ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.163.slv

Uradni list

Evropske unije

L 163

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
30. junij 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 564/2010 z dne 29. junija 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 565/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembah Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

2

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 566/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske in kmetijske ter ribiške proizvode

4

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 567/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

15

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 568/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi dajanja v promet ali uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v prehrani živali ( 1 )

30

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 569/2010 z dne 29. junija 2010 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi s prodajo masla na podlagi javnega razpisa, določeno z Uredbo (EU) št. 446/2010, in posnetega mleka v prahu, določeno z Uredbo (EU) št. 447/2010

32

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 570/2010 z dne 29. junija 2010 o uvedbi registracije uvoza modemov za brezžično prostrano omrežje (WWAN) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

34

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 571/2010 z dne 29. junija 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

37

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 572/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

39

 

 

SKLEPI

 

 

2010/362/EU

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 23. junija 2010 o imenovanju sodnikov Splošnega sodišča

41

 

 

2010/363/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 28. junija 2010 o priznavanju Alžirije glede izobrazbe, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4226)

42

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/1


UREDBA SVETA (EU, EURATOM) št. 564/2010

z dne 29. junija 2010

o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije in zlasti člena 12 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 259/68 (1), zlasti členov 64 in 65(2) Kadrovskih predpisov ter njihovih prilog VII, XI in XIIIter prvega odstavka člena 20 ter členov 64 in 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ker je

(1)

v obdobju med junijem in decembrom 2009 v Latviji in Litvi prišlo do občutnega znižanja življenjskih stroškov in bi zato bilo treba prilagoditi korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski koeficient, ki se z učinkom od 1. januarja 2010 v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov uporablja za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, zaposlenih v naslednjih državah in krajih, je določen kot sledi:

Latvija 79,6,

Litva 73,4.

Člen 2

Korekcijski koeficient, ki se z učinkom prvega dne v mesecu po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom uporablja za nakazila uradnikov in drugih uslužbencev, je določen kot sledi:

Latvija 73,3.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan, ki sledi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


UREDBE

30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/2


UREDBA SVETA (EU) št. 565/2010

z dne 29. junija 2010

o spremembah Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi izdelki, ki se v Uniji premalo proizvajajo, ter v izogib kakršnim koli motnjam na trgu, so bile z Uredbo (EU) št. 7/2010 (1) odprte avtonomne tarifne kvote za nekatere kmetijske in industrijske izdelke. Izdelki v okviru teh kvot se lahko uvažajo po stopnji dajatve nič ali znižanih stopnjah dajatve. Iz navedenih razlogov je treba za ustrezne količine določenih izdelkov odpreti nove tarifne kvote po stopnji dajatve nič z začetkom veljavnosti od 1. julija 2010.

(2)

Višine kvot za avtonomne tarifne kvote Unije s št. 09.2814, 09.2816 in 09.2807 ne zadovoljujejo potreb industrije v Uniji. Zato je treba navedene višine kvot povečati.

(3)

Za avtonomno tarifno kvoto Unije s št. 09.2907 je treba spremeniti poimenovanje izdelkov.

(4)

Zato je treba Uredbo (EU) št. 7/2010 ustrezno spremeniti.

(5)

Ker morajo tarifne kvote iz te uredbe začeti učinkovati 1. julija 2010, se ta uredba uporablja od istega datuma in začene veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 7/2010 se spremeni, kakor sledi:

1.

vrstici za tarifni kvoti, navedeni v Prilogi I k tej uredbi, se dodata kot predzadnja in zadnja vrstica;

2.

vrstice za tarifne kvote št. 09.2814, 09.2907, 09.2816 in 09.2807 se nadomestijo z vrsticami, navedenimi v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 3, 7.1.2010, str. 1.


PRILOGA I

Tarifni kvoti iz točke 1) člena 1

Številka kvote

Oznaka KN

TARIC

Poimenovanje

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Kvotna dajatev (%)

09.2636

ex 8411 82 80

20

Industrijske plinske turbine z močjo 64 MW z izvorom v letalstvu za vgradnjo v industrijske enote za proizvodnjo električne energije pri vršnem/trapeznem režimu obratovanja manj kot 5 500 ur na leto in z učinkovitostjo preprostega cikla več kot 40 %

1.7.-31.12.

5 kosov

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optična vlakna za proizvodnjo kablov iz steklenih vlaken pod tarifno številko 8544 (1)

1.7.-31.12.

1 150 000 km

0 %


PRILOGA II

Tarifne kvote iz točke 2) člena 1

Številka kvote

Oznaka KN

TARIC

Poimenovanje

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Kvotna dajatev (%)

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida

1.1.-31.12.

2 200 ton

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

1.1.-31.12.

2 500 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Kosmiči iz celuloznega acetata

1.1.-31.12.

58 500 ton

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Nesterilen natrijev hialuronat

1.1.-31.12.

150 000 g

0 %


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/4


UREDBA SVETA (EU) št. 566/2010

z dne 29. junija 2010

o spremembah Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske in kmetijske ter ribiške proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V interesu Unije je, da se povsem opustijo avtonomne dajatve Skupne carinske tarife za številne nove proizvode, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1255/96 (1).

(2)

Oznake KN in TARIC 1518009910, 3907202091, 7410110010, 7410210060 in 9031908530 za štiri proizvode, ki so trenutno navedeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1255/96, je treba črtati, saj ohranitev opustitev avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za navedene proizvode ni več v interesu Unije.

(3)

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1255/96 je treba spremeniti poimenovanje dvanajstih opustitev, da bi upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu. Te opustitve je treba črtati s seznama v navedeni prilogi in jih v njo ponovno vstaviti kot nove opustitve z novim poimenovanjem. Zaradi jasnosti je treba te opustitve označiti z zvezdico v prvem stolpcu Priloge I in Priloge II k tej uredbi.

(4)

Izkušnje so pokazale, da je potrebno določiti datum izteka za opustitve iz Uredbe (ES) št. 1255/96 in tako zagotoviti, da se upoštevajo tehnološke in gospodarske spremembe. To pa ne sme izključevati predčasne ukinitve nekaterih ukrepov ali njihovega nadaljevanja po tem obdobju, če je v skladu z načeli iz Sporočila Komisije iz leta 1998 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah (2) to upravičeno iz gospodarskih razlogov.

(5)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1255/96 ustrezno spremeniti.

(6)

Ker bi morale opustitve iz te uredbe začeti veljati 1. julija 2010, je treba to uredbo uporabljati od istega datuma in začne veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1255/96 se spremeni, kakor sledi:

1.

vstavijo se vrstice za proizvode, navedene v Prilogi I k tej uredbi;

2.

črtajo se vrstice za proizvode, katerih oznake KN in TARIC so navedene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 158, 29.6.1996, str. 1.

(2)  UL C 128, 25.4.1998, str. 2.


PRILOGA I

Proizvodi iz člena 1(1)

Oznaka KN

TARIC

Poimenovanje

Stopnja avtonomne dajatve

Obdobje veljavnosti

ex 1515 19 10

10

Laneno olje z jodnim številom 190 ali več, merjeno po standardu ISO 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex 1516 20 96

10

Rafinirano, beljeno, hidrogenirano sojino olje v obliki kosmičev, ki se uporabljajo v proizvodnji kozmetike

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex 1516 20 96

20

Jojoba olje, hidrogenirano in interesterificirano, ki ni nadalje kemično modificirano niti obdelano s postopkom teksturizacije

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2008 99 49

20

Sladkane suhe brusnice

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2008 99 49

30

Pire iz neosemenjenih robid sorte Boysen brez dodanega alkohola, ki vsebuje dodan sladkor ali ne

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2008 99 99

40

 

 

 

ex 2805 30 90

20

Samarij čistosti 99,90 mas. % ali več

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2904 10 00

30

Natrijev p-stirensulfonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2904 10 00

50

Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2905 29 90

20

Dec-9-en-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2909 30 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2915 90 00

50

Alil heptanoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2917 11 00

30

Kobaltov oksalat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2917 19 10

10

Dimetil malonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2917 19 90

30

Etilen-brasilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2918 99 90

20

Metil 3-metoksiakrilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2918 99 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2921 19 50

10

Dietilamino-trietoksisilan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2929 90 00

20

 

 

 

ex 2922 19 85

40

2-(Dimetilamino) etil benzoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2922 49 85

15

DL-asparginska kislina za uporabo pri proizvodnji prehranskih dopolnil

(1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2924 29 98

20

2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2926 90 95

70

Metakrilonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2926 90 95

75

Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2929 10 00

15

3,3’-Dimetilbifenil-4,4’-diil diizocianat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2930 90 99

81

Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat

3 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2930 90 99

84

2-Kloro-4-(metilsulfonil) benzojeva kislina

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2931 00 99

92

Trimetilboran

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

20

Bakrov pirition v prahu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

45

5-Difluorometoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99

48

Flonikamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

55

Tiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

65

1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 59 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidroklorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 79 00

60

3,3-pentametilen-4-butirolaktam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 99 80

32

5-[4’-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2933 99 80

37

8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2934 10 00

60

Fostiazat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2934 99 90

20

Tiofen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 2935 00 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il)karbonil]amino]-etil]fenil]sulfonil]-etil ester karbamske kisline

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3701 30 00

20

Fotoobčutljiva plošča iz fotopolimerizirajoče plasti na poliestrski foliji skupne debeline več kot 0,43 mm, vendar največ 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3707 10 00

35

Emulzija ali pripravek, občutljiv(-a) na svetlobo, sestavljen(-a) iz akrilatnih in/ali metakrilatnih polimerov, ki vsebuje največ 7 mas. % fotoobčutljivih kislinskih predhodnih sestavin, raztopljenih v organskem topilu, ki vsebuje vsaj 2-metoksi-1-metiletil acetat

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex 3707 90 90

70

 

 

 

ex 3707 10 00

55

Zvitki filma iz polietilentereftalata:

na eni strani prekriti s suho plastjo akrilne fotopolimerne smole,

prevlečeni z zaščitno folijo iz polietilena

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3707 90 90

40

Protirefleksijski premaz v obliki vodne raztopine, ki vsebuje največ:

2 mas. % alkil sulfonske kisline brez halogenov ter

5 mas. % fluoriranega polimera

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3808 92 90

30

Preparat iz suspenzije cinkovega piritiona (INN) v vodi, ki vsebuje:

24 mas. % ali več, vendar največ 26 mas. % cinkovega piritiona (INN) ali

39 mas. % ali več, vendar največ 41 mas. % cinkovega piritiona (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3808 92 90

50

Pripravki na osnovi bakrovega piritiona

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3808 93 23

10

Herbicid, ki vsebuje aktivno snov flazasulfuron (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3808 93 90

10

Pripravek v obliki zrnc, ki vsebuje:

38,8 mas % ali več, vendar ne več kot 41,2 mas % giberelina A3, ali

9,5 mas % ali več, vendar ne več kot 10,5 mas % giberelina A4 in A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

05

Mešanica monomera metilmetakrilata in butilakrilata v raztopini ksilena in butilacetata, ki vsebuje več kot 54 mas %, vendar ne več kot 56 mas. % topil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

06

Parafin s stopnjo kloriranja 70 % ali več

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

08

Mešanica izomerov divinilbenzena in izomerov etilvinilbenzena, ki vsebuje 56 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % divinilbenzena

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

11

Mešanica fitosterolov, ne v obliki prahu, ki vsebuje:

40 mas. % ali več, vendar ne več kot 58 mas. % beta-sitosterolov

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % kampesterolov

14 mas. % ali več, vendar ne več kot 23 mas. % stigmasterolov

0 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % drugih sterolov

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

21

Mešanica 2-propenojske kisline, (1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoksi-2,1-etandiiloksi-2,1-etandiil)estra z 2-propenojsko kislino, (2,4,6-triokso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etandiil estra in 1-hidroksi-cikloheksil-fenil ketona v raztopini metil etil ketona in toluena

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

23

Mešanica uretan akrilatov, tripropilen glikoldiakrilata, etoksiliranega bisfenol A akrilata in poli(etileneglikol) 400 diakrilata

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3824 90 97

44

Mešanica fitosterolov, ki niso v obliki prahu in vsebujejo:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov

(1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97

66

Mešanica primarnih terc-alkilaminov

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

88

Oligomerni reakcijski produkt iz bis (4-hidroksifenil) sulfona in 1,1’-oksibis(2-kloroetana)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3901 10 90

20

Polietilen v obliki zrnc, gostoto 0,925 (± 0,0015), z indeksom pretoka taline 0,3 g/10 min. (± 0,05 g/10 min.), za proizvodnjo ekspandiranih folij s stopnjo motnosti („haze“ vrednostjo) ne več kot 6 % in z raztezkom do pretrga (MD/TD) 210/340(1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90

60

Nehidrogenirane 100 % alifatske smole (polimer) z naslednjimi značilnostmi:

tekoče pri sobni temperaturi,

pridobljene s kationsko polimerizacijo C-5 alkenov monomerov,

s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 370 (± 50),

s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3906 90 90

35

Bel prah kopolimera 1,2-etandiol dimetakrilat-metil metakrilata, z delci ne večjimi od 18 μm, netopen v vodi

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3907 91 90

10

Predpolimer dialil ftalata, v obliku prahu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3907 99 90

70

Kopolimer poli(etilentereftalata) in cikloheksan dimetanola, ki vsebuje več kot 10 mas. % cikloheksan dimetanola

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3910 00 00

60

Polidimetilsiloksan, s polietilenglikol in trifluoropropil nadomestilom ali brez, z metakrilatnimi končnimi skupinami

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3916 20 00

91

Profili iz poli(vinil klorida), ki se uporabljajo v proizvodnji pilotov in fasad ter vsebujejo naslednje dodatke:

titanov dioksid,

poli(metilmetakrilat),

kalcijev karbonat,

vezivna sredstva

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 10 80

23

Odsevni film, sestavljen iz več plasti, ki vključujejo:

poli(vinil klorid),

poliuretan z varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju na eni strani ter plastjo steklenih mikrokroglic na drugi strani,

plast z varnostno in/ali uradno oznako, ki spreminja videz glede na zorni kot,

metaliziran aluminij,

ter lepilo, na eni strani prekrito z odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 10 80

27

Film iz poliestra:

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

20

na eni strani premazan z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturi 90 °C ali več, vendar največ 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo, ter

na drugi strani premazan ali ne z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, ali z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturah od 90 °C do največ 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo

 

 

ex 3919 10 80

32

Politetrafluoroetilenski film:

debeline 110 μm ali več,

s površinsko odpornostjo med 102–1014 ohmi, določeno s preskusno metodo ASTM D 257,

na eni strani prevlečen z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 10 80

37

Politetrafluoroetilenski film:

debeline 100 μm ali več,

z raztezkom do pretrganja največ 100 %,

na eni strani prevlečen s silikonskim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3919 10 80

40

Črni polivinilkloridni film:

0 %

1.7.2010-31.12.2011

 (1)ex 3919 90 00

43

s stopnjo sijajnosti več kot 30 stopinj v skladu z ASTM D2457,

prekrit ali ne z zaščitnim filmom iz polietilen tereftalata na eni strani ter lepilom, občutljivim na pritisk, s kanali in odstranljivo zaščitno plastjo na drugi strani

 

 

 (1)ex 3919 90 00

19

Prosojni poli(etilen tereftalatni) samolepilni film:

brez nečistoč ali napak,

na eni strani prevlečen z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in zaščitno prevleko ter na drugi strani z antistatičnim slojem organske spojine holina na ionski podlagi,

z natisljivo plastjo modificirane dolgoverižne alkilne organske spojine, odporne na prah, ali brez te plasti,

s skupno debelino (brez zaščitne prevleke) 54 μm ali več, vendar ne več kot 64 μm ter

širine več kot 1 295 mm, vendar ne več kot 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex 3919 90 00

22

Črni polipropilenski film:

s stopnjo sijajnosti več kot 20 stopinj, določeno s preskusno metodo ASTM D2457,

prekrit ali ne na eni strani z zaščitnim filmom iz polietilen tereftalata in na drugi strani z lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, s kanali in z odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

24

Odsevni laminiran list:

sestavljen iz epoksi akrilatne plasti, ki je na eni strani reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu,

na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala in

na eni strani prekrit z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno folijo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

26

Film iz etilena in vinil acetata:

debeline 100 μm ali več,

na eni strani prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk ali UV svetlobo, ter poliestrsko prevleko

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3919 90 00

28

Film iz poli(vinil klorida) ali polietilena ali katerega drugega poliolefina:

debeline 65 μm ali več,

prevlečena na eni strani z akrilnim lepilom, občutljivim na UV svetlobo, in zaščitno plastjo iz poliestra

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 3919 90 00

37

Film iz poli(vinil klorida), občutljiv na UV svetlobo:

debeline 78 μm ali več,

prekrit na eni strani z lepilom in odstranljivo zaščitno plastjo,

z lepilno močjo 1 764 mN/25 mm ali več

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 59 90

20

Odsevni laminiran list iz epoksi akrilatne plasti, ki je na eni strani reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu, na obeh straneh pa prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 62 19

24

Film iz poli(etilentereftalata) debeline 186 μm ali več, vendar največ 191 μm, na eni strani prevlečen z akrilno plastjo v matričnem vzorcu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 62 19

26

 

 

 

 (1)ex 3920 62 19

75

Prozorni film iz polietilentereftalata:

0 %

1.7.2010-31.12.2013

 (1)ex 3920 62 19

77

na obeh straneh prevlečen s plastjo organskih snovi na akrilni osnovi, debeline 7 nm ali več, vendar največ 80 nm,

s površinsko napetostjo 36 Dyne/cm ali več, vendar največ 39 Dyne/cm,

s prepustnostjo svetlobe več kot 93 %,

z stopnjo motnosti („haze“ vrednostjo) največ 1,3 %,

skupne debeline 10 μm ali več, vendar največ 350 μm,

širine 800 mm ali več, vendar največ 1 600 mm

 

 

ex 3920 91 00

51

Film iz polivinil butirala, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar največ 28 % triizobutil fosfata kot mehčalca

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3920 91 00

52

Film iz poli(vinil butirala):

ki vsebuje 26 mas. % ali več, vendar največ 30 mas. % trietilen glikol bis(2-etilheksanoata) kot mehčalca,

debeline 0,73 mm ali več, vendar največ 1,50 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 3921 90 55

25

Listi ali zvitki iz preprega, ki vsebujejo poliimidno smolo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 7019 40 00

20

 

 

 

ex 3921 90 55

30

Listi ali zvitki iz preprega, ki vsebujejo bromirano epoksi smolo, ojačano s steklenimi vlakni, s:

pretočnostjo največ 3,6 mm (določeno z IPC-TM 650.2.3.17.2) in

točko posteklenitve (Tg) pri več kot 170 °C (določeno z IPC-TM 650.2.4.25)

za uporabo v proizvodnji tiskanih vezij

(1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 6909 19 00

20

Kroglice iz silicijevega nitrida (Si3N4)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 7019 19 10

55

Stekleni kord, impregniran z gumo ali plastičnimi materiali, pridobljen iz steklenih filamentov tipa K ali U, sestavljen iz:

9 % ali več, vendar največ 16 % magnezijevega oksida,

19 % ali več, vendar največ 25 % aluminijevega oksida,

0 % ali več, vendar največ 2 % borovega oksida,

brez kalcijevega oksida,

prevlečen z lateksom, ki vsebuje vsaj rezorcinol-formaldehidove smole in klorsulfoniran polietilen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 7325 99 10

20

Glava sidra iz vroče pocinkanega nodularnega litega železa, ki se uporablja v proizvodnji zemeljskih sider

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 7410 21 00

30

Folija iz poliimida, z epoksidnimi smolami in/ali steklenimi vlakni ali brez, ki je na eni ali obeh straneh prekrita z bakreno folijo

0 %

1.7.2010-31.12.2013

 (1)ex 8108 20 00

20

Surovi ingoti iz spojitve titana in titanovih zlitin, s premerom največ 380 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex 8414 30 81

50

Električni spiralni kompresorji, nepredušni ali pol nepredušni, s spremenljivo hitrostjo, z nazivno močjo vsaj 0,5 kW, vendar največ 5 kW, z največjo prostornino cilindra 35 cm3, za uporabo v hladilni opremi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8418 99 10

50

Izparilnik, sestavljen iz aluminijevih reber in bakrene tuljave, za uporabo v hladilni opremi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8418 99 10

60

Izparilnik, sestavljen iz dveh koncentričnih bakrenih cevi, za uporabo v hladilni opremi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8501 31 00

40

Motor s permanentnim magnetom in na enosmerni tok z

večfaznim navitjem,

zunanjim premerom 30 mm ali več, vendar največ 75 mm,

nazivno hitrostjo največ 15 000 obr./min.,

izhodno močjo 45 W ali več, vendar največ 300 W in

napajalno napetostjo 9 V ali več, vendar največ 25 V

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 8504 40 90

40

Polprevodniški moduli moči z:

tranzistorji moči,

integriranimi vezji,

diodami ali brez njih ter termistorji ali brez njih,

delovno napetostjo največ 600 V,

največ tremi električnimi izhodi, od katerih je vsak opremljen z dvema stikaloma (MOSFET (polprevodniški poljski tranzistor s kovinskim oksidom) ali IGBT (bipolarni tranzistorji z izoliranimi vrati)) in

notranjimi pogoni ter efektivno vrednostjo toka največ 15,7 A

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex 8516 90 00

60

Ventilacijski podsklop električnega cvrtnika:

z motorjem z nazivno močjo 8 W pri 4 600 obratih na minuto,

krmiljen prek elektronskega vezja,

delujoč na temperaturi okolja nad 110 °C,

opremljen z regulatorjem temperature

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8521 90 00

20

Digitalni video snemalnik:

brez trdega diska,

z ali brez DVD-RW,

z detektorjem gibanja,

s serijskim vhodom USB,

za uporabo v proizvodnji nadzornih sistemov CCTV

(1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8522 90 49

60

Sklop plošče tiskanega vezja, ki obsega:

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8527 99 00

10

radijski uglaševalnik z zmožnostjo prejemanja in dekodiranja radijskih signalov ter oddajanja teh signalov znotraj sklopa, vendar brez zmožnosti obdelave signalov,

 

 

ex 8529 90 65

25

mikroprocesor z zmožnostjo prejemanja sporočil daljinskega upravljanja in nadziranja čipja uglaševalnika,

za uporabo v proizvodnji sistemov za domačo zabavo

(1)

 

 

ex 8522 90 49

65

Podsklop plošče tiskanega vezja, ki obsega:

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8527 99 00

20

radijski uglaševalnik z zmožnostjo prejemanja in dekodiranja radijskih signalov ter oddajanja teh signalov znotraj sklopa, z dekoderjem signalov,

 

 

ex 8529 90 65

40

sprejemnik radijske frekvence (RF) daljinskega upravljanja,

infrardeči oddajnik signalov daljinskega upravljanja,

signalni generator SCART,

senzor televizijskega stanja,

za uporabo v proizvodnji sistemov za domačo zabavo

(1)

 

 

ex 8525 80 19

25

Dolgovalovna infrardeča kamera (LWIR kamera) (v skladu s standardom ISO/TS 16949) z:

občutljivostjo na območju valovne dolžine 8 μm ali več, vendar največ 14 μm,

ločljivostjo 324 x 256 točk,

težo največ 400 g,

dimenzijami največ 70 mm × 67 mm × 75 mm,

vodotesnim ohišjem in vtičem, primernim za rabo v avtomobilu, ter

odstopanje izhodnega signala v celotnem območju delovne temperature največ 20 %

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex 8525 80 19

35

Kamere s funkcijo skeniranja slik z:

sistemom „Dynamic overlay lines“,

izhodnim video signalom NTSC,

napetostjo 6,5 V,

osvetljenostjo 0,5 lux ali več

0 %

1.7.2010-31.12.2014

 (1)ex 8704 23 91

20

Šasije za motorna vozila z zmogljivostjo samovžiga najmanj 8 000 cm3, opremljene s kabino za voznika na 3, 4 ali 5 kolesih, z medosno razdaljo najmanj 480 cm, brez delovnih priključkov, namenjene za vgradnjo v motorna vozila za posebne namene, s širino najmanj 300 cm

(1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012


(1)  Spremenjena oznaka KN ali TARIC ali spremenjeno poimenovanje.


PRILOGA II

Proizvodi iz člena 1(2)

Oznaka KN

TARIC

ex 1518 00 99

10

 (1)ex 3707 10 00

35

 (1)ex 3808 92 90

30

 (1)ex 3824 90 97

44

 (1)ex 3901 10 90

20

 (1)ex 3906 90 90

35

ex 3907 20 20

91

 (1)ex 3919 10 80

40

 (1)ex 3919 90 00

19

 (1)ex 3919 90 00

37

 (1)ex 3919 90 00

43

 (1)ex 3920 62 19

75

 (1)ex 3920 62 19

77

ex 7410 11 00

10

 (1)ex 7410 21 00

30

ex 7410 21 00

60

 (1)ex 8108 20 00

20

 (1)ex 8504 40 90

40

 (1)ex 8704 23 91

20

ex 9031 90 85

30


(1)  Opustitev, ki se nanaša na proizvod iz Priloge k Uredbi 1255/96, katerega oznaka KN ali TARIC ali poimenovanje je spremenjeno s to uredbo.


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/15


UREDBA SVETA (EU) št. 567/2010

z dne 29. junija 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 215(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Skupnim stališčem 2006/795/SZVP, Uredba (ES) št. 329/2007 (2) omejuje zlasti dobavo, prodajo, prenos ali izvoz nekaterih predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije (poleg tistih, ki jih določa Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije), ki bi Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljevanju besedila: „Severna Koreja“) lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

(2)

Ti predmeti so navedeni v Prilogi Ia k Uredbi (ES) št. 329/2007 in te navedbe je treba posodobiti, da se ohrani učinkovitost Uredbe.

(3)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 329/2007 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 329/2007 se spremeni:

Priloga Ia k Uredbi (ES) št. 329/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 322, 22.11.2006, str. 32.

(2)  UL L 88, 29.3. 2007, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA Ia

Blago in tehnologija iz členov 2 in 3

Drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki

1.

Če ni navedeno drugače, gre pri referenčnih številkah v stolpcu ‚Opis‘ za napotitve na opis blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009 (1).

2.

Referenčna številka v stolpcu ‚Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009‘ pomeni, da značilnosti predmeta, opisanega v stolpcu ‚Opis‘, ne ustrezajo parametrom iz opisa navedenega blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo.

3.

Opredelitve pojmov v ‚,enojnih navednicah‘ so navedene v tehnični opombi ob zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov v ‚dvojnih navednicah‘ so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Prepovedani predmet iz te priloge ne bi smel biti izvožen v obliki neprepovedanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je prepovedana komponenta oziroma kadar so prepovedane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče fizično odstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba: pri presojanju, ali naj se prepovedana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevatidejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se pošilja.

2.

Blago, navedeno v tej prilogi, se nanaša na novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN)

(Upoštevati v povezavi z delom C.)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz ‚tehnologije‘, ki je ‚potrebna‘ za ‚razvoj‘, ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani v delu A (Blago) spodaj, so prepovedani v skladu z določbami iz dela B.

2.

‚Tehnologija‘, ‚potrebna‘ za ‚razvoj‘, ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi če jo je mogoče uporabljati za neprepovedano blago.

3.

Prepovedi se ne nanašajo na minimalne ‚tehnologije‘, potrebne za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano.

4.

Prepovedi prenosa ‚tehnologije‘ ne veljajo za ‚splošno znane‘ podatke, za ‚temeljne znanstvene raziskave‘ ali za najnujnejše minimalne podatke, potrebne za prijavo patenta.

A.   BLAGO

JEDRSKI MATERIALI, OBJEKTI IN OPREMA

I.A0.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A0.001

Žarnice z votlo katodo:

(a)

jodova žarnica z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena;

(b)

uranova žarnica z votlo katodo.

 

I.A0.002

Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

 

I.A0.003

Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

 

I.A0.004

Optična vlakna za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med

500 nm in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm, vendar ne večji od 2 mm.

 

I.A0.005

Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz točke 0A001:

(a)

tesnila;

(b)

notranje komponente;

(c)

oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje.

0A001

I.A0.006

Jedrska opozorilna oprema, razen tiste iz točke 0A001.j. ali 1A004.c., za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radioaktivnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo izdelane komponente.

Opomba: za osebno opremo glej I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Ventili z mehom, razen tistih iz točke 0B001.c.6., 2A226 ali 2B350, iz aluminijeve zlitine ali nerjavečega jekla vrste 304, 304L ali 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Laserska zrcala, razen tistih iz točke 6A005.e., sestavljena iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja 10-6 K-1 ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo ali safir).

Opomba:

ta točka ne zajema optičnih sistemov, posebej zasnovanih za uporabo v astronomiji, razen če zrcala vsebujejo kremenovo steklo.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Laserske leče, razen tistih iz točke 6A005.e.2., sestavljene iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja 10-6 K-1 ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz, ali s prevleko iz, niklja ali nikljevih zlitin z več kot 40 ut. % niklja, razen tistih iz točke 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Vakuumske črpalke, razen tistih iz točke 0B002.f.2. ali 2B231:

(a)

turbomolekularne črpalke, ki imajo pretok 400 l/s ali večji;

(b)

vakuumske predčrpalke tipa Roots z volumskim sesalnim pretokom nad 200 m3/h;

(c)

vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (vroče celice).

0B006

I.A0.013

‚Naravni uran‘ ali ‚osiromašeni uran‘ ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več od prej naštetih materialov, razen tistih iz točke 0C001.

0C001

I.A0.014

Detonacijske komore z zmogljivostjo absorpcije eksplozije ekvivalenta več kot 2,5 kg TNT.

 

POSEBNI MATERIALNI IN SORODNA OPREMA

I.A1.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) [št. CAS 298-07-7], topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %.

 

I.A1.002

Plinasti fluor CAS: [7782-41-4], s čistostjo najmanj 95 %.

 

I.A1.003

Obročasti sifoni in tesnila z notranjim premerom 400 mm ali manj, iz katerega koli od naslednjih materialov:

(a)

kopolimeri viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju;

(b)

fluorirani poliamidi, ki vsebujejo 10 ut. % ali več kombiniranega fluora;

(c)

fluorirani elastomeri fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora;

(d)

poliklorotrifluoroetilen (PCTFE, npr. Kel-F ®);

(e)

fluoro-elastomeri (npr. Viton ®, Tecnoflon ®);

(f)

politetrafluoretilen (PTFE).

1A001

I.A1.004

Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri, razen tiste iz točke 1A004.c.

1A004.c.

I.A1.005

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo nad 100 g fluora na uro, razen tistih iz točke 1B225.

1B225

I.A1.006

Katalizatorji, razen tistih iz točke 1A225 ali 1B231, ki vsebujejo platino, paladij ali rodij in se uporabljajo za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo, za pridobivanje tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode.

1A225

1B231

I.A1.007

Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002b.4. ali 1C202.a., v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

(a)

‚zmožnost‘ natezne trdnosti 460 MPa ali več pri 293 K (20 °C) ali

(b)

natezno trdnost 415 MPa ali več pri 298 K (25 °C).

Tehnična opomba:

zgoraj navedene zlitine se nanašajo na zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Magnetne kovine kakršnih koli vrst ali oblik, razen tistih iz točke 1C003.a., z ‚začetno relativno prepustnostjo‘120 000 ali več in debelino med 0,05 mm in 0,1 mm.

Tehnična opomba:

meritev ‚začetne relativne prepustnosti‘ je treba opraviti na popolnoma razbeljenem materialu.

1C003.a.

I.A1.009

‚Vlakneni ali nitasti materiali‘ ali prepregi, razen tistih iz točke 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ali 1C210.b.:

(a)

aramidni ‚vlakneni ali nitasti materiali‘, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

‚specifični modul‘, večji od 10 × 106 m ali

2.

‚specifično natezno trdnost‘, večjo od 17 × 104 m;

(b)

stekleni ‚vlakneni ali nitasti materiali‘, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

‚specifični modul‘, večji od 3,18 × 106 m ali

2.

‚specifično natezno trdnost‘, večjo od 76,2 × 103 m;

(c)

‚preja‘, ‚predpreja‘, ‚predivo‘ ali ‚trakovi‘, impregnirani s smolo, široki 15 mm ali manj (prepregi), izdelani iz steklenih ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, razen tistih iz točke I.A1.010.a.;

(d)

ogljikovi ‚vlakneni ali nitasti materiali‘;

(e)

‚preja‘, ‚predpreja‘, ‚predivo‘ ali ‚trakovi‘, impregnirani s smolo, izdelani iz ogljikovih ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘;

(f)

poliakrilnitrilni (PAN) ‚preja‘, ‚predpreja‘, ‚predivo‘ ali ‚trakovi‘;

(g)

‚vlakneni ali nitasti materiali‘ Para-aramid (Kevlar® in drugi, temu podobni).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Vlakna, ki so impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali ‚predoblike ogljikovih vlaken‘:

(a)

iz ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘ iz točke II.A1.009 zgoraj;

(b)

‚vlakneni ali nitasti materiali‘ impregnirani z ‚matriko‘ epoksi smol (prepregi) iz točk 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, ki se uporabljajo pri popravilu delov zračnih plovil ali laminatov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm;

(c)

prepregi iz točk 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve.

1C010

1C210

I.A1.011

S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri ‚projektilih‘, brez tistih iz točke 1C107.

1C107

I.A1.012

Se ne uporablja.

 

I.A1.013

Tantal, tantalov karbid, volfram, volframov karbid in njihove zlitine, razen tistih iz točke 1C226, ki imajo obe naslednji značilnosti:

(a)

v obliki votle valjaste ali sferične simetrije (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm in

(b)

maso nad 5 kg.

1C226

I.A1.014

‚Elementarni prah‘ kobalta, neodima ali samarija ali zlitine ali njihove mešanice, ki vsebujejo najmanj 20 ut. % kobalta, neodima ali samarija, velikost delcev pa je manjša od 200 μm.

Tehnična opomba:

‚elementarni prah‘ je zelo čist prah enega elementa.

 

I.A1.015

Čisti tributil fosfat (TBP) [št. CAS 126-73-8] ali katere koli mešanice, ki vsebujejo več kot 5 ut. % TBP.

 

I.A1.016

Martenzitna jekla, razen tistih iz točk 1C116 ali 1C216.

1.

Izraz martenzitno jeklo z natezno trdnostjo zajema martenzitno jeklo pred toplotno obdelavo ali po njej.

2.

Martenzitna jekla so železove zlitine, na splošno določena z visokim deležem niklja, zelo nizkim deležem ogljika in uporabo nadomestnih elementov ali usedlin, ki omogočajo utrjevanje s staranjem.

1C116

1C216

I.A1.017

Kovine, kovinski prah in materiali:

(a)

volfram in volframove zlitine, razen tistih iz točke 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm (mikrometer) ali manj, z vsebnostjo volframa najmanj 97 ut. %;

(b)

molibden in molibdenove zlitine, razen tistih iz točke 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo molibdena najmanj 97 ut. %;

(c)

materiali iz volframa v trdni obliki, razen tistih iz točke 1C226, ki so sestavljeni iz naslednjih materialov:

1.

volfram in zlitine, ki vsebujejo najmanj 97 ut. % volframa;

2.

volframova zlitina z bakrom (copper infiltrated tungsten) z najmanj 80 ut. % volframa ali

3.

volframova zlitina s srebrom (silver infiltrated tungsten) z najmanj 80 ut. % volframa.

1C117

1C226

I.A1.018

Mehko magnetne zlitine, razen tistih iz točke 1C003, z naslednjo kemično sestavo:

(a)

vsebnost železa med 30 % in 60 % ter

(b)

vsebnost kobalta med 40 % in 60 %.

1C003

I.A1.019

Se ne uporablja.

 

I.A1.020

Grafit, razen tistega iz točke 0C004 ali 1C107.a., zasnovan ali določen za uporabo v obdelovalnih strojih s principom praznjenja električnega naboja (EDM).

0C004

1C107.a.

OBDELAVA MATERIALOV

I.A2.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A2.001

Vibracijski sistemi za testiranje, oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116:

(a)

sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, kar omogoča vibriranje sistema na pospeševanje enako ali večje od 0,1 g rms v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, pri vsiljeni sili enaki ali večji od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘;

(b)

digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej izdelano ‚programsko opremo‘ za testiranje vibracij, z ‚realnočasovno kontrolno pasovno širino‘, ki je večja od 5 kHz, in so namenjeni za uporabo skupaj s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke a.;

Tehnična opomba:

‚Realnočasovna kontrolna pasovna širina‘ je opredeljena kot največja zmogljivost krmilnika za izvedbo celotnih ciklov vzorčenja, obdelave podatkov in prenosa kontrolnih signalov.

(c)

pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez teh ojačevalcev, z možnostjo vsiljene sile na sistem, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘, ki se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.;

(d)

oprema za testiranje vibracij in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, z možnostjo efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘, ki se lahko uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.

Tehnična opomba:

‚brez zunanjih vplivov‘ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pripomočkov.

2B116

I.A2.002

Strojna oprema za brušenje, razen tiste iz 2B001.c. ali 2B201.b., ki ima pozicijsko natančnost z ‚vsemi možnimi kompenzacijami‘, enakimi ali manjšimi (boljšimi) od 15 μm po ISO 230/2 (1988) (2) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi.

2B001.c.

2B201.b.

I.A2.002a

Komponente in numerična krmiljenja, posebej izdelani za strojna orodja iz točk 2B001, 2B201 ali iz točke I.A2.002 s seznama zgoraj.

 

I.A2.003

Balansirni stroji in sorodna oprema:

(a)

balansirni stroji, izdelani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso več kot 3 kg;

2.

lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt/min;

3.

lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah ter

4.

imajo zmožnost uravnoteženja nebalansiranih rotarirajočih mas reda 0,2 g mm na kg;

(b)

‚merilne sonde‘, zasnovane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke a. zgoraj.

Tehnična opomba:

‚Merilne sonde‘ se včasih pojavljajo tudi pod nazivom instrumenti za uravnoteženje.

2B119

I.A2.004

Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v toplotnih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

(a)

sposobnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno) ali

(b)

sposobnost premostitve preko meje vroče celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).

Tehnična opomba:

Daljinske manipulatorske enote omogočajo prenos človekovih dejanj z daljinsko upravljano roko in stalno povezavo. Lahko so tipa strežnik-odjemalec ali pa delujejo z uporabo krmilne palice ali računalniške tipkovnice.

2B225

I.A2.005

Peči za toplotno obdelavo s kontrolirano atmosfero ali oksidacijske peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C.

Opomba:

Ta točka ne zajema tunelskih peči z valjčnim transportom, tunelskih peči s pomičnim vozom, peči s transportnim trakom, potisnih peči ali komornih peči, zasnovanih posebej za proizvodnjo stekla, keramične namizne posode ali strukturne keramike.

2B226

2B227

I.A2.006

Se ne uporablja.

 

I.A2.007

‚Tlačni merilniki‘, razen tistih iz točke 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti:

(a)

elementi za zaznavanje tlaka, izdelani iz ‚materialov, odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)‘, ter

(b)

imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

merilno območje, ki je manjše od 200 kPa, in ‚natančnost‘, ki je večja od ± 1 % na celotnem merilnem območju, ali

2.

merilno območje, ki je enako 200 kPa ali več, in ‚natančnost‘, ki je večja od 2 kPa.

Tehnična opomba:

Za namene točke 2B230 pomeni ‚natančnost‘ nelinearnost, histerezo in sposobnost ponovljivosti pri temperaturi okolja.

2B230

I.A2.008

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-vsedalniki, pulzne kolone, kolone s ploščami in centrifugalni kontraktorji); ter tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, zasnovani za takšne stolpe, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

(a)

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

(b)

fluoropolimerov;

(c)

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

(d)

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

(e)

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

(f)

tantala ali tantalovih zlitin;

(g)

titana ali titanovih zlitin;

(h)

cirkonija ali cirkonijevih zlitin ali

(i)

nerjavečega jekla.

Tehnična opomba:

‚Ogljik-grafit‘ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.

2B350.e.

I.A2.009

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d.:

toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2, ter valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), zasnovani za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočino(-ami), iz katerega koli od naslednjih materialov:

(a)

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

(b)

fluoropolimerov;

(c)

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

(d)

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

(e)

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

(f)

tantala ali tantalovih zlitin;

(g)

titana ali titanovih zlitin;

(h)

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

(i)

silicijevega karbida;

(j)

titanovega karbida ali

(k)

nerjavečega jekla.

Opomba:

Ta točka ne zajema radiatorjev za vozila.

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status izmenjevalnika toplote.

2B350.d.

I.A2.010

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i., primerne za korozivne tekočine, ali vakuumske črpalke in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

(a)

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

(b)

keramike;

(c)

ferosilicija;

(d)

fluoropolimerov;

(e)

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

(f)

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

(g)

niklja ali zlitin z več kakor 40 ut. % niklja;

(h)

tantala ali tantalovih zlitin;

(i)

titana ali titanovih zlitin;

(j)

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

(k)

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin;

(l)

nerjavečega jekla;

(m)

aluminijevih zlitin ali

(n)

kavčuk.

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke.

Izraz ‚kavčuk‘ zajema vse vrste naravnega in sintetičnega kavčuka.

2B350.i.

I.A2.011

‚Centrifugalni separatorji‘, razen tistih iz točke 2B352.c., z zmožnostjo neprekinjene separacije brez širjenja aerosolov, izdelani iz:

(a)

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

(b)

fluoropolimerov;

(c)

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

(d)

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

(e)

tantala ali tantalovih zlitin;

(f)

titana ali titanovih zlitin ali

(g)

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

Tehnična opomba:

‚Centrifugalni separatorji‘ vključujejo usedlinske posode.

2B352.c.

I.A2.012

Sintrirani kovinski filtri, razen tistih iz točke 2B352.d., iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja.

2B352.d.

I.A2.013

Stroji za oblikovalno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, razen tistih iz točk 2B009, 2B109 ali 2B209, ter posebej zanje zasnovane komponente.

Tehnična opomba:

Za namen te točke se stroji, ki vključujejo oblikovalno valjanje, pa tudi potisno oblikovanje, štejejo v kategorijo strojev za potisno oblikovanje.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Oprema in reagenti, razen tistih iz točke 2B350 ali 2B352:

(a)

kvasila z zmožnostjo vzgoje patogenih ‚mikroorganizmov‘, virusov ali z zmožnostjo proizvajanja toksinov brez aerosolske vzpodbude, s kapaciteto 10 l ali več;

(b)

mešala za kvasila, kakor je navedeno v zgornjem odstavku;

Tehnična opomba:

Kvasila vključujejo bioreaktorje, kemostate in tekočinske sisteme.

(c)

laboratorijska oprema:

1.

oprema za verižno reakcijo s polimerazo (polymerase chain reaction – PCR);

2.

oprema za genetsko sekvenciranje;

3.

genetski sintetizatorji;

4.

oprema za elektroporacijo;

5.

posebni reagenti, povezani z opremo iz točke I.A2.014.c. pod številkami 1. do 4.;

(d)

filtri, mikrofiltri, nanofiltri ali ultrafiltri, ki se uporabljajo v industrijski in laboratorijski biologiji za neprekinjeno filtriranje, razen filtrov, posebej zasnovanih ali prirejenih za medicinske namene ali proizvodnjo čiste vode, namenjenih za uporabo v okviru projektov, ki jih uradno podpirajo EU ali ZN;

(e)

ultracentrifuge, rotorji in adapterji za ultracentrifuge;

(f)

oprema za zamrzovanje na osnovi suhe pare.

2B350

2B352

I.A2.015

Oprema, razen tiste iz točk 2B005, 2B105 ali 3B001.d., za nanašanje kovinskih prevlek ter posebej zanjo izdelani sestavni deli in dodatki:

(a)

proizvodna oprema za nanašanje s kemičnim naparevanjem (CVD);

(b)

proizvodna oprema za fizično nanašanje z naparevanjem (PVD);

(c)

proizvodna oprema za nanašanje z indukcijskim ali dielektričnim segrevanjem.

2B005

2B105

3B001.d.

I.A2.016

Odprti rezervoarji ali kontejnerji, z mešali ali brez mešal, s skupno notranjo (geometrično) prostornino več kot 0,5 m3 (500 litrov), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s kemikalijami, ki se obdelujejo ali shranjujejo, iz katerega koli od naslednjih materialov:

(a)

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

(b)

fluoropolimerov;

(c)

stekla (tudi prevlečenega s steklom ali emajliranega);

(d)

niklja ali zlitin z več kakor 40 ut. % niklja;

(e)

tantala ali tantalovih zlitin;

(f)

titana ali titanovih zlitin;

(g)

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

(h)

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin;

(i)

nerjavečega jekla;

(j)

lesa ali

(k)

kavčuk.

Tehnična opomba:

Izraz ‚kavčuk‘ zajema vse vrste naravnega in sintetičnega kavčuka.

2B350

ELEKTRONIKA

I.A3.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A3.001

Visokonapetostni enosmerni napajalniki, razen tistih iz točke 0B001.j.5. ali 3A227, ki imajo obe naslednji značilnosti:

(a)

v časovnem obdobju osmih ur sposobnost neprekinjenega proizvajanja z izhodno močjo 10 kV ali več z napetostjo 5 kW ali več brez prekinitve ter

(b)

v časovnem obdobju štirih ur tokovno ali napetostno stabilnost boljšo od 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Masni spektrometri, razen tistih iz točke 0B002.g. ali 3A233, ki so zmožni merjenja ionov z atomsko maso 200 ali več, z ločljivostjo, ki je boljša od 2 delov v 200, in ionski viri zanje:

(a)

masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS);

(b)

masni spektrometri z žarilnim praznjenjem (GDMS);

(c)

masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS);

(d)

masni spektrometri za obstreljevanje z elektroni, ki imajo komoro z viri, izdelano iz materialov, ‚odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)‘, ali pa je komora s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

(e)

masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

komora z viri je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena ali je prevlečena ali prekrita z njima in opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do temperature 193 K (–80 °C) ali manj ali

2.

komora z viri je bodisi izdelana iz materialov, ki so odporni na UF6, bodisi je prevlečena ali prekrita z njimi;

f.

masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in izdelani za aktinoide ali fluoride aktinoidov.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Frekvenčni pretvorniki ali generatorji, razen tistih, določenih v točki 0B001.b.13. ali 3A225, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

večfazni izhod, ki lahko zagotavlja moč 40 W ali več;

(b)

sposobnost delovanja v frekvenčnem območju od 600 do 2 000 Hz ter

(c)

regulacijo frekvence boljšo (manjšo) od 0,1 %.

1.

Frekvenčni pretvorniki so poznani tudi pod imenom konverterji, inverterji, generatorji, elektronska preskusna oprema, enofazni napajalniki, izmenični pogonski sistemi ali frekvenčni pretvorniki pogona.

2.

Funkcionalnost, določeno v tej točki, ima lahko tudi oprema, ki se trži pod naslednjimi imeni: elektronska preskusna oprema, enofazni napajalniki, izmenični pogonski sistemi ali frekvenčni pretvorniki pogona.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spektrometri in difraktometri, zasnovani za okvirni test ali kvantitativno analizo elementarne sestave kovin ali zlitin brez kemične razgradnje materiala.

 

SENZORJI IN LASERJI

I.A6.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A6.001

Itrij-aluminijeve granatne (YAG) palice.

 

I.A6.002

Optična oprema in komponente, razen tistih iz točk 6A002 in 6A004.b.:

infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 μm in 17 μm, in njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Sistemi za korekcijo valovnih front, razen ogledal iz točk 6A004.a., 6A005.e. ali 6A005.f., za uporabo z laserskim žarkom s premerom, večjim od 4 mm, ter posebej zanje zasnovane komponente, vključno s krmilnimi sistemi, senzorji za zaznavanje faznih front in ‚deformljiva zrcala‘, vključno z bimorfnimi zrcali.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Argonovi ionski ‚laserji‘, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 6A005.a.6. in/ali 6A205.a., ki imajo povprečno izhodno moč enako ali večjo od 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

Polprevodniški ‚laserji‘, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 0B001.h.6. ali 6A005.b., in njihove komponente:

(a)

posamezni polprevodniški ‚laserji‘ z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 200 mW, pri količini nad 100;

(b)

nizi polprevodniških ‚laserjev‘ z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 20 W.

1.

Polprevodniške ‚laserje‘ navadno imenujemo ‚laserske‘ diode.

2.

Ta točka ne zajema ‚laserskih‘ diod z valovno dolžino med 1,2 μm in 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

Nastavljivi polprevodniški ‚laserji‘ in nastavljivi polprevodniški nizi ‚laserjev‘, razen tistih iz točke 0B001.h.6. ali 6A005.b., z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm ter skupina nizov polprevodniških ‚laserjev‘ z vsaj enim nastavljivim polprevodniškim ‚nizom laserjev‘ s takšno valovno dolžino.

Opomba:

Polprevodniške ‚laserje‘ navadno imenujemo ‚laserske‘ diode.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

Trdni ‚nastavljivi‘‚laserji‘, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 0B001.h.6. ali 6A005.c.1., in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

titan-safirski laserji,

(b)

aleksandritski laserji.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

Neodijevi (razen stekla) ‚laserji‘, razen tistih iz točke 6A005.c.2.b., katerih izhodna valovna dolžina je večja od 1,0 μm, vendar ne presega 1,1 μm, izhodna energija pa presega 10 J na impulz.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Akusto-optične komponente:

(a)

slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave s frekvenco ponavljanja, ki je enaka 1 kHz ali večja od 1 kHz;

(b)

generatorji ponavljajoče frekvence;

(c)

Pockelsove celice.

6A203.b.4.

I.A6.010

Radiacijsko utrjene kamere ali leče zanje, razen tistih iz točke 6A203.c., posebej izdelane ali prirejene tako, da vzdržijo stopnje sevanja, ki ustrezajo skupni dozi sevanja nad 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 radov (silicij)), ne da bi to vplivalo na njihovo delovanje.

Tehnična opomba:

Izraz Gy (silicij) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiten vzorec silicija, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A203.c.

I.A6.011

Ojačevalniki in oscilatorji z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom, razen tistih iz točk 0B001.g.5., 6A005 ali 6A205.c., in imajo vse naslednje značilnosti:

(a)

delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm;

(b)

njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W in manjša od 30 W;

(c)

imajo korak ponovitve nad 1 kHz ter

(d)

njihova impulzna širina je manjša od 100 ns.

Opomba:

Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

Impulzni ‚laserji‘ z ogljikovim dioksidom, razen tistih iz točk 0B001.h.6., 6A005.d. ali 6A205.d., ki imajo vse naslednje značilnosti:

(a)

delujejo na valovnih dolžinah med 9 μm in 11 μm;

(b)

imajo korak ponovitve nad 250 Hz

(c)

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W in manjša od 500 W ter

(d)

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

NAVIGACIJA IN LETALSKA ELEKTRONIKA

I.A7.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A7.001

Inercialni navigacijski sistemi in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na ‚civilnih zrakoplovih‘ potrdile civilne oblasti države pogodbenice Wassenaarskega sporazuma:

1.

inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema za ‚letala‘, kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali ‚vesoljska plovila‘ za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

navigacijska napaka (brez inercije) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) ‚verjetne cirkularne napake‘ (CEP) ali manj (je boljša) ali

(b)

namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških nad 10 g;

2.

hibridni inercialni navigacijski sistemi, integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemi ‚navigacije na podlagi podatkovnih baz‘ (‚DBRN‘) za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki imajo ob izgubi GNSS ali ‚DBRN‘ za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov ‚verjetne cirkularne napake‘ (CEP);

3.

inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki ima katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

zasnovana, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ali

(b)

zasnovana, da ima neoperativno stopnjo šoka pri vsaj 900 g v trajanju vsaj 1 milisekunde.

(b)

Teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, posebej zasnovani za civilne meritvene namene, in zasnovani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine ter posebej zanje zasnovane komponente.

(c)

Inercialna in druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej zasnovana kot MWD (merjenje med vrtanjem) senzorji za uporabo pri delu v jaških.

Opomba:

Parametri iz točke a.1. in a.2. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:

1.

vhodna naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro ali eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:

(a)

stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000 Hz ter

(b)

dušenje PSD s frekvenco od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz v frekvenčnem intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

stopnja nagibanja in nihanja je enaka ali večja od + 2,62 radiana/s (150 deg/s); ali

3.

v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1. in 2.

1.

Točka a.2. se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala vgrajena v eno enoto (integrirana), s čimer se doseže boljše delovanje.

2.

‚Verjetna cirkularna napaka‘ (CEP) – pri normalni krožni porazdelitvi, polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

7A001

7A003

7A101

7A103

ZRAČNA PLOVILA IN POGON

I.A9.   Blago

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.A9.001

Pirotehnični zapahi.

 

I.A9.002

Motorji z notranjim izgorevanjem (tj. s premočrtnim gibanjem bata ali z vrtljivim batom), zasnovani ali prirejeni za pogon ‚letal‘ ali ‚vozil, lažjih od zraka,‘ ter posebej zanje zasnovane komponente.

 

I.A9.003

Tovornjaki, razen tistih iz točke 9A115, z vsaj eno motorizirano osjo in osno obremenitvijo, ki presega 5 ton.

Opomba:

V to točko so zajeti priklopniki za prikolice z nizko tovorno ploščadjo, polpriklopniki in drugi tovornjaki.

9A115

B.   PROGRAMSKA OPREMA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.B.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu A (Blago).

 

C.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

I.C.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu A (Blago).“

 


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).

(2)  Proizvajalci, ki izračunavajo natančnost nastavitev v skladu s standardom ISO 230/2 (1997), bi se morali posvetovati s pristojnimi organi v državi članici, v kateri so registrirani.


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/30


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 568/2010

z dne 29. junija 2010

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi dajanja v promet ali uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v prehrani živali

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1), in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 767/2009 določa splošne zahteve glede varnosti krme in njenega dajanja v promet. Vsebuje predvsem seznam snovi, katerih dajanje v promet ali uporaba v prehrani živali sta omejena ali prepovedana.

(2)

Direktiva Sveta 82/471/EGS (2) in Odločba Komisije 85/382/EGS z dne 10. julija 1985 o prepovedi uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v krmi (3) prepovedujeta dajanje v promet in uporabo beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v krmi. Razlog za to prepoved je, da so nekateri sevi kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, patogeni in v nekaterih okoliščinah lahko izzovejo preobčutljivostne reakcije ter tako utegnejo biti nevarni za zdravje živali ali ljudi.

(3)

Ker ni novega tehnološkega razvoja ali novih dokazov, da je uporaba takih beljakovinskih izdelkov v prehrani živali varna, mora biti dajanje v promet in uporaba teh izdelkov še naprej prepovedana, Uredba (ES) št. 767/2009 pa mora določiti to prepoved.

(4)

Za obvladovanje tveganj v zvezi z varnostjo krme, je bilo treba seznam snovi, katerih dajanje v promet za prehrano živali je bilo prepovedano v skladu z Odločbo Komisije 2004/217/ES (4), vključiti v poglavje 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009.

(5)

Točki 5 in 6 poglavja 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 je treba uskladiti z Odločbo 2004/217/EC.

(6)

Uredbo (ES) št. 767/2009 je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Za večjo jasnost bi bilo treba razveljaviti Odločbo 85/382/EGS.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poglavje 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 se spremeni:

1.

Točki 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.

Vsi odpadki iz različnih faz čiščenja komunalnih, gospodinjskih in industrijskih odpadnih voda, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (5), ne glede na kakršno koli nadaljnjo predelavo teh odpadkov in ne glede na izvor odpadnih voda (6).

6.

Trdni komunalni odpadki (7), kot na primer gospodinjski odpadki.

2.

Doda se naslednja točka 8:

„8.

Beljakovinski izdelki, pridobljeni iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih.“

Člen 2

Odločba 85/382/EGS se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

(2)  UL L 213, 21.7.1982, str. 8.

(3)  UL L 217, 14.8.1985, str. 27.

(4)  UL L 67, 5.3.2004, str. 31.

(5)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40.

(6)  Izraz ‚odpadna voda‘ se ne nanaša na ‚tehnološko vodo‘, tj. vodo iz neodvisnih cevovodov, vključenih v prehrambno industrijo ali industrijo krmil; če te cevovode napaja voda, se voda ne sme uporabljati za prehrano živali, razen če ni zdravstveno ustrezna in čista, kot je opredeljeno v členu 4 Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32). V primeru ribiške industrije se zadevni cevovodi lahko napajajo tudi s čisto morsko vodo, kot je opredeljeno v členu 2 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1). Tehnološka voda se ne sme uporabljati za prehrano živali, če ne vsebuje sestavin krme ali hrane in je tehnično brez sredstev za čiščenje, dezinfekcijskih sredstev ali drugih snovi, ki jih zakonodaja o prehrani živali ne dovoljuje.

(7)  Izraz ‚trdni komunalni odpadki‘ se ne nanaša na gostinske odpadke, kot je opredeljeno z Uredbo (ES) št. 1774/2002.“


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/32


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 569/2010

z dne 29. junija 2010

o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi s prodajo masla na podlagi javnega razpisa, določeno z Uredbo (EU) št. 446/2010, in posnetega mleka v prahu, določeno z Uredbo (EU) št. 447/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 43(f) in (j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(1)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 884/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi s financiranjem intervencijskih ukrepov s strani Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in knjiženjem postopkov javnega skladiščenja s strani plačilnih agencij držav članic (2) EKJS na podlagi pavšalnih zneskov financira odhodke za materialne operacije iz Priloge V k Uredbi, če ustrezni odhodki niso bili določeni z zakonodajo, ki se uporablja za ta sektor. Standardni zneski so bili določeni in državam članicam sporočeni septembra 2009 za obračunsko leto 2010. Ti standardni zneski so bili določeni ob upoštevanju stroškov nalaganja na tovornjake ali železniške vagone na podlagi takrat veljavnih pravil.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3) določa prodajo intervencijskih proizvodov, pravila za oddajo ponudb in stopnjo dostave proizvodov, skupaj s stroški, ki jih nosijo intervencijski organi in kupci. Ta pravila se uporabljajo za sektor mleka od 1. marca 2010. Za prodajo masla na podlagi javnega razpisa, ki se odpre z Uredbo Komisije (EU) št. 446/2010 (4), in posnetega mleka v prahu, ki se odpre z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (5), se v zvezi s stroški uporabljajo pravila, določena z Uredbo (EU) št. 1272/2009. Standardni zneski, ki se določijo in državam članicam sporočijo pred začetkom veljavnosti uredb, so bili izračunani na podlagi pravil, ki so veljala pred 1. marcem 2010. Zato je nujno zagotoviti enotno uporabo pravil za celotno obračunsko leto 2010.

(3)

Tako je treba od Uredbe (EU) št. 1272/2009 odstopati do konca obračunskega leta 2010.

(4)

To odstopanje mora veljati od naslednjega posebnega javnega razpisa. Ta uredba mora začeti veljati na dan objave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z odstopanjem od člena 42(1)(e) Uredbe (EU) št. 1272/2009 se določi razpisna cena v EUR za proizvod, ki se dobavi na paletah na nakladalni rampi skladišča ali se, če je potrebno, dobavi na paletah, natovorjen na prevozno sredstvo, če gre za tovornjak ali železniški vagon.

2.   Z odstopanjem od člena 52(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 je proizvod na voljo gospodarskim subjektom na paletah na nakladalni rampi skladišča ali se, če je potrebno, dobavi na paletah, natovorjen na prevozno sredstvo, če gre za tovornjak ali železniški vagon.

3.   Z odstopanjem od člena 52(3) Uredbe (EU) št. 1272/2009 stroške prelaganja proizvodov na nakladalno rampo ali na prevozno sredstvo nosi plačilna agencija, kakršne koli stroške pritrditve ali razlaganja s palet pa nosi kupec.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za naslednja posebna javna razpisa, predvidena z Uredbo (EU) št. 446/2010 in Uredbo (EU) št. 447/2010, za katera se ponudbe lahko oddajo od 6. julija 2010 od 11. ure (po bruseljskem času) do 21. septembra 2010 do 11. ure (po bruseljskem času).

Preneha veljati 30. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 35.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(4)  UL L 126, 22.5.2010, str. 17.

(5)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/34


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 570/2010

z dne 29. junija 2010

o uvedbi registracije uvoza modemov za brezžično prostrano omrežje (WWAN) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), ter zlasti člena 10(4) in člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je prejela zahtevek v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe za uvedbo registracije uvoza modemov za brezžično prostrano omrežje (WWAN) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

A.   ZADEVNI IZDELEK

(2)

Izdelek, ki ga ta registracija zadeva, so modemi za brezžično prostrano omrežje (WWAN) z radijsko anteno in povezljivostjo prek podatkov internetnega protokola (IP) za računalniške naprave, vključno z usmerjevalniki Wi-Fi z modemom WWAN (usmerjevalniki WWAN/Wi-Fi), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevni izdelek“), trenutno uvrščeni pod oznaki KN ex 8471 80 00 in ex 8517 62 00.

B.   ZAHTEVEK

(3)

Po prejemu pritožbe, ki jo je vložila družba Option NV (v nadaljnjem besedilu: vložnik), je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostna dokazila, ki upravičujejo začetek postopka, zato je v skladu s členom 5 osnovne uredbe z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije („obvestilo o začetku“), napovedala začetek protidampinškega postopka glede uvoza modemov za brezžično prostrano omrežje (WWAN) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(4)

Glede na izhodišče za vložitev pritožbe je vložnik edini proizvajalec zadevnega izdelka v Evropski uniji in predstavlja 100 % celotne proizvodnje Unije.

(5)

V zvezi z dampingom se zadevna država glede na določbe člena 2(7) osnovne Uredbe šteje za državo brez tržnega gospodarstva. Ker proizvodnja zadevnega izdelka zunaj Evropske unije in zadevne države ni znana, je vložnik normalno vrednost za zadevno državo izračunal na podlagi cen, ki so se dejansko plačevale ali se plačujejo v Uniji za podoben izdelek, po potrebi ustrezno prilagojenih, tako da vključujejo razumno stopnjo dobička. Trditev o dampingu temelji na primerjavi tako izračunane normalne vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko je prodan za izvoz v Unijo. Na podlagi tega je izračunana stopnja dampinga za zadevno državo izvoznico znatna, in sicer je presežek 150-odstoten.

(6)

Vložnik prav tako zahteva, da se uvede registracija uvoza zadevnih izdelkov v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, tako da se ukrepi lahko pozneje uporabijo za naveden uvoz od datuma take registracije.

C.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(7)

Začasnih ukrepov v skladu s členom 7(1) osnovne uredbe ni dovoljeno uvajati prej kot v 60 dneh po začetku postopka. Vendar se v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe dokončna protidampinška dajatev lahko zaračuna za izdelke, ki so bili uvoženi za potrošnjo največ 90 dni pred začetkom uporabe začasnih ukrepov, če so izpolnjeni pogoji iz navedenega odstavka ter je uvoz registriran v skladu s členom 14(5). Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe po posvetovanju s svetovalnim odborom carinskim organom naroči, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, tako da se ukrepi nato lahko uporabijo proti navedenemu uvozu od datuma take registracije. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostna dokazila, ki upravičujejo tak ukrep.

(8)

Zahtevek vsebuje zadostna dokazila, ki upravičujejo registracijo. To še dodatno podpirajo dokazila iz drugih virov.

(9)

V zvezi z dampingom so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie o dampinškem uvozu zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o tem, da izvozniki izvajajo damping. Protidampinška pritožba in zahtevek za registracijo vsebujeta dokazila glede izvoznih cen v zvezi z obdobjem od drugega četrtletja leta 2009 do prvega četrtletja leta 2010. Pritožba poleg tega vsebuje informacije o izvoznih cenah od leta 2006 naprej. Dokazila o normalni vrednosti iz protidampinške pritožbe in zahtevka za registracijo na tej stopnji in glede na nadaljnje podatke, ki bodo na voljo med preiskavo, so sestavljena iz podrobnih podatkov o domačih cenah in stroških proizvodnje edinega proizvajalca v Uniji v obdobju od leta 2006 do prvega četrtletja leta 2010. Ker ni nobene znane primerljive države, ki bi lahko bila podlaga za zanesljivo normalno vrednost, so to najbolj natančne in ustrezne informacije, ki se lahko uporabijo na tej stopnji. Videti je, da bi se ti podatki, ustrezno prilagojeni ocenjenemu prevozu in drugim stroškom, nanašali na enak izdelek, obdobje in enako raven trgovine, zato bi lahko bili splošno primerljivi. Gledano kot celota in glede na domnevno stopnjo dampinga to dokazilo na tej stopnji zadostno kaže na to, da zadevni izvozniki izvajajo damping in da se je damping izvajal daljše obdobje.

(10)

Kar zadeva škodo, so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie o tem, da dampinške prakse izvoznikov povzročajo materialno škodo ali da bi lahko povzročale materialno škodo. To dokazilo je sestavljeno iz podrobnih podatkov, ki jih vsebujeta protidampinška pritožba in zahtevek za registracijo ter jih podpirajo informacije iz drugih virov, v zvezi s ključnimi dejavniki škode iz člena 3(5) osnovne uredbe. Poleg tega so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie o tem, da prakse izvoznikov povzročajo resno škodo ali da bi lahko povzročale resno škodo. To upravičuje začetek zaščitne preiskave. Treba je poudariti, da je videti, da celoten uvoz izvira iz Ljudske republike Kitajske.

(11)

Komisiji so prav tako na voljo zadostni dokazi prima facie, ki jih vsebujeta protidampinška pritožba in zahtevek za registracijo ter jih podpirajo informacije iz drugih virov, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati, da je dampinška praksa izvoznikov škodljiva ali bi lahko bila škodljiva za industrijo Unije. Številni članki v specializiranem tisku v daljšem časovnem obdobju na primer kažejo na to, da je industrija Unije lahko utrpela škodo zaradi poceni uvoza iz Kitajske. Prav tako je glede na obseg dampinga, ki bi se lahko pojavil, mogoče sklepati, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati razmer.

(12)

Poleg tega so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie, da takšno škodo povzroča ali bi jo lahko povzročal množični dampinški uvoz v relativno kratkem času, ki glede na časovni okvir, obseg dampinškega uvoza in druge okoliščine (kot so na primer hitro poslabšanje položaja industrije Unije (2), dejstvo, da je v Uniji samo en proizvajalec, krog pogajanj o pogodbah na tem trgu, relativno kratka življenjska doba izdelkov v sektorju, znatni izdatki za raziskave in razvoj, ki so potrebni za te izdelke) lahko resno ogrozijo popravljalni učinek dokončnih protidampinških dajatev, razen če bi se takšne dajatve uporabile retroaktivno. Dokazila v zvezi s temi okoliščinami so vključena v protidampinško pritožbo in zahtevek za registracijo ter podprta z informacijami iz drugih virov.

(13)

Glede na to so pogoji za registracijo v tem primeru izpolnjeni.

D.   POSTOPEK

(14)

Komisija je glede na navedeno sklenila, da vložnikov zahtevek vsebuje zadostna dokazila za uvedbo registracije uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(15)

Vse zainteresirane strani so vabljene, da pisno izrazijo svoja stališča in zagotovijo ustrezna dokazila. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

E.   REGISTRACIJA

(16)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe je treba uvesti registracijo uvoza zadevnega izdelka, da se, če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinških dajatev, navedene dajatve lahko zaračunajo retroaktivno v skladu z veljavnimi pravnimi določbami, če so izpolnjeni potrebni pogoji.

(17)

Vsakršna nadaljnja odgovornost mora izhajati iz ugotovitev protidampinške preiskave. Trditve v pritožbi, ki zahteva začetek preiskave, presegajo stopnjo 150 % za damping in 150 % za škodo. Če preiskava te trditve potrdi, bo ukrep presegel 60 EUR na enoto.

F.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(18)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 dajo navodila, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo modemov za brezžično prostrano omrežje (WWAN) z radijsko anteno in povezljivostjo prek podatkov internetnega protokola (IP) za računalniške naprave, vključno z usmerjevalniki Wi-Fi z modemom WWAN (usmerjevalniki WWAN/Wi-Fi), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, trenutno uvrščenih pod oznaki KN ex 8471 80 00 in ex 8517 62 00 (oznake TARIC 8471800010, 8517620011 in 8517620091). Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, zagotovijo ustrezna dokazila ali zaprosijo za zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Primeri tega hitrega poslabšanja so navedeni v pritožbi, ki zahteva začetek protidampinške preiskave. Med drugim vključujejo prepolovitev proizvodnje, finančne izgube, pomnožene s faktorjem približno 4, in približno 40-odstotno zmanjšanje števila delovnih mest med letom 2008 in 2009.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/37


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 571/2010

z dne 29. junija 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

35,6

MK

43,1

TR

53,0

ZZ

43,9

0707 00 05

MK

45,6

TR

106,1

ZZ

75,9

0709 90 70

TR

105,1

ZZ

105,1

0805 50 10

AR

97,3

TR

97,3

US

84,1

ZA

98,0

ZZ

94,2

0808 10 80

AR

115,9

BR

86,9

CA

118,4

CL

103,1

CN

57,3

NZ

111,2

US

123,9

ZA

100,3

ZZ

102,1

0809 10 00

TR

244,3

ZZ

244,3

0809 20 95

TR

299,6

ZZ

299,6

0809 30

AR

133,5

TR

155,8

ZZ

144,7

0809 40 05

AU

258,9

IL

210,4

US

319,2

ZZ

262,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/39


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 572/2010

z dne 29. junija 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 563/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 161, 29.6.2010, str. 4.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 30. junija 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

44,41

4,15

1701 99 10 (2)

44,41

1,01

1701 99 90 (2)

44,41

1,01

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/41


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

z dne 23. junija 2010

o imenovanju sodnikov Splošnega sodišča

(2010/362/EU)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE SO –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti njenega člena 19,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenih členov 254 in 255,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandati sodnikov in sodnic Splošnega sodišča Josefa AZIZIJA, Valeriuja CIUCE, Otta CZÚCZA, Franklina DEHOUSSA, Stena FRIMODTA NIELSENA, Marca JAEGRA, Küllike JÜRIMÄE, Heikkija KANNINENA, Eugénie MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO, Arjena W. H. MEIJA, Savvasa S. PAPASAVVASA, Juraja SCHWARCZA, Mihalisa VILARASA in Irene WISZNIEWSKE - BIAŁECKE se iztečejo 31. avgusta 2010.

(2)

Vlade držav članic so predlagale obnovitev mandata sodnikov in sodnic Splošnega sodišča Josefa AZIZIJA, Otta CZÚCZA, Franklina DEHOUSSA, Stena FRIMODTA NIELSENA, Marca JAEGRA, Küllike JÜRIMÄE, Heikkija KANNINENA, Eugénie MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO, Savvasa S. PAPASAVVASA, Juraja SCHWARCZA in Irene WISZNIEWSKE - BIAŁECKE. Odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je dal mnenje o ustreznosti enajstih navedenih sodnikov za opravljanje nalog sodnikov Splošnega sodišča. Naknadno je bila kandidatura Otta CZÚCZA umaknjena.

(3)

Zato je treba deset članov Splošnega sodišča imenovati za obdobje od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2016; na preostala štiri mesta bodo sodniki imenovani naknadno –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za obdobje od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2016 se za sodnike ali sodnice Splošnega sodišča imenujejo:

 

g. Josef AZIZI

 

g. Franklin DEHOUSSE

 

g. Sten FRIMODT NIELSEN

 

g. Marc JAEGER

 

ga. Küllike JÜRIMÄE

 

g. Heikki KANNINEN

 

ga. Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO

 

g. Savvas S. PAPASAVVAS

 

g. Juraj SCHWARCZ

 

ga. Irena WISZNIEWSKA - BIAŁECKA

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. junija 2010

Predsednik

C. BASTARRECHE SAGÜÉS


30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/42


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. junija 2010

o priznavanju Alžirije glede izobrazbe, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4226)

(2010/363/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1) in zlasti člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju dopisa ciprskih organov z dne 13. maja 2005 z zahtevo po priznavanju Alžirije v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti, ki jih izda ta država.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice se lahko odločijo, da potrdijo spričevala o usposobljenosti pomorščakov, ki jih izdajo tretje države, če Komisija zadevni tretji državi priznava, da zagotavlja upoštevanje zahtev Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (konvencija STCW) (2) iz leta 1978, kakor je bila spremenjena.

(2)

Na podlagi zahteve ciprskih organov je Komisija ocenila sisteme pomorskega izobraževanja, usposabljanja in izdajanja spričeval v Alžiriji, da bi preverila, ali ta država izpolnjuje zahteve konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali. Ta ocena je temeljila na rezultatih inšpekcijskega pregleda za ugotavljanje dejstev, ki so ga opravili strokovnjaki Evropske agencije za pomorsko varnost v septembru 2006.

(3)

Kjer so bile med ocenjevanjem skladnosti s konvencijo STCW ugotovljene pomanjkljivosti, so alžirski organi dali Komisiji zahtevane zadevne informacije in dokaze glede izvajanja ustreznih in zadostnih korektivnih ukrepov za urejanje večine teh zadev.

(4)

Preostale pomanjkljivosti pri postopkih usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake se v glavnem nanašajo na pomanjkanje posebnih pravnih določb glede uporabe simulatorjev in izrecno medsebojno ustrezanje med imenovanjem alžirskih spričeval o usposobljenosti in nekaterimi z usposabljanjem povezanimi zahtevami konvencije STCW in z njo povezanega kodeksa. Zato so bili alžirski organi pozvani, da v zvezi s tem izvedejo nadaljnje korektivne ukrepe. Vendar te pomanjkljivosti ne upravičujejo dvomov v splošno raven skladnosti alžirskih sistemov glede izobraževanja, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov s konvencijo STCW.

(5)

Izid ocenjevanja skladnosti in ocena informacij, ki so jih poslali alžirski organi, kažeta, da Alžirija upošteva zadevne zahteve konvencije STCW, pri čemer je ta država sprejela primerne ukrepe za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali, in bi jo Unija zato morala priznati.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Glede izobrazbe, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov se Alžirija priznava v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti, ki jih izda ta država.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan, ko se o njem uradno obvestijo države članice.

V Bruslju, 28. junija 2010

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 323, 3.12.2008, str. 33.

(2)  Sprejela jo je Mednarodna pomorska organizacija.