ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.156.slv

Uradni list

Evropske unije

L 156

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
23. junij 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 546/2010 z dne 22. junija 2010 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 891/2009 za tržno leto 2009/2010 glede obveznosti priložitve izvoznega dovoljenja zahtevku za uvozno dovoljenje za sladkor iz koncesij CXL z zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318 in 09.4319

1

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 547/2010 z dne 22. junija 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 548/2010 z dne 22. junija 2010 o določitvi obsega, v katerem se lahko odobrijo zahtevki za uvozna dovoljenja, predloženi junija 2010, za nekatere mlečne proizvode v okviru nekaterih tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

5

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/39/EU z dne 22. junija 2010 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 91/414/EGS glede posebnih določb za aktivne snovi klofentezin, diflubenzuron, lenacil, oksadiazon, pikloram in piriproksifen ( 1 )

7

 

 

SKLEPI

 

 

2010/349/EU

 

*

Sklep, sprejet v medsebojnem dogovoru predstavnikov vlad držav članic z dne 31. maja 2010 o sedežu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

12

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep Omnibus št. 1/2010 Odbora za sodelovanje med EU in San Marinom z dne 29. marca 2010 o različnih ukrepih za izvajanje Sporazuma o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 546/2010

z dne 22. junija 2010

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 891/2009 za tržno leto 2009/2010 glede obveznosti priložitve izvoznega dovoljenja zahtevku za uvozno dovoljenje za sladkor iz koncesij CXL z zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318 in 09.4319

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(4) Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (2) se zahtevku za uvozno dovoljenje za sladkor iz koncesij CXL z zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318, 09.4319 in 09.4321 ter za balkanski sladkor priloži izvirnik izvoznega dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi zadevne tretje države. Za uvoz sladkorja iz koncesij CXL z zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318 in 09.4319 se plača tarifna stopnja v okviru kvote v višini 98 EUR na tono. Zaradi visokih cen surovega trsnega sladkorja na svetovnih trgih v prvih mesecih tržnega leta, ki so povzročile neizkoriščenost kvot sladkorja iz koncesij CXL, je pomembno, da se s poenostavitvijo upravnega postopka olajša uvoz. Zato je treba predvideti odstopanje, ki bi omogočilo, da se lahko zahtevki za uvozno dovoljenje za sladkor iz koncesij CXL z navedenimi tremi zaporednimi številkami predložijo brez ustreznega izvoznega dovoljenja.

(2)

Zaradi tega odstopanja bodo ustrezne uvozne kvote na voljo večjemu številu izvajalcev. Izvajalci, ki so že pridobili izvozna dovoljenja, pa morajo imeti v kratkem obdobju pred začetkom veljavnosti te uredbe možnost, da nadaljujejo z vlaganjem zahtevkov za uvozna dovoljenja.

(3)

Odstopanje iz te uredbe se uporablja samo do konca tržnega leta 2009/2010.

(4)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 7(4) Uredbe (ES) št. 891/2009 se zahtevkom za uvozno dovoljenje za sladkor iz koncesij CXL z zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318 in 09.4319 ne priloži izvirnik izvoznega dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi Avstralije, Brazilije ali Kube.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2010.

Ta uredba preneha veljati 30. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


23.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 547/2010

z dne 22. junija 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

44,4

MK

45,6

TR

59,4

ZZ

49,8

0707 00 05

MK

33,9

TR

117,5

ZZ

75,7

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

89,5

BR

112,1

TR

84,9

US

83,2

ZA

91,0

ZZ

92,1

0808 10 80

AR

113,8

BR

76,9

CA

68,4

CL

90,2

CN

46,9

NZ

119,8

US

161,4

UY

160,6

ZA

97,4

ZZ

103,9

0809 10 00

TR

234,3

US

396,9

ZZ

315,6

0809 20 95

SY

178,6

TR

305,4

US

700,6

ZZ

394,9

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

218,2

IL

235,2

US

373,2

ZZ

253,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


23.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 548/2010

z dne 22. junija 2010

o določitvi obsega, v katerem se lahko odobrijo zahtevki za uvozna dovoljenja, predloženi junija 2010, za nekatere mlečne proizvode v okviru nekaterih tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih od 1. do 10. junija 2010, za nekatere tarifne kvote iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (3), presegajo razpoložljive količine. Zato je treba z določitvijo koeficientov dodeljevanja, ki se bodo uporabili za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v okviru tarifnih kvot iz delov I.A, I.F, I.H, I.I in I.J Priloge I k Uredbi (ES) št. 2535/2001, predloženih v obdobju od 1. do 10. junija 2010, se izdajo uvozna dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodeljevanja iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29.


PRILOGA

I.A

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

100 %

09.4596

100 %

„—“: Komisija ni prejela nobenega zahtevka za izdajo dovoljenja.

I.F

Proizvodi s poreklom iz Švice

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4155

50,00 %

I.H

Proizvodi s poreklom iz Norveške

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4179

100 %

I.I

Izdelki s poreklom iz Islandije

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Proizvodi s poreklom iz Republike Moldavije

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4210

„—“: Komisija ni prejela nobenega zahtevka za izdajo dovoljenja.


DIREKTIVE

23.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/7


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/39/EU

z dne 22. junija 2010

o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 91/414/EGS glede posebnih določb za aktivne snovi klofentezin, diflubenzuron, lenacil, oksadiazon, pikloram in piriproksifen

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Komisije 2008/69/ES (2) so bile v skladu s postopkom iz člena 11b Uredbe Komisije (ES) št. 1490/2002 (3) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS vključene aktivne snovi klofentezin, diflubenzuron, lenacil, oksadiazon, pikloram in piriproksifen.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je Komisiji v skladu s členom 12a Uredbe (ES) št. 1490/2002 4. junija 2009 predložila sklep o strokovnem pregledu za klofentezin (4), 16. julija 2009 za diflubenzuron (5), 25. septembra 2009 za lenacil (6), 26. novembra 2009 za oksadiazon (7) in pikloram (8) ter 21. julija 2009 za piriproksifen (9). Te sklepe so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. maja 2010 v obliki poročila Komisije o pregledu glede klofentezina, diflubenzurona, lenacila, oksadiazona, piklorama in piriproksifena.

(3)

Ob upoštevanju sklepov EFSA je potrjeno, da je za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klofentezin, diflubenzuron, lenacil, oksadiazon, pikloram ali piriproksifen, mogoče pričakovati, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu.

(4)

Za nekatere snovi je treba vključiti posebne določbe, da morajo biti države članice pri odobritvi navedenih snovi zlasti pozorne na nekatere točke ali morajo zagotoviti, da so sprejeti ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

(5)

Brez poseganja v sklepe iz uvodne izjave 3 je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posebnih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/ES določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I k navedeni direktivi lahko veljajo nekateri pogoji. Za klofentezin je primerno zahtevati, da prijavitelj opravi program spremljanja za oceno možnosti prenosa navedene snovi po zraku na dolge razdalje in z njim povezanih okoljskih tveganjih. Poleg tega prijavitelj predloži tudi potrditvene študije o toksikoloških in okoljskih tveganjih metabolitov klofentezina.

(6)

Za diflubenzuron je primerno zahtevati, da prijavitelj predloži potrditvene podatke o morebitni toksičnosti nečistote in metabolita 4-kloroanilina (PCA).

(7)

Za lenacil je primerno zahtevati, da prijavitelj predloži dodatne informacije o nekaterih metabolitih v tleh, ki so se pojavili v študijah z lizimetrom, in potrditvene podatke o pridelkih, ki sledijo v kolobarju, vključno z morebitnimi fitotoksičnimi učinki. Če se v sklepu o razvrstitvi lenacila v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS (10) določi potreba po dodatnih informacijah o pomembnosti nekaterih metabolitov, morajo zadevne države članice zahtevati predložitev takih informacij.

(8)

Za oksadiazon je primerno zahtevati, da prijavitelj predloži dodatne informacije o morebitni toksičnosti nečistote v predlaganih tehničnih specifikacijah in pojavu metabolita v primarnih pridelkih in pridelkih, ki sledijo v kolobarju. Poleg tega mora prijavitelj predložiti študijo o presnovi pri prežvekovalcih in informacije o nadaljnjih preskusih na pridelkih, ki sledijo v kolobarju, tveganju za ptice in sesalce, ki se hranijo z deževniki, ter dolgoročnem tveganju za ribe.

(9)

Za pikloram je primerno zahtevati, da prijavitelj predloži potrditvene informacije o analitični metodi spremljanja, ki se uporablja za preskuse ostankov, in študijo o fotolizi tal za potrditev ocene razgradnje piklorama.

(10)

Za piriproksifen je primerno zahtevati, da prijavitelj predloži informacije, ki potrjujejo oceno tveganja glede tveganja za vodne insekte zaradi piriproksifena in metabolita DPH-pyr ter tveganja zaradi piriproksifena za opraševalce.

(11)

Direktivo 91/414/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice najpozneje do 31. decembra 2010 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. januarja 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 172, 2.7.2008, str. 9.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 269, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo klofentezin (dokončano: 4. junija 2009).

(5)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 332, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo diflubenzuron (dokončano: 16. julija 2009).

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo lenacil na zahtevo Evropske komisije. EFSA Journal 2009; 7(9):1326. [83 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1326. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu (dokončano: 25. septembra 2009).

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo oksadiazon na zahtevo Evropske komisije. EFSA Journal 2009; 7(12): [92 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1389. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu (dokončano: 25. novembra 2009).

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo pikloram. EFSA Journal 2009; 7(12):1390. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1390. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu (dokončano: 25. novembra 2009).

(9)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 336, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo piriproksifen (dokončano: 21. julija 2009).

(10)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni:

1.

V vrstici 177 za klofentezin se del B v stolpcu „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za klofentezin ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacije tehničnega materiala v tržni proizvodnji morajo biti potrjene in dokazane z ustreznimi analitičnimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, se primerja in preveri s specifikacijami tehničnega materiala,

varnost izvajalcev tretiranja in delavcev ter zagotovitev, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

možnost prenosa po zraku na dolge razdalje,

tveganja za neciljne organizme. Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 31. julija 2011 predstavi program spremljanja za oceno prenosa klofentezina po zraku na dolge razdalje in z njim povezana okoljska tveganja. Rezultati navedenega programa spremljanja se državi članici poročevalki in Komisiji najpozneje do 31. julija 2013 predložijo kot poročilo o spremljanju.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 30. junija 2012 predloži potrditvene študije o oceni toksičnega in okoljskega tveganja metabolitov klofentezina.“

2.

V vrstici 180 za diflubenzuron se del B v stolpcu „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za diflubenzuron ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacije tehničnega materiala v tržni proizvodnji morajo biti potrjene in dokazane z ustreznimi analitičnimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, se primerja in preveri s specifikacijami tehničnega materiala,

zaščito vodnih organizmov,

zaščito kopenskih organizmov,

zaščito neciljnih členonožcev, vključno s čebelami.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji najpozneje do 30. junija 2011 predloži nadaljnje študije o morebitni toksičnosti nečistote in metabolita 4-kloroanilina (PCA).“

3.

V vrstici 182 za lenacil se del B v stolpcu „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za lenacil ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tveganja za vodne organizme, zlasti alge in vodne rastline. Pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi med območji nanosa in vodnimi telesi površinskih voda,

zaščito podzemne vode, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivo zemljo ali podnebnimi razmerami. Pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, na posebej občutljivih območjih pa se po potrebi začnejo izvajati programi za spremljanje možnosti onesnaženja podzemne vode z metaboliti IN-KF 313, M1, M2 in M3.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži potrditvene informacije o identiteti in značilnostih metabolitov v tleh Polar B in Polars ter metabolitov M1, M2 in M3, ki so se pojavili v študiji z lizimetrom, in potrditvene informacije o pridelkih, ki sledijo v kolobarju, vključno z morebitnimi fitotoksičnimi učinki. Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži takšne informacije do 30. junija 2012.

Če se v sklepu o razvrstitvi lenacila v skladu z Direktivo 67/548/EGS določi potreba po dodatnih informacijah o pomembnosti metabolitov IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B in Polars, zadevne države članice zahtevajo predložitev takih informacij. Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži navedene informacije v šestih mesecih od obvestila o takšnem sklepu o razvrstitvi.“

4.

V vrstici 183 za oksadiazon se del B v stolpcu „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za oksadiazon ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacije tehničnega materiala v tržni proizvodnji morajo biti potrjene in dokazane z ustreznimi analitičnimi podatki. Testni material, uporabljen v dokumentaciji o toksičnosti, se primerja in preveri s specifikacijami tehničnega materiala,

možnost onesnaženja podzemne vode z metabolitom AE0608022, kadar se aktivna snov uporablja v razmerah, v katerih se lahko pričakuje daljše trajanje anaerobnih pogojev na območjih z občutljivo zemljo ali podnebnimi razmerami. Pogoji registracije po potrebi morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži:

nadaljnje študije o morebitni toksičnosti nečistote v predlaganih tehničnih specifikacijah,

informacije, ki dodatno pojasnjujejo prisotnost metabolita AE0608033 v primarnih pridelkih in pridelkih, ki sledijo v kolobarju,

nadaljnje študije o pridelkih, ki sledijo v kolobarju (tj. korenovke in gomoljnice ter žita), in študijo o presnovi pri prežvekovalcih za potrditev ocene tveganja za potrošnika,

informacije za nadaljnjo obravnavo tveganja za ptice in sesalce, ki se hranijo z deževniki, ter dolgoročnega tveganja za ribe.

Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži takšne informacije do 30. junija 2012.“

5.

V vrstici 184 za pikloram se del B v stolpcu „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za pikloram ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podzemne vode, kadar se pikloram uporablja na območjih z občutljivo zemljo ali podnebnimi razmerami. Pogoji registracije po potrebi morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži:

nadaljnje informacije za potrditev, da analitična metoda spremljanja, ki se uporablja za preskuse ostankov, pravilno meri koncentracije ostankov piklorama in njegovih konjugatov,

študijo o fotolizi tal za potrditev ocene razgradnje piklorama.

Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži takšne informacije do 30. junija 2012.“

6.

V vrstici 185 za piriproksifen se del B v stolpcu „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za piriproksifen ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. maja 2010.

V celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev tretiranja ter zagotovitev, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

tveganje za vodne organizme. Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži nadaljnje informacije, ki potrjujejo oceno tveganja glede tveganja za vodne insekte zaradi piriproksifena in metabolita DPH-pyr ter tveganja zaradi piriproksifena za opraševalce. Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži takšne informacije do 30. junija 2012.“


SKLEPI

23.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/12


SKLEP, SPREJET V MEDSEBOJNEM DOGOVORU PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 31. maja 2010

o sedežu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(2010/349/EU)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC SO –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 341 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urad sta bila ustanovljena na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

(2)

Določiti bi bilo treba sedež Urada BEREC –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sedež Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) je v Rigi.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. maja 2010

Predsednik

P. L. MARÍN URIBE


(1)  UL L 337, 18.12.2009, str. 1.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

23.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/13


SKLEP„OMNIBUS“ št. 1/2010 ODBORA ZA SODELOVANJE MED EU IN SAN MARINOM

z dne 29. marca 2010

o različnih ukrepih za izvajanje Sporazuma o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino

ODBOR ZA SODELOVANJE MED EU IN SAN MARINOM JE –

ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino (1) ter zlasti členov 7(2), 8(3), 13(2) in 23(3) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. aprila 2002.

(2)

Začasni sporazum o trgovini in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino (2) se je tako zaradi začetka veljavnosti Sporazuma prenehal uporabljati.

(3)

V skladu s Sporazumom mora Odbor za sodelovanje med EU in San Marinom (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sodelovanje) sprejeti določeno število sklepov za pravilno izvajanje Sporazuma.

(4)

V členu 7(2) Sporazuma je določeno, da bi moral Odbor za sodelovanje podrobneje določiti predpise Unije v zvezi z delovanjem carinske unije. Ker obstaja carinski zakonik Skupnosti in ker trenutno carinjenje izvajajo carinski uradi Unije, ni treba sestaviti podrobnega seznama predpisov, ki se uporabljajo.

(5)

Republika San Marino je pogodbenica Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Uporaba zakonodaje EU s strani Republike San Marino na tem področju bi poenostavila pravilno delovanje carinske unije, ustanovljene s Sporazumom.

(6)

Republika San Marino mora za uskladitev s členom 6(4) in členom 7(1) Sporazuma sprejeti vse potrebne ukrepe, da se na njenem ozemlju uporablja zakonodaja Unije s področij varnosti živil ter veterinarskih in fitosanitarnih zadev, v obsegu, potrebnem za pravilno izvajanje tega sporazuma. Vzpostaviti bi bilo treba upravno sodelovanje, da bi se organom Republike San Marino v zvezi s tem zagotovila pomoč.

(7)

Priloga II k Sporazumu vsebuje seznam carinskih uradov, ki lahko opravljajo formalnosti pri carinjenju v imenu in za račun Republike San Marino. Glede na to, da sta se Italija in Republika San Marino dogovorili o povečanju števila uradov z namenom spodbujanja gospodarskega razvoja preko nudenja podpore trgovinski menjavi med Republiko San Marino in tretjimi državami, bi bilo treba ta seznam posodobiti.

(8)

Sklepi Odbora za sodelovanje o carinskem sodelovanju, sprejeti na podlagi Začasnega sporazuma, se še naprej upoštevajo. Zato je primerno, da ostanejo v veljavi.

(9)

Odbor za sodelovanje mora v skladu s členom 8(3)(b) Sporazuma določiti načine dodeljevanja zneskov uvoznih dajatev, ki se zaračunajo v imenu Republike San Marino. Odstotek, ki se odšteje za kritje stroškov upravljanja, bi bilo treba izenačiti z odstotkom iz člena 2(3) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (3)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejme se poslovnik Odbora za sodelovanje iz Priloge I.

Člen 2

1.   Ustanovljen je Odbor za carinsko sodelovanje, ki deluje pod vodstvom Odbora za sodelovanje, njegova naloga pa je zlasti zagotoviti pravilno in enotno uporabo carinskih določb Sporazuma.

2.   Odbor za carinsko sodelovanje sestavljajo carinski strokovnjaki iz Unije in Republike San Marino. Odbor za carinsko sodelovanje se sestaja izmenično pod predsedstvom predstavnika Evropske komisije in predstavnika Republike San Marino. Poslovnik Odbora za sodelovanje se smiselno uporablja za Odbor za carinsko sodelovanje.

3.   Odbor za carinsko sodelovanje redno obvešča Odbor za sodelovanje o vseh svojih dejavnostih. Te informacije in sporočila se izmenjujejo s posredovanjem sekretariata Odbora za sodelovanje. Kadar se pojavljajo načelna vprašanja v zvezi z nejasnostmi pri razlagi Sporazuma, se Odbor za carinsko sodelovanje obrne na Odbor za sodelovanje.

Člen 3

1.   Republika San Marino uporablja carinsko zakonodajo Unije, kot se uporablja v Uniji, in zlasti carinski zakonik Skupnosti (4) ter njegove izvedbene določbe. Republika San Marino uporablja zakonodajo Unije v zvezi z mednarodno trgovino z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

2.   Za uporabo posebnih carinskih postopkov ter uporabo zakonodaje v zvezi z mednarodno trgovino z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami se carinsko ozemlje Unije in ozemlje Republike San Marino obravnavata kot eno samo carinsko območje.

Člen 4

Službe Evropske komisije in organi Republike San Marino določijo praktične ukrepe za uporabo zakonodaje Unije glede varnosti živil ter veterinarskih in fitosanitarnih zadev.

Člen 5

Kadar je v določbi Unije, ki jo mora Republika San Marino uporabljati po členu 7(1) Sporazuma na področjih carinskih zadev, skupne trgovinske politike, nadzora trga, zdravja, varnosti in varstva potrošnikov, mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, kmetijstva ali varnosti živil ter veterinarskih in fitosanitarnih zadev, določeno, da mora za ureditev določenih zadev Evropska komisija sprejeti odločitev, navedeno odločitev sprejmejo organi Republike San Marino po soglasju Evropske komisije. Kadar je v takšni določbi Unije določeno, da mora odločitev sprejeti ali sporočilo sestaviti država članica, potem to odločitev sprejmejo ali sporočilo sestavijo organi Republike San Marino. Ti organi upoštevajo mnenja znanstvenih odborov Unije ter se pri teh odločitvah ravnajo po sodni praksi Sodišča in praksi Evropske komisije.

Člen 6

1.   Seznam carinskih uradov Unije, pristojnih za carinjenje blaga, namenjenega v Republiko San Marino, ki je priložen Sporazumu, se nadomesti s seznamom iz Priloge II k temu sklepu.

2.   Na vseh italijanskih carinskih uradih se lahko opravijo postopki carinjenja v zvezi z izvozom, razen formalnosti:

(a)

ki se izvedejo v okviru carinskih postopkov z ekonomskim učinkom;

(b)

ki zadevajo izvoz orožja, umetnin, predhodnih sestavin in blaga z dvojno rabo;

(c) ki se morajo opraviti pri uradih in oddelkih, naštetih v Prilogi II.

Člen 7

Načini dodeljevanja zneskov uvoznih dajatev, ki jih zaračuna Unija za Republiko San Marino, državni blagajni San Marina so navedeni v Prilogi III.

Člen 8

1.   Sklep št. 3/92 Odbora za sodelovanje med EGS in San Marinom z dne 22. decembra 1992 o medsebojni pomoči iz člena 13 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino (5) ostaja v veljavi ter pomeni izvajanje člena 23(8) Sporazuma.

2.   Sklep št. 4/92 Odbora za sodelovanje med EGS in San Marinom z dne 22. decembra 1992 v zvezi z nekaterimi načini upravnega sodelovanja za izvajanje Začasnega sporazuma ter postopkom za pošiljanje blaga v Republiko San Marino (6), kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 1/2002 Odbora za sodelovanje med ES in San Marinom (7), ostaja v veljavi. Ta sklep pomeni izvajanje člena 8(3)(a) in (c) ter člena 23(8) Sporazuma in se smiselno uporablja za uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov v tranzitnem postopku Unije.

Člen 9

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. marca 2010

Za Odbor za sodelovanje

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 84, 28.3.2002, str. 43.

(2)  UL L 359, 9.12.1992, str. 14.

(3)  UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila večkrat spremenjena. Uredba (EGS) št. 2913/92 se nadomesti z Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) glede na določbe iz člena 188 Uredbe (ES) št. 450/2008.

(5)  UL L 42, 19.2.1993, str. 29.

(6)  UL L 42, 19.2.1993, str. 34.

(7)  UL L 99, 16.4.2002, str. 23.


PRILOGA I

POSLOVNIK ODBORA ZA SODELOVANJE MED EU IN SAN MARINOM

Člen 1

Odboru za sodelovanje za obdobje šestih mesecev v skladu z naslednjim postopkom izmenično predsedujeta:

(a)

predstavnik Evropske komisije od 1. januarja do 30. junija;

(b)

predstavnik Republike San Marino od 1. julija do 31. decembra.

Člen 2

Predsednik Odbora za sodelovanje po pridobitvi soglasja obeh delegacij določi datum in kraj sestankov. Sestanki so organizirani izmenično v Bruslju in v Republiki San Marino.

Člen 3

Pred vsakim sestankom je predsednik obveščen o predvideni sestavi delegacij obeh strani.

Člen 4

1.   Predsednik za vsak sestanek pripravi začasni dnevni red. Obema delegacijama je poslan najpozneje 15 dni pred začetkom sestanka.

2.   Na začasni dnevni red so vključene točke, za katere je obema delegacijama poslana dokumentacija najpozneje do datuma odpošiljanja začasnega dnevnega reda.

3.   Predsednik lahko skrajša roka, predvidena v odstavkih 1 in 2 ter ob upoštevanju posebnih okoliščin, če se obe delegaciji s tem strinjata.

4.   Odbor za sodelovanje sprejme dnevni red na začetku vsakega sestanka. Točka, ki ni navedena v začasnem dnevnem redu, je na dnevni red uvrščena, če se s tem strinjata Unija in Republika San Marino.

Člen 5

1.   Razen če ni določeno drugače, sestanki Odbora za sodelovanje niso javni.

2.   Brez poseganja v druge veljavne določbe so posvetovanja Odbora za sodelovanje tajna, razen če odbor ne določi drugače.

Člen 6

Posvetovanja Odbora za sodelovanje se lahko opravijo v pisni obliki, če se s tem strinjata Unija in Republika San Marino.

Člen 7

Akte, ki jih sprejme Odbor za sodelovanje, podpiše predsednik.

Člen 8

1.   Priporočila in sklepi Odbora za sodelovanje v smislu člena 23 Sporazuma se naslovijo kot „priporočilo“ oziroma „sklep“, čemur sledita zaporedna številka in opis njihove vsebine.

2.   Priporočila in sklepi Odbora za sodelovanje se posredujejo naslovnikom iz člena 10.

Člen 9

1.   Sporazumno se pripravi povzetek sklepov, ki jih sprejme Odbor za sodelovanje.

2.   Naloge sekretariata skupno zagotavljata predstavnik Evropske komisije in predstavnik Republike San Marino.

Člen 10

Vsa sporočila predsednika, predvidena v tem poslovniku, so naslovljena na Evropsko komisijo in Republiko San Marino.

Člen 11

1.   Pogodbenici krijeta vsaka svoje stroške za osebje, potovanja in dnevnice ter za pošto in telekomunikacije, ki nastanejo zaradi njune udeležbe na sestankih Odbora za sodelovanje.

2.   Druge stroške, ki so povezani s praktično organizacijo sestankov (prostori, oprema itd.), krijeta bodisi Unija ali Republika San Marino, odvisno od kraja sestanka.

Člen 12

Uradni jeziki Odbora za sodelovanje so uradni jeziki institucij Evropske unije.

Člen 13

Korespondenca, namenjena Odboru za sodelovanje, je naslovljena na njegovega predsednika pri sekretariatu Odbora za sodelovanje, pri čemer se uporabi naslov Evropske komisije.


PRILOGA II

Seznam carinskih uradov Unije, pristojnih za carinjenje blaga, namenjenega v Republiko San Marino

ANCONA: Ufficio delle Dogane di Ancona; Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto,

BOLOGNA: Ufficio delle Dogane di Bologna; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto „G. Marconi“,

FORLÌ: Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto „Ridolfi“,

GENOVA: Ufficio delle Dogane di Genova; Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo; Sezione Operativa Territoriale Voltri; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto,

GIOIA TAURO: Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,

LA SPEZIA: Ufficio delle Dogane di La Spezia,

LIVORNO: Ufficio delle Dogane di Livorno,

MILANO: Ufficio delle Dogane di Varese; Sezione Operativa Territoriale di Malpensa,

ORIO AL SERIO: Ufficio delle Dogane di Bergamo; Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio,

RAVENNA: Ufficio delle Dogane di Ravenna; Sezione Operativa Territoriale di San Vitale,

RIMINI: Ufficio delle Dogane di Rimini; Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto „F. Fellini“,

ROMA: Ufficio delle Dogane di Roma II; Sezione Operativa Territoriale di Fiumicino,

TARANTO: Ufficio delle Dogane di Taranto,

TRIESTE: Ufficio delle Dogane di Trieste; Sezione Operativa Territoriale di Porto industriale; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Vecchio; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Nuovo,

VENEZIA: Ufficio delle Dogane di Venezia; Sezione Operativa Territoriale di Interporto; Sezione Operativa Territoriale di Portogruaro.


PRILOGA III

Načini dodeljevanja zneskov uvoznih dajatev, ki jih zaračuna Unija za Republiko San Marino, državni blagajni Republike San Marino

Člen 1

Kar zadeva določanje, nadziranje in dajanje na razpolago uvoznih dajatev, zaračunanih za blago, namenjeno v Republiko San Marino, se smiselno uporabljajo člen 3, člen 6(1), (3)(a) in (b) ter prvi pododstavek odstavka 4, člen 10(1) ter člen 17(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 (1). Veljajo zlasti naslednje določbe:

(a)

države članice Unije s carinskimi uradi iz Priloge II vodijo za uvozne dajatve, zaračunane za blago, namenjeno v Republiko San Marino, posebne račune, enake tistim, določenim za lastna sredstva Skupnosti v členu 6(1) in (3)(a) in (b) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000;

(b)

uvozne dajatve, ki se nanašajo na dokumenta T2 SM ali T2L SM, določijo carinski uradi iz Priloge II k temu sklepu, takoj ko so vknjiženi in knjiženi na računih iz točke (a).

Če carinski urad odhoda tranzitnega postopka T2 SM ali izdaje dokumenta T2L SM v treh mesecih ne prejme informacij, potrebnih za dokazilo, da je blago prispelo v Republiko San Marino, je treba popraviti začetni vpis v račune.

V tem primeru so uvozne dajatve določene kot lastna sredstva Unije in knjižene na računih v skladu s členom 6(3)(a) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 oziroma, kakor je primerno, na posebnih računih v skladu s členom 6(3)(b) navedene uredbe.

Navedeni postopek se smiselno uporablja za pridobljene proizvode ali blago v nespremenjenem stanju znotraj ozemlja Republike San Marino v okviru postopka aktivnega oplemenitenja ali za blago, za katero je v okviru postopka začasnega uvoza nastal carinski dolg;

(c)

zadevne države članice v skladu s prvim pododstavkom člena 6(4) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 pošljejo Evropski komisiji poročila o svojih računih, ki jih priložijo poročilom o lastnih sredstvih. V poročilih, sestavljenih na enak način kot za lastna sredstva, je treba tudi navesti celotne zneske dajatev, zaračunanih na vsakem carinskem uradu;

(d)

dokazila je treba hraniti v skladu s prvim in drugim pododstavkom člena 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000. Ta dokazila in dokazila glede lastnih sredstev je treba arhivirati ločeno;

(e)

popravki določenih pravic ali računov, izvedenih po 31. decembru tretjega leta po prvotni določitvi pravic, se ne vknjižijo, razen kadar gre za točke, ki jih je bodisi Evropska komisija, država članica ali Republika San Marino priglasila po tem datumu;

(f)

uporablja se člen 18 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000. Zadevni inšpekcijski pregledi se nanašajo tudi na dokumente iz točke (b) prvega pododstavka člena 18(2), ki potrjujejo prispetje blaga v Republiko San Marino. Pri teh pregledih lahko sodelujejo pooblaščenci Republike San Marino;

(g)

zadevne države članice knjižijo v dobro računa Evropske komisije iz člena 9 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 pravice, knjižene na posebnih računih iz člena 6(3)(a) in (b) navedene uredbe, in sicer v rokih iz člena 10(1) navedene uredbe in po odštetju zneska za stroške zbiranja.

Odstotek, ki ga lahko Unija kot stroške zbiranja odšteje od uvoznih dajatev, ki jih Unija zaračuna v imenu Republike San Marino, je določen na 25 %;

(h)

zadevne države članice so odvezane obveznosti dajanja na razpolago Evropski komisiji zneske v višini določenih pravic za San Marino šele, ko so izpolnjeni pogoji iz člena 17(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Člen 2

Evropska komisija prenese zneske, knjižene na računu, ki ga je odprla Republika San Marino v 30 dneh, ko država članica priglasi vsako vknjižbo. Republika San Marino Evropski komisiji pošlje podatke o računu, na katerega se knjižijo prejemki. Prav tako poravna stroške za upravljanje tega računa.

Člen 3

Pri izvajanju točk (a) in (b) člena 1 se uporabljajo določbe iz Dodatka.


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Dodatek

Upravni postopek, ki se uporablja pri izvajanju točk (a) in (b) člena 1

1.   Izpolnitev formalnosti za sprostitev v prosti promet pri pooblaščenih carinskih uradih

Ko je blago, namenjeno v Republiko San Marino, sproščeno v prosti promet, se giba v skladu s tranzitnim postopkom T2 SM ali dokumentom T2L SM, kot je primerno. Uvozne dajatve se vknjižijo v rokih, določenih v zadevni zakonodaji Unije.

Za potrebe nadzora je treba ustrezne opombe pri vknjiženih dajatvah vpisati tudi v register, ki ga posebej za ta namen vodi zadevni carinski urad, v katerega so zabeleženi vsi uvozi, namenjeni v Republiko San Marino, vključno z navedbo uvoženega blaga, datuma prejema uvozne deklaracije, podlage za izračun, pripadajočih zneskov dajatev, referenčne številke gibanja ali izdanega dokumenta (T2 SM ali T2L SM).

Organi Republike San Marino z uporabo sporočila „obvestilo o prispetju“ obvestijo urad odhoda o prispetju blaga na dan, ko je blago predloženo namembnemu uradu, in uradu odhoda pošljejo sporočilo „rezultati kontrole“ najpozneje tretji dan po dnevu, ko je bilo blago predloženo namembnemu uradu.

Kadar se pri pomožnem tranzitnem postopku uporabi dokument T2 SM, ali dokument T2L SM, carinski urad na ta dokumenta zabeleži rok treh mesecev od datuma izdaje navedenih dokumentov, v katerem je treba carinskemu uradu, ki je dokumenta izdal, vrniti izvod št. 5 dokumenta T2 SM ali izvod dokumenta T2L SM, ki so ju ustrezno ožigosali organi Republike San Marino.

2.   Izpolnitev računovodskih formalnosti pri pooblaščenih carinskih uradih

Knjiženje uvoznih dajatev na račune „San Marino“ (podoben postopek, kot je opisan v členu 6(3)(a) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000) se izvede v skladu z določbami navedenega člena.

Vendar se lahko organi držav članic s carinskimi uradi iz Priloge II odločijo, da ne knjižijo na „San Marino“ računov, kadar se višina ugotovljenih dajatev, za katere je bilo predloženo jamstvo, izpodbija, in bi se po rešitvi nastalega spora lahko spremenila. V tem primeru se višina uvoznih dajatev knjiži na posebne „San Marino“ račune, dokler se ne končajo nacionalni upravni in/ali pravni postopki pri pristojnih organih (podoben postopek, kot je opisan v členu 6(3)(b) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000).

Za namene tega odstavka se kot „pristojni organi“ obravnavajo:

za vsa vprašanja glede izvajanja zakonodaje, predpisov ali upravnih določb, ki veljajo na področju carin, upravni ali sodni organi države članice, ki so opravili carinjenje ali, če je to primerno, organi Evropske unije,

za vsa vprašanja glede postopkovnih določb (priglasitve, roki itd.) upravni ali pravni organi države članice, ki je opravila carinjenje,

za vsa vprašanja glede izvajanja izvedbenih ukrepov, ki zadevajo prisilno izterjavo terjatev na ozemlju Republike San Marino, sodni organi Republike San Marino.

3.   Zaključek tranzitnega postopka in vrnitev dokazil

Tranzitni postopek se lahko zaključi, ko carinski organ odhoda blaga prejme ustrezno obvestilo o prispetju in obvestilo o rezultatih kontrole v rokih, določenih v carinski zakonodaji Unije.

Kadar se uporabi pomožni postopek za tranzit ali je bil izdan dokument T2L SM, se izvod št. 5 dokumenta T2 SM ali izvod dokumenta T2L SM, ki so ga ustrezno ožigosali organi Republike San Marino, vrne v roku treh mesecev, navedenem v četrtem pododstavku odstavka 1, carinskemu uradu, ki ga je izdal.

Kadar se zgornji obvestili, navedeni v prvem pododstavku, ne predložita ali kadar izvod št. 5 dokumenta T2 SM ali izvod dokumenta T2L SM ni v določenem roku vrnjen uradu odhoda, se v zgoraj navedeni register vpiše opomba in popravi začetni vpis v račune. V tem primeru so uvozne dajatve določene kot lastna sredstva Unije in knjižene na računih v skladu s členom 6(3)(a) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 ali, če je to primerno, na posebnih računih iz člena 6(3)(b) navedene uredbe.

Ta vpis se opravi ne glede na morebitne popravke, ki se izkažejo za potrebne po zaključku poizvedovalnega postopka, izvedenega v okviru tranzitnih postopkov Unije, ali kot rezultat dejavnosti, začetih v okviru medsebojne pomoči, določene s Sklepom št. 3/92 Odbora za sodelovanje med EGS in San Marinom.

4.   Uporaba posebnega postopka v okviru postopkov aktivnega oplemenitenja in postopki začasnega uvoza

Zgoraj navedeni postopek se smiselno uporablja za pridobljene proizvode ali blago v nespremenjenem stanju, ki je prodano znotraj ozemlja Republike San Marino v okviru postopka aktivnega oplemenitenja, ali za blago, za katero je v okviru postopkov začasnega uvoza nastal carinski dolg.