ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.281.slv

Uradni list

Evropske unije

L 281

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
27. oktober 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 961/2010 z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 962/2010 z dne 26. oktobra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami ( 1 )

78

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 963/2010 z dne 26. oktobra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

79

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP

81

 

 

2010/645/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2010 o podaljšanju obdobja veljavnosti Odločbe 2002/887/ES v zvezi z naravno ali siljeno pritlikavimi rastlinami Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. s poreklom iz Japonske (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7249)

96

 

 

2010/646/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2010 o podaljšanju obdobja veljavnosti Odločbe 2002/499/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7281)

98

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Komisije 2010/577/EU z dne 28. septembra 2010 o zaključku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Pakistana in Združenih arabskih emiratov ter sprostitvijo zneskov, zavarovanih z uvedbo začasnih dajatev (UL L 254, 29.9.2010)

99

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

27.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/1


UREDBA SVETA (EU) št. 961/2010

z dne 25. oktobra 2010

o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejitvenih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP, ki je potrdil omejevalne ukrepe, ki so bili sprejeti v obdobju od leta 2007, in zagotovil dodatne omejevalne ukrepe proti Islamski republiki Iran (v nadaljnjem besedilu: Iran) v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1929 (2010) in spremljevalne ukrepe, kot je zahteval Evropski svet v svoji deklaraciji z dne 17. junija 2010.

(2)

Navedeni omejevalni ukrepi so zlasti dodatne omejitve trgovine z blagom in tehnologijo z dvojno rabo ter z opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, omejitve trgovine s ključno opremo in tehnologijo za ter omejitve naložb v iransko naftno in plinsko industrijo, omejitve iranskih naložb v pridobivanje urana in jedrsko industrijo, omejitve prenosa sredstev v Iran in iz njega, omejitve v zvezi z iranskim bančnim sektorjem, omejitve dostopa Irana do zavarovalnih in delniških trgov Unije ter omejitve zagotavljanja določenih storitev za iranske ladje in tovorna letala.

(3)

V Sklepu 2010/413/SZVP so potrjene tudi dodatne kategorije oseb, ki se jim zamrznejo sredstva in gospodarski viri ter določene druge tehnične spremembe veljavnih ukrepov.

(4)

Navedeni omejevalni ukrepi spadajo v okvir Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Unije potrebna zakonodaja na ravni Unije.

(5)

Uredba (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (2) je uveljavila omejevalne ukrepe, ki jih je sprejela Unija kot nadgradnjo Skupnega stališča 2007/140/SZVP (3). Zaradi jasnosti bi bilo treba Uredbo (ES) št. 423/2007 razveljavi in nadomestiti s to uredbo.

(6)

Spremenjeni omejevalni ukrepi v zvezi z blagom z dvojno rabo bi morali zajemati vse blago in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (4), razen določenega blaga in tehnologije iz Kategorije 5 navedene priloge. Za navedene predmete iz Kategorije 5, ki so povezani z jedrsko in raketno tehnologijo ter katerih prenos v Iran ali iz njega je trenutno prepovedan, bi morala takšna prepoved vseeno veljati še naprej. Poleg tega bi bilo treba prepovedati tudi prenos v Iran ali iz njega nekaterega blaga in tehnologije, za katere je bilo v preteklosti potrebna predhodna odobritev iz člena 3 Uredbe št. 423/2007.

(7)

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja prepovedi prodaje, dobave, prenosa ali izvoza določene ključne opreme ali tehnologije Iranu, ki bi se lahko uporabljali v ključnih sektorjih naftne industrije in industrije zemeljskega plina, bi bilo treba zagotoviti seznam takšne ključne opreme in tehnologije.

(8)

Da bi bile omejitve naložb v naftnem in plinskem sektorju Irana učinkovite, bi morale veljati tudi za nekatere ključne dejavnosti, kot so storitve prenosa plina na veliko za namene tranzita ali dobave neposredno povezanim omrežjem, hkrati pa bi morale omejitve veljati tudi za skupna podjetja ter druge oblike združenj in sodelovanja z Iranom v sektorju prenosa zemeljskega plina.

(9)

Omejevalni ukrepi ne bi smeli vplivati na uvoz ali izvoz nafte ali plina iz ali v Iran, vključno z izpolnjevanjem plačilnih obveznosti, nastalih zaradi takšnega uvoza ali izvoza.

(10)

Učinkovite omejitve iranskih naložb v Unijo zahtevajo, da se sprejmejo ukrepi, s katerimi se fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v pristojnosti držav članic prepove omogočanje ali dovoljevanje takšnih naložb.

(11)

V skladu z obveznostjo zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) ter določenih subjektov v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom je prepovedano natovarjati tovor na plovila, ki so v lasti ali najemu podjetja IRISL ali navedenih subjektov v pristaniščih držav članic, in ga s takšnih plovil raztovarjati. Obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL in določenih subjektov v lasti ali pod nadzorom tega podjetja pa ne zahteva niti zaplembe ali zadržanja plovil v lasti teh subjektov ali tovora, ki ga ti prevažajo, če ta tovor priprada tretjim osebam, niti zadržanja osebja, ki je pri njih zaposleno.

(12)

Treba bi bilo pojasniti, da predložitev in posredovanje potrebnih dokumentov banki za namene njihovega končnega prenosa osebi, subjektu ali organu, ki ni na seznamu, da se sprostijo plačila, dovoljena po členu 18 te uredbe, ne pomeni dajanja sredstev na razpolago v smislu člena 16(3) te uredbe.

(13)

S to uredbo se spoštujejo temeljne pravice in upoštevajo načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še posebej pravici do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter lastninska pravica in pravica do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(14)

V tej uredbi so v celoti spoštovane tudi obveznosti držav članic, ki izhajajo iz listine Združenih narodov in pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta Združenih Narodov.

(15)

Zaradi posebne grožnje, ki jo za mednarodni mir in varnost predstavlja Iran, kar se odraža z vse večjo zaskrbljenostjo nad njegovim jedrskim programom, ki jo je izpostavil Evropski svet na zasedanju 17. junija 2010, in za zagotovitev skladnosti s postopkom za spremembo in pregled prilog I in II k Sklepu 2010/ 413/SZVP bi moral biti za spremembo prilog VII in VIII k tej uredbi pristojen Svet.

(16)

Postopek za spremembo seznamov iz prilog VII in VIII k tej uredbi bi moral vključevati obveščanje določenih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov o razlogih za uvrstitev na seznam, kar bi jim omogočilo predložitev pripomb. Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, bi Svet na podlagi teh pripomb moral preučiti svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(17)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne informacije o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov fizičnih oseb v skladu s to uredbo bi bilo treba upoštevati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6).

(18)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala začeti veljati z dnem objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„podružnica“ finančne ali kreditne institucije pomeni sedež podjetja, ki je pravno odvisen del finančne ali kreditne institucije in ki neposredno izvaja vse ali nekatere posle, ki so del poslovanja finančnih ali kreditnih institucij;

(b)

„posredniške storitve“ pomeni:

(i)

pogajanje v zvezi s posli ali urejanje poslov, ki zadevajo nakup, prodajo ali dobavo blaga in tehnologije iz ene tretje države v drugo, ali

(ii)

prodajo ali kupovanje blaga in tehnologije, ki je v tretjih državah, za prenos v drugo tretjo državo.

(c)

„pogodba ali posel“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje zlasti finančne garancije ali jamstva in kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, ter vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz posla ali so z njim v zvezi;

(d)

„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kot je opredeljena v členu 4(1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (7), vključno z njenimi podružnicami v Uniji ali zunaj Unije;

(e)

„carinsko območje Unije“ pomeni območje, kot je opredeljeno v členu 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (8) in v Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92 (9);

(f)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste sredstev, ki so opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(g)

„finančna institucija“ pomeni:

(i)

podjetje, ki ni kreditna institucija, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz točk 2 do 12 ter točk 14 in 15 Priloge I k Direktivi 2006/48/ES, vključno z dejavnostmi menjalnic (bureaux de change);

(ii)

zavarovalnico, ki je zakonito pridobila dovoljenje v skladu z Direktivo 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (10), če izvaja dejavnosti iz navedene direktive;

(iii)

investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 1 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (11);

(iv)

kolektivno investicijsko podjetje, ki trži svoje enote ali deleže; ali

(v)

zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v členu 2(5) Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (12), z izjemo povezanih zavarovalnih posrednikov iz člena 2(7) navedene Direktive, ko izvajajo dejavnost posredovanja življenjskega zavarovanja in drugih z naložbami povezanih storitev;

vključno z njenimi podružnicami v Uniji ali zunaj Unije;

(h)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali dajanje pod hipoteko;

(i)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(j)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine; ter

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(k)

„blago“ vključuje predmete, surovine in opremo;

(l)

„zavarovanje“ pomeni zavezo ali obvezo, na podlagi katere je ena ali več fizičnih ali pravnih oseb v primeru nastanka zavarovalnega primera eni ali več drugim osebam dolžna v zameno za plačilo zagotoviti odškodnino ali ugodnost, kot to določa zaveza oziroma obveza;

(m)

„iranska oseba, subjekt ali organ“ pomeni:

(i)

državo Iran ali kateri koli organ te države;

(ii)

vsako fizično osebo v Iranu ali osebo s prebivališčem v Iranu;

(iii)

vsako pravno osebo, subjekt ali organ, ki ima sedež v Iranu;

(iv)

vsako pravno osebo, subjekt ali organ v Iranu ali zunaj njega, ki je v neposredni ali posredni lasti oziroma pod neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov;

(n)

„pozavarovanje“ pomeni dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalno podjetje ali pozavarovalno podjetje, v primeru združenja zavarovateljev, znanega kot Lloyd’s, pa pozavarovanje pomeni tudi dejavnost zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki ni združenje zavarovateljev, znano kot Lloyd’s, in sprejema tveganja, ki jih odstopi kateri koli član združenja Lloyd’s;

(o)

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 18 Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1737 (2006);

(p)

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(q)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(r)

„prenos sredstev“ pomeni kateri koli posel, izveden z uporabo elektronskih sredstev v imenu plačnika prek izvajalca plačilnih storitev, z namenom dati sredstva na razpolago prejemniku plačila pri izvajalcu plačilnih storitev, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba ali ne. Izrazi plačnik, prejemnik plačila in izvajalec plačilnih storitev imajo isti pomen kot v Uredbi (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (13);

(s)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali posla ali je v zvezi s pogodbo ali poslom, in vključujejo zlasti:

(i)

zahtevek po izpolnitvi katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali posla ali je v zvezi s pogodbo ali poslom;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali poslom;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana.

POGLAVJE II

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

Člen 2

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo iz prilog I in II, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu; ali

(b)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo iz Priloge III, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(c)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) in (b).

2.   Priloga I zajema blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo, ki sta blago ali tehnologija z dvojno rabo, kot sta opredeljena v Uredbi (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, razen blaga in tehnologije, določenih v Kategoriji 5 Priloge I k navedeni uredbi, ki nista na seznamih Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije.

3.   Priloga II zajema drugo blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena, vključno s tistimi, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije.

4.   Priloge I, II in III ne zajemajo blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (14) (Skupni seznam vojaškega blaga).

Člen 3

1.   Predhodna odobritev je potrebna za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, navedenega v Prilogi IV, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Vsa izvozna dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, in so skladna s podrobnimi pravili iz člena 11 Uredbe (ES) št. 428/2009. Dovoljenje velja po vsej Uniji.

3.   Priloga IV zajema blago in tehnologijo, ki nista zajeta v prilogah I in II in bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

4.   Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izvozno dovoljenje.

5.   Pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, ne izdajo dovoljenja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz Priloge IV, če utemeljeno sklepajo, da bi takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz prispeval k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

6.   Pod pogoji iz odstavka 5 lahko pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, razveljavijo, zadržijo, spremenijo ali prekličejo izdano izvozno dovoljenje.

7.   Če pristojni organ države članice zavrne, razveljavi, zadrži, bistveno omeji ali prekliče dovoljenje v skladu z odstavkom 5, država članica o tem obvesti ostale države članice in Komisijo ter jim posredujejo ustrezne informacije ob spoštovanju določb o zaupnosti takšnih podatkov iz Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (15).

8.   Preden država članica izda dovoljenje v skladu z odstavkom 5 za posel, ki je skoraj povsem enak poslu, katerega je v skladu z odstavkoma 6 in 7 druga država članica zavrnila oziroma so druge države članice zavrnile in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico, ki je zavrnila, oziroma državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takšnih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti ostale države članice in Komisijo ter posreduje vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

Člen 4

Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz prilog I, II in III iz Irana, ne glede na to, ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.

Člen 5

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z blagom in tehnologijo iz prilog I in II ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz prilog I in II, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z opremo iz Priloge III, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(d)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz prilog I, II in III, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(e)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) do (d).

2.   Dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice je potrebno za zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z blagom in tehnologijo iz Priloge IV ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije, neposredno ali posredno kateri koli iranski osebi, subjektu ali organu ali za uporabo v Iranu;

(b)

financiranja ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijami iz Priloge IV, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, neposredno ali posredno kateri koli iranski osebi, subjektu ali organu ali za uporabo v Iranu.

3.   Pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, ne izdajo dovoljenja za posle iz odstavka 2, če utemeljeno sklepajo, da bi to prispevalo k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

Člen 6

Člen 2(1)(a) se ne uporablja za:

(a)

neposredni ali posredni prenos blaga, ki spada v Del B Priloge I, čez ozemlja držav članic, če je navedeno blago prodano, dobavljeno, preneseno ali izvoženo v Iran ali za uporabo v tej državi, in sicer za lahkovodni reaktor v Iranu, katerega izgradnja se je začela pred decembrom 2006;

(b)

posle, ki jih odreja program tehničnega sodelovanja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA);

(c)

blago, ki je dobavljeno ali preneseno v Iran ali za uporabo v tej državi na podlagi obveznosti držav pogodbenic iz pariške Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju z dne 13. januarja 1993.

Člen 7

1.   Pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, lahko pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, izdajo dovoljenje za posel v zvezi z blagom in tehnologijo iz člena 2(1) ali v zvezi s pomočjo ali posredniškimi storitvami iz člena 5(1), če ugotovijo – razen kadar se uporablja pododstavek (c) – da posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, tudi kadar so takšno blago in tehnologija, pomoč ali posredniške storitve namenjeni za hrano ali v kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene, in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pogodba o dostavi blaga ali tehnologije ali o zagotavljanju pomoči ali posredniških storitev vključuje ustrezna jamstva za končnega uporabnika;

(b)

Iran se je zavezal, da zadevnega blaga ali tehnologije ali, če je to ustrezno, zadevne pomoči ali posredniških storitev ne bo uporabil za dejavnosti, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja; ter

(c)

v primerih, kadar je posel povezan z blagom ali tehnologijo s seznama Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga ali Režima kontrole raketne tehnologije, Odbor za sankcije pa vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

2.   Zadevna država članica druge države članice in Komisijo obvesti o zavrnjenih vlogah za izdajo dovoljenja.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja za posle ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz Priloge III.

Člen 8

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati ključno opremo ali tehnologijo iz Priloge VI vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Priloga VI zajema ključno opremo in tehnologijo za naslednje ključne panoge naftne industrije in industrije zemeljskega plina v Iranu:

(a)

iskanje surove nafte in zemeljskega plina;

(b)

pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina;

(c)

rafiniranje;

(d)

utekočinjanje zemeljskega plina.

3.   Priloga VI ne zajema predmetov, navedenih na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Prilogi I, Prilogi II ali Prilogi IV.

Člen 9

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VI ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VI, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VI, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(c)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) in (b).

Člen 10

Prepovedi iz členov 8 in 9 ne veljajo za posle, določene s trgovsko pogodbo, sklenjeno pred začetkom veljavnosti te uredbe, pogodbo ali sporazumom, sklenjenim pred 26. julijem 2010 in povezanim z naložbo v Iranu, izvedeno pred 26. julijem 2010, in ne posegajo v izvrševanje iz njega izhajajoče obveznosti, pod pogojem, da je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi sodelovati pri poslu ali zagotavljati pomoč, o takšnem poslu ali pomoči najmanj 20 delovnih dni vnaprej obvestil pristojne organe, opredeljene na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, v državi članici, v kateri ima sedež.

POGLAVJE III

OMEJITVE FINANCIRANJA NEKATERIH PODJETIJ

Člen 11

1.   Prepovedano je:

(a)

odobravati kakršna koli finančna posojila ali kredite iranskim osebam, subjektom ali organom iz odstavka (2);

(b)

pridobivati ali povečevati lastniške deleže pri iranskih osebah, subjektih ali organih iz odstavka (2);

(c)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje z iranskimi osebami, subjekti ali organi iz odstavka (2);

(d)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a), (b) in (c).

2.   Prepoved iz odstavka (1) velja za vse iranske osebe, subjekte ali organe, ki se ukvarjajo:

(a)

s proizvodnjo blaga ali tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge I ali II;

(b)

s proizvodnjo opreme iz Priloge III, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo;

(c)

z iskanjem ali pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranjem goriv ali utekočinjanjem zemeljskega plina.

3.   V odstavku 2(c) se uporabljajo samo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„iskanje surove nafte in zemeljskega plina“ zajema iskanje surove nafte in zemeljskega plina in raziskovanje ter gospodarjenje z njunimi zalogami kot tudi izvajanje geoloških storitev v povezavi s takšnimi zalogami;

(b)

„pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina“ zajema storitve prenosa plina na veliko za namene tranzita ali dobave neposredno povezanim omrežjem;

(c)

„rafiniranje“ pomeni obdelavo, kondicioniranje ali pripravo goriv za končno prodajo.

4.   Prepovedano je vzpostaviti sodelovanje z iranskimi osebami, subjekti ali organi, ki se ukvarjajo s prenosom zemeljskega plina iz odstavka 3(b).

5.   „Sodelovanje“ iz odstavka 4 pomeni:

(a)

delitev stroškov naložb v celostni ali nadzorovani dobavni verigi za prejem ali dobavo zemeljskega plina neposredno z ozemlja ali na ozemlje Irana ter

(b)

neposredno sodelovanje za namen vlaganja v obrate utekočinjenega zemeljskega plina na ozemlju Irana ali obrate utekočinjenega zemeljskega plina, ki so neposredno povezani z iranskim ozemljem.

Člen 12

1.   Izvedbo naložbe s pomočjo poslov iz člena 11(1), v iransko osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga ali tehnologije iz Priloge IV, mora dovoliti pristojni organ zadevne države članice.

2.   Pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, ne izdajo dovoljenja za posle iz odstavka 1, če utemeljeno sklepajo, da bi to prispevalo k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

Člen 13

Z odstopanjem od člena 11(2)(a) lahko pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, izdajo dovoljenje za izvedbo naložbe s pomočjo poslov iz člena 11(1), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

iranska oseba, subjekt ali organ se je zavezal, da bo glede zadevnega blaga ali tehnologije izvajal ustrezna jamstva za končnega uporabnika;

(b)

Iran se je zavezal, da zadevnega blaga ali tehnologije ne bo uporabil za dejavnosti, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja; ter

(c)

v primerih, kadar gre za naložbe v iransko osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga ali tehnologije s seznama Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije, Odbor za sankcije vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

Člen 14

Člen 11(2)(c) se ne uporablja za odobritev finančnega posojila ali kredita ali za pridobitev ali povečanje lastniškega deleža, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

posel je določen s sporazumom ali pogodbo, sklenjeno pred 26. julijem 2010; ter

(b)

pristojni organ je bil o tem sporazumu ali pogodbi obveščen najmanj 20 delovnih dni vnaprej.

Člen 15

Prepovedano je:

(a)

s sklenitvijo sporazuma ali na kakršen koli drug način sprejeti ali potrditi, da ena ali več iranskih oseb, subjektov ali organov podjetju, ki se ukvarja s katero koli od naslednjih dejavnosti, odobri finančno posojilo ali kredit, v njem pridobi ali poveča lastniški delež ali z njim ustanovi skupno podjetje:

(i)

s pridobivanjem urana;

(ii)

z bogatenjem ali predelavo urana;

(iii)

s proizvodnjo blaga ali tehnologije s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točke (a).

POGLAVJE IV

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 16

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi VII. Priloga VII zajema osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor za sankcije Združenih narodov v skladu z odstavkom 12 RVSZN 1737 (2006), odstavkom 7 RVSZN 1803 (2008) ali odstavkom 11, 12 ali 19 RVSZN 1929 (2010).

2.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi VIII. Priloga VIII zajema fizične in pravne osebe, subjekte in organe, ki niso zajeti v Prilogi VII in ki so v skladu s členom 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP opredeljeni kot:

(a)

osebe, subjekti ali organi, ki sodelujejo v dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja Irana, so z njimi neposredno povezani ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanega blaga in tehnologije, ali osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti takšnih oseb, subjektov ali organov ali pod njihovim nadzorom (tudi na nezakonit način) ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(b)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki pomagajo osebi, subjektu ali organu s seznama z namenom izogibanja ali kršitve določb te uredbe, Sklepa Sveta 2010/413/SZVP ali RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) in RVSZN 1929 (2010);

(c)

vodilni člani islamske revolucionarne garde ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti ali pod nadzorom islamske revolucionarne garde oziroma enega ali več njenih vodilnih članov;

(d)

pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti ali pod nadzorom podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

V skladu z obveznostjo zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL ter določenih subjektov v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom je prepovedano natovarjati tovor na plovila, ki so v lasti ali najemu podjetja IRISL ali navedenih subjektov v pristaniščih držav članic, ali ga s takšnih plovil raztovarjati. Navedena prepoved ne preprečuje izvršitve pogodbe, sklenjene pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL in določenih subjektov v lasti ali pod nadzorom tega podjetja ne pomeni tudi zaplembe ali zadržanja plovil v lasti takšnih subjektov ali tovora na njih, če so lastnice takšnega tovora tretje osebe, prav tako pa ne pomeni pridržanja osebja, ki je pri njih zaposleno.

3.   Sredstva ali gospodarski viri niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v prilogah VII in VIII.

4.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1, 2 in 3.

5.   V prilogah VII in VIII so navedeni razlogi za uvrstitev teh oseb, subjektov in organov na seznam, kakor sta jih za Prilogo VII določila Varnostni svet in Odbor za sankcije.

6.   Prilogi VII in VIII zajemata tudi podatke (če so ti na voljo), potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, kakor sta jih za Prilogo VII določila Varnostni svet in Odbor za sankcije. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo VII se vključi tudi datum določitve s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 17

Z odstopanjem od člena 16 lahko pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred dnem, ko je osebo, subjekt ali organ iz člena 16 določil Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet, ali pravne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane pred navedenim dnem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se uporabijo izključno za izpolnitev zahtevkov, zavarovanih s takim zasegom ali priznanih kot veljavnih s takšno odločbo, in sicer v okviru meja, ki jih določajo veljavni zakoni in drugi predpisi, ki urejajo pravice oseb s takšnimi zahtevki;

(c)

zaseg ali odločba nista v korist osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi VII ali VIII;

(d)

priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice; ter

(e)

če se uporablja člen 16(1), je država članica o zasegu ali sodbi obvestila Odbor za sankcije.

Člen 18

Z odstopanjem od člena 16 in za izpolnitev plačila osebe, subjekta ali organa iz Priloge VII ali VIII na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki jih je sklenila zadevna oseba, subjekt ali organ ali obveznosti, ki je nastala zanj pred dnem, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ določen s strani Odbora za sankcije, Varnostnega sveta ali Sveta, lahko pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ je odločil, da:

(i)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa iz Priloge VII ali VIII;

(ii)

pogodba, sporazum ali obveznost ne bo prispevala k proizvodnji, prodaji, nakupu, prenosu, izvozu, uvozu, prevozu ali uporabi blaga in tehnologije iz prilog I, II, III in VI; ter

(iii)

plačilo ne pomeni kršitve člena 16(3);

(b)

če se uporablja člen 16(1), je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, ter Odbor za sankcije ni nasprotoval temu ukrepu v desetih delovnih dneh po prejemu obvestila; ter

(c)

če se uporablja člen 16(2), je zadevna država članica najmanj dva tedna pred izdajo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje.

Člen 19

1.   Z odstopanjem od člena 16 lahko pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi VII ali VIII, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih služb;

(ii)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(iii)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ter

(b)

če se dovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge VII in je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, Odbor za sankcije pa ni nasprotoval temu ukrepu v petih delovnih dneh po prejemu obvestila.

2.   Z odstopanjem od člena 16 lahko pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke ali za plačilo ali prenos blaga, ki je nabavljeno za lahkovodni reaktor v Iranu, katerega gradnja se je začela pred decembrom 2006, ali blaga iz člena 6(b) in (c), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

se dovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge VII in je zadevna država članica o tej odločitvi obvestila Odbor za sankcije, Odbor pa je odločitev potrdil;

(b)

se dovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ s seznama v Prilogi VIII, pristojni organ pa je o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba določeno dovoljenje izdati, obvestil druge pristojne organe držav članic ter Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

3.   Zadevna država članica obvesti ostale države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih v skladu z odstavkoma 1 ali 2.

Člen 20

1.   Člen 16(3) finančnim ali kreditnim institucijam ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se prenesejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na takšne račune. Finančne ali kreditne institucije o takšnih poslih nemudoma obvestijo pristojne organe.

2.   Člen 16(3) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih ali

(b)

plačil na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je osebo, subjekt ali organ iz člena 16 imenoval Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet;

pod pogojem, da se zamrznejo vse takšne obresti ali drugi dohodki in plačila v skladu s členom 16(1) ali (2).

3.   Ta člen ne pomeni dovoljenja za prenos sredstev iz člena 21.

POGLAVJE V

OMEJITVE ZA PRENOSE SREDSTEV IN FINANČNE STORITVE

Člen 21

1.   Prenos sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ in prenos sredstev od nje oziroma njega poteka na naslednji način:

(a)

prenosi na podlagi poslov v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v humanitarne namene potekajo brez predhodne odobritvea. Prenos se vnaprej pisno priglasi pristojnim organom držav članic, ki so opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, če ta presega 10 000 EUR ali ustrezno protivrednost;

(b)

vsak drug prenos, ki ne presega 40 000 EUR, se izvede brez predhodne odobritve. Prenos se vnaprej pisno priglasi pristojnim organom držav članic, ki so opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, če ta presega 10 000 EUR ali ustrezno protivrednost;

(c)

za vsak drug prenos, ki presega 40 000 EUR ali ustrezno protivrednost, je potrebna predhodna odobritev pristojnih organov držav članic, ki so opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V.

2.   Te določbe veljajo ne glede na to, ali se prenos sredstev izvrši z enkratno transakcijo ali z več transakcijami, ki naj bi bile povezane.

3.   Priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ se s strani izvajalca plačilnih storitev plačnika iz člena 1(r), ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri je bil vložen prvotni nalog za izvršitev prenosa.

Priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev od iranske osebe, subjekta ali organa se s strani izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila iz člena 1(r), ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima prejemnik plačila stalno bivališče ali v kateri ima izvajalec plačilnih storitev svoj sedež.

Če izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada v področje uporabe člena 39, plačnik ali prejemnik plačila naslovi priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja na pristojne organe države članice, v kateri plačnik ali prejemnik plačila prebiva.

4.   Za namene odstavka 1(c) pristojni organi držav članic, opredeljeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, izdajo dovoljenje za prenos sredstev v višini 40 000 EUR ali več, razen če utemeljeno sklepajo, da bi prenos sredstev, za katerega se zahteva dovoljenje, prispeval k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana;

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila pomisleke ali jih je opredelila kot nerešena; ali

(d)

prepovedanim dejavnostim, povezanim z iskanjem surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina ter rafiniranjem ali utekočinjanjem zemeljskega plina iz členov 8, 9 in 11 s strani iranske osebe, subjekta ali organa.

Pristojni organ lahko za ocenjevanje vlog za izdajo dovoljenja zaračuna pristojbino.

Šteje se, da je dovoljenje izdano, če je pristojni organ prejel pisno vlogo za izdajo dovoljenja in v štirih tednih ni pisno nasprotoval prenosu sredstev. Če organ prenosu nasprotuje zaradi tekoče preiskave, to navede in sporoči svojo odločitev takoj, ko je to mogoče. Pristojnim organom se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebujejo za izvedbo preiskave.

Zadevna država članica druge države članice in Komisijo obvesti o zavrnjenih vlogah za izdajo dovoljenja.

5.   Ta člen se ne uporablja, če je bil prenos dovoljen v skladu s členom 13, 17, 18, 19 ali 20.

Člen 22

1.   Tiste podružnice in hčerinske družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se uporablja člen 39, obvestijo pristojni organ, opredeljen na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, države članice, v kateri imajo sedež, o vseh izvršenih prenosih sredstev ali prejetih sredstvih, imenih strank, znesku in datumu posla, in sicer v petih delovnih dneh od izvršitve zadevnega prenosa sredstev ali prejema zadevnih sredstev. Če so podatki na voljo, je treba v obvestilu navesti naravo posla in, če je primerno, tudi vrsto blaga, ki je predmet posla, ter zlasti označiti, ali gre za blago iz Priloge I, II, III, IV ali VI k tej uredbi, če je za izvoz tega blaga potrebno dovoljenje, pa navesti tudi številko izdanega dovoljenja.

2.   Obveščeni pristojni organi ob upoštevanju dogovorov o izmenjavi informacij ali v skladu s temi dogovori te podatke po potrebi nemudoma pošljejo ustreznim pristojnim organom drugih držav članic, v katerih imajo sedež partnerji, ki jih takšni posli zadevajo, da bi preprečili vsakršni posel, ki bi lahko prispeval k dejavnostim, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

Člen 23

1.   Kreditne in finančne institucije, za katere se uporablja člen 39, pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz odstavka 2 z namenom, da se prepreči, da to poslovanje prispeva k dejavnostim, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja:

(a)

pozorno spremljajo gibanje na računih, med drugim s svojimi programi za skrbno preverjanje strank in v okviru svojih obveznosti glede pranja denarja in financiranja terorizma;

(b)

zahtevajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevnega posla in zavrnejo izvršitev posla, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

pet let hranijo vse evidence poslov in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali imajo utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem dejavnosti, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, to takoj sporočijo enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je v ta namen imenovala zadevna država članica, kakor so navedeni na seznamu spletnih strani v Prilogi V, brez poseganja v člena 5 in 16. Enota za finančni nadzor ali drug pristojni organ deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih poslih glede morebitnega financiranja širjenja jedrskega orožja. Enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih poslih.

Navedene zahteve za kreditne in finančne institucije dopolnjujejo veljavne zahteve iz Uredbe 1781/2006 in iz predpisov za izvajanje Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (16).

2.   Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za finančne in kreditne institucije ter njihovo poslovanje s:

(a)

kreditnimi in finančnimi institucijami s sedežem v Iranu, vključno z Iransko centralno banko;

(b)

podružnice in hčerinske družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se uporablja člen 39;

(c)

podružnice in hčerinske družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se ne uporablja člen 39;

(d)

finančne in kreditne institucije, ki nimajo sedeža v Iranu, vendar jih nadzirajo osebe ali subjekti s sedežem v Iranu.

Člen 24

1.   Kreditnim in finančnim institucijam, za katere se uporablja člen 39, se prepovedujejo naslednja dejanja:

(a)

odpreti nov bančni račun pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu, tudi pri Iranski centralni banki ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 23(2);

(b)

vzpostaviti nov korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Iranu, tudi z Iransko centralno banko ali katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 23(2);

(c)

v Iranu odpreti novo predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali hčerinsko družbo;

(d)

ustanoviti novo skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Iranu, tudi z Iransko centralno banko ali katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 23(2).

2.   Prepovedano je:

(a)

dati dovoljenje za odprtje predstavništva, podružnice ali hčerinske družbe v Uniji kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu, tudi Iranski centralni banki ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 23(2);

(b)

sklepati sporazume v imenu kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu, vključno z Iransko centralno banko, ali zanjo oziroma v imenu katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 23(2) ali zanjo glede odprtja predstavništva ali ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe v Uniji;

(c)

dati dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebna predhodna odobritev, predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu, vključno z Iransko centralno banko ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 23(2), če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 26. julijem 2010;

(d)

pridobiti ali povečati lastniški delež ali pridobiti kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, ki spada v področje uporabe člena 39, s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 23(2).

Člen 25

Prepovedano je:

(a)

državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 26. juliju 2010, neposredno ali posredno prodati naslednjim osebam, subjektom ali organom ali jih od njih kupiti:

(i)

Iranu ali njegovi vladi ter njegovim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(ii)

kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu, tudi Iranski centralni banki ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 23(2);

(iii)

fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, ki deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz (i) ali (ii);

(iv)

pravni osebi, subjektu ali organu, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz (i), (ii) ali (iii);

(b)

osebi, subjektu ali organu iz točke (a) zagotavljati posredniške storitve glede državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, izdanih po 26. juliju 2010;

(c)

pomagati osebi, subjektu ali organu iz točke (a) z namenom izdaje državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, in sicer z zagotavljanjem posredniških storitev, oglaševanja ali drugih storitev v zvezi s takšnimi obveznicami.

Člen 26

1.   Prepovedano je:

(a)

zagotavljati zavarovanje ali pozavarovanje:

(i)

Iranu ali njegovi vladi ter njegovim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(ii)

iranski osebi, subjektu ali organu, ki ni fizična oseba; ali

(iii)

fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, kadar deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz (i) ali (ii);

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točke (a).

2.   Točki (i) in (ii) odstavka 1(a) se ne uporabljata za zagotavljanje obveznega zavarovanja ali obveznega škodnega zavarovanja iranskim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Uniji.

3.   Točka (iii) odstavka 1(a) se ne uporablja za zagotavljanje zavarovanja, tudi ne zdravstvenega ali potovalnega zavarovanja, posameznikom, ki nastopajo kot zasebniki, razen osebam iz prilog VII in VIII, in s tem povezanega pozavarovanja.

Točka (iii) odstavka 1(a) ne preprečuje zagotavljanja zavarovanja ali pozavarovanja lastniku plovila, letala ali vozila, ki ga ima v najemu oseba, subjekt ali organ iz točk (i) ali (ii) odstavka 1(a) in ki ni navedeno v Prilogi VII ali VIII.

Za namene točke (iii) odstavka 1(a) se šteje, da oseba, subjekt ali organ ne deluje po navodilih osebe, subjekta ali organa iz točk (i) in (ii) odstavka 1(a), kadar se ta navodila nanašajo na namene pristajanja, natovarjanja, raztovarjanja ali varnega tranzita plovila ali letala, ki se začasno nahaja v iranskih vodah oziroma iranskem zračnem prostoru.

4.   Ta člen prepoveduje podaljševanje ali obnavljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih pogodb, sklenjenih pred začetkom veljavnosti te uredbe, nasprotno pa – brez poseganja v člen 16(3) – ne prepoveduje spoštovanja pogodb, sklenjenih pred začetkom njene veljavnosti.

POGLAVJE VI

OMEJITVE PROMETA

Člen 27

1.   Da se prepreči promet z blagom in tehnologijo, ki je na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali katerih dobava, prodaja, prenos, izvoz ali uvoz je prepovedan s to uredbo, je treba pristojne carinske organe zadevne države članice o vsem blagu, ki prihaja na carinsko območje Unije iz Irana ali z njega odhaja v Iran, obvestiti pred njegovim prihodom ali odhodom.

2.   Pravila, ki urejajo obveznost zagotavljanja informacij pred prihodom in pred odhodom, zlasti glede osebe, ki te informacije zagotovi, rokov, ki jih je treba spoštovati, in zahtevanih podatkov, so določena v ustreznih določbah v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami ter s carinskimi deklaracijami v Uredbi (EGS) št. 2913/92 in Uredbi (EGS) št. 2454/93.

3.   Poleg tega oseba, ki zagotovi informacije iz odstavka 2, izjavi, ali gre za blago s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz te uredbe, če je za njegov izvoz potrebno dovoljenje, pa navede podatke o izdanem izvoznem dovoljenju.

4.   Do 31. decembra 2010 se vstopne in izstopne skupne deklaracije ter zahtevani dodatni elementi iz odstavka 3 lahko predložijo v pisni obliki, pri tem pa se uporabijo trgovinski, pristaniški ali prevozni dokumenti, če vsebujejo potrebne podrobnosti.

5.   Od 1. januarja 2011 se zahtevani dodatni elementi iz tega člena predložijo bodisi pisno ali s carinsko deklaracijo.

Člen 28

1.   Državljanom držav članic ali z ozemelj držav članic je prepovedano opravljati storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, temelječimi na informacijah pred prihodom ali odhodom iz člena 27, na podlagi katerih lahko utemeljeno domnevajo, da je na plovilih blago s Skupnega seznama vojaškega blga ali blago, katerega dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih razlogov.

2.   Državljanom držav članic ali z ozemelj držav članic je prepovedano opravljati tehnična in vzdrževalna dela za tovorna letala, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, temelječimi na informacijah pred prihodom ali odhodom iz člena 27, na podlagi katerih lahko utemeljeno domnevajo, da je na tovornih letalih blago s Skupnega seznama vojaškega blaga, katerega dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih in varnostnih razlogov.

3.   Prepovedi v odstavkih 1 in 2 se uporabljajo, dokler tovor ni pregledan in po potrbi bodisi zasežen ali odstranjen.

Zaseg oziroma odstranitev se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo ali odločitvijo pristojnega organa izvede na stroške uvoznika ali pa se stroški izterjajo od vsake druge osebe ali subjekta, ki je odgovoren za poskus nedovoljene dobave, prodaje, prenosa ali izvoza.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 29

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

(a)

določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz prilog VII in VIII;

(b)

katera koli druga iranska oseba, subjekt ali organ, vključno z iransko vlado;

(c)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu.

2.   Za izvajanje pogodbe ali posla tudi velja, da so nanjo vplivali ukrepi, naloženi z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali s to uredbo, če obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno izhaja iz navedenih ukrepov.

3.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka nosi dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, oseba, ki uveljavlja zahtevek.

4.   Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali s to uredbe.

Člen 30

Za namene členov 8 in 9, točke (c )člena 11(2) ter členov 21 in 26 se za vsak organ, subjekt ali nosilca pravic, ki izhaja iz prvotne dodelitve pred začetkom veljavnosti te uredbe – s strani neodvisne vlade, ki ni iranska – pogodbe o delitvi proizvodnje, šteje, da ni iranska oseba, subjekt ali organ. V takšnih primerih in v povezavi s členom 8 lahko pristojni organ države članice od katerega koli organa ali subjekta za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz ključne opreme ali tehnologije iz Priloge VI zahteva ustrezna jamstva za končnega uporabnika.

Člen 31

1.   Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

pristojnim organom držav članic, opredeljenim na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 16, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko držav članic;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, opredeljenimi na spletnih straneh s seznama v Prilogi V, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevni državi članici.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 32

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, fizična ali pravna oseba ali subjekt ali organ, ki jo uveljavlja, ali njegovi predstojniki ali uslužbenci niso odgovorni za škodo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Zadevne fizične ali pravne osebe ali subjekti niso odgovorni za škodo zaradi kršitve prepovedi iz te uredbe, če niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili te prepovedi.

3.   Če institucija ali oseba, za katero velja ta uredba, ali direktor ali zaposleni v takšni instituciji v dobri veri, kakor je predvideno v členih 21, 22 in 23, razkrije podatke iz členov 21, 22 in 23, to ne povzroči nikakršne odgovornosti na strani institucije ali osebe oziroma njunega direktorja ali njunih zaposlenih.

Člen 33

1.   Država članica lahko sprejme kakšne koli ukrepe, ki se ji zdijo potrebni za zagotovitev spoštovanja ustreznih mednarodnih obveznosti, obveznosti Unije ali nacionalnih obveznosti glede zdravja in varnosti delavcev in varstva okolja, kadar lahko na sodelovanje z iransko osebo, subjektom ali organom vpliva izvajanje te uredbe.

2.   Za namen ukrepov iz ostavka 1 se ne uporabljajo prepovedi iz členov 8 in 9, točke (c) člena 11(2) ter členov 16(2), 21 in 26.

3.   Države članice se vnaprej obvestijo o ukrepih iz odstavka 1.

Člen 34

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in izvrševanja ter glede sodb, ki so jih izdala nacionalna sodišča.

Člen 35

Komisija:

(a)

spremeni Prilogo II na podlagi ugotovitev bodisi Odbora za sankcije bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov ali na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice;

(b)

spremeni Prilogo IV na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice;

(c)

spremeni Prilogo V na podlagi informacij, ki so jih predložile države članice.

Člen 36

1.   Če Varnostni svet ali Odbor za sankcije navedeta fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, Svet takšno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo VII.

2.   Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 16(2), ustrezno spremeni Prilogo VIII.

3.   Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavkov 1 in 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

5.   Če se Združeni narodi odločijo fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ izbrisati s seznama ali pa spremeniti identifikacijske podatke fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, Svet ustrezno spremeni Prilogo VII.

6.   Seznam iz Priloge VIII se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

Člen 37

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 38

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh s seznama v Prilogi V. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu spletnih strani iz Priloge V.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki navedenih pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za takšno komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi V.

Člen 39

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh letalih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 40

Uredba (ES) št. 423/2007 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 41

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  UL L 103, 20.4.2007, str. 1.

(3)  UL L 61, 28.2.2007, str. 49.

(4)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(7)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(8)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(9)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(10)  UL L 345, 19.12.2002, str. 1.

(11)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(12)  UL L 9, 15.1.2003, str. 3.

(13)  UL L 345, 8.12.2006, str. 1.

(14)  UL C 69, 18.3.2010, str. 19.

(15)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

(16)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15.


PRILOGA I

DEL A

Blago in tehnologija iz točke (a) člena 2(1), členov 2(2) in 4 ter točka (b) in (d) člena 5(1)

Ta priloga obsega vse blago in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009, kot sta opredeljena v njej, razen:

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

Opis

5A001

Telekomunikacijski sistemi, oprema, komponente in pribor:

a.

Kakršna koli vrsta telekomunikacijske opreme, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti, funkcij ali lastnosti:

1.

je posebej zasnovana tako, da prenese prehodne elektronske učinke ali elektromagnetne impulze, ki nastanejo pri jedrski eksploziji;

2.

je posebej utrjena proti gama, nevtronskemu ali ionskemu sevanju ali

3.

je posebej zasnovana za delovanje zunaj temperaturnega območja od 218 K (–55 °C) do 397 K (124 °C);

Opomba: Točka 5A001.a.3 se uporablja le za elektronsko opremo.

Opomba: Oprema, zasnovana ali prirejena za uporabo na satelitih, ni predmet nadzora točk 5A001.a.2 in 5A001.a.3.

b.

Telekomunikacijski sistemi in oprema ter posebej zanje zasnovane komponente in pribor, ki imajo katero koli od naslednji značilnosti, funkcij ali lastnosti:

1.

so brezkabelski podvodni komunikacijski sistemi s katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

imajo akustično nosilno frekvenco zunaj območja med 20 kHz in 60 kHz;

b.

uporabljajo elektromagnetno nosilno frekvenco, nižjo od 30 kHz;

c.

uporabljajo tehnike vodenja z elektronskim žarkom ali

d.

v „lokalnem omrežju“ uporabljajo „laserje“ ali svetleče diode (LED) z izhodno valovno dolžino, večjo od 400 nm in manjšo od 700 nm;

2.

so radijska oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu med 1,5 MHz in 87,5 MHz in ima vse naslednje značilnosti:

a.

avtomatsko predvidevanje in izbor frekvenc ter „skupno hitrost digitalnega prenosa“ na kanal za optimizacijo prenosa ter

b.

ima konfiguracijo linearnega ojačevalnika moči z zmožnostjo hkratne podpore več signalov pri izhodni moči 1 kW ali več v frekvenčnem območju 1,5 MHz ali več, vendar pod 30 MHz, ali pri izhodni moči 250 W ali več v frekvenčnem območju 30 MHz ali več, vendar ne prek 87,5 MHz, nad „trenutno pasovno širino“ ene oktave ali več in z izhodno harmonsko in popačeno vsebino, boljšo od –80 dB;

3.

so radijska oprema, ki uporablja tehnike „razširjenega spektra“, vključno s tehnikami „frekvenčnih skokov“, razen tistih iz točke 5A001.b.4., in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

uporablja kode razširjanja, ki jih lahko programira uporabnik, ali

b.

skupna oddana pasovna širina je 100- ali večkrat večja od pasovne širine katerega koli informacijskega kanala in večja od 50 kHz;

Opomba: Radijska oprema, zasnovana posebej za uporabo v civilnih celičnih sistemih radijske komunikacije, ni predmet nadzora točke 5A001.b.3.b.

Opomba: Oprema, zasnovana za delovanje pri izhodni moči 1 W ali manj, ni predmet nadzora točke 5A001.b.3.

4.

so radijska oprema, ki uporablja ultra širokopasovne tehnike modulacije, ima kode za kanaliziranje, kode za premešavo ali identifikacijske kode omrežja, ki jih lahko programira uporabnik, in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

pasovno širino nad 500 MHz ali

b.

„delno pasovno širino“ v obsegu 20 % ali več;

5.

so digitalno krmiljeni radijski sprejemniki, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

več kot 1 000 kanalov;

b.

„preklopni čas frekvenc“, krajši od 1 ms;

c.

možnost avtomatskega iskanja ali skeniranja dela elektromagnetnega spektra ter

d.

zmožnost prepoznavanja sprejetih signalov ali tipa oddajnika ali

Opomba: Radijska oprema, zasnovana posebej za uporabo v civilnih celičnih sistemih radijske komunikacije, ni predmet nadzora točke 5A001.b.5.

6.

uporabljajo funkcije digitalne „obdelave signalov“ za „kodiranje govora“ na izhodne podatkovne hitrosti, nižje od 2 400 bit/s.

1.

Pri spremenljivih hitrostih „kodiranja govora“ se točka 5A001.b.6. uporablja za „kodiranje“ nepretrganega „govora“.

2.

Za namene točke 5A001.b.6. je „kodiranje govora“ opredeljeno kot tehnika jemanja vzorcev človeškega glasu in naknadnega pretvarjanja teh vzorcev v digitalni signal ob upoštevanju posebnih značilnosti človeškega govora.

c.

Optični komunikacijski kabli, optična vlakna in pribor:

1.

optična vlakna dolžine več kot 500 m, za katera proizvajalec navaja, da vzdržijo „preskus“ natezne obremenitve 2 x 109 N/m2 ali več;

Tehnična opomba:

„Preskus“: sprotno ali ločeno testiranje, ki dinamično uporablja predpisano natezno obremenitev na vlaknu dolžine 0,5 do 3 m pri hitrosti 2 do 5 m/s, medtem ko vlakno teče med vitli premera približno 150 mm. Temperatura okolja je 293 K (20 °C) in relativna vlažnost 40 %. Za izvedbo preskusa je mogoče uporabiti enakovredne nacionalne standarde.

2.

optični kabli in pribor, zasnovani za podvodno uporabo;

Opomba: Standardni civilni telekomunikacijski kabli in pribor niso predmet nadzora točke 5A001.c.2.

Opomba 1: Za centralne podvodne kable in priključke zanje glej točko 8A002.a.3.

Opomba 2: Za optične prežeme ladijskih trupov ali priključke glej točko 8A002.c.

d.

„Elektronsko vodljivi fazni antenski nizi“, ki delujejo nad 31,8 GHz;

Opomba:„Elektronsko vodljivi fazni antenski nizi“ za pristajalne sisteme z instrumenti, ki ustrezajo standardom ICAO glede mikrovalovnih pristajalnih sistemov (MLS), niso predmet nadzora točke 5A001.d.

e.

Radijska oprema za iskanje smeri, ki deluje pri frekvencah nad 30 MHz in ki ima vse naslednje značilnosti, in posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

„trenutno pasovno širino“ 10 MHz ali več ter

2.

zmožnost poiskati smer povezave (Line of Bearing – LOB) do nesodelujočih radijskih oddajnikov z dolžino signala, krajšo od 1 ms;

f.

Oprema za motenje, ki je zasnovana ali prirejena posebej za namerno in selektivno motenje, odbijanje, prepovedovanje, slabšanje ali odvračanje mobilnih telekomunikacijskih storitev ter izvaja katero koli od naslednjih funkcij, in posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

simulacijo funkcij opreme radijskega dostopovnega omrežja (Radio Access Network – RAN);

2.

zaznavanje in izkoriščanje posebnih značilnosti uporabljenega protokola mobilnih telekomunikacij (npr. GSM); ali

3.

izkoriščanje posebnih značilnosti uporabljenega protokola mobilnih telekomunikacij (npr. GSM);

Opomba: Za opremo za motenje sistema za globalno satelitsko navigacijo (GNSS) glej nadzor vojaškega blaga.

g.

Pasivni koherentni lokacijski (PCL) sistemi ali oprema, zasnovani posebej za odkrivanje premičnih predmetov in njihovo sledenje z merjenjem odsevov ambientalnih valov radijske frekvence in opremljeni z neradarskimi oddajniki;

Neradarski oddajniki lahko vključujejo komercialne radijske ali televizijske postaje ali postaje celične telekomunikacije.

Opomba: Predmet nadzora točke 5A001.g niso:

a.

radioastronomska oprema ali

b.

sistemi ali oprema, ki zahtevajo radijsko oddajanje iz cilja.

h.

Elektronska oprema, zasnovana ali prilagojena za predčasno aktiviranje ali preprečitev sprožitve radijsko vodenih improviziranih eksplozivnih naprav (RCIED).

Opomba: GLEJ TUDI NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA.

5A002

Sistemi za „informacijsko varnost“, oprema in komponente zanje:

a.

Sistemi, oprema, „elektronski sklopi“ za določene aplikacije, moduli in integrirana vezja za „informacijsko varnost“ ter druge, posebej zanje zasnovane komponente:

Opomba: Za nadzor opreme za sprejem v globalnih satelitskih navigacijskih sistemih (GNSS), ki vsebuje ali uporablja dešifriranje (tj. GPS ali GLONASS), glej točko 7A005.

1.

zasnovani ali prirejeni za uporabo „kriptografije“, ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje katere koli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja ali digitalnega podpisa, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja njihovega ključa.

2.

Prepoznavanje vključuje vse vidike kontrole dostopa, kadar se enkripcija datotek ali besedila ne izvaja, razen tistih, ki se neposredno navezujejo na varovanje gesel, osebnih identifikacijskih številk (PIN) ali podobnih podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.

3.

„Kriptografija“ ne vključuje „nespremenljivega“ stiskanja podatkov ali tehnik kodiranja.

Opomba: Točka 5A002.a.1 vključuje opremo, zasnovano ali prirejeno za uporabo „kriptografije“ po analognih principih, kadar se uporablja skupaj z digitalnimi tehnikami.

a.

„simetrični algoritem“, ki uporablja dolžino ključa, večjo od 56 bitov, ali

b.

„asimetrični algoritem“, pri katerem varnost algoritma temelji na:

1.

faktorizaciji celih števil nad 512 bitov (npr. RSA);

2.

izračunu skritih logaritmov v multiplikativni skupini končnega polja, večjega od 512 bitov (npr. Diffie-Hellman nad Z/pZ), ali

3.

skritih logaritmih v skupini, razen tistih iz točke 5A002.a.1.b.2 nad 112 bitov (npr. Diffie-Hellman nad eliptično krivuljo);

2.

zasnovani ali prirejeni za izvajanje kriptoanalitičnih funkcij;

3.

se ne uporabljajo;

4.

posebej zasnovani ali prirejeni za zmanjševanje nevarnih emanacij signalov, ki nosijo informacije v obsegu, večjem od potrebnega za zdravstvene in varnostne standarde ter standarde elektromagnetne interference;

5.

zasnovani ali prirejeni za uporabo kriptografskih tehnik za izdelavo kode za razširjanje sistemov „razširjenega spektra“, razen tistih iz točke 5A002.a.6., vključno s skočno kodo za sisteme „frekvenčnih skokov“;

6.

zasnovani ali prirejeni za uporabo kriptografskih tehnik za izdelavo kod za kanaliziranje, kod za premešavo ali identifikacijskih kod za omrežja za sisteme, ki uporabljajo ultra širokopasovne tehnike modulacije in imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

pasovno širino nad 500 MHz ali

b.

„delno pasovno širino“ v obsegu 20 % ali več;

7.

ne-kriptografski varnostni sistemi in naprave za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki imajo potrdilo Common Criteria Evaluation Assurance Level višje od stopnje EAL-6 ali enakovredno potrdilo;

8.

komunikacijski kabelski sistemi, zasnovani ali prirejeni z uporabo mehanskih, električnih ali elektronskih sredstev za odkrivanje tajnih vdorov;

9.

zasnovani ali prirejeni za uporabo „kvantne kriptografije“.

Tehnična opomba:

„Kvantna kriptografija“ je znana tudi kot distribucija kvantnih ključev (Quantum Key Distribution – QKD).

Opomba: Predmet nadzora točke 5A002 niso:

a.

„personalizirane pametne kartice“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

katerih kriptografska zmožnost je omejena na uporabo v opremi ali sistemih, ki so izključeni iz nadzora po točkah od b. do g. te opombe, ali

2.

v primeru programov za splošno javno uporabo, katerih kriptografska zmožnost ni dostopna uporabniku, je pa posebej zasnovana in omejena tako, da omogoča varovanje osebnih podatkov, ki jih vsebuje;

Opomba: Če ima „personalizirana pametna kartica“ več funkcij, se nadzorni status vsake funkcije ugotavlja posebej.

b.

oprema za sprejem radijskih oddaj, naročniške televizije ali podobnih oddaj za omejen krog gledalcev, brez digitalne enkripcije, razen tiste, ki se uporablja izključno za pošiljanje računov ali informacij v zvezi s programi nazaj ponudniku oddaj;

c.

oprema, katere kriptografska zmožnost ni dostopna uporabniku in ki je posebej zasnovana in omejena tako, da omogoča kar koli od naslednjega:

1.

uničenje proti kopiranju zaščitene „programske opreme“;

2.

dostop do:

a.

proti kopiranju zaščitenih vsebin na nosilcih, ki omogočajo samo branje, ali

b.

informacij, shranjenih v kodirani obliki na nosilcu (npr. v zvezi z varstvom pravic intelektualne lastnine), če je nosilec v javni prodaji na voljo v enakih izvodih;

3.

enkratno kopiranje avtorsko zaščitenih avdio in video podatkov ali

4.

enkripcijo in/ali dešifriranje za varstvo knjižnic, atributov oblik ali sorodnih podatkov za projektiranje polprevodniških naprav ali integriranih vezij;

d.

kriptografska oprema, ki je zasnovana in omejena posebej za bančno rabo ali za „denarne transakcije“;

Tehnična opomba:

„Denarne transakcije“ iz opombe (d) v točki 5A002 vključujejo zbiranje in poravnavanje voznin ali kreditnih funkcij.

e.

prenosni ali mobilni radiotelefoni za civilno rabo (npr. za uporabo v komercialnih celičnih sistemih radijske komunikacije), ki ne omogočajo prenosa enkriptiranih podatkov neposredno na drug radiotelefon ali opremo (ki ni oprema radijskega dostopovnega omrežja (RAN)), ravno tako pa ne omogočajo prenosa šifriranih podatkov prek opreme RAN (npr. krmilnika radijskega omrežja (Radio Network Controller – RNC) ali krmilnika baznih postaj (Base Station Controller – BSC));

f.

oprema za brezvrvične telefone, ki ne omogočajo enkripcije med koncema, če je po specifikaciji proizvajalca največji učinkoviti domet neojačane brezvrvične operacije (tj. posameznega skoka med terminalom in domačo bazno postajo) manjši od 400 metrov; ali

g.

prenosni ali mobilni radiotelefoni ter podobne brezžične odjemalske naprave za civilno rabo, ki uporabljajo izključno objavljene ali komercialne kriptografske standardne postopke (z izjemo protipiratskih funkcij, ki so lahko tudi neobjavljene), izpolnjujejo določbe iz odstavkov (b) do (d) Opombe o kriptografiji (opomba 3 v delu 2 skupine 5) ter so prilagojeni za specifično uporabo v civilni industriji, in sicer na ta način, da njihove lastnosti ne vplivajo na kriptografsko funkcionalnost teh prvotnih nespremenjenih naprav;

h.

oprema, zasnovana posebej za vzdrževanje prenosnih ali mobilnih radiotelefonov in podobnih brezžičnih odjemalskih naprav, ki izpolnjujejo vse določbe Opombe o kriptografiji (opomba 3 v delu 2 skupine 5), če oprema za vzdrževanje izpolnjuje vse naslednje pogoje:

1.

uporabnik opreme ne more zlahka spremeniti kriptografske funkcionalnosti opreme za vzdrževanje;

2.

oprema za vzdrževanje je zasnovana tako, da jo je mogoče namestiti brez obsežne nadaljnje podpore dobavitelja; ter

3.

oprema za vzdrževanje ne more spremeniti kriptografske funkcionalnosti vzdrževane naprave;

i.

oprema brezžičnega „osebnega omrežja“, ki uporablja izključno objavljene ali komercialne kriptografske standardne postopke, če je po specifikaciji proizvajalca kriptografska zmožnost omejena na nominalno območje delovanja, ki ne presega 30 metrov.

5B001

Oprema za testiranje, pregledovanje in proizvodnjo telekomunikacijskih sistemov ter komponente in pribor:

a.

oprema in posebej zanjo zasnovane komponente in pribor, zasnovani posebej za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, funkcij ali lastnosti iz točke 5A001;

Opomba: Optična oprema za karakterizacijo ni predmet nadzora točke 5B001.a.

b.

oprema in posebej zanjo zasnovane komponente ali pribor, zasnovani posebej za „razvoj“ katere koli od naslednjih vrst opreme za telekomunikacijske prenose ali preklopne opreme:

1.

opreme, ki uporablja digitalne tehnike, zasnovane za delovanje s „skupno hitrostjo digitalnega prenosa“, višjo od 15 Gbit/s;

Za preklopno opremo se „skupna hitrost digitalnega prenosa“ meri na najhitrejših vratih ali liniji.

2.

opreme, ki uporablja „laser“ in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

ima valovno dolžino oddaje večjo od 1 750 nm;

b.

izvaja „optično ojačanje“ z uporabo s prazeodimom ojačenih fluoridnih optičnih ojačevalnikov (PDFFA);

c.

uporablja tehnike koherentnega optičnega prenosa ali koherentnega optičnega prepoznavanja (imenovane tudi optične heterodinske oziroma homodinske tehnike); ali

d.

uporablja analogne tehnike in ima pasovno širino večjo od 2,5 GHz;

Opomba: Oprema, zasnovana posebej za „razvoj“ komercialnih televizijskih sistemov, ni predmet nadzora točke 5B001.b.2.d.

3.

opreme z „optičnim preklopom“;

4.

radijske opreme, ki uporablja tehnike kvadraturne amplitudne modulacije (QAM) nad ravnijo 256, ali

5.

opreme, ki uporablja „signalizacijo po skupnem kanalu“ in deluje v nepovezanem načinu.

5B002

Oprema za testiranje, pregledovanje in „proizvodnjo“ za „informacijsko varnost“:

a.

oprema, zasnovana posebej za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme iz točke 5A002 ali 5B002.b.;

b.

merilna oprema, zasnovana posebej za merjenje in vrednotenje funkcij „informacijske varnosti“ opreme iz točke 5A002 ali „programske opreme“ iz točke 5D002.a. ali 5D002.c.

5D001

Naslednja „programska oprema“:

a.

„programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za „razvoj“,„proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, funkcij ali lastnosti iz točke 5A001;

b.

„programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za podporo „tehnologiji“ iz točke 5E001;

c.

posebna „programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena tako, da ima značilnosti, funkcije ali lastnosti opreme iz točke 5A001 ali 5B001;

d.

„programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za „razvoj“ katere koli izmed naslednjih vrst opreme za telekomunikacijske prenose ali preklopne opreme:

1.

opreme, ki uporablja digitalne tehnike, zasnovane za delovanje s „skupno hitrostjo digitalnega prenosa“, višjo od 15 Gbit/s;

Tehnična opomba:

Za preklopno opremo se „skupna hitrost digitalnega prenosa“ meri na najhitrejših vratih ali liniji.

2.

opreme, ki uporablja „laser“ in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

ima valovno dolžino oddaje večjo od 1 750 nm; ali

b.

uporablja analogne tehnike in ima pasovno širino večjo od 2,5 GHz;

Opomba:„Programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za „razvoj“ komercialnih televizijskih sistemov, ni predmet nadzora točke 5D001.d.2.b.

3.

opreme z „optičnim preklopom“; ali

4.

radijske opreme, ki uporablja tehnike kvadraturne amplitudne modulacije (QAM) nad ravnijo 256.

5D002

Naslednja „programska oprema“:

a.

„programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točke 5A002 ali „programske opreme“ iz točke 5D002.c.;

b.

„programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za podporo „tehnologiji“ iz točke 5E002;

c.

posebna „programska oprema“:

1.

„programska oprema“, ki ima lastnosti ali izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002;

2.

„programska oprema“ za preverjanje „programske opreme“ iz točke 5D002.c.1.

Opomba: Predmet nadzora točke 5D002 ni naslednja „programska oprema“:

a.

programska oprema, potrebna za „uporabo“ opreme, izključene iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002;

b.

„programska oprema“, ki omogoča katero koli izmed funkcij opreme, izključene iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002.

5E001

Naslednja „tehnologija“:

a.

„tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ (razen delovanja) opreme, funkcij ali lastnosti iz točke 5A001 ali „programske opreme“ iz točke 5D001.a.;

b.

Naslednja posebna „tehnologija“:

1.

„potrebna“„tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ telekomunikacijske opreme, zasnovane posebej za uporabo v satelitih;

2.

„tehnologija“ za „razvoj“ ali „uporabo“„laserskih“ komunikacijskih tehnik z zmožnostjo avtomatske izsleditve in sledenja signalov ter vzdrževanja komunikacij skozi zunajatmosferski ali podpovršinski (vodni) medij;

3.

„tehnologija“ za „razvoj“ digitalnih prenosnih radijskih sprejemnih naprav osnovne postaje, ki se ji lahko s spremembo „programske opreme“ spremeni sposobnost sprejemanja, ki omogoča večpasovno, večkanalno, multimodalno, multiprotokolno delovanje ali delovanje z algoritmom večkratnega kodiranja;

4.

„tehnologija“ za „razvoj“ tehnik „razširjenega spektra“, vključno s tehnikami „frekvenčnih skokov“;

c.

„tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ katere koli od naslednjih vrst opreme:

1.

opreme, ki uporablja digitalne tehnike, zasnovane za delovanje s „skupno hitrostjo digitalnega prenosa“, višjo od 15 Gbit/s;

Tehnična opomba:

Za preklopno opremo se „skupna hitrost digitalnega prenosa“ meri na najhitrejših vratih ali liniji.

2.

opreme, ki uporablja „laser“ in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

ima valovno dolžino oddaje večjo od 1 750 nm;

b.

izvaja „optično ojačanje“ z uporabo s prazeodimom ojačanih fluoridnih optičnih ojačevalnikov (PDFFA);

c.

uporablja tehnike koherentnega optičnega prenosa ali koherentnega optičnega prepoznavanja (imenovane tudi optične heterodinske oziroma homodinske tehnike);

d.

uporablja tehnike multipleksne delitve valovnih dolžin z optičnih nosilcev z razmikom, manjšim od 100 GHz, ali

e.

uporablja analogne tehnike in ima pasovno širino večjo od 2,5 GHz;

Opomba:„Tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ komercialnih televizijskih sistemov ni predmet nadzora točke 5E001.c.2.e.

Opomba: Za „tehnologijo“ za „razvoj“ ali proizvodnjo ne-telekomunikacijske opreme, ki uporablja laser, glej 6E.

3.

opreme z „optičnim preklopom“;

4.

radijske opreme s katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

ima tehnike kvadraturne amplitudne modulacije (QAM) nad ravnijo 256;

b.

deluje pri vhodnih ali izhodnih frekvencah nad 31,8 GHz, ali

Opomba:„Tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, zasnovane ali prirejene za delovanje v katerem koli frekvenčnem pasu, ki je „dodeljen po ITU“ za storitve radijske komunikacije, ne pa za radijsko določanje, ni predmet nadzora točke 5E001.c.4.b.

c.

deluje v frekvenčnem pasu med 1,5 MHz in 87,5 MHz in vsebuje prilagodilne tehnike, ki zagotavljajo več kot 15 dB potlačenja motečega signala;

5.

opreme, ki uporablja „signalizacijo po skupnem kanalu“ in deluje v nepovezanem načinu, ali

6.

mobilne opreme, ki ima vse naslednje značilnosti:

a.

deluje pri optični valovni dolžini, ki je enaka ali večja od 200 nmter enaka ali manjša od 400 nm, ter

b.

deluje kot „lokalno omrežje“;

d.

„tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ ojačevalnikov z mikrovalovnimi monolitnimi integriranimi vezji (MMIC), ki so zasnovani posebej za telekomunikacije, in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

naznačena je za delovanje pri frekvencah, večjih od 3,2 GHz do vključno 6 GHz, in s povprečno izhodno močjo, večjo od 4 W (36 dBm), z „delno pasovno širino“, večjo od 15 %;

2.

naznačena je za delovanje pri frekvencah, večjih od 6 GHz do vključno 16 GHz, in s povprečno izhodno močjo, večjo od 1 W (30 dBm), z „delno pasovno širino“, večjo od 10 %,

3.

naznačena je za delovanje pri frekvencah, večjih od 16 GHz do vključno 31,8 GHz, in s povprečno izhodno močjo, večjo od 0,8 W (29 dBm), z „delno pasovno širino“, večjo od 10 %;

4.

naznačena je za delovanje pri frekvencah, višjih od 31,8 GHz do vključno 37,5 GHz;

5.

naznačena je za delovanje pri frekvencah, večjih od 37,5 GHz do vključno 43,5 GHz, in s povprečno izhodno močjo, večjo od 0,25 W (24 dBm), z „delno pasovno širino“, večjo od 10 %, ali

6.

naznačena je za delovanje pri frekvencah, višjih od 43,5 GHz;

e.

„tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ elektronskih naprav in vezij, ki so zasnovani posebej za telekomunikacije in vsebujejo komponente iz „superprevodnih“ materialov, zasnovanih posebej za delovanje pri temperaturah, nižjih od „kritične temperature“ vsaj ene od „superprevodnih“ komponent, in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

tokovno preklapljanje za digitalna vezja s „superprevodniškimi“ vrati, pri katerih je zmnožek zakasnitve na ena vrata (v sekundah) in izgube moči na vrata (v vatih) manjši od 10-14 J, ali

2.

frekvenčno selektivnost pri vseh frekvencah z uporabo resonančnih vezij s kvaliteto Q, večjo od 10 000.

5E002

„Tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točk 5A002 in 5B002 ali „programske opreme“ iz točke 5D002.a. ali 5D002.c.

DEL B

Člen 6 se uporablja za naslednje blago:

Blago iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

Opis

0A001

„Jedrski reaktorji“ in posebej zasnovana ali pripravljena oprema ter sestavni deli zanjo:

a.

„jedrski reaktorji“;

b.

kovinske posode ali njihovi glavni tovarniško zasnovani deli, vključno z glavo reaktorske tlačne posode, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni tako, da lahko vsebujejo sredico „jedrskega reaktorja“;

c.

oprema, ki je zasnovana ali pripravljena posebej za vstavljanje ali odstranjevanje goriva v „jedrskem reaktorju“;

d.

kontrolne palice, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za nadzor cepitvenega procesa v „jedrskem reaktorju“, vključno s podpornimi in obesnimi deli ter pogonskimi mehanizmi in vodili za kontrolne palice;

e.

tlačne cevi, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za vstavitev gorivnih elementov in primarnega hladila v „jedrskem reaktorju“ pri delovnem tlaku nad 5,1 MPa;

f.

kovinski cirkonij in cirkonij v zlitinah, v obliki cevi ali snopov cevi, v katerih je masno razmerje med hafnijem in cirkonijem manjše od 1:500 in ki so zasnovane ali pripravljene posebej za uporabo v „jedrskem reaktorju“;

g.

črpalke, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za kroženje primarnega hladila v „jedrskih reaktorjih“;

h.

„notranji deli jedrskega reaktorja“, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v „jedrskem reaktorju“, vključno z nosilnimi stebri za sredico, gorilnimi kanali, termičnimi ščiti, loputami, mrežnimi podpornimi ploščami sredice reaktorja in mešalnimi ploščami;

Opomba: V točki 0A001.h. pojem „notranji deli jedrskega reaktorja“ pomeni kateri koli glavni element znotraj reaktorske posode, ki ima eno ali več pomožnih nalog, kot so podpora sredice, vzdrževanje položaja gorivnih elementov, usmerjanje toka primarnega hladila, zagotavljanje radiacijske zaščite za reaktorsko posodo in omogočanje postavitve merilnih instrumentov v sredici.

i.

toplotni izmenjevalniki (uparjalniki), ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v primarnem hladilnem sredstvu „jedrskega reaktorja“;

j.

instrumenti za detekcijo nevtronov in merilni instrumenti, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za določanje nevtronskega toka v sredici „jedrskega reaktorja“.

0C002

Nizko obogateni uran iz točke 0C002, vsebovan v sestavljenih jedrskih gorivnih elementih.


PRILOGA II

Blago in tehnologija iz točke (a) člena 2(1), členov 2(3) in 4 ter točk (b) in (d) člena 5(1)

UVODNE OPOMBE

1.

Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu „Opis“ nanašajo na opise blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

2.

Referenčna številka v stolpcu „Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009“ pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu „Opis“, ne ustrezajo parametrom iz opisa blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo, na katero se nanaša zgornja referenčna številka.

3.

Opredelitve pojmov, ki stojijo med ‘enojnima narekovajema’, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov med “dvojnima narekovajema” so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Cilj prepovedi iz te priloge se ne sme izničiti z izvozom kakršnega koli neprepovedanega blaga (vključno z obrati), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element tega blaga in jo je mogoče zlahka odstraniti in uporabiti v druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se ena ali več prepovedanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2.

Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GENERAL TECHNOLOGY NOTE – GTN)

(Upoštevati v povezavi z oddelkom II.B.)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije“, ki je „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani v delu A (Blago) spodaj, je prepovedan v skladu z določbami oddelka II.B.

2.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

3.

Prepovedi se ne uporabljajo za „tehnologijo“, ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo.

4.

Prepovedi prenosa „tehnologije“ se ne uporabljajo za „javno dostopne“ informacije, „temeljne znanstvene raziskave“ ali najosnovnejše informacije, ki so nujne za patentno prijavo.

II.A.   BLAGO

A0.   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A0.001

Žarnice z votlo katodo:

a.

jodova žarnica z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena;

b.

uranova žarnica z votlo katodo.

II.A0.002

Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

II.A0.003

Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

II.A0.004

Optična vlakna za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm, vendar ne večji od 2 mm.

II.A0.005

Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz točke 0A001:

1.

tesnila;

2.

notranje komponente;

3.

oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje.

0A001

II.A0.006

Jedrska opozorilna oprema za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radioaktivnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo zasnovane komponente, razen tistih iz točke 0A001.j. ali 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Ventili z mehom iz aluminijeve zlitine ali nerjavnega jekla vrste 304, 304L ali 316L.

Opomba: Ta točka ne zajema ventilov z mehom, opredeljenih v točkah 0B001.c.6 in 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserska zrcala, razen tistih iz točke 6A005.e, sestavljena iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja Formula ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo ali safir).

Opomba: Ta točka ne zajema optičnih sistemov, zasnovanih posebej za uporabo v astronomiji, razen če zrcala vsebujejo kremenovo steklo.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserske leče, razen tistih iz točke 6A005.e.2, sestavljene iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja

Formula

ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz – ali s prevleko iz – niklja ali nikljevih zlitin, ki vsebujejo več kot 40 ut. % niklja, razen tistih iz točke 2B350.h.1., za cevi z notranjim premerom, manjšim od 100 mm.

2B350

II.A0.012

Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (vroče celice).

0B006

II.A0.013

„Naravni uran“ ali „osiromašeni uran“ ali torij v obliki kovine, zlitine, kemične spojine ali koncentrata in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več prej naštetih materialov, razen tistih iz točke 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonacijske komore z zmogljivostjo absorpcije eksplozije ekvivalenta več kot 2,5 kg TNT.


A1.   Materiali, kemikalije, „mikroorganizmi“ in „toksini“

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) št. CAS 298-07-7, topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %.

II.A1.002

Plinasti fluor (št. CAS 7782-41-4), s čistostjo najmanj 95 %.

II.A1.005

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo, večjo od 100 g fluora na uro.

Opomba: Ta točka ne zajema elektrolitskih celic, opredeljenih v točki 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizatorji, razen prepovedanih v točki 1A225, ki vsebujejo platino, paladij ali rodij in se uporabljajo za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo pri pridobivanju tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002.b.4 ali 1C202.a, v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

zmožnost skrajne natezne trdnosti 460 MPa ali več pri 293 K (20 °C) ali

b.

natezno trdnost 415 MPa ali več pri 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetne kovine vseh vrst in vseh oblik z začetno relativno prepustnostjo 120 000 ali več in debelino med 0,05 in 0,1 mm.

1C003.a.

II.A1.009

„Vlakneni ali nitasti materiali“ ali prepregi:

a.

ogljikovi ali aramidni „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

„specifični modul“, večji od 10 × 106 m, ali

2.

„specifično natezno trdnost“, večjo od 17 × 104 m;

b.

stekleni „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

„specifični modul“, večji od 3,18 × 106 m, ali

2.

„specifično natezno trdnost“, večjo od 76,2 × 103 m;

c.

neskončni „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“, impregnirani s smolo, ki so široki 15 mm ali manj (potem ko so prepregi) in izdelani iz ogljikovih ali steklenih „vlaknenih ali nitastih materialov“, razen tistih iz točke II.A1.010.a. ali b.

Opomba: Ta točka ne zajema „vlaknenih ali nitastih materialov“, opredeljenih v točkah 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a in 1C210.b.

1C010.a1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Vlakna, impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali „predoblike ogljikovih vlaken“:

a.

izdelana iz „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točke II.A1.009 zgoraj;

b.

„vlakneni ali nitasti materiali“, impregnirani z „matriko“ epoksi smol (prepregi), iz točke 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, ki se uporabljajo pri popravilu delov ali laminatov zrakoplovov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi iz točke 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve.

Opomba: Ta točka ne zajema „vlaknenih ali nitastih materialov“, opredeljenih v točki 1C010.e.

1C010.e.1C210

II.A1.011

S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri „projektilih“, razen tistih iz točke 1C107.

1C107

II.A1.012

Martenzitna jekla, razen tistih iz točke 1C116 ali 1C216, „ki omogočajo“ skrajno natezno trdnost 2050 MPa ali več pri 293 K (20 °C).

Tehnična opomba:

Besedna zveza „martenzitna jekla, ki omogočajo“ zajema martenzitna jekla pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantal, volframov karbid, tantalov karbid in zlitine, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

so v oblikah, ki imajo votlo valjasto ali sferično simetrijo (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm, ter

b.

imajo maso nad 5 kg.

Opomba: Ta točka ne zajema volframa, volframovega karbida in zlitin, opredeljenih v točki 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementarni prah kobalta, neodima ali samarija ali zlitine ali njihove mešanice, ki vsebujejo najmanj 20 ut. % kobalta, neodima ali samarija, velikost delcev pa je manjša od 200 μm.

II.A1.015

Čisti tributil fosfat (TBP) [št. CAS 126-73-8] ali katera koli mešanica, ki vsebuje več kot 5 ut. % TBP.

II.A1.016

Martenzitna jekla, razen prepovedanih iz točk 1C116, 1C216 ali II.A1.012.

Tehnična opomba:

Martenzitna jekla so železove zlitine, katerih splošna značilnost je visok delež niklja, zelo nizek delež ogljika in uporaba nadomestnih elementov ali usedlin, ki omogočajo ojačevanje in utrjevanje s staranjem.

II.A1.017

Kovine, kovinski prah in materiali:

a.

volfram in volframove zlitine, razen prepovedanih v točki 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo volframa najmanj 97 ut. %;

b.

molibden in molibdenove zlitine, razen prepovedanih v točki 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo molibdena najmanj 97 ut. %;

c.

materiali iz volframa v trdni obliki, razen prepovedanih iz točke 1C226 ali II.A1.013, ki so sestavljeni iz naslednjih materialov:

1.

iz volframa in zlitin, ki vsebujejo najmanj 97 ut. % volframa;

2.

iz volframove zlitine z bakrom (copper infiltrated tungsten), ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa; ali

3.

iz volframove zlitine s srebrom (silver infiltrated tungsten), ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa.

II.A1.018

Mehke magnetne zlitine z naslednjo kemično sestavo:

a)

vsebnost železa med 30 % in 60 % ter

b)

vsebnost kobalta med 40 % in 60 %.

II.A1.019

„Vlakneni ali nitasti materiali“ ali prepregi, ki niso prepovedani s Prilogo I ali Prilogo II (v točkah II.A1.009, II.A1.010) te uredbe ali določeni v Prilogi I Uredbe (ES) št. 428/2009:

a)

ogljikovi „vlakneni ali nitasti materiali“;

Opomba: Točka II.A1.019a. ne zajema tkanin.

b)

neskončni „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“, impregnirani s smolo in izdelani iz ogljikovih „vlaknenih ali nitastih materialov“;

c)

neskončni „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“ iz poliakrilnitrila (PAN).


A2.   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A2.001

Sistemi za vibracijsko testiranje ter oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116:

a.

sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, omogočajo vibriranje sistema pri pospešku, enakem ali večjem od 0,1 g rms, v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, in so zmožni prenesti sile, enake ali večje od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“;

b.

digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej zasnovano programsko „opremo“ za vibracijsko testiranje, z realnočasovno pasovno širino, večjo od 5 kHz, in so namenjene za uporabo s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke a.;

c.

pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez njih, ki so zmožne prenesti silo, enako ali večjo od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.;

d.

oprema za vibracijsko testiranje in elektronske enote, zasnovane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, ki so zmožne efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem, enake ali večje od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“, in se lahko uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.

Tehnična opomba:

„Brez zunanjih vplivov“ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pritrdilnih elementov.

2B116

II.A2.002

Strojna orodja in komponente ter numerični krmilniki za strojna orodja:

a.

strojna oprema za brušenje, ki ima pozicijsko natančnost z „vsemi razpoložljivimi kompenzacijami“ enako ali manjšo (boljšo) od 15 μm po standardu ISO 230/2 (1988) (1) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi;

Opomba: Ta točka ne zajema strojne opreme za brušenje, opredeljene v točkah 2B201.b in 2B001.c.

b.

komponente in numerični krmilniki, zasnovani posebej za strojna orodja iz točke 2B001, točke 2B201 ali točke a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Balansirni stroji in sorodna oprema:

a.

balansirni stroji, ki so zasnovani ali prirejeni za zobozdravstveno ali drugo medicinsko opremo in imajo vse naslednje značilnosti:

1.

ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso, večjo od 3 kg;

2.

lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt./min;

3.

lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah ter

4.

lahko uravnotežijo neuravnotežene rotarirajoče mase reda 0,2 g x mm na kg;

b.

merilne sonde, zasnovane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke a. zgoraj.

Tehnična opomba:

Merilne sonde so znane tudi kot instrumenti za uravnoteženje.

2B119

II.A2.004

Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v vročih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

zmožnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno) ali

b.

zmožnost premostitve preko vrha stene vroče celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).

2B225

II.A2.006

Oksidacijske peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C.

Opomba: Ta točka ne zajema tunelskih peči z valjčnim transportom, tunelskih peči s pomičnim vozom, tunelskih peči s transportnim trakom, potisnih peči ali komornih peči, zasnovanih posebej za proizvodnjo stekla, keramične namizne posode ali strukturne keramike.

2B226

2B227

II.A2.007

„Tlačni merilniki“, razen tistih, opredeljenih v točki 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti:

a.

vsebujejo elemente za zaznavanje tlaka, izdelane iz „materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim heksafluoridom (UF6) “, in

b.

imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

merilno območje, manjše od 200 kPa, in „natančnost“, večjo od ± 1 % na celotnem merilnem območju, ali

2.

merilno območje, enako 200 kPa ali več, in „natančnost“, večjo od 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifugalni separatorji, ki omogočajo neprekinjeno separacijo brez širjenja aerosolov in so izdelani iz:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

5.

tantala ali tantalovih zlitin;

6.

titana ali titanovih zlitin; ali

7.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

Opomba: Ta točka ne zajema centrifugalnih separatorjev, opredeljenih v točki 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrirani kovinski filtri iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja.

Opomba: Ta točka ne zajema filtrov, opredeljenih v točki 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Stroji za oblikovalno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, razen tistih iz točke 2B009, 2B109 ali 2B209, s pritisno silo nad 60 kN ter posebej zanje zasnovane komponente.

Tehnična opomba:

Za namene točke II.A2.013 se stroji, ki združujejo oblikovalno valjanje in potisno oblikovanje, štejejo za stroje za potisno oblikovanje.


A3.   Elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A3.001

Visokonapetostni enosmerni napajalniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v časovnem obdobju osmih ur lahko neprekinjeno proizvajajo 10 kV ali več, z izhodno močjo 5 kW ali več brez prekinitve ter

b.

v časovnem obdobju štirih ur imajo tokovno ali napetostno stabilnost, večjo od 0,1 %.

Opomba: Ta točka ne zajema napajalnikov, opredeljenih v točkah 0B001.j.5 in 3A227.

3A227

II.A3.002

Masni spektrometri, razen tistih iz točke 3A233 ali 0B002.g., ki omogočajo merjenje ionov z atomsko maso 200 ali več in ločljivostjo, večjo od 2 delov na 200, in njihovi ionski viri:

a.

masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS);

b.

masni spektrometri s tlilno razelektritvijo (GDMS);

c.

masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS);

d.

masni spektrometri za obstreljevanje z elektroni, ki imajo komoro z viri, izdelano iz „materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)“, ali pa je s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

e.

masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

komoro z viri, ki je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena ali pa prevlečena ali prekrita z njima in opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do 193 K (– 80 °C) ali manj, ali

2.

komoro z viri, ki je izdelana iz „materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim hekasflouridom (UF6)“, ali pa je z njimi prevlečena ali prekrita;

f.

masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in zasnovani za aktinoide ali fluoride aktinoidov.

3A233

II.A3.003

Frekvenčni pretvorniki ali generatorji, razen prepovedanih v točki 0B001 ali 3A225, ki imajo vse naslednje značilnosti, ter posebej zanje zasnovane programska oprema in komponente:

a.

večfazni izhod, ki lahko zagotavlja moč 40 W ali več;

b.

zmožnost delovanja v frekvenčnem območju med 600 in 2 000 Hz ter

c.

regulacijo frekvence, večjo (manjšo) od 0,1 %.

Tehnična opomba:

Frekvenčni pretvorniki iz točke II.A3.003 so znani tudi kot konverterji ali inverterji.


A6.   Senzorji in laserji

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A6.001

Itrij-aluminijeve granatne (YAG) palice.

II.A6.002

Optična oprema in komponente, razen tistih iz točk 6A002 in 6A004.b:

infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 000 nm in 17 000 nm ter njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Sistemi za korekcijo valovnih front za uporabo z laserskim žarkom s premerom, večjim od 4 mm, in posebej zanje zasnovane komponente, vključno s krmilnimi sistemi, senzorji za zaznavanje faznih front in „deformljiva zrcala“, vključno z bimorfnimi zrcali.

Opomba: Ta točka ne zajema zrcal, opredeljenih v točkah 6A004.a, 6A005.e in 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Argonovi ionski „laserji“, ki imajo povprečno izhodno moč enako ali večjo od 5 W.

Opomba: Ta točka ne zajema argonovih ionskih „laserjev“, opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 6A005 in 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Polprevodniški „laserji“ in komponente zanje:

a.

posamezni polprevodniški „laserji“ z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 200 mW, pri količini nad 100;

b.

nizi polprevodniških „laserjev“ z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 20 W.

1.

Polprevodniške „laserje“ navadno imenujemo „laserske“ diode.

2.

Ta točka ne zajema „laserjev“, opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.b.

3.

Ta točka ne zajema „laserskih“ diod z valovno dolžino med 1 200 nm in 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Nastavljivi polprevodniški „laserji“ in nastavljivi polprevodniški nizi „laserjev“ z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm ter skupina nizov polprevodniških „laserjev“ z vsaj enim nastavljivim polprevodniškim „laserjev“ s takšno valovno dolžino.

1.

Polprevodniški „laserji“ se navadno imenujejo „laserske“ diode.

2.

Ta točka ne zajema polprevodniških „laserjev“, opredeljenih v točkah 0B001.h.6 in 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Trdni „nastavljivi“„laserji“ in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

titan-safirski laserji,

b.

aleksandritski laserji.

Opomba: Ta točka ne zajema titan-safirskih in aleksandritskih laserjev, opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodijevi (razen stekla) „laserji“, ki imajo izhodno valovno dolžino, večjo od 1 000 nm, vendar največ 1 100 nm, in izhodno energijo, večjo od 10 J na impulz.

Opomba: Ta točka ne zajema neodijevih (razen stekla) „laserjev“, opredeljenih v točki 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusto-optične komponente:

a.

slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave s frekvenco ponavljanja, enako ali večjo od 1 kHz;

b.

generatorji ponavljajoče frekvence;

c.

Pockelsove celice.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiacijsko utrjene kamere ali njihove leče, razen tistih iz točke 6A203.c., posebej zasnovane ali naznačene kot utrjene proti sevanju, tako da so sposobne delovanja pri dozah nad 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 radov (silicij)), ne da bi prišlo do degradacije delovanja.

Tehnična opomba:

Pojem Gy (silicij) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiteni vzorec silicija, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A203.c

II.A6.011

Ojačevalniki in oscilatorji z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm;

2.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W, vendar ne presega 30 W,

3.

imajo korak ponovitve nad 1 kHz; ter

4.

njihova impulzna širina je manjša od 100 ns.

1.

Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

2.

Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in so opredeljeni v točkah 6A205.c, 0B001.g.5 in 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulzni „laserji“ z ogljikovim dioksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 9 000 nm in 11 000 nm;

2.

imajo korak ponovitve nad 250 Hz;

3.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W, vendar ne presega 500 W, ter

4.

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

Opomba: Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z impulznim načinom, ki uporabljajo laser z ogljikovim dioksidom kot aktivnim sredstvom in so opredeljeni v točkah 6A205.d, 0B001.h.6 in 6A005.d.

6A205.d


A7.   Navigacija in letalska elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A7.001

Inercialni navigacijski sistemi in posebej zanje zasnovane komponente:

I.

inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na „civilnih zrakoplovih“ potrdile civilne oblasti države pogodbenice Wassenaarskega sporazuma, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema, zasnovana za „zrakoplove“, kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali „vesoljska plovila“ za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

1.

navigacijska napaka (brez inercije) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) „verjetne cirkularne napake“ (CEP) ali manj (bolje) ali

2.

namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških nad 10 g;

b.

hibridni inercialni navigacijski sistemi, integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemom oz. sistemi „navigacije na podlagi podatkovnih baz“ („DBRN“), za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki ima(jo) ob izgubi GNSS ali „DBRN“ za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov „verjetne cirkularne napake“ (CEP);

c.

inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

zasnovana je tako, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ali

2.

zasnovana je tako, da ima neoperativno stopnjo šoka pri najmanj 900 g v trajanju najmanj 1 milisekunde;

Opomba: Parametri iz točk I.a. in I.b. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:

1.

naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:

a.

stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000 Hz; ter

b.

dušenje PSD s frekvenco med 0,04 g2/Hz in 0,01 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 1 000 in 2 000 Hz;

2.

stopnja nagibanja in nihanja enaka ali večja od +2,62 radiana/s (150 deg/s) ali

3.

v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1. in 2. zgoraj.

1.

Točka I.b se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala vgrajene (integrirane) v eno enoto, s čimer se doseže boljše delovanje.

2.

„Verjetna cirkularna napaka“ (CEP) – pri normalni krožni porazdelitvi polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

II.

teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, zasnovano posebej za civilne meritvene namene, in so zasnovani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa, enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ter posebej zanje zasnovane komponente;

III.

inercialna ali druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej zasnovanimi in razvitimi kot senzorji MWD (Measurement While Drilling – merjenje med vrtanjem) za uporabo pri delu v jaških.

7A003

7A103


A9.   Zračna plovila in pogon

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A9.001

Pirotehnični zapahi.

II.B.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.B.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov iz dela II.A. (Blago) zgoraj.

II.B.002

Tehnologija, potrebna za razvoj ali proizvodnjo predmetov iz dela IV.A. (Blago) Priloge IV.

Tehnična opomba:

Pojem „tehnologija“ vključuje programsko opremo.


PRILOGA III

Seznam opreme, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, iz točke (b) člena 2(1), točke (c) člena 5(1) in točke (e) člena 5(1)

1.

Naslednje orožje, strelivo in pripadajoči pribor:

1.1

orožje, ki ni zajeto v ML 1 in ML 2 Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (1) (Skupni seznam vojaškega blaga);

1.2

strelivo, zasnovano posebej za orožje pod 1.1, in posebej zanj zasnovani sestavni deli;

1.3

namerilne naprave za orožje, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga.

2.

Bombe in granate, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga.

3.

Naslednja vozila:

3.1

vozila, opremljena z vodnim topom, ki so zasnovana ali prirejena posebej za namene obvladovanja nemirov;

3.2

vozila, posebej zasnovana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov;

3.3

vozila, zasnovana ali prirejena posebej za odstranjevanje ovir, vključno z gradbeno opremo z balistično zaščito;

3.4

vozila, zasnovana posebej za prevoz ali prenos zapornikov in/ali pripornikov;

3.5

vozila, zasnovana posebej za razporeditev mobilnih ovir;

3.6

sestavni deli za vozila iz točk 3.1 do 3.5, zasnovana posebej za namene obvladovanja nemirov.

Opomba 1: Vozila, zasnovana posebej za namene gašenja požarov, niso predmet nadzora te točke.

Opomba 2: Za namene točke 3.5 pojem „vozila“ vključuje priklopnike.

4.

Naslednje eksplozivne snovi in sorodna oprema:

4.1

oprema in naprave, posebej zasnovane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter posebej zanje zasnovani sestavni deli; razen opreme in naprav, posebej zasnovanih za določene komercialne namene, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo sprožitev ali delovanje druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita sprožilcev gasilnih škropilnih naprav);

4.2

eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom, ki niso zajeti v Skupnem seznamu vojaškega blaga;

4.3

drugi eksplozivi, ki niso zajeti v Skupnem seznamu vojaškega blaga, in naslednje sorodne snovi:

a.

amatol;

b.

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika);

c.

nitroglikol;

d.

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

e.

pikril klorid;

f.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Naslednja zaščitna oprema, ki ni zajeta v ML 13 Skupnega seznama vojaškega blaga:

5.1

zaščitni jopiči, ki so neprebojni in/ali zagotavljajo zaščito pred vbodi;

5.2

neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade, policijski ščiti ter neprebojni ščiti.

Opomba: Predmet nadzora te točke ni:

oprema, zasnovana posebej za športne dejavnosti,

oprema, zasnovana posebej za zahteve varnosti pri delu.

6.

Simulatorji za vadbo uporabe orožja, ki niso zajeti v ML 14 Skupnega seznama vojaškegablaga, ter posebej zanje zasnovana programska oprema.

7.

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi, razen tistih, ki so zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga.

8.

Bodeča žica.

9.

Vojaški noži, bojni noži in bajoneti z več kot 10 cm dolgim rezilom.

10.

Proizvodna oprema, posebej zasnovana za vse predmete s tega seznama.

11.

Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov s tega seznama.


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 58.


PRILOGA IV

Blago in tehnologija iz členov 3 in 5(2)

UVODNE OPOMBE

1.

Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu „Opis“ nanašajo na opise blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

2.

Referenčna številka v stolpcu „Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009“ pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu „Opis“, ne ustrezajo parametrom iz opisa blaga oz. tehnologije z dvojno rabo, na katero se nanaša zgornja referenčna številka.

3.

Opredelitve pojmov, ki stojijo med ‘enojnima narekovajema’, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov med “dvojnima narekovajema” so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Cilj nadzora iz te priloge se ne sme izničiti z izvozom kakršnega koli nenadzorovanega blaga (vključno z obratom), ki vsebuje eno ali več nadzorovanih komponent, kadar je ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element tega blaga in jo je mogoče zlahka odstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se ena ali več nadzorovanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2.

Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN)

(Upoštevati v povezavi z oddelkom IV.B.)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije“, ki je „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) spodaj, se nadzira v skladu z določbami oddelka IV.B.

2.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga pod nadzorom, se nadzira tudi, kadar se uporablja za nenadzorovano blago.

3.

Nadzor se ne uporablja za „tehnologijo“, ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki se ne nadzira ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo.

4.

Nadzor nad prenosom „tehnologije“ se ne uporablja za „javno dostopne“ informacije, za „temeljne znanstvene raziskave“ ali za informacije, nujno potrebne za patentno prijavo.

IV.A.   BLAGO

A0.   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

IV.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz – ali s prevleko iz – niklja ali nikljevih zlitin, z več kot 40 ut. %, niklja, razen tistih iz 2B350.h.1., glede cevi, ki imajo notranji premer večji od 100 mm

2B350

IV.A0.011

Vakuumske črpalke, razen tistih iz točke 0B002.f.2 ali 2B231:

 

turbomolekularne črpalke, ki imajo pretok enak ali večji od 400 l/s;

 

vakuumske predčrpalke tipa Roots (Roots type vacuum roughing pumps) z volumskim sesalnim pretokom nad 200 m3/h;

vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke.

0B002.f.2, 2B231


A1.   Materiali kemikalije, „mikroorganizmi“ in „toksini“

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

IV.A1.003

Obročasti sifoni in tesnila z notranjim premerom 400 mm ali manj iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

kopolimerov viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju;

b.

fluoriranih poliamidov, ki vsebujejo 10 ut. % ali več kombiniranega fluora;

c.

fluoriranih elastomerov fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora;

d.

poliklorotrifluoroetilena (PCTFE, npr. Kel-F ®);

e.

fluoro-elastomerjev (npr. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilena (PTFE).

 

IV.A1.004

Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri.

Opomba: Ta točka ne zajema jedrskih opozorilnih sistemov, opredeljenih v točki 1A004.c.

1A004.c


A2.   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

IV.A2.005

Peči za toplotno obdelavo z nadzorovano atmosfero:

2B226

peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C.

2B227

IV.A2.008

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-usedalniki, pulzne kolone in centrifugalni kontraktorji); ter za takšno opremo zasnovani tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, izdelane iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

5.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin. ali

9.

nerjavnega jekla.

Tehnična opomba:

‚Ogljik-grafit‘ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.

2B350.e

IV.A2.009

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d:

toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2; ter za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje zasnovani valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočinami, izdelane iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali „ogljik-grafita“;

5.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

9.

silicijevega karbida;

10.

titanovega karbida ali

11.

nerjavnega jekla.

Opomba: Ta točka ne zajema hladilnikov za vozila

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status toplotnega izmenjevalnika.

2B350.d

IV.A2.010

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i, ki so primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m3/uro, ali vakuumske črpalke, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 5 m3/uro [merjeno pri standardni temperaturi (273 K oz. 0 °C) in standardnem tlaku (101,3 kPa)]; ter za takšne črpalke zasnovani puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, izdelane iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

keramike;

3.

ferosilicija;

4.

fluoropolimerov;

5.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

6.

grafita ali „ogljik-grafita“;

7.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

8.

tantala ali tantalovih zlitin;

9.

titana ali titanovih zlitin;

10.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

11.

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin;

12.

nerjavnega jekla ali

13.

aluminijevih zlitin.

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke.

2B350.d


A3.   Elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

IV.A3.004

Spektrometri in difraktometri, zasnovani za okviren test ali kvantitativno analizo elementarne sestave kovin ali zlitin brez kemične razgradnje materiala.

 

IV.B.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

IV.B.001

Tehnologija, potrebna za uporabo predmetov iz dela IV.A. (Blago) zgoraj.

Tehnična opomba:

Pojem „tehnologija“ vključuje programsko opremo.

 


PRILOGA V

Spletne strani z informacijami o pristojnih organih iz členov 3(5) and (6), 5(3), 7(1), 10, 12(2), 13, 17, 18, 19(1) in (2), 21(1) in (4), 22(1), 23(1), 31(1) in 38(1) ter naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform – Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 295 55 85

Telefaks: (32-2) 299 08 73


PRILOGA VI

Seznam ključne opreme in tehnologije iz člena 8

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Cilj prepovedi iz te priloge se ne sme izničiti z izvozom kakršnega koli neprepovedanega blaga (vključno z obrati), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element tega blaga in jo je mogoče zlahka odstraniti in uporabiti v druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se ena ali več prepovedanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2.

Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

3.

Opredelitve pojmov, ki stojijo med ‘enojnima narekovajema’, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov med “dvojnima narekovajema” so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GENERAL TECHNOLOGY NOTE – GTN)

1.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

2.

Prepovedi se ne uporabljajo za „tehnologijo“, ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo.

3.

Prepovedi prenosa „tehnologije“ se ne uporabljajo za „javno dostopne“ informacije, „temeljne znanstvene raziskave“ ali najosnovnejše informacije, ki so nujne za patentno prijavo.

ISKANJE IN PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA

1.A   Oprema

1.

Oprema, vozila, plovila in letala za geofizične raziskave, posebej zasnovani ali prilagojeni za pridobivanje podatkov za iskanje nafte in plina, ter posebej zanje zasnovane komponente.

2.

Senzorji, posebej zasnovani za delo v naftnih in plinskih vrtinah, vključno s senzorji za merjenje med vrtanjem in s tem povezano opremo, posebej zasnovano za pridobivanje in shranjevanje podatkov iz takih senzorjev.

3.

Vrtalna oprema, zasnovana za vrtanje kamninskih formacij, zlasti za iskanje ali pridobivanje nafte, plina in drugih naravno prisotnih materialov iz ogljikovodikov.

4.

Vrtalne glave, vrtalne cevi, vrtalni venci, centrirniki in druga oprema, posebej zasnovani za uporabo v vrtalni opremi za nafto in plin ter skupaj z njo.

5.

Glave vrtine, „varovala proti izbruhu“, „erupcijski križi“ in posebej zanje zasnovane komponente, ki so v skladu s „standardoma API in ISO“ za uporabo z naftnimi in plinskimi vrtinami.

Tehnične opombe:

a.

„Varovalo proti izbruhu“ je naprava, ki se med vrtanjem uporablja na tleh (ali na morskem dnu, če se vrta pod vodo), da se prepreči nenadzorovano uhajanje nafte in/ali plina iz vrtine.

b.

„Erupcijski križ“ je naprava, ki se uporablja na nadzor pretoka tekočin iz vrtine, ko je ta dokončana in se je začelo pridobivanje nafte in/ali plina.

c.

Za namene te točke „standardi API in ISO“ pomenijo standarde 6A, 16A, 17D in 11IW Ameriškega inštituta za nafto in/ali standarda 10423 in 13533 Mednarodne organizacije za standardizacijo za varovala proti izbruhu, glave vrtine in erupcijske križe za uporabo na naftnih in/ali plinskih vrtinah.

6.

Vrtalne in proizvodne ploščadi za surovo nafto in zemeljski plin.

7.

Plovila in tovorne ladje, opremljeni z vrtalno opremo in opremo za predelavo surove nafte, ki se uporablja za črpanje nafte, plina in drugih naravno prisotnih vnetljivih snovi.

8.

Ločevalniki tekočin in plinov, ki so v skladu s standardom št. 12J Ameriškega inštituta za nafto in so posebej zasnovani za obdelavo produkta iz naftne ali plinske vrtine, ločevanje naftnih tekočin od vode ter plina od tekočin.

9.

Plinski kompresor z računskim tlakom 40 barov (PN 40 in/ali ANSI 300) ali več, s sesalno zmogljivostjo 300 000 Nm3/h ali več, namenjen začetnemu pridobivanju in prenosu zemeljskega plina, razen plinskih kompresorjev za polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (CNG), ter posebej zanj zasnovane komponente.

10.

Podmorska oprema za nadzor pridobivanja nafte in njene komponente, ki so v skladu s „standardoma API in ISO“ za uporabo z naftnimi in plinskimi vrtinami.

Tehnična opomba:

Za namene tega vnosa „standard API in ISO“ pomeni standard št. 17 F Ameriškega inštituta za nafto (American Petroleum Institute) in/ali standard št. 13268 Mednarodne organizacije za standardizacijo (International Standards Organisation) za podmorske sisteme za nadzor pridobivanja nafte.

11.

Črpalke, običajno z visoko zmogljivostjo in/ali visokotlačne (več kot 0,3 m3 na minuto in/ali 40 barov), posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v plinske ali naftne vrtine.

1.B   Oprema za testiranje in pregledovanje

1.

Oprema, posebej zasnovana za vzorčenje, testiranje in analizo značilnosti vrtalne tekočine, cementov za naftne vrtine in drugih materialov, posebej zasnovanih in/ali oblikovanih za uporabo v naftnih ali plinskih vrtinah.

2.

Oprema, posebej zasnovana za vzorčenje, testiranje in analizo vzorcev kamnin, tekočih in plinastih vzorcev ter drugih materialov, pridobljenih iz naftnih in/ali plinskih vrtin med vrtanjem ali po njem ali iz z njimi povezanih obratov za začetno predelavo.

3.

Oprema, posebej zasnovana za zbiranje in razlaganje informacij o fizičnem in mehanskem stanju naftne in/ali plinske vrtine ter za določanje značilnosti kamnin in bazena na kraju samem.

1.C   Materiali

1.

Vrtalne tekočine, dodatki za vrtalne tekočine in njihove komponente, posebej zasnovani za stabilizacijo naftnih in plinskih vrtin med vrtanjem, za prenos izvrtanine na površino ter podmazovanje in hlajenje vrtalne opreme v vrtini.

2.

Cementi in drugi materiali, ki izpolnjujejo „standarde API in ISO“ ter so namenjeni uporabi v naftnih in plinskih vrtinah.

Tehnična opomba:

„Standard API in ISO“ pomeni standard št. 10A Ameriškega inštituta za nafto ali standard št. 10426 Mednarodne organizacije za standardizacijo za cemente in druge materiale, posebej zasnovane za cementiranje naftnih in plinskih vrtin.

3.

Sredstva za zaviranje korozije, obdelavo emulzije in sredstva proti penjenju ter druge kemikalije, posebej zasnovani za uporabo pri vrtanju za pridobivanje in začetno predelavo nafte, pridobljene iz naftne in/ali plinske vrtine.

1.D   Programska oprema

1.

„Programska oprema“, posebej zasnovana za zbiranje in razlago podatkov, pridobljenih med seizmičnimi, elektromagnetnimi, magnetnimi ali gravitacijskimi raziskavami, opravljenimi zaradi določitve potenciala nahajališča nafte ali plina.

2.

„Programska oprema“, posebej zasnovana za shranjevanje, analizo in razlago informacij, pridobljenih med vrtanjem in pridobivanjem, za ovrednotenje značilnosti naftnih ali plinskih bazenov.

3.

„Programska oprema“, posebej zasnovana za „uporabo“ obratov za črpanje in obdelavo surove nafte ali posebnih podenot takih obratov.

1.E   Tehnologija

1.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točk 1.A.01 do 1.A11.

RAFINIRANJE SUROVE NAFTE IN UTEKOČINJANJE ZEMELJSKEGA PLINA

2.A   Oprema

1.

Toplotni izmenjevalniki in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

toplotni izmenjevalniki z orebreno ploščo, pri katerih je razmerje med površino in prostornino večje od 500 m2/m3 in ki so posebej zasnovani za predhlajenje zemeljskega plina;

b.

spiralni toplotni izmenjevalniki, posebej zasnovani za utekočinjanje ali podhlajevanje zemeljskega plina.

2.

Kriogenske črpalke za transport medija na temperaturi pod – 120 °C, z zmogljivostjo prenosa več kot 500 m3/h, in posebej zanje zasnovane komponente.

3.

„Coldbox“ in oprema „coldbox“, ki ni navedena v točki 2.A1.

Tehnična opomba:

Oprema „coldbox“ pomeni posebej zasnovano konstrukcijo, ki je značilna za obrate za utekočinjeni zemeljski plin in vključuje fazo utekočinjanja. „Coldbox“ je sestavljen iz toplotnih izmenjevalnikov, cevi, drugih instrumentov in toplotne izolacije. Temperatura v „coldboxu“ je nižja od –120 °C (pogoji za kondenzacijo zemeljskega plina). „Coldbox“ se uporablja za toplotno izolacijo navedene opreme.

4.

Oprema za ladijske terminale za utekočinjeni plin s temperaturo pod – 120 °C in posebej zanjo zasnovane komponente.

5.

Prožni in neprožni cevovod s premerom nad 50 mm za transport medija s temperaturo pod – 120 °C.

6.

Pomorska plovila, posebej zasnovana za transport utekočinjenega zemeljskega plina.

7.

Elektrostatični razsoljevalniki, posebej zasnovani za odstranjevanje nečistoč iz surove nafte, kot so soli, trdni delci in voda, in posebej zanje zasnovane komponente.

8.

Vsi razgrajevalniki, vključno s tistimi za hidrokreking, in koksarne, posebej zasnovani za pretvorbo vakuumskega plinskega olja ali vakuumskega ostanka, in posebej zanje zasnovane komponente.

9.

Obrati za razžvepljevanje z vodikom, posebej zasnovani za razžvepljevanje bencina, dizelskih frakcij in kerozina, in posebej zanje zasnovane komponente.

10.

Katalitski reformerji, posebej zasnovani za pretvorbo razžvepljenega bencina v visokooktanski bencin, in posebej zanje zasnovane komponente.

11.

Rafinerije za izomerizacijo ogljikovodikovih frakcij C5-C6 ter rafinerije za alkiliranje lažjih olefinov za povečanje oktanskega števila ogljikovodikovih frakcij.

12.

Črpalke, posebej zasnovane za transport surove nafte in goriv z zmogljivostjo 50 m3/h ali več, in posebej zanje zasnovane komponente.

13.

Cevi z zunanjim premerom 0,2 m ali več, izdelane iz enega od naslednjih materialov:

a.

nerjavnih jekel s 23 ut. % kroma ali več;

b.

nerjavnih jekel in nikljevih zlitin z „odpornostjo proti jamičasti koroziji“, višjo od 33.

Tehnična opomba:

Število PRE („odpornost proti jamičasti koroziji“) označuje odpornosti nerjavnih jekel in nikljevih zlitin proti jamičasti ali špranjski koroziji. Odpornost nerjavnih jekel in nikljevih zlitin proti jamičasti koroziji v prvi vrsti določajo njihove sestavine, zlasti: krom, molibden in dušik. Enačba za izračun števila PRE se glasi: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

„Pigs“ (Pipeline Inspection Gauge(s)) in posebej zanje zasnovane komponente.

Tehnična opomba:

„Pig“ je naprava, ki se običajno uporablja za čiščenje ali pregledovanje cevovoda od znotraj (stopnja korozije ali pojav razpok), po cevovodu pa jo potiska pritisk proizvoda v njem.

15.

Podajalniki in lovilniki naprave „pig“ za njeno vstavljanje v cevovod in odstranjevanje iz njega.

16.

Rezervoarji za shranjevanje surove nafte in goriv s prostornino nad 1 000 m3 (1 000 000 litrov), in posebej zanje zasnovane komponente, in sicer:

a.

rezervoarji z nepremično streho;

b.

rezervoarji s plavajočo streho.

17.

Podmorske gibljive cevi, posebej zasnovane za transport ogljikovodikov in injekcijskih tekočin, vode ali plina, s premerom nad 50 mm.

18.

Gibljive visokotlačne cevi za uporabo nad vodo in pod njo.

19.

Oprema za izomerizacijo, posebej zasnovana za proizvodnjo visokooktanskega bencina iz lahkih ogljikovodikov, in posebej zanjo zasnovane komponente.

2.B   Oprema za testiranje in pregledovanje

1.

Oprema, posebej zasnovana za testiranje in analizo kakovosti (lastnosti) surove nafte in goriv.

2.

Vmesniški krmilni sistemi, posebej zasnovani za krmiljenje in optimizacijo procesa razsoljevanja.

2.C   Materiali

1.

dietilenglikol (CAS 111-46-6), trietilenglikol (CAS 112-27-6).

2.

N-metil-pirolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3.

Zeoliti, naravni ali umetni, posebej zasnovani za razcepljanje s tekočinskim katalizatorjem ali za čiščenje in/ali dehidracijo plinov, vključno z zemeljskimi plini.

4.

Katalizatorji za kreking in pretvorbo ogljikovodikov:

a.

ena kovina (platinska skupina) na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovana za postopek katalitskega reforminga;

b.

mešanica kovin (platine v kombinaciji z drugimi plemenitimi kovinami) na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovana za postopek katalitskega reforminga;

c.

katalizatorji iz kobalta in niklja, ojačani z molibdenom na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita in posebej zasnovani za postopek katalitskega razžvepljevanja;

d.

katalizatorji iz paladija, niklja, kroma in volframa na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovani za postopek katalitskega hidrokrekinga.

5.

Dodatki za bencin, posebej oblikovani za povečanje oktanske vrednosti bencina.

Opomba:

Pod ta vnos sodita etil-terc-butil eter (ETBE) (CAS 637-92-3) in metil-terc-butil eter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Programska oprema

1.

„Programska oprema“, posebej zasnovana za „uporabo“ obratov za utekočinjeni zemeljski plin ali posebnih podenot takih obratov.

2.

„Programska oprema“, posebej zasnovana za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ obratov za rafiniranje nafte (vključno z njihovimi podenotami).

2.E   Tehnologija

1.

„Tehnologija“ za kondicioniranje in čiščenje surovega zemeljskega plina (dehidracija, zmanjševanje kislosti, odstranjevanje nečistoč).

2.

„Tehnologija“ za utekočinjanje zemeljskega plina, vključno s „tehnologijo“, potrebno za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ obratov za utekočinjeni zemeljski plin.

3.

„Tehnologija“ za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina.

4.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ pomorskih plovil, posebej zasnovanih za transport utekočinjenega zemeljskega plina.

5.

„Tehnologija“ za skladiščenje surove nafte in goriv.

6.

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ rafinerije, na primer:

6.1.

„tehnologija“ za pretvorbo lažjih olefinov v bencin

6.2.

tehnologija za katalitski reforming in izomerizacijo

6.3.

tehnologija za katalitski in termični kreking.


PRILOGA VII

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 16(1)

A.   Pravne osebe, subjekti in organi

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Družba Abzar Boresh Kaveh Co. (tudi BK Co.)

 

Vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

2.

Družba Amin Industrial Complex (tudi (a) Amin IndustrialCompound, (b) Amin Industrial Company)

Naslov:

(a)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

(b)

Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;

(c)

Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

(a)

Družba Amin Industrial Complex je povpraševala po merilcih temperature, ki se lahko uporabljajo pri jedrskih raziskavah ter v operativnih/proizvodnih objektih in napravah;

(b)

družba Amin Industrial Complex je v lasti ali pod nadzorom Organizacije za obrambno industrijo (Defence Industries Organisation – DIO), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1737 (2006), ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

3.

Koncern Ammunition and Metallurgy Industries Group (tudi (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group)

 

(a)

Koncern AMIG nadzoruje industrijski kompleks „7th of Tir“;

(b)

koncern AMIG je v lasti in pod nadzorom Organizacije za obrambno industrijo (Defence Industries Organisation – DIO).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

4.3.2007

4.

Koncern Armament Industries Group

Naslov:

(a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

(b)

Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

(a)

Koncern Armament Industries Group (AIG) izdeluje in vzdržuje različno osebno in lahko orožje, vključno z orožjem velikega in srednjega kalibra ter s tem povezano tehnologijo;

(b)

koncern AIG večino svojih dejavnosti naročanja izvaja prek družbe Hadid Industries Complex.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 9.6.2010)

5.

Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI)

 

Vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

6.

Bank Sepah in Bank Sepah International

 

Banka Bank Sepah podpira Organizacijo za vesoljsko industrijo (AIO) ter podrejene družbe, vključno s koncernoma Shahid Hemmat (SHIG) in Shahid Bagheri (SBIG).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

7.

Družba Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies

 

(a)

Hčerinsko podjetje družbe Saccal System;

(b)

družba je poskušala kupiti občutljivo blago za subjekt, naveden v Resoluciji 1737 (2006).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

8.

Koncern Cruise Missile Industry Group (tudi Naval Defence Missile Industry Group)

 

 

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

9.

Organizacija za obrambno industrijo (DIO)

 

(a)

Krovna organizacija pod nadzorom iranskega ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL); nekatere njene podružnice so bile vključene v program za izdelavo sestavnih delov za centrifuge in v raketni program;

(b)

vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

10.

Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost (Defense Technology and Science Research Center – DTSRC):

Naslov:

Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost je v lasti ali pod nadzorom iranskega ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL), ki nadzira raziskave in razvoj v Iranu na področju obrambe, s tem povezano proizvodnjo, vzdrževanje, izvoz in naročila, ali deluje v njegovem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.4.2007

(ZN: 9.6.2010)

11.

Družba Doostan International Company

 

Družba Doostan International Company (DICO) dobavlja sestavne dele za iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

12.

Družba Electro Sanam Company (tudi (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.)

 

Navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

13.

Razvojni in proizvodni center za jedrsko gorivo Esfahan (NFRPC) in center za jedrsko tehnologijo Esfahan (ENTC).

 

Sta del Organizacije za jedrsko energijo Iranske družbe za proizvodnjo in zagotavljanje jedrskega goriva.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

14.

Koncern Ettehad Technical Group

 

Navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

15.

Koncern Fajr Industrial Group

 

(a)

Prej tovarniški obrat za izdelavo instrumentov;

(b)

podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo;

(c)

vključen v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

16.

Družba Farasakht Industries

Naslov:

P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Družba Farasakht Industries je v lasti ali pod nadzorom ali deluje v imenu družbe Iran Aircraft Manufacturing Company, ki je v lasti ali pod nadzorom MODALF.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

17.

Družba Farayand Technique

 

(a)

Vključena v iranski jedrski program (program centrifug);

(b)

navedena v poročilih IAEA.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

18.

Institut Fater (ali Faater) Institute

 

(a)

Hčerinsko podjetje družbe Khatam al-Anbiya (KAA);

(b)

institut Fater je z dobavitelji iz tujine, verjetno v imenu drugih podjetij družbe KAA, sodeloval pri projektih Islamske revolucionarne garde v Iranu;

(c)

je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

19.

Banka First East Export Bank, P.L.C.

Naslov:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia.

(a)

Banka First East Export Bank, PLC je v lasti ali pod nadzorom banke Bank Mellat ali deluje v njenem imenu;

(b)

banka Bank Mellat je v zadnjih sedmih letih izvršila transakcije v višini več sto milijonov dolarjev za iranske jedrske, raketne in obrambne subjekte;

(c)

matična številka podjetja LL06889 (Malezija).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

20.

Družba Gharagahe Sazandegi Ghaem

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Gharagahe Sazandegi Ghaem je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA (glej spodaj).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

21.

Družba Ghorb Karbala

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Družba Ghorb Karbala je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA (glej spodaj).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

22.

Družba Ghorb Nooh

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Družba Ghorb Nooh je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA (glej spodaj).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

23.

Družba Hara Company

 

Je v lasti ali pod nadzorom islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. V lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

24.

Institut Imensazan Consultant Engineers Institute

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA (glej spodaj) ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

25.

Družba Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (tudi Instrumentation Factories Plant)

 

Organizacija AIO jo je uporabila v poskusih prevzemov.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

26.

Družba Irano Hind Shipping Company

Naslov:

(a)

18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran;

(b)

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

27.

Družba IRISL Benelux NV

Naslov:

Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium. V.A.T. Number BE480224531 (Belgium).

Je v lasti ali pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

28.

Laboratorij Jabber Ibn Hayan

 

Laboratorij organizacije AEOI, vključen v dejavnosti gorivnega ciklusa.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

29.

Družba Joza Industrial Co.

 

Navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

30.

Družba Kala-Electric (tudi Kalaye Electric)

 

(a)

Dobaviteljica za PFEP (obrat za bogatenje urana in testna goriva) – Natanz;

(b)

vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

31.

Center za jedrske raziskave Karadž

 

Del raziskovalnega oddelka organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

32.

Družba Kaveh Cutting Tools Company

Naslov:

(a)

3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran;

(b)

Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran;

(c)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

(d)

Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

(e)

Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Družba Kaveh Cutting Tools Company je v lasti ali pod nadzorom organizacije DIO ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

33.

Družba Kavoshyar Company

 

Hčerinsko podjetje organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

34.

Družba Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je družba v lasti Islamske revolucionarne garde, ki sodeluje pri obsežnih civilnih in vojaških gradbenih projektih ter drugih inženirskih dejavnostih. Veliko sodeluje pri projektih Passive Defense Organization. Zlasti podružnice družbe KAA so bile v veliki meri vključene v izgradnjo objekta za bogatitev urana v kraju Qom/Fordow.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.6.2008

(ZN: 9.6.2010)

35.

Družba Khorasan Metallurgy Industries

 

(a)

Hčerinsko podjetje koncerna Ammunition Industries Group (AMIG), ki je odvisna od Organizacije za obrambno industrijo;

(b)

vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

36.

Družba M. Babaie Industries

Naslov:

P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

(a)

Družba M. Babaie Industries je podrejena koncernu Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (uradno Air Defense Missile Industries Group) iranske organizacije za vesoljsko industrijo (Aerospace Industries Organization – AIO);

(b)

organizacija AIO nadzoruje raketni organizaciji Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), ki sta bili na seznam uvrščeni z Resolucijo 1737.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010.

37.

Družba Makin

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Makin je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu; je tudi hčerinsko podjetje družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010.

38.

Univerza za obrambno tehnologijo Malek Ashtar

Naslov:

Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran.

(a)

Podrejena DTRSC v okviru MODAFL;

(b)

to vključuje raziskovalne skupine, ki so prej spadale v Physics Research Center (PHRC);

(c)

inšpektorjem IAEA ni bilo dovoljeno zaslišati njenih uslužbencev ali pregledati dokumentacije te organizacije, da bi se tako rešila odprta vprašanja o morebitni vojaški razsežnosti iranskega jedrskega programa.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.6.2008

(ZN: 9.6.2010)

39.

Družba Mesbah Energy Company

 

(a)

Dobaviteljica za raziskovalni reaktor A40 – Arak;

(b)

vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

40.

Logistična izvozna družba Ministrstva za obrambo (Ministry of Defense Logistics Export)

Naslov:

(a)

PO Box 16315-189, Teheran, Iran;

(b)

zahodna stran Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Logistična izvozna družba Ministrstva za obrambo (MODLEX) prodaja orožje, proizvedeno v Iranu, odjemalcem po vsem svetu v nasprotju z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1747 (2007), ki Iranu prepoveduje prodajo orožja ali sorodnega materiala.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.6.2008

(ZN: 9.6.2010)

41.

Družba Mizan Machinery Manufacturing (tudi 3MG).

Naslov:

O. Box 16595-365, Teheran, Iran.

Družba Mizan Machinery Manufacturing (3M) je v lasti ali pod nadzorom koncerna SHIG ali deluje v njegovem imenu.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.6.2008

(ZN: 9.6.2010)

42.

Družba Modern Industries Technique Company (tudi (a) Rahkar Company,(b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin).

Naslov:

Arak, Iran.

(a)

Družba Modern Industries Technique Company (MITEC) je odgovorna za načrtovanje in izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40 v Araku;

(b)

MITEC je vodila naročila za izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

43.

Družba Niru Battery Manufacturing Company

 

(a)

Hčerinsko podjetje organizacije DIO;

(b)

njena naloga je izdelava energetskih enot za iransko vojsko, vključno z raketnimi sistemi.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

44.

Družba Novin Energy Company (tudi Pars Novin)

 

Deluje v okviru organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

45.

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (tudi (a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, (b) Karaji Agricultural and Medical Research Center).

Naslov:

P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

(a)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Jedrski raziskovalni center za kmetijstvo in medicino – NFRPC) je velika raziskovalna enota Iranske organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1737 (2006);

(b)

NFRPC je center organizacije AEOI za razvoj jedrskega goriva in sodeluje pri dejavnostih, povezanih z bogatitvijo urana.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

46.

Družba Omran Sahel

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. V lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

47.

Družba Oriental Oil Kish

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Družba Oriental Oil Kish je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

48.

Družba Parchin Chemical Industries

 

Podružnica organizacije DIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

49.

Družba Pars Aviation Services Company

 

Vzdržuje zračna plovila.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

50.

Družba Pars Trash Company

 

(a)

Vključena v iranski jedrski program (program centrifug);

(b)

navedena v poročilih IAEA.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

51.

Družba Pejman Industrial Services Corporation

Naslov:

P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran

Družba Pejman Industrial Services Corporation je v lasti ali pod nadzorom koncerna SBIG ali deluje v njegovem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

52.

Družba Pishgam (Pioneer) Energy Industries

 

Sodelovala je pri gradnji obrata za predelovanje urana v kraju Esfahan.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

53.

Družba Qods Aeronautics Industries

 

Proizvaja zrakoplove brez posadke (UAV), padala, jadralna padala, motorna padala itd.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

54.

Družba Rah Sahel

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Rah Sahel je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

55.

Institut Rahab Engineering Institute

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Institut Rahab je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu; je tudi podružnica družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

56.

Družba Sabalan Company

Naslov:

Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Sabalan je izposojeno ime za koncern SHIG.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

57.

Koncern Sanam Industrial Group

 

Koncern je podrejen organizaciji AIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

58.

Družba za zagotavljanje varnostne opreme (Safety Equipment Procurement – SEP).

 

Navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

59.

Družba Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

Naslov:

Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

SAPICO je izposojeno ime za koncern SHIG.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

60.

Družba Sahel Consultant Engineers

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. V lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

61.

Družba Sepanir

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Družba Sepanir je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

62.

Družba Sepasad Engineering Company

 

Je v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali deluje v njenem imenu. Družba Sepasad Engineering Company je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

63.

Družba 7th of Tir

 

(a)

Podrejena organizaciji DIO, za katero je splošno znano, da je neposredno vključena v iranski jedrski program;

(b)

vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006.

64.

Koncern Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

 

(a)

Podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo;

(b)

vključen v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006.

65.

Koncern Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)

 

(a)

Podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo;

(b)

vključen v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006.

66.

Družba Shahid Karrazi Industries

Naslov:

Teheran, Iran.

Družba Shahid Karrazi Industries je v lasti ali pod nadzorom koncerna SBIG ali deluje v njegovem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

67.

Družba Shahid Satarri Industries (tudi Shahid Sattari Group Equipment Industries)

Naslov:

Southeast Teheran, Iran.

Družba Shahid Sattari Industries je v lasti ali pod nadzorom koncerna SBIG ali deluje v njegovem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

68.

Družba Shahid Sayyade Shirazi Industries

Naslov:

(a)

Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran;

(b)

Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran,

(c)

Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Družba Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je v lasti ali pod nadzorom organizacije DIO ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

69.

Družba Sho’a’ Aviation

 

Proizvaja mikrolahka letala.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

70.

Družba South Shipping Line Iran (SSL)

Naslov:

(a)

Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran;

(b)

Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

71.

Koncern Special Industries Group

Naslov:

Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Koncern Special Industries Group (SIG) je podrejena organizaciji DIO.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 9.6.2010)

72.

Družba TAMAS Company

 

(a)

Vključena v dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana;

(b)

družba TAMAS je krovni organ, v okviru katerega so bile ustanovljene štiri hčerinske družbe, od katerih ena izvaja ekstrakcijo urana za pridobivanje koncentriranega urana, druga pa je odgovorna za predelavo in bogatitev urana ter uranove odpadke.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

73.

Družba Tiz Pars

Naslov:

Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

(a)

Tiz Pars je izposojeno ime za koncern SHIG;

(b)

med aprilom in julijem 2007 je družba Tiz Pars v imenu koncerna SHIG poskusila naročiti petosni laserski stroj za varjenje in rezanje, kar bi lahko bil znaten prispevek k iranskemu raketnemu programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010

74.

Koncern Ya Mahdi Industries Group

 

Koncern je podrejen organizaciji AIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

75.

Družba Yazd Metallurgy Industries (tudi (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)

Naslov:

(a)

Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran;

(b)

Postal Box 89195/878, Yazd, Iran,

(c)

P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran,

(d)

Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Družba Yazd Metallurgy Industries (YMI) je podrejena organizaciji DIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

9.6.2010


B.   Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Fereidoun ABBASI-DAVANI

 

Višji znanstvenik ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL) z zvezami na inštitutu za uporabno fiziko. Tesno sodeluje z Mohsenom Fakhrizadeh-Mahabadijem.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

2.

Dawood AGHA-JANI

 

Funkcija: vodja PFEP – Natanz.

Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

3.

Ali Akbar AHMADIAN

 

Naziv:

viceadmiral. Funkcija: poveljnik združenih sil iranske revolucionarne garde (IRGC).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

4.

Amir Moayyed ALAI

 

Vključen v nadzor montaže in izdelave centrifug.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

5.

Behman ASGARPOUR

 

Funkcija: operativni vodja (Arak).

Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

6.

Mohammad Fedai ASHIANI

 

Vključen v proizvodnjo amonijevega uranil karbonata in vodenje obrata za bogatitev urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

7.

Abbas Rezaee ASHTIANI

 

Višji uradnik v Uradu za raziskovanje in rudarstvo organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

8.

Bahmanyar Morteza BAHMANYAR

 

Funkcija: vodja oddelka za finance in proračun, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

9.

Haleh BAKHTIAR

 

Vključen v proizvodnjo magnezija v koncentraciji 99,9 %.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

UN: 3.3.2008)

10.

Morteza BEHZAD

 

Vključen v izdelovanje sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

11.

Ahmad Vahid DASTJERDI

 

Funkcija: vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO).

Oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

12.

Ahmad DERAKHSHANDEH

 

Funkcija: predsednik in generalni direktor banke Bank Sepah.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

13.

Mohammad ESLAMI

Naziv: dr.

Vodja Raziskovalnega in izobraževalnega inštituta za obrambno industrijo.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

14.

Reza-Gholi ESMAELI

 

Funkcija: vodja oddelka za trgovino in mednarodne posle, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO).

Oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

15.

Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI

 

Višji znanstvenik na MODAFL in nekdanji vodja raziskovalnega centra za fiziko (PHRC).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

16.

Mohammad HEJAZI

 

Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik odporniških sil Bassij.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

17.

Mohsen HOJATI

 

Funkcija: direktor koncerna Fajr.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

18.

Seyyed Hussein HOSSEINI

 

Uradnik organizacije AEOI, vključen v projekt raziskovalnega reaktorja za težko vodo v Araku.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

19.

M. Javad KARIMI SABET

 

Vodja družbe Novin Energy Company, ki je uvrščena na seznam z Resolucjio 1747 (2007).

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

20.

Mehrdada Akhlaghi KETABACHI

 

Funkcija: direktor koncerna Shahid Bagheri (SBIG).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

21.

Ali Hajinia LEILABADI

 

Funkcija: generalni direktor družbe Mesbah Energy Company.

Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

22.

Naser MALEKI

 

Funkcija: vodja koncerna Shahid Hemmat (SHIG).

Naser Maleki je tudi funkcionar MODAFL, ki nadzoruje delo v programu balističnih raket šahab-3. Šahab-3 je iranska balistična raketa dolgega dosega, ki je v operativni uporabi.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

23.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Vključen v upravljanje proizvodnje v obratu za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

24.

Jafar MOHAMMADI

 

Funkcija: tehnični svetovalec Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI, vodja upravljanja proizvodnje ventilov za centrifuge).

Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

25.

Ehsan MONAJEMI

 

Funkcija: vodja gradbenega projekta, Natanc. Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

26.

Mohammad Reza NAQDI

Naziv: brigadni general.

Nekdanji namestnik načelnika splošnega osebja za logistiko in industrijske raziskave oboroženih sil / vodja državnega urada za boj proti tihotapljenju, vključen v ukrepe, s katerimi naj bi se izognili sankcijam iz resolucij 1737 (2006) in 1747 (2007).

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

27.

Houshang NOBARI

 

Vključen v vodenje obrata za bogatitev urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

28.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

Naziv: generalpolkovnik.

Funkcija: rektor Univerze za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Kemijski oddelek Univerze za obrambno tehnologijo Ashtar je povezan z MODALF in je izvajal poskuse z berilijem. Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

29.

Mohammad QANNADI

 

Funkcija: podpredsednik Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI , raziskave in razvoj). Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

30.

Amir RAHIMI

 

Funkcija: vodja razvojnega in proizvodnega centra za jedrsko gorivo Esfahan. Center za raziskave in proizvodnjo jedrskega goriva Esfahan (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) je del družbe za proizvodnjo in zagotavljanje jedrskega goriva organizacije AEOI, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z bogatenjem.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

31.

Javad RAHIQI

 

Datum rojstva:

24.4.1954.

 

Kraj rojstva:

Marshad.

Funkcija: vodja centra za jedrsko tehnologijo Esfahan Iranske organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI).

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 9.6.2010)

32.

Abbas RASHIDI

 

Vključen v bogatenje urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU:

24.4.2007

(ZN: 3.3.2008)

33

Morteza REZAIE

Naziv: brigadni general. Funkcija: namestnik poveljnika IRGC.

 

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

34.

Morteza SAFARI

Naziv: kontraadmiral.

Funkcija: poveljnik mornarice IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

35.

Yahya Rahim SAFAVI

Naziv: generalmajor.

Funkcija: poveljnik IRGC (Pasdaran). Oseba, vključena v iranski jedrski program in program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

36.

Seyed Jaber SAFDARI

 

Direktor obrata za bogatenje v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

37.

Hosein SALIMI

Naziv: general.

Funkcija: poveljnik zračnih sil IRGC (Pasdaran). Oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

23.12.2006

38.

Qasem SOLEIMANI

Naziv: brigadni general.

Funkcija: poveljnik sil Qods.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

39.

Ghasem SOLEYMANI

 

Vodja izkopavanja urana v rudniku urana Saghand.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

3.3.2008

40.

Mohammad Reza ZAHEDI

Naziv: brigadni general.

Funkcija: poveljnik kopenskih sil IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007

41.

General ZOLQADR

 

Funkcija: namestnik notranjega ministra za varnostne zadeve, častnik IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN:

24.3.2007


PRILOGA VIII

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 16(2)

A.   Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum rojstva: 15.3.1949, številka potnega lista: S4409483, veljavnost 26.4.2000–27.4.2010, izdan v Teheranu, številka diplomatskega potnega lista: D9001950, izdan 22.1.2008, veljaven do 21.1.2013, kraj rojstva: Khoy.

Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). Organizacija AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND

 

Brigadni general IRGC. Pooblaščenec za nadzor na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Pristojen za vse objekte in naprave MODAFL.

23.6.2008

3.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Vodja banke Bank Mellat (glej del B, št. 4).

26.7.2010

4.

Kontraadmiral Ali FADAVI

 

Poveljnik mornarice IRGC.

26.7.2010

5.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Naslov NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran.

Namestnik in generalni direktor Podjetja za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (NFPC) (glej del B, št. 30), dela organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006). Svet guvernerjev IAEA in Varnostni svet od Irana zahtevata, da prekine dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, v katerih sodeluje NFPC.

23.4.2007

6.

Seyyed Mahdi FARAHI

 

Brigadni general IRGC. Generalni direktor Organizacije za obrambno industrijo (DIO), ki je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23.6.2008

7.

Parviz FATAH

Rojen leta 1961.

Drugi najpomembnejši sodelavec Khatama al Anbiya.

26.7.2010

8.

Inženir Mojtaba HAERI

 

Namestnik ministra, pristojen za industrijo, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Nadzornik Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) in Organizacije za obrambno industrijo (DIO).

23.6.2008

9.

Ali HOSEYNITASH

 

Brigadni general IRGC. Vodja generalne uprave iranskega Vrhovnega sveta za nacionalno varnost in udeležen pri oblikovanju politike v zvezi z jedrskimi vprašanji.

23.6.2008

10.

Mohammad Ali JAFARI

 

Poveljnik IRGC.

23.6.2008

11.

Mahmood JANNATIAN

Datum rojstva: 21.4.1946, številka potnega lista: T12838903.

Namestnik vodje Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI).

23.6.2008

12.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Datum rojstva: 24.11.1945, kraj rojstva: Langroud.

Namestnik vodje organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23.4.2007

13.

Ali Reza KHANCHI

Naslov NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran. Telefaks: (+9821) 8021412.

Vodja Centra za jedrske raziskave organizacije AEOI v Teheranu. IAEA od Irana še naprej zahteva pojasnilo glede poskusov ločevanja plutonija, izvedenih v TNRC, in glede prisotnosti delcev visoko obogatenega urana (HEU) v vzorcih iz okolja, vzetih v skladišču odpadkov v Karadžu, kjer so našli zabojnike za skladiščenje tarč z osiromašenim uranom, uporabljenih v teh poskusih. Organizacija AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23.4.2007

14.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Rojen 7.11.1943 v Iranu. Št. potnega lista: 05HK31387 izdan 1.1.2002 v Iranu, veljaven do 7.8.2010.

Pridobil francosko državljanstvo 7.5.2008.

Direktor družbe Fulmen (glej del B, št. 13).

26.7.2010

15.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generalni direktor družbe Iran Electronic Industries (glej del B, št. 20).

23.6.2008

16.

Brigadni general Beik MOHAMMADLU

 

Namestnik ministra, pristojen za preskrbo in logistiko, na MODAFL (glej del B, št. 29).

23.6.2008

17.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran

Iran 1517883115.

Predsednik fundacije Setad Ejraie, tj. investicijskega sklada, povezanega z glavnim vodjo Alijem Khameneïjem; član upravnega odbora banke Sina Bank.

26.7.2010

18.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Vodja skupine Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znane tudi pod imenom Cruise Missile Industry Group. Ta organizacija je na seznamu RVSZN 1747 in Priloge I k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP.

26.7.2010

19.

Anis NACCACHE

 

Direktor družbe Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; njegova družba je poskušala pridobiti občutljivo blago v korist subjektov, navedenih v resoluciji 1737 (2006).

23.6.2008

20.

Brigadni general Mohammad NADERI

 

Vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) (glej del B, št. 1), ki je sodelovala v občutljivih iranskih programih.

23.6.2008

21.

Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Brigadni general IRGC. Minister za notranje zadeve in nekdanji minister MODAFL, pristojen za vse vojaške programe, vključno s programi balističnih raket.

23.6.2008

22.

Mohammad Reza NAQDI

Rojen leta 1953 v Nadžafu, Irak.

Brigadni general, poveljnik odporniških sil Basij.

26.7.2010

23.

Mohammad PAKPUR

 

Brigadni general, poveljnik kopenskih sil IRGC.

26.7.2010

24.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Rojen leta 1961.

Poveljnik Khatama al-Anbiya.

26.7.2010

25.

Hossein SALAMI

 

Brigadni general, namestnik poveljnika IRGC.

26.7.2010

26.

Ali Akbar SALEHI

 

Vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

17.11.2009

27.

Kontraadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Nekdanji namestnik ministra, pristojen za usklajevanje, na MODAFL (glej del B, št. 29).

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI

 

Brigadni general IRGC. Namestnik ministra na MODAFL, pristojen za protiobveščevalno delovanje, odgovoren za varnost osebja in naprav MODAFL.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Generalni direktor obrata za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu, v katerem izdelujejo material za predelavo (UF6) v obratu za bogatitev urana v Natanzu. Solat Sana je 27. avgusta 2006 od predsednika Ahmadinedžada prejel posebno nagrado za svoje delo.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI

 

Brigadni general IRGC, minister MODAFL in nekdanji namestnik vodje MODAFL.

23.6.2008


B.   Pravne osebe, subjekti in organi

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran.

Langare Street,

Nobonyad Square,

Teheran, Iran.

AIO nadzira iransko proizvodnjo raket, vključno s skupinami Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group in Fajr Industrial Group, ki so bile vse uvrščene na seznam RVSZN 1737 (2006); vodja organizacije AIO in dva druga visoka uradnika so bili prav tako uvrščeni na seznam RVSZN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Organizacija, namenjena zagotavljanju geoprostorskih podatkov za program balističnih raket.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.

Energetska družba, ki zagotavlja podporo za proizvodnjo v okviru jedrskega programa, vključno z dejavnostmi, občutljivimi za širjenje orožja, ki so bile uvrščene na seznam; sodeluje pri izgradnji težkovodnega reaktorja v Araku;

26.7.2010

4.

Bank Mellat (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

.

Vključena je v mrežo, ki podpira in spodbuja iranski jedrski program in program balističnih raket; opravljala je bančne storitve za subjekte, ki so na seznamu ZN in EU, ali subjekte, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjektov, uvrščenih na seznam, ali subjekte, ki so pod njihovim nadzorom ali v njihovi lasti; je matična družba banke First East Export Bank, ki je na seznamu RVSZN 1929.

26.7.2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republika Armenija.

V 100-odstotni lasti banke Bank Mellat.

26.7.2010

(b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Združeno kraljestvo.

V 60-odstotni lasti banke Bank Mellat.

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.

Zagotavlja ali poskuša zagotavljati finančno pomoč družbam, ki sodelujejo pri nabavi blaga za iranski jedrski program in program balističnih raket ali ga dobavljajo (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company in DIO); ima vlogo posrednika za občutljive dejavnosti Irana; posredovala je pri številnih nakupih občutljivih materialov za iranski jedrski program in program balističnih raket; v imenu subjektov, povezanih z iransko jedrsko in raketno industrijo, je opravila vrsto finančnih storitev, vključno z odpiranjem akreditivov in vodenjem računovodskih evidenc; številne navedene družbe so bile uvrščene na seznam z RVSZN 1737 (2006) in 1747 (2007);

banka Bank Melli ni prekinila svojih dejavnosti, s katerimi podpira in spodbuja občutljive dejavnosti Irana; z izkoriščanjem svojih bančnih povezav še naprej nudi podporo in finančne storitve subjektom, ki so na seznamu ZN in EU, pri tovrstnih dejavnostih; prav tako deluje v imenu in v skladu z navodili teh subjektov, vključno z banko Bank Sepah, in pri tem pogosto deluje prek njihovih hčerinskih družb in družabnikov.

23.6.2008

(a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan.

Banka Arian Bank je skupno podjetje bank Bank Melli in Bank Saderat.

26.7.2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, ZDA;

davčna številka: 1368932 (ZDA).

Družba Assa Corporation je navidezna družba, ki jo je ustanovila in jo nadzira banka Bank Melli; ustanovljena je bila za prelivanje denarja iz Združenih držav Amerike v Iran.

26.7.2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalski otoki.

Družba Assa Corporation Ltd je matična organizacija družbe Assa Corporation in je v lasti in pod nadzorom banke Bank Melli.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran.

Banka Bank Kargoshaee je v lasti banke Bank Melli.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran;

druga lokacija: 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

druga lokacija:Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

druga lokacija:Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; registracijska številka družbe: 89584.

Banka je pridružena subjektom, ki so jih od leta 2000 sankcionirali Združene države Amerike, Evropska unija ali Združeni narodi; Združene države Amerike so jo uvrstile med družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran

9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusija;

drugi naslov:

Mashkova st. 9/1 Moskva 105062 Rusija.

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

druga lokacija: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

registracijska številka družbe: 382231.

Združene države Amerike so banko uvrstile med družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran.

V popolni lasti družbe Bank Melli Investment Co. Holding Company za upravljanje vseh cementnih podjetij v lasti banke BMIIC.

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanski otoki;

druga lokacija: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Kajmanski otoki;

druga lokacija: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898.

Sklad s sedežem na Kajmanskih otokih in z dovoljenjem iranske vlade za tuje naložbe na teheranski borzi.

26.7.2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Teheran Iran;

druga lokacija: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

druga lokacija: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran.

Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.

26.7.2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Kajmanski otoki; številka iz trgovinskega registra: 188926 (Kajmanski otoki).

V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran;

druga lokacija: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26.7.2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Združeno kraljestvo.

 

23.6.2008

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Združeni arabski emirati;

številka registracije družbe (Dubaj): 0107, izdana 30.11.2005.

V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26.7.2010

(o)

Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran;

druga lokacija: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

druga lokacija: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran.

Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran.

Potem ko je Evropska unija proti banki Bank Melli uvedla sankcije, je njene tekoče posle prevzela banka Bank Refah.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Bank Saderat je iranska banka v delni lasti iranske vlade; subjektom, ki so zagotavljali storitve za iranski jedrski program in program balističnih raket, je zagotavljala finančne storitve, med drugim tudi za subjekte, ki so na seznamu RVSZN 1737; banka Bank Saderat je še marca 2009 upravljala plačila in akreditive za organizacijo DIO (proti kateri so bile z RVSZN 1737 uvedene sankcije); leta 2003 je banka Bank Saderat upravljala akreditive v imenu iranske energetske družbe Mesbah (proti kateri so bile pozneje uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737).

26.7.2010

(a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Združeno kraljestvo.

Hčerinska družba v 100-odstotni lasti banke Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran.

Interesi te banke so tesno povezani z interesi „Daftarja“ (tj. uradom glavnega vodje, katerega administracija šteje okoli 500 sodelavcev); na ta način prispeva k financiranju strateških interesov režima.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran.

Zagotavlja industrijsko blago, posebej za dejavnosti jedrskega programa, ki jih opravljajo organizacija AEOI ter družbi Novin Energy in Kalaye Electric Company (vse na seznamu RVSZN 1737); direktor družbe ESNICO je Haleh Bakhtiar (na seznamu RVSZN 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran.

Etemad Amin Invest Co Mobin, ki je povezan z družbo Naftar in fundacijo Bonyad-e Mostazafan; prispeva k financiranju strateških interesov režima in vzporedne iranske države.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711

15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

številka trgovinskega registra: 86936

(Iran).

Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) zagotavlja finančne storitve družbam, povezanim z domnevnimi iranskimi programi za širjenje orožja; subjektom s seznamov ZN pa pomaga pri izmikanju sankcijam in njihovem kršenju; zagotavlja finančne storitve subjektom, podrejenim MODAFL, in njihovim navideznim družbam, ki podpirajo iranski jedrski program in program balističnih raket; še naprej opravlja plačila za banko Bank Sepah, ki so jo ZN naknadno uvrstili na seznam, med drugim tudi njena plačila, povezana z iranskim jedrskim programom in programom balističnih raket; EDBI opravlja transakcije za subjekte, povezane z iransko obrambo in raketno industrijo, med katerimi je veliko takih, proti katerim je Varnostni svet ZN uvedel sankcije; banka EDBI je bila glavna posrednica pri vodenju financiranja banke Bank Sepah (od leta 2007 na seznamu subjektov, proti katerim je Varnostni svet ZN uvedel sankcije); različnim subjektom MODAFL zagotavlja finančne storitve ter omogoča dejavnosti neprekinjenega preskrbovanja navideznih družb, povezanih s subjekti MODAFL.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;

druga lokacija: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.

Družba EDBI Exchange Company s sedežem v Teheranu je v 70-odstotni lasti banke Export Development Bank of Iran (EDBI); oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZN, ker je v lasti ali pod nadzorom banke EDBI.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.

EDBI Stock Brokerage Company s sedežem v Teheranu je hčerinska družba banke Export Development Bank of Iran (EDBI) in v njeni popolni lasti; oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZN, ker je v lasti ali pod nadzorom banke EDBI.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela.

Banka Banco Internacional De Desarrollo CA je v lasti banke Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran.

Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); njena glavna dejavnost je proizvodnja kompozitnih materialov za letalsko industrijo, povezana pa je tudi z razvijanjem zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken za jedrske in raketne naprave; povezana je z uradom Technology Cooperation Office. Iran je nedavno naznanil, da načrtuje masivno proizvodnjo nove generacije centrifug, za katere bo morala družba FACI razvijati zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Družba Fulmen je sodelovala pri vgradnji električne opreme na lokaciji Qom/Fordoo še v času pred razkritjem njenega obstoja.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik je navidezna družba, ki jo družba Fulmen uporablja za opravljanje nekaterih svojih dejavnosti.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785; registracijska številka družbe: 54514-1 (Bahrajn), veljati preneha 9. junija 2009; številka dovoljenja za poslovanje: 13388 (Bahrajn).

Dve tretjini banke Future Bank s sedežem v Bahrajnu sta v lasti iranskih bank; banki Bank Melli in Bank Saderat, ki sta na seznamu EU, imata vsaka v lasti po eno tretjino delnic, preostala tretjina pa je v lasti bahrajnske banke Ahli United Bank (AUB); čeprav ima AUB v lasti še vedno delnice banke Future Bank (v skladu z njenim letnim poročilom za leto 2007), nima več večjega vpliva nad banko, ki jo dejansko upravljata iranski matični družbi, obe uvrščeni na seznam RVSZN 1803 kot banki, ki ju je treba posebej „nadzirati“; tesno povezavo med banko Future Bank in Iranom dokazuje tudi dejstvo, da je predsednik banke Bank Melli hkrati tudi predsednik banke Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Vladni organ, pristojen za spodbujanje industrializacije Irana; nadzira različne družbe, ki sodelujejo v dejavnostih jedrskega programa in programa balističnih raket ter pri nabavi napredne proizvodne tehnologije v tujini v podporo tema programoma.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); proizvaja, popravlja in opravlja remont letal in motorjev zrakoplovov ter dobavlja dele za letalski sektor, pogosto s poreklom iz Združenih držav Amerike, običajno prek tujih posrednikov; družba IACI in njene hčerinske družbe sodelujejo tudi v svetovni mreži posrednikov, ki iščejo dobavitelje blaga za letalski sektor.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom MODAFL ali deluje v njegovem imenu (glej št. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA or TESA)

 

Družba TESA je prevzela dejavnosti družbe Farayand Technique (na seznamu RVSZN 1737); proizvaja dele za centrifuge za bogatenje urana in neposredno podpira dejavnosti, ki so občutljive za širjenje orožja in ki naj bi jih Iran prenehal izvajati; opravlja dela za družbo Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

drugi naslov: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

drugi naslov: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, hčerinska družba družbe Iran Electronics Industries (glej št. 20), proizvaja različne artikle, med drugim komunikacijske sisteme, avionične, optične in elektro-optične naprave, mikroelektroniko, informacijsko tehnologijo, naprave za testiranja in meritve, zaščito za telekomunikacijske naprave in elektronsko orožje, ter proizvaja in obnavlja radarske cevi in metalce raket; ti izdelki se lahko uporabijo v programih, v zvezi s katerimi v skladu z RVSZN 1737 veljajo sankcije.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran.

Hčerinska družba v popolni lasti MODAFL (in zato sestrska organizacija organizacij AIO, AvIO in DIO); njena vloga je proizvodnja elektronskih sestavnih delov za iraške sisteme orožja.

23.6.2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom družbe Iran Electronics Industries ali deluje v njenem imenu.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran.

Družba Iran Insurance Company je zavarovala nakup različnih predmetov, ki se lahko uporabijo v programih, proti katerim so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737; kupljeni zavarovani predmeti vključujejo rezervne dele za helikopterje, elektroniko in računalnike, ki se uporabljajo v zrakoplovih in za navigacijo raket.

26.7.2010

22.

Organizacija za iransko letalsko industrijo (Iranian Aviation Industries Organization, IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran.

Organizacija v okviru MODAFL (glej št. 29), ki je pristojna za načrtovanje in vodenje industrije iraškega vojaškega letalstva.

26.7.2010

23.

Zračne sile IRGC

 

Vodijo iransko evidenco balističnih raket kratkega in dolgega dosega; vodja zračnih sil IRGC je bil uvrščen na seznam RVSZN 1737 (2006).

23.6.2008

24.

Poveljstvo zračnih sil IRGC Al-Ghadir, pristojno za raketne izstrelke

 

To poveljstvo je posebna enota znotraj zračnih sil IRGC, ki sodeluje z industrijsko skupino SBIG (na seznamu RVSZN 1737) pri projektu FATEH 110, balističnih raketah kratkega dosega in balističnih raketah srednjega dosega Ashura; imelo naj bi dejanski operativni nadzor nad raketami.

26.7.2010

25.

Sile Qods IRGC

Teheran, Iran.

Iranske sile Qods islamske revolucionarne garde so pristojne za operacije zunaj Irana in so na področju zunanje politike glavno orodje Teherana za posebne operacije in podporo teroristom in islamskim skrajnežem v tujini; Hezbolah je v sporu z Izraelom leta 2006 uporabilo protiladijske križarske rakete (anti-ship cruise missiles – ASCM), prenosne protiletalske obrambne sisteme in zračna plovila brez posadke, ki so jih priskrbele sile Qods, in bilo po poročanju medijev deležno usposabljanja za te sisteme, ki so ga ravno tako organizirale sile Qods; sodeč po najrazličnejših poročilih, sile Qods še naprej oskrbujejo Hezbolah in ga usposabljajo za uporabo tehnološko naprednega orožja, protiletalskih izstrelkov in raket dolgega dosega; sile Qods še naprej zagotavljajo omejeno „smrtonosno podporo“, usposabljanje in financiranje talibanskih upornikov v južnem in zahodnem Afganistanu, vključno z dobavo lahkega strelnega orožja, streliva, minometov in raket kratkega dosega za uporabo na bojiščih; proti poveljniku so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN.

26.7.2010

26.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran, Iran;

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran.

Družba IRISL je sodelovala pri odpremi vojaškega tovora, vključno s prepovedanim tovorom iz Irana; trije takšni incidenti so vključevali nedvomne kršitve, ki so bile prijavljene Odboru za sankcije Varnostnega sveta ZN za Iran; družba IRISL je bila tako tesno povezana s širjenjem orožja, da je Varnostni svet ZN pozval države, naj preiščejo plovila družbe IRISL, če obstaja utemeljeni sum, da prevažajo prepovedano blago, uvrščeno na seznam RVSZN 1803 in 1929.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom družbe IRISL.

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546;

druga lokacija: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,

Teheran, Iran; drugi naslov: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.

Deluje v imenu družbe IRISL; pri operacijah z zabojniki pa uporablja plovila v lasti družbe IRISL.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Nemčija;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH.

Je pod nadzorom družbe IRISL in/ali deluje v njenem imenu.

26.7.2010

d)

Ladijska družba Irano Misr

No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311;

druga lokacija: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Deluje v imenu družbe IRISL, vzdolž Sueškega prekopa, v Aleksandriji in Port Saidu; družba IRISL je njen 51-odstotni lastnik.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Združeno kraljestvo;

registracijska številka družbe: 4110179 (Združeno kraljestvo).

V lasti družbe IRISL; za družbo IRISL opravlja finančne, pravne in zavarovalniške storitve, pa tudi oglaševanje, zakup ladij in vodenje posadke.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta.

Deluje v imenu družbe IRISL na Malti; skupno podjetje z nemškim in malteškim deležem; IRISL od leta 2004 uporablja malteško pot, za pretovarjanje med Perzijskim zalivom in Evropo pa Freeport.

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran.

V lasti družbe IRISL.

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija;

številka DDV: DE217283818 (Nemčija).

Zastopnik družbe IRISL v Nemčiji.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.

V lasti družbe IRISL; zagotavlja gorivo, tanke, vodo, barvo, tekoče gorivo in kemikalije za plovila družbe IRISL; zagotavlja tudi nadzor vzdrževanja ladij in prostore ter storitve za posadko; hčerinske družbe družbe IRISL so uporabljale bančne račune, denominirane v ameriških dolarjih, ki so jih prijavile pod lažnimi imeni v Evropi in na Bližnjem vzhodu, da bi pospešile običajne prenose sredstev; družba IRISL je posredovala v ponavljajočih se kršitvah določb RVSZN 1747.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran.

V lasti družbe IRISL; družba, pristojna za prevoz tovora po železnici; v celoti nadzorovana hčerinska družba družbe IRISL.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Številka iz trgovinskega registra: GE 426505 (Italija); italijanska davčna številka: 03329300101 (Italija); številka DDV: 12869140157 (Italija)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italija.

Kontaktna točka za storitve ECL in PCL; uporablja jo hčerinska družba organizacije DIO iz skupine Marine Industries Group (MIG, ki je zdaj znana pod imenom Marine Industries Organization, MIO), ki je pristojna za oblikovanje in izgradnjo različnih morskih konstrukcij ter vojaških in nevojaških plovil; organizacija DIO je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

47/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom družbe IRISL.

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran.

Hčerinska družba v 100-odstotni lasti družbe IRISL; celotna flota šteje šest plovil; obratuje v Kaspijskem jezeru; družba je posredovala pri pošiljkah, v katere so bili vpleteni subjekti, ki so na seznamih ZN in ZDA, kot denimo banka Bank Melli, in sicer tako, da je prevažala tovor, povezan s širjenjem orožja, iz držav, kot sta Rusija in Kazahstan, v Iran.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd; alias Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapur 188980 (oz. 199090).

Družba Leadmarine deluje v imenu družbe HDSL v Singapurju; prej je bila znana pod imenom Asia Marine Network Pte Ltd in IRISL Asia Pte Ltd in je delovala v imenu družbe IRISL v Singapurju.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

V lasti ali pod nadzorom družbe IRISL.

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agency

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj ZAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Združeni arabski emirati;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj, Združeni arabski emirati,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Združeni arabski emirati.

Družba deluje v imenu družbe IRISL v ZAE in kot taka zagotavlja gorivo in zaloge, opremo, rezervne dele in popravila ladij; deluje v imenu družbe HDSL.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

No1 Eigth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

drugi naslov: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

drugi naslov: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.

Deluje v imenu družbe IRISL tako, da opravlja storitve v zvezi z razsutim tovorom.

26.7.2010

r)

Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šanghaj, Kitajska;

drugi naslov: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kitajska.

Družba Santexlines deluje v imenu družbe HDSL; prej je bila znana pod imenom IRISL China shipping Company in je delovala v imenu družbe IRISL na Kitajskem.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;

No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom družbe IRISL ali deluje v njenem imenu.

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Ima pisarne v Seulu in Busanu v Južni Koreji.

Deluje v imenu družbe IRISL v Južni Koreji.

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iran, P.O. Box 19635- 114

No 14 (oz. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran.

Deluje v imenu družbe IRISL; je družba za upravljanje ladij s sedežem v Teheranu, ki deluje kot tehnični upravitelj za veliko število plovil družbe SAPID.

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran.

Je pod nadzorom družbe IRISL, za katero deluje v iranskih pristaniščih, kjer nadzira natovarjanje, raztovarjanje ipd.

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155;

druga lokacija: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran.

Hčerinska družba v 100-odstotni lasti družbe IRISL; opravlja prevoze med Iranom in zalivskimi državami, kot so Kuvajt, Katar, Bahrajn, ZAE in Saudova Arabija; Valfajr je hčerinska družba družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), ki ima sedež v Dubaju in opravlja storitve prevoza s trajektom in prevoza do pristanišč, občasno pa prevaža tudi tovor in potnike čez Perzijski zaliv; družba Valfajr je v Dubaju najemala ladijske posadke in storitve oskrbovalnih ladij, pripravljala ladje za prihod in odhod ter za natovarjanje in raztovarjanje v pristanišču; njena pristanišča postanka so v Perzijskem zalivu in Indiji; od sredine junija 2009 si je družba Valfajr delila stavbo z družbo IRISL v pristanišču Port Rashid v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE), pa tudi v Teheranu v Iranu.

26.7.2010

27.

Islamska revolucionarna garda (IRGC)

Teheran, Iran.

Pristojna za iranski jedrski program; ima operativni nadzor nad iranskim programom balističnih raket; večkrat poskusila z javnimi naročili podpreti iranski program balističnih raket in iranski jedrski program.

26.7.2010

28.

Javedan Mehr Toos

 

Inženirska družba, ki skrbi za dobavo Iranski organizaciji za atomsko energijo AEOI, ki pa je na seznamu RVSZN 1737.

26.7.2010

29.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1.

Trguje z opremo za naftni in plinski sektor, ki se uporablja za izvajanje iranskega jedrskega programa; družba je poskušala pridobiti material (zelo odporna vrata iz zlitine), ki ga uporabljajo samo v jedrski industriji; povezana je z družbami, ki sodelujejo v iranskem jedrskem programu.

26.7.2010

30.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran.

Energetska družba, povezana z organizacijo IDRO, ki zagotavlja proizvodno podporo v jedrskem programu in izvaja dejavnosti, uvrščene na seznam in občutljive za širjenje orožja; sodeluje pri izgradnji težkovodnega reaktorja v Araku; Združeno kraljestvo je za družbo Machine Sazi Arak julija 2009 izdalo obvestilo o zavrnitvi izvoza za zapiralo za odprtine iz grafita iz aluminijevega oksida (alumina graphite stopper rod); Švedska je maja 2009 zanikala, da je družbi Machine Sazi Arak izvozila obloge za robove tlačne posode (cladding of dish ends for pressure vessels).

26.7.2010

31.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran.

Hčerinska družba organizacije DIO.

23.4.2007

32.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), upravljavska družba za izgradnjo jedrskih elektrarn

 

Podrejena organizaciji AEOI in družbi Novin Energy (obe na seznamu RVSZN 1737); sodeluje pri razvoju jedrskih reaktorjev.

26.7.2010

33.

Mechanic Industries Group

 

Je bila vključena v izdelavo sestavnih delov za program balističnih raket.

23.6.2008

34.

Ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran.

Pristojno za iraške raziskovalne, razvojne in proizvodne programe na obrambnem področju, vključno z jedrskim programom in programom balističnih raket.

23.6.2008

35.

Naserin Vahid

 

Družba Naserin Vahid proizvaja dele za orožje v imenu IRGC; je navidezna družba IRGC.

26.7.2010

36.

Podjetje za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran.

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran.

Oddelek za proizvodnjo jedrskega goriva (NFPD) organizacije AEOI vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno z iskanjem, izkopavanjem, mletjem in predelavo urana ter ravnanjem z jedrskimi odpadki. NFPC je naslednik NFPD; kot hčerinska družba organizacije AEOI vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno s predelavo in bogatitvijo urana.

23.4.2007

37.

Parchin Chemical Industries

 

Družba je bila dejavna na področju pogonske tehnologije za iranski balistični program.

23.6.2008

38.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Družba proizvaja menjalce frekvenc in je sposobna razviti/predelati iz tujine uvožene menjalce frekvenc tako, da se lahko uporabijo pri bogatenju s plinskimi centrifugami; najverjetneje sodeluje pri dejavnostih širjenja jedrskega orožja.

26.7.2010

39.

Passive Defense Organization

 

Organizacija, odgovorna za izbor in izgradnjo strateških objektov, vključno – sodeč po zagotovilih Irana – z objektom za bogatitev urana v Fordowu (Qom), katerega izgradnja ni bila prijavljena pri IAEA, kar je v nasprotju z obveznostmi Irana (potrjeno v resoluciji sveta guvernerjev IAEA); njen predsednik je nekdanji vodja iranske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Gholam-Reza Jalali

26.7.2010

40.

Poštna banka

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118.

Poštna banka se je iz iranske državne banke razvila v banko, ki pomaga Iranu v mednarodni trgovini; deluje v imenu banke Bank Sepah (na seznamu RVSZN 1747): izvaja transakcije banke Bank Sepah in prikriva povezavo slednje s transakcijami, da bi se ta izognila sankcijam; poštna banka je leta 2009 v imenu banke Bank Sepah posredovala v poslovnih dejavnostih med iransko obrambno industrijo in čezmorskimi upravičenci; posredovala je v poslovnih dejavnostih z navidezno družbo za severnokorejsko poslovno banko Tranchon, znano po posredovanju v poslovnih dejavnostih, povezanih s širjenjem orožja med Iranom in DLRK.

26.7.2010

41.

Raka

 

Oddelek družbe Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737); ustanovljen je bil konec leta 2006 in je pristojen za izgradnjo obrata za bogatitev urana v Fordowu (Qom).

26.7.2010

42.

Raziskovalni inštitut za jedrsko znanost in tehnologijo (Research Institute of Nuclear Science & Technology (a.k.a. Nuclear Science & Technology Research Institute))

 

Ta raziskovalni inštitut je podrejen organizaciji AEOI in nadaljuje delo njenega nekdanjega raziskovalnega oddelka; njegov upravni direktor je podpredsednik organizacije AEOI Mohammad Ghannadi (na seznamu RVSZN 1737).

26.7.2010

43.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran.

Deluje v imenu Organizacije za obrambno industrijo (DIO).

26.7.2010

44.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

Hčerinska družba družbe Khatam al-Anbya Construction Headquarters, ki je bila uvrščena na seznam RVSZN 1929; sodeluje v fazah 15 in 16 iranskega projekta razvoja plinskega polja South Pars na odprtem morju.

26.7.2010

45.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

Industrijska skupina SAKIG razvija in proizvaja izstrelke zemlja–zrak za iranske vojaške sile; vzdržuje vojaške, raketne in protiletalskoobrambne projekte ter dobavlja blago iz Rusije, Belorusije in Severne Koreje.

26.7.2010

46.

Shakhese Behbud Sanat

 

Družba, ki proizvaja opremo in dele za jedrski gorilni ciklus.

26.7.2010

47.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO po vsej verjetnosti posreduje pri uvozu celega orožja; verjetno je hčerinska družba MODAFL.

23.6.2008

48.

Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office)

Teheran, Iran.

Pristojen za tehnološki napredek Irana s pomočjo ustreznih tujih javnih naročil in usposabljanja; podpira jedrske in raketne programe.

26.7.2010

49.

Yasa Part (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe

 

Družba, ki se ukvarja z javnimi naročili v zvezi z nakupi materiala in tehnologije, ki so potrebni za jedrske in balistične programe.

26.7.2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(b)

Arfeh Company

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(f)

Shetab G.

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(g)

Shetab Gaman

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(h)

Shetab Trading

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010


27.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/78


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 962/2010

z dne 26. oktobra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 (2), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi ohranili visoko, enotno raven varnosti letalstva v Evropi, je treba ohraniti sedanje zahteve in postopke za stalno plovnost zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, zlasti v zvezi z zahtevami glede usposabljanja, preverjanja, znanja in izkušenj za izdajo licenc za vzdrževanje zrakoplovov za zrakoplove, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski prevoz.

(2)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) je Komisiji predložila tri mnenja (3), izdana v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008. Za oceno učinka sprememb veljavnih predpisov mora biti na voljo dovolj časa, da bi zagotovili, da ostanejo ti predpisi v vseh primerih ob upoštevanju ocene tveganja preprosti, sorazmerni, gospodarni in učinkoviti.

(3)

Zato je treba pristojnim organom držav članic in zainteresiranim stranem dovoliti, da lahko odložijo uporabo določenih določb, ki zadevajo zrakoplove, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski prevoz, razen velikih zrakoplovov, za dodatno obdobje enega leta.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 (4) je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7(3)(g) Uredbe (ES) št. 2042/2003 se nadomesti z naslednjim:

„(g)

naslednjih določb Priloge III (dela 66) za zrakoplove, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski prevoz, razen velikih zrakoplovov, do 28. septembra 2011:

M.A.606(g) in M.A.801(b)2 Priloge I (dela M),

145.A.30(g) in (h) Priloge II (dela 145).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 309, 24.11.2009, str. 51.

(3)  Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 05/2008 „Rok za dokazovanje skladnosti z zahtevami glede znanja in izkušenj“, mnenje št. 04/2009 „Licence za vzdrževanje zrakoplovov za enostavne zrakoplove“ in mnenje št. 05/2009 „Pravice licence za vzdrževanje zrakoplova B1 in B2 in ratingi tipa in skupinski ratingi in usposabljanje za rating tipa“.

(4)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.


27.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/79


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 963/2010

z dne 26. oktobra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

79,1

MK

64,0

XS

73,2

ZZ

72,1

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,2

ZZ

119,9

0709 90 70

TR

146,9

ZZ

146,9

0805 50 10

AR

63,5

BR

68,9

CL

65,0

TR

86,6

UY

61,0

ZA

65,0

ZZ

68,3

0806 10 10

BR

224,5

TR

134,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

77,8

CL

110,8

CN

82,6

NZ

103,7

ZA

76,2

ZZ

90,2

0808 20 50

CN

74,2

ZA

88,6

ZZ

81,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

27.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/81


SKLEP SVETA 2010/644/SZVP

z dne 25. oktobra 2010

o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1) ter zlasti člena 23(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep Sveta 2010/413/SZVP.

(2)

Svet je natančno pregledal seznam oseb in subjektov iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP, za katere se uporabljata člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa. Pri tem je upošteval pripombe, ki so jih zadevne osebe in subjekti predložili Svetu.

(3)

Svet je sklenil, da bi se - z izjemo dveh subjektov - morali za osebe in subjekte iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP še naprej uporabljati posebni omejevalni ukrepi, določeni v navedenem sklepu.

(4)

Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba vnose nekaterih subjektov s seznama spremeniti.

(5)

Seznam oseb in subjektov iz členov 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa 2010/413/SZVP bi bilo treba ustrezno posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.


PRILOGA

‘PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 19(1)(b) ter oseb in subjektov iz člena 20(1)(b)

I.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami

A.   Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.