ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.194.slv

Uradni list

Evropske unije

L 194

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
24. julij 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003

1

 

*

Uredba (EU) št. 641/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

23

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

24.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/1


UREDBA (EU) št. 640/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. julija 2010

o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je pogodbenica Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982, odobrene s Sklepom Sveta 98/392/ES (3), Sporazuma o uporabi določb navedene konvencije glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib, ratificiranega s Sklepom Sveta 98/414/ES (4), ter Sporazuma o pospeševanju usklajevanja ribiških plovil na odprtem morju z mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje, sprejetega s Sklepom Sveta 96/428/ES (5). V okviru navedenih mednarodnih obveznosti Unija sodeluje pri prizadevanjih za zagotovitev trajnostnega upravljanja izrazito selivskih staležev rib.

(2)

Unija je pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku na podlagi Sklepa Sveta 86/238/EGS (6) (Konvencija ICCAT). Konvencija ICCAT zagotavlja okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju tunov in tunom podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih, ki poteka prek Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter omogoča sprejemanje priporočil za območje Konvencije ICCAT, ki postanejo zavezujoča za pogodbenice, sodelujoče nepogodbenice ter ribolovne in druge subjekte (pogodbenice konvencije).

(3)

Priporočila ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 in 06-15 ter resolucije 1993-02, 1994-04 in 1994-05 o programu statističnih dokumentov za modroplavute tune so bila izvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 1984/2003 z dne 8. aprila 2003 o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti (7).

(4)

Kot del ukrepov za urejanje staležev modroplavutih tunov, izboljšanje kakovosti in zanesljivosti statističnih podatkov ter preprečevanje, odvračanje in odpravo nezakonitega ribolova je ICCAT 15. novembra 2009 na svojem letnem zasedanju v Recifu (Brazilija) sprejela priporočilo 09-11 o spremembi priporočila 08-12 o programu ICCAT za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov. Navedeno priporočilo je začelo veljati 1. junija 2010 in ga mora Unija začeti izvajati.

(5)

Za zagotovitev berljivosti in enotne uporabe določb o programu ICCAT za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov bi bilo treba črtati ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1984/2003 v zvezi s statističnimi dokumenti in potrdilom o ponovnem izvozu ICCAT za modroplavute tune. Uredbo (ES) št. 1984/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s prenosom novih ukrepov za ohranjanje, ki jih sprejme ICCAT, zaradi česar bi bilo treba posodobiti in dopolniti priloge k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

S to uredbo se uvaja program Unije za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov, da se podpre izvajanje ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki jih je sprejela Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT); vanj so vključene določbe programa ICCAT za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov, da se opredeli poreklo vseh modroplavutih tunov.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„modroplavuti tun“ pomeni ribo vrste Thunnus thynnus, ki spada pod oznake kombinirane nomenklature, navedene v Prilogi I;

(b)

„notranja trgovina“ pomeni:

(i)

trgovino v eni državi članici ali med dvema ali več državami članicami z modroplavutimi tuni, ulovljenimi v območju Konvencije ICCAT z ribiškim plovilom ali pastjo Unije in iztovorjenimi na ozemlju Unije; in

(ii)

trgovino v eni državi članici ali med dvema ali več državami članicami z gojenimi modroplavutimi tuni, ulovljenimi v območju Konvencije ICCAT z ribiškim plovilom Unije in nameščenimi v kletke v ribogojnici s sedežem na ozemlju Unije;

(c)

„izvoz“ pomeni kakršen koli promet z modroplavutimi tuni, ulovljenimi v območju Konvencije ICCAT z ribiškim plovilom ali pastjo Unije, v tretjo državo, vključno s prometom z ozemlja Unije, tretjih držav ali ribolovnih območij;

(d)

„uvoz“ pomeni vnos modroplavutih tunov, ulovljenih v območju Konvencije ICCAT z ribiškim plovilom ali pastjo tretje države, na ozemlje Unije, vključno z modroplavutimi tuni za gojenje v kletkah, pitanje, gojenje ali pretovarjanje;

(e)

„ponovni izvoz“ pomeni kakršen koli promet z modroplavutimi tuni z ozemlja Unije, če so bili ti tuni pred tem uvoženi na ozemlje Unije;

(f)

„območje Konvencije ICCAT“ pomeni območje, opredeljeno v Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku;

(g)

„država članica zastave“ pomeni državo članico, pod katere zastavo pluje ribiško plovilo;

(h)

„država članica pasti“ pomeni državo članico, v kateri je registrirana past;

(i)

„država članica ribogojnice“ pomeni državo članico, v kateri ima ribogojnica sedež;

(j)

„pogodbenice konvencije“ pomeni pogodbenice, sodelujoče nepogodbenice ter ribolovne in druge subjekte ICCAT;

(k)

„pošiljka“ pomeni količino proizvodov iz modroplavutih tunov enakega izgleda, ki izhajajo iz istega ustreznega geografskega območja in istega ribiškega plovila ali skupine plovil ali iste pasti.

POGLAVJE II

DOKUMENT O ULOVU MODROPLAVUTIH TUNOV

Člen 3

Splošne določbe

1.   Države članice zahtevajo izpolnjen dokument o ulovu modroplavutih tunov (v nadaljnjem besedilu: dokument o ulovu) za vsakega modroplavutega tuna, iztovorjenega ali pretovorjenega v njihovih pristaniščih, nameščenega v kletko kakor je določeno v Prilogi IV, ali izlovljenega iz njihovih ribogojnic.

2.   Vsako pošiljko modroplavutih tunov, ki je predmet notranje trgovine, uvoza na ozemlje Unije oziroma izvoza ali ponovnega izvoza z ozemlja Unije, spremlja potrjen dokument o ulovu, razen v primerih, v katerih se uporablja člen 4(3), in, kadar je primerno, deklaracija o prenosu ICCAT ali potrjeno potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o ponovnem izvozu).

Vsako tako iztovarjanje, pretovarjanje, namestitev v kletke, izlov, uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov ali notranja trgovina z njimi brez izpolnjenega in potrjenega dokumenta o ulovu in po potrebi potrdila o ponovnem izvozu je prepovedano.

3.   Države članice ne nameščajo modroplavutih tunov v ribogojnice, ki nimajo dovoljenja države članice ali pogodbenic konvencije ali niso vpisane v evidenco ICCAT za ribogojne obrate z dovoljenjem za gojenje modroplavutih tunov, ulovljenih v območju Konvencije ICCAT.

4.   Države članice, v katerih se nahajajo ribogojnice, zagotovijo, da so ulovljeni modroplavuti tuni nameščeni v ločene kletke ali nize kletk in razdeljeni na podlagi porekla iz države članice ali pogodbenice konvencije.

5.   Z odstopanjem od odstavka 4 države članice, v katerih se nahajajo ribogojnice, zagotovijo, da so modroplavuti tuni, ulovljeni med skupno ribolovno dejavnostjo, kot je opredeljena v členu 2(g) Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (8), nameščeni v ločene kletke ali nize kletk in razdeljeni na podlagi skupnih ribolovnih dejavnosti.

6.   Države članice, v katerih se nahajajo ribogojnice, zagotovijo, da so modroplavuti tuni izlovljeni iz ribogojnic v letu, v katerem so bili ulovljeni, ali pred začetkom ribolovnega obdobja s plovili z zaporno plavarico, če so izlovljeni v naslednjem letu. Če se izlov v navedenem obdobju ne zaključi, države članice, v katerih se nahajajo ribogojnice, pripravijo in izročijo Komisiji izjavo o letnem prenosu v desetih dneh po zaključku tega obdobja. Ta izjava vsebuje:

količino (izraženo v kg) in število rib, ki bodo prenesene v naslednje leto,

leto ulova,

njihovo velikost,

državo članico zastave ali pogodbenico konvencije, številko ICCAT in ime ribiškega plovila, ki je ulovilo tune,

referenčne številke dokumenta o ulovu, katerega izlov je prenesen,

ime in številko ICCAT ribogojnice,

številko kletke, in

informacije o izlovljenih količinah (izraženih v kg), ko je izlov končan.

Komisija te izjave posreduje sekretariatu ICCAT v petih dneh.

7.   Količine, prenesene v skladu z odstavkom 6, so nameščene v ločene kletke ali nize kletk v ribogojnici in razdeljene glede na leto ulova.

8.   Države članice zastave ali pasti zagotovijo obrazce dokumentov o ulovu samo tistim svojim ribiškim plovilom in pastem, ki imajo dovoljenje za ribolov modroplavutih tunov v območju Konvencije ICCAT, vključno s tuni, ulovljenimi kot prilov.

9.   Vsak dokument o ulovu ima edinstveno identifikacijsko številko dokumenta. Iz številk dokumentov je razvidna država članica zastave ali pasti, številke pa se dodelijo vsakemu ribiškemu plovilu ali pasti. Ti obrazci niso prenosljivi na druga ribiška plovila ali pasti.

10.   Kopije dokumentov o ulovu spremljajo vsak del razdeljene pošiljke ali predelan proizvod, pri čemer se za sledenje dela pošiljke ali proizvoda uporablja edinstvena identifikacijska številka dokumenta izvirnega dokumenta o ulovu.

11.   Zahteve iz te uredbe se ne uporabljajo za uvoz, izvoz in ponovni izvoz delov rib, ki niso meso (tj. glav, oči, iker, drobovja in repov), ali za notranjo trgovino z njimi.

Člen 4

Potrjevanje

1.   Poveljniki ribiških plovil, operaterji pasti in ribogojnic, prodajalci, izvozniki ali njihovi pooblaščeni zastopniki izpolnijo dokument o ulovu, po možnosti v elektronski obliki, tako da vnesejo zahtevane informacije v ustrezne oddelke in zaprosijo za njegovo potrditev v skladu z odstavkom 2, in sicer za vsako iztovarjanje, prenos, nameščanje v kletke, izlov, pretovarjanje in izvoz modroplavutih tunov ali notranjo trgovino z njimi.

2.   Dokument o ulovu potrdi pristojni organ države članice zastave, pasti ali ribogojnice ali pristojni organ države članice, v kateri ima prodajalec ali izvoznik sedež. Države članice potrdijo dokument o ulovu za vse modroplavute tune samo, kadar:

(a)

ribiško plovilo pluje pod zastavo države članice ali je past ali ribogojnica registrirana v državi članici, ki je modroplavute tune izlovila,

(b)

je bila na podlagi pregleda pošiljke ugotovljena točnost vseh informacij v dokumentu o ulovu,

(c)

skupna količina ulova, za katerega potrditev je bilo zaprošeno, ustreza kvotam ali omejitvam ulova za vsako leto upravljanja, če je potrebno, vključno s posamičnimi kvotami, dodeljenimi ribiškim plovilom ali pastem, in

(d)

so modroplavuti tuni v skladu z ustreznimi določbami ukrepov ICCAT za ohranjanje in upravljanje.

3.   Potrjevanje iz odstavka 2 tega člena se ne zahteva, kadar je država članica zastave ali pasti, ki je modroplavute tune ulovila, označila vse tune, ki so na voljo za prodajo, kot je določeno v členu 5.

4.   Kadar je količina ulovljenih in iztovorjenih modroplavutih tunov manjša od 1 tone ali treh rib, se lahko kot začasni dokument o ulovu uporablja ribiški ladijski dnevnik ali potrdilo o prodaji, dokler ni opravljena potrditev dokumenta o ulovu, ki mora biti potrjen v sedmih dneh in pred notranjim trgovanjem ali izvozom.

5.   Potrjen dokument o ulovu zajema, če je primerno, informacije, navedene v Prilogi II.

6.   Vzorec dokumenta o ulovu je v Prilogi III. Kadar v oddelku vzorca dokumenta o ulovu ni zadostnega prostora za celotno sledenje premikov modroplavutih tunov od ulova do trgovanja, se lahko zadevni oddelek za informacije primerno razširi in priloži kot priloga. Pristojni organ države članice potrdi to prilogo takoj, ko je mogoče, vendar najpozneje ob naslednjem premiku modroplavutih tunov.

7.   Navodila za izdajo, številčenje, izpolnjevanje in potrjevanje dokumenta o ulovu se nahajajo v Prilogi IV.

Člen 5

Označevanje

1.   Države članice lahko zahtevajo, da njihova ribiška plovila ali pasti na vsakega modroplavutega tuna pritrdijo oznako, po možnosti ob ubitju, vendar najpozneje ob iztovarjanju. Oznake imajo edinstvene številke, značilne za posamezno državo članico, in so narejene tako, da jih ni mogoče spreminjati. Številke oznak so povezane z dokumentom o ulovu.

2.   Zadevne države članice Komisiji predložijo povzetek o izvajanju programa označevanja. Komisija te povzetke posreduje sekretariatu ICCAT v razumnem času.

3.   Uporaba oznak se dovoli samo, kadar skupna količina ulova ustreza kvotam ali omejitvam ulova držav članic za vsako leto upravljanja, po potrebi vključno s posamičnimi kvotami, dodeljenimi ribiškim plovilom ali pastem.

POGLAVJE III

POTRDILO O PONOVNEM IZVOZU MODROPLAVUTIH TUNOV

Člen 6

Splošne določbe

1.   Države članice zagotovijo, da vsako pošiljko modroplavutih tunov, ki se ponovno izvozi z njihovega ozemlja, spremlja potrjeno potrdilo o ponovnem izvozu.

Potrdilo o ponovnem izvozu se ne uporablja, kadar se gojeni modroplavuti tuni uvažajo živi.

2.   Za ponovni izvoz pošiljke tunov operater, ki je odgovoren za ponovni izvoz, izpolni potrdilo o ponovnem izvozu, tako da vnese zahtevane informacije v ustrezne oddelke in zaprosi za njegovo potrditev. Izpolnjenemu potrdilu o ponovnem izvozu se priloži kopija potrjenega(-ih) dokumenta(-ov) o ulovu za modroplavute tune, ki so bili pred tem uvoženi.

Člen 7

Potrjevanje potrdila o ponovnem izvozu

1.   Potrdilo o ponovnem izvozu potrdi pristojni organ države članice ponovnega izvoza.

2.   Pristojni organ potrdi potrdilo o ponovnem izvozu za vse proizvode iz modroplavutih tunov samo, kadar:

(a)

je bila ugotovljena točnost vseh informacij v potrdilu o ponovnem izvozu;

(b)

je(so) bil(-i) potrjeni dokument(-i) o ulovu, predložen(-i) v podporo potrdilu o ponovnem izvozu, sprejet(-i) za uvoz proizvodov, navedenih v potrdilu o ponovnem izvozu;

(c)

so proizvodi za ponovni izvoz v celoti ali delno isti proizvodi, kot so navedeni v potrjenem(-ih) dokumentu(-ih) o ulovu, in

(d)

je potrjenemu potrdilu o ponovnem izvozu priložena kopija dokumenta(-ov) o ulovu.

3.   Potrjeno potrdilo o ponovnem izvozu vsebuje informacije, navedene v Prilogi V.

POGLAVJE IV

POŠILJANJE DOKUMENTOV IN PREVERJANJE

Člen 8

Pošiljanje in shranjevanje potrjenih dokumentov

1.   Države članice v elektronski obliki pošljejo kopije vseh potrjenih dokumentov o ulovu ali potrdil o ponovnem izvozu, razen v primerih, v katerih se uporablja člen 4(3), takoj ko je mogoče in v vsakem primeru v petih delovnih dneh od datuma potrditve ali nemudoma, kadar pričakovani čas prevoza ne bi smel trajati več kot pet delovnih dni, naslednjim organom:

(a)

Komisiji;

(b)

pristojnim organom države članice ali pogodbenice konvencije, kadar so modroplavuti tuni namenjeni notranji trgovini, gojenju ali uvozu, in

(c)

sekretariatu ICCAT.

2.   Države članice najmanj dve leti hranijo kopije potrjenih dokumentov o ulovu ali potrdil o ponovnem izvozu, ki so jih izdale ali prejele.

Člen 9

Preverjanje

1.   Države članice zagotovijo, da njihovi pristojni organi identificirajo vsako pošiljko modroplavutih tunov, ki se iztovori, pretovori ali je predmet notranje trgovine na njihovem ozemlju, se uvozi na ali izvozi ali ponovno izvozi z njihovega ozemlja. Pristojni organi zahtevajo in pregledajo potrjeni(-e) dokument(-e) o ulovu in povezano dokumentacijo za vsako pošiljko modroplavutih tunov. Pregled vključuje vpogled v podatkovno zbirko o potrjevanju, ki jo hrani sekretariat ICCAT.

2.   Pristojni organi lahko pregledajo vsebino pošiljke, da preverijo informacije v dokumentu o ulovu in povezanih dokumentih, kadar je potrebno, pa izvajajo tudi preverjanja pri zadevnih operaterjih.

3.   Če se kot posledica pregledov ali preverjanj, izvedenih na podlagi odstavkov 1 in 2, pojavijo dvomi glede informacij v dokumentu o ulovu, države članice sodelujejo s pristojnimi organi, ki so potrdili dokument(-e) o ulovu ali potrdilo(-a) o ponovnem izvozu, da odpravijo te dvome.

4.   Če država članica identificira pošiljko brez dokumenta o ulovu, o svojih ugotovitvah obvesti državo članico, iz katere je pošiljka poslana, pogodbenico konvencije, iz katere je pošiljka izvožena, in, če je poznana, državo članico zastave ali pogodbenico konvencije zastave.

5.   Dokler pregledi ali preverjanja iz odstavkov 1 in 2 niso opravljeni, država članica ne odobri sprostitve pošiljke za notranjo trgovino, uvoz ali izvoz in, v primeru živih modroplavutih tunov, namenjenih ribogojnicam, ne sprejme deklaracije o prenosu.

6.   Kadar država članica na podlagi pregledov ali preverjanj iz odstavka 1 in v sodelovanju z zadevnimi organi, ki potrjujejo dokumente, ugotovi, da dokument o ulovu ali potrdilo o ponovnem izvozu ni veljavno, se notranja trgovina, uvoz, izvoz ali ponovni izvoz pošiljk zadevnih modroplavutih tunov prepove.

POGLAVJE V

PRENOS PODATKOV

Člen 10

Informacije o potrjevanju in kontaktnih točkah

1.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o:

(a)

imenu in polnem naslovu organov, pristojnih za potrjevanje in preverjanje dokumentov o ulovu ali potrdil o ponovnem izvozu;

(b)

imenu, nazivu in vzorcu odtisa žiga ali pečata uradnikov za potrjevanje, ki so posamično pooblaščeni;

(c)

če je primerno, vzorcih oznak.

2.   V uradnem obvestilu je naveden datum, na katerega začnejo informacije iz odstavka 1 učinkovati. Posodobljeni podatki o organih in uradnikih, pristojnih za potrjevanje, se pravočasno sporočijo Komisiji.

3.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o kontaktnih točkah, ki bi jih bilo treba obvestiti, kadar se pojavijo vprašanja v zvezi z dokumenti o ulovu ali potrdili o ponovnem izvozu, ter ji zlasti sporočijo njihova imena.

4.   Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT.

Člen 11

Letno poročilo o programu

1.   Države članice Komisiji vsako leto do 15. septembra elektronsko pošljejo poročilo o programu, ki vsebuje informacije iz Priloge VI, ki zajema obdobje od 1. julija predhodnega leta do 30. junija zadevnega leta.

2.   Komisija pripravi letno poročilo Unije o programu in ga predloži sekretariatu ICCAT vsako leto do 1. oktobra.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Sprememba prilog

Da bi se izvedli ukrepi za ohranjanje, ki jih je sprejela ICCAT, lahko Komisija spremeni priloge k tej uredbi z delegiranimi akti v skladu s členom 13 in ob upoštevanju pogojev iz členov 14 in 15.

Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov ravna v skladu z določbami te uredbe.

Člen 13

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let po 14. avgustu 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 14.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 14 in 15.

Člen 14

Preklic pooblastila

1.   Pooblastilo iz člena 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 15

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.   Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

3.   Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 16

Spremembe Uredbe (ES) št. 1984/2003

1.   Uredba (ES) št. 1984/2003 se spremeni:

(a)

v naslovu se črta beseda „tuni“;

(b)

v členu 1(a) se črtajo besede „tune (Thunnus thynnus)“;

(c)

v členu 2 se črta beseda „tune“;

(d)

v členu 3 se črta točka (a);

(e)

v členu 4(1) se črta prva alinea;

(f)

v členu 4(2)(b)(iii) se črta beseda „tunov“;

(g)

v členu 5(1) se črta prva alinea;

(h)

v drugem odstavku člena 6(1) se črta točka (a);

(i)

v členu 8(a) se črta beseda „tuna“;

(j)

v členu 9(2) se črta točka (a);

(k)

priloge I, IVa, IX in XV se razveljavijo.

2.   Sklicevanja na razveljavljene določbe Uredbe (ES) št. 1984/2003 se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 17

Pregled

Komisija pregleda to uredbo po priporočilih, ki jih sprejme ICCAT, pri tem pa upošteva najnovejša znanstvena mnenja o velikosti staleža, ki bodo predstavljena na sejah ICCAT, in pripravi predloge sprememb, ki bi lahko bile potrebne.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 7. julija 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  Mnenje z dne 17. marca 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 29. junija 2010.

(3)  UL L 179, 23.6.1998, str. 1.

(4)  UL L 189, 3.7.1998, str. 14.

(5)  UL L 177, 16.7.1996, str. 24.

(6)  UL L 162, 18.6.1986, str. 33.

(7)  UL L 295, 13.11.2003, str. 1.

(8)  UL L 96, 15.4.2009, str. 1.


PRILOGA I

PROIZVODI IZ ČLENA 2(a)

Opis blaga

Oznaka kombinirane nomenklature (1)

Živ modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), svež ali ohlajen, razen filetov in drugega mesa

0302 35 10

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), svež ali ohlajen, razen filetov in drugega mesa, ki ni za industrijsko proizvodnjo pripravljenih ali konzerviranih rib

0302 35 90

Cel modroplavuti tun (Thunnus thynnus), zamrznjen, razen filetov in drugega mesa za industrijsko proizvodnjo pripravljenih ali konzerviranih rib

0303 45 11

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), zamrznjen, brez škrg in drobovja, razen filetov in drugega mesa za industrijsko proizvodnjo pripravljenih ali konzerviranih rib

0303 45 13

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), zamrznjen, ki ni cel ali je brez škrg in drobovja, razen filetov in drugega mesa za industrijsko proizvodnjo pripravljenih ali konzerviranih rib

0303 45 19

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), zamrznjen, razen filetov in drugega mesa, ki ni za industrijsko proizvodnjo pripravljenih ali konzerviranih rib

0303 45 90

Fileti modroplavutega tuna (Thunnus thynnus), sveži ali ohlajeni

ex 0304 19 39

Meso modroplavutega tuna (Thunnus thynnus), razen filetov, sveže ali ohlajeno

ex 0304 19 39

Fileti in drugo meso modroplavutega tuna (Thunnus thynnus), zamrznjeno

ex 0304 29 45

Drugo meso modroplavutega tuna (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Fileti modroplavutega tuna (Thunnus thynnus), sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

ex 0305 30 90

Prekajen modroplavuti tun (Thunnus thynnus), vključno s fileti

ex 0305 49 80

Sušen modroplavuti tun (Thunnus thynnus), nenasoljen ali nasoljen, toda neprekajen

ex 0305 59 80

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), nasoljen, toda nesušen ali prekajen, ter v slanici

ex 0305 69 80

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), cel ali v kosih, toda nezmlet, pripravljen ali konzerviran v rastlinskem olju

ex 1604 14 11

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), cel ali v kosih, toda nezmlet, pripravljen ali konzerviran, razen v rastlinskem olju, in fileti, znani kot „loins“

ex 1604 14 16

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), cel ali v kosih, toda nezmlet, pripravljen ali konzerviran, razen v rastlinskem olju in razen filetov, znanih kot „loins“

ex 1604 14 18

Modroplavuti tun (Thunnus thynnus), razen cel ali v kosih, toda nezmlet, pripravljen ali konzerviran

ex 1604 20 70


(1)  Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA II

PODATKI ZA VKLJUČITEV V DOKUMENT O ULOVU MODROPLAVUTIH TUNOV

1.   Številka dokumenta ICCAT o ulovu modroplavutih tunov

2.   Informacije o ulovu

Opis plovila ali pasti

Ime ribiškega plovila ali pasti

Država zastave ali pasti

Številka v evidenci ICCAT za plovila ali pasti (če je primerno)

Opis ulova

Datum, območje ulova in uporabljeno orodje

Število rib, skupna zaokrožena teža in povprečna teža (1)

Številka oznake (če je primerno)

Številka v evidenci ICCAT za skupne ribolovne dejavnosti (če je primerno)

Potrditev vlade

Ime organa in podpisnika, naziv, podpis, žig in datum

3.   Informacije o trgovanju za trgovino z živimi ribami

Opis proizvoda

Skupna živa teža, število rib, območje ulova

Informacije o izvozniku/prodajalcu

Kraj izvoza ali odpreme

Ime izvoznega podjetja, naslov, podpis in datum

Namembna ribogojnica (ime in številka ICCAT) in država

Opis prevoza (priloži se ustrezna dokumentacija)

Informacije o uvozniku/kupcu

Kraj uvoza ali namembni kraj

Ime uvoznega podjetja, naslov, podpis in datum podpisa

Potrditev vlade

Ime organa in podpisnika, naziv, podpis, žig in datum

4.   Informacije o prenosu

Opis vlečnega plovila

Številka deklaracije o prenosu ICCAT

Ime plovila, zastava

Številka v evidenci ICCAT in številka vlečne kletke (če je primerno)

Število poginulih rib med prenosom, skupna teža

5.   Informacije o pretovarjanju

Opis transportnega plovila

Ime

Država zastave

Številka v evidenci ICCAT

Datum

Pristanišče (ime in država ali geografska lega)

Opis proizvoda

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Skupna teža (neto)

Potrditev vlade

Ime organa in podpisnika, naziv, podpis, žig in datum

6.   Informacije o gojenju

Opis ribogojnega obrata

Ime, država članica ribogojnice

Številka FFB (številka ribogojnega obrata za tune) ICCAT in kraj ribogojnice

Sodelovanje v nacionalnem programu vzorčenja (da ali ne)

Opis kletke

Datum namestitve v kletko, številka kletke

Opis rib

Ocena števila rib, skupna teža in povprečna teža (2)

Informacije o regionalnem opazovalcu ICCAT

Ime, številka ICCAT, podpis

Ocenjena struktura velikosti (< 8kg, 8-30kg, > 30kg)

Potrditev vlade

Ime organa in podpisnika, naziv, podpis, žig in datum

7.   Informacije o izlovu

Opis izlova

Datum izlova

Število rib, skupna zaokrožena teža in povprečna teža

Številke oznak (če je primerno)

Informacije o regionalnem opazovalcu ICCAT

Ime, številka ICCAT, podpis

Potrditev vlade

Ime organa in podpisnika, naziv, podpis, žig in datum

8.   Informacije o trgovanju

Opis proizvoda

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (kadar se v tem oddelku evidentirajo različni tipi proizvodov, se teža evidentira za vsak tip proizvoda)

Skupna teža (neto)

Informacije o izvozniku/prodajalcu

Kraj izvoza ali odpreme

Ime izvoznega podjetja, naslov, podpis in datum

Namembna država

Opis prevoza (priloži se ustrezna dokumentacija)

Potrditev vlade

Ime organa in podpisnika, naziv, podpis, žig in datum

Informacije o uvozniku/kupcu

Kraj uvoza ali namembni kraj

Ime uvoznega podjetja, naslov, podpis in datum podpisa


(1)  Označena teža je zaokrožena teža, kadar je na voljo. Če se ne uporablja zaokrožena teža, je treba v obrazcu v rubrikah „Skupna teža“ in „Povprečna teža“ navesti tip proizvoda (npr. GG).

(2)  Označena teža je zaokrožena teža, kadar je na voljo. Če se ne uporablja zaokrožena teža, je treba v obrazcu v rubrikah „Skupna teža“ in „Povprečna teža“ navesti tip proizvoda (npr. GG).


PRILOGA III

VZOREC DOKUMENTA ICCAT O ULOVU MODROPLAVUTIH TUNOV

Image

Image


PRILOGA IV

Navodila za izdajo, številčenje, izpolnjevanje in potrjevanje dokumenta o ulovu

1.   SPLOŠNA NAČELA

(1)   Jezik

Če je za izpolnjevanje dokumenta o ulovu uporabljen jezik, ki ni uradni jezik ICCAT (angleščina, francoščina in španščina), je dokumentu treba priložiti angleški prevod.

(2)   Številčenje

Države članice morajo razviti enotni sistem številčenja dokumentov o ulovu, pri tem pa uporabijo svoje državne šifre ISO 2-alpha v kombinaciji z najmanj osemmestnim številom, v katerem najmanj dve številki označujeta leto ulova.

Primer: FR-09-123456 (FR je oznaka za Francijo)

V primeru razdeljenih pošiljk ali predelanih proizvodov morajo biti kopije izvirnega dokumenta o ulovu oštevilčene tako, da se številki izvirnega dokumenta doda še dvomestno število.

Primer: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 itd.

Številčenje mora biti zaporedno in po možnosti tiskano. Serijske številke izdanih neizpolnjenih dokumentov o ulovu se vpišejo v skladu z imenom prejemnika.

(3)   Potrjevanje

Vzorec dokumenta o ulovu ne nadomesti predhodnega dovoljenja za prenos ali dovoljenja za premestitev v kletko.

2.   INFORMACIJE O ULOVU

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela

Ta oddelek se uporablja za vse ulove modroplavutega tuna.

Poveljnik ribiškega plovila ali operater pasti ali njun pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice zastave ali pasti je odgovoren za izpolnitev oddelka in vložitev zahteve za potrditev oddelka INFORMACIJE O ULOVU.

Oddelek INFORMACIJE O ULOVU je treba izpolniti najkasneje do konca prvega prenosa v vlečne kletke, pretovora ali iztovora.

Opomba: v primeru skupnih ribolovnih dejavnosti mora poveljnik vsakega ribiškega plovila, ki sodeluje pri skupni ribolovni dejavnosti, izpolniti dokument o ulovu za vsak posamezni ulov.

(b)   Posebna navodila

„ZASTAVA“: navedite državo članico zastave ali pasti.

„ŠT. V EVIDENCI ICCAT“: navedite številko ICCAT ribiškega plovila ali pasti, ki ima dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna na območju Konvencije ICCAT. Te informacije ne veljajo za ribiška plovila, kjer so modroplavuti tuni ulovljeni kot prilov.

„ORODJE“: navedite ribolovno orodje z uporabo naslednjih oznak:

BB čoln za ribolov z vabo

GILL zabodna mreža

HAND ročna ribiška vrvica

HARP harpuna

LL parangal

MWT pelagična vlečna mreža

PS zaporna plavarica

RR ribiška palica in vreteno

SURF neklasificirani površinski ribolov

TL nadzorovana vrv

TRAP past

TROL vlečni trnek

UNCL nedoločene metode

OT drugo

„SKUPNA TEŽA“: navedite zaokroženo težo v kilogramih. Če se zaokrožena teža ne uporabi v trenutku ulova, navedite vrsto proizvoda (npr. GG). V primeru skupnih ribolovnih dejavnosti mora navedena količina ustrezati ključu za dodelitev, določenim za vsako ribolovno plovilo.

„CONA“: navedite Sredozemlje, zahodni Atlantik ali vzhodni Atlantik.

„ŠT. OZNAK (če je ustrezno)“: lahko se dodajo vrstice, da se navedejo številke oznak za posamezne ribe.

(2)   Potrjevanje

Država članica zastave ali pasti je odgovorna za potrjevanje oddelka INFORMACIJE O ULOVU, razen če so modroplavuti tuni označeni v skladu s členom 5 te uredbe.

Za iztovorjene ali pretovorjene ribe je treba potrditev opraviti najkasneje do konca pretovora ali iztovora.

Za prenos živih rib se lahko potrditev opravi v času prvega prenosa v vlečne kletke, vendar mora biti v vsakem primeru opravljena najkasneje do konca prenosa v kletke.

3.   INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela:

Ta oddelek se uporablja le pri notranji trgovini ali izvažanju živih modroplavutih tunov.

Poveljnik ribiškega plovila ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice zastave je odgovoren za izpolnitev oddelka in vložitev zahteve za potrditev oddelka INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI.

Oddelek INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI mora biti izpolnjen najkasneje do konca prvega prenosa v vlečne kletke.

Opomba: kadar med prenosom določena količina rib, ki je bila namenjena za notranje trgovanje ali izvoz, umre, je treba kopirati izvirni dokument o ulovu (oddelek INFORMACIJE O ULOVU je treba izpolniti in, kjer je to primerno, potrditi), oddelek INFORMACIJE O TRGOVANJU kopiranega dokumenta o ulovu pa mora izpolniti poveljnik ribiškega plovila ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice zastave in ga posredovati domačemu kupcu ali uvozniku. Potrditev kopije zagotavlja, da je kopija enaka izvirniku in da so jo evidentirali pristojni organi zadevne države članice.

Kopije dokumenta o ulovu bodo brez take potrditve nične in neveljavne.

(b)   Posebna navodila:

„CONA“: navedite območje prenosa, Sredozemlje, zahodni Atlantik ali vzhodni Atlantik.

„KRAJ IZVOZA/ODPREME“: navedite ime ribolovne cone države članice ali pogodbenice konvencije, kamor so bili preneseni modroplavuti tuni, v nasprotnem primeru pa navedite „odprto morje“.

„OPIS PREVOZA“: priložite vsak ustrezni dokument, ki potrjuje prodajo.

(2)   Potrjevanje

Država članica zastave ne sme potrditi dokumentov o ulovu, kadar oddelek INFORMACIJE O ULOVU ni izpolnjen in, če je to primerno, potrjen.

Potrditev se lahko opravi v času prvega prenosa v vlečne kletke, vendar mora biti v vsakem primeru opravljena najkasneje do konca prenosa v kletke.

4.   INFORMACIJE O PRENOSU

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela:

Ta oddelek se uporablja le za žive modroplavute tune.

Poveljnik ribiškega plovila ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice zastave je odgovoren za izpolnitev oddelka INFORMACIJE O PRENOSU.

Oddelek INFORMACIJE O PRENOSU je treba izpolniti najkasneje do konca prvega prenosa.

Ob koncu prvega prenosa mora poveljnik ribiškega plovila poveljniku vlačilca predložiti dokument o ulovu (oddelke INFORMACIJE O ULOVU, INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI in INFORMACIJE O PRENOSU je treba izpolniti in, kjer je primerno, potrditi).

Izpolnjen in, kjer je primerno, potrjen dokument o ulovu mora spremljati prenos rib do ribogojnice, pa tudi prenos živih modroplavutih tunov iz kletke za prenos do druge kletke za prenos ali prenos poginulih modroplavutih tunov iz kletke za prenos do pomožnega plovila.

Opomba: kadar med prenosom določena količina rib umre, je treba kopirati izvirni dokument o ulovu (oddelke INFORMACIJE O ULOVU, INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI in INFORMACIJE O PRENOSU je treba izpolniti in, kjer je to primerno, potrditi), oddelek INFORMACIJE O TRGOVANJU kopiranega dokumenta o ulovu pa mora izpolniti domači prodajalec ali izvoznik ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice zastave in ga posredovati domačemu kupcu ali uvozniku. Potrditev kopije zagotavlja, da je kopija enaka izvirniku in da so jo evidentirali pristojni organi zadevne države članice. Kopije dokumenta o ulovu brez take potrditve bodo nične in neveljavne.

(b)   Posebna navodila:

„ŠT. POGINULIH RIB MED PRENOSOM“ in „SKUPNA TEŽA POGINULIH RIB“: informacije navede (če je primerno) poveljnik vlačilca.

„ŠT. KLETKE“: navedite številko vsake kletke, če ima vlačilec več kot eno kletko.

(2)   Potrjevanje

Potrditev tega oddelka se ne zahteva.

5.   INFORMACIJE O PRETOVARJANJU

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela:

Ta oddelek se uporablja le za poginule modroplavute tune.

Poveljnik ribiškega plovila za pretovarjanje ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice zastave je odgovoren za izpolnitev oddelka in vložitev zahteve za potrditev oddelka INFORMACIJE O PRETOVARJANJU.

Oddelek INFORMACIJE O PRETOVARJANJU je treba izpolniti najkasneje do konca pretovarjanja.

(b)   Posebna navodila:

„DATUM“: navedite datum pretovarjanja.

„IME PRISTANIŠČA“: navedite določeno pristanišče pretovarjanja.

„DRŽAVA PRISTANIŠČA“: navedite državo članico ali pogodbenico konvencije, v kateri je pristanišče, ki je bilo določeno za pretovarjanje.

(2)   Potrjevanje

Država članica zastave ne sme potrditi dokumentov o ulovu, kadar oddelek INFORMACIJE O ULOVU ni izpolnjen in, če je to primerno, potrjen.

Potrditev je treba opraviti najkasneje do konca pretovarjanja.

6.   INFORMACIJE O GOJENJU

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela:

Ta oddelek se uporablja le za žive modroplavute tune v kletkah.

Poveljnik vlačilca mora operaterju ribogojnice med namestitvijo v kletko predložiti dokument o ulovu (oddelke INFORMACIJE O ULOVU, INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI in INFORMACIJE O PRENOSU je treba izpolniti in, kjer je primerno, potrditi).

Operater ribogojnice ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice, v kateri je ribogojnica, je odgovoren za izpolnitev oddelka in vložitev zahteve za potrditev oddelka INFORMACIJE O GOJENJU.

Oddelek INFORMACIJE O GOJENJU je treba izpolniti najkasneje do konca namestitve v kletko.

(b)   Posebna navodila:

„ŠT. KLETKE“: navedite številko posamezne kletke.

„INFORMACIJE O REGIONALNEM OPAZOVALCU ICCAT“: navedite ime, številko ICCAT in podpis.

(2)   Potrjevanje

Država članica, v kateri je ribogojnica, je odgovorna za potrditev oddelka INFORMACIJE O GOJENJU.

Država članica, v kateri je ribogojnica, ne sme potrditi dokumentov o ulovu, kadar oddelki INFORMACIJE O ULOVU, INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI in INFORMACIJE O PRENOSU niso izpolnjeni in, če je primerno, potrjeni.

Potrditev je treba opraviti najkasneje do konca namestitve v kletko.

7.   INFORMACIJE O IZLOVU

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela:

Ta oddelek se uporablja le za poginule gojene tune.

Operater ribogojnice ali njegov pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice, v kateri je ribogojnica, je odgovoren za izpolnitev oddelka in vložitev zahteve za potrditev oddelka INFORMACIJE O IZLOVU.

Oddelek INFORMACIJE O IZLOVU je treba izpolniti najkasneje do konca izlova.

(b)   Posebna navodila:

„ŠT. OZNAK (če je primerno)“: lahko se dodajo vrstice, da se navedejo številke oznak za posamezne ribe.

„INFORMACIJE O REGIONALNEM OPAZOVALCU ICCAT“: navedite ime, številko ICCAT in podpis.

(2)   Potrjevanje

Država članica, v kateri je ribogojnica, je odgovorna za potrditev oddelka INFORMACIJE O IZLOVU.

Država članica, v kateri je ribogojnica, ne sme potrditi dokumentov o ulovu, kadar oddelki INFORMACIJE O ULOVU, INFORMACIJE O TRGOVANJU Z ŽIVIMI RIBAMI, INFORMACIJE O PRENOSU in INFORMACIJE O GOJENJU niso izpolnjeni in, če je primerno, potrjeni.

Potrditev je treba opraviti najkasneje do konca izlova.

8.   INFORMACIJE O TRGOVANJU

(1)   Izpolnjevanje

(a)   Splošna načela:

Ta oddelek se uporablja pri notranji trgovini ali izvažanju poginulih modroplavutih tunov.

Domači prodajalec ali izvoznik ali njun pooblaščeni predstavnik ali pooblaščeni predstavnik države članice, v kateri ima sedež prodajalec ali izvoznik, je odgovoren za izpolnitev oddelka in vložitev zahteve za potrditev oddelka INFORMACIJE O TRGOVANJU, razen pododdelka UVOZNIK/KUPEC.

Oddelek INFORMACIJE O TRGOVANJU, razen pododdelka UVOZNIK/KUPEC, je treba izpolniti, preden so ribe prodane na domačem trgu ali izvožene.

V primeru notranje trgovine mora domači kupec izpolniti pododdelek UVOZNIK/KUPEC, potem ko so ribe prodane na domačem trgu.

Če so ribe prodane na mednarodnem trgu, mora uvoznik izpolniti pododdelek UVOZNIK/KUPEC.

(b)   Posebna navodila:

„OPIS PREVOZA“: priložite vsak ustrezni dokument, ki potrjuje prodajo.

(2)   Potrjevanje

Država članica, v kateri ima sedež prodajalec ali izvoznik, je odgovorna za potrjevanje oddelka INFORMACIJE O TRGOVANJU (razen pododdelka UVOZNIK/KUPEC), razen če so tuni označeni v skladu s členom 5 te uredbe.

Opomba: Če je na podlagi enega samega dokumenta o ulovu prišlo do več izvozov ali trgovanj na domačem trgu, mora država članica, v kateri ima sedež domači prodajalec ali izvoznik, potrditi kopijo izvirnega dokumenta o ulovu, to kopijo pa je treba sprejeti in uporabiti kot izvirni dokument o ulovu. Potrditev kopije zagotavlja, da je kopija enaka izvirniku in da so jo evidentirali pristojni organi zadevne države članice. Kopije dokumenta o ulovu brez take potrditve bodo nične in neveljavne.

Opomba:V primeru ponovnega izvoza je treba POTRDILO O PONOVNEM IZVOZU uporabiti za sledenje nadaljnjim dejavnostim; to potrdilo se mora sklicevati na informacije o ulovu iz izvirnega dokumenta o ulovu prek številke izvirnega dokumenta o ulovu.

Ko modroplavute tune ulovi ribiško plovilo ali se ulovijo v past, ki je pod zastavo države članice ali ki je registrirana v državi članici ali pogodbenici konvencije, ki uporablja sistem označevanja, potem pa so izvoženi poginuli in ponovno izvoženi, dokumenta o ulovu, ki spremlja POTRDILO O PONOVNEM IZVOZU, ni treba potrditi. Potrditi pa je treba POTRDILO O PONOVNEM IZVOZU.

Po uvozu so modroplavuti tuni lahko razrezani na več kosov, ki so lahko kasneje izvoženi. V tem primeru mora država članica ali pogodbenica konvencije, ki izvaja ponovni izvoz, potrditi, da je ponovno izvoženi kos del ribe, ki jo je spremljal dokument o ulovu.


PRILOGA V

PODATKI ZA VKLJUČITEV V POTRDILO ICCAT O PONOVNEM IZVOZU MODROPLAVUTIH TUNOV

1.   Številka potrdila o ponovnem izvozu

2.   Oddelek o ponovnem izvozu

Država članica, ki izvaja ponovni izvoz

Kraj ponovnega izvoza

3.   Opis uvoženih modroplavutih tunov

Tip proizvoda F/FR RD/GG/DR/FL/OT (kadar se v tem oddelku evidentirajo različni tipi proizvodov, se teža evidentira za vsak tip proizvoda)

Neto teža (kg)

Številka(-e) dokumenta(-ov) o ulovu in datum(-i) uvoza

Zastava(-e) ribiškega(-ih) plovil(-a) ali po potrebi država registracije pasti

4.   Opis modroplavutih tunov za ponovni izvoz

Tip proizvoda F/FR RD/GG/DR/FL/OT (kadar se v tem oddelku evidentirajo različni tipi proizvodov, se teža evidentira za vsak tip proizvoda)

Neto teža (kg)

Ustrezna(-e) številka(-e) dokumenta(-ov) o ulovu iz oddelka 3

Namembna država

5.   Izjava ponovnega izvoznika

Ime

Naslov

Podpis

Datum

6.   Potrditev organov

Ime in naslov organa

Ime in naziv uradnika

Podpis

Datum

Vladni žig

7.   Oddelek o uvozu

Izjava uvoznika pošiljke modroplavutih tunov v državo članico ali pogodbenico konvencije

Ime in naslov uvoznika

Ime in podpis zastopnika uvoznika in datum

Kraj uvoza: mesto in pogodbenica konvencije

Opomba – priložita(-jo) se kopiji(-e) dokumenta(-ov) o ulovu in dokumenta(-ov) o prevozu

Image

OPOMBA: ČE SE PRI IZPOLNJEVANJU TEGA OBRAZCA UPORABI JEZIK, KI NI ANGLEŠKI, PROSIMO, DA K TEMU DOKUMENTU PRILOŽITE PREVOD V ANGLEŠKI JEZIK.

Opomba: priložite veljaven dokument o prevozu in kopije BCD.


PRILOGA VI

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA ICCAT ZA DOKUMENTACIJO O ULOVU MODROPLAVUTIH TUNOV

Država članica poročevalka:

Referenčno obdobje: od 1. julija [2XXX] do 30. junija [2XXX]

1.   Informacije, pridobljene iz dokumentov o ulovu:

število potrjenih dokumentov o ulovu;

število potrjenih dokumentov o ulovu, prejetih od drugih držav članic ali pogodbenic konvencije;

skupna količina modroplavutih tunov, ki so bili predmet notranje trgovine, z razčlenitvijo po ribolovnih območjih in ribolovnem orodju;

skupna količina modroplavutih tunov, ki so bili uvoženi, izvoženi, preneseni v ribogojnice ali ponovno izvoženi, z razčlenitvijo po pogodbenicah konvencije porekla, ponovnega izvoza ali destinacije ter ribolovnih območjih in ribolovnem orodju;

število preverjanj dokumentov o ulovu, zahtevanih od drugih držav članic ali pogodbenic konvencije, in povzetek rezultatov;

število zahtev za preverjanje dokumentov o ulovu, prejetih od drugih držav članic ali pogodbenic konvencije, in povzetek rezultatov;

skupna količina pošiljk modroplavutih tunov, za katere je bila izdana odločba o prepovedi, z razčlenitvijo po proizvodih, vrsti dejavnosti (notranja trgovina, uvoz, izvoz, ponovni izvoz, prenos v ribogojnice), razlogih za prepoved ter državah članicah, pogodbenicah konvencije in/ali nepogodbenicah porekla ali destinacije.

2.   Informacije o pošiljkah iz člena 9(1) in (2) te uredbe

število pošiljk;

skupna količina tunov z razčlenitvijo po proizvodih, vrsti dejavnosti (notranja trgovina, uvoz, izvoz, ponovni izvoz, prenos v ribogojnice), državah članicah, pogodbenicah konvencije ali drugih državah iz člena 9(1) in (2) te uredbe.


24.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/23


UREDBA (EU) št. 641/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. julija 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 42, 43(2) in 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(3) Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (3) je za obdobje štirih let dovoljeval odpošiljanje sladkorja z Azorov v druge dele Unije v količinah, ki presegajo tradicionalne tokove. Ob upoštevanju tega, da bi bila raznolikost kmetijstva na Azorih lahko koristna, ter da bi zato takšno raznolikost pospešili, zlasti v zvezi s postopno odpravo sistema mlečnih kvot, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za podporo prestrukturiranju sektorja sladkorja v tej regiji. Da bi lokalni industriji predelave sladkorja omogočili uspešno delovanje, zato je primerno dovoliti ponovno odpošiljanje sladkorja v količinah, ki presegajo tradicionalne tokove, za omejeno obdobje petih let in s postopnim zmanjševanjem letnih količin.

(2)

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 omogoča oprostitev, v mejah iz predhodne bilance preskrbe, od uvoznih dajatev za preskrbo s sladkorjem C za Azore, Madeiro in Kanarske otoke za obdobje iz člena 10(1) Uredbe Sveta št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (4). Zaradi reforme v sektorju sladkorja in njegove vključitve v Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (5) bi bilo treba določbe iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 prilagoditi. Zlasti Azorom bi bilo treba odobriti oprostitev uvoznih dajatev za surovi trsni sladkor v mejah iz njihove predhodne bilance preskrbe.

(3)

Člen 6 Uredbe (ES) št. 247/2006 določa prehodno obdobje, v katerem se lahko Kanarski otoki še nadalje preskrbujejo z vnaprej določenimi količinami izdelkov na osnovi mleka z oznakama KN 1901 90 99 in 2106 90 92, namenjenimi industrijski predelavi. To prehodno obdobje se je izteklo 31. decembra 2009. Vendar je proizvod z oznako KN 1901 90 99 – posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo – postal tradicionalni proizvod za lokalne potrošnike, tudi najrevnejše. Preskrba z njim je ustvarila posebno lokalno industrijo, ki ustvarja nova delovna mesta in dodano vrednost. Zato je ustrezno, da se ohrani preskrba s tem posebnim proizvodom, ki se uporablja le za lokalno potrošnjo.

(4)

Točka (f) člena 12 Uredbe (ES) št. 247/2006 se nanaša na določbe v zvezi z nadzorom in kaznimi, ki jih vsebujejo programi Skupnosti za podporo najbolj oddaljenim regijam, ki jih države članice pošljejo Komisiji v odobritev. Glede na izkušnje Komisije in da bi se zagotovilo učinkovito in ustrezno izvajanje takšnih programov podpore, je v točki (f) člena 12 navedene uredbe treba črtati sklicevanja na nadzor in kazni. Vendar se o takšnih nacionalnih ukrepih v skladu s členom 27 navedene uredbe Komisiji še naprej poroča.

(5)

Člen 18 Uredbe (ES) št. 247/2006 določa pravila uporabe posebnih pravil za sektor vina v najbolj oddaljenih regijah Unije. Skupna ureditev trga za vino je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino (6) in je bila nato vključena v Uredbo (ES) št. 1234/2007. Zato je treba sklicevanja na te ukrepe posodobiti. Nadalje člen 85u(7) Uredbe (ES) št. 1234/2007 izrecno izvzema Azore, Madeiro in Kanarske otoke iz programa izkrčitev. Zato takšnega izvzetja ni treba navajati tudi v Uredbi (ES) št. 247/2006.

(6)

Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev vinogradov, zasajenih s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev na Azorih in na Madeiri do 31. decembra 2013. Tretji pododstavek člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje Portugalsko, da vsako leto uradno obvesti, kako napredujeta preusmeritev in prestrukturiranje površin, zasajenih s takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki določajo, da je treba prepovedane hibridne sorte vinske trte izkrčiti, razen ko je pridelano vino izključno namenjeno družinam pridelovalcev vina. Zato bi bilo treba črtati datum 31. december 2013 v členu 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006, da se odpravi neskladje obravnave med regijama Azori in Madeira na eni strani in ostalo Unijo na drugi strani.

(7)

Kljub nedavnemu razvoju lokalne proizvodnje mleka na francoskem čezmorskem departmaju Reunionu, trenutne potrebe po konzumnem mleku na otoku niso zadovoljivo pokrite. Nadalje oddaljenost in otoška lega te regije ne dopuščata drugih virov surovega mleka. Posledično bi bilo treba dovoljenje za proizvodnjo steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom iz Unije, in je bilo izdano Madeiri po prvem pododstavku člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, razširiti tudi na Reunion.

(8)

Pogoji za nadaljnje podaljšanje lokalne proizvodnje mleka v najbolj oddaljenih regijah, ki so izvzete iz prvega pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, so zelo omejeni zaradi topografije zadevnih otokov. Kljub temu, da so obveznosti zagotavljanja zbiranja in trženja mleka iz lokalne proizvodnje ohranjene, je ustrezno črtati obveznost Komisije iz drugega pododstavka navedenega člena, da se določi delež vključenega svežega, lokalno proizvedenega mleka.

(9)

Z retroaktivno uporabo določb te uredbe od 1. januarja 2010 bi bilo treba zagotoviti kontinuiteto posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in tudi izpolniti upravičena pričakovanja zadevnih operaterjev.

(10)

Uredbo (ES) št. 247/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 247/2006 se spremeni:

(1)

člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 2(a) se smejo vsako leto z Azorov v ostalo Unijo za obdobje petih let odpošiljati naslednje največje količine sladkorja (oznaka KN 1701):

:

v letu 2011

:

3 000 ton,

:

v letu 2012

:

2 500 ton,

:

v letu 2013

:

2 000 ton,

:

v letu 2014

:

1 500 ton,

:

v letu 2015

:

1 000 ton.“;

(2)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Sladkor

1.   V obdobju iz člena 204(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (7) se sladkor, katerega proizvodnja presega kvoto iz člena 61 navedene uredbe, izvzame iz uvoznih dajatev v mejah iz predhodne bilance preskrbe iz člena 2 te uredbe, če je:

(a)

sladkor uvožen za porabo na Madeiri ali Kanarskih otokih v obliki belega sladkorja z oznako KN 1701;

(b)

sladkor rafiniran in porabljen na Azorih v obliki surovega sladkorja z oznako KN 1701 12 10 (surovi pesni sladkor).

2.   Na Azorih se za namene rafiniranja količine iz odstavka 1 lahko dopolnijo, v mejah iz predhodne bilance preskrbe, s surovim sladkorjem z oznako KN 1701 11 10 (surovi trsni sladkor). Pri določanju potreb Azorov po surovem sladkorju se upošteva razvoj lokalne proizvodnje sladkorne pese. Količine, za katere se uporabi zadevni režim preskrbe, se določijo tako, da celotna letna količina sladkorja, ki se rafinira na Azorih, ne preseže 10 000 ton.

(3)

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Izdelki na osnovi mleka

Z odstopanjem od člena 2 se lahko Kanarski otoki še nadalje preskrbujejo z izdelki na osnovi mleka z oznako KN 1901 90 99 (posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo), namenjenimi za industrijsko predelavo, in sicer do 800 ton na leto. Pomoč, ki se odobri za dobavo tega proizvoda iz Unije, ne sme presegati 210 EUR na tono in se vračuna v omejitev iz člena 23. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.“;

(4)

v členu 12 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

ukrepe, sprejete za zagotavljanje učinkovitega in ustreznega izvajanja programov, vključno z obveščanjem javnosti, spremljanjem in vrednotenjem, obenem pa tudi opredelitev kvantificiranih kazalcev, ki se uporabijo pri vrednotenju programov.“;

(5)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Vino

1.   Ukrepi iz členov 103v, 103w, 103x in 182a Uredbe (ES) št. 1234/2007 se ne uporabljajo za Azore in Madeiro.

2.   Ne glede na člen 120a(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se grozdje prepovedanih hibridnih sort vinske trte neposrednih proizvajalcev (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton in Herbemont), ki se nabira na Azorih in na Madeiri, lahko uporablja za proizvodnjo vina, ki se sme tržiti le znotraj teh regij.

Portugalska postopoma odpravi vinograde, zasajene s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev, po potrebi ob podpori, določeni v členu 103q Uredbe (ES) št. 1234/2007.

3.   Ukrepi iz členov 103v, 103w in 103y Uredbe (ES) št. 1234/2007 se ne uporabljajo za Kanarske otoke.“;

(6)

člen 19(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se na Madeiri in v francoskem čezmorskem departmaju Reunion dovoli proizvodnja steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom iz Unije, in sicer za potrebe lokalne porabe, če ta ukrep ne ovira, da se lokalno proizvedeno mleko zbira in trži. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.

Način pridobivanja tako obnovljenega steriliziranega mleka se jasno navede na prodajni označbi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 7. julija 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  Mnenje z dne 17. marca 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 29. junija 2010.

(3)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1.

(4)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1.

(5)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(6)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.

(7)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“;