ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.210.slv

Uradni list

Evropske unije

L 210

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
11. avgust 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 715/2010 z dne 10. avgusta 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede prilagoditev po reviziji statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA) v nacionalnih računih

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 716/2010 z dne 6. avgusta 2010 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 717/2010 z dne 6. avgusta 2010 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

24

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 718/2010 z dne 10. avgusta 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

26

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 719/2010 z dne 10. avgusta 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

28

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/50/EU z dne 10. avgusta 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev dazometa kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

30

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/437/SZVP z dne 30. julija 2010 o spremembah Skupnega ukrepa 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo

33

 

 

2010/438/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 10. avgusta 2010 o podaljšanju obdobja odstopanja, v katerem lahko Bolgarija v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov ugovarja pošiljkam določenih odpadkov, namenjenih za predelavo, v Bolgarijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5434)  ( 1 )

35

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2010/397/EU z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi (UL L 190, 22.7.2010)

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 715/2010

z dne 10. avgusta 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede prilagoditev po reviziji statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA) v nacionalnih računih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (1) ter zlasti členov 2(2) in 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvedba posodobljenega klasifikacijskega sistema je osrednjega pomena za stalna prizadevanja Komisije za ohranitev ustreznosti evropske statistike ob upoštevanju tehnološkega razvoja in strukturnih sprememb v gospodarstvu.

(2)

Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (2) je uvedla revidirano statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti pod imenom NACE Revizija 2 (v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).

(3)

Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (3) je uvedla revidirano statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: CPA 2008).

(4)

Uredba (ES) št. 2223/96 o vzpostavitvi Evropskega sistema računov 1995 (v nadaljnjem besedilu: ESR 95) zagotavlja metodologijo skupnih standardov, opredelitev, klasifikacij in računovodskih pravil za izdelavo računov držav članic.

(5)

Uvedba revidirane statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti in revidirane statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti zahteva prilagoditev Uredbe (ES) št. 2223/96.

(6)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (OMFP), ustanovljenim s Sklepom Sveta 2006/856/ES (4).

(7)

Opravljena so bila posvetovanja z Odborom za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2223/96 se spremeni:

1.

Izraz „NACE Rev. 1“ se nadomesti z „NACE Rev. 2“ v vsem besedilu, razen v odstavku 8.153.

2.

V odstavku 2.34 se „oddelek 70“ nadomesti z „oddelek 68“.

3.

Besedilo opombe (1) k odstavku 2.103 se nadomesti z „NACE Rev. 2: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih.“

4.

V opombi (2) k odstavku 2.106 se „ISIC Rev. 3“ nadomesti z „ISIC Rev. 4“.

5.

Besedilo opombe k odstavku 2.118 se nadomesti z naslednjim: „CPA: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93.“

6.

V Prilogi 7.1 k poglavju 7 se opredelitev „Prevozna oprema (AN.11131)“ nadomesti z naslednjim: „Oprema za prevažanje ljudi in stvari. Primeri so proizvodi (razen delov), ki so vključeni v oddelka 29 in 30 CPA (1), kot so motorna vozila, prikolice in polprikolice, ladje, železniške in tramvajske lokomotive, zračna in vesoljska plovila ter motorna kolesa in kolesa idr.“

7.

V Prilogi 7.1 k poglavju 7 se opredelitev „Drugi stroji in oprema (AN.11132)“ nadomesti z naslednjim: „Stroji in oprema, ki drugje niso navedeni. Primeri so proizvodi (razen delov, montaže, popravil in vzdrževanja), ki so vključeni v CPA-skupine 28.1 Stroji in oprema za splošne namene; 28.2 Druge naprave za splošne namene; 28.3 Kmetijski in gozdarski stroji; 28.4 Obdelovalni stroji; 28.9 Drugi stroji in naprave za posebne namene; 26.2 Računalniki in periferne naprave; 26.3 Komunikacijske naprave; 26.4 Elektronske naprave za široko rabo; 26.5 Merilni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave; ure; 26.6 Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave; 26.7 Optični instrumenti in fotografska oprema; in v CPA-oddelku 27 Električne naprave. Drugi primeri so proizvodi (razen delov, montaže, popravil in vzdrževanja), ki so vključeni v CPA-podskupino 20.13.14 Gorilni elementi (polnjenja), neizrabljeni, za jedrske reaktorje; v CPA oddelek 31 Pohištvo; v CPA-skupine 32.2 Glasbila; 32.3 Športna oprema; in 25.3 Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodo.“

8.

Besedilo opombe (1) k Prilogi 7.1 k poglavju 7 se nadomesti z naslednjim: „Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA).“

9.

V odstavku 7 Priloge II se „razred 70.20 ‚Dajanje lastnih nepremičnin v najem‘‘ nadomesti z „razred 68.20 ‚Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin‘ “, „oddelek 71 ‚Dajanje strojev in opreme brez delavcev ter blaga za osebno in gospodinjsko rabo v najem‘ “ nadomesti „z oddelek 77 ‚Dajanje v najem‘ “ in „razred 60.24“ se nadomesti z „razred 49.41“.

10.

V odstavku 11 Priloge II se „razred 65.21“ nadomesti z „razred 64.91“.

11.

V odstavku 14 Priloge II „se razred 65.22“ nadomesti z „razred 64.92“.

12.

V odstavku 14 Priloge III se „razred 75.30“ nadomesti z „razred 84.30“.

13.

V odstavku 17 Priloge III se „razred 66.02“ nadomesti z „razred 65.30“.

14.

V odstavku 32 Priloge III se „razred 66.01“ nadomesti z „razred 65.11“.

15.

V odstavku 37 Priloge III se „razred 66.03“ nadomesti z „razred 65.12“.

16.

V odstavku 41 Priloge III se „razred 67.20“ nadomesti s „skupina 66.2“.

17.

V tabeli 8.22 se naslov tabele „DEJAVNOSTI (po NACE področjih)“ nadomesti z „DEJAVNOSTI (po NACE Rev. 1 področjih)“.

18.

V Prilogi IV se naslov področja „PRERAZVRSTITVE IN ŠIFRIRANJE DEJAVNOSTI (A), PROIZVODOV (P) IN INVESTICIJ, (INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA) (PI)“ nadomesti z naslednjim: „PRERAZVRSTITVE IN ŠIFRIRANJE DEJAVNOSTI (A*), PROIZVODOV (P*) IN OSNOVNIH SREDSTEV (INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA (AN)“.

19.

V Prilogi IV se besedilo po naslovu: „PRERAZVRSTITVE IN ŠIFRIRANJE DEJAVNOSTI (A), PROIZVODOV (P) IN INVESTICIJ (A), (INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA) (PI)“ nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

20.

V Prilogi B se „A3“ nadomesti z „A*3“, „A6“ se nadomesti z „A*10“, „A6†“ se nadomesti z „A*10“, „A17“ se nadomesti z „A*21“, „A31“ se nadomesti z „A*38“ in „A60“ se nadomesti z „A*64“ v vsem besedilu.

21.

V Prilogi B v tabeli „Pregled tabel“:

Področja s sklicem na tabeli 15 in 16 se črtajo:

15

Tabela ponudbe v osnovnih cenah s prehodom v kupčeve cene, A60 x P60

36

2007

Od leta 2000 naprej

16

Tabela porabe po kupčevih cenah, A60 x P60

36

2007

Od leta 2000 naprej

in nadomestijo z:

15

Tabela ponudbe v osnovnih cenah, s prehodom v kupčeve cene

36

2007

Od leta 2000 naprej

16

Tabela porabe v kupčevih cenah

36

2007

Od leta 2000 naprej

Področja s sklicem na tabele 17, 18 in 19 se črtajo:

17

Simetrična input-output tabela v osnovnih cenah, P60 x P60, petletna

36

2008

Od leta 2000 naprej

18

Simetrična input-output tabela za domačo proizvodnjo v osnovnih cenah, P60 x P60, petletna

36

2008

Od leta 2000 naprej

19

Simetrična input-output tabela uvoza v osnovnih cenah, P60 x P60, petletna

36

2008

Od leta 2000 naprej

in nadomestijo z:

17

Simetrična input-output tabela v osnovnih cenah, petletna

36

2008

Od leta 2000 naprej

18

Simetrična input-output tabela za domačo proizvodnjo v osnovnih cenah, petletna

36

2008

Od leta 2000 naprej

19

Simetrična input-output tabela uvoza v osnovnih cenah, petletna

36

2008

Od leta 2000 naprej

22.

V Prilogi B se „n = 60“ nadomesti z „n = 64“ in „m = 60“ se nadomesti z „m = 64“ v vsem besedilu.

23.

V Prilogi B se tabela 10 nadomesti z naslednjo:

Tabela 10 –   Tabele po dejavnostih in po regijah (NUTS II)

Šifra

Seznam spremenljivk

Razčlenitev

B1.g

1.

Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah (tekoče cene)

A*10

D.1

2.

Sredstva za zaposlene (tekoče cene)

A*10

P.51

3.

Bruto investicije v osnovna sredstva (tekoče cene)

A*10

4.

Zaposlenost v tisočih osebah in tisočih opravljenih urah

ETO

Skupaj

A*10

EEM

Zaposleni

A*10“

24.

V Prilogi B se tabela 12 nadomesti z naslednjo:

Tabela 12 –   Tabele po dejavnostih in po regijah (NUTS III)

Šifra

Seznam spremenljivk

Razčlenitev

B1.g

1.

Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah (tekoče cene)

A*10

2.

Zaposlenost (v tisočih osebah)

ETO

Skupaj

A*10

EEM

Zaposleni

A*10“

25.

V Prilogi B se v tabelah 15 in 16 „Proizvodi (CPA)“ nadomesti s „Proizvodi (P*64)“ in „Dejavnosti (NACE A60)“ se nadomesti z „Dejavnosti (A*64)“.

26.

V Prilogi B se v tabelah 17, 18 in 19 „Proizvodi“ nadomesti s „Proizvodi (P*64)“.

27.

V Prilogi B v področju „Odstopanja po državah članicah“:

Bolgarija: Tabela 2.1 „Odstopanja pri tabelah“ naslednji sklic na tabelo 22 se črta:

22

Vse spremenljivke

Leto 2005: prvo posredovanje leta 2008

2005

2008

Leta 2000–2004: prvo posredovanje leta 2010

2000-2004

2010

Leta 1998–1999: prvo posredovanje leta 2011

1998–1999

2011

Leta 1995–1997: se ne posredujejo

1995–1997

Se ne posredujejo

in nadomesti z:

22

Vse spremenljivke

Leto 2005: prvo posredovanje leta 2008

2005

2008

Leta 2000–2004: prvo posredovanje leta 2010

2000–2004

2010

Leta 1995–1999: se ne posredujejo

1995–1999

Se ne posredujejo

Bolgarija: Tabela 2.2 „Odstopanja za vsako spremenljivko/postavko v tabelah“ naslednji sklic na tabelo 10 se črta:

10

Bruto investicije v osnovna sredstva (P.51)

Leta 2005–2006: prvo posredovanje leta 2009

2005–2006

2009

Leta 2000–2004: prvo posredovanje leta 2011

2000–2004

2011

Leta 1998–1999: prvo posredovanje leta 2012

1998–1999

2012

Leta 1995–1997: se ne posredujejo

1995–1997

Se ne posredujejo

in nadomesti z:

10

Bruto investicije v osnovna sredstva (P.51)

Leta 2005–2006: prvo posredovanje leta 2009

2005–2006

2009

Leta 2000–2004: prvo posredovanje leta 2011

2000–2004

2011

Leto 1999: prvo posredovanje leta 2012

1999

2012

Leta 1995–1998: se ne posredujejo

1995–1998

Se ne posredujejo

Grčija: Tabela 7.2 „Odstopanja za vsako spremenljivko/postavko v tabelah“ naslednji sklic na tabelo 1 se črta:

1

Zaposlenost – četrtletno

Leta 1990–1994: prvo posredovanje leta 2011

1990–1994

2011

in nadomesti z:

1

Zaposlenost – četrtletno – vsota

Leta 1990–1994: prvo posredovanje leta 2011

1990–1994

2011

Zaposlenost – četrtletno – razčlenitev po dejavnosti

Leta 1990–1994: se ne posredujejo

1990–1994

Se ne posredujejo

Francija: Tabela 9.1 „Odstopanja pri tabelah“ naslednji sklic na tabelo 3 se črta:

3

Vse spremenljivke: razdelitev po dejavnosti A31, A60

Leta 1980–1998: prvo posredovanje leta 2011

1980–1998

2011

in nadomesti z:

3

Vse spremenljivke razen prebivalstvo, zaposlenost, sredstva za zaposlene: razčlenitev po dejavnosti A*38, A*64

Leta 1995–1998: prvo posredovanje leta 2012

1995–1998

2012

Leta 1980–1994: se ne posredujejo

1980–1994

Se ne posredujejo

Nizozemska: Tabela 18.2 „Odstopanja za vsako spremenljivko/postavko v tabelah“ naslednji sklic na tabelo 1 se črta:

1

Zaposleni in samozaposleni v rezidenčnih proizvodnih enotah: dejavnosti od J do K in od L do P, osebe – letno

Leta 1980–1986: se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

in nadomesti z:

1

Zaposleni in samozaposleni v rezidenčnih proizvodnih enotah: dejavnosti od K do L in od O do T, osebe – letno

Leta 1980–1986: se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

Nizozemska: Tabela 18.2 „Odstopanja za vsako spremenljivko/postavko v tabelah“ naslednji sklici na tabelo 3 se črtajo:

3

Tekoče cene:

 

 

 

 

Spremenljivke P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 za dejavnosti B, DC_DD, DI, DN

Leta 1980–1986: se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

 

Spremenljivke B.2N+B.3N za dejavnosti B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Leta 1980–1986: se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

3

Cene predhodnega leta in verižni obsegi:

 

 

 

 

Spremenljivke B.1G za dejavnosti B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Leta 1980–1987 se ne posredujejo

1980–1987

Se ne posredujejo

 

Spremenljivka K.1 za dejavnosti B, CA_ CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Leta 1980-1995 se ne posredujejo

1980–1995

Se ne posredujejo

3

Tekoče cene:

 

 

 

 

Spremenljivke P.5, P.52, P.53 razčlenitev po dejavnosti

Leta 1980-1994 se ne posredujejo

1980–1994

Se ne posredujejo

 

Spremenljivka P.51 za dejavnosti B, CA_CB, DC_DD, DI

Leta 1980-1986 se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

3

Cene predhodnega leta in verižni obsegi:

 

 

 

 

Spremenljivke P.5, P.52, P.53

Leta 1980–1987 se ne posredujejo

1980–1987

Se ne posredujejo

 

Spremenljivke P.5, P.52, P.53 razčlenitev po dejavnosti

Leta 1988–1995 se ne posredujejo

1988–1995

Se ne posredujejo

 

Spremenljivka P.51 za dejavnosti B, CA_CB, DC_DD, DI

Leta 1980–1987 se ne posredujejo

1980–1987

Se ne posredujejo

in nadomesti z:

3

Tekoče cene:

 

 

 

 

Spremenljivke P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39 za dejavnosti 03, 13–16, 23, 28

Leta 1980–1986: se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

 

Spremenljivke B.2N+B3.N za dejavnosti 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32

Leta 1980–1986: se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

3

Cene predhodnega leta in verižni obsegi:

 

 

 

 

Spremenljivke B.1G za dejavnosti 03, 05–09, 13-17, 22–33, 64–68, 96–98

Leta 1980–1987 se ne posredujejo

1980–1987

Se ne posredujejo

 

Spremenljivka K.1 za dejavnosti 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32, 55–96

Leta 1980–1995 se ne posredujejo

1980–1995

Se ne posredujejo

3

Tekoče cene:

 

 

 

 

Spremenljivke P.5, P.52, P.53 razčlenitev po dejavnosti

Leta 1980–1994 se ne posredujejo

1980–1994

Se ne posredujejo

 

Spremenljivka P.51 za dejavnosti 03, 05–09, 13–16, 23

Leta 1980–1986 se ne posredujejo

1980–1986

Se ne posredujejo

3

Cene predhodnega leta in verižni obsegi:

 

 

 

 

Spremenljivke P.5, P.52, P.53

Leta 1980–1987 se ne posredujejo

1980–1987

Se ne posredujejo

 

Spremenljivke P.5, P.52, P.53 razčlenitev po dejavnosti

Leta 1988–1995 se ne posredujejo

1988–1995

Se ne posredujejo

 

Spremenljivka P.51 za dejavnosti 03, 05–09, 13–16, 23

Leta 1980–1987 se ne posredujejo

1980–1987

Se ne posredujejo

Švedska: V tabeli 26.2 „Odstopanja za vsako spremenljivko/postavko v tabelah“ se izraz „Delitev dejavnosti 50–52“ črta in nadomesti z „Delitev dejavnosti 45–47“.

28.

V Prilogi B se za tabelo 26 doda naslednje:

„POSREDOVANJE PODATKOV

1.

Razčlenitve A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, ki izhajajo iz NACE Rev. 2, ter P*3, P*10, P*21, P*38 in P*64, ki izhajajo iz CPA 2008, se uporabljajo za vse posredovane podatke, ki se zahtevajo po 31. avgustu 2011, z izjemami, navedenimi v drugem pododstavku.

Države članice, katerim je odstopanje za posredovanje podatkov za tabele od 15 do 19 Uredbe (ES) št. 2223/96 odobreno do leta 2011 ali dlje, uporabljajo razčlenitve A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 in P60 za referenčna obdobja do leta 2007 ter razčlenitve A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 in P*64 za referenčna obdobja od leta 2008 naprej, ne glede na čas posredovanja podatkov.

2.

Do 31. decembra 2014 se za posredovanje podatkov v zvezi s tabelo 10 uporablja NACE Rev. 2 razčlenitev A*10 ali naslednje agregatne postavke NACE Rev. 2 razčlenitve A*10:

(G, H, I in J) namesto (G, H in I) in (J),

(K, L, M in N) namesto (K), (L) in (M in N),

(O, P, Q, R, S, T in U) namesto (O, P in Q) in (R, S, T in U).

Od 1. januarja 2015 se za posredovanje podatkov v zvezi s tabelo 10 uporablja NACE Rev. 2 razčlenitve A*10.

3.

Za posredovanje podatkov v zvezi s tabelo 12 se uporablja NACE Rev. 2 razčlenitev A*10 ali agregatne postavke NACE Rev. 2 razčlenitve A*10:

(G, H, I in J) namesto (G, H in I) in (J),

(K, L, M in N) namesto (K), (L) in (M in N),

(O, P, Q, R, S, T in U) namesto (O, P in Q) in (R, S, T in U).

4.

Posredovanje podatkov v skladu z razčlenitvama A*38 in A*64 postavk 26a in 44a „od tega: pripisane najemnine za stanovanja, v katerih bivajo lastniki“, opredeljene v področju ‚PRERAZVRSTITVE IN ŠIFRIRANJE DEJAVNOSTI (A*), PROIZVODOV (P*) IN OSNOVNIH SREDSTEV (INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA (AN)‘ Priloge IV, je obvezno le za spremenljivke P.1, P.2, B.1g, opredeljene v tabeli 3 Priloge B k Uredbi št. 2223/96.

5.

V okviru prvega posredovanja, zahtevanega po 31. avgustu 2011, skladno s programom za posredovanje ESR 95 podatkov nacionalnih računov, ki temelji na NACE Rev. 2 ali CPA 2008, se posredujejo podatki, razčlenjeni po dejavnosti ali proizvodu, ki zajemajo naslednja obdobja opazovanja:

(a)

:

Tabela 1

:

od leta 2000 (2000Č1 za četrtletne podatke) naprej;

(b)

:

Tabela 3

:

od leta 2000 naprej;

(c)

:

Tabela 10

:

leto 2009;

(d)

:

Tabela 12

:

leto 2009;

(e)

:

Tabela 20

:

od leta 2000 naprej;

(f)

:

Tabela 22

:

od leta 2000 naprej.

Države članice posredujejo letne podatke za tabelo 1 skupaj s prvim posredovanjem podatkov za tabelo 1 četrtletno za 2011Č2 in najpozneje do 30. septembra 2011.

6.

V okviru prvega posredovanja podatkov za tabele, zahtevanega po 31. avgustu 2012, skladno s programom za posredovanje ESR 95 podatkov nacionalnih računov, ki temelji na NACE Rev. 2 ali CPA 2008, se posredujejo podatki, razčlenjeni po dejavnosti ali proizvodu, ki zajemajo vsaj naslednja obdobja opazovanja:

(a)   Tabela 1 (razen spremenljivk, navedenih pod ‚Prebivalstvo, zaposlenost, sredstva za zaposlene‘):

od leta 1990 (1990Č1 za četrtletne podatke) naprej za Belgijo, Dansko, Nemčijo, Irsko, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Finsko, Švedsko in Združeno kraljestvo,

od leta 1995 (1995Č1 za četrtletne podatke) naprej za Bolgarijo, Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško;

(b)   Tabela 3 (razen spremenljivk, navedenih pod ‚Zaposlenost in sredstva za zaposlene‘): od leta 1995 naprej za A*10 in A*38;

(c)   Tabela 10: od leta 2000 naprej;

(d)   Tabela 12: od leta 2000 naprej.

7.

Za tabele 15, 16, 17, 18 in 19 niso zahtevani podatki za nazaj, ki temeljijo na NACE Rev. 2 ali CPA 2008.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

(2)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 145, 4.6.2008, str. 65.

(4)  UL L 332, 30.11.2006, str. 21.


PRILOGA

A*3

Zap. št.

Področja NACE Rev. 2

Poimenovanje

1

A

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

2

B, C, D, E in F

Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z električno energijo, plinom in paro; oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, gradbeništvo

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T in U

Storitve


A*10

Zap. št.

Področja NACE Rev. 2

Poimenovanje

1

A

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

2

B, C, D in E

Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z električno energijo, plinom in paro; oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

2a

C

Od tega: predelovalne dejavnosti

3

F

Gradbeništvo

4

G, H in I

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil; promet in skladiščenje; gostinstvo

5

J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

6

K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

7

L

Poslovanje z nepremičninami

8

M in N

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; druge raznovrstne poslovne dejavnosti

9

O, P in Q

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti; izobraževanje; zdravstvo in socialno varstvo

10

R, S, T in U

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, popravilo izdelkov za široko rabo in druge storitve


A*21

Zap. št.

Področje NACE Rev. 2

Oddelki NACE Rev. 2

Poimenovanje

1

A

01–03

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

2

B

05–09

Rudarstvo

3

C

10–33

Predelovalne dejavnosti

4

D

35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

5

E

36–39

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja

6

F

41–43

Gradbeništvo

7

G

45–47

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

8

H

49–53

Promet in skladiščenje

9

I

55–56

Gostinstvo

10

J

58–63

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

11

K

64–66

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

12

L

68

Poslovanje z nepremičninami

13

M

69–75

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

14

N

77–82

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

15

O

84

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

16

P

85

Izobraževanje

17

Q

86-88

Zdravstvo in socialno varstvo

18

R

90–93

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

19

S

94–96

Druge dejavnosti

20

T

97–98

Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo

21

U

99

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles


A*38

Zap. št.

Oddelki NACE Rev. 2

Poimenovanje

1

01–03

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

2

05–09

Rudarstvo

3

10–12

Proizvodnja živil, pijač in tobačnih izdelkov

4

13–15

Proizvodnja tekstilij, oblačil ter usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

5

16–18

Proizvodnja izdelkov iz lesa in papirja ter tiskarstvo

6

19

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

7

20

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

8

21

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

9

22–23

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas ter nekovinskih mineralnih izdelkov

10

24–25

Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

11

26

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

12

27

Proizvodnja električnih naprav

13

28

Proizvodnja drugih strojev in naprav

14

29–30

Proizvodnja prevoznih sredstev

15

31–33

Proizvodnja pohištva; druge raznovrstne predelovalne dejavnosti; popravila in montaža strojev in naprav

16

35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

17

36–39

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja

18

41–43

Gradbeništvo

19

45–47

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

20

49–53

Promet in skladiščenje

21

55–56

Gostinstvo

22

58–60

Založništvo, avdiovizualna in televizijska dejavnost

23

61

Telekomunikacijske dejavnosti

24

62–63

Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; druge informacijske dejavnosti

25

64–66

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

26

68

Poslovanje z nepremičninami

26a

 

Od tega: pripisane najemnine za stanovanja, v katerih bivajo lastniki

27

69–71

Pravne in računovodske dejavnosti; dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje; arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

28

72

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

29

73–75

Oglaševanje in raziskovanje trga; druge strokovne in tehnične dejavnosti; veterinarstvo

30

77–82

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

31

84

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

32

85

Izobraževanje

33

86

Zdravstvo

34

87–88

Socialno varstvo

35

90–93

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

36

94–96

Druge dejavnosti

37

97–98

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; raznovrstna proizvodnja dobrin storitev v gospodinjstvih za lastno rabo

38

99

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles


A*64

Zap. št.

Oddelki NACE Rev. 2

Poimenovanje

1

01

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

2

02

Gozdarstvo

3

03

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

4

05–09

Rudarstvo

5

10–12

Proizvodnja živil, pijač in tobačnih izdelkov

6

13–15

Proizvodnja tekstilij, oblačil ter usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

7

16

Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

8

17

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

9

18

Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

10

19

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

11

20

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

12

21

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

13

22

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

14

23

Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

15

24

Proizvodnja kovin

16

25

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

17

26

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

18

27

Proizvodnja električnih naprav

19

28

Proizvodnja drugih strojev in naprav

20

29

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

21

30

Proizvodnja drugih prevoznih sredstev

22

31–32

Proizvodnja pohištva; druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

23

33

Popravila in montaža strojev in naprav

24

35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

25

36

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

26

37–39

Ravnanje z odplakami zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; reciklaža; saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

27

41–43

Gradbeništvo

28

45

Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil

29

46

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

30

47

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

31

49

Kopenski promet; cevovodni transport

32

50

Vodni promet

33

51

Zračni promet

34

52

Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti

35

53

Poštna in kurirska dejavnost

36

55–56

Gostinske nastanitvene dejavnosti; dejavnost strežbe jedi in pijač

37

58

Založništvo

38

59–60

Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi; radijska in televizijska dejavnost

39

61

Telekomunikacijske dejavnosti

40

62–63

Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; druge informacijske dejavnosti

41

64

Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

42

65

Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

43

66

Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve

44

68

Poslovanje z nepremičninami

44a

 

od tega: pripisane najemnine za stanovanja, v katerih bivajo lastniki

45

69–70

Pravne in računovodske dejavnosti; dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

46

71

Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

47

72

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

48

73

Oglaševanje in raziskovanje trga

49

74–75

Druge strokovne in tehnične dejavnosti; veterinarstvo

50

77

Dajanje v najem in zakup

51

78

Zaposlovalne dejavnosti

52

79

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti

53

80–82

Varovanje in poizvedovalne dejavnosti; dejavnost oskrbe stavb in okolice; pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

54

84

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

55

85

Izobraževanje

56

86

Zdravstvo

57

87–88

Socialno varstvo

58

90–92

Kulturne in razvedrilne dejavnosti; dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; prirejanje iger na srečo

59

93

Športne in druge dejavnosti za prosti čas

60

94

Dejavnost članskih organizacij

61

95

Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo

62

96

Druge storitvene dejavnosti

63

97–98

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; raznovrstna proizvodnja dobrin in storitev v gospodinjstvih za lastno rabo

64

99

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles


P*3

Zap. št.

Oddelki CPA 2008

Poimenovanje

1

A

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi

2

B, C, D, E in F

Rudnine in kamnine; proizvodi predelovalnih dejavnosti; oskrba z električno energijo, plinom in paro; oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja; gradbeni objekti in gradbene storitve

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T in U

Storitve


P*10

Zap. št.

Oddelki CPA 2008

Poimenovanje

1

A

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi

2

B, C, D in E

Rudnine in kamnine; proizvodi predelovalnih dejavnosti; oskrba z električno energijo, plinom in paro; oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja

2a

C

Od tega: proizvodi predelovalnih dejavnosti

3

F

Gradbeni objekti in gradbene storitve

4

G, H in I

Veleprodaja in maloprodaja; popravila motornih vozil; prevozne storitve in skladiščenje; gostinske storitve

5

J

Informacijske in komunikacijske storitve

6

K

Finančne in zavarovalniške storitve

7

L

Poslovanje z nepremičninami

8

M in N

Strokovne, znanstvene in tehnične storitve; druge poslovne in pomožne storitve

9

O, P in Q

Storitve javne uprave in obrambne storitve; storitve obvezne socialne varnosti; izobraževanje; storitve zdravstva in socialnega varstva

10

R, S, T in U

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, popravilo izdelkov za široko rabo in druge storitve


P*21

Zap. št.

Področje CPA 2008

Oddelki CPA 2008

Poimenovanje

1

A

01–03

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi

2

B

05–09

Rude in kamnine

3

C

10–33

Proizvodi predelovalnih dejavnosti

4

D

35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

5

E

36–39

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja

6

F

41–43

Gradbeni objekti in gradbene storitve

7

G

45–47

Veleprodaja in maloprodaja; popravila motornih vozil in motornih koles

8

H

49–53

Prevozne storitve in skladiščenje

9

I

55–56

Gostinske storitve

10

J

58–63

Informacijske in komunikacijske storitve

11

K

64–66

Finančne in zavarovalniške storitve

12

L

68

Poslovanje z nepremičninami

13

M

69–75

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

14

N

77–82

Druge poslovne in pomožne storitve

15

O

84

Storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne socialne varnosti

16

P

85

Izobraževanje

17

Q

86–88

Storitve zdravstva in socialnega varstva

18

R

90–93

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske storitve

19

S

94–96

Druge storitve

20

T

97–98

Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki in storitve gospodinjstev za lastno rabo

21

U

99

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles


P*38

Zap. št.

Oddelki CPA 2008

Poimenovanje

1

01–03

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi

2

05–09

Rude in kamnine

3

10–12

Živila, pijače in tobačni izdelki

4

13–15

Tekstil, oblačila ter usnje, usnjeni in sorodni izdelki

5

16–18

Leseni izdelki in izdelki iz papirja ter tiskanje

6

19

Koks in naftni derivati

7

20

Kemikalije in kemični izdelki

8

21

Farmacevtske surovine in preparati

9

22–23

Izdelki iz gume in plastičnih mas ter drugi nekovinski mineralni izdelki

10

24–25

Kovine in kovinski izdelki, razen strojev in naprav

11

26

Računalniki, elektronski in optični izdelki

12

27

Električne naprave

13

28

Stroji in naprave d. n.

14

29–30

Vozila in plovila

15

31–33

Pohištvo; drugi izdelki; popravila in montaža strojev in naprav

16

35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

17

36–39

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja

18

41–43

Gradbeni objekti in gradbene storitve

19

45–47

Veleprodaja in maloprodaja; popravila motornih vozil in motornih koles

20

49–53

Prevozne storitve in skladiščenje

21

55–56

Nastanitvene storitve ter strežba jedi in pijač

22

58–60

Založništvo, avdiovizualne ter radijske in televizijske storitve

23

61

Telekomunikacijske storitve

24

62–63

Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane storitve; informacijske storitve

25

64–66

Finančne in zavarovalniške storitve

26

68

Poslovanje z nepremičninami

26a

 

Od tega: pripisane najemnine za stanovanja, v katerih bivajo lastniki

27

69–71

Pravne in računovodske storitve; storitve uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje; arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

28

72

Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve

29

73–75

Oglaševanje in raziskovanje trga; druge strokovne in tehnične storitve; veterinarske storitve.

30

77–82

Druge poslovne in pomožne storitve

31

84

Storitve javne uprave in obrambe, storitve obvezne socialne varnosti

32

85

Izobraževanje

33

86

Zdravstvene storitve

34

87–88

Storitve socialnega varstva

35

90–93

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske storitve

36

94–96

Druge storitve

37

97–98

Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki in storitve gospodinjstev za lastno rabo

38

99

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles


P*64

Zap. št.

Oddelki CPA 2008

Poimenovanje

1

01

Kmetijski, lovski proizvodi in sorodne storitve

2

02

Gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo

3

03

Ribe in drugi vodni organizmi; ulovljeni ali gojeni; storitve za ribištvo

4

05–09

Rude in kamnine

5

10–12

Živila, pijače in tobačni izdelki

6

13–15

Tekstil, oblačila ter usnje, usnjeni in sorodni izdelki

7

16

Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski izdelki

8

17

Papir in izdelki iz papirja

9

18

Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa

10

19

Koks in naftni derivati

11

20

Kemikalije in kemični izdelki

12

21

Farmacevtske surovine in preparati

13

22

Izdelki iz gume in plastičnih mas

14

23

Drugi nekovinski mineralni izdelki

15

24

Kovine

16

25

Kovinski izdelki, razen strojev in naprav

17

26

Računalniki, elektronski in optični izdelki

18

27

Električne naprave

19

28

Stroji in naprave d. n.

20

29

Motorna vozila, prikolice in polprikolice

21

30

Druga vozila in plovila

22

31–32

Pohištvo; drugi izdelki

23

33

Popravila in montaža strojev in naprav

24

35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

25

36

Voda; obdelava vode in oskrba z njo

26

37–39

Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato; zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki; reciklaža; saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

27

41-43

Gradbeni objekti in gradbene storitve

28

45

Prodaja in popravila motornih vozil

29

46

Veleprodaja, razen motornih vozil in motornih koles

30

47

Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles

31

49

Kopenski prevoz; cevovodni transport

32

50

Vodni prevoz

33

51

Zračni prevoz

34

52

Skladiščenje in spremljajoče prometne storitve

35

53

Poštne in kurirske storitve

36

55–56

Nastanitvene storitve ter strežba jedi in pijač

37

58

Založniške storitve

38

59–60

Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov; predvajanje radijskih in televizijskih programov

39

61

Telekomunikacijske storitve

40

62–63

Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane storitve; informacijske storitve

41

64

Finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov

42

65

Storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

43

66

Pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in pokojninske sklade

44

68

Poslovanje z nepremičninami

44a

 

od tega: pripisane najemnine za stanovanja, v katerih bivajo lastniki

45

69–70

Pravne in računovodske storitve; storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

46

71

Arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

47

72

Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve

48

73

Oglaševanje in raziskovanje trga

49

74–75

Druge strokovne in tehnične storitve; veterinarske storitve.

50

77

Dajanje v najem

51

78

Storitve pri zaposlovanju

52

79

Storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in druge s potovanji povezane storitve

53

80–82

Varovanje in poizvedovalne storitve; oskrba stavb in okolice; pisarniške in spremljajoče poslovne storitve

54

84

Storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne socialne varnosti

55

85

Izobraževanje

56

86

Zdravstvene storitve

57

87–88

Storitve socialnega varstva z nastanitvijo; storitve socialnega varstva brez nastanitve

58

90–92

Kulturne in razvedrilne storitve; storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve; prirejanje iger na srečo in stav

59

93

Športne in druge storitve za prosti čas

60

94

Storitve članskih organizacij

61

95

Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo

62

96

Druge osebne storitve

63

97–98

Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem; neopredeljeni proizvodi in storitve gospodinjstev za lastno rabo

64

99

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles


AN_F6: Razčlenitev osnovnih sredstev

Skupina sredstev

Poimenovanje

AN.1111

stanovanja

AN.1112

druge stavbe in objekti

AN.11131

transportna oprema

AN.11132

drugi stroji in oprema

AN.1114

gojena naravna sredstva

AN.112

neopredmetena osnovna sredstva


AN_F6†: Razčlenitev osnovnih sredstev

Skupina sredstev

Poimenovanje

AN.1111

stanovanja

AN.1112

druge stavbe in objekti

AN.11131

transportna oprema

AN.11132

drugi stroji in oprema

od tega: AN.111321

pisarniški stroji in oprema

od tega: AN.111322

radijska, televizijska in komunikacijska oprema

AN.1114

gojena naravna sredstva

AN.112

neopredmetena osnovna sredstva

od tega: AN.1122

računalniška programska oprema“


11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 716/2010

z dne 6. avgusta 2010

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. avgusta 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Janusz LEWANDOWSKI

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, ki ga sestavljajo:

visokotlačna živosrebrna sijalka na razelektrenje z nezapečatenim reflektorjem,

kabli,

prezračevalne reže,

ogrodje za namestitev z držalom in

vtič.

Izdelek je namenjen uporabi v projektorjih.

8539 32 10

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 2(a) k oddelku XVI ter besedilom oznak KN 8539, 8539 32 in 8539 32 10.

Glede na to, da se izdelek šteje kot sestavni del projektorja, se uporablja opomba 2 k oddelku XVI.

Na podlagi opombe 2(a) k oddelku XVI se sestavni deli, ki predstavljajo blago, uvrščeno pod katero koli tarifno številko v poglavju 84 ali 85, uvrstijo pod ustrezne tarifne številke v teh dveh poglavjih.

Glede na svoje lastnosti izdelek izpolnjuje pogoje tarifne številke 8539. Posledično se uvrstitev pod tarifno številko 8529 izključi.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 8539 32 10 kot živosrebrna sijalka na razelektrenje.


11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 717/2010

z dne 6. avgusta 2010

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. avgusta 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Janusz LEWANDOWSKI

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek (t.i. „temperaturni senzor za izpušne pline“), ki ga sestavljajo:

termistor z nazivno močjo, ki ne presega 20 W, v svojem ohišju,

pritrdilni zatič,

gred, ki omogoča pritrditev znotraj izpušnega sistema vozila, in

električni kabel z ovojem, odpornim na toploto, ki povezuje izdelek z vtičnico in tako omogoča povezavo s sistemom vozila za upravljanje motorja.

Termistor spreminja svoj upor glede na temperaturo. Kadar je izdelek povezan, ta sprememba upora povzroči spremembo električnega toka, ki se prenaša v sistem za upravljanje motorja.

Izdelek ne more pretvoriti izhodnega električnega toka v merjenje ali prikaz temperature.

8533 40 10

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilom oznak KN 8533, 8533 40 ter 8533 40 10.

Uvrstitev pod tarifno številko 9025 kot termometer ali del termometra ne pride v poštev, saj izdelek ne more meriti ali prikazati temperature.

Izdelek je nelinearni upor, ki je odvisen od temperature (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8533 (A)(5)), in se zato uvrsti pod tarifno podštevilko 8533 40 kot druge spremenljive upore.


11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 718/2010

z dne 10. avgusta 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

129,3

TR

136,8

UY

152,7

ZA

98,1

ZZ

129,2

0806 10 10

CL

129,8

EG

153,2

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

122,2

ZA

88,7

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

87,8

BR

69,9

CL

90,2

CN

63,9

NZ

104,8

US

105,2

UY

100,6

ZA

90,0

ZZ

89,1

0808 20 50

AR

70,1

CL

150,5

CN

58,2

NZ

140,9

TR

147,7

ZA

100,6

ZZ

111,3

0809 30

TR

160,9

ZZ

160,9

0809 40 05

IL

144,1

ZA

90,0

ZZ

117,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/28


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 719/2010

z dne 10. avgusta 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 705/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 203, 5.8.2010, str. 19.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 11. avgusta 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

41,00

0,00

1701 11 90 (1)

41,00

2,60

1701 12 10 (1)

41,00

0,00

1701 12 90 (1)

41,00

2,31

1701 91 00 (2)

39,65

5,57

1701 99 10 (2)

39,65

2,44

1701 99 90 (2)

39,65

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/30


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/50/EU

z dne 10. avgusta 2010

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev dazometa kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Navedeni seznam vključuje dazomet.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja dazometa glede uporabe v 8. vrsti izdelkov, pripravkih za zaščito lesa, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi.

(3)

Belgija je bila imenovana za državo članico poročevalko in je do 16. aprila 2007 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile ugotovitve pregleda z dne 11. marca 2010 v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Preiskave so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo dazomet, pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti dazomet v Prilogo I k navedeni direktivi.

(6)

Na ravni EU ni bila opravljena presoja vseh možnosti uporabe. Ocena tveganja na ravni EU obravnava le poklicno uporabo na odprtem za sanacijo lesenih drogov, kot so drogovi za napeljavo, z vstavitvijo granul. Zato je primerno, da države članice ocenijo scenarije uporabe ali izpostavljenosti in tista tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni EU, ter da pri izdaji dovoljenj za pripravke zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali naložijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj na sprejemljivo raven.

(7)

Glede na ugotovitve poročila o oceni je primerno zahtevati, da se v skladu s členom 5 Direktive 98/8/ES in Priloge VI k Direktivi pri izdaji dovoljenj za pripravke, ki vsebujejo dazomet in se uporabljajo za zaščito lesa, uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja, da se tveganja zmanjšajo na sprejemljivo raven.

(8)

Zlasti je primerno zahtevati, da se pripravki, namenjeni industrijski ali poklicni uporabi, uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če se lahko dokaže, da je tveganje za industrijske ali poklicne uporabnike mogoče kako drugače zmanjšati.

(9)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki na trgu, ki vsebujejo aktivno snov dazomet, in da se omogoči ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na sploh.

(10)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam in zainteresiranim stranem, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, in prijaviteljem, ki so pripravili dokumentacijo, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(1)(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(11)

Po vključitvi je državam članicam treba dovoliti razumno dolgo obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES.

(12)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. julija 2011.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. avgusta 2012.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 98/8/ES se doda snov dazomet:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katero je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločitvi o vključitvi aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta izdelkov

Posebne določbe (1)

„34

Dazomet

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion

ES št.: 208-576-7

Št. CAS: 533-74-4

960 g/kg

1. avgust 2012

31. julij 2014

31. julij 2022

8

Kadar je za določen pripravek to potrebno, države članice pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za pripravek v skladu s členom 5 in Prilogo VI ocenijo tiste scenarije uporabe ali izpostavljenosti ter tista tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni EU. Predvsem, kjer je pomembno, države članice ocenijo vse vrste uporabe, razen poklicne uporabe na odprtem za sanacijo lesenih drogov z vstavitvijo granul.

Države članice zagotovijo, da so za izdajo dovoljenj izpolnjeni naslednji pogoji:

Pripravke z dovoljenjem za industrijsko in/ali poklicno uporabo se uporablja z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če ni v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se tveganja za industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


SKLEPI

11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/33


SKLEP SVETA 2010/437/SZVP

z dne 30. julija 2010

o spremembah Skupnega ukrepa 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28 in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. novembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1).

(2)

Svet je 8. decembra 2009 sprejel Sklep 2009/907/SZVP o spremembi navedenega skupnega ukrepa (2).

(3)

Piratstvo se čedalje učinkoviteje preprečuje v Adenskem zalivu in na drugih območjih, ki so blizu somalske obale, zato pirati vedno bolj širijo svoje dejavnosti na pomorska območja, ki so od somalske obale in sosednjih držav oddaljena več kot 500 navtičnih milj.

(4)

Skladno s tem bi bilo treba spremeniti Skupni ukrep 2008/851/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupni ukrep 2008/851/SZVP se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 1(2) se nadomesti:

„2.   Vojaške sile, razporejene v ta namen, delujejo v obalnih vodah Somalije in sosednjih držav na pomorskih območjih regije Indijskega oceana v skladu s političnim ciljem morebitne pomorske operacije EU, opredeljenim v konceptu kriznega upravljanja, ki ga je Svet odobril 5. avgusta 2008.“;

2.

člen 6(1) se nadomesti:

„1.   Politični in varnostni odbor (PVO) je na odgovornost Sveta in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) pristojen za politični nadzor in strateško vodenje vojaške operacije EU. Svet pooblašča PVO, da v skladu s členom 38 Pogodbe sprejme ustrezne odločitve. To pooblastilo obsega pristojnost za spreminjanje dokumentov načrtovanja, vključno z operativnim načrtom, strukturo poveljevanja in pravili o uporabi oboroženih sil. Obsega tudi pristojnost za sprejemanje sklepov o imenovanju poveljnika operacije EU in/ali poveljnika sil EU. Za sprejemanje odločitev v zvezi s cilji in končanjem vojaške operacije EU je še naprej pristojen Svet, ki mu pomaga VP.“;

3.

člen 8 se nadomesti:

„Člen 8

Usklajenost odzivanja EU

VP, poveljnik operacije EU in poveljnik sil EU skrbno usklajujejo svoje dejavnosti, povezane z izvajanjem tega skupnega ukrepa.“;

4.

člen 9(1) se nadomesti:

„1.   VP je glavna točka za stike z Združenimi narodi, somalskimi organi in organi sosednjih držav ter drugimi zadevnimi akterji. VP-ju pri stikih z Afriško unijo pomaga posebni predstavnik EU (PPEU) pri Afriški uniji.“;

5.

člen 10(3) se nadomesti:

„3.   Podrobnosti o sodelovanju tretjih držav so predmet sporazumov, ki se sklenejo po postopku iz člena 37 Pogodbe. Če sta EU in tretja država sklenili sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah kriznega upravljanja EU, se za namene te operacije uporabljajo določbe tega sporazuma.“;

6.

člen 11 se nadomesti:

„Člen 11

Status sil pod vodstvom EU

Status sil pod vodstvom EU in njihovega osebja, vključno s privilegiji, imunitetami in drugimi jamstvi, potrebnimi za izpolnitev in neovirano izvedbo njihovega mandata:

ki so nameščeni na kopenskem ozemlju tretjih držav,

ki delujejo v teritorialnih ali notranjih vodah tretjih držav,

se določi po postopku iz člena 37 Pogodbe.“;

7.

člen 15 se nadomesti:

„Člen 15

Posredovanje informacij Združenim narodom in drugim tretjim stranem

1.   VP je pooblaščen, da Združenim narodom in drugim tretjim stranem, ki sodelujejo v tem skupnem ukrepu, posreduje tajne podatke in dokumente EU, sestavljene za namene vojaške operacije EU, do stopnje tajnosti, ki ustreza vsaki od teh strani, ter v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti (3).

2.   VP je pooblaščen, da Združenim narodom in drugim tretjim stranem, ki sodelujejo v tem skupnem ukrepu, posreduje dokumente EU, ki niso označeni kot tajni in se nanašajo na posvetovanje Sveta o operaciji ter za njih velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti iz člena 6(1) Poslovnika Sveta (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. julija 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 322, 9.12.2009, str. 27.

(3)  Sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (UL L 101, 11.4.2001, str. 1).

(4)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o spremembi Poslovnika Sveta (UL L 325, 11,12.2009, str. 35).“.


11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/35


SKLEP KOMISIJE

z dne 10. avgusta 2010

o podaljšanju obdobja odstopanja, v katerem lahko Bolgarija v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov ugovarja pošiljkam določenih odpadkov, namenjenih za predelavo, v Bolgarijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5434)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/438/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1), zlasti tretjega pododstavka člena 63(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 63(4) Uredbe (ES) št. 1013/2006 lahko Bolgarija v obdobju, ki se konča 31. decembra 2009, ugovarja pošiljkam določenih odpadkov za predelavo.

(2)

Bolgarija je v dopisu z dne 23. decembra 2009 zaprosila za podaljšanje tega obdobja do 31. decembra 2012.

(3)

Zagotoviti je treba, da bo raven varstva okolja po vsej Uniji ostala enako visoka, zlasti kadar predelava določenih pošiljk odpadkov ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo države odpreme o predelavi odpadkov. Zato mora Bolgarija še naprej imeti možnost, da ugovarja predvidenim pošiljkam določenih neželenih odpadkov, ki so namenjene za predelavo na njenem ozemlju. Posledično je treba odstopanje, ki velja za Bolgarijo, podaljšati do 31. decembra 2012.

(4)

Da bi se še naprej zagotavljali višja raven varstva okolja in pravna varnost pravne ureditve, ki velja za pošiljke odpadkov, namenjene za predelavo v Bolgariji v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006, se morajo ukrepi iz tega sklepa uporabljati od 1. januarja 2010. Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1013/2006 se obdobje, v katerem lahko bolgarski pristojni organi v skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 navedene uredbe ugovarjajo pošiljkam odpadkov, naštetih v drugem pododstavku člena 63(4) te uredbe, za predelavo v Bolgariji, podaljša do 31. decembra 2012.

Člen 2

Ta sklep se začne uporabljati 1. januarja 2010.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 10. avgusta 2010

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


Popravki

11.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/36


Popravek Sklepa Sveta 2010/397/EU z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi

( Uradni list Evropske unije L 190 z dne 22. julija 2010 )

Naslov Sklepa na naslovni strani in na strani 1, datum v zaključnem besedilu na strani 2:

besedilo:

„3. junij 2010“

se glasi:

„11. junij 2010“.