ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.336.slv

Uradni list

Evropske unije

L 336

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
21. december 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1225/2010 z dne 13. decembra 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za staleže nekaterih vrst globokomorskih rib za leti 2011 in 2012

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1226/2010 z dne 20. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

13

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1227/2010 z dne 20. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1055/2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril in poročil o kakovosti statistike plačilne bilance

15

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1228/2010 z dne 15. decembra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

17

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1229/2010 z dne 20. decembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

20

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1230/2010 z dne 20. decembra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

22

 

 

SKLEPI

 

 

2010/787/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov

24

 

*

Sklep Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP

30

 

 

2010/789/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 17. novembra 2010 glede pomoči za stroške odstranitve in uničenja poginulih živali, najdenih v kmetijskih gospodarstvih v regiji Valoniji (Državna pomoč C 1/10 – Belgija) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 15. decembra 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2009, 1. septembra 2009, 1. oktobra 2009, 1. novembra 2009, 1. decembra 2009 in 1. januarja 2010 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi

50

 

 

2010/791/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2010 o določitvi seznama proizvodov iz drugega pododstavka točke III(1) Priloge XII k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2010 o podaljšanju prehodnega obdobja v zvezi s pridobitvijo kmetijskega zemljišča na Madžarskem ( 1 )

60

 

 

2010/793/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2010 o spremembi Odločbe 2005/1/ES o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki v zvezi s predstavitvijo takšnih trupov (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9187)

62

 

 

SMERNICE

 

 

2010/794/EU

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 13. decembra 2010 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2010/30)

63

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008)

68

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1225/2010

z dne 13. decembra 2010

o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za staleže nekaterih vrst globokomorskih rib za leti 2011 in 2012

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 43(3) Pogodbe bi moral Svet na predlog Komisije sprejeti ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) se zahteva, da se sprejmejo ukrepi za urejanje dostopa do voda in virov ter trajnostno zasledovanje ribolovnih dejavnosti ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj ter zlasti poročil, ki jih sestavi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF).

(3)

Svet bi naj sprejel ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti glede na ribolovna območja ali skupine ribolovnih območij, po potrebi tudi z nekaterimi pogoji, ki so funkcionalno s tem povezani. Ribolovne možnosti je treba med države članice razdeliti tako, da se vsaki državi članici zagotovi sorazmerna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsak stalež ali ribolovno območje, in ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike iz Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(4)

Celoten dovoljeni ulov (TAC) bi moral biti določen na podlagi razpoložljivih znanstvenih mnenj ter ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov in ob zagotavljanju pravične obravnave ribiških sektorjev, ter glede na mnenja, izražena na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, zlasti mnenja Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo ter mnenja zadevnih regionalnih svetovalnih svetov.

(5)

Ribolovne možnosti bi morale biti v skladu z mednarodnimi sporazumi in načeli, kot je sporazum Združenih narodov iz leta 1995 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (2), ter v skladu s podrobnimi načeli upravljanja iz mednarodnih smernic Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtih morjih iz leta 2008, v skladu s katerimi bi moral biti upravni organ previdnejši, če so podatki negotovi, nezanesljivi ali nepopolni. Pomanjkanje ustreznih znanstvenih podatkov ne bi smel biti razlog za odlaganje sprejetja ukrepov ohranjanja in upravljanja ali da se jih ne sprejme.

(6)

V najnovejšem znanstvenem mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) (3) in odbora STECF (4) je navedeno, da se večina globokomorskih staležev ne lovi trajnostno, pri čemer bi bilo treba ribolovne možnosti za te staleže zaradi zagotovitve njihove trajnosti zmanjšati, dokler se staleži ne bi spet začeli povečevati. Poleg tega ICES opozarja, da usmerjeni ribolov oranžne sluzoglavke ne bi smel biti dovoljen.

(7)

V zvezi z globokomorskimi morskimi psi velja, da so glavne komercialne vrste izčrpane, zato ne bi smel potekati usmerjeni ribolov. Dokler s selektivnimi projekti in drugimi tehničnimi ukrepi ne bo določena količina neizogibnega prilova, ne bi smelo biti dovoljeno iztovarjanje prilova.

(8)

Ribolovne možnosti za globokomorske vrste iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (5) se določijo vsaki dve leti. Vendar za stalež velike srebrenke in glavne vrste ribolova modrega lenga velja izjema, saj so njune ribolovne možnosti odvisne od izida letnih pogajanj z Norveško. Ribolovne možnosti za navedena staleža bi se morala zato določiti v kateri drugi zadevni letni uredbi o določanju ribolovnih možnosti.

(9)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot (6) je treba iz leta v leto navesti staleže, za katere veljajo posamezni ukrepi, določeni v Uredbi.

(10)

Da bi zagotovili preživljanje ribičev v Uniji, je pomembno, da se ribolov začne s 1. januarjem 2011 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa letne ribolovne možnosti za plovila EU za staleže nekaterih vrst globokomorskih rib za leti 2011 in 2012 v vodah EU in nekaterih vodah zunaj EU, za katere se zahtevajo omejitve ulova.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„plovilo EU“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(b)

„vode EU“ pomeni vode pod suverenostjo ali sodno pristojnostjo držav članic, razen voda, ki so sosedne ozemljem iz Priloge II k Pogodbi;

(c)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino, ki se lahko iz posameznega staleža ulovi in iztovori vsako leto;

(d)

„kvota“ pomeni delež TAC, dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(e)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali sodne pristojnosti katere koli države.

2.   Za namene te uredbe se uporabljata naslednji opredelitvi con:

(a)

ICES so cone, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (prenovitev) (7);

(b)

CECAF so cone iz Uredbe (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (prenovitev) (8).

Člen 3

TAC in dodelitve

TAC za globokomorske vrste, ki jih ulovijo plovila EU v vodah EU in nekaterih vodah zunaj EU, dodelitev takih TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi.

Člen 4

Posebne določbe o dodelitvah

Ribolovne možnosti iz Priloge se državam članicam dodelijo brez poseganja v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (9) ali členom 10(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (10);

(c)

dodatno iztovarjanje, dovoljeno v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke v skladu s členoma 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 5

Povezanost z Uredbo (ES) št. 847/96

Za namene Uredbe (ES) št. 847/96 se vse kvote iz Priloge k tej uredbi štejejo za analitske kvote.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, katerih ribolovne možnosti določa ta uredba, se obdržijo na krovu ali iztovorijo le, če so jih ulovila plovila države članice, ki ima neizrabljeno kvoto.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

K. PEETERS


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  Sporazum o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (UL L 189, 3.7.1998, str. 16).

(3)  Poročilo svetovalnega odbora ICES o splošno razširjenih in selivskih staležih, knjiga 9, junij 2010.

(4)  Znanstvena in tehnična poročila Skupnega raziskovalnega središča, pregled znanstvenega mnenja za leto 2011, del 2, julij 2010.

(5)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6.

(6)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(7)  UL L 87, 31.3.2009, str. 70.

(8)  UL L 87, 31.3.2009, str. 1.

(9)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(10)  UL L 286, 29.10.2008, str. 33.


PRILOGA

Sklicevanja na ribolovne cone so sklicevanja na cone ICES, kadar ni navedeno drugače.

DEL 1

Opredelitev vrst in skupin vrst

1.

Na seznamu iz dela 2 te priloge so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrst. Globokomorski morski psi so na začetku navedenega seznama. Za namene te uredbe je v nadaljevanju prikazana primerjalna tabela s splošnimi in latinskimi imeni:

Splošno ime

Znanstveno ime

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Sluzoglavke

Beryx spp.

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Modri leng

Molva dypterygia

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Tabinje

Phycis spp.

2.

V tej uredbi izraz „globokomorski morski psi“ pomeni naslednji seznam vrst:

Splošno ime

Znanstveno ime

Globokomorske morske mačke iz rodu Apristurus

Apristurus spp.

Ovratničarski šesteroškrgar

Chlamydoselachus anguineus

Trnež vrste Centrophorus granulosus

Centrophorus granulosus

Luskasti globokomorski trnež

Centrophorus squamosus

Portugalskaski morski pes

Centroscymnus coelolepis

Morski pes vrste Centroscymnus crepidater

Centroscymnus crepidater

Črna morska mačka

Centroscyllium fabricii

Kljunati morski pes

Deania calcea

Temni morski pes

Dalatias licha

Veliki svetilec

Etmopterus princeps

Črni svetilec

Etmopterus spinax

Črnousta morska mačka

Galeus melastomus

Morska mačka vrste Galeus murinus

Galeus murinus

Morski pes šesteroškrgar

Hexanchus griseus

Morski pes vrste Oxynotus paradoxus

Oxynotus paradoxus

Morski pes vrste Scymnodon ringens

Scymnodon ringens

Grenlandski morski pes

Somniosus microcephalus

DEL 2

Letne ribolovne možnosti, ki se uporabljajo za plovila EU v območjih s TAC po vrstah in po območjih (v tonah žive teže)

Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con V, VI, VII, VIII in IX (DWS/56789-)

Leto

2011 (1)

2012

 

Nemčija

0

0

 

Estonija

0

0

 

Irska

0

0

 

Španija

0

0

 

Francija

0

0

 

Litva

0

0

 

Poljska

0

0

 

Portugalska

0

0

 

Združeno kraljestvo

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone X (DWS/10-)

Leto

2011 (2)

2012

 

Portugalska

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Vrsta

:

Globokomorski morski psi ter Deania histricosa in Deania profondorum

Cona

:

mednarodne vode cone XII (DWS/12-)

Leto

2011 (3)

2012

 

Irska

0

0

 

Španija

0

0

 

Francija

0

0

 

Združeno kraljestvo

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II, III in IV (BSF/1234-)

Leto

2011

2012

 

Nemčija

4

3

 

Francija

4

3

 

Združeno kraljestvo

4

3

 

EU

12

9

 

TAC

12

9

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con V, VI, VII in XII (BSF/56712-)

Leto

2011

2012

 

Nemčija

27

25

 

Estonija

13

12

 

Irska

67

62

 

Španija

134

124

 

Francija

1 884

1 743

 

Latvija

88

81

 

Litva

1

1

 

Poljska

1

1

 

Združeno kraljestvo

134

124

 

Drugi (4)

7

6

 

EU

2 356

2 179

 

TAC

2 356

2 179

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VIII, IX in X (BSF/8910-)

Leto

2011

2012

 

Španija

11

11

 

Francija

26

26

 

Portugalska

3 311

3 311

 

EU

3 348

3 348

 

TAC

3 348

3 348

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone CECAF 34.1.2. (BSF/C3412-)

Leto

2011

2012

 

Portugalska

4 071

3 867

 

EU

4 071

3 867

 

TAC

4 071

3 867

 


Vrsta

:

Sluzoglavke

Beryx spp.

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (ALF/3X14-)

Leto

2011

2012

 

Irska

10

10

 

Španija

74

74

 

Francija

20

20

 

Portugalska

214

214

 

Združeno kraljestvo

10

10

 

EU

328

328

 

TAC

328

328

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II and IV (RNG/124-)

Leto

2011

2012

 

Danska

2

1

 

Nemčija

2

1

 

Francija

9

10

 

Združeno kraljestvo

2

1

 

EU

15

13

 

TAC

15

13

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone III (RNG/03-) (5)

Leto

2011

2012

 

Danska

804

804

 

Nemčija

5

5

 

Švedska

41

41

 

EU

850

850

 

TAC

850

850

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con Vb, VI, VII (RNG/5B67)

Leto

2011 (6)

2012 (6)

 

Nemčija

5

5

 

Estonija

43

38

 

Irska

190

165

 

Španija

48

41

 

Francija

2 409

2 096

 

Litva

55

48

 

Poljska

28

25

 

Združeno kraljestvo

141

123

 

Drugi (7)

5

5

 

EU

2 924

2 546

 

TAC

2 924

2 546

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VIII, IX, X, XII in XIV (RNG/8X14-)

Leto

2011 (8)

2012 (8)

 

Nemčija

30

26

 

Irska

6

6

 

Španija

3 286

2 857

 

Francija

151

132

 

Latvija

53

46

 

Litva

6

6

 

Poljska

1 028

894

 

Združeno kraljestvo

13

12

 

EU

4 573

3 979

 

TAC

4 573

3 979

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone VI (ORY/06-)

Leto

2011

2012

 

Irska

0

0

 

Španija

0

0

 

Francija

0

0

 

Združeno kraljestvo

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone VII (ORY/07-)

Leto

2011

2012

 

Irska

0

0

 

Španija

0

0

 

Francija

0

0

 

Združeno kraljestvo

0

0

 

Drugi

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV (ORY/1CX14C)

Leto

2011

2012

 

Irska

0

0

 

Španija

0

0

 

Francija

0

0

 

Portugalska

0

0

 

Združeno kraljestvo

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con II in IV (BLI/24-)

Leto

2011

2012

 

Danska

4

4

 

Nemčija

4

4

 

Irska

4

4

 

Francija

25

25

 

Združeno kraljestvo

15

15

 

Drugi (9)

4

4

 

EU

56

56

 

TAC

56

56

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone III (BLI/03-)

Leto

2011

2012

 

Danska

4

3

 

Nemčija

2

2

 

Švedska

4

3

 

EU

10

8

 

TAC

10

8

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VI, VII in VIII (SBR/678-)

Leto

2011 (10)

2012 (10)

 

Irska

6

6

 

Španija

172

172

 

Francija

9

9

 

Združeno kraljestvo

22

22

 

Drugi (11)

6

6

 

EU

215

215

 

TAC

215

215

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone IX (SBR/09-)

Leto

2011 (12)  (13)

2012 (12)  (13)

 

Španija

614

614

 

Portugalska

166

166

 

EU

780

780

 

TAC

780

780

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode cone X (SBR/10-)

Leto

2011

2012

 

Španija

10

10

 

Portugalska

1 116

1 116

 

Združeno kraljestvo

10

10

 

EU

1 136

1 136

 

TAC

1 136

1 136

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis spp.

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II, III in IV (GFB/1234-)

Leto

2011

2012

 

Nemčija

9

9

 

Francija

9

9

 

Združeno kraljestvo

13

13

 

EU

31

31

 

TAC

31

31

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis spp.

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con V, VI in VII (GFB/567-)

Leto

2011 (14)

2012 (14)

 

Nemčija

10

10

 

Irska

260

260

 

Španija

588

588

 

Francija

356

356

 

Združeno kraljestvo

814

814

 

EU

2 028

2 028

 

TAC

2 028

2 028

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis spp.

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VIII in IX (GFB/89-)

Leto

2011 (15)

2012 (15)

 

Španija

242

242

 

Francija

15

15

 

Portugalska

10

10

 

EU

267

267

 

TAC

267

267

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis spp.

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con X in XII (GFB/1012-)

Leto

2011

2012

 

Francija

9

9

 

Portugalska

36

36

 

Združeno kraljestvo

9

9

 

EU

54

54

 

TAC

54

54

 


(1)  Dovoljeni stranski ulov do 3 % kvot za leto 2009:

referenčne kvote za leto 2009

Nemčija

20

Estonija

1

Irska

55

Španija

93

Francija

339

Litva

1

Poljska

1

Portugalska

127

Združeno kraljestvo

187

(2)  Dovoljeni stranski ulov do 3 % kvot za leto 2009:

referenčne kvote za leto 2009

Portugalska

10

(3)  Dovoljeni stranski ulov do 3 % kvot za leto 2009:

referenčne kvote za leto 2009

Irska

1

Španija

17

Francija

6

Združeno kraljestvo

1

(4)  Le prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(5)  Med posvetovanji EU-Norveška ni dovoljen prilov okroglonosega repaka v ICES coni IIIa.

(6)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v mednarodnih in EU vodah con VIII, IX, X, XII in XIV.

(7)  Le prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(8)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v mednarodnih in EU vodah con Vb, VI, VII.

(9)  Le prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(10)  Upošteva se najmanjša velikost za iztovarjanje 35 cm (skupna dolžina). Vendar ima lahko 15 % iztovorjenih rib najmanjšo velikost za iztovorjanje 30 cm (skupna dolžina).

(11)  Le prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(12)  Upošteva se najmanjša velikost za iztovarjanje 35 cm (skupna dolžina). Vendar ima lahko 15 % iztovorjenih rib najmanjšo velikost za iztovorjanje 30 cm (skupna dolžina).

(13)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v mednarodnih in EU vodah con VI, VII in VIII.

(14)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v mednarodnih in EU vodah con VIII and IX.

(15)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v mednarodnih in EU vodah con V, VI, VII.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1226/2010

z dne 20. decembra 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1236/2005 navaja pristojne organe, katerim so dodeljene določene naloge v zvezi z izvajanjem navedene uredbe.

(2)

Na zahtevo Estonije je treba podatke o pristojnem estonskem organu spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1236/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 30.7.2005, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1236/2005 se spremeni:

Podatki v oddelku Estonija se nadomestijo z naslednjim:

„ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Telefon: +372 6377200

Telefaks: +372 6377288

E-naslov: stratkom@mfa.ee“


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1227/2010

z dne 20. decembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1055/2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril in poročil o kakovosti statistike plačilne bilance

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 184/2005 je bil vzpostavljen skupni okvir za sistematično izdelavo statistike Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1055/2008 (2) določa skupna merila kakovosti in pogostost poročil o kakovosti za statistiko plačilne bilance.

(3)

Skupna merila kakovosti in pogostost poročil o kakovosti za statistiko plačilne bilance je treba prilagoditi v skladu z merili kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3) o evropski statistiki.

(4)

Uredbo (ES) št. 1055/2008 je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za plačilno bilanco –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1055/2008 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Države članice predložijo poročilo o kakovosti vsako leto najpozneje do 31. maja.“

2.

Priloga se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23.

(2)  UL L 283, 28.10.2008, str. 3.

(3)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.


PRILOGA

1.   Uvod

Poročilo o kakovosti vsebuje kvantitativne in kvalitativne kazalnike kakovosti. Komisija (Eurostat) za vsako državo članico predloži rezultate kvantitativnih kazalnikov, ki se izračunajo na podlagi predloženih podatkov. Države članice jih pojasnijo in navedejo svoje pripombe v skladu s svojimi metodologijami zbiranja podatkov.

2.   Časovni razpored

Komisija (Eurostat) državam članicam vsako leto do konca prvega četrtletja predloži osnutke dokumentov za poročila o kakovosti, ki jih pripravi na podlagi podatkov, predloženih predhodno leto, in deloma predhodno izpolni večino kvantitativnih kazalnikov in druge podatke, ki so Komisiji (Eurostatu) na voljo.

Države članice vsako leto v dveh mesecih po prejemu deloma predhodno izpolnjenih poročil o kakovosti in najpozneje do 31. maja Komisiji (Eurostatu) predložijo izpolnjena poročila o kakovosti.

3.   Merila kakovosti

Poročilo o kakovosti zajema kvantitativne in kvalitativne kazalnike, ki obsegajo vsa merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1228/2010

z dne 15. decembra 2010

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je za izpolnjevanje zahtev glede skupne carinske tarife, statistike o zunanji trgovini Unije in drugih politik Unije v zvezi z uvozom in izvozom blaga uvedla kombinirano nomenklaturo (KN).

(2)

Za primere, v katerih obdavčenje ni upravičeno, velja Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (2).

(3)

Ob upoštevanju posebnosti nekaterih gibanj blaga iz Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 bi bilo v določenih okoliščinah primerno zmanjšati upravno breme pri prijavljanju takih gibanj, in sicer tako, da se jim dodeli posebna oznaka KN. Zlasti to velja za primere, ko bi razvrščanje vsake vrste blaga v gibanju za namene priprave carinske deklaracije povzročilo zadevnim interesom nesorazmerne količine dela in stroške.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo podatkov, pripravo statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom ali gibanji (3) ter Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92 (4) državam članicam dovoljujeta, da pri pripravi statistik o trgovini zunaj in znotraj EU za določeno blago uporabljajo poenostavljene šifrske oznake.

(5)

Ti uredbi določata posebne oznake blaga, ki se uporabljajo pod posebnimi pogoji. Zaradi preglednosti in obveščenosti bi bilo treba te oznake navesti v KN.

(6)

Iz teh razlogov je v KN primerno vstaviti poglavje 99.

(7)

Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni, kakor je določeno v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 324, 10.12.2009, str. 23.

(3)  UL L 37, 10.2.2010, str. 1.

(4)  UL L 343, 19.11.2004, str. 3.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni:

1.

V vsebini, drugem delu, oddelku XXI, poglavju 99 se besedilo „(Rezervirano za posebne namene, določene s strani pristojnih organov Skupnosti)“ nadomesti z naslednjim: „Posebne oznake kombinirane nomenklature“.

2.

V drugem delu, oddelku XXI se med konec poglavja 98 in „Tretji del“ vstavi naslednje „poglavje 99“:

POGLAVJE 99

POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE

Podpoglavje I

Oznake kombinirane nomenklature za nekatera posebna gibanja blaga

(Uvoz ali izvoz)

Dodatne opombe:

1.

Določbe tega podpoglavja veljajo samo za gibanje blaga, na katero se sklicuje.

Tako blago se v primeru, da so pogoji in zahteve iz podpoglavja ter vseh za to veljavnih predpisov izpolnjeni, prijavi pod ustrezno podštevilko. Opis takega blaga mora biti dovolj natančen, da omogoča identifikacijo.

Vendar se lahko države članice odločijo, da glede uvoznih ali drugih dajatev določb tega podpoglavja ne uporabljajo.

2.

Določbe tega podpoglavja ne veljajo za trgovanje z blagom med državami članicami.

3.

Uvoženo in izvoženo blago iz Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009, za katerega so bile oprostitve uvoznih ali izvoznih dajatev zavrnjene, je iz tega podpoglavja izključeno.

Iz tega podpoglavja so prav tako izključena gibanja, ki vsebujejo blago, za katerega veljajo prepovedi oziroma omejitve.

Oznaka KN

Poimenovanje

Opomba

1

2

3

 

Določeno blago iz Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 (uvoz in izvoz):

 

9905 00 00

Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenašajo svoje običajno prebivališče

 (1)

9919 00 00

Naslednje blago razen zgoraj navedenega:

 

Bale in gospodinjski predmeti, ki pripadajo osebi, ki prenaša svoje običajno prebivališče ob svoji poroki; osebna lastnina, ki je pridobljena z dedovanjem.

 (1)

Šolska oprava, izobraževalno gradivo in s tem povezana gospodinjska oprema

 (1)

Krste, v katerih je telo, žare, ki vsebujejo pepel pokojnih oseb, in pogrebni okrasni predmeti

 (1)

Blago za dobrodelne in človekoljubne organizacije ter blago, namenjeno žrtvam elementarnih nesreč

 (1)

Podpoglavje II

Statistične oznake za nekatera posebna gibanja blaga.

Dodatne opombe:

1.

Uredba Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo podatkov, pripravo statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom ali gibanji (2) ter Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92 (3) državam članicam dovoljujeta, da pri pripravi statistik o trgovini zunaj in znotraj EU za nekatero blago uporabljajo poenostavljene šifrske oznake.

2.

Za oznake iz tega podpoglavja veljajo pogoji iz Uredbe (EU) št. 113/2010 in Uredbe (ES) št. 1982/2004.

Oznaka

Poimenovanje

1

2

9930

Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov:

9930 24 00

blago iz poglavij 1 do 24 KN

9930 27 00

blago iz poglavja 27 KN

9930 99 00

drugje uvrščeno blago

9931

Blago, ki se dostavlja posadki objekta in naprave na morju, ali blago za delovanje motorjev, strojev in druge opreme na objektu in napravi na morju:

9931 24 00

blago iz poglavij 1 do 24 KN

9931 27 00

blago iz poglavja 27 KN

9931 99 00

drugje uvrščeno blago

9950 00 00

Oznaka se uporablja samo pri trgovanju z blagom med državami članicami za posamezne transakcije, katerih vrednost je manjša od 200 EUR, ter v nekaterih primerih za poročanje o ostalih proizvodih


(1)  Pri uvozu veljajo za vnose pod to podštevilko in oprostitve uvoznih dajatev pogoji iz Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009.

(2)  UL L 37, 10.2.2010, str. 1.

(3)  UL L 343, 19.11.2004, str. 3.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1229/2010

z dne 20. decembra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

71,2

EG

88,4

MA

47,9

TR

114,5

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

78,6

ZZ

125,7

0709 90 70

MA

79,0

TR

95,8

ZZ

87,4

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

65,0

PE

58,9

TR

55,8

UY

48,7

ZA

44,7

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

68,3

ZZ

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

71,6

TR

70,0

ZZ

67,6

0805 50 10

AR

49,2

TR

51,4

UY

49,2

ZZ

49,9

0808 10 80

AR

74,9

CA

110,7

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

110,7

ZA

124,1

ZZ

86,6

0808 20 50

CN

76,6

US

86,2

ZZ

81,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1230/2010

z dne 20. decembra 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1184/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 330, 15.12.2010, str. 7.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 21. decembra 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

64,20

0,00

1701 11 90 (1)

64,20

0,00

1701 12 10 (1)

64,20

0,00

1701 12 90 (1)

64,20

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/24


SKLEP SVETA

z dne 10. decembra 2010

o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov

(2010/787/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (e) člena 107(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (2) preneha veljati 31. decembra 2010.

(2)

Majhen prispevek subvencioniranega premoga k mešanici energetskih virov ne upravičuje več ohranjanja takih subvencij za zagotavljanje oskrbe z energijo v Uniji.

(3)

Politika Unije za spodbujanje obnovljivih virov energije ter trajnostnega in varnega nizkoogljičnega gospodarstva ne upravičuje neomejene podpore nekonkurenčnim premogovnikom. Uporaba kategorij pomoči, ki so dovoljene z Uredbo (ES) št. 1407/2002, zato ne bi smela biti časovno neomejena.

(4)

Vendar se brez veljavnih sektorskih pravil o državni pomoči za premog uporabljajo samo splošna pravila o državni pomoči. Zato nekonkurenčni premogovniki, ki prejemajo pomoč na podlagi Uredbe (ES) št. 1407/2002, morda ne bodo več upravičeni do pomoči in jih bo morda treba zapreti.

(5)

Brez poseganja v splošna pravila o državni pomoči bi morale imeti države članice možnost sprejemati ukrepe za blaženje socialnih in regionalnih posledic zaprtja teh rudnikov, torej za urejeno prenehanje dejavnosti v okviru nepreklicnega načrta za zaprtje in/ali financiranje izrednih stroškov, zlasti preteklih obveznosti.

(6)

Ta sklep označuje prehod sektorja premogovništva od uporabe sektorskih pravil k uporabi splošnih pravil o državni pomoči, ki veljajo za vse sektorje.

(7)

Da se čim bolj zmanjša izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, ki nastane zaradi državne pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, bi se morala taka pomoč zmanjševati in strogo omejiti na enote za proizvodnjo premoga, ki se nepreklicno zapirajo.

(8)

Za ublažitev vpliva proizvodnje premoga na okolje s strani enot za proizvodnjo premoga, ki ji je bila pomoč za zaprtje odobrena, bi morale države članice pripraviti načrt ustreznih ukrepov, na primer na področju energetske učinkovitosti, obnovljive energije ali zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida.

(9)

Podjetja bi morala biti prav tako upravičena do pomoči za kritje stroškov, ki v skladu z ustaljeno knjigovodsko prakso ne vplivajo neposredno na stroške proizvodnje. Takšna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi zaprtja njihovih enote za proizvodnjo premoga. Da takšna pomoč ne bi neupravičeno koristila podjetjem, ki zapirajo samo nekatere proizvodne obrate, bi morala zadevna podjetja voditi ločene računovodske izkaze za vsako od svojih enot za proizvodnjo premoga.

(10)

Pri uresničevanju svoje naloge iz tega sklepa bi morala Komisija zagotoviti, da se vzpostavijo, vzdržujejo in spoštujejo normalni pogoji konkurence. Pomoč premogovništvu posebej v zvezi s trgom električne energije ne bi smela biti taka, da bi vplivala na proizvajalce elektrike pri izbiri virov za oskrbovanje s primarno energijo. Zato bi se morale o cenah in količinah premoga pogodbene stranke prosto dogovoriti ob upoštevanju prevladujočih pogojev na svetovnem trgu.

(11)

Uporaba tega sklepa ne bi smela izključevati možnosti, da se pomoč premogovništvu razglasi za združljivo z notranjim trgom iz drugih razlogov. Pri tem se v mejah največje intenzivnosti pomoči še naprej uporabljajo druga specifična pravila, zlasti tista, ki zadevajo pomoč za raziskave, razvoj in inovacije, pomoč za varstvo okolja ter pomoč za usposabljanje, razen če navedena pravila ne določajo drugače.

(12)

Komisija bi morala priglašene ukrepe oceniti na podlagi tega sklepa in sprejeti sklepe v skladu z Uredbo Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (3).

(13)

Da se prepreči kakršno koli neskladje med ukrepi, predvidenimi v Uredbi (ES) št. 1407/2002, in ukrepi iz tega sklepa, bi se moral ta sklep uporabljati od 1. januarja 2011 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE 1

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene tega sklepa se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„premog“ pomeni premog visoke, srednje in nizke kakovosti kategorije A in B v smislu sistema mednarodne kodifikacije za premog, ki jo je določila Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (4);

(b)

„zaprtje“ pomeni trajno prenehanje proizvodnje in prodaje premoga;

(c)

„načrt za zaprtje“ pomeni načrt, ki ga pripravi država članica, v katerem so ukrepi, ki so namenjeni dokončnemu zaprtju enot za proizvodnjo premoga;

(d)

„enota za proizvodnjo premoga“ pomeni podzemni ali dnevni kop in pripadajočo infrastrukturo, s katero se lahko pridobiva surovi premog neodvisno od drugih delov podjetja;

(e)

„premogovno leto“ pomeni koledarsko leto ali drugo 12-mesečno obdobje, ki se v premogovništvu uporablja kot referenca za pogodbe;

(f)

„stroški proizvodnje“ pomenijo skupne stroške, povezane s sedanjo proizvodnjo, vključno z rudarjenjem, deli za pripravo premoga, zlasti pranjem, razvrščanjem po velikosti in sortiranjem, ter prevozom do mesta uporabe, ter stroške tržnih obresti na izposojeni kapital;

(g)

„tekoče proizvodne izgube“ pomenijo pozitivno razliko med stroški proizvodnje premoga in prodajno ceno na mestu uporabe, o kateri se pogodbene stranke prosto dogovarjajo ob upoštevanju prevladujočih pogojev na svetovnem trgu.

POGLAVJE 2

ZDRUŽLJIVOST POMOČI

Člen 2

Načelo

1.   Pri stroške v zvezi s zaprtju nekonkurenčnih rudnikov se lahko pomoč za premogovništvo šteje za združljivo s pravilnim delovanjem notranjega trga, če je v skladu z določbami tega sklepa.

2.   Pomoč krije samo premogom za proizvodnjo elektrike, kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije, proizvodnjo koksa in goriv za oskrbo plavžev v jeklarstvu, če se taka uporaba izvaja v Uniji.

Člen 3

Pomoč za zaprtje

1.   Pomoč podjetju, ki je posebej namenjena kritju sedanjih proizvodnih izgub v enotah za proizvodnjo premoga, se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

obratovanje zadevnih enot za proizvodnjo premoga je sestavni del načrta za zaprtje, katerega skrajni rok je najpozneje 31. december 2018;

(b)

zadevne enote za proizvodnjo premoga se dokončno zaprejo v skladu z načrtom za zaprtje;

(c)

priglašena pomoč ne sme presegati razlike med predvidljivimi stroški proizvodnje in predvidljivimi prihodki v premogovnem letu. Dejansko izplačana pomoč se uskladi z letnim popravkom na podlagi dejanskih stroškov in prihodkov najpozneje do konca premogovnega proizvodnega leta po letu, za katero je bila pomoč odobrena;

(d)

znesek pomoči na enoto tone premoga ne sme povzročiti, da bi bile cene za premog iz Unije na mestu uporabe nižje od tistih za premog podobne kakovosti iz tretjih držav;

(e)

zadevne enote za proizvodnjo premoga so morale obratovati na dan 31. decembra 2009;

(f)

celotni znesek pomoči za zaprtje, ki ga odobri država članica, mora upadati: do konca leta 2013 mora zmanjšanje obsegati najmanj 20 %, do konca leta 2015 najmanj 40 %, do konca leta 2016 najmanj 60 % in do konca leta 2017 najmanj 75 % pomoči, ki je bila dodeljena leta 2011;

(g)

skupni znesek pomoči za zaprtje za premogovništvo v državi članici za katero koli leto po letu 2010 ne sme presegati zneska pomoči, ki ga za leto 2010 zadevna država članica dodeli in Komisija odobri v skladu s členoma 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1407/2002;

(h)

države članice morajo pripraviti načrt ukrepov za ublažitev vpliva na okolje zaradi proizvodnje premoga s strani proizvodnih enot, ki jim je bila dodeljena pomoč na podlagi tega člena, na primer na področju energetske učinkovitosti, obnovljive energije ali zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida.

2.   Vključitev ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe v načrt iz točke (h) odstavka 1 ne posega v uradno obvestilo in obveznosti držav članic, določenih s členom 108(3) Pogodbe glede takšnih ukrepov, ter na združljivost takšnih ukrepov z notranjim trgom.

3.   Če enote za proizvodnjo premoga, ki se jim pomoč dodeli v skladu z odstavkom 1, niso zaprte na datum, določen v načrtu za zaprtje, ki ga je odobrila Komisija, zadevna država članica izterja vse pomoči, dodeljene za celotno obdobje iz načrta za zaprtje.

Člen 4

Pomoč za kritje izrednih stroškov

1.   Državna pomoč, odobrena podjetjem, ki opravljajo ali so opravljala dejavnost, povezano s proizvodnjo premoga, da bi ta lahko krila stroške, ki izhajajo ali so izhajali iz zaprtja enot za proizvodnjo premoga in niso povezani s sedanjo proizvodnjo, se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom, če višina izplačanega zneska ne presega takih stroškov. Taka pomoč se lahko uporabi za kritje:

(a)

nastalih stroškov in vnaprej vračunanih stroškov le v podjetjih, ki zapirajo ali so zaprla enote za proizvodnjo premoga, vključno s podjetji, ki prejemajo pomoč za zaprtje;

(b)

stroškov, nastalih v več podjetjih.

2.   Kategorije stroškov iz odstavka 1 so opredeljene v Prilogi. Odstavek 1 se ne uporablja za stroške, ki izhajajo iz neupoštevanja okoljevarstvenih predpisov.

Člen 5

Kumulacija

1.   Najvišji znesek pomoči, odobren v skladu s tem sklepom, se uporablja ne glede na to, ali se pomoč v celoti financira s strani držav članic ali jo delno financira Unija.

2.   Pomoč, odobrena v skladu s tem sklepom, se ne sme kombinirati z drugo državno pomočjo v smislu člena 107(1) Pogodbe ali z drugimi oblikami financiranja Unije za iste upravičene stroške, če takšno prekrivanje povzroči, da je znesek pomoči višji od tistega, odobrenega v skladu s tem sklepom.

Člen 6

Ločeni računovodski izkazi

Vsa pomoč, ki jo prejmejo podjetja, se prikaže v izkazu poslovnega izida kot samostojna dohodkovna postavka, ki je razvidno ločena od prometa. Kadar podjetja, ki prejemajo pomoč v skladu s tem sklepom, po zaprtju nekaterih ali vseh svojih enot za proizvodnjo premoga še naprej trgujejo ali poslujejo, vodijo natančne in ločene računovodske izkaze za vsako od svojih enot za proizvodnjo premoga in za druge gospodarske dejavnosti, ki niso povezane s premogovništvom. Pomoč, dodeljena v skladu s tem sklepom, se upravlja tako, da je ni mogoče prenesti na druge enote za proizvodnjo premoga, ki niso del načrta za zaprtje, ali na druge gospodarske dejavnosti istega podjetja.

POGLAVJE 3

POSTOPKI

Člen 7

Informacije, ki jih zagotovijo države članice

1.   Poleg Uredbe (ES) 659/1999 veljajo za pomoč v skladu s tem sklepom posebna pravila, ki so določena v odstavkih 2 do 6.

2.   Države članice, ki nameravajo dodeliti pomoč za zaprtje, kot je navedeno v členu 3, priglasijo načrt za zaprtje zadevnih enot za proizvodnjo premoga Komisiji. Načrt vsebuje vsaj naslednje:

(a)

identifikacijo enot za proizvodnjo premoga;

(b)

dejanske ali ocenjene stroške proizvodnje v posamezni enoti za proizvodnjo premoga na premogovno leto;

(c)

ocenjeno proizvodnjo premoga na premogovno leto v enotah za proizvodnjo premoga, ki so predmet načrta za zaprtje;

(d)

ocenjeno višino pomoči za zaprtje na premogovno leto.

3.   Države članice vse spremembe načrta za zaprtje priglasijo Komisiji.

4.   Države članice priglasijo vse pomoči, ki jih v skladu s tem sklepom nameravajo dodeliti za premogovništvo med premogovnim letom. Komisiji predložijo vse ustrezne podrobnosti izračuna predvidljivih stroškov proizvodnje in njihovo razmerje do načrtov za zaprtje, priglašenih Komisiji v skladu z odstavkom 2.

5.   Države članice najpozneje v šestih mesecih po koncu zadevnega leta obvestijo Komisijo o višini in izračunu pomoči, ki je bila v premogovnem letu dejansko izplačana. Če se prvotno plačani zneski v določenem premogovnem letu spremenijo, države članice o tem obvestijo Komisijo pred koncem naslednjega premogovnega leta.

6.   Države članice ob priglasitvi pomoči, kakor je navedeno v členih 3 in 4, in takrat, ko Komisijo obvestijo o dejansko plačani pomoči, predložijo vse potrebne informacije, da Komisija preveri, ali so se upoštevale določbe tega sklepa.

POGLAVJE 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Izvedbeni ukrepi

Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za izvajanje tega sklepa. V okviru omejitev iz tega sklepa lahko vzpostavi skupen okvir za posredovanje informacij iz člena 7.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011.

Veljati preneha 31. decembra 2027.

V Bruslju, 10. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Mnenje z dne 23. novembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 205, 2.8.2002, str. 1.

(3)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(4)  Mednarodni sistem za kodifikacijo premoga srednje in visoke kakovostne kategorije (1998), Mednarodna klasifikacija premoga v nahajališčih (1998) in Mednarodni sistem kodifikacije za premog nizke kakovosti (1999).


PRILOGA

OPREDELITEV STROŠKOV IZ ČLENA 4

1.   Nastali stroški in vnaprej vračunani stroški le v podjetjih, ki so zaprla ali zapirajo enote za proizvodnjo premoga

Izključno naslednje kategorije stroškov in le, če so nastali zaradi zapiranja enot za proizvodnjo premoga:

(a)

stroški plačevanja dajatev za socialno varstvo, ki so nastali zaradi upokojevanja delavcev, preden dosežejo zakonsko določeno starost za upokojitev;

(b)

drugi izredni stroški za delavce, ki so izgubili ali izgubijo zaposlitev;

(c)

plačevanje pokojnin in nadomestil zunaj zakonsko določenega sistema delavcem, ki so izgubili ali izgubijo zaposlitev, in delavcem, ki so bili upravičeni do takih izplačil pred zaprtjem;

(d)

stroški, ki so jih krila podjetja za prekvalifikacijo delavcev, da bi jim pomagala najti nove zaposlitve zunaj premogovništva, zlasti stroški usposabljanja;

(e)

oskrba z brezplačnim premogom tistih delavcev, ki so izgubili ali izgubijo zaposlitev, in delavcev, ki so bili upravičeni do take oskrbe pred zaprtjem, ali plačilo ekvivalentnega zneska;

(f)

preostali stroški, nastali zaradi upravnih, pravnih ali davčnih določb, ki veljajo za premogovništvo;

(g)

dodatna podzemna dela za varnost, ki so posledica zapiranja enot za proizvodnjo premoga;

(h)

škoda, nastala z rudarjenjem, če so jo povzročile enote za proizvodnjo premoga, ki so bile zaprte ali se zapirajo;

(i)

primerno upravičeni stroški, povezani z oživljanjem nekdanjih premogokopnih mest, vključno:

s preostalimi stroški, nastalimi s prispevki ustanovam, odgovornim za oskrbo z vodo in odstranjevanje odpadne vode,

z drugimi preostalimi stroški, nastalimi zaradi oskrbe z vodo in odstranjevanja odpadne vode;

(j)

preostali stroški za kritje zdravstvenega zavarovanja nekdanjim rudarjem;

(k)

stroški prekinitve ali spreminjanja veljavnih pogodb (za vrednost, ki ne presega šest mesecev proizvodnje);

(l)

izredna notranja amortizacija, če je nastala zaradi zapiranja enot za proizvodnjo premoga;

(m)

stroški sanacije površine.

Povečanje vrednosti zemljišča se odšteje od upravičenih stroškov za kategorije stroškov iz točk (g), (h), (i) in (m).

2.   Nastali stroški in vnaprej vračunani stroški v več podjetjih

Izključno naslednje kategorije stroškov

(a)

povečanje prispevkov zunaj zakonsko določenega sistema za kritje stroškov socialne varnosti, ki je posledica zmanjšanega števila vlagateljev po zaprtju enot za proizvodnjo premoga;

(b)

izdatki za oskrbo z vodo in odstranjevanje odpadne vode, nastali zaradi zaprtja enot za proizvodnjo premoga;

(c)

povečanje prispevkov ustanovam, ki so odgovorne za oskrbo z vodo in odstranjevanje odpadne vode, če je povečanje nastalo zaradi zmanjšanja proizvodnje premoga, za katero se plačujejo dajatve, po zaprtju enot za proizvodnjo premoga.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/30


SKLEP SVETA 2010/788/SZVP

z dne 20. decembra 2010

o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potem ko je Varnostni svet Združenih narodov 31. marca 2008 sprejel Resolucijo 1807 (2008) (v nadaljnjem besedilu: „RVSZN 1807 (2008)“), je Svet 14. maja 2008 sprejel Skupno stališče Sveta 2008/369/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1).

(2)

Odbor za sankcije, ustanovljen z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1533 (2004) (v nadaljnjem besedilu: „RVSZN 1533 (2004)“), je 1. decembra 2010 spremenil seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi.

(3)

Postopek za spremembo Priloge k temu sklepu bi moral med drugim določati, da je treba osebe in subjekte, ki so uvrščeni na seznam, obvestiti o razlogih za uvrstitev na seznam in jim tako omogočiti, da predložijo pripombe. V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov bi moral Svet na podlagi teh pripomb preučiti svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo ali subjekt.

(4)

Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah ter predvsem pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja, lastninsko pravico in pravico do varstva osebnih podatkov. Ta sklep bi bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(5)

Ta sklep v celoti upošteva tudi obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Ustanovne listine Združenih narodov ter pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta.

(6)

Zato bi se s tem sklepom moralo razveljaviti in nadomestiti Skupno stališče 2008/369/SZVP.

(7)

Izvedbeni ukrepi Unije so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo (2) in v Uredbi Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (3)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos orožja in kakršnih koli sorodnih materialov vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej našteto, vsem nevladnim subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju Demokratične republike Kongo, so za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo prepovedani, ne glede na to, ali to blago izvira z ozemlja držav članic ali ne.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

zagotavljati, prodajati, dobavljati ali prenašati tehnično pomoč, posredniške storitve in druge storitve, povezane z vojaškimi aktivnostmi in pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej našteto, neposredno ali posredno vsem nevladnim subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju DR Kongo;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi z vojaškimi aktivnostmi, vključno s subvencijami, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala ali za kakršno koli subvencijo, prodajo, dobavo ali prenos povezane tehnične pomoči, posredniške storitve in druge storitve, neposredno ali posredno vsem nevladnim subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju DR Kongo.

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in vseh sorodnih materialov ali za zagotavljanje tehnične pomoči, finančiranja, posredniških storitev in drugih storitev, povezanih z orožjem in sorodnim materialom, namenjenih izključno za podporo Misiji Organizacije Združenih narodov v DR Kongo (MONUC) ali uporabo v njej;

(b)

dobavo, prodajo ali prenos zaščitnih oblačil, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v DR Kongo za lastno uporabo začasno uvozili uslužbenci Združenih narodov, predstavniki medijev ter delavci na področju človekoljubne in razvojne pomoči in njihovo spremno osebje;

(c)

dobavo, prodajo ali prenos nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za človekoljubne ali zaščitne namene, ali za zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, povezanega s takšno nesmrtonosno opremo.

2.   Dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnega materiala ali zagotavljanje storitev ali tehnične pomoči in usposabljanja iz odstavka 1 predhodno odobrijo pristojni organi držav članic.

3.   Države članice predhodno uradno obvestijo Odbor za sankcije, ustanovljen z RVSZN 1533 (2004) (v nadaljnjem besedilu: „Odbor za sankcije“), o pošiljkah orožja in sorodnega materiala za DR Kongo ali o zagotavljanju tehnične pomoči, financiranja, posredniških storitev in drugih storitev, povezanih z vojaškimi aktivnostmi v DR Kongo, če niso navedeni v točkah (a) in (b) odstavka 1. Takšno uradno obvestilo vsebuje vse ustrezne informacije, vključno z navedbo končnega uporabnika, predlaganega datuma dobave in načrtovane poti pošiljke, če je to potrebno.

4.   Države članice o dobavah iz odstavka 1 odločajo za vsak primer posebej, pri čemer v celoti upoštevajo merila, opredeljena v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (4). Države članice zahtevajo ustrezno zaščito pred morebitno zlorabo dovoljenj, izdanih na podlagi odstavka 2, in po potrebi sprejmejo ukrepe za vrnitev dobavljenega orožja in sorodnega materiala.

Člen 3

Omejitveni ukrepi, določeni v členih 4(1) ter 5(1) in (2), se naložijo naslednjim osebam oziroma subjektom, ki jih določi Odbor za sankcije:

osebe ali subjekti, ki kršijo embargo na orožje in s tem povezane ukrepe, navedene v členu 1,

politični in vojaški voditelji tujih oboroženih skupin, ki delujejo v DR Kongo ter ovirajo razorožitev in prostovoljno vračanje ali ponovno naselitev borcev, ki tem skupinam pripadajo,

politični in vojaški voditelji kongovskih milic, ki dobivajo podporo izven DR Kongo ter ovirajo sodelovanje svojih borcev pri procesu razoroževanja, demobilizacije in reintegracije,

politični in vojaški voditelji, ki delujejo v DR Kongo ter novačijo ali uporabljajo otroke v oboroženih spopadih in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo,

posamezniki, ki delujejo v DR Kongo ter huje kršijo mednarodno pravo z dejanji, katerih tarča so otroci ali ženske v oboroženih spopadih, vključno z ubijanjem in pohabljanjem, spolnim nasiljem, ugrabitvami ter prisilnim izseljevanjem,

posamezniki, ki ovirajo dostop do humanitarne pomoči ali njeno razdeljevanje v vzhodnem delu DR Kongo,

posamezniki ali subjekti, ki z nedovoljenim trgovanjem z naravnimi viri podpirajo nezakonite oborožene skupine v vzhodnem delu DR Kongo.

Zadevne osebe in subjekti so našteti v prilogi.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se osebam iz člena 3 prepreči vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega.

2.   Države članice niso na podlagi odstavka 1 zavezane k temu, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

3.   Uporaba odstavka 1 je izključena v primeru, da Odbor za sankcije:

(a)

vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da je takšen vstop ali tranzit utemeljen iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi;

(b)

ugotovi, da bi takšna izjema pospešila uresničevanje ciljev iz ustreznih resolucij Varnostnega sveta, torej vzpostavitev miru in nacionalne sprave v DR Kongo ter stabilnost na tem območju;

(c)

vnaprej in za vsak primer posebej odobri tranzit posameznikov, ki se vračajo na ozemlje države, katere državljani so, ali ki sodelujejo pri prizadevanjih za zagotovitev sojenja storilcem hudih kršitev človekovih pravic ali kršiteljem mednarodnega humanitarnega prava.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, ki jih je določil Odbor za sankcije, je dovoljenje omejeno na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti oseb ali subjektov iz člena 3, oziroma jih ti neposredno ali posredno nadzorujejo, ali ki jih imajo subjekti v lasti teh oseb ali subjektov, ali jih ti neposredno ali posredno nadzorujejo, ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih in so našteti v Prilogi.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se niti neposredno niti posredno ne dajo na razpolago sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   Države članice lahko dopustijo izjeme pri ukrepih iz odstavkov 1 in 2 glede sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in komunalne prispevke;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev ali drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov;

(d)

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica o njih uradno obvesti Odbor za sankcije in jih ta odobri;

(e)

predmet pravice do zaplembe ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zaplembe ali odločbe pod pogojem, da je pravica do zaplembe ali odločba nastala, preden je Odbor za sankcije uvrstil zadevno osebo ali subjekt na seznam, in ni v korist osebe ali subjekta iz člena 3 ter da je zadevna država članica o tem uradno obvestila Odbor za sankcije.

4.   Izjeme iz odstavka 3(a), (b) in (c) se smejo dovoliti, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v štirih delovnih dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

5.   Uporaba odstavka 2 je izključena za pripise na blokirane račune, in sicer:

(a)

obresti ali drugih donosov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejitveni ukrepi,

pod pogojem, da se za takšne obresti, druge donose in plačila še vedno uporablja odstavek 1.

Člen 6

Svet spremeni seznam iz Priloge na podlagi odločitev Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 7

1.   Če Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo. Svet o svoji odločitvi skupaj z razlogi za uvrstitev obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer tej osebi ali subjektu omogoči, da predloži pripombe.

2.   V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov, Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 8

1.   V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam, kot jih je predložil Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije.

2.   Kadar je to mogoče, se v Prilogo vključijo tudi podatki, ki jih zagotovi Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije in so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov. Pri osebah so lahko ti podatki imena, vključno s privzetimi imeni, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcija ali poklic. Pri subjektih so lahko ti podatki imena, kraj in datum vpisa, matična številka in sedež podjetja. V Prilogo se vključi tudi datum, ko je Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije osebo ali subjekt uvrstil na seznam.

Člen 9

Ta sklep se pregleda, spremeni oziroma razveljavi, če tako določi Varnostni svet Združenih narodov.

Člen 10

Skupno stališče 2008/369/SZVP se razveljavi.

Člen 11

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Svet

Predsednica

J. SCHAUVLIEGE


(1)  UL L 127, 15.5. 2008, str. 84.

(2)  UL L 152, 15.6. 2005, str.1.

(3)  UL L 193, 23.7. 2005, str.1.

(4)  UL L 335, 13.12. 2008, str. 99.


PRILOGA

(a)

Seznam oseb iz členov 3, 4 in 5

Ime

Privzeto ime

Datum/kraj rojstva

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

Frank Kakolele BWAMBALE

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Iz Narodnega kongresa za zaščito ljudstva (CNDP) je izstopil januarja 2008. Decembra 2008 je prebival v Kinšasi.

Nekdanji vodja RCD-ML, ima politični vpliv, obvladuje in nadzira dejavnosti sil RCD-ML, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije 1493 (2003), ki je odgovorna za trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje.

1. 11. 2005

Gaston IYAMUREMYE

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

Območje Musanze (Severna provinca), Ruanda.

Ruhengeri, Ruanda

Drugi podpredsednik FDRL.

Brigadni general.

od novembra 2010 prebiva v Kibui v Severnem Kivuju v DR Kongo ali v Aru v Vzhodni provinci, DR Kongo

Po trditvah več virov, tudi skupine strokovnjakov Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo, je Gaston Iyamuremye drugi podpredsednik FDRL ter pomemben član vojaškega in političnega vodstva FDRL. Do decembra 2009 je Gaston Iyamuremye vodil tudi urad Ignaca Muwanashyake (predsednik FDRL) v Kibui, DR Kongo.

1. 12. 2010

Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Jérôme Kakwavu

 

Kongovec.

Znan kot: „Commandant Jérôme“.

Od junija 2010, ko je bil aretiran, je v centralnem zaporu v Kinšasi. Sodni postopki proti njemu in dvema drugima (od petih) visokih uradnikov FARDC so se že začeli.

Nekdanji predsednik UCD/FAPC. FAPC nadzira nezakonite mejne prehode med Ugando in DR Kongo, kjer poteka pomembna tranzitna pot za trgovino z orožjem. Kot predsednik FAPC ima politični vpliv ter obvladuje in nadzoruje dejavnosti sil FAPC, ki so vpletene v trgovino z orožjem, s čimer kršijo embargo na orožje. Decembra 2004 je dobil čin generala v FARDC.

Po podatkih PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil odgovoren za novačenje in uporabo otrok v Ituri leta 2002.

Eden od petih višjih uradnikov FARDC, ki so bili obtoženi hudih zločinov spolnega nasilja; Varnostni svet med svojim obiskom leta 2009 na njih opozoril tudi vlado.

1. 11. 2005

Germain KATANGA

 

 

Kongovec

Od marca 2005 v hišnem priporu v Kinšasi zaradi vpletenosti FRPI v kršitve človekovih pravic.

Vlada DR Kongo ga je 18. oktobra 2007 izročila Mednarodnemu kazenskemu sodišču.

Vodja FRPI. Decembra 2004 imenovan za generala FARDC. Vpleten v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil odgovoren za novačenje in uporabo otrok v Ituri v letih 2002 in 2003.

1. 11. 2005

Thomas LUBANGA

 

Ituri

Kongovec

Od marca 2005 v zaporu v Kinšasi zaradi vpletenosti UPC/L v kršitve človekovih pravic.

Kongovske oblasti so ga 17. marca 2006 izročile Mednarodnemu kazenskemu sodišču.

Decembra 2008 so mu sodili za vojne zločine.

Predsednik UPC/L, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije 1493 (2003), ki je vpletena v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil odgovoren za novačenje in uporabo otrok v Ituri v letih 2002 in 2003.

1. 11. 2005

Khawa Panga MANDRO

Kawa Panga

Kawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20. august 1973, Bunia

Kongovec

Znan kot:

„Chief Kahwa“,

„Kawa“.

Kongovske oblasti so ga oktobra 2005 priprle, vendar ga je pritožbeno sodišče v Kisanganiju oprostilo. Nato je bil zaradi novih obtožb za kazniva dejanja zoper človečnost, vojne zločine, umor, hujši telesni napad in uporabo sile zoper drugo osebo izročen pravosodnim organom v Kinšasi.

Nekdanji predsednik PUSIC, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije 1493 (2003), ki je vpletena v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje. V zaporu v Bunii od aprila 2005 zaradi oviranja mirovnega procesa v provinci Ituri.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil odgovoren za novačenje in uporabo otrok v Ituri v letih 2001in 2002.

1. 11. 2005

Callixte MBARUSHIMANA

 

24. julij 1963, Ndusu/Ruhen geri Severna provinca, Ruanda

Ruandec

Trenutno prebivališče: Pariz ali Thaïs (Francija).

Izvršni sekretar FDLR in podpredsednik visokega vojaškega poveljstva FDRL.

Politični/vojaški vodja tuje oborožene skupine, ki deluje v Demokratični republiki Kongo in ovira razoroževanje ter prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev, s čimer krši Resolucijo VS 1857 (2008), operativni odstavek 4(b).

3. 3. 2009

Iruta Douglas MPAMO

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28. december 1965, Bashali, Masisi

29. december 1965, Goma, DR Kongo (nekdanji Zaire)

Kongovec

Prebiva v Gomi in Gisenyiju (Ruanda).

Pogosto prečka mednarodno mejo med Ruando in Kongom.

Naslov: Bld. Kanyamuhanga 52, Goma

Lastnik/direktor družb „Compagnie Aérienne des Grands Lacs“ in „Great Lakes Business Company“, katerih letala so bila uporabljena pri zagotavljanju pomoči oboroženim skupinam in milicam iz odstavka 20 Resolucije 1493 (2003). Odgovoren tudi za prikrivanje informacij o letih in tovoru, verjetno zato da bi omogočil kršitev embarga na orožje.

1. 11. 2005

Sylvestre MUDACUMURA

 

 

Ruandec

Znan kot: „Radja“, „Mupenzi Bernard“, „General Major Mupenzi“, „General Mudacumura“.

Od novembra 2009 deluje kot vojaški poveljnik FDLR-FOCA.

Prebiva v mestu Kibua, v upravni enoti Masisi (DR Kongo).

Poveljnik FDLR, ima politični vpliv, obvladuje in nadzira dejavnosti sil FDLR, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije 1493 (2003), ki je vpletena v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje.

Mudacumura (ali njegovo osebje) je bil v telefonskem stiku z voditeljem FDRL Murwanashyako v Nemčiji, tudi med pokolom v Busurungu maja 2009, ter z vojaškim poveljnikom majorjem Guillaume med operacijama Umoja Wetu in Kimia II leta 2009.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil med leti 2002 in 2007 odgovoren za 27 primerov novačenja in uporabe otrok vojakov pod njegovim poveljstvom na območju Severni Kivu.

1. 11. 2005

Leodomir MUGARAGU

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Ruanda

Rushashi (Severna provinca), Ruanda

Naslov: Katoyi, Severni Kivu, DR Kongo.

Načelnik štaba FDRL/FOCA,

brigadni general

Iz javno dostopnih podatkov in uradnih poročil izhaja, da je Leodomir Mugaragu načelnik štaba oboroženega krila FDRL – Forces Combattantes Abucunguzi/oboroženih sil za osvoboditev Ruande (FOCA).

Glede na uradna poročila je Mugaragu višji načrtovalec vojaških operacij FDRL v vzhodnem delu DR Kongo.

1. 12. 2010

Leopold MUJYAMBERE

Musenyeri

Achille

Frere Petrus

Ibrahim

17. marec 1962, Kigali, Ruanda

Verjetno 1966

Ruandec

Čin: polkovnik.

Trenutno prebivališče: Mwenga, Južni Kivu (DR Kongo).

Poveljnik druge divizije FOCA/Rezervne brigade (oboroženo krilo FDLR). Vojaški vodja tuje oborožene skupine, ki deluje v Demokratični republiki Kongo in ovira razoroževanje ter prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev, s čimer krši Resolucijo VS 1857 (2008), operativni odstavek 4(b). Dokazi, ki jih je analizirala strokovna skupina Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo in predstavila v svojem poročilu z dne 13. februarja 2008, pričajo o tem, da so bila dekleta, rešena iz ujetništva FDLR-FOCA, ugrabljena in spolno zlorabljena. FDLR-FOCA, ki je sprva rekrutirala fante, stare od 14 do 19 let, od sredine leta 2007 prisilno rekrutira tudi dečke od 10. leta starosti naprej. Najmlajše otroke uporabljajo kot zaščitno spremstvo, starejše pa kot vojake na frontni črti, s čimer kršijo Resolucijo VS 1857 (2008), operativni odstavek 4(d) in (e).

3. 3. 2009

dr. Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 maj 1963, Butera (Ruanda)

Ngoma, Butare (Ruanda)

Ruandec

Prebiva v Nemčiji.

Novembra 2009 je še vedno veljal za predsednika politične veje FDRL-FOCA in vrhovnega poveljnika oboroženih sil FDRL.

Nemška zvezna policija ga je aretirala 17. novembra 2009 zaradi suma storitve zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov v DR Kongo ter na podlagi drugih obtožb v zvezi z ustanovitvijo tuje teroristične organizacije in članstvom v njej.

Predsednik FDLR in vrhovni poveljnik oboroženih sil FDLR, ima politični vpliv, obvladuje in nadzira dejavnosti sil FDLR, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije 1493 (2003), ki je vpletena v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje.

V telefonskem stiku z vojaškim poveljniki FDLR na terenu (tudi med pokolom v Busurungu maja 2009); dajal vojaške ukaze visokemu poveljstvu; sodeluje pri usklajevanju prenosa orožja in streliva enotam FDLR in daje posebna navodila o uporabi; upravlja velike zneske denarja, zbrane z nezakonito prodajo naravnih virov na območjih pod nadzorom FDLR (str. 24, 25 in 83).

Leta 2006 je kršil prepoved potovanja in prečkal mejo z Ugando.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil kot predsednik in vojaški poveljnik FDRL odgovoren za novačenje in uporabo otrok s strani FDRL v vzhodnem delu DR Kongo.

1. 11. 2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6. april 1961 (morda 4. junij 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda

Ruandski potni list, potekel 10. septembra 2004.

Prebiva v Neuffnu v Nemčiji.

Novembra 2009 je še vedno veljal za prvega podpredsednika političnega krila FDLR-FOCA in za predsednika visokega vojaškega poveljstva FDLR.

Nemška zvezna policija ga je aretirala 17. novembra 2009 zaradi suma storitve zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov v DR Kongo ter na podlagi drugih obtožb v zvezi z ustanovitvijo tuje teroristične organizacije in članstvom v njej.

Musoni kot vodja FDLR, tuje oborožene skupine, ki deluje v DR Kongo, ovira razoroževanje in prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev, ki pripadajo tem skupinam, s čimer krši Resolucijo VSZN 1649 (2005).

29. 3. 2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebutsi

Južni Kivu

Kongovec (Južni Kivu).

Ruandske oblasti so ga priprle decembra 2007, ko je skušal prečkati mejo v DR Kongo. Trenutno naj bi bil „pod nadzorom“.

Nekdanji namestnik regionalnega vojaškega poveljnika FARDC v 10. vojaškem okrožju; aprila 2004 odpuščen zaradi nediscipline; združil moči z drugimi odpadniškimi elementi nekdanjega RCDG, da bi maja 2004 nasilno zasedli mesto Bukavu.

Vpleten v pridobivanje orožja izven struktur FARDC ter posredovanje orožja oboroženim skupinam in milicam iz odstavka 20 Resolucije VSZN 1493 (2003), s čimer je kršil embargo na orožje.

1. 11. 2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

„Colonel“ ali „General“.Vlada DR Kongo ga je 7. februarja 2008 izročila Mednarodnemu kazenskemu sodišču.

Imel politični vpliv, obvladuje in nadziral dejavnosti sil FRPI, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije VSZN 1493 (2003), ki je odgovorna za trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje. Oktobra 2003 ga je v mestu Bunia aretirala MONUC.

Po podatkih PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil leta 2006 v Ituriju odgovoren za novačenje in uporabo otrok, mlajših od 15 let.

1. 11. 2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Aretiran zaradi vpletenosti FNI v kršitve človekovih pravic in od marca 2005 v hišnem priporu v Kinšasi.

Predsednik FNI, ene od oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije VSZN 1493 (2003), ki je vpletena v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje.

1. 11. 2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda

Batware

6. februar 1967,

Severni Kivu/Rutshuru

2. februar 1967

Kongovec

Znan kot:

„Chairman“,

„General Nkunda“,

„Papa Six“.

Aretiran januarja 2009 na ozemlju Ruande

in pozneje zamenjan na mestu poveljnika CNDP v Severnem Kivuju.

Nekdanji general RCD-G.

Združil moči z drugimi odpadniškimi elementi nekdanjega RCD-G, da bi maja 2004 nasilno zasedli mesto Bukavu. Pridobivanje orožja izven FARDC, s čimer krši embargo na orožje.

Ustanovitelj Narodnega kongresa za zaščito ljudstva leta 2006; višji častnik Zbora za kongovsko demokracijo – Goma, (RCD-G), 1998–2006; častnik ruandske patriotske fronte (RPF), 1992–1998.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil med leti 2002 in 2009 odgovoren za 264 primerov novačenja in uporabe otrok s strani vojakov pod njegovim poveljstvom na območju Severni Kivu.

Kljub temu, da je bil januarja 2009 prijet v Ruandi in razrešen z mesta predsednika CNDP, je imel novembra 2009 še vedno nekajnadzora nad CNDP in njeno mednarodno mrežo.

1. 11. 2005

Felicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda

 

Po podatkih različnih virov je Felicien Nsanzubukire prvi vodja bataljona FDLR in prebiva na območju Uvira-Sange v Južnem Kivuju.

Felicien Nsanzubukire je član FDLR vsaj od leta 1994 in od oktobra 1998 deluje v vzhodnem delu DR Kongo.

Strokovna skupina Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo poroča, da je Felicien Nsanzubukire vsaj od novembra 2008 do aprila 2009 nadzoroval in usklajeval trgovanje z orožjae,in strelivom iz Združene republike Tanzanije prek jezera Tanganjika do enot FDLR na področju Uvire in Fizija v Južnem Kivuju.

1. 12. 2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1. januar 1964, Gaseke, provinca Gisenyi, Ruanda Verjetno 1964

Ruandec.

Čin: polkovnik.

Trenutno prebivališče: mesto Peti, na meji med območjem Walikale in upravno enoto Masisis (DR Kongo).

Drugo: vojaško usposabljanje v Egiptu.

Poveljnik prve divizije FOCA (oboroženo krilo FDRL). Vojaški vodja tuje oborožene skupine, ki deluje v Demokratični republiki Kongo in ovira razoroževanje ter prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev, s čimer krši Resolucijo VSZN 1857 (2008), operativni odstavek 4(b). Dokazi, ki jih je analizirala strokovna skupina Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo in predstavila v svojem poročilu z dne 13. februarja 2008, pričajo o tem, da so bila deklice, rešene iz ujetništva FDLR-FOCA, ugrabljene in spolno zlorabljene. FDLR-FOCA, ki je sprva rekrutirala fante, stare od 14 do 19 let, od sredine leta 2007 prisilno rekrutira tudi dečke od 10. leta starosti naprej. Najmlajše otroke uporabljajo kot zaščitno spremstvo, starejše pa kot vojake na frontni črti, s čimer kršijo Resolucijo VSZN 1857 (2008), operativni odstavek 4(d) in (e).

3. 3. 2009

James NYAKUNI

 

 

Ugandčan.

Trgovsko partnerstvo s „poveljnikom Jeromom“, zlasti tihotapljenje čez mejo med Ugando in DR Kongom, vključno z domnevnim tihotapljenjem orožja in vojaškega materiala v nepregledanih tovornjakih. Kršitev embarga na orožje ter zagotavljanje pomoči oboroženim skupinam in milicam iz odstavka 20 Resolucije VSZN 1493 (2003), vključno s finančno podporo, ki jim omogoča vojaško delovanje.

1. 11. 2005

Stanislas NZEYIMANA

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1. januar 1966, Mugusa (Butare), Ruanda

Verjetno 1967

lahko tudi 28. avgust 1966

Ruandec.

Novembra 2009 znan kot Major General Stanislas Nzeyimana, namestnik poveljnika FDLR.

Trenutno prebivališče: Kalonge, Masisi, Severni Kivu (DR Kongo) ali Kibua (DR Kongo).

Pogosto potuje v Kigomo.

Namestnik poveljnika FOCA (oboroženega krila FDLR). Vojaški vodja tuje oborožene skupine, ki deluje v Demokratični republiki Kongo in ovira razoroževanje ter prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev, s čimer krši Resolucijo VSZN 1857 (2008), operativni odstavek 4(b). Dokazi, ki jih je analizirala strokovna skupina Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo in predstavila v svojem poročilu z dne 13. februarja 2008, pričajo o tem, da so bila deklice, rešene iz ujetništva FDLR-FOCA, ugrabljene in spolno zlorabljene. FDLR-FOCA, ki je sprva rekrutirala fante, stare med 14 in 19 let, od sredine leta 2007 prisilno rekrutira tudi dečke od 10. leta starosti naprej. Najmlajše otroke uporabljajo kot zaščitno spremstvo, starejše pa kot vojake na frontni črti, s čimer kršijo Resolucijo VSZN 1857 (2008), operativni odstavek 4(d) in (e).

3.3.2009

Dieudonné OZIA MAZIO

Ozia Mazio

6. junij 1949, Ariwara

Kongovec.

Znan kot:

„Omari“,

„Mr Omari“.

Umrl 23. septembra 2008 v Ariwari.

Predsednik FEC na območju Aru. Finančni dogovori s poveljnikom Jeromom in FAPC ter tihotapljenje čez mejo med Ugando in DR Kongo, s čimer so se poveljniku Jeromu in njegovim pripadnikom dobavljale zaloge in gotovina. Kršitev embarga na orožje, tudi z zagotavljanjem pomoči oboroženim skupinam in milicam iz odstavka 20 Resolucije VSZN 1493 (2003).

1. 11. 2005

Bosco TAGANDA

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General Taganda

 

Kongovec.

Znan kot:

„Terminator“,

„Major“.

Novembra 2009 de facto vojaški poveljnik CNDP, zaradi aretacije generala Laurenta Nkunde januarja 2009. Nekdanji vodja štaba CNDP. Prebiva v mestih Bunagana in Rutshuru.

Od imenovanja za de facto vodjo CNDP januarja 2009 ima navodila, da vodi združevanje CNDP in FARDC; dobil je tudi mesto namestnika oprativnega poveljnika za operacijo Kimia II, čeprav FARDC to uradno zanika.

Vojaški poveljnik UPC/L, ima politični vpliv, obvladuje in nadzoruje dejavnosti sil UPC/L, ene izmed oboroženih skupin in milic iz odstavka 20 Resolucije VSZN 1493 (2003), ki je vpletena v trgovino z orožjem, s čimer krši embargo na orožje. Decembra 2004 imenovan za generala FARDC, vendar napredovanja ni sprejel, zato ni bil vključen v FARDC.

Po podatkih Urada PPGS za otroke v oboroženih spopadih je bil v letih 2002 in 2003 odgovoren za novačenje in uporabo otrok v Ituriju, v letih od 2002 in 2009 pa je imel neposredno in/ali poveljniško odgovornost za 155 primerov novačenja in uporabe otrok v Severnem Kivuju.

Kot načelnik štaba CNDP je imel neposredno in poveljniško odgovornost za pokol v Kiwanji novembra 2008.

1. 11. 2005

Innocent ZIMURINDA

 

1. september 1972

1975

Območje Ngungu, Masisi, provinca Severni Kivu, DR Kongo

Podpolkovnik.

Glede na javno dostopne vire in uradno poročanje je bil podpolkovnik Innocent Zimurinda oficir pri Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), ki se je v začetku leta 2009 združil s Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Po podatkih različnih virov je podpolkovnik Innocen Zmurinda kot eden od poveljnikov 231. brigade FARDC izdal ukaze, zaradi katerih je v vojaški operaciji aprila 2009 na območju Shalio prišlo do pokola več kot 100 ruandskih beguncev, v glavnem žensk in otrok.

Strokovna skupina Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo je poročala, da je podpolkovnik Innocent Zimurinda po pričevanjih iz prve roke 29. avgusta 2009 v Kalehu zavrnil izpustitev treh otrok izpod svojega poveljstva.

Po podatkih različnih virov je podpolkovnik Innocen Zimurinda pred združitvijo CNDP s FARDC novembra 2009 sodeloval v operaciji CNDP na območju Kiwanja, med katero je prišlo do pokola 89 civilistov, med katerimi so bili tudi ženske in otroci.

51 skupin zagovornikov človekovih pravic, ki delujejo v vzhodnem delu DR Kongo, je marca 2010 v spletni objavi obtožilo podpolkovnika Innocenta Zimurindo, da je odgovoren za več kršitev človekovih pravic med februarjem in avgustom 2007, med drugim umorov številnih civilistov, med katerimi so bili tudi ženske in otroci. Podpolkovnik Innocent Zimurinda je bil v tej objavi obtožen tudi odgovornosti za posilstvo številnih žensk in deklic.

Glede na izjavo posebnega predstavnika generalnega sekretarja za otroke v oboroženih spopadih z dne 21. maja 2010, je bil Innocent Zimurinda vpleten v samovoljno usmrtitev otrok vojakov, tudi med operacijo Kimia II.

V tej izjavi je navedeno tudi, da je onemogočil misiji ZN v DR Kongo (MONUC), da bi ugotovila, ali so med vojaki tudi otroci. Po mnenju strokovne skupine Odbora VSZN za sankcije v DR Kongo ima podpolkovnik Zimurinda neposredno in poveljniško odgovornost za novačenje otrok in zadrževanje otrok v enotah, ki jim poveljuje.

1. 12. 2010

(b)

Seznam subjektov iz členov 3, 4 in 5

Ime

Privzeto ime

Naslov

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, DR Kongo

Zasebna letalska družba s sedežem v Butembu.

Decembra 2008 BAL nima več operativne licence v DR Kongo.

Kisoni Kambale (umrl 5. julija 2007, s seznama umaknjen 24. aprila 2008) je svojo letalsko družbo uporabljal za prevoz zlata, hrane in orožja za FNI med Mongbwalum in Butembom. To pomeni „zagotavljanje pomoči“ nezakonitim oboroženim skupinam in posledično kršitev embarga na orožje iz resolucij VSZN 1493 (2003) in 1596 (2005).

29. 3. 2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, DR Kongo

Tel: +253-(0)99-983-784

Zlatarna v Butembu.

CONGOCOM je bil v lasti Kisonija Kambale (umrl 5. julija 2007, s seznama umaknjen 24. aprila 2008).

Kambale je pokupil skoraj celotno proizvodnjo zlata v okrožju Mongbwalu, ki je pod nadzorom FNI. Precejšnji prihodek FNI izvira iz davkov na proizvodnjo zlata. To pomeni „zagotavljanje pomoči“ nezakonitim oboroženim skupinam in posledično kršitev embarga na orožje iz resolucij VSZN 1493 (2003) in 1596 (2005).

29. 3. 2007

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma DR Kongo (CAGL ima pisarno tudi v Gisenyiu v Ruandi);

GLBC, PO Box 315, Goma, DR Kongo (GLBC ima pisarno tudi v Gisenyiu v Ruandi)

Decembra 2008 družba GLBC ni imela več nobenega letala z operativno licenco, čeprav je – sankcijam ZN navkljub – nekaj letal še vedno uporabljala.

Družbi CAGL in GLBC sta v lasti Douglasa MPAME, zoper katerega so bile v skladu z Resolucijo VSZN 1596 (2005) že izrečene sankcije. CAGL in GLBC sta bili uporabljeni za prevoz orožja in streliva, s čimer je bil kršen embargo na orožje iz resolucij VSZN 1493 (2003) in 1596 (2005).

29. 3. 2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

Podjetje, ki izvaža zlato, s sedežem v Kampali (direktorja: Rajendra Kumar Vaya in Hirendra M. Vaya).

Podjetje MACHANGA je kupovalo zlato v okviru rednega poslovanja s trgovci v DR Kongo, ki so tesno povezani z milicami. To pomeni „zagotavljanje pomoči“ nezakonitim oboroženim skupinam in posledično kršitev embarga na orožje iz resolucij VSZN 1493 (2003) in 1596 (2005).

29. 3. 2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Severni Kivu

Decembra 2008 je organizacija TPD še vedno delovala; podružnice je imela v več mestih v upravnih enotah Masisi in Rutshuru, vendar je njena dejavnost skoraj zamrla.

Vpletena v kršitev embarga na orožje z zagotavljanjem pomoči RCD-G, zlasti z dobavljanjem tovornjakov za prevoz orožja in vojakov ter prevoz orožja, ki je bilo na začetku leta 2005 razdeljeno delu prebivalstva v upravnih enotah Masisi in Rutshuru v Severnem Kivuju.

1. 11. 2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente Kampala, Uganda

Tel.: +256-41-533-578/9

Drugi naslov: PO Box 22709 Kampala, Uganda

Podjetje za izvoz zlata iz Kampale. (direktorja J. V. LODHIA, znan kot Chuni in njegov sin Kunal LODHIA).

Podjetje MACHANGA je kupovalo zlato v okviru rednega poslovanja s trgovci v DR Kongo, ki so tesno povezani z milicami. To pomeni „zagotavljanje pomoči“ nezakonitim oboroženim skupinam, in posledično kršitev embarga na orožje iz resolucij VSZN 1493 (2003) in 1596 (2005).

29. 3. 2007


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/43


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. novembra 2010

glede pomoči za stroške odstranitve in uničenja poginulih živali, najdenih v kmetijskih gospodarstvih v regiji Valoniji (Državna pomoč C 1/10 – Belgija)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7263)

(Besedilo v francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2010/789/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe (1),

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma (2),

po pozivu vsem zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (3),

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Komisija je na podlagi pritožbe, vložene 23. aprila 2007, sklenila uvesti preiskavo o domnevni državni pomoči za kritje stroškov odstranitve in uničenja poginulih živali, najdenih v kmetijskih gospodarstvih v regiji Valoniji.

(2)

Komisija je 2. julija 2007 belgijskim organom poslala dopis, v katerem je od njih zahtevala informacije o zadevnem ukrepu. Belgijski organi so informacije predložili z dopisom z dne 27. julija 2007, evidentiranim 3. avgusta 2007. Na zahtevo pristojnih belgijskih organov je 21. avgusta 2007 potekal tehnični sestanek. Po tem sestanku so navedeni organi 4. oktobra 2007 predložili dodatne informacije o zadevnem primeru.

(3)

Službe Komisije so Belgijo z dopisom z dne 10. septembra 2007 obvestile, da je bila shema pomoči vpisana v register nepriglašenih pomoči pod številko NN 56/07, ker je bil del sredstev očitno že izplačan.

(4)

Na zahtevo pristojnih belgijskih organov je 12. oktobra 2007 potekal drugi tehnični sestanek.

(5)

Službe Komisije so z dopisom z dne 25. oktobra 2007 belgijske organe pozvale k predložitvi dodatnih informacij. Ker v predpisanem roku odgovora niso prejele, so belgijskim organom 21. decembra 2007 poslale opomin, v katerem so določile nov rok za odgovor.

(6)

Ker službe Komisije odgovora na prvi opomin niso prejele v predpisanem roku, so 4. junija 2008 poslale nov opomin, v katerem so belgijske organe opozorile, da lahko v primeru neupoštevanja novega štiritedenskega roka za odgovor Komisija pošlje odredbo o predložitvi podatkov na podlagi člena 10(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (4). To obdobje se je izteklo 4. julija 2008. Komisija je zato 1. oktobra 2008 sprejela odločbo, s katero je od belgijskih organov zahtevala predložitev zadevnih informacij. V tej odločbi je od belgijskih organov zahtevala, naj ji med drugim pošljejo ustrezne informativne liste, določene z Uredbo Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (5), da bi tako ocenila pomoči, dodeljene po 31. januarju 2007.

(7)

Belgijski organi so nazadnje odgovorili z dopisom z dne 27. novembra 2008, dodatne informacije pa so poslali 5. decembra 2008. Vendar niso predložili informativnih listov v skladu z odločbo Komisije z dne 1. oktobra 2008.

(8)

Komisija je 27. januarja 2009 belgijskim organom poslala zahtevo za dodatne informacije. Ti so na zahtevo odgovorili z dopisom z dne 16. marca 2009, evidentiranim 19. marca 2009.

(9)

Komisija je Belgijo z dopisom z dne 14. januarja 2010 obvestila, da bo v zvezi s priglašeno pomočjo sprožila postopek iz člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Odločitev Komisije o sprožitvi postopka je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 15. julija 2010. Komisija je zainteresirane strani pozvala, naj predložijo pripombe o zadevnih ukrepih. Pripomb ni predložila nobena zainteresirana tretja oseba.

(10)

Belgijski organi so z dopisom z dne 19. februarja 2010 zaprosili za enomesečno podaljšanje roka za odgovor, ki ga je Komisija določila v dopisu z dne 14. januarja 2010. Komisija je z dopisom z dne 5. marca 2010 odobrila enomesečno podaljšanje roka za odgovor. Belgijski organi so se v dopisu z dne 12. marca 2010 končno odzvali na odločitev o sprožitvi postopka.

II.   OZADJE

II.1   Odločba Komisije – Zadeva NN 48/03

(11)

Med preiskavo Komisije se je jasno pokazalo, da se pritožba nanaša na izvajanje sheme pomoči, ki jo je Komisija 26. novembra 2003 odobrila v okviru državne pomoči NN 48/03 (ex N 157/03) z naslovom „Vodenje odstranitve in uničenja živalskih trupel s kmetijskih gospodarstev v regiji Valoniji“. Predmet zadeve je bila shema, ki so jo priglasili belgijski organi in v okviru katere je Belgija dodelila pomoč v obliki subvencioniranih storitev kmetijskim gospodarstvom za kritje vseh stroškov, povezanih z odstranitvijo, skladiščenjem, predelavo in uničenjem poginulih živali.

(12)

Za sprejetje odločbe o potrditvi obračuna in takojšnji začetek uporabe Smernic Skupnosti za državno pomoč za teste na TSE, poginule živali in klavnične odpadke (v nadaljnjem besedilu: Smernice TSE) (6)1. januarja 2004 so se belgijski organi zavezali spremeniti zadevno shemo. Spremembe so bile potrebne zaradi upoštevanja pogojev iz Smernic TSE, natančneje točke 29 Smernic. Ta točka določa, da lahko države članice dodelijo državno pomoč v višini do 100 % stroškov odstranitve poginulih živali in do 75 % stroškov uničenja trupov. Belgijska shema, kakor je bila priglašena, ni bila v skladu z navedeno določbo, saj je omogočala, da pomoč krije tudi 100 % stroškov uničenja trupov.

(13)

Zaradi preudarkov iz uvodnih izjav 11 in 12 so se belgijski organi zavezali (uvodni izjavi 33 in 34 odločbe Komisije v zadevi NN 48/03), da bodo shemo pomoči spremenili tako, da od 1. januarja 2004 pomoč, predvidena za kritje stroškov uničenja trupov, namesto 100 % krije največ 75 % upravičenih stroškov. Belgijski organi so se tudi zavezali, da bodo najpozneje do sredine decembra 2003 Komisiji poslali dokaze o sprejetih potrebnih spremembah sheme pomoči.

(14)

Komisija je na podlagi teh zavez shemo odobrila za pet let od 31. januarja 2002. To obdobje se je torej izteklo 31. januarja 2007.

II.2   Pritožba

(15)

Komisija je 23. aprila 2007 prejela pritožbo, v kateri je bila izražena domneva, da belgijski organi kršijo Smernice TSE, ker za odstranitev poginulih živali in uničenje trupov še naprej dodeljujejo pomoč, ki lahko znaša tudi 100 %.

III.   PODROBEN OPIS UKREPA

(16)

Zadevna shema pomoči se nanaša na regionalni ukrep za kritje vseh stroškov izvajanja storitev v zvezi z odstranitvijo, prevozom, skladiščenjem, predelavo in uničenjem poginulih živali s kmetijskih gospodarstev v regiji Valoniji.

(17)

Organizacijo in vodenje odstranjevanja trupov z navedenih gospodarstev so regionalni organi izvedli z oddajo javnega naročila storitev. Na podlagi splošnega razpisa za zbiranje ponudb, ki je bil na ravni Evropske unije objavljen z obvestilom o javnem naročilu storitev (7), je bilo to naročilo 31. januarja 2002 dodeljeno družbi S.A. RENDAC-UDES. Zadevno naročilo je bilo razdeljeno na tri ločene sklope za različne storitve, ki jih je bilo treba zagotoviti:

zbiranje živalskih trupov s kmetijskih gospodarstev in njihov prevoz v predelovalni obrat, po možnosti prek zbirnega centra ali vmesnega skladišča,

predelava živalskih trupov, ki se v celoti štejejo za snovi s specifičnim tveganjem, in odvoz odpadkov iz predelave do obratov za toplotno uničenje, ter

popolno uničenje odpadkov iz te predelave v ustreznih obratih.

(18)

Družba S.A. RENDAC-UDES je edina oddala ponudbo na ta javni razpis, in to za vse tri sklope. Naročilo je bilo tej družbi 31. januarja 2002 torej dodeljeno za obdobje petih let. Glede na podatke, ki so jih poslali belgijski organi, je bilo obdobje veljavnosti pogodbe podaljšano vsaj štirikrat: do 31. decembra 2007, do 31. decembra 2008, do 30. junija 2009 in nazadnje do prihodnje oddaje novega javnega naročila, ki naj bi po navedbah belgijskih organov veljalo za tretje četrtletje leta 2010.

(19)

Ta shema pomoči predvideva dodelitev pomoči kmetom. Belgijski organi so potrdili, da čeprav je pomoč dodeljena neposredno družbi S.A. RENDAC-UDEC kot izvajalcu storitev za stroške opravljenih storitev kmetom, se je v celoti prenesla na kmetovalce za poplačilo vseh stroškov, povezanih z različnimi postopki zbiranja, prevoza, skladiščenja, predelave in uničenja, ki bi jih morali brez sheme pomoči poravnati sami. Belgijski organi so še zatrdili, da so zneski, ki bili družbi S.A. RENDAC-UDES neposredno izplačani kot plačilo za opravljene storitve kmetom, v celoti in izključno ustrezali tržnim cenam opravljenih storitev.

(20)

Valonski urad za odpadke, ki deluje v okviru regionalnega ministrstva za okolje, je račune, ki jih je izstavila družba S.A. RENDAC-UDES, deloma plačal na pavšalni osnovi in deloma na podlagi specifikacij cen.

(21)

Belgijski organi so v okviru preučitve zadeve NN 48/03 potrdili, da se shema uporablja samo za poginule živali s kmetijskih gospodarstev v regiji Valoniji. Ne nanaša se na živalske trupe z živinskih sejmov ali klavnic.

IV.   ODLOČITEV KOMISIJE Z DNE 13. JANUARJA 2010

(22)

Komisija je v odločitvi z dne 13. januarja 2010 o sprožitvi postopka preiskave izrazila dvome o združljivosti sheme pomoči s pravili Evropske unije o državni pomoči. Natančneje, ugotovila je, da se lahko ukrepi v okviru zadevne sheme pomoči za kritje več kot 75 % stroškov uničenja trupov štejejo za nezdružljive s skupnim trgom na podlagi Smernic TSE in Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: Smernice 2007–2013) (8).

(23)

Poleg tega je Komisija, glede na to, da je shemo pomoči odobrila do 31. januarja 2007 na podlagi zavez belgijskih organov, ki bi morali shemo spremeniti tako, da bi se od 1. januarja 2004 upoštevali pogoji iz Smernic TSE, in da zadevni organi teh zavez niso izpolnili, ugotovila, da je bila pomoč, s katero naj bi se pokrilo več kot 75 % stroškov uničenja trupov, dodeljena nezakonito.

(24)

Komisija je zato na podlagi člena 4(4) Uredbe (ES) št. 659/1999 v povezavi s členom 16 te uredbe, ki se nanaša na zlorabo pomoči, sprožila formalni postopek preiskave in Belgijo pozvala k predložitvi pripomb.

V.   PRIPOMBE BELGIJE

(25)

Belgija je v odgovoru z dne 12. marca 2010 Komisijo obvestila, da bo poskrbela za izvedbo novega javnega naročila storitev. Po navedbah belgijskih organov bi morala biti posebna razpisna dokumentacija, ki naj bi urejala prihodnje javno naročilo storitev, dokončno pripravljena najpozneje 15. aprila 2010, veljala pa naj bi za tretje četrtletje leta 2010. Belgijski organi so medtem navedli, da je bilo javno naročilo storitev, oddano 31. januarja 2002, z aneksom podaljšano pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njegovi dodelitvi 31. januarja 2002.

(26)

Belgijski organi so še navedli, (i) da bo regija Valonija zahtevala uporabo načela de minimis za ureditev položaja kmetov v obdobju od 1. januarja 2004 do 30. junija 2008 in (ii) da bo najpozneje v treh mesecih od vsakega kmeta izterjala znesek v višini 25 % stroškov predelave in uničenja poginulih živali, izračunan za obdobje od 1. julija 2008 do datuma začetka veljavnosti prihodnjega javnega naročila.

(27)

Nazadnje so belgijski organi Komisijo obvestili, da bodo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1860/2004 z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju (9) zahtevali vračilo zneskov pomoči de minimis, ki so v triletnem obdobju presegli 3 000 EUR. Belgijski organi so še navedli, da naj bi bil najvišji dovoljeni znesek 3 000 EUR presežen pri 58 kmetijskih gospodarstvih.

VI.   OCENA UKREPA

VI.1   Obstoj pomoči v smislu člena 107(1) PDEU

(28)

V skladu s členom 107(1) PDEU je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.

(29)

Kar zadeva pomoč za kmete, so ti pogoji v obravnavanem primeru izpolnjeni. Zadevno pomoč dodeljujejo javni organi regije Valonije, pomeni pa prednost za kmete iz regije Valonije, ker odpravlja stroške odstranitve in uničenja trupov, ki bi jih morali nositi v običajnih okoliščinah.

(30)

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije je iz preprostega dejstva, da se z gospodarsko prednostjo, ki je podjetje drugače ne bi prejelo za običajno opravljanje svoje dejavnosti, mogoče sklepati, da obstaja tveganje izkrivljanja konkurence (10).

(31)

Šteje se, da pomoč, ki se dodeli podjetju, prizadene trgovino med državami članicami in izkrivlja konkurenco, če podjetje posluje na trgu, odprtem za trgovanje v Evropski uniji (11). V zadevnem sektorju obstaja obsežna trgovina znotraj Skupnosti. Ukrep bi lahko torej prizadel trgovino med državami članicami.

(32)

Glede na zgoraj navedeno je jasno, da so izpolnjeni pogoji iz člena 107(1) PDEU, razen pri pomočeh, za katere se uporablja zakonodaja de minimis.

VI.1.1   Zakonodaja de minimis

(33)

Belgijski organi so večkrat navedli, da so uporabili pravila de minimis, ki se uporabljajo v kmetijskem sektorju. Upoštevni uredbi, ki sta se uporabljali ob dodelitvi pomoči, sta Uredba (ES) št. 1860/2004 in Uredba Komisije (ES) št. 1535/2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (12), s katero je bila razveljavljena Uredba (ES) št. 1860/2004.

(34)

Za pomoči, ki bi izpolnjevale pogoje za uporabo Uredbe (ES) št. 1860/2004 ali Uredbe (ES) št. 1535/2007, se bo štelo, da ne izpolnjujejo vseh meril iz člena 107(1) PDEU.

(35)

Kljub temu je treba pojasniti, da se v skladu s členom 3(7) Uredbe (ES) št. 1535/2007 poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegla intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije. Ta določba se uporablja v tem primeru: pomoč de minimis (znašala naj bi 25 % stroškov uničenja trupov, ki bi jih morali kriti kmetje) se ne sme kumulirati s preostalimi 75 %, ki se v skladu z ureditvijo Evropske unije (točka 133 Smernic 2007–2013 v povezavi s členom 16(1)(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (13)) lahko štejejo za združljive s členom 107(3)(c) PDEU

(36)

Po drugi strani se glede na ureditev v Uredbi (ES) št. 1860/2004 zdi, da tako kumuliranje pomoči de minimis z zneski, ki znašajo 75 % stroškov uničenja trupov, ni bilo izključeno. To je mogoče sklepati na podlagi uvodne izjave 7 v Uredbi (ES) št. 1860/2004, v skladu s katero „pravilo de minimis ne posega v možnost podjetij, da lahko za isti projekt prejmejo državno pomoč, ki jo odobri Komisija ali ki je zajeta z uredbo o skupinski izjemi“. Pri tem je treba spoštovati pogoje za uporabo Uredbe, zlasti najvišji dovoljeni znesek pomoči 3 000 EUR, tako da vsaka pomoč, ki preseže prag 3 000 EUR, ne more biti deležna ugodnosti iz Uredbe (ES) št. 1860/2004, in to za celotni znesek pomoči. V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1535/2007 naj bi bila taka kumulacija mogoča še največ šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, to je do 30. junija 2008. Po tem datumu se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1535/2007.

VI.2   Zakonitost pomoči

(37)

Shema pomoči, ki jo je Komisija odobrila pod številko zadeve NN 48/03, je bila priglašena in odobrena za obdobje od 31. januarja 2003 do 31. januarja 2007. Vendar Komisija ugotavlja, da je Belgija shemo pomoči uporabljala tudi po 1. februarju 2007, ne da bi jo v skladu s členom 108(3) PDEU priglasila Komisiji. Shema pomoči je torej po 1. februarju 2007 postala nezakonita državna pomoč.

VI.3   Združljivost pomoči

(38)

V skladu s členom 107(3)(c) PDEU se lahko za združljivo z notranjim trgom šteje pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi.

(39)

Zadevna shema se uporablja za dodelitev pomoči v obliki subvencioniranih storitev, in sicer za kritje vseh stroškov, povezanih z odstranitvijo, skladiščenjem, predelavo in uničenjem poginulih živali s kmetijskih gospodarstev v regiji Valoniji.

(40)

Kar zadeva obdobje od 31. januarja 2002 do 31. decembra 2003, je bilo v odločbi Komisije v zadevi NN 48/03 ugotovljeno, da bi se lahko za shemo uporabilo odstopanje iz člena 107(3)(c) PDEU. Vendar so se belgijski organi za obdobje po 1. januarju 2004, kot je bilo že pojasnjeno, zavezali, da bodo priglašeno shemo pomoči spremenili, da bi jo uskladili s Smernicami TSE, kot so se uporabljale od 1. januarja 2004. Med drugim so belgijski organi morali zagotoviti, da bo pomoč krila največ 75 % stroškov uničenja trupov (preostale stroške bo moral kriti kmet sam), in Komisiji najpozneje do sredine decembra 2003 poslati dokaze o sprejetih potrebnih spremembah sheme pomoči.

(41)

Ta zahteva je bila naložena v Smernicah TSE, ki so bile takrat veljavna zakonodaja. Točka 29 Smernic TSE je določala:

„29.

Od 1. januarja 2004 lahko države članice dodelijo državne pomoči, ki lahko znašajo največ 100 % stroškov odstranitve poginulih živali, ki jih je treba uničiti, in največ 75 % stroškov uničenja teh trupov; […]“.

(42)

V točkah 30 in 31 Smernic TSE je bila določena izjema od pravila, v skladu s katero lahko pomoč krije največ 75 % stroškov uničenja poginulih živali:

„30.

Druga možnost držav članic je, da dodelijo državne pomoči v višini do 100 % stroškov odstranitve in uničenja trupov, če se pomoč financira s prelevmani ali obveznimi prispevki za financiranje uničenja teh trupov, vendar morajo biti ti prelevmani in prispevki omejeni na sektor mesa in veljati samo zanj.

31.

Države članice lahko dodelijo državne pomoči v višini do 100 % stroškov odstranitve in uničenja poginulih živali, če zanje velja obveznost testiranja na TSE.“

(43)

Treba je navesti, da belgijski organi v okviru preučitve zadeve NN 48/03 niso nikoli trdili, da se lahko uporabi ena od teh izjem.

(44)

Smernice TSE so bile razveljavljene 1. januarja 2007, kot je določala točka 194(c) Smernic 2007–2013. V skladu s točko 134 Smernic 2007–2013 Komisija razglasi državno pomoč v zvezi s testiranjem TSE in poginulimi živalmi za združljivo s členom 108(3)(c) PDEU, če izpolnjuje vse pogoje iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1857/2006.

(45)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1857/2006 ne vpliva na vsebino ocene pomoči, dodeljene za odstranitev in uničenje poginulih živali. Enako kot v Smernicah TSE je v členu 16(1)(d) Uredbe določeno, da se za združljivo z notranjim trgom šteje pomoč v višini do 100 % stroškov odstranitve poginulih živali in do 75 % stroškov uničenja trupov. V členu 16(1)(e) in (f) je povzeta možnost odstopanja od zgornje meje 75 %, tako da lahko pomoč znaša 100 %, v naslednjih primerih: (i) če je pomoč financirana s pristojbinami ali obveznimi prispevki, namenjenimi financiranju uničenja takih trupov, pod pogojem, da so take pristojbine ali prispevki omejeni in neposredno naloženi v sektorju mesa; ali (ii) če za poginule živali velja obveznost testiranja na TSE.

(46)

Ker nova ureditev (Smernice 2007–2013 in Uredba (ES) št. 1857/2006) ni prinesla vsebinskih sprememb v primerjavi s prejšnjo (Smernice TSE), bi morala biti ocena zadeve z vidika zadevnih pravil Evropske unije enaka za celotno zadevno obdobje (to je od 1. januarja 2004 do danes).

(47)

Kot je že bilo poudarjeno, so se belgijski organi v okviru preučitve zadeve NN 48/03 zavezali, da bodo shemo pomoči spremenili tako, da od 1. januarja 2004 pomoč, predvidena za kritje stroškov uničenja trupov, ne bo presegla 75 % teh stroškov. Vendar belgijski organi med preučitvijo tega primera niso zanikali, da shema pomoči ni bila spremenjena tako, kot so se zavezali.

(48)

Poleg tega so belgijski organi v okviru te zadeve večkrat navedli (na primer v dopisu z dne 27. novembra 2008), da se lahko druga od izjem, navedenih v uvodni izjavi 42, dejansko uporabi in da lahko pomoč krije do 100 % stroškov uničenja trupov. Po navedbah teh organov je izjema upravičena, ker je bilo treba teste na TSE obvezno izvesti za vse poginule živali (točka 31 Smernic TSE in člen 16(1)(f) Uredbe (ES) št. 1857/2006). Vendar dokazi v podporo tej trditvi niso bili predloženi.

(49)

Belgija je svojo trditev v glavnem utemeljila z navedbo, da mora te teste obvezno izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (14). Vendar se s to utemeljitvijo ni mogoče strinjati. Na podlagi navedene uredbe morajo namreč valonski organi poginule živali testirati na TSE ob upoštevanju naslednjih pogojev:

med 1. julijem 2001 in 31. decembrom 2008 vse govedo, starejše od 24 mesecev, ki je poginilo na kmetijskem gospodarstvu, in

od 1. januarja 2009 vse govedo, starejše od 48 mesecev, ki je poginilo na kmetijskem gospodarstvu. Kljub vsemu se lahko država članica odloči, da bo še naprej testirala mlajše govedo, staro od 24 do 48 mesecev.

(50)

Zato je testiranje obvezno samo za živali, ki dosežejo določeno starost (24 mesecev za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2008 in 48 mesecev po tem datumu). Kar je še pomembneje, ta obveznost velja samo za govedo. Za druge živalske vrste, ki poginejo na kmetijskem gospodarstvu (prašiči, konji, perutnina itd.), testiranje na TSE ni obvezno. Iz podatkov, ki so jih predložili belgijski organi (dopis z dne 27. novembra 2008), je razvidno, da število trupov, za katere bi se morda lahko uporabila ta izjema v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena, pomeni manj kot 20–25 % vseh stroškov, nastalih pri obravnavi poginulih živali v okviru naročila storitev. Zato je mogoče za združljive razglasiti samo stroške, ki so strogo povezani z obveznostjo testiranja na TSE, kot je določena z Uredbo (ES) št. 999/2001, če je mogoče te stroške natančno količinsko opredeliti.

(51)

Komisija še ugotavlja, da se prva izjema, na podlagi katere se lahko do 100 % stroškov odstranitve in uničenja trupov krije s prelevmani in obveznimi prispevki v sektorju mesa, v obravnavanem primeru ne uporablja. Belgijski organi se niso nikoli sklicevali na uporabo te izjeme, niti niso dokazali kakega elementa v zvezi s tem.

(52)

Komisija na podlagi navedenega sklepa zaključuje, da ukrepi iz zadevne sheme pomoči za kritje več kot 75 % stroškov uničenja trupov niso združljivi z notranjim trgom na podlagi Smernic TSE ali Smernic 2007–2013, razen pri stroških, ki so neposredno povezani z odstranjevanjem trupov živali, za katere velja obvezno testiranje na TSE.

(53)

Glede na to, da je Komisija shemo pomoči do 31. januarja 2007 odobrila na podlagi zavez belgijskih organov, ki bi morali shemo spremeniti tako, da bi se od 1. januarja 2004 upoštevali pogoji iz Smernic TSE, in da teh zavez navedeni organi niso izpolnili, Komisija še ugotavlja, da je bila pomoč, dodeljena za kritje več kot 75 % stroškov uničenja trupov, dodeljena nezakonito, vsaj kar zadeva pomoči, ki ne pomenijo nadomestila za obveznost testiranja na TSE.

(54)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 je treba od upravičencev izterjati nezakonito dodeljeno državno pomoč, ki je nezdružljiva z notranjim trgom. Cilj je dosežen, ko upravičenci oziroma podjetja, ki so dejansko prejela zadevno pomoč, to pomoč povrnejo, po potrebi skupaj z zamudnimi obrestmi.

(55)

Ta sklep je treba izvajati takoj, zlasti kar zadeva izterjavo vseh posamičnih pomoči, dodeljenih v okviru sheme pomoči, razen pomoči za posebne projekte, ki so ob dodelitvi pomoči izpolnjevali vse pogoje iz uredbe de minimis ali uredbe o skupinskih izjemah na podlagi členov 1 in 2 Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (15), ali pogoje iz sheme pomoči, ki jo je odobrila Komisija

VII.   ZAKLJUČKI

(56)

Komisija ugotavlja, da je Belgija nezakonito izvajala zadevno pomoč in s tem kršila člen 108(3) PDEU. Ker je pomoč delno nezdružljiva s notranjim trgom, jo mora Belgija prenehati izvajati in od upravičencev izterjati že nezakonito dodeljene zneske –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Državna pomoč, ki jo Belgija izvaja v korist kmetov iz regije Valonije za kritje stroškov odstranjevanja in uničenja trupov poginulih živalih, najdenih v kmetijskih gospodarstvih regije Valonije, je deloma nezdružljiva z notranjim trgom.

2.   Z notranjim trgom je združljiv samo del pomoči, ki pomeni neposredno nadomestilo za obveznost kmetov, da izvedejo teste TSE v skladu z Uredbo (ES) št. 999/2001, če je mogoče te stroške natančno določiti.

Člen 2

Belgija mora odpraviti shemo pomoči iz člena 1.

Člen 3

Zneski, izplačani v okviru sheme pomoči iz člena 1 tega sklepa, niso pomoči v smislu Pogodbe, če so ob dodelitvi izpolnjevali pogoje iz takrat veljavne uredbe, sprejete na podlagi člena 2 Uredbe (ES) št. 994/98.

Člen 4

Posamične pomoči, dodeljene v okviru sheme iz člena 1 tega sklepa, ki so ob dodelitvi izpolnjevale pogoje iz uredbe, sprejete na podlagi člena 1 Uredbe (ES) št. 994/98, ali iz katere koli druge odobrene sheme pomoči, so združljive z notranjim trgom do največje intenzivnosti, ki se uporablja za to vrsto pomoči.

Člen 5

1.   Glede na člen 1(2), člen 3 in člen 4 Belgija sprejme vse potrebne ukrepe, da od upravičencev izterja nezdružljivo pomoč iz člena 1, ki jim je že bila nezakonito dodeljena.

2.   Izterjava se izvrši takoj in v skladu s postopki nacionalne zakonodaje, če ti omogočajo takojšnjo in učinkovito izvršbo tega sklepa. Pomoč, ki jo je treba vrniti, vključuje obresti, izračunane od datuma, ko je bila dana na razpolago prejemnikom, do datuma njenega vračila. Obresti se izračunajo na podlagi referenčne obrestne mere, ki se uporablja za izračun ekvivalenta dotacije regionalnih pomoči.

Člen 6

Belgija v dveh mesecih od uradnega obvestila o tem sklepu Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za uskladitev s tem sklepom.

Belgija Komisijo sproti obvešča o napredku nacionalnih ukrepov, sprejetih za izvajanje tega sklepa, do dokončne izterjave pomoči iz člena 1. Na zahtevo Komisije takoj predloži vse informacije o že sprejetih in načrtovanih ukrepih za uskladitev s tem sklepom ter podrobne podatke o zneskih pomoči in obrestih, ki jih je že izterjala od upravičencev.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo.

V Bruslju, 17. novembra 2010

Za Komisijo

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 87 in 88 Pogodbe ES postala člen 107 oziroma člen 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Oba sklopa določb sta vsebinsko enaka. V tej odločitvi je treba sklicevanje na člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije razumeti kot sklicevanje na člena 87 in 88 Pogodbe ES, kadar je to primerno.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL C 191, 15.7.2010, str. 12.

(4)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(5)  UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

(6)  UL C 324, 24.12.2002, str. 2.

(7)  UL S 156, 16.8.2001.

(8)  UL C 319, 27.12.2006, str. 1.

(9)  UL L 325, 28.10.2004, str. 4.

(10)  Sodba Sodišča z dne 17. septembra 1980 v zadevi Philip Morris Holland BV proti Komisiji Evropskih skupnosti (C-730/79, Recueil, str. 2671).

(11)  Glej zlasti sodbo Sodišča z dne 13. julija 1988 v zadevi Francoska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti (C-102/87, Recueil, str. 4067).

(12)  UL L 337, 21.12.2007, str. 35.

(13)  UL L 358, 16.12.2006, str. 3.

(14)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(15)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/50


SKLEP KOMISIJE

z dne 15. decembra 2010

o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2009, 1. septembra 2009, 1. oktobra 2009, 1. novembra 2009, 1. decembra 2009 in 1. januarja 2010 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi

(2010/790/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 336 Pogodbe,

ob upoštevanju kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh skupnosti, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti drugega odstavka člena 13 Priloge X h kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (EU) št. 768/2010 (2) so bili na podlagi prvega odstavka člena 13 Priloge X h kadrovskim predpisom določeni korekcijski koeficienti, ki se od 1. julija 2009 uporabljajo za osebne prejemke, ki se v valuti države napotitve izplačajo uradnikom, začasnim uslužbencem in pogodbenim uslužbencem Evropske unije, ki delajo v tretji državi.

(2)

V skladu z drugim odstavkom člena 13 Priloge X h kadrovskim spremembam je treba od 1. avgusta 2009, 1. septembra 2009, 1. oktobra 2009, 1. novembra 2009, 1. decembra 2009 in 1. januarja 2010 prilagoditi nekatere od teh korekcijskih koeficientov, potem ko se je v nekaterih tretjih državah, ob upoštevanju statističnih podatkov, ki so na voljo Komisiji, razlika med življenjskimi stroški, izmerjena na podlagi korekcijskega koeficienta in ustreznega menjalnega tečaja, povečala za več kot 5 % od zadnje določitve ali prilagoditve korekcijskih koeficientov –

SKLENILA:

Člen 1

Korekcijski koeficienti za osebne prejemke, ki se uradnikom, pogodbenim uslužbencem in začasnim uslužbencem Evropske unije, ki delajo v tretji državi, izplačujejo v valuti države napotitve, se prilagodijo za nekatere države, ki so navedene v Prilogi. Slednja vsebuje šest mesečnih razpredelnic, v katerih so navedene zadevne države in datumi začetka nadaljnje uporabe za vsako od teh držav (1. avgust 2009, 1. september 2009, 1. oktober 2009, 1. november 2009, 1. december 2009 in 1. januar 2010).

Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za izračun teh osebnih prejemkov, so določeni v skladu z izvedbenimi določbami finančne uredbe in ustrezajo različnim datumom iz prvega odstavka.

Člen 2

Ta sklep začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Catherine ASHTON

Podpredsednica


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  UL L 228, 31.8.2010, str. 1.


PRILOGA

AVGUST 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete

avgust 2009

Menjalni tečaj

avgust 2009 (1)

Korekcijski koeficienti

avgust 2009 (2)

Eritreja (3)

11,28

21,6903

52,0

Gruzija

1,919

2,3805

80,6

Gana (4)

1,009

2,0935

48,2

Indonezija (Džakarta) (5)

10 091

13 989,6

72,1

Indonezija (Banda Aceh) (6)

7 989

13 989,6

57,1

Liberija (4)

1,265 USD

1,4053 USD

90,0

Moldavija

9,558

15,9211

60,0

Črna gora

0,6456

1

64,6

Srbija (Beograd) (4)

65,28

93,045

70,2

Sudan (Kartum) (7)

1,93

3,55881

54,2


SEPTEMBER 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete

september 2009

Menjalni tečaj

september 2009 (8)

Korekcijski koeficienti

september 2009 (9)

Egipt (11)

3,272

7,9632

41,1

Gambija (12)

24,07

38,05

63,3

Gvineja (Conakry)

4 456

6 793,48

65,6

Kazahstan (Astana) (11)

154,2

215,54

71,5

Sierra Leone

3 745

5 088,7

73,6

Sudan (Kartum) (10)

2,035

3,63297

56,0

Vzhodni Timor (13)

1,008 USD

1,4364 USD

70,2

Venezuela (14)

2,94

3,08826

95,2


OKTOBER 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete

oktober 2009

Menjalni tečaj

oktober 2009 (15)

Korekcijski koeficienti

oktober 2009 (16)

Albanija

89,99

134,994

66,7

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (18)

39,56

61,4321

64,4

Avstralija (18)

1,693

1,669

101,4

Kambodža

4 435

6 186,5

71,7

Hrvaška

6,345

7,2708

87,3

Eritreja (17)

12,34

22,4703

54,9

Gvineja Bissau

644,7

655,957

98,3

Mali

593,6

655,957

90,5

Nova Kaledonija

141,4

119,332

118,5

Uganda

1 965

2 839,77

69,2

Demokratična republika Kongo (Kinšasa) (19)

1,663 USD

1,45490 USD

114,3

Šrilanka (18)

107,3

169,169

63,4

Tadžikistan

3,715

6,3745

58,3

Tanzanija

1 287

1 894,85

67,9

Tajska

28,36

48,906

58,0

Turčija (19)

1,742

2,168

80,4

Ukrajina

7,579

11,746

64,5

Zambija (19)

3 830

6 820,88

56,2


NOVEMBER 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete

november 2009

Menjalni tečaj

november 2009 (20)

Korekcijski koeficienti

november 2009 (21)

Alžirija

74,7

107,642

69,4

Egipt (23)

3,544

8,26565

42,9

Indonezija (Banda Aceh) (22)

8 536

14 188,1

60,2

Izrael

5,351

5,5483

96,4

Kazahstan (Almaty)

172

226,55

75,9

Kazahstan (Astana) (23)

162,9

226,55

71,9

Kirgizistan

48,82

64,4757

75,7

Laos (25)

9 584

12 734

75,3

Libanon

1 638

2 229,29

73,5

Nepal (25)

79,66

111,64

71,4

Rusija

40,41

43,1957

93,6

Čad

751,4

655,957

114,6

Venezuela (24)

3,172

3,17543

99,9


DECEMBER 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete

december 2009

Menjalni tečaj

december 2009 (26)

Korekcijski koeficienti

december 2009 (27)

Saudova Arabija

4,174

5,5885

74,7

Kongo (Brazzaville)

725

655,957

110,5

Kuba

1,105 USD

1,4918 USD

74,1

Eritreja (28)

13,43

22,8273

58,8

Gambija (31)

25,54

40,1

63,7

Gana (29)

1,069

2,155

49,6

Gvatemala

8,18

12,3745

66,1

Haiti

60,46

64,591

93,6

Salomonovi otoki

10,68

11,7695

90,7

Indija

38,84

69,5925

55,8

Liberija (29)

1,38 USD

1,4918 USD

92,5

Madagaskar

2 140

2 907,57

73,6

Malezija

3,289

5,0587

65,0

Malavi

158,9

213,936

74,3

Paragvaj

4 341

7 186,56

60,4

Demokratična republika Kongo (Kinšasa) (32)

1,772 USD

1,4918 USD

118,8

Srbija (Beograd) (29)

69,83

94,412

74,0

Sudan (Kartum) (30)

2,19

3,52542

62,1

Surinam

1,92

4,18

45,9

Turčija (32)

1,831

2,283

80,2

Vietnam

12 873

29 495,2

43,6

Zambija (32)

4 038

6 974,14

57,9


JANUAR 2010

Kraj napotitve

Ekonomske paritete

januar 2010

Menjalni tečaj

januar 2010 (33)

Korekcijski koeficienti

januar 2010 (34)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (38)

37,26

61,447

60,6

Argentina

3,219

5,4559

59,0

Avstralija (38)

1,596

1,6036

99,5

Etiopija

14,33

18,2782

78,4

Indonezija (Džakarta) (35)

9 550

13 511,5

70,7

Islandija

144,5

180,96

79,9

Kosovo (Priština)

0,5854

1

58,5

Laos (39)

8 875

12 174

72,9

Libija

1,018

1,7683

57,6

Nepal (39)

74

107,83

68,6

Niger

593,3

655,957

90,4

Samoa

2,891

3,61939

79,9

Šrilanka (38)

114,1

163,139

69,9

Vzhodni Timor (36)

1,083 USD

1,4338 USD

75,5

Venezuela (37)

3,357

3,0788

109,0


(1)  1 EUR = x enot v nacionalni valuti (razen USD: za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, DR Kongo, Vzhodni Timor).

(2)  Bruselj = 100.

(3)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: avgusta, oktobra in decembra.

(4)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: avgusta in decembra.

(5)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: avgusta 2009 in januarja 2010.

(6)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: avgusta in novembra.

(7)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: avgusta, septembra in decembra.

(8)  1 EUR = x enot v nacionalni valuti (razen USD: za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, DR Kongo, Vzhodni Timor).

(9)  Bruselj = 100.

(10)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: avgusta, septembra in decembra.

(11)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: septembra in novembra.

(12)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: septembra in decembra.

(13)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: septembra 2009 in januarja 2010.

(14)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: septembra in novembra 2009 ter januarja 2010.

(15)  1 EUR = x enot v nacionalni valuti (razen USD: za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, DR Kongo, Vzhodni Timor).

(16)  Bruselj = 100.

(17)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: avgusta, oktobra in decembra.

(18)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: oktobra 2009 in januarja 2010.

(19)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: oktobra in decembra.

(20)  1 EUR = x enot v nacionalni valuti (razen USD: za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, DR Kongo, Vzhodni Timor).

(21)  Bruselj = 100.

(22)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: avgusta in novembra.

(23)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: septembra in novembra.

(24)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: septembra in novembra 2009 ter januarja 2010.

(25)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: novembra 2009 in januarja 2010.

(26)  1 EUR = x enot v nacionalni valuti (razen USD: za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, DR Kongo, Vzhodni Timor).

(27)  Bruselj = 100.

(28)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: avgusta, oktobra in decembra.

(29)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: avgusta in decembra.

(30)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: avgusta, septembra in decembra.

(31)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: septembra in decembra.

(32)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: oktobra in decembra.

(33)  1 EUR = x enot v nacionalni valuti (razen USD: za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, DR Kongo, Vzhodni Timor).

(34)  Bruselj = 100.

(35)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: avgusta 2009 in januarja 2010.

(36)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: septembra 2009 in januarja 2010.

(37)  Koeficient za ta kraj se prilagodi trikrat: septembra in novembra 2009 ter januarja 2010.

(38)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: oktobra 2009 in januarja 2010.

(39)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: novembra 2009 in januarja 2010.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/55


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. decembra 2010

o določitvi seznama proizvodov iz drugega pododstavka točke III(1) Priloge XII k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

(prenovitev)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 8434)

(2010/791/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in še zlasti točke (b)(i) člena 121 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 88/566/EGS z dne 28. oktobra 1988 o določitvi seznama proizvodov iz drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 (2) je bila bistveno spremenjena (3). Ker so potrebne dodatne spremembe, jo je treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Uredba (ES) št. 1234/2007 določa načelo, da se izraza „mleko“ in „mlečni proizvodi“ ne smeta uporabljati samo za mlečne proizvode, opisane v točki II Priloge XII k Uredbi. To načelo izjemoma ne velja za poimenovanje proizvodov, katerih prava narava je poznana zaradi tradicionalne uporabe in/ali kadar je jasno, da se poimenovanje uporablja za opis značilne kakovosti proizvoda.

(3)

Države članice morajo uradno sporočiti Komisiji okvirne sezname proizvodov, za katere menijo, da na njihovem ozemlju izpolnjujejo pogoje za zgoraj navedeno izjemo. Na podlagi okvirnih seznamov, ki so jih sporočile države članice, je treba sestaviti seznam teh proizvodov. Navedeni seznam mora vključevati imena ustreznih proizvodov glede na njihovo tradicionalno uporabo v različnih jezikih Unije, tako da bi bila ta imena uporabna v vseh državah članicah, če izpolnjujejo določbe Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o usklajevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (4).

(4)

Ta seznam se lahko dopolnjuje v skladu s členom 121(b)(i) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(5)

Po pristopih k Evropski uniji leta 2004 in 2007 so nekatere nove države članice predložile sezname proizvodov za katere menijo, da na njihovih ozemljih izpolnjujejo merila za zgoraj navedeno izjemo. Seznam v Prilogi I k temu sklepu bi bilo treba dopolniti tako, da se vključijo imena proizvodov iz novih držav članic, v ustreznih jezikih, ki bi lahko uporabile izjemo.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Proizvodi, ki na ozemlju Unije ustrezajo proizvodom, navedenim v drugem pododstavku točke III(1) Priloge XII k Uredbi (ES) št. 1234/2007, so našteti v Prilogi I k temu sklepu.

Člen 2

Odločba 88/566/EGS se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se štejejo kot sklicevanja na ta sklep in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 310, 16.11.1988, str. 32.

(3)  Glej Prilogo II.

(4)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.


PRILOGA I

Seznam proizvodov po drugem pododstavku točke III(1) Priloge XII k Uredbi (ES) št. 1234/2007

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

izraz »… fromage«

uporabljen za opis desertov, proizvedenih na osnovi sadja, ki ne vsebujejo mleka ali mlečnih proizvodov ali njihovih nadomestkov (na primer citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

izraza „Cream …“ ali „Milk …“

uporabljena za opis alkoholnih pijač, ki ne vsebujejo mleka ali drugih mlečnih proizvodov ali njihovih nadomestkov (na primer cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

s kremo polnjeni piškoti (na primer custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, itd.)

 

s kremo polnjeni bonboni ali čokolada (na primer peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut in drugi podobni proizvodi iz sadja, jedrc in zelenjave, kjer izraz „creamed/kremni“ opisuje značilno teksturo proizvoda

 

Cream of tartar

 

Cream or creamed soups (na primer cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken itd.)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

razne vrste namazov iz jedrc (na primer arašidno maslo)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (na primer lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

izraz «Crème …»

uporabljen za opis juhe, ki ne vsebuje mleka ali drugih mlečnih proizvodov ali njihovih nadomestkov (na primer crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, itd.)

 

izraz «Crème …»

uporabljen za opis alkoholnih pijač, ki ne vsebujejo mleka ali drugih mlečnih proizvodov ali njihovih nadomestkov (na primer crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, itd.)

 

izraz «Crème …»

uporabljen za opis gotovih oziroma pripravljenih mesnih proizvodov (na primer perutninska jetrna krema, cream pâté itd.)

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses

 

Crème de pruneaux, crème de marron (krema iz drugih koščičastih plodov)

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek

 

Gyümölcssajt (pl. birsalmasajt)

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

Kokosmelk

 

izraz „… crème”

uporabljen v opisu juhe, ki ne vsebuje mleka ali drugih mlečnih proizvodov ali njihovih nadomestkov (na primer groentencrème, tomatencrème, aspergecrème itd.)

 

izraz „… crème”

uporabljen v opisu alkoholnih pijač, ki ne vsebujejo mleka ali drugih mlečnih proizvodov ali njihovih nadomestkov (na primer cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème itd.)

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost

 

Smördeg


PRILOGA II

Razveljavljena odločba z njeno spremembo

Odločba Komisije 88/566/EGS

(UL L 310, 16.11.1988, str. 32).

Odločba Komisije 98/144/ES

(UL L 42, 14.2.1998, str. 61).


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Odločba 88/566/EGS

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/60


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. decembra 2010

o podaljšanju prehodnega obdobja v zvezi s pridobitvijo kmetijskega zemljišča na Madžarskem

(Besedilo velja za EGP)

(2010/792/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti točke 2 poglavja 3 Priloge X k Aktu,

ob upoštevanju prošnje, ki jo je vložila Madžarska,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Aktu o pristopu iz leta 2003 je določeno, da sme Madžarska v skladu s pogoji, določenimi v Aktu, še sedem let po pristopu do 30. aprila 2011 ohraniti v veljavi prepovedi, na podlagi katerih fizične osebe, ki niso rezidenti ali državljani Madžarske, ali pravne osebe ne smejo pridobiti kmetijskega zemljišča. Gre za začasno izjemo od prostega pretoka kapitala, ki je zagotovljen s členi 63 do 66 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Prehodno obdobje se sme podaljšati le za nadaljnja tri leta.

(2)

Madžarska je 10. septembra 2010 zaprosila za podaljšanje prehodnega obdobja v zvezi s pridobitvijo kmetijskega zemljišča za tri leta.

(3)

Glavni razlog za prehodno obdobje je bila potreba po varovanju družbenoekonomskih razmer kmetijskih dejavnosti po uvedbi enotnega trga in prehodu na skupno kmetijsko politiko na Madžarskem. Namen prehodnega obdobja je bil zlasti odpraviti pomisleke glede možnega vpliva na kmetijski sektor, ki bi ga lahko imela liberalizacija pridobitve kmetijskih zemljišč zaradi začetnih znatnih razlik v cenah zemljišč in prihodkih v primerjavi z Avstrijo, Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Portugalsko, Španijo, Švedsko in Združenim kraljestvom (v nadaljnjem besedilu: EU-15). Poleg tega je bilo prehodno obdobje zasnovano, da bi olajšalo proces privatizacije in vračila kmetijskih zemljišč kmetovalcem; Komisija je že v poročilu z dne 16. julija 2008 o Pregledu prehodnih ukrepov za pridobitev kmetijskih nepremičnin, določenih v Pristopni pogodbi iz leta 2003 (v nadaljnjem besedilu: vmesni pregled), poudarila, kako pomembno je, da se ta politika konča do konca predvidenega prehodnega obdobja (1).

(4)

Kljub vse večjemu zbliževanju cen zemljišč na Madžarskem s prevladujočimi cenami v EU-15 po pristopu Madžarske k Evropski uniji pa glede na informacije, ki jih je predložila Madžarska, še vedno obstaja 3- do 20-kratna razlika pri povprečnih cenah zemljišč. Čeprav popolno zbližanje cen zemljišč ni bilo niti pričakovano niti ni veljalo za potreben pogoj za končanje prehodnega obdobja, lahko opazne razlike v cenah med Madžarsko in EU-15 še vedno ovirajo nemoten napredek pri zbliževanju cen. Podobno se je razkorak med prihodki kmetijskih delavcev in kmetovalcev na Madžarskem ter prihodkom v EU-15 zmanjšal, a še vedno obstaja. Poleg tega je po podatkih urada Eurostat nedavna svetovna finančna in gospodarska kriza razmeroma močno prizadela kmetijski sektor Madžarske, saj je bil na Madžarskem leta 2009 upad realnega kmetijskega prihodka na delavca največji v Uniji (za približno 30 odstotkov, medtem ko je ustrezni prihodek v Uniji povprečno upadel za približno 12 odstotkov). Nižjemu prihodku so se pridružili slabši kreditni pogoji v primerjavi s pogoji v večini držav EU-15, tako glede nominalnih obresti kot tudi obsega kredita, ki je na voljo kmetovalcem. Finančna in gospodarska kriza je bila tudi ovira za večjo prisotnost novih finančnih institucij iz EU-15, ki je bila pričakovana po pristopu Madžarske k Evropski uniji.

(5)

Čeprav je bil med prehodnim obdobjem pri procesu vračila zemljišč dosežen napredek, proces še ni končan zaradi težav, ki so se pojavile zlasti po letu 2008. Podoben trend je mogoče opaziti tudi v zvezi s privatizacijo kmetijskih zemljišč. Pomanjkanje gotovosti glede lastniških pravic kot tudi premalo razvite kreditne in zavarovalniške možnosti za kmetovalce so dodatno oslabile madžarski trg kmetijskih zemljišč ter še vedno ovirajo njegovo pravilno delovanje.

(6)

Glede na navedeno se lahko pričakuje – kar predvidevajo tudi madžarske oblasti – da bo konec omejitev s 1. majem 2011 pomenilo pritisk na cene zemljišč na Madžarskem. Poleg tega bi bilo ob upoštevanju velikega števila udeležencev, zelo razdrobljene lastniške strukture trga kmetijskih zemljišč, ki se po pristopu ni znatno spremenila, in prevladujočega zakupa zemljišč, vpliv konca omejitev mogoče čutiti v celotnem sektorju. Zato obstaja grožnja resnih motenj na madžarskem trgu kmetijskih zemljišč ob koncu prehodnega obdobja.

(7)

Podaljšanje prehodnega obdobja iz točke 2 poglavja 3 Priloge X k Aktu o pristopu za tri leta je zato treba odobriti.

(8)

Da bi trg v celoti pripravili na liberalizacijo, je tudi v neugodnih gospodarskih razmerah še vedno najpomembnejše, da se spodbuja izboljšanje dejavnikov, kot so kreditne in zavarovalniške možnosti za kmetovalce, ter vračilo in privatizacija kmetijskih zemljišč med prehodnim obdobjem, kot je bilo že poudarjeno v vmesnem pregledu.

(9)

Povečan priliv tujega kapitala na trg kmetijskih zemljišč prav tako pomeni možne koristi za ta trg na Madžarskem. Kot je poudarjeno v vmesnem pregledu, bi imele tuje naložbe v kmetijski sektor tudi pomembne dolgoročne učinke na zagotavljanje kapitala, znanja in izkušenj, delovanje trgov zemljišč in kmetijsko produktivnost. Postopno popuščanje omejitev glede tujega lastništva med prehodnim obdobjem bi prav tako prispevalo k pripravi trga na popolno liberalizacijo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prehodno obdobje v zvezi s pridobitvijo kmetijskega zemljišča na Madžarskem iz točke 2 poglavja 3 Priloge X k Aktu o pristopu iz leta 2003 se podaljša do 30. aprila 2014.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 konč. z dne 16. julija 2008.


21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/62


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. decembra 2010

o spremembi Odločbe 2005/1/ES o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki v zvezi s predstavitvijo takšnih trupov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9187)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2010/793/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 43(m) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2005/1/ES (2) je bila odobrena uporaba šestih metod za razvrščanje prašičjih trupov v Češki republiki.

(2)

23. februarja 2010 je Češka republika zaprosila Komisijo za odobritev predstavitve prašičjih trupov, ki je drugačna od standardne predstavitve iz prvega odstavka točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)

V skladu z drugim odstavkom točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se lahko državam članicam odobri predstavitev trupov prašičev, ki je drugačna od standardne predstavitve iz prvega odstavka navedene točke, če se običajna trgovska praksa na njihovem ozemlju razlikuje od navedene standardne predstavitve. V svoji prošnji je Češka republika navedla, da se na njenem ozemlju v skladu s trgovsko prakso trupi lahko predstavijo, ne da bi se jim odstranilo trebušno salo. Zato je treba Češki republiki odobriti to predstavitev, ki je drugačna od standardne.

(4)

Za določitev kotacij za prašičje trupe na primerljivi podlagi je treba upoštevati to drugačno predstavitev, in sicer s prilagoditvijo mase, zabeležene pri takšni predstavitvi, glede na maso pri standardni predstavitvi.

(5)

Odločbo 2005/1/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Odločbi 2005/1/ES se doda člen 1a:

„Člen 1a

Ne glede na standardno predstavitev iz prvega odstavka točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se lahko prašičji trupi v Češki republiki predstavijo, ne da bi se jim pred tehtanjem in razvrščanjem odstranilo trebušno salo. V primeru takšne predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi po naslednji enačbi:

Masa toplega trupa = 1,65651 + 0,96139 × masa toplega trupa s trebušnim salom.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Komisijo

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 1, 4.1.2005, str. 8.


SMERNICE

21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/63


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 13. decembra 2010

o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema

(ECB/2010/30)

(2010/794/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 in člena 14.3 v povezavi s prvo alineo člena 3.1, členom 18.2 in prvim odstavkom člena 20 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enotna denarna politika zahteva opredelitev instrumentov in postopkov, ki se uporabljajo v Eurosistemu, sestavljenem iz nacionalnih centralnih bank (NCB) držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države članice), in Evropske centralne banke (ECB), da bi se ta politika izvajala na enoten način v vseh sodelujočih državah članicah.

(2)

ECB je pooblaščena, da sprejme smernice, potrebne za izvajanje denarne politike Eurosistema, NCB pa so dolžne ravnati v skladu s temi smernicami.

(3)

Smernico ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1) bi bilo treba spremeniti, da bo odražala spremembe okvira denarne politike Eurosistema, zlasti: (a) da se uvedejo merila primernosti lastne uporabe kritih bančnih obveznic, ki niso skladne z direktivo UCITS in pri katerih so terjatve zavarovane s hipotekami na poslovnih nepremičninah; (b) da se vezani depoziti dodajo med primerno finančno premoženje za zavarovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema in posojilu čez dan; in (c) da se s spremembo Dodatka 5 k Prilogi I odrazita dejstvi, da bo Estonija 1. januarja 2011 uvedla euro in da se je ime centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland spremenilo –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe Priloge I

Priloga I k Smernici ECB/2000/7 se spremeni v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Preverjanje

1.   NCB pošljejo ECB najkasneje do 31. decembra 2010 podrobnosti glede besedil in sredstev, s katerimi se nameravajo uskladiti z odstavki 1, 3 in 4 Priloge k tej smernici.

2.   NCB pošljejo ECB najkasneje do 8. januarja 2011 podrobnosti glede besedil in sredstev, s katerimi se nameravajo uskladiti z odstavkom 2 Priloge k tej smernici.

Člen 3

Začetek veljavnosti

1.   Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju.

2.   Odstavki 1, 3 in 4 Priloge k tej smernici se uporabljajo od 1. januarja 2011.

3.   Odstavek 2 Priloge k tej smernici se uporablja od 1. februarja 2011.

Člen 4

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 13. decembra 2010

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Smernici ECB/2000/7 se spremeni:

1.

V oddelku 6.2.2 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„V enotnem okviru primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev so kot zavarovanje primerne tri vrste netržnega finančnega premoženja: vezani depoziti primernih nasprotnih strank, bančna posojila in netržni hipotekarni dolžniški instrumenti (RMBD) (1).

2.

Oddelek 6.2.3 se spremeni:

(a)

Sedmi odstavek (peti odstavek pod naslovom „Pravila glede uporabe primernega finančnega premoženja“) se nadomesti z naslednjim:

„Zgornje določbe o tesnih povezavah ne veljajo za: (a) tesne povezave med nasprotno stranko in osebo javnega sektorja iz EGP, upravičeno do odmerjanja davkov, ali kadar jamstvo za dolžniški instrument zagotavlja oseba javnega sektorja iz EGP, upravičena do odmerjanja davkov; (b) krite bančne obveznice, ki so izdane v skladu z merili, določenimi v členu 22(4) direktive UCITS; in (c) primere, kjer dolžniške instrumente ščitijo posebna pravna varovala, primerljiva s tistimi pod točko (b), kakor je to v primeru (i) netržnih RMBD,ki niso vrednostni papirji, ali (ii) strukturiranih kritih bančnih obveznic – tj. določenih kritih bančnih obveznic, ki jih Evropska komisija ni razglasila za skladne z direktivo UCITS–, pri katerih kritni sklad predstavljajo stanovanjska posojila ali posojila, zavarovana s hipoteko na poslovni nepremičnini, ki izpolnjujejo vsa merila za kolateralizirane vrednostne papirje, kakor so določena v oddelkih 6.2 in 6.3, in naslednja dodatna merila (2):

Za strukturirane krite bančne obveznice, pri katerih kritni sklad predstavljajo stanovanjska posojila:

Vsa stanovanjska posojila, ki predstavljajo zavarovanje za strukturirane krite bančne obveznice, morajo biti denominirana v eurih; izdajatelj (ter dolžnik in garant, če sta pravni osebi) mora(-jo) imeti sedež v državi članici, kritno premoženje se mora nahajati v državi članici in pravo, ki ureja posojilo, mora biti pravo države članice.

Stanovanjska posojila so primerna za kritni sklad strukturiranih kritih bančnih obveznic, če je zanje zagotovljeno primerno jamstvo ali so zavarovana s hipoteko. Primerno jamstvo mora biti izplačljivo v 24 mesecih po neplačilu dolžnika posojila. Primerno jamstvo za potrebe takšnih posojil z jamstvom se lahko zagotovi v različnih pogodbenih oblikah, vključno z zavarovalnimi pogodbami, pod pogojem, da zavarovanje odobri oseba javnega sektorja ali finančna institucija pod javnim nadzorom. Garant za potrebe takšnih posojil z jamstvom ne sme imeti tesnih povezav z izdajateljem kritih bančnih obveznic in mora imeti oceno sprejete zunanje bonitetne institucije najmanj [A+/A1/AH] ves čas trajanja transakcije.

Visokokakovostno nadomestno finančno premoženje za zavarovanje se sprejme do največ 10 % kritnega sklada. Ta omejitev se lahko preseže samo po temeljiti preučitvi s strani zadevne NCB.

Delež posojila glede na vrednost nepremičnine lahko pri vsakem posameznem primernem posojilu, ki se lahko financira z izdajo strukturiranih kritih bančnih obveznic, znaša največ 80 %. Izračun deleža posojila glede na vrednost nepremičnine mora temeljiti na konservativni oceni tržne vrednosti nepremičnine.

Najmanjše obvezno presežno zavarovanje znaša 8 %.

Najvišji znesek posojila pri stanovanjskih posojilih je 1 milijon EUR.

Samostojna bonitetna ocena kritnega sklada mora ustrezati verjetnosti neplačila v obdobju enega leta na ravni 10 bazičnih točk v skladu s pragom ‚single A‘ (glej oddelek 6.3.1).

Za izdajatelja in subjekte, ki so udeleženi v transakciji v zvezi s strukturiranimi kritimi bančnimi obveznicami ali so pomembni zanjo, se zahteva dolgoročni spodnji prag ‚single A‘ (ocena ‚A-‘, ki jo dodeli Fitch ali Standard & Poor’s, ‚A3‘, ki jo dodeli Moody’s, ali ‚AL‘, ki jo dodeli DBRS).

Za strukturirane krite bančne obveznice, pri katerih kritni sklad predstavljajo posojila, zavarovana s hipoteko na poslovni nepremičnini:

Vsa posojila, ki so zavarovana s hipoteko na poslovni nepremičnini in predstavljajo kritni sklad strukturiranih kritih bančnih obveznic, morajo biti denominirana v eurih; izdajatelj (ter dolžnik in garant, če sta pravni osebi) mora(-jo) imeti sedež v državi članici, kritno premoženje se mora nahajati v državi članici in pravo, ki ureja posojilo, mora biti pravo države članice.

Visokokakovostno nadomestno finančno premoženje za zavarovanje se sprejme do največ 10 % kritnega sklada. Ta omejitev se lahko preseže samo po temeljiti preučitvi s strani zadevne NCB.

Delež posojila glede na vrednost nepremičnine lahko pri vsakem posameznem primernem posojilu, ki se lahko financira z izdajo strukturiranih kritih obveznic, znaša največ 60 %. Izračun deleža posojila glede na vrednost nepremičnine mora temeljiti na konservativni oceni tržne vrednosti nepremičnine.

Najmanjše obvezno presežno zavarovanje znaša 10 %.

Delež posameznega dolžnika v kritnem skladu po seštetju vseh posameznih neodplačanih zneskov posojil tega dolžnika ne sme presegati 5 % celotnega kritnega sklada.

Samostojna bonitetna ocena kritnega sklada mora ustrezati bonitetni stopnji 1 v skladu z lestvico bonitetnih ocen Eurosistema (glej oddelek 6.3.1).

Za izdajatelja in subjekte, ki so udeleženi v transakciji v zvezi s strukturiranimi kritimi bančnimi obveznicami ali so pomembni zanjo, se zahteva bonitetna stopnja 2.

Vsa posojila, ki predstavljajo kritni sklad, je treba prevrednotiti najmanj enkrat letno. Padci cen nepremičnin se morajo pri prevrednotenju odraziti v celoti. V primeru rasti cen se uporabi odbitek v višini 15 %. Posojila, ki ne izpolnjujejo zahteve glede najvišjega dovoljenega deleža posojila glede na vrednost nepremičnine, je treba nadomestiti z novimi posojili ali pa v zvezi z njimi zagotoviti presežno zavarovanje, kar mora odobriti zadevna NCB. Osnovna metoda vrednotenja, ki se uporabi, je tržna vrednost, tj. ocenjena cena, ki bi bila dosežena, če bi se premoženje ob razumnem prizadevanju prodalo na trgu. Ta ocena mora temeljiti na najbolj konservativnih predpostavkah. Lahko se uporabijo tudi statistične metode, vendar samo kot podrejena metoda vrednotenja.

Ves čas je treba vzdrževati likvidnostno rezervo v obliki denarnega depozita v eurih pri primerni nasprotni stranki, ki krije vsa plačila obresti v zvezi s kritimi bančnimi obveznicami za obdobje naslednjih šest mesecev.

Pri kritih bančnih obveznicah z zagotovljenim izplačilom glavnice na datum zapadlosti, če pade kratkoročna bonitetna ocena dolžnika posojila, danega v kritni sklad, pod bonitetno stopnjo 2 v devetih mesecih pred tem, ko zapade taka krita bančna obveznica, mora tak dolžnik deponirati znesek denarja v eurih, ki zadostuje za kritje zadevnega dela izplačila glavnice krite bančne obveznice in povezanih stroškov, ki bi jih moral v zvezi s krito bančno obveznico v likvidnostno rezervo vplačati izdajatelj.

V primeru likvidnostnih težav se lahko prvotni datum zapadlosti prestavi za največ 12 mesecev, da se uravnotežijo neujemanja zapadlosti med postopno odplačljivimi posojili v kritnem skladu in enkratnim izplačilom krite bančne obveznice. Vendar pa po prvotnem datumu zapadlosti krite bančne obveznice postanejo neprimerne za lastno uporabo.

(b)

Osmi odstavek (šesti odstavek pod naslovom „Pravila glede uporabe primernega finančnega premoženja“) se nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega morajo nasprotne stranke v primeru strukturiranih kritih bančnih obveznic, pri katerih kritni sklad predstavljajo stanovanjska posojila ali posojila, zavarovana s hipoteko na poslovni nepremičnini, predložiti pravno mnenje ugledne odvetniške družbe, da so izpolnjeni naslednji pogoji.

Izdajatelj kritih bančnih obveznic je kreditna institucija s sedežem v državi članici EU in ni subjekt za posebne namene, tudi če za te krite bančne obveznice jamči kreditna institucija s sedežem v državi članici EU.

Izdajatelj/izdaja kritih bančnih obveznic je v skladu s pravom države članice, kjer ima izdajatelj sedež ali kjer so bile krite bančne obveznice izdane, predmet posebnega javnega nadzora, namenjenega zaščiti imetnikov kritih bančnih obveznic.

V primeru insolventnosti izdajatelja imajo imetniki kritih bančnih obveznic prednostno pravico do vračila glavnice in izplačila obresti iz naslova primernega (kritnega) finančnega premoženja.

Denarni zneski, zbrani z izdajo kritih bančnih obveznic, morajo biti naloženi (po pravilih vlaganja, določenih v dokumentaciji o kritih bančnih obveznicah) v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo, ki ureja krite bančne obveznice, ali drugo zakonodajo, ki velja za zadevno finančno premoženje.“

3.

V oddelku 6.4.3 se doda naslednji pododdelek:

Za vezane depozite se ne uporablja odbitek pri vrednotenju.“

4.

Tabela v Dodatku 5 se nadomesti z naslednjim:

„Spletne strani Eurosistema

Centralna banka

Spletna stran

Evropska centralna banka

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be ali www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“


(1)  Za bančna posojila velja med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011 prehodna ureditev, ki vsaki NCB omogoča, da določi spodnji prag zneska bančnega posojila, primernega za zavarovanje, razen za čezmejno uporabo, in odloči, ali bo uporabljala nadomestilo za opravljene posle. Od 1. januarja 2012 bo veljala popolnoma enotna ureditev.“

(2)  Strukturirane krite bančne obveznice, pri katerih kritni sklad predstavljajo stanovanjska posojila in so bile predložene pred 10. oktobrom 2010 ter ne izpolnjujejo teh meril, se lahko uporabljajo še do 31. marca 2011. Strukturirane krite bančne obveznice, pri katerih kritni sklad predstavljajo posojila, zavarovana s hipoteko na poslovni nepremičnini, in so bile predložene pred 1. februarjem 2011 ter ne izpolnjujejo teh meril, se lahko uporabljajo še do 31. marca 2011.“


Popravki

21.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/68


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

( Uradni list Evropske unije L 199 z dne 28. julija 2008 )

Stran 68, Priloga III, točka 3.8:

besedilo:

„Za gorivo s sestavo CxHyOz je splošna formula:

Formula

se glasi:

„Za gorivo s sestavo CxHyOz je splošna formula:

Formula