruandsko. Drugi podatki: Trenutna lokacija: Pariz ali Thiais, Francija. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 21. 3. 2009.

(8)

Iruta Douglas Mpamo (tudi (a) Mpano, (b) Douglas Iruta Mpamo). Naslov: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, Demokratična republika Kongo. Datum rojstva: (a) 28. 12. 1965, (b) 29. 12. 1965. Kraj rojstva: (a) Bashali, Masisi, Demokratična republika Kongo (se nanaša na datum rojstva (a)), (b) Goma, Demokratična republika Kongo (se nanaša na datum rojstva (b)). Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Prebiva v krajih Goma, Demokratična republika Kongo, in Gisenyi, Ruanda. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(9)

Sylvestre Mudacumura (tudi (a) Radja, (b) Mupenzi Bernard, (c) General Major Mupenzi, (d) General Mudacumura). Državljanstvo: ruandsko. Drugi podatki: Novembra 2009 še vedno vojaški poveljnik FDLR-FOCA. Prebiva v mestu Kibua, ozemlje Masisi, Demokratična republika Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(10)

Leodomir Mugaragu (tudi (a) Manzi Leon, (b) Leo Manzi). Datum rojstva: (a) 1954, (b) 1953. Kraj rojstva: (a) Kigali, Ruanda, (b) Rushashi (severna provinca), Ruanda. Naziv: brigadni general. Položaj: poveljnik štaba FDLR/FOCA. Drugi podatki: (a) Leodomir Mugaragu je glede na odprte vire in uradno poročanje poveljnik štaba vojaških sil Abucunguzi / vojaških sil za osvoboditev Ruande (FOCA), ki so oboroženo krilo FDLR, (b) Mugaragu je glede na uradno poročanje višji načrtovalec vojaških operacij FDLR na vzhodu Demokratične republike Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): [datum objave].

(11)

Leopold Mujyambere (tudi (a) Musenyeri, (b) Achille, (c) Frere Petrus Ibrahim. Naziv: polkovnik. Datum rojstva: (a) 17. 3. 1962, (b) 1966 (po oceni). Kraj rojstva: Kigali, Ruanda. Državljanstvo: ruandsko. Drugi podatki: Trenutna lokacija: Mwenga, South Kivu, Demokratična republika Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 21. 3. 2009.

(12)

Ignace Murwanashyaka (tudi Ignace). Naziv: Dr. Datum rojstva: 14. 5. 1963. Kraj rojstva: (a) Butera, Ruanda; (b) Ngoma, Butare, Ruanda. Državljanstvo: ruandsko. Drugi podatki: Prebiva v Nemčiji. Novembra 2009 je še veljal za predsednika politične veje FDLR-FOCA in vrhovnega poveljnika oboroženik sil FDLR. Nemška zvezna policija ga je 17. novembra 2009 aretirala. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(13)

Straton Musoni (tudi I.O. Musoni). Datum rojstva: (a) 6. 4. 1961, (b) 4. 6. 1961. Kraj rojstva: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Drugi podatki: (a) ruansdkih potni list mu je prenehal veljati 10. 9. 2004, (b) prebiva v Neuffnu, Nemčija, (c) novembra 2009 je še veljal za prvega podpredsednika politične veje FDLR-FOCA in predsednika vojaškega visokega poveljstva FDLR, (d) nemška zvezna policija ga je 17. novembra 2009 aretirala. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 13. 4. 2007.

(14)

Jules Mutebutsi (tudi (a) Jules Mutebusi, (b) Jules Mutebuzi, (c) Colonel Mutebutsi). Kraj rojstva: South Kivu, Demokratična republika Kongo. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Ruandski organi so ga aretirali decembra 2007. Domnevno je trenutno ‚,zadržan‘. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(15)

Mathieu Chui Ngudjolo (tudi Cui Ngudjolo). Drugi podatki: Znan kot ‚,polkovnik‘ ali ‚,general‘. Vlada Demokratične republike Kongo ga je 7. februarja 2008 predala Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(16)

Floribert Ngabu Njabu (tudi (a) Floribert Njabu, (b) Floribert Ndjabu, (c) Floribert Ngabu, (d) Ndjabu). Drugi podatki: Aretiran in od marca 2005 v hišnem priporu v Kinšasi. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(17)

Laurent Nkunda (tudi (a) Laurent Nkunda Bwatare, (b) Laurent Nkundabatware, (c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, (d) Laurent Nkunda Batware, (e) General Nkunda), (f) Nkunda Mihigo Laurent). Datum rojstva: (a) 6. 2. 1967, (b) 2. 2. 1967. Kraj rojstva: North Kivu / Rutshuru, Demokratična republika Kongo (se nanaša na datum rojstva (a)). Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: (a) znan kot ‚,Chairman‘ in ‚,Papa Six‘, (b) januarja 2009 aretiran na ruandskem ozemlju, zato je bil zamenjan kot poveljnik CNDP na območju North Kivu. Od novembra 2009 je obdržal nekoliko nadzora nad CNDP in njegovo mednarodno mrežo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(18)

Félicien Nsanzubukire (tudi Fred Irakeza). Datum rojstva: 1967. Kraj rojstva: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda. Drugi podatki: (a) trenutna lokacija: področje Uvira-Sange, ozemlje Uvira, provinca South Kivu, Demokratična republika Kongo, (b) Félicien Nsanzubukire je glede na več virov vodja 1. bataljona FDLR. Félicien Nsanzubukire je že vsaj od leta 1994 član FDLR in od oktobra 1998 deluje na vzhodu Demokratične republike Kongo. Po poročanju skupine strokovnjakov za Demokratično republiko Kongo iz Odbora za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je Félicien Nsanzubukire vsaj od novembra 2008 do aprila 2009 nadziral in usklajeval nezakonito trgovino s strelivom in orožjem, ki je potekala iz Združene republike Tanzanije preko jezera Tanganyika do enot FDLR, nameščenih na področjih Uvira in Fizi v provinci South Kivu. Datum določitve iz člena 5(1)(b): [datum objave].

(19)

Pacifique Ntawunguka (tudi (a) Colonel Omega, (b) Nzeri, (c) Israel, (d) Pacifique Ntawungula). Naziv: polkovnik. Datum rojstva: (a) 1. 1. 1964, (b) 1964 (po oceni). Kraj rojstva: Gaseke, provinca Gisenyi, Ruanda. Državljanstvo: ruandsko. Drugi podatki: (a) trenutna lokacija: Peti, Walikale – na meji ozemlja Masisi, Demokratična republika Kongo, (b) bil na vojaškem usposabljanju v Egiptu. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 21. 3. 2009.

(20)

James Nyakuni. Državljanstvo: ugandsko. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(21)

Stanislas Nzeyimana (tudi (a) Deogratias Bigaruka Izabayo, (b) Bigaruka, (c) Bigurura, (d) Izabayo Deo, (e) Jules Mateso Mlamba). Datum rojstva: (a) 1. 1. 1966, (b) 1967 (po oceni), (c) 28. 8. 1966. Kraj rojstva: Mugusa (Butare), Ruanda. Državljanstvo: ruandsko. Drugi podatki: (a) od novembra 2009 priznan kot generalmajor Stanislas Nzeyimana, namestnik poveljnika FDLR, (b) trenutna lokacija: Kalonge, Masisi, North Kivu, Demokratična republika Kongo, ali Kibua, Demokratična republika Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 21. 3. 2009.

(22)

Dieudonné Ozia Mazio (tudi (a) Ozia Mazio, (b) Omari, (c) Mr Omari). Datum rojstva: 6. 6. 1949. Kraj rojstva: Ariwara, Demokratična republika Kongo. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: Umrl 23. septembra 2008 v Ariwari. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(23)

Bosco Taganda (tudi (a) Bosco Ntaganda, (b) Bosco Ntagenda, (c) General Taganda. Državljanstvo: kongovsko. Drugi podatki: (a) znan kot ‚,Terminator‘ in ‚,Major‘, (b) prebiva v krajih Bunagana in Rutshuru, (c) po prijetju generala Laurenta Nkunde januarja 2009 je dejansko vojaški vodja CNDP; nekdanji poveljnik štaba CNDP; prebiva v mestih Bunagana in Rutshuru, (d) odkar je januarja 2009 dejansko postal vojaški vodja CNDP, ima navodila, da vodi vključevanje v FARDC, postal pa je tudi namestnik operativnega poveljnika za Kimia II, čeprav FARDC to uradno zanika. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(24)

Innocent Zimurinda. Naziv: podpolkovnik. Datum rojstva: (a) 1. 9. 1972, (b) 1975. Kraj rojstva: Ngungu, ozemlje Masisi, provinca North Kivu, Demokratična republika Kongo. Drugi podatki: (a) trenutna lokacija: ozemlje Masisi, provinca North Kivu, Demokratična republika Kongo, (b) glede na odprte vire in uradno poročanje je bil podpolkovnik Innocent Zimurinda častnik CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple), ki je od začetka leta 2009 del FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo). Glede na več virov je zaradi nejgovih povelij aprila 2009 prišlo do pokola več kot 100 ruandskih beguncev med vojaško operacijo na območju Shalio, novembra 2008 pa je sodeloval v operaciji CNDP, katere posledica je bil pokol 89 civilistov v regiji Kiwanji. Marca 2010 je 51 skupin, dejavnih na področju boja za človekove pravice na vzhodu Demokratične republike Kongo, na spletu vložilo prijavo, v kateri ga obtožujejo, da je bil od februarja 2007 do avgusta 2007 odgovoren za številne kršitve človekovih pravic, vključno z umori mnogih civilnih prebivalcev in posilstvi številnih žensk in deklet. Glede na skupino strokovnjakov za Demokratično republiko Kongo iz Odbora za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov se pod njegovim neposrednim poveljstvom izvajata nabor otrok in zadržanje otrok v vojaških vrstah, ki so pod njegovim poveljstvom, 29. avgusta 2009 pa je v kraju Kalehe zavrnil predajo treh otrok, ki so pod njegovim poveljstvom. Glede na izjavo posebnega predstavnika Generalnega sekretarja za otroke v oboroženih spopadih z dne 21. maja 2010 je sodeloval pri samovoljnih usmrtitvah otrok vojakov, med drugim med operacijo Kimia II, misiji ZN v Demokratični republiki Kongo (MONUC) pa ni dovolil, da s pregledom vojaških vrst ugotovi, ali so med njimi mladoletne osebe. Datum določitve iz člena 5(1)(b): [datum objave].

B.   Pravne osebe, subjekti in organi

(1)

Butembo Airlines (tudi BAL). Naslov: Butembo, Demokratična republika Kongo. Drugi podatki: BAL od decembra 2008 nima več dovoljenja za upravljanje zrakoplovov v Demokratični republiki Kongo. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 13. 4. 2007.

(2)

Congocom Trading House. Naslov: Butembo, Demokratična republika Kongo. Telefon: +253 (0) 99 983 784. Drugi podatki: Podjetje za trgovino z zlatom iz Butemba. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 13. 4. 2007.

(3)

Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), (tudi Great Lakes Business Company (GLBC)). Naslov: (a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma, (CAGL ima pisarno tudi v kraju Gisenyi, Ruanda); (b) GLBC: PO Box 315, Goma, DRC (GLBC ima pisarno tudi v kraju Gisenyi, Ruanda). Datum določitve iz člena 5(1)(b): 13. 4. 2007.

(4)

Machanga Ltd. Naslov: Kampala, Uganda. Drugi podatki: Podjetje, ki izvaža zlato, s sedežem v mestu Kampala (direktorja: Rajendra Kumar Vaya in Hirendra M. Vaya). Datum določitve iz člena 5(1)(b): 13. 4. 2007.

(5)

Tous Pour la Paix et le Développement (tudi TPD). Naslov: Goma, North Kivu, Demokratična republika Kongo. Drugi podatki: TPD je nevladna organizacija. TPD je decembra 2008 še vedno obstajal in imel pisarne v več krajih na ozemljih Masisi in Rutshuru, vendar svojih dejavnosti skoraj ni več opravljal. Datum določitve iz člena 5(1)(b): 10. 11. 2005.

(6)

Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Naslov: (a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, (b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Drugi podatki: Podjetje, ki izvaža zlato, s sedežem v mestu Kampala (direktorja: Kunal Lodhia in J.V. Lodhia). Datum določitve iz člena 5(1)(b): 13. 4. 2007.“


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1251/2010

z dne 22. decembra 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 (1) in zlasti člena 13(1)(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 329/2007 navaja osebe, subjekte in organe, ki jih je imenoval Svet in na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Svet je 22. decembra 2010 sklenil spremeniti seznam oseb, subjektov in organov, na katere se nanaša zamrznitev finančnih sredstev in gospodarskih virov. Prilogo V je zato treba posodobiti.

(3)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 329/2007 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Komisijo V imene predsednika

David O'SULLIVAN

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA V

SEZNAM OSEB, SUBJEKTOV IN ORGANOV IZ ČLENA 6(2)

A.   Fizične osebe iz člena 6(2)(a)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

CHANG Song-taek (tudi JANG Song-Taek)

Datum rojstva: 2.2.1946 ali 6.2.1946 ali 23.2.1946 (provinca North Hamgyong)

Številka potnega lista (leta 2006): PS 736420617

Član Nacionalne obrambne komisije. Direktor upravnega oddelka Delavske partije Koreje.

2.

CHON Chi Bu

 

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor Jongbjona.

3.

CHU Kyu-Chang (tudi JU Kyu-Chang)

Datum rojstva: med 1928 in 1933

Prvi namestnik direktorja oddelka za obrambno industrijo (balistični program), Delavska stranka Koreje, član Nacionalne obrambne komisije.

4.

HYON Chol-hae

Leto rojstva: 1934

(Mandžurija, Kitajska)

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kim Džonga Ila).

5.

JON Pyong-ho

Leto rojstva: 1926

Sekretar Centralnega komiteja Delavske partije Koreje, vodja industrijskega oddelka za vojaško dobavo Centralnega komiteja, ki nadzoruje Drugi gospodarski odbor Centralnega komiteja, član Nacionalne obrambne komisije.

6.

KIM Yong-chun (tudi Young-chun)

Datum rojstva:

4.3.1935

Številka potnega lista: 554410660

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki nadzoruje nakup najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini.

7.

O Kuk-Ryol

Leto rojstva: 1931

(provinca Džilin, Kitajska)

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki nadzoruje nakup najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini.

8.

PAEK Se-bong

Leto rojstva: 1946

Predsednik drugega ekonomskega odbora (odgovoren za balistični program) Centralnega komiteja Delavske partije Koreje. Član Nacionalne obrambne komisije.

9.

PAK Jae-gyong (tudi Chae-Kyong)

Leto rojstva: 1933

Številka potnega lista: 554410661

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in podpredsednik logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kim Džonga Ila).

10.

PYON Yong Rip (tudi Yong-Nip)

Datum rojstva:

20.9.1929

Številka potnega lista: 645310121 (izdan 13.9.2005).

Predsednik Znanstvene akademije, vpleten v biološke raziskave, povezane z orožjem za množično uničevanje.

11.

RYOM Yong

 

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (telesa, na katerega so opozorili Združeni narodi), zadolžen za mednarodne odnose.

12.

SO Sang-kuk

Datum rojstva: med 1932 in 1938

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kim Il Sunga.


B.   Pravne osebe, subjekti in organi iz člena 6(2)(a)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Green Pine Associated Corporation

(tudi Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Za Ch’o’ngsong Yo’nhap so bile določene sankcije za izvoz orožja ali sorodnega materiala iz Severne Koreje. Družba Green Pine je specializirana za proizvodnjo pomorskih vojaških vozil in orožja, na primer podmornic, vojaških čolnov in raketnih sistemov, ter izvaža torpede in zagotavlja tehnično pomoč iranskim družbam na področju obrambe. Družba Green Pine je odgovorna za približno polovico orožja in sorodnih materialov, ki jih izvozi Severna Koreja, in je prevzela veliko dejavnosti korporacije KOMID, potem ko je nanj opozoril Varnostni svet ZN.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Sedež: Pyongyang

Subjekt iz Pyongyanga, ki ga Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporablja za namene trgovanja (na korporacijo KOMID so opozorili Združeni narodi 24.4.2009). Družba Korea Heungjin Trading Company je osumljena tudi dobave blaga, povezanega z raketnim orožjem, iranski skupini Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Podružnica Korea Ryongbong General Corporation (telesa, na katerega so 24.4.2009 opozorili Združeni narodi); upravlja tovarne za proizvodnjo aluminijastega prahu, ki se lahko uporablja v raketah.

4.

Korea Taesong Trading Company

Sedež: Pyongyang

Subjekt iz Pyongyanga, ki ga Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporablja za namene trgovanja (na korporacijo KOMID so opozorili Združeni narodi 24. 4. 2009). Družba Korea Taesong Trading Company deluje v imenu korporacije KOMID pri poslih s Sirijo.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Severna Koreja.

Podružnica korporacije Korea Ryongbong General Corporation (telesa, na katerega so 24. 4. 2009 opozorili Združeni narodi).

6.

Second Economic Committee and Second Academy of Natural Sciences

 

Second Economic Committee je vpleten v ključne vidike raketnega programa Severne Koreje. Second Economic Committee nadzoruje proizvodnjo balističnih raket v Severni Koreji. Prav tako usmerja dejavnosti korporacije KOMID (na korporacijo KOMID so opozorili Združeni narodi 24. 4. 2009). Je organizacija na nacionalni ravni, odgovorna za raziskave in razvoj naprednih oborožitvenih sistemov v Severni Koreji, vključno z raketami in verjetno tudi jedrskim orožjem. Uporablja številne podrejene organizacije za pridobivanje tehnologije, opreme in informacij z drugih celin, vključno s korporacijo Korea Tangun Trading Corporation, za uporabo v raketnem in verjetno tudi jedrskem programu Severne Koreje.

7.

Sobaeku United Corp (tudi Sobaeksu United Corp)

 

Državno podjetje, vpleteno v raziskave oziroma nabavo občutljivih izdelkov ali opreme. V lasti ima več nahajališč naravnega grafita, ki zalagajo predvsem dva predelovalna obrata, ki proizvajata zlasti grafitne bloke, ki bi se lahko uporabili v balističnem programu.

8.

Center za jedrske raziskave Jongbjon

 

Center za raziskave je sodeloval pri proizvodnji plutonija za vojsko. Center, ki deluje v okviru Generalnega urada za atomsko energijo (telesa, na katerega so 16.7.2009 opozorili Združeni narodi).


C.   Fizične osebe iz člena 6(2)(b)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

JON Il-chun

Datum rojstva:

24.8.1941

Februarja 2010 je bil KIM Tong-un odstavljen s položaja direktorja Urada 39, ki je med drugim zadolžen za nakup blaga iz diplomatskih predstavništev Demokratične ljudske republike Koreje z izogibanjem sankcijam. Nadomestil ga je JON Il-chun. JON Il-chun naj bi bil tudi eden vodilnih osebnosti v državni razvojni banki.

2.

KIM Tong-un

 

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘ Centralnega komiteja Delavske partije, vpletenega v financiranje širjenja orožja.


D.   Pravne osebe, subjekti ali organi iz člena 6(2)(b)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Korea Daesong Bank

(tudi Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Naslov:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Telefonska številka: 850 2 381 8221

Telefonska številka: 850 2 18111 int. 8221

Telefaks: 850 2 381 4576

Severnokorejska finančna institucija, ki je neposredno podrejena Uradu 39 in vpletena v spodbujanje severnokorejskih projektov financiranja širjenja orožja.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(tudi Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Naslov:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Telefonska številka: 850 2 18111 int. 8204/8208

Telefonska številka: 850 2 381 8208/4188

Telefaks: 850 2 381 4431/4432

Družba, ki je podrejena Uradu 39 in se uporablja za spodbujanje mednarodnih transakcij v imenu Urada 39.

Direktor Urada 39, Kim Tong-un, je na seznamu iz Priloge V k Uredbi Sveta (ES) št. 329/2007.“


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1252/2010

z dne 22. decembra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

87,5

MA

43,2

TR

107,5

ZZ

79,4

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

124,5

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

88,3

TR

129,0

ZZ

108,7

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

IL

67,1

MA

60,8

PE

58,9

TR

67,1

UY

48,7

ZA

43,8

ZZ

53,9

0805 20 10

MA

61,0

ZZ

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,9

IL

71,3

JM

144,2

TR

72,6

ZZ

87,5

0805 50 10

AR

49,2

TR

61,0

UY

49,2

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

65,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

116,8

ZA

124,1

ZZ

83,0

0808 20 50

CN

86,2

US

131,9

ZZ

109,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1253/2010

z dne 22. decembra 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1247/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 338, 22.12.2010, str. 42.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 23. decembra 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

61,65

0,00

1701 99 10 (2)

61,65

0,00

1701 99 90 (2)

61,65

0,00

1702 90 95 (3)

0,62

0,16


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/23


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1254/2010

z dne 22. decembra 2010

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. januarja 2011 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja 2011 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Unijo prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem ali Črnem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.12.2010-21.12.2010

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

249,34

176,75

Cena FOB ZDA

234,56

224,56

204,56

135,89

Premija za Zaliv

15,41

Premija za Velika jezera

30,57

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

19,99 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

49,01 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


SKLEPI

23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/26


SKLEP SVETA

z dne 20. decembra 2010

o imenovanju slovaškega člana Odbora regij

(2010/798/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga slovaške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU in 2010/29/EU o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015 (1).

(2)

Zaradi izteka mandata g. Juraja BLANÁRJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člana Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2015, imenuje:

g. Pavol FREŠO

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Svet

Predsednica

J. SCHAUVLIEGE


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22, in UL L 12, 19.1.2010, str. 11.


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/27


SKLEP SVETA 2010/799/SZVP

z dne 13. decembra 2010

o podpori procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu v podporo izvajanju Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 26(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

EU aktivno izvaja Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in udejanja ukrepe iz njenega poglavja III, kot sta pospeševanje učinkovitosti večstranskega pristopa ter spodbujanje stabilnega mednarodnega in regionalnega okolja.

(2)

EU je zavezana sistemu večstranskih pogodb, ki zagotavlja pravno podlago in pravila za vsa prizadevanja v zvezi z neširjenjem orožja. Politika EU je usmerjena v nadaljnje uveljavljanje in univerzalizacijo obstoječih pravil v zvezi z razoroževanjem in neširjenjem orožja. EU bo tretjim državam pomagala pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz večstranskih konvencij in ureditev.

(3)

Utrjevanje stabilnosti v mednarodnem in regionalnem okolju je pogoj za boj proti širjenju orožja za množično uničevanje. EU bo v ta namen pospeševala regionalne varnostne ureditve, regionalni nadzor nad orožjem in procese razoroževanja.

(4)

Pri tem lahko pomembno vlogo igrajo pozitivna in negativna varnostna zagotovila: lahko delujejo kot spodbuda za opustitev namer o nakupu orožja za množično uničevanje in imajo odvračilni učinek. EU bo pospeševala nadaljnje delo v zvezi z varnostnimi zagotovili.

(5)

Širjenje orožja za množično uničevanje je globalna grožnja, ki zahteva globalni pristop. Vendar pa EU verjame, da je varnost v Evropi povezana v varnostjo in stabilnostjo v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu in da ima zato dolžnost prispevati k varnosti in stabilnosti v tej regiji.

(6)

V Skupni izjavi Pariškega vrha za Sredozemlje z dne 13. julija 2008, s katero je bila ustanovljena Unija za Sredozemlje, so bila ponovno potrjena skupna prizadevanja za mir in regionalno varnost v skladu z Barcelonsko deklaracijo, sprejeto na evro-sredozemski konferenci, ki je potekala 27.–28. novembra 1995, ki med drugim spodbuja regionalno varnost tako, da se zavzema za neširjenje jedrskega, kemičnega in biološkega orožja, in sicer s pridružitvijo nekaterim mednarodnim in regionalnim ureditvam za neširjenje orožja in nadzor oboroževanja ter razorožitvenim sporazumom, kot so Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (NPT), Konvencija o kemičnem orožju, Konvencija o biološkem orožju in strupih in Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, in/ali regionalnim ureditvam, kot so območja brez orožja, vključno z njihovimi sistemi preverjanja ter z dobronamernim izpolnjevanjem obveznosti iz konvencij o nadzoru oboroževanja, razoroževanju in neširjenju orožja.

(7)

Pogodbenice Unije za Sredozemlje si bodo na Bližnjem vzhodu prizadevale vzpostaviti območje brez orožja za množično uničevanje, jedrskega, kemičnega in biološkega, ter pripadajočih nosilcev, ki ga bo mogoče vzajemno in dejansko preverjati. Ob tem bodo pogodbenice preučile praktične korake, med drugim za preprečevanje širjenja jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter prekomernega kopičenja klasičnega orožja.

(8)

Evro-sredozemski pridružitveni sporazumi med EU in sredozemskimi partnerji predvidevajo vzpostavitev rednega političnega dialoga, ki bo pospešil regionalno varnost in stabilnost ter zajel vsa vprašanja skupnega interesa, zlasti pa mir, varnost, demokracijo in regionalni razvoj.

(9)

EU je 19. in 20. junija 2008 v Parizu pripravila seminar o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu, na katerem so se sešli predstavniki držav iz regije, držav članic EU, akademiki in nacionalne agencije za jedrsko energijo. Udeleženci so spodbudili EU, naj pospešuje nadaljnje razprave v okviru različnih forumov in postopno preide na bolj formalen okvir, ki bi, oprt na barcelonski okvir, vključeval razprave med vladnimi uradniki, vendar na zemljepisno bolj vključujoč način.

(10)

Na konferenci o pregledu NPT leta 2010 je bil poudarjen pomen procesa, ki naj bi privedel do popolne uresničitve njene resolucije o Bližnjem vzhodu iz leta 1995. Konferenca je v ta namen odobrila praktične korake, med drugim da se upoštevajo vsi ponujeni prispevki k uresničevanju resolucije iz leta 1995, vključno s ponudbo EU, da bi gostila seminar, ki bi bil nadaljevanje seminarja, organiziranega junija 2008.

(11)

Nadalje je konferenca o pregledu NPT leta 2010 poudarila pomembno vlogo, ki jo prispeva civilna družba k uresničevanju resolucije iz leta 1995, in spodbudila vsa prizadevanja v tej smeri.

(12)

Na dvajsetem zasedanju Skupnega sveta EU-Svet za sodelovanje v Zalivu in ministrskem srečanju, ki sta potekala 14. junija 2010 v Luxembourgu, je bil pozdravljen uspešen zaključek konference o pregledu NPT leta 2010. Udeleženci so ponovno izrazili podporo vzpostavitvi območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu, tudi v Zalivu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   EU v smislu nadgradnje seminarja EU o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu, ki je potekal leta 2008, podpira dejavnosti za uresničevanje naslednjih ciljev:

spodbujati regionalni politični in varnostni dialog znotraj civilnodružbenih in vladnih krogov, posebej med strokovnjaki, uradniki in akademiki,

določiti ukrepe za krepitev zaupanja, ki bi lahko služili kot praktični koraki v prizadevanjih, da Bližnji vzhod postane območje brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev,

spodbuditi razprave o univerzalizaciji in uveljavitvi ustreznih mednarodnih pogodb in drugih instrumentov za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev,

razpravljati o vprašanjih v zvezi z miroljubno uporabo jedrske energije ter o mednarodnem in regionalnem sodelovanju v tej zvezi.

2.   Glede na to projekti, ki jih podpira EU, zajemajo naslednje posebne dejavnosti:

(a)

zagotovitev sredstev za organizacijo dogodka ki bo nadaljevanje seminarja iz leta 2008 o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu;

(b)

zagotovitev sredstev za pripravo referenčnih dokumentov o temah nadaljevalnega seminarja.

Projekti so podrobneje opisani v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

2.   Tehnične projekte iz člena 1(2) izvaja konzorcij EU za neširjenje orožja, ki opravlja to nalogo v okviru odgovornosti VP. V ta namen se VP s konzorcijem EU za neširjenje orožja dogovori o potrebnih podrobnostih.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projektov iz člena 1(2) znaša 347 700 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za proračun Unije.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje odhodkov iz odstavka 1. V ta namen s konzorcijem EU za neširjenje orožja sklene sporazum o financiranju. V tem sporazumu je določeno, da konzorcij EU za neširjenje orožja zagotovi razpoznavnost prispevka EU, ustrezno njegovemu obsegu.

4.   Komisija si prizadeva skleniti sporazum o financiranju iz odstavka 3, kakor hitro je to mogoče po začetku veljavnosti tega sklepa. Komisija obvesti Svet o kakršnih koli težavah v tem postopku in o datumu sklenitve tega sporazuma.

Člen 4

1.   VP o izvajanju tega sklepa poroča Svetu z rednimi poročili, ki jih pripravi konzorcij EU za neširjenje orožja. Ta poročila so podlaga za ocenjevanje, ki ga izvede Svet.

2.   Komisija zagotovi podatke o finančnih vidikih projektov iz člena 1(2).

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 18 mesecev po datumu sklenitve sporazumov o financiranju iz člena 3(3). Vendar pa preneha veljati 6 mesecev po začetku veljavnosti Sklepa, če v tem času ni bil sklenjen noben sporazum o financiranju.

V Bruslju, 13. decembra 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


PRILOGA

Projekti v podporo procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na bližnjem vzhodu v podporo izvajanju strategije eu proti širjenju orožja za množično uničevanje

1.   Cilji

Z Barcelonsko deklaracijo, ki je bila sprejeta na evro-sredozemski konferenci 27.–28. novembra 1995, so se EU in njeni sredozemski partnerji dogovorili, da si bodo na Bližnjem vzhodu prizadevali vzpostaviti območje brez orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, ki bi ga bilo mogoče dejansko preverjati. Skupna izjava Pariškega vrha za Sredozemlje je leta 2008 potrdila pripravljenost EU, da preuči in domisli praktične korake za pripravo ustreznih temeljev za polno izvajanje resolucije konference o pregledu NPT o Bližnjem vzhodu iz leta 1995 (resolucija 1995) ter za vzpostavitev takšnega območja. Tovrstni praktični ukrepi so bili obravnavani na seminarju EU o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu, ki je potekal junija 2008 v Parizu.

EU meni, da bi morali praktični koraki med drugim pospešiti vsesplošno pridruževanje vsem večstranskim sporazumom in instrumentom na področju neširjenja orožja, nadzora oboroževanja ter razoroževanja, kot so Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (NPT), Konvencija o kemičnem orožju, Konvencija o biološkem orožju in strupih, Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov in Haški kodeks ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov ter tudi celoviti sporazumi o nadzornih ukrepih v okviru MAAE in Dodatni protokol in ravnanje v skladu z njimi. Začetek pogajanj glede Pogodbe o prepovedi proizvodnje cepljivih materialov bi bil še en bistven korak v tej smeri. Tovrstna dejanja bi lahko predstavljala pomemben ukrep za krepitev zaupanja v regiji s ciljem vzpostavitve območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev, ki bi ga bilo mogoče dejansko preverjati.

EU želi nadaljevati in poglobiti politični in varnostni dialog med ustreznimi partnerji iz Unije za Sredozemlje in vsemi drugimi državami Bližnjega vzhoda o vprašanjih v zvezi z vzpostavitvijo območja brez orožja za množično uničevanje. EU je prepričana, da bi s pripravo in izvedbo konkretnih ukrepov za krepitev zaupanja lahko pospešili napredek v smeri območja brez orožja za množično uničevanje. Te ukrepe za krepitev zaupanja bi med drugim lahko sestavljali manjši projekti s področja znanosti in civilne družbe, kjer je mogoče pričakovati napredek, in seminarji za usposabljanje diplomatov in vojske ter obiski držav v regiji, namenjeni krepitvi zaupanja.

V luči vse večjega zanimanja za razvoj miroljubne uporabe jedrske energije v regiji bi si bilo treba prizadevati tudi za to, da se zagotovi, da razvoj miroljubne uporabe jedrske energije v regiji poteka v skladu z najboljšimi standardi varnosti, zaščite in neširjenja. Vprašanje, kako okrepiti miroljubno jedrsko sodelovanje, bi bilo treba preučiti na splošno in bolj podrobno, na primer z vidika razvoja regionalnih večnacionalnih jedrskih objektov.

EU verjame da bi tem ciljem med drugim lahko bil v oporo nadaljevalni seminar o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu, ki bi se ga udeležile vse zadevne strani. Ta nadaljevalni seminar bi bil priložnost za osredotočeno in strukturirano razpravo o pogojih za morebitno vzpostavitev območja brez jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu, ki bi ga bilo mogoče dejansko preverjati. Pri pripravi seminarja bi bilo potrebno tesno usklajevanje z vsemi zadevnimi stranmi.

EU še naprej podpira sklepe in resolucijo o Bližnjem vzhodu, ki so bili sprejeti na konferenci o pregledu in podaljšanju NPT leta 1995, ter zaključne dokumente konferenc o pregledu NPT leta 2000 in leta 2010. Konferenca o pregledu NPT leta 2010 je odobrila več praktičnih korakov, med drugim tudi upoštevanje vseh ponujenih prispevkov k uresničevanju resolucije iz leta 1995, vključno s ponudbo EU, da bi gostila seminar, ki bi bil nadaljevanje seminarja, organiziranega junija 2008. Konferenca je poudarila pomembno vlogo, ki jo prispeva civilna družba k uresničevanju resolucije iz leta 1995.

EU želi podpreti navedene cilje, in sicer:

z organizacijo seminarja, ki bo nadaljevanje seminarja EU iz leta 2008 o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu,

z zagotovitvijo sredstev za pripravo referenčnih dokumentov za teme nadaljevalnega seminarja.

2.   Opis projektov

2.1   Projekt: seminar v podporo procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu.

2.1.1   Namen projekta

V okviru projekta se:

(a)

zagotovi dogodek, ki bo povezan s seminarjem EU o varnosti, neširjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju na Bližnjem vzhodu, ki je potekal 19.–20. junija 2008 v Parizu;

(b)

razpravlja o vprašanjih regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu, tudi o širjenju orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcih ter o klasičnih temah;

(c)

preverjajo možni ukrepi za krepitev zaupanja, ki bi pospešili napredek v smeri vzpostavitve območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu, tudi z navezavo na izkušnje z že obstoječimi območji;

(d)

razpravlja o možnostih za univerzalizacijo in izvajanje mednarodnih pogodb in drugih instrumentov o neširjenju orožja in razoroževanju;

(e)

preučujejo izgledi za miroljubno jedrsko sodelovanje in s tem povezane dejavnosti, tudi z navezavo na izkušnje, pridobljene v okviru Euratoma.

2.1.2   Rezultati projekta

S projektom bo doseženo naslednje:

(a)

poglobitev dialoga in zaupanja v civilnodružbenih in vladnih krogih, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu napredku pri podpori varnosti v regiji in vzpostavljanju območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu.

(b)

izboljšanje obojestranskega razumevanja problemov, ki vplivajo na varnostne razmere v regiji, vključno z orožjem za množično uničevanje in pripadajočimi nosilci in klasičnimi temami;

(c)

širša ozaveščenost, znanje in razumevanje v zvezi s praktičnimi koraki, ki jih je treba napraviti za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem Vzhodu;

(d)

prispevek k prizadevanjem za univerzalizacijo in uveljavitev mednarodnih pogodb in drugih instrumentov o neširjenju orožja in razoroževanju;

(e)

lažje mednarodno in regionalno sodelovanje na področju miroljubne uporabe jedrske energije v skladu z najkakovostnejšimi standardi jedrske varnosti, varovanja in neširjenja orožja.

2.1.3   Opis projekta

V okviru projekta se organizira seminar, ki bo trajal največ dva dni in po možnosti potekal v Bruslju ali na območju Sredozemlja.

Med udeleženci bodo predstavniki ustreznih institucij EU, držav članic EU, vseh bližnjevzhodnih držav, držav z jedrskim orožjem, ustreznih mednarodnih organizacij in strokovnjaki iz akademskih krogov. Seminarja naj bi se udeležilo približno 100 predstavnikov.

Razprave na seminarju bodo vodili strokovnjaki iz akademskih krogov. Glede na občutljivost načrtovanih tem bodo razprave potekale po Chatham House Rule, da bodo lahko bolj neformalne in odprte, pri čemer udeleženci ne bodo navajali virov informacij, ki jih bodo prejeli na srečanju.

Povabljenim udeležencem in govornikom bodo kriti stroški potovanja in namestitve ter bodo prejeli dnevnice. Sklep Sveta zagotavlja tudi finančna sredstva za kritje vseh drugih stroškov, vključno s konferenčno opremo, kosili, večerjami, odmori za kavo, prevajanjem dokumentov in tolmačenjem.

Za povabila na seminar bo poskrbel konzorcij EU za neširjenje orožja po posvetovanju s predstavnikom VP in državami članicami EU.

Seminar bo potekal leta 2011. Konzorcij EU za neširjenje orožja bo pripravil poročilo in ga predložil predstavniku VP. S tem poročilom se lahko seznanijo tudi pristojna telesa EU, bližnjevzhodne države, druge zainteresirane države in pristojne mednarodne organizacije.

2.2   Projekt: referenčni dokumenti

2.2.1   Namen projekta

Namen projekta je:

(a)

pripraviti do osem referenčnih dokumentov na teme seminarja v podporo procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu;

(b)

zagotoviti orodja za razumevanje varnostnih razmer v regiji, tudi v zvezi s širjenjem orožja za množično uničevanje in pripadajočimi nosilci ter klasičnimi temami;

(c)

določiti možne ukrepe za krepitev zaupanja, ki bi lahko služili kot praktični koraki v prizadevanjih, da Bližnji vzhod postane območje brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev;

(d)

orisati možnosti za nadaljnji napredek pri univerzalizaciji in izvajanju mednarodnih pogodb in drugih instrumentov o neširjenju orožja in razoroževanju;

(e)

orisati izglede za sodelovanje na področju miroljubne uporabe jedrske energije v smislu energetskih politik in potreb posameznih držav.

2.2.2   Rezultati projekta

S projektom bo doseženo naslednje:

(a)

obogatitev seminarja z zamislimi in predlogi v podporo procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu ter prispevek k osredotočeni in strukturirani razpravi o vseh pomembnih vprašanjih;

(b)

širša ozaveščenost, znanje in razumevanje v civilnodružbenih in vladnih krogih, kar zadeva vprašanja, povezana z območjem brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu;

(c)

predstavitev političnih in/ali operativnih strateških opcij vladam in mednarodnih organizacijam, kar bo olajšalo proces vzpostavljanja območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev ter regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu.

2.2.3   Opis projekta

V okviru projekta bo pripravljenih do osem referenčnih dokumentov, dolžina vsakega bo od 10 do 15 strani (5 000–7 000 besed). Te referenčne dokumente bo pripravil ali naročil konzorcij EU za neširjenje orožja in ne bodo nujno predstavljali stališč institucij oziroma držav članic EU.

Referenčni dokumenti bodo obravnavali teme, o katerih se bo razpravljalo na seminarju v podporo procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu. V vsakem dokumentu bodo orisane politične in/ali operativne strateške opcije.

Referenčni dokumenti bodo razdeljeni udeležencem seminarja, pristojnim telesom v EU in državam članicam EU, vsem bližnjevzhodnim državam, drugim zainteresiranim državam in pristojnim mednarodnim organizacijam. Referenčni dokumenti bi lahko bili objavljeni tudi na spletni strani konzorcija EU za neširjenje orožja.

Prav tako bi jih po seminarju lahko zbrali v enem zvezku in jih objavili v enotni publikaciji.

3.   Trajanje

Projekti na bi bili izvedeni v skupnem obdobju 18 mesecev.

4.   Upravičenci

Upravičenci tega projekta so:

(a)

države Bližnjega vzhoda;

(b)

druge zainteresirane države;

(d)

pristojne mednarodne organizacije;

(e)

civilna družba.

5.   Postopkovni vidiki, usklajevanje in usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor bosta sestavljala predstavnik VP in predstavnik izvajalca posameznega projekta. Usmerjevalni odbor bo redno, vsaj na šest mesecev, pregledoval izvajanje Sklepa Sveta, pri čemer se bo opiral tudi na elektronska sredstva sporazumevanja.

6.   Izvajalca

Tehnična izvedba tega sklepa Sveta bo zaupana konzorciju EU za neširjenje orožja.

Konzorcij EU za neširjenje orožja opravlja to nalogo v okviru odgovornosti VP. Pri svojih dejavnostih bo ustrezno sodeloval z VP, državami članicami EU, drugimi sodelujočimi državami oziroma z mednarodnimi organizacijami.


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/32


SKLEP SVETA 2010/800/SZVP

z dne 22. decembra 2010

o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Skupnega stališča 2006/795/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. novembra 2006 sprejel Skupno stališče Sveta 2006/795/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1) (v nadaljnjem besedilu: DLRK), s katerim se je izvajala Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 1718 (2006).

(2)

Svet je 27. julija 2009 sprejel Skupno stališče 2009/573/SZVP (2), s katerim se je spremenilo Skupno stališče 2006/795/SZVP in izvajala RVSZN 1874 (2009).

(3)

Svet je 22. decembra 2009 sprejel Sklep 2009/1002/SZVP (3), s katerim se je spremenilo Skupno stališče 2006/795/SZVP.

(4)

V skladu s členom 7(2) Skupnega stališča 2006/795/SZVP je Svet opravil celovit pregled seznamov oseb in subjektov iz prilog II in III k navedenemu skupnemu stališču, za katere so se uporabljali členi 3(1)(b) in (c) ter 4(1)(b) in (c) Skupnega stališča. Svet je sklenil, da bi morali za zadevne osebe in subjekte še naprej veljati omejevalni ukrepi.

(5)

Svet je opredelil dodatne osebe in subjekte, za katere bi morali veljati omejevalni ukrepi.

(6)

Postopek za spremembo prilog I in II k temu sklepu bi moral med drugim določati, da se osebe in subjekti, ki so uvrščeni na seznam, obvestijo o razlogih za to uvrstitev, tako da se jim tako da možnost, da predložijo pripombe. Kadar so predložene pripombe ali tehtni novi dokazi, bi moral Svet ob upoštevanju teh pripomb preučiti svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo ali subjekt.

(7)

Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pa spoštuje pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča, lastninsko pravico in pravico do varstva osebnih podatkov. Ta sklep bi bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(8)

Ta sklep tudi v celoti upošteva obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov, in pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta.

(9)

Skupno stališče 2006/795/SZVP bi bilo treba razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(10)

Izvedbeni ukrepi Unije so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (4)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos naslednjih predmetov in tehnologije, vključno s programsko opremo, v DLRK s strani državljanov držav članic ali prek ozemlja držav članic ali z njega ali z uporabo plovil ali zrakoplovov držav članic pod njihovo zastavo je prepovedan ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja držav članic ali ne:

(a)

orožje in sorodni materiali vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaška vozila in oprema, paravojaška oprema in rezervni deli za prej omenjeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja Unije in njenih držav članic v DLRK;

(b)

vsi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 12 RVSZN 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije), v skladu z odstavkom 8(a)(ii) RVSZN 1718 (2006) in ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje;

(c)

nekateri drugi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanimi z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali bi lahko prispevali k njenim vojaškim dejavnostim, ki vključujejo blago z dvojno rabo in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (5). Unija sprejme potrebne ukrepe, da bi določila ustrezne predmete, na katere se nanaša ta določba.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

zagotavljati tehnično usposabljanje, nasvete, storitve, pomoč ali posredniške storitve, povezane s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1 ali s pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo teh predmetov, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1, vključno zlasti s subvencijami, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz teh predmetov in tehnologije ali za zagotavljanje sorodnega tehničnega usposabljanja, nasvetov, storitev, pomoči ali posredniških storitev, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(c)

zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) in (b).

3.   Prepovedano je tudi naročanje iz DLRK predmetov ali tehnologije iz odstavka 1 s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov držav članic pod njihovo zastavo, pa tudi zagotavljanje tehničnega usposabljanja državljanom držav članic, nasvetov, storitev, pomoči, financiranja in finančne podpore iz odstavka 2 s strani DLRK, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.

Člen 2

1.   Države članice ne sprejemajo novih obveznosti za subvencije, finančno pomoč ali ugodna posojila za DLRK, vključno prek sodelovanja držav članic v mednarodnih finančnih institucijah, razen za humanitarne in razvojne namene, ko gre za neposredno zadovoljevanje potreb civilnega prebivalstva ali spodbujanje denuklearizacije. Države članice si obenem skrbno prizadevajo za zmanjšanje obstoječih obveznosti in, če je mogoče, njihovo končanje.

2.   Države članice ne zagotavljajo javne finančne podpore za trgovino z DLRK, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, izvoznih garancij ali zavarovanj svojim državljanom ali subjektom, ki se ukvarjajo s takšnimi trgovskimi posli, kadar bi takšna finančna podpora lahko prispevala k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje.

Člen 3

Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos luksuznega blaga v DLRK s strani državljanov držav članic ali prek ozemlja držav članic ali z njega ali z uporabo plovil ali zrakoplovov držav članic pod njihovo zastavo je prepovedan ne glede na to, ali izvira z ozemlja držav članic ali ne.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi se prepreči vstop na njihovo ozemlje ali tranzit prek njega:

(a)

osebam in njihovim družinskim članom, navedenim v Prilogi I, ki jih je Odbor za sankcije ali Varnostni svet določil za odgovorne – vključno zaradi njihove podpore ali spodbujanja – za politike DLRK glede njenih programov, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje;

(b)

osebam iz Priloge II, ki niso zajete s Prilogo I in ki so odgovorne – vključno zaradi njihove podpore ali spodbujanja – za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje;

(c)

osebam iz Priloge III, ki niso zajete s Prilogo I ali Prilogo II in ki opravljajo finančne storitve ali prenos kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje držav članic, prek ali z njega ali v katerega so vključeni državljani držav članic ali subjekti, ustanovljeni v skladu z njihovimi zakoni, ali osebe ali finančne institucije na njihovem ozemlju.

2.   Odstavek 1(a) se ne uporablja v primerih, ko Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovi, da je takšno potovanje upravičeno s potrebo po humanitarni pomoči, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko Odbor za sankcije sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem RVSZN 1718 (2006) ali RVSZN 1874 (2009).

3.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

4.   Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje obveznost po mednarodnem pravu, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skliče ali katere pokrovitelji so Združeni narodi;

(c)

v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete;

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

5.   Odstavek 4 se uporablja tudi v primerih, ko je posamezna država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

6.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, ko država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 4 ali 5.

7.   Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih z odstavkom 1(b) in (c), kadar je potovanje upravičeno iz razlogov nujne potrebe po humanitarni pomoči ali iz razlogov udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih se odvija politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v DLRK.

8.   Država članica, ki želi odobriti izjeme iz odstavka 7, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne vloži pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

9.   Kadar država članica na podlagi odstavkov 4, 5 in 7 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, navedenim v prilogah I, II ali III, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki neposredno ali posredno pripadajo, so v lasti oziroma jih posedujejo ali nadzirajo:

(a)

osebe in subjekti, iz Priloge I, za katere Odbor za sankcije ali Varnostni svet določi, da sodelujejo v programih DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali te – tudi z nezakonitimi sredstvi – podpirajo;

(b)

osebe in subjekti iz Priloge II, ki niso zajeti s Prilogo I in ki so odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(c)

osebe in subjekti iz priloge III, ki niso zajeti s Prilogo I ali Prilogo II in ki opravljajo finančne storitve ali prenos kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje držav članic, prek ali z njega ali v katerega so vključeni državljani držav članic ali subjekti, ustanovljeni v skladu z zakoni držav članic, ali osebe ali finančne institucije na njihovem ozemlju, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

2.   Osebam in subjektom iz odstavka 1 se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so dopustne za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb, vključno s plačilom živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo sprejemljivih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev; ali

(c)

namenjeni izključno za plačila pristojbin ali stroškov storitev za rutinsko vodenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov v skladu z nacionalno zakonodajo.

Potem ko zadevna država članica Odbor za sankcije uradno obvesti o nameri, da osebam in subjektom iz Priloge I po potrebi dovoli dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v petih delovnih dnevih po takšnem uradnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.   Izjeme so dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za poravnavo izrednih stroškov za osebe in subjekte iz Priloge I, če zadevna država članica o tem predhodno uradno obvesti Odbor za sankcije in Odbor za sankcije to odobri; ali

(b)

predmet sodne, upravne ali arbitražne pravice do zadržanja ali razsodbe; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zadržanja ali razsodbe, pod pogojem, da je pravica do zadržanja ali razsodba nastala pred datumom, ko je Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet določil osebo ali subjekt iz odstavka 1, in da ni v korist osebe ali subjekta iz odstavka 1, potem ko zadevna država članica v primeru oseb in subjektov iz Priloge I uradno obvesti Odbor za sankcije.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred 14. oktobrom 2006,

pod pogojem, da za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja odstavek 1.

Člen 6

1.   Z namenom preprečitve opravljanja finančnih storitev ali prenosa kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje držav članic, prek ali z njega ali državljanom držav članic ali subjektom, ustanovljenim v skladu z zakoni držav članic, ali osebam ali finančnim institucijam v pristojnosti držav članic ali z njihove strani, države članice pozorneje spremljajo dejavnosti finančnih institucij v njihovi pristojnosti:

(a)

banke s sedežem v DLRK,

(b)

podružnice in hčerinske družbe bank s sedežem v DLRK iz Priloge IV, ki so pod jurisdikcijo držav članic,

(c)

podružnice in hčerinske družbe bank s sedežem v DLRK iz Priloge V, ki niso pod jurisdikcijo držav članic, ter

(d)

finančne subjekte iz Priloge V, ki nimajo sedeža v DLRK niti niso pod jurisdikcijo držav članic, vendar jih nadzirajo osebe in subjekti s sedežem v DLRK,

da bi se izognili takim dejavnostim, ki bi lahko prispevale k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje.

2.   V ta namen se od finančnih institucij zahteva, da pri poslovanju z bankami in finančnimi subjekti iz odstavka 1:

(a)

neprekinjeno pozorno spremljajo gibanja na računih, vključno s svojimi programi za skrbno preverjanje strank in v okviru svojih obveznosti glede pranja denarja in financiranja terorizma;

(b)

vztrajajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

v obdobju pet let hranijo vse evidence transakcij in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali imajo utemeljen razlog za sum, da bi lahko sredstva prispevala k financiranju programov ali dejavnosti DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, to takoj sporočijo finančni obveščevalni enoti (FIU) ali drugemu, posebej v ta namen imenovanemu pristojnemu organu zadevne države članice. FIU ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno, posredno ali neposredno, priskrbi dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za ustrezno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah.

Člen 7

1.   Države članice v skladu z nacionalnimi organi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojem ozemlju, vključno na letališčih in v pristaniščih, pregledajo vsakršen tovor, ki je namenjen v DLRK ali od tam prihaja, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan s tem sklepom.

2.   Države članice s soglasjem države zastave pregledajo plovila na odprtem morju, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor takšnih plovil vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi tega sklepa.

3.   Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo sodelujejo pri pregledih na podlagi odstavkov 1 in 2.

4.   Od plovil in zrakoplovov, ki prevažajo tovor v in iz DLRK, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, zahteva dodatna informacija pred prihodom ali pred odhodom.

5.   V primeru pregleda iz odstavkov 1 in 2 države članice zasežejo in uničijo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi tega sklepa, v skladu z odstavkom 14 RVSZN 1874 (2009).

6.   Državljanom držav članic ali z ozemlja držav članic je prepovedano opravljati storitve oskrbovanja plovil DLRK z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da plovila prevažajo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan s tem sklepom, razen če je opravljanje takšnih storitev nujno za humanitarne namene ali dokler tovor ni pregledan in po potrebi zasežen in uničen v skladu z odstavki 1, 2 in 4.

Člen 8

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi pazljivo spremljajo in preprečijo, da bi bili državljani DLRK na njihovem ozemlju ali s strani njihovih državljanov deležni specializiranega izobraževanja ali usposabljanja v strokah, ki bi prispevale k dejavnostim DLRK, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, in razvoju nosilnih sistemov jedrskega orožja.

Člen 9

1.   Svet sprejme spremembe Priloge I na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

2.   Svet na predlog držav članic ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko soglasno sestavi sezname v prilogah II in III in jih spremeni.

Člen 10

1.   Kadar Varnostni svet ali Odbor uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo I.

2.   Kadar Svet odloči, da bodo za osebo ali subjekt veljali ukrepi iz členov 4(1)(b) in (c) ter 5(1)(b) in (c), Prilogo II ustrezno spremeni.

3.   Svet svojo odločitev, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, sporoči osebi ali subjektu iz odstavkov 1 in 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo sporočila, s tem pa tej osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 11

1.   V prilogah I in II so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam, ki jih glede Priloge I zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

2.   Prilogi I in II vključujeta tudi podatke, če so na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, ki jih glede Priloge I posreduje Varnostni svet ali Odbor za sankcije. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum uvrstitve na seznam s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 12

1.   Ta sklep se pregleda in po potrebi spremeni, predvsem kar zadeva kategorije oseb, subjektov ali predmetov oziroma dodatnih oseb, subjektov ali predmetov, za katere veljajo omejitveni ukrepi, ali ob upoštevanju ustreznih resolucij Varnostnega sveta.

2.   Ukrepi določeni v členu 6 se pregledajo v šestih mesecih od sprejetja tega sklepa.

3.   Ukrepi iz členov 4(1)(b) in (c) ter 5(1)(b) in (c) se pregledajo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte prenehajo veljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 9(2) ugotovi, da pogoji za njihovo uporabo niso več izpolnjeni.

Člen 13

Skupno stališče 2006/795/SZVP se razveljavi.

Člen 14

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 322, 22.11.2006, str. 32.

(2)  UL L 197, 29.7.2009, str. 111.

(3)  UL L 346, 23.12.2009, str. 47.

(4)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.

(5)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.


PRILOGA I

A.   Seznam oseb iz členov 4(1)(a) in 5(1)(a)

 

Ime:

Drugo ime

Datum rojstva

Datum uvrstitve na seznam

Drugi podatki

1.

Yun Ho-jin

tudi Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direktor podjetja Namchongang Trading Corporation; nadzira uvoz predmetov, potrebnih za izvajanje programa za obogatitev urana.

2.

Ri Je-son

tudi Ri Che-son

1938

16.7.2009

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (General Bureau of Atomic Energy – GBAE), najpomembnejše agencije, ki vodi jedrski program Demokratične ljudske republike Koreje; pomaga pri različnih jedrskih dejavnostih, med drugim tudi vodenju Jedrskega raziskovalnega središča v Yongbyonu s strani GBAE in podjetja Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktor v Generalnem uradu za atomsko energijo (GBAE); sodeluje pri jedrskem programu Demokratične ljudske republike Koreje kot vodja urada za znanstvene napotke pri GBAE deloval, v znanstvenem odboru pri Skupnem inštitutu za jedrske raziskave.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Nekdanji direktor Jedrskega raziskovalnega središča v Yongbyonu, ki je nadziral tri ključne objekte, ki sodelujejo pri proizvodnji plutonija, ki je primeren za orožje: obrat za proizvodnjo goriva, jedrski reaktor in obrat za predelavo.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direktor podjetja Korea Ryongaksan General Trading Corporation; vključen v program Demokratične ljudske republike Koreje za balistične rakete.


B.   Seznam subjektov iz člena 5(1)(a)

 

Ime:

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Drugi podatki

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

tudi CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; tudi EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; tudi DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; tudi „KOMID“

Centralno okrožje, Pjongjang, DLRK.

24.4.2009

Pomemben trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi raketami in klasičnim orožjem.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

tudi KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; tudi LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Pjongjang, DLRK; Rakwon-dong, okrožje Pothonggang District, Pjongjang, DLRK.

24.4.2009

Obrambni konglomerat, specializiran za nabavo blaga za obrambno industrijo DLRK in za podporo tej državi pri prodaji blaga, povezanega z vojsko.

3.

Tanchon Commercial Bank

tudi CHANGGWANG CREDIT BANK; tudi KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Okrožje Saemul 1-Dong Pyongchon, Pjongjang, DLRK.

24.4.2009

Najpomembnejši finančni subjekt DLRK za prodajo klasičnega orožja, balističnih raket in blaga, povezanega s sestavljanjem in izdelavo takega orožja.

4.

Namchongang Trading Corporation

tudi NCG; tudi NAMCHONGANG TRADING; tudi NAM CHON GANG CORPORATION; tudi NOMCHONGANG TRADING CO; tudi NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

Namchongang je trgovsko podjetje v DLRK, ki je podrejeno Generalnemu uradu za atomsko energijo (GBAE). Podjetje Namchongang je sodeloval pri nabavi japonskih vakuumskih črpalk, ki so bile odkrite v jedrskem objektu DLRK, ter naročilih, povezanih z jedrskim programom, pri nemškem dobavitelju. Poleg tega je podjetje od poznih devetdesetih let sodelovalo pri nakupu aluminijastih cevi in druge opreme, ki je še zlasti uporabna v okviru programa za obogatitev urana. Predstavnik podjetja je nekdanji diplomat, ki je leta 2007 sodeloval kot predstavnik DLRK pri pregledu jedrskih objektov v Yongbyonu v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE). Glede na dosedanje dejavnosti DLRK, povezane s širjenjem orožja, so tozadevne dejavnosti podjetja Namchongang zelo zaskrbljujoče.

5.

Hong Kong Electronics

tudi HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Cesta Sanaee, Kish Island, Iran.

16.7.2009

V lasti ali pod nadzorom oziroma deluje ali domnevno deluje za ali v imenu Tanchon Commercial Bank in KOMID. Podjetje Hong Kong Electronics je od leta 2007 v imenu Tanchon Commercial Bank in KOMID (oba je Odbor uvrstil na seznam aprila 2009) nakazalo milijone dolarjev iz skladov za širjenje orožja. Podjetje Hong Kong Electronics je v imenu KOMID pomagalo pri nakazovanju denarja iz Irana v DLRK.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

tudi KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, okrožje Pothonggang, Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

Podjetje DLRK, s sedežem v Pjongjangu je podrejeno podjetju Korea Ryonbong General Corporation (Odbor ga je na seznam uvrstil aprila 2009) in sodeluje pri razvoju orožja za množično uničevanje.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

tudi General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, okrožje Pyongchen, Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

GBAE je odgovoren za jedrski program DLRK, ki vključuje tudi jedrsko raziskovalno središče v Yongbyonu in njegov raziskovalni reaktor za proizvodnjo plutonija (5 MWe – 25 MWt) ter obrate za proizvodnjo in predelavo goriva. GBAE je vodil srečanja in razprave z Mednarodno agencijo za atomsko energijo na temo jedrskega orožja in je vodilna vladna agencija DLRK za nadzor jedrskih programov, vključno z delovanjem Jedrskega raziskovalnega središča v Yongbyonu.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

Podjetje Korea Tangun Trading Corporation je podrejeno Drugi akademiji naravoslovnih znanosti DLRK in je odgovorno predvsem za nabavo blaga in tehnologij za podporo programov DLRK za raziskave in razvoj na področju obrambe, vključno – vendar ne izključno – z orožjem za množično uničevanje, programi nosilnih sistemov in naročanjem, med drugim tudi materialov, ki so pod nadzorom in prepovedani v okviru ustreznih večstranskih sistemov za nadzor.


PRILOGA II

A.   Seznam oseb iz členov 4(1)(b) in 5(1)(b)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

CHANG Song-taek (tudi JANG Song-Taek)

Datum rojstva: 2.2.1946 ali 6.2.1946 ali 23.2.1946 (provinca Severni Hamgyong)

Številka potnega lista (iz 2006): PS 736420617

Član Nacionalne obrambne komisije. Direktor upravnega oddelka Delavske partije Koreje.

2.

CHON Chi Bu

 

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor Jongbjona.

3.

CHU Kyu-Chang (tudi JU Kyu-Chang)

Datum rojstva: med 1928 in 1933

Prvi namestnik direktorja oddelka za obrambno industrijo (balistični program), Delavska partija Koreje, član Nacionalne obrambne komisije.

4.

HYON Chol-hae

Letnica rojstva: 1934 (Mandžurija, Kitajska)

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kima Džonga Ila).

5.

JON Pyong-ho

Letnica rojstva: 1926

Sekretar Centralnega komiteja Delavske partije Koreje, vodja industrijskega oddelka za vojaško dobavo Centralnega komiteja, ki nadzoruje Drugi gospodarski odbor Centralnega komiteja, član Nacionalne obrambne komisije.

6.

KIM Yong-chun (tudi Young-chun)

Datum rojstva:

4.3.1935

Številka potnega lista: 554410660

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, minister ljudskih oboroženih sil, posebni svetovalec Kima Džonga Ila za jedrsko strategijo.

7.

O Kuk-Ryol

Letnica rojstva: 1931

(provinca Džilin, Kitajska)

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki nadzoruje nakup najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini.

8.

PAEK Se-bong

Letnica rojstva: 1946

Predsednik Drugega gospodarskega odbora (odgovoren za balistični program) Centralnega komiteja Delavske partije Koreje. Član Nacionalne obrambne komisije.

9.

PAK Jae-gyong (tudi Chae-Kyong)

Letnica rojstva: 1933

Številka potnega lista: 554410661

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in podpredsednik logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kima Džonga Ila).

10.

PYON Yong Rip (tudi Yong-Nip)

Datum rojstva:

20.9.1929

Številka potnega lista: 645310121 (izdan 13.9.2005)

Predsednik Znanstvene akademije, vpleten v biološke raziskave, povezane z orožjem za množično uničevanje.

11.

RYOM Yong

 

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki so ga na seznam uvrstili Združeni narodi), zadolžen za mednarodne odnose.

12.

SO Sang-kuk

Datum rojstva: med 1932 in 1938

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kima Ila Sunga.


B.   Seznam subjektov iz člena 5(1)(b)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Green Pine Associated Corporation (tudi: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang / Nungrado, Pjongjang

Ch’o’ngsong Yo’nhap je bil določen za sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnih materialov iz Severne Koreje. Green Pine je specializiran za proizvodnjo pomorskih vojaških plovil in orožja, kot so podmornice, vojaški čolni in raketni sistemi, ter izvaža torpede in nudi tehnično pomoč iranskim podjetjem, povezanim z obrambo. Green Pine je odgovoren za približno polovico vsega orožja in sorodnih materialov, ki jih izvaža Severna Koreja, in je prevzel mnoge dejavnosti podjetja KOMID, potem ko je bilo to uvrščeno na seznam VS ZN.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Lokacija: Pjongjang

Subjekt s sedežem v Pjongjangu, ki ga je podjetje Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporabljalo za trgovanje (KOMID so Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009). Podjetje Korea Heungjin Trading Company je osumljeno tudi vpletenosti v dobavljanje blaga, povezanega z raketami, iranskemu koncernu Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and machinery corporation ltd

 

Podružnica podjetja Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009); upravlja tovarne za proizvodnjo aluminijastega prahu, ki se lahko uporablja pri izdelavi raket.

4.

Korea Taesong Trading Company

Lokacija: Pjongjang

Subjekt s sedežem v Pjongjangu, ki ga je podjetje Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporabljalo za trgovanje (KOMID so Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009). Podjetje Korea Taesong Trading Company v imenu podjetja KOMID opravlja posle s Sirijo.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Severna Koreja.

Podružnica podjetja Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. 4. 2009).

6.

Drugi gospodarski odbor in druga akademija za naravoslovne vede

 

Drugi gospodarski odbor je vpleten v ključne vidike raketnega programa Severne Koreje. Drugi gospodarski odbor je odgovoren za nadzor proizvodnje balističnih izstrelkov v Severni Koreji. Poleg tega usmerja dejavnosti podjetja KOMID (KOMID so Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009). Odbor je organizacija na državni ravni, odgovorna za raziskave in razvoj naprednih orožnih sistemov Severne Koreje, vključno z raketami in verjetno tudi jedrskim orožjem. Uporablja številne podrejene organizacije za pridobivanje tehnologije, opreme in informacij iz tujine, tudi podjetje Korea Tangun Trading Corporation, za uporabo pri raketnih programih in verjetno tudi programih za jedrsko orožje Severne Koreje.

7.

Sobaeku United Corp. (tudi Sobaeksu United Corp.)

 

Državno podjetje, vključeno v raziskave oziroma nabavo občutljivih izdelkov in opreme. V lasti ima več nahajališč naravnega grafita, ki zalagajo predvsem dva predelovalna obrata, ki med drugim proizvajata grafitne bloke, ki se lahko uporabljajo pri izdelavi raket.

8.

Center za jedrske raziskave Jongbjon

 

Center za raziskave sodeluje pri proizvodnji plutonija za vojsko. Center, ki deluje v okviru Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 16. 7. 2009).


PRILOGA III

A.   Seznam oseb iz členov 4(1)(c) in 5(1)(c)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

JON Il-chun

Datum rojstva:

24. 8. 1941

KIM Tong-un je bil februarja 2010 razrešen funkcije direktorja Urada 39, ki sodeluje pri financiranju širjenja orožja in je med drugim zadolžen za nakup blaga iz diplomatskih predstavništev DLR Koreje, s čimer se izogibajo sankcijam. Zamenjal ga je JON Il-chun. JON Il-chun naj bi bil tudi eden izmed vodilnih mož državne razvojne banke.

2.

KIM Tong-un

 

Nekdanji direktor "Urada 39" Centralnega komiteja Delavske partije, ki sodeluje pri financiranju širjenja orožja.


B.   Seznam subjektov iz člena 5(1)(c)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Korea Daesong Bank

(tudi: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Naslov:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pjongjang

Telefon: 850 2 381 8221

Telefon: 850 2 18111 interna št. 8221

Faks: 850 2 381 4576

Finančna institucija Severne Koreje, ki je neposredno podrejena Uradu 39 in vpletena v spodbujanje projektov Severne Koreje za financiranje širjenja orožja.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(tudi: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Naslov:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang

Telefon: 850 2 18111 interna št. 8204/8208

Telefon: 850 2 381 8208/4188

Faks: 850 2 381 4431/4432

Podjetje, ki je podrejeno Uradu 39 in se uporablja za spodbujanje tujih transakcij v imenu Urada 39.

Direktor Urada 39 Kim Tong-un je naveden na seznamu v Prilogi V Uredbe Sveta 1283/2009.


PRILOGA IV

Seznam podružnic in hčerinskih družb iz člena 6(1)(b)


PRILOGA V

Seznam podružnic in hčerinskih družb iz člena 6(1)(c) in (d)


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/45


SKLEP SVETA 2010/801/SZVP

z dne 22. decembra 2010

o spremembi Sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (1).

(2)

Svet je 13. decembra poudaril pomen predsedniških volitev 31. oktobra in 28. novembra 2010 za ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti v Slonokoščeni obali in poudaril, da je treba suvereno izraženo voljo prebivalcev te države obvezno spoštovati.

(3)

Poleg tega je Svet sklenil, da sprejme omejevalne ukrepe proti osebam, ki ovirajo proces vzpostavitve miru in dosego nacionalne sprave ter zlasti ogrožajo uspešni zaključek volilnega procesa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/656/SZVP se spremeni:

1)

Člen 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 4

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi preprečijo, da bi na njihovo ozemlje vstopale ali čezenj potovale:

a)

osebe iz Priloge I, ki jih določi Odbor za sankcije ter ogrožajo proces vzpostavitve miru in dosego nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tiste, ki preprečujejo izvajanje sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III, vse druge osebe, ki bi bile na podlagi ustreznih informacij spoznane za odgovorne za grobe kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali, vse druge osebe, ki javno spodbujajo sovraštvo in nasilje, ter vse druge osebe, za katere bi Odbor za sankcije spoznal, da kršijo ukrepe iz odstavka 7 Resolucije VS ZN 1572 (2004);

b)

osebe iz Priloge II, ki niso vključene na seznam iz Priloge I, ki ovirajo proces vzpostavitve miru in dosego nacionalne sprave ter ogrožajo uspešni zaključek volilnega procesa.

2.   Določbe odstavka 1 držav članic ne zavezujejo k temu, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

3.   Točka (a) odstavka 1 se ne uporablja v primeru, da Odbor za sankcije odloči:

a)

da je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi;

b)

da bi takšna izjema pospešila uresničevanje ciljev iz resolucij VSZN, zlasti vzpostavitev miru in dosego nacionalne sprave v Slonokoščeni obali ter stabilnost na tem območju.

4.   Odstavek 1 ne vpliva na primere, ko posamezno državo članico zavezuje obveznost mednarodnega prava, in sicer:

i)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

ii)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, sklicane s strani Združenih narodov ali pod njihovim pokroviteljstvom;

iii)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah;

iv)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

5.   Odstavek 4 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

6.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, ko država članica odobri izvzetje v skladu z odstavkom 4 ali 5.

7.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov, uvedenih na podlagi točke (b) odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, za katera je dala pobudo Evropska unija, ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Slonokoščeni obali.

8.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 7, o tem pisno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če en ali več članov Sveta ne vloži pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu zadevnega uradnega obvestila. Če en ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

9.   Kadar država članica na podlagi odstavkov 4, 5 in 7 osebam s seznama v prilogah I in II dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega, se to dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.“.

2)

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe ali subjekti, ki jih na podlagi točke (a) odstavka 1 člena 4 določi Odbor za sankcije, ali pa so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo ti subjekti ali te osebe ali kakršne koli osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, kakor določi Odbor za sankcije.

Seznam oseb iz odstavka 1 je v Prilogi I.“

3)

Člen 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 6

1.   Svet sestavi seznam iz Priloge in ga spreminja na podlagi odločitev Varnostnega sveta Združenih narodov ali Odbora za sankcije.

2.   Svet na predlog držav članic ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi seznam v Prilogi II in ga spremeni.“

4)

Člen 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 7

1.   Če Varnostni svet ali Odbor za sankcije določi osebo ali subjekt, Svet to osebo ali subjekt vključi na seznam iz Priloge I.

2.   Če se Svet odloči, da bodo za določeno osebo ali subjekt veljali ukrepi, navedeni v točki (b) odstavka 1 člena 4, Prilogo II ustrezno spremeni.

3.   Svet o svojem sklepu in razlogih za vključitev na seznam obvesti zadevno osebo ali subjekt, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.“

5)

Člen 8 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 8

1.   V prilogah I in II so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam; te, kar zadeva Prilogo I, zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

2.   Prilogi I in II vsebujeta tudi podatke, če so ti na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, ki jih, kar zadeva Prilogo I, posreduje Varnostni svet ali Odbor za sankcije. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo ime in priimek, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum določitve s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.“

6)

Člen 10 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 10

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Po potrebi se pregleda, spremeni ali razveljavi v skladu z ustreznimi sklepi Varnostnega sveta Združenih narodov.

3.   Ukrepi iz točke (b) odstavka 1 člena 4 se pregledajo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih dvanajst mesecev. Za zadevne osebe in subjekte prenehajo veljati, če Svet v skladu s postopkom iz odstavka 2 člena 6 ugotovi, da pogoji za njihovo veljavnost niso več izpolnjeni.“

Člen 2

Priloga k Sklepu 2010/656/SZVP postane Priloga I in njen naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

Člen 3

Besedilo Priloge k temu sklepu se doda kot Priloga II k Sklepu 2010/656/SZVP.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 285, 30.10.2010, str. 28.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam oseb iz točke (b) odstavka 1 člena 4(1)(b)

 

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

Pascal Affi N’Guessan

Datum rojstva: 1. januar 1953 Kraj rojstva: Bouadikro

Št. potnega lista: PD-AE 09DD00013.

Generalni sekretar Ljudske fronte Slonokoščene obale (FPI), nekdanji predsednik vlade.

Zastopanje radikalnih stališč in aktivno dezinformiranje.

Spodbujanje nasilja.

2.

podpolkovnik Nathanaël Ahouman Brouha

Datum rojstva: 6. junij 1960

Poveljnik Organizacije za varnost predsedstva republike.

Sodeloval pri zatiranju 25. marca 2004.

Član smrtnega voda (Escadrons de la mort).

3.

Gilbert Marie Aké N'Gbo

Datum rojstva: 8. oktober 1955 Kraj rojstva: Abidžan

Št. potnega lista: 08 AA 61107

Domnevno predsednik vlade ter minister za načrtovanje in razvoj.

4.

Pierre Israël Amessan Brou

 

Generalni direktor Radia in televizije Slonokoščene obale.

Odgovoren za kampanjo dezinformiranja.

5.

Frank Anderson Kouassi

 

Predsednik Nacionalnega sveta za avdiovizualne komunikacije.

Aktivno sodeloval pri kampanji dezinformiranja.

6.

Nadiana Bamba

Datum rojstva: 13. junij 1974 Kraj rojstva: Abidžan

Št. potnega lista: PD - AE 061 FP 04

Direktorica časopisne hiše: časnik Notre voie.

Odgovorna za kampanjo dezinformiranja ter spodbujanje sovraštva in nasilja med skupnostmi.

7.

Kadet Bertin

Datum rojstva: približno leta 1957 Kraj rojstva: Mama

Svetovalec za varnost pri g. Gbagbu.

Odgovoren za trgovanje z orožjem za „predsedstvo“.

8.

general Dogbo Blé

Datum rojstva: 2. februar 1959 Kraj rojstva: Daloa

Vodja korpusa republikanske garde.

Sodeloval pri ofenzivi od 4. do 6. novembra 2004 ter pri dogodkih v Abidžanu, ki so sledili ofenzivi. Član smrtnega voda (Escadrons de la mort).

Sodeloval pri zatiranju ljudskih gibanj.

9.

Paul Antoine Bohoun Bouabré

Datum rojstva: 9. februar 1957 Kraj rojstva: Issia

Št. potnega lista: PD AE 015 FO 02

Nekdanji minister za načrtovanje in razvoj.

10.

namestnik prefekta Oulaï Delefosse

 

Nekdanji uradnik za zvezo sile Lima.

Pristojen za Rodoljubno unijo za odporniško gibanje Velikega zahoda.

Odgovoren za napade na vojake sile Licorne.

Sodeloval pri novačenju plačanih liberijskih vojakov.

Vodja milice za Gbagba.

Sodeloval pri izsiljevanju.

11.

admiral Vagba Faussignau

Datum rojstva: 31. december 1954 Kraj rojstva: Bobia

Poveljnik mornarice Slonokoščene obale, namestnik načelnika generalštaba

12.

duhovnik Gammi

 

Vodja gibanja Slonokoščene obale za osvoboditev zahoda Slonokoščene obale (MILOCI).

Vpleten v napade v kraju Logouale (28. februarja 2005).

Sodeloval pri izsiljevanju tujega prebivalstva in etničnih manjšin na zahodu novembra in decembra 2010.

13.

Laurent Gbagbo

Datum rojstva: 31. maj 1945 Kraj rojstva: Gagnoa

Domnevno predsednik republike

14.

Simone Gbagbo

Datum rojstva: 20. junij 1949 Kraj rojstva: Moossou

Soproga g. Gbagba.

Predsednica Ljudske fronte Slonokoščene obale (FPI) v nacionalni skupščini. Osumljena vzdrževanja vzporednih politično-verskih mrež, ki nasprotujejo mednarodnim resolucijam.

15.

general Guiai Bi Poin

Datum rojstva: 31. december 1954 Kraj rojstva: Gounela

vodja Centra za poveljevanje varnostnim operacijam (CECOS).

Sodeloval pri zatiranju marca 2004.

Sodeloval pri dogodkih v hotelu Ivoire (novembra 2004).

Sodeloval pri zatiranju ljudskih gibanj februarja, novembra in decembra 2010.

16.

Denis Maho Glofiei

Kraj rojstva: Val de Marne

Odgovoren za osvobodilno fronto Velikega zahoda (FLGO).

Vodja milice za Gbagba.

Sodeloval pri izsiljevanjih.

17.

stotnik Anselme Séka Yapo

Datum rojstva: 2. maj 1973 Kraj rojstva: Adzopé

Telesni stražar ge. Gbagbo.

Član smrtnega voda (Escadrons de la mort). Sodeloval pri izsiljevanjih in umorih.

18.

Désiré Tagro

Datum rojstva: 27. januar 1959 Kraj rojstva: Isia

Št. potnega lista: PD - AE 065FH08.

Domnevno ministre za notranje zadeve, generalni sekretar „predsedstva“.

Sodeloval pri nasilnem zatiranju ljudskih gibanj februarja, novembra in decembra 2010.

19.

Paul Yao N'Dré

Datum rojstva: 29. december 1956

Predsednik ustavnega sveta.

Zavestno potrdil poneverjen izid predsedniških volitev 31. oktobra 2010 in 28. novembra 2010.“


23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/49


SKLEP KOMISIJE

z dne 21. decembra 2010

o izvzetju nekaterih primerov nepravilnosti, ki izhajajo iz dejavnosti, sofinanciranih iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2000–2006, iz posebnih zahtev po poročanju iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1681/94 in člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/94

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9244)

(2010/802/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1) ter zlasti člena 70(3) in člena 105(1) Uredbe; Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (2) in zlasti člena 103(3) Uredbe; Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3) in zlasti člena 74(4) in člena 92 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravni okvir za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Finančni instrument za usmerjanje ribištva (v nadaljnjem besedilu: strukturni skladi) in Kohezijski sklad je v večini vzpostavljen, čeprav je bil pogosto spremenjen. Načrtovanje programov vključuje pripravo večletnih razvojnih načrtov v več stopnjah, ki zajemajo sedemletna obdobja. Vsako programsko obdobje ureja niz posameznih uredb, ki temeljijo na enakih splošnih načelih, vendar uvajajo nekatera nova pravila, ki so posebej oblikovana za zadevno programsko obdobje. Zadevne določbe, ki urejajo programsko obdobje 2007–2013, so določene v Uredbi (ES) št. 1083/2006 in Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (4), Uredbi (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo in Uredbi Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (5), Uredbi Komisije (ES) št. 1848/2006 z dne 14. decembra 2006 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 (6) ter Uredbi Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (7).

(2)

Zadevne določbe, ki urejajo programsko obdobje 2000–2006, so določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (8) in Uredbi Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994 o ustanovitvi Kohezijskega sklada (9). Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 z dne 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju (10) in Uredba Komisije (ES) št. 1831/94 z dne 26. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja Kohezijskega sklada ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju (11) določata pravila glede nepravilnosti in izterjav nepravilno plačanih zneskov v povezavi s financiranjem politik iz skladov, ki se uporabljajo za navedeno programsko obdobje. Navedeni uredbi določata zahteve po poročanju v primeru odkritih nepravilnosti. Navedene zahteve so povzročile nesorazmerne upravne obremenitve za države članice in Komisijo.

(3)

V skladu s členom 28(1) Protokola o pogojih in načinu sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko Unijo (12) se ukrepi, ki so bili upravičeni do pomoči na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1267/1999 z dne 21. junija 1999 o vzpostavitvi instrumenta strukturne politike v predpristopnem obdobju (13) (ISPA) in ki niso bili zaključeni do navedenega datuma, štejejo za odobrene na podlagi Uredbe (ES) št. 1164/94, za navedene ukrepe pa veljajo vse določbe, ki urejajo izvajanje ukrepov, odobrenih v skladu s slednjo uredbo. Zaradi nekdanjih projektov ISPA mora biti ta sklep naslovljen tudi na Bolgarijo in Romunijo.

(4)

Temu ustrezno je bil za zmanjšanje obremenitev držav članic in izboljšanje učinkovitosti člen 3(1) Uredbe (ES) št. 1681/94 spremenjen z Uredbo Komisije (ES) št. 2035/2005 (14), člen 3(1) Uredbe (ES) št. 1831/94 pa je bil spremenjen z Uredbo Komisije št. 2168/2005 (15), tako da državam članicam za programsko obdobje 2000–2006 ni treba poročati o primerih, pri katerih je edini vidik nepravilnosti delna ali celotna neizvedba dejavnosti, sofinancirane iz proračuna Unije, zaradi stečaja končnega upravičenca ali končnega prejemnika ter ki ne vključujejo drugih nepravilnosti, nastalih pred stečajem ali sumom goljufije (v nadaljnjem besedilu: preprosti stečaji).

(5)

Čeprav sta spremenjeni uredbi (ES) št. 1681/94 in (ES) št. 1831/94 poenostavili obstoječ sistem poročanja, uvedene poenostavitve niso veljale za zahtevo glede posebnega poročila iz člena 5(2) obeh uredb. Izkušnje z obravnavanjem prijavljenih nepravilnosti ter proučitev predloženih posebnih poročil, zlasti za programsko obdobje 1994–1999, so pokazali, da so upravne obremenitve držav članic pri izvajanju določb iz člena 5(2) obeh uredb za preproste stečaje nesorazmerne, glede na to, da je malo verjetno, da v takih primerih do izterjatve ni prišlo zaradi krivde ali malomarnosti organov držav članic.

(6)

Zato je za polni učinek ciljev določb iz spremenjenih uredb (ES) št. 1681/94 in (ES) št. 1831/94 ustrezno, da se poenostavitve razširijo na zahtevo po predložitvi posebnega poročila iz člena 5(2) obeh uredb, tako da imajo države članice, ki imajo korist od poenostavitve iz drugega pododstavka člena 3(1) navedenih uredb, enako korist od poenostavitve zahteve po poročanju iz člena 5(2).

(7)

Čeprav sta pravni okvir, ki ureja strukturne sklade in Kohezijski sklad, ter njegova nepravilna uporaba jasno opredeljena s programskim obdobjem, je opredelitev nesorazmernih upravnih obremenitev v vzpostavljenem sistemu poročanja mogoča le ob zaključku danega programskega obdobja. Zato je bilo za učinkovito oceno in izboljšanje sistema poročanja potrebno določeno obdobje.

(8)

Nadaljnja prizadevanja za poenostavitev obveznosti poročanja so bila uvedena z Uredbo (ES) št. 2035/2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1681/94 in Uredbo (ES) št. 2168/2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1831/94. Tako je bila mejna vrednost poročanja, določena v členu 12(1) Uredbe (ES) št. 1681/94 in členu 12(1) Uredbe (ES) št. 1831/94, zvišana s 4 000 EUR na 10 000 EUR. Vendar pa glede na kratek čas med začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 2035/2005 in Uredbe (ES) št. 2168/2005 ter koncem programskega obdobja 2000–2006 nameravana poenostavitev sistema poročanja ni mogla biti v celoti dosežena za navedeno programsko obdobje, zaradi česar je treba odpraviti obveznosti poročanja za primere, ki vključujejo znesek, nižji od 10 000 EUR, ter so bili uradno sporočeni pred 28. februarjem 2006.

(9)

Zato je treba zaradi enakega obravnavanja za vse obveznosti poročanja glede nepravilne uporabe strukturnih skladov in Kohezijskega sklada zagotoviti zvišano mejno vrednost ter nameravano poenostavitev sistema poročanja, uvedenega s spremenjenima uredbama (ES) št. 1681/94 in (ES) št. 1831/94.

(10)

Ta sklep ne posega v obveznost držav članic, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe za izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov ter Komisiji povrnejo izterjane zneske.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za usklajevanje skladov, Odbora Evropskega sklada za ribištvo in Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Glede nepravilnosti pri dejavnostih, sofinanciranih iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2000–2006, državam članicam ni treba predložiti naslednjih poročil:

(a)

posebnih poročil iz člena 5(2) uredb (ES) št. 1681/94 in (ES) št. 1831/94 v primerih preprostega stečaja iz prve alinee drugega pododstavka člena 3(1) navedenih uredb, razen če jih Komisija izrecno ne zahteva;

(b)

poročil iz člena 5(2) uredb (ES) št. 1681/94 in (ES) št. 1831/94 v primerih, ki vključujejo zneske, nižje od 10 000 EUR, razen če jih Komisija izrecno ne zahteva.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2010

Za Komisijo

Johannes HAHN

Član Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

(2)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.

(3)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(4)  UL L 371, 27.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 120, 10.5.2007, str. 1.

(6)  UL L 355, 15.12.2006, str. 56.

(7)  UL L 368, 23.12.2006, str. 74.

(8)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

(9)  UL L 130, 25.5.1994, str. 1.

(10)  UL L 178, 12.7.1994, str. 43.

(11)  UL L 191, 27.7.1994, str. 9.

(12)  UL L 157, 21.6.2005, str. 29.

(13)  UL L 161, 26.6.1999, str. 73.

(14)  UL L 328, 15.12.2005, str. 8.

(15)  UL L 345, 28.12.2005, str. 15.


Popravki

23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/52


Popravek Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

( Uradni list Evropske unije L 276 z dne 20. oktobra 2010 )

Stran 21, člen 24:

besedilo:

„V Uredbi (ES) št. 683/2008 se po celotnem besedilu besede ‚Nadzorni organ za evropski GNSS‘ in ‚Organ‘ nadomestijo z besedami ‚Agencija za evropski GNSS‘ oziroma ‚Agencija‘.“

se glasi:

„V Uredbi (ES) št. 683/2008 se po celotnem besedilu besede ‚Nadzorni organ za evropski GNSS‘ in ‚nadzorni organ‘ nadomestijo z besedami ‚Agencija za evropski GNSS‘ oziroma ‚Agencija‘.“