ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.152.slv

Uradni list

Evropske unije

L 152

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
18. junij 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 522/2010 z dne 17. junija 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 523/2010 z dne 17. junija 2010 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

3

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 524/2010 z dne 17. junija 2010 o nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

4

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 525/2010 z dne 17. junija 2010 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju perutninskega mesa

5

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 526/2010 z dne 17. junija 2010 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh junija 2010 v okviru tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso, ki se upravlja Uredba (ES) št. 620/2009

7

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 527/2010 z dne 17. junija 2010 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo na 2. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 446/2010

8

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 528/2010 z dne 17. junija 2010 o nedoločitvi najnižje prodajne cene za 2. posamični razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

9

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 529/2010 z dne 17. junija 2010 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

10

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/37/EU z dne 17. junija 2010 o spremembi Direktive 2008/60/ES o določitvi posebnih meril čistosti sladil ( 1 )

12

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/336/SZVP z dne 14. junija 2010 o delovanju EU v podporo sporazumu o trgovini z orožjem v okviru Evropske varnostne strategije

14

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 522/2010

z dne 17. junija 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

50,2

TR

52,7

ZZ

69,9

0707 00 05

MA

37,3

MK

36,4

TR

119,0

ZZ

64,2

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 50 10

AR

77,3

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

94,5

ZZ

92,9

0808 10 80

AR

102,3

BR

79,1

CA

117,1

CL

92,9

CN

52,4

NZ

122,2

US

140,3

UY

123,8

ZA

92,9

ZZ

102,6

0809 10 00

TR

247,3

US

396,9

ZZ

322,1

0809 20 95

SY

216,0

TR

334,4

US

576,0

ZZ

375,5

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 40 05

AU

340,4

EG

219,2

IL

236,3

US

571,1

ZZ

341,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 523/2010

z dne 17. junija 2010

o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je primerno, da se za razpisno obdobje, ki se zaključi 15. junija 2010, ne dodeli nobeno nadomestilo.

(3)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 15. junija 2010, se ne dodeli nobeno izvozno nadomestilo za proizvode in namembne kraje iz člena 1(a) in (b) ter člena 2 navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 524/2010

z dne 17. junija 2010

o nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je primerno, da se za razpisno obdobje, ki se zaključi 15. junija 2010, ne dodeli nobeno nadomestilo.

(3)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 15. junija 2010, se za proizvod iz člena 1(c) in namembne kraje iz člena 2 navedene uredbe ne dodeli nobeno nadomestilo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/5


UREDBAKOMISIJE (EU) št. 525/2010

z dne 17. junija 2010

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju perutninskega mesa

EVROPSA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu perutninskega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo identifikacijsko oznako iz člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve označevanja iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 18. junija 2010

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03:

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 526/2010

z dne 17. junija 2010

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh junija 2010 v okviru tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso, ki se upravlja Uredba (ES) št. 620/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 620/2009 z dne 13. julija 2009 o upravljanju uvozne tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso (3) določa podrobna pravila za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj.

(2)

Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 določa, da je treba v primerih, kadar količine, zajete v zahtevkih za izdajo dovoljenja, presegajo količine, ki so na voljo za obdobje kvote, določiti koeficient dodelitve za količine, zajete v posameznem zahtevku za izdajo dovoljenja. Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 620/2009 med 1. in 7. junijem 2010, presegajo količine, ki so na voljo. Zato je treba določiti koeficient dodelitve in v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote z zaporedno številko 09.4449, vloženi med 1. in 7. junijem 2010, v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 620/2009, se pomnožijo s koeficientom dodelitve 0,433989 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 182, 15.7.2009, str. 25.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 527/2010

z dne 17. junija 2010

o določitvi najnižje prodajne cene za maslo na 2. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 446/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 446/2010 (2) se začenja postopek javnega razpisa za prodajo masla v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, mora Komisija v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 določiti najnižjo prodajno ceno ali sprejeti odločitev, da se najnižja prodajna cena ne določi.

(3)

Glede na ponudbe, prispele na 2. posamični razpis, je treba določiti najnižjo prodajno ceno.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na 2. posamičnem razpisu za prodajo masla v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 446/2010, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel dne 15. junija 2010, je najnižja prodajna cena masla 355,10 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 126, 22.5.2010, str. 17.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 528/2010

z dne 17. junija 2010

o nedoločitvi najnižje prodajne cene za 2. posamični razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (2) se začenja postopek javnega razpisa za prodajo posnetega mleka v prahu v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, mora Komisija določiti najnižjo odkupno ceno ali sprejeti odločitev, da se v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 najnižja odkupna cena ne določi.

(3)

Glede na ponudbe, prejete na 2. posamičnem razpisu, najnižje prodajne cene ni treba določiti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na 2. posamičnem razpisu za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (EU) št. 447/2010, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel dne 15. junija 2010, se najnižja prodajna cena za posneto mleko v prahu ne določi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.


18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 529/2010

z dne 17. junija 2010

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 8.

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. junija 2010 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

132,9

0

BR

131,7

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

124,9

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

203,1

29

BR

224,3

23

AR

300,5

0

CL

0207 14 50

Piščančja prsa, zamrznjena

171,0

12

BR

0207 14 60

Noge piščancev, zamrznjene

114,6

9

BR

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

257,0

12

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Rumenjaki

323,9

0

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

373,5

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

287,5

0

BR

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

566,9

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


DIREKTIVE

18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/37/EU

z dne 17. junija 2010

o spremembi Direktive 2008/60/ES o določitvi posebnih meril čistosti sladil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 30(5) Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2008/60/ES (2) o določitvi posebnih meril čistosti sladil določa merila čistosti sladil za uporabo v živilih, navedena v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (3).

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je ocenila informacije o varnosti neotama kot sladila in ojačevalca arome ter 27. septembra 2007 izrazila svoje mnenje (4). Na podlagi predlaganih uporab se zdi primerno, da se dovoli uporaba tega aditiva za živila. Zato je treba sprejeti specifikacije za ta aditiv za živila, ki ima številko E 961.

(3)

Treba je upoštevati specifikacije in analizne metode za aditive, kakor so določeni v Codexu Alimentariusu, ki ga je pripravil Skupni strokovni odbor za aditive za živila (JECFA). Zlasti je treba spremeniti posebna merila čistosti, da izražajo meje za posamezne zadevne težke kovine, kadar je to primerno.

(4)

Direktivo 2008/60/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2008/60/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2011. Besedilo teh predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 158, 18.6.2008, str. 17.

(3)  UL L 237, 10.9.1994, str. 3.

(4)  Mnenje Znanstvenega odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih v stiku z živili na zahtevo Evropske komisije o neotamu kot sladilu in ojačevalcu arome. The EFSA Journal (2007) 581, str. 1–43.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 2008/60/ES se za vnosom E 959 vnese naslednji vnos E 961:

E 961   NEOTAM

Sopomenke

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanin 1-metil ester,

N(3,3-dimetilbutil)-L-aspartil-L-fenilalanin metil ester.

Opredelitev

Neotam se pridobiva z reakcijo pod tlakom vodika iz aspartama s 3,3-dimetilbutiraldehidom v metanolu v prisotnosti paladija/ogljikovega katalizatorja. Izolira se in očisti s filtracijo, kjer se lahko uporabi diatomejska zemlja. Po odstranitvi z destilacijo se neotam spere z vodo, izolira s centrifugiranjem in na koncu osuši z vakuumom.

Št. CAS:

165450-17-9

Kemično ime

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanin 1-metil ester

Kemijska formula

C20H30N2O5

Molska masa

378,47

Opis

bel do sivobel prah

Vsebnost

najmanj 97,0 %, računano na suho snov

Identifikacija

Topnost

4,75 % (w/w) pri 60 °C v vodi, topen v etanolu in etil acetatu

Čistost

Vsebnost vode

največ 5 % (Karl Fischer, velikost vzorca 25 ± 5mg)

pH

5,0–7,0 (0,5 % vodne raztopine)

Območje taljenja

81 °C do 84 °C

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanin

največ 1,5 %

Svinec

največ 1 mg/kg“


SKLEPI

18.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/14


SKLEP SVETA 2010/336/SZVP

z dne 14. junija 2010

o delovanju EU v podporo sporazumu o trgovini z orožjem v okviru Evropske varnostne strategije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 26(2) in člena 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Evropsko varnostno strategijo, ki je pozvala k vzpostavitvi mednarodnega reda na podlagi učinkovitega multilateralizma. Evropska varnostna strategija priznava Ustanovno listino Združenih narodov (ZN) kot temeljni okvir mednarodnih odnosov. Prednostna naloga Evropske unije je okrepiti ZN, ter jih usposobiti za izpolnjevanje njihovih nalog in učinkovito delovanje.

(2)

Generalna skupščina Združenih narodov je 6. decembra 2006 sprejela Resolucijo 61/89 z naslovom „Za sporazum o trgovini z orožjem: določitev skupnih mednarodnih standardov za uvoz, izvoz in prenos konvencionalnega orožja“.

(3)

Svet je v sklepih z dne 11. decembra 2006 pozdravil dejstvo, da se je proces oblikovanja pravno zavezujočega mednarodnega sporazuma o trgovini z orožjem (v nadaljnjem besedilu: ATT) uradno začel in z zadovoljstvom ugotovil, da je velika večina držav članic ZN podprla Resolucijo Generalne skupščine ZN 61/89, vključno z vsemi državami članicami Unije. Svet je znova poudaril, da bodo Unija in njene države članice v tem procesu igrale dejavno vlogo in v zvezi s tem opozoril na pomen sodelovanja z drugimi državami in regionalnimi organizacijami.

(4)

Generalni sekretar ZN je ustanovil skupino vladnih strokovnjakov, sestavljeno iz 28 članov, ki naj bi nadaljevala preučevanje možnosti za ATT. Skupina vladnih strokovnjakov se je tekom leta 2008 sestajala ter sklenila, da je potrebna nadaljnja preučitev in da bi morali biti postopno vloženi nadaljnji napori v okviru ZN na odprt in pregleden način. Tiste države, ki lahko nudijo pomoč državam v stiski, je skupina vladnih strokovnjakov spodbudila, da na zahtevo to tudi storijo.

(5)

Svet je v svojih sklepih z dne 10. decembra 2007 pozdravil ustanovitev skupine vladnih strokovnjakov ZN ter izrazil trdno prepričanje, da bi celovit, pravno zavezujoč dokument, ki bi bil skladen z obstoječo odgovornostjo držav glede na zadevno mednarodno pravo in bi določal skupne mednarodne standarde za uvoz, izvoz in prenos konvencionalnega orožja, znatno prispeval k preprečevanju neželenega in neodgovornega širjenja konvencionalnega orožja.

(6)

Inštitut Združenih narodov za raziskave na področju razoroževanja (UNIDIR) je ta proces podprl z izvedbo študije v dveh delih, in sicer dveh poglobljenih analiz stališč držav članic ZN glede izvedljivosti, obsega uporabe in osnutka parametrov ATT. Analizi, izvedeni decembra 2007 in januarja 2008, sta bili koristno gradivo za skupino vladnih strokovnjakov.

(7)

Generalna skupščina ZN je 24. decembra 2008 sprejela Resolucijo 63/240 z naslovom „Za sporazum o trgovini z orožjem: določitev skupnih mednarodnih standardov za uvoz, izvoz in prenos konvencionalnega orožja“, s katero je bila ustanovljena odprta delovna skupina, da bi nadalje preučila tiste elemente poročila skupine vladnih strokovnjakov, o katerih bi se za njihovo vključitev v končno, pravno zavezujočo pogodbo o uvozu, izvozu in prenosu konvencionalnega orožja lahko doseglo soglasje. Odprta delovna skupina se je v letu 2009 sestala dvakrat ter Generalni skupščini ZN predložila poročilo, v katerem je ugotovila, da bi bilo za reševanje problema neregulirane trgovine s konvencionalnim orožjem in njegove preusmeritve na črni trg potrebno mednarodno ukrepanje.

(8)

Na podlagi navedenih sklepov Sveta se je Unija odločila, da bo podprla proces ATT ter začela razpravo, ki bo vključevala države, ki nimajo predstavnikov v skupini vladnih strokovnjakov, in druge akterje, kot sta civilna družba in industrija, da bi s tem pripomogli k boljšemu razumevanju te problematike in prispevali k delu odprte delovne skupine. V ta namen je Svet 19. januarja 2009 sprejel Sklep Sveta 2009/42/SZVP (1) o podpori dejavnostim EU za spodbujanje procesa, ki vodi do oblikovanja pogodbe o trgovini z orožjem, med tretjimi državami v okviru evropske varnostne strategije.

(9)

V okviru izvajanja Sklepa 2009/42/SZVP je UNIDIR, ki je v Sklepu določen kot izvajalec, med februarjem 2009 in februarjem 2010 organiziral šest regionalnih seminarjev, spremljajoči dogodek ter otvoritveno in zaključno prireditev. Te dejavnosti so zadevnim zainteresiranim stranem, vključno s predstavniki civilne družbe, industrije in držav, ki niso sodelovale v skupini vladnih strokovnjakov, omogočile sodelovanje v odprti neformalni razpravi o ATT. Izvajanje Sklepa 2009/42/CFSP je prav tako omogočilo vključitev nacionalnih in regionalnih pristopov v mednarodni postopek, ki je v teku, ter omogočilo opredelitev področja uporabe in posledic sporazuma o trgovini s konvencionalnim orožjem.

(10)

Generalna skupščina ZN je 2. decembra 2009 sprejela Resolucijo 64/48 z naslovom „Sporazum o trgovini z orožjem“, v kateri je sklenila, da bo sklicala konferenco ZN o ATT leta 2012, da bi se oblikoval pravno zavezujoč instrument o najvišjih možnih skupnih mednarodnih standardih za prenos konvencionalnega orožja. V Resoluciji je prav tako določeno, da se preostale seje odprte delovne skupine štejejo za seje pripravljalnega odbora za navedeno konferenco ZN.

(11)

Ob upoštevanju dejavnosti Sklepa 2009/42/CFSP, ki preneha veljati maja 2010, in dejstva, da so za uspešno konferenco ZN o ATT leta 2012 potrebne priprave, ter priporočila iz Resolucije 64/48 o tem, da se zagotovi čim širša in učinkovita udeležba na tej konferenci, bi morala Unija podpreti priprave za konferenco ZN, da bo ta konferenca čim bolj vključujoča in da bodo na njej sprejeta konkretna priporočila o elementih prihodnjega ATT. Unija bi morala proces oblikovanja ATT podpreti z ukrepi v podporo nacionalnim sistemom izvoza in uvoza v tretjih državah, ki bi morali biti skladni s prihodnjim ATT –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za podporo sporazuma o trgovini z orožjem (v nadaljnjem besedilu: ATT) Unija izvaja dejavnosti z naslednjimi cilji:

prispevati k pripravam na konferenco ZN o ATT ter tako zagotoviti, da bo ta konferenca čim bolj vključujoča in da bodo na njej sprejeta konkretna priporočila o elementih prihodnjega ATT,

podpirati države članice ZN pri razvoju in izpopolnjevanju nacionalnega in regionalnega strokovnega znanja za izvajanje učinkovitega nadzora prenosa orožja, da bi zagotovili, da bo prihodnji ATT po začetku veljavnosti kar se da učinkovit.

2.   Unija bo za uresničitev ciljev iz odstavka 1 izvedla naslednji projekt:

organizacija sedmih regionalnih seminarjev, uvodno in zaključno prireditev, največ tri spremljajoče dogodke ter predstavitev rezultatov.

Navedeni projekt je podrobno opisan v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: VP).

2.   Projekt iz člena 1(2) izvaja Inštitut ZN za raziskave na področju razoroževanja (UNIDIR).

3.   UNIDIR svojo nalogo opravlja v okviru odgovornosti VP. V ta namen se VP po potrebi dogovarja z UNIDIR.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projekta iz člena 1(2) je 1 520 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Evropska Komisija nadzira pravilno upravljanje odhodkov iz odstavka 1. V ta namen z UNIDIR sklene sporazum o financiranju. V tem sporazumu je določeno, da mora UNIDIR zagotoviti razpoznavnost prispevka EU primerno za njegovo višino.

4.   Komisija si prizadeva skleniti sporazum o financiranju iz odstavka 3 čim prej po začetku veljavnosti tega sklepa. Komisija obvesti Svet o kakršnih koli težavah v tem procesu ter o datumu sklenitve sporazuma o financiranju.

Člen 4

VP poroča Svetu o izvajanju tega sklepa na podlagi rednih poročil po vsakem regionalnem seminarju, uvodnem in zaključnem seminarju ter spremljajočih dogodkih. Poročila bo pripravil UNIDIR, predstavljala pa bodo osnovo za ocenjevanje, ki ga opravi Svet. Komisija zagotovi podatke o finančnih vidikih izvajanja projekta iz člena 1(2).

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Veljati preneha 24 mesecev po datumu sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3). Sklep preneha veljati šest mesecev po datumu začetka njegove veljavnosti, če navedeni sporazum o financiranju do takrat ni sklenjen.

V Luxembourgu, 14. junija 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 17, 22.1.2009, str. 39.


PRILOGA

1.   Cilj

Splošni cilj tega sklepa je prispevati k pripravam na konferenco ZN o ATT, da bo čim bolj vključujoča in da bodo na njej sprejeta konkretna priporočila o elementih prihodnjega ATT, hkrati pa tudi podpreti države članice ZN pri razvoju in izpopolnjevanju nacionalnega in regionalnega strokovnega znanja za izvajanje učinkovitega nadzora izvoza in prenosa orožja.

2.   Opis projekta

2.1   Cilj projekta

Namen projekta je uresničitev naslednjih specifičnih ciljev:

(a)

prispevati k pripravam na konferenco ZN o procesu ATT, vključno:

(i)

s povečanjem ozaveščenosti in znanja o procesu ATT ter razumevanja tega procesa v državah članicah ZN, civilni družbi in med predstavniki industrije;

(ii)

s spodbujanjem vključujoče, aktivne in učinkovite udeležbe čim več držav članic ZN v pripravljalnem odboru, ki naj bi se sestajal v obdobju 2010–2011;

(iii)

z opredelitvijo in oblikovanjem konkretnih predlogov o vsebini ATT, vključno s čim bolj celovitim področjem uporabe, parametri in posledicami;

(iv)

s spodbujanjem tretjih držav k najvišjim možnim standardom za ATT, tudi na podlagi regionalnih izkušenj in instrumentov;

(v)

s podporo pripravam na konferenco leta 2012, in sicer z okrepitvijo pogajalskih zmogljivosti udeležencev;

(b)

podpreti tretje države pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev, izboljšanje in izvajanje sistemov, kot je to ustrezno, za nadzor sistemov izvoza in prenosa, med drugim:

(i)

s pomočjo pri vzpostavitvi in uveljavljanju sistemov izdajanja dovoljenj;

(ii)

s pomočjo pri izboljšanju skladnosti in izvrševanju nacionalnega nadzora pri izvajanju prihodnjega ATT, vključno z mejnim nadzorom, ter pri spremljanju izvoza in prenosa orožja;

(iii)

s pomočjo pri pripravi nacionalnih in regionalnih poročil o izvozu in uvozu orožja z namenom zagotavljanja večje preglednosti in odgovornosti pri trgovini z orožjem;

(iv)

s spodbujanjem še večje preglednosti in odgovornosti pri trgovini z orožjem, in sicer s sodelovanjem v registru ZN za konvencionalno orožje (UN ROCA);

(v)

s pomočjo pri nacionalnih prizadevanjih za označevanje in sledenje osebnega in lahkega orožja (SALW).

2.2   Rezultati projekta

Rezultati izvajanja projekta bodo naslednji:

(a)

večja ozaveščenost in znanje o procesu ATT ter razumevanje tega procesa s strani držav članic ZN;

(b)

širša in dejavnejša udeležba držav članic ZN v pripravljalnem odboru, ki se bo sestajal v obdobju 2010–2011, vključno z oblikovanjem konkretnih predlogov o vsebini ATT, ki bi morali odražati čim bolj celovito področje uporabe in najvišje možne standarde;

(c)

večja ozaveščenost tretjih držav glede strukture in delovanja sistemov za nadzor izvoza konvencionalnega orožja, tudi s pomočjo z namenom doseganja doslednejšega spoštovanja in izvrševanja nacionalnega nadzora pri izvajanju prihodnjega ATT, vključno z mejnim nadzorom, ter pri spremljanju izvoza in prenosa orožja;

(d)

boljše evidentiranje in računovodsko knjiženje orožja, vključno z označevanjem in sledenjem ter predložitvijo nacionalnih podatkov UN ROCA, in izboljšanimi nacionalnimi zmogljivostmi za nadzor izvoza med državami udeleženkami.

2.3   Opis dejavnosti

V okviru projekta bo organiziranih sedem regionalnih seminarjev, uvodna in zaključna prireditev, največ trije spremljajoči dogodki ter predstavitev rezultatov.

Tridnevni regionalni seminarji bodo organizirani na lokacijah, ki jih je treba v ciljnih regijah še določiti.

2.3.1   Struktura regionalnih seminarjev

Seminarji bodo vključevali naslednje predstavitve in razprave:

 

Prvi del (PRVI DAN in DRUGI DAN (dopoldne)):

(a)

splošni pregled ATT, ozadje, morebitno področje uporabe in parametri itd.;

(b)

nacionalna in regionalna stališča glede ATT, vključno s predstavitvijo stališča Unije o ATT;

(c)

drugi vidiki ATT, vključno z ukrepi za preglednost in pomoč;

(d)

oblikovanje priporočil za delo na sejah pripravljalnega odbora.

 

Drugi del (DRUGI DAN (popoldne) in TRETJI DAN):

(a)

predstavitev nacionalnih in regionalnih sistemov za nadzor trgovine s konvencionalnim orožjem, vključno s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (1);

(b)

vidiki vzpostavitve in uveljavljanja sistemov izdajanja dovoljenj, vključno s pravnimi in upravnimi vidiki;

(c)

vidiki skladnosti in izvrševanja nacionalnega nadzora pri izvajanju prihodnjega ATT, vključno z mejnim nadzorom, ter pri spremljanju izvoza in prenosa orožja;

(d)

vidiki evidentiranja in računovodskega knjiženja orožja, vključno z nacionalnimi in regionalnimi poročili o izvozu in prenosu orožja;

(e)

vloga in delovanje UN ROCA, vključno s pomočjo pri predložitvi nacionalnih poročil registru;

(f)

mednarodni in nacionalni instrumenti za označevanje in sledenje SALW ter pomoč pri njihovem izvajanju.

Tridnevni seminarji bodo vključevali sestanke delovnih skupin o specifičnih vidikih ATT.

2.3.2   Udeleženci seminarjev

Udeleženci regionalnih seminarjev so:

(a)

diplomatsko in vojaško/obrambno osebje držav v regijah, zlasti organi, pristojni za nacionalne politike v zvezi z ATT, ter nacionalni delegati, ki bodo sodelovali v pripravljalnem odboru ATT;

(b)

tehnično osebje in osebje organov pregona iz držav v regijah, zlasti uslužbenci organov za nadzor izvoza, carine in organov pregona (dva udeleženca iz vsake države);

(c)

predstavniki mednarodnih in regionalnih organizacij, regionalnih nevladnih organizacij (NVO), skupin strokovnjakov ter lokalne/regionalne industrije;

(d)

predstavniki UNIDIR in Urada ZN za razorožitev (UNODA, oddelek za konvencionalno orožje in regionalni oddelek, po potrebi vključno z regionalnimi centri);

(e)

nacionalni in mednarodni tehnični strokovnjaki s področja nadzora izvoza konvencionalnega orožja, vključno s strokovnjaki in predstavniki industrije iz Unije.

Na vsakem od seminarjev bo predvidoma sodelovalo od 45 do 80 udeležencev, odvisno od velikosti regij. V prvem delu vsakega seminarja bo sodeloval po en diplomat ali član vojaškega osebja vsake od povabljenih držav, drugega dela seminarjev pa se bodo udeležili po en uslužbenec, ki je tehnični strokovnjak in en uslužbenec organov pregona iz vsake povabljene države. Države, ki bodo povabljene na vsakega od seminarjev, in udeležence na predlog UNIDIR izbere VP, ki se o tem posvetuje s pristojnimi organi Sveta.

Na seminarjih bi bilo treba zagotoviti udeležbo strokovnjakov Unije z ustreznim tehničnim in političnim strokovnim znanjem.

2.3.3   Prispevek: raziskave

Za utemeljen, bistven in pravočasen prispevek k procesu ZN so zelo pomembne raziskave. UNIDIR bo pri kompetentnih raziskovalnih inštitutih in posameznih strokovnjakih naročil izdelavo največ 12 delovnih dokumentov s področja raziskav, s poudarkom na ključnih vidikih projekta in regionalnih seminarjev. UNIDIR bo predlagal VP kratek seznam možnih raziskovalnih inštitutov ali posameznih strokovnjakov, ki so dobro seznanjeni s specifičnimi vprašanji v zvezi z ATT. VP bo nato na podlagi tega seznama in po posvetovanju s pristojnimi organi Sveta izbral najprimernejše.

2.3.4   Razporeditev seminarjev po regijah

Regionalni seminarji bodo potekali v naslednjih skupinah:

(a)

en seminar za ameriško celino in Karibe;

(b)

en seminar za Bližnji vzhod;

(c)

en seminar za severno, vzhodno in srednjo Afriko;

(d)

en seminar za vzhodno in južno Afriko;

(e)

en seminar za vzhodno Azijo in Pacifik;

(f)

en seminar za južno in srednjo Azijo;

(g)

en seminar za širšo evropsko regijo.

Predlagane okvirne lokacije za seminarje so:

(a)

Buenos Aires ali Rio de Janeiro za ameriško celino in Karibe;

(b)

Kairo ali Bejrut za Bližnji vzhod;

(c)

Rabat ali Akra za severno, vzhodno in srednjo Afriko;

(d)

Nairobi ali Johannesburg za vzhodno in južno Afriko;

(e)

Džakarta ali Peking za vzhodno Azijo in Pacifik;

(f)

New Delhi ali Astana za južno in srednjo Azijo;

(g)

Moskva ali Beograd za širšo evropsko regijo.

Dokončne lokacije bodo določene tako, da bodo zagotovljeni najboljši možni izkoristek sredstev in čim manjše emisije ogljika, upoštevana pa bo tudi razpoložljiva pomoč na lokalni ravni. UNIDIR bo VP predložil utemeljena priporočila glede lokacij, ki jih bo ob posvetovanju s pristojnimi organi Sveta VP preučil in odobril.

2.3.5   Uvodna in zaključna prireditev

Uvodna prireditev bo trajala en dan, da se mednarodni skupnosti predstavijo cilji projekta in da se omogočijo prispevki civilne družbe, raziskovalcev in NVO, s čimer bi projektu zagotovili podporo. Na enodnevni zaključni prireditvi bodo predstavljeni rezultati projekta. Dokončne lokacije za prireditvi bodo določene v skladu s predvidenim postopkom za izbor lokacij regionalnih seminarjev. Uvodna prireditev bo morda organizirana julija 2010 ob robu seje pripravljalnega odbora, odvisno od datuma sprejetja tega sklepa.

2.3.6   Spremljajoči dogodki

Prvi spremljajoč dogodek bo organiziran oktobra 2010 ob robu seje Prvega odbora (65. zasedanje Generalne skupščine ZN) z namenom povečati ozaveščenost interesnih skupin v New Yorku o projektu ter razpravljati o nekaterih konkretnih, bistvenih elementih procesa ATT.

Drugi spremljajoč dogodek bo potekal leta 2011 v New Yorku ob četrti seji pripravljalnega odbora ATT, da se interesnim skupinam v New Yorku predstavijo dotedanji rezultati projekta.

Tretji dogodek bo potekal oktobra 2011 ob robu seje Prvega odbora (66. zasedanje Generalne skupščine ZN), da se interesnim skupinam v New Yorku predstavijo dotedanji rezultati projekta.

2.4   Rezultati – Predstavitev

POROČILA – OBJAVA

Na vsakem seminarju in ob vsakem dogodku bo pripravljeno kratko zbirno poročilo o razpravah, priporočilih in zamislih v zvezi z ATT ter tehničnih vidikih, o katerih se je razpravljalo. Poročila s seminarjev, pripravljena v angleškem jeziku, bodo objavljena na spletu, na voljo pa bodo tudi na elektronskih pomnilnikih podatkov.

Osnutek končnega poročila, v katerem bodo analizirana zbirna poročila s sedmih regionalnih srečanj in drugih s projektom povezanih dogodkov, bo pripravljen in predstavljen na zaključnem seminarju, kjer bo mogoče o njem tudi razpravljati. Končno poročilo bo objavljeno na spletu ter na elektronskih pomnilnikih podatkov. Publikacija, v kateri bo povzeto končno poročilo, bo na voljo na spletu in v tiskani obliki.

3.   Trajanje

Projekt se bo predvidoma izvajal 24 mesecev po sklenitvi sporazuma o financiranju iz člena 3(3).

4.   Upravičenci

Upravičenci tega projekta bodo države članice ZN, zlasti državni organi, pristojni za oblikovanje nacionalnih politik v zvezi z ATT, organi za nadzor izvoza, carinski organi ter uslužbenci organov pregona, ki morajo poglobiti svoje strokovno znanje, da bodo lahko v okviru prihodnjega ATT poskrbeli za odgovorno trgovanje z orožjem in preprečili neodgovorno širjenje konvencionalnega orožja. Specifični državni upravičenci bodo izbrani na podlagi kratkega seznama upravičencev, ki ga predlaga UNIDIR, potrdi pa VP po posvetovanju s pristojnimi organi Sveta.

5.   Izvajalec

Tehnično izvajanje tega sklepa bo poverjeno UNIDIR, ki bo svojo nalogo izvajal v okviru odgovornosti VP. UNIDIR bo sodeloval z UNODA in člani predsedstva pripravljalnega odbora za konferenco ZN o ATT.

UNIDIR po potrebi sodeluje z institucijami, kot so regionalne organizacije, skupine strokovnjakov, NVO in industrija. UNIDIR bo zagotovil razpoznavnost prispevka Unije primerno njegovemu obsegu.


(1)  UL L 335, 13.12.2008, str. 99.