ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.314.slv

Uradni list

Evropske unije

L 314

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
30. november 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov ( 1 )

17

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev ( 1 )

47

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov ( 1 )

64

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

30.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1059/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo (1), s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane predpise v zvezi z označevanjem izdelkov, ki vplivajo na porabo energije in predstavljajo znaten potencial za prihranek energije ter močno odstopajo po ravneh učinkovitosti ob enakovredni uporabnosti.

(2)

Energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev določa Direktiva Komisije 97/17/ES z dne 16. aprila 1997 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev (2).

(3)

Poraba električne energije za gospodinjske pomivalne stroje je pomemben delež celotne porabe električne energije gospodinjstev v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energetske učinkovitosti so možnosti dodatnih prihrankov energije pri gospodinjskih pomivalnih strojih precejšnje.

(4)

Direktivo 97/17/ES je treba preklicati in v tej uredbi določiti nove določbe, da bo energijsko označevanje dobavitelje čim bolj spodbujalo k dodatnemu izboljšanju energetske učinkovitosti gospodinjskih pomivalnih strojev in pospešilo preoblikovanje trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, skupaj z usklajenimi standardi, če so na voljo, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (3).

(6)

Ta uredba mora določiti enotno obliko in vsebino nalepke za gospodinjske pomivalne stroje.

(7)

Poleg tega mora ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in podatkovno kartico za gospodinjske pomivalne stroje.

(8)

Uredba mora določiti tudi zahteve v zvezi z informacijami, ki jih je treba predložiti pri kateri koli obliki prodaje na daljavo, pri oglaševanju in v zvezi s tehničnim promocijskim gradivom za gospodinjske pomivalne stroje.

(9)

Primerno je zagotoviti revizijo določb te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka.

(10)

Za olajšanje prehoda z Direktive 97/17/ES na to uredbo je primerno zagotoviti, da se gospodinjski pomivalni stroji, označeni v skladu s to uredbo, štejejo za skladne z Direktivo 97/17/ES.

(11)

Zato je treba Direktivo 97/17/ES razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za označevanje pomivalnih strojev, ki se napajajo iz električnega omrežja, in gospodinjskih pomivalnih strojev, ki so lahko tudi baterijsko napajani, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjsko uporabo, in vgradnimi gospodinjskimi pomivalnimi stroji, ter zahteve za zagotavljanje dodatnih podatkov o teh gospodinjskih pomivalnih strojih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni napravo, ki pomiva, splakuje in suši posodo, steklovino, pribor in kuhinjske pripomočke s kemičnimi in mehanskimi sredstvi, toploto in električno energijo ter je namenjena predvsem za nepoklicne namene;

2.

„vgradni gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni gospodinjski pomivalni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„pogrinjek“ pomeni določeno število kosov posode, stekla in pribora za eno osebo;

4.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največje število pogrinjkov skupaj s servirnimi deli, kakor navaja dobavitelj, ki se lahko operejo v gospodinjskem pomivalnem stroju pri izbranem programu, kadar je stroj naložen v skladu z navodili dobavitelja;

5.

„program“ pomeni niz operacij, ki so opredeljene vnaprej in jih dobavitelj označi kot ustrezne za določene stopnje umazanosti ali vrste polnjenja ali oboje ter skupaj sestavljajo celoten cikel;

6.

„trajanje programa“ pomeni čas, ki preteče od začetka do konca programa, brez zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

7.

„cikel“ pomeni celoten postopek pomivanja, izpiranja in sušenja, kakor je določen za izbrani program;

8.

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, ko je gospodinjski pomivalni stroj izključen s kontrolnimi gumbi ali stikali na napravi, ki so dostopni končnemu uporabniku in namenjeni za to, da uporabnik z njimi med običajno uporabo doseže najnižjo porabo električne energije, ki lahko traja nedoločen čas, medtem ko je gospodinjski pomivalni stroj priključen na vir napajanja in se uporablja v skladu z navodili dobavitelja; pri napravah, ki nimajo kontrolnega gumba ali stikala, ki je dostopno končnemu uporabniku, „stanje izključenosti“ pomeni stanje, ki je doseženo, ko gospodinjski pomivalni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

9.

„stanje pripravljenosti“ pomeni način najmanjše porabe energije, ki lahko traja nedoločen čas po izteku programa in izpraznitvi gospodinjskega pomivalnega stroja brez kakršnega koli drugega posredovanja končnega uporabnika;

10.

„enakovreden gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni model gospodinjskega pomivalnega stroja, danega na trg z enako nazivno zmogljivostjo, tehničnimi lastnostmi in učinkovitostjo, porabo energije in vode ter emisijami akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kot drug model gospodinjskega pomivalnega stroja, ki ga je isti dobavitelj dal na trg pod drugo trgovsko številčno oznako;

11.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali bo predvidoma kupil gospodinjski pomivalni stroj;

12.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski pomivalni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski pomivalni stroj opremljen z natisnjeno nalepko, katere oblika in vsebina sta določeni v Prilogi I;

(b)

je na voljo podatkovna kartica iz Priloge II;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo na voljo tehnična dokumentacija iz Priloge II;

(d)

vsak oglas za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja vsebuje razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(e)

katero koli tehnično promocijsko gradivo v zvezi z določenim modelom gospodinjskega pomivalnega stroja, ki opisuje tehnične parametre tega stroja, vsebuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

je na zunanji sprednji strani ali na vrhu vsakega gospodinjskega pomivalnega stroja, ki je na prodajnem mestu, nalepka, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3 (a), pri čemer mora biti nalepka jasno vidna;

(b)

se gospodinjski pomivalni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen gospodinjski pomivalni stroj, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV;

(c)

vsi oglasi za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja vsebujejo sklic na njegov razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(d)

vso tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega pomivalnega stroja in v katerem so opisani konkretni tehnični podatki o tem modelu, vključuje sklic na razred energetske učinkovitosti tega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih merilnih postopkov ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice v skladu s postopkom iz Priloge V ocenijo skladnost navedenega razreda energetske učinkovitosti, letne porabe energije, letne porabe vode, indeksa učinkovitosti sušenja, trajanja programa, porabe energije v stanju izključenosti in načinu mirovanja, trajanja načina mirovanja in emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku.

Člen 7

Revizija

Komisija to uredbo revidira glede na tehnološki napredek najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti. Z revizijo se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva Komisije 97/17/ES se razveljavi 20. decembra 2011.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 30. marcem 2012.

2.   Gospodinjski pomivalni stroji, ki se dajo na trg pred 30. novembrom 2011, so v skladu z določbami Direktive 97/17/ES.

3.   Če je sprejet ukrep o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev, se gospodinjski pomivalni stroji, ki so skladni z določbami tega ukrepa o izvajanju glede zahtev za učinkovitost pomivanja in z določbami te uredbe, ter so bili dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 20. decembrom 2011, štejejo, kot da so v skladu z zahtevami Direktive 97/17/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 20. decembra 2011. Vendar se člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 20. aprila 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 118, 7.5.1997, str. 1.

(3)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(4)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.


PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA

Image

1.

Na nalepki se navedejo naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model gospodinjskega pomivalnega stroja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

razred energetske učinkovitosti, določen v skladu s točko 1 Priloge VI; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti gospodinjskega pomivalnega stroja je nameščena enako visoko kot konica puščice za ustrezen razred energetske učinkovitosti;

IV.

letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(b) Priloge VII;

V.

letna poraba vode (AW C) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3 Priloge VII;

VI.

razred sušilnega učinka, določen v skladu s točko 2 Priloge VI;

VII.

nazivna zmogljivost, izražena kot število standardnih pogrinjkov za standardni cikel pomivanja;

VIII.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število.

2.

Oblika nalepke mora biti v skladu s točko 2. Če pa je modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), se lahko doda kopija znaka za okolje.

2.   OBLIKA NALEPKE

Oblika nalepke je taka, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je nalepka natisnjena v večjem formatu, mora biti njena vsebina še vedno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

Energetski logo

:

barva: X-00-00-00. Piktogram, kot je prikazan, logo EU in energetski logo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm.

Image

Črta pod logom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

Image

Lestvica A–G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

Image

Razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črno,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

Image

Energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črno.

Image

Letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 37 pt, 100 % črno,

druga vrsta: Calibri navadno 17 pt, 100 % črno.

Image

Letna poraba vode:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Razred učinkovitosti sušenja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

vrednost: Calibri navadno 16 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno ter Calibri navadno 22 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno.

Image

Nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Emisije hrupa:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm.

Image

Številka uredbe Calibri krepko 9 pt, 100 % črno.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA II

Podatkovna kartica izdelka

1.

Podatki na podatkovni kartici izdelka za gospodinjski pomivalni stroj so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v prospekt izdelka ali drugo tiskano gradivo, priloženo izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, ki pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model gospodinjskega pomivalnega stroja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

(c)

nazivna zmogljivost, izražena kot število standardnih pogrinjkov za standardni cikel pomivanja;

(d)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(e)

če je bil gospodinjskemu pomivalnemu stroju podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko navede tudi ta podatek;

(f)

letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(b) Priloge VII. Prikazana je kot „poraba energije ‚X‘ kWh na leto na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja ob polnjenju s hladno vodo in porabi pri načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave“;

(g)

poraba energije (Et ) pri standardnem ciklu pomivanja;

(h)

poraba električne energije v stanjih izključenosti in pripravljenosti (Po in Pl );

(i)

letna poraba vode (AWC ) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3 Priloge VII; opisana mora biti kot: „poraba vode ‚X‘ litrov na leto na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe naprave“;

(j)

razred učinkovitosti sušenja, določen v skladu s točko 2 Priloge VI, prikazan kot „razred učinkovitosti sušenja ‚X‘ na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najučinkovitejši)“. Če je ta podatek prikazan tabelarično, je lahko oblika prikaza drugačna, če je jasno, da je razpon lestvice od G (najmanj učinkovit) do A (najučinkovitejši);

(k)

navedba, da „standardni program“ pomeni standardni cikel pomivanja, na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici, da je ta program primeren za pomivanje običajno umazane posode in da je to najučinkovitejši program glede povezanosti med porabo energije in vode;

(l)

trajanje programa za standardni cikel pomivanja v minutah, zaokroženo na najbližje celo število;

(m)

čas trajanja stanja pripravljenosti (Tl ), če je gospodinjski pomivalni stroj opremljen s sistemom za upravljanje z energijo;

(n)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(o)

če je gospodinjski pomivalni stroj namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjskih pomivalnih strojev istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V tem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vključuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošen opis modela pomivalnega stroja, ki zadostuje za preprosto in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanje na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu dobavitelja;

(f)

naslednje tehnične parametre za meritve:

(i)

poraba energije;

(ii)

poraba vode;

(iii)

trajanje programa;

(vi)

učinkovitost sušenja;

(v)

poraba električne energije v „stanju izključenosti“,

(vi)

poraba električne energije v „načinu mirovanja“;

(vii)

trajanje „stanja pripravljenosti“;

(viii)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku;

(g)

rezultati izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

2.

Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih enakovrednih gospodinjskih pomivalnih strojev, mora dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili dobavitelji za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih pomivalnih strojev, pri katerih so bili podatki pridobljeni na enaki podlagi.


PRILOGA IV

Podatki, ki jih je treba predložiti, če se ne more pričakovati, da bo končni uporabnik videl razstavljeni izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

Razred energetske učinkovitosti, kot je določen v točki 1 Priloge VI;

(b)

nazivna zmogljivost, izražena kot število standardnih pogrinjkov za standardni cikel pomivanja;

(c)

letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(b) Priloge VII;

(d)

letna poraba vode (AWC ) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3 Priloge VII;

(e)

razred učinkovitosti sušenja v skladu s točko 2 Priloge VI;

(f)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število;

(g)

če je model namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi II.

3.

Pisava, ki se uporablja za tiskanje ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.


PRILOGA V

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 morajo organi držav članic preskusiti en sam gospodinjski pomivalni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo vrednostim v okviru razpona iz preglednice 1, ki jih je navedel dobavitelj, je treba opraviti meritve še na treh dodatnih gospodinjskih pomivalnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh gospodinjskih pomivalnih strojev mora ustrezati vrednostim, ki jih je navedel dobavitelj v okviru razpona iz preglednice 1, razen porabe energije, pri kateri izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

V nasprotnem primeru se šteje, da model in vsi drugi enakovredni gospodinjski pomivalni stroji ne izpolnjujejo zahtev iz členov 3 in 4.

Organi države članice uporabijo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode, skupaj z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Preglednica 1

Merjeni parameter

Tolerance preverjanja

Letna poraba energije

Izmerjena vrednost nazivne vrednosti (1) AEC ne presega za več kot 10 %.

Poraba vode

Izmerjena vrednost nazivne vrednosti Wt ne presega za več kot 10 %.

Koeficient sušilnega učinka

Izmerjena vrednost od nazivne vrednosti ID ne sme biti manjša za več kot 19 %.

Poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Et za več kot 10 %.

Trajanje programa

Izmerjena vrednost nazivnih vrednosti Tt ne presega za več kot 10 %.

Poraba energije v stanju izključenosti in načinu mirovanja

Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša več kot 1,00 W, ne presega nazivne vrednosti za več kot 10 %. Izmerjena vrednost porabe energije Po in Pl , ki je manjša ali enaka 1,00 W, ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne sme biti daljša od nazivne vrednosti Tl za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Izmerjena vrednost mora ustrezati nazivni vrednosti.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel dobavitelj.


PRILOGA VI

Razredi energetske učinkovitosti in razredi učinkovitosti sušenja

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega pomivalnega stroja se določi v skladu z njegovim koeficientom energetske učinkovitosti (EEI), kakor je določen v preglednici 1.

Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) gospodinjskega pomivalnega stroja se določi v skladu s točko 1 Priloge VII.

Preglednica 1

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Koeficient energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 90

2.   RAZREDI UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Razred učinkovitosti sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja se določi v skladu z njegovim koeficientom učinkovitosti sušenja (ID ), kakor je določen v preglednici 2.

Koeficient učinkovitosti sušenja (ID ) se določi v skladu s točko 2 Priloge VII.

Preglednica 2

Razredi učinkovitosti sušenja

Razred učinkovitosti sušenja

Koeficient učinkovitosti sušenja

A (najučinkovitejši)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najmanj učinkovit)

0,33 ≥ ID


PRILOGA VII

Metoda izračuna koeficienta energetske učinkovitosti, koeficienta sušilnega učinka in porabe vode

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun koeficienta energetske učinkovitosti (EEI) določenega modela gospodinjskega pomivalnega stroja se letna poraba energije gospodinjskega pomivalnega stroja primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(a)

Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna, kot sledi, in zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

pri čemer je:

AEC

=

letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju;

SAEC

=

standardna letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju.

(b)

Letna poraba električne energije (AEc ) se izračuna v kWh/leto, kot sledi, in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

pri čemer je:

Et

=

poraba energije za standardni cikel v kWh, zaokrožena na tri decimalna mesta;

Pl

=

moč v „stanju pripravljenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti;

Po

=

moč v „stanju izključenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti;

Tt

=

trajanje programa za standardni cikel pomivanja, izraženo v minutah in zaokroženo na najbližjo minuto;

280

=

skupno število standardnih ciklov pomivanja na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski pomivalni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem gospodinjski pomivalni stroj po koncu programa samodejno preide v „stanje izključenosti“, se AEC izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ in po naslednji formuli:

Formula

pri čemer je:

Tl

=

izmerjeni čas v „stanju pripravljenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražen v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto;

280

=

skupno število standardnih ciklov pomivanja na leto.

(c)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto, kot sledi, in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≥ 10 in širino > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≤ 9 ter gospodinjske pomivalne stroje z nazivno močjo 9 < ps ≤ 11 in širino ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

pri čemer je:

ps

=

število pogrinjkov.

2.   IZRAČUN KOEFICIENTA UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Pri izračunu indeksa učinkovitosti sušenja (ID ) za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja se učinkovitost sušenja pri gospodinjskem pomivalnem stroju primerja z učinkovitostjo sušenja pri referenčnem pomivalnem stroju, pri čemer ima referenčni pomivalni stroj značilnosti, navedene v splošno priznanih najsodobnejših merilnih metodah, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

(a)

Koeficient učinkovitosti sušenja (ID ) se izračuna, kot sledi, in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

ID = exp(lnID )

pri čemer je:

DT,i

=

učinkovitost sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja pod preskusnimi pogoji za en preskusni cikel (i),

DR,i

=

učinkovitost sušenja referenčnega pomivalnega stroja za en preskusni cikel (i);

n

=

število preskusnih ciklov, n ≥ 5.

(b)

Učinkovitost sušenja (D) je povprečje sušilnih rezultatov posameznih predmetov nalaganja po izteku standardnega cikla pomivanja. Sušilni rezultat se izračuna, kakor prikazuje preglednica 1:

Preglednica 1

Število sledi vode (WT) ali mokrih prog (WS)

Skupna mokra površina (Aw) v mm2

Sušilni rezultat

WT = 0 in WS = 0

Se ne uporablja

2 (najučinkovitejši)

1 < WT ≤ 2 ali WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT ali WS = 2

ali WS = 1 in WT = 1

Aw > 50

0 (najmanj učinkovit)

3.   IZRAČUN LETNE PORABE VODE

Letna poraba vode (AWC ) pomivalnega stroja se izračuna v litrih, zaokrožena na najbližje celo število, kot:

AWC = Wt × 280

pri čemer je:

Wt

=

poraba vode za standardni cikel pomivanja v litrih, zaokrožena na eno decimalno mesto.


30.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1060/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo veliko zmožnost za prihranek energije ter so med njimi izjemno velike razlike med stopnjami učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Določbe o energijskem označevanju gospodinjskih hladilnih aparatov so bile uvedene z Direktivo Komisije 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (2).

(3)

Poraba električne energije za gospodinjske hladilne aparate v Uniji pomeni znaten delež skupnih potreb gospodinjstev po električni energiji. Poleg že doseženih izboljšav energijske učinkovitosti je porabo energije gospodinjskih hladilnih aparatov mogoče znatno dodatno zmanjšati.

(4)

Direktivo 94/2/ES bi bilo treba preklicati in v to uredbo vključiti nove določbe, tako da se zagotovi, da energijsko označevanje proizvajalcem zagotavlja dinamične spodbude za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih hladilnih aparatov in za pospešitev preoblikovanja trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Skupni učinek določb te uredbe in Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih hladilnih aparatov (3) bi lahko bil ta, da bi do leta 2020 letno privarčevali 6 TWh električne energije (4) v primerjavi s stanjem, če ne bi bili sprejeti nobeni ukrepi.

(6)

Priložnost za energijske prihranke je tudi pri izdelkih na rastočih trgih za absorpcijske hladilne aparate in aparate za shranjevanje vina. Zato je treba navedene aparate vključiti v področje uporabe te direktive.

(7)

Absorpcijski hladilni aparati so sicer tihi, vendar porabijo precej več energije kot kompresorski aparati. Da bi bili končni uporabniki pri sprejemanju odločitev dobro obveščeni, bi morali na nalepko vključiti tudi podatke o emisijah akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, gospodinjskih hladilnih aparatov.

(8)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno s, kjer so na voljo, harmoniziranimi standardi, sprejetimi s strani evropskih standardizacijskih organov, navedenimi v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah v informacijski družbi (5).

(9)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in zahteve za vsebino nalepk za gospodinjske hladilne aparate.

(10)

Poleg tega bi morala ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in standardnimi podatki o izdelku za gospodinjske hladilne aparate.

(11)

Ta uredba mora poleg tega določiti tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti za kakršno koli obliko prodaje po pošti, oglaševanja in tehničnega promocijskega gradiva gospodinjskih hladilnih aparatov.

(12)

Primerno je predvideti pregled določb te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka.

(13)

Za pospešitev prehoda z Direktive 94/2/ES na to uredbo bi se morali gospodinjski hladilni aparati, označeni v skladu s to uredbo, šteti za skladne z Direktivo 94/2/ES.

(14)

Direktivo 94/2/ES bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih informacij o izdelku za električne gospodinjske hladilne aparate, napajane iz električnega omrežja in s prostornino shranjevalnega prostora med 10 in 1 500 litri.

2.   Ta uredba se uporablja za gospodinjske hladilne aparate, ki se napajajo iz električnega omrežja, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjsko uporabo ali hlajenje stvari, ki niso živila, vključno z vgradnimi aparati.

Prav tako se uporablja za gospodinjske hladilne aparate, napajane iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko.

3.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

hladilne aparate, ki se napajajo predvsem z viri energije, ki niso električna energija, kot so utekočinjeni naftni plin (UNP), kerozin in biodizelsko gorivo;

(b)

akumulatorsko napajane hladilne aparate, ki jih je mogoče priključiti na električno omrežje prek ločeno kupljenega pretvornika AC/DC;

(c)

hladilne aparate po naročilu, ki so kosovno izdelani in niso enaki drugim modelom hladilnih aparatov;

(d)

hladilne aparate za uporabo v terciarnem sektorju, pri katerih odstranjevanje hlajenih živil spremlja elektronski senzor in je mogoče te informacije prek omrežne povezave avtomatično prenesti sistemu daljinskega upravljanja za računovodstvo;

(e)

aparate, katerih osnovna funkcija ni shranjevanje živil s hlajenjem, kot so samostoječi avtomati za led ali ohlajeno pijačo.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„živila“ pomeni hrano, sestavine, pijače, vključno z vinom, in druge izdelke, namenjene predvsem za uživanje, ki zahtevajo ohlajevanje na določene temperature;

2.

„gospodinjski hladilni aparat“ pomeni izolirano ohišje z enim ali več predelki, namenjeno hlajenju ali zamrzovanju živil oziroma shranjevanju ohlajenih ali zamrznjenih živil v neprofesionalne namene, hlajeno z enim ali več procesi, za katere je potrebna energija, vključno z napravami, ki se prodajajo kot sklopi proizvodov, ki jih sestavi končni uporabnik;

3.

„vgradni aparat“ pomeni fiksiran hladilni aparat, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

4.

„hladilnik“ pomeni hladilni aparat, namenjen hrambi živil, z vsaj enim predelkom, primernim za shranjevanje sveže hrane in/ali pijač, vključno z vinom;

5.

„kompresorski hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat, v katerem je hlajenje posledica delovanja kompresorja na motorni pogon;

6.

„absorpcijski hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat, v katerem je hlajenje posledica absorpcijskega procesa, kjer se kot vir energije uporablja toplota;

7.

„hladilnik-zamrzovalnik“ pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje sveže hrane in vsaj enim predelkom, primernim za zamrzovanje sveže hrane in shranjevanje zamrznjenih živil pod pogoji treh zvezdic (predelek za zamrzovanje hrane);

8.

„omara za shranjevanje zamrznjene hrane“ pomeni hladilni aparat z enim ali več predelki, primeren za shranjevanje zamrznjenih živil;

9.

„zamrzovalnik hrane“ pomeni hladilni aparat z enim ali več predelki, primernimi za zamrzovanje živil, in s temperaturami, ki segajo od temperature prostora do – 18 °C, ki je primeren tudi za shranjevanje zamrznjenih živil pod pogoji treh zvezdic; zamrzovalnik hrane lahko znotraj predelka ali omare vključuje tudi oddelke in/ali predelke z dvema zvezdicama;

10.

„aparat za shranjevanje vina“ pomeni hladilni aparat, ki poleg enega ali več predelkov za shranjevanje vina nima nobenega drugega predelka;

11.

„aparat za večstransko uporabo“ pomeni hladilni aparat, ki poleg enega ali več predelkov za večstransko uporabo nima nobenega drugega predelka;

12.

„enakovredni gospodinjski hladilni aparat“ pomeni model gospodinjskega hladilnega aparata, dan v promet z enako bruto prostornino in prostornino shranjevalnega prostora, enakimi tehničnimi značilnostmi in učinkovitostjo ter enakimi tipi predelkov, kot jih ima neki drug model gospodinjskega hladilnega aparata, ki ga je pod drugo številko trgovske oznake dal na trg isti proizvajalec;

13.

„končni uporabnik“ pomeni kupca, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil gospodinjski hladilni aparat;

14.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski hladilni aparati razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Uporabljajo se tudi opredelitve pojmov iz Priloge I.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski hladilni aparat opremljen s tiskano nalepko z obliko in podatki, določenimi v Prilogi II;

(b)

so na voljo standardni podatki o izdelku, kot so določeni v Prilogi III;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v Prilogi IV;

(d)

oglas za vsak določen model gospodinjskega hladilnega aparata navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(e)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega hladilnega aparata, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

je na prodajnem mestu vsak gospodinjski hladilni aparat na zunanjosti sprednje strani ali na vrhu aparata opremljen z nalepko v skladu s členom 3(a) na tak način, da je ta jasno vidna;

(b)

se gospodinjski hladilni aparati, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, pri katerih se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek, tržijo z informacijami, ki jih priskrbijo dobavitelji v skladu s Prilogo V;

(c)

oglas za vsak določen model gospodinjskega hladilnega aparata navaja njegov razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega hladilnega aparata, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členom 3, se pridobijo z uporabo zanesljivega, natančnega in ponovljivega merilnega postopka ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, kot je določeno v Prilogi VI.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice ocenjujejo skladnost deklariranega razreda energetske učinkovitosti, letno porabo energije, prostornino za svežo in zamrznjeno hrano, zamrzovalno zmogljivost in emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, z uporabo postopka iz Priloge VII.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo ob upoštevanju tehnološkega napredka najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti. V pregledu se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge VII in možnosti za odpravo ali zmanjšanje vrednosti korekcijskih faktorjev, določenih v Prilogi VIII.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 94/2/ES je razveljavljena od 30. novembra 2011.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljene pred 30. marcem 2012.

2.   Gospodinjski hladilni aparati, dani na trg pred 30. novembrom 2011, so skladni z določbami Direktive 94/2/ES.

3.   Gospodinjski hladilni aparati, ki so skladni z določbami te uredbe in so dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 30. novembrom 2011, se štejejo za skladne z zahtevami Direktive 94/2/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 30. novembra 2011. Vendar pa se člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 30. marca 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 45, 17.2.1994, str. 1.

(3)  UL L 191, 23.7.2009, str. 53.

(4)  Merjeno v skladu s standardom Cenelec EN 153, februar 2006/EN ISO 15502, oktober 2005.

(5)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.


PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do IX

Za priloge II do IX se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sistem brez ledu“ pomeni avtomatsko delujoč sistem za preprečevanje stalnega nastajanja ledu, kjer je hlajenje zagotovljeno s prisilnim kroženjem zraka, uparjalnik ali uparjalniki se odtaljujejo z avtomatičnim sistemom odtaljevanja in tudi voda, ki nastane zaradi odtaljevanja, se odstrani avtomatsko;

(b)

„predelek brez ledu“ pomeni kateri koli predelek, ki se odtaljuje s sistemom brez ledu (Frost Free);

(c)

„hladilnik-klet“ pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje sveže hrane in enim kletnim predelkom, vendar brez predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, ohlajanje ali led;

(d)

„klet“ pomeni hladilni aparat, ki ima le enega ali več kletnih predelkov;

(e)

„hladilnik-ohlajevalnik“ pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje sveže hrane in enim predelkom za ohlajanje, vendar brez predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane;

(f)

„predelki“ pomeni katerega koli od predelkov, navedenih v točkah (g) do (n);

(g)

„predelek za shranjevanje sveže hrane“ pomeni predelek, namenjen shranjevanju nezamrznjenih živil, ki je lahko razdeljen na podpredelke;

(h)

„kletni predelek“ pomeni predelek, namenjen shranjevanju določenih živil ali pijač pri temperaturi, ki je višja od temperature predelka za shranjevanje sveže hrane;

(i)

„ohlajevalni predelek“ pomeni predelek, posebej namenjen shranjevanju hitro pokvarljivih živil;

(j)

„predelek za led“ pomeni predelek z nizko temperaturo, posebej namenjen zamrzovanju in shranjevanju ledu;

(k)

„predelek za shranjevanje zamrznjene hrane“ pomeni predelek z nizko temperaturo, posebej namenjen shranjevanju zamrznjenih živil in razvrščen glede na temperaturo:

(i)   „predelek z eno zvezdico“: predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer temperatura ne presega – 6 °C;

(ii)   „predelek z dvema zvezdicama“: predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer temperatura ne presega – 12 °C;

(iii)   „predelek s tremi zvezdicami“: predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer temperatura ne presega – 18 °C;

(iv)   „predelek za zamrzovanje hrane“ (ali „predelek s štirimi zvezdicami“): predelek, primeren za zamrzovanje vsaj 4,5 kg živil na 100 l prostornine shranjevalnega prostora, v nobenem primeru pa ne manj kot 2 kg, od temperature prostora do – 18 °C v obdobju 24 ur, ki je primeren tudi za shranjevanje zamrznjene hrane v pogojih shranjevanja pod tremi zvezdicami in lahko znotraj predelka vsebuje tudi oddelke z dvema zvezdicama;

(v)   „predelek brez zvezdice“: predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer je temperatura < 0 °C ter ki se lahko uporablja za zamrzovanje in shranjevanje ledu, vendar pa ni namenjen shranjevanju hitro pokvarljivih živil;

(l)

„predelek za shranjevanje vina“ pomeni predelek, ki je namenjen izključno kratkoročnemu shranjevanju vina, tako da se doseže njegova idealna temperatura za pitje, ali dolgoročnemu shranjevanju vina, ki mu omogoča zorenje, z naslednjimi funkcijami:

(i)

stalna temperatura shranjevanja, vnaprej ali ročno nastavljena v skladu z navodili proizvajalca, v razponu od + 5 do + 20 °C;

(ii)

temperatura(-e) shranjevanja, ki se sčasoma spremeni(-jo) za manj kot 0,5 K pri vsaki navedeni temperaturi prostora, opredeljeni s klimatskim razredom za gospodinjske hladilne aparate;

(iii)

aktivna ali pasivna kontrola vlažnosti predelka v razponu od 50 do 80 %;

(iv)

zasnova, ki zmanjšuje prenos vibracij na predelek, ki jih povzroča kompresor hladilnika ali kateri koli zunanji vir;

(m)

„predelek za večstransko uporabo“ pomeni predelek, namenjen uporabi pri dveh ali več temperaturah tipov predelkov, ki jih lahko končni uporabnik nastavi tako, da stalno ohranjajo delovni razpon temperature, ki velja za posamezni tip predelka, v skladu z navodili proizvajalca; vendar pa predelek ni „predelek za večstransko uporabo“, kot je opredeljen v tej uredbi, kadar je s funkcijo mogoče temperature v predelku spremeniti na različne delovne obsege temperature le za omejeno dobo trajanja (na primer pri zmogljivosti hitrega zamrzovanja);

(n)

„drug predelek“ pomeni predelek, ki ni predelek za shranjevanje vina, namenjen pa je shranjevanju določenih živil pri temperaturi, ki presega + 14 °C;

(o)

„oddelek z dvema zvezdicama“ pomeni zamrzovalnik hrane, predelek zamrzovalnika hrane, predelek s tremi zvezdicami ali omaro za shranjevanje zamrznjene hrane s tremi zvezdicami, ki nima lastnih vrat za dostop ali pokrova in kjer temperatura ne presega – 12 °C;

(p)

„zamrzovalna skrinja“ pomeni zamrzovalnik hrane, kjer je (so) predelek(-ki) dostopen(-ni) z vrha aparata ali ki ima predelke tipa odpiranja z vrha in pokončnega tipa, vendar pa bruto prostornina predelka(-ov) tipa odpiranja z vrha presega 75 % skupne bruto prostornine aparata;

(q)

„tip odpiranja z vrha“ ali „tip skrinje“ pomeni hladilni aparat s predelkom(-i), dostopnim(-i) z vrha aparata;

(r)

„pokončni tip“ pomeni hladilni aparat s predelkom(-i), dostopnim(-i) s sprednjega dela aparata;

(s)

„hitro zamrzovanje“ pomeni preklicljivo funkcijo, ki jo aktivira končni uporabnik v skladu z navodili proizvajalca in tako zniža temperaturo shranjevanja v zamrzovalniku ali predelku zamrzovalnika, da omogoči hitrejše zamrzovanje nezamrznjenih živil;

(t)

„identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model hladilnega aparata razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali dobaviteljevega imena.


PRILOGA II

Nalepka

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE HLADILNE APARATE, UVRŠČENE V RAZREDE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OD A+++ DO C

Image

(1)

Na nalepki so naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

III.

razred energetske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo IX; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti gospodinjskega hladilnega aparata je nameščena enako visoko kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV.

letna poraba energije (AEC ) v kWh/leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3(2) Priloge VIII;

V.

seštevek prostornine vseh predelkov za shranjevanje, ki niso klasificirani z zvezdico (tj. z delovno temperaturo > – 6 °C), zaokrožen na najbližje celo število;

VI.

seštevek prostornine vseh predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, ki so klasificirani z zvezdico (tj. z delovno temperaturo ≤ – 6 °C), zaokrožen na najbližje celo število, ter število zvezdic predelka z največjim deležem v tem seštevku; če gospodinjski hladilni aparat nima predelka ali predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, dobavitelj namesto vrednosti navede „– L“ in prostor za oznako števila zvezdic pusti prazno;

VII.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število.

Vendar se pri aparatih za shranjevanje vina točki V in VI zamenjata z nazivno zmogljivostjo v številu standardnih 75-centilitrskih steklenic, ki jih je mogoče spraviti v aparat v skladu z navodili proizvajalca.

(2)

Oblika nalepke mora biti skladna s točko 3(1) te priloge. Za modele, ki jim je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija znaka za okolje EU.

2.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE HLADILNE APARATE, UVRŠČENE V RAZREDE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OD D DO G

Image

(1)

Na tej nalepki se navedejo podatki iz točke 1(1).

(2)

Oblika nalepke mora biti skladna s točko 3(2) te priloge. Za modele, ki jim je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija znaka za okolje EU.

3.   OBLIKA NALEPKE

(1)

Za gospodinjske hladilne aparate, uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do C, razen za aparate za shranjevanje vina, je oblika nalepke takšna:

Image

Pri čemer velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b)

Ozadje nalepke je belo.

(c)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(d)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta EU nalepke: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Energijska oznaka

:

barva: X-00-00-00.

Piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 92 mm, višina: 17 mm.

Image

Črta pod logotipom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

Image

Lestvica A–G

Puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00.

Besedilo: Calibri krepko 19 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 13 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna.

Besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

Image

Energija

Besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike tiskane črke, črna.

Image

Letna poraba energije

Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 45 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

Image

Prostornine vseh predelkov za shranjevanje, ki niso klasificirani z zvezdico

Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 25 pt, 100 % črna. Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

Image

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

Image

Prostornine vseh predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, ki so klasificirani z zvezdico

Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm.

Image

Številka uredbe

Besedilo: Calibri krepko 11 pt.

(2)

Za gospodinjske hladilne aparate, uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od D do G, razen za aparate za shranjevanje vina, je oblika nalepke takšna:

Image

Pri čemer velja:

Oblika nalepke mora biti skladna s točko 3(1) te priloge, razen za številko 8, za katero velja naslednje:

Image

Letna poraba energije

Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 32 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna.

(3)

Za aparate za shranjevanje vina je oblika nalepke takšna:

Image

Pri čemer velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b)

Ozadje nalepke je belo.

(c)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(d)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta EU nalepke: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Energijska oznaka

:

barva: X-00-00-00.

Piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 92 mm, višina: 17 mm.

Image

Črta pod logotipom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

Image

Lestvica A–G

Puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred(-i): 00-X-X-00.

Besedilo: Calibri krepko 19 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 13 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna.

Besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

Image

Energija

Besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike tiskane črke, črna.

Image

Letna poraba energije

Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna.

Image

Nazivna zmogljivost v številu standardnih vinskih steklenic

Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost

:

Calibri krepko 28 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 15 pt, 100 % črna.

Image

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm.

Image

Številka uredbe

Besedilo: Calibri krepko 11 pt.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA III

Standardni podatki o izdelku

1.

Standardni podatki o izdelku se navedejo v naslednjem vrstnem redu in vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, kot je določena v točki (t) Priloge I;

(c)

razred gospodinjskega hladilnega aparata v skladu s točko 1 Priloge VIII;

(d)

razred energetske učinkovitosti modela v skladu s Prilogo IX;

(e)

če je bil modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, je lahko naveden tudi ta podatek;

(f)

letna poraba energije (AEC ) v kWh/leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3(2) Priloge VIII. Opiše se kot: „Letna poraba energije XYZ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata in njegove lokacije“;

(g)

prostornina vsakega predelka in morebitna ustrezna klasifikacija z zvezdicami v skladu s točko 1(1)(VI) Priloge II;

(h)

načrtovana temperatura „drugih predelkov“ v smislu točke (n) Priloge I. Pri predelkih za shranjevanje vina se navede najnižja temperatura shranjevanja, ki je vnaprej nastavljena za predelek ali jo lahko nastavi končni uporabnik in jo je mogoče neprekinjeno ohranjati v skladu z navodili proizvajalca;

(i)

navedba „brez ledu“ za ustrezne predelke, kot je določeno v točki (b) Priloge I;

(j)

„čas hrambe v primeru motenj v napajanju X h“, določen kot „čas dviga temperature“;

(k)

„zmogljivost zamrzovanja“ v kg/24 h;

(l)

„klimatski razred“ v skladu s tabelo 3 iz točke 1 Priloge VIII, izražen kot: „Klimatski razred: W [klimatski razred]. Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od ‚X‘ [najnižja temperatura] °C do ‚X‘ [najvišja temperatura] °C“;

(m)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(n)

če je model namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva;

(o)

za aparate za shranjevanje vina naslednji podatki: „Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina.“ Ta točka ne velja za gospodinjske hladilne aparate, ki niso posebej namenjeni shranjevanju vina, jih pa je mogoče uporabljati v ta namen, ter za gospodinjske hladilne aparate, pri katerih je predelek za shranjevanje vina združen s katero koli drugo vrsto predelka.

2.

Isti standardni podatki o izdelku lahko zajemajo več modelov gospodinjskih hladilnih aparatov istega dobavitelja.

3.

Standardni podatki o izdelku se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA IV

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vsebuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela gospodinjskega hladilnega aparata, ki zadostuje za enostavno in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da zaveže dobavitelja;

(f)

tehnični parametri za meritve, določene v skladu s Prilogo VIII:

(i)

skupne dimenzije;

(ii)

skupni prostor, potreben pri uporabi;

(iii)

skupna(-e) bruto prostornina(-e);

(iv)

prostornina(-e) shranjevalnega prostora in skupna(-e) prostornina(-e) shranjevalnega prostora;

(v)

oznaka(-e) števila zvezdic predelka(-ov) za shranjevanje zamrznjene hrane;

(vi)

tip odtaljevanja;

(vii)

temperatura shranjevanja;

(viii)

poraba energije;

(ix)

čas dviga temperature;

(x)

zmogljivost zamrzovanja;

(xi)

poraba energije;

(xii)

vlažnost predelka za shranjevanje vina;

(xiii)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku;

(g)

rezultati izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VIII.

2.

Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za neki model gospodinjskega hladilnega aparata, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih enakovrednih hladilnih aparatov, dokumentacija vsebuje podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili proizvajalci za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih hladilnih aparatov, pri katerih so bile informacije pridobljene na enaki podlagi.


PRILOGA V

Informacije, ki jih je treba navesti v primerih, ko se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek

1.

Informacije iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo IX;

(b)

letna poraba energije v kWh/leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3(2) Priloge VIII;

(c)

prostornina vsakega predelka in morebitna ustrezna klasifikacija z zvezdicami v skladu s točko 1(1)(VI) Priloge II;

(d)

„klimatski razred“ v skladu s tabelo 3 iz točke 1 Priloge VIII;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(f)

če je model namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva;

(g)

za aparate za shranjevanje vina naslednji podatki: „Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina.“ Ta točka ne velja za gospodinjske hladilne aparate, ki niso posebej namenjeni shranjevanju vina, jih pa je mogoče uporabljati v ta namen, ter za gospodinjske hladilne aparate, pri katerih je predelek za shranjevanje vina združen s katero koli drugo vrsto predelka.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi standardni podatki o izdelku, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi III.

3.

Pisava, ki se uporablja za tiskanje ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.


PRILOGA VI

Meritve

1.   Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje morajo biti opravljene meritve ob uporabi zanesljivega, točnega in ponovljivega merilnega postopka, ki upošteva najnovejše splošno priznane merilne metode, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

2.   SPLOŠNI POGOJI ZA PRESKUŠANJE

Uporabljajo se naslednji splošni pogoji za preskušanje:

(1)

če so predvideni grelniki za preprečevanje kondenzacije, ki jih lahko vklaplja in izklaplja končni uporabnik, morajo biti vklopljeni in, če so nastavljivi, nastavljeni na najvišjo stopnjo gretja;

(2)

če so predvidene „naprave ‚skozi vrata‘“ (kot so avtomati za led ali ohlajeno vodo/pijače), ki jih lahko vklaplja ali izklaplja končni uporabnik, morajo biti med merjenjem porabe energije vklopljene, vendar ne v uporabi;

(3)

pri aparatih in predelkih za večstransko uporabo mora biti temperatura shranjevanja med merjenjem porabe energije nominalna temperatura najhladnejšega tipa predelka, kot se zahteva za neprekinjeno normalno uporabo v skladu z navodili proizvajalca;

(4)

poraba energije gospodinjskega hladilnega aparata se določi pri najhladnejši konfiguraciji, v skladu z navodili proizvajalca za neprekinjeno normalno uporabo za kateri koli „drug predelek“, kot je določeno v tabeli 5 Priloge VIII.

3.   TEHNIČNI PARAMETRI

Določiti je treba naslednje parametre:

(a)

„skupne dimenzije“, merjene do najbližjega milimetra;

(b)

„skupni prostor, potreben pri uporabi“, merjen do najbližjega milimetra;

(c)

„skupna(-e) bruto prostornina(-e)“, merjena(-e) do najbližje cele številke kubičnih decimetrov ali litrov;

(d)

„prostornina(-e) shranjevalnega prostora in skupna(-e) prostornina(-e) shranjevalnega prostora“, merjena(-e) do najbližje cele številke kubičnih decimetrov ali litrov;

(e)

„tip odtaljevanja“;

(f)

„temperatura shranjevanja“;

(g)

„poraba energije“, izražena v kilovatnih urah na 24 ur (kWh/24h) in zaokrožena na tri decimalna mesta;

(h)

„čas dviga temperature“;

(i)

„zmogljivost zamrzovanja“;

(j)

„vlažnost predelka za shranjevanje vina“, izražena kot odstotek in zaokrožena na najbližje celo število; ter

(k)

„emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku“.


PRILOGA VII

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 države članice preskusijo en sam gospodinjski hladilni aparat. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo vrednostim v okviru razpona iz tabele 1, ki jih je navedel proizvajalec, je treba opraviti meritve še na treh dodatnih gospodinjskih hladilnih aparatih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh gospodinjskih hladilnih aparatov mora izpolnjevati zahteve v okviru razpona iz tabele 1.

Sicer velja, da model in vsi enakovredni modeli gospodinjskih hladilnih aparatov niso skladni.

Poleg postopka iz Priloge VI morajo države članice uporabiti zanesljive, točne in ponovljive postopke merjenja, ki upoštevajo najnovejše splošno priznane metode merjenja, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Tabela 1

Merjeni parameter

Tolerance preverjanja

Nazivna bruto prostornina

Izmerjena vrednost od nazivne vrednosti (1) ne sme biti manjša za več kot 3 % ali 1 l, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

Nazivna prostornina shranjevalnega prostora

Izmerjena vrednost od nazivne vrednosti ne sme biti manjša za več kot 3 % ali 1 l, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti. Če lahko uporabnik prostornine kletnega predelka in predelka za shranjevanje sveže hrane medsebojno prilagaja, se ta negotovost merjenja uporablja, kadar je kletni predelek prilagojen na najmanjšo prostornino.

Zamrzovalna zmogljivost

Izmerjena vrednost od nazivne vrednosti ne sme biti manjša za več kot 10 %.

Poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti (E24h ) za več kot 10 %.

Aparati za shranjevanje vina

Izmerjena vrednost relativne vlažnosti ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Izmerjena vrednost mora dosegati nazivno vrednost.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel proizvajalec.


PRILOGA VIII

Klasifikacija gospodinjskih hladilnih aparatov, metoda za izračun ekvivalentne prostornine in indeks energetske učinkovitosti

1.   KLASIFIKACIJA GOSPODINJSKIH HLADILNIH APARATOV

Gospodinjski hladilni aparati so uvrščeni v razrede, navedene v tabeli 1.

Vsak razred je opredeljen s posebno sestavo predelkov, kot je opredeljena v tabeli 2, ter ni odvisen od števila vrat in/ali predalov.

Tabela 1

Razredi gospodinjskih hladilnih aparatov

Razred

Določitev

1

Hladilnik z enim ali več predelki za shranjevanje sveže hrane

2

Hladilnik-klet, klet in aparati za shranjevanje vina

3

Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s predelkom brez zvezdic

4

Hladilnik s predelkom z eno zvezdico

5

Hladilnik s predelkom z dvema zvezdicama

6

Hladilnik s predelkom s tremi zvezdicami

7

Hladilnik-zamrzovalnik

8

Zamrzovalna omara

9

Zamrzovalna skrinja

10

Aparati za večstransko uporabo in drugi hladilni aparati

Gospodinjski hladilni aparati, ki jih zaradi temperature predelka ni mogoče uvrstiti v razrede od 1 do 9, so uvrščeni v razred 10.

Tabela 2

Klasifikacija gospodinjskih hladilnih aparatov in ustrezna sestava predelkov

Nominalna temperatura (za EEI) (°C)

Načrtovana T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Razred

(številka)

Tipi predelkov

Drugi

Shranjevanje vina

Klet

Shranjevanje sveže hrane

Ohlajevanje

Brez zvezdic/aparat za led

1 zvezdica

2 zvezdici

3 zvezdice

4 zvezdice

Razred aparata

Sestava predelkov

Hladilnik z enim ali več predelki za shranjevanje sveže hrane

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

1

Hladilnik-klet, klet in aparat za shranjevanje vina

O

O

O

D

N

N

N

N

N

N

2

O

O

D

N

N

N

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s predelkom brez zvezdic

O

O

O

D

D

O

N

N

N

N

3

O

O

O

D

O

D

N

N

N

N

Hladilnik s predelkom z eno zvezdico

O

O

O

D

O

O

D

N

N

N

4

Hladilnik s predelkom z dvema zvezdicama

O

O

O

D

O

O

O

D

N

N

5

Hladilnik s predelkom s tremi zvezdicami

O

O

O

D

O

O

O

O

D

N

6

Hladilnik-zamrzovalnik

O

O

O

D

O

O

O

O

O

D

7

Zamrzovalna omara

N

N

N

N

N

N

N

O

(D) (1)

D

8

Zamrzovalna skrinja

N

N

N

N

N

N

N

O

N

D

9

Aparati za večstransko uporabo in drugi aparati

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Opombe:

D = predelek je navzoč; N = predelek ni navzoč; O = navzočnost predelka po izbiri.

Gospodinjski hladilni aparati so uvrščeni v enega ali več klimatskih razredov iz tabele 3.

Tabela 3

Klimatski razredi

Razred

Oznaka

Povprečna temperatura prostora

°C

Razširjeni zmerni

SN

+ 10 do + 32

Zmerni

N

+ 16 do + 32

Subtropski

ST

+ 16 do + 38

Tropski

T

+ 16 do + 43

Hladilni aparat mora biti zmožen hkrati ohranjati zahtevane temperature shranjevanja v različnih predelkih in v okviru dovoljenih temperaturnih odstopanj (med ciklusom odtaljevanja), kot je določeno v tabeli 4 za različne tipe gospodinjskih hladilnih aparatov in ustrezne klimatske razrede.

Aparati in predelki za večstransko uporabo morajo biti zmožni ohranjati zahtevane temperature shranjevanja v različnih tipih predelkov, kjer lahko končni uporabnik te temperature nastavi po navodilih proizvajalca.

Tabela 4

Temperature shranjevanja

Temperature shranjevanja (v °C)

Drug predelek

Predelek za shranjevanje vina

Kletni predelek

Predelek za shranjevanje sveže hrane

Predelek za ohlajevanje

Predelek z eno zvezdico

Predelek/oddelek z dvema zvezdicama

Zamrzovalnik hrane in predelek/omara s tremi zvezdicami

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Opombe:

tom: temperatura shranjevanja v drugem predelku.

twma: temperatura shranjevanja v predelku za shranjevanje vina z odstopanjem 0,5 K.

tcm: temperatura shranjevanja v kletnem predelku.

t1m, t2m, t3m: temperature shranjevanja v predelku za shranjevanje sveže hrane.

tma: povprečna temperatura shranjevanja v predelku za shranjevanje sveže hrane.

tcc: trenutna temperatura shranjevanja v predelku za ohlajanje.

t*, t**, t***: najvišje temperature v predelkih za shranjevanje zamrznjene hrane.

Temperatura shranjevanja v predelku za led in v predelku brez zvezdic je pod 0 °C.

2.   IZRAČUN EKVIVALENTNE PROSTORNINE

Ekvivalentna prostornina gospodinjskega hladilnega aparata je vsota ekvivalentnih prostornin vseh predelkov. Izračunana je v litrih in zaokrožena na najbližje celo število:

Formula

kjer je:

n število predelkov,

Vc prostornina shranjevalnega prostora v predelku(-ih),

Tc nominalna temperatura predelka(-ov), kot je določeno v tabeli 2,

Formula termodinamični faktor, kot je določeno v tabeli 5,

FFc, CC in BI so korekcijski faktorji za prostornino, kot je določeno v tabeli 6.

Termodinamični korekcijski faktor Formula je temperaturna razlika med nominalno temperaturo predelka Tc (opredeljeno v tabeli 2) in temperaturo prostora pod standardnimi preskusnimi pogoji pri + 25 °C, izraženo kot razmerje iste razlike za predelek za shranjevanje sveže hrane pri + 5 °C.

Termodinamični faktorji za predelke iz točk (g) do (n) Priloge I so določeni v tabeli 5.

Tabela 5

Termodinamični faktorji za predelke hladilnih aparatov

Predelek

Nominalna temperatura

(25–Tc )/20

Drug predelek

Načrtovana temperatura

Formula

Kletni predelek/predelek za shranjevanje vina

+12 °C

0,65

Predelek za shranjevanje sveže hrane

+5 °C

1,00

Predelek za ohlajevanje

0 °C

1,25

Predelek za led in predelek brez zvezdic

0 °C

1,25

Predelek z eno zvezdico

0 °C

1,55

Predelek z dvema zvezdicama

–12 °C

1,85

Predelek s tremi zvezdicami

–18 °C

2,15

Predelek za zamrzovanje hrane (predelek s štirimi zvezdicami)

–18 °C

2,15

Opombe:

(i)

pri predelkih za večstransko uporabo je termodinamični faktor določen z nominalno temperaturo iz tabele 2 za najhladnejši tip predelka, ki jo lahko nastavi končni uporabnik in ki se neprekinjeno ohranja v skladu z navodili proizvajalca;

(ii)

za vsak oddelek z dvema zvezdicama (v zamrzovalniku) je termodinamični faktor določen pri Tc = – 12 °C;

(iii)

pri drugih predelkih je termodinamični faktor določen z najnižjo načrtovano temperaturo, ki jo lahko nastavi končni uporabnik in ki se neprekinjeno ohranja v skladu z navodili proizvajalca.

Tabela 6

Vrednost korekcijskih faktorjev

Korekcijski faktor

Vrednost

Pogoji

FF (brez ledu)

1,2

Za predelke brez ledu (Frost Free) za shranjevanje zamrznjene hrane

1

Sicer

CC (klimatski razred)

1,2

Za aparate razreda T (tropski)

1,1

Za aparate razreda ST (subtropski)

1

Sicer

BI (vgraden)

1,2

Za vgradne aparate, široke manj kot 58 cm

1

Sicer

Opombe:

(i)

FF je korekcijski faktor za prostornino pri predelkih brez ledu;

(ii)

CC je korekcijski faktor za prostornino pri določenem klimatskem razredu. Če je hladilni aparat uvrščen v več kot en klimatski razred, se za izračun ekvivalentne prostornine uporabi klimatski razred z najvišjim korekcijskim faktorjem;

(iii)

BI je korekcijski faktor za vgradne aparate.

3.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) določenega modela gospodinjskega hladilnega aparata se letna poraba energije gospodinjskega hladilnega aparata primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(1)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna in zaokroži na prvo decimalno mesto kot:

Formula

kjer je:

AEC

=

letna poraba energije pri gospodinjskem hladilnem aparatu,

SAEC

=

standardna letna poraba energije pri gospodinjskem hladilnem aparatu.

(2)

Letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto in zaokroži na dve decimalni mesti kot:

AEC = E24h × 365

kjer je:

E24h

poraba energije pri gospodinjskem hladilnem aparatu v kWh/24 ur, zaokroženo na tri decimalna mesta.

(3)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto in zaokroži na dve decimalni mesti kot:

SAEC = Veq × MNCH

kjer je:

 

Veq ekvivalentna prostornina gospodinjskega hladilnega aparata,

 

CH 50 kWh/leto za gospodinjske hladilne aparate z ohlajevalnim predelkom s prostornino shranjevalnega prostora vsaj 15 litrov,

 

vrednosti M in N sta za vsak razred gospodinjskih hladilnih aparatov navedeni v tabeli 7.

Tabela 7

Vrednosti M in N za razred gospodinjskih hladilnih aparatov

Razred

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Vključuje tudi omare za zamrznjeno hrano s tremi zvezdicami.

(2)  Pri gospodinjskih hladilnih aparatih brez ledu je med ciklusom odtaljevanja dovoljeno temperaturno odstopanje, ki ne presega 3 K v obdobju 4 ur ali 20 % trajanja obratovalnega ciklusa, pri čemer se uporabi nižja od obeh vrednosti.

(3)  Opomba: Pri razredu 10 gospodinjskih hladilnih aparatov sta vrednosti M in N odvisni od temperature in števila zvezdic predelka z najnižjo temperaturo shranjevanja, ki jo lahko končni uporabnik nastavi in ohranja v skladu z navodili proizvajalca. Kadar je v tabeli 2 in točki (n) Priloge I navzoč le en „drugi predelek“, se uporabita vrednosti M in N za razred 1. Aparati s predelki s tremi zvezdicami ali predelki za zamrzovanje hrane štejejo za hladilnike-zamrzovalnike.


PRILOGA IX

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega hladilnega aparata se določi v skladu z njegovim indeksom energetske učinkovitosti (EEI), kot je določen v tabeli 1 od 20. decembra 2011 do 30. junija 2014, kot je določen v tabeli 2 pa od 1. julija 2014.

Indeks energetske učinkovitosti gospodinjskega hladilnega aparata se določi v skladu s točko 3 Priloge VIII.

Tabela 1

Razredi energetske učinkovitosti do 30. junija 2014

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 150


Tabela 2

Razredi energetske učinkovitosti od 1. julija 2014

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/47


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1061/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o dne 19. maja 2010 navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1), ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane predpise v zvezi z označevanjem izdelkov, ki vplivajo na rabo energije in predstavljajo znaten potencial za prihranek energije ter močno odstopajo po ravneh učinkovitosti ob enakovredni uporabnosti.

(2)

Določbe o energijskem označevanju gospodinjskih pralnih strojev so bile določene z Direktivo Komisije 95/12/ES z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (2).

(3)

Električna energija, ki jo porabijo gospodinjski pralni stroji, predstavlja znaten delež v skupnem povpraševanju gospodinjstev po električni energiji v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energetske učinkovitosti je mogoče porabo energije gospodinjskih pralnih strojev močno dodatno zmanjšati.

(4)

Direktivo 95/12/ES je treba preklicati in s to uredbo predpisati nove določbe ter tako zagotoviti, da energijsko označevanje dobaviteljem zagotavlja dinamične spodbude za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih pralnih strojev in za pospešitev preoblikovanja trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje obravnava Direktiva Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem kombiniranih gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (3), zato jih je treba izključiti s področja uporabe te uredbe. Ker pa imajo podobne funkcije kot gospodinjski pralni stroji, je treba čim prej izvesti revizijo Direktive 96/60/ES.

(6)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno z, kjer so na voljo, usklajenimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah v informacijski družbi (4).

(7)

Ta uredba mora določiti enotno obliko in zahteve za vsebino nalepk za gospodinjske pralne stroje.

(8)

Poleg tega mora ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in podatkovno kartico za gospodinjske pralne stroje.

(9)

Določiti mora tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti pri vseh oblikah prodaje gospodinjskih pralnih strojev na daljavo, v oglasih in tehničnem promocijskem gradivu za gospodinjske pralne stroje.

(10)

Primerno je predpisati revizijo določb te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka.

(11)

Za pospešitev prehoda z Direktive 95/12/ES na to uredbo je treba določiti, da se gospodinjski pralni stroji, označeni v skladu s to uredbo, štejejo za skladne z Direktivo 95/12/ES.

(12)

Direktivo 95/12/ES je treba torej preklicati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba vzpostavlja zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih podatkov v zvezi z gospodinjskimi pralnimi stroji, napajanimi iz električnega omrežja, ter gospodinjskimi pralnimi stroji, napajanimi iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko, vključno s tistimi za negospodinjske namene in vgradnimi gospodinjskimi pralnimi stroji.

2.   Ta uredba ne velja za kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje.

Člen 2

Opredelitve

Poleg opredelitev pojmov, določenih v členu 2 Direktive 2010/30/EU, se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„gospodinjski pralni stroj“ pomeni avtomatski pralni stroj, ki opere in spere tekstil z vodo, ima funkcijo ožemanja in je namenjen predvsem uporabi v neprofesionalne namene;

2.

„vgradni gospodinjski pralni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„avtomatski pralni stroj“ pomeni pralni stroj, ki perilo opere v celoti in posredovanje uporabnika med programom ni potrebno;

4.

„kombinirani gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima funkciji ožemanja in sušenja tekstila, običajno z ogrevanjem in sušenjem v bobnu;

5.

„program“ pomeni vrsto operacij, ki so vnaprej določene in ki jih dobavitelj označi kot primerne za pranje določenih vrst tekstila;

6.

„ciklus“ pomeni popoln postopek pranja, spiranja in ožemanja, kot je določeno za izbrani program;

7.

„trajanje programa“ pomeni čas, ki preteče od začetka do dokončanja programa, brez zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

8.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo navede dobavitelj, izraženo v polkilogramskih intervalih, ki ga gospodinjski pralni stroj lahko opere z izbranim programom, ko je perilo naloženo v stroj po dobaviteljevih navodilih;

9.

„delna obremenitev“ pomeni polovico nazivne zmogljivosti gospodinjskega pralnega stroja za določen program;

10.

„vsebnost preostale vlage“ pomeni količino vlage, ki jo perilo vsebuje ob koncu ožemanja;

11.

„izklop“ pomeni stanje, ko je gospodinjski pralni stroj izklopljen z upravljalnim mehanizmom ali stikali aparata, ki so dostopni in namenjeni uporabi končnega uporabnika med običajno uporabo, da se doseže najmanjša poraba energije. Ta najmanjša poraba energije lahko traja neomejeno, medtem ko je gospodinjski pralni stroj priključen na vir energije in se uporablja po dobaviteljevih navodilih; če ni upravljalnega mehanizma ali stikal, dostopnih končnemu uporabniku, je „izklop“ stanje, ko gospodinjski pomivalni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

12.

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najmanjšo porabo energije, ki lahko traja neomejeno po koncu programa, brez dodatnega poseganja končnega uporabnika, razen odstranitve perila iz bobna gospodinjskega pralnega stroja;

13.

„enakovreden gospodinjski pralni stroj“ pomeni model gospodinjskega pralnega stroja, ki se da na trg in ima med pranjem in ožemanjem enako nazivno zmogljivost, tehnične lastnosti in učinkovitost, porabo energije in vode ter emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, kot drug model gospodinjskega pralnega stroja, ki ga isti dobavitelj da na trg pod drugo tržno številčno oznako;

14.

„končni uporabnik“ pomeni uporabnika, ki kupuje ali naj bi kupil gospodinjski pralni stroj;

15.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski pralni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski pralni stroj dobavljen z natisnjeno nalepko, ki ima obliko in vsebuje informacije, kot je predpisano v Prilogi I;

(b)

je na voljo podatkovna kartica izdelka, kot je določeno v Prilogi II;

(c)

je upravnim organom držav članic in Komisiji na zahtevo na voljo tehnična dokumentacija, kot je določeno v Prilogi III;

(d)

vsi oglasi za določen model gospodinjskega pralnega stroja vsebujejo razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(e)

vso tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega pralnega stroja in v katerih so opisani njegovi konkretni tehnični podatki, vključuje razred energetske učinkovitosti tega modela.

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski pralni stroj na prodajnem mestu na zunanjosti sprednje strani ali na vrhu opremljen z nalepko v skladu s členom 3(a) tako, da je ta jasno vidna;

(b)

se gospodinjski pralni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV;

(c)

vsi oglasi za določen model gospodinjskega pralnega stroja vsebujejo sklic na njegov razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(d)

vso tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega pralnega stroja in v katerem so opisani konkretni tehnični podatki o tem modelu, vključuje sklic na razred energetske učinkovitosti tega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivega, natančnega in ponovljivega merilnega postopka, ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Države članice uporabijo postopek, predpisan v Prilogi V, pri ocenjevanju skladnosti deklariranega razreda energetske učinkovitosti, letne porabe energije, letne porabe vode, razreda učinkovitosti ožemanja, porabe energije v stanju izklopa in stanju pripravljenosti, trajanja stanja pripravljenosti, vsebnosti preostale vlage, hitrosti ožemanja in emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku.

Člen 7

Revizija

Komisija revidira to uredbo v smislu tehnološkega napredka najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti. Pri reviziji se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 95/12/ES se razveljavi 20. decembra 2011.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) ne veljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, ki so izdani pred 20. aprilom 2012.

2.   Gospodinjski pralni stroji, dani na trg pred 20. decembrom 2011, morajo biti skladni z določbami Uredbe 95/12/ES.

3.   Če je sprejet ukrep o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev, se gospodinjski pralni stroji, ki so skladni z določbami tega izvedbenega ukrepa glede zahtev za učinkovitost pranja in z določbami te uredbe, ter so bili dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 20. decembrom 2011, štejejo, kot da so v skladu z zahtevami Direktive 95/12/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 20. decembra 2011. Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se uporabljata od 20. aprila 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010. str. 1.

(2)  UL L 47, 24.2.1996, str. 35.

(3)  UL L 266, 18.10.1996, str. 1.

(4)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(5)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.


PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA

Image

1.

Na nalepki so naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega pralnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI; konica puščice z razredom energetske učinkovitosti gospodinjskega pralnega stroja je v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV.

ponderirana letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo VII;

V.

ponderirana letna poraba vode (AWC ) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo VII;

VI.

nazivna zmogljivost v kg za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost;

VII.

razred učinkovitosti ožemanja, kot je določen v točki 2 Priloge VI;

VIII.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, med fazama pranja in ožemanja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število.

2.

Oblika nalepke mora biti v skladu s točko 2. Ne glede na to se lahko doda kopija znaka za okolje EU, če je bil modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 (1).

2.   OBLIKA NALEPKE

Oblika nalepke je takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer:

(a)

mora biti nalepka široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b)

Ozadje je belo.

(c)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črno.

(d)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotip za energijo: barva: X-00-00-00.

Piktogram, kot je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm.

Image

Črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

Image

Lestvica A–G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

Image

Razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črno,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

Image

Energija: besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črno.

Image

Ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

vrednost: Calibri krepko 42 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 17 pt, 100 % črno.

Image

Ponderirana letna poraba energije:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Razred učinkovitosti ožemanja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri navadno 16 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno in Calibri krepko 22 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno.

Image

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru v velikosti 92 × 15 mm.

Image

Številka uredbe: Calibri krepko 12 pt, 100 % črno.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA II

Podatkovna kartica izdelka

1.

Podatki na podatkovni kartici izdelka za gospodinjski pralni stroj so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v prospekt izdelka ali drugo tiskano gradivo, priloženo izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega pralnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

(c)

nazivna zmogljivost v kg bombaža za standardni program pranja bombaža pri 60 °C ali 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost;

(d)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(e)

če je bil gospodinjskemu pralnemu stroju podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko navede tudi ta podatek;

(f)

ponderirana letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata“;

(g)

poraba energije (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri polni obremenitvi in delni obremenitvi ter za standardni program pranja bombaža pri 40 °C pri delni obremenitvi;

(h)

ponderirana poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti;

(i)

ponderirana letna poraba vode (AW C) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število; opisana je kot: „Poraba vode ‚X‘ litrov na leto na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata“;

(j)

razred učinkovitosti ožemanja, določen v skladu s točko 2 Priloge VI, izražen kot „razred učinkovitosti ožemanja ‚X‘ na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)“; to je lahko izraženo drugače pod pogojem, da je jasno, da lestvica sega od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit);

(k)

največja hitrost ožemanja pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost, in vsebnost preostale vlage, dosežena pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva višja vrednost;

(l)

navedba, da sta „standardni program pranja bombaža pri 60 °C“ in „standardni program pranja bombaža pri 40 °C“ standardna pralna programa, na katera se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici, da sta ta dva programa primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in da sta to najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode;

(m)

programski čas za „standardni program pranja bombaža pri 60 °C“ in „standardni program pranja bombaža pri 40 °C“, pri polni in delni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto;

(n)

čas trajanja stanja pripravljenosti (Tl ), če je gospodinjski pralni stroj opremljen s sistemom za upravljanje z energijo;

(o)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število, med fazama pranja in ožemanja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

(p)

če je gospodinjski pralni stroj namenjen vgradnji, navedba tega dejstva.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjskega pralnega stroja istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vsebuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošen opis modela pralnega stroja, ki zadostuje za enostavno in nedvoumno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da zaveže dobavitelja;

(f)

navedbo, ali med pralnim ciklom model gospodinjskega pralnega stroja sprošča srebrove ione: „Med pralnim ciklom tega izdelka se sproščajo/se ne sproščajo srebrovi ioni“;

(g)

naslednje tehnične parametre za meritve:

(i)

poraba energije;

(ii)

programski čas;

(iii)

poraba vode;

(iv)

poraba energije v „stanju izklopa“;

(v)

poraba energije v „stanju pripravljenosti“;

(vi)

trajanje „stanja pripravljenosti“;

(vii)

vsebnost preostale vlage;

(viii)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku;

(ix)

najvišja hitrost ožemanja;

(h)

rezultati izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

2.

Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za določen model gospodinjskega pralnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev, dokumentacija vsebuje podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili proizvajalci za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev, pri katerih so bile informacije pridobljene na enaki podlagi.


PRILOGA IV

Informacije, ki morajo biti zagotovljene v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki videli razstavljeni izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

nazivna zmogljivost v kg bombaža za standardni program pranja bombaža pri 60 °C ali 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost;

(b)

razred energetske učinkovitosti v skladno s točko 1 Priloge VI;

(c)

ponderirana letna poraba energije v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(c) Priloge VII;

(d)

ponderirana letna poraba vode v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 2(a) Priloge VII;

(e)

razred učinkovitosti ožemanja v skladu s točko 2 Priloge VI;

(f)

največja hitrost ožemanja pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost, in vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva višja vrednost;

(g)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, med fazama pranja in ožemanja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število;

(h)

če je gospodinjski pralni stroj izdelan z namenom vgradnje, navedba tega dejstva.

2.

Če so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi II.

3.

Pisava, ki se uporablja za tiskanje oziroma prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.


PRILOGA V

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 organi držav članic preskusijo en sam gospodinjski pralni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo razponu vrednosti iz tabele 1, ki jih je navedel dobavitelj, se meritve opravijo še na treh gospodinjskih pralnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh dodatnih gospodinjskih pralnih strojev mora ustrezati razponu vrednosti, ki jih je dobavitelj navedel v tabeli 1, razen za porabo energije, kjer izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

V nasprotnem primeru velja, da ta model in drugi modeli enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev ne izpolnjujejo zahtev iz členov 3 in 4.

Organi države članice uporabijo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Tabela 1

Merjeni parameter

Tolerance preverjanja

Letna poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti (1) AEC za več kot 10 %.

Poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Et za več kot 10 %.

Trajanje programa

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivnih vrednosti Tt za več kot 10 %.

Poraba vode

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Wt za več kot 10 %.

Vsebnost preostale vlage

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti D za več kot 10 %.

Hitrost ožemanja

Izmerjena vrednost ne sme biti manjša od nazivne vrednosti za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti

Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša več kot 1,00 W, ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 10 %. Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša 1,00 W ali manj, ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Tl za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Izmerjena vrednost mora ustrezati nazivni vrednosti.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel dobavitelj.


PRILOGA VI

Razredi energetske učinkovitosti in razredi učinkovitosti ožemanja

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu z njegovim indeksom energetske učinkovitosti (EEI –„Energy Efficiency Index“), kot je določeno v preglednici 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu s točko 1 Priloge VII.

Preglednica 1

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 87

2.   RAZREDI UČINKOVITOSTI OŽEMANJA

Razred učinkovitosti ožemanja gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu z vsebnostjo preostale vlage (D), kot je določeno v preglednici 2.

Vsebnost preostale vlage (D) gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu s točko 3 Priloge VII.

Preglednica 2

Razredi učinkovitosti ožemanja

Razred učinkovitosti ožemanja

Vsebnost preostale vlage (%)

A (najučinkovitejši)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najmanj učinkovit)

D ≥ 90


PRILOGA VII

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti, letne porabe vode in vsebnosti preostale vlage

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela gospodinjskega pralnega stroja se ponderirana letna poraba energije gospodinjskega pralnega stroja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri polni in delni obremenitvi ter za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi primerja s standardno letno porabo energije pralnega stroja.

(a)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

pri čemer je:

AEC

=

letna poraba energije gospodinjskega pralnega stroja;

SAEC

=

standardna letna poraba energije gospodinjskega pralnega stroja.

(b)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

pri čemer je:

c

=

nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali standardni program pranja bombaža pri 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost.

(c)

Ponderirana letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

pri čemer je:

Et

=

ponderirana poraba energije;

Po

=

ponderirana moč v stanju izklopa;

Pl

=

ponderirana moč v stanju pripravljenosti;

Tt

=

ponderiran programski čas;

220

=

skupno število standardnih pralnih programov na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski pralni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem gospodinjski pralni stroj po koncu programa samodejno preide v „stanje izključenosti“, se ponderirana letna poraba energije (AEC ) izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ po naslednji formuli:

Formula

pri čemer je:

Tl

=

čas v stanju pripravljenosti.

(d)

Ponderirana poraba energije (Et ) se izračuna v kWh, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na tri decimalna mesta:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

pri čemer je:

Et,60

=

poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Et,60½

=

poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Et,40½

=

poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(e)

Ponderirana moč v stanju izklopa (Po ) se izračuna v W, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

pri čemer je:

Po,60

=

moč v stanju izklopa za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Po,60½

=

moč v stanju izklopa za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Po,40½

=

moč v stanju izklopa za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(f)

Ponderirana moč v stanju pripravljenosti (Pl ) se izračuna v W, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

pri čemer je:

Pl,60

=

moč v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Pl,60½

=

moč v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Pl,40½

=

moč v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(g)

Ponderiran programski čas (Tt ) se izračuna v minutah, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližjo minuto:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

pri čemer je:

Tt,60

=

programski čas za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Tt,60½

=

programski čas za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Tt,40½

=

programski čas za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(h)

Ponderirani čas v stanju pripravljenosti (Tl ) se izračuna v minutah, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližjo minuto:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

pri čemer je:

Tl,60

=

čas v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Tl,60½

=

čas v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Tl,40½

=

čas v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

2.   IZRAČUN PONDERIRANE LETNE PORABE VODE

(a)

Ponderirana letna poraba vode (AWC ) gospodinjskega pralnega stroja se izračuna v litrih, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližje celo število:

AWc = Wt × 220

pri čemer je:

Wt

=

ponderirana poraba vode;

220

=

skupno število standardnih pralnih programov na leto.

(b)

Ponderirana letna poraba vode (Wt ) se izračuna v litrih, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na celo število:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

pri čemer je:

Wt,60

=

poraba vode za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Wt,60½

=

poraba vode za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Wt,40½

=

poraba vode za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

3.   IZRAČUN PONDERIRANE VSEBNOSTI PREOSTALE VLAGE

Ponderirana vsebnost preostale vlage (D) gospodinjskega pralnega stroja se izračuna v odstotkih, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližji celi odstotek:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

pri čemer je:

D60

je vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi, v odstotkih in zaokroženo na najbližji celi odstotek;

D60½

je vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi, v odstotkih in zaokroženo na najbližji celi odstotek;

D40½

je vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, v odstotkih in zaokroženo na najbližji celi odstotek.


30.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/64


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1062/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU od Komisije zahteva, da sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo veliko zmožnost za prihranek energije in med katerimi so velike razlike med stopnjami učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Električna energija, ki jo porabijo televizorji, pomeni znaten delež skupnih potreb gospodinjstev po električni energiji v Uniji in televizorji z enakovrednim delovanjem se med seboj močno razlikujejo po energetski učinkovitosti. Energetska učinkovitost televizorjev se lahko znatno izboljša. Za televizorje bi zato morale veljati zahteve za energijsko označevanje.

(3)

Uvesti je treba usklajene določbe za navajanje energetske učinkovitosti in porabe energije za televizorje z označevanjem in standardiziranimi podatki o izdelku, da bi se spodbudilo proizvajalce k izboljšanju energetske učinkovitosti televizorjev in končne uporabnike k nakupu energetsko učinkovitih modelov, zmanjšalo porabo električne energije ter prispevalo k delovanju notranjega trga.

(4)

Skupni učinek določb iz te uredbe in Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo televizorjev (2) bi lahko prinesel letni prihranek 43 TWh električne energije do leta 2020 v primerjavi s stanjem, če ne bi bili sprejeti nobeni ukrepi.

(5)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno s, kjer so na voljo, usklajenimi standardi, sprejetimi s strani evropskih standardizacijskih organov, navedenimi v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah v informacijski družbi (3).

(6)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepke za televizorje.

(7)

Poleg tega bi morala ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in standardnimi podatki o izdelku za televizorje.

(8)

Ta uredba bi morala določiti tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti za katero koli obliko prodaje na daljavo, oglase in tehnično promocijsko gradivo za televizorje.

(9)

Da bi se spodbudila proizvodnja energetsko učinkovitih televizorjev, bi bilo treba dobaviteljem, ki želijo na trg dati televizorje, ki lahko dosežejo zahteve višjih razredov energetske učinkovitosti, omogočiti, da uporabijo nalepke s prikazom takšnih razredov že pred datumom obveznega prikazovanja takšnih razredov.

(10)

Predvideti bi bilo treba pregled določb te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa zahteve za označevanje televizorjev in zagotavljanje dodatnih podatkov o izdelku za televizorje.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„televizor“ pomeni televizijski sprejemnik ali televizijski zaslon;

2.

„televizijski sprejemnik“ pomeni izdelek, namenjen predvsem prikazovanju in sprejemanju avdiovizualnih signalov, ki se daje na trg pod eno oznako modela ali sistema ter je sestavljen iz

(a)

zaslona;

(b)

najmanj ene sprejemne enote/sprejemnika in možnih dodatnih funkcij za shranjevanje in/ali prikazovanje podatkov, kot so digitalni vsestranski disk (DVD), trdi disk (HDD) ali videorekorder (VCR), v eni sami enoti z zaslonom ali v eni ali več ločenih enotah;

3.

„televizijski zaslon“ pomeni izdelek, namenjen prikazovanju videosignalov iz različnih virov, vključno s televizijskimi radiodifuznimi signali, na vgrajenem zaslonu, ki lahko upravlja in reproducira avdiosignale iz zunanje naprave, povezane prek standardizirane opreme za prenos videosignalov, ki vključuje cinch (komponentni, kompozitni), SCART, HDMI in prihodnje brezžične standarde (razen nestandardizirane opreme za prenos videosignalov, kot sta DVI in SDI), vendar ne more sprejemati in obdelovati radiodifuznih signalov;

4.

„stanje delovanja“ je stanje, v katerem je televizor priključen na električno omrežje ter proizvaja zvok in sliko;

5.

„domači način“ je nastavitev televizijskega sprejemnika, ki jo proizvajalec priporoča za običajno domačo rabo;

6.

„stanje pripravljenosti“ je stanje, ko je oprema povezana z električnim omrežjem, je za predvideno delovanje odvisna od dovajanja energije iz električnega omrežja in omogoča zgolj naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a)

funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in samo prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa in/ali

(b)

prikaz informacij ali stanja;

7.

„stanje izključenosti“ je stanje, ko je oprema povezana z električnim omrežjem in ne izvaja nobene funkcije; za stanje izključenosti se štejejo tudi:

(a)

stanja, ki zgolj zagotavljajo prikazovanje stanja izključenosti;

(b)

stanja, ki omogočajo zgolj funkcije, namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4);

8.

„funkcija ponovnega vklopa“ je funkcija za aktiviranje drugih načinov, vključno s stanjem delovanja, na daljinski vklop, ki vključuje daljinsko upravljanje, vgrajeni senzor ali uro, ki omogoča dodatne funkcije, vključno s stanjem delovanja;

9.

„prikaz informacij ali stanja na zaslonu“ je stalna funkcija, s katero se zagotavljajo informacije ali prikazuje stanje opreme na zaslonu, vključno z urami;

10.

„obvezni meni“ pomeni vrsto nastavitev televizorja, ki so tovarniško prednastavljene in med katerimi mora uporabnik ob prvem vklopu televizijskega sprejemnika izbrati določeno nastavitev;

11.

„razmerje najvišje svetilnosti“ pomeni razmerje med najvišjo svetilnostjo v stanju domačega načina oziroma v načinu stanja delovanja televizorja, kakor ga je nastavil dobavitelj, in najvišjo svetilnostjo najsvetlejšega načina stanja delovanja;

12.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so televizorji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke;

13.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil televizor.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji zagotavljajo, da:

(a)

je vsak televizor opremljen s tiskano nalepko z obliko in podatki, kot so določeni v Prilogi V;

(b)

so na voljo standardni podatki o izdelku, kot so določeni v Prilogi III;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v Prilogi IV;

(d)

oglas za vsak določen model televizorja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(e)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model televizorja, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

2.   Razred energetske učinkovitosti se določi na podlagi indeksa energetske učinkovitosti, izračunanega v skladu s Prilogo II.

3.   Oblika nalepke, določena v Prilogi V, se uporablja po naslednjem časovnem razporedu:

(a)

za televizorje, dane na trg od 30. novembra 2011, so nalepke za televizorje z razredi energetske učinkovitosti:

(i)

A, B, C, D, E, F, G v skladu s točko 1 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, s točko 2 navedene priloge;

(ii)

A+ v skladu s točko 2 Priloge V;

(iii)

A++ v skladu s točko 3 Priloge V;

(iv)

A+++ v skladu s točko 4 Priloge V;

(b)

za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2014, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F v skladu s točko 2 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 3 navedene priloge;

(c)

za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2017, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E v skladu s točko 3 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 4 navedene priloge;

(d)

za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2020, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D v skladu s točko 4 Priloge V.

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotavljajo, da:

(a)

je na prodajni točki vsak televizor na sprednji strani opremljen z nalepko, ki jo v skladu s členom 3(1) zagotovijo dobavitelji, na tak način, da je ta jasno vidna;

(b)

se televizorji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen televizor, tržijo z informacijami, ki jih priskrbijo dobavitelji v skladu s Prilogo VI;

(c)

oglas za vsak določen model televizorja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model televizorja, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivega, natančnega in ponovljivega merilnega postopka ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, kot je določeno v Prilogi VII.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice ocenjujejo skladnost deklariranega razreda energetske učinkovitosti z uporabo postopka iz Priloge VIII.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo ob upoštevanju tehnološkega napredka najpozneje pet let po začetku njene veljavnosti.

Člen 8

Prehodne določbe

Člen 3(1)(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 30. marcem 2012.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 30. novembra 2011. Vendar pa se člen 3(1)(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 30. marca 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 191, 23.7.2009, str. 42.

(3)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(4)  UL L 390, 31.12.2004, str. 24.


PRILOGA I

Razred energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti televizorja se določi na podlagi njegovega indeksa energetske učinkovitosti (EEI – „Energy Efficiency Index“), kot je določeno v tabeli 1. Indeks energetske učinkovitosti televizorja se določi v skladu s točko 1 Priloge II.

Tabela 1

Razred energetske učinkovitosti televizorja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najmanj učinkovit)

1,00 ≤ EEI


PRILOGA II

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti in letne porabe energije v stanju delovanja

1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna kot EEI = P / Pref (A), pri čemer velja:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic

=

20 W za televizorje z eno sprejemno enoto/enim sprejemnikom in brez trdega diska,

Pbasic

=

24 W za televizorje z enim ali več trdih diskov,

Pbasic

=

24 W za televizorje z eno ali več sprejemnimi enotami/sprejemniki,

Pbasic

=

28 W za televizorje z enim ali več trdih diskov in dvema ali več sprejemnimi enotami/sprejemniki,

Pbasic

=

15 W za televizijske zaslone,

A je vidna površina zaslona, izražena v dm2,

P je poraba moči televizorja v stanju delovanja v vatih, izmerjena skladno s Prilogo VII, zaokrožena na eno decimalno mesto.

2.

Letna poraba energije v stanju delovanja E, izražena v kWh, se izračuna kot E = 1,46 × P.

3.

Televizorji s samodejnim prilagajanjem svetlobe

Pri izračunu indeksa energetske učinkovitosti in letne porabe energije v stanju delovanja iz točk 1 in 2 se poraba moči v stanju delovanja, kot je določena po postopku iz Priloge VII, zmanjša za 5 %, če so v trenutku, ko je televizor dan na trg, izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

svetilnost televizorja v domačem načinu oziroma v načinu stanja delovanja, kakor ga je nastavil dobavitelj, se samodejno zmanjša, če je osvetljenost v okolju med vsaj 20 luksi in 0 luksi;

(b)

samodejno prilagajanje svetlobe se vključi v domačem načinu ali v načinu stanja delovanja televizorja, kakor ga je nastavil dobavitelj.


PRILOGA III

Standardni podatki o izdelku

1.

Standardni podatki o izdelku za televizor se navedejo v naslednjem vrstnem redu in vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela; pri tem identifikacijska oznaka modela pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model televizorja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali dobaviteljevega imena;

(c)

razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu s tabelo 1 iz Priloge I; če je bil modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), je lahko naveden tudi ta podatek;

(d)

vidna diagonala zaslona v centimetrih in palcih;

(e)

poraba moči v stanju delovanja, izmerjena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VII;

(f)

letna poraba energije, izračunana v skladu s Prilogo II, v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število; opisana mora biti kot: „Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja“;

(g)

poraba moči v stanju pripravljenosti in stanju izključenosti ali oboje, izmerjena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VII;

(h)

horizontalna in vertikalna ločljivost zaslona s številom slikovnih pik.

2.

Isti standardni podatki o izdelku lahko zajemajo več modelov televizorjev istega dobavitelja.

3.

Standardni podatki o izdelku se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru je treba navesti tudi podatke iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA IV

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(c) vsebuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela televizorja, ki zadostuje za enostavno in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da zaveže dobavitelja;

(f)

preskusne parametre za meritve:

(i)

temperature okolja;

(ii)

preskusne napetosti v voltih (V) in frekvence v hertzih (Hz);

(iii)

celotnega harmoničnega popačenja sistema za dobavo električne energije;

(iv)

vhodne vtičnice za preskusne avdio in videosignale;

(v)

informacij in dokumentacije o instrumentih, ureditvi in tokokrogih, uporabljenih za električno preskušanje;

(g)

parametre stanja delovanja:

(i)

podatke o porabi električne energije v vatih, zaokrožene na prvo decimalno mesto za meritve porabe električne energije do 100 W in na prvo celo število za meritve porabe električne energije, večje od 100 W;

(ii)

značilnosti dinamičnega videosignala za tipične televizijske radiodifuzne vsebine;

(iii)

zaporedje korakov za zagotavljanje stabilne porabe električne energije;

(iv)

za televizorje z obveznim menijem v odstotkih izraženo razmerje med najvišjo svetilnostjo v domačem načinu in najvišjo svetilnostjo najsvetlejšega načina stanja delovanja, ki ga omogoča televizor;

(v)

za televizijske zaslone opis ustreznih značilnosti sprejemne enote, uporabljene pri meritvah;

(h)

za vsako stanje pripravljenosti ali izključenosti:

(i)

podatke o porabi moči v vatih, zaokrožene na drugo decimalno mesto;

(ii)

uporabljeno merilno metodo;

(iii)

opis izbire ali programiranja načina;

(iv)

zaporedje dogodkov, ki so potrebni, da se doseže stanje, v katerem televizor samodejno spreminja način delovanja.


PRILOGA V

Nalepka

1.   NALEPKA 1

Image

(a)

Na nalepki so naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model televizorja razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali dobaviteljevega imena;

III.

razred energetske učinkovitosti televizorja, določen v skladu s Prilogo I. Konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti televizorja je nameščena enako visoko kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV.

poraba moči v stanju delovanja v vatih, zaokrožena na najbližje celo število;

V.

letna poraba energije v stanju delovanja, izračunana v skladu s točko 2 Priloge II, v kWh, zaokrožena na najbližje celo število;

VI.

vidna diagonala zaslona v palcih in centimetrih.

Za televizorje z dobro vidnim stikalom, z uporabo katerega se televizor preklopi v način s porabo moči, ki ne presega 0,01 W, ko preide v stanje izključenosti, se lahko doda znak, določen v točki 8 točke 5.

Če je bil modelu podeljen „znak za okolje Evropske unije“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko doda kopija znaka za okolje.

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

2.   NALEPKA 2

Image

(a)

Na nalepki so podatki, navedeni v točki 1(a).

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

3.   NALEPKA 3

Image

(a)

Na nalepki so podatki, navedeni v točki 1(a).

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

4.   NALEPKA 4

Image

(a)

Na nalepki so podatki, navedeni v točki 1(a).

(b)

Oblika nalepke je skladna s točko 5.

5.   Oblika nalepke je naslednja:

Image

Pri čemer velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 60 mm in visoka najmanj 120 mm. Kadar je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b)

Za televizorje s površino zaslona nad 29 dm2 je ozadje belo. Za televizorje s površino zaslona 29 dm2 ali manj je ozadje belo ali prozorno.

(c)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna ter se navedejo kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(d)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotipi nalepke:

barva: X-00-00-00,

piktogram, kakršen je prikazan, logotip EU in logotip nalepke (skupaj): širina: 51 mm, višina: 9 mm.

Image

Črta pod logotipom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 51 mm.

Image

Lestvica A–G

Puščica: višina: 3,8 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00.

Besedilo: Calibri krepko 10 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 7 pt, velike tiskane črke bele barve.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Puščica: širina: 26 mm, višina: 8 mm, 100 % črna.

Besedilo: Calibri krepko 15 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 10 pt, velike tiskane črke bele barve.

Image

Energija

Besedilo: Calibri navadno 7 pt, velike tiskane črke, 100 % črne barve.

Image

Logotip stikala

Piktogram, kakršen je prikazan, obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Image

Besedilo o porabi moči v stanju delovanja

Obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 14 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 11 pt, 100 % črna.

Image

Velikost diagonale zaslona televizorja

Piktogram, kakršen je prikazan

Obroba: 1 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 14 pt, 100 % črna. Calibri navadno 11 pt, 100 % črna.

Image

Besedilo o letni porabi energije

Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

Vrednost: Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Druga vrstica: Calibri navadno 11 pt, 100 % črna.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in podatke o modelu mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 51 × 8 mm.

Image

Referenčno obdobje

Besedilo: Calibri krepko 8 pt.

Besedilo: Calibri rahlo 9 pt.


PRILOGA VI

Podatki, ki morajo biti zagotovljeni v primerih, ko se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo I;

(b)

poraba moči v stanju delovanja, kot je navedena v točki 1 Priloge II;

(c)

letna poraba energije v skladu s točko 2 Priloge II;

(d)

vidna diagonala zaslona.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi standardni podatki o izdelku, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi III.

3.

Pisava, ki se uporablja za tiskanje ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.


PRILOGA VII

Meritve

1.   Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje morajo biti opravljene meritve ob uporabi zanesljivega, točnega in ponovljivega merilnega postopka, ki upošteva najnovejše splošno priznane merilne metode, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Meritve porabe moči v stanju delovanja, navedene v točki 1 Priloge II

(a)

Splošni pogoji:

(i)

meritve se izvajajo pri temperaturi okolja 23 °C +/– 5 °C;

(ii)

meritve se izvajajo z uporabo dinamičnega videosignala za tipične televizijske radiodifuzne vsebine; meri se povprečna porabljena moč v desetih zaporednih minutah;

(iii)

meritve se izvedejo po tem, ko je televizor najmanj eno uro v stanju izključenosti in takoj zatem najmanj eno uro v stanju delovanja, končajo pa se po največ treh urah v stanju delovanja. Med trajanjem stanja delovanja je na zaslonu ves čas prikazan ustrezni videosignal. Pri televizijskih sprejemnikih, za katere je znano, da se stabilizirajo v eni uri, so lahko ta obdobja krajša, če se lahko dokaže, da rezultat meritve ustreza 2 % rezultatov, ki bi bili sicer doseženi v navedenem času;

(iv)

merilna negotovost je največ 2 % pri 95-odstotni ravni zaupanja;

(v)

meritve se opravijo z izključeno funkcijo samodejnega prilagajanja svetlobe, če takšna funkcija obstaja. Če funkcija samodejnega prilagajanja svetlobe obstaja in se je ne da izključiti, se meritve opravijo tako, da je svetloba usmerjena neposredno na senzor osvetljenosti okolja z intenzivnostjo 300 luksov ali več.

(b)

Pogoji pri meritvah porabe moči televizorjev v stanju delovanja:

(i)

televizijski sprejemniki brez obveznega menija: poraba moči se meri v stanju delovanja televizorja, kakršnega dobavi proizvajalec, to pomeni, da so nastavitve osvetlitve televizorja takšne, kot jih je proizvajalec nastavil za končnega uporabnika;

(ii)

televizijski sprejemniki z obveznim menijem: poraba moči se izmeri v stanju „domačega načina“;

(iii)

televizijski zasloni brez obveznega menija: televizijski zaslon se priključi na ustrezno sprejemno enoto. Poraba moči se meri v stanju delovanja televizorja, kakršnega dobavi proizvajalec, to pomeni, da so nastavitve osvetlitve televizijskega zaslona takšne, kot jih je proizvajalec nastavil za končnega uporabnika. Poraba moči sprejemne enote pri meritvah porabe moči televizijskega zaslona ni pomembna;

(iv)

televizijski zasloni z obveznim menijem: televizijski zaslon se priključi na ustrezno sprejemno enoto. Poraba moči se izmeri v stanju „domačega načina“.

3.   Meritve porabe moči v stanju pripravljenosti/izključenosti, navedene v točki 1(g) Priloge III

Merjenje moči 0,50 W ali več se opravi z merilno negotovostjo 2 % ali manj pri 95-odstotni ravni zaupanja. Merjenje moči, manjše od 0,50 W, se opravi z merilno negotovostjo 0,01 W ali manj pri 95-odstotni ravni zaupanja.

4.   Meritve najvišje svetilnosti, navedene v točki 2(c) Priloge VIII

(a)

Najvišja svetilnost se meri z merilnikom svetilnosti na tistem delu zaslona, na katerem je prikazana popolnoma (100-odstotno) bela slika, ki je del preskusnega vzorca celozaslonskega preskusa, ki ne presega vrednosti povprečne višine slike, pri kateri začne sistem za uravnavanje svetilnosti zaslona omejevati moč.

(b)

Meritve razmerja svetilnosti se izvajajo brez motenja točke, ki jo merilnik svetilnosti zaznava na zaslonu med preklapljanjem med stanjem domačega načina oziroma načinom stanja delovanja televizorja, kakor ga je nastavil dobavitelj, in najsvetlejšega načina stanja delovanja.


PRILOGA VIII

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Organi držav članic za namene ocenjevanja skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 uporabijo naslednji postopek preverjanja za porabo moči v stanju delovanja iz točke 1 Priloge II ter za porabo moči v stanju pripravljenosti/izključenosti iz točke 1(g) Priloge III.

1.

Organi države članice preskusijo eno samo enoto.

2.

Za model velja, da ustreza deklarirani vrednosti porabe moči v stanju delovanja in deklariranim vrednostim v stanju pripravljenosti in/ali izključenosti, če:

(a)

rezultat porabe moči v stanju delovanja ne presega deklarirane vrednosti za več kot 7 %; ter

(b)

rezultati porabe moči za stanje pripravljenosti in izključenosti, kot je primerno, ne presegajo deklariranih vrednosti za več kot 0,10 W; ter

(c)

znaša rezultat razmerja najvišje svetilnosti nad 60 %.

3.

Če se rezultati iz točke 2(a), (b) ali (c) ne dosežejo, se preskusijo tri dodatne enote istega modela.

4.

Potem ko so bile preskušene tri dodatne enote istega modela, za model velja, da ustreza deklarirani vrednosti porabe moči v stanju delovanja ter deklariranim vrednostim porabe moči v stanju pripravljenosti in izključenosti, če:

(a)

povprečje rezultatov porabe moči v stanju delovanja za navedene tri enote ne presega deklarirane vrednosti za več kot 7 %; ter

(b)

povprečje rezultatov za navedene tri enote v stanju pripravljenosti in izključenosti, kot je primerno, ne presega deklariranih vrednosti porabe moči za več kot 0,10 W; ter

(c)

znaša povprečje rezultatov za navedene tri enote glede razmerja najvišje svetilnosti nad 60 %.

5.

Če se rezultati iz točke 4(a), (b) ali (c) ne dosežejo, za model velja, da ne izpolnjuje zahtev.