ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.105.slv

Uradni list

Evropske unije

L 105

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
27. april 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 356/2010 z dne 26. aprila 2010 o nekaterih posebnih omejitvenih ukrepih proti nekaterim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom zaradi razmer v Somaliji

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 357/2010 z dne 23. aprila 2010 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 358/2010 z dne 23. aprila 2010 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

12

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 359/2010 z dne 26. aprila 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

15

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP

17

 

*

Sklep Sveta 2010/232/SZVP z dne 26. aprila 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

22

 

 

2010/233/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. aprila 2010 o ustanovitvi strokovne skupine za skupni referenčni okvir na področju evropskega pogodbenega prava

109

 

 

2010/234/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. aprila 2010 o odobritvi delnega odstopanja Luksemburgu od Odločbe 2006/66/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vozni park – hrup vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti in Odločbe 2006/861/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom železniški vozni park – tovorni vagoni vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2546)

112

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

27.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/1


UREDBA SVETA (EU) št. 356/2010

z dne 26. aprila 2010

o nekaterih posebnih omejitvenih ukrepih proti nekaterim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom zaradi razmer v Somaliji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(1) in (2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26 aprila 2010 (1) o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP,

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: „Varnostni svet“) je 20. novembra 2008 skladno s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov sprejel Resolucijo 1844 (2008), s katero je potrdil splošni in popolni embargo na orožje proti Somaliji, ki je bil uveden z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 733 (1992), in uvedel dodatne omejitvene ukrepe.

(2)

Dodatni omejitveni ukrepi se nanašajo na omejitve glede sprejema in na finančne omejitvene ukrepe proti posameznikom in subjektom, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor Združenih narodov za sankcije ustanovljen na podlagi RVSZN 751 (1992) o Somaliji (v nadaljnjem besedilu: „Odbor za sankcije“). Resolucija poleg splošnega embarga na orožje uvaja tudi posebno prepoved neposredne in posredne dobave, prodaje ali prenosa orožja in vojaške opreme ter posebno prepoved zagotavljanja s tem povezane pomoči in storitev posameznikom in subjektom, ki jih je Odbor za sankcije uvrstil na seznam.

(3)

Omejitveni ukrepi se uvajajo zoper posameznike in subjekte, ki jih Združeni narodi (ZN) uvrstijo na seznam tistih, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Somaliji, vključno z dejanji, ki ogrožajo sporazum iz Džibutija z dne 18. avgusta 2008 ali politični proces, ali ki s silo ogrožajo prehodne zvezne institucije (TFI) Somalije ali misijo Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali zagotavljajo podporo takšnim dejanjem, s katerimi so kršili embargo na orožje in s tem povezane ukrepe, ali ki ovirajo dostavo humanitarne pomoči Somaliji, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Somaliji.

(4)

Svet Evropske unije je 16. februarja 2009 sprejel Skupno stališče 2009/138/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (2), ki med drugim določa finančne omejitvene ukrepe proti fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki jih ZN uvrstijo na seznam, ter prepoved neposrednega in posrednega zagotavljanja pomoči in storitev, povezanih z orožjem in vojaško opremo, tem osebam, subjektom ali organom.

(5)

Varnostni svet je 19. marca 2010 sprejel RVSZN 1916 (2010), v kateri je med drugim določeno, da je treba zmanjšati nekatere omejitve in obveznosti v okviru režima sankcij, da bi mednarodnim, regionalnim in pod-regionalnim organizacijam omogočili dostavo blaga in tehnične pomoči ter zagotovili pravočasno dostavo nujne humanitarne pomoči ZN.

(6)

Odbor za sankcije je 12. aprila 2010 sprejel seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi.

(7)

Na tej podlagi je Svet 26 aprila 2010 sprejel Sklep 2010/231/SZVP.

(8)

Ti ukrepi spadajo v okvir področja uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je zlasti zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah uporabljali enotno, za njihovo izvajanje v okviru Unije potreben akt Unije.

(9)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 147/2003 z dne 27. januarja 2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi z Somalijo (3) je bila uvedena splošna prepoved zagotavljanja tehničnih nasvetov, pomoči, usposabljanja, financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, subjektu ali organu v Somaliji. Sprejeti bi bilo treba novo uredbo Sveta, s katero bi izvajali ukrepe zoper fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki jih ZN uvrstijo na seznam.

(10)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Unije o temeljnih pravicah (4), predvsem pa spoštuje pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja, lastninske pravice in pravice do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(11)

Ta uredba v celoti upošteva tudi obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov ter pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta.

(12)

Poleg tega bi moral Svet, zaradi posebne nevarnosti, ki jo za mednarodni mir in varnost v regiji predstavljajo razmere v Somaliji in zagotovitve usklajenega postopka za spremembe in preglede priloge Sklepa Sveta 2010/231/SZVP, izvajati pristojnost za spreminjanje Priloge I k tej uredbi.

(13)

V okviru postopka za spremembo Priloge I k tej uredbi bi morali med drugim določene osebe, subjekte ali organe obvestiti o razlogih za njihovo vključitev na seznam, kakor ga je posredoval Odbor za sankcije, da bi jim dali možnost, da se izrečejo glede teh razlogov. Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, bi moral Svet ob upoštevanju teh pripomb pregledati svoj sklep in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(14)

Zaradi čim večje pravne varnosti znotraj Unije bi bilo treba objaviti imena in druge pomembne podatke v zvezi z identifikacijo fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, katerih sredstva in gospodarski viri so zamrznjeni v skladu s to uredbo.

(15)

Pri vsakršni obdelavi osebnih podatkov fizičnih oseb v skladu s to uredbo bi bilo treba upoštevati določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6).

(16)

Države članice bi morale določiti kazni v primeru kršitve določb te uredbe. Predvidene kazni bi morale biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, lastnimi menicami, garancijami, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov;

(b)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, transferja, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste sredstev, opredmetenih ali neopredmetenih, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, lahko pa se uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, med drugim, vendar ne zgolj, z njihovo prodajo, najemom ali hipoteko;

(e)

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta, ki je bil ustanovljen v skladu z RVSZN 751 (1992) v zvezi s Somalijo;

(f)

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(g)

„investicijske storitve“ pomeni:

(i)

sprejemanje in prenos naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti;

(ii)

izvrševanje naročil za stranke;

(iii)

trgovanje za svoj račun;

(iv)

upravljanje portfeljev;

(v)

investicijsko svetovanje;

(vi)

izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;

(vii)

uvajanje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa; ali

(viii)

upravljanje večstranskega sistema trgovanja,

če je dejavnost povezana s katerim koli finančnim instrumentom, navedenim v oddelku C Priloge I Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (7);

(h)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja, kjer se uporabljajo Pogodbe pod pogoji, določenimi v Pogodbah;

(i)

„obrazložitev“ pomeni javnosti dostopen del spisa in/ali po potrebi povzetek razlogov za uvrstitev na seznam, kot jo poda Odbor za sankcije.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, uvrščenim na seznam iz Priloge I, ki so v njihovi lasti, s katerimi ti razpolagajo ali jih nadzorujejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, uvrščenim na seznam iz Priloge I, se ne sme neposredno niti posredno dati na razpolago sredstev ali gospodarskih virov niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   V Prilogi I so navedene fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki jih določi Varnostni svet ali Odbor za sankcije v skladu z RVSZN 1844 (2008).

4.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno spodbujati posle iz odstavkov 1 in 2.

5.   Prepoved iz odstavka 2 ne implicira, da so zadevne fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so dali na voljo sredstva ali gospodarske vire, odgovorni za svoja dejanja, če niso vedeli, da z njimi kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 3

1.   Člen 2(2) se ne uporablja za pripise na blokiranih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih; ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je Odbor za sankcije ali Varnostni svet uvrstil fizično ali pravno osebo,

subjekt ali organ iz člena 2 na seznam pod pogojem, da takšne obresti, druge donose in plačila še vedno ureja člen 2(1).

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji, ki prejemajo sredstva, ki se nakazujejo na račun navedene fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja pripisov na blokirane račune, pod pogojem, da se vsi pripisi na tak račun tudi zamrznejo. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe v državah članicah, navedene na spletnih straneh v Prilogi II.

Člen 4

1.   Člen 2(1) in (2) se ne uporablja za dajanje na voljo sredstev ali gospodarskih virov, ki so potrebni za pravočasno dostavo nujne humanitarne pomoči v Somaliji s strani Organizacije združenih narodov, njenih specializiranih agencij ali programov, humanitarnih organizacij, ki imajo status opazovalke pri Generalni skupščini Združenih narodov in zagotavljajo humanitarno pomoč, ali njihovih izvajalskih partnerjev.

2.   Izjema iz odstavka 1 ne pomeni, da so fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so dali na voljo sredstva ali gospodarske vire, odgovorni za svoja dejanja, če niso vedeli, da ta izjema za takšna dejanja ne velja, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh v Prilogi II, pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb iz Priloge I in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za storitve javnih gospodarskih služb;

(ii)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev; ali

(iii)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ter

(b)

zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o tej odločitvi in o svoji nameri za izdajo dovoljenja, Odbor za sankcije pa v treh delovnih dneh od prejema uradnega obvestila ne nasprotuje odločitvi.

2.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni v Prilogi II, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, potem ko so ugotovili, da so potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da je zadevna država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o navedeni odločitvi in je Odbor za sankcije odločitev odobril.

3.   Zadevna državna članica obvesti ostale države članic in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 6

Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh v Prilogi II, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred datumom, ko je Odbor za sankcije ali Varnostni svet fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz člena 2 uvrstil na seznam, ali so predmet pravne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takim zasegom ali priznani kot veljavni v taki odločbi v okvirih veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zaseg ali odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I;

(d)

zaseg ali odločba ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice; ter

(e)

država članica je o zasegu ali odločbi uradno obvestila Odbor za sankcije.

Člen 7

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, ki je izvršena v dobri veri, da je to dejanje v skladu s to uredbo, ne implicira, da so fizična ali pravna oseba ali subjekt, ki je to dejanje izvršil, ali njegovo vodstvo ali zaposleni, odgovorni za to dejanje, razen če se dokaže, da so bila sredstva in gospodarski viri zamrznjeni iz malomarnosti.

Člen 8

1.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I je prepovedano neposredno ali posredno zagotavljati:

(a)

tehnično pomoč, povezano z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavo, prodajo, prenosom, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (8);

(b)

financiranje ali finančno pomoč, povezano z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavo, prodajo, prenosom, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije;

(c)

investicijske storitve, povezane z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavo, prodajo, prenosom, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije.

2.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje prepovedi iz odstavka 1.

3.   Prepoved iz odstavka 1(b) ne vključuje odgovornosti za dejanja zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so zagotovili financiranje ali finančno pomoč, če niso vedeli, da z njimi kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 9

1.   Fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi brez poseganja v veljavne določbe glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz Priloge II, v državi članici, v kateri imajo prebivališče ali se nahajajo, nemudoma zagotovijo vse informacije, ki bi lahko olajšale izpolnjevanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter te informacije neposredno ali prek teh pristojnih organov posredujejo Komisiji; ter

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz Priloge II, pri vsakem preverjanju teh podatkov.

2.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 10

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, ter druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije, ki jih imajo na voljo in so povezane s to uredbo, zlasti informacije glede težav zaradi kršenja in izvrševanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 11

Komisija je pooblaščena za spremembe Priloge II na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Člen 12

1.   Če Varnostni svet ali Odbor za sankcije fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ uvrsti na seznam in določitev utemelji, Svet to fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo I. Svet o svojem sklepu in njegovi utemeljitvi obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

2.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

Člen 13

Če se ZN odločijo osebo, subjekt ali organ črtati s seznama ali spremeniti identifikacijske podatke osebe, subjekta ali organa, ki je na seznamu, Svet ustrezno spremeni Prilogo I.

Člen 14

Kjer je to mogoče, so v Prilogo I vključeni podatki, ki jih zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije in ki so potrebni za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah ali subjektih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum določitve s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 15

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Tako določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 16

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge II ali pa na teh straneh navedejo povezave nanje.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma obvestijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar se v tej uredbi navaja obveznost obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 17

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih v sodni pristojnosti države članice;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali so ustanovile sedež po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 18

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 26. aprila 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 46, 17.2.2009, str. 73.

(3)  UL L 24, 29.1.2003, str. 2.

(4)  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(7)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(8)  UL C 69, 18.3.2010, str. 19.


PRILOGA I

FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE, SUBJEKTI ALI ORGANI IZ ČLENOV 2 IN 8

I.   Osebe

1.

Yasin Ali Baynah (tudi a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Datum rojstva: okoli 1966. Državljanstvo: Somalija. Drugo državljanstvo: Švedska. Lokacija: Rinkeby, Stockholm, Švedska; Mogadiš, Somalija.

2.

Hassan Dahir Aweys (tudi a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Datum rojstva: 1935. Državljan: Somalija. Državljanstvo: Somalija. Lokacija: Somalija; Eritreja.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (tudi a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Datum rojstva: okoli 1944. Kraj rojstva: regija Ogaden, Etiopija. Državljanstvo: Somalija. Lokacija: Somalija.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (tudi a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Datum rojstva: 10. julij 1977. Kraj rojstva: Hargeysa, Somalija. Državljanstvo: Somalija.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (tudi a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Državljanstvo: Somalija. Drugo državljanstvo: Švedska. Lokacija: Mogadiš, Somalija. Druga lokacija: Somalija.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (tudi a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Datum rojstva: okoli 1979–1982. Drug datum rojstva: 1982. Državljanstvo: Somalija. Lokacija: Mogadiš, Somalija.

7.

Mohamed Sa’id (tudi a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Datum rojstva: okoli 1966. Kraj rojstva: Galgala, Somalija. Lokacija: Galgala, Somalija. Druga lokacija: Badhan, Somalija.

8.

Fares Mohammed Mana’a (tudi a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Datum rojstva: 8. februar 1965. Kraj rojstva: Sadah, Jemen. Št. potnega lista: 00514146; kraj izdaje: Sana, Jemen. Št. osebne izkaznice: 1417576; kraj izdaje: Al-Amana, Jemen; datum izdaje: 7. januar 1996.

II.   Subjekti

AL-SHABAAB (tudi a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Lokacija: Somalija.


PRILOGA II

SPLETNE STRANI Z INFORMACIJAMI O PRISTOJNIH ORGANIH IZ ČLENOV 3(2), 5, 6 IN 9 TER NASLOV ZA OBVEŠČANJE EVROPSKE KOMISIJE

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

 

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Naslov, kamor se pošljejo uradna obvestila Evropski komisiji:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (+32-2) 295 55 85

Telefaks: (+32-2) 299 08 73


27.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 357/2010

z dne 23. aprila 2010

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 820/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) vsebuje varnostne postopke za zaloge tekočin in vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb. Vendar bo navedena uredba razveljavljena z 29. aprilom 2010.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (3) bo nadomestila Uredbo (ES) št. 820/2008. Uredba (EU) št. 185/2010 ne vsebuje varnostnih postopkov za zaloge tekočin in vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb.

(3)

Da bi civilno letalstvo zavarovali pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varnost civilnega letalstva, je treba ohraniti varnostne postopke za zaloge tekočin, razpršil in gelov ter vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb. Zato jih je treba vključiti v Uredbo (EU) št. 185/2010.

(4)

Uredba (EU) št. 185/2010 se bo uporabljala od 29. aprila 2010. Ta uredba mora zato nujno začeti veljati, saj se mora uporabljati od istega datuma.

(5)

Uredbo (EU) št. 185/2010 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 221, 19.8.2008, str. 8.

(3)  UL L 55, 5.3.2010, str. 1.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:

1.

Členu 8 se doda točka 8.3:

„8.3   DODATNE VARNOSTNE DOLOČBE ZA ZALOGE TEKOČIN, RAZPRŠIL IN GELOV TER VREČK, KI JIH NI MOŽNO ODPRETI BREZ VIDNIH POŠKODB, ZA OSKRBO MED LETOM

1.

Zaloge vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, za oskrbo med letom se dostavijo v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, na nadzorovani del letališča ali varnostno območje omejenega gibanja.

2.

Zaloge tekočin, razpršil in gelov ter vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, so po prvem prevzemu na nadzorovanem delu letališča ali varnostnem območju omejenega gibanja in do njihove končne prodaje na zrakoplovu zaščiteni pred nezakonitim vmešavanjem.

3.

Podrobne določbe za dodatne varnostne določbe za zaloge tekočin, razpršil in gelov ter vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, za oskrbo med letom so določene v posebnem sklepu.“

2.

Členu 9 se doda točka 9.3:

„9.3   DODATNE VARNOSTNE DOLOČBE ZA ZALOGE TEKOČIN, RAZPRŠIL IN GELOV TER VREČK, KI JIH NI MOŽNO ODPRETI BREZ VIDNIH POŠKODB

1.

Zaloge vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, se dostavijo v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, na nadzorovani del letališča za točko, kjer se pregledajo vstopni kuponi za vkrcanje, ali na varnostno območje omejenega gibanja.

2.

Zaloge tekočin, razpršil in gelov ter vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, so po prvem prevzemu na nadzorovanem delu letališča ali varnostnem območju omejenega gibanja in do njihove končne prodaje v trgovini zaščiteni pred nezakonitim vmešavanjem.

3.

Podrobne določbe za dodatne varnostne določbe za zaloge tekočin, razpršil in gelov ter vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, so določene v posebnem sklepu.“


27.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 358/2010

z dne 23. aprila 2010

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Omejitve glede tekočin, razpršil in gelov, ki jih imajo s seboj potniki, ki iz tretjih držav priletijo na letališča Unije in na njih prestopajo, na teh letališčih povzročajo nekatere operativne težave, zadevnim potnikom pa neprijetnosti.

(2)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 820/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) se lahko odobrijo nekatere izjeme pri uporabi navedenih omejitev, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Komisija odobri te izjeme, potem ko preveri, da so navedeni pogoji izpolnjeni na letališčih v nekaterih tretjih državah ter da imajo navedene tretje države dobre reference na področju sodelovanja z Unijo in njenimi državami članicami.

(3)

Ker se Uredba (ES) št. 820/2008 razveljavi z 29. aprilom 2010, se bodo tako razveljavile tudi navedene izjeme. Omejitve glede tekočin, razpršil in gelov, ki jih imajo s seboj potniki, ki iz tretjih držav priletijo na letališča Unije in na njih prestopajo, pa bodo veljale še naprej, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 297/2010 z dne 9. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu (3).

(4)

Veljavnost izjem od uporabe omejitev glede tekočin, razpršil in gelov, ki jih imajo s seboj potniki, ki priletijo iz tretjih držav, je zato treba kljub nadaljnji veljavnosti navedenih omejitev podaljšati, pod pogojem da navedene tretje države še naprej izpolnjujejo pogoje, pod katerimi so se izjeme odobrile.

(5)

Uredbo (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (4) je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Uredba (EU) št. 297/2010 z dne 9. aprila 2010 se bo uporabljala od 29. aprila 2010. Ta uredba mora zato nujno začeti veljati, saj se mora uporabljati od istega datuma.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva, ustanovljenega s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 221, 19.8.2008, str. 8.

(3)  UL L 90, 10.4.2010, str. 1.

(4)  UL L 55, 5.3.2010, str. 1.


PRILOGA

Poglavje 4 Priloge se spremeni:

1.

Točka 4.0.4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

V tej prilogi:

(a)

‚tekočine, razpršila in geli‘ vključujejo paste, losjone, zmesi tekočih/trdnih snovi in vsebine v posodah pod pritiskom, na primer zobne paste, geli za lase, pijače, juhe, sirupi, parfumi, brivske pene in drugi predmeti s podobno konsistenco;

(b)

‚varnostna vrečka, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb‘ je vrečka, ki je v skladu s priporočenimi smernicami za varnostni nadzor Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.“

2.

Točka 4.1.3.4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Pri tekočinah, razpršilih in gelih, ki jih imajo s seboj potniki, se varnostni pregled ne opravi, če:

(a)

so tekočine, razpršila in geli pakirani v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v prozorni plastični vrečki z možnostjo ponovne zatesnitve in s prostornino največ 1 litra, ki je primerno zapolnjena in popolnoma zaprta; ali

(b)

se bodo tekočine, razpršila in geli uporabili med potovanjem ter so potrebni iz zdravstvenih razlogov ali zaradi posebnih prehranjevalnih zahtev, vključno z otroško hrano. Potnik na zahtevo predloži dokazilo o verodostojnosti izvzete tekočine, razpršila in dela; ali

(c)

je potnik tekočine, razpršila in gele dobil na nadzorovanem delu letališča za točko preverjanja vstopnih kuponov, v trgovinah, za katere veljajo odobreni varnostni postopki v okviru letališkega varnostnega programa, pod pogojem da so tekočine, razpršila in deli zapakirani v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, in da je iz nje jasno razvidno, da so bili kupljeni tistega dne na nadzorovanem delu zadevnega letališča; ali

(d)

je potnik tekočine, razpršila in gele dobil na varnostnem območju omejenega gibanja v trgovinah, za katere veljajo odobreni varnostni postopki v okviru letališkega varnostnega programa; ali

(e)

je potnik tekočine, razpršila in gele dobil na drugem letališču Unije, pod pogojem da so tekočine, razpršila in geli zapakirani v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, in da je iz nje jasno razvidno, da so bili kupljeni tistega dne na nadzorovanem delu zadevnega letališča; ali

(f)

je potnik tekočine, razpršila in gele dobil na krovu zrakoplova letalskega prevoznika iz Skupnosti, pod pogojem da so tekočine, razpršila in geli zapakirani v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, in da je iz nje jasno razvidno, da so bili kupljeni tistega dne na zadevnem zrakoplovu; ali

(g)

je potnik tekočine, razpršila in gele dobil na letališču v tretji državi, ki je na seznamu iz Dodatka 4-D, pod pogojem da so tekočine, razpršila in geli zapakirani v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, in da je iz nje jasno razvidno, da so bili kupljeni v predhodnih 36 urah na nadzorovanem delu zadevnega letališča. Izjeme iz te točke prenehajo veljati 29. aprila 2011.“

3.

Doda se Dodatek 4-D:

DODATEK 4-D

Letališča, s katerih letala letijo na letališča v Uniji:

Kanada:

vsa mednarodna letališča

Republika Hrvaška:

letališče Dubrovnik (DBV)

letališče Pula (PUY)

letališče Rijeka (RJK)

letališče Split (SPU)

letališče Zadar (ZAD)

letališče Zagreb (ZAG)

Malezija:

Mednarodno letališče Kuala Lumpur (KUL)

Republika Singapur:

letališče Changi (SIN)

Združene države Amerike

vsa mednarodna letališča“


27.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/15


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 359/2010

z dne 26. aprila 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

27.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/17


SKLEP SVETA 2010/231/SZVP

z dne 26. aprila 2010

o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. decembra 2002 sprejel Skupno stališče 2002/960/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (1) v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 733 (1992), 1356 (2001) in 1425 (2002) o embargu na orožje proti Somaliji.

(2)

Svet je 16. februarja 2009 sprejel Skupno stališče 2009/138/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/960/SZVP (2), ki izvaja RVSZN 1844 (2008), s katero so bili uvedeni omejitveni ukrepi proti tistim, ki poskušajo preprečiti ali zavirati miroljuben politični proces, ali tistim, ki s silo grozijo prehodnim zveznim institucijam Somalije ali misiji Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali s svojimi dejanji spodkopavajo stabilnost Somalije ali regije.

(3)

Svet je 1. marca 2010 sprejel Sklep Sveta 2010/126/SZVP o spremembi Skupnega stališča 2009/138/SZVP (3), ki izvaja RVSZN 1907 (2009), s katero so bile vse države pozvane, naj usklajeno z nacionalnimi organi in v skladu z zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojem ozemlju, vključno na letališčih in v pristaniščih, pregledajo vsakršen tovor, ki odhaja v Somalijo ali od tam prihaja, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz v Somalijo je prepovedan v skladu s splošnim in popolnim embargom, ki je bil uveden na podlagi odstavka 5 RVSZN 733 (1992), nato pa dopolnjen in spremenjen z naknadnimi resolucijami.

(4)

Varnostni svet Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: „Varnostni svet“) je 19. marca 2010 sprejel RVSZN 1916 (2010), s katero je med drugim podaljšal mandat nadzorne skupine iz odstavka 3 RVSZN 1558 (2004) ter zmanjšal nekatere omejitve in obveznosti, naložene sankcijami, da bi mednarodnim, regionalnim in pod-regionalnim organizacijam omogočil dostavo blaga in zagotavljanje tehnične pomoči ter Združenim narodom (ZN) omogočil pravočasno dostavo nujno potrebne humanitarne pomoči.

(5)

Odbor za sankcije, ustanovljen na podlagi Resolucije Varnostnega sveta 751 (1992) o Somaliji, je dne 12. aprila 2010 sprejel seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi.

(6)

Zaradi jasnosti bi bilo treba ukrepe, ki so bili uvedeni s Skupnim stališčem 2009/138/SZVP, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom Sveta 2010/126/SZVP, in izjeme, ki jih določa RVSZN 1916 (2010), združiti v en sam pravni instrument.

(7)

Skupno stališče 2009/138/SZVP bi bilo treba zaradi tega razveljaviti.

(8)

Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Unije o temeljnih pravicah (4), predvsem pa spoštuje pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja, lastninske pravice in pravice do varstva osebnih podatkov. Ta sklep bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(9)

Ta sklep v celoti upošteva tudi obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov ter pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta.

(10)

V okviru postopka za spremembo Priloge tega sklepa bi morali med drugim določene osebe, subjekte ali organe obvestiti o razlogih za njihovo vključitev na seznam, kakor ga je posredoval Odbor za sankcije, da bi jim dali možnost, da se izrečejo glede teh razlogov. Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, bi moral Svet ob upoštevanju teh pripomb pregledati svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(11)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Posredna ali neposredna dobava, prodaja ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto, v Somalijo je za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic prepovedana, ne glede na to, ali to predmeti izvirajo z ozemlja držav članic ali ne.

2.   Neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo, vključno z zlasti tehničnim usposabljanjem in pomočjo, ki sta povezana s pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo predmetov iz odstavka 1, je za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic prepovedano.

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za:

(a)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne ter druge pomoči in usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo izključno za podporo in uporabo s strani AMISOM, kakor je določeno v odstavku 4 RVSZN 1744 (2007), ali izključno za uporabo s strani držav in regionalnih organizacij pri sprejemanju ukrepov v skladu z odstavkom 6 RVSZN 18511 (2008) in odstavkom 10 RVSZN 1846 (2008);

(b)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, namenjenega izključno pomoči pri razvoju institucij na varnostnem področju, kar je skladno s političnim procesom, določenim v odstavkih 1, 2 in 3 RVSZN 1744 (2007), in če Odbor za sankcije, v petih delovnih dneh od prejema zadevnega uradnega obvestila ne sprejme odklonilne odločitve;

(c)

za dobave ali prodajo nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni rabi, ali materiala, namenjenega programom Unije ali držav članic za izgradnjo institucij, ki se, vključno z varnostnim področjem, izvajajo v okviru mirovnega in spravnega procesa in ki jih je vnaprej odobril odbor za sankcije, niti se ne uporabljata za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih osebje ZN, predstavniki medijev in delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij, skupaj s pridruženim osebjem, izključno za osebno rabo začasno izvozijo v Somalijo.

Člen 2

Omejitveni ukrepi, določeni v členih 3, 5(1) ter 6(1) in (2), se uveljavijo za naslednje osebe in subjekte, ki jih določi odbor za sankcije:

ki so bili vključeni v ali so zagotavljali podporo za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Somalije, vključno z dejanji, ki ogrožajo sporazum iz Džibutija z dne 18. avgusta 2008 ali politični proces, ali s silo grozijo prehodnim zveznim institucijam Somalije ali AMISOM;

ki so kršili embargo na orožje in s tem povezane ukrepe, kot je navedeno v členu 1;

ki ovirajo dostavo humanitarne pomoči Somaliji, dostop do nje ali njeno razdeljevanje.

Zadevne osebe in subjekti so navedeni v prilogi.

Člen 3

Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se osebam ali subjektom iz člena 2 prepreči neposredna in posredna dobava, prodaja ali prenos orožja in vojaške opreme ter neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči ali usposabljanja, finančne in druge pomoči, vključno z naložbami, posredništvom ali drugimi finančnimi storitvami v zvezi z vojaško dejavnostjo ali dobava, prodaja, prenos, proizvodnja, vzdrževanje ali uporaba orožja in vojaške opreme.

Člen 4

1.   Države članice usklajeno z nacionalnimi organi in v skladu z zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojem ozemlju, vključno na letališčih in v pristaniščih, pregledajo vsakršen tovor, ki odhaja v Somalijo ali od tam prihaja, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s členom 3.

2.   Od plovil in zračnih plovil, ki prevažajo tovor v Somalijo in iz nje, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, zahtevajo dodatne informacije pred prihodom ali pred odhodom.

3.   Če države članice odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s členom 3, jih zasežejo in uničijo ali naredijo neuporabne.

Člen 5

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se osebam iz člena 2 prepreči vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega.

2.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primeru, ko odbor za sankcije:

(a)

za vsak primer posebej ugotovi, da je takšen vstop ali tranzit utemeljen iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi;

(b)

za vsak primer posebej ugotovi, da bi izjema sicer pospešila uresničevanje cilja doseganja miru in nacionalne sprave v Somaliji ter stabilnosti v regiji.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, ki jih je določil odbor za sankcije, je dovoljenje omejeno na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 6

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so v lasti oseb ali subjektov iz člena 2 oziroma jih ti neposredno ali posredno nadzorujejo ali pa so v lasti subjektov oziroma jih neposredno ali posredno nadzorujejo ti subjekti oziroma osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih; določi jih odbor za sankcije. Zadevne osebe in subjekti so navedeni v prilogi.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se ne sme neposredno niti posredno dati na razpolago sredstev ali gospodarskih virov niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   Države članice lahko dopustijo izjeme od ukrepov iz odstavkov 1 in 2 glede sredstev in gospodarskih virov, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov;

(d)

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica o njih uradno obvesti odbor za sankcije in jih ta odobri;

(e)

predmet pravice do zaplembe ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zaplembe ali odločbe, pod pogojem, da pravica do zaplembe ali odločba, nastala že preden odbor za sankcije določi zadevno osebo ali subjekt, ni v korist osebe ali subjekta iz člena 2 in da je zadevna država članica o tem uradno obvestila odbor za sankcije.

4.   Izjeme iz odstavka 3(a), (b) in (c) se smejo dovoliti, potem ko zadevna država članica uradno obvesti odbor za sankcije o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če odbor za sankcije v treh delovnih dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za pripise na blokirane račune, in sicer:

(a)

obresti ali drugih donosov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejitveni ukrepi,

pod pogojem, da takšne obresti, druge donose in plačila še vedno ureja odstavek 1.

6.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za dajanje na voljo sredstev iz skladov ter druga finančna sredstva ali gospodarske vire, ki jih za pravočasno dostavo nujno potrebne humanitarne pomoči v Somalijo potrebujejo ZN, specializirane agencije ali programi ZN, humanitarne organizacije s statusom opazovalk pri Generalni skupščini ZN, ki zagotavljajo humanitarno pomoč, ali njihovi izvajalski partnerji.

Člen 7

Svet sestavi seznam iz priloge in ga spreminja na podlagi odločitev Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 8

1.   Če Varnostni svet ali Odbor za sankcije osebo, subjekt ali organ uvrsti na seznam in je določitev utemeljil, Svet to osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo. Svet o svojem sklepu in njegovi utemeljitvi obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

2.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

Člen 9

Kjer je to mogoče, so v Prilogo vključeni podatki, ki jih zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije in ki so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo se vključi tudi datum določitve s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 10

Ta sklep se po potrebi pregleda, spremeni ali razveljavi v skladu z ustreznimi odločitvami Varnostnega sveta ZN.

Člen 11

Skupno stališče 2009/138/SZVP se razveljavi.

Člen 12

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Lucemburku, 26. aprila 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 334, 11.12.2002, str. 1.

(2)  UL L 46, 17.2.2009, str. 73.

(3)  UL L 51, 2.3.2010, str. 18.

(4)  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.


PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 2

I.   Osebe

1.

Yasin Ali Baynah (tudi a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Datum rojstva: okoli 1966. Državljanstvo: Somalija. Drugo državljanstvo: Švedska. Lokacija: Rinkeby, Stockholm, Švedska; Mogadiš, Somalija.

2.

Hassan Dahir Aweys (tudi a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Datum rojstva: 1935. Državljan: Somalija. Državljanstvo: Somalija. Lokacija: Somalija; Eritreja.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (tudi a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Datum rojstva: okoli 1944. Kraj rojstva: regija Ogaden, Etiopija. Državljanstvo: Somalija. Lokacija: Somalija.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (tudi a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Datum rojstva: 10. julij 1977. Kraj rojstva: Hargeysa, Somalija. Državljanstvo: Somalija.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (tudi a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Državljanstvo: Somalija. Drugo državljanstvo: Švedska. Lokacija: Mogadiš, Somalija. Druga lokacija: Somalija.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (tudi a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Datum rojstva: okoli 1979–1982. Drug datum rojstva: 1982. Državljanstvo: Somalija. Lokacija: Mogadiš, Somalija.

7.

Mohamed Sa’id (tudi a) „Atom“, b) Mohamed Sa‘id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Datum rojstva: okoli 1966. Kraj rojstva: Galgala, Somalija. Lokacija: Galgala, Somalija. Druga lokacija: Badhan, Somalija.

8.

Fares Mohammed Mana‘a (tudi a) Faris Mana‘a, b) Fares Mohammed Manaa) Datum rojstva: 8. februar 1965. Kraj rojstva: Sadah, Jemen. Št. potnega lista: 00514146; kraj izdaje: Sana, Jemen. Št. osebne izkaznice: 1417576; kraj izdaje: Al-Amana, Jemen; datum izdaje: 7. januar 1996.

II.   Subjekti

AL-SHABAAB (tudi a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb‘ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Lokacija: Somalija.


27.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/22


SKLEP SVETA 2010/232/SZVP

z dne 26. aprila 2010

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/318/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (1). Ti ukrepi so nadomestili prejšnje ukrepe, med katerimi so bili prvi sprejeti leta 1996 s Skupnim stališčem 96/635/SZVP (2).

(2)

S Skupnim stališčem Sveta 2009/351/SZVP (3), sprejetim 27. aprila 2009, je bilo Skupno stališče 2006/318/SZVP podaljšano do 30. aprila 2010.

(3)

Glede na razmere v Burmi/Mjanmaru, zlasti glede na to, da ni izboljšanja položaja človekovih pravic niti znatnega napredka pri vzpostavitvi vključujočega procesa demokratizacije, bi bilo kljub razglasitvi novega volilnega zakona in kljub napovedi vlade Burme/Mjanmara, da bo leta 2010 izvedla večstrankarske volitve, omejevalne ukrepe, določene v Skupnem stališču 2006/318/SZVP, treba podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

Sezname oseb in podjetij, za katere veljajo omejevalni ukrepi, bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevale spremembe v vladi, varnostnih silah, Državnem svetu za mir in razvoj in državni upravi v Burmi/Mjanmaru ter osebni položaj zadevnih oseb, in da se posodobi seznam podjetij, ki so v lasti ali pod nadzorom režima v Burmi/Mjanmaru ali oseb, povezanih z režimom.

(5)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto ter opremo, ki lahko služi za notranjo represijo, v Burmo/Mjanmar s strani državljanov držav članic, z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo, se prepove ne glede na to, ali ima navedeno izvor na omenjenih ozemljih ali ne.

2.   Prepovedano je naslednje:

(a)

zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve in druge storitve, povezane z vojaškimi dejavnostmi ter dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja ter sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto in opremo, ki lahko služi za notranjo represijo, neposredno ali posredno vsem fizičnim in pravnim osebam, subjektom ali organom v ali za uporabo v Burmi/Mjanmaru;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja ter drugega vojaškega materiala in opreme, ki lahko služi za notranjo represijo, ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških in drugih storitev vsem osebam, subjektom ali organom v ali za uporabo v Burmi/Mjanmaru;

(c)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) ali (b).

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme ali opreme, ki lahko služi za notranjo represijo, namenjene zgolj za humanitarno uporabo ali zaščitno, za programe ZN in EU za vzpostavljanje institucij, ali kot material za operacije EU in ZN za krizno upravljanje;

(b)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme za odstranjevanje min in materiala, ki se uporablja pri operacijah odstranjevanja min;

(c)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s to opremo ali takšnimi programi in operacijami;

(d)

tehnično pomoč v zvezi s to opremo ali takimi programi in operacijami;

pod pogojem, da je tak izvoz vnaprej odobril ustrezni pristojni organ.

2.   Člen 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Burmo/Mjanmar začasno izvozi osebje ZN, osebje EU ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje.

Člen 3

1.   Prepovedana je prodaja, dobava, prevoz ali izvoz ustrezne opreme in tehnologije, namenjene podjetjem v Burmi/Mjanmaru, ki se ukvarjajo z naslednjimi panogami, s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic, ali uporaba plovil ali zrakoplovov pod jurisdikcijo držav članic, ne glede na to, ali izhajajo z njihovih ozemelj:

(a)

sečnja in obdelava lesa;

(b)

pridobivanje zlata, kositra, železa, bakra, volframa, srebra, premoga, svinca, mangana, niklja in cinka;

(c)

pridobivanje in obdelava dragih in poldragih kamnov, vključno z diamanti, rubini, safirji, žadom in smaragdi.

2.   Prepovedano je:

(a)

zagotavljanje tehnične pomoči ali usposabljanje, povezano z ustrezno opremo in tehnologijo, namenjeno podjetjem v Burmi/Mjanmaru, ki se ukvarjajo s panogami iz odstavka 1;

(b)

zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči za kakršno koli prodajo, dobavo, prevoz ali izvoz ustrezne opreme in tehnologije, namenjene podjetjem v Burmi/Mjanmaru iz Priloge I, ki se ukvarjajo s panogami iz odstavka 1, ali zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja.

Člen 4

Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz naslednjih izdelkov iz Burme/Mjanmara v Unijo:

(a)

oblovina, les in lesni izdelki;

(b)

zlato, kositer, železo, baker, volfram, srebro, premog, svinec, mangan, nikelj in cink;

(c)

dragi in poldragi kamni, vključno z diamanti, rubini, safirji, žadom in smaragdi.

Člen 5

Prepovedano je:

(a)

odobriti kakršna koli finančna posojila ali kredite podjetjem v Burmi/Mjanmaru iz Priloge I, ki se ukvarjajo s panogami iz člena 3(1);

(b)

pridobiti ali povečevati lastniške deleže v podjetjih v Burmi/Mjanmaru iz Priloge I, ki se ukvarjajo s panogami iz člena 3(1), vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev.

(c)

oblikovati kakršno koli mešano družbo s podjetji iz Burme/Mjanmara iz Priloge I, ki se ukvarjajo s panogami iz člena 3(1), in s kakršnim koli hčerinskim podjetjem ali podružnico pod njihovim nadzorom.

Člen 6

1.   Prepoved iz členov 3(1) in 4 ne posega v izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, povezanih z blagom, ki je bilo poslano pred 19. novembrom 2007.

2.   Prepovedi iz člena 3 ne posegajo v izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, ki so bile sklenjene pred 19. novembrom 2007 in so povezane z naložbami v Burmi/Mjanmaru pred tem datumom s strani podjetij, ki imajo sedež v državah članicah.

3.   Prepovedi iz člena 5(a) oziroma (b):

(i)

ne posegajo v izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb ali sporazumov, sklenjenih pred datumom uvrstitve zadevnega podjetja na seznam, kakor je navedeno v Prilogi I;

(ii)

ne preprečujejo povečanja lastniškega deleža v podjetjih iz Priloge I, če je to povečanje določeno v sporazumu, sklenjenem z zadevnim podjetjem pred datumom uvrstitve na seznam, kot je navedeno v Prilogi I.

Člen 7

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje določbam iz členov 3, 4 in 5.

Člen 8

Pomoč, ki ni humanitarne narave, ali programi razvojne pomoči se ustavijo. Izjema so projekti in programi v podporo:

(a)

človekovim pravicam, demokraciji, dobremu upravljanju, preprečevanju konfliktov in krepitvi civilne družbe;

(b)

zdravstvu in šolstvu, boju proti revščini, zlasti pa zadovoljitvi osnovnih potreb ter preživetju najrevnejših in najbolj ogroženih skupin prebivalstva;

(c)

varstvu okolja in zlasti programom, usmerjenim proti netrajnostni, prekomerni sečnji, ki ima za posledico izginjanje gozdov.

Projekti in programi bi se morali izvajati preko agencij ZN, nevladnih organizacij in v okviru decentraliziranega sodelovanja s civilnimi lokalnimi organi oblasti. V tem okviru bo Evropska unija pri vladi Burme/Mjanmara še naprej vztrajala, da je slednja odgovorna za vlaganje večjih naporov za doseganje Razvojnih ciljev tisočletja ZN.

Projekte in programe bi bilo treba v največji možni meri opredeliti, spremljati, voditi in ocenjevati v sodelovanju s civilno družbo in z vsemi demokratičnimi skupinami, vključno z Narodno ligo za demokracijo.

Člen 9

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali tranzita čez njihovo ozemlje:

(a)

vodilnim članom Državnega sveta za mir in razvoj (State Peace and Development Council, v nadaljnjem besedilu „SPDC“), burmanskim funkcionarjem v turističnem sektorju, visokim vojaškim predstavnikom, vladnim ali varnostnih silam, ki oblikujejo, izvajajo ali se okoriščajo s politikami, ki Burmo/Mjanmar ovirajo pri prehodu v demokracijo, in članom njihovih družin, ki so kot fizične osebe našteti v Prilogi II;

(b)

visokim služečim burmanskim vojaškim predstavnikom in članom njihovih družin, ki so kot fizične osebe našteti v Prilogi II.

2.   Odstavek 1 ne zavezuje nobene države članice k temu, da bi lastnim državljanom odklonila vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

ko je država gostiteljica mednarodne medvladne organizacije;

(b)

ko je država gostiteljica mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali katere pokrovitelji so Združeni narodi;

(c)

v okviru večstranskega sporazuma o dodeljenih privilegijih in imunitetah, ali

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.   Za odstavek 3 se šteje, da se uporablja tudi, kadar je država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.

6.   Države članice lahko odobrijo izjeme pri ukrepih, uvedenih z odstavkom 1, kadar je potovanje upravičeno z nujno potrebo po humanitarni pomoči ali z udeležbo na medvladnih sejah, vključno s tistimi, ki jih podpira Evropska unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih se odvija politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v Burmi/Mjanmaru.

7.   Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 6, o tem pisno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne vloži pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

8.   Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 in 7 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam s seznama v Prilogi II, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 10

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo posameznim članom vlade Burme/Mjanmara, so v njihovi lasti, z njimi razpolagajo ali jih nadzorujejo, in tista, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali z njimi povezanim organom, naštetim v Prilogi II, so v njihovi lasti, z njimi razpolagajo ali jih nadzorujejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi II, je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Pristojni organ lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ko ugotovi, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi II, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, med katere sodijo:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih, ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko so ti računi postali predmet omejevalnih ukrepov,

pod pogojem, da se za kakršne koli take obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporablja odstavek 1.

5.   Prepovedano je:

(a)

odobriti kakršna koli finančna posojila ali kredite podjetjem, ki so v lasti ali jih nadzoruje režim ali osebe ali subjekti, povezani z režimom, kakor so navedena v Prilogi III, ali pridobivanje obveznic, potrdil o vlogah, lastniških certifikatov ali zadolžnic, ki jih izdajajo ta podjetja;

(b)

pridobiti ali povečevati lastniške deleže v podjetjih, ki so v lasti ali jih nadzoruje režim ali osebe ali subjekti, povezani z režimom, kakor so navedeni v Prilogi III, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev;

(c)

oblikovati kakršne koli mešane družbe s podjetji, ki so navedena v Prilogi III, in s kakršnim koli hčerinskim podjetjem ali podružnico pod njihovim nadzorom.

6.   Določbe odstavka 5(a) ne posegajo v izvrševanje obveznosti, ki izhaja iz pogodb ali sporazumov, sklenjenih z zadevnim podjetjem pred datumom uvrstitve tega podjetja na seznam, kakor je navedeno v Prilogi III.

7.   Prepoved iz odstavka 5(b) ne preprečuje povečanja lastniškega deleža v podjetjih iz Priloge III, če je to povečanje določeno v sporazumu, sklenjenem pred datumom uvrstitve zadevnega podjetja na seznam, kot je navedeno v Prilogi III.

Člen 11

Dvostranski državniški obiski Burme/Mjanmara na visoki ravni (ministri in uradniki vsaj na ravni političnih direktorjev) so še vedno prepovedani. Svet lahko v izjemnih primerih dovoli odstopanja od tega pravila.

Člen 12

Države članice ne dovoljujejo dodeljevanja vojaškega osebja diplomatskim predstavništvom Burme/Mjanmara v državah članicah. Vse vojaško osebje, dodeljeno diplomatskim predstavništvom držav članic v Burmi/Mjanmaru, bo še naprej odpoklicano.

Člen 13

Svet, ki odloča na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, po potrebi spremeni seznam iz Priloge II.

Člen 14

Ta sklep se redno preverja. Če je Svet mnenja, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, se njegova veljavnost podaljša ali se ga ustrezno spremeni, in sicer zlasti v zvezi s podjetji, ki so navedena v prilogah I in III.

Člen 15

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se do 30. aprila 2011.

V Bruslju, 26. aprila 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 116, 29.4.2006, str. 77.

(2)  UL L 287, 8.11.1996, str. 1.

(3)  UL L 108, 29.4.2009, str. 54.


PRILOGA I

Seznam podjetij iz členov 3(2)(b), 5 in 14

 

LES & STAVBNI LES

 

Naziv podjetja

Datum vpisa v seznam

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Ime direktorja: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

LESNA INDUSTRIJA

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

STROJI ZA OBDELAVO LESA

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

IZVOZNIKI HLODOVINE

 

Naziv podjetja

Datum vpisa v seznam

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

HLODOVINA

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Ime direktorja: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Ime direktorja: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Ime direktorja: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

LIVARNE ŽELEZA IN JEKLA

 

Naziv podjetja

Datum vpisa v seznam

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

RUDARSKA PODJETJA

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Ime direktorja: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

RUDARSKA OPREMA

Rudarstvo in rudarska oprema

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

CINKARNE

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

CINK

633.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

634.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

635.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

636.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

637.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon