ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.129.slv

Uradni list

Evropske unije

L 129

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
28. maj 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 458/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 glede ukinitve financiranja nekaterih ukrepov Skupnosti ter spremembe omejitve njihovega financiranja

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 459/2010 z dne 27. maja 2010 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za nekatere pesticide v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 460/2010 z dne 27. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za paradižnike, marelice, limone, slive, breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami, hruške in namizno grozdje

50

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 461/2010 z dne 27. maja 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil ( 1 )

52

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 462/2010 z dne 27. maja 2010 o odprtju javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo za kvotno leto 2010

58

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 463/2010 z dne 27. maja 2010 o odprtju javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav na Portugalsko za kvotno leto 2010

60

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 464/2010 z dne 27. maja 2010 o odprtju javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu sirka iz tretjih držav v Španijo za kvotno leto 2010

62

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 465/2010 z dne 27. maja 2010 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

64

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 466/2010 z dne 27. maja 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

66

 

 

SKLEPI

 

 

2010/302/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 10. maja 2010 o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev

68

 

 

2010/303/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 25. maja 2010 o imenovanju danskega člana Odbora regij

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

SKLEPI

28.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/1


SKLEP št. 458/2010/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. maja 2010

o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 glede ukinitve financiranja nekaterih ukrepov Skupnosti ter spremembe omejitve njihovega financiranja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politika Unije o skupnem evropskem azilnem sistemu (CEAS) naj bi ob upoštevanju določb haaškega programa vzpostavila skupno azilno območje z učinkovitim usklajenim postopkom v skladu z vrednotami in humanitarno tradicijo Evropske unije.

(2)

V zadnjih letih je bil zahvaljujoč uvedbi skupnih minimalnih standardov dosežen precejšen napredek pri vzpostavitvi CEAS. Vendar med državami članicami obstajajo velike razlike pri zagotavljanju mednarodne zaščite in pri oblikah te zaščite.

(3)

Komisija je v načrtu politike azila, ki ga je sprejela junija 2008, napovedala, da si bo prizadevala za razvoj CEAS in v ta namen predlagala revizijo obstoječih zakonodajnih instrumentov, da se zagotovi večja usklajenost veljavnih standardov, in okrepila podporo praktičnemu sodelovanju med državami članicami, zlasti s predložitvijo zakonodajnega predloga za ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: podporni urad), da bi se okrepila koordinacija operativnega sodelovanja med državami članicami, namenjenega učinkovitemu izvajanju skupnih pravil.

(4)

Evropski svet je v Evropskem paktu o priseljevanju in azilu, sprejetem septembra 2008, znova slovesno poudaril, da ima vsak preganjani tujec pravico do pomoči in zaščite na ozemlju Evropske unije v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, in drugimi ustreznimi pogodbami. Prav tako je bilo izrecno dogovorjeno, da se evropski podporni urad ustanovi leta 2009.

(5)

Namen sodelovanja v praksi na področju azila je povečati zbliževanje in zagotoviti stalno kakovost postopkov odločanja držav članic na tem področju znotraj evropskega zakonodajnega okvira. V zadnjih letih so se že začeli izvajati številni ukrepi sodelovanja v praksi, zlasti sprejetje skupnega pristopa k informacijam o državah izvora in glede vzpostavitve skupnega evropskega programa usposabljanja na področju azila. Za krepitev in razvoj teh ukrepov sodelovanja bi bilo treba ustanoviti podporni urad.

(6)

Zaradi poenostavitve ukrepov podpore sodelovanju v praksi na področju azila in ker bi moral podporni urad opravljati številne naloge, ki se zdaj financirajo iz naslova Evropskega sklada za begunce, je treba odgovornost za nekatere ukrepe Unije iz člena 4 Odločbe št. 573/2007/ES (2) iz Evropskega sklada za begunce prenesti na podporni urad, da se zagotovi čim učinkovitejše sodelovanje v praksi na področju azila.

(7)

Za zagotovitev upoštevanja zmanjšanja števila ukrepov Skupnosti bi bilo treba omejitev njihovega financiranja iz 10 % razpoložljivih sredstev Sklada, predvidenih v Odločbi št. 573/2007/ES, zmanjšati na 4 %.

(8)

Znesek finančnih sredstev za izvajanje Odločbe št. 573/2007/ES bi bilo treba zmanjšati, da bi se tako sprostila sredstva za financiranje podpornega urada.

(9)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Velike Britanije in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Velika Britanija in Irska sporočili, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(10)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba št. 573/2007/ES se spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se odstotek „10 %“ nadomesti z odstotkom „4 %“;

(b)

v odstavku 2 se črtata točki (a) in (f);

2.

člen 12(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Finančna sredstva za izvajanje te odločbe od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2013 znašajo 614 milijonov EUR.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice v skladu s Pogodbama.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 19. maja 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu), stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 25. februarja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 144, 6.6.2007, str. 1.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

28.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 459/2010

z dne 27. maja 2010

o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za nekatere pesticide v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 5(1) in člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za azoksistrobin, cipermetrin, indoksakarb, izoksaflutol, etefon fenitrotion, lambda-cihalotrin, metomil, profenofos, piraklostrobin, tiakloprid, triadimefon, triadimenol in trifloksistrobin so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za aminopiralid, boskalid, buprofezin, klorantraniliprol, ciprodinil, difenokonazol, flusilazol, fosetil, imidakloprid, mandipropamid, metazaklor, protiokonazol, spinetoram, spirotetramat, žveplo in tebukonazol so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Pri postopku v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) je bila za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov azoksistrobin, za uporabo na podzemni kolerabi v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za aminopiralid je bila vložena vloga za uporabo na pašnikih. Zaradi navedene vloge je treba spremeniti obstoječe MRL za goveje ledvice, ker govedo pri paši zaužije pesticid. Za boskalid je bila vložena vloga za uporabo na kumaricah za vlaganje in bučkah. Za ciprodinil je bila vložena vloga za uporabo na gomoljni zeleni. Za difenokonazol je bila vložena vloga za uporabo na komarčku, peteršilju, listih zelene in pravi krebuljici. Za indoksakarb je bila vložena vloga za uporabo na češnjah in sladkorni pesi. Za izoksaflutol je bila vložena vloga za spremembo opredelitve ostanka. Za fosetil je bila vložena vloga za uporabo na redkvi. Za lambda-cihalotrin je bila vložena vloga za uporabo na artičokah in ribezu. Za metazaklor je bila vložena vloga za uporabo na semenu oljne ogrščice, listnem ohrovtu, zelju, podzemni kolerabi, repi in žitih. Zaradi navedene vloge je treba spremeniti obstoječe MRL za jetra govedi, ovc in koz, ker se seme oljne ogrščice, listni ohrovt, zelje, podzemna koleraba, repa in žita uporabljajo za krmo za te živali in krma lahko vsebuje ostanke. Poleg tega je treba spremeniti opredelitev ostanka na proizvodih živalskega izvora. Za piraklostrobin je bila vložena vloga za uporabo na rdeči pesi, kumaricah za vlaganje in bučkah. Za spirotetramat je bila vložena vloga za uporabo na slivah in češnjah. Za tebukonazol je bila vložena vloga za uporabo na podzemni kolerabi in repi. Za tiakloprid je bila vložena vloga za uporabo na motovilcu, zeleni in komarčku. Za trifloksistrobin je bila vložena vloga za uporabo na pastinaku, peteršiljevem korenu, belem korenu, podzemni kolerabi in repi.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 so bile vložene vloge za spinetoram za uporabo na breskvah (vključno z nektarinami) in marelicah. Zaradi dovoljene uporabe spinetorama na breskvah, nektarinah in marelicah v Južni Afriki, Argentini, Čilu, Novi Zelandiji in Izraelu je prišlo do ostankov, višjih od MRL iz Priloge III k Uredbi (EC) št. 396/2005. Da bi preprečili trgovinske ovire pri uvozu breskev, nektarin in marelic, je potrebna višja MRL.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila utemeljena mnenja o predlaganih MRL (3). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v utemeljenih mnenjih ugotovila, da so izpolnjene vse zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih potrebujejo vlagatelji, sprejemljive glede varnosti potrošnikov po oceni izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih evropskih potrošniških skupin. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja ustreznih pridelkov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže. V nekaterih primerih je Agencija menila, da je potrebna višja MRL, kot jo je predlagala ocenjujoča država članica. V navedenih primerih je primerno dovoliti višjo MRL, ki jo je predlagala Agencija, če Agencija meni, da je ta MRL varna. V drugih primerih je Agencija menila, da zadošča nižja MRL od tiste, ki jo je predlagala ocenjujoča država članica. V navedenih primerih je primerno določiti nižjo MRL.

(8)

V skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 je Agencija ocenila varnost obstoječih MRL za etefon (4) in sklenila, da je za 12 vrst poljščin mogoče določiti višje MRL, da se upoštevajo obstoječe CXL.

(9)

MRL za fenitrotion za uporabo na žitih so prenehale veljati 1. junija 2009. Zaradi jasnosti je primerno za uporabo navedenega pesticida na žitih v Uredbi (ES) št. 396/2005 navesti najnižjo mejo analitske določitve (LOD).

(10)

Glede žvepla je Agencija v svojem sklepu priporočila (5), da se za ta pesticid zaradi njegove nizke toksičnosti prenehajo določati MRL. Glede na navedeni sklep je primerno črtati obstoječe MRL za navedeni pesticid in ga vključiti v Prilogo IV Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Iz utemeljenih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1) in člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(12)

Komisija za Codex Alimentarius (CAC) je 4. julija 2009 sprejela CXL za azoksistrobin, buprofezin, klorantraniliprol, cipermetrin, flusilazol, imidakloprid, lambda-cihalotrin, mandipropamid, metomil, profenofos, protiokonazol, spinetoram, spirotetramat, tebukonazol, triadimefon in triadimenol. Te CXL je treba vključiti v Uredbo (ES) št. 396/2005 kot MRL z izjemo tistih CXL, ki za skupino evropskih potrošnikov niso varne in za katere je Unija Komisiji CAC sporočila svoj pridržek.

(13)

Uredbo (ES) št. 396/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

MRL za etefon se uporabljajo od 8. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na http://www.efsa.europa.eu:

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za aminopiralid v govejih ledvicah. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 302, 1.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za azoksistrobin v podzemni kolerabi, EFSA Journal 2009; 7(9):1308.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za ciprodinil v gomoljni zeleni. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 325.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za difenokonazol v listnati zelenjavi. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 337.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za indoksakarb na češnjah in sladkorni pesi. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 324.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi opredelitve ostanka za izoksaflutol. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 323.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za fosetil-al na redkvi. EFSA Journal 2009; 7(9):1313.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za lambda-cihalotrin, Znanstveno poročilo EFSA (2009) 226 in 330.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za metazaklor na jetrih. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 320.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za piraklostrobin v bučkah, kumaricah za vlaganje in rdeči pesi. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 342.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o določitvi največjega dovoljenega odstopanja pri uvozu za spinetoram na breskvah in marelicah. EFSA Journal 2009; 7(9):1312.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za spirotetramat, Znanstveno poročilo EFSA (2009) 306.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za tebukonazol v mandarinah in pasijonkah. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 1368.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za tiakloprid. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 307.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za trifloksistrobin v različnih pridelkih. Znanstveno poročilo EFSA (2008) 314.

(4)  Ocena utemeljenega mnenja o obstoječih MRL za etefon. EFSA Journal 2009; 7(10):1347.

(5)  Sklep o strokovni oceni nevarnosti pesticidov glede aktivne snovi žveplo. Znanstveno poročilo EFSA (2008) 221.


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

1.

V Prilogi II se naslov „Izoksaflutol (vsota izoksaflutola, RPA 202248 in RPA 203328, izraženega kot izoksaflutol)“ spremeni tako, da se črta „in RPA 203328“; stolpci za azoksistrobin, cipermetrin, indoksakarb, etefon, fenitrotion, lambda-cihalotrin, metomil, profenofos, piraklostrobin, tiakloprid, triadimefon, triadimenol in trifloksistrobin se nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere MRL veljajo (1)

Azoksistrobin

Cipermetrin (cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov (vsota izomerov)) (F)

Etefon

Fenitrotion

Indoksakarb kot vsota izomerov S in R (F)

Lambda-cihalotrin (F) (R)

Metomil in tiodikarb (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil)

Profenofos (F)

Piraklostrobin (F)

Tiakloprid (F)

Triadimefon in triadimenol (vsota triadimefona in triadimenola) (F)

Trifloksistrobin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

15

2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

1

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandeljni

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Indijski orehi

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kostanj

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Lešniki

0,1 (2)

 

0,2

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Makadamija

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pekani

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Pinjole

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistacije

1

 

0,1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0120110

Orehi

0,1 (2)

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Drugo

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,05 (2)

1

 

 

 

0,1

 

0,05 (2)

0,3

0,3

 

0,5

0130010

Jabolka

 

 

0,6

0,01 (2)

0,5

 

0,02 (2)

 

 

 

0,2 (2)

 

0130020

Hruške

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130030

Kutine

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130040

Nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japonska nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Drugo

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,2

 

 

 

0,1 (2)

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

2

2

 

0,01 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0140010

Marelice

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140020

Češnje

 

 

3

 

0,5

0,3

0,1

 

0,3

0,3

 

1

0140030

Breskve

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140040

Slive

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,1

 

0,2

0140990

Drugo

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

2

0,5

 

0,01 (2)

2

0,2

 

 

 

0,02 (2)

2

5

0151010

Namizno grozdje

 

 

0,7

 

 

 

0,02 (2)

 

1

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

2

 

 

 

0,5

 

2

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

10

0,07

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0,02 (2)

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0153000

(c)

Rozgasto sadje

5

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,02 (2)

0153010

Robide

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0153030

Maline

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,05 (2)

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

0154010

Ameriške borovnice

5

 

20

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

2

0154020

Ameriške brusnice

0,5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

2

 

 

1

0154040

Kosmulje

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

1

0154050

Šipek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Murva

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bezgove jagode

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Drugo

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0161010

Dateljni

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161020

Fige

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161030

Namizne olive

 

0,05 (2)

5 (+)

0,01 (2)

 

1

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumkvat

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javanska sliva)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Drugo

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0162010

Kiwi

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162020

Liči

0,05 (2)

2

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162030

Pasijonka

4

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

4

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Persimon (Virginijski kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Drugo

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163020

Banane

2

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,2

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,05

0163030

Mango

0,7

0,7

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,2

0,05

0,02 (2)

0,1 (2)

0,5

0163040

Papaja

0,3

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,5

0,1 (2)

1

0163050

Granatno jabolko

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,05 (2)

0,05 (2)

2

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

3

0,02 (2)

0163090

Kruhovec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Graviola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Drugo

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

1

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kasava (manioka)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213020

Korenje

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,05

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0,02 (2)

0213040

Hren

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213050

Topinambur

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinak

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,04

0213070

Peteršilj- koren

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213080

Redkev

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Beli koren

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213110

Repa

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

10

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0220010

Česen

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220020

Čebula

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0.5

 

0220030

Šalotka

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220040

Spomladanska čebula

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

1

 

0220990

Drugo

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

3

0,5

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1

 

0231010

Paradižnik

 

 

1

 

0,5

0,1

 

10

0,2

0,5

 

0,5

0231020

Paprika

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,1

 

0,05 (2)

0,5

1

 

0,3

0231030

Jajčevec

 

 

0,05 (2)

 

0,5

0,5

 

0,05 (2)

0,2

0,5

 

0,02 (2)

0231040

Bamija, oslez

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0231990

Drugo

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

1

0,2

0,05 (2)

 

0,2

0,1

0,1

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,2

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

1

0,2

0,05 (2)

 

0,1

0,05

0,1

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,2

 

0233010

Melone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,3

0233020

Orjaška buča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,2

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,2

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0234000

(d)

Sladka koruza

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Kapusnice

5

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

0,3

 

0,02 (2)

 

0,1

0,1

 

 

0241010

Brokoli

 

1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241020

Cvetača

 

0,5

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Drugo

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

0,1

0,05

0,05

 

0,2

0,05

 

0,5

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

 

3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,2

 

0,3

0242990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

1

 

 

 

1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

1

 

0,02 (2)

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05

 

0,5

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Motovilec

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

10

5

 

0,02 (2)

0251020

Solata

 

 

 

 

2

0,5

0,2

 

2

2

 

10

0251030

Endivija (eskarijolka)

 

 

 

 

2

1

0,02 (2)

 

2

2

 

10

0251040

Kreša

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251050

Rana barbica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rukvica, rukola

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

3

 

0,02 (2)

0251070

Ogrščica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251990

Drugo

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

0,7

 

 

 

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0252010

Špinača

0,05 (2)

 

 

 

2

 

0,05

 

0,5

 

 

 

0252020

Portulak

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Blitva

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0252990

Drugo

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,05 (2)

0,7

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

(e)

Vitlof

0,2

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

(f)

Zelišča

 

2

 

 

2

1

 

 

2

5

 

10

0256010

Prava krebuljica

3

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rožmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Materina dušica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Pehtran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Drugo

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

3

0,7

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

 

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,5

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260030

Grah (s stroki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0,02 (2)

0260050

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0270010

Špargelj

0,05 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardij

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270030

Belušna zelena

5

0,05 (2)

 

 

2

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

1

0270040

Koromač

10

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

0,02 (2)

0270050

Artičoke

5

2

 

 

0,1

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,02 (2)

0270060

Por

10

0,5

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,5

0,1

0,1 (2)

0,2

0270070

Rabarbara

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270080

Bambusovi vršički

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmovi srčki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Drugo

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280000

(viii)

Gobe

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280010

Gojene

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,1

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0300010

Fižol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0401010

Laneno seme

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401020

Zemeljski oreški

0,2

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401030

Makovo seme

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401040

Sezamovo seme

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401050

Sončnično seme

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401060

Seme oljne ogrščice

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0401070

Soja

0,5

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,5

0,05 (2)

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401080

Gorčično seme

0,05 (2)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

 

0401090

Bombažno seme

0,7

0,2

2 (+)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

3

 

0,05 (2)

 

 

0401100

Bučno seme

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401110

Navadni rumenik

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Boreč

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Navadni riček

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Konoplja

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401150

Kloščevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Drugo

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

10

 

 

1

 

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plodovi oljne palme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokovec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Drugo

 

 

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

ŽITA

 

 

 

0,05  (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0500010

Ječmen

0,5

2

1

 

 

0,5

 

 

0,3

1

0,2

0,3

0500020

Ajda

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500030

Koruza

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500040

Proso

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500050

Oves

0,5

2

0,05 (2)

 

 

0,05

 

 

0,3

1

0,2

0,02 (2)

0500060

Riž

5

2

0,05 (2)

 

 

1

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500070

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,05

0,2

0,05

0500080

Sirek

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500090

Pšenica

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,1

0,2

0,05

0500990

Drugo

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

 

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,1 (2)

0,5

 

0,5

0,05 (2)

1

 

 

 

10

 

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Cvetovi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Cvetovi kamilice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Cvetovi jasmina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jagodni listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Listi rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Koren ginsenga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Rožičevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

30

30

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

10

10

0,1 (2)

10

0,1 (2)

10

30

0800000

8.

ZAČIMBE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Janež

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Črnika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semena zelene

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Semena kumine

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopra

 (3)