ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.285.slv

Uradni list

Evropske unije

L 285

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
30. oktober 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2010/655/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 19. oktobra 2010 o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem v imenu Evropske unije

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 973/2010 z dne 25. oktobra 2010 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomnih regijah Azori in Madeira

4

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 974/2010 z dne 29. oktobra 2010 o določitvi obrestnih mer, ki se uporabljajo za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje zalog, za obračunsko leto 2011 EKJS

9

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 975/2010 z dne 29. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Śliwka szydłowska (ZGO))

11

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 976/2010 z dne 29. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Hessischer Apfelwein (ZGO)]

13

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 977/2010 z dne 29. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Obwarzanek krakowski (ZGO))

15

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 978/2010 z dne 29. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ZGO))

17

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 979/2010 z dne 29. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Porc de Franche-Comté (ZGO))

19

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 980/2010 z dne 28. oktobra 2010 o prepovedi ribolova morskega lista v conah VIIIa in VIIIb s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije

21

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 981/2010 z dne 29. oktobra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

23

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 982/2010 z dne 29. oktobra 2010 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. novembra 2010

25

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

28

 

 

2010/657/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 28. oktobra 2010 o financiranju nujnih ukrepov v zvezi s steklino v severovzhodni Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7379)

33

 

 

2010/658/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. oktobra 2010 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv Evropske centralne banke po uvedbi eura v Estoniji (ECB/2010/18)

37

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/1


SKLEP SVETA

z dne 19. oktobra 2010

o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem v imenu Evropske unije

(2010/655/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 196(2) in 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija je pogodbenica Sporazuma o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem, ki je bil odobren s Sklepom Sveta 93/550/EGS z dne 20. oktobra 1993 (2) (v nadaljnjem besedilu: Lizbonski sporazum).

(2)

Zaradi političnega spora glede meja Zahodne Sahare Španija in Maroko nista ratificirala Lizbonskega sporazuma. Ta spor je bil zdaj rešen z Dodatnim protokolom k Lizbonskemu sporazumu o spremembi člena 3(c) Lizbonskega sporazuma.

(3)

Po sprejetju Sklepa Sveta o podpisu Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem v imenu Evropske skupnosti dne 12. decembra 2008 je bil v imenu Skupnosti 25. marca 2009 podpisan Dodatni protokol.

(4)

Dodatni protokol k Lizbonskemu sporazumu je na voljo za ratifikacijo, sprejetje ali odobritev pogodbenic.

(5)

Zato je primerno, da Unija sklene Dodatni protokol k Lizbonskemu sporazumu.

(6)

Evropska unija in države članice pogodbenice Lizbonskega sporazuma bi si morale prizadevati za deponiranje, po možnosti sočasno, svojih instrumentov o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Dodatnega protokola.

(7)

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija uradno obvestila portugalsko vlado, da je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatni protokol k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Dodatnega protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

1.   Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Evropske unije pri portugalski vladi kot depozitarju deponira(-jo) instrument o odobritvi v skladu s členom 3(1) Dodatnega protokola, s čimer se izrazi privolitev Unije, da je navedeni protokol zanjo zavezujoč.

2.   Unija in države članice pogodbenice Lizbonskega sporazuma si prizadevajo za deponiranje, po možnosti sočasno, svojih instrumentov o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Dodatnega protokola.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

Datum začetka veljavnosti Dodatnega protokola se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 19. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

D. REYNDERS


(1)  Odobritev z dne 9. marca 2010 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  UL L 267, 28.10.1993, str. 20.


PREVOD

DODATNI PROTOKOL

k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem

Portugalska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Kraljevina Maroko in Evropska skupnost (v nadaljnjem besedilu: pogodbenice) –

ZAVEDAJOČ SE potrebe po varstvu okolja na splošno in zlasti morskega okolja,

OB PRIZNAVANJU, da onesnaženje severovzhodnega Atlantskega oceana z ogljikovodiki in drugimi škodljivimi snovmi lahko škodi morskemu okolju in interesom obalnih držav,

OB UPOŠTEVANJU potrebe po spodbujanju čim hitrejšega začetka veljavnosti Sporazuma o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem, sklenjenega 17. oktobra 1990 v Lizboni (v nadaljnjem besedilu: Lizbonski sporazum) –

SO SE DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sprememba Lizbonskega sporazuma

Člen 3(c) Sporazuma o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem, sklenjenega 17. oktobra 1990 v Lizboni (v nadaljnjem besedilu: Lizbonski sporazum), se spremeni:

„(c)

na jugu z južno mejo voda v suverenosti ali pristojnosti katere koli pogodbenice.“.

Člen 2

Povezava med Lizbonskim sporazumom in Dodatnim protokolom

Ta protokol spreminja Lizbonski sporazum v skladu z določbami predhodnega člena, pogodbenice tega protokola pa morajo Sporazum in Dodatni protokol razlagati in uporabljati kot enotni instrument.

Člen 3

Privolitev glede zavezanosti in začetek veljavnosti

1.   Ta protokol se predloži pogodbenicam v ratifikacijo, sprejetje ali odobritev, ustrezni instrumenti pa se deponirajo pri Vladi Portugalske republike.

2.   Ta protokol začne veljati na dan, ko Vlada Portugalske republike prejme zadnji instrument o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

3.   Pogodbenice lahko svojo privolitev k zavezanosti s tem protokolom izrazijo le po privolitvi k zavezanosti z Lizbonskim sporazumom v skladu z določbami člena 22.

4.   Po začetku veljavnosti tega protokola se ob pristopu k Lizbonskemu sporazumu v skladu s postopkom iz členov 23 in 24 izrazi tudi privolitev k zavezanosti s tem protokolom za pogodbenice, ki so privolile k zavezanosti z Lizbonskim sporazumom, kakor je spremenjen s členom 1 tega protokola.

V potrditev tega so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

V Lizboni, dne dvajsetega maja 2008, v arabskem, francoskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je v primeru razlikovanja med besedili verodostojno francosko besedilo.

ZA PORTUGALSKO REPUBLIKO

ZA KRALJEVINO ŠPANIJO

ZA FRANCOSKO REPUBLIKO

ZA KRALJEVINO MAROKO

ZA EVROPSKO SKUPNOST


UREDBE

30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/4


UREDBA SVETA (EU) št. 973/2010

z dne 25. oktobra 2010

o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomnih regijah Azori in Madeira

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Avgusta in decembra 2007 so regionalni organi Azorov in Madeire ob podpori portugalske vlade zaprosili za avtonomno opustitev dajatev skupne carinske tarife za številne izdelke v skladu s členom 299(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Kot utemeljitev svojih prošenj so navedli, da so gospodarski subjekti na Azorih in na Madeiri zaradi oddaljenosti teh otokov s trgovinskega vidika hudo prikrajšani, kar negativno vpliva na demografska gibanja, zaposlenost ter socialni in gospodarski razvoj.

(2)

Lokalni gospodarstvi Azorov in Madeire sta v precejšnji meri odvisni od nacionalnega in mednarodnega turizma, ki je precej negotov gospodarski vir in ki je odvisen od dejavnikov, na katere lokalni organi in portugalska vlada skoraj nimajo vpliva. Zaradi tega je gospodarski razvoj Azorov in Madeire precej omejen. V takih razmerah je treba podpreti tiste gospodarske sektorje, ki so manj odvisni od turističnega sektorja, da se izravnajo nihanja turističnega sektorja in tako stabilizira lokalna zaposlenost.

(3)

Uredba Sveta (EGS) št. 1657/93 z dne 24. junija 1993 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene industrijske izdelke, namenjene opremi prostih con Azorov in Madeire (3), zadnjih nekaj let pred potekom veljavnosti 31. decembra 2008 ni imela želenega učinka. Razlog je po vsej verjetnosti posledica dejstva, da so bile opustitve, ki jih je določala navedena uredba, omejene na proste cone Azorov in Madeire in se zato zadnjih nekaj let pred potekom njihove veljavnosti niso več uporabljale. Zato je primerno zagotoviti nove opustitve, ki ne bodo omejene na industrijo, ki se nahaja v prostih conah, ampak bodo do njih upravičene vse vrste gospodarskih subjektov na ozemlju teh regij. Trgovinski sektorji, upravičeni do opustitev, bi morali zato zajemati ribištvo ter kmetijski, industrijski in storitveni sektor.

(4)

Da bi se zagotovil gospodarski učinek opustitev, določenih s to uredbo, je primerno razširiti obseg izdelkov, ki imajo koristi od opustitev glede končnega blaga za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo, kakor tudi glede surovin, delov in komponent, ki se uporabljajo v kmetijske namene, za industrijsko predelavo ali vzdrževanje.

(5)

Da bi se investitorjem nudila dolgoročna perspektiva, gospodarskim subjektom pa omogočila takšna raven industrijske in trgovinske dejavnosti, ki bo stabilizirala gospodarsko in socialno okolje v zadevnih regijah, je ustrezno, da se popolnoma opustijo dajatve skupne carinske tarife za nekatero blago za obdobje 10 let od 1. novembra 2010.

(6)

Da bi se zagotovila korist teh tarifnih ukrepov le gospodarskim subjektom na ozemlju Azorov in Madeire, bi morale biti opustitve pogojene s končno uporabo izdelkov v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) in Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/93 o carinskem zakoniku Skupnosti (5).

(7)

Za zagotovitev učinkovitega delovanja opustitev bi morali organi Azorov in Madeire sprejeti potrebne izvedbene ukrepe ter o tem obvestiti Komisijo.

(8)

Komisiji bi bilo treba dopustiti, da po potrebi sprejme začasne ukrepe za preprečitev kakršnih koli špekulacij, katerih namen bi bila preusmeritev gibanja trgovinskih tokov, dokler Svet o tem gibanju ne sprejme končne odločitve.

(9)

Zaradi sprememb kombinirane nomenklature se narava opustitve dajatev ne sme bistveno spremeniti. Komisijo bi zato bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte za namene nujnih sprememb in tehničnih prilagoditev seznama blaga, za katerega se uporablja opustitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. novembra 2010 do 2. novembra 2020 se v celoti opustijo dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo za uvoz v avtonomni regiji Azorov in Madeire končnega blaga za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo, navedenega v Prilogi I,.

To blago se uporablja v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 2913/92 in Uredbe (EGS) št. 2454/93 za obdobje najmanj 24 mesecev po sprostitvi v prosti promet s strani gospodarskih subjektov, ki imajo sedež v avtonomnih regijah Azorov in Madeire.

Člen 2

Od 1. novembra 2010 do 2. novembra 2020 se v celoti opustijo dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo za uvoz v avtonomni regiji Azorov in Madeire surovin, delov in komponent, ki so navedeni v Prilogi II in ki se uporabljajo v kmetijske namene, za industrijsko predelavo ali vzdrževanje v avtonomnih regijah Azorov in Madeire.

Člen 3

Pristojni organi Azorov in Madeire sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s členoma 1 in 2.

Ti organi o teh ukrepih Komisijo obvestijo pred 30. aprilom 2011.

Člen 4

Opustitev dajatev iz členov 1 in 2 je predmet posebne uporabe v skladu s členoma 21 in 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in kontrol, določenih s členi 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 5

1.   Kadar ima Komisija razlog za domnevo, da je opustitev, določena s to uredbo, povzročila preusmeritev trgovinskih tokov za določeni izdelek, lahko v skladu s postopkom iz člena 11(2) začasno umakne to opustitev za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev. Uvozne dajatve za izdelke, za katere je opustitev začasno umaknjena, se zavarujejo z varščino, sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet v avtonomnih regijah Azorov in Madeire pa je pogojena s pologom take varščine.

2.   Ko Svet na predlog Komisije v 12 mesečnem obdobju odloči, da bi bilo treba opustitev dokončno umakniti, se zneski dajatev, ki so bili zavarovani z varščinami, dokončno poberejo.

3.   Če Svet v obdobju 12 mesecev v skladu z odstavkom 2 ne sprejme dokončne odločitve, se varščine sprostijo.

Člen 6

Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 7 in upoštevajoč pogoje iz členov 8 in 9 po potrebi sprejme take spremembe in tehnične prilagoditve prilog I in II, ki so potrebne kot posledica sprememb kombinirane nomenklature.

Člen 7

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločeno obdobje.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji določenimi v členih 8 in 9.

Člen 8

1.   Pooblastilo iz člena 6 lahko Svet kadar koli prekliče.

2.   Kadar je Svet začel notranji postopek za odločitev o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

1.   Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila.

2.   Če do izteka navedenega roka Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu ali če Svet do tega datuma obvesti Komisijo, da se je odločil, da ne bo nasprotoval, se delegirani akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem naveden.

3.   Če Svet nasprotuje delegiranemu aktu,i akt ne začne veljati. Svet navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 10

Komisija obvesti Evropski parlament o delegiranih aktih, ki jih sprejme Komisija, o kakršnem koli nasprotovanju delegiranim aktom ali o preklicu pooblastila s strani Sveta.

Člen 11

1.   Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 12

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2010, razen členov 6 do 10, ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  Mnenja z dne 1. januarja 2010 in 7. septembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 17. decembra 2009 (UL C 225, 22.9.2010, str. 59).

(3)  UL L 158, 30.6.1993, str. 1.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(5)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA I

Končno blago za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo

Oznaka KN (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Oznake KN, ki se uporabljajo od 1. januarja 2009, sprejete z Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 291, 31.10.2008, str. 1).


PRILOGA II

Surovine, deli in komponente, ki se uporabljajo v kmetijske namene, industrijsko predelavo ali vzdrževanje

Oznaka KN (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Oznake KN, ki se uporabljajo od 1. januarja 2009, sprejete z Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 291, 31.10.2008, str. 1).


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 974/2010

z dne 29. oktobra 2010

o določitvi obrestnih mer, ki se uporabljajo za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje zalog, za obračunsko leto 2011 EKJS

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 884/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi s financiranjem intervencijskih ukrepov za javno skladiščenje s strani Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in knjiženjem postopkov javnega skladiščenja s strani plačilnih agencij držav članic (2) predvideva, da se izdatki za finančne stroške, ki so jih države članice imele pri mobilizaciji sredstev za odkup proizvodov, določijo v skladu s pravili iz Priloge IV k navedeni uredbi.

(2)

V skladu s prvim pododstavkom točke I.1 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 884/2006 se zneski zadevnih finančnih stroškov izračunajo na osnovi enotne obrestne mere za Unijo, ki jo določi Komisija na začetku vsakega obračunskega leta. Ta enotna obrestna mera ustreza povprečju obrestnih mer EURIBOR za trimesečni in dvanajstmesečni terminski tečaj, zabeleženih v šestih mesecih pred obvestilom držav članic, določenim v prvem pododstavku točke I.1 navedene Priloge IV, ponderiranim z eno tretjino oziroma dvema tretjinama. Ta obrestna mera mora biti določena v začetku vsakega obračunskega leta Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS).

(3)

Vendar če je obrestna mera, ki jo sporoči država članica, nižja od enotne obrestne mere, določene za Unijo, se za zadevno državo določi v skladu z drugim pododstavkom točke I.2 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 884/2006 sporočena obrestna mera.

(4)

Če v skladu s tretjim pododstavkom točke I.2 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 884/2006 država članica ne sporoči obrestne mere na obrazcu in do roka, določenega v prvem pododstavku točke I.2 navedene Priloge IV, se šteje, da je obrestna mera te države članice 0 %. Če država članica izjavi, da v referenčnem obdobju ni imela nobenih stroškov obresti, ker v navedenem obdobju ni javno skladiščila kmetijskih proizvodov, za navedeno državo članico velja enotna obrestna mera, ki jo določi Komisija. Luksemburg, Malta in Portugalska so izjavili, da v referenčnem obdobju niso imeli nobenih stroškov obresti, ker v navedenem obdobju niso javno skladiščili kmetijskih proizvodov.

(5)

Glede na sporočila držav članic Komisiji je obrestne mere za obračunsko leto 2011 EKJS treba določiti ob upoštevanju teh različnih elementov.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za izdatke za finančne stroške, ki so jih države članice imele pri mobilizaciji sredstev za odkup intervencijskih proizvodov, nastale v obračunskem letu 2011 Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), se obrestne mere iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 884/2006 ob uporabi člena 4(1)(a) navedene uredbe določijo na:

(a)

0,0 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja na Cipru ter v Estoniji in Litvi;

(b)

0,2 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja v Bolgariji;

(c)

0,3 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja na Švedskem;

(d)

0,4 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja v Nemčiji, na Irskem in na Finskem;

(e)

0,5 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja v Avstriji in Združenem kraljestvu;

(f)

0,6 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja v Italiji;

(g)

0,7 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja v Grčiji;

(h)

1,0 % za posebno obrestno mero, ki se uporablja v Belgiji;

(i)

1,1 % za enotno obrestno mero za Unijo, ki se uporablja v drugih državah članicah.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 35.


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 975/2010

z dne 29. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Śliwka szydłowska (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Poljske za registracijo imena „Śliwka szydłowska“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 42, 19.2.2010, str. 3.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

POLJSKA

Śliwka szydłowska (ZGO)


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 976/2010

z dne 29. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Hessischer Apfelwein (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Nemčije za registracijo imena „Hessischer Apfelwein“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 41, 18.2.2010, str. 13.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.8   Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itd.)

NEMČIJA

Hessischer Apfelwein (ZGO)


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 977/2010

z dne 29. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Obwarzanek krakowski (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Poljske za registracijo imena „Obwarzanek krakowski“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 38, 16.2.2010, str. 8; nemška različica je bila popravljena v UL C 226, 21.8.2010, str. 17.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:

Skupina 2.4   Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki

POLJSKA

Obwarzanek krakowski (ZGO)


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 978/2010

z dne 29. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Image (Longkou Fen Si) (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Kitajske za registracijo imena „

Image

“ (Longkou Fen Si) objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 44, 20.2.2010, str. 18.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:

Skupina 2.7   Testenine

KITAJSKA

Image (Longkou Fen Si) (ZGO)


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 979/2010

z dne 29. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Porc de Franche-Comté (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Francije za registracijo imena „Porc de Franche-Comté“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 38, 16.2.2010, str. 13.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

FRANCIJA

Porc de Franche-Comté (ZGO)


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 980/2010

z dne 28. oktobra 2010

o prepovedi ribolova morskega lista v conah VIIIa in VIIIb s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Sveta (EU) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, (2) so določene kvote za leto 2010.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2010.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolovne dejavnosti za navedeni stalež –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2010 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Št.

33/T&Q

Država članica

Belgija

Stalež

SOL/8AB.

Vrsta

morski list (Solea solea)

Cona

coni VIIIa in VIIIb

Datum

1.9.2010


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/23


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 981/2010

z dne 29. oktobra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 982/2010

z dne 29. oktobra 2010

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. novembra 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. novembra 2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. novembra 2010 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. novembra 2010

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Unijo prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem ali Črnem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.10.2010-28.10.2010

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

210,36

160,02

Cena FOB ZDA

196,36

186,36

166,36

113,41

Premija za Zaliv

18,08

Premija za Velika jezera

22,87

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,89 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

47,56 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


SKLEPI

30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/28


SKLEP SVETA 2010/656/SZVP

z dne 29. oktobra 2010

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. decembra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/852/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (1) zaradi izvedbe ukrepov, ki so bili uvedeni proti Slonokoščeni obali z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: Resolucija VS ZN) 1572 (2004).

(2)

Svet je 23. januarja 2006 sprejel Skupno stališče 2006/30/SZVP (2), s katerim je za obdobje nadaljnjih dvanajst mesecev podaljšal omejevalne ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali, in jih dopolnil z omejevalnimi ukrepi, uvedenimi na podlagi odstavka 6 Resolucije VS ZN 1643 (2005).

(3)

Potem ko so bili omejevalni ukrepi proti Slonokoščeni obali podaljšani z Resolucijo VS ZN 1842 (2008) je Svet 18. novembra 2008 sprejel Skupno stališče 2008/873/SZVP (3) o nadaljnjem podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali, z učinkom od 1. novembra 2008.

(4)

Varnostni svet Združenih narodov je 15. oktobra 2010 sprejel Resolucijo VS ZN 1946 (2010), s katero je podaljšal ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali z Resolucijo VS ZN 1572 (2004) in odstavkom 6 Resolucije VS ZN 1643 (2005), do 30. aprila 2011 in s katero je spremenil omejevalne ukrepe glede orožja.

(5)

Omejevalne ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali bi bilo zato treba podaljšati. Poleg izjem od embarga na orožje, določenih v Resoluciji VS ZN 1946 (2010), je ustrezno, da se omejevalni ukrepi spremenijo zaradi izvzetja druge opreme, ki jo je neodvisno vključila Unija.

(6)

Izvedbeni ukrepi Unije so določeni z Uredbo Sveta (ES) št. 174/2005 z dne 31. januarja 2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali (4), Uredbo Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (5) in Uredbo Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (6)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prepove se prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za vse navedeno, pa tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, v Slonokoščeno obalo s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod zastavo držav članic, ne glede na to, ali je poreklo takega orožja, sorodnega materiala in opreme na ozemlju držav članic.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Slonokoščene obale ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z blagom iz odstavka 1 ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga;

(b)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Slonokoščene obale ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom iz odstavka 1, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga, ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev.

Člen 2

Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobave in tehnično pomoč, namenjene izključno za podporo ali uporabo v operaciji Združenih narodov v Slonokoščeni obali in za francoske sile, ki jo podpirajo;

(b)

naslednje, kot je bilo vnaprej odobreno s strani odbora ustanovljenega na podlagi odstavka 14 Resolucije VS ZN 1572 (2004) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije):

(i)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za humanitarno ali zaščitno uporabo, vključno s tako opremo, namenjeno za operacije za krizno upravljanje Unije, ZN, Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS);

(ii)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno temu, da varnostnim silam Slonokoščene obale omogoči uporabo zgolj ustrezne in sorazmerne sile pri vzdrževanju javnega reda;

(iii)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, povezanih z opremo iz točk (i) in (ii);

(iv)

zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, povezanih z opremo iz točk (i) in (ii);

(c)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz zaščitnih oblačil, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za svojo osebno uporabo v Slonokoščeno obalo začasno izvozi osebje Združenih narodov, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje;

(d)

prodajo ali dobavo v obliki začasnega prenosa ali izvoza v Slonokoščeno obalo za sile države, ki ukrepa v skladu z mednarodnim pravom zgolj in neposredno za lažjo evakuacijo svojih državljanov in tistih, za katere ima konzularno pristojnost v Slonokoščeni obali, po predhodnem uradnem obvestilu Odboru za sankcije;

(e)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala ter tehnično usposabljanje in pomoč, ki so namenjeni izključno za podporo ali uporabo v procesu preoblikovanja obrambnih in varnostnih sil v skladu s pododstavkom (f) odstavka 3 Sporazuma Linas-Marcoussis, po predhodni odobritvi s strani Odbora za sankcije;

(f)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne opreme, ki jo je možno uporabiti za notranjo represijo in ki je namenjena izključno temu, da varnostnim silam Slonokoščene obale omogoči uporabo zgolj ustrezne in sorazmerne sile pri vzdrževanju javnega reda; pa tudi za zagotavljanje financiranja, finančne ali tehnične pomoči in usposabljanja, ki je povezano s tako opremo.

Člen 3

V skladu z Resolucijo VS ZN 1643 (2005) se prepove neposredni ali posredni uvoz vseh surovih diamantov iz Slonokoščene obale v Unijo, ne glede na to, ali izvirajo iz Slonokoščene obale ali ne.

Člen 4

1.   Države članice izvedejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko svojega ozemlja osebam, ki jih določi Odbor za sankcije in ki predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tiste ki preprečujejo izvajanje sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III, in vsem drugim osebam, ki so bile na osnovi ustreznih informacij spoznane za odgovorne za grobe kršitve človekovih pravice in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali, vsem drugim osebam, ki javno spodbujajo sovraštvo in nasilje ter vsem drugim osebam, katere je Odbor za sankcije spoznal za kršitelje ukrepov iz odstavka 7 Resolucije VS ZN 1572 (2004).

Osebe iz prvega pododstavka so navedene v Prilogi.

2.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja, kadar Odbor za sankcije odloči, da:

(a)

je potovanje upravičeno iz nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi dolžnostmi;

(b)

bi taka izjema prispevala k ciljem iz resolucij VS ZN k vzpostavitvi miru in nacionalni spravi v Slonokoščeni obali ter k stabilnosti v regiji.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na ali prehod preko svojega ozemlja osebam, ki jih določi Odbor za sankcije, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe ali subjekti, ki jih določi Odbor za sankcije ali pa so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo ti subjekti ali te osebe ali kakršne koli osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, kakor določi Odbor za sankcije.

Osebe iz prvega pododstavka so navedene v Prilogi.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se ne smejo niti neposredno niti posredno dati na razpolago sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   Države članice lahko dopustijo izjeme od ukrepov iz odstavkov 1 in 2 glede sredstev in gospodarskih virov, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za izdatke povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, ter stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov;

(d)

potrebni za izredne izdatke, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije, ki to odobri;

(e)

predmet zastavne pravice ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te zastavne pravice ali odločbe, pod pogojem, da je zastavna pravica ali odločba nastala oziroma je bila izrečena, preden je Odbor za sankcije zadevno osebo ali subjekt določil, in ni v korist osebe ali subjekta iz tega člena, potem ko je zadevna država članica o tem uradno obvestila Odbor za sankcije.

Izjeme iz točk (a), (b) in (c) odstavka 3 so dopustne, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o svoji nameri, da po potrebi dovoli dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v dveh delovnih dnevih po prejemu takega uradnega obvestila o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za pripise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2004/852/SZVP ali tega sklepa,

pod pogojem, da se za vse take obresti, druge dohodke in plačila še vedno uporablja odstavek 1.

Člen 6

Svet določi seznam iz Priloge in ga spremeni v skladu z določanji bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov ali Odbora za sankcije.

Člen 7

1.   Kadar Varnostni svet ali Odbor za sankcije osebo ali subjekt določi, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo. Svet o svoji odločitvi, vključno z utemeljitvijo uvrstitve, obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni osebi ali subjektu da možnost, da poda pripombe.

2.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet svojo odločitev pregleda in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 8

1.   V Prilogi so navedeni razlogi za določitev zadevnih oseb in subjektov, ki jih predloži Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

2.   Kadar je to mogoče, se v Prilogo vključijo tudi podatki, ki jih predloži Varnostni svet ali Odbor za sankcije in so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa v register, številko vpisa v register in sedež podjetja. V Prilogo se vključi tudi datum določitve osebe ali subjekta s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 9

Skupni stališči 2004/852/SZVP in 2006/30/SZVP se razveljavita.

Člen 10

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Po potrebi se pregleda, spremeni ali razveljavi v skladu z ustreznimi sklepi Varnostnega sveta Združenih narodov.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 368, 15.12.2004, str. 50.

(2)  UL L 19, 24.1.2006, str. 36.

(3)  UL L 308, 19.11.2008, str. 52.

(4)  UL L 29, 2.2.2005, str. 5.

(5)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.

(6)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28.


PRILOGA

Seznam oseb iz členov 4 in 5

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva, številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam ZN

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (tudi Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Datum rojstva: 1.1.1972

Državljanstvo: Slonokoščene obale

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Izdan 10.11.2005, veljaven do 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, izdan 20.12.2002, veljaven do 11.12.2005

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, izdan 24.11.2000, veljaven do 23.11.2003

Kraj rojstva: Guibéroua (Gagnoa) ali Niagbrahio/Guiberoua ali Guiberoua

Naslov, znan leta 2001: Yopougon Selmer, blok P 170; tudi hotel Ivoire

Naslov naveden v potovalnem dokumentu št. C2310421, izdanem v Švici dne 15.11.2005 in veljavnem do 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Vodja COJEP (Mladi patrioti), večkratni javni pozivi k nasilju zoper objekte in osebje Združenih narodov ter tujce; vodenje nasilnih dejanj pouličnih milic in udeležba pri teh dejanjih, med drugim pri pretepanju, posilstvih in izvensodnih pobojih; ustrahovanje Združenih narodov, Mednarodne delovne skupine (IWG), politične opozicije in neodvisnih medijev; sabotaže zoper mednarodne radijske postaje; oviranje delovanja IWG, Operacije Združenih narodov v Slonokoščeni obali (UNOCI), francoskih sil in mirovnega procesa, kot je opredeljen z Resolucijo 1643 (2005).

7. februar 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Datum rojstva: 1.1.1966 ali 20.12.1969

Državljanstvo: Slonokoščene obale

P.: 04 LE 017521, izdan 10. februarja 2005 in veljaven do 10. februarja 2008

Vodja Zveze domoljubov za popolno osvoboditev Slonokoščene obale (UPLTCI). Večkratni javni pozivi k nasilju zoper objekte in osebje Združenih narodov ter tujce; vodenje nasilnih dejanj pouličnih milic in udeležba pri teh dejanjih, vključno s pretepanji, posilstvi in izvensodnimi poboji; oviranje delovanja IWG, UNOCI, francoskih sil in mirovnega procesa, kot je opredeljen z Resolucijo 1643 (2005).

7. februar 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Datum rojstva: 1.1.1968

Državljanstvo: Slonokoščene obale

Kraj rojstva: BOHI, Slonokoščena obala

Številka osebne izkaznice Burkine Faso: 2096927, izdana 17. marca 2005

Potrdilo o državljanstvu Burkine Faso: CNB N.076 (17. februar 2003)

Ime očeta: Yao Koffi FOFIE

Ime matere: Ama Krouama KOSSONOU

Številka osebne izkaznice Slonokoščene obale: 970860100249, izdana 5. avgusta 1997, veljavna do 5. avgusta 2007

Poveljujoči (nad)desetnik „Novih sil“ na območju Korhogo. Sile pod njegovim poveljstvom so v nasprotju s konvencijami o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom novačile otroke vojake, izvajale ugrabitve, prisilno delo, spolno zlorabljanje žensk, samovoljne aretacije in izvensodne poboje; oviranje delovanja IWG, UNOCI, francoskih sil in mirovnega procesa, kot je opredeljen z Resolucijo 1643 (2005).

7. februar 2006


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/33


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. oktobra 2010

o financiranju nujnih ukrepov v zvezi s steklino v severovzhodni Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7379)

(2010/657/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 8(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2009/470/ES določa, da kadar je država članica neposredno ogrožena zaradi pojava ali razvoja ene od bolezni iz Priloge I k navedeni odločbi na ozemlju tretje države ali države članice, se lahko sprejmejo kakršni koli ustrezni ukrepi za reševanje položaja in dodeli finančni prispevek Uniji za ukrepe, za katere se odloči, da so za uspešno delovanje še zlasti potrebni.

(2)

Steklina je živalska bolezen, ki prizadeva predvsem divje in domače mesojede živali ter povzroča resne posledice za javno zdravje. Je ena od bolezni, navedenih v Prilogi I k Odločbi 2009/470/ES.

(3)

Programi, ki jih je Unija sofinancirala v zadnjih letih za oralno imunizacijo divjih mesojedih živali, ki so rezervoar navedene bolezni, so bili zelo uspešni, zato se je v večini držav članic bistveno znižalo število obolenj divjih in domačih živali, ljudje pa za to boleznijo ne obolevajo več.

(4)

Italija se šteje za državo, prosto stekline, od leta 1997. Vendar pa je bil v deželi Furlaniji - Julijski krajini odkrit oktobra 2008 en primer stekline, kateremu je sledilo še osem primerov v isti deželi. Leta 2009 se je silvatična steklina razširila tudi v deželo Benečijo. Do konca leta 2009 je bilo odkritih 35 primerov v Furlaniji - Julijski krajini in 33 primerov v Benečiji.

(5)

Sosednje države članice so zaskrbljene, da njihova območja ogrožajo razmere glede stekline v severovzhodni Italiji.

(6)

Nujni ukrepi so zato potrebni, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni po Italiji, kot tudi širjenje v sosednje države članice, v Avstrijo in Slovenijo, ter okrepi prizadevanja za čim hitrejše izkoreninjenje bolezni.

(7)

Italija je 9. decembra 2009 predložila Komisiji načrt nujnih ukrepov za oralno cepljenje lisic „Program nadzora stekline v deželah severovzhodne Italije – poseben načrt cepljenja lisic“. Načrt se je izkazal za sprejemljivega, zato je primerno, da nekatere ukrepe financira Unija. Finančni prispevek Unije se dodeli za izvajanje načrta.

(8)

Plačilo finančnega prispevka Unije mora temeljiti na uradnem zahtevku za povračilo, ki ga predložijo države članice, in na dokazilnih listinah iz člena 7 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (2).

(9)

Ob upoštevanju nujnosti izvajanja razširjenega načrta cepljenja, da se prepreči širjenje v druge države članice, je upravičeno, da je finančni prispevek Unije na voljo od 9. decembra 2009, ko je bil načrt predložen Komisiji za financiranje.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

„Program nadzora stekline v deželah severovzhodne Italije – poseben načrt cepljenja lisic“ („načrt“), ki ga je Italija predložila 9. decembra 2009, se s tem odobri za obdobje med 9. decembrom 2009 in 31. decembrom 2010.

Člen 2

1.   Unija lahko odobri finančni prispevek za načrt v višini 50 % stroškov, ki jih ima Italija v zvezi z:

(a)

izvajanjem laboratorijskih testov za:

(i)

odkrivanje antigena stekline ali protiteles proti steklini;

(ii)

izolacijo in karakterizacijo virusa stekline;

(iii)

odkrivanje biološkega označevalca;

(iv)

titracijo vab s cepivom;

(b)

nakupom in distribucijo oralnega cepiva in vab ter nakupom paranteralnih cepiv in cepljenjem živine z njimi v okviru načrta.

Vendar pa finančni prispevek Unije za stroške iz točk (a) in (b) ne presega 2 300 000 EUR.

2.   Najvišji znesek stroškov, ki se povrne Italiji za načrt, v povprečju ne presega:

(a)

za serološke teste

8 EUR na test;

(b)

za test ugotavljanja tetraciklina v kosti

8 EUR na test;

(c)

za imunofluorescenčni test (IFT)

12 EUR na test;

(d)

za test polimerazne verižne reakcije (PCR)

10 EUR na test;

(e)

za nakup oralnega cepiva in vab

0,4 EUR na odmerek;

(f)

za nakup paranteralnih cepiv

1 EUR na odmerek;

(g)

za cepljenje živine

1,50 EUR na žival.

3.   Stroški izvajanja laboratorijskih testov iz točke (a) odstavka 1 vključujejo:

(a)

stroške nakupa testnih kompletov, reagentov in vsega potrošnega materiala, uporabljenih pri izvajanju testov;

(b)

stroške za osebje, ki je v celoti ali delno posebej določeno za izvajanje testov;

(c)

največ 7 % administrativnih stroškov celotne vsote stroškov iz točk (a) in (b).

Člen 3

1.   Finančni prispevek Unije za načrt se dodeli pod pogojem, da Italija:

(a)

izvaja načrt v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, vključno s pravili o konkurenci, oddajo javnih naročil in državno pomočjo;

(b)

Komisiji najpozneje do 30. aprila 2011 v skladu s prilogami predloži končno poročilo o tehnični izvedbi načrta, skupaj z dokazili o plačanih stroških in rezultati, doseženimi v obdobju med 9. decembrom 2009 in 31. decembrom 2010.

(c)

učinkovito izvede načrt;

2.   Če Italija ne izpolni pogojev iz odstavka 1, Komisija ob upoštevanju narave in resnosti neskladnosti in finančne izgube, ki jo ima Unija, zmanjša finančni prispevek Unije.

Člen 4

Ta sklep se uporablja od 9. decembra 2009.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 28. oktobra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.


PRILOGA I

Tehnično poročilo iz člena 3(1)(b) vključuje vsaj naslednje:

A.   Cepljenje

I.

Obdobje poročanja

II.

Število razdeljenih vab s cepivom proti steklini

III.

Število cepljene živine in čred po deželah

IV.

Število z letalom razdeljenih vab

V.

Število ročno razdeljenih vab

VI.

Zemljevide, ki kažejo pokritost ozemlja z vabami in črtami, po katerih so bile vabe razdeljene (z letali in ročno).

B.   Spremljanje

 

Virološki testi

Serološki testi

Določanje označevalcev za tetraciklin

Dežela

Vrsta

Vrsta testa

Število testiranih živali

Pozitivni

Vrsta testa

Število testiranih živali

Pozitivni (meja določanja: … IU/ml)

Vrsta testa

Število testiranih živali

Pozitiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Tehnična ocena položaja in težave


PRILOGA II

Finančno poročilo iz člena 3(1)(b) vključuje vsaj naslednje:

Ukrepe, upravičene do sofinanciranja

Laboratorijski testi

Dežela

Vrsta testov

Število testiranih živali

Število izvedenih testov

Stroški izvedenih testov

(v EUR)

Odkrivanje antigena stekline

IFT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

drugo (prosimo, navedite)

 

 

 

Odkrivanje protiteles proti steklini

nevtralizacija virusa

 

 

 

drugo (prosimo, navedite)

 

 

 

Karakterizacija virusa stekline

določanje zaporedja

 

 

 

drugo (prosimo, navedite)

 

 

 

Biološki označevalec

 

 

 

 

Titracija vab s cepivom

 

 

 

 

Skupaj

 

0

0

0,00

Cepiva in vabe

Dežela

Vrsta testov

Število živali

Število odmerkov cepiva in vab

Stroški nakupa in razdeljevanja/upravljanja

(v EUR)

Oralno cepivo

nakup

 

 

 

razdeljevanje

 

 

 

Parenteralno cepivo

nakup

 

 

 

upravljanje

 

 

 

Skupaj

 

0

0

0,00

Potrjujem, da:

so ti odhodki realni, natančno evidentirani in upravičeni v skladu z določbami iz Sklepa Komisije 2010/657/EU,

so vsa dokazila za izdatke na voljo za pregled, da se upraviči višina stroškov nadomestila za živali,

za ta program ni bil zahtevan noben drug prispevek Unije, vsi prihodki iz dejanj v okviru programa pa se predložijo Komisiji,

program je bil izveden v skladu z ustreznimi določbami iz zakonodaje Skupnosti, zlasti s predpisi o konkurenci, oddaji javnih naročil in državni pomoči,

uporabljajo se postopki za nadzor, zlasti da se preveri natančnost predloženih zneskov, da se preprečijo, ugotovijo in odpravijo nepravilnosti in preprečijo goljufije.

 

Datum: …

 

Ime in podpis operativnega direktorja: …


30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/37


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 26. oktobra 2010

o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv Evropske centralne banke po uvedbi eura v Estoniji

(ECB/2010/18)

(2010/658/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 19.1 in prve alinee člena 46.2 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke (ECB/2003/9) z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (3),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (4) ter zlasti njenih členov 5(1) in 6(4),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke (ECB/2008/32) z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejetje eura v Estoniji 1. januarja 2011 pomeni, da bodo od tega datuma kreditne institucije in podružnice kreditnih institucij v Estoniji obvezniki za obvezne rezerve.

(2)

Vključitev teh subjektov v Eurosistemov sistem obveznih rezerv zahteva sprejetje prehodnih določb za zagotovitev nemotene vključitve brez ustvarjanja nesorazmernega bremena za kreditne institucije v državah članicah, katerih valuta je euro, vključno z Estonijo.

(3)

Člen 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke določa, da ECB ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbira potrebne statistične informacije od pristojnih nacionalnih organov ali neposredno od gospodarskih subjektov tudi za zagotovitev pravočasne priprave države članice na sprejetje eura na področju statistike –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu imajo pojmi „institucija“, „obvezne rezerve“, „obdobje izpolnjevanja“ in „osnova za obvezne rezerve“ enak pomen kot v Uredbi (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 2

Prehodne določbe za institucije v Estoniji

1.   Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) bo za institucije v Estoniji prehodno obdobje izpolnjevanja potekalo od 1. do 18. januarja 2011.

2.   Osnova za obvezne rezerve bo za prehodno obdobje izpolnjevanja za vsako institucijo v Estoniji opredeljena glede na elemente njene bilance stanja na 31. oktober 2010. Institucije v Estoniji bodo sporočile svojo osnovo za obvezne rezerve centralni banki Eesti Pank v skladu z okvirom ECB za poročanje denarne in bančne statistike, kakor je določen v Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32). Institucije v Estoniji, za katere velja odstopanje po členu 8(1) in (4) Uredbe (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32), bodo izračunale osnovo za obvezne rezerve za prehodno obdobje izpolnjevanja na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2010.

3.   Za prehodno obdobje izpolnjevanja bo obvezne rezerve posamezne institucije v Estoniji izračunala bodisi ta institucija bodisi centralna banka Eesti Pank. Stran, ki bo izračunala obvezne rezerve, bo izračun predložila drugi strani in ji dala na voljo dovolj časa, da ga bo slednja lahko preverila in predlagala popravke. Izračunane obvezne rezerve, vključno z morebitnimi popravki, bosta obe strani potrdili najpozneje 7. decembra 2010. Če stran, ki je bila obveščena o izračunu, ne bo potrdila zneska obveznih rezerv do 7. decembra 2010, se bo štelo, da priznava, da se izračunani znesek uporabi za prehodno obdobje izpolnjevanja.

4.   Določbe člena 3(2) do (4) se smiselno uporabljajo za institucije v Estoniji, tako da lahko te institucije za svoja začetna obdobja izpolnjevanja iz svoje osnove za obvezne rezerve izključijo vse obveznosti do institucij v Estoniji, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 3

Prehodne določbe za institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro

1.   Obstoj prehodnega obdobja izpolnjevanja za institucije v Estoniji ne bo vplival na obdobje izpolnjevanja, ki velja za institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, na podlagi člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, se lahko odločijo, da bodo iz svoje osnove za obvezne rezerve za obdobji izpolnjevanja od 8. decembra 2010 do 18. januarja 2011 in od 19. januarja do 8. februarja 2011 izključile vse obveznosti do institucij v Estoniji, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, ki želijo izključiti obveznosti do institucij v Estoniji, bodo za obdobji izpolnjevanja od 8. decembra 2010 do 18. januarja 2011 in od 19. januarja do 8. februarja 2011 izračunale svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 31. oktober oziroma 30. november 2010 in sporočile statistične informacije v skladu z Delom 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32), v katerih bodo institucije v Estoniji že prikazane kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne bo vplivalo na obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ti obdobji v skladu s Tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32), v kateri bodo institucije v Estoniji še vedno prikazane kot banke v kategoriji „Ostali svet“.

Tabele je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32).

4.   Za obdobja izpolnjevanja, ki se začnejo v decembru 2010 ter januarju in februarju 2011, bodo institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, za katere velja odstopanje po členu 8(1) in (4) Uredbe (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32) in ki želijo izključiti obveznosti do institucij v Estoniji, izračunale svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2010 in sporočile statistične informacije v skladu z Delom 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32), v katerih bodo institucije v Estoniji že prikazane kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne bo vplivalo na obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ta obdobja v skladu s Tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32), v kateri bodo institucije v Estoniji še vedno prikazane kot banke v kategoriji „Ostali svet“.

Statistične informacije je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32).

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta sklep je naslovljen na centralno banko Eesti Pank, institucije v Estoniji in institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro.

2.   Ta sklep začne veljati 1. novembra 2010.

3.   Če ta sklep ne vsebuje posebnih določb, se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) in (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32).

V Frankfurtu na Majni, 26. oktobra 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

(2)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(3)  UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

(4)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(5)  UL L 15, 20.1.2009, str. 14.