ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.297.slv

Uradni list

Evropske unije

L 297

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
13. november 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Pravilnik št. 37 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo žarnic z žarilno nitko za uporabo v homologiranih svetilkah vozil na motorni pogon in njihovih priklopnikov

1

 

*

Spremembe Pravilnika št. 13 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji vozil kategorij M, N in O v zvezi z zaviranjem

183

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

13.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/1


Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Pravilnik št. 37 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo žarnic z žarilno nitko za uporabo v homologiranih svetilkah vozil na motorni pogon in njihovih priklopnikov

Vključuje vsa veljavna besedila do:

Dodatka 34 k spremembam 03 – začetek veljavnosti: 19. avgust 2010

VSEBINA

PRAVILNIK

1.

Področje uporabe

2.

Upravne določbe

2.1

Opredelitev pojmov

2.2

Vloga za homologacijo

2.3

Napisi

2.4

Homologacija

3.

Tehnične zahteve

3.1

Opredelitev pojmov

3.2

Splošne specifikacije

3.3

Proizvodnja

3.4

Preskusi

3.5

Položaj in mere žarilne nitke

3.6

Barva

3.7

UV-sevanje

3.8

Opomba o selektivno rumeni barvi

3.9

Preverjanje optične kakovosti

3.10

Standardne žarnice z žarilno nitko

4.

Skladnost proizvodnje

5.

Kazni za neskladnost proizvodnje

6.

Popolno prenehanje proizvodnje

7.

Imena in naslovi tehničnih služb, ki izvajajo homologacijske preskuse, ter upravnih organov

8.

Prehodne določbe

PRILOGE

Priloga 1 –

Podatkovni listi za žarnice z žarilno nitko

Priloga 2 –

Sporočilo o podeljeni, razširjeni, zavrnjeni ali preklicani homologaciji ali popolnem prenehanju proizvodnje tipa žarnice z žarilno nitko v skladu s Pravilnikom št. 37

Priloga 3 –

Primer homologacijske oznake

Priloga 4 –

Središče svetilnosti in oblike žarilnih nitk

Priloga 5 –

Preverjanje barve žarnic z žarilno nitko

Priloga 6 –

Minimalne zahteve za postopke nadzora kakovosti, ki jih opravi proizvajalec

Priloga 7 –

Vzorčenje in ravni skladnosti za proizvajalčeve zapise o preskusih

Priloga 8 –

Minimalne zahteve za preglede naključnih vzorcev, ki jih opravi upravni organ

Priloga 9 –

Skladnost, potrjena s pregledom naključnih vzorcev

Priloga 10 –

Prevod izrazov, uporabljenih na slikah v Prilogi 1

1.   PODROČJE UPORABE

Ta pravilnik se uporablja za žarnice z žarilno nitko iz Priloge 1, ki so namenjene za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil in njihovih priklopnikov.

2.   UPRAVNE DOLOČBE

2.1   Opredelitev pojmov

2.1.1   Opredelitev „kategorije“

Izraz „kategorija“ se v tem pravilniku uporablja za opis različnih osnovnih oblik standardiziranih žarnic z žarilno nitko. Vsaka kategorija ima posebno oznako, na primer: „H4“, „P21W“, „T4W“, „PY21W“ ali „RR10W“.

2.1.2   Opredelitev „tipa“

Različni (1)„tipi“ žarnic z žarilno nitko so žarnice z žarilno nitko iste kategorije, ki se razlikujejo po bistvenih značilnostih, kot so:

2.1.2.1

blagovna znamka (Za žarnice z žarilno nitko, ki so iste blagovne znamke, vendar jih proizvaja drug proizvajalec, se šteje, da so različnega tipa. Za žarnice z žarilno nitko, ki jih proizvaja isti proizvajalec in se razlikujejo le po blagovni znamki, se lahko šteje, da so istega tipa);

2.1.2.2

oblika balona in/ali podnožja, če te razlike vplivajo na optične učinke;

2.1.2.3

nazivna napetost;

2.1.2.4

halogen.

2.2   Vloga za homologacijo

2.2.1

Vlogo za homologacijo vloži imetnik blagovne znamke ali njegov ustrezno pooblaščeni predstavnik.

2.2.2

Vsaki vlogi za podelitev homologacije se priložijo (glej tudi odstavek 2.4.2):

2.2.2.1

risbe v treh izvodih, ki so dovolj natančne za identifikacijo tipa;

2.2.2.2

kratek tehnični opis,

2.2.2.3

pet vzorcev vsake barve, na katero se nanaša vloga;

2.2.3

Če se tip žarnice z žarilno nitko razlikuje od že homologiranega tipa le po blagovni znamki, zadošča, da se predložijo:

2.2.3.1

izjava proizvajalca, da je predloženi tip enak tipu, ki je bil že homologiran, (razen blagovne znamke), da ga je izdelal isti proizvajalec in je označen z njegovo homologacijsko kodo;

2.2.3.2

dva vzorca z novo blagovno znamko.

2.2.4

Pred podelitvijo homologacije pristojni organ preveri, ali obstajajo zadovoljivi ukrepi za zagotovitev učinkovitega preverjanja skladnosti proizvodnje.

2.3   Napisi

2.3.1

Žarnice z žarilno nitko, predložene v homologacijo, imajo na podnožju ali balonu (2):

2.3.1.1

blagovno znamko vlagatelja;

2.3.1.2

nazivno napetost. Vendar pri žarnicah z žarilno nitko, ki imajo standardiziran le tip 12 V in katerih največji dovoljeni premer balona ne presega 7,5 mm, nazivne napetosti ni treba navesti;

2.3.1.3

mednarodno oznako ustrezne kategorije. Vatne moči v „W“ ni treba navesti, če največji dovoljeni premer balona tipa žarnice z žarilno nitko ne presega 7,5 mm;

2.3.1.4

nazivno moč (pri žarnicah z dvema žarilnima nitkama v naslednjem vrstnem redu: velika moč/majhna moč); če je nazivna moč razvidna iz mednarodne oznake kategorije, je ni treba posebej navesti,

2.3.1.5

dovolj velik prostor za homologacijsko oznako.

2.3.2

Prostor iz odstavka 2.3.1.5 se označi na risbah, ki so priložene vlogi za homologacijo.

2.3.3.

Halogenske žarnice z žarilno nitko, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 3.7 spodaj, se označijo z „U“.

2.3.4

Razen napisov iz odstavkov 2.3.1 in 2.4.3 se lahko dodajo tudi drugi napisi, če nimajo škodljivega vpliva na svetilne značilnosti.

2.4   Homologacija

2.4.1

Če vsi vzorci tipa žarnice z žarilno nitko, predloženi v skladu z odstavkom 2.2.2.3 ali 2.2.3.2 zgoraj, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, se homologacija podeli.

2.4.2

Homologacijska koda se določi za vsak homologiran tip. Prva števka (zdaj 2 v skladu s spremembami 02, ki so začele veljati 27. oktobra 1983, in s spremembami 03 (sprememba homologacijske številke ni potrebna), ki so začele veljati 1. junija 1984) označuje spremembe, vključno z zadnjimi večjimi tehničnimi spremembami Pravilnika ob izdaji homologacije. Temu sledi identifikacijska koda, ki jo sestavljata največ dva znaka. Uporabljajo se le arabske številke in velike tiskane črke, navedene v opombi (3). Ista pogodbenica ne sme dodeliti iste kode drugemu tipu žarnice z žarilno nitko. Obvestilo o podelitvi, razširitvi, zavrnitvi ali preklicu homologacije ali o popolnem prenehanju proizvodnje tipa žarnice z žarilno nitko v skladu s tem pravilnikom se pošlje pogodbenicam Sporazuma, ki uporabljajo ta pravilnik, na obrazcu, ki je skladen z vzorcem iz Priloge 2 k temu pravilniku, in z risbo, ki jo predloži vlagatelj vloge za homologacijo v formatu, ki ni večji od A4 (210 × 297 mm), in v merilu vsaj 2 : 1. Na željo vlagatelja se lahko enaka homologacijska koda dodeli žarnici z žarilno nitko, ki oddaja belo svetlobo, in žarnici z žarilno nitko, ki oddaja selektivno rumeno svetlobo (glej odstavek 2.1.2.3).

2.4.3

Na vsaki žarnici z žarilno nitko, ki je skladna s tipom, homologiranim po tem pravilniku, se na prostor iz odstavka 2.3.1.5 poleg napisov iz odstavka 2.3.1 namesti mednarodna homologacijska oznaka, sestavljena iz:

2.4.3.1

kroga, ki obkroža črko „E“ in številčno oznako države, ki je podelila homologacijo (4));

2.4.3.2

homologacijske kode, nameščene zraven kroga.

2.4.4

Če je vlagatelj prejel isto homologacijsko kodo za več blagovnih znamk, za izpolnjevanje zahtev iz odstavka 2.3.1.1 zadošča ena ali več teh oznak.

2.4.5

Oznake in napisi iz odstavkov 2.3.1 in 2.4.3 morajo biti jasno čitljivi in neizbrisni.

2.4.6

V Prilogi 3 k temu pravilniku je primer namestitve homologacijske oznake.

3.   TEHNIČNE ZAHTEVE

3.1.   Opredelitev pojmov

3.1.1   „Nazivna napetost“: napetost (v voltih), označena na žarnici z žarilno nitko.

3.1.2   „Nazivna moč“: moč (v vatih), označena na žarnici z žarilno nitko, ki je lahko vključena v mednarodno oznako ustrezne kategorije.

3.1.3   „Preskusna napetost“: napetost na sponkah žarnice z žarilno nitko, za katero so električne in fotometrične značilnosti žarnice z žarilno nitko določene ter pri kateri se preskušajo.

3.1.4   „Dejanske vrednosti“: vrednosti, ki jih je treba doseči, v mejah dovoljenih odstopanj, če se v žarnico z žarilno nitko dovaja tok pri preskusni napetosti.

3.1.5   „Standardna (etalonska) žarnica z žarilno nitko“: žarnica z žarilno nitko, ki oddaja belo, oranžno ali rdečo svetlobo z zmanjšanim dovoljenim odstopanjem glede mer in se uporablja za fotometrično preskušanje svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav. Standardne žarnice z žarilno nitko so pri vsaki kategoriji predvidene le za eno napetost.

3.1.6   „Referenčni svetlobni tok“: določen svetlobni tok standardne žarnice z žarilno nitko, za katero veljajo optične značilnosti svetlobne naprave.

3.1.7   „Merilni svetlobni tok“: določena vrednost svetlobnega toka za preskušanje žarnice z žarilno nitko v standardnem žarometu iz odstavka 3.9.

3.1.8   „Referenčna os“: os, ki je opredeljena glede na podnožje in za katero veljajo določene mere žarnice z žarilno nitko.

3.1.9   „Referenčna ravnina“: ravnina, ki je opredeljena glede na podnožje in za katero veljajo določene mere žarnice z žarilno nitko.

3.2   Splošne specifikacije

3.2.1

Vsak predloženi vzorec mora biti skladen z ustreznimi specifikacijami iz tega pravilnika.

3.2.2

Žarnice z žarilno nitko morajo biti zasnovane tako, da pri običajni uporabi dobro delujejo. Poleg tega ne smejo imeti nobenih konstrukcijskih ali proizvodnih napak.

3.3   Proizvodnja

3.3.1

Baloni žarnic z žarilno nitko ne smejo imeti nobenih brazd ali madežev, ki bi lahko zmanjšali njihovo učinkovitost in optično delovanje.

3.3.2

Žarnice z žarilno nitko morajo biti opremljene s standardnimi podnožji, ki so skladni s podatkovnimi listi za podnožja iz Publikacije IEC 60061, tretja izdaja, kot je navedeno na posameznih podatkovnih listih iz Priloge 1.

3.3.3

Podnožje mora biti trdno in čvrsto pritrjeno na balon.

3.3.4

Skladnost žarnic z žarilno nitko z zahtevami iz odstavkov 3.3.1 do 3.3.3 zgoraj se ugotavlja z vizualnim pregledom, preverjanjem mer in po potrebi s poskusno namestitvijo.

3.4.   Preskusi

3.4.1

Žarnice z žarilno nitko se najprej približno eno uro starajo pri preskusni napetosti. Pri žarnicah z dvema žarilnima nitkama se vsaka žarilna nitka stara posebej.

3.4.2

Pri žarnicah z žarilno nitko, ki imajo barven balon, se površina balona po staranju v skladu z odstavkom 3.4.1 nežno obriše z bombažno krpo, prepojeno z mešanico 70 vol. % n-heptana in 30 vol. % toluola. Po približno petih minutah se površina vizualno pregleda. Na njej ne sme biti očitnih sprememb.

3.4.3

Položaj in mere žarilne nitke se merijo na žarnicah z žarilno nitko pri napetosti od 90 % do 100 % preskusne napetosti.

3.4.4

Če ni določeno drugače, se električne in fotometrične meritve izvajajo pri preskusni napetosti.

3.4.5

Električne meritve se izvajajo z instrumenti vsaj razreda 0,2.

3.4.6

Svetlobni tok (v lumnih), naveden v podatkovnih listih za žarnice z žarilno nitko iz Priloge 1, velja za žarnice z žarilno nitko, ki oddajajo belo svetlobo, razen če je navedena posebna barva.

Če je dovoljena selektivno rumena barva, mora svetlobni tok žarnice z žarilno nitko s selektivno rumenim zunanjim balonom znašati vsaj 85 % svetlobnega toka, predpisanega za ustrezno žarnico z žarilno nitko, ki oddaja belo svetlobo.

3.5   Položaj in mere žarilne nitke

3.5.1

Geometrijske oblike žarilne nitke so načeloma takšne, kot so določene v podatkovnih listih za žarnice z žarilno nitko iz Priloge 1.

3.5.2

Pri ravnih žarilnih nitkah se pravilni položaj in oblika preverita, kot je navedeno v ustreznih podatkovnih listih.

3.5.3

Če je žarilna nitka v podatkovnem listu za žarnico z žarilno nitko v vsaj enem pogledu prikazana kot točka, se položaj središča svetilnosti določi v skladu s Prilogo 4.

3.5.4

Dolžina ravne žarilne nitke se določi z njenima koncema, ki sta opredeljena, če v ustreznem podatkovnem listu ni določeno drugače, kot vrha prvega in zadnjega navoja žarilne nitke, prikazana v projekciji, pravokotni na referenčno os žarnice z žarilno nitko. Pri takšnem vrhu kot, ki ga tvorita kraka, ne sme presegati 90°. Pri žarilnih nitkah z dvojnim navitjem se upoštevata vrha drugega navoja.

3.5.4.1

Pri vzdolžnih žarilnih nitkah se skrajni položaj zadevnih vrhov določi z vrtenjem žarnice z žarilno nitko okoli referenčne osi. Dolžina se potem izmeri v smeri, ki je vzporedna referenčni osi.

3.5.4.2

Pri prečnih žarilnih nitkah se os žarilne nitke postavi pravokotno na smer projekcije. Dolžina se izmeri v smeri, ki je pravokotna na referenčno os.

3.6   Barva

3.6.1

Barva svetlobe, ki jo oddaja žarnica z žarilno nitko, je bela, razen če je v ustreznem podatkovnem listu določeno drugače.

3.6.2

Za ta pravilnik veljajo opredelitve pojmov glede barve oddajane svetlobe iz Pravilnika št. 48 in njegovih sprememb, ki veljajo v času vloge za homologacijo tipa.

3.6.3

Barva oddajane svetlobe se meri z metodo iz Priloge 5. Vse izmerjene vrednosti morajo biti v predpisanem območju dovoljenega odstopanja (5). Poleg tega pri žarnicah z žarilno nitko, ki oddajajo belo svetlobo, izmerjene vrednosti ne smejo odstopati za več kot 0,020 enote v smeri x in/ali y od izbrane točke na Planckovi krivulji (Publikacija IEC 15.2 Kolorimetrija, 1986). Žarnice z žarilno nitko, ki se uporabljajo v svetlobno-signalnih napravah, morajo izpolnjevati zahteve iz odstavka 2.4.2 sprememb 5 k drugi izdaji Publikacije IEC 60809.

3.7   UV-sevanje

UV-sevanje halogenskih žarnic mora biti takšno, da velja:

Formula

Formula

pri čemer je:

Ee(λ)

(W/nm)

spektralna porazdelitev sevalnega toka;

V (λ)

(1)

spektralna svetlobna učinkovitost;

km = 683

(lm/W)

je fotometrični ekvivalent sevanja;

λ

(nm)

je valovna dolžina.

Ta vrednost se izračuna v presledkih petih nanometrov.

3.8   Opomba o selektivno rumeni barvi

Homologacija tipa žarnice z žarilno nitko v skladu s tem pravilnikom se v skladu z odstavkom 3.6 zgoraj lahko podeli za žarnico z žarilno nitko, ki oddaja belo svetlobo in selektivno rumeno svetlobo; člen 3 Sporazuma, ki mu je priložen ta pravilnik, pogodbenicam ne preprečuje, da za vozila, ki jih registrirajo, prepovejo žarnice z žarilno nitko, ki oddajajo belo ali selektivno rumeno svetlobo.

3.9   Preverjanje optične kakovosti

(Velja le za žarnice z žarilno nitko kategorij R2, H4 in HS1.)

3.9.1

To preverjanje optične kakovosti se izvaja pri napetosti, pri kateri nastane merilni svetlobni tok; v skladu s tem se upoštevajo specifikacije iz odstavka 3.4.6.

3.9.2

Pri 12-voltnih žarnicah z žarilno nitko, ki oddajajo belo svetlobo:

Vzorec, ki najbolj ustreza zahtevam, predpisanim za standardno žarnico z žarilno nitko, se preskusi v standardnem žarometu iz odstavka 3.9.5, pri čemer se preveri, ali sklop omenjenega žarometa in žarnice z žarilno nitko, ki se preskuša, izpolnjuje zahteve glede porazdelitve svetlobe za kratki svetlobni pramen iz ustreznega pravilnika.

3.9.3

Pri 6-voltnih in 24-voltnih žarnicah z žarilno nitko, ki oddajajo belo svetlobo:

Vzorec, ki najbolj ustreza nazivnim vrednostim mer, se preskusi v standardnem žarometu iz odstavka 3.9.5, pri čemer se preveri, ali sklop omenjenega žarometa in žarnice z žarilno nitko, ki se preskuša, izpolnjuje zahteve glede porazdelitve svetlobe za kratki svetlobni pramen iz ustreznega pravilnika. Dovoljena so odstopanja, ki niso večja od 10 % najmanjših vrednosti.

3.9.4

Žarnice z žarilno nitko, ki oddajajo selektivno rumeno svetlobo, se preskusijo na enak način, kot je opisano v odstavkih 3.9.2 in 3.9.3, v standardnem žarometu iz odstavka 3.9.5, da se zagotovi, da je pri 12-voltnih žarnicah z žarilno nitko osvetljenost najmanj 85 %, pri 6-voltnih in 24-voltnih pa najmanj 77 % najmanjših vrednosti skladno z zahtevami o porazdelitvi svetlobe za kratki svetlobni pramen iz ustreznega pravilnika. Največje mejne vrednosti osvetljenosti ostanejo nespremenjene.

Pri žarnici z žarilno nitko s selektivno rumenim balonom tega preskusa ni treba opraviti, če se homologacija podeli tudi za isti tip žarnice z žarilno nitko, ki oddaja belo svetlobo.

3.9.5

Žaromet se šteje za standardni žaromet, če:

3.9.5.1

izpolnjuje ustrezne pogoje za homologacijo;

3.9.5.2

če ima efektivni premer najmanj 160 mm;

3.9.5.3

s standardno žarnico z žarilno nitko na različnih točkah in različnih območjih, določenih za zadevni tip žarometa, doseže osvetljenost:

3.9.5.3.1

največ 90 % največjih mejnih vrednosti;

3.9.5.3.2

najmanj 120 % najmanjših mejnih vrednosti, predpisanih za zadevni tip žarometa.

3.10.   Standardne žarnice z žarilno nitko

Dodatne zahteve za standardne (etalonske) žarnice z žarilno nitko so navedene v ustreznih podatkovnih listih iz Priloge 1.

Baloni standardnih (etalonskih) žarnic z žarilno nitko, ki oddajajo belo svetlobo, ne smejo spreminjati trikromatskih koordinat CIE svetlobnega vira z barvno temperaturo 2 856 K za več kot 0,010 enote v smeri x in/ali y.

Pri standardnih (etalonskih) žarnicah z žarilno nitko, ki oddajajo oranžno ali rdečo svetlobo, spremembe temperature balona ne smejo vplivati na svetlobni tok, ki bi lahko poslabšal fotometrične meritve signalnih naprav.

4.   SKLADNOST PROIZVODNJE

4.1

Žarnice z žarilno nitko, homologirane v skladu s tem pravilnikom, se izdelajo tako, da izpolnjujejo napise in tehnične zahteve iz odstavka 3 zgoraj in Prilog 1, 3 in 4 k temu pravilniku, da so v skladu s homologiranim tipom.

4.2

Zaradi preverjanja izpolnjevanja zahtev iz odstavka 4.1 se izvede primeren nadzor proizvodnje.

4.3

Imetnik homologacije mora zlasti:

4.3.1

zagotoviti postopke za učinkovit nadzor kakovosti izdelkov;

4.3.2

imeti dostop do opreme za nadzor, ki je potrebna za preverjanje skladnosti vsakega homologiranega tipa;

4.3.3

poskrbeti, da so rezultati preskusov zapisani in da so ustrezni dokumenti na voljo za obdobje, določeno po dogovoru s homologacijskim organom;

4.3.4

analizirati rezultate vseh vrst preskusov, pri čemer uporablja merila iz Priloge 7, da se preveri in zagotovi stalnost značilnosti izdelka, pri čemer se upoštevajo dopustna odstopanja pri industrijski proizvodnji;

4.3.5

zagotoviti, da se za vsak tip žarnice z žarilno nitko izvedejo vsaj preskusi iz Priloge 6 k temu pravilniku;

4.3.6

zagotoviti, da se po vsakem zbiranju vzorcev, ki pokaže neskladnost z zadevno vrsto preskusa, opravita ponovno vzorčenje in ponoven preskus. Sprejmejo se vsi potrebni ukrepi za ponovno vzpostavitev skladnosti proizvodnje teh izdelkov.

4.4

Pristojni organ, ki je podelil homologacijo, lahko kadar koli preveri ustreznost postopkov preverjanja skladnosti, ki se uporabljajo v vsaki proizvodni enoti.

4.4.1

Pri vsakem takem pregledu se inšpektorju predloži proizvodna in preskusna dokumentacija.

4.4.2

Inšpektor lahko izbere naključne vzorce za preskus v proizvajalčevem laboratoriju. Najmanjše število vzorcev se lahko določi glede na rezultate proizvajalčevih lastnih preverjanj.

4.4.3

Če je raven kakovosti nezadovoljiva ali če je treba preveriti veljavnost preskusov, opravljenih v skladu z odstavkom 4.4.2 zgoraj, inšpektor izbere vzorce in jih pošlje tehnični službi, ki je opravila homologacijske preskuse.

4.4.4

Pristojni organ lahko izvede katere koli preskuse iz tega pravilnika. Če se pristojni organ odloči za preglede naključnih vzorcev, se uporabljajo merila iz Prilog 8 in 9 k temu pravilniku.

4.4.5

Pregledi, ki jih predpiše pristojni organ, se običajno opravljajo enkrat na dve leti. Če so rezultati pregleda negativni, pristojni organ zagotovi vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev skladnosti proizvodnje.

5.   KAZNI ZA NESKLADNOST PROIZVODNJE

5.1

Homologacija, ki je bila podeljena za žarnico z žarilno nitko v skladu s tem pravilnikom, se lahko prekliče, če zahteve niso izpolnjene ali če žarnica z žarilno nitko, ki ima homologacijsko oznako, ni skladna s homologiranim tipom.

5.2

Če pogodbenica Sporazuma, ki uporablja ta pravilnik, prekliče homologacijo, ki jo je predhodno podelila, o tem takoj obvesti ostale pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, z obrazcem za sporočanje, ki je skladen z vzorcem iz Priloge 2 k temu pravilniku.

6.   POPOLNO PRENEHANJE PROIZVODNJE

Če imetnik homologacije povsem preneha proizvajati tip žarnice z žarilno nitko, homologiran v skladu s tem pravilnikom, o tem obvesti organ, ki je podelil homologacijo. Ko navedeni organ prejme ustrezno sporočilo, o tem obvesti druge pogodbenice Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, z obrazcem za sporočanje, ki je skladen z vzorcem iz Priloge 2 k temu pravilniku.

7.   IMENA IN NASLOVI TEHNIČNIH SLUŽB, KI IZVAJAJO HOMOLOGACIJSKE PRESKUSE, TER UPRAVNIH ORGANOV

Pogodbenice Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, sekretariatu Združenih narodov sporočijo imena in naslove tehničnih služb, odgovornih za opravljanje homologacijskih preskusov, ter upravnih organov, ki podeljujejo homologacije in ki se jim pošljejo certifikati, izdani v drugih državah, ki potrjujejo podelitev, razširitev, zavrnitev ali preklic homologacije ali popolno prenehanje proizvodnje

8.   PREHODNE DOLOČBE

8.1

Homologacije, podeljene v skladu s prejšnjimi spremembami, še naprej veljajo, razen da pri skladnosti proizvodnje žarnice z žarilno nitko sedanje proizvodnje izpolnjujejo zahteve zadnjih sprememb, ki začnejo veljati 12 mesecev od začetka uporabe te spremembe (6).

8.2

Primerjava prejšnjih in novih oznak je prikazana v naslednji preglednici:

Stare oznake

Nove oznake v spremembah 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3

12 mesecev po začetku veljavnosti Dodatka 28 k spremembam 03 Pravilnika št. 37 se v svetilkah za namene homologacije ne uporabljajo žarnice z žarilno nitko kategorij R2, S1 in C21W.

8.4

Vendar pa lahko pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, še naprej podeljujejo homologacije za svetilke, v katerih se uporabljajo žarnice z žarilno nitko kategorij R2, S1 in C21W, pod pogojem, da so te žarnice namenjene za uporabo kot nadomestni deli za pritrditev na vozila v uporabi.


(1)  Selektivno rumeni balon ali dodaten selektivno rumeni zunanji balon, namenjen izključno spremembi barve in ne spremembi drugih značilnosti žarnice z žarilno nitko, ki oddaja belo svetlobo, ne pomeni spremembe tipa žarnice z žarilno nitko.

(2)  Če je napis na balonu, ne sme škodljivo vplivati na svetilne značilnosti.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

(4)  1 za Nemčijo, 2 za Francijo, 3 za Italijo, 4 za Nizozemsko, 5 za Švedsko, 6 za Belgijo, 7 za Madžarsko, 8 za Češko, 9 za Španijo, 10 za Srbijo, 11 za Veliko Britanijo, 12 za Avstrijo, 13 za Luksemburg, 14 za Švico, 15 (prosto), 16 za Norveško, 17 za Finsko, 18 za Dansko, 19 za Romunijo, 20 za Poljsko, 21 za Portugalsko, 22 za Rusko federacijo, 23 za Grčijo, 24 za Irsko, 25 za Hrvaško, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško, 28 za Belorusijo, 29 za Estonijo, 30 (prosto), 31 za Bosno in Hercegovino, 32 za Latvijo, 33 (prosto), 34 za Bolgarijo, 35 (prosto), 36 za Litvo, 37 za Turčijo, 38 (prosto), 39 za Azerbajdžan, 40 za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, 41 (prosto), 42 za Evropsko skupnost (homologacije podeljujejo njene države članice z uporabo svojih ECE simbolov), 43 za Japonsko, 44 (prosto), 45 za Avstralijo, 46 za Ukrajino, 47 za Južno Afriko, 48 za Novo Zelandijo, 49 za Ciper, 50 za Malto, 51 za Republiko Korejo, 52 za Malezijo, 53 za Tajsko, 54 in 55 (prosto), 56 za Črno goro, 57 (prosto) ter 58 za Tunizijo. Nadaljnje številke se za druge države določijo po kronološkem vrstnem redu, po katerem ratificirajo Sporazum o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali na njih uporabijo, in pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov, ali pristopijo k njemu, generalni sekretar Združenih narodov pa tako določene številke sporoči pogodbenicam Sporazuma.

(5)  Za skladnost proizvodnje le za oranžno in rdečo barvo mora biti vsaj 80 % rezultatov merjenja v zahtevanem območju dovoljenega odstopanja.

(6)  Spremenjeno besedilo tega odstavka je bilo vključeno z Dodatkom 14 k spremembam 03. Dodatek je začel veljati 3. septembra 1997 in je v besedilo Pravilnika vključil tudi nova odstavka 2.3.3 in 3.7 ter v Prilogo 1 nova lista HIR1 in PY27/7W.


PRILOGA 1

PODATKOVNI LISTI  (1) ZA ŽARNICE Z ŽARILNO NITKO

Seznam kategorij žarnic z žarilno nitko, združenih, in številke lista:

Skupina 1

Brez splošnih omejitev:

Kategorija

Številka podat. lista

H1

H1/1 do 3

H3

H3/1 do 4

H4

H4/1 do 5

H7

H7/1 do 4

H8

H8/1 do 4

H8B

H8/1 do 4

H9 (3)

H9/1 do 4

H9B (3)

H9/1 do 4

H10

H10/1 do 3

H11

H11/1 do 4

H11B

H11/1 do 4

H12

H12/1 do 3

H13

H13/1 do 4

H13A

H13/1 do 4

H14

H14/1 do 4

H15

H15/1 do 5

H16

H16/1 do 4

H21W (2)

H21W/1 do 2

H27W/1

H27W/1 do 3

H27W/2

H27W/1 do 3

HB3

HB3/1 do 4

HB3A

HB3/1 do 4

HB4

HB4/1 do 4

HB4A

HB4/1 do 4

HIR1 (3)

HIR1/1 do 3

HIR2

HIR2/1 do 3

HS1

HS1/1 do 5

HS2

HS2/1 do 3

HS5

HS5/1 do 4

HS5A (5)

HS5A/1 do 3

HS6 (4)

HS6/1 do 4

PSX24W (2)

P24W/1 do 3

PSX26W (2)

PSX26W1 do 3

PX24W (2)

P24W/1 do 3

S2

S1/S2/1 do 2

S3

S3/1

Skupina 2

Le za uporabo v signalnih svetilkah, svetilkah za zavijanje, žarometih za vzvratno vožnjo in svetilkah za osvetlitev zadnje registrske tablice:

Kategorija

Številka podat. lista

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 do 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 do 2

HY21W

H21W/1 do 2

P13W

P13W/1 do 3

P19W

P19W/1 do 3

P21W

P21W/1 do 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 do 3)

P21/5W

P21/5W/1 do 3

P24W

P24W/1 do 3

P27W

P27W/1 do 2

P27/7W

P27/7W/1 do 3

PC16W

PC16W/1 do 3

PCR16W

PC16W/1 do 3

PCY16W

PC16W/1 do 3

PR19W

P19W/1 do 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 do 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 do 3)

PR24W

P24W/1 do 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 do 3)

PS19W

P19W/1 do 3

PS24W

P24W/1 do 3

PSR19W

P19W/1 do 3

PSR24W

P24W/1 do 3

PSY19W

P19W/1 do 3

PSY24W

P24W/1 do 3

PY19W

P19W/1 do 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 do 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 do 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 do 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 do 2

W21/5W

W21/5W/1 do 3

WP21W

WP21W/1 do 2

WPY21W

WP21W/1 do 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 do 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 do 2

Skupina 3

Le ta namene zamenjave (glej prehodne določbe odstavkov 8.3 in 8.4):

Kategorija

Številka podat. lista

C21W

C21W/1 do 2

R2

R2/1 do 3

S1

S1/S2/1 do 2

Seznam listov za žarnice z žarilno nitko in njihovo zaporedje v tej prilogi:

Številka(-e) lista

 

C5W/1

 

C21W/1 do 2

 

H1/1 do 3

 

H3/1 do 4

 

H4/1 do 5

 

H7/1 do 4

 

H8/1 do 4

 

H9/1 do 4

 

H10/1 do 3

 

H11/1 do 4

 

H12/1 do 3

 

H13/1 do 4

 

H14/1 do 4

 

H15/1 do 5

 

H16/1 do 4

 

H6W/1

 

H10W/1 do 2

 

H21W/1 do 2

 

H27W/1 do 3

 

HB3/1 do 4

 

HB4/1 do 4

 

HIR1/1 do 3

 

HIR2/1 do 3

 

HS1/1 do 5

 

HS2/1 do 3

 

HS5/1 do 4

 

HS5A/1 do 3

 

HS6/1 do 4

 

P13W/1 do 3

 

P19W/1 do 3

 

P21W/1 do 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 do 3

 

P24W/1 do 3

 

P27W/1 do 2

 

P27/7W/1 do 3

 

PC16W/1 do 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 do 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 do 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 do 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 do 3

 

W16W/1

 

W21W/1 do 2

 

W21/5W/1 do 3

 

WP21W/1 do 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 do 2

KATEGORIJA C5W — List C5W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Podnožje SV8.5 v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-81-4)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6

12

24

12

Vati

5

5

Preskusna napetost

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 5,5

največ 7,7

največ 5,5

Svetlobni tok

45 ± 20 %

 

Referenčni svetlobni tok: 45 lm pri približno 13,5 V

KATEGORIJA C21W — List C21W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko.

ŽARNICA Z ŽARILNO NITKO LE ZA ŽAROMET ZA VZVRATNO VOŽNJO

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Podnožje SV8.5 v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-81-4)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

21

21

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 26,5

največ 26,5

Svetlobni tok

460 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok: 460 lm pri približno 13,5 V

KATEGORIJA C21W List — C21W/2

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in vzdolžno sredino žarnice.

Image

12 V

a

h

k

žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

4,0 + d

14,5

2,0

standardna žarnica z žarilno nitko

2,0 + d

14,5

0,5

d= nazivni premer žarilne nitke, ki ga določi proizvajalec.

Preskusni postopek in zahteve

1.

Žarnica z žarilno nitko se vstavi v nosilec, ki ga je mogoče sukati za 360° okoli referenčne osi, da se vidi pogled od spredaj na merilnem zaslonu, na katerega se projicira slika žarilne nitke. Referenčna ravnina na zaslonu mora sovpadati s sredino žarnice z žarilno nitko. Na zaslonu mora iskana sredinska os sovpadati z vzdolžno sredino žarnice z žarilno nitko.

2.

Pogled od spredaj

2.1.

Projekcija žarilne nitke ves čas vrtenja žarnice z žarilno nitko za 360° v celoti leži v pravokotniku.

2.2.

Središče žarilne nitke ni zamaknjeno od iskane sredinske osi za več kot „k“.

KATEGORIJA H1 — List H1/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA H1 — List H1/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50/– 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Podnožje P14.5s v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-46-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6

12

24

12

Vati

55

70

55

Preskusna napetost

Volti

6,3

13,2

28,0

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 63

največ 68

največ 84

največ 68

Svetlobni tok ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGORIJA H1 — List H1/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kot je prikazano na listu H1/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Začetek žarilne nitke, opredeljen v opombi 10/ na listu H1/2, leži med premicama Z1 in Z2.

KATEGORIJA H3 — List H3/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA H3 — List H3/2

Image

KATEGORIJA H3 — List H3/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica za žarilno nitko

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0 min.

4,0 min.

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Podnožje PK22s v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-47-4)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6

12

24

12

Vati

55

70

55

Preskusna napetost

Volti

6,3

13,2

28,0

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 63

največ 68

največ 84

največ 68

Svetlobni tok ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGORIJA H3 — List H3/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= premer žarilne nitke

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Središče žarilne nitke mora ležati v mejah mere k.

KATEGORIJA H4 — List H4/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Slika 3

Največji zunanji deli svetilke (4)

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo sestavljajo nosilne točke treh jezičkov na obroču podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče kroga s premerom „M“.

(3)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(4)

Balon in nosilci ne smejo segati čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Kjer se uporablja zunanji balon selektivno rumene barve, balon in nosilci ne smejo segati čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 3.

(5)

Zatemnitev mora segati vsaj do konca valjastega dela balona. Prekriva tudi notranji senčnik, če se žarnica opazuje v smeri, pravokotni na referenčno os.

KATEGORIJA H4 — List H4/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35/– 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

največ 40°

največ 40°

Podnožje P43t v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-39-6)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Vati

60

55

75

70

60

55

Preskusna napetost

Volti

13,2

28,0

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 75

največ 68

največ 85

največ 80

največ 75

največ 68

Svetlobni tok ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Merilni tok/lm (23)

750

800

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGORIJA H4 — List H4/3

Položaj senčnika

Image

Risba ni obvezna glede oblike senčnika

Položaj žarilnih nitk

Image

KATEGORIJA H4 — List H4/4

Pregledica mer (v mm) z risb na listu H4/3

Oznaka (24)

Mera (25)

Dovoljeno odstopanje

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

najmanj 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Odvisno od oblike senčnika

q/33

(p + q)/2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIJA H4 — List H4/5

Dodatna pojasnila k listu H4/3

Meritve potekajo v treh smereh:

(1)

za mere a, b1, c, d, e, f, lR in lC;

(2)

za mere g, h, p in q;

(3)

za mero b2.

Meri p in q se merita v ravninah, ki so vzporedne referenčni ravnini in od nje oddaljene 33 mm.

Mere b1, b2, c in h se merijo v ravninah, ki so vzporedne referenčni ravnini ter od nje oddaljene 29,5 mm (30,0 mm za 24-voltne žarnice z žarilno nitko) in 33 mm.

Meri a in g se merita v ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino ter oddaljeni od nje 26,0 mm in 23,5 mm.

Opomba O merski metodi glej Dodatek E Publikacije IEC 60809.

KATEGORIJA H7 — List H7/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Največji zunanji deli svetilke (5)

Image

Slika 3

Opredelitev referenčne osi (2)

Image

(1)

Referenčno ravnino določajo točke na površini nosilca, na kateri ležijo tri nosilne izbokline na obroču podnožja žarnice.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi presečišče dveh pravokotnic, prikazanih na sliki 3.

(3)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(4)

Opombe v zvezi s premerom žarilne nitke:

(a)

Glede premera ni nobenih dejanskih omejitev, v prihodnosti pa je cilj doseči d max. = 1,3 mm za 12-voltne in d max. = 1,7 za 24-voltne žarnice z žarilno nitko.

(b)

Pri istem proizvajalcu morata biti projektirani premer pri standardni (etalonski) žarnici in žarnici v serijski proizvodnji enaka.

(5)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

KATEGORIJA H7 — List H7/2

Slika 4

Področje brez popačenosti (6) in črna kapica (7)

Image

Slika 5

Območje brez kovine (8)

Image

Slika 6

Dovoljen zamik osi žarilne nitke 9)

(le za standardne žarnice z žarilno nitko)

Image

Slika 7

Ekscentričnost balona

Image

(6)

Obod steklenega balona med kotoma γ1 in povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2.

(7)

Zatemnitev mora segati vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona. Poleg tega mora segati vsaj do ravnine, vzporedne z referenčno ravnino, kjer γ3 seka površino zunanjega balona (pogled B na listu H7/1).

(8)

Notranjost žarnice mora biti taka, da se razpršene slike in odsevi pojavljajo samo nad žarilno nitko, gledano v vodoravni smeri. (Pogled A na sliki 1 na listu H7/1.)

V zasenčenih območjih, ki se vidijo na sliki 5, ne sme biti razen navojev žarilne nitke nobenih drugih kovinskih delov.

KATEGORIJA H7 — List H7/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 min.

v obravnavi

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

najmanj 40°

najmanj 40°

γ2

najmanj 50°

najmanj 50°

γ3

najmanj 30°

najmanj 30°

odnožje PX26d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-5-6)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

24

12

Vati

55

70

55

Preskusna napetost

Volti

13,2

28,0

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 58

največ 75

največ 58

Svetlobni tok

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGORIJA H7 — List H7/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

(Mere v mm)

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H7/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 9/ na listu H7/3, ležita med premicama Z1 in Z2 ter premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJI H8 IN H8B — List H8/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Največji zunanji deli svetilke (3)

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo tvori spodnja stran poševne vstopne prirobnice podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 19 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(5)

Opombe v zvezi s premerom žarilne nitke:

(a)

Glede premera ni nobenih dejanskih omejitev, v prihodnosti pa je cilj doseči d max. = 1,2 mm.

(b)

Pri istem proizvajalcu morata biti projektirani premer pri standardni (etalonski) žarnici in žarnici v serijski proizvodnji enaka.

KATEGORIJI H8 IN H8B — List H8/2

Slika 3

Področje brez popačenosti (6) in črna kapica (7)

Image

Slika 4

Območje brez kovine (8)

Image

Slika 5

Dovoljen zamik osi žarilne nitke (9)

(le za standardne žarnice z žarilno nitko)

Image

Slika 6

Ekscentričnost balona (10)

Image

(6)

Obod steklenega balona med kotoma γ1 in γ2ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma 1 in 2.

(7)

Zatemnitev mora segati vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona. Poleg tega mora segati vsaj do ravnine, vzporedne z referenčno ravnino, kjer 3seka površino zunanjega balona (pogled B, kot je navedeno na listu H8/1).

(8)

Notranjost žarnice mora biti taka, da se razpršene slike in odsevi pojavljajo samo nad žarilno nitko, gledano v vodoravni smeri. (Pogled A, kot je navedeno na sliki 1 na listu H8/1). V zasenčenih območjih, ki se vidijo na sliki 4, ne sme biti razen navojev žarilne nitke nobenih drugih kovinskih delov.

(9)

Zamik žarilne nitke glede na referenčno os se meri le iz smeri opazovanja A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H8/1. Točki, ki se merita, sta tisti, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

(10)

Zamik žarilne nitke glede na os balona se meri v dveh ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino in potekata skozi točki, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

KATEGORIJI H8 IN H8B — List H8/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

najmanj 0,5

v obravnavi

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

najmanj 50°

najmanj 50°

γ2

najmanj 40°

najmanj 40°

γ3

najmanj 30°

najmanj 30°

Podnožje:

H8:

PGJ19-1

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-146-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

35

35

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 43

največ 43

Svetlobni tok

800 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

600

13,2 V

800

KATEGORIJI H8 IN H8B — List H8/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kakor je prikazano na sliki 1 na listu H8/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 11/na listu H8/3, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJI H9 IN H9B — List H9/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Največji zunanji deli svetilke (3)

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo tvori spodnja stran poševne vstopne prirobnice podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 19 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Opombe v zvezi s premerom žarilne nitke:

(a)

Glede premera ni nobenih dejanskih omejitev, v prihodnosti pa je cilj doseči d max. = 1,4 mm.

(b)

Pri istem proizvajalcu morata biti projektirani premer pri standardni (etalonski) žarnici in žarnici z žarilno nitko v serijski proizvodnji enaka.

KATEGORIJI H9 IN H9B — List H9/2

Slika 3

Območje brez popačenosti (5)

Image

Slika 4

Območje brez kovine (6)

Image

Slika 5

Dovoljen zamik osi žarilne nitke (7)

(le za standardne žarnice z žarilno nitko)

Image

Slika 6

Ekscentričnost balona (8)

Image

(5)

Obod steklenega balona med kotoma 1 in 2 ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma 1 in 2.

(6)

Notranjost žarnice mora biti taka, da se razpršene slike in odsevi pojavljajo samo nad žarilno nitko, gledano v vodoravni smeri. (Pogled A, kot je naveden na sliki 1 na listu H9/1). V zasenčenih območjih, ki se vidijo na sliki 4, ne sme biti razen navojev žarilne nitke nobenih drugih kovinskih delov.

(7)

Zamik žarilne nitke glede na referenčno os se meri le iz smeri opazovanja A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H9/1. Točki, ki se merita, sta tisti, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

(8)

Zamik žarilne nitke glede na os balona se meri v dveh ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino in potekata skozi točki, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

KATEGORIJI H9 IN H9B — List H9/3

Mere v mm

Odstopanja

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 40°

Podnožje:

H9:

PGJ19-5

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-146-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

65

65

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 73

največ 73

Svetlobni tok

2 100 ± 10 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGORIJI H9 IN H9B — List H9/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarilna nitka skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H9/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 10/na listu H9/3, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJA H10 — List H10/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA H10 — List H10/2

Mere v mm (43)

Dovoljeno odstopanje

Žarnica z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Podnožje PY20d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-31-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

42

42

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 50

največ 50

Svetlobni tok

850 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

600

13,2 V

850

KATEGORIJA H10 — List H10/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= premer žarilne nitke.

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kot je prikazano na sliki na listu H10/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 10/ na listu H10/2, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJI H11 IN H11B — List H11/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Največji zunanji deli svetilke (3)

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo tvori spodnja stran poševne vstopne prirobnice podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 19 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(5)

Opombe v zvezi s premerom žarilne nitke:

(a)

Glede premera ni nobenih dejanskih omejitev, v prihodnosti pa je cilj doseči d max. = 1,4 mm.

(b)

Pri istem proizvajalcu morata biti projektirani premer pri standardni (etalonski) žarnici in žarnici z žarilno nitko v serijski proizvodnji enaka.

KATEGORIJI H11 IN H11B — List H11/2

Slika 3

Območje brez popačenosti (6) in črna kapica (7)

Image

Slika 4

Območje brez kovine (8)

Image

Slika 5

Dovoljen zamik osi žarilne nitke (9)

(le za standardne žarnice z žarilno nitko)

Image

Slika 6

Ekscentričnost balona (10)

Image

(6)

Obod steklenega balona med kotoma γ1 in γ2 ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2.

(7)

Zatemnitev mora segati vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona. Poleg tega mora segati vsaj do ravnine, vzporedne z referenčno ravnino, kjer γ3 seka površino zunanjega balona (pogled B, kot je navedeno na listu H11/1).

(8)

Notranjost žarnice mora biti taka, da se razpršene slike in odsevi pojavljajo samo nad žarilno nitko, gledano v vodoravni smeri (pogled A na sliki 1 na listu H11/1). V zasenčenih območjih, ki se vidijo na sliki 4, ne sme biti razen navojev žarilne nitke nobenih drugih kovinskih delov.

(9)

Zamik žarilne nitke glede na referenčno os se meri le iz smeri opazovanja A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H11/1. Točki, ki se merita, sta tisti, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

(10)

Ekscentričnost osi balona glede na os žarilne nitke se meri v dveh ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino, v kateri projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

KATEGORIJI H11 IN H11B — List H11/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

najmanj 0,5

v obravnavi

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

najmanj 50°

najmanj 50°

γ2

najmanj 40°

najmanj 40°

γ3

najmanj 30°

najmanj 30°

Podnožje:

H11:

PGJ19-2

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-146-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

24

12

Vati

55

70

55

Preskusna napetost

Volti

13,2

28,0

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 62

največ 80

največ 62

Svetlobni tok

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGORIJI H11 IN H11B — List H11/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H11/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 11/na listu H11/3, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJA H12 — List H12/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA H12 — List H12/2

Mere v mm (51)

Dovoljeno odstopanje

Žarnica z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

najmanj 4,8

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Podnožje PY20d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-31-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

53

53

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 61

največ 61

Svetlobni tok

1 050 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGORIJA H12 — List H12/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= premer žarilne nitke

Za smeri pogledov A, B in C glejte list H12/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Središče žarilne nitke je med mejnimi vrednostmi mer b1 in b2.

KATEGORIJI H13 IN H13A — List H13/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

KATEGORIJI H13 IN H13A — List H13/2

Slika 2

Opredelitev referenčne osi (2)

Image

Slika 4

Zamik balona (8)

Image

Slika 3

Območje brez popačenj (6) in neprosojna prevleka (7)

Image

Slika 5

Blokiranje svetlobe v smeri podnožja (9)

Image

(6)

Stekleni balon med kotoma β in δ aksialno in cilindrično ne sme povzročati optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma β in δ in tega ni treba preverjati na območju, ki ga pokriva neprosojna prevleka.

(7)

Neprosojna prevleka mora segati vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona. Poleg tega mora segati vsaj do ravnine, vzporedne z referenčno ravnino, kjer ă seka površino zunanjega balona (pogled B, kot je navedeno na listu H13/1).

(8)

Zamik žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena glede na os balona se meri na dveh ravninah, vzporednih referenčni ravnini, kjer projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki je najbližje referenčni ravnini ali od nje najbolj oddaljen, seka os žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena.

(9)

Svetloba se blokira nad koncem podnožja balona, ki sega do kota θ. Ta zahteva velja v vseh smereh okoli referenčne osi.

KATEGORIJI H13 IN H13A — List H13/3

Slika 6

Položaj in mere žarilnih nitk (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIJI H13 IN H13A — List H13/4

Mere v mm

Dovoljeno odstopanje

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

d1 (13) (58)

največ 1,8

d2 (13) (58)

največ 1,8

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

najmanj 42°

δ

najmanj 52°

γ

43°

+ 0°/– 5°

+ 0°/– 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Podnožje:

H13:

P26.4t

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI (59)

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

55

60

55

60

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 68

največ 75

največ 68

največ 75

Svetlobni tok

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGORIJA H14 — List H14/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Največji zunanji deli svetilke (3)

Image

(1)

Referenčno ravnino določajo točke na površini nosilca, na katerih ležijo trije jezički na obroču podnožja žarnice.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče obroča podnožja s premerom „M“.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

KATEGORIJA H14 — List H14/2

Slika 3

Območje brez popačenosti (4) in črna kapica (5)

Image

Slika 4

Ekscentričnost balona

Image

Slika 5

Zamik osi žarilne nitke (7)

(le za standardne žarnice z žarilno nitko)

Image

(4)

Stekleni balon med kotoma γ1 in γ2 ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2 in tega ni treba preverjati na območju, ki ga pokriva zatemnitev.

(5)

Zatemnitev mora segati vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona. Poleg tega mora segati vsaj do ravnine, vzporedne z referenčno ravnino, kjer γ3 seka površino zunanjega balona (pogled B, kot je navedeno na listu H14/1).

(6)

Ekscentričnost balona glede na žarilno nitko kratkega svetlobnega pramena se meri na dveh ravninah, vzporednih referenčni ravnini, kjer projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki je najbližje referenčni ravnini ali od nje najbolj oddaljen, seka os žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena.

(7)

Zamik žarilne nitke glede na referenčno os se meri le iz smeri opazovanja A, B in C, kot je prikazano na sliki 1 na listu H14/1. Točki, ki se merita, sta tisti, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

KATEGORIJA H14 — List H14/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardne žarnice z žarilno nitko

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

najmanj 0,3

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

najmanj 55°

γ2

najmanj 52°

γ3

43°

0/– 5°

0/– 5°

Podnožje P38t v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-133-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

55

60

55

60

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 68.

največ 75

največ 68

največ 75

Svetlobni tok

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGORIJA H14 — List H14/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 je premer žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena in d2 je premer žarilne nitke dolgega svetlobnega pramena.

Opombe v zvezi s premerom žarilne nitke:

(a)

Glede premera ni nobenih dejanskih omejitev, v prihodnosti pa je cilj doseči premera d1 in d2 največ 1,6 mm.

(b)

Pri istem proizvajalcu morata biti projektirani premer pri standardnih žarnicah z žarilno nitko in žarnicah z žarilno nitko v serijski proizvodnji enaka.

Položaji žarilnih nitk se preverjajo le v smereh A, B in C, kot je prikazano na sliki 1 na listu H14/1.

Žarilna nitka kratkega svetlobnega pramena je v celoti znotraj pravokotnika A, žarilna nitka dolgega svetlobnega pramena pa v celoti znotraj pravokotnika B.

Konca žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena, opredeljena v opombi 8/ na listu H14/3, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJA H15 — List H15/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Slika 3

Največji zunanji deli svetilke (3)

Image

Slika 2

Opredelitev referenčne osi (2)

Image

Slika 4

Območje brez popačenosti (4)

Image

(1)

Referenčna ravnina je opredeljena s točkami, na katerih se nosilec dotika treh jezičkov na obroču podnožja z vtične strani. Namenjena je uporabi kot notranja referenčna ravnina.

Pomožno referenčno ravnino določajo točke na površini nosilca, na kateri ležijo tri nosilne izbokline na obroču podnožja žarnice. Namenjena je uporabi kot zunanja referenčna ravnina.

Podnožje je zasnovano za uporabo (notranje) referenčne ravnine, a za določene namene je mogoče uporabiti tudi (zunanjo) pomožno referenčno ravnino.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi presečišče dveh pravokotnic, prikazanih na sliki 2 na listu H15/1.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne smejo segati čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 3. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Stekleni balon med kotoma γ1 in γ2 ne povzroča optičnih popačenj, kot je prikazano na sliki 4. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2.

KATEGORIJA H15 — List H15/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35/– 0,25

30,0 + 0,35/– 0,25

30,0 + 0,20/– 0,15

γ1

najmanj 50°

najmanj 50°

najmanj 50°

γ2

najmanj 50°

najmanj 50°

najmanj 50°

r

Za podrobnosti glejte list za podnožje

Podnožje PGJ23t-1 v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-155-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Vati

15

55

20

60

15

55

Preskusna napetost

Volti

13,2

28,0

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 19

največ 64

največ 24

največ 73

največ 19

največ 64

 

Svetlobni tok

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 12 V

 

1 000

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,2 V

 

1 350

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V

290

 

KATEGORIJA H15 — List H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGORIJA H15 — List H15/4

Preglednica mer (v mm) z risb na listu H15/3

Oznaka (64)

Mera (65)

Dovoljeno odstopanje

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/295 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

najmanj 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Odvisno od oblike senčnika

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGORIJA H15 — List H15/5

Dodatna pojasnila k listu H15/3

Meritve potekajo v štirih smereh:

(1)

za mere a, c1, c2, d, e, f, lR in lC;

(2)

za mere g, h, p in q;

(3)

za mero b1;

(4)

za mero b2.

Mere b1, b2, c1 in h se merijo na ravninah, ki so vzporedne referenčni ravnini na razdaljah 31,0 in 33,5 mm (34,0 mm za 24-voltne žarnice).

Mere c2, p in q se merijo na ravnini, ki je vzporedna referenčni ravnini na razdalji 33,5 mm (34,0 mm za 24-voltne žarnice).

Meri a in g se merita na ravninah, ki so vzporedne referenčni ravnini na razdaljah 24,0 mm (24,5 mm za 24-voltne žarnice) in 26,0 mm.

KATEGORIJA H16 — List H16/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

KATEGORIJA H16

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Največji zunanji deli svetilke (3)

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo tvori spodnja stran poševne vstopne prirobnice podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 19 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(5)

Opombe v zvezi s premerom žarilne nitke:

Glede premera ni nobenih dejanskih omejitev, v prihodnosti pa je cilj doseči d max. = 0,9 mm.

Pri istem proizvajalcu morata biti projektirani premer pri standardni (etalonski) žarnici z žarilno nitko in žarnici z žarilno nitko v serijski proizvodnji enaka.

KATEGORIJA H16 — List H16/2

Slika 3

Območje brez popačenosti (6) in črna kapica (7)

Image

Slika 4

Območje brez kovine (8)

Image

Slika 5

Dovoljen zamik osi žarilne nitke (9)

(le za standardne žarnice z žarilno nitko)

Image

Slika 6

Ekscentričnost balona (10)

Image

(6)

Stekleni balon med kotoma γ1 in γ2ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2.

(7)

Zatemnitev sega vsaj do kota γ3 in vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona.

(8)

Notranjost žarnice mora biti taka, da se razpršene slike in odsevi pojavljajo samo nad žarilno nitko, gledano v vodoravni smeri. (Pogled A na sliki 1 na listu H16/1). V zasenčenih območjih, ki se vidijo na sliki 4, ne sme biti razen navojev žarilne nitke nobenih drugih kovinskih delov.

(9)

Zamik žarilne nitke glede na referenčno os se meri le iz smeri opazovanja A in B, kot je prikazano na sliki 1 na listu H16/1. Točki, ki se merita, sta tisti, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

(10)

Zamik žarilne nitke glede na os balona se meri v dveh ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino in potekata skozi točki, v katerih projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki so najbliže referenčni ravnini ali najdlje od nje, seka os žarilne nitke.

KATEGORIJA H16 — List H16/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

najmanj 0,5

v obravnavi

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

najmanj 50°

najmanj 50°

γ2

najmanj 40°

najmanj 40°

γ3

najmanj 30°

najmanj 30°

Podnožje: H16: PGJ19-3 v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-110-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

19

19

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 22

največ 22

Svetlobni tok

500 + 10 %/– 15 %

 

Referenčni svetlobni tok: 500 lm pri približno 13,2 V

Referenčni svetlobni tok: 550 lm pri približno 13,5 V

KATEGORIJA H16 — List H16/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kakor je prikazano na sliki 1 na listu H16/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 11/na listu H16/3, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJI H6W IN HY6W — List H6W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Bočno odstopanje (1)

 

 

0,75

največ 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

najmanj 30°

Podnožje:

H6W:

BAX9s

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-150-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

6

6

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 7,35

največ 7,35

Svetlobni tok

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V

Bela: 125 lm

Oranžna: 75 lm

(1)

Največje bočno odstopanje središča žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os X-X.

(2)

Na območju med zunanjimi kraki kotov γ1 in γ2 na balonu ni nobenih popačenih površin, polmer ukrivljenosti balona pa ni manjši od 50 % dejanskega premera balona.

(3)

Na celotni dolžini podnožja ni nobenih štrlečih delov ali spojev, ki bi segali čez največji dovoljeni premer podnožja.

(4)

Svetloba, ki jo oddajajo žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje, je bela za kategorijo H6W in oranžna za kategorijo HY6W.

(5)

Svetloba, ki jo oddajajo standardne žarnice z žarilno nitko, je bela za kategorijo W6W in bela ali oranžna za kategorijo HY6W.

KATEGORIJI H10W/1 IN HY10W — List H10W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Bočno odstopanje (1)

 

 

0,75

največ 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

najmanj 30°

Podnožje:

H10W/1:

BAU9s

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-150A-1)

HY10W

BAUZ9s

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-150B-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

10

10

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 12

največ 12

Svetlobni tok

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V

Bela: 200 lm

Oranžna: 120 lm

(1)

Največje bočno odstopanje središča žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os X-X.

(2)

Na območju med zunanjimi kraki kotov γ1 in γ2 na balonu ni nobenih popačenih površin, polmer ukrivljenosti balona pa ni manjši od 50 % dejanskega premera balona.

(3)

Na celotni dolžini podnožja ni nobenih štrlečih delov ali spojev, ki bi segali čez največji dovoljeni premer podnožja.

(4)

Svetloba, ki jo oddajajo žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje, je bela za kategorijo H10W/1 in oranžna za kategorijo HY10W.

(5)

Svetloba, ki jo oddajajo standardne žarnice z žarilno nitko, je bela za kategorijo H10W/1 in bela ali oranžna za kategorijo HY10W.

KATEGORIJI H21W IN HY21W — List H21W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/– 1

24 V

 

 

4,5

 

Bočno odstopanje (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

najmanj 45°

Podnožje:

H21W:

BAY9s

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-9-1)

HY6W:

BAW9s

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-149-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

24

12

Vati

21

21

21

Preskusna napetost

Volti

13,5

28,0

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 26,25

največ 29,4

največ 26,25

Svetlobni tok

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

Bela: 415 lm

13,2 V

Bela: 560 lm

13,5 V

Bela: 600 lm

Oranžna: 300 lm

(1)

Preverja se z „box sistemom“; list H21W/2.

(2)

Največje bočno odstopanje središča žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os X-X.

(3)

Bočno odstopanje glede na ravnino, ki je pravokotna na os X-X, se meri v položaju iz odstavka 1 preskusnega postopka na listu H21W/2.

(4)

Na območju med zunanjimi kraki kotov γ1 in γ2 na balonu ni nobenih popačenih površin, polmer ukrivljenosti balona pa ni manjši od 50 % dejanskega premera balona.

(5)

Svetloba, ki jo oddajajo žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje, je bela za kategorijo H21W in oranžna za kategorijo HY21W.

(6)

Svetloba, ki jo oddajajo standardne žarnice z žarilno nitko, je bela za kategorijo H21W in bela ali oranžna za kategorijo HY21W.

KATEGORIJI H21W IN HY21W — List H21W/2

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino in ali je njena os pravokotna, z odstopanjem ± 7,5°, na ravnino, ki poteka skozi središča referenčnih čepov in referenčno ravnino.

Image

Oznaka

a

b

h

k

Mera

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

dejanski premer žarilne nitke

f

=

dejanska dolžina žarilne nitke

Preskusni postopki in zahteve

1.   Žarnica z žarilno nitko se vstavi v nosilec, ki se lahko vrti okoli svoje osi in ima umerjeno lestvico ali fiksne mejne točke, ki ustrezajo mejam dovoljenega kotnega odstopanja. Nosilec se nato zavrti tako, da zaslon, na katerega se projicira slika žarilne nitke, kaže pogled na žarilno nitko v smeri osi. Ta pogled se nastavi v mejah dovoljenega kotnega odstopanja.

2.   Stranski pogled

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična, na zaslonu pa je pogled na žarilno nitko v smeri osi, projekcija žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „b“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke.

3.   Pogled od spredaj

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična ter se opazuje pod pravim kotom na os žarilne nitke:

3.1.

projekcija žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „h“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke;

3.2.

središče žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot „k“.

KATEGORIJI H27W/1 IN H27W/2 — List H27W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Kategorija H27W/1

Image

Kategorija H27W/2

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo tvori spodnja stran poševne vstopne prirobnice podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 13,10 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne smejo segati čez teoretični valj, ki je na referenčni osi.

(4)

Zatemnitev sega čez celotno kapico balona, vključno z valjastim delom balona do presečišča z γ1.

KATEGORIJI H27W/1 IN H27W/2 — List H27W/2

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

največ 4,8

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nazivno

38° nazivno

γ2 (76)

44° nazivno

44° nazivno

Podnožje:

H27W/1:

PG13

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-107-4) H27W/2: PGJ13

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

27

27

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 31

največ 31

Svetlobni tok

477 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGORIJI H27W/1 IN H27W/2 — List H27W/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Mere v mm

Image

Oznaka

a

c

k

g

Mere

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= dejanski premer žarilne nitke

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Središče žarilne nitke mora ležati v mejah mere k.

KATEGORIJI HB3 IN HB3A— List HB3/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJI HB3 IN HB3A— List HB3/2

Območje brez popačenosti (7)

Image

Položaj in mere žarilne nitke

Image

(6)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(7)

Obod steklenega balona aksialno med kotoma γ1 in γ2 ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg balona med kotoma γ1 in γ2.

KATEGORIJI HB3 IN HB3A— List HB3/3

Mere v mm (84)

Odstopanja

Žarnica z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

najmanj 45°

2

najmanj 52°

Podnožje P20d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-31-2) (85)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

60

60

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 73

največ 73

Svetlobni tok

1 860 ± 12 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGORIJI HB3 IN HB3A— List HB3/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, prikazanih na listu HB3/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Začetek žarilne nitke, opredeljen v opombi 11 na listu HB4/3, mora biti v prostoru „B“, konec pa v prostoru „C“.

Prostor „A“ se ne nanaša na zahteve glede središča žarilne nitke.

KATEGORIJI HB4 IN HB4A — List HB4/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJI HB4 IN HB4A — List HB4/2

Območje brez popačenosti (7) in črna kapica (8)

Image

Ekscentričnost balona

Image

Položaj in mere žarilne nitke

Image

(6)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(7)

Obod steklenega balona med kotoma γ1 in γ2 aksialno in cilindrično ne sme povzročati optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2 in tega ni treba preverjati na območju, ki ga pokriva zatemnitev.

(8)

Zatemnitev mora segati vsaj do kota γ3 in vsaj do konca tistega dela balona, kjer ni popačenj in ki ga določa kot γ1.

KATEGORIJI HB4 IN HB4A — List HB4/3

Mere v mm (91)

Odstopanja

Žarnica z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Podnožje P22d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-32-2) (92)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

51

51

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 62

največ 62

Svetlobni tok

1 095 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGORIJI HB4 IN HB4A — List HB4/4

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, prikazanih na listu HB4/1.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Začetek žarilne nitke, opredeljen v opombi 12/ na listu HB4/3, mora biti v prostoru „B“, konec pa v prostoru „C“.

Prostor „A“ se ne nanaša na zahteve glede središča žarilne nitke.

KATEGORIJA HIR1 — List HIR1/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA HIR1 — List HIR1/2

Mere v mm (98)

Odstopanja

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7/– 0,0

+ 0,4/– 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

največ 1,6

 

 

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 50°

Podnožje PX20d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-31-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

65

65

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 73

največ 73

Svetlobni tok

2 500 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGORIJA HIR1 — List HIR1/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kakor je prikazano na listu HIR1/1.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 10/na listu HIR1/2, morata ležati med premicama Z1 in Z2 ter med premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJA HIR2 — List HIR2/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA HIR2 — List HIR2/2

Mere v mm (103)

Odstopanja

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7/– 0,0

+ 0,4/– 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

največ 1,6

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 50°

Podnožje PX22d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-32-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

55

55

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 63

največ 63

Svetlobni tok

1 875 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGORIJA HIR2 — List HIR2/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= premer žarilne nitke

Položaj žarilne nitke se preverja le v smereh A in B, kot je prikazano na listu HIR2/1.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 10/ na listu HIR2/2, ležita med premicama Z1 in Z2 ter premicama Z3 in Z4.

KATEGORIJA HS1 — List HS1/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Maximum lamp outlines (4)

Slika 2

Slika 3

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo sestavljajo nosilne točke treh jezičkov na obroču podnožja.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče kroga s premerom „M“.

(3)

Barva oddajane svetlobe je bela ali selektivno rumena.

(4)

Balon in nosilci ne smejo segati čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 2. Kjer se uporablja zunanji balon selektivno rumene barve, balon in nosilci ne smejo segati čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 3.

(5)

Zatemnitev mora segati vsaj do konca valjastega dela balona. Prekriva tudi notranji senčnik, če se žarnica opazuje v smeri, pravokotni na referenčno os.

KATEGORIJA HS1 — List HS1/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45/– 0,25

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

28,95

a

največ 40°

največ 40°

Podnožje PX43t v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-34-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Vati

35

35

35

35

35

35

Preskusna napetost

Volti

6,3

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Svetlobni tok ± %

700

440

825

525

 

15

 

Merilni tok (105) lm

 

450

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGORIJA HS1 — List HS1/3

Položaj senčnika

Image

Položaj žarilnih nitk

Image

KATEGORIJA HS1 — List HS1/4

Preglednica mer (v mm) z risb na listu HS1/3

Oznaka (106)

Mere (107)

Dovoljeno odstopanje

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

najmanj 0,1/največ 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45/– 0,25

+ 0,20/– 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50/– 0,30

+ 0,30/– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Odvisno od oblike senčnika

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIJA HS1 — List HS1/5

Dodatna pojasnila k listu HS1/3

Meritve potekajo v treh smereh:

(1)

za mere a, b1, c, d, e, f, lR in lC;

(2)

za mere g, h, p in q;

(3)

za mero b2.

Meri p in q se merita v ravninah, ki so vzporedne referenčni ravnini in od nje oddaljene 33 mm.

Meri b1 in b2 se merita v ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino ter oddaljeni od nje 29,5 mm in 33 mm.

Meri a in g se merita v ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino ter oddaljeni od nje 25,0 mm in 26,0 mm.

Meri c in h se merita v ravninah, ki sta vzporedni z referenčno ravnino in oddaljeni od nje 29,5 mm in 31 mm.

Opomba: O merski metodi glej Dodatek E Publikacije IEC 60809.

KATEGORIJA HS2 — List HS2/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJA HS2 — List HS2/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

najmanj 15°

γ (4)

40°

 

 

najmanj 40°

Podnožje PX13.5s v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-35-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6

12

6

Vati

15

15

Preskusna napetost

Volti

6,75

13,5

6,75

Dejanske vrednosti

Vati

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Svetlobni tok

320 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok: 320 lm pri približno 6,75 V

KATEGORIJA HS2 — List HS2/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

Oznaka

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Mera

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= dejanski premer žarilne nitke

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Začetek žarilne nitke je med premicama Z1 in Z2.

KATEGORIJA HS5 — List HS5/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

ŽARNICA Z ŽARILNO NITKO ZA MOTORNA KOLESA

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Območje brez popačenosti (4) in črna kapica (5)

Image

(1)

Referenčno ravnino določajo trije nakloni na površini.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 23 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne segajo čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 1. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Stekleni balon med kotoma γ1 in γ2 ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2.

(5)

Zatemnitev sega vsaj do kota γ3 in vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona.

KATEGORIJA HS5 — List HS5/2

Slika 3

Položaj in mere žarilne nitke

Pogled B na žarilno nitko dolgega svetlobnega pramena

Image

Pogled A na žarilno nitko kratkega svetlobnega pramena

Image

Pogled od zgoraj na žarilno nitko dolgega svetlobnega pramena

Image

Pogled od zgoraj na žarilno nitko kratkega svetlobnega pramena

Image

KATEGORIJA HS5 — List HS5/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 23°

γ3

najmanj 50°

Podnožje P23t v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-138-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Napetost

V

12

12

Moč

W

35

30

35

30

Preskusna napetost

V

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Moč

W

največ 40

največ 37

največ 40

največ 37

Svetlobni tok

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGORIJA HS5 — List HS5/4

Zahteva glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je:

(a)

žarilna nitka kratkega svetlobnega pramena v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino;

(b)

žarilna nitka dolgega svetlobnega pramena v pravilnem položaju glede na žarilno nitko kratkega svetlobnega pramena.

Mere v milimetrih

Stranski pogled

Image

Oznaka

a

b

c

d

v

Mere

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

premer žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena

d2

=

premer žarilne nitke dolgega svetlobnega pramena

Pogled od spredaj

Image

Oznaka

h

k

Mere

6,0

0,5

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

Središče žarilne nitke mora ležati v mejah mere k.

KATEGORIJA HS5A — List HS5A/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko.

ŽARNICA Z ŽARILNO NITKO ZA MOTORNA KOLESA

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Območje brez popačenosti (4) in črna kapica (5)

Image

(1)

Referenčno ravnino določajo trije nakloni na površini.

(2)

Referenčna os je pravokotna na referenčno ravnino in poteka skozi središče podnožja žarnice s premerom 23 mm.

(3)

Stekleni balon in nosilci ne smejo segati čez ovojnico, kot je prikazano na sliki 1. Ovojnica je koncentrična z referenčno osjo.

(4)

Stekleni balon med kotoma γ1 in γ2 ne povzroča optičnih popačenj. To velja za celoten obseg med kotoma γ1 in γ2.

(5)

Zatemnitev sega vsaj do kota γ3 in vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona.

KATEGORIJA HS5A — List HS5A/2

Slika 3

Položaj in mere žarilne nitke

Image

KATEGORIJA HS5A — List HS5A/3

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

najmanj 50°

γ2

najmanj 23°

γ3

najmanj 50°

Podnožje PX23t v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-138A-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Napetost

V

12 (120)

12 (120)

Moč

W

45

40

45

40

Preskusna napetost

V

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Moč

W

največ 50

največ 45

največ 50

največ 45

Svetlobni tok

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGORIJA HS6 — List HS6/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

KATEGORIJA HS6 — List HS6/2

Slika 2

Opredelitev referenčne osi (2)

Image

Slika 4

Zamik balona (8)

Image

Slika 3

Območje brez popačenj (6) in neprosojna prevleka (7)

Image

Slika 5

Blokiranje svetlobe v smeri podnožja (9)

Image

(6)

Stekleni balon med kotoma β in δ aksialno in cilindrično ne sme povzročati optičnih popačenj. To velja za celoten obseg balona med kotoma β in δ in tega ni treba preverjati na območju, ki ga pokriva neprosojna prevleka.

(7)

Neprosojna prevleka mora segati vsaj do konca valjastega dela balona po vsem obsegu kapice balona. Poleg tega mora segati vsaj do ravnine, vzporedne z referenčno ravnino, kjer ă seka površino zunanjega balona, kot je prikazano na sliki 3 (pogled v smeri B, kot je navedeno na listu HS6/1).

(8)

Zamik žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena glede na os balona se meri na dveh ravninah, vzporednih referenčni ravnini, kjer projekcija zunanjega dela končnih navojev, ki je najbližje referenčni ravnini ali od nje najbolj oddaljen, seka os žarilne nitke kratkega svetlobnega pramena.

(9)

Svetloba se blokira nad koncem kapice balona, ki sega do kota θ. Ta zahteva velja v vseh smereh okoli referenčne osi.

KATEGORIJA HS6 — List HS6/3

Slika 6

Položaj in mere žarilnih nitk (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIJA HS6 — List HS6/4

Mere v mm

Dovoljeno odstopanje

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

d1 (13) (122)

največ 1,4

d2 (13) (122)

največ 1,4

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

najmanj 42°

δ

najmanj 52°

γ

43°

+ 0°/– 5°

+ 0°/– 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Podnožje

:

PX26.4t v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-128-3)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI (123)

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

40

35

40

35

Preskusna napetost

Volti

13,2

13,2

Dejanske vrednosti

Vati

največ 45

največ 40

največ 45

največ 40

Svetlobni tok

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

630/420

13,2 V

900/600

KATEGORIJA P13W — List P13W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Slika 1

Glavna risba

Image

Slika 2

Območje brez kovine (3)

Image

(1)

Referenčna ravnina je ravnina, ki jo sestavljajo dotikalne točke ležišča podnožja na nosilcu žarnice.

(2)

Glede premera žarilne nitke ni nobenih dejanskih omejitev, cilj pa je doseči premer največ 1,0 mm.

(3)

V zasenčenem območju, ki se vidi na sliki 2, ne sme biti razen navojev žarilne nitke nobenih drugih neprosojnih delov. To velja za rotacijsko telo znotraj kotov α1 + α2.

KATEGORIJA P13W — List P13W/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min.

30,0° min.

α2  (126)

58,0° min.

58,0° min.

Podnožje PG18.5d-1 v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-147-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Napetost

V

12

12

Moč

W

13

13

Preskusna napetost

V

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Moč

W

največ 19

največ 19

Svetlobni tok

lm

250

 

±

+ 15 %/– 20 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V

250 lm

KATEGORIJA P13W — List P13W/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standardne žarnice z žarilno nitko

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Položaj žarilne nitke se preverja v dveh medsebojno pravokotnih ravninah, od katerih ena poteka skozi dovodne žice.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 4/na listu P13W/2, ležita med premicama Z1 in Z2 ter premicama Z3 in Z4.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

KATEGORIJE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W IN PSR19W — List P19W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W AND PSR19W — List P19W/2

Mere v mm (127)

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

najmanj 58°

P19W Podnožje PGU20-1

PY19W Podnožje PGU20-2

PR19W Podnožje PGU20-5

PS19W Podnožje PG20-1

PSY19W Podnožje PG20-2

PSR19W Podnožje PG20-5

v skladu s Publikacijo IEC 60061

(list 7004-127-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

19

19

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 20

največ 20

Svetlobni tok

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V

Bela: 350 lm

Oranžna: 215 lm

Rdeča: 80 lm

 

KATEGORIJE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W AND PSR19W — List P19W/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardne žarnice z žarilno nitko

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Položaj žarilne nitke se preverja v dveh medsebojno pravokotnih ravninah, od katerih ena poteka skozi dovodne žice.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 6/ na listu P19W/2, ležita med premicama Z1 in Z2 ter premicama Z3 in Z4.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

KATEGORIJA P21W — List P21W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Bočno odstopanje (1)

6,12 V

 

 

(3)

največ 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Podnožje BA15s v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-11A-9) (2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6

12

24

12

Vati

21

21

Preskusna napetost

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 27,6

največ 26,5

največ 29,7

največ 26,5

Svetlobni tok

460 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok: 460 lm pri približno 13,5 V

(1)

Največje bočno odstopanje središča žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os zatičev.

(2)

Žarnice s podnožjem BA15d se lahko uporabljajo za posebne namene; imajo iste mere.

(3)

Preverja se z „box sistemom“; list P21W/2.

(4)

V tem pogledu je lahko žarilna nitka 24-voltne žarnice ravna ali v obliki črke V. To se navede v vlogi za homologacijo Če je ravna, veljajo zahteve glede projekcije na merilni zaslon z lista P21W/2. Če je v obliki črke V, sta konca žarilne nitke na enaki razdalji ± 3 mm od referenčne ravnine.

KATEGORIJA P21W — List P21W/2

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino ter ima os, ki je z odstopanjem ± 15° pravokotna na ravnino, ki poteka skozi središčnico zatičev (P21W) ali referenčnega zatiča (PY21W in PR21W) in referenčne osi.

Stranski pogled

Pogled od spredaj

Image


Oznaka

a

b

h

k

Mera

3,5

3,0

9,0

1,0

Preskusni postopki in zahteve

1.   Žarnica z žarilno nitko se vstavi v nosilec, ki se lahko vrti okoli svoje osi in ima umerjeno lestvico ali fiksne mejne točke, ki ustrezajo mejam dovoljenega kotnega odstopanja. Nosilec se nato zavrti tako, da zaslon, na katerega se projicira slika žarilne nitke, kaže pogled na žarilno nitko v smeri osi. Ta pogled se nastavi v mejah dovoljenega kotnega odstopanja.

2.   Stranski pogled

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična, na zaslonu pa je pogled na žarilno nitko v smeri osi, projekcija žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „b“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke.

3.   Pogled od spredaj

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična ter se opazuje pod pravim kotom na os žarilne nitke:

3.1.

Projekcija žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „h“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke.

3.2.

Središče žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot „k“.

KATEGORIJA P21/4W — List P21/4W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Bočno odstopanje

 

 

(1)

največ 0,3 (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Podnožje BAZ15d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-11C-3)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

24

12

Vati

21

4

21

4

21/4

Preskusna napetost

Volti

13,5

28,0

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 26,5

največ 5,5

29.7 največ

največ 8,8

največ 26,5/5,5

Svetlobni tok ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Referenčni svetlobni tok: 440 lm in 15 lm pri približno 13,5 V

(1)

Te mere se preverijo z „box sistemom“ 3 na podlagi zgoraj navedenih mer in dovoljenih odstopanj. „x“ in „y“ veljata za glavno žarilno nitko (velike moči) in ne za referenčno os. Načini povečanja položajne natančnosti žarilne nitke in sestava podnožja na nosilcu žarnice so v obravnavi.

(2)

Največje bočno odstopanje središča glavne žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os referenčnega zatiča.

(3)

„Box sistem“ je enak kot za žarnico z žarilno nitko kategorije P21/5W.

KATEGORIJA P21/5W — List P21/5W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Bočno odstopanje (2)

6,12 V

 

 

(1)

največ 0,3

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Podnožje BAY15d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-11B-7)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

6

12

24

12

Vati

21

5

21

5

21

5

21/5

Preskusna napetost

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 27,6

največ 6,6

največ 26,5

največ 6,6

največ 29,7

največ 11,0

največ 26,5 in 6,6

Svetlobni tok ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Referenčni svetlobni tok: 440 in 35 lm pri približno 13,5 V

Za opombe glej list P21/5W/2.

KATEGORIJA P21/5W — List P21/5W/2

Opombe

(1)

Te mere se preverijo z „box sistemom“. Glej lista P21/5W/2 in P21/5W/3. „x“ in „y“ veljata za glavno žarilno nitko (velike moči) in ne za referenčno os.

(2)

Največje bočno odstopanje središča glavne žarilne nitke (velike moči) od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os referenčnega zatiča.

(3)

V tem pogledu je lahko žarilna nitka 24-voltne žarnice ravna ali v obliki črke V. To se navede v vlogi za homologacijo Če so žarilne nitke ravne, veljajo zahteve glede projekcije na merilni zaslon. Če so v obliki črke V, sta konca vsake žarilne nitke na enaki razdalji ± 3 mm od referenčne ravnine.

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je:

(a)

glavna žarilna nitka (velike moči) v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino ter ima os, ki je z dovoljenim odstopanjem ± 15° pravokotna na ravnino, ki poteka skozi sredino zatičev in referenčno os, ter ali

(b)

je sekundarna žarilna nitka (majhne moči) v pravilnem položaju glede na glavno žarilno nitko (velike moči).

Preskusni postopek in zahteve

1.   Žarnica z žarilno nitko se vstavi v nosilec, ki se lahko vrti okoli svoje osi in ima umerjeno lestvico ali fiksne mejne točke, ki ustrezajo mejam dovoljenega kotnega odstopanja. (tj. 15°). Nosilec se nato zavrti tako, da zaslon, na katerega se projicira slika glavne žarilne nitke, kaže pogled na žarilno nitko v smeri osi. Ta pogled se nastavi v mejah dovoljenega kotnega odstopanja.

2.   Stranski pogled

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol, ko je referenčna os navpična in referenčni zatič obrnjen na desno, na zaslonu pa je pogled na žarilno nitko v smeri osi:

2.1.

projekcija glavne žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „b“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke;

2.2.

projekcija sekundarne žarilne nitke v celoti leži:

2.2.1.

v pravokotniku s širino „c“ in višino „d“, katerega središče je na razdalji „v“ desno od teoretičnega položaja središča glavne žarilne nitke in na razdalji „u“ nad njim;

2.2.2.

nad premico, ki se dotika zgornjega roba projekcije glavne žarilne nitke in se dviga z leve na desno pod kotom 25°;

2.2.3.

desno od projekcije glavne žarilne nitke.

3.   Pogled od spredaj

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična ter se opazuje pod pravim kotom na os glavne žarilne nitke:

3.1.

projekcija glavne žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „h“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke;

3.2.

središče glavne žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot „k“;

3.3.

središče sekundarne žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot ± 2 mm (pri standardnih žarnicah z žarilno nitko za ± 0,4 mm).

KATEGORIJA P21/5W — List P21/5W/3

(Mere v mm)

Stranski pogled

Image

Oznaka

a

b

c

d

u

v

Mera

3,5

3,0

4,8

2,8

Pogled od spredaj

Image

Oznaka

a

h

k

Mera

3,5

9,0

1,0

KATEGORIJE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W in PSR24W — List P24W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W in PSR24W — List P24W/2

Mere v mm (132)

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

najmanj 58,0°

P24W

Podnožje PGU20-3

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-127-2)

PX24W

Podnožje PGU20-7

PY24W

Podnožje PGU20-4

PR24W

Podnožje PGU20-6

PS24W

Podnožje PG20-3

PSX24W

Podnožje PG20-7

PSY24W

Podnožje PG20-4

PSR24W

Podnožje PG20-6

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

24

24

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 25

največ 25

Svetlobni tok

P24W PS24W

500 + 10/– 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10/– 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15/– 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15/– 25 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

12 V

Bela: 345 lm

13,2 V

Bela: 465 lm

13,5 V

Bela: 500 lm

Oranžna: 300 lm

Rdeča: 115 lm

KATEGORIJE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W in PSR24W — List P24W/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardne žarnice z žarilno nitko

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standardne žarnice z žarilno nitko

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Položaj žarilne nitke se preverja v dveh medsebojno pravokotnih ravninah, od katerih ena poteka skozi dovodne žice.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 6/ na listu P24W/2, ležita med premicama Z1 in Z2 ter premicama Z3 in Z4.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

KATEGORIJA P27W — List P27W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0/– 2

Bočno odstopanje (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Podnožje W2.5x16d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-104-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

27

27

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 32,1

največ 32,1

Svetlobni tok

475 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok: 475 lm pri približno 13,5 V

(1)

Referenčna os je določena z referenčnimi nastavki in poteka pravokotno na referenčno raven.

(2)

Največje bočno odstopanje središča žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os, ki poteka skozi referenčne nastavke.

(3)

Preverja se z „box sistemom“; list P27W/2.

KATEGORIJA P27W — List P27W/2

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino ter ima os, ki je z odstopanjem ± 15° pravokotna na ravnino, ki poteka skozi središča nastavkov in referenčno os.

Image

Oznaka

a

b

h

k

Mera

3,5

3,0

11,9

1,0

Preskusni postopki in zahteve

1.   Žarnica z žarilno nitko se vstavi v nosilec, ki se lahko vrti okoli svoje osi in ima umerjeno lestvico ali fiksne mejne točke, ki ustrezajo mejam dovoljenega kotnega odstopanja. Nosilec se nato zavrti tako, da zaslon, na katerega se projicira slika žarilne nitke, kaže pogled na žarilno nitko v smeri osi. Ta pogled se nastavi v mejah dovoljenega kotnega odstopanja.

2.   Stranski pogled

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična, na zaslonu pa je pogled na žarilno nitko v smeri osi, projekcija žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „b“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke.

3.   Pogled od spredaj

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična ter se opazuje pod pravim kotom na os žarilne nitke:

3.1.

Projekcija žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „h“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke.

3.2.

Središče žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot „k“.

KATEGORIJA P27/7W — List P27/7W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0/– 2

Bočno odstopanje (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Podnožje W2.5x16q v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-104-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

27

7

27

7

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 32,1

največ 8,5

največ 32,1

največ 8,5

Svetlobni tok

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Referenčni svetlobni tok: 475 in 36 lm pri približno 13,5 V

(1)

Referenčna os je določena z referenčnimi nastavki in poteka pravokotno na referenčno raven.

(2)

Največje bočno odstopanje središča glavne žarilne nitke (velike moči) od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os, ki poteka skozi referenčne nastavke.

(3)

Preverja se z „box sistemom“; lista P27/7W/2 in 3.

(4)

„x“ in „y“ označujeta zamik osi sekundarne žarilne nitke (majhna moč) glede na os glavne žarilne nitke (velika moč).

KATEGORIJA P27/7W — List P27/7W/2

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je:

(a)

je glavna žarilna nitka (velike moči) v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino ter ima os, ki je z dovoljenim odstopanjem ± 15° pravokotna na ravnino, ki poteka skozi sredino nastavkov in referenčno os, ter ali

(b)

je sekundarna žarilna nitka (majhne moči) v pravilnem položaju glede na glavno žarilno nitko (velike moči).

Preskusni postopek in zahteve

1.   Žarnica z žarilno nitko se vstavi v nosilec, ki se lahko vrti okoli svoje osi in ima umerjeno lestvico ali fiksne mejne točke, ki ustrezajo mejam dovoljenega kotnega odstopanja. Nosilec se nato zavrti tako, da zaslon, na katerega se projicira slika glavne žarilne nitke, kaže pogled na žarilno nitko v smeri osi. Ta pogled se nastavi v mejah dovoljenega kotnega odstopanja.

2.   Stranski pogled

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol, ko je referenčna os navpična in referenčni nastavek obrnjen na desno, na zaslonu pa je pogled na žarilno nitko v smeri osi:

2.1.

projekcija glavne žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „b“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke;

2.2.

projekcija sekundarne žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku s širino „c“ in višino „d“, katerega središče je na razdalji „u“ nad teoretičnim položajem središča glavne žarilne nitke.

3.   Pogled od spredaj

Ko je žarnica z žarilno nitko nameščena s podnožjem navzdol in je referenčna os navpična ter se opazuje pod pravim kotom na os glavne žarilne nitke:

3.1.

projekcija glavne žarilne nitke v celoti leži v pravokotniku z višino „a“ in širino „h“, katerega središče je v teoretičnem položaju središča žarilne nitke;

3.2.

središče glavne žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot „k“;

3.3.

središče sekundarne žarilne nitke ni zamaknjeno od referenčne osi za več kot ± 2 mm (pri standardnih žarnicah z žarilno nitko za ± 0,4 mm).

KATEGORIJA P27/7W — List P27/7W/3

Stranski pogled

Image

Oznaka

a

b

c

d

u

Mere

3,5

3,0

4,8

5,1

Pogled od spredaj

Image

Oznaka

a

h

k

Mere

3,5

11,9

1,0

KATEGORIJE PC16W, PCY16W AND PCR16W — List PC16W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

KATEGORIJE PC16W, PCY16W AND PCR16W — List PC16W/2

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° najmanj

PC16W

Podnožje PU20d-1

v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-157-1)

PCY16W

Podnožje PU20d-2

PCR16W

Podnožje PU20d-7

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

12

Vati

16

16

Preskusna napetost

Volti

13,5

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 17

največ 17

Svetlobni tok

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno

13,5 V

Bela: 300 lm

Oranžna: 180 lm

Rdeča: 70 lm

KATEGORIJE PC16W, PCY16W AND PCR16W — List PC16W/3

Zahteve glede projekcije na merilni zaslon

S tem preskusom se ugotavlja, ali je žarnica z žarilno nitko skladna z zahtevami. To se naredi s preverjanjem, ali je žarilna nitka v pravilnem položaju glede na referenčno os in referenčno ravnino.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardne žarnice z žarilno nitko

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Položaj žarilne nitke se preverja v dveh medsebojno pravokotnih ravninah, od katerih ena poteka skozi dovodne žice.

Konca žarilne nitke, opredeljena v opombi 5/ na listu PC16W/, ležita med premicama Z1 in Z2 ter premicama Z3 in Z4.

Mere žarilne nitke so znotraj prikazanih mejnih vrednosti.

KATEGORIJA PR21W — List PR21W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Bočno odstopanje (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Podnožje BAW15s v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-11E-1)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

24

12

Vati

21

21

Preskusna napetost

Volti

13,5

28,0

 

Dejanske vrednosti

Vati

največ 26,5

največ 29,7

največ 26,5

Svetlobni tok

110 ± 20 %

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V:

Bela: 460

Rdeča: 110 lm

 

(1)

Največje bočno odstopanje središča žarilne nitke od ravnin, ki sta medsebojno pravokotni in od katerih vsaka vključuje referenčno os, ena od njiju pa tudi os referenčnega zatiča.

(2)

Svetloba, ki jo oddajajo žarnice iz serijske proizvodnje, je rdeča (glej tudi opombo 4).

(3)

Preverja se z „box sistemom“; list P21W/2.

(4)

Svetloba, ki jo oddajajo standardne žarnice z žarilno nitko, je bela ali rdeča.

(5)

V tem pogledu je lahko žarilna nitka 24-voltne žarnice ravna ali v obliki črke V. To se navede v vlogi za homologacijo Če je ravna, veljajo zahteve glede projekcije na merilni zaslon z lista P21W/2. Če je v obliki črke V, sta konca žarilne nitke na enaki razdalji ± 3 mm od referenčne ravnine.

KATEGORIJA PR21/4W — List PR21/4W/1

Risbe le simbolično prikazujejo osnovne mere (v mm) žarnice z žarilno nitko

Image

Mere v mm

Žarnice z žarilno nitko iz serijske proizvodnje 5/ (145)

Standardna žarnica z žarilno nitko

najmanj

nazivno

največ

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Bočno odstopanje

 

 

 (141)

največ 0,3 (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Podnožje BAU15d v skladu s Publikacijo IEC 60061 (list 7004-19-2)

ELEKTRIČNE IN FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivne vrednosti

Volti

12

24 (144)

12

Vati

21

4

21

4

21/4

Preskusna napetost

Volti

13,5

28,0

13,5

Dejanske vrednosti

Vati

največ 26,5

največ 5,5

29.7 največ

največ 8,8

največ 26,5/5,5

Svetlobni tok ± %

105

4

105

5

 

20

25

20

25

 

Referenčni svetlobni tok pri približno 13,5 V:

Bela: 440 lm in 15 lm

Rdeča: 105 lm in 4 lm