ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.253.slv

Uradni list

Evropske unije

L 253

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
28. september 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 848/2010 z dne 27. septembra 2010 o odstopanju od člena 63(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za tržno leto 2010/2011 glede datumov za sporočanje prenosa presežnega sladkorja

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 849/2010 z dne 27. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov ( 1 )

2

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 850/2010 z dne 27. septembra 2010 o začetku pregleda Uredbe Sveta (ES) št. 1659/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz določenih vrst magnezitne opeke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (pregled glede novega izvoznika), odpravi dajatve na uvoz od enega izvoznika iz te države in uvedbi registracije takšnega uvoza

42

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 851/2010 z dne 27. septembra 2010 o 136. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

46

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 852/2010 z dne 27. septembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

48

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 853/2010 z dne 27. septembra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

50

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 854/2010 z dne 27. septembra 2010 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 8. do 14. septembra 2010, za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

52

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/573/SZVP z dne 27. septembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

54

 

 

2010/574/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 21. septembra 2010 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (ECB/2010/15)

58

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2010/575/EU

 

*

Sklep št. 1/2010 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 16. septembra 2010 o spremembi člena 15(7) Protokola 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani

60

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

28.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 848/2010

z dne 27. septembra 2010

o odstopanju od člena 63(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za tržno leto 2010/2011 glede datumov za sporočanje prenosa presežnega sladkorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 85(c) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (a) člena 63(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 mora vsako podjetje, ki se je odločilo za prenos celotne proizvodnje ali dela proizvodnje, ki presega njegovo kvoto sladkorja, zadevno državo članico obvestiti o svoji odločitvi pred datumom, ki ga določi navedena država članica v skladu z roki iz navedenega člena.

(2)

Za olajšanje oskrbe z izvenkvotnim sladkorjem na trgu Unije, da se podjetjem omogoči odziv na nepredvidene spremembe v povpraševanju v zadnjih mesecih tržnega leta 2010/2011, je treba državam članicam dati možnost, da določijo poznejše datume, do katerih morajo podjetja sporočiti količino presežnega sladkorja, ki jo želijo prenesti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 63(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007 za tržno leto 2010/2011 podjetja, ki so se odločila za prenos količin sladkorja v skladu s členom 63(1) navedene uredbe, o tem obvestijo zadevno državo članico pred datumom, ki ga določi zadevna država članica, in sicer med 1. februarjem in 15. avgustom 2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.


28.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/2


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 849/2010

z dne 27. septembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ocena prvih dveh pošiljk podatkov iz leta 2006 in 2008 je pokazala potrebo po pregledu nekaterih pojmovnih slabosti iz prilog k Uredbi (ES) št. 2150/2002.

(2)

Komisija je obvestila Evropski parlament in Svet o izvajanju Uredbe (ES) št. 2150/2002 (2) in predlagala številne spremembe.

(3)

Uredbo (ES) št. 2150/2002 je treba zato ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 2150/2002 se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 332, 9.12.2002, str. 1.

(2)  COM(2008) 355 konč.

(3)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.


PRILOGA

PRILOGA I

NASTAJANJE ODPADKOV

ODDELEK 1

Zajetje

1.

Statistični podatki se zbirajo za vse dejavnosti, razvrščene v področja A do U NACE Rev. 2. Ta področja zajemajo vse gospodarske dejavnosti.

Ta priloga zajema tudi:

(a)

odpadke iz gospodinjstev;

(b)

odpadke, ki nastanejo pri postopkih predelave in/ali odstranjevanja.

2.

Ta priloga ne zajema odpadkov, ki se reciklirajo na kraju nastanka.

ODDELEK 2

Vrste odpadkov

Statistiko je treba izdelati za naslednje vrste odpadkov:

Seznam agregatov

 

EWC-Stat/Različica 4

 

Postavka št.

 

Poimenovanje

Nevarni/nenevarni odpadki

1

01.1

Izrabljena topila

Nevarni

2

01.2

Odpadki kislin, lugov ali soli

Nenevarni

3

01.2

Odpadki kislin, lugov ali soli

Nevarni

4

01.3

Rabljena olja

Nevarni

5

01.4, 02, 03.1

Kemijski odpadki

Nenevarni

6

01.4, 02, 03.1

Kemijski odpadki

Nevarni

7

03.2

Mulji industrijskih odplak

Nenevarni

8

03.2

Mulji industrijskih odplak

Nevarni

9

03.3

Mulji in tekoči odpadki pri ravnanju z odpadki

Nenevarni

10

03.3

Mulji in tekoči odpadki pri ravnanju z odpadki

Nevarni

11

05

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

Nenevarni

12

05

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

Nevarni

13

06.1

Kovinski odpadki, železni

Nenevarni

14

06.2

Kovinski odpadki, neželezni

Nenevarni

15

06.3

Kovinski odpadki, mešano železni in neželezni

Nenevarni

16

07.1

Odpadki iz stekla

Nenevarni

17

07.1

Odpadki iz stekla

Nevarni

18

07.2

Odpadki iz papirja in kartona

Nenevarni

19

07.3

Odpadki iz gume

Nenevarni

20

07.4

Odpadki iz plastike

Nenevarni

21

07.5

Odpadki iz lesa

Nenevarni

22

07.5

Odpadki iz lesa

Nevarni

23

07.6

Odpadki iz tekstila

Nenevarni

24

07.7

Odpadki, ki vsebujejo PCB

Nevarni

25

08 (razen 08.1, 08.41)

Zavržena oprema (razen zavrženih motornih vozil in odpadnih baterij ter akumulatorjev)

Nenevarni

26

08 (razen 08.1, 08.41)

Zavržena oprema (razen zavrženih motornih vozil in odpadnih baterij ter akumulatorjev)

Nevarni

27

08.1

Zavržena motorna vozila

Nenevarni

28

08.1

Zavržena motorna vozila

Nevarni

29

08.41

Odpadne baterije in akumulatorji

Nenevarni

30

08.41

Odpadne baterije in akumulatorji

Nevarni

31

09.1

Živalski in mešani odpadki hrane

Nenevarni

32

09.2

Rastlinski odpadki

Nenevarni

33

09.3

Živalski iztrebki, urin in gnoj

Nenevarni

34

10.1

Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki

Nenevarni

35

10.2

Mešani in neločeni materiali

Nenevarni

36

10.2

Mešani in neločeni materiali

Nevarni

37

10.3

Ostanki pri ločevanju

Nenevarni

38

10.3

Ostanki pri ločevanju

Nevarni

39

11

Navadni mulji

Nenevarni

40

12.1

Mineralni odpadki pri gradbeništvu in rušenju objektov

Nenevarni

41

12.1

Mineralni odpadki pri gradbeništvu in rušenju objektov

Nevarni

42

12.2, 12.3, 12.5

Drugi mineralni odpadki

Nenevarni

43

12.2, 12.3, 12.5

Drugi mineralni odpadki

Nevarni

44

12.4

Odpadki pri sežiganju

Nenevarni

45

12.4

Odpadki pri sežiganju

Nevarni

46

12.6

Prsti

Nenevarni

47

12.6

Prsti

Nevarni

48

12.7

Zemeljski izkopi

Nenevarni

49

12.7

Zemeljski izkopi

Nevarni

50

12.8, 13

Mineralni odpadki iz ravnanja z odpadki in stabilizirani odpadki

Nenevarni

51

12.8, 13

Mineralni odpadki iz ravnanja z odpadki in stabilizirani odpadki

Nevarni

ODDELEK 3

Značilnosti

Statistični podatki se zbirajo glede na naslednje značilnosti in razdelitve:

1.

Količina nastalih odpadkov za vsako vrsto odpadkov iz oddelka 2(1) in vsako dejavnost, pri kateri nastanejo odpadki, iz oddelka 8(1).

2.

Prebivalstvo, vključeno v sistem zbiranja mešanih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih odpadkov.

ODDELEK 4

Enota poročanja

1.

Enota poročanja, ki se uporablja za vse vrste odpadkov, je 1 tona (normalnih) mokrih odpadkov, razen za vrsto odpadkov ‚mulji industrijskih odplak‘, ‚navadni mulji‘, ‚mulji in tekoči odpadki pri ravnanju z odpadki‘ in ‚zemeljski izkopi‘, pri katerih je enota poročanja 1 tona suhe snovi.

2.

Enota poročanja za značilnosti iz oddelka 3(2) je odstotek vključenega prebivalstva.

ODDELEK 5

Prvo referenčno leto in periodika

1.

Prvo referenčno leto je drugo koledarsko leto po uveljavitvi te uredbe.

2.

Prvo referenčno leto za statistiko odpadkov na podlagi teh sprememb je leto 2010.

3.

Države članice pošiljajo podatke za vsako drugo leto po prvem referenčnem letu.

ODDELEK 6

Pošiljanje rezultatov Eurostatu

Rezultati se pošljejo v 18 mesecih po koncu referenčnega leta.

ODDELEK 7

Poročilo o zajetju in kakovosti statistike

1.

Za vsako postavko iz oddelka 8 (dejavnosti in gospodinjstva) države članice navedejo, kakšen delež vseh odpadkov navedene postavke predstavljajo prikazani statistični podatki. Minimalni prag zajetja določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).

2.

Države članice pripravijo poročilo o kakovosti statistike in navedejo stopnjo natančnosti zbranih podatkov. Opisane bodo ocene, agregacija ali izključevanje in način, kako ti postopki vplivajo na razdelitev vrst odpadkov iz oddelka 2(1) po gospodarskih dejavnostih in gospodinjstvih iz oddelka 8.

3.

Komisija vključi poročila o kakovosti in zajetju v poročilo iz člena 8 te uredbe.

ODDELEK 8

Priprava rezultatov

1.

Rezultati za značilnosti iz oddelka 3(1) se pripravijo za:

1.1.

naslednje postavke, kakor so poimenovane v NACE Rev. 2:

Postavka št.

 

Poimenovanje

1

Področje A

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

2

Področje B

Rudarstvo

3

Oddelek 10

Proizvodnja živil

Oddelek 11

Proizvodnja pijač

Oddelek 12

Proizvodnja tobačnih izdelkov

4

Oddelek 13

Proizvodnja tekstilij

Oddelek 14

Proizvodnja oblačil

Oddelek 15

Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

5

Oddelek 16

Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

6

Oddelek 17

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

Oddelek 18

Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

7

Oddelek 19

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

8

Oddelek 20

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

Oddelek 21

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

Oddelek 22

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

9

Oddelek 23

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

10

Oddelek 24

Proizvodnja kovin

Oddelek 25

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

11

Oddelek 26

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

Oddelek 27

Proizvodnja električnih naprav

Oddelek 28

Proizvodnja drugih strojev in naprav

Oddelek 29

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Oddelek 30

Proizvodnja drugih prevoznih sredstev

12

Oddelek 31

Proizvodnja pohištva

Oddelek 32

Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

Oddelek 33

Popravila in montaža strojev in naprav

13

Področje D

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

14

Oddelek 36

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Oddelek 37

Ravnanje z odplakami

Oddelek 39

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

15

Oddelek 38

Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin

16

Področje F

Gradbeništvo

17

 

Storitvene dejavnosti:

Področje G razen skupine 46.77

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

Področje H

Promet in skladiščenje

Oddelek I

Gostinstvo

Področje J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

Področje K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Področje L

Poslovanje z nepremičninami

Področje M

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Področje N

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Področje O

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

Področje P

Izobraževanje

Področje Q

Zdravstvo in socialno varstvo

Področje R

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Področje S

Druge dejavnosti

Področje T

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo

Področje U

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

18

Skupina 46.77

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

1.2.

gospodinjstva

Postavka št.

 

Poimenovanje

19

 

Odpadki iz gospodinjstev

2.

Za gospodarske dejavnosti so statistične enote lokalne enote ali enote enovrstne dejavnosti, kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 (1) v skladu s statističnim sistemom vsake države članice.

V poročilu o kakovosti, ki se izdela v skladu z oddelkom 7, je treba dodati opis, kako izbrane statistične enote vplivajo na razčlenitev podatkov po skupinah iz NACE Rev. 2.

PRILOGA II

PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

ODDELEK 1

Zajetje

1.

Statistike je treba izdelati za vse naprave za predelavo in odstranjevanje, ki opravljajo kateri koli postopek iz oddelka 8(2) in spadajo v gospodarske dejavnosti po razdelitvi NACE Rev. 2 iz oddelka 8(1.1) Priloge I oziroma so njihov del.

2.

Ta priloga ne zajema naprav, katerih dejavnost pri ravnanju z odpadki je omejena na recikliranje odpadkov na kraju nastanka.

ODDELEK 2

Vrste odpadkov

Seznam vrst odpadkov, za katere se zbirajo statistični podatki glede na postopke predelave in odstranjevanja, kot je navedeno v oddelku 8(2), so vrste iz oddelka 2(1) Priloge I.

ODDELEK 3

Značilnosti

Statistični podatki se zbirajo glede na naslednje značilnosti in razdelitve:

Točka

Poimenovanje

Regionalna raven

1

Količine obdelanih odpadkov za vsako vrsto odpadkov iz oddelka 2 in vsako postavko postopkov predelave in odstranjevanja iz oddelka 8(2), razen recikliranja odpadkov na kraju njihovega nastanka.

Nacionalna

2

Število in zmogljivost naprav za postavko 4 oddelka 8(2), razdeljenih na:

a) nevarne odpadke, b) nenevarne odpadke in c) inertne odpadke.

Nacionalna

3

Število naprav za postavko 4 oddelka 8(2), ki so bile zaprte (ni več odlaganja) po zadnjem referenčnem letu, razdeljeno na:

a) nevarne odpadke, b) nenevarne odpadke in c) inertne odpadke.

Nacionalna

4

Število naprav za postopke predelave in odstranjevanja iz oddelka 8(2), razen postavke 5.

NUTS2

5

Zmogljivost naprav za postopke predelave in odstranjevanja iz oddelka 8(2), razen postavk 3 in 5.

NUTS2

ODDELEK 4

Enota poročanja

Enota poročanja, ki se uporablja za vse vrste odpadkov, je 1 tona (normalnih) mokrih odpadkov, razen za vrste odpadkov ‚mulji industrijskih odplak‘, ‚navadni mulji‘, ‚mulji in tekoči odpadki pri ravnanju z odpadki‘ in ‚zemeljski izkopi‘, pri katerih je enota poročanja 1 tona suhe snovi.

ODDELEK 5

Prvo referenčno leto in periodičnost

1.

Prvo referenčno leto je drugo koledarsko leto po uveljavitvi te uredbe.

2.

Prvo referenčno leto za statistiko o odpadkih na podlagi teh sprememb je leto 2010.

3.

Države članice pošiljajo podatke za vsako drugo leto po prvem referenčnem letu za naprave iz oddelka 8(2).

ODDELEK 6

Pošiljanje rezultatov Eurostatu

Rezultati se pošljejo v 18 mesecih po koncu referenčnega leta.

ODDELEK 7

Poročilo o zajetju in kakovosti statistike

1.

Za značilnosti iz oddelka 3 in za vsako postavko izmed vrst postopkov iz oddelka 8(2) države članice navedejo, kakšen delež vseh odpadkov navedene postavke predstavljajo prikazani statistični podatki. Minimalni prag zajetja določi Komisija. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).

2.

Države članice pripravijo poročilo o kakovosti statistike in navedejo stopnjo natančnosti zbranih podatkov za vsako od značilnosti iz oddelka 3.

3.

Komisija vključi poročila o kakovosti in zajetju v poročilo iz člena 8 te uredbe.

ODDELEK 8

Postopki predelave in odstranjevanja odpadkov

1.

Rezultate je treba pripraviti za vsako postavko izmed vrst postopkov iz oddelka 8(2) po značilnostih iz oddelka 3.

2.

Seznam postopkov predelave in odstranjevanja; šifre ustrezajo šifram v prilogah I in II k Direktivi 2008/98/ES (2):

Postavka št.

 

Postopki predelave in odstranjevanja

Sežig

1

R1

Uporaba odpadkov kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije

2

D10

Sežiganje na kopnem

Postopki predelave (razen energetske predelave)

3a

R2 +

Pridobivanje topil/regeneracija

R3 +

Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

R4 +

Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin

R5 +

Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov

R6 +

Regeneracija kislin in baz

R7 +

Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševanje onesnaževanja

R8 +

Predelava sestavin iz katalizatorjev

R9 +

Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja

R10 +

Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje

R11

Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom iz R1 do R10

3b

 

Zasip (backfilling)

Postopki odstranjevanja

4

D1 +

Odlaganje odpadkov v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)

D5 +

Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja)

D12

Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.)

5

D2 +

Obdelava v zemlji (na primer biorazgradnja tekočih odpadkov ali gošč v zemlji)

D3 +

Globinsko injiciranje (npr. injiciranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča)

D4 +

Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih ali muljastih odpadkov v jame, ribnike ali lagune ipd.)

D6 +

Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane

D7

Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno

PRILOGA III

TABELA PRIMERLJIVOSTI

iz člena 1(5) Uredbe (ES) št. 2150/2002 med EWC-Stat Rev. 4 (statistična nomenklatura odpadkov, urejena po snoveh) in Evropskim seznamom odpadkov (LoW, European list of waste) na podlagi Odločbe Komisije 2000/532/ES  (3)

01   

Odpadki kemijskih spojin

01.1   

Izrabljena topila

01.11   

Halogenirana izrabljena topila

1   

Nevarni

 

 

 

 

07 01 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 02 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 03 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 04 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 05 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 06 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 07 03*

Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

14 06 01*

Klorofluoroogljiki, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

Druga halogenirana topila in mešanice topil

 

 

 

 

14 06 04*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

01.12   

Nehalogenirana izrabljena topila

1   

Nevarni

 

 

 

 

07 01 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 02 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 03 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 04 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 05 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 06 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

07 07 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

 

 

 

 

14 06 03*

Druga topila in mešanice topil

 

 

 

 

14 06 05*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

 

 

 

 

20 01 13*

Topila

01.2   

Odpadki kislin, lugov ali soli

01.21   

Odpadki kislin

1   

Nevarni

 

 

 

 

06 01 01*

Žveplova in žveplasta kislina

 

 

 

 

06 01 02*

Klorovodikova kislina

 

 

 

 

06 01 03*

Fluorovodikova kislina

 

 

 

 

06 01 04*

Fosforjeva in fosforasta kislina

 

 

 

 

06 01 05*

Dušikova in dušikasta kislina

 

 

 

 

06 01 06*

Druge kisline

 

 

 

 

06 07 04*

Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

 

 

 

 

08 03 16*

Odpadne raztopine od jedkanja

 

 

 

 

09 01 04*

Fiksirne raztopine

 

 

 

 

09 01 05*

Belilne in belilno-fiksirne raztopine

 

 

 

 

10 01 09*

Žveplova kislina

 

 

 

 

11 01 05*

Kisle lužilne raztopine

 

 

 

 

11 01 06*

Kisline, ki niso navedene drugje

 

 

 

 

16 06 06*

Elektroliti iz baterij in akumulatorjev

 

 

 

 

20 01 14*

Kisline

01.22   

Odpadki lugov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

03 03 09

Odpadni apneni mulj

 

 

 

 

11 01 14

Odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju in niso navedeni v 11 01 13

1   

Nevarni

 

 

 

 

05 01 11*

Odpadki pri čiščenju goriv z lugi

 

 

 

 

06 02 01*

Kalcijev hidroksid

 

 

 

 

06 02 03*

Amonijev hidroksid

 

 

 

 

06 02 04*

Natrijev in kalijev hidroksid

 

 

 

 

06 02 05*

Drugi lugi

 

 

 

 

09 01 01*

Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi

 

 

 

 

09 01 02*

Razvijalci za ofsetne plošče na vodni osnovi

 

 

 

 

09 01 03*

Razvijalci na osnovi topil

 

 

 

 

11 01 07*

Lugi, ki niso navedeni drugje

 

 

 

 

11 01 13*

Odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

11 03 01*

Odpadki, ki vsebujejo cianide

 

 

 

 

19 11 04*

Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju goriva z lugi

 

 

 

 

20 01 15*

Alkalije

01.24   

Drugi odpadki soli

0   

Nenevarni

 

 

 

 

05 01 16

Odpadki, ki vsebujejo žveplo in nastajajo pri razžveplanju naftnih derivatov

 

 

 

 

05 07 02

Odpadki, ki vsebujejo žveplo

 

 

 

 

06 03 14

Druge trdne soli in raztopine, ki niso navedene v 06 03 11 in 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

Drugi kovinski oksidi, ki niso navedeni v 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

Odpadki, ki vsebujejo sulfide, ki niso navedeni v 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

Odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki niso navedeni v 11 02 05

1   

Nevarni

 

 

 

 

06 03 11*

Soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

 

 

 

 

06 03 13*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

 

 

 

 

06 03 15*

Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

 

 

 

 

06 04 03*

Odpadki, ki vsebujejo arzen

 

 

 

 

06 04 04*

Mulji, ki vsebujejo živo srebro

 

 

 

 

06 04 05*

Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

 

 

 

 

06 06 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide

 

 

 

 

10 03 08*

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

 

 

 

 

10 04 03*

Kalcijev arzenat

 

 

 

 

11 01 08*

Mulji iz fosfatiranja

 

 

 

 

11 02 05*

Odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

11 03 02*

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

11 05 04*

Izrabljene tekočine

 

 

 

 

16 09 01*

Permanganati, npr. kalijev permanganat

 

 

 

 

16 09 02*

Kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat

01.3   

Rabljena olja

01.31   

Rabljena motorna olja

1   

Nevarni

 

 

 

 

13 02 04*

Klorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj

 

 

 

 

13 02 05*

Neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj

 

 

 

 

13 02 06*

Sintetična motorna, strojna in mazalna olja

 

 

 

 

13 02 07*

Lahko biorazgradljiva motorna, strojna in mazalna olja

 

 

 

 

13 02 08*

Druga motorna, strojna in mazalna olja

01.32   

Druga rabljena olja

1   

Nevarni

 

 

 

 

05 01 02*

Mulji iz razsoljevanja

 

 

 

 

05 01 03*

Mulji z dna rezervoarjev

 

 

 

 

05 01 04*

Kisli alkilni mulji

 

 

 

 

05 01 12*

Olja, ki vsebujejo kisline

 

 

 

 

08 03 19*

Razpršena olja

 

 

 

 

08 04 17*

Olja smol (kolofonije)

 

 

 

 

12 01 06*

Izrabljena strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)

 

 

 

 

12 01 07*

Izrabljena strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)

 

 

 

 

12 01 08*

Izrabljene strojne emulzije, ki vsebujejo halogene

 

 

 

 

12 01 09*

Izrabljene strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov

 

 

 

 

12 01 10*

Sintetična strojna olja

 

 

 

 

12 01 12*

Izrabljeni voski in masti

 

 

 

 

12 01 18*

Kovinski mulji, ki nastanejo pri brušenju, honanju in lepanju in vsebujejo olja

 

 

 

 

12 01 19*

Lahko biorazgradljiva strojna olja

 

 

 

 

13 01 04*

Klorirane emulzije

 

 

 

 

13 01 05*

Neklorirane emulzije

 

 

 

 

13 01 09*

Klorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj

 

 

 

 

13 01 10*

Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj

 

 

 

 

13 01 11*

Sintetična hidravlična olja

 

 

 

 

13 01 12*

Lahko biorazgradljiva hidravlična olja

 

 

 

 

13 01 13*

Druga hidravlična olja

 

 

 

 

13 03 06*

Olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj, ki niso navedena v 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

Neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj

 

 

 

 

13 03 08*

Sintetična olja za izolacijo ali prenos toplote

 

 

 

 

13 03 09*

Lahko biorazgradljiva olja za izolacijo ali prenos toplote

 

 

 

 

13 03 10*

Druga olja za izolacijo ali prenos toplote

 

 

 

 

13 05 06*

Olje iz naprav za ločevanje olja in vode

 

 

 

 

20 01 26*

Olja in maščobe, ki niso navedeni v 20 01 25

01.4   

Izrabljeni kemijski katalizatorji

01.41   

Izrabljeni kemijski katalizatorji

0   

Nenevarni

 

 

 

 

16 08 01

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen tistih, ki so navedeni v 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo druge prehodne kovine ali njihove spojine

 

 

 

 

16 08 04

Izrabljeni tekoči katalizatorji iz katalitskega krekiranja (razen tistih, ki so navedeni v 16 08 07)

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 08 02*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine ali njihove spojine

 

 

 

 

16 08 05*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino

 

 

 

 

16 08 06*

Izrabljene tekočine, uporabljene kot katalizatorji

 

 

 

 

16 08 07*

Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

02   

Odpadki iz kemijske priprave

02.1   

Kemijski odpadki, ki niso specificirani

02.11   

Odpadki agrokemičnih izdelkov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 09

Agrokemični odpadki, ki niso navedeni v 02 01 08

1   

Nevarni

 

 

 

 

02 01 08*

Agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

06 13 01*

anorganska sredstva za zaščito rastlin, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi

 

 

 

 

20 01 19*

Pesticidi

02.12   

Neuporabljena zdravila

0   

Nenevarni

 

 

 

 

07 05 14

Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

Zdravila, ki niso navedena v 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

Zdravila, ki niso navedena v 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31

1   

Nevarni

 

 

 

 

07 05 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

18 01 08*

Citotoksična in citostatična zdravila

 

 

 

 

18 02 07*

Citotoksična in citostatična zdravila

 

 

 

 

20 01 31*

Citotoksična in citostatična zdravila

02.13   

Odpadki barv, lakov, tiskarskih barv in lepil

0   

Nenevarni

 

 

 

 

04 02 17

Barvila in pigmenti, ki niso navedeni v 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

Vodni mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

Vodne suspenzije barv ali lakov, ki niso navedene v 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

Odpadni praškasti premazi

 

 

 

 

08 03 07

Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

 

 

 

 

08 03 08

Vodne odpadne raztopine, ki vsebuje tiskarske barve

 

 

 

 

08 03 13

Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene v 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene v 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

Vodni mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

Vodne odpadne raztopine lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

1   

Nevarni

 

 

 

 

04 02 16*

Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

08 01 11*

Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 01 13*

Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 01 15*

Vodni mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 01 17*

Odpadki od odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 01 19*

Vodne suspenzije barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 03 12*

Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

08 03 14*

Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

08 03 17*

Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

08 04 09*

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 04 11*

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 04 13*

Vodni mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

08 04 15*

Vodne odpadne raztopine lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

 

 

 

 

20 01 27*

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

02.14   

Drugi odpadki iz kemijske priprave

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 07 03

Odpadki iz kemijske obdelave

 

 

 

 

03 02 99

Druga sredstva za zaščito lesa

 

 

 

 

04 01 09

Odpadki iz dodelave krzna in usnja

 

 

 

 

04 02 15

Odpadki iz plemenitenja in dodelave, ki niso navedeni v 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

Odpadni aditivi, ki niso navedeni v 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

Odpadki, ki vsebujejo silikone, ki niso navedeni v 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso navedena v 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso navedena v 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

Tekočine proti zamrzovanju, ki niso navedene v 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni v 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

Kemikalije, ki niso navedene v 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

Čistila, ki niso navedena v 20 01 29

1   

Nevarni

 

 

 

 

03 02 01*

Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

 

 

 

 

03 02 02*

Klorirana organska sredstva za zaščito lesa

 

 

 

 

03 02 03*

Organokovinska sredstva za zaščito lesa

 

 

 

 

03 02 04*

Anorganska sredstva za zaščito lesa

 

 

 

 

03 02 05*

Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

04 02 14*

Odpadki iz plemenitenja in dodelave, ki vsebujejo organska topila

 

 

 

 

05 07 01*

Mulji, ki vsebujejo živo srebro

 

 

 

 

06 08 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

 

 

 

 

06 10 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 02 14*

Odpadni aditivi, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 02 16*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

 

 

 

 

07 04 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

08 01 21*

Odpadki sredstev za odstranjevanje barv in lakov

 

 

 

 

08 05 01*

Odpadni izocianati

 

 

 

 

10 09 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 09 15*

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 10 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 10 15*

Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

11 01 16*

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjalnikov

 

 

 

 

11 01 98*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 01 13*

Zavorne tekočine

 

 

 

 

16 01 14*

Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 05 04*

Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 09 03*

Peroksidi, npr. vodikov peroksid

 

 

 

 

16 09 04*

Druge tovrstne oksidativne snovi

 

 

 

 

18 01 06*

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

 

 

 

 

18 02 05*

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

 

 

 

 

20 01 17*

Fotokemikalije

 

 

 

 

20 01 29*

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

02.2   

Neuporabljena razstreliva

02.21   

Odpadna razstreliva in pirotehnični izdelki

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 04 02*

Odpadni ognjemetni izdelki

 

 

 

 

16 04 03*

Drugi odpadni eksplozivi

02.22   

Odpadno strelivo

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 04 01*

Odpadno strelivo

02.3   

Mešani kemijski odpadki

02.31   

Manj mešani kemijski odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

16 05 09

Zavržene kemikalije, ki niso navedene v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 05 06*

Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene ali vsebujejo nevarne snovi, tudi mešanice laboratorijskih kemikalij

 

 

 

 

16 05 07*

Zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene ali vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 05 08*

Zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene ali vsebujejo nevarne snovi

02.33   

Embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi

1   

Nevarni

 

 

 

 

15 01 10*

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

03   

Drugi kemijski odpadki

03.1   

Kemijske usedline in ostanki

03.11   

Katrani in odpadki, ki vsebujejo ogljik

0   

Nenevarni

 

 

 

 

05 01 17

Asfalt

 

 

 

 

06 13 03

Saje

 

 

 

 

10 01 25

Odpadki pri skladiščenju in pripravi goriv v elektrarnah na premog

 

 

 

 

10 03 02

Ostanki izrabljenih anod

 

 

 

 

10 03 18

Odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo ogljike in niso navedeni v 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

Odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo ogljike in niso navedeni v 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

Delci anod

 

 

 

 

11 02 03

Odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektrolizne postopke

 

 

 

 

20 01 41

Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov

1   

Nevarni

 

 

 

 

05 01 07*

Kisli katran

 

 

 

 

05 01 08*

Drugi katrani

 

 

 

 

05 06 01*

Kisli katran

 

 

 

 

05 06 03*

Drugi katrani

 

 

 

 

06 13 05*

Čad

 

 

 

 

10 03 17*

Odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo katran

 

 

 

 

10 08 12*

Odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo katran

 

 

 

 

19 11 02*

Kisli katran

03.12   

Mulji iz emulzij olje/voda

1   

Nevarni

 

 

 

 

05 01 06*

Mulji iz tehnoloških postopkov vzdrževanja naprav

 

 

 

 

13 04 01*

Ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa

 

 

 

 

13 04 02*

Ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih

 

 

 

 

13 04 03*

Ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa

 

 

 

 

13 05 01*

Trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode

 

 

 

 

13 05 02*

Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

 

 

 

 

13 05 03*

Mulji iz lovilcev olj

 

 

 

 

13 05 07*

Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode

 

 

 

 

13 05 08*

Mešanica odpadkov iz naprav za ločevanje olja in vode

 

 

 

 

13 07 01*

Kurilno olje in dizel

 

 

 

 

13 07 02*

Bencin

 

 

 

 

13 07 03*

Druga goriva, tudi mešanice

 

 

 

 

13 08 01*

Mulji ali emulzije iz razsoljevanja

 

 

 

 

13 08 02*

Druge emulzije

 

 

 

 

13 08 99*

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

16 07 09*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 02 07*

Olja in koncentrati iz separatorjev

03.13   

Ostanki kemijskih reakcij

0   

Nenevarni

 

 

 

 

03 03 02

Usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)

 

 

 

 

04 01 04

Strojilna kopel, ki vsebuje krom

 

 

 

 

04 01 05

Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

 

 

 

 

11 01 12

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene v 11 01 11

1   

Nevarni

 

 

 

 

04 01 03*

Odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju (vsebujejo topila, brez tekoče faze)

 

 

 

 

06 07 03*

Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

 

 

 

 

07 01 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 01 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 01 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 02 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 02 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 02 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 03 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 03 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 03 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 04 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 04 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 04 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 05 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 05 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 05 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 06 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 06 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 06 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 07 01*

Vodne pralne raztopine in matične lužnice

 

 

 

 

07 07 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

07 07 08*

Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

 

 

 

 

09 01 13*

Vodne odpadne raztopine, ki nastanejo pri izločevanju srebra na kraju dejavnosti in niso navedene v 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

03.14   

Izrabljeni filtrirni in absorpcijski materiali

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 02 03

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitne obleke, ki niso navedeni v 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

Mulji iz razkarbonatenja

 

 

 

 

19 09 04

Izrabljeno aktivno olje

 

 

 

 

19 09 05

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjalnikov

 

 

 

 

19 09 06

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjalnikov

1   

Nevarni

 

 

 

 

05 01 15*

Izrabljene filtrirne zemlje

 

 

 

 

06 07 02*

Aktivno oglje iz pridobivanja klora

 

 

 

 

06 13 02*

Izrabljeno aktivno olje (razen 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 01 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 02 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 02 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 03 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 03 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 04 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 04 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 05 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 05 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 06 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 06 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 07 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

07 07 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

 

 

 

 

11 01 15*

Mulji in izcedne vode, ki nastanejo pri uporabi membran ali ionskih izmenjevalnikov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

15 02 02*

Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi filtri za olje, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitne obleke, onesnaženi z nevarnimi snovmi

 

 

 

 

19 01 10*

Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov

 

 

 

 

19 08 06*

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjalnikov

 

 

 

 

19 08 07*

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjalnikov

 

 

 

 

19 08 08*

Odpadki iz membranskih sistemov čiščenja, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 11 01*

Izrabljene filtrirne zemlje

03.2   

Mulji iz industrijskih odplak

03.21   

Mulji iz industrijskih postopkov in čiščenja odpadnih vod

0   

Nenevarni

 

 

 

 

03 03 05

Mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja (deinking)

 

 

 

 

03 03 10

Mulji, ki vsebujejo vlakna, polnila in premaze, ter odpadna vlakna pri mehanski separaciji

 

 

 

 

04 01 06

Mulji, zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo krom

 

 

 

 

04 01 07

Mulji, zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ne vsebujejo kroma

 

 

 

 

04 02 20

Mulji iz čiščenja odpadne vode, ki niso navedeni v 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

Odpadki iz hladilnih kolon

 

 

 

 

05 06 04

Odpadki iz hladilnih kolon

 

 

 

 

06 05 03

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni v 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni v 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

Odpadki pri obdelavi hladilne vode

 

 

 

 

10 02 12

Drugi odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

Drugi mulji in filtrske pogače

 

 

 

 

10 03 28

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso navedeni v 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso navedeni v 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso navedeni v 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso navedeni v 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso navedeni v 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih voda na kraju nastanka in niso navedeni v 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

Mulji, ki nastanejo pri čiščenju odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

11 01 10

Mulji in filtrski kolači, ki niso navedeni v 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

Strojni mulji, ki niso navedeni v 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

Vodne odpadne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

Vodni koncentrati, ki niso navedeni v 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

Mulji iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni v 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

Mulji iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni v 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

Mulji, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in niso navedeni v 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

Mulji, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in niso navedeni v 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in niso navedeni v 19 13 07

1   

Nevarni

 

 

 

 

04 02 19*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

05 01 09*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

06 05 02*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 01 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 02 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 03 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 04 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 05 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 06 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

07 07 11*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 01 20*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 01 22*

Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 11 19*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih voda na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

11 01 09*

Mulji in filtrski kolači, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

11 02 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

12 01 14*

Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 10 01*

Vodne odpadne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 10 03*

Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 08 11*

Mulji iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 08 13*

Mulji iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 13 03*

Mulji, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 13 05*

Mulji, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 13 07*

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in vsebujejo nevarne snovi

03.22   

Mulji, ki vsebujejo ogljikovodike

1   

Nevarni

 

 

 

 

01 05 05*

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja

 

 

 

 

10 02 11*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

10 03 27*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

10 04 09*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

10 05 08*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

10 06 09*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

10 07 07*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

10 08 19*

Odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja

 

 

 

 

12 03 01*

Vodne pralne tekočine

 

 

 

 

12 03 02*

Odpadki iz razmaščevanja s paro

 

 

 

 

16 07 08*

Odpadki, ki vsebujejo olje

 

 

 

 

19 08 10*

Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

Odpadne vodne raztopine

03.3   

Mulji in tekoči odpadki pri ravnanju z odpadki

03.31   

Mulji in tekoči odpadki pri ravnanju z odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

19 02 06

Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in niso navedeni v 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

Vodni tekoči odpadki iz priprave vitrificiranih odpadkov

 

 

 

 

19 06 03

Lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

 

 

 

 

19 06 04

Pregnito blato iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

 

 

 

 

19 06 05

Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

 

 

 

 

19 06 06

Tekočine pri anaerobni obdelavi živalskih in rastlinskih odpadkov

 

 

 

 

19 07 03

Izcedne vode iz odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in niso navedeni v 19 11 05

1   

Nevarni

 

 

 

 

19 02 05*

Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 02 08*

Tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 02 11*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 07 02*

Izcedne vode iz odlagališč, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 11 05*

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi

05   

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

05.1   

Infektivni odpadki iz zdravstva

05.11   

Infektivni odpadki iz humanega zdravstva

1   

Nevarni

 

 

 

 

18 01 03*

Odpadki,ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

05.12   

Infektivni odpadki iz veterinarstva

1   

Nevarni

 

 

 

 

18 02 02*

Odpadki,ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

05.2   

Neinfektivni odpadki iz zdravstva

05.21   

Neinfektivni odpadki iz humanega zdravstva

0   

Nenevarni

 

 

 

 

18 01 01

Ostri predmeti (razen 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

Deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja (npr. povoji, mavčne obloge, perilo, oblačila za enkratno uporabo, plenice)

05.22   

Neinfektivni odpadki iz veterinarstva

0   

Nenevarni

 

 

 

 

18 02 01

Ostri predmeti (razen 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja

06   

Kovinski odpadki

06.1   

Kovinski odpadki, železni

06.11   

Železni odpadki in drobci

0   

Nenevarni

 

 

 

 

10 02 10

Sprimki iz mlinov

 

 

 

 

10 12 06

Zavržene forme

 

 

 

 

12 01 01

Opilki in ostružki železa

 

 

 

 

12 01 02

Drugi delci železa

 

 

 

 

16 01 17

Železne kovine

 

 

 

 

17 04 05

Železo in jeklo

 

 

 

 

19 01 02

Železo, izločeno iz ogorkov

 

 

 

 

19 10 01

Odpadki železa in jekla

 

 

 

 

19 12 02

Železne kovine

06.2   

Kovinski odpadki, neželezni

06.23   

Drugi odpadki iz aluminija

0   

Nenevarni

 

 

 

 

17 04 02

Aluminij

06.24   

Odpadki iz bakra

0   

Nenevarni

 

 

 

 

17 04 01

Baker, bron in medenina

06.25   

Odpadki iz svinca

0   

Nenevarni

 

 

 

 

17 04 03

Svinec

06.26   

Drugi kovinski odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

11 05 01

Surovi cink

 

 

 

 

12 01 03

Opilki in ostružki barvnih kovin

 

 

 

 

12 01 04

Drugi delci barvnih kovin

 

 

 

 

16 01 18

Barvne kovine

 

 

 

 

17 04 04

Cink

 

 

 

 

17 04 06

Kositer

 

 

 

 

17 04 11

Kabli, ki niso navedeni v 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

Odpadki barvnih kovin

 

 

 

 

19 12 03

Barvne kovine

06.3   

Kovinski odpadki, mešano železni in neželezni

06.31   

Mešana kovinska embalaža

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 01 04

Kovinska embalaža

06.32   

Drugi mešani kovinski odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 10

Odpadne kovine

 

 

 

 

17 04 07

Mešane kovine

 

 

 

 

20 01 40

Kovine

07   

Nekovinski odpadki

07.1   

Odpadki iz stekla

07.11   

Steklena embalaža

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 01 07

Steklena embalaža

07.12   

Drugi odpadki iz stekla

0   

Nenevarni

 

 

 

 

10 11 12

Odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki ni navedeno v 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

Steklo

 

 

 

 

17 02 02

Steklo

 

 

 

 

19 12 05

Steklo

 

 

 

 

20 01 02

Steklo

1   

Nevarni

 

 

 

 

10 11 11*

Odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine, npr. steklo katodnih cevi

07.2   

Odpadki iz papirja in kartona

07.21   

Odpadna papirna in kartonska embalaža

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 01 01

Papirna in kartonska embalaža

07.23   

Drugi papirni in kartonski odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

19 12 01

Papir in karton

 

 

 

 

20 01 01

Papir in karton

07.3   

Odpadki iz gume

07.31   

Izrabljene avtomobilske gume

0   

Nenevarni

 

 

 

 

16 01 03

Izrabljene avtomobilske gume

07.4   

Odpadki iz plastike

07.41   

Odpadna plastična embalaža

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 01 02

Plastična embalaža

07.42   

Drugi odpadki iz plastike

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 04

Odpadna plastika (razen embalaže)

 

 

 

 

07 02 13

Odpadna plastika

 

 

 

 

12 01 05

Delci plastike

 

 

 

 

16 01 19

Plastika

 

 

 

 

17 02 03

Plastika

 

 

 

 

19 12 04

Plastika in gume

 

 

 

 

20 01 39

Plastika

07.5   

Odpadki iz lesa

07.51   

Lesena embalaža

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 01 03

Lesena embalaža

07.52   

Žagovina in oblanci

0   

Nenevarni

 

 

 

 

03 01 05

Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki niso navedeni v 03 01 04

1   

Nevarni

 

 

 

 

03 01 04*

Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi

07.53   

Drugi odpadki iz lesa

0   

Nenevarni

 

 

 

 

03 01 01

Odpadna skorja (lubje) in pluta

 

 

 

 

03 03 01

Lubje in les

 

 

 

 

17 02 01

Les

 

 

 

 

19 12 07

Les, ki ni naveden v 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

Drug les, ki ni naveden v 20 01 37

1   

Nevarni

 

 

 

 

19 12 06*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

20 01 37*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

07.6   

Odpadki iz tekstila

07.61   

Ponošena oblačila

0   

Nenevarni

 

 

 

 

20 01 10

Oblačila

07.62   

Mešani odpadki iz tekstila

0   

Nenevarni

 

 

 

 

04 02 09

Odpadki iz sestavljenih materialov (impregniran tekstil, elastomeri, plastomeri)

 

 

 

 

04 02 10

Organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek)

 

 

 

 

04 02 21

Odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken

 

 

 

 

04 02 22

Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken

 

 

 

 

15 01 09

Embalaža iz tekstila

 

 

 

 

19 12 08

Tekstilije

 

 

 

 

20 01 11

Tekstilije

07.63   

Odpadki iz usnja

0   

Nenevarni

 

 

 

 

04 01 01

Mezdra in odpadni luženi cepljenec

 

 

 

 

04 01 02

Odpadki pri luženju

 

 

 

 

04 01 08

Odpadno strojeno usnje ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, brusilni prah)

07.7   

Odpadki, ki vsebujejo PCB

07.71   

Olja, ki vsebujejo PCB

1   

Nevarni

 

 

 

 

13 01 01*

Hidravlična olja, ki vsebujejo PCB

 

 

 

 

13 03 01*

Olja za izolacijo ali prenos toplote, ki vsebujejo PCB

07.72   

Oprema, ki vsebuje PCB ali je z njim onesnažena

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 01 09*

Sestavine, ki vsebujejo PCB

 

 

 

 

16 02 09*

Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

 

 

 

 

16 02 10*

Zavržena oprema, ki vsebuje ali je onesnažena s PCB in ni navedena v 16 02 09

07.73   

Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo PCB

1   

Nevarni

 

 

 

 

17 09 02*

Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

08   

Zavržena oprema

08.1   

Zavržena motorna vozila

08.12   

Druga zavržena motorna vozila

0   

Nenevarni

 

 

 

 

16 01 06

Izrabljena motorna vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 01 04*

Izrabljena motorna vozila

08.2   

Zavržena električna in elektronska oprema

08.21   

Zavrženi veliki gospodinjski aparati

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 02 11*

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike

08.23   

Druga zavržena električna in elektronska oprema

0   

Nenevarni

 

 

 

 

09 01 10

Fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

 

 

 

 

09 01 12

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso navedeni v 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35

1   

Nevarni

 

 

 

 

09 01 11*

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so navedene v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23

08.4   

Zavrženi deli strojev in opreme

08.41   

Odpadne baterije in akumulatorji

0   

Nenevarni

 

 

 

 

16 06 04

Alkalne baterije (razen 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

Druge baterije in akumulatorji

 

 

 

 

20 01 34

Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni v 20 01 33

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 06 01*

Svinčeve baterije

 

 

 

 

16 06 02*

Nikelj-kadmijeve baterije

 

 

 

 

16 06 03*

Baterije, ki vsebujejo živo srebro

 

 

 

 

20 01 33*

Baterije in akumulatorji, ki so navedeni v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje

08.43   

Drugi zavrženi deli strojev in opreme

0   

Nenevarni

 

 

 

 

16 01 12

Zavorne obloge, ki niso navedene v 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

Rezervoarji za utekočinjen plin

 

 

 

 

16 01 22

Druge tovrstne sestavine

 

 

 

 

16 02 16

Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene v 16 02 15

1   

Nevarni

 

 

 

 

16 01 07*

Oljni filtri

 

 

 

 

16 01 08*

Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

 

 

 

 

16 01 10*

Eksplozivne sestavine (npr. iz zračnih blazin)

 

 

 

 

16 01 21*

Nevarne sestavine, ki niso navedene v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme

 

 

 

 

20 01 21*

Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

09   

Živalski in rastlinski odpadki

09.1   

Odpadki živalske in mešane hrane

09.11   

Živalski odpadki iz priprave hrane in živilskih izdelkov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 02

Odpadna živalska tkiva

 

 

 

 

02 02 01

Mulji pri pranju in čiščenju

 

 

 

 

02 02 02

Odpadna živalska tkiva

 

 

 

 

02 02 03

Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

 

 

 

 

02 05 01

Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

09.12   

Mešani odpadki iz priprave hrane in živilskih izdelkov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 03 02

Odpadni konzervansi

 

 

 

 

02 06 02

Odpadni konzervansi

 

 

 

 

19 08 09

Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti

 

 

 

 

20 01 08

Organski kuhinjski odpadki

 

 

 

 

20 01 25

Jedilno olje in maščobe

09.2   

Rastlinski odpadki

09.21   

Zeleni odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 07

Odpadki pri izkoriščanju gozdov

 

 

 

 

20 02 01

Odpadki, primerni za kompostiranje

09.22   

Rastlinski odpadki iz priprave hrane in živilskih izdelkov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 01

Mulji pri pranju in čiščenju

 

 

 

 

02 01 03

Odpadna rastlinska tkiva

 

 

 

 

02 03 01

Mulji pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju

 

 

 

 

02 03 03

Odpadki iz ekstrakcij s topili

 

 

 

 

02 03 04

Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

 

 

 

 

02 06 01

Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

 

 

 

 

02 07 01

Odpadki pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin

 

 

 

 

02 07 02

Odpadki pri destilaciji žganih pijač

 

 

 

 

02 07 04

Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

09.3   

Gnojnica in gnoj

09.31   

Gnojnica in gnoj

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 01 06

Živalski iztrebki, urin in gnoj (tudi onesnažena slama) in ločeno zbrane odplake, obdelane zunaj kraja nastanka

10   

Mešani odpadki

10.1   

Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki

10.11   

Odpadki iz gospodinjstev

0   

Nenevarni

 

 

 

 

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

 

 

 

 

20 03 02

Odpadki iz živilskih trgov

 

 

 

 

20 03 07

Kosovni odpadki

 

 

 

 

20 03 99

Drugi tovrstni odpadki

10.12   

Odpadki pri čiščenju cest

0   

Nenevarni

 

 

 

 

20 03 03

Odpadki pri čiščenju cest

10.2   

Mešani in neločeni materiali

10.21   

Mešana embalaža

0   

Nenevarni

 

 

 

 

15 01 05

Sestavljena (kompozitna) embalaža

 

 

 

 

15 01 06

Mešana embalaža

10.22   

Drugi mešani in neločeni materiali

0   

Nenevarni

 

 

 

 

01 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

01 04 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

01 05 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 04 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 05 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 06 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

02 07 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

03 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

03 03 07

Odpadki pri predelavi starega papirja in kartona (rejekt)

 

 

 

 

03 03 08

Odpadki pri sortiranju papirja in kartona, namenjenih za recikliranje

 

 

 

 

03 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

04 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

04 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

05 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

05 06 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

05 07 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 04 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 06 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 07 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 08 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 09 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 10 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 11 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

06 13 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 04 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 05 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 06 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

07 07 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

08 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

08 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

08 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

08 04 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

09 01 07

Filmi in fotografski papir, ki vsebuje srebro ali srebrove spojine

 

 

 

 

09 01 08

Filmi in fotografski papir, ki ne vsebuje srebra ali srebrovih spojin

 

 

 

 

09 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 03 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 04 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 05 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 06 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 07 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 08 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 09 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 10 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 11 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 12 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

10 13 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

11 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

11 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

11 05 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

12 01 13

Odpadki pri varjenju

 

 

 

 

12 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

16 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

16 03 04

Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 01 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 02 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 05 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 06 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 08 01

Ostanki na grabljah in sitih

 

 

 

 

19 08 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 09 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

19 11 99

Drugi tovrstni odpadki

 

 

 

 

20 01 99

Drugi tovrstni odpadki

1   

Nevarni

 

 

 

 

09 01 06*

Odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih odpadkov

 

 

 

 

16 03 03*

Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

16 03 05*

Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

17 04 09*

Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

 

 

 

 

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo olja, premogov katran in druge nevarne snovi

 

 

 

 

18 01 10*

Amalgamski odpadki iz zobozdravstva

10.3   

Ostanki pri ločevanju

10.32   

Drugi ostanki pri ločevanju

0   

Nenevarni

 

 

 

 

19 02 03

Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov

 

 

 

 

19 02 10

Drugi gorljivi odpadki, ki niso navedeni v 19 02 08 in 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

Nekompostirana frakcija komunalnih in njim podobnih odpadkov

 

 

 

 

19 05 02

Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

 

 

 

 

19 05 03

Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

 

 

 

 

19 10 04

Lahka šrederska frakcija, ki ni navedena v 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

Prah in druge frakcije, ki niso navedene v 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)

 

 

 

 

19 12 12

Drugi odpadki (tudi mešanice materialov), ki nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov in niso navedeni v 19 12 11

1   

Nevarni

 

 

 

 

19 02 04*

Pomešani odpadki, v katerih je vsaj en odpadek označen kot nevaren

 

 

 

 

19 02 09*

Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 04 03*

Nevitrificirana trdna faza

 

 

 

 

19 10 03*

Lahka šrederska frakcija, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 10 05*

Prah in druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

19 12 11*

Drugi odpadki (tudi mešanice materialov), ki nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov in vsebujejo nevarne snovi

11   

Navadni mulji

11.1   

Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odpadnih vod

11.11   

Mulji, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih vod

0   

Nenevarni

 

 

 

 

19 08 05

Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda

11.12   

Biorazgradljivi mulji, ki nastanejo pri čiščenju drugih odpadnih vod

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 02 04

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

02 03 05

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

02 04 03

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

02 05 02

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

02 06 03

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

02 07 05

Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

 

 

 

 

03 03 11

Mulji, ki nastajajo pri obdelavi odplak na kraju nastanka in niso navedeni v 03 03 10

11.2   

Mulji, ki nastanejo pri pripravi pitne in tehnološke vode

11.21   

Mulji, ki nastanejo pri pripravi pitne in tehnološke vode

0   

Nenevarni

 

 

 

 

05 01 13

Mulji iz priprave kotlovne vode

 

 

 

 

19 09 02

Mulji iz bistrenja

11.4   

Vsebina greznic

11.41   

Vsebina greznic

0   

Nenevarni

 

 

 

 

20 03 04

Greznični mulj

 

 

 

 

20 03 06

Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda

12   

Mineralni odpadki

12.1   

Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov

12.11   

Odpadki iz betona, opeke in gipsa

0   

Nenevarni

 

 

 

 

17 01 01

Beton

 

 

 

 

17 01 02

Opeka

 

 

 

 

17 01 03

Ploščice, keramika in strešna opeka

 

 

 

 

17 01 07

Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso navedeni v 17 08 01

1   

Nevarni

 

 

 

 

17 01 06*

Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

17 05 07*

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki vsebujejo nevarne snovi

12.12   

Odpadki materiala za prevleko cest, ki vsebuje ogljikovodike

0   

Nenevarni

 

 

 

 

17 03 02

Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01

1   

Nevarni

 

 

 

 

17 03 01*

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

 

 

 

 

17 03 03*

Premogov katran in katranski izdelki

12.13   

Mešani gradbeni odpadki

0   

Nenevarni

 

 

 

 

17 06 04

Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso navedeni v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

1   

Nevarni

 

 

 

 

17 02 04*

Steklo, plastika in les, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi ali vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

17 06 03*

Drugi izolirni materiali, ki jih sestavljajo ali vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

17 09 01*

Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo živo srebro

 

 

 

 

17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi

12.2   

Odpadki iz azbesta

12.21   

Odpadki iz azbesta

1   

Nevarni

 

 

 

 

06 07 01*

Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

 

 

 

 

06 13 04*

Odpadki iz predelave azbesta

 

 

 

 

10 13 09*

Odpadki iz azbestno-cementne proizvodnje, ki vsebujejo azbest

 

 

 

 

15 01 11*

Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (npr. iz azbesta), tudi prazne tlačne posode

 

 

 

 

16 01 11*

Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest

 

 

 

 

16 02 12*

Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

 

 

 

 

17 06 01*

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

 

 

 

 

17 06 05*

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

12.3   

Odpadki mineralov, prisotnih v naravi

12.31   

Odpadki mineralov, prisotnih v naravi

0   

Nenevarni

 

 

 

 

01 01 01

Odpadki pri pridobivanju kovinskih mineralnih surovin

 

 

 

 

01 01 02

Odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin

 

 

 

 

01 03 06

Jalovina, ki ni navedena v 01 03 04 in 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno v 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena v 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

Odpadni peski in gline

 

 

 

 

01 04 10

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

Odpadki pri predelavi kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni v 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

Jalovina in drugi odpadki pri pranju in odbiranju mineralnih surovin, ki niso navedeni v 01 04 07 in 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni v 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja

 

 

 

 

01 05 07

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

Zemljina, ki ostane pri čiščenju in pranju sladkorne pese

 

 

 

 

08 02 02

Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

 

 

 

 

10 11 10

Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki ni navedena v 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

Odpadna zmes pred žganjem

 

 

 

 

10 13 01

Odpadna zmes pred žganjem

 

 

 

 

19 08 02

Odpadki iz peskolovov

 

 

 

 

19 09 01

Trdni odpadki iz primarnih sit in filtrov

 

 

 

 

19 13 02

Trdni odpadki, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in niso navedeni v 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

Drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje

1   

Nevarni

 

 

 

 

01 03 04*

Kisla jalovina pri predelavi kovinskih sulfidov

 

 

 

 

01 03 05*

Druga jalovina, ki vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

01 03 07*

Drugi odpadki pri fizikalni in kemični predelavi kovinskih mineralnih surovin, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

01 04 07*

Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi nekovinskih mineralnih surovin, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

01 05 06*

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 11 09*

Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

19 13 01*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in vsebujejo nevarne snovi

12.4   

Odpadki iz sežiganja

12.41   

Odpadki iz čiščenja dimnih plinov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

10 01 05

Trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin

 

 

 

 

10 01 07

Mulji iz razžvepljanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin

 

 

 

 

10 01 19

Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

Trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

Mulji in filtrske pogače iz obdelave dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

Prah iz odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 07 05

Mulji in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 08 16

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in ni naveden v 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in ni naveden v 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in ni naveden v 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

Mulji in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 12 10

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

Mulji in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 13 13

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso navedeni v 10 13 12

1   

Nevarni

 

 

 

 

10 01 18*

Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 02 07*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 02 13*

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 03 19*

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

10 03 23*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 03 25*

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 04 04*

Prah iz odpadnih plinov

 

 

 

 

10 04 06*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 04 07*

Mulji in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 05 03*

Prah iz odpadnih plinov

 

 

 

 

10 05 05*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 05 06*

Mulji in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 06 03*

Prah iz odpadnih plinov

 

 

 

 

10 06 06*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 06 07*

Mulji in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov

 

 

 

 

10 08 15*

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

10 08 17*

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 09 09*

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

10 10 09*

Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

10 11 15*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 11 17*

Mulji in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 12 09*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 13 12*

Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 14 01*

Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo živo srebro

 

 

 

 

11 05 03*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

12.42   

Žlindra in pepel iz termične obdelave in sežiga

0   

Nenevarni

 

 

 

 

06 09 02

Fosforna žlindra

 

 

 

 

10 01 01

Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu iz 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

 

 

 

 

10 01 03

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

 

 

 

 

10 01 15

Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki niso navedeni v 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

Elektrofiltrski pepel iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki ni naveden v 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

Peski iz kurišč na lebdečo plast

 

 

 

 

10 02 01

Odpadki iz predelave žlindre

 

 

 

 

10 02 02

Nepredelana žlindra

 

 

 

 

10 03 16

Posnemki, ki niso navedeni v 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni v 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki niso navedeni v 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

Žlindra (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 05 04

Drugi delci in prah

 

 

 

 

10 05 11

Žlindra in posnemki, ki niso navedeni v 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

Žlindra (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 06 02

Posnemki (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 06 04

Drugi delci in prah

 

 

 

 

10 07 01

Žlindra (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 07 02

Posnemki (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 07 04

Drugi delci in prah

 

 

 

 

10 08 04

Drugi delci in prah

 

 

 

 

10 08 09

Drugi posnemki

 

 

 

 

10 08 11

Žlindra in posnemki, ki niso navedeni v 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

Žlindra iz peči

 

 

 

 

10 09 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

Žlindra iz peči

 

 

 

 

10 10 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

Drugi delci in prah

 

 

 

 

11 05 02

Cinkov pepel

1   

Nevarni

 

 

 

 

10 01 04*

Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olje

 

 

 

 

10 01 13*

Elektrofiltrski pepel iz sežiga emulzij ogljikovodikov

 

 

 

 

10 01 14*

Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 01 16*

Elektrofiltrski pepel iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki vsebuje nevarne snovi

 

 

 

 

10 03 04*

Žlindra iz primarnega taljenja (beli posnemki)

 

 

 

 

10 03 09*

Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

 

 

 

 

10 03 15*

Posnemki, ki so gorljivi ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah

 

 

 

 

10 03 21*

Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 03 29*

Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 04 01*

Žlindra (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 04 02*

Posnemki (prvo in drugo taljenje)

 

 

 

 

10 04 05*

Drugi delci in prah

 

 

 

 

10 05 10*

Žlindra in posnemki, ki so gorljivi ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah

 

 

 

 

10 08 08*

Posnemki soli pri primarnem in sekundarnem pridobivanju

 

 

 

 

10 08 10*

Žlindra in posnemki, ki so gorljivi ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah

 

 

 

 

10 09 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

 

 

 

 

10 10 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

12.5   

Odpadki različnih mineralov

12.51   

Odpadki umetnih mineralov

0   

Nenevarni

 

 

 

 

02 04 02

Onesnaženi kalcijev karbonat (saturacijski mulj)

 

 

 

 

06 09 04