ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.102.slv

Uradni list

Evropske unije

L 102

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
23. april 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 331/2010 z dne 22. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za kumare in češnje, razen višenj

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 332/2010 z dne 22. aprila 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vključitve Izraela na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 333/2010 z dne 22. aprila 2010 o izdaji dovoljenja za novo uporabo Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kot krmnega dodatka za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Calpis Co. Ltd. Japan, ki ga v Evropski uniji zastopa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 334/2010 z dne 22. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 721/2008 glede sestave krmnega dodatka ( 1 )

21

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 335/2010 z dne 22. aprila 2010 o izdaji dovoljenja za cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 336/2010 z dne 21. aprila 2010 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

25

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 337/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

27

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 338/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju govejega in telečjega mesa

29

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 339/2010 z dne 22. aprila 2010 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

33

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 340/2010 z dne 22. aprila 2010 o nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

34

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 341/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju jajc

35

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 342/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju perutninskega mesa

37

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 343/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju prašičjega mesa

39

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 344/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

41

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 345/2010 z dne 22. aprila 2010 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

43

 

 

SKLEPI

 

 

2010/227/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 19. aprila 2010 o evropski banki podatkov za medicinske pripomočke (Eudamed) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2363)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 21. aprila 2010 o odobritvi dajanja na trg pireja in koncentrata sadežev Morinda citrifolia kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 22. aprila 2010 o osnutku odloka Italije o določanju standardov, ki urejajo označevanje mleka z dolgim rokom trajanja, steriliziranega mleka, mikrofiltriranega pasteriziranega mleka, pasteriziranega mleka pri visoki temperaturi in mlečnih izdelkov (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2436)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 330/2010

z dne 20. aprila 2010

o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe št. 19/65/EGS Sveta z dne 2. marca 1965 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov in usklajenih ravnanj (1) in zlasti člena 1 Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba št. 19/65/EGS pooblašča Komisijo, da z uredbo določi uporabo člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (2) za nekatere skupine vertikalnih sporazumov in ustreznih usklajenih ravnanj, ki spadajo pod člen 101(1) Pogodbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (3) opredeljuje skupino vertikalnih sporazumov, za katere je Komisija navadno štela, da izpolnjujejo pogoje iz člena 101(3) Pogodbe. Zaradi splošne pozitivne izkušnje z uporabo navedene uredbe, ki preneha veljati 31. maja 2010 ter ob upoštevanju dodatnih izkušenj, pridobljenih od njenega sprejetja, je smiselno sprejeti novo uredbo o skupinskih izjemah.

(3)

Skupina sporazumov, za katere se navadno šteje, da izpolnjujejo pogoje iz člena 101(3) Pogodbe, vključuje vertikalne sporazume za nakup ali prodajo blaga ali storitev, če take sporazume sklenejo podjetja, ki si ne konkurirajo, nekateri konkurenti ali nekatera združenja trgovcev na drobno. Vključuje tudi vertikalne sporazume, ki vsebujejo pomožne določbe o prenosu in uporabi pravic intelektualne lastnine. Izraz „vertikalni sporazumi“ naj vključuje ustrezna usklajena ravnanja.

(4)

Za uporabo člena 101(3) Pogodbe na podlagi uredbe ni treba opredeliti tistih vertikalnih sporazumov, ki lahko spadajo v področje uporabe člena 101(1) Pogodbe. Pri posamičnem ocenjevanju sporazumov iz člena 101(1) Pogodbe je treba upoštevati več dejavnikov, zlasti strukturo trga na strani ponudbe in povpraševanja.

(5)

Ugodnost skupinske izjeme, določene s to Uredbo, naj bo omejena na vertikalne sporazume, za katere je mogoče z zadostno gotovostjo domnevati, da izpolnjujejo pogoje iz člena 101(3) Pogodbe.

(6)

Določene vrste vertikalnih sporazumov lahko izboljšajo ekonomsko učinkovitost v proizvodni ali distribucijski verigi, tako da omogočajo boljšo usklajenost med udeleženimi podjetji. Zlasti lahko povzročijo zmanjšanje transakcijskih in distribucijskih stroškov strank ter optimizacijo njihove prodaje in naložb.

(7)

Verjetnost, da bodo taki vplivi izboljšanja učinkovitosti prevladali nad kakršnimi koli protikonkurenčnimi učinki zaradi omejitev, vsebovanih v vertikalnih sporazumih, je odvisna od stopnje tržne moči pogodbenic sporazuma, s tem pa tudi od stopnje izpostavljenosti teh podjetij konkurenci drugih dobaviteljev blaga ali storitev, ki jih imajo njihove stranke zaradi značilnosti proizvodov, njihovih cen in namena uporabe za zamenljive ali medsebojno nadomestljive.

(8)

Domnevati je mogoče, da v primeru, ko tržni delež vsakega od v sporazumu udeleženih podjetij na upoštevnem trgu ne presega 30 %, vertikalni sporazumi, ki ne vsebujejo nekaterih vrst hudega omejevanja konkurence, na splošno povzročajo izboljšanje proizvodnje ali distribucije in potrošnikom omogočajo pravičen delež doseženih koristi.

(9)

Nad mejnim 30% tržnim deležem ni mogoče domnevati, da bodo imeli vertikalni sporazumi, ki spadajo v področje uporabe člena 101(1) Pogodbe, običajno objektivne pozitivne učinke take vrste in obsega, da bi upravičili negative učinke, ki jih imajo za konkurenco. Obenem ni mogoče domnevati, da so ti vertikalni sporazumi bodisi zajeti v področje uporabe člena 101(1) Pogodbe bodisi da ne izpolnjujejo pogojev člena 101(3) Pogodbe.

(10)

Ta uredba ne izvzema vertikalnih sporazumov, ki vsebujejo omejitve, ki bodo verjetno omejile konkurenco in škodile potrošnikom, ali ki niso nujne za doseganje izboljšanja učinkovitosti. Od ugodnosti skupinske izjeme, določene s to uredbo, je treba ne glede na tržni delež zadevnih podjetij izključiti zlasti vertikalne sporazume, ki vsebujejo nekatere vrste hudega omejevanja konkurence, kot so minimalne in fiksne cene za nadaljnjo prodajo ter nekatere vrste ozemeljske zaščite.

(11)

Da se zagotovi dostop do upoštevnega trga ali prepreči tajno dogovarjanje na njem, je treba skupinski izjemi dodati nekatere pogoje. Zato mora biti izvzetje prepovedi konkurence omejeno na obveznosti, ki ne presegajo opredeljenega trajanja. Iz enakih razlogov mora biti iz ugodnosti te uredbe izvzeta vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi katere člani sistema selektivne distribucije ne prodajajo blagovnih znamk določenih konkurenčnih dobaviteljev.

(12)

Omejitev tržnega deleža, izključitev nekaterih vertikalnih sporazumov iz skupinske izjeme in pogoji iz te uredbe navadno zagotavljajo, da sporazumi, za katere se uporablja skupinska izjema, udeleženim podjetjem ne omogočajo izključitve konkurence glede znatnega dela zadevnih proizvodov.

(13)

Komisija lahko na podlagi člena 29(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (4) odvzame ugodnost iz te uredbe, če v konkretnem primeru ugotovi, da ima sporazum, za katerega velja izjema iz te uredbe kljub temu učinke, ki so nezdružljivi s členom 101(3) Pogodbe.

(14)

Organ države članice, pristojen za konkurenco, lahko umakne ugodnost iz te uredbe v skladu s členom 29(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 za ozemlje te države članice ali del njenega ozemlja, če ima v konkretnem primeru sporazum, za katerega velja izjema iz te uredbe, kljub temu učinke, ki so nezdružljivi s členom 101(3) Pogodbe, na ozemlju te države članice ali delu njenega ozemlja, ki ima vse lastnosti samostojnega geografskega trga.

(15)

Pri odločanju o tem, ali naj se v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 umakne ugodnost iz te uredbe, so zlasti pomembni učinki omejevanja konkurence, ki lahko izhajajo iz obstoja vzporednih mrež vertikalnih sporazumov s podobnimi učinki, ki bistveno omejujejo dostop do upoštevnega trga ali konkurenco na njem. Do takšnih skupnih učinkov lahko pride na primer pri selektivni distribuciji ali prepovedi konkurence.

(16)

Za okrepitev nadzora nad vzporednimi mrežami vertikalnih sporazumov, ki imajo podobne učinke omejevanja konkurence in pokrivajo več kakor 50 % določenega trga, lahko Komisija z uredbo razglasi, da se ta uredba ne uporablja za vertikalne sporazume, ki vključujejo določene omejitve glede zadevnega trga, s čimer znova vzpostavi celovito uporabo člena 101 Pogodbe za take sporazume –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„vertikalni sporazum“ pomeni sporazum ali usklajeno ravnanje med dvema ali več podjetij, od katerih za namene sporazuma ali usklajenega ravnanja vsako posluje na različni stopnji proizvodne ali distribucijske verige, in ki se nanaša na pogoje, po katerih lahko udeležena podjetja kupujejo, prodajajo ali preprodajajo določeno blago ali storitve;

(b)

„vertikalna omejitev“ pomeni omejitev konkurence v vertikalnem sporazumu, ki spada v področje uporabe člena 101(1) Pogodbe;

(c)

„konkurenčna podjetja“ pomenijo dejanske ali potencialne konkurente; „dejanski konkurent“ pomeni podjetje, dejavno na istem upoštevnem trgu; „potencialni konkurent“ pomeni podjetje, za katero je mogoče realno in ne samo na podlagi teoretičnih možnosti domnevati, da bi brez vertikalnega sporazuma pri majhnem a stalnem zviševanju relativnih cen v kratkem času izvedlo potrebne dodatne naložbe ali prevzelo druge potrebne stroške prehoda za vstop na upoštevni trg;

(d)

„prepoved konkurence“ pomeni vsako neposredno ali posredno obveznost, zaradi katere kupec ne izdeluje, kupuje, prodaja ali preprodaja blaga ali storitev, ki konkurirajo pogodbenemu blagu ali storitvam, ali vsako neposredno ali posredno obveznost kupca, da mora od dobavitelja ali drugega podjetja, ki ga določi dobavitelj, kupiti za več kakor 80 % vseh svojih nakupov pogodbenega blaga ali storitev in njihovih nadomestkov na upoštevnem trgu, izračunano na podlagi vrednosti ali, če je taka splošna praksa v gospodarski dejavnosti, obsega njegovih nakupov v prejšnjem koledarskem letu;

(e)

„sistem selektivne distribucije“ pomeni distribucijski sistem, pri katerem se dobavitelj zaveže, da bo prodajal pogodbeno blago ali storitve, bodisi neposredno bodisi posredno, samo distributerjem, izbranim na podlagi določenih meril, ti pa se zavežejo, da takega blaga ali storitev ne bodo prodajali nepooblaščenim distributerjem na ozemlju, ki ga je dobavitelj določil za uporabo tega sistema;

(f)

„pravice intelektualne lastnine“ vključujejo pravice industrijske lastnine, tehnično znanje in izkušnje, avtorske in sorodne pravice;

(g)

„tehnično znanje in izkušnje“ pomenijo sveženj nepatentiranih uporabnih informacij, ki izhajajo iz dobaviteljevih izkušenj in preizkušanja ter so zaupne, bistvene in določene; v zvezi s tem „zaupne“ pomeni, da tehnično znanje in izkušnje niso splošno znani ali zlahka dostopni; „bistvene“ pomeni, da so tehnično znanje in izkušnje za kupca pomembni in koristni pri uporabi, prodaji ali nadaljnji prodaji pogodbenega blaga ali storitev; „določene“ pomeni, da so tehnično znanje in izkušnje opisani dovolj razumljivo, da je mogoče preveriti, ali izpolnjujejo merili zaupnosti in bistvenosti;

(h)

„kupec“ vključuje podjetje, ki na podlagi sporazuma, ki spada pod člen 101(1) Pogodbe, prodaja blago ali storitve v imenu drugega podjetja;

(i)

„odjemalec kupca“ pomeni podjetje, ki ni stranka sporazuma in kupuje pogodbeno blago ali storitve od kupca, ki je stranka sporazuma.

2.   V tej uredbi pojmi „podjetje“, „dobavitelj“ in „kupec“ vključujejo povezana podjetja vsakega od njih.

„Povezana podjetja“ so:

(a)

podjetja, v katerih lahko pogodbenica sporazuma neposredno ali posredno:

(i)

uveljavlja več kot polovico glasovalnih pravic, ali

(ii)

imenuje več kakor polovico članov nadzornega sveta, uprave ali teles, ki zakonito zastopajo podjetje, ali

(iii)

ima pravico upravljati posle podjetja;

(b)

podjetja, ki imajo nad pogodbenico sporazuma, neposredno ali posredno, pravice ali pooblastila iz točke (a);

(c)

podjetja, v katerih ima podjetje iz točke (b), neposredno ali posredno, pravice ali pooblastila iz točke (a);

(d)

podjetja, v katerih ima pogodbenica sporazuma skupaj z enim ali več podjetji iz točke (a), (b) ali (c), ali v katerih imata dve ali več od slednjih podjetij skupaj pravice ali pooblastila iz točke (a);

(e)

podjetja, v katerih imajo pravice ali pooblastila iz točke (a) skupaj:

(i)

pogodbenice sporazuma ali povezana podjetja vsake od njih iz točk (a) do (d), ali

(ii)

ena ali več pogodbenic sporazuma ali eno ali več njihovih povezanih podjetij iz točk (a) do (d) in ena ali več tretjih oseb.

Člen 2

Izjema

1.   V skladu s členom 101(3) Pogodbe in ob upoštevanju določb te uredbe, se člen 101(1) Pogodbe ne uporablja za vertikalne sporazume.

Ta izjema se uporablja, če taki sporazumi vsebujejo vertikalne omejitve.

2.   Izjema iz odstavka 1 se uporablja za vertikalne sporazume, sklenjene med podjetniškim združenjem in njegovimi člani ali med tem združenjem in njegovimi dobavitelji, samo če so vsi njegovi člani trgovci na drobno in če noben član združenja, skupaj s povezanimi podjetji, nima skupnega letnega prometa, ki presega 50 milijonov EUR. Ta uredba se uporablja za vertikalne sporazume, ki jih sklenejo taka združenja, in ne vpliva na uporabo člena 101 Pogodbe za horizontalne sporazume, sklenjene med člani združenja, ali sklepe, ki jih sprejme združenje.

3.   Izjema iz odstavka 1 se uporablja za vertikalne sporazume, ki vsebujejo določbe o prenosu pravic intelektualne lastnine kupcu ali o kupčevi uporabi pravic intelektualne lastnine, če te določbe niso temeljni namen takih sporazumov in so neposredno povezane z uporabo, prodajo ali preprodajo blaga ali storitev s strani kupca ali njegovih odjemalcev. Izjema se uporablja, če navedene določbe v zvezi s pogodbenim blagom ali storitvami ne vsebujejo omejitev konkurence, ki imajo enak cilj kot vertikalne omejitve, ki po tej uredbi niso izvzete.

4.   Izjema iz odstavka 1 se ne uporablja za vertikalne sporazume, sklenjene med konkurenčnimi podjetji. Kljub temu se uporablja, če konkurenčna podjetja sklenejo enostranski vertikalni sporazum in:

(a)

je dobavitelj proizvajalec in distributer blaga, kupec pa je distributer in ne konkurenčno podjetje na ravni proizvodnje; ali

(b)

je dobavitelj ponudnik storitev, ki deluje na več stopnjah trgovine, medtem ko kupec ponuja blago ali storitve na maloprodajni stopnji in ni konkurenčno podjetje na stopnji trgovine, na kateri kupuje pogodbene storitve.

5.   Ta uredba se ne uporablja za vertikalne sporazume, katerih predmet spada v področje uporabe katere koli druge uredbe o skupinski izjemi, razen če je v zadevni uredbi o skupinski izjemi navedeno drugače.

Člen 3

Mejni tržni delež

1.   Izjema iz člena 2 se uporablja, če tržni delež dobavitelja ne presega 30 % upoštevnega trga, na katerem prodaja pogodbeno blago ali storitve, tržni delež kupca pa ne presega 30 % upoštevnega trga, na katerem kupuje pogodbeno blago ali storitve.

2.   Kadar v primeru sporazuma med več pogodbenicami zadevno podjetje kupuje pogodbeno blago ali storitve od enega podjetja pogodbenika in prodaja pogodbeno blago ali storitve drugemu podjetju pogodbeniku, se izjema iz člena 2 uporabi le, če tržna deleža prvega podjetja kot kupca in kot dobavitelja zadostita pogojem o mejnem tržnem deležu iz prvega odstavka.

Člen 4

Omejitve, zaradi katerih se odvzame ugodnost skupinske izjeme – nedopustne omejitve

Izjema iz člena 2 se ne uporablja za vertikalne sporazume, katerih namen je, neposredno ali posredno, samostojno ali v kombinaciji z drugimi dejavniki pod nadzorom pogodbenic:

(a)

omejitev možnosti kupca, da določi svojo prodajno ceno, ne glede na možnost dobavitelja, da določi maksimalno prodajno ceno ali priporoči prodajno ceno, če to ne povzroča fiksnih ali minimalnih prodajnih cen zaradi pritiska ali spodbud katere koli pogodbenice;

(b)

omejitev ozemlja, na katero lahko kupec, ki je pogodbenica sporazuma, prodaja pogodbeno blago ali storitve, ali omejitev odjemalcev, ki jim jih lahko prodaja, brez poseganja v omejitev sedeža njegovega podjetja, razen:

(i)

omejitve aktivne prodaje na izključno ozemlje ali izključni skupini odjemalcev, ki si jo je pridržal dobavitelj ali ki jo je dobavitelj dodelil drugemu kupcu, če ta omejitev kupčevim odjemalcem ne omejuje prodaje,

(ii)

omejitve prodaje končnim uporabnikom, naložene kupcu, ki deluje na veleprodajni stopnji trgovine,

(iii)

omejitve prodaje nepooblaščenim distributerjem s strani članov sistema selektivne distribucije na ozemlju, ki ga je dobavitelj določil za uporabo tega sistema, in

(iv)

omejitve možnosti kupcu, da prodaja sestavne dele, dobavljene za vgradnjo, odjemalcem, ki bi jih uporabili za proizvodnjo blaga enake vrste, kakršno proizvaja dobavitelj;

(c)

omejitev, da bi končnim uporabnikom aktivno ali pasivno prodajali člani sistema selektivne distribucije, ki deluje na maloprodajni stopnji trgovine, ne glede na možnost prepovedi članu sistema, da bi posloval z nepooblaščenega sedeža podjetja;

(d)

omejitev navzkrižnih dobav med distributerji znotraj sistema selektivne distribucije, tudi med distributerji, ki poslujejo na različni stopnji trgovine;

(e)

omejitev, o kateri sta se dogovorila dobavitelj sestavnih delov in kupec, ki te sestavne dele vgrajuje, in ki dobavitelju omejuje možnost, da bi sestavne dele prodajal kot nadomestne dele končnim uporabnikom ali serviserjem ali drugim ponudnikom storitev, ki jim kupec ni zaupal popravila ali servisiranja svojega blaga.

Člen 5

Izvzete omejitve

1.   Izjema iz člena 2 se ne uporablja za naslednje obveznosti v vertikalnih sporazumih:

(a)

vsako neposredno ali posredno prepoved konkurence, katere trajanje je nedoločeno ali daljše od petih let;

(b)

vsako neposredno ali posredno obveznost, zaradi katere kupec po prenehanju sporazuma ne izdeluje, kupuje, prodaja ali preprodaja blaga ali storitev;

(c)

vsako neposredno ali posredno obveznost, zaradi katere člani sistema selektivne distribucije ne prodajajo blagovnih znamk določenih konkurenčnih dobaviteljev.

Za namene točke (a) tega odstavka se šteje, da je bila prepoved konkurence, ki se molče podaljša za več kot pet let, dogovorjena za nedoločen čas.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(a) časovna omejitev petih let ne velja, če kupec prodaja pogodbeno blago in storitve iz poslovnih prostorov in z zemljišča, ki je v dobaviteljevi lasti ali ga dobavitelj najame od tretjih oseb, nepovezanih s kupcem, pod pogojem, da trajanje prepovedi konkurence ni daljše od obdobja, v katerem kupec zaseda poslovne prostore in zemljišče.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1(b) se izjema iz člena 2 uporablja za vsako neposredno ali posredno obveznost, zaradi katere kupec po prenehanju sporazuma ne izdeluje, kupuje, prodaja ali preprodaja blaga ali storitev, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obveznost je povezana z blagom ali storitvami, ki konkurirajo pogodbenemu blagu ali storitvam;

(b)

obveznost je omejena na poslovne prostore in zemljišče, s katerega je kupec posloval v obdobju veljavnosti pogodbe;

(c)

obveznost je nujna za zaščito tehničnega znanja in izkušenj, ki jih je dobavitelj prenesel na kupca;

(d)

trajanje obveznosti je omejeno na eno leto po prenehanju sporazuma.

Odstavek 1(b) ne posega v možnost nalaganja časovno neomejene omejitve glede uporabe ter razkritja tehničnega znanja in izkušenj, ki niso splošno znani.

Člen 6

Neuporaba te uredbe

Če vzporedne mreže s podobnimi vertikalnimi omejitvami pokrivajo več kot 50 % upoštevnega trga, lahko Komisija na podlagi člena 1a Uredbe št. 19/65/EGS z uredbo razglasi, da se ta uredba ne uporablja za vertikalne sporazume z določenimi omejitvami, ki se nanašajo na navedeni trg.

Člen 7

Uporaba mejnega tržnega deleža

Za uporabo mejnih tržnih deležev iz člena 3 veljajo naslednja pravila:

(a)

tržni delež dobavitelja se izračuna na podlagi podatkov o vrednosti prodaje na trgu, tržni delež kupca pa se izračuna na podlagi podatkov o vrednosti nakupa na trgu. Če podatki o vrednosti prodaje na trgu ali podatki o vrednosti nakupa na trgu niso na voljo, je mogoče za določitev tržnega deleža zadevnega podjetja uporabiti ocene, ki temeljijo na drugih zanesljivih tržnih informacijah, vključno z obsegom fizične prodaje in nakupa;

(b)

tržni deleži se izračunajo na podlagi podatkov za prejšnje koledarsko leto;

(c)

tržni delež dobavitelja vključuje vse blago ali storitve, dobavljene vertikalno povezanim distributerjem zaradi prodaje;

(d)

če tržni delež prvotno ne presega 30 %, nato pa se poveča nad to raven, ne da bi presegel 35 %, se izjema iz člena 2 še naprej uporablja za obdobje dveh zaporednih koledarskih let po letu, v katerem je bil prvič presežen 30-odstotni mejni tržni delež;

(e)

če tržni delež prvotno ne presega 30 %, nato pa se poveča nad 35 %, se izjema iz člena 2 še naprej uporablja za eno koledarsko leto po letu, v katerem je bil prvič presežen 35-odstotni mejni tržni delež;

(f)

ugodnosti iz točk (d) in (e) ni mogoče kombinirati tako, da bi presegli obdobje dveh koledarskih let;

(g)

tržni delež, ki ga imajo podjetja iz točke (e) drugega pododstavka člena 1(2), se po enakih delih dodeli vsakemu podjetju, ki ima pravice ali pooblastila iz točke (a) drugega pododstavka člena 1(2).

Člen 8

Uporaba praga prometa

1.   Za izračun skupnega letnega prometa v smislu člena 2(2) je treba sešteti promet, ki ga je v prejšnjem poslovnem letu dosegla zadevna pogodbenica vertikalnega sporazuma, in promet, ki so ga dosegla njena povezana podjetja v zvezi z vsem blagom in storitvami, brez vseh davkov in drugih dajatev. V ta namen se ne upoštevajo posli med pogodbenico vertikalnega sporazuma in njenimi povezanimi podjetji ali med njenimi povezanimi podjetji.

2.   Izjema iz člena 2 se še naprej uporablja, če se v katerem koli obdobju dveh zaporednih poslovnih let prag skupnega letnega prometa ne preseže za več kakor 10 %.

Člen 9

Prehodno obdobje

Prepoved iz člena 101(1) Pogodbe se v obdobju od 1. junija 2010 do 31. maja 2011 ne uporablja za sporazume, veljavne na dan 31. maja 2010, ki ne izpolnjujejo pogojev za uporabo izjeme iz te uredbe, vendar pa so 31. maja 2010 izpolnjevali pogoje za uporabo izjeme iz Uredbe (ES) št. 2790/1999.

Člen 10

Veljavnost

Ta uredba začne veljati 1. junija 2010.

Veljati preneha 31. maja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL 36, 6.3.1965, str. 533.

(2)  Člen 81 Pogodbe ES je z učinkom od 1. decembra 2009 postal člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Člena sta vsebinsko istovetna. Kadar je to primerno, se v tej Uredbi sklicevanja na člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije razumejo kot sklicevanja na člen 81 Pogodbe ES.

(3)  UL L 336, 29.12.1999, str. 21.

(4)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 331/2010

z dne 22. aprila 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za kumare in češnje, razen višenj

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 143(b) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) določa nadzor uvoza proizvodov iz Priloge XVII k Uredbi. Ta nadzor je treba izvajati v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

Za namene izvajanja člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za leta 2007, 2008 in 2009 je treba spremeniti sprožitvene ravni za kumare in češnje, razen višenj.

(3)

Uredbo (ES) št. 1580/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1580/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE II, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za tolmačenje kombinirane nomenklature je treba poimenovanje proizvodov razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev v okviru te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje veljavnosti

Sprožitvene ravni (v tonah)

78.0015

0702 00 00

Paradižniki

Od 1. oktobra do 31. maja

415 907

78.0020

Od 1. junija do 30. septembra

40 107

78.0065

0707 00 05

Kumare

Od 1. maja do 31. oktobra

11 879

78.0075

Od 1. novembra do 30. aprila

18 611

78.0085

0709 90 80

Artičoke

Od 1. novembra do 30. junija

8 866

78.0100

0709 90 70

Bučke

Od 1. januarja do 31. decembra

55 369

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. maja

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementine

Od 1. novembra do konca februarja

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in mandarinami satsuma); mandarine wilkings in podobni hibridi agrumov

Od 1. novembra do konca februarja

96 377

78.0155

0805 50 10

Limone

Od 1. junija do 31. decembra

334 680

78.0160

Od 1. januarja do 31. maja

62 311

78.0170

0806 10 10

Namizno grozdje

Od 21. julija do 20. novembra

89 140

78.0175

0808 10 80

Jabolka

Od 1. januarja do 31. avgusta

829 840

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

884 648

78.0220

0808 20 50

Hruške

Od 1. januarja do 30. aprila

224 927

78.0235

Od 1. julija do 31. decembra

38 957

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. junija do 31. julija

5 785

78.0265

0809 20 95

Češnje razen višenj

Od 21. maja do 10. avgusta

90 511

78.0270

0809 30

Breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami

Od 11. junija do 30. septembra

131 459

78.0280

0809 40 05

Slive

Od 11. junija do 30. septembra

129 925“


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 332/2010

z dne 22. aprila 2010

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vključitve Izraela na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), in zlasti člena 24(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/99/ES določa splošna pravila v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije proizvodov živalskega izvora in proizvodov, pridobljenih iz njih, namenjenih za prehrano ljudi, v Uniji ter njihov uvoz iz tretjih držav. Navedena direktiva določa, da je treba določiti posebne uvozne pogoje za vsako tretjo državo ali skupino tretjih držav glede na zdravstveno stanje živali.

(2)

Direktiva 2009/158/ES določa pogoje zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Unije za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav. Navedena direktiva določa, da mora perutnina izhajati iz tretjih držav, ki so proste aviarne influence, ali iz tretjih držav, ki kljub temu, da niso proste navedene bolezni, izvajajo ukrepe za njen nadzor, ki so vsaj enakovredni ukrepom iz ustrezne zakonodaje Unije.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (3), določa, da sta uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljena samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov s seznama preglednice v delu 1 Priloge I k Uredbi.

(4)

V skladu z navedeno uredbo se pri izbruhu visoko patogene aviarne influence (HPAI) v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, ki je bil prej prost aviarne influence, za navedeno tretjo državo, ozemlje, območje ali kompartment šteje, da je ponovno prosto HPAI, če so izpolnjeni nekateri pogoji, ki se nanašajo na politiko pokončanja in uničenja okuženih živali za nadzor nad boleznijo, vključno z ustreznim čiščenjem in razkuževanjem vseh v preteklosti okuženih obratov. Poleg tega je moral biti v treh mesecih po koncu izvajanja politike pokončanja in uničenja okuženih živali ter čiščenja in razkuževanja opravljen nadzor aviarne influence v skladu z delom II Priloge IV k navedeni uredbi.

(5)

Izrael je trenutno na seznamu v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 naveden kot tretja država, prosta visoko patogene aviarne influence. Uvoz perutninskih proizvodov, za katere se uporablja navedena uredba, je zato odobren s celotnega ozemlja navedene tretje države.

(6)

Izrael je Komisijo obvestil, da je na njegovem ozemlju izbruhnila visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1.

(7)

Zaradi potrjenega izbruha HPAI se ozemlje Izraela ne more več šteti kot prosto navedene bolezni, izraelski veterinarski organi pa so zato začasno ustavili izdajanje veterinarskih spričeval za pošiljke nekaterih perutninskih proizvodov. Izrael je prav tako izvedel politiko pokončanja in uničenja okuženih živali za nadzor nad boleznijo in omejitev njenega širjenja.

(8)

Informacije o izvedenih nadzornih ukrepih so bile predložene Komisiji. Komisija je ocenila navedene informacije in epidemiološko stanje v Izraelu.

(9)

Takojšnji in odločni ukrepi Izraela za omejitev bolezni in pozitivni rezultati ocenjevanja epidemiološkega stanja omogočajo, da se omejitve uvoza nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo uporabljajo le za območja, ki jih je prizadela bolezen in za katere so izraelski veterinarski organi uvedli omejitve zaradi izbruha visoko patogene aviarne influence.

(10)

Poleg tega Izrael opravlja nadzorne dejavnosti za aviarno influenco, za katere se zdi, da izpolnjujejo zahteve iz dela II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 798/2008.

(11)

Ob upoštevanju ugodnega razvoja epidemiološkega stanja in povezanih nadzornih dejavnosti za aviarno influenco pri omejevanju izbruha je primerno omejiti obdobje, v katerem je odobritev uvoza v Unijo začasno ustavljena do 1. maja 2010.

(12)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Da se izpolnijo zahteve v zvezi z razmejevanjem območij in omogoči, da se trgovanje čim prej nadaljuje, mora ta uredba začeti veljati dan po objavi.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 26. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.


PRILOGA

Del 1 Priloge I k uredbi (ES) št. 798/2008 se nadomesti z naslednjim:

„DEL 1

Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov

Oznaka ISO in ime tretje države ali ozemlja

Oznaka tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Posebni pogoji

Stanje nadzora aviarne influence

Stanje cepljenja proti aviarni influenci

Stanje nadzora salmonele

Vzorci

Dodatna jamstva

Končni datum (1)

Začetni datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Države:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal in države:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje države

EP in E (oba samo za tranzit skozi EU )

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Kitajska

CN-0

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinca Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Celotno ozemlje posebnega upravnega območja Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Območje Izraela razen IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Območje Izraela znotraj naslednjih mej:

zahodno:

cesta št. 4,

južno:

cesta št. 5812, ki se poveže s cesto št. 5815,

vzhodno:

varnostna ograja do ceste št. 6513,

severno:

cesta št. 6513 do križišča s cesto št. 65.

Od te točke v ravni črti do vhoda v Givat Nili ter od tam v ravni črti do križišča med cestama št. 652 in 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Republika Koreja

KR-0

Celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Črna gora

ME-O

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malezija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Zahodni polotok

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0 (4)

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint Pierre in Miquelon

PM-0

Celotno ozemlje

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbija (5)

RS-0 (5)

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

Celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje države

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Združene države

US-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje države

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Blago, proizvedeno pred tem datumom, vključno z blagom, ki se je prevažalo na odprtem morju, se lahko uvozi v Unijo v 90 dneh od tega datuma.

(2)  V Unijo se lahko uvozi le blago, proizvedeno po tem datumu.

(3)  V skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po koncu pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v Združenih narodih.

(5)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 333/2010

z dne 22. aprila 2010

o izdaji dovoljenja za novo uporabo Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kot krmnega dodatka za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Calpis Co. Ltd. Japan, ki ga v Evropski uniji zastopa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za novo uporabo pripravka Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kot krmnega dodatka za odstavljene pujske in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba navedenega pripravka iz mikroorganizmov je bila dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1444/2006 (2).

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za odstavljene pujske. Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 9. decembra 2009 (3) navedla, da Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da uporaba navedenega pripravka lahko izboljša prirejo živali. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 271, 30.9.2006, str. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, ki ga v Evropski uniji zastopa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Francija

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Sestava dodatka:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) z najnižjo vsebnostjo 1,0 × 1010 CFU/g

 

Lastnosti aktivne snovi:

za življenje sposobni trosi (CFU) Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analitska metoda (1)

 

metoda štetja na razliti plošči z uporabo sojinega agarja s triptonom v vseh ciljnih matricah (EN 15874:2009)

 

Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

pujski (odstavljeni)

3 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka, premiksa in krmne mešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg.

3.

Zaradi varnosti se med ravnanjem nosijo zaščita za dihala ter očala in rokavice.

13. maj 2020


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 334/2010

z dne 22. aprila 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 721/2008 glede sestave krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 721/2008 (2) dovoljuje za pripravek rdeče, s karotenoidom bogate bakterije Paracoccus carotinifaciens kot krmnega dodatka za lososa in postrv do 15. avgusta 2018. Navedeni krmni dodatek je razvrščen v kategorijo „senzorični dodatki“, funkcionalna skupina „a (ii). barvila; snovi, ki, če z njimi krmimo živali, dodajo barvo živilu živalskega izvora“.

(2)

Komisija je prejela zahtevek za vnos spremembe pogojev avtorizacije glede sestave krmnega dodatka. Temu zahtevku so bili priloženi ustrezni podporni podatki. Komisija je zahtevek poslala na Evropsko agencijo za varnost hrane („Agencija“).

(3)

Agencija je v mnenju iz januarja 2010 sklenila, da zahtevana sprememba ne bi vplivala na varnost in učinkovitost proizvoda (3).

(4)

Ocena spremenjenega pripravka kaže, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(5)

Uredbo (ES) št. 721/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prilogi k Uredbi (ES) št. 721/2008 se v tretjem stolpcu, „Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda“,

 

besedilo:

„—

10–15 g/kg adonirubina,

3–5 g/kg kantaksantina“

 

nadomesti z besedilom

„—

7–15 g/kg adonirubina,

1–5 g/kg kantaksantina“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 198, 26.7.2008, str. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 335/2010

z dne 22. aprila 2010

o izdaji dovoljenja za cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina kot krmni dodatek za vse živalske vrste in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“.

(4)

Iz mnenj evropske agencije za varnost hrane („Agencija“) z dne 11. novembra 2009 (2) skupaj s tistima z dne 16. aprila 2008 (3) in 2. aprila 2009 (4) je razvidno, da cinkov kelat hidroksiliranega metionina nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. V skladu z mnenjem z dne 16. aprila 2008 se lahko uporaba navedenega pripravka šteje kot vir razpoložljivega cinka in izpolnjuje merila za nutritivni dodatek za vse živalske vrste. Agencija priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 888/2009 z dne 25. septembra 2009 o izdaji dovoljenja za cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina kot krmni dodatek za piščance za pitanje (5), je bil navedeni pripravek že odobren kot krmni dodatek za piščane za pitanje. Navedeno uredbo je treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „sestavine elementov v sledeh“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Uredba (ES) št. 888/2009 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  UL L 254, 26.9.2009, str. 71.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Vsebnost elementa (Zn) v mg/kg popolne krmne mešanice z 12 % vsebnostjo vlage

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: sestavine elementov v sledovih

3b6.10

cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina

 

Lastnosti dodatka:

 

cinkov kelat hidroksiliranega analoga metionina z vsebnostjo 17,5 %–18 % cinka in 81 % (2-hidroksi-4-metiltio) butanojske kisline

 

Mineralna olja: ≤ 1 %

 

Analitska metoda (1):

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) v skladu z EN 15510:2007

vse vrste

 

hišne živali: 250 (skupaj)

ribe: 200 (skupaj)

druge vrste: 150 (skupaj)

popolni in dopolnilni mlečni nadomestki: 200 (skupaj)

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Za varnost uporabnika: med ravnanjem je treba nositi zaščito za dihala ter zaščitna očala in rokavice.

13. maj 2020


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 336/2010

z dne 21. aprila 2010

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Plošča premera približno 580 mm in debeline približno 3 mm, sestavljena iz 2 poliuretanskih slojev, izmed katerih ima eden strojno vrezane zareze, drugi pa plast lepila, zaščiteno z odstranljivo plastično prevleko (t. i. „polimerna plast“).

Izdelek se uporablja za stroje za izdelavo silicijevih in polprevodniških rezin. Pritrjen je na nosilno glavo izmenljivega orodja takih strojev in se uporablja za poravnavanje in poliranje rezin.

3919 90 00

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilom oznak KN 3919 in 3919 90 00.

Uvrstitev pod tarifno številko 8486 kot del ali pribor stroja, ki se uporablja izključno ali pretežno za izdelavo polprevodniških rezin, je izključena, ker izdelek nima lastnosti dela ali pribora takega stroja.

Ker izdelek predstavlja potrošno blago, se glede na sestavni material uvrsti pod oznako KN 3919 90 00 kot samolepilna plošča ali list iz plastičnih mas.

2.

Plošča premera približno 580 mm in debeline približno 2 mm, sestavljena iz 2 slojev sintetične klobučevine, izmed katerih je eden impregniran s polimernim vezivnim sredstvom (poliuretan) (t. i. „poromerna plast“). Drugi sloj ima plast lepila, zaščiteno z odstranljivo plastično prevleko.

Izdelek se uporablja za stroje za izdelavo silicijevih in polprevodniških rezin. Pritrjen je na nosilno glavo izmenljivega orodja takih strojev in se uporablja za poravnavanje in poliranje rezin.

5911 90 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 7(a) k oddelku XI, opomba 1(e) k oddelku XVI, opomba 7(b) k poglavju 59 ter besedilo oznak KN 5911, 5911 90 in 5911 90 90.

Uvrstitev pod tarifno številko 8486 kot del ali pribor stroja, ki se uporablja izključno ali pretežno za izdelavo polprevodniških rezin, je izključena, ker izdelek nima lastnosti dela ali pribora takega stroja.

Proizvod predstavlja izdelek za tehnično uporabo v smislu opombe 1(e) k oddelku XVI, ker se uporablja za stroje za izdelavo silicijevih in polprevodniških rezin za poravnavanje in poliranje rezin.

Zato se uvrsti pod oznako KN 5911 90 90 kot tekstilni izdelek (sestavni material) za uporabo v tehnične namene (glej opombo 7(b) k poglavju 59).


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/27


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 337/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 338/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju govejega in telečjega mesa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164 in 167 do 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz člena 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Pogoji iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določajo, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 62/2010 (6) je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve glede zdravstvene ustreznosti iz naslova III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 7 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (ES) št. 62/2010 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 17, 22.1.2010, str. 33.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 23. aprila 2010

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

61,0

B03

EUR/100 kg neto mase

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

84,7

B03

EUR/100 kg neto mase

49,8

EG

EUR/100 kg neto mase

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

50,8

B03

EUR/100 kg neto mase

29,9

EG

EUR/100 kg neto mase

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovom (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 33 in 42 in, če je ustrezno, iz člena 41 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (UL L 186, 17.7.2009, str. 1)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 339/2010

z dne 22. aprila 2010

o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je primerno, da se za razpisno obdobje, ki se zaključi 20. aprila 2010, ne dodeli nobeno nadomestilo.

(3)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 20. aprila 2010, se ne dodeli nobeno izvozno nadomestilo za proizvode in namembne kraje iz člena 1(a) in (b) ter člena 2 navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/34


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 340/2010

z dne 22. aprila 2010

o nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je primerno, da se za razpisno obdobje, ki se zaključi 20. aprila 2010, ne dodeli nobeno nadomestilo.

(3)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 20. aprila 2010, se za proizvod iz člena 1(c) in namembne kraje iz člena 2 navedene uredbe ne dodeli nobeno nadomestilo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/35


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 341/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XIX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu jajc morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in določenimi merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ustrezajo zahtevam Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) ter zahtevam označevanja iz točke A Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve označevanja iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 ter zahteve, določene v točki A Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 23. aprila 2010 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kos

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kos

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

E09

:

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

:

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E19

:

Vsi namembni kraji razen Švice ter skupin E09 in E10.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/37


UREDBAKOMISIJE (EU) št. 342/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju perutninskega mesa

EVROPSA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu perutninskega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo identifikacijsko oznako iz člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve označevanja iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 23. aprila 2010

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03:

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/39


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 343/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju prašičjega mesa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XVII Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu prašičjega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz člena 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve glede zdravstvene ustreznosti iz naslova III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za prašičje meso od 23. aprila 2010 dalje

Tarifna oznaka proizvodov

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

N. B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/41


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 344/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 8.

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. aprila 2010 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

114,5

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Piščančja prsa, zamrznjena

190,1

7

BR

0207 14 60

Noge piščancev, zamrznjene

110,3

10

BR

0207 25 10

Puranji trupi, znani kot 80 % purani, zamrznjeni

146,0

4

BR

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Rumenjaki

318,2

0

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

325,9

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

531,4

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/43


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 345/2010

z dne 22. aprila 2010

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), in zlasti člena 164(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode iz člena 1(1)(s) navedene uredbe dela XIX Priloge I k navedeni uredbi in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če se to blago izvozi kot blago, našteto v delu V Priloge XX k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko se ti proizvodi izvozijo kot blago iz dela V Priloge XX k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)

V skladu s členom 14(2)(b) Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kg za vsakega od zadevnih osnovnih proizvodov določiti za enako obdobje, kot velja za določanje nadomestil za izvoz teh proizvodov v nepredelanem stanju.

(4)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom, določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za ta proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1)(s) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se izvažajo kot blago, navedeno v delu V Priloge XX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 23. aprila 2010 uporabljajo za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Poimenovanje

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

0,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

84,72

0408 19

– – drugi:

 

 

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekoči:

 

 

nesladkani

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

42,53

– Drugo:

 

 

0408 91

– – sušeno:

 

 

ex 0408 91 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

53,67

0408 99

– – drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

9,00


(1)  Namembne države so naslednje:

01

tretje države. Za Švico in Lihtenštajn te stopnje ne veljajo za blago iz preglednic I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972,

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong, JAR in Rusija,

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini,

04

vse namembne države razen Švice in tistih iz 02 in 03.


SKLEPI

23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/45


SKLEP KOMISIJE

z dne 19. aprila 2010

o evropski banki podatkov za medicinske pripomočke (Eudamed)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2363)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/227/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (1) in zlasti člena 10b(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (2) in zlasti člena 14a(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (3) in zlasti člena 12(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktive 90/385/EGS, 93/42/EGS in 98/79/ES vsebujejo določbe o delovanju evropske banke podatkov za medicinske pripomočke, vključno z ustanovitvijo navedene banke.

(2)

Cilj evropske banke podatkov za medicinske pripomočke je okrepiti nadzor nad trgom, tako da se pristojnim organom omogoči hiter dostop do informacij o proizvajalcih, pooblaščenih zastopnikih, pripomočkih, potrdilih in vigilanci, olajšati izmenjavo podatkov o kliničnih preiskavah in prispevati k enotni uporabi navedenih direktiv, zlasti v zvezi z zahtevami glede registracije.

(3)

Banka podatkov mora zato zajemati podatke, ki jih zahtevajo direktive 90/385/EGS, 93/42/EGS in 98/79/ES, zlasti podatke o registraciji proizvajalcev in pripomočkov, podatke o izdanih, podaljšanih, spremenjenih, dodanih, začasno preklicanih, preklicanih ali zavrnjenih potrdilih, podatke, pridobljene v skladu s postopkom vigilance, ter podatke o kliničnih preiskavah.

(4)

Evropska komisija je v sodelovanju z državami članicami vzpostavila takšno banko podatkov pod imenom „evropska banka podatkov za medicinske pripomočke (Eudamed)“, ki jo številne države članice uporabljajo prostovoljno.

(5)

V banko podatkov je treba vnašati podatke z uporabo predpisanih metod prenosa podatkov.

(6)

Pri vnašanju podatkov v Eudamed je primerno uporabljati mednarodno priznano nomenklaturo o medicinskih pripomočkih, da se zagotovita enoten opis zadevnih pripomočkov in učinkovita uporaba navedene banke podatkov. Ker se podatki lahko vnašajo v vseh uradnih jezikih Skupnosti, je treba uporabljati numerično oznako, ki omogoča enostavno iskanje pripomočkov.

(7)

Globalna nomenklatura o medicinskih pripomočkih, ki je bila vzpostavljena na podlagi EN ISO 15225: 2000 Nomenklatura – Specifikacija za sistem nomenklature o medicinskih pripomočkih za namen izmenjave regulatornih podatkov, je takšna mednarodno priznana nomenklatura. Svet je v svojih sklepih z dne 2. decembra 2003 o medicinskih pripomočkih (4) ugotovil, da je treba vzpostaviti in vzdrževati Eudamed ter začeti uporabljati Globalno nomenklaturo o medicinskih pripomočkih kot podlago za navedeno banko podatkov.

(8)

Zagotoviti je treba ustrezno prehodno obdobje, da se lahko države članice pripravijo na obvezno uporabo Eudameda in da upoštevajo spremembe, uvedene z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (5).

(9)

Države članice morajo biti obvezane le za vnašanje podatkov, ki obstajajo do 1. maja 2011, v obsegu, ki je potreben za prihodnje delovanje Eudameda. Za popolno delovanje Eudameda je treba v skladu z zahtevami iz direktiv 93/42/EGS in 98/79/ES vnesti podatke o registraciji proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov in pripomočkov, ki obstajajo do 1. maja 2011, v obliki, v kateri so na voljo na nacionalni ravni.

(10)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za medicinske pripomočke –

SKLENILA:

Člen 1

Ta sklep vzpostavlja evropsko banko podatkov za medicinske pripomočke (Eudamed) kot banko podatkov za namene člena 10b(3) Direktive 90/385/EGS, člena 14a(3) Direktive 93/42/EGS in člena 12(3) Direktive 98/79/ES.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da se podatki iz točk (a) in (c) člena 10b(1) Direktive 90/385/EGS, točk (a), (b) in (c) člena 14a(1) Direktive 93/42/EGS in točk (a), (b) in (c) člena 12(1) Direktive 98/79/ES vnašajo v Eudamed v skladu s Prilogo k temu sklepu.

V zvezi s kliničnimi preiskavami države članice zagotovijo, da se izvleček obvestil iz člena 10(1) Direktive 90/385/EGS in člena 15(1) Direktive 93/42/EGS ter informacije iz člena 10(3) in (4) Direktive 90/385/EGS in člena 15(6) in (7) Direktive 93/42/EGS vnašajo v Eudamed v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 3

Eudamed uporablja zaščiten Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) in Extensible Mark-up Language (XML).

Člen 4

Pri vnašanju podatkov v Eudamed lahko države članice izbirajo med spletnim vnašanjem podatkov in naložitvijo XML datotek.

Države članice zagotovijo, da se pri vnašanju podatkov v Eudamed za medicinske pripomočke uporabljajo oznake iz mednarodno priznane nomenklature o medicinskih pripomočkih.

Člen 5

V zvezi s podatki, ki obstajajo pred datumom iz člena 6, države članice zagotovijo, da se v Eudamed vnašajo podatki o registraciji proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov in pripomočkov v skladu s členom 14a(1)(a) Direktive 93/42/EGS in členom 12(1)(a) Direktive 98/79/ES.

Navedeni podatki se vnesejo najpozneje do 30. aprila 2012.

Člen 6

Države članice uporabljajo ta sklep od 1. maja 2011.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. aprila 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 189, 20.7.1990, str. 17.

(2)  UL L 169, 12.7.1993, str. 1.

(3)  UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

(4)  UL C 20, 24.1.2004, str. 1.

(5)  UL L 247, 21.9.2007, str. 21.


PRILOGA

Preglednica obveznih podatkov v ustreznih modulih v banki podatkov Eudamed v skladu z obveznostmi iz direktiv 93/42/EGS, 90/385/EGS in 98/79/ES

Direktiva 93/42/EGS

Najmanjši obseg podatkov, ki se zahteva za vnos v Eudamed

člen 14a(1)(a) in člen 14(1) in (2)

1.

Subjekt (proizvajalec/pooblaščeni zastopnik):

(a)

ime;

(b)

ulica;

(c)

kraj;

(d)

poštna številka;

(e)

država;

(f)

telefonska številka ali e-naslov;

(g)

vloga.

2.

Pripomoček:

(a)

oznaka mednarodno priznane nomenklature (za podatke po 1. maju 2011);

(b)

ime/znamka pripomočka ali, kadar ni na voljo, generično ime.

člen 14a(1)(b)

3.

Potrdilo:

(a)

številka potrdila;

(b)

vrsta potrdila;

(c)

datum izdaje;

(d)

datum prenehanja veljavnosti;

(e)

proizvajalec in, kadar je ustrezno, pooblaščeni zastopnik (glej rubrike pod 1. Subjekt);

(f)

priglašeni organ (izbran iz sistema);

(g)

splošen opis in, kadar je ustrezno, podroben opis pripomočka (glej rubrike pod 2. Pripomoček):

(h)

status in, kadar je ustrezno, razlogi za odločitev priglašenega organa.

člen 14a(1)(c) in člen 10(3)

4.

Zaplet (poročilo nacionalnega pristojnega organa):

(a)

referenca pristojnega organa;

(b)

proizvajalec oz. pooblaščeni zastopnik (glej rubrike pod 1. Subjekt);

(c)

kontaktni podatki proizvajalca;

(d)

referenca proizvajalca/št. popravljalnega ukrepa za varnost na področju (FSCA);

(e)

pripomoček (glej rubrike pod 2. Pripomoček) in, kadar je ustrezno, številka pošiljke, serijska številka, različica programske opreme;

(f)

priglašeni organ (izbran iz sistema);

(g)

pripomoček, za katerega je znano, da je na trgu;

(h)

zaupno;

(i)

popolna preiskava;

(j)

ozadje (opis);

(k)

sklep;

(l)

priporočilo;

(m)

ukrep in opis ukrepa.

člen 14a(1)(d) in člen 15(1), (6) in (7)

5.

Klinična preiskava:

(a)

proizvajalec oz. pooblaščeni zastopnik (glej rubrike pod 1. Subjekt);

(b)

pripomoček (glej rubrike pod 2. Pripomoček):

(c)

naslov preiskave;

(d)

številka protokola;

(e)

osnovni cilj;

(f)

kontaktni podatki organa, pristojnega za to klinično preiskavo;

(g)

odločitve pristojnega organa v skladu s členom 15(6), datum odločitve in utemeljitev;

(h)

predčasna prekinitev zaradi varnostnih razlogov v skladu s členom 15(7), datum odločitve in utemeljitev.

Direktiva 90/385/EGS

Najmanjši obseg podatkov, ki se zahteva za vnos v Eudamed

člen 10b(1)(a)

6.

Potrdilo (glej rubrike pod 3. Potrdilo)

člen 10b(1)(b) in člen 8(3)

7.

Zaplet (glej rubrike pod 4. Zaplet)

člen 10b(1)(c) in člen 10(1), (3) in (4)

8.

Klinična preiskava (glej rubrike pod 5. Klinična preiskava, (a) do (f))

(a)

odločitve pristojnega organa v skladu s členom 10(3), datum odločitve in utemeljitev;

(b)

predčasna prekinitev zaradi varnostnih razlogov v skladu s členom 10(4), datum odločitve in utemeljitev.

Direktiva 98/79/ES

Najmanjši obseg podatkov, ki se zahteva za vnos v Eudamed

člen 12(1)(a), člen 10(1), (3) in (4) ter Priloga VIII (4)

9.

Subjekt (za vse in vitro diagnostične medicinske pripomočke (IVD)

Naslov proizvajalca oz. pooblaščenega zastopnika (glej rubrike pod 1. Subjekt);

10.

Pripomoček:

za vse IVD:

(a)

pripomoček (glej rubrike pod 2. Pripomoček);

(b)

informacije, ali je pripomoček „nov“;

(c)

prekinitev dajanja na trg.

Dodatno za Prilogo II in samotestiranje

(d)

rezultat ovrednotenja delovanja, kadar je ustrezno;

(e)

potrdila (glej rubrike pod 3. Potrdilo);

(f)

skladnost s skupnimi tehničnimi specifikacijami, kadar je ustrezno;

(g)

identifikacija pripomočka.

člen 12(1)(b)

11.

Potrdilo (glej rubrike pod 3. Potrdilo)

člen 12(1)(c) in člen 11(3)

12.

Zaplet (glej rubrike pod 4. Zaplet)


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/49


SKLEP KOMISIJE

z dne 21. aprila 2010

o odobritvi dajanja na trg pireja in koncentrata sadežev Morinda citrifolia kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2397)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2010/228/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (1) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Tahitian Noni International Inc. je 20. aprila 2006 pri pristojnih organih Belgije vložila zahtevek za dajanje na trg pireja in koncentrata sadežev Morinda citrifolia kot nove živilske sestavine.

(2)

Pristojni organ Belgije za ocenjevanje živil je 28. februarja 2007 izdal začetno poročilo o oceni. V navedenem poročilu je ugotovil, da je uporaba pireja in koncentrata sadežev Morinda citrifolia kot živilske sestavine sprejemljiva.

(3)

Komisija je 28. marca 2007 vsem državam članicam poslala začetno poročilo o oceni.

(4)

V roku 60 dni, kakor je določeno v členu 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97, so bili v skladu z navedeno določbo predloženi utemeljeni ugovori glede trženja tega proizvoda.

(5)

Zato je bil 7. novembra 2007 opravljen posvet z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA).

(6)

EFSA je 13. marca 2009 v „Znanstvenem mnenju znanstvenega sveta za dietetične izdelke, prehrano in alergije na zahtevo Komisije v zvezi z varnostjo pireja in koncentrata sadežev Morinda citrifolia (Noni)“ kot nove živilske sestavine ugotovila, da sta sadni pire in koncentrat Noni varna za splošno prebivalstvo.

(7)

Iz znanstvene ocene izhaja, da sadni pire in koncentrat Morinda citrifolia (Noni) izpolnjujeta merila iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sadni pire in koncentrat Morinda citrifolia (Noni), kot sta opredeljena v Prilogi I, se lahko dasta na trg v Uniji kot nova živilska sestavina za namen uporabe iz Priloge II.

Člen 2

Oznaka sadnega pireja Morinda citrifolia, odobrenega s tem sklepom, na embalaži živil, ki ga vsebujejo, je „sadni pire Morinda citrifolia“ ali „sadni pire Noni“.

Oznaka sadnega koncentrata Morinda citrifolia, odobrenega s tem sklepom, na embalaži živil, ki ga vsebujejo, je „sadni koncentrat Morinda citrifolia“ ali „sadni koncentrat Noni“.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na družbo Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, ZDA.

V Bruslju, 21. aprila 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.


PRILOGA I

Specifikacije sadnega pireja in koncentrata Morinda citrifolia

Opis:

Sadeži Morinda citrifolia so ročno obrani. Pečke in lupina so mehanično ločene od sadežev za pire. Po pasterizaciji se pire pakira v aseptičnih posodah in shrani na hladnem.

Koncentrat Morinda citrifolia se pripravi iz pireja Morinda citrifolia z obdelavo s pektolitičnimi encimi (50–60 °C za 1–2 uri). Pire se nato segreje, da se inaktivirajo pektinaze, zatem pa takoj ohladi. Sok se loči v dekanter centrifugi. Nato se sok zbere in pasterizira, še preden se koncentrira v vakuumskem uparjalniku od 6–8 brix do 49–51 brix v končnem koncentratu.

Sestava sadnega pireja in koncentrata Morinda citrifolia

Vlaga

89–93 %

48–53 %

Beljakovina

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Maščoba

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Pepel

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Ogljikovi hidrati

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktoza

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glukoza

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Prehranska vlaknina

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (1)

0,19–0,20 μg/mL

0,11–0,77 μg/mL

Lucidin (1)

Nezaznavna

Nezaznavna

Alizarin (1)

Nezaznavna

Nezaznavna

Rubiadin (1)

Nezaznavna

Nezaznavna


(1)  Z metodo HPLC-UV, ki jo razvije in potrdi prijavitelj za analizo antrakinonov v pireju in koncentratu Morinda citrifolia.

Meje zaznavnosti: 2,5 ng/mL (5,15-dimetilmorindol); 50,0 ng/mL (lucidin); 6,3 ng/mL (alizarin) in 62,5 ng/mL (rubiadin).


PRILOGA II

Uporaba sadnega pireja in koncentrata Morinda citrifolia

Skupina uporabe

Največja raven uporabe sadeža Morinda citrifolia

Pire

Koncentrat

Bonboni/slaščice

45 g/100 g

10 g/100 g

Žitne ploščice

53 g/100 g

12 g/100 g

Mešanice hranilnih pijač v prahu (suha masa)

53 g/100 g

12 g/100 g

Gazirane pijače

11 g/100 g

3 g/100 g

Sladoled in sorbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Jogurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Piškoti

53 g/100 g

12 g/100 g

Štručke, torte in peciva

53 g/100 g

12 g/100 g

Žitni kosmiči (polnozrnati)

88 g/100 g

20 g/100 g

Džemi in želeji (vkuhano sadje)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Sladki namazi, nadevi in prelivi

31 g/100 g

7 g/100 g

Začinjene omake, vložena zelenjava, omake iz mesnega soka in začimbe

88 g/100 g

20 g/100 g

Prehranska dopolnila (v skladu z Direktivo 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2))

26 g na dnevni odmerek, kot ga priporoča proizvajalec

6 g na dnevni odmerek, kot ga priporoča proizvajalec


(1)  Na podlagi količin predhodne obdelave, iz katere nastane 100 g proizvoda.

(2)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.


23.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/52


SKLEP KOMISIJE

z dne 22. aprila 2010

o osnutku odloka Italije o določanju standardov, ki urejajo označevanje mleka z dolgim rokom trajanja, steriliziranega mleka, mikrofiltriranega pasteriziranega mleka, pasteriziranega mleka pri visoki temperaturi in mlečnih izdelkov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2436)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/229/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1) ter zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Italijanski organi so 25. avgusta 2009 v skladu s postopkom iz drugega odstavka člena 19 Direktive 2000/13/ES obvestili Komisijo o osnutku odloka o določanju standardov, ki urejajo označevanje mleka z dolgim rokom trajanja, steriliziranega mleka, mikrofiltriranega pasteriziranega mleka, pasteriziranega mleka pri visoki temperaturi in mlečnih izdelkov.

(2)

V skladu s členom 1 priglašenega odloka se to uporablja za mleko z dolgim rokom trajanja, sterilizirano mleko, mikrofiltrirano pasterizirano mleko, pasterizirano mleko pri visoki temperaturi in za mlečne izdelke.

(3)

Člen 2 priglašenega odloka zahteva, da morajo oznake na steriliziranem mleku z dolgim rokom trajanja, steriliziranem mleku, mikrofiltriranem pasteriziranem mleku in pasteriziranem mleku pri visoki temperaturi vsebovati kraj porekla mleka, ki je bilo obdelano na te načine.

(4)

Člen 3(1) priglašenega odloka določa, da morajo oznake mlečnih izdelkov vsebovati kraj porekla mleka, ki je bilo uporabljeno za pripravo teh izdelkov.

(5)

Člen 3(3) priglašenega odloka določa, da morajo na oznakah na sirih in skutah, ki vsebujejo snovi, pridobljene pri predelavi mleka ali mlečnih izdelkov, te snovi biti navedene na seznamu sestavin z navedbo kraja porekla mleka, ki je bilo uporabljeno za predelavo teh snovi.

(6)

Člen 4 priglašenega odloka določa, da morajo oznake na sirih, pridobljenih iz sesirjenega mleka, vsebovati kraj porekla mleka, ki je bilo uporabljeno za sesirjenje.

(7)

Direktiva 2000/13/ES določa na eni strani uskladitev nekaterih nacionalnih določb in na drugi strani ureditev neusklajenih nacionalnih določb ter s tem omogoča uskladitev pravil o označevanju živil. Obseg usklajevanja je določen v členu 3(1) navedene direktive, ki navaja samo seznam navedb, ki morajo biti obvezno navedene na oznaki živil v skladu s členi 4 do 17 in ob upoštevanju izjem, ki so v njih predvidene.

(8)

V skladu s členom 3(1)(8) Direktive 2000/13/ES je obvezna zlasti navedba kraja porekla ali izvora, kadar bi lahko potrošnik brez te navedbe bil v znatni zmoti glede pravega porekla ali izvora živila. Ta določba zagotavlja ustrezen mehanizem proti tveganju zavajanja potrošnikov v primerih, v katerih bi nekateri elementi lahko pomenili, da je takšno živilo drugačnega porekla ali izvora, kot je v resnici.

(9)

Člen 4(2) Direktive 2000/13/ES pa poleg navedb iz člena 3(1) navedene direktive določa možnost še nadaljnjih obveznih navedb za nekatera živila, posebej določenih s predpisi Unije, ali če ti ne obstajajo, z nacionalnimi predpisi.

(10)

Člen 18(2) Direktive 2000/13/ES omogoča sprejetje neusklajenih nacionalnih predpisov, ki se sprejmejo, če so utemeljeni z enim od razlogov iz teh predpisov, pri čemer ti razlogi med drugim vključujejo preprečevanje prevar in varovanje javnega zdravja, in če niso takšne narave, da bi ovirali uporabo opredelitev in pravil iz Direktive 2000/13/ES. Zato je treba v primeru osnutka nacionalnih predpisov o označevanju, ki ga predloži država članica, preučiti njihovo usklajenost z navedenimi zahtevami in določbami Pogodbe.

(11)

Italijanski organi vztrajajo, da je priglašeni odlok nujen za opredelitev in ureditev sistema sledljivosti steriliziranega mleka z dolgim rokom trajanja, steriliziranega mleka, mikrofiltriranega pasteriziranega mleka, pasteriziranega mleka pri visoki temperaturi in mlečnih izdelkov. Prav tako navajajo, da je priglašeni odlok nujen za ureditev označevanja živil iz člena 1 tega odloka, da bi zagotovili čim večjo zaščito interesov potrošnikov.

(12)

V zvezi s sledljivostjo izdelkov iz člena 1 priglašenega odloka Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), zahteva, da morajo nosilci živilske dejavnosti vzpostaviti celovit sistem sledljivosti za vse faze proizvodnje, predelave in distribucije, da bi lahko izvajali ciljno usmerjene in natančne umike s trga ter potrošnikom ali nadzornim uradnikom zagotavljali ustrezne informacije. V skladu s členom 18 tega odloka morajo nosilci živilske dejavnosti zlasti znati identificirati vsako osebo, ki jim je dostavila živilo, in druge nosilce, ki so jim bili dostavljeni njihovi izdelki. Poleg tega člen 19 navedene uredbe predvideva določene obveznosti za nosilce živilske dejavnosti. Obvezna navedba porekla na oznaki zadevnih končnih izdelkov ni predpogoj za izpolnitev navedenih zahtev po sledljivosti.

(13)

Poleg tega razen splošne navedbe, da je treba zaščititi interese potrošnikov, italijanski organi niso podali nobene utemeljitve, na podlagi katere bi lahko zaključili, da je pri izdelkih, za katere ne veljajo zahteve iz točke 8 člena 3(1) Direktive 2000/13/ES, obvezna navedba porekla v skladu s členom 1 priglašenega odloka.

(14)

Italijanski organi zato niso dokazali, da je navedba porekla, ki jo določa priglašeni odlok, nujna za uresničitev enega od ciljev iz člena 18(2) Direktive 2000/13/ES.

(15)

Na podlagi teh ugotovitev je Komisija v skladu s tretjim odstavkom člena 19 Direktive 2000/13/ES predložila negativno mnenje o navedenih določbah priglašenega odloka.

(16)

Italijanske organe je zato treba pozvati, naj ne sprejmejo določb zadevnega priglašenega odloka.

(17)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Italija ne sprejme členov 2, 3(1), 3(3) in 4 (v zvezi z zahtevano navedbo kraja porekla mleka, ki je bilo uporabljeno za sesirjenje) priglašenega odloka o določanju standardov, ki urejajo označevanje mleka z dolgim rokom trajanja, steriliziranega mleka, mikrofiltriranega pasteriziranega mleka, pasteriziranega mleka pri visoki temperaturi in mlečnih izdelkov.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Italijansko republiko.

V Bruslju, 22. aprila 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.