ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.161.slv

Uradni list

Evropske unije

L 161

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
29. junij 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2010/360/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 24. junija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

1

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 562/2010 z dne 28. junija 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

2

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 563/2010 z dne 28. junija 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

4

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/42/EU z dne 28. junija 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve FEN 560 (seme triplata v prahu) kot aktivne snovi ( 1 )

6

 

 

SKLEPI

 

 

2010/361/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 28. junija 2010 o priznavanju Izraela glede izobrazbe, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4227)

9

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009)

11

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/1


SKLEP SVETA

z dne 24. junija 2010

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

(2010/360/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2), v povezavi s členom 218(6)(a) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb obstoječih dvostranskih sporazumov s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla Sporazum z Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k sklepu Sveta o pooblastilu Komisiji, da začne pogajanja s tretjimi državami o tem, da se nekatere določbe obstoječih dvostranskih sporazumov nadomestijo s sporazumom Skupnosti.

(3)

Sporazum je bil podpisan v imenu Skupnosti dne 5. maja 2006 ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2006/426/ES (1).

(4)

Evropska unija bi morala zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 uradno obvestiti Bosno in Hercegovino o tem, da je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost.

(5)

Sporazum je treba sprejeti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza se odobri v imenu Unije (2).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da poda uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma in naslednje uradno obvestilo:

„Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in s tem datumom izvaja vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Sporazuma, kjer je potrebno, sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

V Luxembourgu, 24. junija 2010

Za Svet

Predsednik

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  UL L 169, 22.6.2006, str. 47.

(2)  Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza je bil objavljen v UL L 169, 22.6.2006, str. 48, skupaj s sklepom o podpisu.


UREDBE

29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/2


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 562/2010

z dne 28. junija 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

44,4

MK

36,4

TR

53,0

ZZ

44,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

118,1

ZZ

79,6

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

75,8

TR

97,3

US

84,1

ZA

94,4

ZZ

87,9

0808 10 80

AR

109,9

BR

92,1

CA

95,4

CL

94,5

CN

57,9

NZ

114,3

US

114,3

UY

160,6

ZA

91,3

ZZ

103,4

0809 10 00

TR

232,5

ZZ

232,5

0809 20 95

SY

178,6

TR

297,6

US

700,6

ZZ

392,3

0809 30

AR

133,5

TR

158,2

ZZ

145,9

0809 40 05

AU

258,9

EG

218,2

IL

210,4

US

319,2

ZZ

251,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 563/2010

z dne 28. junija 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 552/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 157, 24.6.2010, str. 9.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 29. junija 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

42,47

0,00

1701 11 90 (1)

42,47

2,16

1701 12 10 (1)

42,47

0,00

1701 12 90 (1)

42,47

1,87

1701 91 00 (2)

44,41

4,15

1701 99 10 (2)

44,41

1,01

1701 99 90 (2)

44,41

1,01

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/6


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/42/EU

z dne 28. junija 2010

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve FEN 560 (seme triplata v prahu) kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

Ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EEC je Francija 24. junija 2003 od podjetja Société occitane de fabrications et de technologie prejela zahtevek za vključitev aktivne snovi FEN 560 (ki se imenuje tudi triplat ali seme triplata v prahu) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 2004/131/ES (2) je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ ter da načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

V skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS so bili za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj, ocenjeni vplivi te aktivne snovi na zdravje ljudi in na okolje. Država članica poročevalka je 18. februarja 2005 predložila osnutek poročila o oceni.

(3)

Osnutek poročila o oceni so 18. decembra 2009 (3) pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo seme triplata v prahu (FEN 560). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. maja 2010 v obliki poročila Komisije o pregledu glede FEN 560 (seme triplata v prahu).

(4)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo FEN 560 (seme triplata v prahu), lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti FEN 560 (seme triplata v prahu) v Prilogo I k navedeni direktivi, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(5)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo FEN 560 (seme triplata v prahu), da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe začasne registracije po potrebi spremenijo v dokončne registracije, jih nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(6)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. maja 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. aprila 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo FEN 560 (seme triplata v prahu) kot aktivno snov. Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi s FEN 560 (seme triplata v prahu), z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13(2) navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje FEN 560 (seme triplata v prahu) kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, najpozneje do 31. oktobra 2010, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o FEN 560 (seme triplata v prahu) iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje FEN 560 (seme triplata v prahu) kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. aprila 2012 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo ali

(b)

če sredstvo vsebuje FEN 560 (seme triplata v prahu) kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. aprila 2012 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. novembra 2010.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 37, 10.2.2004, str. 34.

(3)  EFSA Journal (2010) 8(1):1448, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo seme triplata v prahu (FEN 560). doi:10.2903/j.efsa.2010.1448. Na voljo na spletni strani www.efsa.europa.eu


PRILOGA

Na konec razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„313

FEN 560 (ki se imenuje tudi triplat ali seme triplata v prahu)

Št. CAS

Ni dodeljena

Št. CIPAC

Ni dodeljena

Aktivna snov se pripravi iz semena Trigonella foenum-graecum L. (triplat) v prahu

Se ne uporablja

100 % semena triplata v prahu brez dodatkov in ekstrakcije; seme naj bo živilske kakovosti za ljudi

1. november 2010

31. oktober 2020

DEL A

Registrira se lahko samo kot sprožilec samoobrambnih mehanizmov kultur.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za FEN 560 (seme triplata v prahu) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na tveganje za uporabnike, delavce in druge navzoče osebe.

Pogoji registracije morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivnih snoveh in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/9


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. junija 2010

o priznavanju Izraela glede izobrazbe, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4227)

(2010/361/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1) in zlasti člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju dopisa ciprskih organov z dne 13. maja 2005 z zahtevo po priznavanju Izraela v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti, ki jih izda ta država,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice se lahko odločijo, da potrdijo spričevala o usposobljenosti pomorščakov, ki jih izdajo tretje države, če Komisija zadevni tretji državi priznava, da zagotavlja upoštevanje zahtev Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (konvencija STCW) (2) iz leta 1978, kakor je bila spremenjena

(2)

Na podlagi zahteve ciprskih organov je Komisija ocenila sisteme pomorskega izobraževanja, usposabljanja in izdajanja spričeval v Izraelu, da bi preverila, ali ta država izpolnjuje zahteve konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali. Ta ocena je temeljila na rezultatih inšpekcijskega pregleda za ugotavljanje dejstev, ki so ga opravili strokovnjaki Evropske agencije za pomorsko varnost v marcu 2007.

(3)

Kjer so bile med ocenjevanjem skladnosti s konvencijo STCW ugotovljene pomanjkljivosti, so izraelski organi dali Komisiji zahtevane zadevne informacije in dokaze glede izvajanja ustreznih in zadostnih korektivnih ukrepov za urejanje večine teh zadev.

(4)

Preostale pomanjkljivosti pri postopkih usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake se v glavnem nanašajo na pomanjkanje pravnih določb glede manj pomembnih vidikov usposabljanja, ki ga zagotavljajo ustanove za pomorsko izobraževanje in usposabljanje, opredelitev zadevnih ciljev za uporabo sistema standardov kakovosti in zahteve glede usposabljanja, povezane s tehnikami za osebno preživetje in uporabo reševalnih plovil. Zato so bili izraelski organi pozvani, da v zvezi s tem izvedejo nadaljnje korektivne ukrepe. Vendar te pomanjkljivosti ne upravičujejo dvomov v splošno raven skladnosti izraelskih sistemov glede izobraževanja, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov s konvencijo STCW.

(5)

Izid ocenjevanja skladnosti in ocena informacij, ki so jih poslali izraelski organi, kažeta, da Izrael upošteva zadevne zahteve konvencije STCW, pri čemer je ta država sprejela primerne ukrepe za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali, in bi jo Unija zato morala priznati.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Glede izobrazbe, usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakov se Izrael priznava v smislu priznavanja spričeval o usposobljenosti, ki jih izda ta država.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan, ko se o njem uradno obvestijo države članice.

V Bruslju, 28. junija 2010

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 323, 3.12.2008, str. 33.

(2)  Sprejela jo je Mednarodna pomorska organizacija.


Popravki

29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/11


Popravek Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov

( Uradni list Evropske unije L 309 z dne 24. novembra 2009 )

Stran 75, člen 4(2), prvi pododstavek:

besedilo:

„2.   Države članice predložijo svoje nacionalne akcijske načrte Komisiji in drugim državam članicam do 14. decembra 2012.“

se glasi:

„2.   Države članice predložijo svoje nacionalne akcijske načrte Komisiji in drugim državam članicam do 26. novembra 2012.“

Stran 75, člen 4(3), prvi pododstavek:

besedilo:

„3.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje do 14. decembra 2014 predloži […]“

se glasi:

„3.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 26. novembra 2014 predloži […]“.

Stran 75, člen 4(3), drugi pododstavek:

besedilo:

„Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje do 14. decembra 2018 predloži […]“

se glasi:

„Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 26. novembra 2018 predloži […]“.

Stran 75, člen 5(2):

besedilo:

„2.   Države članice do 14. decembra 2013 uvedejo […]“

se glasi:

„2.   Države članice do 26. novembra 2013 uvedejo […]“.

Stran 76, člen 6(4):

besedilo:

„4.   Ukrepi iz odstavkov 1 in 2 se sprejmejo do 14. decembra 2015.“

se glasi:

„4.   Ukrepi iz odstavkov 1 in 2 se sprejmejo do 26. novembra 2015.“

Stran 76, člen 7(3):

besedilo:

„[…] Komisija v sodelovanju z državami članicami do 14. decembra 2012 oblikuje […]“

se glasi:

„[…] Komisija v sodelovanju z državami članicami do 26. novembra 2012 oblikuje […]“.

Stran 76, člen 8(2), prvi pododstavek:

besedilo:

„2.   Države članice do 14. decembra 2016 zagotovijo, […]“

se glasi:

„2.   Države članice do 26. novembra 2016 zagotovijo, […]“.

Stran 80, člen 17, drugi odstavek:

besedilo:

„Države članice obvestijo Komisijo o navedenih določbah najpozneje do 14. decembra 2012 in […]“

se glasi:

„Države članice obvestijo Komisijo o navedenih določbah najpozneje do 26. novembra 2012 in […]“.

Stran 81, člen 23(1), prvi pododstavek:

besedilo:

„1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 14. decembra 2011.“

se glasi:

„1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 26. novembra 2011.“