ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.291.slv

Uradni list

Evropske unije

L 291

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
9. november 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2010/674/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, Sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014

1

Sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014

4

Sporazum med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014

10

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

14

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško

18

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1003/2010 z dne 8. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic na motorna vozila in njihove priklopnike ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ( 1 )

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1004/2010 z dne 8. novembra 2010 o izvajanju odbitkov od nekaterih ribolovnih kvot za leto 2010 zaradi prelova v preteklem letu

31

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1005/2010 z dne 8. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za naprave za vleko na motornih vozilih in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ( 1 )

36

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1006/2010 z dne 8. novembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

43

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1007/2010 z dne 8. novembra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

45

 

 

SKLEPI

 

 

2010/675/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 8. novembra 2010 o nevključitvi nekaterih snovi v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7579)  ( 1 )

47

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/1


SKLEP SVETA

z dne 26. julija 2010

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, Sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014

(2010/674/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

30. aprila 2009 so se iztekli naslednji finančni mehanizmi in programi sodelovanja:

Finančni mehanizem EGP za obdobje 2004–2009, zagotovljen s Protokolom 38a k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) (1), kakor je bil naknadno dopolnjen leta 2007 z dodatkom, ko sta Bolgarija in Romunija postali pogodbenici Sporazuma EGP (2),

norveški finančni mehanizem za obdobje 2004–2009 iz Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko skupnostjo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2004–2009 (3),

program sodelovanja naveden v Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško glede programa o sodelovanju za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Bolgariji (4),

program sodelovanja naveden v Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško glede programa o sodelovanju za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Romuniji (5).

(2)

Potreba po zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru še vedno obstaja. Zato bi bilo treba vzpostaviti nov mehanizem za finančne prispevke držav EGP Efte in nov norveški finančni mehanizem.

(3)

V ta namen je Komisija v imenu Unije s pogajanji dosegla sporazum z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o novem finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014 in prilogo k temu sporazumu. Priloga bo v obliki protokola, ki bo postal Protokol 38b k Sporazumu EGP. V ta namen je Komisija v imenu Unije s pogajanji dosegla tudi sporazum z Norveško o novem norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014.

(4)

S pridržkom njune morebitne poznejše sklenitve bi bilo treba ta sporazuma podpisati.

(5)

Posebne določbe, ki se uporabljajo za uvoz določenih rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Islandije in Norveške v Unijo, določene v naslednjih sporazumih, so prenehale veljati 30. aprila 2009 ter jih je treba revidirati v skladu s členom 2 teh protokolov:

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (6),

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (7),

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (8),

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (9).

(6)

V ta namen se je Komisija v imenu Unije pogajala o novih dodatnih protokolih k tema sporazumoma o prosti trgovini tako z Islandijo kot Norveško, da bi določila posebne določbe, ki se uporabljajo za uvoz določenih rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Islandije in Norveške v Unijo, za obdobje 2009–2014.

(7)

S pridržkom njihove poznejše sklenitve bi bilo treba dodatna protokola podpisati.

(8)

Nadomestitev obstoječega finančnega mehanizma z novim mehanizmom, ki se nanaša na drugo obdobje, druge zneske sredstev in druge izvedbene določbe, ter obnovitev in podaljšanje koncesije glede nekaterih rib in ribiških izdelkov, predstavljajo kot celota pomemben razvoj v sodelovanju z državami EGP Efte, kar opravičuje uporabo člena 217 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(9)

Do zaključka postopkov, potrebnih za njihovo sklenitev, bi bilo treba sporazume iz uvodne izjave 4 in protokole iz uvodne izjave 7 uporabljati začasno –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis naslednjih sporazumov in protokolov se odobri v imenu Unije s pridržkom njihove sklenitve:

Sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014 in Priloga k Sporazumu,

Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014,

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo in Priloga k Sporazumu,

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško in Priloga k Sporazumu.

Besedila sporazumov in dodatnih protokolov ter prilog k njim so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis sporazumov in protokolov iz člena 3 v imenu Unije, s pridržkom njihove sklenitve.

Člen 3

Do zaključka postopkov za njihovo sklenitev se sporazumi in protokoli iz člena 1 uporabljajo začasno od naslednjih datumov dalje:

Sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014 in Priloga k Sporazumu od prvega dne meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen,

Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014 od prvega dne meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen,

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo in Priloga k Sporazumu od prvega dne tretjega meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen,

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško in Priloga k Sporazumu od prvega dne tretjega meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 26. julija 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 14.

(2)  UL L 221, 25.8.2007, str. 18.

(3)  UL L 130, 29.4.2004, str. 81.

(4)  UL L 221, 25.8.2007, str. 46.

(5)  UL L 221, 25.8.2007, str. 52.

(6)  UL L 130, 29.4.2004, str. 85.

(7)  UL L 130, 29.4.2004, str. 89.

(8)  UL L 221, 25.8.2007, str. 58.

(9)  UL L 221, 25.8.2007, str. 62.


SPORAZUM

med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014

EVROPSKA UNIJA,

ISLANDIJA,

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN IN

KRALJEVINA NORVEŠKA SO SE –

KER so se pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) strinjale, da je treba zmanjšati socialne in ekonomske razlike v svojih regijah z namenom spodbuditi stalno in uravnoteženo krepitev trgovine in gospodarskih odnosov med njimi;

DA BI PRISPEVALE k temu cilju, so države Efte v okviru Evropskega gospodarskega prostora vzpostavile finančni mehanizem;

KER Protokol 38a in Dodatek k Protokolu 38a vsebujeta določbe o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2004–2009;

KER potreba po zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru še vedno obstaja, je treba za obdobje 2009–2014 vzpostaviti nov mehanizem za finančne prispevke držav EGP Efte –

ODLOČILE SKLENITI NASLEDNJI SPORAZUM:

Člen 1

Besedilo člena 117 k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

„Protokol 38, Protokol 38a in Dodatek k Protokolu 38a ter Protokol 38b vsebujejo določbe o finančnih mehanizmih.“

Člen 2

Za Protokolom 38a k Sporazumu EGP se vstavi nov protokol 38b. Besedilo Protokola 38b je v Prilogi k temu sporazumu.

Člen 3

Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi lastnimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se predložijo v hrambo generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije.

Veljati začne prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnjega ratificiranega ali odobrenega instrumenta.

Do zaključka postopkov iz odstavkov 1 in 2 se ta sporazum uporablja začasno od prvega dne meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen.

Člen 4

Ta sporazum, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem, islandskem in norveškem jeziku, pri čemer so besedila v teh jezikih enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, ki pošlje overjeno kopijo vsaki pogodbenici tega sporazuma.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

PRILOGA

PROTOKOL 38 B

O FINANČNEM MEHANIZMU EGP (2009–2014)

Člen 1

Islandija, Lihtenštajn in Norveška (v nadaljnjem besedilu: države Efte) s finančnimi prispevki za prednostne sektorje, navedene v členu 3, prispevajo k zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru ter krepijo svoje odnose z državami upravičenkami.

Člen 2

Skupni znesek finančnega prispevka, določenega v členu 1, je 988,5 milijona EUR, ki se v obdobju od 1. maja 2009 do vključno 30. aprila 2014 zagotovi za izpolnitev obveznosti v letnih delnih zneskih po 197,7 milijona EUR.

Člen 3

1.   Finančni prispevki so na voljo v naslednjih prednostnih sektorjih:

(a)

varstvo in upravljanje okolja;

(b)

podnebne spremembe in obnovljiva energija;

(c)

civilna družba;

(d)

človekov in družbeni razvoj;

(e)

varovanje kulturne dediščine.

2.   Akademske raziskave so lahko upravičene do financiranja, če so usmerjene v enega ali več prednostnih sektorjev.

3.   Okvirni cilj dodeljevanja za vsako državo upravičenko je najmanj 30 % za prednostna sektorja (a) in (b) skupaj, ter 10 % za prednostni sektor (c). Prednostni sektorji se v skladu s postopkom iz člena 8(2) izberejo, koncentrirajo in prilagodijo na prožen način ter v skladu z različnimi potrebami vsake države upravičenke, pri tem pa se upoštevata njihova velikost in znesek prispevka.

Člen 4

1.   Prispevek držav Efte ne presega 85 % stroškov programa. V posebnih primerih lahko znaša do 100 % stroškov programa.

2.   Ravnati je treba v skladu s pravili, ki se uporabljajo za državno pomoč.

3.   Evropska komisija preveri združljivost vseh programov in vseh bistvenih sprememb programov s cilji Evropske unije.

4.   Odgovornost držav Efte za projekte je omejena na zagotavljanje sredstev v skladu z dogovorjenim načrtom. Tretje strani ne prevzemajo nobene odgovornosti.

Člen 5

Sredstva se zagotovijo naslednjim državam upravičenkam: Bolgariji, Češki, Estoniji, Grčiji, Španiji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji in Slovaški.

Španiji se v obdobju od 1. maja 2009 do 31. decembra 2013 zagotovi prehodna podpora v višini 45,85 milijona EUR. Ob upoštevanju prehodnih prilagoditev se preostala sredstva zagotovijo v skladu z naslednjo razporeditvijo:

 

Sredstva

(v mio. EUR)

Bolgarija

78,60

Češka

61,40

Estonija

23,00

Grčija

63,40

Ciper

3,85

Latvija

34,55

Litva

38,40

Madžarska

70,10

Malta

2,90

Poljska

266,90

Portugalska

57,95

Romunija

190,75

Slovenija

12,50

Slovaška

38,35

Člen 6

Zaradi prerazporeditve neodobrenih razpoložljivih sredstev za najbolj prednostne projekte iz katere koli države upravičenke se novembra 2011 in novembra 2013 opravi ponoven pregled.

Člen 7

1.   Finančni prispevek iz tega protokola mora biti tesno usklajen z dvostranskim prispevkom Norveške, ki je določen z norveškim finančnim mehanizmom.

2.   Države Efte morajo še zlasti zagotoviti, da so postopki vlaganja vlog in načini izvajanja v bistvu enaki za oba finančna mehanizma iz prejšnjega odstavka.

3.   Če je primerno, se upoštevajo vse ustrezne spremembe v kohezijskih politikah Evropske unije.

Člen 8

Za izvajanje finančnega mehanizma EGP velja naslednje:

1.

V vseh fazah izvajanja se uporabljajo najvišje stopnje preglednosti, odgovornosti in stroškovne učinkovitosti ter načela dobrega upravljanja, trajnostnega razvoja in enakosti spolov. Cilji finančnega mehanizma EGP se uresničujejo v okviru tesnega sodelovanja med državami upravičenkami in državami Efte.

2.

Da se zagotovi učinkovito in usmerjeno izvajanje ter upoštevajo nacionalne prednostne naloge, države Efte z vsako državo upravičenko sklenejo memorandum o soglasju, v katerem je določen večletni programski okvir, pa tudi strukture upravljanja in nadzora.

3.

Po sklenitvi memoranduma o soglasju države upravičenke predložijo predloge za programe. Države Efte ocenijo in odobrijo predloge ter sklenejo sporazume o dodelitvi sredstev z državami upravičenkami za vsak program. Obseg prispevka določa, kako podrobno je opisan program. V sklopu programov so lahko projekti v izjemnih primerih podrobno opredeljeni, vključno s pogoji za njihov izbor, odobritev in nadzor, v skladu z določbami za izvajanje iz odstavka 8.

Za izvajanje dogovorjenih programov so odgovorne države upravičenke. Države upravičenke uvedejo ustrezen sistem upravljanja in nadzora, da zagotovijo dober sistem izvajanja in upravljanja.

4.

Partnerstva se po potrebi uporabljajo pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju finančnega prispevka za zagotovitev široke udeležbe. Partnerji lahko med drugim vključijo lokalno, regionalno in nacionalno raven, pa tudi zasebni sektor, civilno družbo in socialne partnerje v državah upravičenkah ter državah Efte.

5.

S sistemom nadzora za upravljanje finančnega mehanizma EGP je zagotovljeno spoštovanje načela dobrega finančnega poslovodenja. Države Efte lahko izvajajo nadzor v skladu s svojimi notranjimi zahtevami. Države upravičenke v ta namen zagotovijo vso potrebno pomoč, informacije in dokumentacijo. Države Efte lahko v primeru nepravilnosti prekinejo financiranje in zahtevajo vračilo finančnih sredstev.

6.

Vsak projekt na podlagi večletnega programskega okvira v državah upravičenkah se lahko izvaja v sodelovanju med subjekti s sedežem v državah upravičenkah ali državah Efte ter v skladu z veljavnimi pravili o javnih naročilih.

7.

Stroški upravljanja držav Efte se krijejo iz celotnega zneska iz člena 2, določijo pa se v določbah za izvajanje iz člena 8.

8.

Države Efte ustanovijo odbor za splošno upravljanje finančnega mehanizma EGP. Po posvetovanju z državami upravičenkami izdajo države Efte nadaljnje določbe za izvajanje finančnega mehanizma EGP. Države Efte si prizadevajo izdati te določbe pred podpisom memoranduma o soglasju.

Člen 9

Na koncu petletnega obdobja in brez poseganja v pravice in obveznosti iz Sporazuma bodo pogodbenice v skladu s členom 115 Sporazuma ponovno proučile potrebo po odpravljanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.


SPORAZUM

med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014

Člen 1

Kraljevina Norveška se zavezuje, da bo z norveškim finančnim mehanizmom pet let prispevala v prednostne sektorje, navedene v členu 3, za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru ter krepila svoje odnose z državami upravičenkami.

Člen 2

Skupni znesek finančnega prispevka, določenega v členu 1, je 800 milijonov EUR, ki se v obdobju od 1. maja 2009 do vključno 30. aprila 2014 zagotovi za izpolnitev obveznosti v letnih delnih zneskih po 160 milijonov EUR.

Člen 3

Finančni prispevki so na voljo v naslednjih prednostnih sektorjih:

(a)

zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida;

(b)

inovacije na področju zelene industrije;

(c)

raziskave in štipendije;

(d)

človekov in družbeni razvoj;

(e)

pravosodje in notranje zadeve;

(f)

spodbujanje dostojnega dela in tristranski dialog.

Cilj dodeljevanja za prednostni sektor (a) je najmanj 20 %. Pri tem se bodo ustrezno upoštevale različne potrebe in velikost vsake države članice.

V skladu s ključem razdeljevanja iz člena 5 se bo 1 % dodelitve vsaki državi upravičenki nakazal v sklad za spodbujanje dostojnega dela in tristranski dialog, ki ga bo upravljal subjekt, ki ga bo določila Kraljevina Norveška.

Člen 4

Prispevek Kraljevine Norveške ne presega 85 % stroškov programa. V posebnih primerih lahko znaša do 100 % stroškov programa.

Ravnati je treba v skladu s pravili, ki se uporabljajo za državno pomoč.

Evropska komisija preveri združljivost vseh programov in vseh bistvenih sprememb programa s cilji Evropske unije.

Odgovornost Kraljevine Norveške za projekte je omejena na zagotavljanje sredstev v skladu z dogovorjenim načrtom. Tretje strani ne prevzemajo nobene odgovornosti.

Člen 5

Sredstva se državam upravičenkam (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška) zagotovijo v skladu z naslednjo razporeditvijo:

Država upravičenka

Sredstva (v mio. EUR)

Bolgarija

48,00

Ciper

4,00

Češka

70,40

Estonija

25,60

Latvija

38,40

Litva

45,60

Madžarska

83,20

Malta

1,60

Poljska

311,20

Romunija

115,20

Slovenija

14,40

Slovaška

42,40

Člen 6

Zaradi prerazporeditve neodobrenih razpoložljivih sredstev za najbolj prednostne projekte iz katere koli države upravičenke se novembra 2011 in novembra 2013 opravi ponoven pregled.

Člen 7

Finančni prispevek iz člena 1 mora biti tesno usklajen s prispevkom iz držav Efte, ki je določen s finančnim mehanizmom EGP.

Kraljevina Norveška mora še zlasti zagotoviti, da so postopki vlaganja vlog in načini izvajanja v bistvu enaki za oba finančna mehanizma iz prejšnjega odstavka.

Če je primerno, se upoštevajo vse ustrezne spremembe v kohezijskih politikah Evropske unije.

Člen 8

Za izvajanje norveškega finančnega mehanizma velja naslednje:

1.

V vseh fazah izvajanja se uporabljajo najvišje stopnje preglednosti, odgovornosti in stroškovne učinkovitosti ter cilji in načela dobrega upravljanja, trajnostnega razvoja in enakosti spolov. Cilji norveškega finančnega mehanizma se uresničujejo v okviru tesnega sodelovanja med državami upravičenkami in Kraljevino Norveško.

2.

Da se zagotovi učinkovito in usmerjeno izvajanje ter upoštevajo nacionalne prednostne naloge, Kraljevina Norveška z vsako državo upravičenko sklene memorandum o soglasju, v katerem je določen večletni programski okvir, pa tudi strukture upravljanja in nadzora.

3.

Po sklenitvi memoranduma o soglasju države upravičenke predložijo predloge za programe. Kraljevina Norveška oceni in odobri predloge ter sklene sporazume o dodelitvi sredstev z državami upravičenkami za vsak program. Obseg prispevka določa, kako podrobno je opisan program. V sklopu programov so lahko projekti v izjemnih primerih podrobno opredeljeni, vključno s pogoji za njihov izbor, odobritev in nadzor, v skladu z določbami za izvajanje iz odstavka 8.

Za izvajanje dogovorjenih programov so odgovorne države upravičenke. Države upravičenke uvedejo ustrezen sistem upravljanja in nadzora, da zagotovijo dober sistem izvajanja in upravljanja. Država upravičenka in Kraljevina Norveška se lahko strinjata, da programe v določenih okoliščinah vodi kateri koli subjekt, ki ga imenujeta.

4.

Partnerstva se po potrebi uporabljajo pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju finančnih prispevkov za zagotovitev široke udeležbe. Partnerji lahko med drugim vključijo lokalno, regionalno in nacionalno raven, pa tudi zasebni sektor, civilno družbo in socialne partnerje v državah upravičenkah ter Kraljevini Norveški.

5.

S sistemom nadzora za upravljanje norveškega finančnega mehanizma je zagotovljeno spoštovanje načela dobrega finančnega poslovodenja. Kraljevina Norveška lahko izvaja nadzore v skladu z notranjimi zahtevami. Države upravičenke v ta namen zagotovijo vso potrebno pomoč, informacije in dokumentacijo. Kraljevina Norveška lahko v primeru nepravilnosti prekine financiranje in zahteva vračilo finančnih sredstev.

6.

Vsak projekt na podlagi večletnega programskega okvira v državah upravičenkah se lahko izvaja v sodelovanju med subjekti s sedežem v državah upravičenkah ali Kraljevini Norveški ter v skladu z veljavnimi pravili o javnih naročilih.

7.

Stroški upravljanja Kraljevine Norveške se krijejo iz skupnega zneska iz člena 2, določijo pa se v določbah za izvajanje iz člena 8.

8.

Bodisi Kraljevina Norveška bodisi subjekt, ki ga ta država imenuje, je odgovoren za celovito upravljanje norveškega finančnega mehanizma. Nadaljnje določbe za izvajanje norveškega finančnega mehanizma izda Kraljevina Norveška po posvetovanju z državami upravičenkami. Kraljevina Norveška si prizadeva izdati te določbe pred podpisom memorandumov o soglasju.

Člen 9

Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi lastnimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se predložijo v hrambo generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije.

Veljati začne prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnjega ratificiranega ali odobrenega instrumenta.

Do zaključka postopkov iz odstavkov 1 in 2 se ta sporazum uporablja začasno od prvega dne meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen.

Člen 10

Ta sporazum, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in norveškem jeziku, pri čemer so besedila v teh jezikih enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, ki pošlje overjeno kopijo vsaki pogodbenici tega sporazuma.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


DODATNI PROTOKOL

k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo

EVROPSKA UNIJA

ter

ISLANDIJA STA SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, podpisanega 22. julija 1972, in obstoječih ureditev za trgovino z ribami ter ribiškimi proizvodi med Islandijo in Skupnostjo,

OB UPOŠTEVANJU Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo po pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropsko unijo ter zlasti člena 2 tega protokola,

OB UPOŠTEVANJU Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ter zlasti člena 2 Protokola –

ODLOČILI SKLENITI NASLEDNJI PROTOKOL:

Člen 1

V tem protokolu in v Prilogi k temu protokolu so določene posebne določbe, ki se uporabljajo za uvoz določenih rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Islandije v Evropsko unijo.

Letne brezcarinske tarifne kvote so določene v Prilogi k temu protokolu. Te tarifne kvote zajemajo obdobje od 1. maja 2009 do 30. aprila 2014. Ob koncu tega obdobja se ravni kvot pregledajo ob upoštevanju vseh ustreznih interesov.

Člen 2

Obseg brezcarinskih tarifnih kvot za prvo dvanajstmesečno obdobje od 1. maja 2009 do 30. aprila 2010 je dodeljen za obdobje od 1. maja 2010 do 30. aprila 2011.

Če se obseg tarifnih kvot za obdobje tarifnih kvot, ki traja od 1. maja 2010 do 30. aprila 2011, ne porabi v celoti, se preostanek prenese v obdobje tarifnih kvot, ki traja od 1. maja 2011 do 30. aprila 2012. Zato se črpanje tarifnih kvot, ki se uporabljajo od 1. maja 2010 do 30. aprila 2011, ustavi na drugi delovni dan Komisije po 1. septembru 2011. Naslednji delovni dan se neporabljeni obseg teh tarifnih kvot da na voljo v okviru ustrezne tarifne kvote, ki se uporablja od 1. maja 2011 do 30. aprila 2012. Od tega dne naprej ni več mogoče retroaktivno črpati in vračati neporabljenega dela teh posebnih tarifnih kvot, ki se uporabljajo od 1. maja 2010 do 30. aprila 2011.

Člen 3

Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta protokol v skladu s svojimi lastnimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se predložijo v hrambo generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije.

Veljati začne prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnjega ratificiranega ali odobrenega instrumenta.

Do zaključka postopkov iz odstavkov 1 in 2 se ta protokol uporablja začasno od prvega dne tretjega meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen.

Člen 4

Ta protokol, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in islandskem jeziku, pri čemer so besedila v teh jezikih enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, ki pošlje overjeno kopijo vsaki pogodbenici tega sporazuma.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

PRILOGA

POSEBNE DOLOČBE IZ ČLENA 1 PROTOKOLA

Unija poleg obstoječih tarifnih kvot uvede naslednje letne brezcarinske tarifne kvote za proizvode s poreklom iz Islandije:

Oznaka KN

Opis proizvodov

Letni (1.5.–30.4.) obseg tarifne kvote v neto teži, razen če ni določeno drugače

0303 51 00

Sledi vrste Clupea harengus in Clupea pallasii, zamrznjene, razen jeter in iker (1)

950 ton

0306 19 30

Zamrznjeni škampi (Nephrops norvegicus)

520 ton

0304 19 35

Fileti rdečega okuna (Sebastes spp.), sveži ali ohlajeni

750 ton


(1)  Ugodnost tarifne kvote se ne dodeli blagu, ki je deklarirano za sprostitev v prosti promet med obdobjem od 15. februarja do 15. junija.


DODATNI PROTOKOL

k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško

EVROPSKA UNIJA

ter

KRALJEVINA NORVEŠKA STA SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, podpisanega 14. maja 1973, in obstoječih ureditev za trgovino z ribami ter ribiškimi proizvodi med Norveško in Evropsko unijo,

OB UPOŠTEVANJU Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško po pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropsko unijo ter zlasti člena 2 tega protokola,

OB UPOŠTEVANJU Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ter zlasti člena 2 tega protokola –

ODLOČILI SKLENITI NASLEDNJI PROTOKOL:

Člen 1

V tem protokolu in v Prilogi k temu protokolu so določene posebne določbe, ki se uporabljajo za uvoz določenih rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Norveške v Evropsko unijo.

Letne brezcarinske tarifne kvote so določene v Prilogi k temu protokolu. Te tarifne kvote zajemajo obdobje od 1. maja 2009 do 30. aprila 2014. Ob koncu tega obdobja se ravni kvot pregledajo ob upoštevanju vseh ustreznih interesov.

Člen 2

Ravni tarifnih kvot, ki naj bi bile odprte za Norveško od 1. maja 2009 do začetka izvajanja tega protokola, se razdelijo na enake dele in dodelijo na letni osnovi za preostali del obdobja uporabe tega protokola.

Člen 3

Norveška sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev nadaljevanja uredbe, izdane s kraljevim ukazom 21. aprila 2006 o omogočanju prostega tranzita rib in ribjih proizvodov, ki jih na Norveškem ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije. Ta uredba se uporablja v obdobju iz člena 1, ko se začnejo izvajati letne tarifne kvote.

Člen 4

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo za tarifne kvote, naštete v Prilogi k temu protokolu, so tista, ki so navedena v Protokolu št. 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, podpisanem 14. maja 1973.

Člen 5

Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta protokol v skladu s svojimi lastnimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se predložijo v hrambo generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije.

Veljati začne prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnjega ratificiranega ali odobrenega instrumenta.

Do zaključka postopkov iz odstavkov 1 in 2 se ta protokol uporablja začasno od prvega dne tretjega meseca, ki sledi deponiranju zadnje notifikacije v ta namen.

Člen 6

Ta protokol, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in norveškem jeziku, pri čemer so besedila v teh jezikih enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, ki pošlje overjeno kopijo vsaki pogodbenici tega sporazuma.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

PRILOGA

POSEBNE DOLOČBE IZ ČLENA 1 PROTOKOLA

Evropska unija poleg obstoječih tarifnih kvot uvede naslednje letne brezcarinske tarifne kvote za proizvode s poreklom iz Norveške:

Oznaka KN

Opis proizvodov

Letni (1.5.–30.4.) obseg tarifne kvote v neto teži, razen če ni določeno drugače

0303 29 00

Ostali zamrznjeni salmonidi

2 000 ton

0303 51 00

Sledi vrste Clupea harengus in Clupea pallasii, zamrznjene, razen jeter in iker (1)

45 800 ton

0303 74 30

Skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, zamrznjene, cele, brez jeter in iker (2)

39 800 ton

0303 79 98

Druge ribe, zamrznjene, razen jeter in iker

2 200 ton

0304 29 75

ex 0304 99 23

Zamrznjeni fileti sledi vrste Clupea harengus in Clupea pallasii

Zamrznjeni fileti sledi vrste Clupea harengus in Clupea pallasii (metulji) (3)

67 600 ton

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Kozice, brez oklepa in zamrznjene, pripravljene ali konzervirane

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Sled, pripravljen z začimbami in/ali kisom, v slanici (4)

3 000 ton (neto odcejena teža)


(1)  Ugodnost tarifne kvote se ne dodeli blagu, ki je deklarirano za sprostitev v prosti promet med obdobjem od 15. februarja do 15. junija.

(2)  Ugodnost tarifne kvote se ne dodeli blagu, ki je deklarirano za sprostitev v prosti promet med obdobjem od 15. februarja do 15. junija.

(3)  Ugodnost tarifne kvote se ne dodeli blagu, ki je deklarirano z oznako KN 0304 99 23 za sprostitev v prosti promet med obdobjem od 15. februarja do 15. junija.

(4)  Tarifna kvota se v obdobju med 1. majem 2010 in 30. aprilom 2011 poveča na 4 000 ton neto odcejene teže, v obdobju med 1. majem 2011 in 30. aprilom 2012 na 5 000 ton neto odcejene teže, v obdobju med 1. majem in 30. aprilom vsakega naslednjega dvanajstmesečnega obdobja pa na 6 000 ton neto odcejene teže.


UREDBE

9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1003/2010

z dne 8. novembra 2010

o zahtevah za homologacijo za prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic na motorna vozila in njihove priklopnike ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, (1) in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 661/2009 je ločena uredba za namene postopka homologacije, določenega z Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (2).

(2)

Uredba (ES) št. 661/2009 razveljavlja Direktivo Sveta 70/222/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na prostor za pritrditev registrskih tablic in pritrditev registrskih tablic na zadnji strani motornih in priklopnih vozil (3). Zahteve iz navedene direktive je treba prenesti v to uredbo in jih po potrebi spremeniti zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu razvoju.

(3)

Uredba (ES) št. 661/2009 določa temeljne določbe o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov v zvezi s prostorom za namestitev zadnjih registrskih tablic in njihovo pritrditvijo. Zato je treba določiti tudi posebne postopke, preskuse in zahteve za to homologacijo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„tip vozila glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic“ pomeni vozila, ki se ne razlikujejo v tako bistvenih vidikih, kot so:

mere prostora za namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice;

položaj prostora za namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice;

oblika površine za namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice;

(2)

„skoraj ravna površina“ pomeni površino iz trdnega materiala, ki jo lahko sestavlja tudi enakomerna mreža ali rešetka, s polmerom ukrivljenosti vsaj 5 000 mm;

(3)

„površina enakomerne mreže“ pomeni površino, ki jo sestavlja enakomerno razporejen vzorec oblik, kot so okrogle, ovalne, rombaste, pravokotne ali kvadratne luknje, ki so enakomerno razporejene in niso več kot 15 mm narazen;

(4)

„površina rešetke“ pomeni površino, ki jo sestavljajo vzporedne palice, ki so enakomerno razporejene in niso več kot 15 mm narazen;

(5)

„nominalna površina“ pomeni teoretično geometrično popolno površino, pri čemer se ne upoštevajo nepravilnosti na površini, kot so izbočeni ali vbočeni deli;

(6)

„vzdolžna srednja ravnina vozila“ pomeni simetrično ravnino vozila oziroma v primeru nesimetričnega vozila navpično vzdolžno ravnino, ki poteka skozi sredino osi vozila;

(7)

„naklon“ pomeni stopinjo kotnega odstopanja glede na navpično ravnino.

Člen 2

Določbe za ES-homologacijo motornega vozila ali priklopnika glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic

1.   Proizvajalec ali njegov zastopnik homologacijskemu organu predloži vlogo za ES-homologacijo vozila glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic na motorna vozila in njihove priklopnike.

2.   Vloga mora biti sestavljena v skladu z obrazcem iz opisnega lista iz dela 1 Priloge I.

3.   Če so izpolnjene ustrezne zahteve iz Priloge II k tej uredbi, homologacijski organ podeli ES-homologacijo in izda številko homologacije v skladu s sistemom številčnega označevanja iz Priloge VII k Direktivi 2007/46/ES.

Država članica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu vozila.

4.   Za namene odstavka 3 homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, sestavljen v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I.

Člen 3

Veljavnost in razširitev homologacij, podeljenih v skladu z Direktivo 70/222/EGS

Nacionalni organi dovolijo prodajo in začetek uporabe vozil, homologiranih pred datumom iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 661/2009, in še naprej podeljujejo razširitve homologacij za navedena vozila pod pogoji iz Direktive 70/222/EGS.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dne dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 31.7.2009, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(3)  UL L 76, 6.4.1970, str. 25.


PRILOGA I

Upravni dokumenti za ES-homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic

DEL 1

Opisni list

VZOREC

Opisni list št. … o ES-homologaciji motornega vozila ali priklopnika glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic

Naslednji podatki se predložijo v trojniku in morajo vsebovati kazalo. Morebitne risbe morajo biti dovolj podrobne in predložene v ustreznem merilu ter formatu A4 ali zložene na ta format. Morebitne fotografije morajo biti dovolj podrobne.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote iz tega opisnega lista upravljani elektronsko, morajo biti dodani podatki o njihovem delovanju.

0.   SPLOŠNO

0.1.   Znamka (poslovno ime proizvajalca): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3.   Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu (1): …

0.3.1.   Mesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (2): …

0.5.   Ime in naslov proizvajalca: …

0.8.   Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (po potrebi): …

1.   SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1.   Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

2.   MASE IN MERE (3)  (4)

2.4.   Razpon mer vozila (skrajne mere):

2.4.2.   Za šasijo z nadgradnjo:

2.4.2.3.   Višina (v stanju za vožnjo) (5) (pri podvozju z nastavljivo višino je treba navesti običajni položaj za vožnjo): …

2.6.   Masa v stanju za vožnjo:

Masa vozila s karoserijo in vlečno napravo, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v stanju za vožnjo, ali masa šasije ali šasije s kabino, brez karoserije in/ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja karoserije in/ali vlečne naprave (vključno s tekočinami, orodjem, rezervnim kolesom, če je priloženo, in voznikom ter pri avtobusih tudi sovoznikom, če obstaja v vozilu poseben sedež za sovoznika) (6) (največja in najmanjša masa za vsako različico): …

9.   KAROSERIJA

9.14.   Prostor za namestitev zadnjih registrskih tablic (po potrebi podati mere te površine in priložiti risbe, kjer je to mogoče): …

9.14.1   Višina nad cestiščem, zgornji rob …

9.14.2   Višina nad cestiščem, spodnji rob …

9.14.3   Razdalja srednjice od vzdolžne srednje ravnine vozila: …

9.14.4.   Razdalja od levega roba vozila: …

9.14.5.   Mere (dolžina x širina): …

9.14.6.   Naklon ravnine proti navpičnici: …

9.14.7.   Kot vidnosti v vodoravni ravnini: …

Pojasnila

DEL 2

Certifikat o ES-homologaciji

VZOREC

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Sporočilo o:

ES-homologaciji (7)

razširitvi ES-homologacije (7)

zavrnitvi ES-homologacije (7)

preklicu ES-homologacije (7)

tipa motornega vozila ali priklopnika glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnjih registrskih tablic

glede na Uredbo (EU) št. 1003/2010 [ta uredba], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. …/… (7)

Številka ES-homologacije: …

Razlog za razširitev: …

ODDELEK I

0.1.   Znamka (poslovno ime proizvajalca): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3.   Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (8): …

0.3.1.   Mesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (9): …

0.5.   Ime in naslov proizvajalca: …

0.8.   Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (po potrebi): …

ODDELEK II

1.   Dodatni podatki: glej Dopolnilo

2.   Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov: …

3.   Datum poročila o preskusu: …

4.   Številka poročila o preskusu: …

5.   Morebitne pripombe: glej Dopolnilo

6.   Kraj: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Priloge

:

Opisna dokumentacija

Poročilo o preskusu


(1)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih zajema ta opisni list, je treba te znake v dokumentaciji nadomestiti s simbolom „?“ (npr. ABC??123??).

(2)  Klasifikacija v skladu z opredelitvami iz dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

(3)  Kjer obstaja ta različica z navadno kabino in različica s spalno kabino, je treba navesti podatke o masah in merah za obe različici.

(4)  Standard ISO 612: 1978 – Cestna vozila – Mere motornih in vlečenih vozil – Pogoji in opredelitve.

(5)  

(g8)

Definicija št. 6.3.

(6)  Teža voznika in, če je to ustrezno, sovoznika je ocenjena na 75 kilogramov (pri čemer je 68 kg teža potnika in 7 kg teža prtljage v skladu s standardom ISO 2416 – 1992), posoda za gorivo je napolnjena na 90 %, drugi sistemi, ki vsebujejo tekočino (razen tistih za odpadno vodo), pa na 100 % zmogljivosti, ki jo navaja proizvajalec.

(7)  Neustrezno črtati.

(8)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih zajema ta opisni list, je treba te znake v dokumentaciji nadomestiti s simbolom „?“ (npr. ABC??123??).

(9)  Kot je določeno v oddelku A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

Dopolnilo

k certifikatu o ES-homologaciji št. …

1.

Dodatni podatki:

1.1.

Kratek opis tipa vozila – konstrukcija, mere, oblike in uporabljeni materiali: …

1.2.

Opis prostora za zadnjo registrsko tablico: …

2.

Prostor za zadnjo registrsko tablico je primeren za pritrditev registrske tablice v velikosti do (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Položaj prostora za zadnjo registrsko tablico: levo od sredine/sredina (1)

4.

Prostor za zadnjo registrsko tablico je zakrit, če se pritrdi mehanska vlečna naprava: da/ne (1)

5.

Opombe: …


(1)  Neustrezno črtati.


PRILOGA II

Zahteve glede na prostor za namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice

1.   ZAHTEVE

1.1.   Oblika in mere prostora za namestitev zadnje registrske tablice.

1.1.1.

Prostor za namestitev obsega ravno ali skoraj ravno pravokotno površino z naslednjimi najmanjšimi merami:

ali

širina

:

520 mm

višina

:

120 mm

ali

širina

:

340 mm

višina

:

240 mm

1.1.2.

Na površini, ki jo pokrije registrska tablica, so lahko luknje ali reže.

1.1.2.1.

Pri vozilih kategorije M1 širina luknje ali reže ne presega 40 mm, pri čemer ni treba upoštevati njene dolžine.

1.1.3.

Na površini, ki jo pokrije registrska tablica, so lahko izbočeni deli, če ti glede na nominalno površino ne izstopajo za več kot 5,0 mm. Deli iz zelo mehkih materialov, kot je pena ali klobučevina, namenjenih za zmanjšanje tresljajev registrske tablice, se ne upoštevajo.

1.2.   Namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice.

1.2.1.

Prostor za namestitev je tak, da ima registrska tablica po pritrditvi v skladu z navodili proizvajalca naslednje lastnosti:

1.2.1.1.

Položaj tablice glede na vzdolžno srednjo ravnino vozila:

1.2.1.1.1.

Sredina registrske tablice ne sme biti desno od vzdolžne srednje ravnine vozila.

1.2.1.2.

Položaj registrske tablice glede na navpično vzdolžno ravnino vozila:

1.2.1.2.1.

Tablica je pravokotna na vzdolžno ravnino vozila.

1.2.1.2.2.

Levi stranski rob registrske tablice ne sme biti levo od navpične ravnine, ki poteka vzporedno z vzdolžno srednjo ravnino vozila in se dotika skrajnega zunanjega roba vozila.

1.2.1.3.

Položaj registrske tablice glede na navpično prečno ravnino:

1.2.1.3.1.

Tablica je lahko nagnjena glede na navpičnico:

1.2.1.3.1.1.

za ne manj kot – 5° in ne več kot 30°, če zgornji rob tablice od cestišča ni oddaljen več kot 1,20 m;

1.2.1.3.1.2.

za ne manj kot – 15° in ne več kot 5°, če je zgornji rob tablice od cestišča oddaljen več kot 1,20 m.

1.2.1.4.

Oddaljenost registrske tablice od cestišča:

1.2.1.4.1.

Spodnji rob tablice od cestišča ne sme biti oddaljen za manj kot 0,30 m.

1.2.1.4.2.

Zgornji rob tablice od cestišča ne sme biti oddaljen za več kot 1,20 m. Vendar če zaradi konstrukcije vozila ni mogoče izpolniti določbe glede oddaljenosti, lahko največja višina presega 1,20 m, pri čemer mora biti čim bližje tej omejitvi, kolikor to dovoljujejo konstrukcijske lastnosti vozila, in v nobenem primeru ne sme presegati 2,00 m.

1.2.1.5.

Geometrijska vidnost:

1.2.1.5.1.

Če višina zgornjega roba registrske tablice glede na cestišče ne presega 1,20 m, mora biti tablica vidna na celotnem prostoru, ki ga sestavljajo naslednje štiri ravnine:

dve navpični ravnini, ki potekata skozi oba stranska robova registrske tablice in tvorita z vzdolžno srednjo ravnino vozila kot 30° navzven,

ravnina, ki poteka skozi zgornji rob registrske tablice in tvori z vodoravno ravnino kot 15° navzgor,

vodoravna ravnina skozi spodnji rob registrske tablice.

1.2.1.5.2.

Če oddaljenost zgornjega roba registrske tablice od cestišča presega 1,20 m, mora biti tablica vidna na celotnem prostoru, ki ga sestavljajo naslednje štiri ravnine:

dve navpični ravnini, ki potekata skozi oba stranska robova registrske tablice in tvorita z vzdolžno srednjo ravnino vozila kot 30° navzven,

ravnina, ki poteka skozi zgornji rob registrske tablice in tvori z vodoravno ravnino kot 15° navzgor,

ravnina, ki poteka skozi spodnji rob registrske tablice in tvori z vodoravno ravnino kot 15° navzdol,

1.2.1.6.

Razdalja med robovi nameščene in pritrjene registrske tablice ter dejansko površino prostora za registrsko tablico ne sme presegati 5,0 mm po celotnem robu registrske tablice.

1.2.1.6.1.

Predpisani največji prostor se na posameznih mestih lahko preseže, če se izmeri na luknji ali reži na površini enakomerne mreže ali med vzporednimi palicami na površini rešetke.

1.2.2.

Dejanski položaj in obliko nameščene in pritrjene registrske tablice, kot je določeno v odstavku 1.2, in zlasti iz tega izhajajoči polmer ukrivljenosti je treba upoštevati za zahteve glede naprave za osvetlitev zadnje registrske tablice.

1.2.3.

Če je prostor za namestitev zadnje registrske tablice v ravninah geometrijske vidnosti zakrit zaradi namestitve mehanske vlečne naprave, se to navede v poročilu o preskusu in certifikatu o ES-homologaciji.

2.   PRESKUSNI POSTOPEK

2.1.   Ugotovitev navpičnega naklona in oddaljenosti registrske tablice od cestišča.

2.1.1.

Vozilo je pred izvedbo meritev na gladkem cestišču, pri čemer masa vozila ustreza masi vozila v stanju za vožnjo, ki jo je določil proizvajalec, brez voznika.

2.1.2.

Če je vozilo opremljeno s hidropnevmatičnim, hidravličnim ali pnevmatičnim vzmetenjem ali napravo za samodejno izravnavanje glede na obremenitev, se preskusi z vzmetenjem ali napravo v normalnih voznih razmerah, ki jih določi proizvajalec.

2.1.3.

Če je registrska tablica obrnjena navzdol, se rezultat meritev naklona izrazi z minusom.

2.2.   Meritve izbočenosti se opravijo pravokotno in neposredno na nominalno površino, ki jo pokriva registrska tablica.

2.3.   Meritve razdalje med robom nameščene in pritrjene registrske tablice ter dejansko površino se opravijo pravokotno in neposredno na dejansko površino, ki jo pokriva registrska tablica.

2.4.   Registrska tablica, ki se uporabi za preverjanje skladnosti, ustreza eni od velikosti iz odstavka 1.1.1.


9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1004/2010

z dne 8. novembra 2010

o izvajanju odbitkov od nekaterih ribolovnih kvot za leto 2010 zaradi prelova v preteklem letu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 105(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovne kvote za leto 2009 so bile določene z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1322/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Baltskem morju (2),

Uredbo Sveta (ES) št. 1139/2008 z dne 10. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Črnem morju (3),

Uredbo Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (4) in

Uredbo Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova.

(2)

Ribolovne kvote za leto 2010 so bile določene z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1359/2008,

Uredbo Sveta (ES) št. 1226/2009 z dne 20. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Baltskem morju (5),

Uredbo Sveta (ES) št. 1287/2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju (6) in

Uredbo Sveta (EU) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova ter o spremembah uredb (ES) št. 1359/2008, (ES) št. 754/2009, (ES) št. 1226/2009 in (ES) št. 1287/2009 (7).

(3)

Ko Komisija ugotovi, da je država članica prekoračila ribolovne možnosti, ki so ji bile dodeljene, v skladu s členom 105(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 izvede odbitke od prihodnjih ribolovnih kvot navedene države članice.

(4)

Nekatere države članice so prekoračile svoje ribolovne kvote za leto 2009. Zato je primerno izvesti odbitke od ribolovnih kvot, ki so jim bile dodeljene v letu 2010.

(5)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 649/2009 (8) so bili izvedeni odbitki od ribolovnih kvot za leto 2009 zaradi prelova kvot v letu 2008. Vendar so bili odbitki, ki se uporabijo, za nekatere države članice višji od kvot za leto 2009 in se zato v navedenem letu niso mogli v celoti izvesti. Da se zagotovi, da se bo tudi v teh primerih odbil celotni znesek, je treba preostale količine upoštevati pri določanju odbitkov od kvot za leto 2010.

(6)

Odbitke, določene v tej uredbi, je treba uporabljati ne glede na odbitke, ki se uporabljajo pri kvotah za leto 2010 v skladu z:

Uredbo Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (9) in

Uredbo Komisije (ES) št. 635/2008 z dne 3. julija 2008 o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES), ki bodo dodeljene Poljski v letih 2008–2011 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/2008 (10).

(7)

Odstavek 2 člena 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009 določa, da se odbitki od ribolovnih kvot izvajajo z uporabo množilnih količnikov, določenih v navedenem odstavku.

(8)

Ker pa se odbitki, ki se izvajajo, uporabljajo samo za prelov iz leta 2009 in tako v času, ko se Uredba (ES) št. 1224/2009 še ni uporabljala, je zaradi pravne predvidljivosti primerno, da se izvajajo odbitki, ki niso večji od tistih, ki bi se izvajali v skladu z uporabo pravil, veljavnih v tistem času, tj. pravil, določenih v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (11)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne kvote, določene v uredbah (ES) št. 1226/2008, (ES) št. 1287/2009, (ES) št. 1359/2009, in (EU) št. 53/2010 se zmanjšajo v skladu s Prilogo.

2.   Odstavek 1 se uporablja ne glede na zmanjšanja, določena v uredbah (ES) št. 147/2007 in št. 635/2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 345, 23.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 308, 19.11.2008, str. 3.

(4)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.

(5)  UL L 330, 16.12.2009, str. 1.

(6)  UL L 347, 24.12.2009, str. 1.

(7)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.

(8)  UL L 192, 24.7.2009, str. 14.

(9)  UL L 46, 16.2.2007, str. 10.

(10)  UL L 176, 4.7.2008, str. 8.

(11)  UL L 115, 9.5.1996, str. 1.


PRILOGA

Država članica

Koda vrste

Koda območja 2009

Ime vrste

Ime območja 2009

Kazni po členu 5(2) Uredbe 847/96

Končna kvota 2009

Marža

Celotna prilagojena kvota 2009

PP ulov 2009

Ulov 2009

Skupni ulov 2009

%

Deductions

Initial Qty 2010

Remaining deductions from 2009 (R.649/09)

Revised Qty 2010

Outstanding Balance

BGR

TUR

F3742C

Romb

Črno morje

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Morska plošča

Vode ES podrazdelkov 22-32

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Trnež

Vode ES podrazdelka IIIa

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Modri leng

VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Trska

Vode ES podrazdelkov 22-24

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sled

Podrazdelek 28.1

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Rdeči okun

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Papalina

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Modri leng

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo jurisdikcijo tretjih držav II, IV in V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Modroplavuti tun

Atlantski ocean, vzhodno od 45° zahodne zemljepisne dolžine, in Sredozemsko morje

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sled

Vode ES in mednarodne vode I in II

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sled

Norveške vode severno od 62° N in ribolovno območje okrog Jan Mayena

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Vahnja

VIIb-k, VIII, IX in X; vode EU podrazdelka CECAF 34.1.1

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN

Morska plošča

Skagerrak

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Druge vrste

Norveške vode podrazdeka IV

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Črni morski meč

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII in XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Okati ribon

Vode ES VI, VII, VIII in vode, ki niso pod suverenostjo jurisdikcijo tretjih držav

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Trska

Mednarodne vode I in Iib

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sled

Podrazdelki 22-24

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB

Trska

Norveške vode I in II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Grenlandska morska

Grenlandske vode V in XIV

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB

Grenlandska morska

Norveške vode I in II

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Grenlandska morska

Grenlandske vode V in XIV

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4

Vahnja

IV; vode ES podrazdelka IIIa

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Sinji mol

Vode ES in mednarodne vode I, II, III, IV,V,VI,VII,VIIIa,VIIIb,VIIId,VIIIe,XII in XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34

Skuša

IIIa in IV; vode ES podrazdelkov IIa, IIIb, IIIc in IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Tabinje

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII in IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Rdeči okun

Vode ES in mednarodne vode V; mednarodne vode in XIV

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Morska spaka

VIIIc, IX in X; vode ES podrazdelka CECAF 34.1.1

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB

Vahnja

Norveške vode I in II

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB

Saj

Norveške vode I in II

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Grenlandska morska

Norveške vode I in II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Veleoki tun

Atlantski ocean

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/36


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1005/2010

z dne 8. novembra 2010

o zahtevah za homologacijo za naprave za vleko na motornih vozilih in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1), in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 661/2009 je ločena uredba za namene postopka Skupnosti za homologacijo, določenega z Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (2).

(2)

Z Uredbo (ES) št. 661/2009 se razveljavlja Direktiva Sveta 77/389/EGS z dne 17. maja 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za vleko na motornih vozilih (3). Zahteve iz navedene direktive je treba prenesti v to uredbo in jih po potrebi spremeniti zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu razvoju.

(3)

Področje uporabe te uredbe je v skladu s področjem uporabe Direktive 77/389/EGS in tako omejeno na vozila kategorije M in N.

(4)

Uredba (ES) št. 661/2009 določa temeljne določbe o zahtevah za homologacijo motornih vozil glede na naprave za vleko. Zato je treba določiti posebne postopke, preskuse in zahteve za takšno homologacijo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za motorna vozila kategorij M in N, kot sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

Izraz „tip vozila glede na naprave za vleko“ označuje vozila, ki se ne razlikujejo v bistvenih vidikih, kot so značilnosti naprav za vleko.

(2)

Izraz „naprava za vleko“ označuje napravo v obliki kljuke, ušesa ali drugi obliki, na katero je mogoče pritrditi drog za vleko ali vlečno vrv.

Člen 3

Določbe za ES-homologacijo vozila glede na naprave za vleko

1.   Proizvajalec ali njegov zastopnik homologacijskemu organu predloži vlogo za ES-homologacijo vozila glede na naprave za vleko.

2.   Vloga mora biti sestavljena v skladu z obrazcem iz opisnega lista iz dela 1 Priloge I.

3.   Če so izpolnjene ustrezne zahteve iz Priloge II k tej uredbi, homologacijski organ podeli ES-homologacijo in izda številko homologacije v skladu s sistemom številčnega označevanja iz Priloge VII k Direktivi 2007/46/ES.

Država članica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu vozila.

4.   Za namene odstavka 3 homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, sestavljen v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I.

Člen 4

Veljavnost in razširitve homologacij, podeljenih v skladu z Direktivo 77/389/EGS

Nacionalni organi dovolijo prodajo in začetek uporabe vozil, homologiranih pred dnem iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 661/2009, in še naprej podeljujejo razširitve homologacij za navedena vozila pod pogoji iz Direktive 77/389/EGS.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dne dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 31.7.2009, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(3)  UL L 154, 13.6.1977, str. 41.


PRILOGA I

Upravni dokumenti za ES-homologacijo motornih vozil glede na naprave za vleko

DEL 1

Opisni list

VZOREC

Opisni list št. … v zvezi z ES-homologacijo motornega vozila glede na naprave za vleko.

Naslednji podatki morajo biti predloženi v trojniku in morajo vsebovati kazalo. Morebitne risbe pa morajo biti dovolj podrobne in predložene v ustreznem merilu ter formatu A4 ali zložene na ta format. Morebitne fotografije morajo biti dovolj podrobne.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote iz tega opisnega lista upravljani elektronsko, morajo biti dodani podatki o njihovem delovanju.

0.   SPLOŠNO

0.1.   Oznaka (trgovsko ime proizvajalca): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3.   Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu (1): …

0.3.1.   Mesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (2): …

0.5.   Ime in naslov proizvajalca: …

0.8.   Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (po potrebi): …

1.   SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1.   Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

2.   MASE IN MERE (3)  (4)

2.8.   Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (5): …

2.11.5.   Vozilo je/ni (6) primerno za vleko bremena

12.   RAZNO

12.3.   Naprave za vleko

12.3.1.   Spredaj: kljuka/uho/drugo (6)

12.3.2.   Zadaj: kljuka/uho/drugo/brez (6)

12.3.3.   Risba ali fotografija šasije/območja na karoseriji vozila, ki prikazuje mesto, konstrukcijo in vgradnjo naprav za vleko: …

Pojasnila

DEL 2

Certifikat o ES-homologaciji

VZOREC

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Sporočilo o:

ES-homologaciji (7)

razširitvi ES-homologacije (7)

zavrnitvi ES-homologacije (7)

preklicu ES-homologacije (7)

tipa vozila glede na naprave za vleko

glede na Uredbo (EU) št. 1005/2010, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. …/… (7)

Številka ES-homologacije: …

Razlog za razširitev: …

ODDELEK I

0.1.   Oznaka (trgovsko ime proizvajalca): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3.   Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (8): …

0.3.1.   Mesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (9): …

0.5.   Ime in naslov proizvajalca: …

0.8.   Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (po potrebi): …

ODDELEK II

1.   Dodatni podatki: glej Dopolnilo

2.   Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov: …

3.   Datum poročila o preskusu: …

4.   Številka poročila o preskusu: …

5.   Morebitne pripombe: glej Dopolnilo

6.   Kraj: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Priloge

:

opisna dokumentacija

poročilo o preskusu


(1)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih zajema ta opisni list, je treba te znake v dokumentaciji nadomestiti s simbolom „?“ (npr. ABC??123??)

(2)  Klasifikacija v skladu z opredelitvami iz dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

(3)  Kjer obstaja ta izvedenka z navadno kabino in izvedenka s spalno kabino, je treba navesti podatke o masah in merah za obe izvedenki.

(4)  Standard ISO 612: 1978 – Cestna vozila – Mere motornih in vlečenih vozil – Pogoji in opredelitve.

(5)  Vpisati največje in najmanjše vrednosti za vsako različico.

(6)  Neustrezno črtati.

(7)  Neustrezno črtati.

(8)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih zajema ta opisni list, je treba te znake v dokumentaciji nadomestiti s simbolom „?“ (npr. ABC??123??).

(9)  Kot je določeno v oddelku A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

Dopolnilo

k certifikatu o ES-homologaciji št. …

1.

Dodatni podatki:

1.1.

Kratek opis tipa vozila – konstrukcija, dimenzije, oblike in uporabljeni materiali: …

1.2.

Skupno število in mesto pritrditve naprav za vleko: …

1.3.

Način pritrditve na vozilo: …

1.4.

Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila (kg): …

2.

Naprave za vleko na sprednjem delu: odstranljive/neodstranljive (1) kljuka/uho/drugo (1)

3.

Naprave za vleko na zadnjem delu: odstranljive/neodstranljive (1) kljuka/uho/drugo/brez (1)

4.

Vozilo je/ni (1) primerno za vleko bremena

5.

Opombe: …


(1)  Neustrezno črtati.


PRILOGA II

Zahteve za naprave za vleko

1.   POSEBNE ZAHTEVE

1.1.   Najmanjše število naprav.

1.1.1.

Vsa motorna vozila morajo biti na sprednjem delu opremljena z napravo za vleko.

1.1.2.

Vozila kategorije M1, kakor je opredeljena v delu A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES, razen vozil, ki niso primerna za vleko bremena, morajo biti z napravo za vleko opremljena tudi na zadnjem delu.

1.1.3.

Naprava za vleko na zadnjem delu se lahko nadomesti z mehansko napravo za spajanje v skladu s pravilnikom UN-ECE št. 55 (1), če so izpolnjene zahteve iz odstavka 1.2.1.

1.2.   Obremenitev in stabilnost

1.2.1.

Vsaka naprava za vleko, nameščena na vozilo, mora vzdržati vlečno in tlačno statično silo, ki je enaka najmanj polovici največje tehnično dovoljene mase obremenjenega vozila.

2.   PRESKUSNI POSTOPEK

2.1.   Vlečna in tlačna preskusna obremenitev se uporabita na vsaki posamezni napravi za vleko, nameščeni na vozilo.

2.2.   Preskusni obremeniti se uporabita v vzdolžni vodoravni smeri glede na vozilo.


(1)  UL L 373, 27.12.2006, str. 50.


9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/43


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1006/2010

z dne 8. novembra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/45


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1007/2010

z dne 8. novembra 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 989/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 286, 4.11.2010, str. 13.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 9. novembra 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/47


SKLEP KOMISIJE

z dne 8. novembra 2010

o nevključitvi nekaterih snovi v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7579)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/675/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

(2)

Za mnoge kombinacije snovi/vrst pripravkov, vključene v navedeni seznam, so se bodisi vsi udeleženci umaknili iz programa pregledovanja bodisi država članica, imenovana za poročevalko pri ocenjevanju, ni prejela celotne dokumentacije do roka iz člena 9 in člena 12(3) Uredbe (ES) št. 1451/2007.

(3)

Zato je Komisija na podlagi členov 11(2), 12(1) in 13(5) Uredbe (ES) št. 1451/2007 o tem ustrezno obvestila države članice. Navedeno obvestilo je bilo objavljeno tudi v elektronski obliki.

(4)

V treh mesecih po navedeni objavi je več družb izrazilo zanimanje za prevzem vloge udeleženca za zadevne snovi in vrste pripravkov. Vendar te družbe nato niso predložile popolnega dosjeja.

(5)

Na podlagi člena 12(5) Uredbe (ES) št. 1451/2007 se zato zadevne snovi in vrste pripravkov ne vključijo v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

(6)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba določiti datum, po katerem se biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi za vrste pripravkov iz Priloge k temu sklepu, ne bi smeli več dajati v promet.

(7)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Snovi, navedene v Prilogi k temu sklepu, se za zadevne vrste pripravkov ne vključijo v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

Člen 2

Za namene člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1451/2007 se biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi za vrste pripravkov iz Priloge k temu sklepu, od 1. novembra 2011 naprej ne smejo več dajati v promet.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

Snovi in vrste pripravkov, ki se ne vključijo v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES

Ime

Številka EC

Številka CAS

Vrsta pripravka

Država članica poročevalka

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

6

DE

Benzojska kislina

200-618-2

65-85-0

20

DE

Natrijev benzoat

208-534-8

532-32-1

11

DE

Natrijev benzoat

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-Butanon, peroksid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-Butanon, peroksid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triklosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Silicijev dioksid – amorfni

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Zmes cis- in trans-p-metan-3,8 diola/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Zmes cis- in trans-p-metan-3,8 diola/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK