ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.277.slv

Uradni list

Evropske unije

L 277

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
21. oktober 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 938/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 939/2010 z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5) ( 1 )

4

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 940/2010 z dne 20. oktobra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

8

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 941/2010 z dne 20. oktobra 2010 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh oktobra 2010 v okviru tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso, ki se upravlja Uredba (ES) št. 620/2009

10

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 942/2010 z dne 20. oktobra 2010 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot

11

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 943/2010 z dne 20. oktobra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

13

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 944/2010 z dne 20. oktobra 2010 o popravku Uredbe (EU) št. 902/2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

15

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/67/EU z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Direktive 2008/84/ES o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil ( 1 )

17

 

 

SKLEPI

 

 

2010/625/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 19. oktobra 2010 v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Andori (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7084)  ( 1 )

27

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2010/626/EU

 

*

Sklep Skupnega odbora EU-Mehika št. 1/2010 z dne 17. septembra 2010 v zvezi s Prilogo III k Sklepu Skupnega sveta EU-Mehika št. 2/2000 o opredelitvi koncepta izdelki s poreklom in metodah upravnega sodelovanja

30

 

 

2010/627/EU

 

*

Sklep Statističnega odbora Evropska Unija-Švica št. 3/2010 z dne 1. oktobra 2010 o spremembi Priloge B k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike

31

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 81/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

34

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 82/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

36

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 83/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

37

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 84/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

38

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 85/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

39

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 86/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge X (Splošne storitve) k Sporazumu EGP

40

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 88/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

41

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 89/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

42

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 90/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

43

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 91/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XIV (Konkurenca) k Sporazumu EGP

44

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 92/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) in Protokola 37 k Sporazumu EGP

46

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 93/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

47

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 94/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

50

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 95/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

52

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 96/2010 z dne 2. julija 2010 o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

53

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

SKLEPI

21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/1


SKLEP št. 938/2010/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. oktobra 2010

o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odnosi med Republiko Moldavijo (v nadaljnjem besedilu: Moldavija) in Evropsko unijo se razvijajo v okviru evropske sosedske politike. Skupnost in Moldavija sta se leta 2005 dogovorili o akcijskem načrtu evropske sosedske politike, v katerem so opredeljene srednjeročne prednostne naloge v odnosih med EU in Moldavijo. Okvir navedenih dvostranskih odnosov dodatno krepi pred kratkim vzpostavljeno vzhodno partnerstvo. Evropska unija in Moldavija se od januarja 2010 pogajata o pridružitvenem sporazumu, ki naj bi nadomestil veljavni Sporazum o partnerstvu in sodelovanju.

(2)

Gospodarstvo Moldavije je resno prizadela mednarodna finančna kriza, kar se kaže v velikem zmanjšanju proizvodnje, slabšanju fiskalnega položaja in naraščanju potreb po zunanjem financiranju.

(3)

Stabilizacijo in okrevanje gospodarstva v Moldaviji podpira finančna pomoč Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Dogovor z MDS glede financiranja za Moldavijo je bil odobren 29. januarja 2010.

(4)

Moldavija je zaradi slabšanja gospodarskih razmer in napovedi zaprosila za makrofinančno pomoč Unije.

(5)

Ker v obdobju 2010-2011 v plačilni bilanci Moldavije ostaja finančna vrzel, se makrofinančna pomoč šteje za ustrezen odgovor na njeno zahtevo, da bi se podprla gospodarska stabilizacija v povezavi s sedanjim programom MDS. Po pričakovanjih naj bi ta makrofinančna pomoč prispevala tudi k zmanjšanju potreb po zunanjem financiranju državnega proračuna.

(6)

Makrofinančna pomoč Unije ne bi smela le dopolnjevati programov in virov MDS in Svetovne banke, temveč bi morala zagotoviti dodano vrednost vključenosti Unije.

(7)

Komisija bi morala zagotoviti, da je makrofinančna pomoč Unije pravno in dejansko skladna z ukrepi, sprejetimi na različnih področjih zunanjih ukrepov, in drugimi ustreznimi politikami Unije.

(8)

Posebni cilji makrofinančne pomoči Unije bi morali biti povečanje učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti. Komisija bi morala te cilje redno spremljati.

(9)

Pogoji, na podlagi katerih se zagotavlja makrofinančna pomoč Unije, bi morali odražati glavna načela in cilje politike Unije do Moldavije.

(10)

Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov Unije, povezanih s to makrofinančno pomočjo, mora Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Prav tako mora Komisija opravljati ustrezne nadzore in Računsko sodišče ustrezne revizije.

(11)

Sprostitev makrofinančne pomoči Unije ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.

(12)

Makrofinančno pomoč Unije bi morala upravljati Komisija. Z namenom zagotoviti Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-finančnemu odboru možnost spremljanja izvajanja tega sklepa, bi ju Komisija morala redno obveščati o razvoju dogajanj v zvezi s pomočjo in posredovati ustrezne dokumente.

(13)

V skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije se pravila in splošna načela, ki zadevajo nadzorne mehanizme držav članic za izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, določijo vnaprej z uredbo, sprejeto v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Do sprejetja te nove uredbe se še naprej uporablja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2), razen regulativnega postopka s pregledom, ki se ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Unija da Moldaviji na voljo makrofinančno pomoč v obliki dodelitve nepovratnih sredstev v višini največ 90 milijonov EUR, da bi podprla gospodarsko stabilizacijo Moldavije ter zmanjšala njene plačilnobilančne in proračunske potrebe, opredeljene v sedanjem programu MDS.

2.   Sprostitev makrofinančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Moldavijo, in v skladu z glavnimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Moldavijo ter akcijskem načrtu EU-Moldavija. Komisija redno obvešča Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor o dejavnostih, povezanih z upravljanjem pomoči, in jima posreduje ustrezne dokumente.

3.   Makrofinančna pomoč Unije se da na voljo za dve leti in šest mesecev, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju iz člena 2(1).

Člen 2

1.   Komisija je pooblaščena, da se v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 5(2) dogovori z organi Moldavije o pogojih gospodarske politike v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, ki se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za njihovo izpolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: memorandum o soglasju). Pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Moldavijo, in glavnimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Moldavijo ter akcijskem načrtu EU-Moldavija. S temi načeli in cilji se skuša povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost pomoči, zlasti glede sistemov za upravljanje javnih financ v Moldaviji. Komisija redno spremlja napredek pri doseganju teh ciljev. Podrobni finančni pogoji pomoči se določijo v sporazumu o donaciji, o katerem se dogovorijo Komisija in organi Moldavije.

2.   Med izvajanjem makrofinančne pomoči Unije Komisija spremlja zanesljivost finančnih ureditev, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole v Moldaviji, ki zadevajo to pomoč in izpolnjevanje dogovorjenega časovnega okvira.

3.   Komisija redno preverja, ali so gospodarske politike Moldavije v skladu s cilji makrofinančne pomoči Unije in ali se zadovoljivo izpolnjujejo dogovorjeni pogoji gospodarske politike. Komisija pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko ter po potrebi z Ekonomsko-finančnim odborom.

Člen 3

1.   V skladu s pogoji iz odstavka 2 da Komisija Moldaviji na voljo makrofinančno pomoč Unije v najmanj treh obrokih. Višina obrokov se določi v memorandumu o soglasju.

2.   Komisija se odloči o začetku izplačevanja obrokov na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja pogojev gospodarske politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Od vključno drugega obroka dalje se obrok izplača najhitreje tri mesece po izplačilu prejšnjega obroka.

3.   Sredstva Unije se izplačajo Nacionalni banki Moldavije. V skladu z določbami, ki se sprejmejo v memorandumu o soglasju, vključno s potrditvijo preostalih potreb po financiranju proračuna, se lahko sredstva Unije nakažejo v državno blagajno Moldavije kot končnemu upravičencu.

Člen 4

Makrofinančna pomoč Unije se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in njenimi izvedbenimi pravili (4). V memorandumu o soglasju in sporazumu o donaciji, ki se skleneta z organi Moldavije, se določijo zlasti posebni ukrepi, ki jih mora Moldavija izvajati za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Da se zagotovi večja preglednost pri upravljanju in izplačevanju sredstev Unije, se v memorandumu o soglasju in sporazumu o donaciji zagotovi tudi nadzor, ki ga opravlja Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem. Prav tako se zagotovijo revizije, ki jih opravlja Računsko sodišče, po potrebi tudi na kraju samem.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 6

1.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto do 31. avgusta predloži poročilo o izvajanju tega sklepa v predhodnem letu, skupaj z oceno njegovega izvajanja. V poročilu se opiše povezava med pogoji politike, določenimi v memorandumu o soglasju, tekočo gospodarsko in fiskalno uspešnostjo Moldavije ter odločitvijo Komisije o izplačevanju obrokov pomoči.

2.   Najpozneje dve leti po izteku obdobja veljavnosti iz člena 1(3) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o naknadni oceni.

Člen 7

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 20. oktobra 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 11. oktobra 2010.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 939/2010

z dne 20. oktobra 2010

o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1) ter zlasti člena 27(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 767/2009 določa sklop pravil EU v zvezi s pogoji trženja posamičnih krmil in krmnih mešanic. Priloga IV k tej uredbi vključuje dovoljene tolerance glede označevanja sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic.

(2)

Statistični kontrolni podatki pristojnih organov držav članic o odstopanjih v vzorcih krme kažejo, da je treba znatno spremeniti parametre iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 767/2009, da se upošteva znanstveni in tehnološki razvoj vzorčenja in analitskih metod. Komisija je dokončala oceno navedenih podatkov in meni, da je treba strukturo in parametre Priloge IV spremeniti.

(3)

Pri spremenjenih tolerancah za vsebnost vlage je treba upoštevati nekatera posamična krmila z vsebnostjo vlage več kot 50 %, ker so bile s členoma 15 in 16 Uredbe (ES) št. 767/2009 za ta posamična krmila uvedene nove določbe za označevanje.

(4)

Ob odsotnosti metod za določanje energijske vrednosti in beljakovinske vrednosti na ravni Unije je država članicam treba dovoliti, da za te parametre ohranijo nacionalne tolerance.

(5)

Za najnovejše tolerance za krmne dodatke v krmi je treba pojasniti, da se uporabljajo samo za tehnična odstopanja, saj je analitska toleranca že določena v skladu z uradno metodo odkrivanja za posamezne krmne dodatke. Tolerance je treba uporabljati za navedene vrednosti s seznama krmnih dodatkov in seznama analitskih sestavin.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.


PRILOGA

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

Dovoljene tolerance pri označevanju sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5)

Del A:     Tolerance za analitske sestavine iz prilog I, V, VI in VII

1.

Tolerance iz tega dela vključujejo tehnična in analitska odstopanja. Ko so analitske tolerance za nezanesljivost meritev in postopkovne različice določene na ravni Unije, je treba ustrezno prilagoditi vrednosti iz odstavka 2, da se zajamejo samo tehnične tolerance.

2.

Kadar se ugotovi, da sestava posamičnega krmila ali krmne mešanice odstopa od navedene vrednosti analitskih sestavin iz prilog I, V, VI in VII, se uporabljajo naslednje tolerance:

(a)

za surovo olje in maščobe, surove beljakovine in surov pepel:

(i)

± 3 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost 24 % ali več;

(ii)

± 12,5 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost nižja od 24 %, vendar ne nižja od 8 %;

(iii)

± 1 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost nižja od 8 %;

(b)

za surova vlakna, sladkor in škrob:

(i)

± 3,5 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost 20 % ali več;

(ii)

± 17,5 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost nižja od 20 %, vendar ne nižja od 10 %;

(iii)

± 1,7 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost nižja od 10 %;

(c)

za kalcij, pepel, netopen v klorovodikovi kislini, celotni fosfor, natrij, kalij in magnezij:

(i)

± 1 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost 5 % ali več;

(ii)

± 20 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost nižja od 5 %, vendar ne nižja od 1 %;

(iii)

± 0,2 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost nižja od 1 %;

(d)

za vlago:

(i)

± 8 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost 12,5 % ali več;

(ii)

± 1 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost nižja od 12,5 %, vendar ne nižja od 5 %;

(iii)

± 20 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost nižja od 5 %, vendar ne nižja od 2 %;

(iv)

± 0,4 % skupne mase ali prostornine, če je navedena vsebnost nižja od 2 %;

(e)

kadar tolerance za energetsko in beljakovinsko vrednost niso bile določene v skladu z metodo EU ali v skladu z uradno nacionalno metodo v državi članici, v kateri je krma dana v promet, se za energetsko vrednost uporablja toleranca 5 %, za beljakovinsko pa 10 %.

3.

Z odstopanjem od točke 2(a) za surovo olje in maščobe ter surove beljakovine v hrani za hišne živali je dovoljeno odstopanje ± 2 % skupne mase ali prostornine, kadar je navedena vsebnost nižja od 16 %.

4.

Z odstopanjem od točke 2 je za surovo olje in maščobe, sladkor, škrob, kalcij, natrij, kalij, magnezij, energetsko in beljakovinsko vrednost dovoljeno odstopanje od zgornje meje navedene vsebnosti lahko največ dvakratna vrednost tolerance iz točk 2 in 3.

5.

Z odstopanjem od točke 2 se toleranci za pepel, netopen v klorovodikovi kislini, in vlago uporabljata samo za zgornjo mejo, za spodnjo mejo pa nista omejeni.

Del B:     Tolerance za krmne dodatke, označene v skladu s prilogami I, V, VI in VII

1.

Tolerance iz tega dela vključujejo samo tehnična odstopanja. Uporabljajo se za krmne dodatke s seznama krmnih dodatkov in seznama analitskih sestavin.

Tolerance za krmne dodatke, navedene kot analitske sestavine, se uporabljajo za skupno količino, označeno kot zajamčeno količino ob koncu minimalnega roka trajanja krme.

Kadar je ugotovljeno, da je vsebnost krmnega dodatka v posamični krmi ali krmni mešanici nižja od navedene vsebnosti, se uporabljajo naslednje tolerance (1):

(a)

10 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost 1 000 enot ali več;

(b)

100 enot, če je navedena vsebnost nižja od 1 000 enot, vendar ne nižja od 500 enot;

(c)

20 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost nižja od 500 enot, vendar ne nižja od 1 enote;

(d)

0,2 enoti, če je navedena vsebnost nižja od 1 enote, vendar ne nižja od 0,5 enot;

(e)

40 % navedene vsebnosti, če je navedena vsebnost nižja od 0,5 enot.

2.

Kadar je najnižja in/ali najvišja vsebnost dodatka v krmi določena v ustreznem dovoljenju za naveden krmni dodatek, se tehnična toleranca iz točke 1 uporablja samo nad mejo najnižje vsebnosti ali pod mejo najvišje vsebnosti, kadar je to primerno.

3.

Dokler določena najvišja vsebnost dodatka iz točke 2 ni presežena, je lahko odstopanje nad mejo navedene vsebnosti trikratna vrednost tolerance iz točke 1. Če pa je za krmne dodatke iz skupine mikroorganizmov določena najvišja vsebnost v ustreznem dovoljenju za naveden krmni dodatek, je najvišja vsebnost tudi najvišja dovoljena vrednost.“


(1)  1 enota v tem odstavku pomeni 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 CFU ali 100 enot encimske aktivnosti ustreznega krmnega dodatka na kg krme, če je to primerno.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 940/2010

z dne 20. oktobra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

73,3

MK

82,9

XS

78,3

ZZ

78,2

0707 00 05

MK

87,5

TR

144,9

ZZ

116,2

0709 90 70

TR

141,1

ZZ

141,1

0805 50 10

AR

71,5

BR

100,4

CL

83,3

IL

91,2

TR

87,2

ZA

96,9

ZZ

88,4

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,0

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

145,0

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

80,9

CN

64,2

NZ

96,4

US

82,6

ZA

87,5

ZZ

78,1

0808 20 50

CN

65,8

ZA

88,6

ZZ

77,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 941/2010

z dne 20. oktobra 2010

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh oktobra 2010 v okviru tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso, ki se upravlja Uredba (ES) št. 620/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 620/2009 z dne 13. julija 2009 o upravljanju uvozne tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso (3) določa podrobna pravila za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj.

(2)

Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 določa, da je treba v primerih, kadar količine, zajete v zahtevkih za izdajo dovoljenja, presegajo količine, ki so na voljo za obdobje kvote, določiti koeficient dodelitve za količine, zajete v posameznem zahtevku za izdajo dovoljenja. Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 620/2009 med 1. in 7. oktobra 2010, presegajo količine, ki so na voljo. Zato je treba določiti koeficient dodelitve in v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote z zaporedno številko 09.4449, vloženi med 1. in 7. oktobra 2010, v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 620/2009, se pomnožijo s koeficientom dodelitve 86,932641 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 182, 15.7.2009, str. 25.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 942/2010

z dne 20. oktobra 2010

o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (2) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi pristojnim organom od 1. do 7. oktobra 2010 v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009, so enake razpoložljivi količini po zaporedni številki 09.4321.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 je treba vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja glede zaporedne številke 09.4321 odložiti do konca tržnega leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja, katerih zaporedne številke so navedene v Prilogi, se odloži do konca tržnega leta 2010/2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


PRILOGA

„Sladkor iz koncesij CXL“

Tržno leto 2010/2011

Zahtevki, vloženi od 1.10.2010 do 7.10.2010

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4317

Avstralija

 

09.4318

Brazilija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Tretje države

odložen

09.4321

Indija

 (1)

odložen

„—“

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


„Balkanski sladkor“

Tržno leto 2010/2011

Zahtevki, vloženi od 1.10.2010 do 7.10.2010

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

 

09.4326

Srbija, Črna gora in Kosovo (2)

 (3)

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

09.4328

Hrvaška

 (3)

 

„—“

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


„Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza“

Tržno leto 2010/2011

Zahtevki, vloženi od 1.10.2010 do 7.10.2010

Zaporedna št.

Tip

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4380

Posebni

 

09.4390

Industrijski

 

„—“

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


(1)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(2)  Kosovo na podlagi resolucije varnostnega sveta ZN 1244/1999.

(3)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 943/2010

z dne 20. oktobra 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 937/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 275, 20.10.2010, str. 7.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 21. oktobra 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

60,18

0,00

1701 11 90 (1)

60,18

0,00

1701 12 10 (1)

60,18

0,00

1701 12 90 (1)

60,18

0,00

1701 91 00 (2)

51,83

1,92

1701 99 10 (2)

51,83

0,00

1701 99 90 (2)

51,83

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 944/2010

z dne 20. oktobra 2010

o popravku Uredbe (EU) št. 902/2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pri preverjanju je bila odkrita napaka v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 902/2010 (3).

(2)

Uredbo (EU) št. 902/2010 je zato treba spremeniti.

(3)

Uporabo popravljene pavšalne uvozne vrednosti mora zahtevati zadevna stranka, da bi se izognili negativnim posledicam, ki bi jih ta lahko imela –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 902/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Na zahtevo zadevne stranke carinski urad, na katerem je bilo opravljeno vknjiženje, delno povrne carinske dajatve za proizvode s poreklom iz zadevne tretje države in sproščene v prosti promet med 9. oktobrom 2010 in 11. oktobrom 2010.

Zahtevki za povračila morajo biti vloženi najkasneje zadnji dan tretjega meseca po mesecu začetka veljavnosti te uredbe, skupaj z deklaracijo o sprostitvi v prosti promet za zadevni uvoz.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(3)  UL L 266, 9.10.2010, str. 56.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 902/2010 se v delu, ki se nanaša na oznako KN 0808 10 80, druga vrstica nadomesti z naslednjim:

„BR

51,1“


DIREKTIVE

21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/67/EU

z dne 20. oktobra 2010

o spremembi Direktive 2008/84/ES o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 30(5) Uredbe.

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za hrano in Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Direktivi Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (2) so določena merila čistosti za aditive iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (3).

(2)

Člen 30(4) Uredbe (ES) št. 1333/2008 določa, da se specifikacije aditivov za živila iz odstavkov 1 do 3 navedenega člena, vključno z aditivi, odobrenimi z Direktivo 95/2/ES, sprejmejo v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (4) takoj, ko se ti aditivi za živila vključijo v ustrezne priloge v skladu z navedenimi odstavki.

(3)

Direktivo 2008/84/ES je treba spremeniti, ker seznami še niso pripravljeni ter da bi zagotovili veljavnost sprememb v prilogah k Direktivi 95/2/ES v skladu s členom 31 in usklajenost aditivov, odobrenih na ta način, z varnimi pogoji uporabe.

(4)

Vnos v zvezi z ogljikovim dioksidom (E 290) je treba revidirati glede na stopnjo koncentracije „vsebnost olja“, da se upoštevajo specifikacije iz Codexa Alimentariusa, ki ga je pripravil Skupni strokovni odbor za aditive za živila (JECFA), in dokumenti Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) (na primer ISO 6141).

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je ocenila podatke o varnosti izvlečkov rožmarina kot antioksidanta v živilih. Izvlečki rožmarina so pridobljeni iz Rosmarinus officinalis L. in zajemajo več spojin z antioksidacijskimi funkcijami (zlasti fenolne kisline, flavonoide, diterpenoide in triterpene). Primerno je sprejeti specifikacije za izvlečke rožmarina, ki je odobren kot nov aditiv za živila za uporabo v živilih v skladu z Direktivo 95/2/ES in ki mu je bila dodeljena številka E, in sicer E 392. Opisanih je več vrst postopkov proizvodnje, ki zajemajo ekstrakcijo s topilom (etanol, aceton in heksan) in superkritičnim ogljikovim dioksidom.

(6)

Hemicelulozo iz soje (E 426) je Znanstveni odbor za hrano ocenil leta 2003 (5) in je trenutno v EU odobrena v skladu z Direktivo 95/2/ES. Zdaj je bila proizvedena nova vrsta hemiceluloze iz soje, ki je usklajena z vsemi specifikacijami za E 426 iz Direktive 2008/84/ES, razen tega da je etanol tehnološko potreben kot obarjalno sredstvo za prečiščevanje raztopine izvlečka za pridobitev navedene nove vrste hemiceluloze iz soje. Posledično lahko končni E 426, ki se razlikuje od belega prahu, posušenega z razprševanjem, kot ostanek zajema tudi nekaj etanola, vendar v koncentraciji največ 2 %. Etanol je odobren z Direktivo 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) kot ekstrakcijsko topilo pri predelavi surovin, proizvodnji živil, njihovih sestavin ali primesi v skladu z dobrimi proizvodnimi običaji.

(7)

Agencija je ocenila podatke o varnosti gumija kasijevca kot novega aditiva za živila v vlogi sredstva za želiranje in zgoščevanje ter mnenje o tem izrazila 26. septembra 2006 (7). Agencija je ugotovila, da uporaba gumija kasijevca pod določenimi navedenimi pogoji ne predstavlja tveganja za varnost. Zato je primerno sprejeti specifikacije za navedeni novi aditiv za živila, ki mu je dodeljena številka E 427.

(8)

Vnos v zvezi s hidroksipropil celulozo (E 463) je treba spremeniti, da se popravi napaka pri specifikacijah o vsebnosti. Namesto „Vsebnost ne manj kakor 80,5 % hidroksipropoksilnih skupin“ mora pisati „Vsebnost ne več kakor 80,5 % hidroksipropoksilnih skupin“. Zato je primerno posodobiti sedanje specifikacije.

(9)

Vnos v zvezi s hidrogenom (E 949) je treba popraviti, da se uskladijo stopnje koncentracij, navedene v oddelkih za vsebnost in čistost. Koncentracijo dušika je zato treba popraviti.

(10)

Agencija je ocenila podatke o varnosti novega aditiva za živila polivinil alkohola (PVA) kot sredstva za filmsko oblogo prehranskih dopolnil in mnenje o tem izrazila 5. decembra 2005 (8). Agencija je ugotovila, da uporaba PVA v oblogi prehranskih dopolnil, ki so v obliki kapsul in tablet, ne predstavlja tveganja za varnost. Zato je primerno sprejeti specifikacije za polivinil alkohol, ki mu je dodeljena številka E 1203 in ki je v skladu z Direktivo 95/2/ES odobren kot aditiv za živila.

(11)

Agencija je ocenila podatke o varnosti šestih stopenj polimerizacije polietilen glikolov (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) kot sredstev za filmsko oblogo pri prehranskih dopolnilih in mnenje o tem izrazila 28. novembra 2006 (9). Agencija je ugotovila, da uporaba navedenih stopenj polimerizacije polietilen glikolov kot sredstva za glaziranje v filmskih oblogah za prehranska dopolnila v obliki tablet in kapsul v predvidenih pogojih uporabe ne predstavlja tveganja za varnost. Navedenim stopnjam polimerizacije polietilen glikolov je bila dodeljena nova številka E, in sicer E 1521. Zato je primerno sprejeti specifikacije za navedenih šest stopenj polimerizacije polietilen glikolov in jih vnesti pod isti vnos. Zato je treba posodobiti sedanje specifikacije, ki so bile za polietilen glikol 6000 določene v Direktivi 2008/84/ES.

(12)

Agencija je ocenila varnost uporabe encimskega pripravka na osnovi trombina in fibrinogena, pridobljenih iz goveda in/ali prašičev, kot aditiva za živila za rekonstitucijo živil ter v mnenju z dne 26. aprila 2005 ugotovila, da taka uporaba encimskega pripravka, izdelanega v skladu z mnenjem, ne predstavlja tveganja za varnost (10). Vendar je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 19. maja 2010 o osnutku direktive Komisije o spremembi prilog k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil zavzel stališče, da vključitev tega encimskega pripravka kot aditiva za živila za rekonstitucijo živil v Prilogo IV k Direktivi 95/2/ES ni združljiva z namenom in vsebino Uredbe (ES) št. 1333/2008, ker ne izpolnjuje splošnih meril iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1333/2008, zlasti odstavka 1(c) člena 6.

(13)

Upoštevati je treba specifikacije in analitske tehnike za aditive za živila, kot so določene v Codexu Alimentariusu, ki ga je oblikoval JECFA. Po potrebi je zlasti treba prilagoditi posebna merila čistosti, da izražajo meje za posamezne zadevne težke kovine.

(14)

Direktivo 2008/84/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2008/84/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2011. Besedilo teh predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 253, 20.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

(4)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(5)  Mnenje Znanstvenega odbora za hrano o hemicelulozi iz soje z dne 4. aprila 2003 (SCF/CS/ADD/EMU/185 Final).

(6)  UL L 141, 6.6.2009, str. 3.

(7)  Znanstveno mnenje odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije o uporabi gumija kasijevca, The EFSA Journal (2006) 389, str. 1–16.

(8)  Znanstveno mnenje odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije o uporabi polivinil alkohola kot sredstva za oblogo prehranskih dopolnil, The EFSA Journal (2005) 294, str. 1.

(9)  Znanstveno mnenje odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije o uporabi polietilen glikolov (PEG) kot sredstva za filmsko oblogo pri prehranskih dopolnilih, The EFSA Journal (2006) 414, str. 1.

(10)  Mnenje znanstvenega odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije o uporabi encimskega pripravka na osnovi trombina in fibrinogena, pridobljenih iz goveda in/ali prašičev, kot aditiva za rekonstitucijo živil, The EFSA Journal (2005) 214, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Direktivi 2008/84/ES se spremeni:

1.

V oddelku (E 290) v zvezi z ogljikovim dioksidom se podvnos „vsebnost olja“ nadomesti z naslednjim:

„Vsebnost olja

Ne več kakor 5 mg/kg“

2.

Za oddelkom v zvezi z aditivom E 385 se vstavi naslednji oddelek (E 392) o izvlečkih rožmarina:

E 392 IZVLEČKI ROŽMARINA

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Sopomenke

Izvleček listov rožmarina (antioksidant)

Opredelitev

Izvlečki rožmarina zajemajo več sestavin z dokazano antioksidacijskimi funkcijami. Te sestavine so zlasti del vrst fenolnih kislin, flavonoidov in diterpenoidov. Poleg antioksidacijskih spojin lahko izvlečki zajemajo tudi triterpene in izločljiv material organskih topil, ki je natančneje opredeljen v naslednji specifikaciji.

Einecs

283-291-9

Kemijsko ime

Izvleček rožmarina (Rosmarinus officinalis)

Opis

Antioksidant izvleček listov rožmarina je pripravljen z ekstrakcijo listov Rosmarinus officinalis, in sicer z uporabo sistema topil, odobrenega za živila. Izvlečke je nato mogoče razdišaviti in razbarvati. Izvlečki se lahko standardizirajo.

Identifikacija

Referenčne antioksidacijske spojine: fenolni diterpeni

Karnozolna kislina (C20H28O4) in karnozol (C20H26O4) (ki ne zajemata manj kot 90 % vseh fenolnih diterpenov)

Glavne referenčne hlapne snovi

Borneol, bornil acetat, kafra, 1,8-cineol, verbenon

Gostota

> 0,25 g/ml

Topnost

Netopen v vodi.

Čistost

Izguba pri sušenju

< 5 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 2 mg/kg


1.   Izvlečki rožmarina, proizvedeni iz posušenih listov rožmarina z ekstrakcijo acetona

Opis

Izvlečki rožmarina so proizvedeni iz posušenih listov rožmarina, in sicer z ekstrakcijo acetona, filtracijo, prečiščevanjem in izparevanjem topila, nato pa s sušenjem in presejanjem za pridobitev finega prahu ali tekočine.

Identifikacija

Vsebnost referenčnih antioksidacijskih spojin

≥ 10 % w/w, izražena kot vsota karnozolne kisline in karnozola

Razmerje med antioksidantom in hlapnimi snovmi

(Vsota v % w/w karnozolne kisline in karnozola) ≥ 15

(% w/w glavnih referenčnih hlapnih snovi)*

(* kot odstotek vseh hlapnih snovi v izvlečku, ki se merijo s plinsko kromatografijo – masno spektrometrijo (‚GC-MSD‘))

Ostanki topila

Aceton: Ne več kakor 500 mg/kg


2.   Izvlečki rožmarina, pripravljeni z ekstrakcijo iz posušenih listov rožmarina z uporabo superkritičnega ogljikovega dioksida

Izvlečki rožmarina, proizvedeni iz posušenih listov rožmarina z ekstrakcijo, pri kateri se uporablja superkritični ogljikov dioksid in majhna količina etanola kot pomožno topilo.


Identifikacija

Vsebnost referenčnih antioksidacijskih spojin

≥ 13 % w/w, izražena kot vsota karnozolne kisline in karnozola

Razmerje med antioksidantom in hlapnimi snovmi

(Vsota v % w/w karnozolne kisline in karnozola) ≥ 15

(% w/w glavnih referenčnih hlapnih snovi)*

(* kot odstotek vseh hlapnih snovi v izvlečku, ki se merijo s plinsko kromatografijo – masno spektrometrijo (‚GC-MSD‘))

Ostanki topila

Etanol: ne več kakor 2 %


3.   Izvlečki rožmarina, pripravljeni iz odišavljenega etanolnega izvlečka rožmarina.

Izvlečki rožmarina, ki so pripravljeni iz odišavljenega etanolnega izvlečka rožmarina. Izvlečke je mogoče še nadalje prečistiti, na primer z obdelavo z aktivnim ogljem in/ali molekularno destilacijo. Izvlečke je mogoče odložiti v primerne in odobrene posode ali jih posušiti z razprševanjem.


Identifikacija

Vsebnost referenčnih antioksidacijskih spojin

≥ 5 % w/w, izraženo kot vsota karnozolne kisline in karnozola

Razmerje med antioksidantom in hlapnimi snovmi

(Vsota v % w/w karnozolne kisline in karnozola) ≥ 15

(% w/w glavnih referenčnih hlapnih snovi)*

(* kot odstotek vseh hlapnih snovi v izvlečku, ki se merijo s plinsko kromatografijo – masno spektrometrijo (‚GC-MSD‘))

Ostanki topila

Etanol: ne več kakor 500 mg/kg


4.   Razdišavljeni in razbarvani izvlečki rožmarina, pridobljeni z dvostopenjsko ekstrakcijo s heksanom in etanolom.

Izvlečki rožmarina, ki so pripravljeni iz odišavljenega etanolnega izvlečka rožmarina, na katerem se je izvedla ekstrakcija s heksanom. Izvleček je mogoče še nadalje prečistiti, na primer z obdelavo z aktivnim ogljem in/ali molekularno destilacijo. Odložiti ga je mogoče v primerne in odobrene posode ali ga posušiti z razprševanjem.


Identifikacija

Vsebnost referenčnih antioksidacijskih spojin

≥ 5 % w/w, izraženo kot vsota karnozolne kisline in karnozola

Razmerje med antioksidantom in hlapnimi snovmi

(Vsota v % w/w karnozolne kisline in karnozola) ≥ 15

(% w/w glavnih referenčnih hlapnih snovi)*

(* kot odstotek vseh hlapnih snovi v izvlečku, ki se merijo s plinsko kromatografijo – masno spektrometrijo (‚GC-MSD‘))

Ostanki topila

Heksan: ne več kakor 25 mg/kg

Etanol: ne več kakor 500 mg/kg“

3.

V oddelku (E 426) v zvezi s hemicelulozo iz soje se:

(a)

vnosa „Opredelitev“ in „Opis“ nadomestita z naslednjim:

Opredelitev

Hemiceluloza iz soje je rafiniran v vodi topel polisaharid, ki se pridobiva iz naravnih sojinih vlaken z ekstrakcijo z vročo vodo. Za organsko obarjanje je dovoljeno uporabljati samo etanol.

Opis

Beli ali rumenkasto beli sipki prah“

(b)

vnosu „Čistost“ se doda naslednji podvnos:

„Etanol

Ne več kakor 2 %“

4.

Za oddelkom v zvezi z aditivom E 426 se vstavi naslednji oddelek (E 427) o gumi kasijevca:

E 427 GUMI KASIJEVCA

Sopomenke

 

Opredelitev

Gumi kasijevca je zmlet in prečiščen endosperm semen Cassia tora in Cassia obtusifoli (Leguminosae) ter zajema manj kakor 0,05 % Cassia occidentalis. Zgrajen je predvsem iz visokomolekularnih polisaharidov, ki so sestavljeni zlasti iz ravne verige 1,4-β-D-manopiranoznih enot, povezanih z 1,6-α-D-galaktopiranoznimi enotami. Razmerje med manozo in galaktozo je 5:1

Med proizvodnjo se semenom z mehansko toplotno obdelavo odstranijo lupine in klice, temu pa sledi mletje in presejevanje endosperma. Mleti endosperm se nadalje prečisti z ekstrakcijo z izopropanolom

Vsebnost

Ne več kakor 75 % galaktomanana

Opis

Bledo rumen do sivobel prah brez vonja

Identifikacija

Topnost

Netopen v etanolu. Dobro se razprši v hladni vodi, pri čemer se tvori koloidna raztopina.

Tvorba gela z boratom

Vodni disperziji vzorca dodajte zadosti testne raztopine natrijevega borata, da se pH dvigne nad 9; nastane gel.

Tvorba gela s ksantan gumijem

Stehtajte 1,5 g vzorca in 1,5 g ksantan gumija ter ju zmešajte. To zmes (s hitrim mešanjem) dodajte 300 ml vode na 80 °C, ki je v 400 ml čaši. Mešajte, dokler se zmes ne raztopi, in nato po raztapljanju nadaljujte z mešanjem dodatnih 30 min (med mešanjem naj bo temperatura nad 60 °C). Prenehajte z mešanjem in pustite, da se zmes pri sobni temperaturi ohlaja vsaj 2 uri.

Ko temperatura pade pod 40 °C, nastane trden viskoznoelastičen gel, ki pa ne nastane pri 1-odstotni kontrolni raztopini gumija kasijevca ali ksantan gumija, pripravljenega na podoben način.

Viskoznost

Manj kakor 500 mPa.s (25 °C, 2 uri, 1-odstotna raztopina), kar ustreza povprečni molekulski masi 200 000–300 000 D

Čistost

V kislini netopne snovi

Ne več kakor 2,0 %

pH

5,5–8 (1-odstotna vodna raztopina)

Surove maščobe

Ne več kakor 1%

Beljakovine

Ne več kakor 7 %

Skupen pepel

Ne več kakor 1,2 %

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 12 % (5 ur, 105 °C)

Skupni antrakinoni

Ne več kakor 0,5 mg/kg (meja zaznavnosti)

Ostanki topila

Ne več kakor 750 mg/kg izopropilnega alkohola

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Mikrobiološka merila

Skupno število mikroorganizmov

Ne več kakor 5 000 kolonijskih enot na gram

Kvasovke in plesni

Ne več kakor 100 kolonijskih enot na gram

Salmonella spp.

V 25 g je ni

E. Coli

V 1g je ni“

5.

V oddelku (E 463) v zvezi s hidroksipropil celulozo se podvnos „Vsebnost“ nadomesti z naslednjim:

„Vsebnost

Vsebnost ne več kakor 80,5 % hidroksipropoksilnih skupin (-OCH2CHOHCH3), kar ustreza ne več kakor 4,6 hidroksipropilnih skupin na anhidroglukozno enoto, računano na suho snov“

6.

V oddelku (E 949) v zvezi s hidrogenom se v vnosu „Čistost“ podvnos „Dušik“ nadomesti z naslednjim:

„Dušik

Ne več kot 0,07 % v/v“

7.

Za oddelkom v zvezi z aditivom E 1201 se vstavi naslednji oddelek:

E 1203 POLIVINIL ALKOHOL

Sopomenke

Polimer vinil alkohola, PVOH

Opredelitev

Polivinil alkohol je sintetična smola, pripravljena s polimerizacijo vinilacetata, čemur sledi delna hidroliza estra ob prisotnosti alkalnega katalizatorja. Fizikalne lastnosti izdelka so odvisne od stopnje polimerizacije in hidrolize.

Kemijsko ime

Homopolimer etenola

Kemijska formula

(C2H3OR)n, pri čemer je R = H ali COCH3

Opis

Prosojni zrnat prah bele ali smetanaste barve, brez vonja in okusa

Identifikacija

Topnost

Topen v vodi, zmerno topen v etanolu

Reakcija obarjanja

Med segrevanjem raztopite 0,25 g vzorca v 5 ml vode in počakajte, da se raztopina ohladi na sobno temperaturo. Če se raztopini doda 10 ml etanola, se pojavi bela, motna ali kosmičasta oborina.

Barvna reakcija

Med segrevanjem raztopite 0,01 g vzorca v 100 ml vode in počakajte, da se raztopina ohladi na sobno temperaturo. Če se 5 ml raztopini dodajo ena kapljica testne raztopine joda in nekaj kapljic raztopine borove kisline, nastane modra barva.

Med segrevanjem raztopite 0,5 g vzorca v 10 ml vode in počakajte, da se raztopina ohladi na sobno temperaturo. Če se 5 ml raztopini doda ena kapljica testne raztopine joda, nastane temno rdeča do modra barva.

Viskoznost

4,8–5,8 mPa.s (4-odstotna raztopina pri 20 °C), kar ustreza povprečni molekulski masi 26 000–30 000 D

Čistost

V vodi netopna snov

Ne več kakor 0,1 %

Estrsko število

Med 125 in 153 mg KOH/g

Stopnja hidrolize

86,5–89,0 %

Kislinska vrednost

Ne več kakor 3,0

Ostanki topila

Ne več kakor 1,0 % metanola in 1,0 % metil acetata

pH

5,0–6,5 (4-odstotna raztopina)

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 5,0 % (105 °C, 3 ure)

Ostanek pri žarenju

Ne več kakor 1,0 %

Svinec

Ne več kakor 2,0 mg/kg“

8.

Oddelek „Polietilen glikol 6000“ se nadomesti z naslednjim:

E 1521 POLIETILEN GLIKOLI

Sopomenke

PEG, makrogol, polietilen oksid

Opredelitev

Poliadicije etilen oksida in vode, ki so običajno določene s številom, ki približno ustreza molekulski masi.

Kemijsko ime

alfa-Hidro-omega-hidroksipoli (oksi-1,2-etandiol)

Kemijska formula

HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

Povprečna molekulska masa

380–9 000 D

Vsebnost

PEG 400: ne manj kakor 95 % in ne več kakor 105 %

PEG 3000: ne manj kakor 90 % in ne več kakor 110 %

PEG 3350: ne manj kakor 90 % in ne več kakor 110 %

PEG 4000: ne manj kakor 90 % in ne več kakor 110 %

PEG 6000: ne manj kakor 90 % in ne več kakor 110 %

PEG 8000: ne manj kakor 87,5 % in ne več kakor 112,5 %

Opis

PEG 400 je bistra, viskozna, brezbarvna ali skoraj brezbarvna hidroskopska tekočina

PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 in PEG 8000 so bele ali skoraj bele trdne snovi voskastega ali parafinskega videza

Identifikacija

Tališče

PEG 400: 4–8 °C

PEG 3000: 50–56 °C

PEG 3350: 53–57 °C

PEG 4000: 53–59 °C

PEG 6000:55–61 °C

PEG 8000: 55–62 °C

Viskoznost

PEG 400: 105–130 mPa.s pri 20 °C

PEG 3000: 75–100 mPa.s pri 20 °C

PEG 3350: 83–120 mPa.s pri 20 °C

PEG 4000: 110–170 mPa.s pri 20 °C

PEG 6000: 200–270 mPa.s pri 20 °C

PEG 8000: 260–510 mPa.s pri 20 °C

Za polietilen glikole s povprečno molekulsko maso, večjo od 400, je viskoznost določena na podlagi 50-odstotne m/m raztopine izbrane snovi v vodi

Topnost

PEG 400 se meša z vodo, je zelo topen v acetonu, alkoholu in metilen kloridu, praktično netopen pa je v maščobnih in mineralnih oljih.

PEG 3000 in PEG 3350 sta zelo topna v vodi in metilen kloridu, slabo topna v alkoholu ter praktično netopna v maščobnih in mineralnih oljih.

PEG 4000, PEG 6000 in PEG 8000 so zelo topni v vodi in metilen kloridu ter praktično netopni v alkoholu, maščobnih in mineralnih oljih.

Čistost

Kislost ali alkalnost

Raztopite 5,0 g v 50 ml vode brez ogljikovega dioksida in dodajte 0,15 ml raztopine bromotimol modrega. Raztopina je rumena ali zelena. Za spremembo barve indikatorja na modro ni potrebnega več kakor 0,1 ml 0,1 M natrijevega hidroksida

Hidroksilno število

PEG 400: 264–300

PEG 3000: 34–42

PEG 3350: 30–38

PEG 4000: 25–32

PEG 6000: 16–22

PEG 8000: 12–16

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,2 %

1,4-dioksan

Ne več kakor 10 mg/kg

Etilen oksid

Ne več kakor 0,2 mg/kg

Etilen glikol in dietilen glikol

Skupaj posamezno ali v kombinaciji ne več kakor 0,25 % w/w

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg“


SKLEPI

21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/27


SKLEP KOMISIJE

z dne 19. oktobra 2010

v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Andori

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7084)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/625/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) ter zlasti člena 25(6) Direktive,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 95/46/ES morajo države članice zagotoviti, da se prenos osebnih podatkov v tretjo državo lahko izvede le, če zadevna tretja država zagotovi ustrezno raven varstva in če se pred prenosom upoštevajo zakoni držav članic, ki izvajajo druge določbe Direktive.

(2)

Komisija lahko ugotovi, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva. V tem primeru se lahko osebni podatki prenesejo iz držav članic, ne da bi bila potrebna dodatna jamstva.

(3)

V skladu z Direktivo 95/46/ES je treba raven varstva podatkov oceniti glede na vse okoliščine, ki so povezane s postopkom prenosa podatkov ali nizom postopkov prenosa podatkov, pri čemer je treba skrbno pretehtati vrsto elementov, ki so pomembni za prenos in našteti v členu 25 Direktive.

(4)

Glede na različne pristope k varstvu podatkov v tretjih državah je treba izvesti oceno ustreznosti in vsako odločitev, sprejeto na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES, je treba sprejeti in uveljaviti tako, da ne bo samovoljno ali neupravičeno povzročala diskriminacije do tretjih držav ali med njimi, kadar prevladujejo enaki pogoji, in tudi ne predstavljala prikrite trgovinske ovire, ob upoštevanju sedanjih mednarodnih zavez Skupnosti.

(5)

Andora je država s sistemom parlamentarne sokneževine, pri čemer si sokneštvo delita predsednik Francoske republike in urgelski nadškof.

(6)

Pravica do zasebnosti je zapisana v členu 14 Ustave Kneževine Andora (Constitució del Principat d’Andorra), kakor je bila odobrena s splošnim referendumom 14. marca 1993.

(7)

Pravni predpisi za varovanje osebnih podatkov v Andori temeljijo v glavnem na standardih iz Direktive 95/46/ES in so določeni v Organskem zakonu 15/2003 z dne 18. decembra o varstvu osebnih podatkov (Llei qualificada de protecció de dades personals) (v nadaljnjem besedilu: Organski zakon). To zakonodajo o varstvu podatkov nadalje dopolnjujeta odlok z dne 1. julija 2004 o vzpostavitvi javnega registra za vpis osebnih podatkov in odlok z dne 9. junija 2010, ki potrjuje uredbe andorske Agencije za varstvo podatkov. Slednji instrument pojasnjuje več vprašanj, ki jih je zastavila delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena v skladu s členom 29 Direktive 95/46/ES in svojim mnenjem z dne 1. decembra 2009 (2).

(8)

Določbe o varstvu podatkov prav tako vsebujejo številni pravni instrumenti, ki urejajo različne sektorje, kot so zakonodaja o finančnem sektorju, zdravstvene uredbe in javni registri.

(9)

Andora je ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in Dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov v zvezi z nadzornimi organi in čezmejnim prenosom podatkov z dne 8. novembra 2001, kot tudi Konvencijo Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950, ki v Andori velja od 22. januarja 1996, ter Pakt o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966, ki v Andori velja od 19. julija 2006.

(10)

Zakonski standardi o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v Andori, zajemajo vsa osnovna načela, potrebna za ustrezno raven varstva za fizične osebe, določajo pa tudi izjeme in omejitve, da bi se zaščitili pomembni javni interesi. Uporabo teh zakonskih standardov varstva podatkov zagotavljajo upravni in zakonodajni postopki ter neodvisen nadzor, ki ga izvaja nadzorni organ, to je andorska Agencija za varstvo podatkov, ki je pooblaščena za preiskave in intervencijo ter deluje popolnoma neodvisno.

(11)

Andorski organi za varstvo podatkov so priskrbeli razlage in zagotovila, kako naj se andorski zakon razlaga, ter podali zagotovila, da se andorska zakonodaja glede varstva podatkov izvaja v skladu s tako razlago. Ta sklep upošteva te razlage in zagotovila ter je zato pogojen z njimi.

(12)

Za Andoro bi se moralo torej šteti, da zagotavlja primerno raven varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES.

(13)

Zaradi preglednosti in da se zaščiti zmožnost pristojnih organov držav članic, da zagotovijo varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, je treba določiti izjemne okoliščine, v katerih se lahko upraviči začasna ustavitev prenosa nekaterih podatkov, ne glede na ugotovljeno ustrezno varstvo.

(14)

Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena v skladu s členom 29 Direktive 95/46/ES, je dala pozitivno mnenje o ravni ustreznosti glede varstva osebnih podatkov, ki je bilo upoštevano pri pripravi tega sklepa (3). Delovna skupina je v svojem pozitivnem mnenju spodbudila andorske organe k nenehnemu procesu sprejemanja nadaljnjih določb, ki bodo andorsko zakonodajo razširile na avtomatizirane posamezne odločitve, kar zdaj ni izrecno priznano z andorskim Organskim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 31(1) Direktive 95/46/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se za Andoro šteje, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep zadeva primernost varstva, zagotovljenega v Andori, z namenom izpolnjevanja zahtev iz člena 25(1) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

Člen 3

1.   Brez vpliva na pooblastila za ukrepanje za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu z določbami, razen s tistimi iz člena 25 Direktive 95/46/ES, lahko pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja obstoječa pooblastila, da začasno ustavijo prenos podatkov prejemniku v Andori z namenom zavarovanja posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov v naslednjih primerih:

(a)

če pristojni organ v Andori ugotovi, da prejemnik krši veljavne standarde varstva, ali

(b)

če obstaja precejšnja verjetnost, da so standardi varstva kršeni, če obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da pristojni organ v Andori ne ukrepa ali ne bo ukrepal primerno in pravočasno, da bi rešil zadevno vprašanje, če bi nadaljevanje prenosa povzročilo neposredno tveganje hudega škodovanja osebam, na katere se podatki nanašajo, in če so si pristojni organi v državi članici v teh okoliščinah ustrezno prizadevali obvestiti izvajalca, pristojnega za obdelavo in s sedežem v Andori, in mu dati priložnost za odziv.

2.   Začasna ustavitev preneha takoj, ko so zagotovljeni standardi varstva in so o tem obveščeni pristojni organi zadevnih držav članic.

Člen 4

1.   Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko so sprejeti ukrepi na podlagi člena 3.

2.   Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, odgovornih za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva v Andori, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.   Če informacije, zbrane v smislu člena 3 in odstavkov 1 in 2 tega člena, dokazujejo, da organ, odgovoren za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva v Andori, svoje vloge ne izpolnjuje učinkovito, Komisija o tem obvesti pristojni organ v Andori in po potrebi predloži osnutke ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom razveljavitve ali začasnega zadržanja izvajanja tega sklepa ali omejitve njegovega področja uporabe.

Člen 5

Komisija spremlja učinkovanje tega sklepa in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o vseh ustreznih ugotovitvah, vključno z vsemi dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 tega sklepa, da je varstvo v Andori ustrezno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in vsemi dokazi, da se ta sklep izvaja na diskriminatoren način.

Člen 6

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, do 1. januarja 2011.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. oktobra 2010

Za Komisijo

Viviane REDING

Podpredsednica


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  Mnenje 7/2009 z dne 1. decembra 2009, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_sl.pdf

(3)  Mnenje 7/2009 z dne 1. decembra 2009 je na voljo na http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_sl.pdf


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/30


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EU-MEHIKA št. 1/2010

z dne 17. septembra 2010

v zvezi s Prilogo III k Sklepu Skupnega sveta EU-Mehika št. 2/2000 o opredelitvi koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja

(2010/626/EU)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sklepa št. 2/2000 Skupnega sveta EU-Mehika z dne 23. marca 2000 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sklep št. 2/2000) in zlasti opomb 2 in 3 Dodatka II(a) k Prilogi III o opredelitvi koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja ter Skupne deklaracije V k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Sklepu št. 2/2000 določa pravila o poreklu za izdelke s poreklom z ozemlja pogodbenic Sporazuma.

(2)

V skladu s Skupno deklaracijo V Skupni odbor preuči potrebo po podaljšanju obdobja izvajanja pravil o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) k Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 po 30. juniju 2003, če se gospodarske razmere, zaradi katerih je bilo pravilo iz navedenih opomb uvedeno, nadaljujejo. Skupni odbor EU-Mehika je 22. marca 2004 in 14. junija 2007 sprejel Sklep št. 1/2004 (2) in Sklep št. 1/2007 (3) o podaljšanju obdobja izvajanja pravil o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) k Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 do 30. junija 2006 oziroma do 30. junija 2009.

(3)

V skladu z analizo ustreznih gospodarskih razmer, ki je bila opravljena na podlagi Skupne deklaracije V, je ustrezno, da se začasno podaljša obdobje izvajanja pravil o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) k Prilogi III k Sklepu št. 2/2000, da se zagotovi nadaljnja uporaba vzajemno priznanih ugodnosti v skladu s Sklepom št. 2/2000 –

SKLENIL:

Člen 1

Pravila o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) k Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 se uporabljajo do 30. junija 2014, namesto pravil o poreklu iz Dodatka II k Prilogi III k Sklepu št. 2/2000.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno pisno obvestita, da so njuni pravni postopki končani.

Člen 1 velja od 1. julija 2009.

V Bruslju, 17. septembra 2010

Za Skupni odbor

Predsednik

Gustavo MARTIN PRADA


(1)  UL L 157, 30.6.2000, str. 10.

(2)  UL L 113, 20.4.2004, str. 60.

(3)  UL L 279, 23.10.2007, str. 15.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/31


SKLEP STATISTIČNEGA ODBORA EVROPSKA UNIJA-ŠVICA št. 3/2010

z dne 1. oktobra 2010

o spremembi Priloge B k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike

(2010/627/EU)

STATISTIČNI ODBOR EVROPSKA UNIJA-ŠVICA JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike (1) ter zlasti člena 4(4) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike (v nadaljevanjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. januarja 2007 ter vsebuje Prilogo B o pravilih za finančni prispevek Švice.

(2)

Izkušnje so vse od začetka izvajanja Sporazuma pokazale potrebo po poenostavitvi njegovega finančnega izvajanja in zmanjšanju ustreznega upravnega bremena. Zato je Prilogo B treba spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga B k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Sofiji, 1. oktobra 2010

Za Skupni odbor

Vodja delegacije EU

Walter RADERMACHER

Vodja švicarske delegacije

Jürg MARTI


(1)  UL L 90, 28.3.2006, str. 2.


PRILOGA

„PRILOGA B

FINANČNA PRAVILA ZA PRISPEVEK ŠVICE IZ ČLENA 8

1.   Določitev finančne udeležbe

1.1

Švica letno finančno prispeva k Statističnemu programu Evropske unije.

1.2

Ta prispevek temelji na dveh elementih:

celotni stroški Eurostata [stroški]

število držav članic Evropske unije [# članic]

1.3

Finančni prispevek znaša: [stroški] / [# članic]

1.4

Ti elementi se opredelijo:

1.4.1

Celotni stroški Eurostata so opredeljeni kot 85 % zneska odobritev za prevzem obveznosti na področju statistične politike (naslov 29) proračuna Evropske unije skladno z nomenklaturo k dejavnostim usmerjenega proračuna. Stroški obsegajo izdatke za upravljanje in podporo na področju statistične politike (izdatki v zvezi z aktivno zaposlenim osebjem, zunanjim osebjem in drugi izdatki iz upravljanja, izdatki za stavbe in z njimi povezani izdatki ter podporni izdatki za operacije) in finančne intervencije za zagotovitev priprave statističnih podatkov. [stroški]

1.4.2

Število držav članic se določa glede na število držav članic, ki velja 1. januarja zadevnega leta. [# članic]

1.5

Osnutek izračuna tega finančnega prispevka se pripravi takoj po sprejetju predhodnega predloga proračuna Evropske unije za zadevno leto. Končni izračun se pripravi takoj po sprejetju proračuna za navedeno leto.

2.   Plačilni postopki

2.1

Komisija izda Švici vsako proračunsko leto najpozneje do 15. junija zahtevek za sredstva, ki ustrezajo njenemu prispevku po tem sporazumu. Zahtevek za sredstva določa, da se prispevek plača najpozneje do 15. julija. Vsakršna zamuda pri izdaji zahtevka za sredstva ustrezno odloži predvideni datum plačila, da se omogoči vsaj 30-dnevni rok plačila.

2.2

Prispevek Švice je izražen in plačan v EUR.

2.3

Švica plača svoj prispevek po tem sporazumu v skladu s časovnim razporedom iz točke 2.1. Za vsakršno zamudo pri plačilu se plačajo obresti po obrestni meri, ki jo uporablja Evropska centralna banka pri glavnih operacijah refinanciranja, kot je objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije in velja na prvi koledarski dan meseca, v katerem je rok, in sicer povečani za 1,5 odstotne točke. Povečana obrestna mera se uporablja za celotno obdobje zamude. Vendar se obresti zahtevajo samo za prispevke, plačane več kot trideset dni po predvidenem datumu plačila iz točke 2.1.

2.4

Komisija ne povrne stroškov švicarskih predstavnikov in strokovnjakov, ki sodelujejo na srečanjih, ki jih po tem sporazumu skliče Komisija. V skladu s členom 6(2) stroške, povezane z napotitvijo švicarskih nacionalnih strokovnjakov Eurostatu, v celoti krije Švica.

Na podlagi dogovora med Eurostatom in Švicarskim zveznim statističnim uradom lahko Švica odšteje stroške za napotitev švicarskih državnih strokovnjakov od svojega finančnega prispevka. Najvišji odšteti znesek za vsakega uradnika ne sme preseči najvišjega zneska, odštetega za uradnika iz držav EGP-Efta, ki je napoten k Eurostatu na podlagi Sporazuma EGP. O tem znesku se vsako leto dogovori skupni odbor.

2.5

Plačila, ki jih opravi Švica, so knjižena kot proračunski prihodki v ustrezni proračunski vrstici izkaza prihodkov glavnega proračuna Evropske unije. Za upravljanje odobritev se uporablja finančna uredba (1), ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Pogoji za izvajanje

3.1

Finančni prispevek Švice v skladu s členom 8 ostane načeloma nespremenjen za zadevno proračunsko leto.

3.2

Komisija ob zaprtju računov za vsako proračunsko leto (n) pri sestavi izkaza prihodkov in odhodkov uredi račune za udeležbo Švice, pri čemer upošteva spremembe, ki so posledica prerazporeditev, sprostitev in prenosov ali dopolnitve in spremembe proračuna med proračunskim letom. Ta ureditev je narejena v okviru vzpostavitve proračuna za naslednje leto (n + 2) ter se odraža v zahtevku za sredstva.

4.   Obveščanje

4.1

Najpozneje do 31. maja vsakega proračunskega leta (n + 1) se v skladu z obrazcem za izkaz prihodkov in odhodkov Komisije pripravi izkaz o proračunskih sredstvih za Eurostatove poslovne in upravne finančne obveznosti za preteklo proračunsko leto (n) in se pošlje v vednost Švici.

4.2

Komisija sporoči Švici vse druge pomembne finančne podatke o Eurostatu, ki so dostopni državam EGP-Efta.


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).“


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/34


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 81/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 61/2010 z dne 11. junija 2010 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 885/2009 z dne 25. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 378/2005 glede referenčnih vzorcev, pristojbin in laboratorijev iz Priloge II (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 1269/2009 z dne 21. decembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 243/2007 glede najnižje vsebnosti krmnega dodatka v krmi za prašiče za pitanje (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo Komisije (EU) št. 1270/2009 z dne 21. decembra 2009 o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Uredbo Komisije (EU) št. 8/2010 z dne 23. decembra 2009 o izdaji dovoljenja za serinsko proteazo, ki jo proizvaja Bacillus licheniformis (DSM 19670), kot krmni dodatek za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd, ki ga zastopa DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Uredbo Komisije (EU) št. 9/2010 z dne 23. decembra 2009 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), kot krmni dodatek za piščance za pitanje, kokoši nesnice, race in purane za pitanje (imetnik dovoljenja Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Direktivo Komisije 2010/6/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede živega srebra, prostega gosipola, nitritov in Mowrah, Bassia, Madhuca  (7) je treba vključiti v Sporazum.

(8)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

v točki 1zzh (Uredba Komisije (ES) št. 378/2005) se doda naslednja alinea:

„—

32009 R 0885: Uredba Komisije (ES) št. 885/2009 z dne 25. septembra 2009 (UL L 254, 26.9.2009, str. 58).“;

2.

v točki 1zzzn (Uredba Komisije (ES) št. 243/2007) se doda naslednja alinea:

„—

32009 R 1269: Uredba Komisije (EU) št. 1269/2009 z dne 21. decembra 2009 (UL L 339, 22.12.2009, str. 27).“;

3.

za točko 1zzzzzu (Uredba Komisije (ES) št. 1096/2009) se vstavijo naslednje točke:

„1zzzzzv.

32009 R 1270: Uredba Komisije (EU) št. 1270/2009 z dne 21. decembra 2009 o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi (UL L 339, 22.12.2009, str. 28).

1zzzzzw.

32010 R 0008: Uredba Komisije (EU) št. 8/2010 z dne 23. decembra 2009 o izdaji dovoljenja za serinsko proteazo, ki jo proizvaja Bacillus licheniformis (DSM 19670), kot krmni dodatek za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd, ki ga zastopa DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (UL L 3, 7.1.2010, str. 7).

1zzzzzx.

32010 R 0009: Uredba Komisije (EU) št. 9/2010 z dne 23. decembra 2009 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), kot krmni dodatek za piščance za pitanje, kokoši nesnice, race in purane za pitanje (imetnik dovoljenja Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (UL L 3, 7.1.2010, str. 10).“;

4.

v točki 33 (Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32010 L 0006: Direktiva Komisije 2010/6/EU z dne 9. februarja 2010 (UL L 37, 10.2.2010, str. 29).“

Člen 2

Besedila Uredb (ES) št. 885/2009, (EU) št. 1269/2009, (EU) št. 1270/2009, (EU) št. 8/2010, (EU) št. 9/2010 in Direktive 2010/6/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (8).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 244, 16.9.2010, str. 6.

(2)  UL L 254, 26.9.2009, str. 58.

(3)  UL L 339, 22.12.2009, str. 27.

(4)  UL L 339, 22.12.2009, str. 28.

(5)  UL L 3, 7.1.2010, str. 7.

(6)  UL L 3, 7.1.2010, str. 10.

(7)  UL L 37, 10.2.2010, str. 29.

(8)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/36


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 82/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 59/2009 z dne 29. maja 2009 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2009/121/ES z dne 14. septembra 2009 o spremembi Prilog I in V k Direktivi 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4c (Direktiva 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XI Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

„ , kakor jo spreminja:

32009 L 0121: Direktiva Komisije 2009/121/ES z dne 14. septembra 2009 (UL L 242, 15.9.2009, str. 13).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2009/121/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 232, 3.9.2009, str. 10.

(2)  UL L 242, 15.9.2009, str. 13.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/37


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 83/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 61/2010 z dne 11. junija 2010 (1).

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 105/2010 z dne 5. februarja 2010 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede ohratoksina A (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 165/2010 z dne 26. februarja 2010 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede aflatoksinov (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54zzzz (Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006) poglavja XII v Prilogi II k Sporazumu se dodata naslednji alinei:

„—

32010 R 0105: Uredba Komisije (EU) št. 105/2010 z dne 5. februarja 2010 (UL L 35, 6.2.2010, str. 7),

32010 R 0165: Uredba Komisije (EU) št. 165/2010 z dne 26. februarja 2010 (UL L 50, 27.2.2010, str. 8).“.

Člen 2

Besedili uredb (EU) št. 105/2010 in (EU) št. 165/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 244, 16.9.2010, str. 6.

(2)  UL L 35, 6.2.2010, str. 7.

(3)  UL L 50, 27.2.2010, str. 8.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/38


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 84/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 48/2010 z dne 30. aprila 2010 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2009/164/EU z dne 22. decembra 2009 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 76/768/EGS) poglavja XVI Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32009 L 0164: Direktiva Komisije 2009/164/EU z dne 22. decembra 2009 (UL L 344, 23.12.2009, str. 41).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2009/164/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 181, 15.7.2010, str. 16.

(2)  UL L 344, 23.12.2009, str. 41.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/39


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 85/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 50/2010 z dne 30. aprila 2010 (1).

(2)

Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu se spremeni:

1.

v točkah 14 (Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in 31 (Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32009 L 0111: Direktiva 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 (UL L 302, 17.11.2009, str. 97).“;

2.

v točki 16e (Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda:

„ , kakor jo spreminja:

32009 L 0111: Direktiva 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 (UL L 302, 17.11.2009, str. 97).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2009/111/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 65/2008 z dne 6. junija 2008 (4) ali Sklepa Skupnega odbora EGP št. 114/2008 z dne 7. novembra 2008 (5), kar nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 181, 15.7.2010, str. 18.

(2)  UL L 302, 17.11.2009, str. 97.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.

(4)  UL L 257, 25.9.2008, str. 27.

(5)  UL L 339, 18.12.2008, str. 103.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/40


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 86/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge X (Splošne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga X k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 45/2009 z dne 9. junija 2009 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2009/739/ES z dne 2. oktobra 2009 o določitvi praktičnih rešitev za izmenjavo informacij med državami članicami po elektronski poti v skladu s Poglavjem VI Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 1 (Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge X k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„1a.

32009 D 0739: Odločba Komisije 2009/739/ES z dne 2. oktobra 2009 o določitvi praktičnih rešitev za izmenjavo informacij med državami članicami po elektronski poti v skladu s Poglavjem VI Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (UL L 263, 7.10.2009, str. 32).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2009/739/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 162, 25.6.2009, str. 23.

(2)  UL L 263, 7.10.2009, str. 32.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/41


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 88/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 76/2010 z dne 11. junija 2010 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2009/965/ES z dne 30. novembra 2009 o referenčnem dokumentu iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 37db (Odločba Komisije 2008/163/ES) Priloge XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„37dc.

32009 D 0965: Odločba Komisije 2009/965/ES z dne 30. novembra 2009 o referenčnem dokumentu iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 341, 22.12.2009, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2009/965/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 244, 16.9.2010, str. 34.

(2)  UL L 341, 22.12.2009, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/42


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 89/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 76/2010 z dne 11. junija 2010 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2009/149/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 42e (Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32009 L 0149: Direktiva Komisije 2009/149/ES z dne 27. novembra 2009 (UL L 313, 28.11.2009, str. 65).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2009/149/EC v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 244, 16.9.2010, str. 34.

(2)  UL L 313, 28.11.2009, str. 65.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/43


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 90/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 76/2010 z dne 11. junija 2010 (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 42g (Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„42h.

32007 R 1371: Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1371/2007 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 244, 16.9.2010, str. 34.

(2)  UL L 315, 3.12.2007, str. 14.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 91/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XIV (Konkurenca) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIV k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 77/2010 z dne 11. junija 2010 (1).

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 461/2010 z dne 27. maja 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1400/2002 (3), ki je bila vključena v Sporazum, je prenehala veljati 31. maja 2010 in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti –

SKLENIL:

Člen 1

Besedilo točke 4b (Uredba Komisije (ES) št. 1400/2002) Priloge XIV k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

32010 R 0461: Uredba Komisije (EU) št. 461/2010 z dne 27. maja 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (UL L 129, 28.5.2010, str. 52).

V Sporazumu veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Na koncu člena 6 se doda:

‚V skladu z določbami Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi Nadzornega organa in Sodišča, lahko Nadzorni organ Efte na podlagi priporočila izjavi, da se v primerih, ko vzporedna omrežja podobnih vertikalnih omejitev pokrivajo več kot 50 % upoštevnega trga v državah Efte, ta uredba ne uporablja za vertikalne sporazume, ki vsebujejo specifične omejitve za ta trg.

Priporočilo v skladu z odstavkom 1 se naslovi na državo Efte ali države Efte, ki zajemajo upoštevni trg. O izdaji takega priporočila se obvesti Komisijo.

V treh mesecih od izdaje priporočila v skladu z odstavkom 1 vse države Efte, ki so njegove naslovnice, obvestijo Nadzorni organ Efte, ali sprejmejo priporočilo. Če v treh mesecih ni odgovora, se razume, da država Efte, ki ni pravočasno odgovorila, sprejema priporočilo.

Če država Efte, ki je naslovnica priporočila, tega sprejme ali ne odgovori pravočasno, je v skladu s Sporazumom pravno zavezana, da izvede priporočilo v treh mesecih od dneva, ko je bilo izdano.

Če država članica Efte, ki je naslovnica priporočila, v treh mesecih uradno obvesti Nadzorni organ Efte, da njegovega priporočila ne sprejme, Nadzorni organ Efte o tem odgovoru uradno obvesti Komisijo. Če se Komisija ne strinja s stališčem zadevne države Efte, se uporabi člen 92(2) Sporazuma.

Nadzorni organ Efte in Komisija izmenjujeta informacije in se medsebojno posvetujeta o uporabi te določbe.

Če vzporedna omrežja podobnih vertikalnih omejitev pokrivajo več kot 50 % upoštevnega trga na ozemlju Sporazuma EGP, lahko oba nadzorna organa sodelujeta z namenom sprejemanja ločenih ukrepov. Če se nadzorna organa sporazumeta o upoštevnem trgu in primernosti sprejetja ukrepa v skladu s to določbo, Komisija sprejme uredbo, naslovljeno na države članice EU, Nadzorni organ Efte pa sprejme priporočilo ustrezne vsebine, naslovljeno na državo Efte ali države Efte, ki zajemajo upoštevni trg.‘“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 461/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4). Uporablja se od 1. junija 2010.

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 244, 16.9.2010, str. 35.

(2)  UL L 129, 28.5.2010, str. 52.

(3)  UL L 203, 1.8.2002, str. 30.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 92/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) in Protokola 37 k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti členov 98 in 101 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XVIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 54/2010 z dne 30. aprila 2010 (1).

(2)

Protokol 37 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 159/2009 z dne 4. decembra 2009 (2).

(3)

Sklep Komisije 2009/17/ES z dne 19. decembra 2008 o ustanovitvi Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Za dobro delovanje Sporazuma je treba Protokol 37 k Sporazumu razširiti, da bo vključeval Odbor strokovnjakov za napotitev delavcev na delo, ustanovljen s Sklepom 2009/17/ES, Prilogo XVIII pa je treba spremeniti, da se določijo postopki za udeležbo v tej skupini –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 30 (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES) Priloge XVIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„30a.

32009 D 0017: Sklep Komisije 2009/17/ES z dne 19. decembra 2008 o ustanovitvi Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (UL L 8, 13.1.2009, str. 26).

Načini vključevanja držav Efte v skladu s členom 101 Sporazuma:

V skladu s členom 3 Sklepa Komisije 2009/17/ES lahko vsaka država Efte imenuje dve osebi, ki na sestankih Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo sodelujeta kot opazovalca.“

Člen 2

V Protokol 37 k Sporazumu (ki vsebuje seznam iz člena 101) se vstavi naslednja točka:

„33.

Odbor strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (Sklep Komisije 2009/17/ES).“

Člen 3

Besedilo Direktive 2009/17/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 181, 15.7.2010, str. 22.

(2)  UL L 62, 11.3.2010, str. 65.

(3)  UL L 8, 13.1.2009, str. 26.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/47


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 93/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 55/2010 z dne 30. aprila 2010 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2009/543/ES z dne 13. avgusta 2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za zunanje barve in lake (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2009/544/ES z dne 13. avgusta 2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za notranje barve in lake (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Odločbo Komisije 2009/563/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti obutvenim izdelkom (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Odločbo Komisije 2009/564/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje storitvam kampov (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Odločbo Komisije 2009/567/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje tekstilnim izdelkom (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Odločbo Komisije 2009/568/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti papirju za higienske namene uporabe (7) je treba vključiti v Sporazum.

(8)

Odločbo Komisije 2009/578/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje turističnim nastanitvenim storitvam (8) je treba vključiti v Sporazum.

(9)

Odločbo Komisije 2009/598/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje posteljnim vložkom (9) je treba vključiti v Sporazum.

(10)

Odločbo Komisije 2009/607/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje trdim oblogam (10) je treba vključiti v Sporazum.

(11)

Odločba 2009/544/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2002/739/ES (11), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(12)

Odločba 2009/563/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2002/231/ES (12), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(13)

Odločba 2009/564/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2005/338/ES (13), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(14)

Odločba 2009/567/ES razveljavlja Odločbo Komisije 1999/178/ES (14), kakor jo spreminja Odločba Komisije 2002/371/ES (15), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(15)

Odločba 2009/568/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2001/405/ES (16), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(16)

Odločba 2009/578/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2003/287/ES (17), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(17)

Odločba 2009/598/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2002/740/ES (18), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(18)

Odločba 2009/607/ES razveljavlja Odločbo Komisije 2002/272/ES (19), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XX k Sporazumu se spremeni:

1.

za točko 2y (Odločba Komisije 2007/506/ES) se doda naslednja točka:

„2z.

32009 D 0543: Odločba Komisije 2009/543/ES z dne 13. avgusta 2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za zunanje barve in lake (UL L 181, 14.7.2009, str. 27).“;

2.

besedilo točke 2v (Odločba Komisije 2002/739/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0544: Odločba Komisije 2009/544/ES z dne 13. avgusta 2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za notranje barve in lake (UL L 181, 14.7.2009, str. 39).“;

3.

besedilo točke 2g (Odločba Komisije 2002/231/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0563: Odločba Komisije 2009/563/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti obutvenim izdelkom (UL L 196, 28.7.2009, str. 27).“;

4.

besedilo točke 2p (Odločba Komisije 2005/338/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0564: Odločba Komisije 2009/564/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje storitvam kampov (UL L 196, 28.7.2009, str. 36).“;

5.

besedilo točke 2f (Odločba Komisije 2002/371/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0567: Odločba Komisije 2009/567/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje tekstilnim izdelkom (UL L 197, 29.7.2009, str. 70).“;

6.

besedilo točke 2i (Odločba Komisije 2001/405/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0568: Odločba Komisije 2009/568/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti papirju za higienske namene uporabe (UL L 197, 29.7.2009, str. 87).“;

7.

besedilo točke 2m (Odločba Komisije 2003/287/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0578: Odločba Komisije 2009/578/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje turističnim nastanitvenim storitvam (UL L 198, 30.7.2009, str. 57).“;

8.

besedilo točke 2w (Odločba Komisije 2002/740/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0598: Odločba Komisije 2009/598/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje posteljnim vložkom (UL L 203, 5.8.2009, str. 65).“;

9.

besedilo točke 2k (Odločba Komisije 2002/272/ES) se nadomesti z naslednjim:

32009 D 0607: Odločba Komisije 2009/607/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje trdim oblogam (UL L 208, 12.8.2009, str. 21).“

Člen 2

Besedila odločb 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES in 2009/607/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (20).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 181, 15.7.2010, str. 23.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 27.

(3)  UL L 181, 14.7.2009, str. 39.

(4)  UL L 196, 28.7.2009, str. 27.

(5)  UL L 196, 28.7.2009, str. 36.

(6)  UL L 197, 29.7.2009, str. 70.

(7)  UL L 197, 29.7.2009, str. 87.

(8)  UL L 198, 30.7.2009, str. 57.

(9)  UL L 203, 5.8.2009, str. 65.

(10)  UL L 208, 12.8.2009, str. 21.

(11)  UL L 236, 4.9.2002, str. 4.

(12)  UL L 77, 20.3.2002, str. 50.

(13)  UL L 108, 29.4.2005, str. 67.

(14)  UL L 57, 5.3.1999, str. 21.

(15)  UL L 133, 18.5.2002, str. 29.

(16)  UL L 142, 29.5.2001, str. 10.

(17)  UL L 102, 24.4.2003, str. 82.

(18)  UL L 236, 4.9.2002, str. 10.

(19)  UL L 94, 11.4.2002, str. 13.

(20)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/50


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 94/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 56/2010 z dne 30. aprila 2010 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 1136/2009 z dne 25. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 1 (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 1142/2009 z dne 26. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede pojasnila 17 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 1164/2009 z dne 27. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede pojasnila 18 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 1165/2009 z dne 27. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 4 in MSRP 7 (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 1171/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede pojasnila 9 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 39 (6) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 10ba (Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008) Priloge XXII k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

„—

32009 R 1136: Uredba Komisije (ES) št. 1136/2009 z dne 25. novembra 2009 (UL L 311, 26.11.2009, str. 6),

32009 R 1142: Uredba Komisije (ES) št. 1142/2009 z dne 26. novembra 2009 (UL L 312, 27.11.2009, str. 8),

32009 R 1164: Uredba Komisije (ES) št. 1164/2009 z dne 27. novembra 2009 (UL L 314, 1.12.2009, str. 15),

32009 R 1165: Uredba Komisije (ES) št. 1165/2009 z dne 27. novembra 2009 (UL L 314, 1.12.2009, str. 21),

32009 R 1171: Uredba Komisije (ES) št. 1171/2009 z dne 30. novembra 2009 (UL L 314, 1.12.2009, str. 43).“

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 1136/2009, 1142/2009, 1164/2009, 1165/2009 in 1171/2009 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (7).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 181, 15.7.2010, str. 24.

(2)  UL L 311, 26.11.2009, str. 6.

(3)  UL L 312, 27.11.2009, str. 8.

(4)  UL L 314, 1.12.2009, str. 15.

(5)  UL L 314, 1.12.2009, str. 21.

(6)  UL L 314, 1.12.2009, str. 43.

(7)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/52


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 95/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 56/2010 z dne 30. aprila 2010 (1).

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 1293/2009 z dne 23. decembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 32 (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 10ba (Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008) Priloge XXII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32009 R 1293: Uredba Komisije (EU) št. 1293/2009 z dne 23. decembra 2009 (UL L 347, 24.12.2009, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 1293/2009 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeno v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. julija 2010 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 181, 15.7.2010, str. 24.

(2)  UL L 347, 24.12.2009, str. 23.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/53


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 96/2010

z dne 2. julija 2010

o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: „Sporazum“), zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 93/2009 z dne 3. julija 2009 (1).

(2)

Ustrezno je, da pogodbenice Sporazuma še naprej sodelujejo pri ukrepih Unije v zvezi z uresničevanjem, delovanjem in razvojem notranjega trga, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije.

(3)

Zato je treba Protokol 31 k Sporazumu spremeniti, da se omogoči nadaljevanje tega razširjenega sodelovanja tudi po 31. decembru 2009 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 7 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni, kot sledi:

1.

v odstavku 6 se besede „leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009“ nadomestijo z besedami „leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010“;

2.

v odstavku 7 se besede „leta 2006, 2007, 2008 in 2009“ nadomestijo z besedami „leta 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010“;

3.

v odstavku 8 se besede „leti 2008 in 2009“ nadomestijo z besedami „leta 2008, 2009 in 2010“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 277, 22.10.2009, str. 49.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


21.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/s3


OPOMBA BRALCU