ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.213.slv

Uradni list

Evropske unije

L 213

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
13. avgust 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 724/2010 z dne 12. avgusta 2010 o podrobnih pravilih za izvajanje zaprtij v realnem času za nekatere vrste ribolova v Severnem morju in Skagerraku

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 725/2010 z dne 12. avgusta 2010 o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2009 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2010

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov

29

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 727/2010 z dne 6. avgusta 2010 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

31

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 728/2010 z dne 12. avgusta 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

33

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 729/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

35

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/52/EU z dne 11. avgusta 2010 o spremembi Direktive Sveta 76/763/EGS glede potniških sedežev za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih ter Direktive 2009/144/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih zaradi prilagoditve njihovih tehničnih določb ( 1 )

37

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/452/SZVP z dne 12. avgusta 2010 o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

43

 

 

2010/453/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 3. avgusta 2010 o oblikovanju smernic glede pogojev za inšpekcijske preglede in nadzorne ukrepe ter glede usposabljanja in izobraževanja uradnikov na področju človeških tkiv in celic v skladu z Direktivo 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5278)  ( 1 )

48

 

 

2010/454/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2010 o določitvi presežnih zalog kmetijskih proizvodov razen sladkorja in o finančnih posledicah njihove odprave v zvezi s pristopom Bolgarije in Romunije (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5524)

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 724/2010

z dne 12. avgusta 2010

o podrobnih pravilih za izvajanje zaprtij v realnem času za nekatere vrste ribolova v Severnem morju in Skagerraku

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 51(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členih 51, 52 in 53 Uredbe (ES) št. 1224/2009 so določeni pravila in postopki glede sprejetja zaprtij v realnem času s strani držav članic. V skladu z navedenimi določbami države članice začasno zaprejo ribolov na določenem območju, kadar je dosežena sprožitvena raven ulova določene vrste ali skupine vrst.

(2)

V dogovorjenem zapisniku sklepov med Evropsko unijo in Norveško z dne 3. julija 2009 so določeni postopki in metodologija vzorčenja za sprejetje zaprtij v realnem času v Severnem morju in Skagerraku. Navedene določbe so bile prenesene v pravo Unije z Uredbo Sveta (ES) št. 753/2009 (2) o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 43/2009 (3), ki določa ribolovne možnosti za leto 2009 in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib.

(3)

Navedene določbe iz Uredbe (ES) št. 43/2009 so veljale za trsko, vahnjo, saja in mola, ki se lovijo s katerim koli ribolovnim orodjem, razen s pelagičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, visečimi mrežami, vrvicami s svetlečimi vabami za ribolov sleda, skuše in šura ter z vršami in strgačami za pokrovače in zabodnimi mrežami. Poleg tega so med drugim opredelile tudi obveznosti obalnih držav članic glede odločitev o zaprtjih v realnem času in informacij, ki jih je treba sporočiti drugim zadevnim državam članicam in/ali tretjim državam ter Komisiji.

(4)

Ker so se zadevne določbe s 1. januarjem 2010 prenehale uporabljati, je treba določiti prenos dogovorjenega zapisnika v obliki podrobnih pravil za izvajanje členov 51, 52 in 53 Uredbe (ES) št. 1224/2009 v Severnem morju in Skagerraku.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določena podrobna pravila za izvajanje zaprtij nekaterih vrst ribolova v Severnem morju in Skagerraku v realnem času v skladu s členi 51, 52 in 53 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za trsko, vahnjo, saja in mola, ki se lovijo v Severnem morju in Skagerraku s katerim koli ribolovnim orodjem, razen:

(a)

s pelagičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, visečimi mrežami, vrvicami s svetlečimi vabami za ribolov sleda, skuše in šura;

(b)

z vršami;

(c)

s strgačami za pokrovače;

(d)

z zabodnimi mrežami.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

cone ICES (Mednarodnega sveta za raziskovanje morja) pomeni cone, kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 3880/91 (4);

(b)

„Skagerrak“ pomeni območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c)

„Severno morje“ pomeni cono ICES IV;

(d)

„izvlek“ pomeni dejanje med polaganjem mreže in njenim dvigom na krov.

Člen 4

Sprožitvena raven ulova

1.   Raven ulova, ki sproži zaprtja ribolova v realnem času, iz člena 51 Uredbe (ES) št. 1224/2009 je 15 % teže nedoraslih organizmov glede na skupno količino vseh štirih vrst iz člena 2 v izvleku.

2.   Če pa količina trske v vzorcu preseže 75 % skupne količine vseh štirih vrst v izvleku, je sprožitvena raven ulova 10 % teže nedoraslih organizmov glede na skupno količino vseh štirih vrst v izvleku.

Člen 5

Opredelitev nedoraslih organizmov

V tej uredbi „nedorasli organizmi“ pomeni:

vrste trske, manjše od 35 cm,

vrste vahnje, manjše od 30 cm,

vrste saja, manjše od 35 cm,

vrste mola, manjše od 27 cm.

Člen 6

Izračun ravni ulova nedoraslih organizmov

1.   Za izračun ravni ulova nedoraslih organizmov v skladu s členom 51(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 obalna država članica in/ali država članica, ki sodeluje v skupni operaciji na podlagi načrta skupne uporabe, opredeli območja, na katerih obstaja tveganje, da se doseže sprožitvena raven.

2.   Obalna država članica in/ali država članica, ki sodeluje v skupni operaciji na podlagi načrta skupne uporabe, izvaja na območjih, opredeljenih v skladu z odstavkom 1, inšpekcijske preglede, da bi ocenila, ali odstotek nedoraslih organizmov dosega sprožitveno raven, med drugim tudi z načrti skupne uporabe.

3.   Pri izvajanju inšpekcijskih pregledov iz odstavka 2 obalna država članica in/ali država članica, ki sodeluje v skupni operaciji na podlagi načrta skupne uporabe:

(a)

vzame in analizira vzorce trske, vahnje, saja in mola iz izvleka v skladu z določbami iz Priloge I;

(b)

vsak vzorec dokumentira, tako da pripravi poročilo o vzorčenju, kot je določeno v Prilogi II, in ga pošlje obalni državi.

4.   Države članice lahko povabijo druge države, ki izvajajo inšpekcijske preglede na zadevnem območju, naj v njihovem imenu opravijo vzorčenje.

5.   Zadevna obalna država članica na svoji spletni strani nemudoma objavi mesto, na katerem je bil vzet vzorec iz odstavka 3(a), čas odvzema vzorca in količino nedoraslih organizmov kot odstotek skupnega ulova trske, vahnje, saje ali mola (po teži). Odstotek se objavi za posamezno vrsto in za vse štiri vrste skupaj.

Člen 7

Zaprtje ribolova

1.   Kadar odstotek nedoraslih organizmov v vzorcu iz člena 6(3)(a) doseže sprožitveno raven, zadevna obalna država članica prepove ribolov na zadevnem območju s katerim koli ribolovnim orodjem, razen:

(a)

s pelagičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, visečimi mrežami, vrvicami s svetlečimi vabami za ribolov sleda, skuše in šura;

(b)

z vršami;

(c)

s strgačami za pokrovače ter

(d)

z zabodnimi mrežami,

v skladu s členom 53 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Območje, ki se zapre v skladu z odstavkom 1, se opredeli na podlagi naslednjih meril:

(a)

območje ima 4, 5 ali 6 skupnih točk;

(b)

središče ribolovne ali ribolovnih dejavnosti z vzorci nad sprožitveno ravnjo je enako središču zaprtega območja;

(c)

če se območje zapre na podlagi enega vzorca in leži zunaj voda do 12 milj od osnovnih črt obalne države članice, meri to zaprto območje 50 kvadratnih milj.

3.   Zaprtje v realnem času iz odstavka 1:

(a)

začne veljati 12 ur po odločitvi zadevne države članice in

(b)

se uporablja 21 dni, potem pa samodejno preneha veljati ob polnoči (UTC).

4.   Če območje, ki se zapre, vključuje cone pod jurisdikcijo ali suverenostjo sosednjih tretjih držav, zadevna obalna država članica nemudoma obvesti navedene tretje države.

Člen 8

Informacije

1.   Za namene člena 53(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 obalna država članica na svoji spletni strani nemudoma objavi podrobnosti glede zaprtja v realnem času, za katero se je odločila v skladu s členom 7, in o zaprtju v realnem času obvesti:

(a)

plovila v bližini območja, kolikor je to mogoče;

(b)

Komisijo;

(c)

centre za spremljanje ribištva (FMC) iz člena 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 (5) ter

(d)

druge države članice in tretje države, katerih ribiška plovila lahko na zadevnem območju opravljajo ribolov.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovi centri za spremljanje ribištva obvestijo plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in jih zadeva zaprtje v realnem času.

3.   Za namene člena 53(6) Uredbe (ES) št. 1224/2009 zadevna obalna država članica Komisiji na zahtevo predloži podrobna poročila o vzorčenju in utemeljitev zaprtja v realnem času, za katero se je odločila v skladu s členom 7.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 214, 19.8.2009, str. 1.

(3)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.

(4)  UL L 365, 31.12.1991, str. 1.

(5)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.


PRILOGA I

Metodologija vzorčenja

Vzorci se vzamejo in izmerijo v skladu z naslednjimi določbami:

1.

Kadar je mogoče, se vzorci vzamejo in izmerijo v tesnem sodelovanju s kapitanom ribiškega plovila in njegovo posadko. Kapitan ribiškega plovila in njegova posadka se spodbujata k sodelovanju v postopku. Poleg tega se tudi spodbujata, da sporočita vse informacije, ki bi lahko bile pomembne za omejitev zaprtega območja.

2.

Oceni se skupni ulov v izvleku.

3.

Vzorec se vzame, če se oceni, da je v izvleku najmanj 300 kg trske, vahnje, saja in mola.

(a)

Najmanjša velikost vzorca je 200 kg trske, vahnje, saja in mola.

(b)

Vzorec je treba vzeti tako, da odraža sestavo ulova glede na štiri vrste.

(c)

Vzorec se po potrebi glede na količino ulova vzame na začetku ulova, med njim in na koncu ulova.

4.

Količina nedoraslih organizmov se izračuna kot odstotek po vrsti in za vse štiri vrste skupaj.

5.

Poročilo o vzorčenju se natančno izpolni takoj po izmeritvi vzorca. Nato se pošlje obalni državi.


PRILOGA II

Image


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 725/2010

z dne 12. avgusta 2010

o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2009 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (1) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko država članica pred 31. oktobrom leta, za katero ji je bila dodeljena ribolovna kvota, od Komisije zahteva, da zadrži največ 10 % te kvote za prenos v naslednje leto. Komisija doda zadržano količino ustrezni kvoti.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (2), Uredba Sveta (ES) št. 1322/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Baltskem morju (3), Uredba Sveta (ES) št. 1139/2008 z dne 10. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Črnem morju (4) in Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (5), določajo kvote za nekatere staleže za leto 2009 in določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi iz Uredbe (ES) št. 847/96.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 1359/2008, Uredba Sveta (ES) št. 1226/2009 z dne 20. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Baltskem morju (6), Uredba Sveta (ES) št. 1287/2009 z dne 27. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju (7) ter Uredba Sveta (EU) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (8), določajo kvote za nekatere staleže za leto 2010.

(4)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2009 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2009 zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami, določenimi v navedeni uredbi, se zadržane količine dodajo kvoti za leto 2010.

(5)

Ukrepi, predpisani s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote za leto 2010, določene v uredbah (ES) št. 1359/2008, (ES) št. 1226/2009, (ES) št. 1287/2009, in (EU) št. 53/2010 so povečane v skladu s Prilogo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(2)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 345, 23.12.2008, str. 1.

(4)  UL L 308, 19.11.2008, str. 3.

(5)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.

(6)  UL L 330, 16.12.2009, str. 1.

(7)  UL L 347, 24.12.2009, str. 1.

(8)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.


PRILOGA

PRENOSI V KVOTE ZA LETO 2010

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Ime območja v letu 2009

Končna kvota 2009

Ulov 2009

PP ulov 2009

% končne kvote

Prenesena količina

Začetna kvota 2010

Nova kvota 2010

Nova koda 2010

BEL

ANF/07.

morska spaka

VII

2 405

437,8

87,3

21,8

240,50

2 984

3 225

 

BEL

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa,b,d,e

94

24,5

 

26,1

9,40

0

9

 

BEL

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode ES con IIa in IV

401

66,5

 

16,6

40,10

401

441

 

BEL

COD/07A.

trska

VIIa

34

16,9

 

49,7

3,40

9

12

 

BEL

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

138

45,6

 

33,0

13,80

167

181

 

BEL

COD/07D.

trska

VIId

101

65,6

 

65,0

10,10

47

57

 

BEL

DGS/15X14

trnež

Vode ES con V, VI, VII, VIII

43

11,7

 

27,2

4,30

0

4

 

BEL

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII, XIV

13

0,0

 

0,0

1,30

11

12

 

BEL

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X

159

86,6

 

54,5

15,90

129

145

 

BEL

HAD/07A.

vahnja

VIIa

33

6,3

 

19,1

3,30

23

26

 

BEL

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

35

26,2

 

74,9

3,50

28

32

 

BEL

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

217

6,2

 

2,9

21,70

284

306

 

BEL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa,b,d,e

10

3,6

 

36,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

krilati rombi

VII

543

179,8

 

33,1

54,30

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa,b,d,e

6

2,0

 

33,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

19

12,9

 

67,9

1,90

16

18

 

BEL

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

47

18,6

 

39,6

4,70

29

34

 

BEL

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

1 045

278,3

 

26,6

104,50

1 291

1 396

 

BEL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

400

180,8

 

45,2

40,00

42

82

 

BEL

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 090

963,1

 

88,4

109,00

699

808

 

BEL

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

216

207,5

 

96,1

8,50

67

76

 

BEL

SOL/07A.

morski list

VIIa

381

241,0

 

63,3

38,10

186

224

 

BEL

SOL/07D.

morski list

VIId

1 651

1 321,6

 

80,0

165,10

1 136

1 301

 

BEL

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

1 396

1 323,0

 

94,8

73,00

1 171

1 244

 

BEL

SOL/07E.

morski list

VIIe

18

16,6

 

92,2

1,40

22

23

 

BEL

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

686

463,2

 

67,5

68,60

621

690

 

BEL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

51

8,5

 

16,7

5,10

41

46

 

BEL

SOL/8AB

morski list

VIIIa in b

366

199,8

 

54,6

36,60

60

97

 

BEL

SRX/2AC4-C

Raže

vode ES con IIa in IV

352

325,3

 

92,4

26,70

235

262

 

BEL

WHG/7X7A

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh and VIIk

163

139,4

 

85,5

16,30

133

149

 

DNK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode ES con IIa in IV

884

274,9

 

31,1

88,40

884

972

 

DNK

ARU/3/4.

velika srebrenka

vode ES con III in IV

1 180

0,0

 

0,0

118,00

1 134

1 252

 

DNK

BLI/03-

Modri leng

III (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

6

0,2

 

3,3

0,60

4

5

 

DNK

COD/03AS.

trska

Kattegat

359

129,4

 

36,0

35,90

234

270

 

DNK

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

32

19,7

 

61,6

3,20

0

3

 

DNK

HAD/2AC4.

vahnja

IV in vode ES con IIa

1 612

552,5

 

34,3

161,20

1 376

1 537

 

DNK

HKE/2AC4-C

oslič

IIa, IV (vode ES)

1 164

453,3

 

38,9

116,40

1 119

1 235

 

DNK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

1 590

630,6

 

39,7

159,00

1 531

1 690

 

DNK

JAX/578/14

šuri

VI, VII ter VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

11 048

439,3

 

4,0

1 104,80

15 691

16 796

JAX/2A-14

DNK

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

310

47,1

 

15,2

31,00

243

274

 

DNK

LIN/05.

leng

vode ES in mednarodne vode cone V

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DNK

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

11

0,0

 

0,0

1,10

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

1 451

479,7

 

33,1

145,10

1 291

1 436

 

DNK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

4 196

3 588,8

 

85,5

419,60

3 800

4 220

 

DNK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode ES con IIa in IV

3 950

6,6

 

0,2

395,00

3 145

3 540

 

DNK

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

524

474,0

 

90,5

50,00

535

585

 

DNK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

807

572,4

 

70,9

80,70

588

669

 

DNK

SRX/2AC4-C

Raže

vode ES con IIa in IV

11

1,5

 

13,6

1,10

9

10

 

DNK

USK/03-C.

morski menek

vode ES cone III

15

0,7

 

4,7

1,50

12

14

 

DNK

USK/04-C.

morski menek

vode ES cone IV

68

0,5

 

0,7

6,80

53

60

 

DNK

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

2 044

167,3

17,6

9,0

204,40

10 128

10 332

 

DEU

ANF/07.

morska spaka

VII

320

143,3

 

44,8

32,00

333

365

 

DEU

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode ES con IIa in IV

407

195,9

 

48,1

40,70

432

473

 

DEU

ANF/561214

morska spaka

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

211

194,2

 

92,0

16,80

228

245

 

DEU

ARU/1/2.

Velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con I in II

31

0,0

 

0,0

3,10

30

33

 

DEU

ARU/3/4.

Velika srebrenka

vode ES con III in IV

12

0,0

 

0,0

1,20

11

12

 

DEU

ARU/567.

Velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

405

30,3

 

7,5

40,50

389

430

 

DEU

BLI/245-

Modri leng

II, IV, V (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII, XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

32

0,0

 

0,0

3,20

29

32

 

DEU

COD/03AS.

trska

IIIa, Kattegat

7

0,6

 

8,6

0,70

5

6

 

DEU

DGS/15X14

trnež

vode ES ter mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

0

2

 

DEU

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

6

0,6

 

10,0

0,60

0

1

 

DEU

DWS/56789-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v območjih ICES V, VI, VII, VIII, IX

20

0,0

 

0,0

2,00

0

2

 

DEU

GFB/1234-

tabinje

I, II, III, IV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

9

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

tabinje

V, VI ,iVII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode ES con IIa in IV ter vode ES in mednarodne vode v coni VI

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DEU

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode ES cone IIa

690

647,4

 

93,8

42,60

876

919

 

DEU

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES in mednarodne vode con ICES VIb, XII in XIV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HAD/6B1214

vahnja

vode ES in mednarodne vode con ICES VIb, XII in XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

13

15

 

DEU

HER/7G-K.

atlantski sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

148

135,0

 

91,2

13,00

113

126

 

DEU

HER/5B6ANB

atlantski sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

28

27,0

 

96,4

1,00

2 656

2 657

 

DEU

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

134

80,5

 

60,1

13,40

128

141

 

DEU

JAX/578/14

šur

VI, VII ter VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

19 920

15 144,7

 

76,0

1 992,00

12 243

14 235

JAX/2A-14

DEU

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

201

16,7

 

8,3

20,10

150

170

 

DEU

LIN/05.

leng

vode ES in mednarodne vode cone V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

162

11,7

 

7,2

16,20

107

123

 

DEU

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

641

412,0

 

64,3

64,10

19

83

 

DEU

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

22

18,1

 

82,3

2,20

11

13

 

DEU

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah Vb, VI in VIII

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

RNG/8X14-

okroglonosi repak

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con VIII, IX, X, XII, XIV.

34

0,0

 

0,0

3,40

34

37

 

DEU

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

561

552,7

 

98,5

8,30

937

945

 

DEU

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

44

26,5

 

60,2

4,40

34

38

 

DEU

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22-32

26 950

22 301,9

 

82,8

2 695,00

23 745

26 440

 

DEU

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

5 582

5 023,5

 

90,0

558,20

3 938

4 496

 

DEU

USK/03-C.

morski menek

vode ES cone III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

DEU

USK/04-C.

morski menek

vode ES cone IV

21

0,1

 

0,5

2,10

16

18

 

ESP

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

61

58,8

 

96,4

2,20

74

76

 

ESP

ANE/9/3411

sardon

IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

4 209

2 652,8

 

63,0

420,90

3 826

4 247

 

ESP

ANF/07.

morska spaka

VII

2 635

2 106,3

 

79,9

263,50

1 186

1 450

 

ESP

ANF/561214

morska spaka

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

264

242,2

 

91,7

21,80

214

236

 

ESP

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa,b,d,e

1 243

666,0

 

53,6

124,30

1 387

1 511

 

ESP

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

1 393

1 390,1

 

99,8

2,90

1 247

1 250

 

ESP

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII, XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

253

176,5

 

69,8

25,30

145

170

 

ESP

DGS/15X14

trnež

vode ES in mednarodne vode con I, V, VIII, XII in XIV

48

41,7

 

86,9

4,80

0

5

 

ESP

DWS/12-

globokomorski morski psi

XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

21

9,6

 

45,7

2,10

0

2

 

ESP

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

117

116,3

 

99,4

0,70

0

1

 

ESP

GFB/567-

tabinje

V, VI ,iVII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

648

639,0

 

98,6

9,00

588

597

 

ESP

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

23

21,0

 

91,3

2,00

0

2

 

ESP

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

11 209

10 169,9

 

90,7

1 039,10

9 109

10 148

 

ESP

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa,b,d,e

7 497

5 208,7

1 710

92,3

578,30

6 341

6 919

 

ESP

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

5 111

5 100,8

 

99,8

10,20

5 952

5 962

 

ESP

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIa,b,d,e; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

3 930

3 316,5

 

84,4

393,00

16 699

17 092

JAX/2A-14

ESP

JAX/8C9.

šur

VIIIc in IX

31 710

31 667,1

 

99,9

42,90

22 676

22 708

JAX/08c.

8 057

8 068

JAX/09.

ESP

LEZ/07.

krilati rombi

VII

6 039

4 505,4

 

74,6

603,90

5 490

6 094

 

ESP

LEZ/561214

krilati rombi

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

298

158,2

 

53,1

29,80

350

380

 

ESP

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa,b,d,e

1 301

481,6

 

37,0

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

1 300

949,5

 

73,0

130,00

1 188

1 318

 

ESP

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 266

1 471,2

 

45,0

326,60

2 156

2 483

 

ESP

NEP/07.

škamp

VII

1 628

551,7

 

33,9

162,80

1 346

1 509

 

ESP

NEP/08C.

škamp

VIIIc

99

33,1

 

33,4

9,90

97

107

 

ESP

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

42

0,1

 

0,2

4,20

33

37

 

ESP

NEP/8ABDE

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

47

1,6

 

3,4

4,70

234

239

 

ESP

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

105

92,4

 

88,0

10,50

84

95

 

ESP

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, X, XII in XIV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

4 812

2 672,5

 

55,5

481,20

3 734

4 215

 

ESP

SBR/09-

okati ribon

IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

816

63,9

 

7,8

81,60

614

696

 

ESP

SBR/10-

okati ribon

X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

SBR/678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

161

107,8

 

67,0

16,10

172

188

 

ESP

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

86

84,8

 

98,6

1,20

8 586

8 587

 

ESP

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

15 129

15 097,9

 

99,8

31,10

11 096

11 127

 

FRA

ANF/07.

morska spaka

VII

17 128

9 569,1

 

55,9

1 712,80

19 149

20 862

 

FRA

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

7 459

4 755,6

 

63,8

745,90

7 721

8 467

 

FRA

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode ES con IIa in IV

68

21,2

 

31,2

6,80

82

89

 

FRA

ANF/561214

morska spaka

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

2 379

2 289,3

 

96,2

89,70

2 462

2 552

 

FRA

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

32

27,0

 

84,4

3,20

1

4

 

FRA

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con I in II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

ARU/3/4.

velika srebrenka

vode ES con III in IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

FRA

ARU/567.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

9

0,5

 

5,6

0,90

8

9

 

FRA

BLI/67-

modri leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII

1 946

1 721,3

 

88,5

194,60

1 309

1 504

 

FRA

COD/07A.

trska

VIIa

14

0,8

 

5,7

1,40

25

26

 

FRA

COD/561214

trska

VI; vode ES cone Vb ter vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

62

54,0

 

87,1

6,20

13

14

COD/561214 (VIb;vode EU in mednarodne vode vode Vb vzhodno od 12° 00′ W ter vode con XII, XIV)

38

43

COD/5B6A-C

FRA

COD/7XAD34

trska

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX in X vode ES cone CECAF 34.1.1

2 819

1 882,4

 

66,8

281,90

2 735

3 017

 

FRA

COD/07D.

trska

VIId

1 402

1 309,0

 

93,4

93,00

1 641

1 734

 

FRA

DGS/15X14

trnež

vode ES ter mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

430

368,2

 

85,6

43,00

0

43

 

FRA

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

39

0,4

 

1,0

3,90

0

4

 

FRA

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode ES con IIa in IV ter vode ES in mednarodne vode v coni VI

146

103,3

 

70,8

14,60

49

64

 

FRA

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode ES cone IIa

1 619

125,8

 

7,8

161,90

1 526

1 688

 

FRA

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

221

124,3

 

56,2

22,10

147

169

 

FRA

HAD/6B1214

vahnja

vode ES in mednarodne vode con ICES VIb, XII in XIV

727

1,7

 

0,2

72,70

551

624

 

FRA

HAD/07A.

vahnja

VIIa

103

3,7

 

3,6

10,30

103

113

 

FRA

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

7 489

6 229,6

 

83,2

748,90

7 719

8 468

 

FRA

HER/1/2.

atlantski sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

1 581

0,0

 

0,0

158,10

1 427

1 585

 

FRA

HER/5B6ANB

atlantski sled

Vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

1 035

1 034,5

 

100,0

0,50

503

504

 

FRA

HER/7G-K.

atlantski sled

VIIg, VIIh, VIIj , VIIk

374

360,9

 

96,5

13,10

627

640

 

FRA

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

686

566,8

 

82,6

68,60

248

317

 

FRA

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

11 835

9 138,0

 

77,2

1 183,50

14 067

15 251

 

FRA

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

13 968

6 082,6

 

43,5

1 396,80

14 241

15 638

 

FRA

JAX/578/14

šur

VI, VII ter VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb ter

mednarodne vode con XII in XIV

16 565

11 194,3

 

67,6

1 656,50

6 301

7 958

JAX/2A-14

FRA

JAX/8C9.

šur

VIIIc in IX

437

58,8

 

13,5

43,70

393

437

JAX/08c.

0

0

JAX/09.

FRA

LEZ/07.

krilati rombi

VII

7 329

2 191,0

 

29,9

732,90

6 663

7 396

 

FRA

LEZ/561214

krilati rombi

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

1 130

165,0

 

14,6

113,00

1 364

1 477

 

FRA

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 054

767,4

 

72,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

60

11,8

 

19,7

6,00

59

65

 

FRA

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

250

125,3

 

50,1

25,00

135

160

 

FRA

LIN/05.

leng

vode ES in mednarodne vode cone V

7

2,6

 

37,1

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

11

2,2

 

20,0

1,10

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 603

1 535,4

 

42,6

360,30

2 299

2 659

 

FRA

NEP/07.

škamp

VII

6 668

2 046,0

 

30,7

666,80

5 455

6 122

 

FRA

NEP/08C.

škamp

VIIIc

27

7,6

 

28,1

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

42

0,1

 

0,2

4,20

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

171

0,2

 

0,1

17,10

130

147

 

FRA

NEP/8ABDE

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

4 529

2 641,6

 

58,3

452,90

3 665

4 118

 

FRA

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

18

0,4

 

2,2

1,80

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

morska plošča

VIIb in VIIc

21

6,7

 

31,9

2,10

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

morska plošča

VII d in VII e

2 149

1 422,6

 

66,2

214,90

2 332

2 547

 

FRA

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

132

130,4

 

98,8

1,60

120

122

 

FRA

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

50

38,5

 

77,0

5,00

14

19

 

FRA

SOL/07D.

morski list

VIId

3 232

1 807,6

 

55,9

323,20

2 272

2 595

 

FRA

SOL/07E.

morski list

VIIe

255

222,6

 

87,3

25,50

233

259

 

FRA

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

919

803,8

 

87,5

91,90

234

326

 

FRA

SOL/7BC.

morski list

VIIb in VIIc

9

6,4

 

71,1

0,90

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

72

57,9

 

80,4

7,20

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

104

68,1

 

65,5

10,40

83

93

 

FRA

SOL/8AB

morski list

VIIIa in b

4 448

3 215,3

 

72,3

444,80

4 426

4 871

 

FRA

SRX/2AC4-C

Raže

vode ES con IIa in IV

108

60,8

 

56,3

10,80

37

48

 

FRA

USK/1214EI

morski menek

vode ES in mednarodne vode con I, II in XIV

8

0,8

 

10,0

0,80

6

7

 

FRA

USK/04-C.

morski menek

vode ES cone IV

48

3,7

 

7,7

4,80

37

42

 

FRA

USK/567EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

299

297,8

 

99,6

1,20

172

173

 

FRA

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

12 407

10 882,7

 

87,7

1 240,70

7 048

8 289

 

FRA

WHG/07A.

mol

VIIa

8

1,3

 

16,3

0,80

5

6

 

FRA

WHG/561214

mol

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

76

0,5

 

0,7

7,60

53

61

 

FRA

WHG/7X7A.

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh in VIIk

10 379

8 839,2

 

85,2

1 037,90

8 180

9 218

 

FRA

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

23

18,0

 

78,3

2,30

20

22

 

FRA

BSF/1234-

črni morski meč

I, II, III in IV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5

1,6

 

32,0

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII in XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

2 537

2 444,2

 

96,3

92,80

2 036

2 129

 

FRA

BSF/8910-

črni morski meč

VIII, IX in X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

37

36,3

 

98,1

0,70

26

27

 

FRA

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

643

498,7

 

77,6

64,30

0

64

 

FRA

DWS/12-

globokomorski morski psi

XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

7

0,0

 

0,0

0,70

0

1

 

FRA

GFB/1234-

tabinje

I, II, III, IV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

1,3

 

13,0

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

tabinje

V, VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

815

458,0

 

56,2

81,50

356

438

 

FRA

GFB/89-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah VIII in IX

39

31,5

 

80,8

3,90

15

19

 

FRA

GFB/1012-

tabinje

X, XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

FRA

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

VI (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

14

1,6

 

11,4

1,40

0

1

 

FRA

ORY/07-

oranžna sluzoglavka

VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

61

24,8

 

40,7

6,10

0

6

ORY/07-C.

FRA

ORY/1CX14-

oranžna sluzoglavka

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav)

11

10,0

 

90,9

1,00

0

1

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

okroglonosi repak

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, IV in Va

13

1,6

 

12,3

1,30

11

12

 

FRA

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah Vb, VI in VII

3 642

1 749,5

 

48,0

364,20

2 738

3 102

 

FRA

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, XII in XIV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

192

11,9

 

6,2

19,20

172

191

 

FRA

SBR/678-

okati ribon

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah VI, VII in VIII

79

54,5

 

69,0

7,90

9

17

 

FIN

HER/30/31.

atlantski sled

Botnijski zaliv (podobmočji 30–31)

75 740

64 694,0

 

85,4

7 574,00

84 721

92 295

 

FIN

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22-32

24 618

21 820,2

 

88,6

2 461,80

19 620

22 082

 

NLD

ANF/07.

morska spaka

VII

177

14,7

 

8,3

17,70

386

404

 

NLD

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode ES con IIa in IV

303

17,4

 

5,7

30,30

303

333

 

NLD

ANF/561214

morska spaka

VI; mednarodne vode con XII in XIV

9

0,0

 

0,0

0,90

193

194

 

NLD

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con I in II

25

0,0

 

0,0

2,50

24

27

 

NLD

ARU/3/4.

velika srebrenka

vode ES con III in IV

55

0,0

 

0,0

5,50

53

59

 

NLD

ARU/567.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

4 226

1 789,9

 

42,4

422,60

4 057

4 480

 

NLD

COD/07D.

trska

VIId

46

7,3

 

15,9

4,60

49

54

 

NLD

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

9

1,3

 

14,4

0,90

0

1

 

NLD

HER/5B6ANB.

atlantski sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

5 620

5 120,8

 

91,1

499,20

2 656

3 155

 

NLD

HER/7G-K.

atlantski sled

VIIg,h,j,k

310

286,5

 

92,4

23,50

627

651

 

NLD

HER/1/2.

atlantski sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

27 769

26 546,5

 

95,6

1 222,50

11 838

13 061

 

NLD

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

63

35,2

 

55,9

6,30

64

70

 

NLD

HKE/8ABDE

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

17

0,0

5

29,4

1,70

18

20

 

NLD

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIa,b,d,e; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

68 027

48 176,8

 

70,8

6 802,70

49 123

55 926

JAX/2A-14

NLD

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

7

0,3

 

4,3

0,70

5

6

 

NLD

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

1 064

868,4

 

81,6

106,40

665

771

 

NLD

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

12

0,0

 

0,0

1,20

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

20

3,5

 

17,5

2,00

0

2

 

NLD

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

10

0,0

 

0,0

1,00

27

28

 

NLD

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode ES con IIa in IV

35

0,0

 

0,0

3,50

29

33

 

NLD

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

10 394

9 587,1

 

92,2

806,90

10 571

11 378

 

NLD

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES cone IIIb,c,d

10

0,5

 

5,0

1,00

56

57

 

NLD

SOL/7HJK.

morski list

VIIg,h,j,k

83

0,0

 

0,0

8,30

66

74

 

NLD

SRX/2AC4-C

raže

vode ES con IIa in IV

373

371,0

 

99,5

2,00

201

203

 

NLD

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

39 486

35 597,6

 

90,2

3 888,40

12 350

16 238

 

NLD

WHG/7X7A.

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh in VIIk

161

55,4

 

34,4

16,10

66

82

 

IRL

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

morska spaka

VII

3 043

2 811,6

 

92,4

231,40

2 447

2 678

 

IRL

ANF/561214

morska spaka

VI: vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

513

417,2

 

81,3

51,30

557

608

 

IRL

ARU/3/4

velika srebrenka

vode ES con III in IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

IRL

ARU/567.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

375

0,0

 

0,0

37,50

360

398

 

IRL

COD/07A.

trska

VIIa

484

248,3

 

51,3

48,40

444

492

 

IRL

COD/7XAD34

trska

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX in X vode ES cone CECAF 34.1.1

858

705,9

 

82,3

85,80

825

911

 

IRL

COD/561214

trska

VI; mednarodne vode con XII in XIV

53

44,9

 

84,7

5,30

18

23

 

IRL

DGS/15X14

trnež

vode ES ter mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

204

176,8

 

86,7

20,40

19

39

 

IRL

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

6

0,0

 

0,0

0,60

0

1

 

IRL

GFB/567-

tabinje

V, VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

206

6,9

 

3,3

20,60

260

281

 

IRL

HAD/07A.

vahnja

VIIa

607

0,3

 

0,0

60,70

617

678

 

IRL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

687

294,7

 

42,9

68,70

438

507

 

IRL

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII in XIV

503

352,0

 

70,0

50,30

393

443

 

IRL

HER/6AS7BC

atlantski sled

VIaS in VIIb,c

10 587

8 623,5

 

81,5

1 058,70

6 774

7 833

 

IRL

HER/7G-K.

atlantski sled

VIIg,h,j,k

5 888

5 415,3

 

92,0

472,70

8 770

9 243

 

IRL

HER/5B6ANB

atlantski sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

2 157

2 067,6

 

95,9

89,40

3 589

3 678

 

IRL

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

1 776

1 604,6

 

90,3

171,40

1 704

1 875

 

IRL

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIa,b,d,e; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

44 152

39 133,5

 

88,6

4 415,20

40 775

45 190

JAX/2A-14

IRL

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 332

1 919,5

 

57,6

333,20

3 029

3 362

 

IRL

LEZ/561214

krilati rombi

VI; mednarodne vode con XII in XIV

391

234,7

 

60,0

39,10

399

438

 

IRL

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, X, XII in XIV

871

473,6

 

54,4

87,10

576

663

 

IRL

NEP/07.

škamp

VII

8 972

7 054,6

 

78,6

897,20

8 273

9 170

 

IRL

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

286

52,8

 

18,5

28,60

217

246

 

IRL

ORY/07-

oranžna sluzoglavka

VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

15

0,0

 

0,0

1,50

0

2

 

IRL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

639

72,4

 

11,3

63,90

1 063

1 127

 

IRL

PLE/7BC

morska plošča

VIIb in VIIc

84

45,2

 

53,8

8,40

64

72

 

IRL

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf, g

62

60,8

 

98,1

1,20

201

202

 

IRL

PLE/7HJK

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

182

71,4

 

39,2

18,20

156

174

 

IRL

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah Vb, VI in VIII

287

0,0

 

0,0

28,70

216

245

 

IRL

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, X, XII in XIV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

8

0,0

 

0,0

0,80

7

8

 

IRL

SOL/07A.

morski list

VIIa

69

47,2

 

68,4

6,90

73

80

 

IRL

SOL/7BC.

morski list

VIIb in VIIc

47

45,7

 

97,2

1,30

35

36

 

IRL

SOL/7FG.

morski list

VIIf, g

33

25,7

 

77,9

3,30

31

34

 

IRL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

277

60,2

 

21,7

27,70

225

253

 

IRL

USK/567EI

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

13

11,6

 

89,2

1,30

17

18

 

IRL

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII in XIV

9 739

8 774,6

 

90,1

964,40

7 843

8 807

 

IRL

WHG/07A.

mol

VIIa

125

77,5

 

62,0

12,50

91

104

 

IRL

WHG/561214

mol

VI: vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

167

124,9

 

74,8

16,70

129

146

 

IRL

WHG/7X7A

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh in VIIk

4 618

2 796,2

 

60,6

461,80

4 565

5 027

 

UK

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

morska spaka

VII

5 465

3 989,6

116,5

75,1

546,50

5 807

6 354

 

UK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode ES con IIa in IV

9 272

7 669,5

 

82,7

927,20

9 233

10 160

 

UK

ANF/561214

morska spaka

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

2 191

2 029,1

 

92,6

161,90

1 713

1 875

 

UK

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con I in II

50

0,0

 

0,0

5,00

48

53

 

UK

ARU/3/4.

velika srebrenka

vode ES con III in IV

21

0,0

 

0,0

2,10

20

22

 

UK

ARU/567.

velika srebrenka

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

296

5,9

 

2,0

29,60

285

315

 

UK

BLI/245-

modri leng

II, IV, V (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

17

16,2

 

95,3

0,80

15

16

 

UK

BLI/67-

modri leng

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah VI in VII

188

185,3

 

98,6

2,70

333

336

 

UK

BSF/1234-

črni morski meč

I, II, III, IV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

UK

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII, XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

85

80,0

 

94,1

5,00

145

150

 

UK

COD/07A.

trska

VIIa

456

386,0

 

84,6

45,60

194

240

 

UK

COD/07D.

trska

VIId

165

109,9

 

66,6

16,50

181

198

 

UK

COD/7XAD34

trska

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX in X vode ES cone CECAF 34.1.1

306

252,7

 

82,6

30,60

295

326

 

UK

COD/*5BC6A.

trska

Via; vode ES cone Vb

136

117,8

 

86,6

13,60

145

159

COD/5B6A-C

UK

DGS/15X14

trnež

vode ES ter mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

431

350,6

 

81,3

43,10

0

43

 

UK

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

263

152,4

 

57,9

26,30

0

26

 

UK

GFB/1012-

tabinje

X in XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

UK

GFB/1234-

tabinje

I, II, III in IV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

15

1,6

 

10,7

1,50

13

15

 

UK

GFB/567-

tabinje

V, VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

504

214,3

 

42,5

50,40

814

864

 

UK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode ES con IIa in IV vode ES in mednarodne vode con Vb in VI

201

200,5

 

99,8

0,50

189

190

 

UK

HAD/07A.

vahnja

VIIa

681

455,8

 

66,9

68,10

681

749

 

UK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

3 267

2 374,4

 

72,7

326,70

2 081

2 408

 

UK

HAD/6B1214

vahnja

vode ES in mednarodne vode con ICES VIb, XII in XIV

5 315

2 936,7

 

55,3

531,50

4 029

4 561

 

UK

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

815

711,5

 

87,3

81,50

1 158

1 240

 

UK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode ES cone IIa

28 714

28 297,6

 

98,5

416,40

22 698

23 114

 

UK

HER/07A/MM.

atlantski sled

VIIa

4 824

4 593,6

 

95,2

230,40

3 550

3 780

 

UK

HER/5B6ANB

atlantski sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

11 234

11 080,7

 

98,6

153,30

14 356

14 509

 

UK

HER/7G-K.

atlantski sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

8

0,1

 

1,3

0,80

13

14

 

UK

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

3 149

3 142,1

 

99,8

6,90

348

355

 

UK

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

3 692

3 543,1

 

96,0

148,90

5 553

5 702

 

UK

JAX/578/14

šuri

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

19 148

18 034,2

 

94,2

1 113,80

14 765

15 879

JAX/2A-14

UK

LEZ/07.

krilati rombi

VII

2 886

2 170,8

 

75,2

288,60

2 624

2 913

 

UK

LEZ/561214

krilati rombi

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

1 240

1 115,1

 

89,9

124,00

966

1 090

 

UK

LIN/03.

leng

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

5

1,9

 

38,0

0,50

7

8

 

UK

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

2 319

2 148,4

 

92,6

170,60

1 869

2 040

 

UK

LIN/05.

leng

vode ES in mednarodne vode cone V

5

0,0

 

0,0

0,50

6

7

 

UK

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

UK

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 887

1 910,8

 

49,2

388,70

2 646

3 035

 

UK

NEP/07.

škamp

VII

8 982

8 013,9

 

89,2

898,20

7 358

8 256

 

UK

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

23 499

21 736,4

 

92,5

1 762,60

21 384

23 147

 

UK

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

20 598

12 464,3

 

60,5

2 059,80

15 677

17 737

 

UK

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

566

180,9

 

32,0

56,60

491

548

 

UK

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 387

1 290,2

 

93,0

96,80

1 243

1 340

 

UK

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

58

55,4

 

95,5

2,60

63

66

 

UK

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

39

31,4

 

80,5

3,90

14

18

 

UK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode ES con IIa in IV

846

0,0

 

0,0

84,60

932

1 017

 

UK

RNG/5B67-

okroglonosi repak

Vb, VI in VIII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

210

13,9

 

6,6

21,00

160

181

 

UK

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, X, XII in XIV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

17

0,0

 

0,0

1,70

15

17

 

UK

SBR/10-

okati ribon

X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

1,2

 

10,9

1,10

22

23

 

UK

SOL/07A.

morski list

VIIa

123

19,5

 

15,9

12,30

83

95

 

UK

SOL/07D.

morski list

VIId

1 120

728,3

 

65,0

112,00

811

923

 

UK

SOL/07E.

morski list

VIIe

376

373,9

 

99,4

2,10

363

365

 

UK

SOL/24.

morski list

vode ES cone II in cona IV

969

942,5

 

97,3

26,50

602

629

 

UK

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

306

192,8

 

63,0

30,60

279

310

 

UK

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

103

57,6

 

55,9

10,30

83

93

 

UK

SRX/2AC4-C

raže

vode ES con IIa in IV

757

651,3

 

86,0

75,70

903

979

 

UK

USK/04-C.

morski menek

vode ES cone IV

98

2,0

 

2,0

9,80

80

90

 

UK

USK/1214EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con I, II in XIV

8

0,9

 

11,3

0,80

6

7

 

UK

USK/567EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

106

105,5

 

99,5

0,50

83

84

 

UK

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

7 356

6 331,9

 

86,1

735,60

13 141

13 877

 

UK

WHG/07A.

mol

VIIa

92

18,8

 

20,4

9,20

61

70

 

UK

WHG/561214

mol

VI; vode ES cone Vb ter mednarodne vode con XII in XIV

399

361,4

 

90,6

37,60

246

284

 

UK

WHG/7X7A.

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh in VIIk

1 578

884,5

 

56,1

157,80

1 463

1 621

 

POL

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22-32

109 579

83 473,4

 

76,2

10 957,90

111 552

122 510

 

SWE

ANF/2AC4-C.

morska spaka

vode ES con IIa in IV

10

0,3

 

3,0

1,00

10

11

 

SWE

ARU/3/4.

velika srebrenka

vode ES con III in IV

8

0,0

 

0,0

0,80

44

45

 

SWE

COD/03AS.

trska

Kattegat

207

62,0

 

30,0

20,70

140

161

 

SWE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode ES cone IIa

118

3,5

 

3,0

11,80

139

151

 

SWE

HER/30/31.

atlantski sled

podobmočja 30-31

16 625

4 170,7

 

25,1

1 662,50

18 615

20 278

 

SWE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

133

46,4

 

34,9

13,30

130

143

 

SWE

LIN/03.

leng

vode ES cone III

22

21,4

 

97,3

0,60

20

21

 

SWE

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

13

0,7

 

5,4

1,30

10

11

 

SWE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

1 391

1 333,1

 

95,8

57,90

1 359

1 417

 

SWE

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode ES con IIa in IV

149

0,0

 

0,0

14,90

127

142

 

SWE

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22–32

81 746

79 656,2

 

97,4

2 089,80

72 456

74 546

 

SWE

USK/03-C.

morski menek

vode ES cone III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

USK/04-C.

morski menek

vode ES cone IV

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

12

3,1

 

25,8

1,20

2 505

2 506

 

PRT

JAX/8C9.

šuri

VIIIc in IX

25 668

14 973,2

 

58,3

2 566,80

2 241

2 468

JAX/08c.

23 085

25 425

JAX/09.

PRT

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

209

198,8

 

95,1

10,20

40

50

 

PRT

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

280

152,4

 

54,4

28,00

253

281

 

PRT

BSF/8910-

črni morski meč

VIII, IX in X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

3 556

3 482,0

 

97,9

74,00

3 311

3 385

 

PRT

BSF/C3412-

črni morski meč

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah CECAF 34.1.2.

4 285

2 412,9

 

56,3

428,50

4 285

4 714

 

PRT

GFB/1012-

tabinje

X in XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

36

19,7

 

54,7

3,60

36

40

 

PRT

SBR/09-

okati ribon

IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

196

134,1

 

68,4

19,60

166

186

 


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 726/2010

z dne 12. avgusta 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 110 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 917/2004 (2) določa potrebne določbe za izvajanje čebelarskih nacionalnih programov, določenih z Uredbo (ES) št. 1234/2007. Finančni prispevek Skupnosti za te programe temelji na skupnem številu panjev v vsaki državi članici, navedenem v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 917/2004.

(2)

V sporočilih držav članic o posodobitvah strukturnih podatkov o položaju v sektorju, kot je določeno v členu 1(a) Uredbe (ES) št. 917/2004, je bilo spremenjeno število panjev.

(3)

Uredbo (ES) št. 917/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ker člen 2(3) Uredbe (ES) št. 917/2004 določa 31. avgust za zadnji dan za izvedbo ukrepov iz čebelarskih programov za leto, za katerega veljajo ti ukrepi, mora ta uredba veljati od tržnega leta 2010/2011.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 917/2004 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Prvič bo veljala za programe, ki pokrivajo tržno leto 2010/2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 163, 30.4.2004, str. 83.


PRILOGA

„PRILOGA I

Država članica

Stalež čebel

Število panjev

BE

112 000

BG

617 420

CZ

497 946

DK

170 000

DE

711 913

EE

24 800

EL

1 502 239

ES

2 459 373

FR

1 338 650

IE

24 000

IT

1 127 836

CY

43 975

LV

64 133

LT

117 977

LU

8 171

HU

900 000

MT

2 722

NL

80 000

AT

367 583

PL

1 123 356

PT

562 557

RO

1 280 000

SI

142 751

SK

235 689

FI

46 000

SE

150 000

UK

274 000

EU 27

13 985 091“


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 727/2010

z dne 6. avgusta 2010

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), z utemeljitvijo iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. avgusta 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Janusz LEWANDOWSKI

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Električni podaljšek, ki zajema:

električni kabel dolžine približno 2 m,

vtič za povezavo z omrežno vtičnico ter

plastično ohišje s 5 vtičnicami, stikalom in varovalko.

Izdelek je namenjen prenosu električne energije 220 V na omejenem območju (na primer v sobi) do različnih aparatov.

Stikalo prekinja dovod električne energije, varovalka pa ščiti pred preobremenitvijo.

 (1) Glej sliko.

8544 42 90

Uvrstitev določajo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k oddelku XVI, ter besedilo oznak KN 8544, 8544 42 in 8544 42 90.

Funkciji stikala in varovalke štejeta za drugotni, saj je prvotna funkcija izdelka prenos električne energije po kablu s konektorji.

Uvrstitev pod tarifno številko 8536 kot spojnik je izključena, saj tarifna številka 8544 zajema kable s konektorjem ali brez njega (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8536 (III)(A), zadnji odstavek, in k tarifni številki 8544).

Zato je treba izdelek uvrstiti pod oznako KN 8544 42 90 kot drug električni vodnik s spojniki.

Image


(1)  Slika je zgolj informativna.


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 728/2010

z dne 12. avgusta 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

130,7

ZZ

85,9

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

134,1

CL

163,8

TR

136,8

UY

97,6

ZA

116,2

ZZ

129,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

152,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

125,1

ZA

88,7

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

87,9

BR

71,1

CL

103,5

CN

65,6

NZ

105,4

US

87,0

UY

100,6

ZA

92,9

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

150,6

CL

111,1

CN

55,7

TR

179,1

ZA

99,8

ZZ

119,3

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

IL

143,1

ZA

90,0

ZZ

116,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/35


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 729/2010

z dne 12. avgusta 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 723/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 211, 12.8.2010, str. 12.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 13. avgusta 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

42,96

0,00

1701 11 90 (1)

42,96

2,02

1701 12 10 (1)

42,96

0,00

1701 12 90 (1)

42,96

1,72

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/37


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/52/EU

z dne 11. avgusta 2010

o spremembi Direktive Sveta 76/763/EGS glede potniških sedežev za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih ter Direktive 2009/144/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih zaradi prilagoditve njihovih tehničnih določb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (1) in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS ter zlasti točke (b) člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/763/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o potniških sedežih za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (2) ter Direktiva 2009/144/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (3) sta dve posamični direktivi za postopek ES-homologacije kmetijskih in gozdarskih traktorjev v skladu z Direktivo 2003/37/ES.

(2)

Varnost je eden od glavnih temeljev Direktive 2003/37/ES. Za večjo zaščito upravljavcev je primerno izpolniti zahteve iz navedene direktive in tako zajeti vse nevarnosti iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) o strojih , ki jih posamični direktivi v skladu z Direktivo 2003/37/ES še ne zajemata.

(3)

Direktiva 2006/42/ES se s to spremembo ne bo več uporabljala za traktorje, homologirane na podlagi zakonodaje na področju homologacije za kolesne kmetijske ali gozdarske traktorje, saj bodo z izvajanjem te spremenjene direktive tveganja, ki jih ureja Direktiva 2003/37/ES, zajela vsa tveganja, ki jih ureja Direktiva 2006/42/ES.

(4)

Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je pripravil usklajene standarde glede zaščite potnikov pri prevrnitvi in proti nevarnim snovem. Navedeni standardi so bili sprejeti in objavljeni ter jih je zato treba vključiti v to direktivo.

(5)

Direktiva 76/763/EGS uvaja zahteve glede načrtovanja in vgradnje potniških sedežev na kmetijske traktorje; primerno je spremeniti navedeno direktivo in tako povečati zaščito z vključitvijo dodatnih tehničnih specifikacij, ki zagotavljajo zaščito pred tveganjem poškodb potnikov iz Direktive 2006/42/ES, zlasti glede prevrnitve in pritrdišč varovalnih pasov za potniške sedeže.

(6)

Direktiva 2009/144/ES uvaja tehnične zahteve glede nekaterih sestavnih delov in značilnosti kolesnih kmetijskih traktorjev; navedeno direktivo je primerno spremeniti in tako povečati zaščito z vključitvijo dodatnih tehničnih specifikacij, ki zagotavljajo zaščito pred padajočimi predmeti, vdirajočimi predmeti v kabino in nevarnimi snovmi; poleg tega je treba določiti minimalne zahteve za navodila za uporabo.

(7)

Za nemoteni potek postopka homologacije in zlasti za večjo varnost pri delu je treba opredeliti minimalne vsebine za navodila za uporabo. Upravljavcem bodo zagotavljala potrebne informacije za presojo ustreznosti traktorjev glede njihove predvidene uporabe kot tudi za ustrezno vzdrževanje.

(8)

V skladu s tehničnim razvojem je treba po potrebi zahtevati določbe glede varovalnih konstrukcij pred padajočimi predmeti, varovalnih konstrukcij za upravljavce ter preprečevanja stika z nevarnimi snovmi.

(9)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagoditev kmetijskih traktorjev tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 76/763/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 2009/144/ES se spremeni v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

1.   Z dnem začetka veljavnosti države članice glede vozil, ki so skladna z zahtevami iz Direktive 76/763/EGS in Direktive 2009/144/ES, kakor sta spremenjeni s to direktivo, zaradi razlogov, ki se nanašajo na predmet teh direktiv:

(a)

ne zavračajo podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije ali

(b)

prepovejo registracije, prodaje ali začetka uporabe takšnega vozila.

2.   Po enem letu od začetka veljavnosti države članice glede novih tipov vozil, ki niso skladna z zahtevami iz Direktive 76/763/EGS in Direktive 2009/144/ES, kakor sta spremenjeni s to direktivo, zaradi razlogov, ki se nanašajo na predmet teh direktiv:

(a)

zavrnejo podelitev ES-homologacije tipa vozila in

(b)

lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije.

3.   Po dveh letih od začetka veljavnosti države članice glede novih vozil, ki niso skladna z zahtevami iz Direktive 76/763/EGS in Direktive 2009/144/ES, kakor sta spremenjeni s to direktivo, ter na podlagi zahtev iz navedenih direktiv:

(a)

potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila v skladu z Direktivo 2003/37/ES, obravnavajo kot neveljavna za namene člena 7(1) Direktive 2003/37/ES in

(b)

lahko zavrnejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe navedenih vozil.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. marca 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih ukrepov.

Navedene predpise uporabljajo od 2. marca 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1.

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 1.

(3)  UL L 27, 30.1.2010, str. 33.

(4)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.


PRILOGA I

Priloga k Direktivi 76/763/EGS se nadomesti z naslednjo Prilogo:

„PRILOGA

Potniški sedeži, če so na voljo, morajo biti v skladu z EN 15694:2009.“


PRILOGA II

Direktiva 2009/144/ES se spremeni:

1.

Naslov Priloge II na seznamu prilog se spremeni, da se glasi:

„Regulator vrtilne frekvence in zaščita pogonskih sklopov, štrlečih delov in koles, dodatne varnostne zahteve za posebne uporabe, navodila za uporabo“.

2.

Naslov Priloge II se spremeni, da se glasi:

„Regulator vrtilne frekvence in zaščita pogonskih sklopov, štrlečih delov in koles, dodatne varnostne zahteve za posebne uporabe, navodila za uporabo“.

3.

V Prilogi II se dodajo naslednje točke:

„3.   DODATNE VARNOSTNE ZAHTEVE ZA POSEBNE UPORABE

3.1   Zaščitne konstrukcije pred padajočimi predmeti

Zaščitne konstrukcije pred padajočimi predmeti, če so na voljo, morajo biti v skladu s Kodeksom 10 OECD (1).

3.2   Zaščitne konstrukcije za upravljavce

3.2.1   Zaščitne konstrukcije za upravljavce, če so na voljo, morajo biti v skladu z ISO 8084:2003 (2).

3.2.2   Razen za uporabo v gozdarstvu in brez poseganja v točko 3.2.1 se traktorji z zasteklitvijo v skladu s točko 1.1.3 iz Priloge III A štejejo, da so opremljeni z zaščitnimi konstrukcijami za upravljavce.

3.3   Preprečevanje stika z nevarnimi snovmi

Zahteve EN 15695-1:2009 veljajo za vse traktorje iz točke (j) člena 2 Direktive 2003/37/ES, če se ti uporabljajo pod pogoji, ki lahko povzročajo tveganje stika z nevarnimi snovmi; v tem primeru mora kabina izpolnjevati zahteve stopnje 2, 3, ali 4 tega standarda. Merilo za izbiro stopnje mora biti opisano in v skladu z navedenimi stopnjami iz navodil za uporabo. Za škropljenje s pesticidi mora kabina izpolnjevati zahteve stopnje 4.

4.   NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo morajo biti v skladu z ISO 3600:1996 (3), razen oddelka 4.3. (identifikacija naprave).

4.1   Zlasti ali poleg zahtev iz standarda ISO 3600:1996 navodila za uporabo vsebujejo:

(a)

nastavitev sedeža in vzmetenja glede na ergonomski položaj upravljavca in glede na upravljala ter za zmanjšanje tveganja zaradi tresljajev celotnega telesa;

(b)

uporabo in nastavitve sistema ogrevanja, prezračevanja in klime, ko so ti na voljo;

(c)

zagon in zaustavitev motorja;

(d)

ugotavljanje položaja in metode za odpiranje zasilnih izhodov;

(e)

vzpenjanje na traktor in sestop z njega;

(f)

nevarno področje v bližini vrtljive osi zgibnih traktorjev;

(g)

uporaba posebnih orodij, če so ta na voljo;

(h)

varne metode, uporabljene za delovanje in vzdrževanje;

(i)

informacije o časovnih razmikih med pregledi hidravličnih gibkih cevi;

(j)

navodila o vleki traktorja;

(k)

navodila o varni uporabi dvigal in priporočenih točk za dviganje;

(l)

nevarnosti v zvezi z akumulatorji in posodo za gorivo;

(m)

prepovedano uporabo traktorja, kadar obstaja nevarnost prevrnitve z navedbo, da seznam ni izčrpen;

(n)

preostala tveganja, povezana z vročimi površinami, kot so dolivanje olja ali hladilne tekočine v vroče motorje ali prenose;

(o)

stopnjo zaščite zaščitne konstrukcije pred padajočimi predmeti, če je na voljo;

(p)

stopnjo zaščite pred nevarnimi snovmi, če je na voljo;

(q)

stopnjo zaščite zaščitne konstrukcije za upravljavce, če je na voljo.

4.2   Priklop in odklop ter delo z nameščenimi napravami, priklopniki in izmenljivimi priključnimi stroji

Navodila za uporabo vključujejo:

(a)

opozorilo, da je treba strogo upoštevati navodila za uporabo za nameščene ali priključne naprave oz. priklopnike, in opozorilo, da delovanje kombinacije traktor-stroj ali traktor-priklopnik ni dovoljeno, če niso upoštevana vsa navodila;

(b)

opozorilo, da se je med pregledom tritočkovne povezave treba umakniti iz njenega območja;

(c)

opozorilo, da je treba nameščene naprave spustiti na tla pred sestopom s traktorja;

(d)

vrtilna frekvenca priključne gredi med delovanjem nameščenih strojev ali priklopnega vozila;

(e)

zahtevo, da se uporablja samo priključna gred z ustreznimi varovali;

(f)

informacije o hidravličnih priključnih napravah in njihovem delovanju;

(g)

informacije o največji zmogljivosti dviga s tritočkovno priključno napravo;

(h)

informacije o določitvi skupne mase, osnih obremenitev, nosilnosti pnevmatik in potrebnem najmanjšem dodatnem obteževanju;

(i)

informacije o razpoložljivih zavornih sistemih priklopnikov in njihovi združljivosti z vlečenimi vozili;

(j)

največjo navpično obremenitev na zadnjem vlečnem kavlju, glede na velikost zadnjih pnevmatik in vrsto vlečnega kavlja;

(k)

informacije o uporabi delovnih pripomočkov s priključnimi gredmi in o tem, da je tehnično možen naklon gredi odvisen od oblike in velikosti glavnega ščitnika in/ali varnega območja, vključno s posebnimi informacijami v primeru priključne gredi tipa 3 z zmanjšanimi merami;

(l)

ponovitev navedbe podatkov z napisne ploščice o največjih dovoljenih vlečenih masah;

(m)

opozorilo, da je treba pustiti prosto območje med traktorjem in vlečenim vozilom.

4.3   Izjava o hrupu

Navodila za uporabo navajajo vrednost hrupa, ki ga sliši upravljavec, merjenega v skladu z Direktivo 2009/76/ES (4) Evropskega parlamenta in Sveta, in hrup premikajočega se traktorja, merjenega v skladu s Prilogo VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2009/63/ES (5).

4.4   Izjava o tresljajih

Navodila za uporabo navajajo raven tresljajev, merjeno v skladu z Direktivo Sveta 78/764/EGS (6).

4.5   Ustrezni načini delovanja traktorja, za katere je razumno pričakovati, da so posebej nevarni in so opredeljeni kot taki, so:

(a)

delo s čelnim nakladalnikom (nevarnost padca predmetov);

(b)

uporaba v gozdarstvu (nevarnost padca in/ali vdora predmetov);

(c)

delo z nameščenimi ali priključenimi pršilniki za posevke (nevarnost škodljivih snovi).

V navodilih za uporabo je treba posebno pozornost nameniti uporabi traktorja v povezavi z zgornjo opremo.

4.5.1   Čelni nakladalnik

4.5.1.1

Navodila za uporabo navajajo nevarnosti pri delu s čelnim nakladalnikom in opisujejo, kako se izogniti navedenim nevarnostim.

4.5.1.2

Navodila za uporabo navajajo pritrdilne točke na okvirju traktorja, na katerega se namesti čelni nakladalnik, skupaj z velikostjo in kakovostjo uporabljene strojne opreme. Če take pritrdilne točke niso predvidene, je treba v navodilih za uporabo prepovedati namestitev čelnega nakladalnika.

4.5.1.3

Pri traktorjih z zaporednimi hidravličnimi funkcijami, ki se lahko programirajo, se navedejo informacije o tem, na kakšen način se poveže hidravlični nakladalnik, da ta funkcija ne deluje.

4.5.2   Uporaba v gozdarstvu

4.5.2.1

V primeru uporabe kmetijskih traktorjev v gozdarstvu so ugotovljene naslednje nevarnosti:

(a)

podrta drevesa, zlasti v primeru, ko je hrbtno dvigalo za debla nameščeno na zadnjem delu traktorja;

(b)

vdirajoči predmeti v kabino upravljavca, predvsem v primeru, ko je vitel nameščen na zadnjem delu traktorja.

4.5.2.2

Navodila za uporabo navajajo informacije o:

(a)

obstoju nevarnosti iz točke 4.5.2.1;

(b)

vsej možni razpoložljivi opremi, ki lahko pomaga pri navedenih nevarnostih;

(c)

pritrdilnih točkah na traktorju, na katere se lahko pritrdijo zaščitne konstrukcije, skupaj z velikostjo in kakovostjo uporabljenega okovja. Če za pritrditev zaščitnih konstrukcij ni predvideno nobeno sredstvo, je to treba omeniti;

(d)

zaščitnih konstrukcijah, ki so lahko sestavljene iz okvirjev, ki ščitijo delovno postajo pred padajočimi drevesi ali iz mrežastih rešetk pred vrati kabine, streho in okni;

(e)

stopnjo zaščite varovalnega sistema pred padajočimi predmeti, če je na voljo.

4.5.3   Delo s pršilniki za posevke (nevarnost škodljivih snovi)

Stopnja zaščite pred nevarnimi snovmi v skladu z EN 15695-1:2009 mora biti navedena v navodilih za uporabo.“

4.

Naslov Dodatka k Prilogi II se spremeni, da se glasi:

5.

Točka 1 Dodatka k Prilogi II se po točki 1.2 zaključi z naslednjim besedilom:

„1.3

dodatne varnostne zahteve za posebne uporabe (po potrebi):

1.3.1

zaščitne konstrukcije pred padajočimi predmeti

1.3.2

zaščitne konstrukcije za upravljavce

1.3.3

preprečevanje stika z nevarnimi snovmi“

6.

Točka 15 Dodatka k Prilogi II (seznam dokumentov) se zaključi z naslednjim:

„… navodila za uporabo.“


(1)  Standardni kodeks OECD za uradno preskušanje varovalnih konstrukcij pred padajočimi predmeti na kmetijskih in gozdarskih traktorjih, Kodeks 10 - Sklep Sveta OECD C(2008) 128, oktober 2008.

(2)  Navedeni dokumenti so na voljo na spletni strani: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1

(3)  Dokument je na voljo na: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1

(4)  UL L 201, 1.8.2009, str. 18.

(5)  UL L 214, 19.8.2009, str. 23.

(6)  UL L 255, 18.9.1978, str. 1.


SKLEPI

13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/43


SKLEP SVETA 2010/452/SZVP

z dne 12. avgusta 2010

o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 28 in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. septembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/736/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia (1) (v nadaljevanju besedila: misija). Ta skupni ukrep preneha veljati 14. septembra 2010.

(2)

Politični in varnostni odbor (PVO) je 28. maja 2010 priporočil, naj se misija podaljša še za eno leto, torej do 14. septembra 2011.

(3)

Struktura poveljevanja in nadzora misije ne bi smela vplivati na pogodbeno odgovornost vodje misije nasproti Komisiji glede izvrševanja proračuna misije.

(4)

Za to misijo bi bilo treba aktivirati enoto za stalno spremljanje, vzpostavljeno pri generalnem sekretariatu Sveta.

(5)

Misija bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Misija

1.   Nadzorna misija Evropske unije v Gruziji (v nadaljnjem besedilu: EUMM Georgia ali misija), ustanovljena s Skupnim ukrepom 2008/736/SZVP, se podaljša za obdobje od 15. septembra 2010 do 14. septembra 2011.

2.   EUMM Georgia deluje v skladu s cilji misije, določenimi v členu 2 in opravlja naloge, določene v členu 3.

Člen 2

Cilji misije

1.   EUMM Georgia zagotavlja civilni nadzor nad ukrepi strani, vključno z doslednim spoštovanjem Sporazuma v šestih točkah in naknadnimi izvedbenimi ukrepi v celotni Gruziji, pri čemer tesno sodeluje s partnerji, zlasti z Združenimi narodi (ZN) in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ter deluje skladno z drugimi dejavnostmi Unije, da bi prispevala k stabilizaciji, normalizaciji in krepitvi zaupanja, hkrati pa prispevala k sooblikovanju evropske politike v podporo trajni politični rešitvi za Gruzijo.

2.   Specifični cilji misije so:

(a)

prispevati k trajni stabilnosti v celotni Gruziji in sosednjih regijah;

(b)

kratkoročna stabilizacija razmer z zmanjšanjem tveganja za ponoven izbruh sovražnosti ob doslednem spoštovanju Sporazuma v šestih točkah in naknadnih izvedbenih ukrepov.

Člen 3

Naloge misije

Da bi dosegli cilje misije, so naloge EUMM Georgia:

1.

Stabilizacija:

Nadzirati, analizirati in poročati o razmerah v zvezi s stabilizacijskim procesom, pri čemer je poudarek na doslednem spoštovanju Sporazuma v šestih točkah, vključno glede umikov čet, svobode gibanja in sabotaž ter glede kršenja človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.

2.

Normalizacija:

Nadzirati, analizirati in poročati o razmerah v zvezi s procesom normalizacije civilnega upravljanja, pri čemer je poudarek na pravni državi, učinkovitih strukturah kazenskega pregona in ustreznem javnem redu. Misija nadzira tudi varnost prometnih povezav, energetsko infrastrukturo in energetske zmogljivosti ter politične in varnostne vidike vračanja notranje razseljenih oseb in beguncev.

3.

Krepitev zaupanja:

Prispevati k ublažitvi napetosti s povezovanjem, omogočanjem stikov med stranema in drugimi ukrepi za krepitev zaupanja.

4.

Prispevati k oblikovanju evropske politike in prihodnji angažiranosti Unije.

Člen 4

Struktura misije

1.   Struktura EUMM Georgia je naslednja:

(a)

Glavni štab (GŠ). GŠ tvorita urad vodje misije in osebje GŠ, ki opravljajo vse potrebne funkcije poveljevanja in nadzora ter podpore misiji. GŠ je v Tbilisiju.

(b)

Področni uradi. Po celotnem ozemlju razporejeni področni uradi imajo nalogo nadzora in zagotavljanja potrebne podpore misiji.

(c)

Podporna enota. Podporna enota je pri generalnem sekretariatu Sveta v Bruslju.

2.   Elementi iz odstavka 1 se podrobneje opredelijo v operativnem načrtu (OPLAN).

Člen 5

Poveljnik civilne operacije

1.   Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC) je tudi poveljnik civilne operacije za EUMM Georgia.

2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) in splošno podrejen visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP), izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo EUMM Georgia na strateški ravni.

3.   Poveljnik civilne operacije zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje odločitev Sveta in odločitev PVO, vključno z dajanjem potrebnih strateških navodil vodji misije ter zagotavljanjem svetovanja in tehnične podpore vodji misije.

4.   Vsi dodeljeni člani osebja ostajajo še naprej v celoti podrejeni nacionalnim organom zadevne države dodelitve oziroma zadevne institucije Unije, ki jih je dodelila. Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor (OPCON) nad svojim osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

5.   Poveljnik civilne operacije nosi splošno odgovornost za zagotavljanje ustreznega izvajanja naloge skrbnega ravnanja Unije.

6.   Poveljnik civilne operacije in posebni predstavnik Evropske unije (PPEU) se po potrebi med seboj posvetujeta.

Člen 6

Vodja misije

1.   Vodja misije nosi odgovornost za misijo na izvedbeni ravni in na izvedbeni ravni poveljuje ter nadzira misijo.

2.   Vodja misije poveljuje in nadzira osebje, skupine in enote iz sodelujočih držav, ki jih je dodelil poveljnik civilne operacije, odgovoren pa je tudi za upravljanje in logistiko, kar vključuje sredstva, vire in informacije, ki so dani na razpolago misiji.

3.   Vodja misije daje navodila vsemu osebju misije, kar v tem primeru zajema tudi podporno enoto v Bruslju, za učinkovito izvajanje misije EUMM Georgia na izvedbeni ravni, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije ter sledi strateškim navodilom poveljnika civilne operacije.

4.   Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna misije. V ta namen podpiše pogodbo s Komisijo.

5.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor osebja. Disciplinske ukrepe zoper dodeljeno osebje izvršuje pristojni nacionalni organ ali zadevna institucija Unije.

6.   Vodja misije predstavlja EUMM Georgia na območju operacij in zagotavlja ustrezno prepoznavnost misije.

7.   Vodja misije se po potrebi usklajuje z drugimi akterji Unije na terenu. Brez poseganja v strukturo poveljevanja daje PPEU vodji misiji smernice za lokalno politično delovanje.

Člen 7

Osebje

1.   EUMM Georgia sestavlja predvsem osebje, ki ga dodelijo države članice ali institucije Unije. Vsaka država članica ali institucija Unije krije stroške osebja, ki ga je dodelila, tudi stroške povratnega potovanja do kraja razmestitve in nazaj, plače, zdravstveno zavarovanje ter nadomestila, z izjemo ustreznih dnevnic, ter nadomestila za težke razmere in tveganje.

2.   Misija lahko po potrebi tudi pogodbeno zaposli mednarodno civilno osebje in lokalno osebje, če potrebnih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. Izjemoma se lahko v ustrezno utemeljenih primerih, kadar ni na voljo primernih vlog iz držav članic, po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

3.   Vse osebje spoštuje minimalne varnostne operativne standarde, specifične za misijo, ter varnostni načrt misije, ki podpira varnostno politiko Unije na tem področju. Glede varovanja tajnih informacij EU, ki so mu zaupane pri opravljanju nalog, osebje upošteva varnostna načela in minimalne standarde, določene v predpisih Sveta o varovanju tajnosti (2).

Člen 8

Status misije in njenega osebja

1.   Status misije in njenega osebja, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izvrševanje in nemoteno delovanje misije, se določi v skladu s postopkom iz člena 37 Pogodbe.

2.   Država ali institucija Unije, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za odgovarjanje na pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vloži član osebja ali pa so povezane z njim. Zadevna država ali institucija Unije je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljeno osebo.

3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega civilnega osebja se določijo v pogodbah med vodjo misije in člani osebja.

Člen 9

Struktura poveljevanja

1.   EUMM Georgia ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

2.   PVO v okviru odgovornosti Sveta zagotavlja politični nadzor in strateško vodenje EUMM Georgia.

3.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom PVO ter splošno podrejen VP, je poveljnik EUMM Georgia na strateški ravni in v tej vlogi vodji misije izdaja navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek VP.

5.   Vodja misije je odgovoren za poveljevanje in nadzor nad EUMM Georgia na izvedbeni ravni ter je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije.

Člen 10

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO v okviru odgovornosti Sveta in VP politično nadzoruje misijo in jo strateško vodi. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 38 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnost za imenovanje vodje misije na predlog VP ter za spreminjanje koncepta operacij (CONOPS) in OPLAN. Pristojnost za odločanje o ciljih in prenehanju misije je pridržana za Svet.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   Poveljnik civilne operacije in vodja misije o zadevah v okviru njune pristojnosti redno in kadar je to potrebno poročata PVO.

Člen 11

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja Unije in v njen enotni institucionalni okvir so k sodelovanju pri misiji lahko povabljene tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zavarovanjem za vsa tveganja, dnevnicami in potnimi stroški za pot v Gruzijo in nazaj, ter ustrezno prispevajo h kritju stroškov delovanja misije.

2.   Tretje države, ki sodelujejo v misiji, imajo enake pravice in dolžnosti glede vsakodnevnega upravljanja misije kakor države članice.

3.   Svet pooblašča PVO za ustrezne odločitve glede sprejetja predlaganih prispevkov in za ustanovitev odbora sodelujočih držav.

4.   Podrobnejša pravila glede sodelovanja tretjih držav se določijo v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 37 Pogodbe, in po potrebi z dodatnimi tehničnimi dogovori. Če Unija in tretja država skleneta sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah Unije za krizno upravljanje, se v okviru misije uporabljajo določbe tega sporazuma.

Člen 12

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije vodi načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in je odgovoren za njihovo ustrezno in učinkovito izvajanje za EUMM Georgia v skladu s členoma 5 in 9, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim uradom Sveta.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost misije in za izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za misijo, v skladu z varnostno politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega izven Unije v operativni vlogi v skladu z naslovom V Pogodbe in pripadajočimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga uradnik za varnost misije (MSO), ki poroča vodji misije in vzdržuje tesne funkcionalne stike z Varnostnim uradom Sveta.

4.   Osebje EUMM Georgia pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Na območju namestitve se poleg tega udeležujejo tudi rednega usposabljanja za obnovitev znanja, ki ga organizira MSO.

5.   Vodja misije je odgovoren za varstvo tajnih informacij EU v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti.

Člen 13

Enota za stalno spremljanje

Za EUMM Georgia se aktivira enota za stalno spremljanje.

Člen 14

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 15. septembrom 2010 in 14. septembrom 2011 je 26 600 000 EUR.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.

3.   Vodja misije o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe, izčrpno poroča Komisiji, ki ga nadzira.

4.   Državljani tretjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. Ob upoštevanju odobritve Komisije lahko vodja misije sklepa tehnične dogovore z državami članicami, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji za naročanje opreme, storitev in prostorov za EUMM Georgia.

5.   Finančna ureditev upošteva operativne zahteve misije, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih skupin.

6.   Odhodki so upravičeni od datuma sprejetja tega sklepa.

Člen 15

Usklajevanje

1.   Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije deluje v tesni povezavi z delegacijo Unije, da se zagotovi skladnost ukrepanja Unije v podporo Gruziji.

2.   Vodja misije tesno sodeluje z vodji diplomatskih misij zadevnih držav članic.

3.   Vodja misije sodeluje z drugimi mednarodnimi akterji, navzočimi v državi.

Člen 16

Razkritje tajnih informacij

1.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim k temu sklepu, če je ustrezno in ob upoštevanju potreb misije, v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti razkrije vse tajne informacije in dokumente EU do stopnje „CONFIDENTIEL UE“, ki so bili pripravljeni za namene misije.

2.   VP je prav tako pooblaščen, da ZN in OVSE, ob upoštevanju operativnih potreb misije, v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti razkrije tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so bili pripravljeni za namene misije. V ta namen se oblikuje ureditev na lokalni ravni.

3.   V primeru konkretne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da državi gostiteljici v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti razkrije vse tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so bili pripravljeni za namene misije. V vseh drugih primerih se takšne informacije in dokumenti državi gostiteljici razkrijejo po ustreznih postopkih sodelovanja države gostiteljice z Unijo.

4.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim k temu sklepu, posreduje vse ne-tajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o misiji, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (3) velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 17

Pregled misije

Pregled misije na osnovi poročila vodje misije in generalnega sekretariata Sveta se predloži PVO vsakih šest mesecev.

Člen 18

Začetek veljavnosti in trajanje

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 15. septembra 2010 do 14. septembra 2011.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 248, 17.9.2008, str. 26.

(2)  Sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (UL L 101, 11.4.2001, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o spremembi Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/48


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. avgusta 2010

o oblikovanju smernic glede pogojev za inšpekcijske preglede in nadzorne ukrepe ter glede usposabljanja in izobraževanja uradnikov na področju človeških tkiv in celic v skladu z Direktivo 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5278)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/453/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic (1) ter zlasti člena 7(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/23/ES določa standarde kakovosti in varnosti za darovanje, pridobivanje, testiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic, namenjenih zdravljenju ljudi, ter industrijskih izdelkov, izdelanih iz človeških tkiv in celic ter namenjenih zdravljenju ljudi samo glede darovanja, pridobivanja in testiranja, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi.

(2)

Za preprečevanje prenosa bolezni s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi zdravljenju ljudi, in za zagotovitev enakovredne ravni kakovosti in varnosti člen 7 Direktive 2004/23/ES določa, da pristojni organi držav članic organizirajo inšpekcijske preglede in izvajajo ustrezne nadzorne ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja zahtev Direktive.

(3)

Člen 7(5) Direktive 2004/23/ES določa, da Komisija oblikuje smernice glede pogojev za inšpekcijske preglede in nadzorne ukrepe ter glede usposabljanja in izobraževanja uradnikov, ki pri tem sodelujejo, da se doseže enotna raven pristojnosti in usposobljenosti. Smernice niso pravno zavezujoče, ampak so namenjene zagotavljanju koristnih napotkov državam članicam pri izvajanju člena 7 Direktive 2004/23/ES.

(4)

Komisija mora smernice iz Priloge k temu sklepu pregledati in posodobiti na podlagi poročil, ki ji jih posredujejo države članice v skladu s členom 26(1) Direktive 2004/23/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29 Direktive 2004/23/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice glede pogojev za inšpekcijske preglede in nadzorne ukrepe ter glede usposabljanja in izobraževanja uradnikov na področju človeških tkiv in celic v skladu s členom 7(5) Direktive 2004/23/ES so določene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. avgusta 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 48.


PRILOGA

SMERNICE GLEDE POGOJEV ZA INŠPEKCIJSKE PREGLEDE IN NADZORNE UKREPE TER GLEDE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA URADNIKOV NA PODROČJU ČLOVEŠKIH TKIV IN CELIC

1.   Namen smernic

Namen teh smernic je državam članicam zagotoviti napotke za doseganje enakomerne ravni pristojnosti in usposobljenosti pri inšpekcijskih pregledih na področju tkiv in celic.

2.   Odgovornost inšpektorjev

Inšpektor mora imeti jasno pisno pooblastilo pristojnega organa za izvajanje posebne naloge in uradno identifikacijo. Inšpektor mora zbrati izčrpne informacije, ki jih predloži pristojnemu organu v skladu s posebnim pooblastilom za inšpekcijski pregled.

Pri inšpekcijskem pregledu se odvzamejo vzorci, saj inšpektorji med inšpekcijskim pregledom ne morejo pregledati vseh prostorov in dokumentacije. Inšpektor ne sme biti odgovoren za pomanjkljivosti, ki med inšpekcijskim pregledom niso bile ugotovljene zaradi omejenega časa ali obsega ali ker med inšpekcijskim pregledom ni bilo mogoče pregledati izvajanja nekaterih postopkov.

3.   Izobrazba inšpektorjev

Inšpektorji morajo imeti najmanj:

(a)

diplomo, spričevalo ali drugo uradno dokazilo o izobrazbi na področju medicine ali biologije, ki se izda ob zaključku univerzitetnega študija ali tečaja, ki se v zadevni državi članici priznava kot enakovreden,

in

(b)

praktične izkušnje na ustreznih področjih delovanja bank s tkivi, celicami ali krvjo. Druge izkušnje se tudi lahko štejejo kot ustrezne.

Pristojni organi lahko v izjemnih primerih odločijo, da inšpektorju zaradi pomembnih in ustreznih izkušenj ni potrebno izpolnjevati zahtev iz točke (a).

4.   Usposabljanje inšpektorjev

Pred začetkom opravljanja nalog se za inšpektorje pripravi posebno uvodno usposabljanje. Usposabljanje mora vključevati najmanj:

(a)

sisteme akreditacije, imenovanja, izdaje pooblastil ali licenc v zadevni državi članici;

(b)

veljavno pravno podlago za izvajanje njihovih nalog;

(c)

tehnične vidike delovanja bank s tkivi in celicami;

(d)

tehnike in postopke pri inšpekcijskem pregledu, vključno s praktičnimi vajami;

(e)

mednarodne sisteme upravljanja kakovosti (ISO, EN);

(f)

nacionalne zdravstvene sisteme in organizacijske strukture na področju tkiv in celic v zadevni državi članici;

(g)

organizacijo nacionalnih regulativnih organov;

(h)

mednarodne instrumente za inšpekcijski pregled opreme in druge ustrezne organe.

Temu uvodnemu usposabljanju mora slediti specializirano usposabljanje in ustrezno nenehno usposabljanje med delom skozi celotno poklicno pot inšpektorja.

5.   Vrste inšpekcijskega pregleda

5.1

Lahko se izvajajo različne vrste inšpekcijskega pregleda:

(a)   splošni inšpekcijski pregledi sistema: se morajo izvajati na kraju samem in morajo vključevati vse postopke in dejavnosti, vključno z: organizacijsko strukturo, politikami, odgovornostmi, upravljanjem kakovosti, osebjem, dokumentacijo, kakovostjo podatkov, sistemi za zagotavljanje varovanja podatkov in zaupnosti, objekti, opremo, pogodbami, pritožbami in preklici ali revizijami, informacijskim komuniciranjem (znotraj in prek meja) in sledljivostjo tkiv in celic;

(b)   delni inšpekcijski pregledi: se morajo izvajati na kraju samem in zajemati eno ali več posebnih področij, kot so: sistemi upravljanja kakovosti, postopek priprave, sistemi vigilance ali laboratorijski pogoji za testiranje darovalcev;

(c)   pregledi na daljavo: se ne izvajajo na kraju samem, temveč na oddaljeni lokaciji, in lahko zajemajo vse postopke in dejavnosti ali se osredotočijo na le eno ali več posebnih področij;

(d)   ponovni inšpekcijski pregledi: se lahko označijo kot spremljanje ali ponovna ocena za spremljanje izvajanja popravljalnih ukrepov, navedenih pri prejšnjem inšpekcijskem pregledu.

5.2

Poleg tega se lahko izvajajo posebni inšpekcijski pregledi:

(a)   inšpekcijski pregledi tretjih oseb: inšpekcijski pregledi tretjih oseb na daljavo ali na kraju samem v skladu s členom 24 Direktive 2004/23/ES;

(b)   skupni inšpekcijski pregledi: zaradi ocene posebnih okoliščin, vključno z omejenimi sredstvi ali številom strokovnjakov, se lahko država članica odloči, da zaprosi drugi pristojni organ v Uniji za izvedbo skupnih inšpekcijskih pregledov na njenem ozemlju v sodelovanju z njenimi uradniki.

6.   Načrtovanje inšpekcijskih pregledov

Pristojni organi pripravijo program inšpekcijskih pregledov ter opredelijo in dodelijo potrebna sredstva.

V skladu s členom 7(3) Direktive 2004/23/ES pristojni organ ali organi redno organizirajo inšpekcijske preglede in izvajajo nadzorne ukrepe. Obdobje med dvema inšpekcijskima pregledoma ne sme biti daljše od dveh let.

Priporoča se, da se najmanj vsaka štiri leta izvede celotni inšpekcijski pregled na kraju samem, ki zajema vsa področja dejavnosti. V obdobju med splošnima inšpekcijskima pregledoma sistema se lahko izvede delni inšpekcijski pregled s poudarkom na posebnem področju ali postopku ali samo pregled na daljavo, če od zadnjega inšpekcijskega pregleda ni bilo bistvenih sprememb.

7.   Izvajanje inšpekcijskih pregledov

7.1

Ekipo morajo sestavljati člani z različnimi pristojnostmi, kadar sredstva to omogočajo.

Po potrebi se za posebni inšpekcijski pregled lahko najame zunanjega strokovnjaka. Ta strokovnjak mora imeti le svetovalno vlogo.

Inšpekcijskim pregledom z enim samim inšpektorjem se je treba na splošno izogibati. Vsaj eden od inšpektorjev mora imeti najmanj dve leti praktičnih izkušenj iz točke 3(b).

7.2

Po inšpekcijskem pregledu se pregledani banki tkiv ali tretji osebi pošlje poročilo o inšpekcijskem pregledu. V sklepih poročila je treba jasno navesti ugotovljene pomanjkljivosti.

V poročilu je treba določiti datum, do katerega mora banka tkiv ali tretja oseba predložiti predloge in časovni načrt za odpravo pomanjkljivosti iz poročila.

Po potrebi se lahko za zagotovitev spremljanja izvede ponoven inšpekcijski pregled.

8.   Sistem upravljanja kakovosti na inšpektoratu

Vsak pristojni organ mora izvajati sistem upravljanja kakovosti, ki zajema ustrezne standardne postopke delovanja in ustrezen sistem notranjega nadzora. Pristojni organi morajo redno ocenjevati svoje inšpekcijske sisteme.


13.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/51


SKLEP KOMISIJE

z dne 12. avgusta 2010

o določitvi presežnih zalog kmetijskih proizvodov razen sladkorja in o finančnih posledicah njihove odprave v zvezi s pristopom Bolgarije in Romunije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5524)

(Besedilo v romunščini je edino verodostojno)

(2010/454/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti odstavka 4 poglavja 3 Priloge V k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odstavek 2 poglavja 3 Priloge V k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije določa, da je treba vse zaloge proizvodov, zasebne in javne, na dan pristopa v prostem prometu na ozemlju Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu: novih držav članic), ki presegajo količino, ki jo je mogoče upoštevati kot običajni prenos zalog, odpraviti na stroške novih držav članic. Pojem običajnega prenosa zalog se opredeli za vsak proizvod na podlagi meril in ciljev, ki so lastni posamezni skupni tržni ureditvi.

(2)

Merila in cilji, ki so lastni posamezni skupni tržni ureditvi, ter razmerje med cenami v novih državah članicah pred pristopom in cenami Skupnosti pomenijo, da je treba običajni prenos zalog oceniti ob upoštevanju dejavnikov, ki se razlikujejo glede na sektor.

(3)

Podlaga za izračun ravni presežnih zalog morajo biti nihanja v domači proizvodnji plus uvoz minus izvoz v letu 2006 v primerjavi s povprečjem nihanj domače proizvodnje plus uvoz minus izvoz za pretekla tri leta.

(4)

Rezultate izračuna je treba prilagoditi, da se upošteva, da so nekatere kategorije proizvodov, denimo maslo in masleno olje, različne kakovosti riža, hmelj, semena, vinski alkohol, tobak in žita, dejansko zamenljive in bi se lahko obravnavale kot skupina, tako da bi se povečanje ravni zalog nekaterih proizvodov v skupini izravnalo z zmanjšanjem ravni zalog drugih proizvodov v skupini.

(5)

Zaradi upoštevanja gospodarske rasti v obdobju, ocenjenem v zvezi s presežnimi zalogami, in zaradi posledičnega možnega povečanja potrošnje hrane, je bila uvedena linearna funkcija gibanj, ki temelji na podatkih o proizvodnji in trgovini med letoma 2003 in 2005. Če je linearna funkcija gibanj pokazala večji presežek, se je uporabilo povprečje nihanj v domači proizvodnji plus uvoz minus izvoz v preteklih treh letih.

(6)

Za izločitev manjših presežkov je bil uporabljen prag: če količina presežnih zalog določenega proizvoda ni bila za več kot 10 % večja od količine, ki jo je mogoče upoštevati kot „običajni prenos zalog“ za navedeni proizvod, se je štelo, da se države članice ne smejo bremeniti. Teh 10 % zajema območje napake pri zbiranju statističnih podatkov v posebnih okoliščinah predpristopnega obdobja ter zahtevnost in obseg tega zbiranja.

(7)

Komisija je novi državi članici tudi pozvala k predložitvi pripomb v zvezi s posebnimi razmerami, ki bi utemeljevale večje zaloge od običajnih, ter je te pripombe proučila. Ugotovitve proučitve niso zahtevale sprememb podatkov, pridobljenih v skladu z metodologijo iz uvodnih izjav od 1 do 6.

(8)

Izračun mora po možnosti temeljiti na uradnih podatkih Eurostata, ki jih predložita državi članici. Če zaradi statistične tajnosti taki podatki niso na voljo, se uporabijo podatki, ki jih novi državi članici uradno pošljeta Komisiji.

(9)

V primeru Bolgarije matematična uporaba metodologije iz uvodnih izjav od 1 do 6 pri statističnih informacijah iz uvodne izjave 8 kaže, da niso bili ugotovljeni presežki, zato ni potrebe po proučitvi morebitnih pripomb o posebnih razmerah iz uvodne izjave 7.

(10)

Izračun finančnih posledic presežka zalog mora temeljiti na stroških njegove odstranitve. Ker se za vložene gobe, pri katerih so bile ugotovljene visoke ravni presežnih zalog, ni uporabljal sistem izvoznih nadomestil, je ustrezno, da se izračun, ki temelji na razliki v ceni med povprečnimi domačimi in zunanjimi cenami, obravnava kot enakovreden pristop. Zaradi začasnih finančnih posledic, ki izhajajo iz oblikovanja presežnih zalog, morajo zadevne države ustrezne zneske vplačati v proračun Unije. Določi se rok plačila. Ob upoštevanju sedanjih težkih gospodarskih razmer, na katere je opozorila Romunija, se je štelo za ustrezno, da je obdobje za plačilo teh zneskov štiri leta.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Količine kmetijskih proizvodov v prostem obtoku v Bolgariji in Romuniji na dan pristopa, ki presegajo količine običajnega prenosa zalog na dan 1. januarja 2007, in zneski, za katere se zaradi stroškov odprave teh količin, bremenita navedeni novi državi članici, so določeni v Prilogi.

Člen 2

1.   Zneski, določeni v Prilogi, se štejejo kot prihodki proračuna Unije.

2.   Romunija lahko te zneske, določene v Prilogi, v proračun Unije vplača v štirih enakovrednih obrokih. Prvi obrok se plača do zadnjega dne drugega meseca po mesecu, v katerem se navedena nova državna članica uradno obvesti o tem sklepu. Naslednji obroki se plačajo do 31. oktobra 2011, 31. oktobra 2012 in 31. oktobra 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Romunijo.

V Bruslju, 12. avgusta 2010

Za Komisijo

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


PRILOGA

KOLIČINE, KI PRESEGAJO OBIČAJEN PRENOS ZALOG, IN ZNESKI, KI JIH JE TREBA IZTERJATI OD BOLGARIJE IN ROMUNIJE

 

Romunija

 

Količina v tonah

Znesek v 1 000 EUR

Konzervirane gobe

685

108

Skupaj

685

108