ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.088.slv

Uradni list

Evropske unije

L 88

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
8. april 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta 2010/199/SZVP z dne 22. marca 2010 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 291/2010 z dne 31. marca 2010 o popravku uredb (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 glede postopka posebne rabe, določenega za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov v okviru tarifnih kvot

9

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 292/2010 z dne 7. aprila 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

11

 

 

SKLEPI

 

 

2010/200/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2010 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

13

 

 

2010/201/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2010 o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

14

 

 

2010/202/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2010 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

15

 

 

2010/203/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

16

 

 

2010/204/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

17

 

 

2010/205/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 31. marca 2010 o vprašalniku za poročanje v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1955)  ( 1 )

18

 

 

2010/206/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 6. aprila 2010 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij, odobrenih za novo aktivno snov FEN 560 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1974)  ( 1 )

21

 

 

IV   Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

 

 

2010/207/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 16. novembra 2009 o stališču Skupnosti glede sodelovanja v Posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, ter o izboru predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/1


SKLEP SVETA 2010/199/SZVP

z dne 22. marca 2010

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 37 Pogodbe, in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 218(5) in (6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. novembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija Atalanta).

(2)

V členu 10(3) navedenega skupnega ukrepa je določeno, da so podrobnosti o sodelovanju tretjih držav predmet sporazumov, ki se sklenejo v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

Evropska unija in Črna gora sta na podlagi sklepov Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o sprejetju prispevka tretjih držav k operaciji Atalanta (ATALANTA/2/2009) (2) in o ustanovitvi odbora sodelujočih držav (ATALANTA/3/2009) (3) s pogajanji dosegli Sporazum o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo iz člena 10(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. marca 2010

Za Svet

Predsednik

M. Á. MORATINOS


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 109, 30.4.2009, str. 52.

(3)  UL L 112, 6.5.2009, str. 9, in dodatek v UL L 119, 14.5.2009, str. 40.

(4)  Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum začetka veljavnosti Sporazuma.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

EVROPSKA UNIJA (EU),

na eni strani, in

ČRNA GORA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici,

STA SE OB UPOŠTEVANJU:

dejstva, da je Svet Evropske unije sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija „Atalanta“), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2009/907/SZVP 2009 (2),

povabila EU Črni gori, da sodeluje v operaciji pod vodstvom EU,

uspešnega zaključka procesa oblikovanja sil ter priporočila poveljnika operacije EU in vojaškega odbora EU, da se privoli v sodelovanje oboroženih sil Črne gore v operaciji pod vodstvom EU,

Sklepa ATALANTA/2/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija „Atalanta“) (3) in Sklepa ATALANTA/3/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija „Atalanta“) (4), kakor sta bila spremenjena s Sklepom Političnega in varnostnega odbora ATALANTA/7/2009 (5),

odločitve Črne gore z dne 13. avgusta 2009 o sodelovanju v operaciji Atalanta –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Črna gora se v skladu z določbami Sporazuma in vsemi potrebnimi določbami o izvajanju pridruži Skupnemu ukrepu 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta), kakor je bil spremenjen s Sklepom 2009/907/SZVP, in vsem nadaljnjim sklepom, s katerimi sklene Svet Evropske unije razširiti operacijo.

2.   Prispevek Črne gore k pomorskim silam pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR) ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Črna gora zagotovi, da njene sile in osebje, ki sodelujejo v operaciji Atalanta, svojo nalogo opravljajo v skladu s:

Skupnim ukrepom 2008/851/SZVP, skupaj z morebitnimi poznejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

vsemi izvedbenimi ukrepi.

4.   Sile in osebje, ki jih Črna gora dodeli operaciji, upoštevajo pri opravljanju svojih nalog in pri svojem ravnanju zgolj interese operacije Atalanta.

5.   Črna gora pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji.

Člen 2

Status sil

1.   Status sil in osebja, ki jih Črna gora dodeli operaciji Atalanta, ureja sporazum o statusu sil, sklenjen med Evropsko unijo in Somalijo, Džibutijem ali katero koli drugo državo v regiji, s katero se takšen sporazum sklene za to operacijo, oziroma enostranska izjava o statusu sil, ki jo predloži Kenija, Sejšeli ali katera koli druga država v regiji, ki takšno izjavo predloži za to operacijo.

2.   Status sil in osebja, dodeljenih poveljstvom ali poveljniškim enotam zunaj območja skupne operacije, urejajo dogovori med državo gostiteljico zadevnih poveljstev in poveljniških enot ter Črno goro.

3.   Ne glede na sporazume in izjave o statusu sil iz odstavkov 1 in 2 je Črna gora pristojna za svoje sile in osebje, ki sodelujejo v operaciji Atalanta.

4.   Črna gora je pristojna za odgovore na vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem v operaciji Atalanta, ki jih vložijo pripadniki njenih sil in osebja ali ki zadevajo takšne pripadnike. Črna gora je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov, zlasti sodnih ali disciplinskih postopkov, zoper svoje oborožene sile in osebje v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

5.   Črna gora se zavezuje, da bo ob podpisu Sporazuma predložila izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do vsake države, ki sodeluje v operaciji Atalanta.

6.   Države članice Evropske unije se zavezujejo, da bodo ob podpisu Sporazuma predložile izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov za udeležbo Črne gore v operaciji Atalanta.

Člen 3

Pogoji premestitve oseb, prijetih in pridržanih zaradi izvrševanja sodnega pregona

Če ima Črna gora sodno pristojnost nad osumljenci ali storilci dejanj piratstva ali oboroženega ropa v teritorialnem morju obalne države znotraj območja operacije, se osebe, ki jih EUNAVFOR prime zaradi sodnega postopka in jih ima pridržane, ter zaseženo imetje v posesti EUNAVFOR, premestijo iz EUNAVFOR v Črno goro v skladu s pogoji iz priloge, ki je sestavni del Sporazuma.

Člen 4

Tajni podatki

1.   Črna gora sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje tajnih podatkov EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije iz Sklepa Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (6) in v skladu z nadaljnjimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU.

2.   Če sta EU in Črna gora sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo tajnih podatkov, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo tudi v okviru operacije Atalanta.

Člen 5

Struktura poveljevanja

1.   Vse sile in osebje, ki sodelujejo v operaciji Atalanta, v celoti ostajajo podrejeni poveljstvu svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojimi silami in osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico prenesti svoja pooblastila.

3.   Črna gora ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju z Črno goro kadar koli zahteva umik prispevka Črne gore.

5.   Črna gora imenuje višjega vojaškega predstavnika (VVP), ki zastopa njen nacionalni kontingent v operaciji Atalanta. VVP se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

Člen 6

Finančni vidiki

1.   Črna gora prevzame vse stroške, povezane z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške zagotovljeno skupno financiranje, kot je predvideno v pravnih instrumentih iz člena 1(1) tega sporazuma in v Sklepu Sveta 2008/975/SZVP z dne 18. decembra 2008 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (Athena) (7).

2.   Operacija Atalanta zagotavlja črnogorskemu kontingentu logistično podporo po načelu povračila stroškov pod pogoji, predvidenimi v določbah o izvajanju iz člena 7. Upravno vodenje s tem povezanih odhodkov se zaupa Atheni.

3.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), v kateri(-h) poteka operacija, Črna gora, če je ugotovljena njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji iz sporazuma o statusu sil iz člena 2(1) tega sporazuma, če je ta na voljo.

Člen 7

Določbe o izvajanju Sporazuma

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ali poveljnik operacije EU sklene z ustreznimi organi Črne gore vse potrebne tehnične in upravne določbe o izvajanju tega sporazuma.

Člen 8

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjih členov, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo obvestila o odpovedi v roku enega meseca.

Člen 9

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko sta se pogodbenici uradno obvestili o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa.

3.   Ta sporazum velja ves čas trajanja prispevka Črne gore k operaciji.

4.   Odpoved tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma pred tovrstno odpovedjo, vključno s pravicami katere koli premeščene osebe, dokler je v priporu v Črni gori ali dokler jo Črna gora sodno preganja.

Po zaključku operacije lahko vse pravice EUNAVFOR, kot so opredeljene v prilogi k temu sporazumu, uresničuje katera koli oseba ali subjekt, ki jo/ga imenuje država, ki predseduje Svetu EU. Imenovana oseba ali subjekt je lahko med drugim diplomatski predstavnik ali konzularni uslužbenec te države, akreditiran v Črni gori. Po zaključku operacije se vsa uradna obvestila, ki jih je bilo treba nasloviti na EUNAVFOR v okviru tega instrumenta, naslovijo na državo, ki predseduje Svetu EU.

V Bruslju, dne štiriindvajsetega marca leta dva tisoč deset, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku

Za Evropsko unijo

Za Črno goro


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33, popravek v UL L 253, 25.9.2009, str. 18.

(2)  UL L 322, 9.12.2009, str. 27.

(3)  UL L 109, 30.4.2009, str. 52.

(4)  UL L 112, 6.5.2009 in dodatek v UL L 119, 14.5.2009, str. 40.

(5)  UL L 270, 15.10.2009, str. 19.

(6)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

(7)  UL L 345, 23.12.2008, str. 96.

PRILOGA

DOLOČBE O POGOJIH IN NAČINIH PREMESTITVE STORILCEV ALI OSEB, KI SO OSUMLJENE STORITVE DEJANJ PIRATSTVA ALI OBOROŽENIH ROPOV V TERITORIALNIH VODAH OBALNE DRŽAVE NA OBMOČJU OPERACIJ IN SO JIH PRIDRŽALE POMORSKE SILE POD VODSTVOM EVROPSKE UNIJE (EUNAVFOR), TER ZASEŽENEGA IMETJA V POSESTI EUNAVFOR Z EUNAVFOR V ČRNO GORO IN POGOJIH NJIHOVE OBRAVNAVE PO TAKŠNI PREMESTITVI

1.   Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma:

(a)

„piratstvo“ pomeni piratstvo, kot je opredeljeno v členu 101 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS);

(b)

„oborožen rop“ pomeni dejanja, kot so opredeljena v odstavku (a), če so storjena v teritorialnem morju obalne države znotraj območja operacije;

(c)

„premeščena oseba“ pomeni katero koli osebo, ki je osumljena načrtovanja, izvrševanja ali storitve dejanj piratstva ali oboroženega ropa in ki jo EUNAVFOR premesti v Črno goro na podlagi tega sporazuma.

2.   Splošna načela

(a)

Črna gora lahko na zahtevo EUNAVFOR privoli v premestitev oseb, ki jih je EUNAVFOR pridržal v povezavi s piratstvom ali oboroženim ropom, in s tem povezanega imetja, ki ga je zasegel EUNAVFOR, ter te osebe in imetje preda svojim pristojnim organom za namen sodne preiskave in pregona.

(b)

EUNAVFOR v okviru tega sporazuma osebe preda izključno pristojnim organom pregona Črne gore.

(c)

Črna gora potrjuje, da bo z osebami, premeščenimi na podlagi teh določb, pred in po premestitvi ravnala humano in v skladu z mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, vključno s prepovedjo mučenja in okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, prepovedjo samovoljnega pripora in v skladu z zahtevo po poštenem sojenju.

3.   Obravnava, pregon in sojenje premeščenim osebam

(a)

Z vsako premeščeno osebo se ravna humano, oseba ni izpostavljena mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, zagotovi se ji ustrezna namestitev in prehrana ter dostop do zdravstvene oskrbe in oseba lahko izvaja verske obrede.

(b)

Vsaka premeščena oseba se takoj privede pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast, ta pa nemudoma odloči o zakonitosti pridržanja te osebe in odredi njeno izpustitev, če pridržanje ni zakonito.

(c)

Vsaka premeščena oseba je upravičena do sojenja v razumnem roku ali do izpustitve.

(d)

Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njo upravičena do poštenega in javnega zaslišanja, ki ga opravi pristojno, neodvisno in nepristransko, z zakonom ustanovljeno sodišče.

(e)

Vsaka premeščena oseba, obdolžena kaznivega dejanja, velja za nedolžno, dokler ni v skladu z zakonom dokazana njena krivda.

(f)

Vsakdo je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njega povsem enakopravno upravičen do naslednjih minimalnih jamstev:

1.

da je pravočasno in natančno obveščen o naravi in razlogu obtožbe zoper njega v jeziku, ki ga razume;

2.

da ima na voljo dovolj časa in možnosti za pripravo svoje obrambe in da je lahko v stiku z zastopnikom, ki ga je sam izbral;

3.

da se mu sodi brez neupravičenega zavlačevanja;

4.

da se mu sodi v njegovi prisotnosti ter da se brani sam ali s pomočjo zagovornika, ki ga je sam izbral; če nima zagovornika, da je obveščen o tej pravici; in da se mu brezplačno dodeli zagovornik, če nima dovolj sredstev za njegovo plačilo, vedno ko je to potrebno v interesu pravice;

5.

da preuči ali zahteva preučitev vseh dokazov zoper njega, vključno z zapriseženimi pisnimi izjavami prič, ki so izvedle prijetje, ter da doseže navzočnost in zaslišanje prič v svojem imenu pod enakimi pogoji, kot so jih imele priče proti njemu;

6.

da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče;

7.

da ni zavezan pričati proti sebi ali priznati krivde.

(g)

Vsaka premeščena oseba, obsojena zločina, ima pravico, da njeno obsodbo ali kazen v skladu s pravom Črne gore ponovno preuči višje sodišče ali da na to sodišče vloži pritožbo.

(h)

Brez predhodne pisne privolitve EUNAVFOR Črna gora ne preda nobene premeščene osebe drugi državi za namene sodne preiskave ali pregona.

4.   Smrtna kazen

Nobena premeščena oseba ni obsojena na smrtno kazen, ni kaznovana s smrtno kaznijo niti zanjo ne velja zahteva po usmrtitvi.

5.   Evidence in uradna obvestila

(a)

Vsaka premestitev se evidentira v ustreznem dokumentu, ki ga podpišeta predstavnik EUNAVOR in predstavnik pristojnih organov pregona Črne gore.

(b)

EUNAVFOR pošlje Črni gori evidenco o pridržanju za vsako premeščeno osebo. Ta evidenca po možnosti vsebuje podatke o zdravstvenem stanju premeščene osebe v času pridržanja, natančen čas predaje organom Črne gore, razlog za njeno pridržanje, čas in kraj začetka njenega prijetja in vse odločitve, sprejete v zvezi z njenim pridržanjem.

(c)

Črna gora je odgovorna za vodenje natančnega seznama vseh premeščenih oseb, med drugim tudi za vodenje evidenc o vsem zaseženem imetju, zdravstvenem stanju osebe, lokaciji prostorov za pridržanje, kakršnih koli obtožbah zoper osebo in vseh pomembnih odločitvah, sprejetih med sodnim pregonom in sojenjem.

(d)

Te evidence so na podlagi pisne zahteve Ministrstvu za zunanje zadeve Črne gore na razpolago predstavnikom EU in EUNAVFOR.

(e)

Poleg tega Črna gora uradno obvesti EUNAVFOR o kraju pridržanja vsake osebe, premeščene na podlagi tega sporazuma, o vsakem poslabšanju njenega zdravstvenega stanja in vseh sumih o neprimerni obravnavi. Predstavniki EU in EUNAVFOR imajo dostop do vseh oseb, premeščenih na podlagi tega sporazuma, dokler so te osebe v zaporu, in so upravičeni do njihovega zaslišanja.

(f)

Nacionalne in mednarodne humanitarne agencije lahko na podlagi zahteve obiščejo osebe, premeščene na podlagi tega sporazuma.

(g)

Zato da bi EUNAVFOR Črni gori lahko zagotovil pravočasno pomoč s pričanjem svojega osebja in predložitvijo ustreznih dokazov, Črna gora uradno obvesti EUNAVFOR, da namerava začeti postopek kazenske obravnave zoper katero koli premeščeno osebo, ter mu sporoči časovni razpored za predložitev dokazov in zaslišanje prič.

6.   Pomoč EUNAVFOR

(a)

EUNAVFOR v okviru svojih sredstev in zmožnosti zagotovi Črni gori vso pomoč pri sodni preiskavi in pregonu premeščenih oseb.

(b)

EUNAVFOR zlasti:

1.

izroči evidence o pridržanju, pripravljene v skladu z odstavkom 5(b) teh določb;

2.

preuči vse dokaze v skladu z zahtevami pristojnih organov Črne gore, kot je dogovorjeno v določbah o izvajanju iz odstavka 8;

3.

skuša pripraviti izjave prič ali zaprisežene pisne izjave osebja EUNAVFOR, vpletenega v kakršen koli incident, zaradi katerega so bile osebe premeščene na podlagi teh določb;

4.

izroči vse zadevno zaseženo imetje v posesti EUNAVFOR.

7.   Povezava z drugimi pravicami premeščenih oseb

V teh določbah ni določbe, ki je namenjena odstopanju od pravic, ki jih ima premeščena oseba v okviru veljavnega domačega ali mednarodnega prava, ali bi se lahko tako razlagala.

8.   Določbe o izvajanju

(a)

Za namene uporabe teh določb lahko pristojni organi Črne gore na eni strani ter pristojni organi EU in pristojni organi držav, ki so EUNAVFOR zagotovile državni kontingent, na drugi strani potrdijo določbe o izvajanju operativnih, upravnih in tehničnih zadev.

(b)

Določbe o izvajanju lahko med drugim zajemajo:

1.

opredelitev pristojnih organov pregona Črne gore, katerim lahko EUNAVFOR preda osebe;

2.

centre za pridržanje, v katerih so premeščene osebe nameščene;

3.

ravnanje z dokumenti, vključno s tistimi, ki so povezani z zbiranjem dokazov, ki se izročijo pristojnim organom pregona Črne gore ob premestitvi osebe;

4.

kontaktne točke za uradna obvestila;

5.

obrazce, ki se uporabljajo za premestitve.


UREDBE

8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 291/2010

z dne 31. marca 2010

o popravku uredb (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 glede postopka posebne rabe, določenega za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov v okviru tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 144(1) in 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 437/2009 z dne 26. maja 2009 o odprtju in načinu upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz mladega moškega goveda za pitanje (2), člen 3(1) Uredbe Komisije (ES) št. 438/2009 z dne 26. maja 2009 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za uvoz bikov, krav in telic, razen tistih za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem (3) in člen 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1064/2009 z dne 4. novembra 2009 o odprtju in načinu upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz pivovarskega ječmena iz tretjih držav (4) določajo carinski nadzor pri postopku posebne rabe, navedenem v členu 166 Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (5).

(2)

Kot je navedeno v korelacijski tabeli v Prilogi k Uredbi (ES) št. 450/2008, je namen navedenega člena 166 nadomestiti člen 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (6), ki je prav tako predvideval carinski nadzor pri posebni rabi uvoženega blaga. Vendar drugi pododstavek člena 188(2) Uredbe (ES) št. 450/2008 določa, da se ne glede na začetek veljavnosti izvedbenih določb iz prvega pododstavka člena 188(2) člen 166 navedene uredbe uporablja najpozneje od 24. junija 2013. Zato se člen 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92 še naprej uporablja do začetka uporabe člena 166 Uredbe (ES) št. 450/2008.

(3)

Zato je bolj primerno, da se v uredbah (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 sklic na člen 166 Uredbe (ES) št. 450/2008 nadomesti s sklicem na člen 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

(4)

Uredbe (ES) št. 437/2009, (ES) št. 438/2009 in (ES) št. 1064/2009 je zato treba ustrezno popraviti.

(5)

Da bi bilo zagotovljeno učinkovito upravljanje zadevnih tarifnih kvot in ker ostaja vsebina zadevnih določb nespremenjena, je primerno, da se ta popravek začne uporabljati na isti datum, kot se začnejo uporabljati zadevne uredbe.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 437/2009 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Uvožene živali so pod carinskim nadzorom v skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (7), da se zagotovi, da so bile pitane najmanj 120 dni v proizvodnih enotah, ki jih mora uvoznik navesti v mesecu dni po njihovi sprostitvi v prosti promet.

Člen 2

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 438/2009 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Uvožene živali so pod carinskim nadzorom v skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (8), da se zagotovi, da se ne zakoljejo v štirih mesecih po sprostitvi v prosti promet.

Člen 3

V prvem pododstavku člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1064/2009 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„V skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (9) je ječmen, uvožen v okviru sedanje kvote, predmet carinskega nadzora, katerega namen je zagotoviti naslednje:

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člena 1 in 2 se uporabljata od 1. julija 2009.

Člen 3 se uporablja od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 128, 27.5.2009, str. 54.

(3)  UL L 128, 27.5.2009, str. 57.

(4)  UL L 291, 7.11.2009, str. 14.

(5)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

(6)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(7)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“

(8)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“

(9)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 292/2010

z dne 7. aprila 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

160,8

JO

96,4

MA

143,8

TN

131,6

TR

133,9

ZZ

133,3

0707 00 05

JO

92,1

MA

106,5

TR

134,8

ZZ

111,1

0709 90 70

MA

71,9

TR

102,7

ZZ

87,3

0805 10 20

EG

54,6

IL

55,9

MA

45,0

TN

47,0

TR

67,7

ZZ

54,0

0805 50 10

IL

66,0

TR

60,4

ZA

71,7

ZZ

66,0

0808 10 80

AR

94,0

BR

83,8

CA

101,3

CL

90,8

CN

83,9

MK

23,6

US

131,3

UY

74,3

ZA

79,7

ZZ

84,7

0808 20 50

AR

94,6

CL

111,5

CN

52,3

ZA

102,5

ZZ

90,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/13


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. marca 2010

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2010/200/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) ter zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)

Litva je vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v gradbeni industriji predložila 23. septembra 2009. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 1 118 893 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Litva –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1 118 893 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 9. marca 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. Á. MORATINOS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/14


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. marca 2010

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2010/201/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) ter zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)

Nemčija je vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v avtomobilski industriji predložila 13. avgusta 2009 in jo dopolnila z dodatnimi informacijami do 23. oktobra 2009. Ta vloga izpolnjuje zahteve za finančne prispevke, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 6 199 341 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Nemčija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 6 199 341 EUR v odobrenih sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 9. marca 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. Á. MORATINOS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/15


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. marca 2010

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2010/202/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) ter zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Za vloge, predložene od 1. maja 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno in vključuje podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)

Litva je 23. julija 2009 predložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju Snaigė in v dveh njegovih dobaviteljih. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 258 163 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Litva –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 258 163 EUR za sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 9. marca 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. Á. MORATINOS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/16


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2010

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2010/203/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)

Litva je vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v pohištveni industriji predložila 23. septembra 2009 in jo dopolnila z dodatnimi informacijami, ki jih je Komisija prejela 16. oktobra 2009. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 662 088 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Litva –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 662 088 EUR za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/17


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2010

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2010/204/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)

Litva je vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v industriji oblačil predložila 23. septembra 2009. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 523 481 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Litva –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi znesek 523 481 EUR za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/18


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. marca 2010

o vprašalniku za poročanje v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1955)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/205/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (1) ter zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 16(1) Uredbe (ES) št. 166/2006 določa, da je treba pripraviti poročilo o izvajanju uredbe na podlagi informacij iz zadnjih treh let poročanja v skladu s postopkom iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 166/2006.

(2)

Člen 16(2) Uredbe (ES) št. 166/2006 določa, da je treba poročilo pripraviti na podlagi vprašalnika, ki ga pripravi Komisija s pomočjo odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Uredbe.

(3)

Prvo poročilo obsega obdobje od leta 2007 do vključno leta 2009.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice uporabljajo vprašalnik za poročanje iz Priloge k temu sklepu kot podlago za pripravo poročila, ki ga predložijo Komisiji v skladu s členom 16(1) Uredbe (ES) št. 166/2006.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 31. marca 2010

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 33, 4.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48.


PRILOGA

VPRAŠALNIK ZA POROČANJE

Dodatne informacije, ki jih morajo sporočiti države članice v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES

Splošne opombe:

Ta vprašalnik vsebuje vprašanja o izvajanju uredbe o E-RIPO v zadnjih treh letih poročanja, na katera morajo odgovoriti države članice.

Države članice odgovore na vprašanja pošljejo v elektronski obliki.

1.   SPLOŠNI OPIS

Na kratko opišite postopek priprave poročila ter navedite informacije o vrsti javnih organov, ki so pri tem sodelovali.

2.   PRAVNI UKREPI ZA UVEDBO SISTEMA RIPO (ČLENA 5, 20)

Navedite zakonodajne, regulativne in druge ukrepe, s katerimi je bil uveden celovit Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal.

Opišite zlasti ukrepe, ki so jih sprejele države članice v skladu z določbami iz člena 20, s katerimi so zagotovile, da so predpisi o kaznih učinkoviti, sorazmerni in odvračilni, ter kakšne so bile izkušnje pri njihovi uporabi.

3.   ZAHTEVE ZA POROČANJE, PODATKI O INDUSTRIJSKIH KOMPLEKSIH IN PRISTOJNIH ORGANIH TER PODATKI, KI JIH JE TREBA SPOROČITI (ČLEN 5)

Navedite zakonodajne, regulativne in druge ukrepe, s katerimi so bile določene zahteve za poročanje za RIPO.

Opišite zlasti pristojne organe, ki so bili izbrani za določitev industrijskih kompleksov za E-RIPO in zbiranje informacij o izpustih onesnaževal iz točkovnih virov onesnaževanja. Opišite zahteve za poročanje in navedite, kako ste zbirali podatke za RIPO v vaši državi. Pri tem navedite vrsto organov, ki so pri tem sodelovali, in za kateri del potrjevanja so bili pristojni. Uporabite spodnjo razpredelnico.

 

Institucionalni postopek: potrditev s strani te institucije

 

Industrijski kompleks: …

 

Lokalni organi: …

 

Regionalni organ: …

 

Nacionalni organ: …

 

Ministrstvo za okolje: …

4.   PRAKSA POROČANJA ZA RIPO (ČLEN 5)

Za vsak krog poročanja po zadnjem vprašalniku za poročanje navedite:

(a)

roke za poročanje pristojnemu organu;

(b)

težave pri upoštevanju rokov za poročanje ter ali so bili pri industrijskih kompleksih upoštevani različni roki za poročanje in javno dostopnost informacij v registru ter v primeru zamujenih rokov razloge zanje;

(c)

delež elektronskega poročanja v primerjavi s podatki, ki so jih upravljavci poslali na papirju. Opišite poročanje in orodja, ki so jih imeli na voljo upravljavci in pristojni organi;

(d)

glavne težave upravljavcev in pristojnih organov pri poročanju podatkov za RIPO (pri odgovoru upoštevajte mnenje organov).

5.   ZAGOTAVLJANJE IN PRESOJA KAKOVOSTI PODATKOV (ČLEN 9(1), (2) IN (3))

Opišite predpise, postopke in ukrepe, s katerimi ste pri poročanju za E-RIPO zagotovili kakovost podatkov, in kaj je iz njih razvidno o kakovosti poročanih podatkov.

Navedite zlasti informacije o:

(a)

presoji pristojnih organov o popolnosti, usklajenosti in verodostojnosti podatkov, ki so jih zagotovili upravljavci;

(b)

metodah in postopkih, ki so jih sprejeli pristojni organi za boljšo kakovost podatkov.

6.   JAVNI DOSTOP DO PODATKOV ZA RIPO (ČLEN 10(2))

Opišite, kako ste izboljšali javni dostop do informacij v registru.

Navedite zlasti:

Če informacije, ki jih vsebuje Evropski RIPO, niso zlahka dostopne javnosti neposredno prek elektronskih medijev, katere ukrepe ste sprejeli, da bi izboljšali dostop do registra na javno dostopnih mestih.

7.   ZAUPNOST (ČLEN 7(2), ČLEN 11)

V primeru zaupnih informacij navedite, katere informacije so bile zadržane, zakaj so bile zadržane in kako pogosto so bile zadržane. Na kratko opišite:

(a)

katera vrsta podatkov je zaupna;

(b)

glavne razloge za zaupnost;

(c)

število industrijskih kompleksov glede na dejavnost iz Priloge I, na katere se nanašajo zaupni podatki, in skupno število industrijskih kompleksov, o katerih se je poročalo glede na dejavnost iz Priloge I.

Navedite opombe o praktičnih izkušnjah in izzivih, s katerimi ste se srečali pri obravnavi zahtev za zaupnost v skladu s členom 4 Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti pri informacijah o izpustih in prenosih iz Priloge III.


8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/21


SKLEP KOMISIJE

z dne 6. aprila 2010

o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij, odobrenih za novo aktivno snov FEN 560

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1974)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/206/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Francija junija 2003 prejela zahtevek družbe Société occitane de fabrications et de technologies za vključitev aktivne snovi FEN 560 v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 2004/131/ES (2) je bilo potrjeno, da je dokumentacija popolna ter da načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz prilog II in III k navedeni direktivi.

(2)

Popolnost dokumentacije je bilo treba potrditi, da se omogoči podroben pregled navedene aktivne snovi in da se državam članicam omogoči izdaja začasnih registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno aktivno snov, za največ tri leta ob izpolnjevanju pogojev iz člena 8(1) Direktive 91/414/EGS in zlasti pogoja v zvezi s podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva glede na zahteve iz navedene direktive.

(3)

Za to aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za rabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je Komisiji 18. februarja 2005 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Po predložitvi osnutka poročila o oceni države članice poročevalke je bilo ugotovljeno, da je treba od vlagatelja zahtevati nadaljnje informacije, ki jih država članica poročevalka pregleda in predloži svojo oceno. Zato pregled dokumentacije še traja in ocenjevanja ne bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi 91/414/EGS, ki se razlaga skupaj z Odločbo Komisije 2008/353/ES (3).

(5)

Ker pri ocenjevanju še ni bil ugotovljen nikakršen razlog za neposredno zaskrbljenost, je treba državam članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, za 24 mesecev, da se omogoči nadaljevanje pregledovanja dokumentacije. Pričakuje se, da bo postopek ocenjevanja in odločanja o morebitni vključitvi FEN 560 v Prilogo I k navedeni direktivi zaključen v 24 mesecih.

(6)

Hkrati je treba razveljaviti Odločbo 2008/353/ES, ker je zastarela.

(7)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasna dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo FEN 560, za obdobje, ki se zaključi najpozneje 6. aprila 2012.

Člen 2

Odločba 2008/353/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep preneha veljati 6. aprila 2012.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. aprila 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 37, 10.2.2004, str. 34.

(3)  UL L 117, 1.5.2008, str. 45.


IV Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/23


SKLEP SVETA

z dne 16. novembra 2009

o stališču Skupnosti glede sodelovanja v Posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, ter o izboru predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES

(2010/207/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan 15. oktobra 2008 in se začasno uporablja od 29. decembra 2008.

(2)

Člen 232(2) Sporazuma določa, da Skupni svet CARIFORUM-ES (v nadaljnjem besedilu: Skupni svet) odloča o sodelovanju v Posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES (v nadaljnjem besedilu: Odbor), da se zagotovi široka zastopanost vseh zainteresiranih strani.

(3)

Ključnega pomena je, da se zagotovi hitra ustanovitev institucij iz Sporazuma in zlasti Odbora glede na njegovo vlogo pri spremljanju izvajanja Sporazuma.

(4)

Treba je oblikovati notranji postopek Skupnosti za izbor predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES.

(5)

Evropski ekonomsko-socialni odbor je pripravljen sodelovati pri določanju in izbiranju predstavnikov evropskih organizacij civilne družbe ter na začetku delovati kot sekretariat Odbora –

SKLENIL:

Člen 1

Stališče Skupnosti glede sprejetja sklepa Skupnega sveta iz Sporazuma, na podlagi katerega bodo izbrani stalni člani Odbora, temelji na osnutku sklepa Skupnega sveta iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

1.   Predstavnike evropskih organizacij iz člena 1(1)(a) Priloge predlaga Evropski ekonomsko-socialni odbor ob posvetovanju s Komisijo in z njenim soglasjem, potrditi pa jih mora tudi Odbor CARIFORUM-ES za trgovino in razvoj (v nadaljnjem besedilu: Odbor za trgovino in razvoj). Predlagani so trije predstavniki organizacij delavcev, trije predstavniki organizacij delodajalcev, trije predstavniki organizacij, ki predstavljajo različne gospodarske in socialne interese, tudi združenj kmetov in zvez potrošnikov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 1(1) Priloge.

2.   Evropske organizacije, opredeljene v členu 1(1)(c) Priloge, imajo štiri predstavnike, evropske organizacije iz člena 1(1)(b) Priloge pa dva. Za pripravo seznamov organizacij iz člena 1(1)(b) in 1(1)(c) Priloge je zaprošen Evropski ekonomsko-socialni odbor. Pri pripravi razpisa se poskrbi za široko seznanjanje z objavo razpisa za prijavo interesa za vključitev na tak seznam. V prijavi na tak razpis vsaka zainteresirana organizacija opiše, kako izpolnjuje pogoje iz člena 1 Priloge. Na seznam se lahko vključi vsaka organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz navedene določbe. Komisija preveri, da organizacije, ki želijo biti vključene na seznam, izpolnjujejo pogoje iz člena 1 Priloge. Če Komisija meni, da organizacija, ki je zaprosila za vključitev na seznam, ne izpolnjuje teh pogojev, organizacijo prosilko o tem obvesti v dveh mesecih po vložitvi prošnje.

3.   Organizacije, ki so vključene na seznam, bodo obveščane o delu Odbora ter pri tem delu sposobne sodelovati kot opazovalke na lastne stroške.

4.   V razpisu za prijavo interesa so organizacije pozvane, da prijavijo enega od svojih predstavnikov za stalnega člana Odbora. Organizacije, vključene na sezname, bodo nato pozvane, da izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 1 Priloge, potrdijo kandidaturo največ dveh stalnih članov Odbora. Pogodbenica ES Odboru CARIFORUM-ES za trgovino in razvoj za stalne člane za kategoriji 1(1)(b) in 1(1)(c) predlaga tiste predstavnike, ki so dobili največjo podporo, če so upoštevani pogoji iz člena 1 Priloge.

5.   Razpis za prijavo interesa za mesto stalnega člana Odbora je objavljen štiri mesece pred koncem mandata članov Odbora. Imenovanje poteka po istih postopkih, kot so določeni v odstavku 4.

V Bruslju, 16. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  UL L 289, 30.10.2008, str. 3.


PRILOGA

SKLEP št. …/20.. SKUPNEGA SVETA CARIFORUM-ES,

ustanovljenega na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, glede sodelovanja v Posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES

SKUPNI SVET CARIFORUM-ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisanega 15. oktobra 2008 v Bridgetownu, Barbados, ter zlasti člena 232(2) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

glede na cilje iz člena 1 Sporazuma in zavezo za spremljanje iz člena 5 Sporazuma je primerno čim hitreje ustanoviti Posvetovalni odbor CARIFORUM-ES (v nadaljnjem besedilu: Odbor) –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Odbor sestavlja 40 stalnih članov, ki predstavljajo organizacije civilne družbe, od tega 25 predstavnikov organizacij, lociranih v državah CARIFORUMA, in 15 predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES.

Iz vsake od teh dveh skupin sta najmanj dva predstavnika iz organizacij, ki zastopajo:

(a)

socialne in gospodarske partnerje;

(b)

akademsko skupnost, tudi neodvisne raziskovalne ustanove, ter

(c)

druge nevladne organizacije, tudi organizacije za razvoj in okoljske organizacije.

Stalni člani imajo dveletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Zagotovi se ustrezno strokovno znanje ter široka geografska in sektorska zastopanost.

2.   Za namene tega sklepa so organizacije civilne družbe zveze, fundacije in druge zasebne institucije, ki so neprofitne in delajo v mednarodno korist ter lahko prispevajo strokovne informacije ali nasvete v zadevah, ki jih zajema Sporazum, ali so pomembni dejavniki javnega mnenja o zadevah, ki jih zajema Sporazum. Od tega pogoja je mogoče odstopiti v primeru akademskih institucij s posebnim strokovnim znanjem o zadevah, ki jih zajema Sporazum.

3.   Šteje se, da je organizacija locirana na ozemlju držav CARIFORUMA ali pogodbenice ES, če ima ta organizacija sedež in centralno upravo ter nadzor na ozemlju držav CARIFORUMA oziroma pogodbenice ES.

Člen 2

Odbor CARIFORUM-ES za trgovino in razvoj (v nadaljnjem besedilu: Odbor za trgovino in razvoj) čim hitreje razpravlja o seznamu stalnih članov, ki jih predlagajo države CARIFORUMA oziroma pogodbenica ES, in o njegovem podaljšanju ter ga tudi hitro odobri.

Člen 3

Vsaka organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(2) in (3), lahko sodeluje na sestankih Odbora kot opazovalka. Odbor CARIFORUM-ES za trgovino in razvoj vsako leto odobri seznam opazovalk, ki jih predlagajo države CARIFORUMA oziroma pogodbenica ES. Odbor lahko za pomoč pri delu zaprosi strokovnjake. Modalitete sodelovanja strokovnjakov in opazovalk so določene v poslovniku Odbora.

Člen 4

Evropski ekonomsko-socialni odbor deluje kot sekretariat Odbora v začetnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2010. To obdobje se samodejno podaljša, razen če se pogodbenice ali Evropski ekonomsko-socialni odbor ne strinjajo s predhodnim in pravočasno predloženim obvestilom.

Člen 5

Finančne določbe sprejme Odbor CARIFORUM-ES za trgovino in razvoj. Finančno pomoč za opravljanje nalog v Odboru lahko prejmejo le stalni člani Odbora.

Člen 6

Ta sklep začne veljati …

V …