ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.175.slv

Uradni list

Evropske unije

L 175

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
10. julij 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 606/2010 z dne 9. julija 2010 o odobritvi poenostavljenega orodja, ki ga je razvila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) za ocenjevanje porabe goriva nekaterih operatorjev zrakoplovov z majhnimi emisijami ( 1 )

25

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 607/2010 z dne 9. julija 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1542/2007 o postopkih iztovarjanja in tehtanja za sled, skušo in šura

27

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 608/2010 z dne 9. julija 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 609/2010 z dne 9. julija 2010 o spremembi Uredbe (EU) št. 576/2010 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. julija 2010

31

 

 

SKLEPI

 

 

2010/383/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 29. junija 2010 o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP, glede sprememb Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (proračunske vrstice)

34

 

 

2010/384/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 9. julija 2010 o količini pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki jih je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4658)

36

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o spremembi Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009)

38

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2010

z dne 2. julija 2010

o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 in točke 4 člena 8 ter člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4), ter zlasti členov 11(1) in 14(4) ter člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5), ter zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (6) je določila oblikovanje seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih so lahko države članice odobrile vnos mleka ali proizvodov na osnovi mleka, ter dopolnitev takih proizvodov z zdravstvenim spričevalom in skladnost z nekaterimi zahtevami, vključno z zahtevami glede toplotne obdelave in jamstvi.

(2)

Zato je bila sprejeta Odločba Komisije 2004/438/ES z dne 29. aprila 2004 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za uvoz toplotno obdelanega mleka, izdelkov na osnovi mleka in surovega mleka, namenjenega za prehrano ljudi, v Skupnost (7).

(3)

Od datuma sprejetja navedene odločbe so se določile številne nove zahteve zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki so del novega ureditvenega okvira na tem področju, ki se mora upoštevati v tej uredbi. Poleg tega je bila Direktiva 92/46/EGS razveljavljena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (8).

(4)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (9), določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme na ravni Evropske unije in nacionalni ravni.

(5)

Direktiva 2002/99/ES določa pravila o uvozu proizvodov živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi, iz tretjih držav. Določa, da se uvoz takšnih proizvodov v Evropsko unijo dovoli le, če izpolnjujejo zahteve, ki veljajo za vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije navedenih proizvodov v Evropski uniji, ali če zagotavljajo enakovredna jamstva za zdravje živali.

(6)

Uredba (ES) št. 852/2004 za nosilce živilske dejavnosti določa splošna pravila o higieni živil na vseh stopnjah živilske verige, vključno s stopnjo primarne pridelave.

(7)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora, ki veljajo za nosilce živilske dejavnosti. Navedena uredba določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki pridelujejo surovo mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi, upoštevati ustrezne določbe iz Priloge III k Uredbi.

(8)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebna pravila za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora.

(9)

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (10) določa mikrobiološka merila za nekatere mikroorganizme in izvedbena pravila, ki jih morajo upoštevati nosilci živilske dejavnosti pri izvajanju splošnih in posebnih higienskih ukrepov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 852/2004. Uredba (ES) št. 2073/2005 določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da živila izpolnjujejo ustrezna mikrobiološka merila iz navedene uredbe.

(10)

V skladu s področjem uporabe Direktive Sveta 92/46/EGS se surovo mleko in proizvodi iz njega pridobijo izključno iz krav, ovac, koz ali bivolic. Vendar se z opredelitvama surovega mleka in mlečnih proizvodov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 razširja področje uporabe higienskih pravil za mleko na vse vrste sesalcev, surovo mleko pa je opredeljeno kot mleko, pridobljeno z izločanjem mlečnih žlez farmsko gojenih živali, ki ni segreto na več kot 40 °C ali obdelano po drugem postopku z enakim učinkom. Poleg tega so mlečni proizvodi opredeljeni kot predelani proizvodi, pridobljeni s predelavo surovega mleka ali nadaljnjo predelavo takih predelanih proizvodov.

(11)

Glede na začetek uporabe uredb (ES) št. 852/2004, 853/2004 in 854/2004 ter akte o izvajanju navedenih uredb je treba spremeniti in posodobiti pogoje Evropske unije za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstvene pogoje ter zahteve za izdajo spričeval za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo.

(12)

Zaradi usklajenosti zakonodaje Unije mora ta uredba upoštevati tudi pravila iz Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (11) ter njena izvedbena pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (12) in Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (13).

(13)

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (14) določa pravila, ki jih je treba upoštevati pri izdaji spričeval, kakršna zahteva veterinarska zakonodaja zaradi preprečevanja zavajajočega ali goljufivega certificiranja. Primerno je zagotoviti, da pristojni organi tretjih držav izvoznic uporabljajo zahteve za izdajo spričeval, ki so vsaj enakovredne zahtevam iz navedene direktive.

(14)

Poleg tega Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (15), določa računalniški sistem, ki povezuje veterinarske organe in je bil razvit v Evropski uniji. Spremeniti je treba obliko vseh vzorcev zdravstvenih spričeval, da se upošteva njihova združljivost z mogočim elektronskim certificiranjem v okviru veterinarskega sistema TRACES iz Direktive 90/425/EGS. V skladu s tem morajo pravila iz te uredbe upoštevati sistem TRACES.

(15)

Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (16), določa pravila v zvezi z veterinarskimi pregledi proizvodov živalskega izvora, ki vstopajo v Evropsko unijo iz tretjih držav zaradi uvoza ali tranzita, vključno z nekaterimi zahtevami za izdajo spričeval. Navedena pravila veljajo za proizvode, ki jih zajema ta uredba.

(16)

Zaradi geografskega položaja Kaliningrada, ki zadeva le Latvijo, Litvo in Poljsko, je treba določiti posebne pogoje za tranzit pošiljk, ki so namenjene v Rusijo ali iz nje, skozi Evropsko unijo.

(17)

Zaradi jasnosti evropske zakonodaje je treba Odločbo 2004/438/ES razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(18)

Da se prepreči oviranje trgovine, je treba v prehodnem obdobju odobriti uporabo zdravstvenih spričeval, ki so bila izdana v skladu z Odločbo 2004/438/ES.

(19)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa:

(a)

pogoje zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvene pogoje in zahteve za izdajo spričeval za vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo;

(b)

seznam tretjih držav, iz katerih je vnos takih pošiljk v Evropsko unijo odobren.

Člen 2

Uvoz surovega mleka in mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu A Priloge I

Države članice odobrijo uvoz pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu A Priloge I.

Člen 3

Uvoz nekaterih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu B Priloge I

Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz ali bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih ni nevarnosti slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu B Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi pasterizirani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo pasterizirano, vključno z enkratno toplotno obdelavo:

(a)

s toplotnim učinkom, ki je najmanj enak učinku, doseženem s postopkom pasterizacije pri najmanj 72 °C v najmanj 15 sekundah;

(b)

ki, kjer je primerno, zadostuje za zagotovitev negativne reakcije na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi.

Člen 4

Uvoz nekaterih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu C Priloge I

1.   Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi toplotno obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo toplotno obdelano, vključno s/z:

(a)

postopkom sterilizacije, da se doseže vrednost F0, ki je enaka ali večja od tri;

(b)

postopkom visokotoplotne obdelave (UHT) pri najmanj 135 °C v kombinaciji z ustreznim časom zadrževanja;

(c)

(i)

postopkom kratkotrajne visokotoplotne pasterizacije pri 72 °C v najmanj 15 sekundah, ki se izvede dvakrat za mleko s pH, enakim ali večjim od 7,0, pri čemer se doseže, kjer je primerno, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi; ali

(ii)

obdelavo z enakovrednim pasterizacijskim učinkom iz točke (i), pri čemer se doseže, kjer je primerno, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi;

(d)

obdelavo HTST mleka s pH pod 7,0; ali

(e)

obdelavo HTST, kombinirano z drugo fizikalno obdelavo z:

(i)

znižanjem pH pod 6 za eno uro; ali

(ii)

dodatnim segrevanjem na 72 °C ali več v kombinaciji s sušenjem.

2.   Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka živali, razen živali iz odstavka 1, iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo obdelano, vključno s:

(a)

postopkom sterilizacije, da se doseže vrednost F0, ki je enaka ali večja od tri; ali

(b)

postopkom visokotoplotne obdelave (UHT) pri najmanj 135 °C v kombinaciji z ustreznim časom zadrževanja.

Člen 5

Spričevala

Pošiljkam, ki so odobrene za uvoz v skladu s členi 2, 3 in 4, je treba priložiti zdravstveno spričevalo za zadevni proizvod, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 2 Priloge II, ki se izpolni v skladu s pojasnili iz dela 1 navedene priloge.

Vendar zaradi zahtev iz tega člena ni izključena uporaba elektronskega certificiranja ali drugih dogovorjenih sistemov, usklajenih na ravni Evropske unije.

Člen 6

Pogoji tranzita in skladiščenja

Vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, ki niso namenjene uvozu v Evropsko unijo, ampak so namenjene v tretje države s takojšnjim tranzitom ali po skladiščenju v Evropski uniji, je v skladu s členi 11, 12 ali 13 Direktive Sveta 97/78/ES odobren le, če pošiljke izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

prihajajo iz tretje države ali njenega dela, ki lahko vnaša pošiljke surovega mleka ali mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, in izpolnjujejo pogoje ustrezne toplotne obdelave za take pošiljke, kot je določeno v členih 2, 3 in 4;

(b)

izpolnjujejo posebne pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz surovega mleka ali zadevnih mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, kot je določeno v veterinarskem potrdilu v delu II.1 ustreznega vzorca zdravstvenega spričevala iz dela 2 Priloge II;

(c)

pošiljkam je priloženo zdravstveno spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 3 Priloge II, za zadevno pošiljko, ki se izpolni v skladu s pojasnili iz dela 1 navedene priloge;

(d)

na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (17) so potrjene kot sprejemljive za tranzit na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo, vključno s skladiščenjem, kjer je primerno, potrdilo pa podpiše uradni veterinar.

Člen 7

Odstopanje v zvezi s pogoji tranzita in skladiščenja

1.   Z odstopanjem od člena 6 se dovoli tranzit po cesti in železnici skozi Evropsko unijo, med določenimi mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so navedene v Odločbi Komisije 2009/821/ES (18), za pošiljke, ki prihajajo iz Rusije ali so vanjo namenjene neposredno ali prek druge tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

veterinarske službe pristojnega organa na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo pošiljko zapečatijo z žigom s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko vstopa v Evropsko unijo, dokumente, ki so priloženi pošiljki in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V RUSIJO SKOZI EU“;

(c)

izpolnjene so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Iztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, teh pošiljk na ozemlju Evropske unije ni dovoljeno.

3.   Pristojni organi opravljajo redne revizije, da se zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Evropske unije, s številom pošiljk in količinami proizvodov, ki vstopajo v Evropsko unijo.

Člen 8

Posebna obravnava

Pošiljkam mlečnih proizvodov, za katere se v skladu s členi 2, 3, 4, 6 ali 7 odobri vnos v Evropsko unijo iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih sta izbruhnili slinavka in parkljevka v zadnjih 12 mesecih pred izdajo zdravstvenega spričevala ali ki so izvedli cepljenje proti navedeni bolezni v tem obdobju, se odobri vnos v Evropsko unijo, če so bili ti proizvodi obdelani na enega od načinov iz člena 4.

Člen 9

Razveljavitev

Odločba 2004/438/ES se razveljavi.

Sklicevanje na Odločbo 2004/438/ES se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 10

Prehodne določbe

V prehodnem obdobju do 30. novembra 2010 se lahko pošiljke surovega mleka in proizvodov na osnovi mleka, kot so opredeljeni v Odločbi 2004/438/ES, za katere so bila izdana ustrezna zdravstvena spričevala v skladu z Odločbo 2004/438/ES, še naprej vnašajo v Evropsko unijo.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 165, 30.4.2004, str. 206.

(6)  UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

(7)  UL L 154, 30.4.2004, str. 72.

(8)  UL L 157, 30.4.2004, str. 33.

(9)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(10)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(11)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(12)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.

(13)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(14)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

(15)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(16)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(17)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(18)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.


PRILOGA I

Seznam tretjih držav ali njihovih delov, katerim se odobri vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, z navedbo vrste toplotne obdelave, ki se zahteva za take proizvode

„+“

:

tretja država je odobrena

„0“

:

tretja država ni odobrena


Oznaka ISO tretje države

Tretja država ali njen del

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AN

Nizozemski Antili

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Avstralija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Bocvana

0

0

+

BY

Belorusija

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna in Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švica (1)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Kitajska

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžirija

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija,

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Hrvaška

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

0

+

+

MR

Mavretanija

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mehika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Nova Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaj

0

0

+

RS (3)

Srbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazi

0

0

+

TH

Tajska

0

0

+

TN

Tunizija

0

0

+

TR

Turčija

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Združene države

+

+

+

UY

Urugvaj

0

0

+

ZA

Južna Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+


(1)  Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(2)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po zaključku pogajanj, ki o tem vprašanju trenutno potekajo na ravni ZN.

(3)  Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA II

DEL 1

Vzorci zdravstvenih spričeval

„Mleko – RM“

:

zdravstveno spričevalo za surovo mleko iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I, za nadaljnjo obdelavo v Evropski uniji pred uporabo za prehrano ljudi.

„Mleko – RMP“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz surovega mleka iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – HTB“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca B Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – HTC“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca C Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – T/S“

:

veterinarsko spričevalo za surovo mleko ali mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi in za tranzit/skladiščenje v Evropski uniji.

Pojasnila

(a)

Zdravstvena spričevala izdajajo pristojni organi tretjih držav porekla v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 2 te priloge in v skladu z obliko vzorca, ki se uporablja za surovo mleko ali zadevne mlečne proizvode. Spričevala vsebujejo v oštevilčenem zaporedju, navedenem v vzorcu, potrdila, ki se zahtevajo za vsako tretjo državo, in po potrebi dodatne garancije, ki se zahtevajo za zadevno tretjo državo izvoznico.

(b)

Izvirnik zdravstvenega spričevala obsega en list z dvostranskim tiskom ali pa je spričevalo, kadar je potrebnega več besedila, v taki obliki, da vsi listi oblikujejo celoto in so neločljivi.

(c)

Za vsako pošiljko zadevnega proizvoda, ki se izvozi v isti namembni kraj iz tretje države iz stolpca 2 v Prilogi I in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, cestnim prevoznim sredstvom, letalom ali ladjo, je treba predložiti posebno zdravstveno spričevalo.

(d)

Izvirnik zdravstvenega spričevala in oznak iz vzorca spričevala se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se opravi mejna kontrola, in v uradnem jeziku namembne države članice. Kljub temu lahko te države članice dovolijo tudi uporabo drugega uradnega jezika Evropske unije namesto svojega, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(e)

Kadar so zdravstvenemu spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije proizvodov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, če je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f)

Kadar je zdravstveno spričevalo sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran na dnu oštevilči „– x (številka strani) od y (skupno število strani) –“, na vrhu strani pa ima referenčno številko spričevala, ki jo dodeli pristojni organ.

(g)

Izvirnik zdravstvenega spričevala mora izpolniti in podpisati predstavnik pristojnega organa, odgovornega za preverjanje in potrjevanje, da surovo mleko ali mlečni proizvodi izpolnjujejo zdravstvene zahteve iz oddelka IX poglavja I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in iz Direktive 2002/99/ES.

(h)

Pristojni organi tretje države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela certificiranja, enakovredna načelom iz Direktive 96/93/ES (1).

(i)

Barva podpisa uradnega veterinarja se razlikuje od barve tiska na zdravstvenem spričevalu. Enako velja za žige, razen za reliefni ali vodni žig.

(j)

Izvirnik zdravstvenega spričevala mora biti priložen pošiljki do mejne kontrolne točke vstopa v Evropsko unijo.

(k)

Če vzorec spričevala navaja, da se nekatere izjave po potrebi ohranijo, se izjave, ki niso pomembne, črtajo ter jih uradno pooblaščena oseba za certificiranje parafira in ožigosa ali se v celoti izbrišejo iz spričevala.

DEL 2

Vzorec za mleko – RM

Zdravstveno spričevalo za surovo mleko iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, za nadaljnjo obdelavo v Evropski uniji pred uporabo za prehrano ljudi

Image

Image

Image

Vzorec za mleko – RMP

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz surovega mleka iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

Vzorec za mleko – HTB

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca B Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

Vzorec za mleko – HTC

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Vzorec za mleko – T/S

Veterinarsko spričevalo za surovo mleko ali mlečne proizvode za prehrano ljudi in za [tranzit]/[skladiščenje] (1) (2) v Evropski uniji

Image

Image

Image


(1)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.


10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 606/2010

z dne 9. julija 2010

o odobritvi poenostavljenega orodja, ki ga je razvila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) za ocenjevanje porabe goriva nekaterih operatorjev zrakoplovov z majhnimi emisijami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 14(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Popolno, dosledno, pregledno in natančno spremljanje ter poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu s smernicami iz Odločbe Komisije 2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) sta bistvena za učinkovito delovanje sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki ga je vzpostavila Direktiva 2003/87/ES.

(2)

Člen 14(3) Direktive 2003/87/ES zahteva, da od 1. januarja 2010 operator zrakoplova za vsako koledarsko leto spremlja in poroča pristojnemu organu o količini emisij ogljikovega dioksida pri poletih, ki jih upravlja, v skladu s smernicami iz Odločbe 2007/589/ES.

(3)

Vsak operator zrakoplova bi moral pripraviti in svoji državi članici upravljavki predložiti načrt spremljanja, v katerem navede ukrepe, ki jih namerava izvesti za spremljanje in poročanje o svojih emisijah, pristojni organi države članice upravljavke pa bi morali odobriti take načrte spremljanja v skladu s smernicami iz Odločbe 2007/589/ES.

(4)

Del 4 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES zmanjšuje upravno breme za nekatere operatorje zrakoplovov, ki so odgovorni za omejeno število poletov na leto ali imajo majhne emisije ogljikovega dioksida, tako da vzpostavlja poenostavljen postopek za ocenjevanje porabe goriva zrakoplovov; ki jih upravljajo, z uporabo orodij Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) ali drugih zadevnih organizacij, ki lahko obdelajo vse zadevne informacije o zračnem prometu, na primer tiste, ki so dostopne Eurocontrolu, če je Komisija odobrila ta orodja.

(5)

Eurocontrol je pripravil in dokumentiral poenostavljeno orodje za ocenjevanje porabe goriva in emisij ogljikovega dioksida za posebne polete med letališči. To orodje uporablja dejansko dolžino proge vsakega poleta, dobljeno na podlagi najbolj celovitih informacij o zračnem prometu in operativnih informacij o poletih, ki so trenutno dostopne, in upošteva potrošnjo goriva med vsemi fazami posameznega poleta, tudi na vratih odhoda, med manevriranjem na tleh, med pristajanjem, vzletanjem in potovanjem ter med ukrepi upravljanja zračnega prometa. Orodje uporablja statistično robustne koeficiente porabe goriva za najpomembnejše vrste zrakoplovov in bolj splošen pristop za druge vrste zrakoplovov, pri katerem so koeficienti porabe goriva določeni v odvisnosti od največje mase zrakoplova pri vzletu, kar omogoča sprejemljive ravni nedoločenosti.

(6)

To orodje ustreza zahtevam smernic iz Odločbe 2007/589/ES glede pristopa, ki temelji na posameznih poletih, dejanski dolžini poti in statistično zanesljivih razmerjih glede porabe goriva. Zato je primerno, da bi bilo to orodje dostopno in odobreno za uporabo s strani zadevnih operatorjev zrakoplovov, tako da bi jim bilo omogočeno izpolnjevati njihove obveznosti spremljanja in poročanja na način, ki bi bil upravno manj obremenjujoč.

(7)

Operator zrakoplova zaradi vzrokov, na katere nima vpliva, morda nima možnosti spremljati dejansko porabo goriva za posamezen polet. V takih razmerah in v odsotnosti drugih načinov za določitev dejanske porabe goriva je primerno, da bi bilo orodje za ocenjevanje porabe goriva, ki ga uporabljajo operatorji z majhnimi izpusti, dostopno tudi drugim operatorjem zrakoplovov za določanje ocen porabe goriva za posamezne polete, pri katerih ni podatkov o dejanski porabi goriva.

(8)

Del 6 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES zahteva, da operator zrakoplova, ki uporablja orodje za ocenjevanje porabe goriva, v svoj načrt spremljanja vključi dokazilo, da so pogoji za operatorje z majhnimi emisijami izpolnjeni, ter da zagotovi potrdilo za uporabljeni instrument in opis slednjega.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobri se, da orodje za ocenjevanje porabe goriva, ki ga je razvila in ponudila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) (3), uporabljajo:

1.

operatorji z majhnimi emisijami pri izpolnjevanju svojih obveznosti spremljanja in poročanja v skladu s členom 14(3) Direktive 2003/87/ES in delom 4 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES;

2.

vsi operatorji letal v skladu s členom 5 Priloge XIV k Odločbi 2007/589/ES za namene ocenjevanja porabe goriva za določene polete iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES, kadar podatki, potrebni za spremljanje emisij ogljikovega dioksida, niso na voljo zaradi vzrokov, na katere operator zrakoplova nima vpliva in jih ni mogoče določiti z alternativno metodo, opredeljeno v operatorjevem programu spremljanja.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 229, 31.8.2007, str. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/27


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 607/2010

z dne 9. julija 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1542/2007 o postopkih iztovarjanja in tehtanja za sled, skušo in šura

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 5(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Postopki iztovarjanja in tehtanja so se razvijali v tesnem sodelovanju med Skupnostjo ter Norveško in Ferskimi otoki. Določeni so v Uredbi Komisije (ES) št. 1542/2007 (2). Obseg uporabe teh pravil je bil omejen na staleže, ki so bili predmet sodelovanja z Norveško in Ferskimi otoki. Vendar območja, ki ustrezajo južni komponenti za skušo in šura, ter ostala območja, za katera veljajo omejitve ulova, niso bila zajeta. Primerno je razširiti področje uporabe teh pravil na vsa območja, na katerih veljajo omejite ulova in na katerih status ohranjevanja staležev in potreba po zagotavljanju učinkovitega nadzora to zahtevata.

(2)

V skladu z odstavkom 3 člena 9 Uredbe (ES) št. 1542/2007 mora stran, ki ribe stehta, voditi dnevnik o tehtanju, vendar ni naveden časovni okvir za izpolnjevanje te obveznosti. Da bi se izognili vsaki negotovosti pri tolmačenju te določbe, je treba določiti jasen rok za dokončanje vpisov v ta dnevnik.

(3)

V skladu z odstavkom 3(b) člena 9 Uredbe (ES) št. 1542/2007 se ločeno stehta in zabeleži vsak tovor vozila, ki se uporabi za prevoz rib s pomola iztovarjanja v predelovalni obrat. Da bi se izognili nepotrebnim zamudam pri iztovarjanju tovora, pa bi moralo biti mogoče zgolj zabeležiti celotno težo vseh tovorov vozil, ki se uporabijo za prevoz rib z istega plovila, če se tovori teh vozil tehtajo drug za drugim in brez prekinitve.

(4)

Uredbo (ES) št. 1542/2007 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Člen 60 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (3) določa splošna pravila za tehtanje ribiških proizvodov in pooblašča Komisijo, da sprejme podrobna pravila za njihovo uporabo. Glede na dejstvo, da se bo ta člen uporabljal šele od 1. januarja 2011, in glede na nujnost, da se sprememba Uredbe (ES) št. 1542/2007 uporablja med ribolovno sezono 2010, je primerno, da se uporabi člen 5(b) Uredbe (ES) št. 2847/93 kot pravna podlaga za to spremembo.

(6)

Odbor za ribištvo in ribogojstvo ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) 1542/2007 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za iztovarjanja ribiških plovil Evropske unije in tretjih držav v Evropski uniji ali iztovarjanja ribiških plovil Evropske unije v tretjih državah za količine, ki po posameznem iztovarjanju presegajo 10 ton sleda (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus) in šura (Trachurus spp.) ali njihove kombinacije, ulovljene

(a)

v primeru sleda: v območjih ICES (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI in VII;

(b)

v primeru skuše: v območjih ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in vodah EU območja CECAF (5);

(c)

v primeru šura: v območjih ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in vodah EU območja CECAF.

2.

V členu 9 se odstavek 3 nadomesti z:

„3.   Stran, ki ribe stehta, za vsak sistem za tehtanje vodi vezan dnevnik z oštevilčenimi stranmi (‚dnevnik o tehtanju‘). Podatki vanj se vnesejo neposredno po končanem tehtanju posameznega tovora, najpozneje pa ob 23.59 uri po lokalnem času na dan končanja tehtanja. V dnevniku o tehtanju je navedeno:

(a)

ime in registrska številka plovila, s katerega so bile ribe iztovorjene;

(b)

identifikacijska številka vozil, če so bile ribe pred tehtanjem prepeljane iz pristanišča iztovarjanja, v skladu s členom 7. Tovor vsakega vozila se stehta in zabeleži ločeno. Vendar se celotna teža vseh tovorov z istega plovila, ki so na vozilih, lahko zabeleži kot celota, če se tovori posameznih vozil tehtajo drug za drugim in brez prekinitve;

(c)

vrsta rib;

(d)

teža vsakega iztovarjanja;

(e)

datum in čas začetka in konca tehtanja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(2)  UL L 337, 21.12.2007, str. 56.

(3)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(4)  Območja ICES (območja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja), kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(5)  Območje CECAF (vzhodni osrednji Atlantik ali glavno ribolovno območje FAO 34), kakor je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).“


10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 608/2010

z dne 9. julija 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 609/2010

z dne 9. julija 2010

o spremembi Uredbe (EU) št. 576/2010 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. julija 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. julija 2010, so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 576/2010 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (EU) št. 576/2010.

(3)

Uredbo (EU) št. 576/2010 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 576/2010 se nadomestita z besedilom iz prilog k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 10. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

(3)  UL L 166, 1.7.2010, str. 11.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 10. julija 2010

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

29,07

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

5,34

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

5,34

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

29,07


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem ali Črnem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

30.6.2010-8.7.2010

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

170,70

111,08

Cena FOB ZDA

139,88

129,88

109,88

74,05

Premija za Zaliv

14,26

Premija za Velika jezera

40,50

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


SKLEPI

10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/34


SKLEP SVETA

z dne 29. junija 2010

o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP, glede sprememb Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (proračunske vrstice)

(2010/383/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 114 in 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu EGP vsebuje posebne določbe o sodelovanju med Evropsko unijo in državami EGP-Efte na področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode.

(2)

Ustrezno je, da pogodbenice Sporazuma tudi po 31. decembru 2009 še naprej sodelujejo pri ukrepih Unije v zvezi z uresničevanjem, delovanjem in razvojem notranjega trga, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije. To zadeva naslednje proračunske vrstice:

12 01 04 01 Uresničevanje in razvoj notranjega trga – Odhodki za upravno poslovodenje

12 02 01 Uresničevanje in razvoj notranjega trga

02 03 01 Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja

02 01 04 01 Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja – Odhodki za upravno poslovodenje

(3)

Zato je treba ustrezno spremeniti Protokol 31. Prav tako je treba navesti stališče Unije v Skupnem odboru EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP glede sprememb Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženem temu sklepu.

V Luxembourgu, 29. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.


PRILOGA

OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št.

z dne

o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 93/2009 z dne 3. julija 2009 (1).

(2)

Ustrezno je, da pogodbenice Sporazuma še naprej sodelujejo pri ukrepih Unije v zvezi z uresničevanjem, delovanjem in razvojem notranjega trga, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije.

(3)

Zato je treba Protokol 31 k Sporazumu spremeniti, da se omogoči nadaljevanje tega razširjenega sodelovanja tudi po 31. decembru 2009 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 7 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni, kot sledi:

1.

v odstavku 6 se besede „leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009“ nadomestijo z besedami „leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010“;

2.

v odstavku 7 se besede „leta 2006, 2007, 2008 in 2009“ nadomestijo z besedami „leta 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010“;

3.

v odstavku 8 se besede „leti 2008 in 2009“ nadomestijo z besedami „leta 2008, 2009 in 2010“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja

Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 277, 22.10.2009, str. 49.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.].


10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/36


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. julija 2010

o količini pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki jih je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4658)

(2010/384/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti drugega odstavka člena 9 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES objavi absolutno količino pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki temelji na skupni količini pravic, ki so jih izdale ali jih morajo izdati države članice v skladu z odločbami Komisije o svojih nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje od leta 2008 do 2012.

(2)

Neodvisna evidenca transakcij Skupnosti zagotavlja ustrezne informacije o količini pravic, ki so bile izdane ali jih je treba izdati v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES. Dodatne informacije o količini pravic, ki jih je treba prodati na dražbi v obdobju od leta 2008 do 2012, so v tabelah nacionalnih načrtov dodelitev iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Pravice, ki so bile izdane ali jih je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU za obrate, vključno z novimi udeleženci, in pravice v skladu s tabelami nacionalnih načrtov dodelitev ter pravice, ki jih je treba izdati za dražbo, kot je navedeno v tabeli nacionalnih načrtov dodelitev, je treba šteti kot pravice v smislu člena 9 Direktive 2003/87/ES.

(4)

Te pravice predstavljajo pravice v smislu člena 9 Direktive 2003/87/ES, ker predstavljajo količino pravic za prvo izdajo, kot je navedeno v ustrezni tabeli nacionalnih načrtov dodelitev za obdobje od leta 2008 do 2012 in v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 2216/2004.

(5)

Za namene tega sklepa je treba upoštevati, da pravice, ki so bile rezervirane za nove udeležence in novemu udeležencu niso bile dodeljene pred 30. aprilom 2010, predstavljajo pravice v smislu člena 9 Direktive 2003/87/ES, če bodo dodeljene novim udeležencem ali prodane ali prodane na dražbi pred koncem obdobja od leta 2008 do 2012, ker se bo ustrezni znesek pravic izdal samo v času dodelitve.

(6)

Ker bodo morda na voljo dodatne informacije, zlasti spremembe nacionalnih načrtov razdelitve pravic, vključno z rezultati pravnih postopkov, bodo te informacije lahko vplivale na prihodnje spremembe količine pravic za celotno Skupnost za leto 2013.

(7)

Zaradi tega je Komisija pri določitvi količine pravic za celotno Skupnost, ki jih je treba izdati za leto 2013, upoštevala naslednje količine pravic:

pravice, ki so bile ali bodo dodeljene obratom, ki so od leta 2008 v sistemu trgovanja z emisijami EU,

pravice, ki so bile ali bodo prodane na dražbi ali prodane v okviru sistema trgovanja z emisijami EU v obdobju od leta 2008 do 2012 in ki so označene v tabelah nacionalnih načrtov dodelitev držav članic v ta namen,

pravice, ki so bile dodeljene novim udeležencem iz nacionalne rezerve držav članic za nove udeležence od 1. januarja 2008 do 30. aprila 2010,

pravice, ki niso bile dodeljene novim udeležencem iz nacionalne rezerve držav članic za nove udeležence, če je zadevna država članica določila s sredstvi nacionalne zakonodaje ali v primeru, da take nacionalne zakonodaje še ni, z ustreznimi izjavami v nacionalnem načrtu razdelitve pravic, da bodo pravice iz rezerve za nove udeležence, ki niso bile razdeljene novim udeležencem do konca obdobja od leta 2008 do 2012, prodane na dražbi ali prodane.

(8)

Pravice, ki se prihranijo v skladu z Odločbo Komisije 2006/780/ES z dne 13. novembra 2006 o izognitvi dvojnemu štetju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v okviru sistema Skupnosti za trgovanje z emisijami za projektne dejavnosti iz Kjotskega protokola v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali zaradi drugih razlogov, kot je navedeno v odločitvah iz tabele nacionalnih načrtov dodelitev nekaterih držav članic, je treba dodati k skupni količini pravic v Skupnosti za leto 2013 in poznejša leta le, če se izdajo in dodelijo ali če se izdajo in prodajo na dražbi ali prodajo do 31. decembra 2012.

(9)

Ker člen 10 Direktive 2003/87/ES zahteva, da države članice dodelijo najmanj 90 % pravic brezplačno, je treba pravice, rezervirane za nove udeležence, upoštevati le za določitev količine pravic za celotno Skupnost za leto 2013 tako, da skupna količina teh pravic plus količina pravic, ki jih je treba prodati na dražbi ali prodati, ne presega 10 % skupne količine pravic, navedene v tabeli nacionalnih načrtov dodelitev države članice.

(10)

Količina pravic, ki jih je treba dodeliti operatorjem zrakoplovov v skladu z Direktivo 2003/87/ES, ni vključena v količino, določeno v tem sklepu, ker se v skladu s členom 3c te direktive zahteva ločen sklep.

(11)

Izračun absolutne količine pravic za celotno Skupnost za leto 2013 temelji na informacijah, ki jih je imela Komisija na voljo do 30. aprila 2010.

(12)

Povprečje skupne letne količine pravic, ki so jih izdale države članice v skladu z odločbami ali sklepi Komisije o svojih nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje od leta 2008 do 2012, ki se upošteva pri izračunu količine pravic za celotno Skupnost v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), znaša 2 032 998 912 pravic.

(13)

Skupna količina pravic, ki jih je treba izdati od leta 2013 dalje, se mora letno zmanjševati z linearnim faktorjem 1,74 %, kar znaša 35 374 181 pravic –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Absolutna količina pravic za celotno Skupnost za leto 2013 iz člena 9 Direktive 2003/87/ES je 1 926 876 368.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 386, 29.12.2004, str. 1.

(3)  UL L 316, 16.11.2006, str. 12.

(4)  UL L 140, 5.6.2009, str. 63.


Popravki

10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/38


Popravek Sklepa Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o spremembi Poslovnika Sveta

( Uradni list Evropske unije L 325 z dne 11. decembra 2009 )

Stran 47, Priloga, „Poslovnik Sveta“, člen 19(6), prvi pododstavek:

besedilo:

„(…). O praktičnem izvajanju tega odstavka se sporazumeta obe zadevni predsedstvi.“

se glasi:

„(…). O praktičnem izvajanju tega pododstavka se sporazumeta obe zadevni predsedstvi.“

Stran 56, Priloga, „Poslovnik Sveta“, Priloga III, člen 2, odstavka 1 in 2:

besedilo:

„Statističnemu uradu Evropskih skupnosti“

se glasi:

„Statističnemu uradu Evropske unije“.