ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.260.slv

Uradni list

Evropske unije

L 260

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
2. oktober 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta 2010/587/SZVP z dne 14. junija 2010 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

2

 

 

2010/588/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Niger po členu 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

6

 

 

2010/589/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

10

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 870/2010 z dne 1. oktobra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

16

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 871/2010 z dne 1. oktobra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

18

 

 

SKLEPI

 

 

2010/590/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o imenovanju danske članice in petih nadomestnih danskih članov Odbora regij

20

 

 

2010/591/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 1. oktobra 2010 o odobritvi laboratorija v Rusiji za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 6684)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


SKLEP SVETA 2010/587/SZVP

z dne 14. junija 2010

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenega člena 37, in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njenih členov 218(5) in prvega pododstavka člena 218(6),

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je na seji 10. novembra 2009 sklenil, da v skladu s prejšnjim členom 24 PEU pooblasti predsedstvo za začetek pogajanj s Črno goro za sklenitev sporazuma o varovanju tajnih podatkov.

(2)

Na podlagi tega pooblastila se je predsedstvo pogajalo o sporazumu s Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov.

(3)

Zato bi bilo treba odobriti navedeni sporazum –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Luxembourgu, 14. junija 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU)

in

Črna gora,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU, da imata pogodbenici enake cilje glede krepitve lastne varnosti v vseh njenih oblikah;

OB UPOŠTEVANJU, da pogodbenici soglašata, da bosta svoja posvetovanja in sodelovanje razvijali na podlagi vprašanj skupnega interesa, ki se nanašajo na varnost;

GLEDE NA TO, da si morata pogodbenici zato stalno izmenjevati tajne podatke;

OB PRIZNAVANJU, da bi celovito in učinkovito posvetovanje in sodelovanje lahko zahtevali dostop do tajnih podatkov in zadevnega gradiva pogodbenic ter njihovo izmenjavo;

OB ZAVEDANJU, da tak dostop do zaupnih podatkov in zadevnega gradiva ter njihova izmenjava zahtevata primerne varnostne ukrepe –

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

1.   Vsebina tega sporazuma so varnostni postopki pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov ali gradiva v kateri koli obliki in na katerem koli področju, ki jih posreduje ena od pogodbenic ali ki si jih pogodbenici izmenjata za izpolnitev ciljev krepitve varnosti pogodbenic v vseh njenih oblikah.

2.   Vsaka pogodbenica varuje tajne podatke, ki jih prejme od druge pogodbenice, pred razkritjem nepooblaščenim osebam, v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu, in v skladu z zakoni in predpisi pogodbenic.

Člen 2

V tem sporazumu „tajni podatki“ pomenijo vse podatke ali gradivo v kateri koli obliki, za katere:

(a)

katera koli od pogodbenic določi, da se morajo varovati, ker bi njihovo nepooblaščeno razkritje lahko v različni meri škodilo interesom Črne gore oziroma EU ali ene ali več njenih držav članic; in

(b)

ima oznako stopnje tajnosti.

Člen 3

Institucije in subjekti EU, za katere velja ta sporazum, so: Evropski svet, Svet Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet), generalni sekretariat Sveta, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS). Za namene tega sporazuma se za te institucije in subjekte uporablja kratica EU.

Člen 4

Obe pogodbenici ter institucije in subjekti EU iz člena 3 poskrbijo, da imajo vzpostavljen varnostni sistem in varnostne ukrepe, ki ustrezajo temeljnim načelom in minimalnim standardom varnosti, določenim v njunih zakonih ali predpisih in jih odraža tudi varnostna ureditev, sprejeta v skladu s členom 12, da se zagotovi uporaba enake stopnje varovanja tajnih podatkov, ki se posredujejo ali izmenjujejo v skladu s tem sporazumom.

Člen 5

Obe pogodbenici ter institucije in subjekti EU iz člena 3:

(a)

varujejo tajne podatke, ki jih druga pogodbenica v okviru tega sporazuma posreduje ali so z njo izmenjani, in sicer na način, ki je vsaj enakovreden varovanju, ki ga zagotavlja pogodbenica pošiljateljica;

(b)

zagotavljajo, da tajni podatki, ki se posredujejo ali izmenjujejo v skladu s tem sporazumom, obdržijo stopnjo tajnosti, ki jo je določila pogodbenica pošiljateljica, ter da se ta stopnja tajnosti ne zniža ali prekliče brez predhodne pisne privolitve pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica prejemnica tajne podatke varuje v skladu z lastnimi varnostnimi predpisi o podatkih in gradivu z enakovredno stopnjo tajnosti, kakor je določeno v členu 7;

(c)

takih tajnih podatkov ne uporabljajo v drugačne namene od tistih, ki jih je določil organ izvora, oziroma tistih, za katere so bili podatki posredovani ali izmenjani;

(d)

brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice pošiljateljice takih tajnih podatkov ne razkrijejo tretjim stranem oziroma kateri koli instituciji ali subjektu EU, ki ni naveden(a) v členu 3;

(e)

dostop do takih tajnih podatkov se dovoli samo posameznikom, ki morajo biti z njimi seznanjeni in ki jih je ustrezna pogodbenica varnostno preverila in pooblastila;

(f)

zagotovijo varnost objektov, v katerih se hranijo tajni podatki, ki jih posreduje druga pogodbenica; in

(g)

zagotovijo, da so vsi posamezniki, ki imajo dostop do tajnih podatkov, obveščeni o svoji odgovornosti glede varovanja takih podatkov v skladu z zadevnimi pravili in predpisi.

Člen 6

1.   Tajni podatki se razkrijejo ali posredujejo v skladu z načelom soglasja organa izvora.

2.   Pogodbenica prejemnica za vsak posamezen primer in po pisni privolitvi pogodbenice pošiljateljice ter v skladu z načelom privolitve organa izvora sprejme odločitev o razkritju ali posredovanju tajnih podatkov prejemnikom, ki niso ena izmed pogodbenic.

3.   Generično posredovanje podatkov ni mogoče, razen če se pogodbenici dogovorita o postopkih v zvezi z nekaterimi kategorijami podatkov, ki so pomembni za njune specifične zahteve.

4.   V tem sporazumu ni določbe, ki bi lahko bila podlaga za obvezno posredovanje tajnih podatkov med pogodbenicama.

5.   Tajni podatki, prejeti od pogodbenice pošiljateljice, se smejo posredovati izvajalcu oziroma morebitnemu izvajalcu le s predhodno pisno privolitvijo pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica prejemnica pred takim posredovanjem zagotovi, da je izvajalec oziroma morebitni izvajalec sposoben varovati tajne podatke in da njegov objekt omogoča varovanje tajnih podatkov, ter da sta bila izvajalec in njegov objekt ustrezno varnostno preverjena.

Člen 7

Za vzpostavitev enake stopnje varovanja za tajne podatke, ki se posredujejo ali izmenjujejo med pogodbenicama, so varnostne stopnje naslednje:

EU

Črna gora

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Člen 8

1.   Pogodbenici zagotovita, da so vse osebe, ki pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti potrebujejo dostop ali katerih dolžnosti oziroma funkcije jim lahko omogočijo dostop do tajnih podatkov z oznako najmanj CONFIDENTIEL UE ali POVJERLJIVO, ki so bili posredovani ali izmenjani v skladu s tem sporazumom, ustrezno varnostno preverjene, preden dobijo dostop do takih podatkov.

2.   Postopki za varnostno preverjanje se določijo z namenom, da se ugotovi, ali se posamezniku lahko dovoli dostop do tajnih podatkov, upoštevajoč njegovo lojalnost in zanesljivost ter ali je vreden zaupanja.

Člen 9

Pogodbenici si pri varovanju tajnih podatkov, posredovanih ali izmenjanih v skladu s tem sporazumom in pri varnostnih zadevah v skupnem interesu vzajemno pomagata. Organi iz člena 12 se med seboj posvetujejo o varnostnih vprašanjih in opravljajo vzajemne ocene, da bi ocenili učinkovitost varnostne ureditve, sprejete v skladu z navedenim členom, v njihovi pristojnosti.

Člen 10

1.   V tem sporazumu se:

(a)

kar zadeva EU, vsa pošta pošilja prek vodje glavne pisarne Sveta, ki jo ob upoštevanju odstavka 2 tega člena pošilja državam članicam ter institucijam in subjektom iz člena 3;

(b)

kar zadeva Črno goro, vsa pošta naslovi na glavno pisarno direktorata za varovanje tajnih podatkov prek Misije Črne gore pri Evropski uniji.

2.   Izjemoma se pošta pogodbenice, ki je dostopna le nekaterim pristojnim uradnikom, organom ali službam te pogodbenice, iz operativnih razlogov lahko naslovi na točno določene pristojne uradnike, organe ali službe druge pogodbenice, ki so posebej določeni kot prejemniki in je dostopna samo njim, ob upoštevanju njihovih pristojnosti in v skladu z načelom potrebe po seznanitvi s podatki. Kar zadeva EU, se taka pošta pošlje prek vodje glavne pisarne Sveta, vodje glavne pisarne EEAS ali vodje glavne pisarne Evropske komisije.

Člen 11

Minister za zunanje zadeve in direktor direktorata za varovanje tajnih podatkov Črne gore, generalni sekretar Sveta in član Evropske komisije, pristojen za varnostne zadeve, nadzorujejo izvajanje tega sporazuma.

Člen 12

1.   Za izvajanje tega sporazuma se med navedenimi tremi organi, ki delujejo pod vodstvom in v imenu svojih nadrejenih, vzpostavi varnostna ureditev, s katero se določijo standardi medsebojnega varovanja tajnih podatkov v skladu s tem sporazumom:

direktorat za varovanje tajnih podatkov Črne gore, za tajne podatke, ki se v skladu s tem sporazumom posredujejo Črni gori,

varnostni urad generalnega sekretariata Sveta, za tajne podatke, ki se v skladu s tem sporazumom posredujejo EU,

Varnostni direktorat Evropske komisije, za tajne podatke, ki se v skladu s tem sporazumom posredujejo ali izmenjujejo znotraj Evropske komisije in njenih objektov.

2.   Preden pogodbenici posredujeta ali si izmenjata tajne podatke v skladu s tem sporazumom, se pristojni varnostni organi iz odstavka 1 strinjajo, da je pogodbenica prejemnica sposobna varovati podatke skladno z varnostno ureditvijo, ki se sprejme v skladu z navedenim odstavkom.

Člen 13

1.   Pristojni organ ene izmed pogodbenic iz člena 12 nemudoma obvesti pristojni organ druge pogodbenice o vseh dokazanih ali domnevnih primerih nepooblaščenega razkritja ali izgube tajnih podatkov, ki jih je posredovala ta pogodbenica, in izvede preiskavo ter sporoči rezultate drugi pogodbenici.

2.   Pristojni organi iz člena 12 določijo postopke, ki se uporabljajo v takih primerih.

Člen 14

Vsaka pogodbenica poravna lastne stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja tega sporazuma.

Člen 15

Ta sporazum ne spreminja že obstoječih sporazumov ali dogovorov med pogodbenicama niti sporazumov med Črno goro in državami članicami EU. Ta sporazum pogodbenicama ne preprečuje sklenitve drugih sporazumov o posredovanju ali izmenjavi tajnih podatkov ob upoštevanju tega sporazuma in pod pogojem, da niso v nasprotju z obveznostmi iz tega sporazuma.

Člen 16

Vsi spori med pogodbenicama, ki izhajajo iz razlage ali uporabe tega sporazuma, se urejajo s pogajanji med pogodbenicama. Med pogajanji pogodbenici še naprej izpolnjujeta vse svoje obveznosti po tem sporazumu.

Člen 17

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko sta se pogodbenici uradno obvestili o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o spremembah svojih zakonov in predpisov, ki bi lahko vplivale na varovanje tajnih podatkov iz tega sporazuma.

3.   Na predlog katere izmed pogodbenic se sporazum zaradi sprejetja morebitnih sprememb lahko ponovno preuči.

4.   O kakršnih koli spremembah tega sporazuma se pogodbenici dogovorita pisno in sporazumno. Veljati začnejo po medsebojnem uradnem obvestilu, določenem v odstavku 1.

Člen 18

Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove, tako da drugo pogodbenico o odpovedi pisno obvesti. Taka odpoved začne učinkovati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila druge pogodbenice, vendar ne vpliva na obstoječe obveznosti v skladu s tem sporazumom. Predvsem se vsi tajni podatki, ki so bili posredovani ali izmenjani v skladu s tem sporazumom še naprej varujejo v skladu z njegovimi določbami.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Bruslju dne trinajstega septembra 2010, v dveh izvodih v angleškem jeziku.

Za Črno goro

Minister za zunanje zadeve

Za Evropsko unijo

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko


2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/6


SKLEP SVETA

z dne 27. septembra 2010

o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Niger po členu 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

(2010/588/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1) in revidiranega v Bruslju 25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), ter zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kršeni so bili bistveni elementu iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU.

(2)

8. decembra 2009 in 26. maja 2010 so bila v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU v prisotnosti predstavnikov skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) izvedena posvetovanja z Republiko Niger. V zadnjem krogu posvetovanj so predstavniki prehodne vlade Nigra predstavili zadovoljive predloge in zaveze –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posvetovanja z Republiko Niger v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU so zaključena.

Člen 2

Ukrepi, določeni v priloženemu pismu, se sprejmejo kot ustrezni ukrepi v okviru člena 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Ta sklep ostane v veljavi 12 mesecev. Redno se pregleda vsaj vsakih šest mesecev na podlagi nadaljnjih misij, ki jih izvaja Unija.

V Bruslju, 27. septembra 2010

Za Svet

Predsednik

K. PEETERS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.


PRILOGA

OSNUTEK PISMA

Predsednik Vrhovnega sveta za ponovno vzpostavitev demokracije

Ministrski predsednik

Spoštovani,

po mnenju Evropske unije (EU) sta politična kriza, do katere je v vaši državi prišlo leta 2009, in državni udar, ki se je zgodil 18. februarja 2010, huda kršitev bistvenih elementov člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU. Zato je v izjavi uradnega govorca visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 19. februarja 2010 EU ta udar ostro obsodila, saj je v nasprotju z osnovnimi načeli demokracije. EU je nigrske organe povabila, naj se v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU udeležijo posvetovanj v Bruslju in s tem vzpostavila politični dialog z organi na oblasti, da se proučijo razmere in možne rešitve. Posvetovanja so se začela 8. decembra 2009, drugi krog pa je bil 26. maja 2010. Po drugem srečanju so predstavniki EU izrazili pripravljenost, da Svetu Evropske unije predlagajo ustrezne ukrepe v podporo prehodu Nigra v ponovno ustavno ureditev, kot jo napovedujejo nigrski organi.

Na sestanku 26. maja 2010 so udeleženci razpravljali o tem, kako organizirati prehod k ponovni ustavni ureditvi ter vzpostavitvi demokratičnega režima po svobodnih in preglednih volitvah. Predstavniki Nigra so predložili tudi memorandum, v katerem so predstavljene faze in pereča vprašanja prehoda. EU se je seznanila z namenom organov Nigra, da:

vzpostavijo pluralne institucije za prehod, v katerih bodo zastopane vse politične strani v Nigru,

soglasno sprejmejo volilni zakonik,

vzpostavijo neodvisno nacionalno volilno komisijo.

EU prav tako izraža zadovoljstvo nad sprejetjem časovnega načrta za vzpostavitev novega ustavnega okvira in novih demokratično voljenih organov z določenim številom volilnih rokov. Prav tako se je seznanila z zavezanostjo članov Vrhovnega sveta za ponovno vzpostavitev demokracije in civilne vlade, ki je prišla na oblast februarja 2010, usmerjanju prehoda ter z njuno odločenostjo, da ne bosta sodelovala na volitvah in bosta ob koncu obdobja prehoda, predvidoma marca 2011, oblast prepustila izvoljenim državljanom.

EU se je med temi izmenjavami seznanila s predlogi nigrskih predstavnikov, zlasti naslednjimi zavezami, ki se ji zdijo še posebej pomembne:

1.

sprejetje temeljnih besedil s strani Vrhovnega sveta za ponovno vzpostavitev demokracije;

2.

organizacija ustavnega referenduma na tej podlagi;

3.

organizacija lokalnih parlamentarnih in predsedniških volitev do marca 2011;

4.

spoštovanje temeljnih pravic in državljanskih svoboščin, vključno s svobodo delovanja političnih strank;

5.

dekriminalizacija kršitev svobode tiska, zagotovitev neodvisnosti regulativnih organov in dostopom do informacij;

6.

zavezanost dobremu gospodarskemu in finančnemu upravljanju med prehodom.

EU je na splošno ocenila zaveze nigrske strani kot spodbudne. Zato se je odločila, da bo v skladu s členom 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU sprejela ustrezne ukrepe, navedene v priloženi preglednici, za postopno obnovitev sodelovanja, ki bodo spremljali prehod v demokracijo.

Zlasti bo EU tudi v prihodnje financirala ukrepe za nujno humanitarno pomoč, s katerimi bo nudila neposredno podporo ljudem Nigra ter pomagala pri političnem prehodu in izhodu iz krize. V zvezi s tem lahko EU ponudi dodatno podporo za pripravo parlamentarnih in predsedniških volitev.

Vendar si Evropska komisija pridržuje pravico, da po potrebi ponovno prevzame funkcijo nacionalnega odredbodajalca Evropskega razvojnega sklada (ERS).

Kot del postopka po členu 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU bo EU v obdobju 12 mesecev še naprej skrbno spremljala razmere v Nigru. V tem obdobju bo v okviru člena 8 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU potekal okrepljen dialog z vlado Nigra, ki bo spremljal proces prehoda v demokracijo, EU pa bo redno proučevala razmere. Prva nadaljnja misija se bo začela prej kot v šestih mesecih po podpisu tega pisma.

EU si pridržuje pravico, da glede na napredek pri uresničevanju zavez prilagodi „ustrezne ukrepe“.

EU namerava v okviru člena 8 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU nadaljevati reden politični dialog tudi z novoizvoljeno vlado, zlasti kar zadeva reforme na področju političnega, pravosodnega in gospodarskega upravljanja ter reform varnostnega sektorja.

S spoštovanjem,

Za Svet

Za Komisijo

PRILOGA K PRILOGI: SEZNAM ZAVEZ

Zaveze partneric

Niger

EU

Stanje na dan 26. maj 2010

Evropska unija bo tudi v prihodnje financirala ukrepe za nujno humanitarno pomoč, s katerimi bo nudila neposredno podporo ljudem ter pomagala pri političnem prehodu in izhodu iz krize.

Soglasno prejetje volilnega zakonika (s pozitivnim mnenjem Nacionalnega posvetovalnega odbora)

Vzpostavitev neodvisne nacionalne volilne komisije, katere sestava bo določena s soglasjem (s pozitivnim mnenjem Nacionalnega posvetovalnega odbora)

Oživitev projekta krepitve demokracije, zlasti njegovega dela, ki zadeva podporo volitvam, ki se podaljša do naslednjih volitev. Sporazum o financiranju je v veljavi.

Obravnava zahteve organov za povečanje sredstev, ki so v sporazumu o financiranju predvidena za podporo volitvam.

Obnovitev institucionalne podpore reformam na področju upravljanja javnih financ, med drugim podpore Računskemu sodišču, da se ohrani upravičenost do proračunske podpore.

Obnovitev programa pomoči sodstvu in pravni državi (PAJED).

Sprejetje predlaganih temeljnih zakonov s strani Vrhovnega sveta za ponovno vzpostavitev demokracije (s pozitivnim mnenjem Nacionalnega posvetovalnega odbora).

Objava volilnih seznamov (zaradi posodobitve volilnega imenika)

Dekriminalizacija kršitev svobode tiska

Ponovna uvedba postopka za pridobitev dovoljenja za projekte v podporo trgovini in nacionalnim statističnim sistemom.

Oživitev procesa presoje okvirnega nacionalnega programa 10. ERS (sodstvo, decentralizacija, razvoj podeželja, itd.) ter začetek potrebnih študij.

Ohranjanje preostalih sredstev iz sporazuma o financiranju za proračunsko podporo 9. ERS.

Začetek študije za opredelitev ukrepov za podporo stabilizaciji razmer na severu države.

Začetek podpore strategiji razvoja podeželja (10. ERS).

Obnovitev programa podpore razvoju rudarskega sektorja.

Izvedba ustavnega referenduma v zadovoljivih pogojih

Postopno izplačilo proračunskih podpor (9. in 10. ERS).

Obnovitev razpisnega postopka za vzdrževanje cest (10. ERS).

Obnovitev razpisnega postopka za razširitev bolnišnice v Arlitu (program za rudarski sektor).

Izvedba parlamentarnih volitev in prvega kroga predsedniških volitev v zadovoljivih pogojih

Izvedba (po potrebi) drugega kroga predsedniških volitev v zadovoljivih pogojih

Otvoritveno zasedanje nove državne skupščine

Inavguracija predsednika republike

Nadaljnje izplačevanje že dodeljenih proračunskih podpor.

Podpis sporazumov o financiranju za projekte v podporo trgovini in nacionalnim statističnim sistemom.

Oživitev vseh dejavnosti sodelovanja.


2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/10


SKLEP SVETA

z dne 27. septembra 2010

o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

(2010/589/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1) in revidiranega v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), ter zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (4) (v nadaljnjem besedilu: Instrument za razvojno sodelovanje) in zlasti člena 37 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2007/641/EC (5) o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje je bil sprejet, da bi se izvedli ustrezni ukrepi po kršitvi bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in vrednote iz člena 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

(2)

Navedeni ukrepi so bili podaljšani s Sklepom 2009/735/ES (6) in nato še s Sklepom 2010/208/EU (7), saj mora Republika Fidži še vedno izpolniti pomembne zaveze glede bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in Instrumenta za razvojno sodelovanje, poleg tega pa je bilo v zadnjem času zabeleženo pomembno nazadovanje pri uresničevanju več teh zavez.

(3)

Obdobje uporabe ukrepov, določenih s Sklepom 2007/641/ES, se izteče 1. oktobra 2010. Zato je primerno podaljšati njegovo veljavnost, vsebino ustreznih ukrepov pa bi bilo treba ustrezno tehnično posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Sveta 2007/641/ES se spremeni:

1.

v členu 3 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 31. marca 2011. Redno se pregleda vsaj vsakih šest mesecev.“;

2.

Priloga se nadomesti z besedilom v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Pismo v Prilogi k temu sklepu je naslovljeno na Republiko Fidži.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. septembra 2010

Za Svet

Predsednik

K. PEETERS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

(5)  UL L 260, 5.10.2007, str. 15.

(6)  UL L 262, 6.10.2009, str. 43.

(7)  UL L 89, 9.4.2010, str. 7.


PRILOGA

OSNUTEK PISMA

Njegova Ekscelenca Ratu Epeli NAILATIKAU

Predsednik Republike Fidži

Suva

Republika Fidži

Vaša Ekscelenca,

Evropska unija (EU) pripisuje velik pomen določbam člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in členu 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje. Partnerstvo AKP-EU temelji na spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in načela pravne države, ki so bistveni elementi Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in so temelj naših medsebojnih odnosov.

Svet EU je 11. decembra 2006 obsodil vojaški prevzem oblasti na Fidžiju.

Na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in ob upoštevanju dejstva, da je vojaški prevzem oblasti 5. decembra 2006 pomenil kršitev bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma, je EU povabila Republiko Fidži (Fidži) k posvetovanjem, da bi, kot določa Sporazum o partnerstvu AKP-EU, temeljito proučila položaj, in če bi se to izkazalo za potrebno, sprejela ukrepe za njegovo izboljšanje.

Uradni del teh posvetovanj se je začel v Bruslju 18. aprila 2007. EU je bila zadovoljna, da je začasna vlada takrat potrdila vrsto ključnih zavez glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja demokratičnih načel in načela pravne države, kot je navedeno spodaj, ter predlagala pozitivne ukrepe glede njihovega izvajanja.

Žal so se odtlej razmere poslabšale, zlasti aprila 2009, tako da Fidži zdaj krši več svojih zavez. To se nanaša zlasti na razveljavitev ustave, zelo velike zamude pri izvedbi parlamentarnih volitev in kršitve človekovih pravic. Čeprav so pri uresničitvi zavez nastale velike zamude, jih je večina glede na trenutni položaj Fidžija še vedno zelo pomembnih in so zato priložene temu pismu. Zaradi enostranske odločitve, s katero je Fidži prelomil več ključnih zavez, je ta država izgubila razvojna sredstva.

Vendar je EU v duhu partnerstva, ki je temeljni kamen Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, izrazila pripravljenost za začetek novih uradnih posvetovanj, čim bo mogoče razumno predvideti uspešen zaključek tovrstnih posvetovanj. Začasni predsednik vlade je 1. julija 2009 predstavil časovni načrt za reforme in vrnitev k demokratični ureditvi. EU je pripravljena razpravljati o tem časovnem načrtu in presoditi, ali bi ga bilo mogoče uporabiti kot podlago za nova posvetovanja. EU se je v skladu s tem odločila, da bo podaljšala obstoječe ustrezne ukrepe za Fidži in s tem ustvarila priložnost za nova posvetovanja. Ker so nekateri ustrezni ukrepi zdaj zastareli, je bilo odločeno, da bi bilo primerneje, če EU nadalje prouči možnosti za nova posvetovanja s Fidžijem, kot pa da enostransko posodobi obstoječe ukrepe. Zato je še posebej pomembno, da se začasna vlada zaveže domačemu političnemu dialogu, ki bo vključeval vse strani, in da s prožnostjo prouči možni razpored predlaganega časovnega načrta. Čeprav EU v svojem stališču vedno upošteva bistvene elemente Sporazuma o partnerstvu AKP-EUin njegova temeljna načela, zlasti osrednjo vlogo dialoga in izpolnjevanje medsebojnih obveznosti, pa želi poudariti, da izid prihodnjih posvetovanj, kar zadeva EU, ni že vnaprej odločen.

Če bo Fidži po novih posvetovanjih sprejel pomembne zaveze, se bo EU zavzela za hiter, pozitiven pregled ustreznih ukrepov. Nasprotno pa, če se razmere na Fidžiju ne izboljšajo, se ne bo mogoče izogniti nadaljnjim izgubam razvojnih sredstev. Ocena napredka pri ponovni vzpostavitvi ustavne ureditve usmerja EU po sprejetju njenih prihodnjih odločitev o spremljevalnih ukrepih za države podpisnice protokola o sladkorju in v nacionalnem okvirnem programu 10. Evropskega razvojnega sklada (ERS) za Fidži.

EU poziva Fidži, naj do začetka novih posvetovanj nadaljuje in še stopnjuje okrepljeni politični dialog.

Ustrezni ukrepi so naslednji:

humanitarna pomoč in neposredna pomoč civilni družbi se lahko nadaljujeta,

dejavnosti sodelovanja, ki že potekajo, zlasti v okviru 8. in 9. ERS, se lahko nadaljujejo,

dejavnosti sodelovanja, ki bi pripomogle k obnovitvi demokracije in izboljšale javno upravljanje, se lahko izvajajo, razen v izrednih okoliščinah,

izvajanje spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za leto 2006 se lahko nadaljuje. Fidži je Sporazum o financiranju na tehnični ravni podpisal 19. junija 2007. Upoštevati je treba, da Sporazum o financiranju vključuje klavzulo o odložitvi,

lahko se nadaljuje priprava in morebitni podpis večletnega okvirnega programa spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za obdobje 2011–2013,

dokončno oblikovanje, podpis na tehnični ravni ter izvajanje državnega strateškega dokumenta in nacionalnega okvirnega programa za 10. ERS z dodeljenim finančnim okvirom ter morebitna dodelitev motivacijskega deleža v višini do 25 % tega zneska bodo odvisni od spoštovanja zavez, danih v zvezi s človekovimi pravicami in pravno državo, in sicer: da začasna vlada potrdi ustavo, da se v celoti spoštuje neodvisnost sodstva in da se čim prej odpravijo ukrepi za izredne razmere, ki so bili ponovno uvedeni 6. septembra 2007, da se v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija opravi preiskava ali obravnava vseh domnev o kršitvi človekovih pravic ter da si bo začasna vlada po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju,

dodeljena kvota za sladkor za leto 2007 je bila nič,

za leto 2008 dodeljena kvota za sladkor je bila na voljo pod pogojem, da bodo zagotovljeni dokazi o verodostojni in pravočasni pripravi volitev v skladu z dogovorjenimi zavezami, zlasti glede popisa prebivalstva, ponovne določitve meja in volilne reforme v skladu z ustavo, da bodo sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika v skladu z ustavo do 30. septembra 2007. Kvota za sladkor za leto 2008 je bila izgubljena 31. decembra 2009,

kvota za sladkor za leto 2009 je bila ukinjena maja 2009 zaradi odločitve začasne vlade, da odloži splošne volitve do septembra 2014,

kvota za sladkor za leto 2010 je bila ukinjena že pred 1. majem 2010, saj pri nadaljevanju demokratičnega procesa ni bilo doseženega nobenega napredka; vendar je Komisija glede na kritični položaj sektorja sladkorja del kvote dodelila za neposredno pomoč, ki jo centralno upravlja delegacija EU v Suvi in se ne dodeljuje prek vlade, namenjena pa je prebivalstvu, ki je neposredno odvisno od proizvodnje sladkorja, da bi se ublažile negativne družbene posledice. Zagotavljanje vsakršne tovrstne pomoči bi morali potrditi zakonodajni in proračunski organi EU,

za pripravo in izvajanje ključnih zavez, zlasti v podporo priprave in/ali izvajanja volitev, je mogoče proučiti možnosti za dodatno podporo, ki bo presegala, kar je opisano v tem pismu,

regionalno sodelovanje in udeležba Fidžija v njem ostaneta nespremenjena,

sodelovanje z Evropsko investicijsko banko in Centrom za razvoj podjetništva se lahko nadaljuje, če bodo dane zaveze pravočasno izpolnjene.

Spremljanje zavez bo potekalo v skladu z zavezami glede rednega dialoga, sodelovanja z misijami in poročanja, ki so navedene v Prilogi k temu pismu.

Poleg tega EU pričakuje, da bo Fidži v celoti sodeloval s Forumom pacifiških otokov pri izvajanju priporočil skupine uglednih oseb, ki so jih sprejeli zunanji ministri Foruma na srečanju v Vanuatuju 16. marca 2007.

EU bo še naprej pozorno spremljala razmere na Fidžiju. Na podlagi člena 8 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU bo s Fidžijem potekal okrepljen politični dialog, da se zagotovijo spoštovanje človekovih pravic, obnova demokracije in spoštovanje pravne države, zaključil pa se bo, ko bosta obe strani ugotovili, da je okrepljeni dialog dosegel svoj namen.

Če bo začasna vlada upočasnila ali prekinila izvajanje danih zavez ali pri tem nazadovala, si EU pridržuje pravico, da prilagodi ustrezne ukrepe.

EU poudarja, da so privilegiji Fidžija pri njegovem sodelovanju z EU odvisni od spoštovanja bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in vrednot iz Instrumenta za razvojno sodelovanje. Če želite prepričati EU, da je začasna vlada v celoti pripravljena uresničiti dane zaveze, je bistvenega pomena, da izvajanje dogovorjenih zavez v kratkem zelo napreduje.

S spoštovanjem,

V Bruslju,

Za Komisijo

Za Svet

PRILOGA K PRILOGI

ZAVEZE, DOGOVORJENE Z REPUBLIKO FIDŽI

A.   Spoštovanje demokratičnih načel

Zaveza št. 1

Svobodne in poštene parlamentarne volitve se izvedejo v 24 mesecih od 1. marca 2007 ob upoštevanju ugotovitev ocene, ki jo bodo opravili neodvisni presojevalci, ki jih bo imenoval sekretariat Foruma pacifiških otokov. Postopki priprave in izvajanja volitev se bodo skupaj spremljali, prilagajali in popravljali, kot bo potrebno, na podlagi vzajemno dogovorjenih meril. To pomeni zlasti:

da bo začasna vlada do 30. junija 2007 sprejela časovni načrt z datumi za izvedbo različnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti v času priprav na nove parlamentarne volitve,

da ta načrt določa časovne okvire za popis prebivalstva, ponovno določitev meja in volilno reformo,

da se ponovna določitev meja in volilna reforma izvedeta v skladu z ustavo,

da bodo sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika v skladu z ustavo do 30. septembra 2007,

da bo podpredsednik imenovan v skladu z ustavo.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo pri sprejemanju pomembnih zakonodajnih, proračunskih in drugih političnih pobud in sprememb upoštevala posvetovanja s civilno družbo ter vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi.

B.   Pravna država

Zaveza št. 1

Začasna vlada si bo po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada potrdi ustavo iz leta 1997 ter jamči nemoteno in neodvisno delovanje ustavnih institucij, kot so fidžijska komisija za človekove pravice, komisija za javne službe in komisija za ustavne naloge. Ohranjena bo bistvena neodvisnost in delovanje Velikega sveta poglavarjev.

Zaveza št. 3

Neodvisnost sodstva se v celoti spoštuje in omogoče se njegovo nemoteno delovanje, njegove odločitve pa upoštevajo vse zainteresirane strani, zlasti:

začasna vlada se zaveže, da bo sodišče v skladu z oddelkom 138(3) ustave imenovano do 15. julija 2007,

vsakršna imenovanja in/ali razrešitve sodnikov bodo odslej potekala ob strogem upoštevanju ustavnih določil in postopkovnih pravil,

vojska, policija ali začasna vlada se v nobenem primeru in v nikakršni obliki ne bodo vmešavale v sodni postopek, vključno s polnim spoštovanjem pravnega poklica.

Zaveza št. 4

Vsi kazenski postopki, povezani s korupcijo, se obravnavajo po ustreznih pravosodnih poteh in vsak drug organ, ki bo morda vzpostavljen za preiskavo domnevnih primerov korupcije, bo deloval v okviru ustavnih določil.

C.   Človekove pravice in temeljne svoboščine

Zaveza št. 1

Začasna vlada bo sprejela vse potrebne ukrepe, da bodo preiskave ali obravnave vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo maja 2007 odpravila ukrepe za izredne razmere, če ne bo groženj nacionalni varnosti, javnemu redu in varnosti.

Zaveza št. 3

Začasna vlada si bo prizadevala zagotoviti, da bo fidžijska komisija za človekove pravice delovala povsem neodvisno ter v skladu z ustavo.

Zaveza št. 4

Svoboda izražanja in svoboda medijev v vseh oblikah se polno spoštujeta, kot to zagotavlja ustava.

D.   Spremljanje izvajanja zavez

Zaveza št. 1

Začasna vlada se zavezuje, da bo ohranila reden dialog, ki bo omogočal potrjevanje doseženega napredka, organom/predstavnikom EU in ES pa zagotovila popoln dostop do vseh informacij, povezanih s človekovimi pravicami, mirno obnovitvijo demokracije in pravne države na Fidžiju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada v celoti sodeluje z morebitnimi misijami EU in ES za oceno in spremljanje napredka.

Zaveza št. 3

Začasna vlada vsake tri mesece od 30. junija 2007 naprej pošilja poročila o napredku glede bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in glede zavez.

Ugotavlja se, da je nekatera vprašanja mogoče učinkovito obravnavati zgolj s pragmatičnim pristopom, ki priznava dejansko stanje razmer in je usmerjen v prihodnost.


UREDBE

2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 870/2010

z dne 1. oktobra 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/18


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 871/2010

z dne 1. oktobra 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. oktobra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 2. oktobra 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/20


SKLEP SVETA

z dne 27. septembra 2010

o imenovanju danske članice in petih nadomestnih danskih članov Odbora regij

(2010/590/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU in 2010/29/EU o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015 (1).

(2)

Zaradi izteka mandata Tove LARSEN se je sprostilo mesto člana Odbora regij. Štiri mesta nadomestnih članov so se sprostila zaradi izteka mandatov Erika Benta NIELSENA, Johnnyja SØTRUPA, Boja ANDERSENA in Jane Findahl LINDSKOV. Eno mesto nadomestnega člana se je sprostilo zaradi imenovanja Jana BOYEJA za člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za članico:

Kirstine Helene BILLE, Borgmester

in

(b)

za nadomestne člane:

Steen Ole DAHLSTRØM, Borgmester

Carsten KISSMEYER-NIELSEN, Borgmester

Martin MERRILD, 2. viceborgmester

Tatiana SØRENSEN, Byrådsmedlem

Hans Freddie Holmgaard MADSEN, Byrådsmedlem

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. septembra 2010

Za Svet

Predsednik

K. PEETERS


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22, in UL L 12, 19.1.2010, str. 11.


2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/21


SKLEP KOMISIJE

z dne 1. oktobra 2010

o odobritvi laboratorija v Rusiji za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 6684)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/591/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1), in zlasti člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2000/258/ES je imenovala laboratorij Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (v nadaljnjem besedilu: AFSSA Nancy) kot posebni pristojni inštitut za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini. Navedena odločba določa tudi naloge navedenega laboratorija.

(2)

AFSSA Nancy mora zlasti oceniti laboratorije v državah članicah in tretjih državah za namene odobritve izvajanja seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(3)

Pristojni organ iz Rusije je vložil vlogo za odobritev izvajanja navedenih seroloških testov enemu laboratoriju v navedeni tretji državi.

(4)

AFSSA Nancy je opravil oceno navedenega laboratorija in Komisiji 19. februarja 2010 poslal pozitivno poročilo o navedeni oceni.

(5)

Navedeni laboratorij je zato treba odobriti za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih podlasicah.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 3(2) Odločbe 2000/258/ES se za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih podlasicah odobri naslednji laboratorij:

„Federal Centre for Animal Health (FGI ‚ARRIAH‘), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusija“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 15. oktobra 2010.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. oktobra 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.