ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.288.slv

Uradni list

Evropske unije

L 288

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
5. november 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2010/666/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov in o njegovi začasni uporabi

1

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 990/2010 z dne 4. novembra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Jabłka łąckie (ZGO)]

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 991/2010 z dne 4. novembra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Olive de Nîmes (ZOP)]

12

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 992/2010 z dne 4. novembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

14

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 993/2010 z dne 4. novembra 2010 o nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

16

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/71/EU z dne 4. novembra 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev metoflutrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

17

 

*

Direktiva Komisije 2010/72/EU z dne 4. novembra 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev spinosada kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

20

 

 

SKLEPI

 

 

2010/667/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 4. novembra 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2007/66/ES o začasnem poskusu v zvezi s povečanjem največje teže partije nekaterih vrst semena krmnih rastlin na podlagi Direktive Sveta 66/401/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 4. novembra 2010 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/1


SKLEP SVETA

z dne 3. junija 2010

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov in o njegovi začasni uporabi

(2010/666/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom na ravni Unije.

(2)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla sporazum z vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v skladu z mehanizmi in smernicami iz Priloge k Sklepu Sveta z dne 5. junija 2003.

(3)

Sporazum, ki ga je s pogajanji dosegla Komisija, bi bilo treba podpisati in začasno uporabljati s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti se Sporazum začasno uporablja od prvega dne prvega meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen (1).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 7(2) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na datum sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 3. junija 2010

Za Svet

Predsednik

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se bo Sporazum začasno uporabljal.


SPORAZUM

med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA UNIJA

na eni strani, in

VLADA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da dvostranski sporazumi o zračnem prevozu, sklenjeni med sedemnajstimi državami članicami Evropske unije in vlado Socialistične republike Vietnam, vsebujejo določbe, ki so v nasprotju s pravom Evropske unije;

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska unija izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnem prevozu med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;

OB UGOTOVITVI, da imajo v skladu s pravom Evropske unije letalski prevozniki Evropske unije s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu s pravom Evropske unije;

OB PRIZNAVANJU, da se morajo nekatere določbe dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske unije in vlado Socialistične republike Vietnam, ki so v nasprotju s pravom Evropske unije, zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračne prevoze med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam ter ohranitve stalnosti teh zračnih prevozov uskladiti s tem pravom;

OB UGOTOVITVI, da v skladu s pravom Evropske unije letalski prevozniki načeloma ne smejo sklepati sporazumov, ki bi lahko vplivali na trgovino med državami članicami Evropske unije in katerih cilj ali posledica bi bilo preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

OB PRIZNAVANJU, da določbe v dvostranskih sporazumih o zračnem prevozu, sklenjenih med državami članicami Evropske unije in vlado Socialistične republike Vietnam, ki (i) zahtevajo ali spodbujajo sprejetje sporazumov med podjetji, sklepe podjetniških združenj ali usklajena ravnanja, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh; ali (ii) krepijo učinke takih sporazumov, sklepov ali usklajenih ravnanj; ali (iii) prenašajo na letalske prevoznike ali druge zasebne gospodarske operaterje odgovornost za sprejemanje ukrepov, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh, lahko onemogočijo učinkovito izvajanje pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja;

OB UGOTOVITVI, da Evropska unija v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Evropske unije in letalskimi prevozniki Socialistične republike Vietnam ali se pogajati o spremembah obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   Za namene tega sporazuma „države članice“ pomenijo države članice Evropske unije in „Pogodbi EU“ pomeni Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske unije.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi 2(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna vlada Socialistične republike Vietnam, ter zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, vlada Socialistične republike Vietnam prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež na ozemlju države članice, ki ga je določila, v skladu s Pogodbama EU in ima veljavno operativno licenco v skladu s pravom Evropske unije; in

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika, in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav iz Priloge 3 in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani učinkovit nadzor.

3.   Vlada Socialistične republika Vietnam lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica, če:

(i)

letalski prevoznik v skladu s Pogodbama EU nima sedeža na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu s pravom Evropske unije; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi 3, in/ali državljani teh drugih tretjih držav, in da te države in/ali državljani nimajo učinkovitega nadzore.

Vlada Socialistične republika Vietnam pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka ne diskriminira med letalskimi prevozniki Evropske unije na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Varnost

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene iz Priloge 2(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje država članica, se pravice Socialistične republike Vietnam v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in vlado Socialistične republike Vietnam uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali vzdrževanju varnostnih standardov in za dovoljenja za opravljanje prometa navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Skladnost s pravili o konkurenci

1.   Dvostranski sporazumi o zračnem prevozu, sklenjeni med državami članicami in vlado Socialistične republike Vietnam ne posegajo v pravila o konkurenci pogodbenic.

2.   Določbe, navedene v Prilogi 2(d) prenehajo veljati.

Člen 5

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 6

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 7

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da sta zaključili notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti Sporazuma.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in vlado Socialistične republike Vietnam, ki na datum podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi, so navedeni v Prilogi 1(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 8

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti enega od sporazumov iz Priloge 1 istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge 1.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge 1 istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V potrditev navedenega so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v dveh izvodih v Bruslju, dne 4. oktobra 2010, v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in vietnamskem jeziku.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

PRILOGA 1

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med vlado Socialistične republike Vietnam in državami članicami Evropske unije, ki so na datum podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 27. marca 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Avstrijo“ v Prilogi 2,

kakor je bil nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, v Hanoju 5. aprila 2006,

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Bruslju 21. oktobra 1992, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Belgijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih, v Sofiji 1. oktobra 1979, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Bolgarijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Pragi 23. maja 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Češko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Danske in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Dansko“ v Prilogi 2,

upošteva se v povezavi z Memorandumom o soglasju med Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško in Kraljevino Švedsko ter Socialistično republiko Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Finske in vlado Socialistične republike Vietnam, podpisan v Hanoju 26. oktobra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Finsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Francije in vlado Socialistične republike Vietnam, v Parizu 14. aprila 1977, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Francijo“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Socialistične republike Vietnam, v Bonnu 26. avgusta 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Nemčijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Republike Madžarske in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Hanoju 4. februarja 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Madžarsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Luxembourgu 26. oktobra 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Luksemburgom“ v Prilogi 2,

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Socialistično republiko Vietnam o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, v Hanoju 1. oktobra 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Nizozemsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Ljudske republike Poljske in vlado Socialistične republike Vietnam, v Varšavi 11. septembra 1976, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Poljsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Portugalske republike in vlado Socialistične republike Vietnam, v Lizboni 3. februarja 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Portugalsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Socialistične republike Romunije in vlado Socialistične republike Vietnam o civilnem zračnem prevozu, v Hanoju 26. junija 1979, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Romunijo“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Švedske in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Švedsko“ v Prilogi 2,

upošteva se v povezavi z Memorandumom o soglasju med Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško in Kraljevino Švedsko ter Socialistično republiko Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Slovaške republike in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 6. novembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Slovaško“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Londonu 19. avgusta 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Združenim kraljestvom“ v Prilogi 2,

nazadnje spremenjen z izmenjavo diplomatskih not v Hanoju 8. in 26. septembra 2000.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med vlado Socialistične republike Vietnam in državami članicami Evropske unije, ki na datum podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi.

PRILOGA 2

Seznam členov v sporazumih iz Priloge 1, na katere se sklicujejo členi 2 do 4 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3, odstavek 5 Sporazuma med Vietnamom in Avstrijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Bolgarijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Dansko,

člen 4, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 4, odstavek 5 Sporazuma med Vietnamom in Finsko,

člen 7, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Nemčijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 4, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 3, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Poljsko,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Portugalsko,

člen 3 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Švedsko,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 4, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom;

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Avstrijo,

člen 5, odstavek (1)(d) Sporazuma med Vietnamom in Belgijo,

člen 4(a) Sporazuma med Vietnamom in Bolgarijo,

člen 5, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Dansko,

člen 5, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Finsko,

člen 9, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 4, odstavek 1 Sporazuma med Vietnamom in Nemčijo,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 4, odstavek (1)(c) Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 5, odstavek (1)(c) Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 4, odstavek 1 Sporazuma med Vietnamom in Poljsko;

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Portugalsko,

člen 4 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Švedsko,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 5, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom;

(c)

Varnost:

člen 6a Sporazuma med Vietnamom in Avstrijo,

člen 7 Sporazuma med Vietnamom in Belgijo,

člen 11 Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 18 Sporazuma med Vietnamom in Finsko,

člen 4 Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 9 Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 6 Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 14 Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 9 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 7 Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 9a Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom;

(d)

Skladnost s pravili o konkurenci:

člen 13, odstavka 1 in 7 Sporazuma med Vietnamom in Belgijo,

člen 9, odstavki 3 do 8 Sporazuma med Vietnamom in Bolgarijo,

člen 7, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 11, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Dansko,

člen 12, odstavki 2 do 7 Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 6, odstavki 1 in 4 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 11, odstavki 2 do 4 Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 6, odstavki 2 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 20, odstavka 2 in 4 Sporazuma med Vietnamom in Poljsko,

člen 16, odstavka 2 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Portugalsko,

člen 14, odstavki 1 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 12, odstavki 3, 5 in 6 Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 11, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Švedsko,

člen 7, odstavka 3 in 4, Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom.

PRILOGA 3

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu).


UREDBE

5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 990/2010

z dne 4. novembra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Jabłka łąckie (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Poljske za registracijo imena „Jabłka łąckie“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 42, 19.2.2010, str. 7.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

POLJSKA

Jabłka łąckie (ZGO)


5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 991/2010

z dne 4. novembra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Olive de Nîmes (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Francije za registracijo imena „Olive de Nîmes“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 44, 20.2.2010, str. 13.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Razred 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

FRANCIJA

Olive de Nîmes (ZOP)


5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 992/2010

z dne 4. novembra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 993/2010

z dne 4. novembra 2010

o nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je primerno, da se za razpisno obdobje, ki se zaključi 2. novembra 2010, ne dodeli nobeno nadomestilo.

(3)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 2. novembra 2010, se za proizvod iz člena 1(c) in namembne kraje iz člena 2 navedene uredbe ne dodeli nobeno nadomestilo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


DIREKTIVE

5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/71/EU

z dne 4. novembra 2010

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev metoflutrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 11(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 23. decembra 2005 od družbe Sumitomo Chemical (UK) Plc v skladu s členom 11(1) Direktive 98/8/ES prejelo vlogo za vključitev aktivne snovi metoflutrin v Prilogo I za uporabo v vrsti pripravkov 18, insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev, kot je opredeljeno v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES. Metoflutrin na datum iz člena 34(1) Direktive 98/8/ES še ni bil v prometu kot aktivna snov biocidnega pripravka.

(2)

Po opravljeni oceni je Združeno kraljestvo 19. junija 2008 Komisiji poslalo poročilo o oceni skupaj s priporočilom.

(3)

Poročilo so 27. maja 2010 pregledale države članice in Komisija v Stalnem odboru za biocidne pripravke, ugotovitve pregleda pa so bile vključene v poročilo o oceni.

(4)

Preiskave so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev ter vsebujejo metoflutrin, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti metoflutrin v Prilogo I k navedeni direktivi.

(5)

Na evropski ravni ni bila opravljena ocena vseh možnosti uporabe. Zato je primerno, da države članice ocenijo tiste možnosti uporabe oziroma tiste scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na evropski ravni, ter da pri izdaji dovoljenj za pripravke zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali naložijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj na sprejemljivo raven.

(6)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki na trgu, ki vsebujejo aktivno snov metoflutrin, in da se omogoči ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na splošno.

(7)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam, da sprejmejo zakone ter druge predpise in določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo.

(8)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 30. aprila 2011 sprejmejo in objavijo zakone ter druge predpise in določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Navedene določbe uporabljajo od 1. maja 2011.

Ko države članice sprejmejo navedene določbe, se te sklicujejo na to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 98/8/ES se doda snov metoflutrin:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločbi o vključitvi njegovih aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta pripravka

Posebne določbe (1)

„36

Metoflutrin

 

Izomer RTZ:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciklopropankarboksilat

Št. ES: Ni podatkov

Št. CAS: 240494-71-7

 

Vsota izomerov:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciklopropankarboksilat

Št. ES: ni podatkov

Št. CAS: 240494-70-6

Aktivna snov je v skladu z obema naslednjima vrednostma čistosti:

 

Izomer RTZ

754 g/kg

 

Vsota izomerov

930 g/kg

1. maj 2011

Se ne uporablja

30. april 2021

18

Kadar je za določen pripravek to potrebno, države članice pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za pripravek v skladu s členom 5 in Prilogo VI ocenijo tiste scenarije uporabe ali izpostavljenosti ter tista tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na evropski ravni.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/72/EU

z dne 4. novembra 2010

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev spinosada kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Navedeni seznam vključuje spinosad.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja spinosada glede uporabe v 18. vrsti izdelkov, insekticidih, akaricidih in pripravkih za nadzor drugih členonožcev, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi.

(3)

Nizozemska, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 1. aprila 2008 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 poslala Komisiji poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile 27. maja 2010 ugotovitve pregleda vključene v Stalnem odboru za biocidne pripravke v poročilo o oceni.

(5)

Preiskave so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot insekticidi, akaricidi ali pripravki za nadzor drugih členonožcev ter vsebujejo spinosad, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti spinosad v Prilogo I k navedeni direktivi.

(6)

Na ravni EU ni bila opravljena presoja vseh možnosti uporabe. Zato je primerno, da države članice ocenijo tiste možnosti uporabe oziroma tiste scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni EU, ter da pri izdaji dovoljenj za pripravke zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali naložijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj na sprejemljivo raven.

(7)

Glede na ugotovitve poročila o oceni je primerno zahtevati, da se na ravni izdaje dovoljenja za pripravek uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja. Glede na ugotovljene škodljive učinke na zdravje nezaščitenega poklicnega uporabnika med razprševanjem biocidnih pripravkov, ki vsebujejo spinosad, je zlasti primerno na ravni izdaje dovoljenja za pripravke zahtevati, da se pripravki, namenjeni poklicni uporabi z razprševanjem, uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če se lahko dokaže, da je tveganje za industrijske ali poklicne uporabnike mogoče zmanjšati z drugimi sredstvi. Poleg tega je na podlagi izsledkov, povezanih z možno posredno izpostavljenostjo ljudi prek uživanja hrane, po potrebi primerno zahtevati, da se preveri potreba po določitvi novih ali spremembi obstoječih zgornjih mejnih vrednosti ostankov (MRLs – maximum residue levels) in da se sprejmejo ukrepi, ki zagotavljajo, da se veljavne zgornje mejne vrednosti ostankov ne prekoračijo.

(8)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da bi bilo tako zagotovljeno enako ravnanje z biocidnimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov spinosad, na trgu in omogočeno ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na splošno.

(9)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam in zainteresiranim stranem, da se pripravijo na izpolnjevanje novih s tem povezanih zahtev, in prijaviteljem, ki so pripravili dokumentacijo, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(1)(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(10)

Po vključitvi morajo države članice imeti na voljo razumno dolgo obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES.

(11)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. oktobra 2011.

Navedene predpise uporabljajo od 1. novembra 2012.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, se ti sklicujejo na to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 98/8/ES se doda naslednji vnos za snov spinosad:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločbi o vključitvi njegovih aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta pripravka

Posebne določbe (1)

„37

Spinosad

Št. ES: 434-300-1

Št. CAS: 168316-95-8

Spinosad je zmes 50–95 % spinosina A in 5–50 % spinosina D.

Spinosin A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosil)oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion Št. CAS: 131929-60-7

Spinosin D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosil)oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion Št. CAS: 131929-63-0

850 g/kg

1. november 2012

31. oktober 2014

31. oktober 2022

18

Kadar je za določen pripravek to potrebno, države članice pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za pripravek v skladu s členom 5 in Prilogo VI ocenijo tiste možnosti uporabe ali scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni EU.

Države članice zagotovijo, da so za izdajo dovoljenj izpolnjeni naslednji pogoji:

Pogoj za izdajo dovoljenja so ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganja. Zlasti se pripravki, za katere je izdano dovoljenje za poklicno uporabo z razprševanjem, uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se tveganja za poklicne uporabnike lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.

Za proizvode, ki vsebujejo spinosad in zaradi katerih se lahko pojavijo ostanki v hrani ali krmi, države članice preverijo potrebo po določitvi novih in/ali spremembi obstoječih zgornjih mejnih vrednosti ostankov v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 in/ali Uredbo (ES) št. 396/2005 ter sprejmejo morebitne ustrezne ukrepe za zmanjševanje tveganj, s katerimi zagotovijo, da se veljavne zgornje mejne vrednosti ostankov ne prekoračijo.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


SKLEPI

5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/23


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. novembra 2010

o spremembi Odločbe Komisije 2007/66/ES o začasnem poskusu v zvezi s povečanjem največje teže partije nekaterih vrst semena krmnih rastlin na podlagi Direktive Sveta 66/401/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7474)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/667/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin (1) in zlasti člena 13(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Začasni poskus iz Odločbe Komisije 2007/66/ES (2) se bo končal 30. junija 2012.

(2)

Odločba 2007/66/ES zahteva, da se pri odstopanju od največjih partij semena trav upošteva poskus velikosti partije semena krmnih rastlin ISTA (Mednarodne zveze za testiranje semena)/ISF (Svetovne semenarske organizacije), kakor ga je sprejel Svet OECD (Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj). Poskus velikosti partije semena krmnih rastlin ISTA/ISF se bo nadaljeval do 31. decembra 2013.

(3)

Začasni poskus, določen v Odločbi 2007/66/ES, se mora prav tako končati 31. decembra 2013, da se uskladita zaključna datuma tega poskusa in poskusa ISTA/ISF.

(4)

Poleg tega je treba posodobiti sklic na poskus ISTA/ISF, ker obstaja nova spletna stran.

(5)

Odločbo 2007/66/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, določeni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo člena 3 Odločbe 2007/66/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Začasni poskus se začne izvajati 1. januarja 2007 in se konča 31. decembra 2013.“

Člen 2

Besedilo opombe 1 Priloge k Odločbi 2007/66/ES se nadomesti z naslednjim:

„(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html“

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

(2)  UL L 32, 6.2.2007, str. 161.


5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/24


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. novembra 2010

o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7555)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, litvanskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2010/668/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2) in zlasti člena 31 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1258/1999 in členom 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005 mora Komisija opraviti potrebna preverjanja, državam članicam sporočiti rezultate teh preverjanj, upoštevati opažanja držav članic, začeti dvostranske razprave za dosego morebitnega dogovora z zadevnimi državami članicami in slednjim uradno sporočiti svoje sklepne ugotovitve.

(2)

Države članice so imele možnost zahtevati sprožitev spravnega postopka. Ta možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročila, ki so bila sestavljena ob koncu postopka.

(3)

V skladu z uredbama (ES) št. 1258/1999 in (ES) št. 1290/2005 se lahko financirajo samo kmetijski odhodki, ki so nastali skladno s predpisi Evropske unije.

(4)

Opravljena preverjanja, rezultati dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del odhodkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje teh pogojev in torej ne more biti financiran iz Jamstvenega oddelka EKUJS, EKJS in EKSRP.

(5)

Navesti je treba zneske, ki se ne pokrivajo iz Jamstvenega oddelka EKUJS, EKJS in EKSRP. Navedeni zneski se ne nanašajo na odhodke, nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj.

(6)

V primerih, na katere se nanaša ta sklep, je Komisija državam članicam v zbirnem poročilu sporočila oceno zneskov, ki bodo zaradi neskladnosti s predpisi Evropske unije izključeni.

(7)

Ta sklep ne vpliva na finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko imela zaradi sodb Sodišča v primerih, ki so bili 31. avgusta 2010 še nerešeni in se nanašajo na zadeve iz tega sklepa –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi navedeni odhodki pooblaščenih plačilnih agencij držav članic, prijavljeni v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS, EKJS ali EKSRP, so izključeni iz financiranja Evropske unije, ker niso skladni s predpisi Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Madžarsko, Republiko Litvo, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 4. novembra 2010

Za Komisijo

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.


PRILOGA

PRORAČUNSKA POSTAVKA 6701 AD HOC 34 REV 1

Ukrep

FL

Razlog

Vrsta

%

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Pomoč na površino

2008

Pomanjkljiv LPIS-GIS in pregledi na kraju samem

PAVŠALNO

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Skupaj BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Finančna revizija - prekoračitev

2009

Prekoračitev zgornjih finančnih mej

ENKRATNO

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Skupaj CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Izvozna nadomestila in pomoč v hrani zunaj EU

2004

Nezadostno število vzorcev za fizične preglede

PAVŠALNO

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Izvozna nadomestila in pomoč v hrani zunaj EU

2005

Nezadostno število vzorcev za fizične preglede

PAVŠALNO

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Izvozna nadomestila in pomoč v hrani zunaj EU

2006

Nezadostno število vzorcev za fizične preglede

PAVŠALNO

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Skupaj CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2009

Zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Finančna revizija - prekoračitev

2009

Prekoračitev zgornjih finančnih mej, neupravičeni izdatki in zmanjšanje v skladu s sklepom o potrditvi

ENKRATNO

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Potrditev obračuna

2007

Potrditev obračuna za leto 2007: skupna napaka je presegla raven pomembnosti, najverjetnejša napaka

EKSTRAPOLIRANO

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Potrditev obračuna

2007

Neizvedena izterjava

ENKRATNO

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Potrditev obračuna

2007

Finančna potrditev obračunov za leto 2007: finančna napaka v knjigi terjatev

ENKRATNO

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Potrditev obračuna

2007

Potrditev obračuna za leto 2007: najverjetnejša napaka

EKSTRAPOLIRANO

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Potrditev obračuna

2007

Potrditev obračuna za leto 2007: poznana napaka

EKSTRAPOLIRANO

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Skupaj DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Finančna revizija - prekoračitev

2009

Prekoračitev zgornjih finančnih mej

ENKRATNO

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Skupaj DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Premije za meso - govedo

2006

Pomanjkanje sankcij za živali brez datuma klanja (premije za govedo in plačila iz člena 69)

ENKRATNO

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Druge neposredne pomoči - govedo

2007

Pomanjkanje sankcij za živali brez datuma klanja (premije za govedo in plačila iz člena 69)

ENKRATNO

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2009

Finančna revizija: zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Finančna revizija - prekoračitev

2009

Prekoračitev zgornjih finančnih mej, neupravičeni izdatki in izterjava dajatve za mleko

ENKRATNO

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Skupaj ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Izvozna nadomestila - žive živali

2006

Pomanjkljivosti pri nadzoru prevoza živega goveda, upravičenega do izvoznih nadomestil

PAVŠALNO

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Izvozna nadomestila - žive živali

2007

Pomanjkljivosti pri nadzoru prevoza živega goveda, upravičenega do izvoznih nadomestil

PAVŠALNO

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Izvozna nadomestila - žive živali

2008

Pomanjkljivosti pri nadzoru prevoza živega goveda, upravičenega do izvoznih nadomestil

PAVŠALNO

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Izvozna nadomestila - žive živali

2009

Pomanjkljivosti pri nadzoru prevoza živega goveda, upravičenega do izvoznih nadomestil

PAVŠALNO

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Mleko - kvota

2003

Preseganje kvot

ENKRATNO

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Ribiški ukrepi

2005

Neskladen sistem sankcij

ENKRATNO

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Ribiški ukrepi

2006

Neskladen sistem sankcij

ENKRATNO

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Ribiški ukrepi

2007

Neskladen sistem sankcij

ENKRATNO

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Poljščine

2006

Pomanjkljivosti pri postopkih pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Poljščine

2007

Pomanjkljivosti pri postopkih pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2008

Zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Finančna revizija - prekoračitev

2008

Prekoračitev zgornjih finančnih mej

ENKRATNO

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Certifikacija

2005

Potrditev obračuna za leto 2005: najverjetnejša napaka

ENKRATNO

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Potrditev obračuna

2007

Potrditev obračuna za leto 2007: pomanjkljivosti v zvezi z dokazilom o prispetju v sektorju sadja

ENKRATNO

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Potrditev obračuna

2007

Potrditev obračuna za leto 2007: pomanjkljivosti v zvezi z dokazilom o prispetju

ENKRATNO

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Potrditev obračuna

2007

Potrditev obračuna za leto 2007: pomanjkljivosti v zvezi z dokazilom o prispetju v sektorju vina

ENKRATNO

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Skupaj FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Finančna revizija - prekoračitev

2009

Prekoračitev zgornjih meja

ENKRATNO

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2009

Zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Skupaj GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2003

Pomanjkljivosti pri pomožnem nadzoru

PAVŠALNO

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2004

Pomanjkljivosti pri pomožnem nadzoru

PAVŠALNO

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2004

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2004

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2005

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in registra vinogradov ter pomanjkljivosti v zvezi z zmanjšanjem minimalnega donosa

PAVŠALNO

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2005

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2005

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2005

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2006

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in registra vinogradov ter pomanjkljivosti v zvezi z zmanjšanjem minimalnega donosa

PAVŠALNO

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2006

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2006

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2006

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2007

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2007

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Sadje in zelenjava - shema pomoči za rozine

2007

Pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

PAVŠALNO

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Druga neposredna pomoč - POSEI

1999

Pomanjkljivosti pri upravljanju zahtevkov za pomoč in nadzornega sistema

PAVŠALNO

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Druga neposredna pomoč - POSEI

2000

Pomanjkljivosti pri upravljanju zahtevkov za pomoč in nadzornega sistema

PAVŠALNO

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Druga neposredna pomoč - POSEI

2001

Pomanjkljivosti pri upravljanju zahtevkov za pomoč in nadzornega sistema

PAVŠALNO

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Premije za tobak

2006

Pozna dostava tobaka

ENKRATNO

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Premije za tobak

2006

Prenos pogodbe o pridelovanju

ENKRATNO

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Premije za tobak

2006

Odobritev neupravičenih prvih predelovalcev

ENKRATNO

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Premije za meso - ovce in koze

2004

Pomanjkljivosti upravljanja in nadzora

PAVŠALNO

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Premije za meso - ovce in koze

2005

Pomanjkljivosti upravljanja in nadzora

PAVŠALNO

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Premije za meso - ovce in koze

2006

Pomanjkljivosti upravljanja in nadzora

PAVŠALNO

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Druga neposredna pomoč - neposredna plačila

2007

Pomanjkljiv LPIS-GIS in pregledi na kraju samem

PAVŠALNO

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Druga neposredna pomoč - člen 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003 - razen ovc in goveda

2007

Pomanjkljiv LPIS-GIS in pregledi na kraju samem

PAVŠALNO

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Navzkrižna skladnost

2006

Pomanjklivosti pri upravljanju in nadzoru navzkrižne skladnosti

PAVŠALNO

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Navzkrižna skladnost

2007

Pomanjklivosti pri upravljanju in nadzoru navzkrižne skladnosti

PAVŠALNO

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2007

Zamujeno plačilo

ENKRATNO

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Finančna revizija - prekoračitev

2007

Prekoračitev zgornjih meja pri dodelitvah za RP

ENKRATNO

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Finančna revizija - prekoračitev

2007

Neupravičeni izdatki

ENKRATNO

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Finančna revizija - prekoračitev

2008

Prekoračitev zgornjih finančnih mej

ENKRATNO

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Skupaj GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2009

Zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Skupaj IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

2003

Neuporaba ali nepravilna uporaba urejevalnih zmanjšanj in sankcij za pomoč

ENKRATNO

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

2003

Neuporaba ali nepravilna uporaba urejevalnih zmanjšanj in sankcij za pomoč

PAVŠALNO

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

2004

Neuporaba ali nepravilna uporaba urejevalnih zmanjšanj in sankcij za pomoč

ENKRATNO

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

2004

Neuporaba ali nepravilna uporaba urejevalnih zmanjšanj in sankcij za pomoč

PAVŠALNO

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

2005

Neuporaba ali nepravilna uporaba urejevalnih zmanjšanj in sankcij za pomoč

ENKRATNO

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

2005

Neuporaba ali nepravilna uporaba urejevalnih zmanjšanj in sankcij za pomoč

PAVŠALNO

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Neposredna plačila

2005

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Neposredna plačila

2006

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Neposredna plačila

2007

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Neposredna plačila

2007

Pomanjkljivosti sistema nadzora

PAVŠALNO

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Neposredna plačila

2007

Nepravilen izračun sankcij

ENKRATNO

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Izterjave

2001–2002

Finančna napaka v knjigi terjatev

ENKRATNO

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Skupaj IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Certifikacija

2006

Finančna potrditev obračunov za leto 2006: poznana napaka

ENKRATNO

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Skupaj LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Krompirjev škrob

2003

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in nadzornem sistemu

PAVŠALNO

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Krompirjev škrob

2004

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in nadzornem sistemu

PAVŠALNO

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Krompirjev škrob

2005

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in nadzornem sistemu

PAVŠALNO

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Krompirjev škrob

2006

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in nadzornem sistemu

PAVŠALNO

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Krompirjev škrob

2007

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in nadzornem sistemu

PAVŠALNO

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Krompirjev škrob

2008

Pomanjkljivosti pri upravljanju sheme in nadzornem sistemu

PAVŠALNO

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Posušena krma

2005

Pomanjkljivosti pri odvzemu vzorcev in postopkih tehtanja

PAVŠALNO

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Posušena krma

2006

Neuporaba sankcij iz člena 29 Uredbe (ES) št. 382/2005

ENKRATNO

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Posušena krma

2006

Pomanjkljivosti pri odvzemu vzorcev in postopkih tehtanja

PAVŠALNO

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Posušena krma

2007

Neuporaba sankcij iz člena 29 Uredbe (ES) št. 382/2005

ENKRATNO

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Posušena krma

2007

Pomanjkljivosti pri odvzemu vzorcev in postopkih tehtanja

PAVŠALNO

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Skupaj NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Javna skladišča - sladkor

2006

Nepravilna rezervacija premestitve sladkorja

ENKRATNO

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Javna skladišča - žita

2006

Nepravilna rezervacija premestitve žita

ENKRATNO

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Javna skladišča - žita

2007

Nepravilna rezervacija premestitve žita

ENKRATNO

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Skupaj PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Nezadostno število pregledov na kraju samem

ENKRATNO

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Nezadostno število pregledov na kraju samem

ENKRATNO

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Nezadostno število pregledov na kraju samem

ENKRATNO

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Premije za meso - ovce in koze

2004

Pomoč, plačana kmetom z manj kot 10 pravicami

ENKRATNO

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Premije za meso - ovce in koze

2004

Nevtralizacija dvojnega učinka enkratnega/pavšalnega popravka

ENKRATNO

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Premije za meso - ovce in koze

2004

Pomanjkljivosti glede registrov na kmetijah

PAVŠALNO

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Premije za meso - ovce in koze

2005

Pomoč, plačana kmetom z manj kot 10 pravicami

ENKRATNO

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Premije za meso - ovce in koze

2005

Nevtralizacija dvojnega učinka enkratnega/pavšalnega popravka

ENKRATNO

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Premije za meso - ovce in koze

2005

Pomanjkljivosti glede registrov na kmetijah

PAVŠALNO

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Premije za meso - ovce in koze

2006

Pomoč, plačana kmetom z manj kot 10 pravicami

ENKRATNO

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Premije za meso - ovce in koze

2006

Nevtralizacija dvojnega učinka enkratnega/pavšalnega popravka

ENKRATNO

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Premije za meso - ovce in koze

2006

Pomanjkljivosti glede registrov na kmetijah

PAVŠALNO

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Poljščine

2005

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Poljščine

2006

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2006

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Poljščine

2006

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

Razvoj podeželja, jamstva, novi ukrepi

2006

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Dodatni zneski pomoči

2007

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Druga neposredna pomoč - neposredna plačila

2007

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2008

Zamujena plačila

ENKRATNO

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Finančna revizija - prekoračitev

2009

Finančna revizija - prekoračitev zgornjih meja

ENKRATNO

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2009

Finančna revizija - zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Potrditev obračuna

2006

Finančna potrditev obračunov za leto 2006: najverjetnejša napaka

ENKRATNO

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Potrditev obračuna

2006

Finančna potrditev obračunov za leto 2006: sistematična napaka

ENKRATNO

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Potrditev obračuna

2007

Finančna potrditev obračunov za leto 2007: najverjetnejša napaka

ENKRATNO

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Potrditev obračuna

2007

Finančna potrditev obračunov za leto 2007: sistematična napaka

ENKRATNO

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Skupaj PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Neposredna plačila

2008

Pomanjkljivosti pri delovanju LPIS-GIS

PAVŠALNO

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Finančna revizija - zamujena plačila in roki za plačila

2008

Zamujena plačila

ENKRATNO

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Skupaj RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Druga neposredna pomoč - člen 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003 - razen ovc in goveda

2009

Prekoračitev zgornjih finančnih mej

ENKRATNO

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Skupaj SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Premije za meso - govedo

2005

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem v zvezi s premijami za krave dojilje

PAVŠALNO

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Premije za meso - govedo

2005

Živali, zaklane pred 1.5.2004

ENKRATNO

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Premije za meso - govedo

2005

Nevtralizacija dvojnega učinka enkratnega/pavšalnega popravka

ENKRATNO

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Premije za meso - govedo

2005

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem v zvezi s posebnimi premijami za govedo in klavnimi premijami

PAVŠALNO

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Premije za meso - govedo

2006

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem v zvezi s premijami za krave dojilje

PAVŠALNO

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Premije za meso - govedo

2006

Pomanjkljivosti pregledov na kraju samem v zvezi s posebnimi premijami za govedo in klavnimi premijami

PAVŠALNO

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Premije za meso - ovce in koze

2005

Plačilo pomoči kmetom s pravicami manj kot 10 kvot za ovce

ENKRATNO

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Premije za meso - ovce in koze

2005

Nevtralizacija dvojnega učinka enkratnega/pavšalnega popravka

ENKRATNO

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Premije za meso - ovce in koze

2005

Pomanjkljivosti pri ključnem in pomožnem nadzoru za ovce

PAVŠALNO

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Premije za meso - ovce in koze

2006

Plačilo pomoči kmetom s pravicami manj kot 10 kvot za ovce

ENKRATNO

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Premije za meso - ovce in koze

2006

Nevtralizacija dvojnega učinka enkratnega/pavšalnega popravka

ENKRATNO

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Premije za meso - ovce in koze

2006

Pomanjkljivosti pri ključnem in pomožnem nadzoru za ovce

ENKRATNO

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Skupaj SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


PRORAČUNSKA POSTAVKA 6500

Ukrep

FL

Razlog

Vrsta

%

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

CY

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2005

Nezadostna raven pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2006

Nezadostna raven pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2007

Nezadostna raven pregledov na kraju samem

PAVŠALNO

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Skupaj CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Skupaj CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Razvoj podeželja EKUJS Os 2 (2000–2006, ukrepi v zvezi s površino)

2006

pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru in uporabi sankcij za kmetijsko-okoljske ukrepe

PAVŠALNO

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Razvoj podeželja EKUJS Os 2 (2000–2006, ukrepi v zvezi s površino)

2006

pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru in uporabi sankcij za območja z omejenimi možnostmi

PAVŠALNO

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Skupaj PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


PRORAČUNSKA POSTAVKA 6711

Ukrep

FL

Razlog

Vrsta

%

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2008

Pomanjkljiv LPIS-GIS in pregledi na kraju samem

PAVŠALNO

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2008

Pomanjkljiv LPIS-GIS in pregledi na kraju samem

PAVŠALNO

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Skupaj BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2007

Pomanjkljiv LPIS-GIS in pregledi na kraju samem

PAVŠALNO

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Skupaj GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

RP Jamstva Spremljevalni ukrepi (ukrepi v zvezi s površino)

2007

Pomanjkljivosti sistema LPIS-GIS, pri izvajanju pregledov na kraju samem in izračunu sankcij

PAVŠALNO

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Skupaj PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


PRORAČUNSKA POSTAVKA 05 07 01 07

Ukrep

FL

Razlog

Vrsta

%

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Intervencijsko skladiščenje - koruza

2007

Povračilo tehničnih stroškov v zvezi z intervencijo pri koruzi zaradi nepravilnega knjiženja

ENKRATNO

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Intervencijsko skladiščenje - koruza

2007

Povračilo finančnih stroškov v zvezi z intervencijo pri koruzi zaradi nepravilnega knjiženja

ENKRATNO

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Intervencijsko skladiščenje - koruza

2007

Povračilo dobička od prodaje v zvezi z intervencijo pri koruzi zaradi nepravilnega knjiženja

ENKRATNO

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Razvoj podeželja, jamstvo

2005

Izterjava previsokega povračila zaradi tečajnih razlik po dvojnem popravku (na podlagi Odločbe Komisije 2009/721/ES, Sklepa Komisije 2010/152/EU in naloga za izterjavo GFO.09.025 v zvezi s programom TRDI 2004HU06GDO001).

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Skupaj HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Skupaj HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10