ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.283.slv

Uradni list

Evropske unije

L 283

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
29. oktober 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES ( 1 )

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2010/652/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 11. marca 2010 o podpisu Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije in o njegovi začasni uporabi

11

Sporazum o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije

12

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 970/2010 z dne 28. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Lapin Poron kuivaliha (ZOP))

21

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 971/2010 z dne 28. oktobra 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Vastedda della valle del Belìce (ZOP))

23

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 972/2010 z dne 28. oktobra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

25

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/70/EU z dne 28. oktobra 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom prenehanja veljavnosti vključitve aktivne snovi karbendazim v Prilogo I ( 1 )

27

 

 

SKLEPI

 

 

2010/653/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 21. oktobra 2010 o spremembi Priloge II k Odločbi 2009/861/ES o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7153)  ( 1 )

28

 

 

2010/654/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 27. oktobra 2010 o spremembi Odločbe 2009/852/ES v zvezi s seznamom nekaterih obratov za predelavo mleka v Romuniji, za katere veljajo nekateri prehodni ukrepi (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7258)  ( 1 )

34

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Komisije 2010/651/EU z dne 26. oktobra 2010 o spremembi sklepa 2010/89/EU v zvezi z obrati za meso, ribiške proizvode in jajčne proizvode ter s hladilnicami v Romuniji, za katere veljajo prehodni ukrepi glede nekaterih strukturnih zahtev (UL L 282, 28.10.2010)

40

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2010/65/EU

z dne 20. oktobra 2010

o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih (4), določa, da morajo države članice sprejeti nekatere standardizirane obrazce (obrazci FAL) za olajšanje prometa, kakor so določeni v Konvenciji Mednarodne pomorske organizacije (IMO) o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu (konvencija FAL), sprejeti 9. aprila 1965, kakor je bila spremenjena.

(2)

Za olajšanje pomorskega prevoza in zmanjšanje upravne obremenitve ladijskih družb bi bilo treba v največji možni meri poenostaviti in uskladiti formalnosti poročanja, ki jih določajo pravni akti Unije in držav članic. Vendar ta direktiva ne bi smela posegati v naravo in vsebino zahtevanih informacij in ne bi smela uvajati dodatnih zahtev poročanja za ladje, za katere v skladu z zakonodajo, ki se uporablja v državah članicah, ta obveznost še ne velja. Obravnavati bi morala samo načine za poenostavitev in uskladitev postopkov obveščanja ter za učinkovitejše zbiranje informacij.

(3)

Prenos podatkov, ki priplujejo v pristanišča in/ali izplujejo iz njih zahtevajo na podlagi Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (5), Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (6), Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (7), Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (prenovitev) (8) ter po potrebi Mednarodnega kodeksa o prevozu nevarnega blaga po morju, sprejetega leta 1965, z njegovimi spremembami, ki so bile sprejete in so začele veljati, se nanaša na informacije, ki se zahtevajo z obrazci FAL. Kadar navedene informacije ustrezajo zahtevam iz navedenih pravnih aktov, bi se obrazci FAL morali sprejeti, ker jih vsebujejo.

(4)

Če se želi zagotoviti poenostavitev, morajo pravni akti Unije glede na svetovno razsežnost pomorskega prometa upoštevati zahteve IMO.

(5)

Države članice bi morale poglobiti sodelovanje med pristojnimi organi, kot so carinski organi ter organi za nadzor meja, javno zdravje in promet, da bi omogočili nadaljnje poenostavljanje in usklajevanje formalnosti poročanja znotraj Unije ter čim bolj učinkovito uporabili elektronski prenos podatkov in sisteme izmenjave informacij, da bi kolikor je to mogoče sočasno odpravili ovire v pomorskem prometu in vzpostavili evropski prostor za pomorski prevoz brez meja.

(6)

Za oceno učinkovitosti političnih ukrepov za lajšanje pomorskega prometa v Uniji in potrebe po njih bi morali biti na voljo podrobni statistični podatki, pri čemer bi bilo treba zagotoviti, da se s tem ne ustvarijo nepotrebne dodatne zahteve v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov s strani držav članic, in da se v celoti izkoristijo zmogljivosti Eurostata. Za namene te direktive bi bilo pomembno zbrati ustrezne podatke o prometu ladij znotraj Unije in/ali o ladjah, ki imajo postanek v pristaniščih tretjih držav ali v prostih conah.

(7)

V skladu s ciljem sporočila Komisije z dne 21. januarja 2009 z naslovom „Sporočilo in akcijski načrt o vzpostavitvi evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja“ bi bilo treba ladijskim podjetjem zagotoviti enostavnejše uživanje prednosti, ki izhajajo iz statusa „pooblaščene redne službe za pomorski prevoz“.

(8)

Elektronska sredstva za pošiljanje podatkov bi se morala čim prej, najpozneje pa 1. junija 2015, splošno uporabljati za vse formalnosti poročanja, če je to izvedljivo, pa bi se morali pri tem opreti na mednarodne standarde, ki jih je oblikovala konvencija FAL. Za poenostavitev in pospešitev prenosa potencialno zelo velike količine informacij bi bilo treba za formalnosti poročanja uporabiti elektronsko obliko, če je to izvedljivo. Znotraj Unije bi moralo biti posredovanje informacij na obrazcih FAL v papirni obliki le izjema, ki bi jo bilo treba odobriti le za omejeno obdobje. Države članice se spodbuja, naj uporabijo upravna sredstva, vključno z ekonomskimi spodbudami, da pospešijo uporabo elektronskih oblik. Zaradi navedenih razlogov bi morale tudi izmenjave informacij med pristojnimi organi držav članic potekati v elektronski obliki. Da bi to omogočili, bi morali biti elektronski sistemi čim bolj in kolikor se da tehnično interoperabilni do istega roka, da se zagotovi nemoteno delovanje evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja.

(9)

Vsi, ki sodelujejo v trgovini in prometu, bi morali imeti možnost, da za izpolnitev formalnosti poročanja vložijo vse standardizirane informacije in dokumente prek elektronskega enotnega okenca. Treba bi bilo zagotoviti, da se posamezni podatki predložijo samo enkrat.

(10)

Sistemi SafeSeaNet, vzpostavljeni na nacionalni ravni in na ravni Unije, bi morali olajšati sprejem, izmenjavo in razširjanje informacij med informacijskimi sistemi držav članic o pomorskih dejavnostih. Za olajšanje pomorskega prometa in zmanjšanje upravne obremenitve pomorskega prevoza bi moral biti sistem SafeSeaNet interoperabilen z drugimi sistemi Unije za formalnosti poročanja. Sistem SafeSeaNet bi bilo treba uporabljati za dodatno izmenjavo informacij za olajševanje pomorskega prevoza. V sistem SafeSeaNet naj ne bi bilo treba vnašati formalnosti poročanja, ki imajo izključno nacionalne namene.

(11)

Pri sprejemanju novih ukrepov Unije bi bilo treba zagotoviti, da lahko države članice ohranijo elektronski prenos podatkov in jim ni treba uporabljati papirne oblike.

(12)

Celotno korist elektronskega prenosa podatkov je mogoče doseči le z neovirano in učinkovito komunikacijo med omrežjem SafeSeaNet, e-carinami in elektronskimi sistemi za vnos ali pridobivanje podatkov. Za zmanjšanje upravnih bremen bi se bilo treba najprej opreti na veljavne standarde.

(13)

Obrazci FAL se redno posodabljajo. Ta direktiva bi zato morala navajati veljavno različico teh obrazcev. Vse informacije, ki jih zahteva zakonodaja držav članic in presegajo zahteve konvencije FAL, bi bilo treba sporočiti v obliki, ki bo pripravljena na podlagi standardov konvencije FAL.

(14)

Ta direktiva ne bi smela vplivati na Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (9), Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (10), Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (11) ali na nacionalno zakonodajo na področju nadzora meja za tiste države članice, ki ne uporabljajo schengenskega pravnega reda za nadzor meja, in Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (12).

(15)

Da bi elektronski prenos informacij postal standarden in zaradi olajševanja pomorskega prometa, bi morale države članice razširiti uporabo elektronskih sredstev prenosa podatkov v skladu z ustreznim časovnim razporedom, v sodelovanju s Komisijo pa bi morale razpravljati o možnosti uskladitve uporabe elektronskih sredstev za prenos podatkov. V ta namen bi bilo treba razmisliti o delu usmerjevalne skupine na visoki ravni za sistem SafeSeaNet glede časovnega načrta SafeSeaNet, ko bo sprejet, in o konkretnih zahtevah po financiranju ter ustrezni dodelitvi finančnih sredstev Unije za razvoj elektronskega prenosa podatkov.

(16)

Obveznosti pošiljanja informacij iz obrazcev FAL bi bilo treba oprostiti ladje, ki plujejo med pristanišči, ki so na carinskem ozemlju Unije, kadar te ladje ne prihajajo iz pristanišča, ki je izven tega ozemlja, in v takem pristanišču nimajo postanka oziroma niso vanj namenjena, ali iz proste cone nadzornega tipa I v smislu carinske zakonodaje, ne glede na veljavne pravne akte Unije in informacije, ki jih države članice lahko zahtevajo za varstvo notranjega reda in varnosti ter izvrševanje zakonodaje s področja carine, davkov, priseljevanja, okolja ali zdravja.

(17)

Oprostitve iz upravnih postopkov bi bilo treba omogočiti tudi na podlagi tovora ladje in ne samo na podlagi ciljnega in/ali odhodnega pristanišča. Tak ukrep je nujen zato, da se zagotovi zmanjšanje dodatnih formalnosti za ladje, ki imajo postanek v pristanišču v tretji državi ali v prosti coni. Komisija bi morala preučiti to vprašanje v okviru poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive.

(18)

Treba bi bilo uvesti nov začasni obrazec, da se uskladijo informacije, zahtevane v predhodni izjavi o zaščitnih ukrepih, ki jo določa Uredba (ES) št. 725/2004.

(19)

Zahteve po uporabi nacionalnih jezikov so pogosto ovira za razvoj omrežja plovnih poti. Države članice bi si morale na vsak način prizadevati olajšati pisno in ustno komunikacijo v pomorskem prometu med državami članicami, v skladu z mednarodno prakso, z namenom najti skupna komunikacijska sredstva.

(20)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s Prilogo k tej direktivi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(21)

Različni pravni akti Unije, ki zahtevajo na primer formalnosti sporočanja pred vplutjem v pristanišča, kot je Direktiva 2009/16/ES, lahko naložijo različne roke za izpolnitev teh formalnosti predhodnega sporočanja. Komisija bi morala v okviru poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive, ki naj bi, če je to ustrezno, vseboval zakonodajni predlog, preučiti možnost skrajšanja in uskladitve teh rokov, pri tem pa bi morala izkoristiti sedanji napredek pri elektronski obdelavi podatkov.

(22)

V okviru poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive bi morala Komisija preučiti, v kolikšni meri bi bilo treba namen te direktive, tj. poenostavitev upravnih postopkov za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic ali izplujejo iz njih, razširiti na zaledje teh pristanišč, zlasti na rečni promet, s ciljem zagotoviti hitrejši in bolj tekoči pomorski promet v notranjosti in trajno rešitev zasičenosti v pristaniščih in okrog njih.

(23)

Ker ciljev te direktive, zlasti usklajenega olajšanja pomorskega prevoza po Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se te cilje zaradi obsega in učinkov ukrepov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(24)

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije ta prenos ni obvezen, če je zaradi geografskih značilnosti nesmotrn. Zaradi tega zahteve iz te direktive niso zavezujoče za države članice, ki nimajo pristanišč, kjer bi lahko ladje iz področja uporabe te direktive imele postanek.

(25)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, pomagajo doseči cilje lizbonske agende.

(26)

Dostop do sistema SafeSeaNet in drugih elektronskih sistemov bi bilo treba urediti, da se zaščitijo poslovni in zaupni podatki, in bi moral biti omogočen brez poseganja v zakonodajo o varstvu poslovnih podatkov ter, glede osebnih podatkov, brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (13) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (14). Države članice ter institucije in organi Unije bi morali nameniti posebno pozornost potrebi po varovanju trgovskih in zaupnih podatkov z ustreznimi sistemi za nadzor dostopa.

(27)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (15) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(28)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Direktivo 2002/6/ES nadomestiti s to direktivo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Namen te direktive je poenostaviti in uskladiti upravne postopke, ki se uporabljajo pri pomorskem prevozu, s standardizacijo uporabe elektronskega pošiljanja informacij in racionalizacijo formalnosti poročanja.

2.   Ta direktiva se uporablja za formalnosti poročanja, ki se uporabljajo za pomorski promet za ladje, ki vplujejo v pristanišča v državah članicah, in ladje, ki iz njih izplujejo.

3.   Ta direktiva se ne uporablja za ladje, ki so oproščene formalnosti poročanja.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„formalnosti poročanja“ pomeni informacije, navedene v Prilogi, ki se morajo, v skladu z veljavno zakonodajo države članice, zagotoviti v upravne in postopkovne namene, ko ladja pripluje v pristanišče te države članice ali izpluje iz njega;

(b)

„konvencija FAL“ pomeni Konvencijo IMO o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu, sprejeto 9. aprila 1965, kakor je bila spremenjena;

(c)

„obrazci FAL“ pomeni standardizirane obrazce, kakor jih predvideva konvencija FAL;

(d)

„ladja“ pomeni kakršno koli plovilo ali morsko plovilo;

(e)

„SafeSeaNet“ pomeni sistem Unije za izmenjavo pomorskih informacij, kakor je opredeljen v Direktivi 2002/59/ES;

(f)

„elektronski prenos podatkov“ pomeni postopek prenosa digitalno kodiranih podatkov z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo.

Člen 3

Uskladitev in koordinacija formalnosti poročanja

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe za zagotovitev, da se v tej državi članici formalnosti poročanja zahtevajo usklajeno in koordinirano.

2.   Komisija v sodelovanju z državami članicami oblikuje mehanizme za uskladitev in koordinacijo formalnosti poročanja v okviru Unije.

Člen 4

Sporočilo pred vplutjem v pristanišča

Ob upoštevanju posebnih določb o sporočanju, določenih v veljavnih pravnih aktih Unije ali v skladu z mednarodnopravnimi instrumenti, ki veljajo za pomorski promet in so zavezujoči za države članice, vključno z določbami o nadzoru oseb in blaga, države članice zagotovijo, da poveljnik ali katera koli druga oseba, ki jo je ladjar ustrezno pooblastil, pred vplutjem v pristanišče države članice sporoči informacije, ki jih zahtevajo formalnosti poročanja, pristojnemu organu, ki ga je določila ta država članica:

(a)

najmanj 24 ur vnaprej; ali

(b)

najpozneje v času, ko ladja izpluje iz prejšnjega pristanišča, če je čas potovanja krajši od 24 ur; ali

(c)

takoj ko so te informacije na voljo, če pristanišče postanka ni znano ali je spremenjeno med plovbo.

Člen 5

Elektronski prenos podatkov

1.   Države članice sprejmejo izpolnjevanje formalnosti poročanja v elektronski obliki in njihovo posredovanje prek enotnega okenca v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje do 1. junija 2015.

To enotno okence, ki povezuje SafeSeaNet, e-carine in druge elektronske sisteme, je točka, kjer se v skladu s to direktivo vsi podatki poročajo le enkrat in se posredujejo različnim pristojnim organom ter državam članicam.

2.   Brez poseganja v ustrezno obliko, določeno v konvenciji FAL, mora biti oblika iz odstavka 1 skladna s členom 6.

3.   Kadar pravni akti Unije zahtevajo formalnosti poročanja in v obsegu, potrebnem za dobro delovanje enotnega okenca, ustanovljenega na podlagi odstavka 1, morajo biti elektronski sistemi iz odstavka 1 interoperabilni, dostopni in združljivi s sistemom SafeSeaNet, vzpostavljenim v skladu z Direktivo 2002/59/ES, in, kadar je to potrebno, z informacijskimi sistemi, predvidenimi v Odločbi št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (16).

4.   Brez poseganja v posebne določbe o carini in mejnem nadzoru, ki jih določata Uredba (EGS) št. 2913/92 in Uredba (ES) št. 562/2006, se države članice posvetujejo z gospodarskimi operaterji in obvestijo Komisijo o napredku, doseženem v skladu z modalitetami, predvidenimi v Odločbi št. 70/2008/ES.

Člen 6

Izmenjava informacij

1.   Države članice zagotovijo, da se informacije, prejete v skladu s formalnostmi poročanja iz pravnega akta Unije, vnesejo v njihove nacionalne sisteme SafeSeaNet in ustrezne dele takih informacij dajo na voljo prek sistema SafeSeaNet tudi drugim državam članicam. Razen če država članica ne določi drugače, se to ne uporablja za informacije, prejete v skladu z Uredbo (EGS) št. 2913/92, Uredbo (EGS) št. 2454/93, Uredbo (ES) št. 562/2006 in Uredbo (ES) št. 450/2008.

2.   Države članice zagotovijo, da se dostop do informacij, prejetih v skladu z odstavkom 1, na zahtevo omogoči ustreznim nacionalnim organom.

3.   Osnovna digitalna oblika sporočil, ki se uporablja v nacionalnih sistemih SafeSeaNet v skladu z odstavkom 1, se določi v skladu s členom 22a Direktive 2002/59/ES.

4.   Države članice lahko nudijo ustrezen dostop do informacij iz odstavka 1 bodisi prek enega nacionalnega okenca po sistemu elektronske izmenjave podatkov bodisi prek nacionalnih sistemov SafeSeaNet.

Člen 7

Podatki na obrazcih FAL

Države članice sprejmejo obrazce FAL za izpolnitev formalnosti poročanja. Države članice lahko dopustijo, da se zahtevane informacije v skladu s pravnim aktom Unije predložijo v papirni obliki, vendar samo do 1. junija 2015.

Člen 8

Zaupnost

1.   Države članice v skladu z veljavnimi pravnimi akti Unije ali nacionalno zakonodajo sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti poslovnih in drugih zaupnih informacij, izmenjanih v skladu s to direktivo.

2.   Države članice zagotovijo zlasti varstvo poslovnih podatkov, zbranih na podlagi te direktive. V zvezi z osebnimi podatki države članice zagotovijo skladnost z Direktivo 95/46/ES. Institucije in organi Unije zagotovijo skladnost z Uredbo (ES) št. 45/2001/ES.

Člen 9

Oprostitve

Države članice zagotovijo, da so ladje, na katere se nanaša Direktiva 2002/59/ES in ki plujejo med pristanišči, ki so na carinskem območju Unije, pri čemer ne prihajajo iz pristanišča, ki je izven navedenega ozemlja ali proste cone, za katero veljajo načini nadzora tipa I v smislu carinske zakonodaje, in nimajo v takem pristanišču postanka ter niso v tako pristanišče namenjene, oproščene pošiljanja informacij iz obrazca FAL, brez poseganja v veljavne pravne akte Unije in možnost, da lahko države članice zahtevajo informacije iz obrazcev FAL iz točk 1 do 6 dela B Priloge k tej direktivi, ki so potrebne za varstvo notranjega reda in varnosti ter za izvrševanje zakonodaje s področja carine, davkov, priseljevanja, okolja ali zdravja.

Člen 10

Postopek za spremembo

1.   Komisija lahko kar zadeva Prilogo k tej direktivi sprejme delegirane akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s čimer zagotovi upoštevanje vseh zadevnih sprememb, ki jih v obrazce FAL uvede IMO. Te spremembe ne smejo imeti za posledico širitev področja uporabe te direktive.

2.   Za delegirane akte iz tega člena se uporabljajo postopki iz členov 11, 12 in 13.

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let z začetkom 18. novembra 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 12.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 12 in 13.

Člen 12

Preklic pooblastila

1.   Pooblastilo iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.   Če do izteka začetnega dvomesečnega roka oziroma, če je primerno, podaljšanega roka, niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom začetnega dvomesečnega roka oziroma, če je primerno, podaljšanega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.   Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 14

Prenos

1.   Države članice do 19. maja 2012 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj posredujejo besedilo navedenih predpisov.

Države članice te predpise uporabljajo od 19. maja 2012.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih določb predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 15

Poročilo

Komisija do 19. novembra 2013 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive, vključno o:

(a)

možnostih za razširitev poenostavitve, ki jo uvaja ta direktiva, na celinske plovne poti;

(b)

združljivosti rečnih informacijskih storitev s procesom elektronskega prenosa informacij iz te direktive;

(c)

napredku pri usklajevanju in koordinaciji formalnosti poročanja, doseženem v skladu s členom 3;

(d)

izvedljivosti izogibanja formalnostim ali njihovemu poenostavljanju za ladje, ki imajo postanek v pristanišču v tretji državi ali v prosti coni;

(e)

razpoložljivih podatkih o prometu/gibanju ladij znotraj Unije in/ali postankih v pristaniščih tretjih držav ali v prostih conah.

To poročilo po potrebi spremlja zakonodajni predlog.

Člen 16

Razveljavitev Direktive 2002/6/ES

Direktiva 2002/6/ES se razveljavi z dnem 19. majem 2012. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo.

Člen 17

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 20. oktobra 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  UL C 128, 18.5.2010, str. 131.

(2)  UL C 211, 4.9.2009, str. 65.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 12. oktobra 2010.

(4)  UL L 67, 9.3.2002, str. 31.

(5)  UL L 332, 28.12.2000, str. 81.

(6)  UL L 208, 5.8.2002, str. 10.

(7)  UL L 129, 29.4.2004, str. 6.

(8)  UL L 131, 28.5.2009, str. 57.

(9)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(10)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(11)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

(12)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

(13)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(14)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(15)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(16)  UL L 23, 26.1.2008, str. 21.


PRILOGA

SEZNAM FORMALNOSTI POROČANJA IZ TE DIREKTIVE

A.   Formalnosti poročanja, ki izhajajo iz pravnih aktov Unije

Ta kategorija formalnosti poročanja vključuje informacije, ki se zagotovijo v skladu z naslednjimi določbami:

1.

Sporočanje za ladje, ki vplujejo ali izplujejo iz pristanišč držav članic

Člen 4 Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L 208, 5.8.2002, str. 10).

2.

Mejna kontrola oseb

Člen 7 Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1).

3.

Obveščanje o nevarnem blagu ali blagu, ki onesnažuje okolje, ki se prevaža na ladji

Člen 13 Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet.

4.

Obveščanje o odpadkih in ostankih

Člen 6 Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81).

5.

Sporočanje informacij o zaščiti

Člen 6 Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L 129, 29.4.2004, str. 6).

Do sprejetja usklajenega obrazca na mednarodni ravni se za posredovanje informacij iz člena 6 Uredbe (ES) št. 725/2004 uporablja obrazec iz Dodatka k tej prilogi. Obrazec se lahko posreduje v elektronski obliki.

6.

Skupna deklaracija o vnosu

Člen 36a Uredbe Sveta (EGS) 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1) in člen 87 Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (UL L 145, 4.6.2008, str. 1).

B.   Obrazci FAL in formalnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pravnih instrumentov

Ta kategorija formalnosti poročanja vključuje informacije, ki se zagotovijo v skladu s konvencijo FAL in drugimi ustreznimi mednarodnimi pravnimi instrumenti.

1.

Obrazec FAL 1: splošna izjava

2.

Obrazec FAL 2: izjava o tovoru

3.

Obrazec FAL 3: izjava o ladijskih zalogah

4.

Obrazec FAL 4: izjava o osebnih predmetih članov posadke

5.

Obrazec FAL 5: seznam članov posadke

6.

Obrazec FAL 6: seznam potnikov

7.

Obrazec FAL 7: nevarno blago

8.

Pomorska zdravstvena izjava

C.   Vsa ustrezna nacionalna zakonodaja

Države članice lahko v to kategorijo vključijo informacije, ki se zagotovijo v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. Takšne informacije se pošljejo elektronsko.

Dodatek

OBRAZEC O INFORMACIJAH O ZAŠČITI PRED PRIHODOM ZA VSE LADJE PRED VSTOPOM V PRISTANIŠČE DRŽAVE ČLANICE EU

(pravilo 9 poglavja XI-2 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974 in člen 6(3) uredbe (ES) št. 725/2004)

Značilnosti ladje in kontaktni podatki

Številka IMO

 

Ime ladje

 

Pristanišče vpisa

 

Država zastave

 

Vrsta ladje

 

Klicni znak

 

Bruto tonaža

 

Klicne številke Inmarsat (če so na voljo)

 

Ime družbe in njena identifikacijska številka

 

Ime častnika za zaščito družbe in podatki za vzpostavitev stika 24 ur na dan

 

Pristanišče prihoda

 

Pristaniška naprava prihoda (če je znana)

 

Informacije o pristanišču in pristaniški napravi

Datum in ura dneva predvidenega prihoda ladje v pristanišče (ETA)

 

Glavni namen postanka

 

Informacije, ki se zahtevajo v pravilu 9.2.1 poglavja XI-2 SOLAS

Ali ima ladja veljavno mednarodno spričevalo o zaščiti ladje (ISSC)?

DA

ISSC

NE – zakaj ne?

Izdal ga je (ime uprave ali priznane organizacije za izvajanje zaščitnih ukrepov)

Datum poteka (dd/mm/llll)

Ali je na ladji potrjen varnostni načrt ladje?

DA

NE

Stopnja zaščite, ki je trenutno vzpostavljena na ladji?

Stopnja zaščite 1

Stopnja zaščite 2

Stopnja zaščite 3

Položaj ladje v času tega poročila

 

Navedite zadnjih deset postankov pri pristaniških napravah, v kronološkem vrstnem redu (najprej zadnji opravljeni postanek):

Št.

Od (dd/mm/llll)

Do (dd/mm/llll)

Pristanišče

Država

UN/LOCODE

(če je na voljo)

Pristaniška naprava

Stopnja zaščite

1

 

 

 

 

 

 

SL =

2

 

 

 

 

 

 

SL =

3

 

 

 

 

 

 

SL =

4

 

 

 

 

 

 

SL =

5

 

 

 

 

 

 

SL =

6

 

 

 

 

 

 

SL =

7

 

 

 

 

 

 

SL =

8

 

 

 

 

 

 

SL =

9

 

 

 

 

 

 

SL =

10

 

 

 

 

 

 

SL =

Ali je ladja izvedla katere koli posebne ali dodatne zaščitne ukrepe, razen tistih v odobrenem varnostnem načrtu ladje?

Če je odgovor DA, navedite spodaj posebne ali dodatne zaščitne ukrepe, ki jih je izvedla ladja.

DA

NE

Št.

(enako kot zgoraj)

Posebni ali dodatni zaščitni ukrepi, ki jih je izvedla ladja

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Navedite dejavnosti ladja-ladja v kronološkem vrstnem redu (najprej najbolj nedavne), ki so bile izvedene med zadnjimi desetimi postanki pri pristaniških napravah, navedenih zgoraj. Po potrebi razširite tabelo spodaj ali nadaljujte na posebni strani – vnesite vse dejavnosti ladja-ladja:

Ali so se ladijski postopki za zaščito, opisani v odobrenem varnostnem načrtu ladje, izvajali med vsako od teh dejavnosti ladja-ladja?

Če je odgovor NE, napišite podrobnosti uporabljenih nadomestnih zaščitnih ukrepov, namesto zadnjega stolpca spodaj.

DA

NE

Št.

Od (dd/mm/llll)

Do (dd/mm/llll)

Položaj ali zemljepisna dolžina in zemljepisna širina

Dejavnost ladja-ladja

Nadomestni zaščitni ukrepi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Splošen opis tovora na ladji

 

Ali ladja prevaža kot tovor katere koli nevarne substance, ki spadajo v katerega od razredov 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 ali 8 Mednarodnega kodeksa za prevoz nevarnih snovi po morju (kodeksa IMDG)?

DA

NE

Če je odgovor DA, potrdite, da je seznam nevarnega blaga (ali zadevni izpisek) priložen

Potrdite, da je izvod seznama članov posadke ladje priložen

DA

Potrdite, da je izvod seznama potnikov ladje priložen

DA

Druge informacije, povezane z zaščito

Ali obstaja kakršna koli zadeva, povezana z zaščito, o kateri želite poročati?

DA

Navedite podrobnosti:

NE

Agent ladje v namembnem pristanišču prihoda

Ime:

Kontaktni podatki (tel. št.):

Podatki o osebi, ki zagotavlja informacije

Naziv ali položaj (prečrtajte neustrezno):

Poveljnik ladje/ladijski častnik za zaščito/častnik za zaščito/agent ladje (kot zgoraj)

Ime:

Podpis:

Datum/ura dneva/kraj dokončanja poročila

 


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/11


SKLEP SVETA

z dne 11. marca 2010

o podpisu Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije in o njegovi začasni uporabi

(2010/652/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 v povezavi s členom 218(5) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v pogajanjih s Kraljevino Norveško dosegla Sporazum o sodelovanju na področju satelitske navigacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je bil parafiran 17. julija 2009.

(2)

Sporazum ratificirajo tudi države članice.

(3)

Sporazum bi bilo treba začasno uporabljati do začetka njegove veljavnosti v skladu s členom 12(4) Sporazuma s strani Evropske unije, v zadevah, ki so v njeni pristojnosti, in s strani Kraljevine Norveške.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Evropske unije in začasno uporabljati v skladu s tem sklepom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami in Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), ki je pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

V skladu s členom 12(4) Sporazuma se glede zadev, ki spadajo v pristojnost Unije, Sporazum začasno uporablja do začetka njegove veljavnosti. Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo o datumu začasne uporabe Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2010

Za Svet

Predsednik

J. BLANCO


SPORAZUM O SODELOVANJU

med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu tudi: Unija),

IN

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenice Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice)

na eni strani

IN KRALJEVINA NORVEŠKA (v nadaljnjem besedilu: Norveška)

na drugi strani

Evropska unija, države članice in Norveška (v nadaljnjem besedilu: pogodbenice)

OB PRIZNAVANJU tesnega sodelovanja Norveške v programih Galileo in EGNOS vse od opredelitvenih faz navedenih programov,

ZAVEDAJOČ SE napredka pri upravljanju, lastništvu in financiranju evropskih programov GNSS na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (1), njenih sprememb ter Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo) (2),

OB PRIZNAVANJU koristi enakovredne stopnje zaščite evropskih programov GNSS in pripadajočih storitev na ozemlju pogodbenic,

OB POTRDITVI namere Norveške, da v svojo zakonodajo pravočasno uvede ukrepe za enako stopnjo varnosti in zaščite, kot velja v Evropski uniji, in jih uveljavi,

OB PRIZAVANJU obveznosti pogodbenic v okviru mednarodnega prava,

OB PRIZNAVANJU interesa Norveške za vse storitve programa GALILEO, vključno glede javne regulirane storitve (PRS),

OB UPOŠTEVANJU sporazuma med Norveško in Evropsko unijo o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij,

V ŽELJI, da formalno vzpostavijo tesno sodelovanje v vseh vidikih evropskih programov GNSS,

OB UPOŠTEVANJU, da je Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) primerna pravna in institucionalna podlaga za razvoj sodelovanja med Evropsko unijo in Norveško na področju satelitske navigacije,

V ŽELJI, da določbe Sporazuma EGP dopolnijo z bilateralnim sporazumom o satelitski navigaciji, ki bi obsegal zadeve, ki so posebno pomembne za Norveško, Unijo in države članice,

SO SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj Sporazuma

Glavni cilj tega sporazuma je nadaljnja krepitev sodelovanja med pogodbenicami z dopolnitvijo določb Sporazuma EGP, ki veljajo za satelitsko navigacijo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma:

(a)

„Evropski globalni navigacijski sistem (GNSS)“ vključuje sistem Galileo in skupno evropsko geostacionarno navigacijsko storitev (EGNOS);

(b)

„Razširjena storitev“ pomeni regionalne mehanizme, kot je EGNOS. Navedeni mehanizmi uporabnikom GNSS omogočajo boljše rezultate, na primer večjo natančnost, razpoložljivost, celovitost in zanesljivost;

(c)

„Galileo“ pomeni avtonomni civilni evropski globalni satelitski sistem za navigacijo in določanje točnega časa pod civilnim nadzorom ter zagotavljanje storitev GNSS, ki so ga oblikovale in razvile Unija in njene države članice. Upravljanje sistema Galileo se lahko prenese na zasebnika.

Galileo predvideva javno dostopne storitve, komercialne storitve, storitve za varstvo človeškega življenja, iskanje in reševanje ter zavarovane PRS z omejenim dostopom, ki so zasnovane za potrebe pooblaščenih uporabnikov iz javnega sektorja;

(d)

„Ureditveni ukrep“ pomeni vsak zakon, pravilnik, smernico, pravilo, postopek, sklep ali podoben upravni ukrep pogodbenice;

(e)

„Zaupni podatki“ so podatki v kakršni koli obliki, ki jih je treba zaščititi pred nepooblaščenim razkritjem, ki bi lahko v različni meri škodovalo osnovnim interesom pogodbenic ali posamezne države članice, vključno z interesom državne varnosti. Razvrstitev teh podatkov je označena z razvrstitvenimi oznakami. Pogodbenice podatke, ki morajo biti zaščiteni pred vsako izgubo zaupnosti, celovitosti in dostopnosti, razvrstijo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Člen 3

Načela sodelovanja

1.   Pogodbenice soglašajo glede uporabe naslednjih načel pri dejavnostih sodelovanja iz tega sporazuma:

(a)

Sporazum EGP je podlaga za sodelovanje med pogodbenicami na področju satelitske navigacije;

(b)

pravica do opravljanja storitev satelitske navigacije na območjih pogodbenic;

(c)

pravica do uporabe vseh storitev sistemov Galileo in EGNOS, vključno s PRS, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji glede njihove uporabe;

(d)

tesno sodelovanje pri varnostnih vprašanjih programov GNSS s sprejetjem in uveljavitvijo enakovrednih varnostnih ukrepov v zvezi s programi GNSS tako v Uniji kot na Norveškem;

(e)

ustrezno upoštevanje mednarodnih obveznosti pogodbenic glede zemeljskih zmogljivosti evropskih programov GNSS.

2.   Ta sporazum ne vpliva na institucionalno strukturo, določeno z zakonodajo Evropske unije za namen delovanja programa Galileo. Sporazum tudi ne vpliva na veljavne regulativne ukrepe, s katerimi se izvajajo obveznosti o neširjenju in nadzor uvoza, nadzor nematerialnega prenosa tehnologije ali nacionalni varnostni ukrepi.

Člen 4

Radijski spekter

1.   Pogodbenice sodelujejo pri vprašanjih radijskega spektra, ki zadevajo evropske satelitske navigacijske sisteme v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), pri čemer upoštevajo „Memorandum o soglasju glede vodenja postopkov v zvezi sistemom radijskih navigacijskih satelitskih storitev Galileo pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi“, podpisan 5. novembra 2004.

2.   V tem okviru pogodbenice zaščitijo ustrezno dodeljene frekvence za evropske satelitske navigacijske sisteme, da bi uporabnikom zagotovile dostop do storitev teh sistemov.

3.   Poleg tega pogodbenice priznavajo pomen zaščite navigacije prek radijskega spektra pred oviranjem in motnjami. V ta namen opredelijo vire motenj in iščejo obojestransko sprejemljive rešitve za boj proti takim motnjam.

4.   Nobena določba tega sporazuma se ne razlaga tako, kot da odstopa od veljavnih določb ITU, vključno s Pravilnikom o radiokomunikacijah ITU.

Člen 5

Zemeljske zmogljivosti evropskih programov GNSS

1.   Norveška sprejme vse izvedljive ukrepe za čim lažjo namestitev, vzdrževanje in obnovitev zemeljskih zmogljivosti evropskih programov GNSS („zemeljske zmogljivosti“) na ozemljih pod svojo pristojnostjo.

2.   Norveška sprejme vse izvedljive ukrepe za zaščito ter trajno in nemoteno delovanje zemeljskih zmogljivosti na svojih ozemljih, vključno z uporabo organov kazenskega pregona, kadar je to potrebno. Norveška obenem uporabi vsa praktična sredstva, da navedene zmogljivosti zaščiti pred lokalnimi radijskimi motnjami, računalniškimi vdori in poskusi prisluškovanja.

3.   O pogodbenih razmerjih glede zemeljskih zmogljivosti se dogovorita Evropska komisija in imetnik lastninskih pravic. Norveški organi bodo v celoti upoštevali poseben status zemeljskih zmogljivosti in se, če je le mogoče, pred vsakim ukrepanjem v zvezi z zemeljskimi zmogljivostmi predhodno dogovorili z Evropsko komisijo.

4.   Norveška vsem osebam, ki jih imenuje ali kako drugače pooblasti Evropska unija, omogoči trajen in neoviran dostop do zemeljskih zmogljivosti. Norveška v ta namen vzpostavi kontaktno točko, ki sprejema podatke o osebah, ki potujejo do zemeljskih zmogljivosti, in omogoča čim lažje gibanje in delovanje teh oseb v praksi.

5.   Carinski organi ali policija ne preverjajo arhivov in opreme zemeljskih zmogljivosti ter dokumentov v tranzitu, ne glede na to, v kakšni obliki so in ali imajo uradni žig ali oznako.

6.   Če sta varnost zemeljskih zmogljivosti ali njihovo delovanje ogrožena, Norveška in Evropska komisija nemudoma obvestita druga drugo o dogodku in ukrepih za ureditev razmer. Evropska komisija lahko za izmenjavo takšnih informacij dodatno imenuje zanesljivo pravno ali fizično osebo kot kontaktno osebo z Norveško.

7.   Pogodbenice se o podrobnejših postopkih v zvezi z vprašanji iz odstavkov 1 do 6 dogovorijo v ločenem sporazumu. Takšni postopki morajo med drugim vsebovati pojasnila v zvezi s pregledi, obveznostmi kontaktnih točk, zahtevami glede kurirjev in o ukrepih v primeru lokalnih radijskih motenj in sovražnih dejanj.

Člen 6

Zaščita

1.   Pogodbenice so prepričane, da je treba globalne satelitske navigacijske sisteme zaščiti pred grožnjami, kot so zloraba, interferenca, motnje in sovražna dejanja. Pogodbenice zato sprejmejo vse praktične ukrepe, vključno, kadar je to primerno, z ločenimi sporazumi za zagotovitev kontinuitete, varnosti in zaščite storitev satelitske navigacije ter z njimi povezane infrastrukture in ključnih zmogljivosti na svojih ozemljih.

Evropska Komisija namerava določiti ukrepe za nadzor in upravljanje občutljivih zmogljivosti, informacij in tehnologij evropskih programov GNSS ter za njihovo zaščito pred tovrstnimi grožnjami in neželenim širjenjem.

2.   Norveška v tem okviru potrjuje svojo namero, da v svojo zakonodajo pravočasno uvede ukrepe za enako stopnjo varnosti in zaščite, kot velja v Evropski uniji, in jih uveljavi.

Zaradi vsega naštetega bodo pogodbenice obravnavale varnostna vprašanja v zvezi s programi GNSS, vključno z akreditacijo strukture upravljanja evropskih programov GNSS v ustreznih odborih. Praktične rešitve in postopki se opredelijo v poslovnikih ustreznih odborov, pri čemer se upošteva okvir Sporazuma EGP.

3.   Če ni mogoče zagotoviti enakovredne stopnje varnosti in zaščite, se pogodbenice medsebojno posvetujejo, z namenom da uredijo razmere. Po potrebi se obseg sodelovanja na tem področju ustrezno prilagodi.

Člen 7

Izmenjava zaupnih informacij

1.   Izmenjava in zaščita tajnih podatkov Unije poteka v skladu s Sporazumom med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o varnostnih postopkih za izmenjavo tajnih podatkov (3), podpisanim 22. novembra 2004, ter dogovori o izvajanju navedenega Varnostnega sporazuma.

2.   Norveška lahko zaupne informacije z oznako nacionalne stopnje tajnosti o Galileo izmenja s tistimi državami članicami, s katerimi je za ta namen sklenila bilateralne sporazume.

3.   Pogodbenice skušajo vzpostaviti celovit in skladen pravni okvir za izmenjavo zaupnih informacij o programu Galileo med sabo.

Člen 8

Nadzor izvoza

1.   Da bi med pogodbenicami zagotovila enotno politiko nadzora izvoza in neširjenja v zvezi z Galileo, Norveška potrjuje svojo namero, da v svojo zakonodajo pravočasno uvede ukrepe za enakovredno stopnjo nadzora izvoza in neširjenja tehnologij Galileo, podatkov in predmetov, kot velja v Uniji in njenih državah članicah, ter jih uveljavi.

2.   Če ni mogoče zagotoviti enakovredne stopnje nadzora izvoza in neširjenja, se pogodbenice posvetujejo, z namenom da uredijo razmere. Po potrebi se obseg sodelovanja na tem področju ustrezno prilagodi.

Člen 9

Javna regulirana storitev

Norveška je izrazila svoj interes za PRS v okviru programa Galileo, saj meni, da gre za pomemben del njenega sodelovanja v evropskih programih GNSS. Pogodbenice sklenejo, da bodo to vprašanje obravnavale, takoj ko bodo opredeljene politike in operativni sporazumi o dostopu do PRS.

Člen 10

Mednarodno sodelovanje

1.   Pogodbenice priznavajo pomen usklajevanja pristopov na mednarodnih forumih za standardizacijo in homologacijo glede globalnih storitev satelitske navigacije. Predvsem bodo pogodbenice skupno podpirale razvoj standardov Galileo in spodbujale njihovo uporabo po vsem svetu ter poudarjale interoperabilnost z drugimi programi GNSS.

2.   Da bi spodbujale in izvajale cilje tega sporazuma, bodo pogodbenice po potrebi sodelovale pri vseh vprašanjih glede programov GNSS, ki se pojavijo predvsem v Mednarodni organizaciji za civilni letalski promet, Mednarodni pomorski organizaciji in ITU.

Člen 11

Posvetovanje in reševanje sporov

Pogodbenice se na zahtevo katere koli od njih nemudoma posvetujejo o vsakem vprašanju, ki se pojavi pri razlagi ali uporabi tega sporazuma. Vsi spori glede razlage ali uporabe tega sporazuma se rešujejo s posvetovanji med pogodbenicami.

Člen 12

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi tistemu, v katerem sta se pogodbenici medsebojno uradno obvestili o dokončanju postopkov, potrebnih za ta namen.

Uradna obvestila se pošljejo Generalnemu sekretariatu Sveta, ki je depozitar tega sporazuma.

2.   Zapadlost ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje katere koli ureditve v okviru tega sporazuma ali katerih koli posebnih pravic in obveznosti na področju pravic intelektualne lastnine.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni z vzajemnim pisnim dogovorom pogodbenic. Vsaka sprememba začne veljati z datumom prejetja zadnjega diplomatskega pisma, s katerim je druga pogodbenica obveščena, da so ustrezni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti, končani.

4.   Ne glede na odstavek 1 Norveška in Evropska unija glede zadev, ki spadajo v njeno pristojnost, soglašata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi datumu, ko druga drugo uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

5.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum, če o tem pisno obvesti ostale pogodbenice s šestmesečnim odpovednim rokom.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in norveškem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grande-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

(2)  UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

(3)  UL L 362, 9.12.2004, str. 29.


UREDBE

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 970/2010

z dne 28. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Lapin Poron kuivaliha (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Finske za registracijo imena „Lapin Poron kuivaliha“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 42, 19.2.2010, str. 12.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.2   Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

FINSKA

Lapin Poron kuivaliha (ZOP)


29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/23


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 971/2010

z dne 28. oktobra 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Vastedda della valle del Belìce (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Italije za registracijo imena „Vastedda della valle del Belìce“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 42, 19.2.2010, str. 16.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Vastedda della valle del Belìce (ZOP)


29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 972/2010

z dne 28. oktobra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

51,6

MA

79,3

MK

62,0

TR

77,0

XS

73,2

ZZ

68,6

0707 00 05

EG

140,6

MK

59,4

TR

154,7

ZZ

118,2

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

75,5

BR

68,9

CL

67,3

TR

86,9

UY

61,0

ZA

70,8

ZZ

71,7

0806 10 10

BR

217,5

TR

134,0

US

217,9

ZA

62,8

ZZ

158,1

0808 10 80

AR

75,7

BR

64,9

CL

113,3

CN

85,1

MK

26,7

NZ

104,8

ZA

76,7

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/27


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/70/EU

z dne 28. oktobra 2010

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom prenehanja veljavnosti vključitve aktivne snovi karbendazim v Prilogo I

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti druge alineje drugega pododstavka člena 6(1) navedene direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Komisije 2006/135/ES (2) je bil karbendazim vključen kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Ta vključitev poteče 31. decembra 2010.

(2)

Na zahtevo se lahko vključitev aktivne snovi podaljša za obdobje, ki ne presega 10 let. Komisija je 6. avgusta 2007 prejela tako zahtevo od prijavitelja glede podaljšanja vključitve za to snov.

(3)

Prijavitelj je zahtevek podprl s tehnično dokumentacijo, ki jo je 10. januarja 2008 predložil državi članici poročevalki, tj. Nemčiji. Nemčija je 27. julija 2009 predstavila osnutek poročila o ponovni oceni. Evropska agencija za varnost hrane je nato izvedla strokoven pregled, ki je bil zaključen 30. aprila 2010.

(4)

Ker postopka za podaljšanje ni mogoče končati pred datumom poteka veljavnosti za vključitev karbendazima in je bil zahtevek za podaljšanje vložen pravočasno, je treba v skladu z členom 5(5) Direktive 91/414/EGS odobriti podaljšanje za zaključek navedenega postopka.

(5)

Zato je primerno, da se Direktiva 91/414/EGS ustrezno spremeni.

(6)

Ukrepi, določeni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se v vrstici št. 149 (karbendazim (stereokemija ni navedena) št. CAS 10605-21-7 št. CIPAC 263) v šestem stolpcu (prenehanje veljavnosti vključitve), se datum „31. december 2010“ nadomesti z datumom „13. junij 2011“.

Člen 2

Države članice do najpozneje 31. decembra 2010 sprejmejo ter objavijo zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Ti predpisi se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2011.

Države članice se v sprejetih odločbah sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 349, 12.12.2006, str. 37.


SKLEPI

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/28


SKLEP KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2010

o spremembi Priloge II k Odločbi 2009/861/ES o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7153)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/653/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti prvega odstavka člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 za nosilce živilske dejavnosti določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Navedena pravila vključujejo higienske zahteve za surovo mleko in mlečne proizvode.

(2)

Odločba Komisije 2009/861/ES (2) določa nekatera odstopanja od zahtev iz podpoglavij II in III poglavja I oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 za obrate za predelavo mleka v Bolgariji iz navedene Odločbe.

(3)

Zato nekateri obrati za predelavo mleka iz Priloge II k navedeni Odločbi lahko še naprej predelujejo mleko, ki ne izpolnjuje zahtev, brez ločenih proizvodnih linij do 31. decembra 2011.

(4)

Bolgarija je 25. februarja 2010 Komisiji poslala spremenjen in posodobljen seznam navedenih obratov za predelavo mleka. Zato je treba spremeniti seznam obratov v Prilogi II k Odločbi 2009/861/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2009/861/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. oktobra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 314, 1.12.2009, str. 83.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam obratov za predelavo mleka, ki imajo dovoljenje za predelavo mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, kot je določeno v členu 3

Št.

Veterinarska št.

Ime obrata

Mesto/ulica ali kraj/regija

1

BG 2412037

‚Stelimeks‘ EOOD

s. Asen

2

0912015

‚Anmar‘ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD ‚Persenski‘

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET ‚Georgi Gushterov DR‘

s. Yahinovo

5

1012018

‚Evro miyt end milk‘ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

‚Matev-Mlekoprodukt‘ OOD

s. Goran

7

1112017

ET ‚Rima-Rumen Borisov‘

s. Vrabevo

8

1312023

‚Inter-D‘ OOD

s. Kozarsko

9

1612049

‚Alpina -Milk‘ EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD ‚Ikay‘

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK ‚Rodopa milk‘

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

‚Penchev‘ EOOD

gr. Chirpan

ul. ‚Septemvriytsi‘ 58

13

2512021

‚Keya-Komers-03‘ EOOD

s. Svetlen

14

1312002

‚Milk Grup‘ EOOD

s. Yunacite

15

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘

gr. Razlog

ul. ‚Golak‘ 14

16

2312041

‚Danim-D.Stoyanov‘ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

17

2712010

‚Kamadzhiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

18

BG 1212029

SD ‚Voynov i sie‘

gr. Montana

ul. ‚N.Yo.Vaptsarov‘ 8

19

0712001

‚Ben Invest‘ OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

20

1512012

ET ‚Ahmed Tatarla‘

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

21

2212027

‚Ekobalkan‘ OOD

gr. Sofia

bul ‚Evropa‘ 138

22

2312030

ET ‚Favorit- D.Grigorov‘

s. Aldomirovtsi

23

2312031

ET ‚Belite kamani‘

s. Dragotintsi

24

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

25

BG 1612020

ET ‚Bor -Chvor‘

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

26

BG 1512029

‚Lavena‘ OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

27

BG 1612028

ET ‚Slavka Todorova‘

s. Trud

obsht. Maritsa

28

BG 1612051

ET ‚Radev-Radko Radev‘

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

29

BG 1612066

‚Lakti ko‘ OOD

s. Bogdanitza

30

BG 2112029

ET ‚Karamfil Kasakliev‘

gr. Dospat

31

BG 0912004

‚Rodopchanka‘ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

32

0112003

ET ‚Vekir‘

s. Godlevo

33

0112013

ET ‚Ivan Kondev‘

gr. Razlog

Stopanski dvor

34

0212037

‚Megakomers‘ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

35

0512003

SD ‚LAF-Velizarov i sie‘

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

36

0612035

OOD ‚Nivego‘

s. Chiren

37

0612041

ET ‚Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova‘

gr. Vratsa

ul. ‚Ilinden‘ 3

38

0612042

ET ‚Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova‘

gr. Krivodol

ul. ‚Vasil Levski‘

39

1012008

‚Kentavar‘ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

40

1212022

‚Milkkomm‘

EOOD

gr. Lom

ul. ‚Al.Stamboliyski‘ 149

41

1212031

‚ADL‘ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

42

1512006

‚Mandra‘ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

43

1512008

ET ‚Petar Tonovski-Viola‘

gr. Koynare

ul. ‚Hr.Botev‘ 14

44

1512010

ET ‚Militsa Lazarova-90‘

gr. Slavyanovo,

ul. ‚Asen Zlatarev‘ 2

45

1612024

SD ‚Kostovi - EMK‘

gr. Saedinenie

ul. ‚L.Karavelov‘ 5

46

1612043

ET ‚Dimitar Bikov‘

s. Karnare

obsht. ‚Sopot‘

47

1712046

ET ‚Stem-Tezdzhan Ali‘

gr. Razgrad

ul. ‚Knyaz Boris‘ 23

48

2012012

ET ‚Olimp-P.Gurtsov‘

gr. Sliven

m-t ‚Matsulka‘

49

2112003

‚Milk- inzhenering‘ OOD

gr.Smolyan

ul. ‚Chervena skala‘ 21

50

2112027

‚Keri‘ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

51

2312023

‚Mogila‘ OOD

gr. Godech,

ul. ‚Ruse‘ 4

52

2512018

‚Biomak‘ EOOD

gr. Omurtag

ul. ‚Rodopi‘ 2

53

2712013

‚Ekselans‘ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

54

2812018

ET ‚Bulmilk-Nikolay Nikolov‘

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

55

2812010

ET ‚Mladost-2-Yanko Yanev‘

gr. Yambol,

ul. ‚Yambolen‘ 13

56

BG 1012020

ET ‚Petar Mitov-Universal‘

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

57

BG 1112016

Mandra ‚IPZHZ‘

gr. Troyan

ul. ‚V.Levski‘ 281

58

BG 1712042

ET ‚Madar‘

s. Terter

59

BG 2612042

‚Bulmilk‘ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

60

BG 0912011

ET ‚Alada-Mohamed Banashak‘

s. Byal izvor

obsht. Ardino

61

1112026

‚ABLAMILK‘ EOOD

gr. Lukovit,

ul. ‚Yordan Yovkov‘ 13

62

1312005

‚Ravnogor‘ OOD

s. Ravnogor

63

1712010

‚Bulagrotreyd-chastna kompaniya‘ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

64

1712013

ET ‚Deniz‘

s. Ezerche

65

2012011

ET ‚Ivan Gardev 52‘

gr. Kermen

ul. ‚Hadzhi Dimitar‘ 2

66

2012024

ET ‚Denyo Kalchev 53‘

gr. Sliven

ul. ‚Samuilovsko shose‘ 17

67

2112015

OOD ‚Rozhen Milk‘

s. Davidkovo,

obsht. Banite

68

2112026

ET ‚Vladimir Karamitev‘

s. Varbina

obsht. Madan

69

2312007

ET ‚Agropromilk‘

gr. Ihtiman,

ul. ‚P.Slaveikov‘ 19

70

2412041

‚Mlechen svyat 2003‘ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

71

2612038

‚Bul Milk‘ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

72

2612049

ET ‚Todorovi-53‘

gr. Topolovgrad

ul. ‚Bulgaria‘ 65

73

BG 1812008

‚Vesi‘ OOD

s. Novo selo

74

BG 2512003

‚Si Vi Es‘ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

75

BG 2612034

ET ‚Eliksir-Petko Petev‘

s. Gorski izvor

76

BG 1812003

‚Sirma Prista‘ AD

gr. Ruse

bul. ‚3-ti mart‘ 51

77

BG 2512001

‚Mladost -2002‘ OOD

gr. Targovishte

bul. ‚29-ti yanuari‘ 7

78

0312002

ET ‚Mario‘

gr. Suvorovo

79

0712015

‚Rosta‘ EOOD

s. M. Varshets

80

0812030

‚FAMA‘ AD

gr. Dobrich

bul. ‚Dobrudzha‘ 2

81

0912003

‚Koveg-mlechni produkti‘ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

82

1412015

ET ‚Boycho Videnov - Elbokada 2000‘

s. Stefanovo

obsht. Radomir

83

1712017

‚Diva 02‘ OOD

gr. Isperih

ul. ‚An.Kanchev‘

84

1712019

ET ‚Ivaylo-Milena Stancheva‘

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

85

1712037

ET ‚Ali Isliamov‘

s. Yasenovets

86

1712043

‚Maxima milk‘ OOD

s. Samuil

87

1812005

‚DAV - Viktor Simonov‘ EOOD

gr. Vetovo

ul. ‚Han Kubrat‘ 52

88

2012010

‚Saray‘ OOD

s. Mokren

89

2012032

‚Kiveks‘ OOD

s.Kovachite

90

2012036

‚Minchevi‘ OOD

s. Korten

91

2212009

‚Serdika -94‘ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

92

2212023

‚EL BI BULGARIKUM‘ EAD

gr. Sofia

ul. ‚Malashevska‘ 12 A

93

2312028

ET ‚Sisi Lyubomir Semkov‘

s. Anton

94

2312033

‚Balkan spetsial‘ OOD

s. Gorna Malina

95

2312039

EOOD ‚Laktoni‘

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

96

2412040

‚Inikom‘ OOD

gr. Galabovo

ul. ‚G.S.Rakovski‘ 11

97

2512011

ET ‚Sevi 2000- Sevie Ibryamova‘

s. Krepcha

obsht. Opaka

98

2612015

ET ‚Detelina 39‘

s. Brod

99

2812002

‚Arachievi‘ OOD

s. Kirilovo,

obl. ‚Yambolska‘

100

BG 1612021

ET ‚Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov‘

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

101

BG 2012019

‚Hemus-Milk komers‘ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

102

2012008

‚Raftis‘ EOOD

s. Byala

103

2112023

ET ‚Iliyan Isakov‘

s. Trigrad

obsht. Devin

104

2312020

‚MAH 2003‘ EOOD

gr. Etropole

bul. ‚Al. Stamboliyski‘ 21

105

2712005

‚Nadezhda‘ OOD

s. Kliment“


29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/34


SKLEP KOMISIJE

z dne 27. oktobra 2010

o spremembi Odločbe 2009/852/ES v zvezi s seznamom nekaterih obratov za predelavo mleka v Romuniji, za katere veljajo nekateri prehodni ukrepi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7258)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/654/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2) ter zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/852/ES (3) dopušča, da se strukturne zahteve iz poglavja II Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 ter poglavij II in III oddelka I, poglavij II in III oddelka II in poglavja I oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 do 31. decembra 2011 ne uporabljajo za obrate za predelavo mleka v Romuniji iz Priloge I k navedeni odločbi.

(2)

Julija 2010 so romunski organi uradno obvestili Komisijo, da je bilo od uveljavitve Odločbe 2009/852/ES iz Priloge I k navedeni odločbi zaprtih pet obratov in eden odobren, iz Priloge II k navedeni odločbi se je en obrat odrekel predelavi surovega mleka, ki izpolnjuje zahteve, in surovega mleka, ki teh zahtev ne izpolnjuje, v ločenih proizvodnih linijah ter ga je treba prenesti v Prilogo III k Odločbi, iz Priloge III k Odločbi pa je bilo pet obratov odobrenih za trgovino znotraj Unije, eden dodan in eden zaprt.

(3)

Glede na tekoče strukturne izboljšave je treba sezname obratov iz prilog od I do III k Odločbi 2009/852/ES ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznami obratov za predelavo mleka v Romuniji iz prilog I do III k Odločbi 2009/852/ES („obrati“) se zamenjajo s seznamom obratov iz prilog I do III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. oktobra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 312, 27.11.2009, str. 59.


PRILOGA I

„PRILOGA I

SEZNAM OBRATOV, NAVEDENIH V ČLENU 2(1) ODLOČBE KOMISIJE 2009/852/ES

Št.

Veterinarska št.

Ime obrata

Mesto/ulica ali kraj/regija

1

AB 641

SC Biomilk SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 1256

SC Binal Mob SRL

Râmetea, județul Alba, 517610

3

AB 3386

SC Lactate C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

4

AR 563

SC Silmar Prod SRL

Sântana, județul Arad, 317280

5

AG 11

SC Agrolact Cosesti

Cosești, județul Argeș, 115202

6

BC 2519

SC Marlact SRL

Buhoci, județul Bacău, 607085

7

BH 4020

SC Moisi Serv Com SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

8

BN 2120

SC Eliezer SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

9

BN 2192

SC Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427021

10

BN 2399

SC Carmo-Lact Prod SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

11

BN 209

SC Calatis Group Prod SRL

Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 427006

12

BN 2125

SC Sinelli SRL

Milaș, județul Bistrița-Năsăud, 427165

13

BT 8

SC General Suhardo SRL

Păltiniș, județul Botoșani, 717295

14

BT 11

SC Portas Com SRL

Vlăsinești, județul Botoșani, 717465

15

BT 109

SC Lacto Mac SRL

Bucecea, județul Botoșani, 717045

16

BT 115

SC Comintex SRL

Dărăbani, județul Botoșani, 715100

17

BT 263

SC Cosmi SRL

Săveni, județul Botoșani 715300

18

BT 50

SC Pris Com Univers SRL

Flămânzi, județul Botoșani, 717155

19

BV 8

SC Prodlacta SA Homorod

Homorod, județul Brașov, 507105

20

BV 2451

SC Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, județul Brașov, 505200

21

BR 36

SC Hatman SRL

Vădeni, județul Brăila, 817200

22

BR 63

SC Cas SRL

Brăila, județul Brăila, 810224

23

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Râmnicu Sărat, județul Buzău, 125300

24

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, județul Buzău, 127120

25

BZ 2012

SC Zguras Lacto SRL

Pogoanele, județul Buzău, 25200

26

CL 0044

SC Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

27

CL 0368

SC Lacto GMG SRL

Jegălia, județul Călărași, 917145

28

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, județul Cluj, 405200

29

CJ 7584

SC Aquasala SRL

Bobâlna, județul Cluj, 407085

30

CT 04

SC Lacto Baneasa SRL

Băneasa, județul Constanța, 907035

31

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

32

CT 225

SC Mih Prod SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

33

CT 256

SC Ian Prod SRL

Târgușor, județul Constanța, 907275

34

CT 258

SC Binco Lact SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

35

CT 311

SC Alltocs Market SRL

Pietreni, județul Constanța, 907112

36

CT 12203

SC Lacto Genimico SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

37

CT 30

SC Eastern European Foods SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

38

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, județul Constanța, 907277

39

L9

SC Covalact SA

Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520076

40

CV 2451

SC Agro Pan Star SRL

Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520020

41

DJ 80

SC Duvadi Prod Com SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

42

DJ 730

SC Lactido SA

Craiova, județul Dolj, 200378

43

GL 4136

SC Galmopan SA

Galați, județul Galați, 800506

44

GR 5610

SC Lacta SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

45

GJ 231

SC Sekam Prod SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

46

GJ 2202

SC Arte Import Export

Târgu Jiu, județul Gorj, 210112

47

HR 383

SC Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, județul Harghita, 535400

48

HR 119

SC Bomilact SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

49

HR 213

SC Paulact SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

50

HR 625

SC Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

51

HD 1014

SC Sorilact SA

Râșculița, județul Hunedoara, 337012

52

IL 0750

SC Balsam Med SRL

Țăndărei, județul Ialomița, 925200

53

IL 1167

SC Sanalact SRL

Slobozia, județul Ialomița, 920002

54

IS 1540

SC Promilch SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

55

MM 793

SC Wromsal SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

56

MM 6325

SC Ony SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

57

MM 1795

SC Calitatea SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

58

MM 4714

SC Saturil SRL

Giulești, județul Maramureș, 437162

59

MH 1304

SC IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 220167

60

MS 297

SC Rodos SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

61

MS 483

SC Heliantus Prod

Reghin, județul Mureș, 545300

62

MS 532

SC Horuvio Service SRL

Lunca Sântu, județul Mureș, 547375

63

MS 2462

SC Lucamex Com SRL

Gornești, județul Mureș, 547280

64

MS 5554

SC Globivetpharm SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

65

L12

SC Camytex Prod SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615200

66

NT 900

SC Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

67

PH 212

SC Vitoro SRL

Ploiești, județul Prahova, 100537

68

SM 4189

SC Primalact SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

69

SV 1085

SC Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, județul Suceava, 725200

70

SV 1562

SC Bucovina SA Suceava

Suceava, județul Suceava, 720290

71

SV 1888

SC Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

72

SV 4909

SC Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

73

SV 6159

SC Ecolact SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

74

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, județul Teleorman, 145400

75

TR 27

SC Violact SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

76

TR 81

SC Big Family SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

77

TR 239

SC Comalact SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

78

TR 241

SC Investrom SRL

Sfințești, județul Teleorman, 147340

79

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, județul Tulcea, 827211

80

VN 231

SC Vranlact SA

Focșani, județul Vrancea, 620122

81

VN 348

SC Stercus Lacto SRL

Ciorăști, județul Vrancea, 627082

82

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, județul Vrancea, 627445“


PRILOGA II

„PRILOGA II

SEZNAM OBRATOV, NAVEDENIH V ČLENU 3 ODLOČBE KOMISIJE 2009/852/ES

Št.

Veterinarska št.

Ime obrata

Mesto/ulica ali kraj/regija

1

L35

SC Danone PDPA Romania SRL

București, 032451“


PRILOGA III

„PRILOGA III

SEZNAM OBRATOV, NAVEDENIH V ČLENU 4 ODLOČBE KOMISIJE 2009/852/ES

Št.

Veterinarska št.

Ime obrata

Mesto/ulica ali kraj/regija

1

L18

SC Depcoinf MBD SRL

Târgu Trotuș, județul Bacău, 607630

2

L72

SC Lactomuntean SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

3

L78

SC Romfulda Prod SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

4

L107

SC Bendear Cris Prod Com SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

5

L109

SC G&B Lumidan SRL

Rodna, județul Bistrița-Năsăud, 427245

6

L110

SC Lech Lacto SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

7

L3

SC Aby Impex SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

8

L4

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, județul Botoșani, 715200

9

L116

SC Ram SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

10

L73

SC Eurocheese Productie SRL

București, 030608

11

L97

SC Terra Valahica SRL

Berca, județul Buzău, 127035

12

L129

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

13

L84

SC Picolact Prodcom SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

14

L122

SC Napolact SA

Cluj-Napoca, județul Cluj, 400236

15

L43

SC Lactocorv SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

16

L40

SC Betina Impex SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

17

L41

SC Elda Mec SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

18

L87

SC Niculescu Prod SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

19

L118

SC Assla Kar SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

20

L130

SC Muntina Prod SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

21

L58

SC Lactate Natura SA (SC Industrializarea Laptelui SA)

Târgoviște, județul Dâmbovița, 130062

22

L82

SC Totallact Group SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

23

L91

SC Cosmilact SRL

Schela, județul Galați, 807265

24

L55

SC Gordon Prod SRL

Bisericani, județul Harghita, 535062

25

L65

SC Karpaten Milk

Suseni, județul Harghita, 537305

26

L124

SC Primulact SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

27

L15

SC Teletext SRL

Slobozia, județul Ialomița, 920066

28

L99

SC Valizvi Prod Com SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

29

L47

SC Oblaza SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

30

L85

SC Avi-Seb Impex SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

31

L86

SC Zea SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

32

L16

SC Roxar Prod Com SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

33

L54

SC Rodlacta SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

34

L21

SC Industrializarea Laptelui Mures SA

Târgu Mureș, județul Mureș, 540390

35

L108

SC Lactex Reghin SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

36

L121

SC Mirdatod Prod SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

37

L96

SC Prod A.B.C. Company SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

38

L101

SC 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

39

L106

SC Rapanu SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

40

L6

SC Lacta Han Prod SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

41

L123

SC ProCom Pascal SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

42

L63

SC Zoe Gab SRL

Fulga, județul Prahova, 107260

43

L100

SC Alto Impex SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

44

L53

SC Friesland Romania SA

Carei, județul Satu Mare, 445100

45

L93

SC Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, județul Satu Mare, 447067

46

L88

SC Agromec Crasna SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

47

L89

SC Ovinex SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

48

L71

SC Lacto Sibiana SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

49

L5

SC Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

50

L36

SC Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

51

L83

SC Balaceana Prod SRL

Bălăceana, județul Suceava, 727125

52

L128

SC Tudia SRL

Grămești, județul Suceava, 727285

53

L68

SC Aida SRL

Gălănești, județul Suceava, 727280

54

L80

SC Industrial Marian SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

55

L 136

SC Campaei Prest SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

56

L135

SC Multilact SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

57

L81

SC Raraul SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

58

L146

SC Napolact SA

Țaga, județul Cluj, 407565“


Popravki

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/40


Popravek Sklepa Komisije 2010/651/EU z dne 26. oktobra 2010 o spremembi sklepa 2010/89/EU v zvezi z obrati za meso, ribiške proizvode in jajčne proizvode ter s hladilnicami v Romuniji, za katere veljajo prehodni ukrepi glede nekaterih strukturnih zahtev

( Uradni list Evropske unije L 282 z dne 28. oktobra 2010 )

Na strani 43 se za „Priloga I“ vstavi naslednja „Priloga II“:

„PRILOGA II

‚PRILOGA II

SEZNAM OBRATOV ZA RIBIŠKE PROIZVODE

Št.

Veterinarska št.

Imena obratov

Mesto/ulica ali kraj/regija

Delovanje

PP

FFPP

1

BR 184

SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

X

 

2

BR 185

SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

X

 

3

PH1817

SC DIVERTAS S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

X

X

PP

=

predelovalni obrati

FFPP

=

obrati za predelavo svežih rib‘


(1)  SC. TAZZ TRADE SRL se je preimenoval v SC. ROFISH GROUP SRL.