ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.179.slv

Uradni list

Evropske unije

L 179

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
14. julij 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 388/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 615/2010 z dne 13. julija 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

4

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 616/2010 z dne 13. julija 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

6

 

 

SKLEPI

 

 

2010/389/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 13. julija 2010 o razveljavitvi Sklepa 2006/109/ES o sprejetju zaveze v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

8

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2010/390/EU

 

*

Sklep št. 1/2010 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Črna gora z dne 14. junija 2010 o sprejetju poslovnika

11

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Komisije 2010/42/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L 176, 10.7.2010)

16

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

SKLEPI

14.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/1


SKLEP št. 388/2010/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. julija 2010

o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odnosi med Ukrajino in Evropsko unijo se razvijajo v okviru evropske sosedske politike. Skupnost in Ukrajina sta se leta 2005 dogovorili o akcijskem načrtu evropske sosedske politike, v katerem so opredeljene srednjeročne prednostne naloge v odnosih med EU in Ukrajino. Pridružitveni načrt EU-Ukrajina iz novembra 2009 je nadomestil navedeni akcijski načrt. Skupnost in Ukrajina se od leta 2007 pogajata o pridružitvenem sporazumu, ki naj bi nadomestil obstoječi sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Odnose med EU in Ukrajino dodatno krepi novo vzhodno partnerstvo.

(2)

Ukrajinsko gospodarstvo je vedno bolj prizadeto zaradi mednarodne finančne krize, kar se kaže v velikem zmanjšanju proizvodnje, slabšanju fiskalnega položaja in naraščanju potreb po zunanjem financiranju.

(3)

Stabilizacijo in okrevanje ukrajinskega gospodarstva podpira finančna pomoč Mednarodnega denarnega sklada (MDS). MDS je novembra 2008 odobril stand-by kreditni aranžma (SBA) za Ukrajino.

(4)

Po nadaljnjem poslabšanju fiskalnega položaja Ukrajine sta bila velik del drugega obroka iz stand-by kreditnega aranžmaja MDS in celotni znesek tretjega obroka usmerjena v ukrajinski državni proračun.

(5)

Ukrajina je zaradi slabšanja gospodarskih razmer in napovedi zaprosila za makrofinančno pomoč Unije.

(6)

Ker v obdobju 2009–2010 v ukrajinski plačilni bilanci ostaja finančna vrzel, se makrofinančna pomoč šteje za ustrezen odgovor na zahtevo Ukrajine, da bi se podprla gospodarska stabilizacija v povezavi s sedanjim programom MDS. Po pričakovanjih naj bi ta makrofinančna pomoč prispevala tudi k zmanjšanju potreb po zunanjem financiranju državnega proračuna.

(7)

Makrofinančna pomoč Unije lahko prispeva h gospodarski stabilizaciji le, če glavne politične sile v Ukrajini zagotovijo politično stabilnost in dosežejo široko soglasje glede strogega izvajanja potrebnih strukturnih reform.

(8)

Makrofinančna pomoč Unije bi se morala Ukrajini zagotoviti poleg posojila, odobrenega na podlagi Sklepa Sveta 2002/639/ES z dne 12. julija 2002 o zagotavljanju dodatne makrofinančne pomoči Ukrajini (2).

(9)

Makrofinančna pomoč Unije ne bi smela le dopolnjevati programov in virov MDS in Svetovne banke, temveč bi morala zagotoviti dodano vrednost sodelovanja Unije.

(10)

Komisija bi morala zagotoviti, da je makrofinančna pomoč Unije pravno in dejansko skladna z ukrepi, sprejetimi na različnih področjih zunanjih ukrepov, in drugimi ustreznimi politikami Unije.

(11)

Posebni cilji makrofinančne pomoči Unije bi morali biti povečanje učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti. Komisija bi morala te cilje redno spremljati.

(12)

Pogoji, na podlagi katerih se zagotavlja makrofinančna pomoč Unije, bi morali odražati glavna načela in cilje politike Unije do Ukrajine.

(13)

Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov Unije, povezanih s to makrofinančno pomočjo, bi morala Ukrajina sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Prav tako bi morala Komisija opravljati ustrezne nadzore in Računsko sodišče ustrezne revizije.

(14)

Sprostitev makrofinančne pomoči Unije ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.

(15)

To makrofinančno pomoč bi morala upravljati Komisija. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-finančnemu odboru zagotoviti možnost spremljanja izvajanja tega sklepa z rednim obveščanjem o razvoju dogajanj v zvezi s to pomočjo in s posredovanjem ustreznih dokumentov.

(16)

V skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije se splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, določijo vnaprej z uredbo, sprejeto v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Do sprejetja te nove uredbe se še naprej uporablja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (3), razen regulativnega postopka s pregledom, ki se ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Unija da Ukrajini na voljo makrofinančno pomoč v obliki posojila z najvišjim zneskom glavnice 500 milijonov EUR in najdaljšim povprečnim rokom zapadlosti 15 let, da bi podprla gospodarsko stabilizacijo Ukrajine ter zmanjšala njene plačilno-bilančne in proračunske potrebe, opredeljene v sedanjem programu MDS.

2.   V ta namen je Komisija pooblaščena, da si v imenu Unije izposodi potrebna sredstva.

3.   Izplačevanje makrofinančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino, in v skladu z osrednjimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v pridružitvenem načrtu med EU in Ukrajino. Komisija redno obvešča Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor o dejavnostih, povezanih z upravljanjem pomoči, in jima posreduje ustrezne dokumente.

4.   Makrofinančna pomoč Unije se da na voljo za dve leti in šest mesecev, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju iz člena 2(1).

Člen 2

1.   Komisija je pooblaščena, da se v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 6(2) dogovori z ukrajinskimi organi o pogojih gospodarske politike v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, ki se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za njihovo izpolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: memorandum o soglasju). Pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino, in v skladu z osrednjimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v pridružitvenem načrtu med EU in Ukrajino. S temi načeli in cilji se skuša povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost pri porabi pomoči, zlasti glede sistemov za upravljanje javnih financ v Ukrajini. Komisija redno spremlja napredek pri doseganju teh ciljev. Podrobni finančni pogoji pomoči se določijo v sporazumu o posojilu, o katerem se dogovorijo Komisija in ukrajinski organi.

2.   Med izvajanjem makrofinančne pomoči Unije Komisija spremlja zanesljivost ukrajinskih finančnih ureditev, upravnih postopkov, mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo to pomoč in izpolnjevanje dogovorjenega časovnega okvira.

3.   Komisija redno preverja, ali so gospodarske politike Ukrajine v skladu s cilji makrofinančne pomoči Unije in ali se zadovoljivo izpolnjujejo dogovorjeni pogoji gospodarske politike. Komisija pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko ter po potrebi z Ekonomsko-finančnim odborom.

Člen 3

1.   V skladu s pogoji iz odstavka 2 da Komisija Ukrajini na voljo makrofinančno pomoč Unije v dveh posojilnih obrokih. Višina posojilnih obrokov se določi v memorandumu o soglasju.

2.   Komisija se odloči o začetku izplačevanja obrokov na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja pogojev gospodarske politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Drugi obrok se ne izplača pred iztekom treh mesecev po izplačilu prvega obroka.

3.   Sredstva Unije se izplačajo Nacionalni banki Ukrajine. V skladu z določbami, ki se sprejmejo v memorandumu o soglasju, vključno s potrditvijo preostalih potreb po financiranju proračuna, se lahko sredstva Unije nakažejo v državno blagajno Ukrajine kot končnemu upravičencu.

Člen 4

1.   Posli najemanja in dajanja posojil iz tega sklepa se izvedejo v eurih z istim datumom valute, za Unijo pa ne pomenijo spremembe rokov zapadlosti, tečajnega ali obrestnega tveganja ali drugega komercialnega tveganja.

2.   Komisija na zahtevo Ukrajine sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi vključitev klavzule o predčasnem poplačilu v posojilne pogoje in skladnost te klavzule z ustrezno klavzulo v pogojih za najemanje posojil.

3.   Komisija lahko na zahtevo Ukrajine in če razmere omogočajo ugodnejšo obrestno mero za posojilo, refinancira vsa ali del prvotno najetih posojil ali prestrukturira ustrezne finančne pogoje. Refinanciranje ali prestrukturiranje se opravi v skladu s pogoji iz odstavka 1 in ne povzroči podaljšanja povprečnega roka zapadlosti zadevnega posojila ali povečanja zneska neodplačanega kapitala na dan refinanciranja ali prestrukturiranja.

4.   Vse stroške, ki jih ima Unija v zvezi z najemanjem in dajanjem posojil v skladu s tem sklepom, krije Ukrajina.

5.   Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor sta redno obveščena o razvoju dejavnosti iz odstavkov 2 in 3.

Člen 5

Makrofinančna pomoč Unije se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), in njenimi izvedbenimi pravili (5). V memorandumu o soglasju in sporazumu o posojilu, ki se skleneta z ukrajinskimi organi, se predvidijo predvsem posebni ukrepi, ki jih mora Ukrajina izvajati za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Da se zagotovi večja preglednost pri upravljanju in izplačevanju sredstev, se v memorandumu o soglasju in sporazumu o posojilu predvidi tudi nadzor, ki ga opravlja Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem. Prav tako se predvidijo tudi revizije, ki jih opravlja Računsko sodišče, po potrebi tudi na kraju samem.

Člen 6

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 7

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto do 31. avgusta poročilo o izvajanju tega sklepa v predhodnem letu, skupaj z oceno njegovega izvajanja. V poročilu se opiše povezava med pogoji politike, določenimi v memorandumu o soglasju, trenutno gospodarsko in fiskalno uspešnostjo Ukrajine ter odločitvijo Komisije o izplačevanju obrokov pomoči.

Najpozneje dve leti po koncu obdobja iz člena 1(4) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o naknadnem vrednotenju.

Člen 8

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 7. julija 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 29. junija 2010.

(2)  UL L 209, 6.8.2002, str. 22.

(3)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 615/2010

z dne 13. julija 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

43,1

TR

89,0

ZZ

66,1

0707 00 05

MK

41,0

TR

108,5

ZZ

74,8

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

92,6

TR

111,6

UY

89,5

ZA

83,7

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

88,4

BR

71,3

CA

119,1

CL

88,6

CN

57,3

NZ

113,3

US

114,1

UY

116,3

ZA

95,8

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

91,6

CL

136,3

NZ

141,4

ZA

98,1

ZZ

116,9

0809 10 00

TR

198,0

ZZ

198,0

0809 20 95

TR

280,3

US

509,9

ZZ

395,1

0809 30

AR

130,0

TR

147,1

ZZ

138,6

0809 40 05

IL

131,9

TR

166,1

ZZ

149,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


14.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 616/2010

z dne 13. julija 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 604/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 174, 9.7.2010, str. 44.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 14. julija 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

48,79

2,83

1701 99 10 (2)

48,79

0,00

1701 99 90 (2)

48,79

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

14.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/8


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. julija 2010

o razveljavitvi Sklepa 2006/109/ES o sprejetju zaveze v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2010/389/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je z Uredbo (EC) št. 1212/2005 (2) uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih ulitkov v Unijo s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevni izdelek“). Ta uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 500/2009 (3).

(2)

Komisija je s Sklepom 2006/109/ES (4) sprejela skupno cenovno zavezo („zaveza“) kitajske gospodarske zbornice za uvoz in izvoz strojev ter elektronskih izdelkov (China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products – „CCCME“) skupaj z dvajsetimi sodelujočimi kitajskimi družbami ali sodelujočimi skupinami družb („družbe“). Ta sklep je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije 2010/177/ES (5).

(3)

Družbe so se v okviru zaveze med drugim strinjale, da zadevnega izdelka ne bodo prodajale prvi neodvisni stranki v Evropski uniji („EU“) pod določeno najnižjo uvozno ceno iz zaveze.

(4)

Družbe so se tudi strinjale, da se ne bodo izogibale zavezi, med drugim s kompenzacijo s svojimi strankami ali z zavajajočimi navedbami glede porekla zadevnega izdelka ali identitete izvoznika.

(5)

Pogoji zaveze družbe obvezujejo, da Evropski komisiji v obliki četrtletnega poročila predložijo redne in podrobne informacije o celotnem izvozu zadevnega izdelka v EU. Če ni drugače določeno, se domneva, da so podatki v teh poročilih o prodaji popolni, izčrpni in pravilni v vseh točkah ter da so transakcije popolnoma v skladu s pogoji zaveze.

(6)

Za zagotovitev skladnosti z zavezo so se družbe prav tako obvezale, da bodo v svojih prostorih dovolile preveritvene obiske na kraju samem, da se preveri točnost in verodostojnost predloženih podatkov iz navedenih četrtletnih poročil, ter da bodo predložile vse informacije, ki jih Komisija šteje za potrebne.

(7)

Poleg tega in kot je nadalje določeno v zavezi, Komisija sprejme zavezo na podlagi zaupanja, vsako dejanje, ki bi to zaupanje Komisije zlorabilo, pa bo imelo za posledico takojšen umik zaveze.

(8)

Sklep 2006/109/ES tudi določa, da se bo kršitev katere koli družbe ali CCCME štela kot kršitev zaveze, ki so jo storile vse podpisnice. Zaveza nadalje določa, da je ne glede na pomembnost kršitve posledica vsake kršitve ali domnevne kršitve katere koli določbe iz zaveze sprejetje umika zaveze za vse družbe.

(9)

Leta 2010 je bil opravljen preveritveni obisk v prostorih ene od sopodpisnic zaveze, in sicer družbe Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory („Ma Gang“) v Ljudski republiki Kitajski.

(10)

Med preveritvenim obiskom družba Ma Gang ni navedla niti, da je povezana s katerim koli drugim proizvajalcem zadevnega izdelka niti da je prodajala zadevni izdelek katerega koli drugega proizvajalca pod pogoji iz zaveze.

(11)

Po preveritvenem obisku in sodelovanju italijanskih carinskih organov so službe Komisije prejele informacije, ki jasno kažejo, da se je družba Ma Gang od sprejetja zaveze izogibala pogojem iz zaveze na več načinov.

(12)

Ugotovljeno je bilo, da je družba Ma Gang sklenila kompenzacijo z vsaj eno stranko v EU, pri čemer je bila uradna zaračunana cena v višini najnižje uvozne cene ali nad njo, „prava“ prodajna cena je bila dogovorjena pod najnižjo uvozno ceno, razlika pa je bila ponovno prenesena stranki v EU kot „povračilo“.

(13)

Med letoma 2007 in 2008 sta si družba Ma Gang in stranka v EU po e-pošti izmenjali podrobnosti o kompenzaciji, vključno z izračunom zneska, ki se povrne, in načini za preprečitev sledljivosti v izkazih družbe Ma Gang. Poleg tega je v sporočilu iz leta 2008 sklic na povračilo v zvezi z dvema specifičnima računoma (A714/TPL07002 in A714/TPL070921).

(14)

Ugotovljeno je bilo tudi, da je družba Ma Gang ponudila kompenzacijo fakturne cene za zadevni izdelek z umetnim nižanjem prodajne cene za izdelek, ki ga ne zajemajo protidampinški ukrepi.

(15)

Obstajajo dokazi, da je družba Ma Gang med preveritvenim obiskom predložila zavajajoče informacije z več vidikov.

(16)

Najprej je bilo ugotovljeno, da obstaja povezava med družbo Ma Gang in drugim kitajskim proizvajalcem zadevnega izdelka („druga družba“), saj so v elektronski pošti številna sklicevanja na dejstvo, da je lastnik družbe Ma Gang oče lastnika druge družbe. Poleg tega je vodilni delavec družbe Ma Gang vsaj do konca leta 2008 delal za drugo družbo, saj je korespondenca med stranko v EU in družbo Ma Gang pogosto potekala prek e-naslova in številke telefaksa druge družbe.

(17)

Obstajajo tudi dokazi, da je družba Ma Gang kršila obveznosti iz zaveze s prodajo zadevnega izdelka, ki ga je proizvajala druga družba, v skladu s pogoji iz zaveze, zato so bile navedbe o identiteti izvoznika zavajajoče. Zaradi te prakse se je vsaj ena stranka v EU izognila plačilu preostale protidampinške stopnje dajatve v višini 47,8 %, ki se uporablja za drugo družbo.

(18)

Poleg tega je v letu 2006 družba Ma Gong v elektronski pošti ponudila, da pretovori zadevni izdelek prek Koreje. Ponudbi je bila priložena pogodba, ki jo je izdala družba v Koreji.

(19)

Glede na dejstva iz uvodnih izjav od 12 do 18 se sklene, da je družba Ma Gang kršila zavezo z več vidikov.

(20)

Družba Ma Gang je nenehno kršila najnižjo uvozno ceno s kompenzacijo, sklenjeno z vsaj eno stranko v EU. Družba Ma Gang je tudi zavajajoče navajala identiteto izvoznika z izdajanjem faktur zaveze za prodajo zadevnega izdelka, ki ga proizvaja druga družba, za katero zaveza ne velja. Poleg tega je družba Ma Gang ponudila zavajajoče navedbe o poreklu zadevnega izdelka. Družba je tudi dajala nepravilne informacije med preveritvenim obiskom januarja 2010, kar se prav tako šteje za kršitev zaveze.

(21)

Nazadnje so nenehne in številne kršitve zaveze škodovale odnosu zaupanja, na podlagi katerega je bila zveza sprejeta.

(22)

Družba in CCCME sta bili pisno obveščeni o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je treba umakniti sprejetje skupne zaveze in uporabiti dokončne protidampinške dajatve.

(23)

CCCME je v rokih predložila pisna stališča in zahtevala zaslišanje, ki je bilo odobreno.

(24)

Družba Ma Gang je potrdila, da je vodilni delavec kršil obveznosti iz zaveze, kot je opisano zgoraj, vendar je poudarila, da družba Ma Gang ni bila seznanjena z ravnanjem te osebe, ki je bila nemudoma razrešena. Družba Ma Gang je tudi potrdila, da je bila povezana z drugo družbo (lastnika sta bila oče in sin), čeprav sta poslovali neodvisno. Prav tako je družba Ma Gang potrdila, da je ponudila pretovorjenje zadevnega izdelka prek Koreje, vendar se to ni nikoli zgodilo.

(25)

CCCME ni zanikala, da je ena sopogodbenica kršila zavezo. Vendar je navedla, da bi umik za vse sopogodbenice lahko pomenil neupravičeno kazen za vse ostale družbe, ki so se strogo držale pogojev iz zaveze od njenega začetka veljavnosti v letu 2006, zlasti ker številni preveritveni obiski in podrobno spremljanje niso pokazali nobene večje težave pri izvajanju. CCCME je tudi poudarila, da si je skupaj z zadevnimi družbami nenehno prizadevala izboljšati izvajanje in da je indeksirana najnižja uvozna cena zagotovila učinkovit protidampinški ukrep.

(26)

Poleg tega je CCCME predložila osnutek sporazuma, ki so ga kmalu po razkritju ugotovitev podpisale CCCME in vse sopodpisnice razen družbe Ma Gang, da se še dodatno okrepijo obveznosti spremljanja CCME, zlasti pravice CCCME do vsake sopogodbenice.

(27)

V odgovor na to je treba poudariti, da je bila skupna obveznost, ki so jo sprejele vse sopogodbenice zaveze, nujni pogoj, da je Komisija sprejela zavezo. Zato ter glede na resne in nenehne kršitve zaveze ima Komisija obveznost, da svoje sprejetje nemudoma umakne.

(28)

Glede na navedeno je treba umakniti sprejetje zaveze in razveljaviti Sklep 2006/109/ES. Zato morajo za uvoz zadevnega izdelka, ki ga proizvajajo družbe, veljati dokončne protidampinške dajatve, uvedene s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1212/2005 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2006/109/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 1.

(3)  UL L 151, 16.6.2009, str. 6.

(4)  UL L 47, 17.2.2006, str. 59.

(5)  UL L 77, 24.3.2010, str. 55.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

14.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/11


SKLEP št. 1/2010 STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-ČRNA GORA

z dne 14. junija 2010

o sprejetju poslovnika

(2010/390/EU)

STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENI SVET JE –

ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), zlasti členov 119 in 120 Sporazuma,

ob upoštevanju, da je Sporazum začel veljati 1. maja 2010 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predsedovanje

Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu za 12 mesecev izmenično predsedujeta predsednik Sveta za zunanje zadeve Evropske unije, v imenu Evropske unije in njenih držav članic ter Evropske skupnosti za atomsko energijo ter predstavnik vlade Črne gore. Prvo predsedovanje se začne z datumom prve seje Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta in konča 31. decembra 2010.

Člen 2

Seje

Stabilizacijsko-pridružitveni svet se sestaja enkrat letno na ministrski ravni. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skličejo posebne seje, če se pogodbenici s tem strinjata. Razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se seje Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta skličejo v prostorih, v katerih običajno zaseda Svet Evropske unije, na datum, o katerem se dogovorita pogodbenici. Seje Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta skupaj skličeta sekretarja Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta v dogovoru s predsednikom.

Člen 3

Zastopanje

Če se člani Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta ne morejo udeležiti sej, jih lahko zastopajo zastopniki. Član, ki želi biti zastopan, mora predsedniku sporočiti ime svojega zastopnika pred sejo, na kateri naj bi bil zastopan. Zastopnik člana Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta izvršuje vse pravice zastopanega člana.

Člen 4

Delegacije

Člane Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta lahko spremljajo uradniki. Pred vsako sejo je treba predsednika obvestiti o predvideni sestavi delegacije vsake pogodbenice. Predstavnik Evropske investicijske banke se kot opazovalec udeleži sej Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, če so na dnevnem redu zadeve, ki se nanašajo na banko. Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko na svoje seje povabi tudi druge osebe, da pridobi podatke o posameznih zadevah.

Člen 5

Sekretariat

Uradnik Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije in uradnik Misije Črne gore pri Evropski uniji skupaj delujeta kot sekretarja Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta.

Člen 6

Korespondenca

Korespondenca, naslovljena na Stabilizacijsko-pridružitveni svet, se pošlje predsedniku Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta na naslov Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije.

Sekretarja zagotovita, da se korespondenca posreduje predsedniku Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta in po potrebi razpošlje tudi drugim članom Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta. Razposlana korespondenca se pošlje Generalnemu Sekretariatu Komisije, stalnim predstavništvom držav članic in Misiji Črne gore pri Evropski uniji.

Sekretarja naslovnikom pošljeta sporočila predsednika Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, po potrebi pa se sporočila pošljejo tudi drugim članom Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta na naslove, navedene v drugem odstavku.

Člen 7

Javnost

Razen če ni odločeno drugače, seje Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta niso javne.

Člen 8

Dnevni redi sej

1.   Predsednik za vsako sejo sestavi okvirni dnevni red. Sekretarja pošljeta okvirni dnevni red Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta naslovnikom iz člena 6, in sicer najpozneje 15 dni pred začetkom seje. Okvirni dnevni red vključuje točke, za katere je predsednik najpozneje 21 dni pred začetkom seje prejel prošnjo za uvrstitev na dnevni red, vendar se točke uvrstijo na okvirni dnevni red samo, če sta sekretarja najpozneje na dan odpošiljanja dnevnega reda prejela spremljajočo dokumentacijo. Stabilizacijsko-pridružitveni svet sprejme dnevni red na začetku vsake seje. Poleg točk, ki so že na okvirnem dnevnem redu, se nanj lahko uvrstijo tudi druge točke, če se pogodbenici s tem strinjata.

2.   Predsednik lahko v soglasju z obema pogodbenicama skrajša roke, določene v odstavku 1, da se upoštevajo zahteve posameznega primera.

Člen 9

Zapisnik

Sekretarja skupaj pripravita osnutek zapisnika vsake seje. Praviloma mora zapisnik za vsako točko na dnevnem redu navajati:

dokumentacijo, predloženo Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu,

izjave, ki so bile vključene na zahtevo enega od članov Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta,

prejete sklepe, podana priporočila ter sprejete izjave in zaključke.

Osnutek zapisnika se predloži Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu v potrditev. Po potrditvi zapisnik podpišejo predsednik in sekretarja. Zapisnik se shrani v arhivu Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije, ki ima vlogo depozitarja. Overjeni izvod zapisnika se pošlje vsem naslovnikom iz člena 6.

Člen 10

Sklepi in priporočila

1.   Stabilizacijsko-pridružitveni svet sprejme sklepe in poda priporočila s soglasjem pogodbenic. Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko sprejme odločitve ali poda priporočila s pisnim postopkom, če se pogodbenici strinjata.

2.   Sklepi in priporočila Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta v smislu člena 121 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma se naslovijo kot „Sklep“ oziroma „Priporočilo“, čemur sledijo zaporedna številka, datum njihovega sprejetja in opis njihove vsebine. Sklepe in priporočila Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta podpiše predsednik in overita sekretarja. Sklepi in priporočila se pošljejo vsem naslovnikom iz člena 6. Vsaka pogodbenica se lahko odloči za objavo sklepov in priporočil Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta v svojem uradnem glasilu.

Člen 11

Jeziki

Uradni jeziki Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta so uradni jeziki pogodbenic. Razen če ni odločeno drugače, razprave Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta potekajo na podlagi dokumentacije, pripravljene v teh jezikih.

Člen 12

Stroški

Evropska unija in Črna gora krijeta vsaka svoje stroške za osebje, potovanja in dnevnice ter za pošto in uporabo telekomunikacij, ki nastanejo z njuno udeležbo na sejah Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta. Stroške v zvezi s tolmačenjem na sejah, prevajanjem in razmnoževanjem dokumentov prevzame Evropska unija, razen stroškov v zvezi s tolmačenjem ali prevajanjem v uradni jezik Črne gore ali iz njega, ki jih krije Črna gora. Druge stroške, povezane z organizacijo sej, krije pogodbenica, ki je gostiteljica seje.

Člen 13

Stabilizacijsko-pridružitveni odbor

1.   Za pomoč Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog se ustanovi Stabilizacijsko-pridružitveni odbor. Sestavljajo ga predstavniki Sveta Evropske unije in predstavniki Evropske komisije na eni strani ter predstavniki vlade Črne gore na drugi strani, običajno na ravni višjih državnih uradnikov.

2.   Stabilizacijsko-pridružitveni odbor pripravlja seje in posvetovanja Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, izvaja sklepe Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, kadar je to primerno, in na splošno zagotavlja kontinuiteto odnosov v okviru pridružitvenega razmerja ter pravilno delovanje Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Odbor prouči vsako zadevo, ki mu jo predloži Stabilizacijsko-pridružitveni svet, kakor tudi katero koli drugo zadevo, ki se pojavi med vsakodnevnim izvajanjem Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Vse predloge ali osnutke sklepov ali priporočil predloži v sprejetje Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu.

3.   Kadar Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum predvidi obveznost ali možnost posvetovanja, lahko tako posvetovanje poteka v Stabilizacijsko-pridružitvenem odboru. Posvetovanje se lahko nadaljuje v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, če se pogodbenici tako dogovorita.

4.   Poslovnik Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora je priložen k temu sklepu.

V Luxembourgu, 14. junija 2010

Za Stabilizacijsko-pridružitveni svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


PRILOGA

Poslovnik Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora

Člen 1

Predsedovanje

Stabilizacijsko-pridružitvenemu odboru za 12 mesecev izmenično predsedujeta predstavnik Evropske komisije v imenu Evropske unije in njenih držav članic ter Evropske skupnosti za atomsko energijo ter predstavnik vlade Črne gore. Prvo predsedovanje se začne z datumom prve seje Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta in konča 31. decembra 2010.

Člen 2

Seje

Stabilizacijsko-pridružitveni odbor se sestaja, kadar to narekujejo okoliščine, in sicer s soglasjem pogodbenic. Pogodbenici se dogovorita o času in kraju vsake seje Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora. Seje Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora skliče predsednik.

Člen 3

Delegacije

Pred vsako sejo je treba predsednika obvestiti o predvideni sestavi delegacije vsake pogodbenice.

Člen 4

Sekretariat

Uradnik Evropske komisije in uradnik črnogorske vlade skupaj opravljata naloge sekretarja Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora. Vsa sporočila, predvidena s tem sklepom, ki jih prejme in pošlje predsednik Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, se posredujejo sekretarjema Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora ter sekretarjema in predsedniku Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta.

Člen 5

Javnost

Razen če ni odločeno drugače, seje Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora niso javne.

Člen 6

Dnevni redi sej

1.   Predsednik za vsako sejo sestavi okvirni dnevni red. Sekretarja pošljeta okvirni dnevni red Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora naslovnikom iz člena 4, in sicer najpozneje 15 dni pred začetkom seje. Okvirni dnevni red vključuje točke, za katere je predsednik najpozneje 21 dni pred začetkom seje prejel prošnjo za uvrstitev na dnevni red, vendar se točke uvrstijo na okvirni dnevni red samo, če sta sekretarja najpozneje na dan odpošiljanja dnevnega reda prejela spremljajočo dokumentacijo. Stabilizacijsko-pridružitveni odbor lahko povabi na svoje seje strokovnjake, da pridobi podatke o določenih zadevah. Stabilizacijsko-pridružitveni odbor sprejme dnevni red na začetku vsake seje. Poleg točk, ki so že na okvirnem dnevnem redu, se nanj lahko uvrstijo tudi druge točke, če se pogodbenici s tem strinjata.

2.   Predsednik lahko v soglasju z obema pogodbenicama skrajša roke, določene v odstavku 1, da se upoštevajo zahteve posameznega primera.

Člen 7

Zapisnik

Za vsako sejo se piše zapisnik, ki temelji na predsednikovem povzetku zaključkov, ki jih sprejme Stabilizacijsko-pridružitveni odbor. Ko Stabilizacijsko-pridružitveni odbor potrdi zapisnik, ga predsednik in sekretarja podpišejo, vsaka pogodbenica pa arhivira. Izvod zapisnika se pošlje vsem naslovnikom iz člena 4.

Člen 8

Sklepi in priporočila

V posebnih primerih, ko Stabilizacijsko-pridružitveni svet v skladu s členom 122 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma Stabilizacijsko-pridružitveni odbor pooblasti, da sprejme sklepe oziroma poda priporočila, se ti pravni akti naslovijo kot „Sklep“ oziroma „Priporočilo“, čemur sledijo zaporedna številka, datum njihovega sprejetja in opis njihove vsebine. Sklepi in priporočila se sprejemajo s soglasjem med pogodbenicama. Stabilizacijsko-pridružitveni odbor lahko sprejme odločitve ali poda priporočila s pisnim postopkom, če se pogodbenici strinjata. Sklepe in priporočila Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora podpiše predsednik in overita sekretarja, nakar se jih pošlje vsem naslovnikom iz člena 4 tega poslovnika. Vsaka pogodbenica se lahko odloči za objavo sklepov in priporočil Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora v svojem uradnem glasilu.

Člen 9

Stroški

Evropska unija in Črna gora krijeta vsaka svoje stroške za osebje, potovanja in dnevnice ter za pošto in uporabo telekomunikacij, ki nastanejo z njuno udeležbo na sejah Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora. Stroške v zvezi s tolmačenjem na sejah, prevajanjem in razmnoževanjem dokumentov prevzame Evropska unija, razen stroškov v zvezi s tolmačenjem ali prevajanjem v uradni jezik Črne gore ali iz njega, ki jih krije Črna gora. Druge stroške, povezane z organizacijo sej, krije pogodbenica, ki je gostiteljica seje.

Člen 10

Pododbori in posebne skupine

Stabilizacijsko-pridružitveni odbor lahko oblikuje pododbore ali posebne skupine, ki delujejo pod pristojnostjo Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, ki mu po vsaki svoji seji tudi poročajo. Stabilizacijsko-pridružitveni odbor lahko razpusti kateri koli obstoječi pododbor ali skupino, določi ali spremeni njihove pristojnosti in naloge, ali ustanovi nadaljnje pododbore ali skupine, da mu pomagajo pri opravljanju njegovih nalog. Ti pododbori in skupine nimajo nobenih pristojnosti za odločanje.


Popravki

14.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/16


Popravek Direktive Komisije 2010/42/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve

( Uradni list Evropske unije L 176 z dne 10. julija 2010 )

Na naslovnici in na strani 28, številka direktive v naslovu:

besedilo:

„Direktive Komisije 2010/42/EU …“

se glasi:

„Direktive Komisije 2010/44/EU …“.