ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.273.slv

Uradni list

Evropske unije

L 273

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
19. oktober 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2010/620/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2010 o podpisu Protokola k Evro-sredozemskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o splošnih načelih za sodelovanje Kraljevine Maroko v programih Unije

1

 

 

2010/621/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 8. oktobra 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov, v imenu Evropske unije

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 929/2010 z dne 18. oktobra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1033/2006 glede določb ICAO iz člena 3(1) ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 930/2010 z dne 18. oktobra 2010 o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Ovčí salašnícky údený syr (ZTP))

5

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 931/2010 z dne 18. oktobra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

7

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 932/2010 z dne 18. oktobra 2010 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2010 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

9

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 933/2010 z dne 18. oktobra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

11

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 934/2010 z dne 18. oktobra 2010 o spremembi Uredbe (EU) št. 927/2010 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. oktobra 2010

13

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 935/2010 z dne 18. oktobra 2010 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. decembra 2010 do 28. februarja 2011

16

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/1


SKLEP SVETA

z dne 7. oktobra 2010

o podpisu Protokola k Evro-sredozemskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o splošnih načelih za sodelovanje Kraljevine Maroko v programih Unije

(2010/620/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(5) in z drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. junija 2007 pooblastil Komisijo za pogajanja o protokolu k Evro-sredozemskem pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (1), o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o splošnih načelih za sodelovanje Kraljevine Maroko v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) (2).

(2)

Pogajanja so se po mnenju Komisije zadovoljivo končala.

(3)

Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 nadomestila in nasledila Evropsko skupnost.

(4)

Protokol je treba v imenu Unije podpisati s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola k Evro-sredozemskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o splošnih načelih za sodelovanje Kraljevine Maroko v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) se odobri v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(-e), pooblaščene(-ih) da v imenu Unije podpiše(-jo) Protokol s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

M. WATHELET


(1)  UL L 70, 18.3.2000, str. 2.

(2)  Besedilo Protokola bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/2


SKLEP SVETA

z dne 8. oktobra 2010

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov, v imenu Evropske unije

(2010/621/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2)(a) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi države članice uskladile svojo vizumsko politiko z določbami Uredbe (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (1), so nekatere države članice pred svojim pristopom k Uniji odpravile vizumsko obveznost za državljane Federativne republike Brazilije (Brazilija), ker je Brazilija na seznamu tretjih držav, katerih državljani so oproščeni vizumske obveznosti.

(2)

Iz ustavnih razlogov Brazilija ne more enostransko odpraviti vizumske obveznosti za države članice; skleniti je treba sporazum o odpravi vizumske obveznosti, ki ga ratificira brazilski parlament.

(3)

Brazilija je sklenila dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti z večino držav članic, preden so te pristopile k Evropski uniji ali preden je bila oblikovana skupna vizumska politika. Vendar Brazilija ni sklenila dvostranskega sporazuma o odpravi vizumske obveznosti s štirimi državami članicami, zato se za državljane teh držav članic še vedno zahteva vizum za kratkoročno bivanje.

(4)

Iz narave skupne vizumske politike in izključne zunanje pristojnosti Unije na tem področju sledi, da je za pogajanja o sporazumu o odpravi vizumske obveznosti in njegovo sklenitev pristojna samo Unija in ne posamezne države članice.

(5)

Ker Brazilija ne uporablja načela vzajemne obravnave za nekatere države članice, je Svet s svojim sklepom z dne 18. aprila 2008 Komisijo pooblastil za pogajanja o sporazumu med Unijo in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, da se zagotovi vzajemnost na področju odprave vizumske obveznosti.

(6)

Pogajanja o Sporazumu so se začela 2. julija 2008 in sklenila 19. novembra 2009.

(7)

Ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve bi bilo treba Sporazum med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov, parafiran v Bruslju 28. aprila 2010, podpisati.

(8)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2); Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(9)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov (Sporazum) se odobri v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve (4).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Evropske unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Luxembourgu, 8. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

M. WATHELET


(1)  UL L 81, 21.3.2001, str. 1.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


UREDBE

19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 929/2010

z dne 18. oktobra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1033/2006 glede določb ICAO iz člena 3(1)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (1) in zlasti člena 3(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (2) in zlasti člena 8(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 1033/2006 z dne 4. julija 2006 o določitvi zahtev glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo (3) se sklicuje na različne določbe, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO). Od sprejetja Uredbe (ES) št. 1033/2006 je ICAO navedene določbe spremenila. Sklicevanja v Uredbi (ES) št. 1033/2006 je treba posodobiti, da bi se zagotovila izpolnjevanje mednarodnih pravnih obveznosti držav članic in skladnost z mednarodnim regulativnim okvirjem.

(2)

Uredbo (ES) št. 1033/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1033/2006 se točke 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„1.

Poglavje 3, oddelek 3.3 (Načrti leta) Priloge 2 Konvencije ICAO – Pravila letenja (deseta izdaja iz julija 2005, vključno z vsemi spremembami do št. 42).

2.

Poglavje 4, oddelek 4.4 (Načrti leta) in poglavje 11, odstavek 11.4.2.2 (Sporočila o premikih) PANS-ATM ICAO, dok. 4444 (petnajsta izdaja iz leta 2007, vključno z vsemi spremembami do št. 2).

3.

Poglavje 2 (Načrti leta) in poglavje 6, odstavek 6.12.3 (Ocene meja) Regionalnih dodatnih postopkov (Regional Supplementary Procedures), dok. 7030, Evropski (EUR) regionalni dodatni postopki (peta izdaja iz leta 2008, vključno z vsemi spremembami do št. 2).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. novembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 26.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(3)  UL L 186, 7.7.2006, str. 46.


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 930/2010

z dne 18. oktobra 2010

o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Ovčí salašnícky údený syr (ZTP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 je bila vloga Slovaške za registracijo imena „Ovčí salašnícky údený syr“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 509/2006, je treba navedeno ime registrirati.

(3)

Za zaščito iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 ni bilo zaprošeno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(2)  UL C 305, 16.12.2009, str. 27.


PRILOGA

1. Proizvodi iz Priloge I k Pogodbi, namenjeni za prehrano ljudi

Skupina 1.3   Siri

SLOVAŠKA

Ovčí salašnícky údený syr (ZTP)


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 931/2010

z dne 18. oktobra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

81,4

MK

68,6

TR

95,0

XS

68,6

ZZ

78,4

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

125,6

ZZ

125,6

0805 50 10

AR

75,6

BR

100,4

CL

86,2

IL

91,2

TR

85,3

UY

117,2

ZA

107,6

ZZ

94,8

0806 10 10

BR

213,4

TR

138,1

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

141,2

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

76,2

CN

82,6

NZ

102,5

US

82,4

ZA

82,5

ZZ

79,0

0808 20 50

CN

67,2

ZA

88,6

ZZ

77,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 932/2010

z dne 18. oktobra 2010

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2010 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 616/2007 z dne 4. junija 2007 o odprtju in načinu upravljanja tarifnih kvot Skupnosti v sektorju perutninskega mesa s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav (3) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 616/2007 odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju perutninskega mesa.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2010 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2011, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2011, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2011-31.3.2011

(%)

1

09.4211

0,324859

5

09.4215

0,321808

6

09.4216

0,593588


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 933/2010

z dne 18. oktobra 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 922/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 270, 14.10.2010, str. 55.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 19. oktobra 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

56,88

0,00

1701 11 90 (1)

56,88

0,00

1701 12 10 (1)

56,88

0,00

1701 12 90 (1)

56,88

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 934/2010

z dne 18. oktobra 2010

o spremembi Uredbe (EU) št. 927/2010 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. oktobra 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. oktobra 2010, so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 927/2010 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (EU) št. 927/2010.

(3)

Uredbo (EU) št. 927/2010 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 927/2010 se nadomestita z besedilom iz prilog k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 19. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.

(3)  UL L 272, 16.10.2010, str. 14.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 19. oktobra 2010

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Unijo prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem ali Črnem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.10.2010

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

207,19

147,91

Cena FOB ZDA

203,13

193,13

173,13

109,31

Premija za Zaliv

17,02

Premija za Velika jezera

20,14

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

19,34 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

47,73 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


19.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 935/2010

z dne 18. oktobra 2010

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. decembra 2010 do 28. februarja 2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 (3) določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot in uvedbo sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav.

(2)

Količine, za katere so tradicionalni uvozniki in novi uvozniki vložili zahtevke za izdajo dovoljenj „A“ v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2010 v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007, presegajo količine, ki so na voljo za proizvode s poreklom iz Kitajske in vseh tretjih držav razen Kitajske in Argentine.

(3)

Zato je v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 treba določiti, v kolikšni meri je možno ob uporabi člena 12 Uredbe (ES) št. 341/2007 ugoditi zahtevkom za izdajo dovoljenj „A“, poslanim Komisiji najpozneje do štirinajstega v mesecu oktobra 2010.

(4)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj mora ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj „A“, ki so bili vloženi v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007 v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2010 in poslani Komisiji do štirinajstega v mesecu oktobra 2010, se ugodi po odstotni stopnji zaprošenih količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 90, 30.3.2007, str. 12.


PRILOGA

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve

Argentina

Tradicionalni uvozniki

09.4104

46,154895 %

Novi uvozniki

09.4099

1,226229 %

Kitajska

Tradicionalni uvozniki

09.4105

18,796736 %

Novi uvozniki

09.4100

0,380476 %

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki

09.4106

100 %

Novi uvozniki

09.4102

2,999253 %