ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.333.slv

Uradni list

Evropske unije

L 333

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
17. december 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1190/2010 z dne 13. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1296/2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1191/2010 z dne 16. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1794/2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1192/2010 z dne 16. decembra 2010 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Ricotta Romana (ZOP)]

21

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1193/2010 z dne 16. decembra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Maine-Anjou (ZOP)]

23

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1194/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na trneža v vodah EU in mednarodnih vodah območij I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

25

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1195/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na trsko v norveških vodah območij I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

27

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1196/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na globokomorskega morskega psa v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območju X, s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

29

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1197/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na trsko v mednarodnih vodah območij I in IIb s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

31

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1198/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na morskega lista v območju IIIa ter vodah EU območij IIIb, IIIc in IIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

33

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1199/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na vahnjo v norveških vodah območij I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

35

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1200/2010 z dne 14. decembra 2010 o prepovedi ribolova na saja v norveških vodah območij I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

37

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1201/2010 z dne 15. decembra 2010 o prepovedi ribolova na globokomorskega morskega psa v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območjih ICES V, VI, VII, VIII in IX, s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

39

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1202/2010 z dne 15. decembra 2010 o prepovedi ribolova na trsko v območjih VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Nizozemske

41

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1203/2010 z dne 15. decembra 2010 o prepovedi ribolova na skušo v območjih VIIIc, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

43

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1204/2010 z dne 16. decembra 2010 o stodvainštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

45

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1205/2010 z dne 16. decembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

47

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1206/2010 z dne 16. decembra 2010 o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

49

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1207/2010 z dne 16. decembra 2010 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

53

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1208/2010 z dne 16. decembra 2010 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

55

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1209/2010 z dne 16. decembra 2010 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu na 12. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

57

 

 

SKLEPI

 

 

2010/779/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 14. decembra 2010 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

58

 

 

2010/780/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 16. decembra 2010 o spremembi Odločbe 2003/322/ES glede možnosti uporabe nekaterih živalskih stranskih proizvodov za krmljenje nekaterih vrst ptic mrhovinarjev v Italiji in Grčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 8988)  ( 1 )

60

 

 

2010/781/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 16. decembra 2010 o spremembi Direktive Sveta 92/34/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9015)

61

 

 

2010/782/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 16. decembra 2010 o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer v Keniji v zvezi s fileti tuna (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9034)

62

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/1


UREDBA SVETA (EU, EURATOM) št. 1190/2010

z dne 13. decembra 2010

o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1296/2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije in zlasti člena 12 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti členov 63, 64, 65 in 82 Kadrovskih predpisov ter prilog VII, XI in XIII h Kadrovskim predpisom ter členov 20 (1), 64, 92 in 132 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodišče je s sodbo z dne 24. novembra 2010 v zadevi C-40/10 razveljavilo člen 2 in člene 4 do 18 Uredbe (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 (2). V skladu s členom 266 Pogodbe mora Svet sprejeti ustrezne ukrepe, da se zagotovi usklajenost s to sodbo.

(2)

Zaradi zagotovitve, da se kupna moč uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije razvija vzporedno s kupno močjo javnih uslužbencev držav članic, bi bilo treba osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije prilagoditi v okviru letnega pregleda za leto 2009, kakor predlaga Komisija.

(3)

Uredbo (EU, Euratom) št. 1296/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1296/2009 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2009 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun osebnih prejemkov in pokojnin, nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2009

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

 

 

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02.“

2.

Členi 4 do 17 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega oziroma tretjega odstavka člena 42a Kadrovskih predpisov 910,82 EUR oziroma 1 214,42 EUR za starše samohranilce.

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 170,35 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek dodatka za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 372,24 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 252,56 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 90,93 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 Kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 504,89 EUR.

Z učinkom od 14. julija 2009 znaša znesek izselitvenega dodatka iz člena 134 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 362,95 EUR.

Člen 6

Z učinkom od 1. januarja 2010 se kilometrina iz člena 8(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi tako, da znaša:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km,

0,3786 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000 km,

0,6310 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000 km,

0,3786 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000 km,

0,1261 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000 km,

0,0608 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000 km,

0 EUR za vsak kilometer nad

10 000 km.

Zgoraj navedeni kilometrini se prišteje pavšalni dodatek, ki znaša:

189,29 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km,

378,55 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 450 km.

Člen 7

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

39,13 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

31,55 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

1 113,88 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

662,31 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 335,85 EUR, zgornja meja 2 671,72 EUR, standardni dodatek pa 1 214,42 EUR.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2009 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

FUNKCIONALNA SKUPINA

1.7.2009

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 826,60

5 947,77

6 071,45

6 197,71

6 326,60

6 458,17

6 592,47

17

5 149,70

5 256,79

5 366,11

5 477,70

5 591,61

5 707,90

5 826,60

16

4 551,44

4 646,09

4 742,71

4 841,34

4 942,01

5 044,79

5 149,70

15

4 022,68

4 106,33

4 191,73

4 278,90

4 367,88

4 458,72

4 551,44

14

3 555,35

3 629,29

3 704,76

3 781,80

3 860,45

3 940,73

4 022,68

13

3 142,31

3 207,66

3 274,36

3 342,46

3 411,96

3 482,92

3 555,35

III

12

4 022,61

4 106,26

4 191,65

4 278,81

4 367,79

4 458,61

4 551,33

11

3 555,31

3 629,24

3 704,71

3 781,75

3 860,39

3 940,66

4 022,61

10

3 142,29

3 207,64

3 274,34

3 342,43

3 411,93

3 482,88

3 555,31

9

2 777,26

2 835,01

2 893,97

2 954,14

3 015,57

3 078,28

3 142,29

8

2 454,63

2 505,67

2 557,78

2 610,97

2 665,26

2 720,68

2 777,26

II

7

2 777,20

2 834,96

2 893,93

2 954,12

3 015,56

3 078,28

3 142,31

6

2 454,51

2 505,56

2 557,68

2 610,87

2 665,18

2 720,61

2 777,20

5

2 169,32

2 214,44

2 260,50

2 307,51

2 355,51

2 404,50

2 454,51

4

1 917,26

1 957,14

1 997,84

2 039,40

2 081,82

2 125,12

2 169,32

I

3

2 361,91

2 410,93

2 460,97

2 512,05

2 564,18

2 617,40

2 671,72

2

2 088,03

2 131,37

2 175,60

2 220,76

2 266,85

2 313,89

2 361,91

1

1 845,91

1 884,22

1 923,33

1 963,24

2 003,99

2 045,58

2 088,03

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

837,82 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

496,72 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 001,90 EUR, zgornja meja 2 003,78 EUR, standardni dodatek pa 910,82 EUR.

Z učinkom od 14. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za brezposelnost iz člena 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 881,45 EUR, zgornja meja pa 2 074,00 EUR.

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2009 dodatki za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (3) znašajo 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR oziroma 858,98 EUR.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2009 se za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (4) uporablja koeficient 5,511255.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2009 se tabela iz člena 8(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2009

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

18 352,49

18 352,49

18 352,49

 

 

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

17 612,39

 

 

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 902,14

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

 

 

 

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 203,29

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 669,50

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 313,89

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

 

 

 

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7 420,10

7 731,90

8 056,81

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 120,87

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 293,66

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 562,55

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 916,36

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 345,24

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 840,47

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02

 

 

 

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša za namen uporabe člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom v veljavi pred 1. majem 2004:

131,71 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

201,94 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

Člen 17

Z učinkom od 14. julija 2009 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 133 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plača za poln delovni čas

1 679,08

1 956,12

2 120,85

2 299,45

2 493,09

2 703,03

2 930,66

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plača za poln delovni čas

3 177,45

3 445,03

3 735,14

4 049,67

4 390,70

4 760,44

5 161,33

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plača za poln delovni čas

5 595,96

6 067,21

6 578,13

7 132,08

7 732,68

 

 

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

K. PEETERS


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  UL L 348, 29.12.2009, str. 10.

(3)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).“


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1191/2010

z dne 16. decembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1794/2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (2) ter zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006 (3) določa potrebne ukrepe za razvoj skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa, ki bo skladna z. Razvoj skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa, ki so zagotovljene med vsemi fazami poleta, je izjemnega pomena za izvajanje enotnega evropskega neba. Ureditev bi morala omogočiti večjo preglednost pri določitvi, zaračunavanju in pobiranju pristojbin za uporabnike zračnega prostora ter stroškovno učinkovitost pri zagotavljanju navigacijske službe zračnega prometa. Spodbujati bi morala tudi učinkovitost letov ter pri tem ohranjati optimalno raven varnosti in spodbujati zagotavljanje integriranih storitev.

(2)

Da bi zagotovili učinkovitost skupnega cilja izboljšanja stroškovne učinkovitosti navigacijskih služb zračnega prometa mora ureditev pristojbin spodbujati izboljšanje stroškovne in operativne učinkovitosti na način, ki bo skladen z osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa v Evropi ter ga bo podpiral.

(3)

Uredbo (ES) št. 1794/2006 je treba posodobiti, da bi omogočili prenos finančnih posledic načrta izvedbe na pristojbine, še posebej glede mehanizmov deljenja stroškov in tveganj v prometu, kot tudi glede sistema spodbud, opisanega v Uredbi Komisije (EU) št. 691/2010 z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (4). Uredbo (ES) št. 1794/2006 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(4)

Treba bi bilo predvideti ustrezne določbe za zagotovitev nemotenega prehoda na posodobljeno skupno ureditev pristojbin.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 1794/2006

Uredba (ES) št. 1794/2006 se spremeni:

1.

Člen 1 se spremeni:

a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba določa ukrepe, potrebne za razvoj skupnega sistema pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa, ki je v skladu z Eurocontrolovim sistemom pristojbin na zračnih poteh.“;

b)

odstavka 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.   Države članice se lahko ob upoštevanju tretjega stavka člena 1(3) Uredbe (EU) št. 691/2010 (5) odločijo, da te uredbe ne uporabljajo za navigacijske službe zračnega prometa na letališčih z manj kot 50 000 premiki v komercialnem zračnem prevozu na leto, ne glede na največjo vzletno maso in število zasedenih potniških sedežev.

Države članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo. Komisija periodično objavi posodobljen seznam letališč, za katera so države članice odločile, da te uredbe ne bodo uporabljale za njihove službe zračnega prometa.

6.   V zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa na letališčih z manj kot 150 000 premiki v komercialnem zračnem prevozu na leto ne glede na največjo vzletno maso in število zasedenih potniških sedežev, se lahko Države članice pred vsakim referenčnim obdobjem iz člena 11(3)(d) Uredbe (ES) št. 549/2004 odločijo, da ne bodo:

(a)

izračunavale ugotovljenih stroškov v skladu s členom 6 te uredbe;

(b)

izračunavale pristojbin na terminalih, kot je določeno v členu 11 te uredbe;

(c)

določile cen za enoto na terminalih iz člena 13 te uredbe,

Prvi pododstavek se uporablja brez poseganja v uporabo načel iz členov 14 in 15 Uredbe (ES) št. 550/2004 in ob upoštevanju tretjega stavka člena 1(3) Uredbe (EU) št. 691/2010.

Države članice, ki se odločijo, da ne bodo uporabljale določb naštetih v prvem pododstavku izvedejo podrobno oceno izpolnjevanja pogojev iz Priloge I k tej uredbi. Ta ocena vključuje posvetovanje s predstavniki uporabnikov zračnega prostora.

Te države članice Komisiji posredujejo podrobno poročilo o oceni iz tretjega pododstavka. To poročilo mora biti podprto z dokazi, vsebuje zaključke posvetovanj s predstaviki uporabnikov in mora vsebovati popolno obrazložitev za odločitve države članice.

Po posvetovanju z zadevno državo članico lahko Komisija odloči, da pogoji iz Priloge I k tej uredbi niso izpolnjeni in lahko najkasneje dva meseca po prejetju poročila od države članice zahteva, da poda ponovno oceni na podlagi revidiranih pogojev.

Če se Komisija tako odloči, mora v svoji odločitvi navestiv kaere dele ocene je treba revidirati in razloge zanje.

Če je Komisije zahtevala ponovno oceno, mora zadevna država članica predložiti poročilo o zaključkih te revidirane ocene v dveh mesecih po prejetju zahteve Komisije.

Končno poročilo se objavi in je veljavno za čas trajanja referenčnega obdobja.

2.

V člen 2 se dodajo naslednje točke:

„(h)

‚ugotovljeni stroški‘ pomeni stroške, ki so jih opredelile države članice v skladu s členom 15(2)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 550/2004;

(i)

‚referenčno obdobje‘ pomeni referenčno obdobje za načrt izvedbe iz člena 11(3)(d) Uredbe (ES) št. 549/2004;

(j)

‚premiki v komercialnem zračnem prevozu‘ pomeni vsoto vzletov in pristankov v komercialnem zračnem prevozu, izračunano kot povprečje treh let pred sprejetjem načrtov izvedbe iz člena 12 Uredbe (EU) št. 691/2010;

(k)

‚drugi prihodki‘ pomenijo prihodke, pridobljene s strani javnih organov, ali prihodke pridobljene iz komercialnih dejavnosti, ter v primeru cen za enoto na terminalih, tudi prihodke pridobljene iz pogodb ali sporazumov med izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in upravljavci letališč, ki jih izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa lahko uporabijo za zniževanje ravni cen za enoto.“.

3.

V členu 3 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„1.   Sistem pristojbin upošteva načela iz člena 15 Uredbe (ES) št. 550/2004.

2.   Ugotovljeni stroški preletnih navigacijskih storitev zračnega prometa se financirajo spreletnimi pristojbinami, ki se naložijo uporabnikom navigacijskih služb zračnega prometa v skladu z določbami poglavja III, in/ali drugimi prihodki.

3.   Ugotovljeni stroški navigacijskih storitev zračnega prometa na terminalih se financirajo s sredstvi pristojbin na terminalih, ki se naložijo uporabnikom navigacijskih služb zračnega prometa v skladu z določbami poglavja III, in/ali drugimi prihodki. Ti lahko vključujejo notranje subvencije, ki so odobrene v skladu z zakonodajo Evropske unije.“.

4.

V členu 4 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

„3.   Območje preletnega zaračunavanja se razteza od tal do vključno zgornjega zračnega prostora. Države članice lahko uvedejo posebno območje za kompleksno območje terminalov v območju zaračunavanja.

4.   Če se območja zaračunavanja raztezajo po zračnem prostoru več kot ene države članice, kar je lahko posledica odločitve o vzpostavitvi skupnega območja zaračunavanja v funkcionalnem bloku zračnega prostora, zadevne države članice zagotovijo skladnost in enotnost uporabe te uredbe v zadevnem zračnem prostoru v največjem možnem obsegu.

Kjer enotna uporaba te uredbe v zadevnem zračnem prostoru ni možna, države članice uporabnike o takšnih razlikah uporabe te uredbe obvestijo na pregleden način in o takšnih razlikah uradno obvestijo Komisijo in Eurocontrol.“.

5.

V členu 5 se odstavka 2 in 3 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice lahko v skladu s členom 15(2)(a) Uredbe (ES) št. 550/2004, kot ugotovljene stroške, uveljavijo naslednje stroške, če nastanejo kot rezultat izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa:

(a)

stroške, ki jih povzročijo ustrezni nacionalni organi;

(b)

stroške, ki jih povzročijo usposobljeni subjekti iz člena 3 Uredbe (ES) št. 550/2004;

(c)

stroške, ki izvirajo iz mednarodnih sporazumov.

3.   V skladu s členom 15a(3) Uredbe (ES) št. 550/2004 se brez poseganja v druge vire financiranja in v skladu s pravom Unije del dohodka iz pristojbin lahko porabi za financiranje skupnih projektov za funkcije, povezane z omrežji, ki so predvsem pomembne za izboljšanje celotne uspešnosti vodenja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa v Evropi. V takem primeru država članica zagotovi, da se uporabi izčrpno in pregledno računovodstvo, da se zagotovi, da uporabniki zračnega prostora ne plačujejo dvojnih obremenitev. Te ugotovljene stroške, ki financirajo skupni projekt, se jasno opredeli v skladu s prilogo II.“.

6.

Člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ugotovljeni stroški in dejanski stroški vključujejo stroške v zvezi z upravičenimi storitvami, napravami in dejavnostmi iz člena 5 te uredbe ter so določeni v skladu z računovodskimi zahtevami iz člena 12 Uredbe (ES) št. 550/2004.

Enkratni učinki, ki izvirajo iz uvedbe mednarodnih računovodskih standardov, se lahko porazdelijo na obdobje največ 15 let.

Brez poseganja v člena 16 in 18 Uredbe (EU) št. 691/2010 se realni in nominalni ugotovljeni stroški določijo pred začetkom vsakega referenčnega obdobja kot del načrta izvedbe iz člena 11 Uredbe (ES) št. 549/2004 in člena 10(3)(b) Uredbe (EU) št. 691/2010 za vsako koledarsko leto referenčnega obdobja. Cene za enoto se izračunajo na podlagi nominalnih stroškov. Za vsako leto referenčnega obdobja se razlika med nominalnimi ugotovljenimi stroški pred referenčnim obdobjem in ugotovljenimi stroški, ki so bili prilagojeni na podlagi dejanske inflacije, ki jo je za zadevno leto zabeležila Komisija (Eurostat), prenese najpozneje v letu n+2.

Ugotovljeni stroški in dejanski stroški se določijo v nacionalni valuti. Kadar se vzpostavi skupno območje zaračunavanja z enotno stroškovno osnovo za funkcionalni blok zračnega prostora, zadevne države članice zagotovijo pretvorbo nacionalnih stroškov v eure ali nacionalno valuto ene od zadevnih držav članic, da bi se zagotovilpregleden izračun enotne stroškovne osnove ob uporabi prvega pododstavka člena 13(1) te uredbe. O tem uradno obvestijo Komisijo in Eurocontrol.“.

(b)

Odstavek 2 se spremeni:

(i)

Drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Stroški za zaposlene vključujejo bruto osebne prejemke, plačila za nadure, prispevke delodajalcev za socialno varnost in pokojninsko zavarovanje ter druge prejemke. Stroški za pokojninsko zavarovanje se lahko izračunajo na podlagi previdnih predpostavk glede upravljanja sistema ali nacionalne zakonodaje, kakor je to primerno. Takšne predpostavke se podrobno navedejo v nacionalnem načrtu izvedbe.“;

(ii)

četrti in peti pododstavek se nadomestita z naslednjim:

„Amortizacijski stroški se nanašajo na skupna osnovna sredstva, ki se uporabljajo za namene navigacijskih služb zračnega prometa. Osnovna sredstva se amortizirajo, v skladu z njihovo pričakovano obratovalno dobo, z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja za ceno sredstev, ki se amortizirajo. Za izračun amortizacijskih stroškov se lahko uporabi obračunavanje nabavnih ali sedanjih stroškov. Metoda se ne spremeni ves čas trajanja amortizacije in je v skladu s stroški uporabljenega kapitala. Kadar se uporabi obračunavanje sedanjih stroškov, se za primerjavo in oceno zagotovijo tudi enakovredni podatki v zvezi z obračunavanjem nabavnih stroškov.

Stroški kapitala so enaki zmnožku:

(a)

vsoti povprečne čiste knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev in možnih prilagoditev glede na skupna sredstva, ki jih določi nacionalni nadzorni organ in jih uporablja izvajalec navigacijske službe zračnega prometa in ki obratujejo ali so v pripravi, ter povprečne vrednosti čistih obratnih sredstev, razen obrestovanih računov, ki so potrebna za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa; ter

(b)

ponderiranega povprečja obrestne mere za obveznosti in prihodka iz kapitala. Za navigacijske službe zračnega prometa brez lastniškega kapitala se ponderirano povprečje izračuna na podlagi prihodka, ki se uporablja za razliko med skupnimi sredstvi iz odstavka (a) in obveznostmi.

Izredni stroški so enkratni stroški v zvezi z izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa, ki so nastali med enim letom.

Vsaka prilagoditev zunaj določb mednarodnih računovodskih standardov se navede v nacionalnem načrtu izvedbe, ki se predloži v pregled Komisiji, in v dodatnih informacijah, ki se zagotovijo v skladu s Prilogo II.“.

(c)

V odstavku 3, se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene petega pododstavka odstavka 2 ponderirani faktorji temeljijo na deležu financiranja preko obveznosti ali kapitala. Obrestna mera za obveznosti je enaka povprečni obrestni meri za obveznosti izvajalca navigacijske službe zračnega prometa. Prihodek iz kapitala temelji na dejanskem finančnem tveganju izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa.“.

7.

V členu 7(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za namene točke (b) prvega pododstavka države članice pred vsakim referenčnim obdobjem za vsako letališče opredelijo merila, ki se uporabljajo za razporeditev stroškov med storitvami na terminalih in preletnimi storitvami, ter o tem obvestijo Komisijo.“.

8.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Preglednost stroškov in mehanizma zaračunavanja

1.   Države članice najmanj šest mesecev pred začetkom vsakega referenčnega obdobja predstavnikom uporabnikov zračnega prostora ponudijo posvetovanje o ugotovljenih stroških, načrtovanih naložbah, lokalnih napovedih enot služb, politiki zaračunavanja in s tem povezanih cenah za enoto in pri tem jim pomagajo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa. Države članice na pregleden način prikažejo nacionalne stroške ali stroške funkcionalnega bloka zračnega prostora, ki so jih uveljavljale v skladu s členom 5 in cene na enoto predstavnikom uporabnikov zračnega prostora, Komisiji in po potrebi Eurocontrolu.

Med referenčnim obdobjem države članice vsako leto predlagajo razpravo s predstavniki uporabnikov zračnega prostora glede kakršnega koli odstopanja od napovedi, zlasti glede:

(a)

dejanskega prometa in stroškov v primerjavi z napovedanim prometom in ugotovljenimi stroški;

(b)

izvajanja mehanizma za delitev tveganja iz člena 11a;

(c)

spodbujevalnih shem iz člena 12.

Takšno posvetovanje se lahko organizirajo na regionalni ravni. Predstavniki uporabnikov zračnega prostora si pridržijo pravico zahtevati dodatna posvetovanja. Posvetovanja z uporabniki se organizirajo tudi sistematično po sprožitvi mehanizma opozarjanja v zvezi z revizijo cene za enoto.

2.   Informacija iz odstavka 1 temelji na poročevalnih preglednicah in podrobnih pravilih iz prilog II in VI, ali, če se je država članica na nacionalni ravni ali na ravni funkcionalnih blokov zračnega prostora odločila, da ne bo izračunavala ugotovljenih stroškov ali pristojbin na terminalih ali, da ne bo določila cen za enoto v skladu s členom 1(6), informacija iz odstavka 1 temelji na poročevalnih preglednicah in podrobnih pravilih iz priloge III. Zadevna dokumentacija je na voljo predstavnikom uporabnikov zračnega prostora, Komisiji, Eurocontrolu in nacionalnim nadzornim organom tri tedne pred posvetovanjem. Za letno posvetovanje iz drugega pododstavka odstavka 1 je dokumentacija na voljo predstavnikom uporabnikov zračnega prostora, Komisiji, Eurocontrolu in nacionalnim nadzornim organom najkasneje 1. novembra.“.

9.

Člen 9 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

lete, namenjene izključno prevozom vladajočega monarha in njegove/njene ožje družine, voditeljev držav, voditeljev vlad in vladnih ministrov; v vseh primerih mora biti ta izjema utemeljena z ustrezno oznako statusa ali opombo na načrtu leta; “;

(b)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek se črta;

(ii)

v drugem pododstavku, se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Stroški, nastali z leti, ki so oproščeni plačila, so sestavljeni iz:“.

10.

Člena 10 in 11 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 10

Izračun preletnih pristojbin

1.   Brez poseganja v možnost iz člena 3(2) za financiranje preletnih navigacijskih služb zračnega prometa iz drugih prihodkov je preletna pristojbina za določen let v določenem območju preletnega zaračunavanja enaka zmnožku cene za enoto, določene za to območje preletnega zaračunavanja, in enot preletnih storitev za ta let.

2.   Cena za enoto in enote preletnih storitev se izračunajo v skladu s Prilogo IV.

Člen 11

Izračun pristojbin na terminalih

1.   Brez poseganja v možnost iz člena 3(3) za financiranje navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih iz drugih prihodkov je pristojbina na terminalu za določen let v določenem območju zaračunavanja na terminalih enaka zmnožku cene za enoto, določene za to območje zaračunavanja na terminalih, in enot storitev na terminalu za ta let. Za namene zaračunavanja se prilet in odhod štejeta kot en sam let. Enota, ki se šteje, je bodisi prihodni ali odhodni let.

2.   Cena za enoto in enote storitev na terminalih se izračunajo v skladu s prilogo V.“.

11.

Vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

Delitev tveganja

1.   Ta člen določa mehanizem za delitev tveganja povezanega s prometom in stroški. Uporablja se v skladu z načeli iz člena 11 Uredbe (EU) št. 691/2010.

2.   Naslednji stroški niso predmet delitve tveganja povezanega s prometom in se povrnejo ne glede na gibanje prometa:

(a)

ugotovljeni stroški, določeni z uporabo člena 5(2), z izjemo sporazumov o čezmejnem izvajanju služb zračnega prometa;

(b)

ugotovljeni stroški izvajalcev meteoroloških služb;

(c)

odobreni prenosi iz predhodnega leta ali referenčnega obdobja ter nagrade ali kazni, ki izhajajo iz sistemov spodbud;

(d)

Preplačila ali nezadostna kritja, ki so posledica sprememb v prometu, se povrnejo najpozneje v letu n+2.

Poleg tega lahko države članice iz delitve tveganja, povezanega s prometom, izvzamejo ugotovljene stroške izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki jim je dovoljeno izvajati navigacijske službe zračnega prometa brez dovoljenja, v skladu s členom 7(5) Uredbe (ES) št. 550/2004.

3.   Kadar dejansko število enot storitev v danem letu ni za več kot 2 % višje ali nižje od napovedi, določene na začetku referenčnega obdobja, se dodatni prihodki ali izguba prihodkov izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa glede na ugotovljene stroške ne prenese.

4.   Kadar dejansko število enot storitev v danem letu n preseže za več kot 2 % višje od napovedi, določene na začetku referenčnega obdobja, se najmanj 70 % dodatnih prihodkov zadevnega(-ih) izvajalca(-ev) navigacijskih služb zračnega prometa, ki presegajo 2-odstotno razliko med dejanskimi enotami storitev in napovedjo glede ugotovljenih stroškov, povrne uporabnikom zračnega prostora najpozneje v letu n+2.

Kadar je dejansko število enot storitev v danem letu n za več kot 2 % nižje od napovedi, določene na začetku referenčnega obdobja, nosijo največ 70 % izgube prihodkov zadevnega(-ih) izvajalca(-ev) navigacijskih služb zračnega prometa, ki presegajo 2-odstotno razliko med dejanskimi enotami storitev in napovedjo glede ugotovljenih stroškov, uporabniki zračnega prostora načeloma najpozneje v letu n+2. Vendar se lahko države članice odločijo za porazdelitev prenosa take izgube prihodkov na več let, da bi se ohranila stabilnost cene za enoto.

5.   Razporeditev tveganja, povezanega s prometom, iz odstavka 4 se določi v nacionalnem načrtu izvedbe ali načrtu izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora za celotno referenčno obdobje na podlagi posvetovanja iz člena 8..

6.   Kadar so dejanske enote storitev v danem letu n nižje od 90 % napovedi, določene na začetku referenčnega obdobja, krijejo celoten znesek izgube prihodkov zadevnega(-ih) izvajalca(-ev) navigacijskih služb zračnega prometa, ki presega 10-odstotno razliko med dejanskimi enotami storitev in napovedjo glede ugotovljenih stroškov, uporabniki zračnega prostora načeloma najpozneje v letu n+2. Vendar se lahko države članice odločijo za porazdelitev prenosa take izgube prihodkov na več let, da bi se ohranila stabilnost cene za enoto.

Kadar so dejanske enote storitev v danem letu n višje od 110 % napovedi, določene na začetku referenčnega obdobja, se celotni znesek dodatnih prihodkov zadevnega(-ih) izvajalca(-ev) navigacijskih služb zračnega prometa, ki presega 10-odstotno razliko med dejanskimi enotami storitev in napovedjo glede ugotovljenih stroškov, povrne uporabnikom zračnega prostora načeloma najpozneje v letu n+2.

7.   Izvajalci navigacijske službe zračnega prometa, ki nimajo lastniškega kapitala ali katerih lastniški kapital 31. decembra 2011 ne presega 5 % celotnih obveznosti, se lahko za prvo referenčno obdobje izvzamejo iz delitve tveganja, povezanega s prometom, da bi se dosegel nižji delež financiranja obveznosti. Ti izvajalci navigacijske službe zračnega prometa, ki so izvzeti iz delitve tveganja povezanega s prometom se navedejo v načrtu izvedbe, ki se predloži v pregled Komisiji, in v dodatnih informacijah, ki se zagotovijo v skladu s Prilogo II. Države članice opišejo in utemeljijo načrtovane ukrepe za dosego nižjega deleža financiranja obveznosti ter njihov časovni načrt.

8.   Za delitev tveganja povezanega s stroški se uporabljajo naslednja načela:

(a)

Kadar so v celotnem referenčnem obdobju dejanski stroški nižji od ugotovljenih stroškov, določenih na začetku referenčnega obdobja, nastalo razliko zadrži zadevni izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, država članica ali usposobljeni subjekt.

(b)

Kadar so v celotnem referenčnem obdobju dejanski stroški višji od ugotovljenih stroškov, določenih na začetku referenčnega obdobja, krije nastalo razliko zadevni izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, država članica ali usposobljeni subjekt , brez poseganja v sprožitev mehanizma opozarjanja iz člena 18 Uredbe (EU) št. 691/2010.

(c)

Točki (a) in (b) se ne moreta uporabljati za razliko med dejanskimi in ugotovljenimi stroški, za katere se lahko šteje, da niso pod nadzorom izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, držav članic ali usposobljenih subjektov zaradi:

(i)

nepredvidenih sprememb v nacionalnih predpisih o pokojninah in predpisih o pokojninskem računovodstvu;

(ii)

nepredvidenih sprememb v nacionalni davčni zakonodaji;

(iii)

nepredvidenih in novih stroškovnih postavk, ki niso krite z nacionalnim načrtom izvedbe, se pa zakonsko zahtevajo;

(iv)

nepredvidenih sprememb stroškov ali prihodkov, ki izvirajo iz mednarodnih sporazumov;

(v)

znatnih sprememb obrestnih mer za posojila;

Brez poseganja v tretji pododstavek člena 6(1) nacionalni nadzorni organ s seznama iz točk (i) do (v) prvega odstavka vnaprej določi seznam stroškovnih dejavnikov, ki jih ni mogoče nadzirati, in ta je del načrta izvedbe.

Kadar so v celotnem referenčnem obdobju dejanski stroški nižji od ugotovljenih stroškov, določenih na začetku referenčnega obdobja, se nastala razlika povrne uporabnikom zračnega prostora s prenosom na naslednje referenčno obdobje.

Kadar so v celotnem referenčnem obdobju dejanski stroški višji od ugotovljenih stroškov, določenih na začetku referenčnega obdobja, se nastala razlika prenese na uporabnike zračnega prostora s prenosom na naslednje obdobje. Zadevni nacionalni nadzorni organ izrecno odobri prenos potem, ko zagotovi, da:

(i)

je razlika med dejanskimi stroški in ugotovljenimi stroški dejansko posledica razvoja dogodkov, na katere zadevni izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, država članica ali usposobljeni subjekt ne more vplivati;

(ii)

je razlika v stroških, ki se prenese na uporabnike, posebej določena in razvrščena,

Preneseni znesek se določi s faktorji in opiše v dodatnih informacijah, ki se zagotovijo v skladu s Prilogo VI.“.

12.

V členu 12 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„1.   Države članice lahko na nediskriminatorni in pregledni osnovi, na nacionalni ravni ali na ravni funkcionalnega bloka zračnega prostora uvedejo ali odobrijo spodbujevalne sheme za podporo izboljšanja izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa ali zmanjšanje vpliva zračnega prometa na okolje, ki se odražajo v različnem izračunavanju pristojbin na podlagi odstavkov 2 in 3. Te spodbude se lahko uporabijo za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa in/ali uporabnike zračnega prostora.

2.   V skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 691/2010 lahko države članice na nacionalni ravni ali na ravni funkcionalnih blokov zračnega prostora sprejmejo finančne spodbude, s pomočjo katerih naj bi njihovi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa dosegli cilje uspešnosti. Cena za enoto se lahko prilagodi, da se predvidijo nagrade ali kazni za dejansko raven uspešnosti izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa glede na ustrezen cilj. Take nagrade ali kazni se lahko uporabijo le, če imajo spremembe zmogljivosti znaten vpliv na uporabnike. Veljavna raven nagrad in kazni je sorazmerna s cilji, ki jih je treba doseči, in z dejansko uspešnostjo. Stopnje sprememb zmogljivosti ter veljavna raven nagrad in kazni se določijo na podlagi ponudbe k posvetovanju iz člena 8 ter navedejo v nacionalnem načrtu izvedbe ali načrtu izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora.

3.   Če se država članica odloči uporabiti spodbujevalno shemo za uporabnike navigacijskih služb zračnega prometa, na podlagi ponudbe k posvetovanju iz člena 8 prilagodi njihove pristojbine, da se izrazijo prizadevanja teh uporabnikov predvsem za:

(a)

izboljšanje uporabe navigacijskih služb zračnega prometa;

(b)

zmanjšanje vpliva letenja na okolje;

(c)

znižanje skupnih stroškov navigacijskih služb zračnega prometa in povečanje učinkovitosti, zlasti z znižanjem ali modulacijo stroškov letalske opreme, ki povečuje zmogljivost, ali za kompenziranje neprijetnosti zaradi izbire manj obremenjenih zračnih poti;

(d)

pospešitev uporabe zmogljivosti SESAR ATM.“.

13.

Člen 13 se spremeni:

(a)

Odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da se cene za enoto določijo za vsako območje zaračunavanja na letni osnovi.

Cene za enoto se določijo v nacionalni valuti. Kadar se države članice, ki se povezujejo v funkcionalni blok zračnega prostora, odločijo vzpostaviti skupno območje zaračunavanja z enotno stroškovno osnovo, se ta stroškovna osnova določi v eurih ali nacionalni valuti ene od zadevnih držav članic. Zadevne države članice o valuti, ki se uporablja obvestijo Komisijo in Eurocontrol.

2.   V skladu s členom 11(4)(e) Uredbe (ES) št. 549/2004 in členom 18 Uredbe (EU) št. 691/2010 se lahko v primeru sprožitve mehanizma opozarjanja cena za enoto v teku leta spremeni.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 4:

„4.   Za prvo leto referenčnega obdobja se cene za enoto izračunajo na podlagi načrta izvedbe, ki ga zadevna država članica ali funkcionalni blok zračnega prostora sporoči do 1. novembra predhodnega leta začetku referenčnega obdobja. Kadar se načrti izvedbe sprejmejo po 1. novembru predhodnega leta referenčnemu obdobju, se cene za enoto po potrebi preračunajo na podlagi dokončno sprejetega načrta ali korektivnih ukrepov, ki se uporabljajo.“.

14.

V členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice lahko pobirajo pristojbine z enotno pristojbino za let. Kadar se pristojbine zaračunajo in zberejo na regionalni ravni, je valuta za zaračunavanje lahko euro, administrativna cena za enoto, s katero se preračuna zaračunavanje in zbiranje stroškov, pa se lahko doda zadevni ceni za enoto.“.

15.

Člen 15 se črta.

16.

V členu 17se uvodni del prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa omogočijo nacionalnemu nadzornemu organu ali usposobljenemu subjektu, ki deluje v njegovem imenu, inšpekcijske preglede in nadzor, vključno z ogledi na terenu. Pooblaščenci so pooblaščeni, da:“.

17.

Vstavi se naslednji člen 17a:

„Člen 17a

Pregled

Pregled načrta izvedbe iz člena 24 Uredbe (EU) št. 691/2010, ki ga opravi Komisija, zajema mehanizem za delitev tveganja iz člena 11a te uredbe, spodbujevalne sheme iz člena 12 te uredbe ter njihov učinek in uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev uspešnosti.“.

18.

Priloge I do VI se spremenijo v skladu s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Prehodne določbe

Države članice z nacionalnimi predpisi, ki so obstajali pred 8. julijem 2010 in uvajajo znižanje cene za enoto, ki presega vrednosti Unije uvedene z Uredbo (EU) št. 691/2010 lahko svoje izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa izvzamejo iz uporabe člena 11a(3) Uredbe (ES) št. 1794/2006. Ta izjema se uporablja za obdobje, za katerega nacionalni predpisi znižujejo ceno za enoto, vendar to obdobje ne sme presegati konca referenčnega obdobja za 2014. Države članice o teh izjemah obvestijo Komisijo in Eurocontrol.

Države članice lahko uporabo določb Uredbe (ES) št. 1794/2006, kot je bila spremenjena s to uredbo, za pristojbine na terminalih odložijo do 31. decembra 2014. O tem morajo uradno obvestiti Komisijo. Če država članica izvzame pristojbine na terminalih iz določb omenjene uredbe, se celotni stroški za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih povrnejo do 31. decembra 2014.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Začne se uporabljati za stroške, pristojbine in cene za enoto navigacijskih služb zračnega prometa leta 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(3)  UL L 341, 7.12.2006, str. 3.

(4)  UL L 201, 3.8.2010, str. 1.

(5)  UL L 201, 3.8.2010, str. 1.“.


PRILOGA

Priloge I do VI se spremenijo:

1)

V prilogi I, se doda naslednja točka 5:

„5.

V primeru več kot 150 000 premikov v komercialnem zračnem prevozu na leto se ocena iz točk 1 do 4 opravi na ravni vsakega posameznega letališča.“.

2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Preglednost stroškov

1.   POROČEVALNA PREGLEDNICA

Države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa izpolnijo naslednje poročevalne preglednice za vsako območje zaračunavanja v njihovi pristojnosti in za vsako referenčno obdobje. Države članice predložijo tudi konsolidirano poročevalno preglednico za vsako območje zaračunavanja v njihovi pristojnosti.

Poročevalna preglednica se izpolni za vsa letališča, ki so predmet določb te uredbe.

Če se območje zaračunavanja razteza po zračnem prostoru več kot ene države članice, izpolnijo preglednico skupaj v skladu z dogovori iz člena 4(4).

Dejanski stroški se ugotovijo na podlagi potrjenih računov. Stroški se ugotovijo v skladu s poslovnim načrtom, ki ga zahteva potrdilo, ter sporočijo v valuti, v kateri so ugotovljeni, v skladu s četrtim pododstavkom člena 6(1).

Da bi Komisija lažje določila vseevropske cilje uspešnosti in brez poseganja v načrte izvedbe, ki se sprejmejo na nacionalni ravni ali na ravni funkcionalnih blokov zračnega prostora, države članice ter izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v te poročevalne preglednice osemnajst mesecev pred začetkom referenčnega obdobja vnesejo začetne napovedane zneske.

Image

2.   DODATNE INFORMACIJE

Poleg tega države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa zagotovijo vsaj naslednje informacije:

opis metodologije, uporabljene za razporeditev stroškov naprav ali storitev med različne navigacijske službe zračnega prometa, na podlagi seznama naprav in storitev, navedenih v regionalnem načrtu letalske navigacije ICAO, za evropsko regijo (Doc 7754), in opis metodologije, uporabljene za razporeditev teh stroškov med različna območja zaračunavanja;

opis in utemeljitev metode, sprejete za izračun amortizacijskih stroškov: nabavnih stroškov ali sedanjih stroškov. Če je sprejeto obračunavanje sedanjih stroškov, zagotovitev primerljivih podatkov o nabavnih stroških;

utemeljitev stroškov kapitala, vključno s sestavinami osnovnega premoženja, možnimi prilagoditvami glede na skupna sredstva in prihodkom iz kapitala;

opis skupnih ugotovljenih stroškov za vsako letališče, ki je predmet določb te uredbe, za vsako območje zaračunavanja na terminalih; za letališča z manj kot 20 000 premiki v komercialnem zračnem prevozu na leto, izračunanih kot povprečje preteklih treh let, se stroški lahko prikažejo v skupnem znesku;

opredelitev meril, ki se uporabljajo za razporeditev stroškov med storitvami na terminalih in preletnimi storitvami za vsako regulirano letališče;

razčlenitev meteoroloških stroškov na neposredne stroške in ‚temeljne stroške MET‘, opredeljene kot stroški pomožnih meteoroloških naprav in storitev, ki služijo tudi meteorološkim potrebam na splošno. Ti vključujejo splošno analizo in napoved, omrežja za opazovanje površine in zgornjega zračnega prostora, meteorološke komunikacijske sisteme, centre za obdelavo podatkov ter podporno temeljno raziskovanje, usposabljanje in upravljanje;

opis metodologije, uporabljene za razporeditev skupnih stroškov MET in temeljnih stroškov MET med civilno letalstvo in območja zaračunavanja;

kot zahteva točka 1, osemnajst mesecev pred začetkom referenčnega obdobja opis sporočenih napovedanih stroškov in prometa;

vsako leto referenčnega obdobja opis sporočenih dejanskih stroškov in njihove razlike v primerjavi z ugotovljenimi stroški.“.

3)

V Prilogi III, se točka1.2 nadomesti z naslednjim:

„1.2.   Dodatne informacije

Poleg tega države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa zagotovijo vsaj naslednje informacije:

opis meril, uporabljenih za razporeditev stroškov naprav ali storitev med različne navigacijske službe zračnega prometa, na podlagi seznama naprav in storitev, navedenih v regionalnem načrtu letalske navigacije ICAO, za evropsko regijo (Doc 7754);

opis in utemeljitev razlik med načrtovanimi in dejanskimi nezaupnimi zneski za leto (n–1);

opis in utemeljitev nezaupnih stroškov in investicij v zvezi s pričakovanim prometom, načrtovanih za obdobje petih let;

opis in utemeljitev metode, sprejete za izračun amortizacijskih stroškov: nabavnih stroškov ali sedanjih stroškov;

utemeljitev stroškov kapitala, vključno s sestavinami osnovnega premoženja, možnimi prilagoditvami glede na skupna sredstva in prihodkom iz kapitala.“.

4)

Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

Izračun preletnih storitev in cen za enoto

1.   Izračun enot preletnih storitev

1.1

Enota preletnih storitev se izračuna kot zmnožek faktorja razdalje in faktorja teže za zadevni zrakoplov.

1.2

Faktor razdalje se izračuna kot ulomek števila kilometrov, preletenih na razdalji po velikem krogu med vstopno in izstopno točko v območju zaračunavanja, in števila 100, glede na zadnji znan načrt leta, ki ga vloži zadevni zrakoplov za namene pretoka zračnega prometa.

1.3

Če sta izhodna in vhodna točka enega leta v območju zaračunavanja enaki, je faktor razdalje enak razdalji med tema točkama po velikem krogu in najbolj oddaljeno točko načrta leta, pomnoženi z dva.

1.4

Upoštevana razdalja se zmanjša za 20 kilometrov za vsak vzlet z ozemlja države članice in za vsak pristanek na njem.

1.5

Faktor teže, izražen kot številka z dvema decimalnima mestoma, je kvadratni koren kvocienta, izračunanega kot ulomek števila metričnih ton največje dovoljene vzletne mase zrakoplova, navedene v spričevalu o plovnosti ali drugem enakovrednem uradnem dokumentu, ki ga zagotovi upravljavec zrakoplova, in števila 50. Če teža ni znana, se uporabi teža najtežjega obstoječega zrakoplova iste vrste. Če ima zrakoplov navedenih več največjih dovoljenih vzletnih mas, se uporabi največja. Če upravljavec upravlja dva ali več zrakoplovov, ki sta različici istega tipa, se za vsak zrakoplov tega tipa uporabi povprečje največjih dovoljenih vzletnih mas vseh njegovih zrakoplovov tega tipa. Izračun faktorja teže za tip zrakoplova in upravljavca se opravi najmanj enkrat letno.

2.   Izračun preletnih cen za enoto

2.1

Preletna cena za enoto se izračuna pred začetkom vsakega leta referenčnega obdobja.

2.2

Izračuna se kot ulomek predvidenega števila vseh enot preletnih storitev za zadevno leto z algebraično vsoto naslednjih elementov:

i)

ugotovljeni stroški v zadevnem letu,

ii)

upoštevanje razlike med napovedano in dejansko inflacijo iz člena 6(1),

iii)

prenosi, ki so posledica uporabe delitve tveganja, povezanega s prometom, iz člena 11a(2) do (7),

iv)

prenosi iz predhodnega referenčnega obdobja, ki so posledica izvajanja delitve tveganja, povezanega s stroški, iz člena 11a(8),

v)

nagrade in kazni, ki so posledica finančnih spodbud iz člena 12(2),

vi)

za prvi dve referenčni obdobji preplačila ali nezadostna kritja držav članic do vključno leta 2011,

vii)

odbitek stroškov letov VFR, kot določa člen 7(4).“.

5)

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

Izračun enot storitev na terminalih in cen za enoto

1.   Izračun enot storitev na terminalih

1.1

Enota storitev na terminalih je enaka faktorju teže za zadevni zrakoplov.

1.2

Faktor teže, izražen kot številka z dvema decimalnima mestoma, je kvocient, izračunan kot ulomek števila metričnih ton največje dovoljene vzletne mase zrakoplova in števila 50, kot je določeno v točki 1.5 Priloge IV, do moči 0,7. Vendar pa se v prehodnem obdobju petih let po izračunu prve cene za enoto na terminalih po tej uredbi ta eksponent umesti med 0,5 in 0,9.

2.   Izračun cen za enoto na terminalih

2.1

Cena za enoto na terminalih se izračuna pred začetkom vsakega leta referenčnega obdobja.

2.2

Izračuna se kot ulomek predvidenega števila vseh enot storitev na terminalih za zadevno leto z algebraično vsoto naslednjih elementov:

i)

ugotovljeni stroški v zadevnem letu,

ii)

upoštevanje razlike med napovedano in dejansko inflacijo iz člena 6(1),

iii)

prenosi, ki so posledica uporabe delitve tveganja, povezanega s prometom, iz člena 11a(2) do (7),

iv)

prenosi iz predhodnega referenčnega obdobja, ki so posledica izvajanja delitve tveganja, povezanega s stroški, iz člena 11a(8),

v)

nagrade in kazni, ki so posledica finančnih spodbud iz člena 12(2),

vi)

za prvi dve referenčni obdobji preplačila ali nezadostna kritja držav članic do leta pred uporabo te uredbe za pristojbine na terminalih,

vii)

odbitek stroškov letov VFR, kot določa člen 7(4).“.

6)

Priloga VI se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VI

Mehanizem zaračunavanja

1.   POROČEVALNA PREGLEDNICA

Države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa izpolnijo naslednje poročevalne preglednice za vsako območje zaračunavanja v njihovi pristojnosti in za vsako referenčno obdobje. Države članice predložijo tudi konsolidirano preglednico za vsako območje zaračunavanja v njihovi pristojnosti.

Če se območje zaračunavanja razteza po zračnem prostoru več kot ene države članice, izpolnijo preglednico skupaj v skladu z dogovori iz člena 4(4).

Image

2.   DODATNE INFORMACIJE

Poleg tega države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa zberejo in predložijo vsaj naslednje informacije:

opis in utemeljitev uvedbe različnih območij zaračunavanja, zlasti v zvezi z območji zaračunavanja na terminalih in morebitnim navzkrižnim subvencioniranjem med letališči;

opis in utemeljitev izračuna predvidenih enot storitev, ki se zaračunajo;

opis politike oprostitev in opis finančnih sredstev za kritje s tem povezanih stroškov;

opis prenosov preplačil ali nezadostnih kritij držav članic do leta 2011 za preletne pristojbine in do leta pred uporabo te uredbe za pristojbine na terminalih;

opis nezadostnih kritij, prenesenih v skladu z drugim pododstavkom člena 11a(4);

opis faktorjev zneskov, prenesenih iz predhodnega referenčnega obdobja v skladu s členom 11a(8)(c);

opis drugih prihodkov, kadar obstajajo;

opis formule, ki se uporabi za izračun pristojbin na terminalih;

opis in utemeljitev spodbud, podeljenih uporabnikom navigacijskih služb zračnega prometa.“.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1192/2010

z dne 16. decembra 2010

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Ricotta Romana (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Italije za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Ricotta Romana“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2400/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 737/2005 (3).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11.

(3)  UL L 122, 14.5.2005, str. 15.

(4)  UL C 101, 20.4.2010, str. 20.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Ricotta Romana (ZOP)


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/23


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1193/2010

z dne 16. decembra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Maine-Anjou (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in na podlagi člena 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Francije za registracijo imena „Maine-Anjou“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Italija je v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 registraciji ugovarjala. Ugovor je bil na podlagi člena 7(3) navedene uredbe sprejet.

(3)

Izjava o ugovoru se je nanašala na nespoštovanje pogojev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 510/2006, zlasti v zvezi s povezavo med geografskim območjem in kakovostjo proizvoda. Poleg tega je izjava o ugovoru navedla, da bi bila registracija zadevnega imena neskladna z določbami iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 510/2006, zlasti v zvezi z nasprotjem med imenom za registracijo in imenom živalske pasme, tj. Maine-Anjou.

(4)

Izjava o ugovoru se je nanašala tudi na določbe iz člena 3(3) Uredbe (ES) št. 510/2006, zlasti glede registriranega delno enakozvočnega imena „Bœuf du Maine“.

(5)

S pismom z dne 9. julija 2009 je Komisija prosila Francijo in Italijo, da v skladu s svojimi notranjimi postopki dosežeta medsebojno soglasje.

(6)

Po končanih posvetovanjih je Francija s pismom z dne 5. februarja 2010 obvestila Komisijo, da sta državi dosegli soglasje. Poleg tega so podatki, objavljeni v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006, ostali nespremenjeni.

(7)

Zato se v skladu z drugim pododstavkom člena 7(5) Uredbe (ES) št. 510/2006 ime „Maine-Anjou“, ki ga je predložila Francija, registrira –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 307, 2.12.2008, str. 11.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

1.1   Sveže meso (in drobovina)

FRANCIJA

Maine-Anjou (ZOP)


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1194/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na trneža v vodah EU in mednarodnih vodah območij I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010. Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(2)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

7/T&Q

Država članica

Francija

Stalež

DGS/15X14

Vrsta

Trnež (Squalus acanthias)

Cona

Vode EU in mednarodne vode območij I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

Datum

17.3.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/27


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1195/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na trsko v norveških vodah območij I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

13/T&Q

Država članica

Portugalska

Stalež

COD/1N2AB.

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

Norveške vode območij I in II

Datum

19.4.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1196/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na globokomorskega morskega psa v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območju X, s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (2) določa kvote za leti 2009 in 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.


PRILOGA

Št.

14/DSS

Država članica

Portugalska

Stalež

DWS/10-

Vrsta

Globokomorski morski pes

Cona

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območju X

Datum

7.5.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1197/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na trsko v mednarodnih vodah območij I in IIb s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

15/T&Q

Država članica

Portugalska

Stalež

COD/1/2B.

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

Mednarodne vode območij I in IIb

Datum

7.5.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1198/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na morskega lista v območju IIIa ter vodah EU območij IIIb, IIIc in IIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

17/T&Q

Država članica

Švedska

Stalež

SOL/3A/BCD

Vrsta

Morski list (Solea solea)

Cona

IIIa; vode EU območij IIIb, IIIc in IIId

Datum

7.6.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/35


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1199/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na vahnjo v norveških vodah območij I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

9/T&Q

Država članica

Portugalska

Stalež

HAD/1N2AB.

Vrsta

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

Cona

Norveške vode območij I in II

Datum

19.4.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/37


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1200/2010

z dne 14. decembra 2010

o prepovedi ribolova na saja v norveških vodah območij I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

12/T&Q

Država članica

Portugalska

Stalež

POK/1N2AB.

Vrsta

Saj (Pollachius virens)

Cona

Norveške vode območij I in II

Datum

19.4.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/39


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1201/2010

z dne 15. decembra 2010

o prepovedi ribolova na globokomorskega morskega psa v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območjih ICES V, VI, VII, VIII in IX, s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (2) določa kvote za leti 2009 in 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.


PRILOGA

Št.

6/DSS

Država članica

Francija

Stalež

DWS/56789-

Vrsta

Globokomorski morski pes

Cona

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območjih V, VI, VII, VIII in IX

Datum

17.3.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/41


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1202/2010

z dne 15. decembra 2010

o prepovedi ribolova na trsko v območjih VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Nizozemske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolovne dejavnosti za navedeni stalež –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

4/T&Q

Država članica

Nizozemska

Stalež

COD/7XAD34

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

Datum

22.2.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/43


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1203/2010

z dne 15. decembra 2010

o prepovedi ribolova na skušo v območjih VIIIc, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2), določa kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

56/T&Q

Država članica

Španija

Stalež

MAC/8C3411

Vrsta

Skuša (Scomber scombrus)

Cona

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

Datum

2.11.2010


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/45


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1204/2010

z dne 16. decembra 2010

o stodvainštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 7. decembra 2010 sklenil dodati eno fizično osebo na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ter spremenil dva vnosa na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

David O'SULLIVAN

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

(a)

„Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (tudi (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Naslov: Jemen. Datum rojstva: 12.11.1974. Kraj rojstva: Aden, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Drugi podatki: (a) jemenska nacionalna identifikacijska številka: 2043, (b) agent Al-Qaide na Arabskem polotoku in vodja celice v pokrajini Shabwa v Jemnu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7.12.2010.“

(2)

Vnos „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (tudi Hamza). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 18.3.1967. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: K602878 (tunizijski potni list, izdan 5.11.1993, prenehal veljati 9.6.2001). Drugi podatki: 4.9.2003 je bil izročen Franciji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (tudi (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Naslov: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francija. Datum rojstva: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: K602878 (tunizijski potni list, izdan 5.11.1993, prenehal veljati 9.6.2001). Drugi podatki: 4.9.2003 ga je Italija izročila Franciji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“

(3)

Vnos „Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (tudi Abdul-Muslimovich). Naslov: ulica Derzhavina 281-59, Grozni, Čečenska republika, Ruska federacija. Datum rojstva: 12.9.1952. Kraj rojstva: vas Vydrikh, okoliš Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovjetska socialistična republika) Kazahstan. Državljanstvo: rusko. Potni list št.: (a) 43 št. 1600453, (b) 535884942 (ruski potni list), (c) 35388849 (ruski potni list). Drugi podatki: (a) naslov je nekdanji naslov, (b) ubit 19.2.2004.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (tudi (a) Hussin Mohamed Dli Tamimi (b) Abdul-Muslimovich (c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Naslov: ulica Derzhavina 281, stanovanje 59, Grozni, Čečenska republika, Ruska federacija. Datum rojstva: 12.9.1952. Kraj rojstva: vas Vydrikh, okoliš Shemonaikhinsk (prej Verkhubinsk), vzhodni Kazahstan, Sovjetska socialistična republika Kazahstan, ZSSR. Državljanstvo: rusko. Potni list št.: (a) 43 št. 1600453, (b) 535884942 (ruski potni list), (c) 35388849 (ruski potni list). Drugi podatki: potrjeno, da je umrl 13.2.2004 v Dohi, Kátar. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/47


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1205/2010

z dne 16. decembra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

66,7

EG

88,4

MA

54,8

TR

120,9

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

72,9

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

82,3

TR

121,9

ZZ

102,1

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

CL

87,1

MA

62,6

PE

58,9

SZ

46,6

TR

55,3

UY

48,0

ZA

44,4

ZZ

54,2

0805 20 10

MA

60,4

TR

57,6

ZZ

59,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,6

IL

73,3

TR

69,2

ZZ

67,7

0805 50 10

AR

49,2

TR

55,6

UY

49,2

ZZ

51,3

0808 10 80

AR

74,9

AU

205,3

CA

87,8

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

117,2

ZA

124,0

ZZ

97,9

0808 20 50

CN

95,0

US

112,9

ZA

141,4

ZZ

116,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/49


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1206/2010

z dne 16. decembra 2010

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167, 168 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določa, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Uredbo Komisije (EU) št. 840/2010 (6). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami v zvezi z označevanjem zdravstvene ustreznosti, določenimi v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 3,5 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (EU) št. 840/2010 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 250, 24.9.2010, str. 14.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 17. decembra 2010

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

30,5

B03

EUR/100 kg neto mase

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

42,4

B03

EUR/100 kg neto mase

24,9

EG

EUR/100 kg neto mase

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

25,4

B03

EUR/100 kg neto mase

15,0

EG

EUR/100 kg neto mase

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Unije).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovom (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 33 in 42 in, če je ustrezno, iz člena 41 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (UL L 186, 17.7.2009, str. 1)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/53


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1207/2010

z dne 16. decembra 2010

o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu perutninskega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo identifikacijsko oznako iz člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Uredbo Komisije (EU) št. 841/2010 (4). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu s pogoji označevanja identifikacije iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Uredba (EU) št. 841/2010 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 250, 24.9.2010, str. 18.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 17. decembra 2010

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03:

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/55


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1208/2010

z dne 16. decembra 2010

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 8.

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 16. decembra 2010 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

116,0

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

121,2

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

203,3

29

BR

245,2

16

AR

319,8

0

CL

0207 14 50

Piščančja prsa, zamrznjena

174,0

11

BR

0207 14 60

Noge piščancev, zamrznjene

103,9

12

BR

0207 25 10

Puranji trupi, znani kot 80 % purani, zamrznjeni

164,4

0

BR

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

271,5

8

BR

376,8

0

CL

0408 11 80

Rumenjaki

315,7

0

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

318,8

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

260,7

8

BR

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

541,4

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/57


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1209/2010

z dne 16. decembra 2010

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu na 12. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (2) se začenja postopek javnega razpisa za prodajo posnetega mleka v prahu v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, mora Komisija v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 določiti najnižjo prodajno ceno ali sprejeti odločitev, da se najnižja prodajna cena ne določi.

(3)

Glede na ponudbe, prispele na 12. posamični razpis, je treba določiti najnižjo prodajno ceno.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na 12. posamičnem razpisu za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel dne 14. decembra 2010, je najnižja prodajna cena posnetega mleka v prahu 207,10 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.


SKLEPI

17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/58


SKLEP SVETA

z dne 14. decembra 2010

o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

(2010/779/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju člena 4 Protokola (št. 19) o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priloga k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Schengenski protokol),

ob upoštevanju prošnje vlade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v pismu predsedniku Sveta z dne 5. oktobra 2010 za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, kakor so navedene v omenjenem pismu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2000/365/ES (1) Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske dovolil, da v skladu s pogoji, določenimi v navedenem sklepu, sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda.

(2)

Evropska komisija je 24. junija 2009 predložila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredbe).

(3)

V skladu s predlagano uredbo naj bi bila Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) odgovorna za operativno upravljanje druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in Eurodac, na podlagi naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije pa bi ji lahko z ustreznim zakonodajnim instrumentom poverili tudi pripravo, razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov na področju pravice, svobode in varnosti.

(4)

SIS II je del schengenskega pravnega reda. Ustanovitev, delovanje in uporabo SIS II urejata Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in Sklep Sveta 2007/533/PNZ (3). Združeno kraljestvo je sodelovalo le pri sprejetju Sklepa 2007/533/PNZ, ki razvija določbe schengenskega pravnega reda iz člena 1(a)(ii) Sklepa 2000/365/ES.

(5)

VIS je prav tako del schengenskega pravnega reda. Združeno kraljestvo ni sodelovalo pri sprejetju in zanj niso zavezujoči Odločba 2004/512/ES (4), Uredba (ES) št. 767/2008 (5) in Sklep 2008/633/PNZ (6), ki urejajo vzpostavitev, delovanje in uporabo VIS.

(6)

Eurodac ni del schengenskega pravnega reda. Združeno kraljestvo je sodelovalo pri sprejetju Uredbe (ES) št. 2725/2000 (7), ki ureja vzpostavitev, delovanje in uporabo Eurodac, ki je zato zanj zavezujoča.

(7)

Zaradi sodelovanja pri Eurodac in delnega sodelovanju pri SIS II ima Združeno kraljestvo pravico sodelovati pri dejavnostih agencije, kolikor bo agencija odgovorna za operativno upravljanje SIS II, kot ga ureja Sklep 2007/533/PNZ, in Eurodac.

(8)

Predlagana agencija bi morala biti enotna pravna oseba z enotno organizacijsko in finančno strukturo. V ta namen bi morala biti agencija ustanovljena z enim samim zakonodajnim instrumentom, Svet pa mora o njem glasovati v celoti. Poleg tega se bo predlagana uredba, potem ko bo sprejeta, v celoti uporabljala v državah članicah, za katere je zavezujoča. Možnost delne uporabe za Združeno kraljestvo je s tem izključena.

(9)

Da bi zagotovili skladnost s pogodbama in veljavnimi protokoli, hkrati pa ohranili enotnost in doslednost predlagane uredbe, je Združeno kraljestvo v skladu s členom 4 Schengenskega protokola, zaprosilo za sodelovanje pri predlagani uredbi, kolikor bo agencija odgovorna za operativno upravljanje SIS II, kot ga ureja Uredba (ES) št. 1987/2006 in VIS.

(10)

Svet tako priznava pravico Združenega kraljestva, da v skladu s členom 4 Schengenskega protokola zaprosi za sodelovanje pri predlagani uredbi, kolikor Združeno kraljestvo pri predlagani uredbi ne sodeluje iz drugih razlogov.

(11)

Sodelovanje Združenega kraljestva v predlagani uredbi ne bi vplivalo na dejstvo, da Združeno kraljestvo trenutno ne sodeluje in ne more sodelovati pri tistih določbah schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na prosto gibanje državljanov tretjih držav, vizumsko politiko in prehajanje zunanjih meja držav članic. V predlagano uredbo bi bilo zato upravičeno vključiti posebne določbe, zlasti kar zadeva omejene glasovalne pravice v upravnem odboru agencije, ki bi odražale ta posebni položaj Združenega kraljestva.

(12)

Mešani odbor, ustanovljen v skladu s členom 3 Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (8), je bil v skladu s členom 5 navedenega sporazuma obveščen o pripravi tega sklepa.

(13)

Mešani odbor, ustanovljen v skladu s členom 3 Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (9), je bil v skladu s členom 5 navedenega sporazuma obveščen o pripravi tega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s Sklepom Sveta 2000/365/EC Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sodeluje pri uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice, kolikor se ta nanaša na operativno upravljanje vizumskega informacijskega sistema (VIS) in delov druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(2)  UL L 381, 28.12.2006, str. 4.

(3)  UL L 205, 7.8.2007, str. 63.

(4)  Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

(5)  Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

(6)  Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (UL L 316, 15.12.2000, str. 1).

(8)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(9)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/60


SKLEP KOMISIJE

z dne 16. decembra 2010

o spremembi Odločbe 2003/322/ES glede možnosti uporabe nekaterih živalskih stranskih proizvodov za krmljenje nekaterih vrst ptic mrhovinarjev v Italiji in Grčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 8988)

(Besedilo v bolgarskem, francoskem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/780/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti člena 23(2)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/322/ES z dne 12. maja 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede krmljenja nekaterih vrst ptic mrhovinarjev z nekaterimi snovmi iz kategorije 1 (2) določa pogoje za odobritev krmljenja nekaterih ogroženih ali zaščitenih vrst ptic mrhovinarjev v nekaterih državah članicah.

(2)

Navedena odločba navaja države članice, ki lahko uporabijo navedeno možnost, ptice iz vrst mrhovinarjev, ki jih je dovoljeno krmiti s snovmi iz kategorije 1, in izvedbena pravila, v skladu s katerimi jih je dovoljeno krmiti.

(3)

Grčija in Italija sta predložili zahtevka za razširitev seznama vrst, ki jih je na njunih ozemljih dovoljeno krmiti s snovmi iz kategorije 1. Obe državi sta predložili zadovoljive informacije o navzočnosti navedenih vrst na svojih ozemljih.

(4)

Krmljenje vrst, navedenih na seznamu, z živalskimi trupli je treba še nadalje izvajati v skladu z izvedbenimi pravili iz Odločbe 2003/322/ES. Navedena pravila so bila sprejeta v interesu biotske raznovrstnosti ob upoštevanju posebnih vzorcev krmljenja nekaterih ogroženih ali zaščitenih živalskih vrst v njihovem naravnem habitatu. Vendar krmljenje z živalskimi trupli v skladu z navedenimi pravili ni alternativni način odstranjevanja po Uredbi (ES) št. 1774/2002.

(5)

Odločbo št. 2003/322/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Del A Priloge k Odločbi 2003/322/ES se spremeni:

1.

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

za Grčijo: beloglavi jastreb (Gyps fulvus), brkati ser (Gypaetus barbatus), rjavi jastreb (Aegypius monachus), egiptovski jastreb (Neophron percnopterus), planinski orel (Aquila chrysaetos), kraljevi orel (Aquila heliaca), belorepec (Haliaeetus albicilla) in črni škarnik (Milvus migrans);“

2.

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

za Italijo: brkati ser (Gypaetus barbatus), rjavi jastreb (Aegypius monachus), egiptovski jastreb (Neophron percnopterus), beloglavi jastreb (Gyps fulvus), planinski orel (Aquila chrysaetos), črni škarnik (Milvus migrans) in rjavi škarnik (Milvus milvus).“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

(2)  UL L 117, 13.5.2003, str. 32.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/61


SKLEP KOMISIJE

z dne 16. decembra 2010

o spremembi Direktive Sveta 92/34/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9015)

(2010/781/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (1), in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od Komisije se v skladu s členom 16(1) Direktive 92/34/EGS zahteva, da odloči, ali so razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, ki so pridelane v tretji državi in dajejo enaka zagotovila glede obveznosti dobavitelja, pristnosti, značilnosti, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata, pakiranja, ureditve nadzora, označevanja in pečatenja, v vseh teh pogledih enakovredne razmnoževalnemu materialu sadnih rastlin in sadnim rastlinam, ki so pridelane v Uniji in so v skladu z zahtevami in pogoji navedene direktive.

(2)

Vendar trenutno razpoložljivi podatki o pogojih, veljavnih v tretjih državah, še vedno ne zadostujejo, da bi Komisija na tej stopnji sprejela kakršno koli odločitev v zvezi s katero koli tretjo državo.

(3)

Da se preprečijo motnje v trgovinskih tokovih, se državam članicam, ki uvažajo razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline iz tretjih držav, dovoli, da nadaljujejo z uporabo pogojev, enakovrednih tistim, ki se uporabljajo za podobne proizvode Unije v skladu s členom 16(2) Direktive 92/34/EGS.

(4)

Obdobje uporabe odstopanja iz Direktive 92/34/EGS za tak uvoz je zato treba podaljšati do 29. septembra 2012.

(5)

Direktivo 92/34/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V prvem pododstavku člena 16(2) Direktive 92/34/EGS se datum „31. decembra 2010“ nadomesti z datumom „29. septembra 2012“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 157, 10.6.1992, str. 10.


17.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/62


SKLEP KOMISIJE

z dne 16. decembra 2010

o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer v Keniji v zvezi s fileti tuna

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 9034)

(2010/782/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 je Kenija 17. avgusta 2010 zahtevala odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge za dobo enega leta. Kenija je 26. avgusta 2010 predložila dodatne informacije v zvezi z zahtevkom. Zahtevek zadeva celotno količino 2 000 ton filetov tuna iz tarifne številke HS 1604. Zahtevek je bil vložen, ker sta se ulov in dobava surovega tuna s poreklom zmanjšala.

(2)

Po informacijah, ki jih je predložila Kenija, je ulov surovega tuna s poreklom nenavadno majhen celo v primerjavi z običajnimi sezonskimi nihanji in je privedel do zmanjšanja proizvodnje filetov tuna. Zaradi teh neobičajnih razmer Kenija v določenem obdobju ne more izpolnjevati pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(3)

Za zagotovitev neprekinjenega uvoza proizvodov iz držav AKP v Unijo in tekočega prehoda od Sporazuma o partnerstvu AKP-ES k Sporazumu o določitvi okvira za Sporazum o začasnem gospodarskem partnerstvu (Sporazum o začasnem partnerstvu VAS-EU) je treba odobriti novo odstopanje z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2010.

(4)

Začasno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ne bi povzročilo resne škode obstoječi industriji Skupnosti ob upoštevanju zadevnega uvoza, če se upoštevajo nekateri pogoji v zvezi s količinami, nadzorom in trajanjem.

(5)

Zato je odobritev začasnega odstopanja iz člena 36(1)(a) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 upravičena.

(6)

Keniji bo odobreno samodejno odstopanje od pravil o poreklu za filete tuna iz tarifne številke HS 1604 v skladu s členom 41(8) Protokola o poreklu, priloženega k Sporazumu o začasnem partnerstvu VAS-EU, ko začne navedeni sporazum veljati ali se začasno uporabljati.

(7)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 se pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi in odstopanja od njih nadomestijo s pravili Sporazuma o začasnem partnerstvu VAS-EU, katerega začetek veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena za leto 2011. Zato se mora to odstopanje uporabljati do 31. decembra 2010.

(8)

V skladu s členom 41(8) Protokola o poreklu, priloženega k Sporazumu o začasnem partnerstvu VAS-EU, je samodejno odstopanje od pravil o poreklu omejeno na letno kvoto 2 000 ton filetov tuna za države, ki so parafirale Sporazum o začasnem partnerstvu VAS-EU (Kenija, Uganda, Tanzanija, Ruanda in Burundi). Kenija je edina država regije, ki trenutno izvaža filete tuna v Unijo. Zato je primerno, da se Keniji odobri odstopanje v skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 v zvezi z 2 000 tonami filetov tuna, kar ne presega celotne letne kvote, odobrene regiji VAS na podlagi Sporazuma o začasnem partnerstvu VAS-EU.

(9)

V skladu s tem je treba Keniji odobriti odstopanje v zvezi s 2000 tonami filetov tuna za obdobje enega leta.

(10)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Zaradi učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi Kenije, carinski organi držav članic in Komisija, je treba navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s tem sklepom.

(11)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi Kenije Komisiji redno sporočati podrobne podatke o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1.

(12)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in v skladu s členom 36(1)(a) navedene priloge se fileti tuna iz tarifne številke HS 1604, proizvedeni iz materialov brez porekla, štejejo za proizvod s poreklom iz Kenije v skladu s pogoji iz členov 2 do 6 tega sklepa.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine iz Kenije, navedene v Prilogi, ki so prijavljeni za sprostitev v prosti promet v Uniji med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2010.

Člen 3

Količine iz Priloge k temu sklepu se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Kenije sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov v zvezi z izvozom proizvodov iz člena 1.

Vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za navedene proizvode, vsebujejo sklic na ta sklep.

Pristojni organi Kenije Komisiji vsake tri mesece pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s tem sklepom izdana potrdila o gibanju blaga EUR. 1, in zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdanih na podlagi tega sklepa, vsebuje naslednjo navedbo:

„Derogation — Decision 2010/…/EU“. (EN v vseh jezikovnih različicah)

Člen 6

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2010

Za Komisijo

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis blaga

Obdobje

Količine

09.1667

1604 14 16

Fileti tuna

1.1.2010–31.12.2010

2 000 ton