ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.080.slv

Uradni list

Evropske unije

L 80

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
26. marec 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 254/2010 z dne 10. marca 2010 o odobritvi programov nadzora salmonele pri perutnini v nekaterih tretjih državah v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede stanja nadzora salmonele v nekaterih tretjih državah ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 256/2010 z dne 25. marca 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Alubia de La Bañeza-León (ZGO))

17

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila ( 1 )

19

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 258/2010 z dne 25. marca 2010 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini ter o razveljavitvi Odločbe 2008/352/ES ( 1 )

28

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 259/2010 z dne 25. marca 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Colline Pontine (ZOP))

32

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 260/2010 z dne 25. marca 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ZOP))

34

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 261/2010 z dne 25. marca 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 v zvezi s prilagoditvijo pristojbin Evropske agencije za zdravila stopnji inflacije

36

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 262/2010 z dne 24. marca 2010 o stodvaindvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

40

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 263/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

44

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 264/2010 z dne 25. marca 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

46

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/179/SZVP z dne 11. marca 2010 v podporo dejavnostim SEESAC za nadzor nad oborožitvijo na Zahodnem Balkanu v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim orožjem (SALW) ter pripadajočim strelivom

48

 

 

2010/180/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 25. marca 2010 o spremembi Odločbe 2008/911/ES o vzpostavitvi seznama rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1867)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 254/2010

z dne 10. marca 2010

o odobritvi programov nadzora salmonele pri perutnini v nekaterih tretjih državah v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede stanja nadzora salmonele v nekaterih tretjih državah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (1) in zlasti člena 21(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru nad salmonelo in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (2), ter zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (3) določa, da sta uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljena samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov iz Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa pravila za nadzor salmonele pri različnih populacijah perutnine v Uniji. Zadevna tretja država mora za vključitev na seznam tretjih držav, ki jih predvideva zakonodaja Unije in iz katerega je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere perutninske proizvode, ki jih zajema navedena uredba, ali za ohranitev na tem seznamu Komisiji predložiti program nadzora salmonele, ki vsebuje enaka jamstva kot nacionalni programi nadzora salmonele v državah članicah.

(3)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 584/2008 (4) se nadzorni programi salmonele pri matičnih in proizvodnih jatah puranov, njihovih valilnih jajcih, enodnevnih piščancih puranov, klavni perutnini in perutnini za obnavljanje populacije puranov iz Uredbe (ES) št. 2160/2003 v Uniji uporabljajo od 1. januarja 2010.

(4)

Kanada, Izrael in Združene države so Komisiji predložili programe nadzora salmonele pri matičnih jatah puranov, njihovih valilnih jajcih in enodnevnih piščancih puranov. Ti programi zagotavljajo jamstva, ki jih zahteva Uredba (ES) št. 2160/2003, in jih je zato treba sprejeti.

(5)

Nekatere tretje države, ki so trenutno navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 798/2008, Komisiji še niso predložile nobenih programov nadzora salmonele v jatah puranov ali pa že predloženi programi ne zagotavljajo jamstev, enakovrednih tistim iz Uredbe (ES) št. 2160/2003. Zato je treba s 1. januarjem 2010 odpraviti odobritev uvoza matičnih in proizvodnih jat puranov, njihovih valilnih jajc, enodnevnih piščancev puranov, klavne perutnine in perutnine za obnavljanje populacije puranov iz navedenih tretjih držav.

(6)

Izrael je Komisiji predložil program nadzora salmonele pri enodnevnih piščancih Gallus gallus, namenjenih za jate kokoši nesnic in brojlerje, ki dopolnjuje izraelski program nadzora, odobren z Odločbo Komisije 2007/843/ES (5). Brazilija je predložila programe nadzora salmonele pri jatah matičnih kokoši in njihovih valilnih jajcih ter pri enodnevnih piščancih Gallus gallus. Ti programi zagotavljajo jamstva, ki jih zahteva Uredba (ES) št. 2160/2003, in jih je zato treba odobriti.

(7)

Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov in vzorce veterinarskih spričeval za uvoz matične in proizvodne perutnine, enodnevnih piščancev in valilnih jajc iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 2160/2003 se odobrijo programi nadzora salmonele pri:

(a)

matičnih jatah puranov, njihovih valilnih jajcih in enodnevnih piščancih puranov, ki so jih predložili Kanada, Izrael in Združene države;

(b)

enodnevnih piščancih Gallus gallus, namenjenih za jate kokoši nesnic ali brojlerje, ki jih je predložil Izrael;

(c)

matičnih kokoših Gallus gallus, njihovih valilnih jajcih in enodnevnih piščancih Gallus gallus, ki jih je predložila Brazilija.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6.

(2)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(3)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(4)  UL L 162, 21.6.2008, str. 3.

(5)  UL L 332, 18.12.2007, str. 81.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni:

1.

Del 1 se nadomesti z naslednjim:

„DEL 1

Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov

Oznaka ISO in ime tretje države ali ozemlja

Oznaka tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoj

Posebni pogoji

Stanje nadzora aviarne influence

Stanje cepljenja proti aviarni influenci

Stanje nadzora salmonele

Vzorci

Dodatna jamstva

Končni datum (1)

Začetni datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Avstralija

AU-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

države:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal in države:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Bocvana

BW-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Belorusija

BY – 0

celotno ozemlje države

EP in E (oba samo za tranzit skozi EU)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Švica

CH-0

celotno ozemlje države

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čile

CL-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Kitajska

CN-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

provinca Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grenlandija

GL-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

celotno ozemlje posebnega upravnega območja Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR –

Republika Koreja

KR-0

celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Črna gora

ME-O

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malezija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Zahodni polotok

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0 (4)

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mehika

MX-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC –

Nova Kaledonija

NC-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM –

Saint Pierre in Miquelon

PM-0

celotno ozemlje

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbija (5)

RS-0 (5)

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tajska

TH-0

celotno ozemlje države

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunizija

TN-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turčija

TR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US –

Združene države

US-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugvaj

UY-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Južna Afrika

ZA-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

celotno ozemlje države

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2.

Del 2 se spremeni:

(a)

V oddelku „Programi nadzora za salmonelo“ se dodajo naslednji vnosi:

„‚S5‘

Izvoz matične in proizvodne perutnine vrste Gallus gallus (BPP) ter klavne perutnine in perutnine za obnavljanje populacije (SRP) vrste Gallus gallus v Unijo je prepovedan, ker Komisiji ni bil predložen program nadzora salmonele v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 ali ga ta ni odobrila.

‚ST0‘

Izvoz matičnih ali proizvodnih jat puranov (BPP), enodnevnih piščancev (DOC) puranov, klavne perutnine in perutnine za obnavljanje populacije (SRP) puranov ter valilnih jajc (HEP) puranov v Unijo je prepovedan, ker Komisiji ni bil predložen zadevni program nadzora salmonelo v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 ali ga ta ni odobrila.

‚ST1‘

Izvoz matičnih ali proizvodnih jat (BPP) puranov ter klavne perutnine in perutnine za obnavljanje populacije (SRP) puranov v Unijo je prepovedan, ker Komisiji ni bil predložen zadevni program nadzora salmonele v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 ali ga ta ni odobrila.“

(b)

V vzorcu veterinarskega spričevala za matično ali proizvodno perutnino razen ratitov (BPP) se v delu II opomba 6 nadomesti z naslednjim:

„(6)

To jamstvo velja le za perutnino vrste Gallus gallus in purane.“

(c)

V vzorcu veterinarskega spričevala za enodnevne piščance razen ratitov (DOC) se v delu II opomba 6 nadomesti z naslednjim:

„(6)

To jamstvo velja le za perutnino vrste Gallus gallus in purane.“

(d)

V vzorcu veterinarskega spričevala za valilna jajca perutnine razen ratitov (HEP) se v delu II opomba 5 nadomesti z naslednjim:

„(5)

To jamstvo velja le za perutnino vrste Gallus gallus in purane.“

(e)

V vzorcu veterinarskega spričevala za klavno perutnino in perutnino za obnavljanje populacije razen ratitov (SRP) se v delu II opomba 6 nadomesti z naslednjim:

„(6)

To jamstvo velja le za perutnino vrste Gallus gallus in purane.“


(1)  Blago, proizvedeno pred tem datumom, vključno z blagom, ki se je prevažalo na odprtem morju, se lahko uvozi v Unijo v 90 dneh od tega datuma.

(2)  V Unijo se lahko uvozi le blago, proizvedeno po tem datumu.

(3)  V skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po koncu pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v Združenih narodih.

(5)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 255/2010

z dne 25. marca 2010

o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (1) in zlasti člena 6(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora določiti ukrepe v zvezi z upravljanjem pretoka zračnega prometa (air traffic flow management – v nadaljnjem besedilu: ATFM) za optimizacijo uporabe razpoložljive zmogljivosti zračnega prostora in pospešitev razvoja na področju ATFM.

(2)

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) je bila v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (2) pooblaščena, da razvije izvedbena pravila za ATFM. Ta uredba temelji na poročilu o pooblastilu z dne 7. decembra 2007.

(3)

Enotna uporaba posebnih pravil in postopkov v zračnem prostoru enotnega evropskega neba je ključnega pomena za prehod na optimalno uporabo razpoložljivih zmogljivosti nadzora zračnega prometa z učinkovitim upravljanjem in izvajanjem nalog ATFM.

(4)

Ta uredba naj ne bi zajemala vojaških operacij in usposabljanj, kot je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 549/2004. Vendar morajo za vojaške zrakoplove, ki delujejo v okviru splošnega zračnega prometa, veljati ukrepi ATFM, kadar ti opravljajo ali nameravajo opravljati lete v zračnem prostoru ali na letališča, za katere se uporabljajo ukrepi ATFM.

(5)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 549/2004 naj se pri opredelitvi in izvajanju ukrepov ATFM zaščitijo bistveni interesi varnostne in obrambne politike držav članic.

(6)

Eurocontrol je po priporočilih Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (International Civil Aviation Organisation – ICAO) vzpostavil osrednjo enoto za ATFM, ki je odgovorna za načrtovanje, usklajevanje in izvajanje ukrepov ATFM; Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da osrednja enota za ATFM optimizira splošne učinke ukrepov ATFM na evropsko mrežo za upravljanje zračnega prometa (European air traffic management network – v nadaljnjem besedilu: EATMN).

(7)

Ukrepi ATFM morajo temeljiti na načelih, ki jih je določila ICAO, vsi udeleženci v sistemu ATFM pa morajo upoštevati pravila, ki zagotavljajo, da se zmogljivosti nadzora zračnega prometa uporabljajo varno in v največji možni meri.

(8)

Ukrepi ATFM morajo upoštevati razpoložljivost prog in zračnega prostora, kar se doseže zlasti tako, da vsi zadevni udeleženci, vključno s celico upravljanja zračnega prostora, slednjega uporabljajo prilagodljivo, kot to določa Uredba Komisije (ES) št. 2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora (3).

(9)

Za optimizacijo razpoložljive zmogljivosti EATMN, vključno z letališči, je treba vzpostaviti postopke za povečanje usklajenosti med letališkimi sloti in načrti letov.

(10)

Primerno je, da imajo države članice in drugi udeleženci postopkov ATFM na voljo dovolj časa za prilagoditev pravilom za upravljanje pretoka zračnega prometa.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za upravljanje pretoka zračnega prometa (air traffic flow management – v nadaljnjem besedilu: ATFM) z namenom optimizacije razpoložljive zmogljivosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (European air traffic management network – v nadaljnjem besedilu: EATMN) in pospešitev razvoja na področju ATFM.

2.   Ta uredba se uporablja v okviru zračnega prostora iz člena 1(3) Uredbe (ES) št. 551/2004 za:

(a)

vse lete, ki se opravljajo ali nameravajo opravljati v okviru splošnega zračnega prometa in v celoti ali delno v skladu s pravili instrumentnega letenja (instrument flight rules – IFR);

(b)

vse faze letov iz točke (a) in upravljanja zračnega prometa.

3.   Ta uredba se uporablja za naslednje udeležence v postopkih ATFM – oziroma akterje, ki delujejo v njihovem imenu:

(a)

operaterji zrakoplovov;

(b)

enote službe zračnega prometa (air traffic service – v nadaljnjem besedilu: ATS), vključno s službami za poročanje v zvezi z ATS in letališkimi nadzornimi službami;

(c)

letalske informacijske službe;

(d)

subjekti s področja upravljanja zračnega prostora;

(e)

upravni organi letališč;

(f)

osrednja enota za ATFM;

(g)

lokalne enote za ATFM;

(h)

koordinatorji slotov koordiniranih letališč.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Uredbe (ES) št. 549/2004 in člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 (4).

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

1.

„ukrep upravljanja pretoka zračnega prometa (ATFM)“ je ukrep, ki se sprejme za izvajanje upravljanja pretoka zračnega prometa in upravljanje zmogljivosti;

2.

„operater“ pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki je vključeno ali želi biti vključeno v obratovanje zrakoplova;

3.

„pravila instrumentnega letenja (IFR)“ so pravila instrumentnega letenja, kakor so opredeljena v Prilogi 2 k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944 (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija);

4.

„služba za poročanje v zvezi s storitvami zračnega prometa (air trafic services – ATS)“ pomeni enoto ATS, vzpostavljeno z namenom prejemanja poročil glede ATS in načrtov letov, predloženih pred prvo izdajo dovoljenja kontrole letenja;

5.

„lokalna enota za upravljanje pretoka zračnega prometa (ATFM)“ je služba za upravljanje pretoka, ki deluje v imenu ene ali več služb za upravljanje pretoka kot vmesnik med osrednjo enoto za ATFM in enoto oziroma skupino enot ATS;

6.

„kritični dogodek“ je izredni ali krizni dogodek, ki povzroči veliko zmanjšanje zmogljivosti EATMN oziroma močno neravnovesje med zmogljivostjo EATMN in povpraševanjem oziroma veliko napako v pretoku informacij v enem ali več delih EATMN;

7.

„odhodni slot upravljanja pretoka zračnega prometa (ATFM)“ je izračunani čas vzleta, ki ga dodeli osrednja enota za ATFM, s časovno toleranco, ki jo upravlja lokalna enota ATS;

8.

„orientacija zračnih prog in prometa“ so politike in postopki za uporabo prog s strani zrakoplovov;

9.

„večkratni načrt leta“ je več kot en načrt leta za isti načrtovani let med dvema letališčema;

10.

„konfiguracija sektorja enote službe zračnega prometa (ATS)“ je štiridimenzionalni opis sektorja ali skupine sektorjev zračnega prostora enote ATS, ki se upravljajo stalno ali začasno;

11.

„čas vožnje letala po tleh na letališču“ je vnaprej določena časovna vrednost za pot od začetka gibanja letala do vzleta, ki je izražena v minutah in velja pri normalnem delovanju letališča;

12.

„posodobljen položaj zrakoplova med letenjem“ je položaj letala, posodobljen z nadzornimi podatki, podatki iz načrta leta ali s poročili o položaju;

13.

„dovoljenje kontrole zračnega prometa“ je dovoljenje za zrakoplov, da nadaljuje pot pod pogoji, ki jih podrobno opredeli enota kontrole letenja;

14.

„začasna ustavitev načrta leta“ je postopek, ki ga začne subjekt ATFM za zagotovitev, da operater pred izvedbo leta spremeni načrt leta;

15.

„zračni prevoz“ pomeni let ali serijo letov za prevoz potnikov, tovora ali poštnih pošiljk proti plačilu in/ali najemnini;

16.

„dnevnik poslovanja“ je dnevnik sistema ATFM, preoblikovan v podatkovno bazo, ki omogoča hitro iskanje podatkov ATFM.

Člen 3

Okvir upravljanja zračnega prometa

1.   Načrtovanje, usklajevanje in izvajanje ukrepov ATFM, ki jih sprejmejo udeleženci iz člena 1(3), so skladni z določbami ICAO, navedenimi v Prilogi.

2.   ATFM določajo naslednja načela:

(a)

Ukrepi ATFM morajo:

(i)

preprečevati pretirano povpraševanje v zračnem prometu glede na prijavljeno zmogljivost kontrole zračnega prometa sektorjev in letališč;

(ii)

z namenom optimizacije EATMN in zmanjševanja negativnih učinkov na operaterje na najnižjo možno raven kar najbolj izkoristiti zmogljivosti EATMN;

(iii)

optimizirati zmogljivosti EATMN prek razvoja in uporabe ukrepov za krepitev zmogljivosti s strani enot ATS;

(iv)

biti podpora upravljanju kritičnih dogodkov;

(b)

lokalne enote za ATFM in osrednja enota za ATFM so del funkcije ATFM.

3.   Prednost dodelitve odhodnih slotov ATFM imajo leti po vrstnem redu njihovega načrtovanega vstopanja na območje, na katerem se bo uporabljal ukrep ATFM, razen če je treba zaradi posebnih okoliščin uporabiti drugačno pravilo prednosti, ki je formalno dogovorjeno in koristi EATMN.

Prvi pododstavek se lahko uporablja za lete, ki ne morejo sprejeti možnosti preusmeritve, da bi se izognili ali bi razbremenili območja zastojev, ob upoštevanju lokacije in obsega območja zastojev.

Člen 4

Splošne obveznosti držav članic

1.   Države članice zagotovijo, da je funkcija ATFM udeležencem iz člena 1(3) na voljo 24 ur na dan.

2.   Opredelitev in izvajanje ukrepov ATFM je združljivo z zahtevami na področjih varnosti in obrambe držav članic, da se zagotovi učinkovitost načrtovanja, dodeljevanja in uporabe zračnega prostora v korist udeležencev iz člena 1(3).

3.   Za sodelovanje med udeleženci v okviru funkcije ATFM, enotami ATS in subjekti, vključenimi v upravljanje zračnega prostora, se vzpostavijo dosledni postopki, da se optimizira uporaba zračnega prostora.

4.   Pripraviti je treba skupen referenčni dokument s politikami, postopki in opisom orientacije zračnih prog in prometa. Po potrebi je objava razpoložljivosti proge v nacionalnih publikacijah z letalskimi informacijami popolnoma skladna s skupnim referenčnim dokumentom.

5.   Skupni postopki za zahtevke za izvzetje iz nekega odhodnega slota ATFM se pripravijo v skladu z določbami ICAO iz Priloge. Postopki se uskladijo z osrednjo enoto za ATFM in objavijo v nacionalnih publikacijah z letalskimi informacijami.

Člen 5

Obveznosti držav članic v zvezi z osrednjo enoto za ATFM

Države članice zagotovijo, da osrednja enota za ATFM:

(a)

z načrtovanjem, usklajevanjem in izvajanjem ukrepov ATFM optimizira splošne učinke na delovanje EATMN;

(b)

se posvetuje z operaterji glede opredelitve ukrepov ATFM;

(c)

skupaj z lokalnimi enotami za ATFM zagotovi učinkovito izvajanje ukrepov ATFM;

(d)

usklajeno z lokalnimi enotami za ATFM določi nadomestne proge v izogib ali za razbremenitev območij zastojev ob upoštevanju splošnih učinkov na delovanje EATMN;

(e)

tistim letom, ki bi optimizirali učinek točke (d), ponudi preusmeritev;

(f)

operaterjem in enotam ATS zagotavlja pravočasne informacije o ATFM, vključno z:

(i)

načrtovanimi ukrepi ATFM;

(ii)

vplivom ukrepov ATFM na čas vzleta in profil leta posameznih letov;

(g)

spremlja primere manjkajočih načrtov letov in vloženih večkratnih načrtov letov;

(h)

ob upoštevanju časovne tolerance začasno ustavi načrt leta, kadar odhodnega slota ATFM ni mogoče uporabiti, nov predvideni čas začetka gibanja letala pa ni znan;

(i)

spremlja število podeljenih izvzetij v skladu s členom 4(5).

Člen 6

Splošne obveznosti enot ATS

1.   Ko je treba uporabiti ukrep ATFM se enote ATS prek lokalne enote ATFM usklajujejo z osrednjo enoto ATFM, da zagotovijo izbiro ukrepa, ki upošteva optimizacijo splošnih učinkov na delovanje EATMN.

2.   Službe za poročanje v zvezi z ATS po potrebi olajšajo izmenjavo informacij med piloti oziroma operaterji in lokalnimi oziroma osrednjimi enotami za ATFM.

3.   Enote ATS z zadevnim upravnim organom letališča zagotovijo usklajenost ukrepov ATFM, ki se uporabljajo na letališčih, da se zagotovi učinkovitost načrtovanja, dodeljevanja in uporabe letališča v korist udeležencev iz člena 1(3).

4.   Enote ATS prek lokalne enote za ATFM uradno obvestijo osrednjo enoto za ATFM o vseh dogodkih, ki bi lahko vplivali na zmogljivost nadzora zračnega prometa ali povpraševanje v zračnem prometu.

5.   Enote ATS dajo osrednji enoti za ATFM pravočasno na voljo naslednje kakovostne podatke, ki jih posodabljajo:

(a)

razpoložljivost zračnega prostora in struktur prog;

(b)

konfiguracije in aktivacije sektorja enote ATS;

(c)

čas vožnje letal po tleh na letališčih;

(d)

zmogljivosti sektorjev nadzora zračnega prometa in letališč;

(e)

razpoložljivost prog, tudi s prilagodljivo uporabo zračnega prostora v skladu z Uredbo (ES) št. 2150/2005;

(f)

posodobljeni položaji zrakoplovov med letenjem;

(g)

odstopanja od načrtov letov;

(h)

razpoložljivost zračnega prostora, tudi s prilagodljivo uporabo zračnega prostora v skladu z Uredbo (ES) št. 2150/2005;

(i)

dejanski časi vzletov.

Podatki morajo biti na voljo udeležencem iz člena 1(3) in morajo biti brezplačni za osrednjo enoto za ATFM, ki jih mora prav tako brezplačno posredovati naprej.

6.   Enota ATS na odhodnem letališču zagotovi, da:

(a)

je odhodni slot vključen v dovoljenje kontrole zračnega prometa, če se za zadevni let uporablja odhodni slot ATFM:

(b)

se leti opravljajo v skladu z odhodnimi sloti ATFM;

(c)

leti, ki ne potekajo v skladu s predvidenim časom začetka gibanja letala ob upoštevanju časovne tolerance, ne dobijo dovoljenja za vzlet;

(d)

leti, za katere je bil načrt leta zavrnjen ali začasno ustavljen, ne dobijo dovoljenja za vzlet.

Člen 7

Splošne obveznosti operaterjev

1.   Vsak načrtovani let ima en sam načrt leta. Prijavljeni načrt leta pravilno odraža načrtovani profil leta.

2.   Vsi ustrezni ukrepi ATFM in njihove spremembe so vključeni v načrtovano letalsko operacijo, pilot pa je o njih obveščen.

3.   Kadar letalo zapušča letališče, za katerega se ne uporablja odhodni slot ATFM, so operaterji odgovorni za skladnost s predvidenimi časi začetka gibanja letal ob upoštevanju časovne tolerance iz ustreznih določb ICAO, navedenih v Prilogi.

4.   Kadar je načrt leta v skladu s členom 5(h) začasno ustavljen, zadevni operater uredi vse za posodobitev ali ukinitev načrta leta.

Člen 8

Splošne obveznosti upravnih organov letališč

Upravni organi letališč neposredno ali prek lokalne enote za ATFM ali enote ATS ali obeh uradno obvestijo osrednjo enoto za ATFM o vseh dogodkih, ki bi lahko vplivali na zmogljivost nadzora zračnega prometa ali povpraševanje v zračnem prometu. Če je uradno obvestilo poslano neposredno osrednji enoti za ATFM, o tem obvestijo lokalno enoto za ATFM in enoto ATS.

Člen 9

Usklajenost med načrti letov in letališkimi sloti

1.   Države članice zagotovijo, da pred izvedbo leta osrednja enota za ATFM ali lokalna enota za ATFM koordinatorju letaliških slotov ali upravnemu organu koordiniranega letališča na njegovo zahtevo da na voljo sprejeti načrt leta za let, ki se izvaja na tem letališču. Koordinatorji letaliških slotov ali upravni organi koordiniranih letališč zagotovijo dostop do sprejetih načrtov letov, ki jih da na voljo osrednja enota za ATFM oziroma lokalna enota za ATFM.

2.   Pred izvedbo leta operaterji odhodnim in ciljnim letališčem dajo na voljo potrebne informacije in s tem omogočijo povezavo med oznako leta v načrtu leta in oznako leta, prijavljeno za ustrezni letališki slot.

3.   Operaterji, upravni organ letališča in enota ATS poročajo koordinatorju letaliških slotov o večkratnem opravljanju zračnih prevozov ob časih, ki se znatno razlikujejo od dodeljenih slotov, ali o uporabi slotov na znatno drugačen način, kot je navedeno ob času dodelitve, če to škodi letališču ali operacijam zračnega prometa.

4.   Države članice zagotovijo, da osrednja enota za ATFM poroča koordinatorjem letaliških slotov o večkratnem opravljanju zračnih prevozov ob časih, ki se znatno razlikujejo od dodeljenih slotov, ali o uporabi slotov na znatno drugačen način, kot je navedeno ob času dodelitve, če to škodi ATFM.

Člen 10

Obveznosti v zvezi s kritičnimi dogodki

1.   Države članice zagotovijo, da osrednja enota za ATFM določi in objavi postopke ATFM za ravnanje ob kritičnih dogodkih z namenom, da se motnja EATMN kar najbolj zmanjša.

2.   Med pripravami na kritične dogodke enote ATS in upravni organi letališč z operaterji, ki jih prizadenejo kritični dogodki, uskladijo ustreznost in vsebino postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, vključno z morebitnimi spremembami prednostnih pravil.

Postopki za ravnanje v izrednih razmerah zajemajo:

(a)

organizacijo in usklajevanje;

(b)

ukrepe ATFM za omogočanje dostopa do prizadetih območij, da se prepreči pretirano povpraševanje v zračnem prometu glede na prijavljeno zmogljivost celotnega ali dela zračnega prostora ali zadevnih letališč;

(c)

okoliščine, pogoje in postopke za uporabo prednostnih pravil za lete, ki upoštevajo temeljne politične interese držav članic na področju varnosti in obrambe;

(d)

ureditve za povrnitev v prejšnje stanje.

Člen 11

Spremljanje upoštevanja ukrepov ATFM

1.   Države članice zagotovijo, da enota ATS odhodnega letališča, na katerem je upoštevanje odhodnih slotov ATFM v enem letu 80-odstotno ali nižje, zagotovi ustrezne informacije o neupoštevanju in ukrepih, ki so bili sprejeti za zagotovitev upoštevanja odhodnih slotov ATFM. Ti ukrepi se navedejo v poročilu, ki ga zadevna država članica pošlje Komisiji.

2.   Enota ATS na zadevnem letališču zagotovi ustrezne informacije o morebitnem neupoštevanju zavrnitev ali začasnih ustavitev načrtov letov na tem letališču ter o ukrepih, sprejetih za zagotovitev upoštevanja. Ti ukrepi se navedejo v poročilu, ki ga zadevna država članica pošlje Komisiji.

3.   Države članice zagotovijo, da

(a)

osrednja enota za AFTM opozori državo članico, ki omogoči izjemo v več kot 0,6 % letnih odhodov v tej državi članici;

(b)

država članica, opozorjena v skladu s točko (a), pripravi poročilo s podrobnostmi o omogočenih izjemah in ga pošlje Komisiji.

4.   Kadar je ugotovljena neskladnost z ukrepi ATFM, ki izhajajo iz uporabe člena člena 5(g), države članice zagotovijo, da osrednja enota za ATFM na to opozori operaterja.

5.   Operater osrednji enoti za ATFM odda poročilo o vsakem neskladju z ukrepi ATFM, ki zajema podrobnosti o okoliščinah, zaradi katerih načrt leta ne obstaja ali obstaja več načrtov enega leta, in ukrepe za odpravo neskladja.

6.   Države članice zagotovijo, da osrednja enota za ATFM izdela letno poročilo s podrobnostmi o manjkajočih načrtih letov ali prijavljenih večkratnih načrtih leta in da se to poročilo pošlje Komisiji.

7.   Države članice opravijo letni pregled upoštevanja ukrepov ATFM, s čimer se zagotovi, da udeleženci iz člena 1(3) izboljšajo raven njihovega upoštevanja.

Člen 12

Ocena izvajanja

1.   Države članice pri izvajanju člena 11 zagotavljajo, da osrednja enota za ATFM pripravlja letna poročila o kakovosti ATFM, ki zajemajo podrobne podatke o:

(a)

vzrokih za ukrepe ATFM;

(b)

učinku ukrepov ATFM;

(c)

upoštevanju ukrepov ATFM;

(d)

prispevkih udeležencev iz člena 1(3) k optimizaciji učinka celotne mreže.

2.   Države članice zagotovijo, da osrednja enota za ATFM vzpostavi in vzdržuje arhiv podatkov ATFM iz člena 6(5), načrtov letov, dnevnikov poslovanja in ustreznih s tem povezanih podatkov.

Podatki iz prvega pododstavka se hranijo 2 leti od njihove oddaje in so na voljo Komisiji, državam članicam, enotam ATS in operaterjem.

Ti podatki se dajo na voljo koordinatorjem in operaterjem letališč, da se jim omogoči redno ocenjevanje prijavljene zmogljivosti.

Člen 13

Varnostne zahteve

Države članice zagotovijo, da se opravi ocenjevanje varnosti, vključno s prepoznavanjem nevarnosti, ocenjevanje tveganja in zmanjševanje tveganja, preden se v sisteme in postopke ATFM uvedejo večje spremembe, vključno z oceno postopkov zagotavljanja varnosti v celotnem življenjskem krogu sistema upravljanja zračnega prometa.

Člen 14

Dodatne zahteve

1.   Države članice zagotovijo, da je osebje udeležencev iz člena 1(3), ki je vključeno v dejavnosti ATFM:

(a)

pravilno seznanjeno z določbami te uredbe;

(b)

ustrezno usposobljeno in kompetentno za opravljanje svojih delovnih nalog.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da udeleženci iz člena 1(3), odgovorni za opravljanje funkcij ATFM:

(a)

razvijajo in ohranjajo priročnike obratovanja, ki vsebujejo potrebna navodila in informacije za zagotovitev, da njihovo osebje, odgovorno za obratovanje, uporablja določbe te uredbe;

(b)

zagotovijo, da so ti priročniki dosledni, na voljo in se posodabljajo ter njihova posodobitev in razdelitev poteka v skladu z načeli ustreznega upravljanja kakovosti in razvrstitve dokumentacije;

(c)

zagotovijo, da so delovne metode in postopki obratovanja skladni s to uredbo.

Člen 15

Kazni

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se naložijo pri kršitvi določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za uveljavitev teh kazni. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o navedenih ukrepih najpozneje do 26. septembra 2011 in jo nemudoma obvestijo o vseh njihovih nadaljnjih spremembah.

Člen 16

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 26. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(3)  UL L 342, 24.12.2005, str. 20.

(4)  UL L 14, 22.1.1993, str. 1.


PRILOGA

Seznam določb ICAO za upravljanje pretoka zračnega prometa

1.

Poglavje 3, odstavek 3.7.5 (Air Traffic Flow Management – upravljanje pretoka zračnega prometa) Priloge 11 k Čikaškemu sporazumu – Air Traffic Services – storitve zračnega prometa (13. izdaja – julij 2001, ki vključuje spremembo št. 47).

2.

Poglavje 3 (ATS Capacity and Air Traffic Flow Management – upravljanje zmogljivosti ATS in pretoka zračnega prometa) dokumenta ICAO št. 4444 – Postopki za službe zračnega pometa – Upravljanje zračnega prometa – PANS-ATM (15. izdaja – 2007).

3.

Poglavje 8.3 (izjeme iz dodeljenih slotov ATFM) Doc 7030 ICAO European (EUR) Regional Supplementary Procedures – evropski regionalni dodatni postopki (5. izdaja – 2007).

4.

Poglavje 8.4 1.c) (Aircraft operator adherence to ATFM measures – upoštevanje ukrepov ATFM s strani operaterjev) Doc 7030 ICAO European (EUR) Regional Supplementary Procedures – evropski regionalni dodatni postopki (5. izdaja – 2007).

5.

Poglavje 2, odstavek 2.3.2 (Changes to EOBT – spremembe EOBT) Doc 7030 ICAO, European (EUR) Region Supplementary Procedures – evropski regionalni dodatni postopki (5. izdaja – 2007).


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 256/2010

z dne 25. marca 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Alubia de La Bañeza-León (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za registracijo imena „Alubia de La Bañeza-León“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 186, 8.8.2009, str. 28.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ŠPANIJA

Alubia de La Bañeza-León (ZGO)


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 257/2010

z dne 25. marca 2010

o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 32 Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1333/2008 se zahteva, da Komisija določi program, ki ga bo Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) izvajala za ponovno oceno varnosti aditivov za živila, ki so bili v Uniji odobreni pred 20. januarjem 2009.

(2)

Komisija je v letu 2007 Evropskemu parlamentu in Svetu predstavila poročilo o napredku pri ponovnem ovrednotenju aditivov za živila (2). V navedenem poročilu sta povzetek nedavnih ponovnih ovrednotenj aditivov, ki sta jih opravila Znanstveni odbor za hrano (v nadaljnjem besedilu: SCF) in EFSA ter opis povezanih ukrepov Evropske komisije, ki temeljijo na znanstvenih mnenjih.

(3)

Ponovna ocena živilskih barvil se je že začela kot prednostna naloga, saj je te aditive za živila SCF ocenil najprej. Ponovna ocena nekaterih barvil, in sicer E 102 tartrazin, E 104 kinolin rumeno, E 110 sončno rumeno, E 124 ponso rdeče R4, E 129 alura rdeče AC, E 122 karmoizin in E 160d likopen, je že končana. Poleg tega so bili v zadnjih letih ponovno ocenjeni nekateri aditivi za živila, kot na primer E 234 nisin in E 214–219 p-hidroksibenzoati, saj so se za njih zahtevali novi znanstveni podatki ali so bili zanje objavljeni nekateri znanstveni podatki. Zaradi tega navedenih aditivov za živila ni treba ponovno oceniti.

(4)

Ob upoštevanju, da imajo sladila najnovejše ocene, jih je treba ponovno oceniti najpozneje.

(5)

Vrstni red prednostne ponovne ocene aditivov za živila, ki so trenutno odobreni, je treba določiti na podlagi naslednjih meril: čas od zadnje ocene SCF ali EFSA aditiva za živila, dostopnost novih znanstvenih dokazov, obseg uporabe aditiva za živila v živilih in izpostavljenost ljudi aditivu za živila, ob upoštevanju rezultata Poročila Komisije o vnosu aditivov za živila s hrano v EU (3) iz leta 2001. V poročilu „Aditivi za živila v Evropi 2000“ (4), ki ga je Komisiji predložil Nordijski svet ministrov, so navedene dodatne informacije o prednostnem ocenjevanju aditivov.

(6)

Zaradi učinkovitosti in praktičnosti je treba ponovno oceno, kolikor je to mogoče, opraviti po skupini aditivov za živila glede na glavni funkcijski razred, ki mu pripadajo. Vendar mora EFSA na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo prednostno začeti s ponovno oceno aditiva za živila ali skupine aditivov za živila, če se pojavijo novi znanstveni dokazi, ki nakazujejo morebitno tveganje za zdravje ljudi ali na kakršen koli način vplivajo na oceno varnosti aditiva za živila.

(7)

Roke za ponovno oceno je treba določiti v skladu z navedenim prednostnim vrstnim redom. V primerih, ki so ustrezno utemeljeni in kadar takšna ocena lahko znatno odloži ponovno oceno drugih aditivov za živila, se lahko roki iz te uredbe ponovno pregledajo.

(8)

V prihodnosti se lahko določijo bolj specifični roki za posamezne aditive za živila ali skupine aditivov za živila, da se omogoči nemoteno delovanje postopka ponovnega ocenjevanja ali v primeru pomislekov.

(9)

Da se omogoči učinkovitost postopka ponovnega ocenjevanja, je pomembno, da EFSA od zainteresiranih strani pridobi vse ustrezne podatke za ponovno oceno ter da so zainteresirane strani v primeru, da so za celovito ponovno oceno aditiva za živila potrebni dodatni podatki, dovolj zgodaj obveščene.

(10)

Nosilci dejavnosti, ki so zainteresirani za nadaljevanje odobritve aditiva za živila, na katerem se opravlja ponovna ocena, morajo predložiti kakršne koli podatke, ki so pomembni za ponovno oceno aditiva za živila. Nosilci dejavnosti morajo, kadar je mogoče, sprejeti ukrepe za skupinsko predložitev informacij.

(11)

EFSA mora objaviti enega ali več javnih pozivov za predložitev podatkov o vseh aditivih za živila, ki bodo ponovno ocenjeni. Zainteresirane strani morajo Efsi v določenih rokih predložiti katere koli tehnične ali znanstvene informacije o aditivu za živila, ki so potrebne za ponovno oceno, zlasti toksikološke podatke in podatke, potrebne za oceno izpostavljenosti ljudi zadevnemu aditivu za živila.

(12)

Varnost aditivov za živila, ki jih bo EFSA ponovno ocenila, je predhodno ocenil že SCF, mnogi od njih pa so že dolgo časa v uporabi. Informacije, ki jih je treba predložiti za ponovno oceno, morajo vsebovati obstoječe podatke, na katerih je temeljila prejšnja ocena aditiva za živila, ter katere koli nove podatke v zvezi z aditivom za živila, ki so na voljo od zadnje ocene SCF. Navedene informacije morajo biti kar najbolj obsežne, da lahko EFSA zaključi ponovno oceno in pripravi posodobljeno mnenje, ter se morajo, kolikor je to mogoče, predložiti v skladu z veljavnimi navodili za predložitev informacij za ovrednotenje aditivov za živila (trenutno so to navodila SCF z dne 11. julija 2001 (5)).

(13)

EFSA lahko zaradi zaključitve ponovne ocene aditiva za živila zahteva dodatne informacije. V navedenem primeru mora EFSA potrebne podatke zahtevati pravočasno z javnim pozivom za predložitev podatkov ali s kontaktiranjem strank, ki so za aditiv za živila predložile podatke. Zainteresirane strani morajo zahtevane informacije predložiti v roku, ki ga določi EFSA ob upoštevanju stališč zainteresiranih strani, kadar je to primerno.

(14)

Uredba (ES) št. 1333/2008 določa, da mora odobritev aditivov za živila upoštevati tudi okoljske dejavnike. Zato morajo zainteresirane strani v okviru ponovne ocene aditiva za živila Komisiji in Efsi sporočiti katere koli informacije v zvezi s katerimi koli okoljskimi tveganji zaradi proizvodnje, uporabe ali odlaganja navedenega aditiva.

(15)

Kadar zahtevane informacije, ki so potrebne za zaključitev ponovne ocene določenega aditiva za živila, niso predložene, se lahko aditiv za živila odstrani s seznama Unije o odobrenih aditivih za živila.

(16)

Postopek ponovnega ocenjevanja aditivov za živila mora izpolnjevati zahteve glede preglednosti in javnosti informacij ter hkrati zagotavljati zaupnost nekaterih informacij.

(17)

Do datuma začetka veljavnosti te uredbe bo Komisija objavila seznam odobrenih aditivov za živila, ki se ponovno ocenjujejo, z datumom njihove zadnje ocene, ki sta jo opravila SCF ali EFSA.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa program, ki ga bo Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) izvajala za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila, kot je določeno v členu 32 Uredbe (ES) št. 1333/2008.

2.   Odobreni aditivi za živila, za katere je v času sprejetja te uredbe EFSA že zaključila ponovno oceno, ne bodo ponovno ocenjeni. Navedeni aditivi za živila so na seznamu v Prilogi I.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„odobren aditiv za živila“ pomeni aditiv za živila, odobren pred 20. januarjem 2009 in naveden v Direktivi 94/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (6), Direktivi 94/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (7) in Direktivi 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (8);

(b)

„nosilec dejavnosti“ pomeni fizično ali pravno osebo, odgovorno za zagotavljanje, da se znotraj živilske dejavnosti pod njenim nadzorom izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1333/2008;

(c)

„zainteresirani nosilec dejavnosti“ pomeni nosilca dejavnosti, k je zainteresiran za nadaljevanje odobritve enega ali več odobrenih aditivov za živila;

(d)

„prvotna dokumentacija“ pomeni dokumentacijo, na podlagi katere je bil ocenjen aditiv za živila in dovoljena njegova uporaba pred 20. januarjem 2009.

Člen 3

Prednostna ponovna ocena odobrenih aditivov za živila

1.   Odobreni aditivi za živila se ponovno ocenijo v naslednjem vrstnem redu in v naslednjih rokih:

(a)

ponovna ocena vseh odobrenih živilskih barvil iz Direktive 94/36/ES se zaključi do 31. decembra 2015;

(b)

ponovna ocena vseh odobrenih aditivov za živila, razen barvil in sladil, iz Direktive 95/2/ES se zaključi do 31. decembra 2018;

(c)

ponovna ocena vseh odobrenih sladil iz Direktive 94/35/ES se zaključi do 31. decembra 2020.

2.   Za nekatere aditive za živila v funkcijskem razredu iz odstavka 1 so v Prilogi II k tej uredbi določeni posebni roki. Navedeni aditivi za živila se najprej ocenijo z drugimi aditivi za živila, ki sodijo v isti funkcijski razred.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko EFSA na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo vsak trenutek prednostno začne ponovno oceno aditiva za živila ali skupine aditivov za živila, če se pojavijo novi znanstveni dokazi, ki:

(a)

nakazujejo morebitno tveganje za zdravje ljudi ter

(b)

lahko na kakršen koli način vplivajo na oceno varnosti navedenega aditiva za živila ali skupine aditivov za živila.

Člen 4

Postopek ponovnega ocenjevanja

EFSA pri ponovni oceni odobrenega aditiva za živila:

(a)

preuči prvotno mnenje Znanstvenega odbora za hrano (v nadaljnjem besedilu: SCF) ali Efse in njune delovne dokumente;

(b)

preuči, kadar je to mogoče, prvotno dokumentacijo;

(c)

preuči podatke, ki so jih predložili zainteresirani nosilci dejavnosti in/ali katera koli druga zainteresirana stran;

(d)

preuči katere koli podatke, ki ji dajo na voljo Komisija in države članice;

(e)

navede katero koli ustrezno literaturo, objavljeno po zadnji oceni vsakega aditiva za živila.

Člen 5

Poziv za predložitev podatkov

1.   EFSA za pridobitev podatkov od zainteresiranih nosilcev dejavnosti in/ali drugih zainteresiranih strani objavi javne pozive za predložitev podatkov za aditive za živila, ki se ponovno ocenjujejo. EFSA pri določitvi časovnega razporeda za predložitev podatkov omogoči razumen rok po začetku veljavnosti te uredbe, da zainteresiranim nosilcem dejavnosti in/ali kateri koli drugi zainteresirani strani omogoči izpolnitev te obveznosti.

2.   Podatki iz odstavka 1 lahko med drugim zajemajo:

(a)

poročila o študiji iz prvotne dokumentacije, kakor so jo ocenili SCF ali EFSA ali Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive za živila (JECFA);

(b)

informacije o podatkih glede varnosti zadevnega aditiva za živila, ki jih SCF ali JECFA nista predhodno pregledala;

(c)

informacije o specifikacijah aditivov za živila, ki so trenutno v uporabi, vključno z informacijami o velikosti delcev in ustreznih fizikalno-kemijskih značilnostih in lastnostih;

(d)

informacije o proizvodnem postopku;

(e)

informacije o razpoložljivih analitskih metodah za določitev v hrani;

(f)

informacije o izpostavljenosti ljudi aditivom za živila iz živil (npr. vzorci porabe in uporabe, dejanske ravni uporabe in najvišje ravni uporabe, pogostnost porabe in drugi dejavniki, ki vplivajo na izpostavljenost);

(g)

reakcije in obnašanje v živilih.

Člen 6

Predložitev podatkov

1.   Zainteresirani nosilci dejavnosti in katera koli druga zainteresirana stran predložijo podatke, povezane s ponovno oceno aditiva za živila iz člena 5(2), v roku, ki ga v pozivu za predložitev podatkov določi EFSA. Zainteresirani nosilec dejavnosti in druge zainteresirane strani pri predložitvi podatkov, ki jih zahteva EFSA, v največji možni meri upoštevajo veljavna navodila za predložitev informacij za ovrednotenje aditivov za živila (9).

2.   Kjer je več zainteresiranih nosilcev dejavnosti, lahko, kadar je mogoče, podatke predložijo skupaj.

3.   Če se med ponovno oceno ugotovi, da so potrebne dodatne informacije, ki se štejejo za ustrezne pri ponovni oceni določenega aditiva za živila, EFSA od zainteresiranih nosilcev dejavnosti zahteva predložitev teh informacij z javnim pozivom za predložitev podatkov, ter k temu povabi tudi druge zainteresirane strani. EFSA določi rok za predložitev navedenih informacij in pri tem upošteva, kadar je primerno, mnenje zainteresiranih nosilcev dejavnosti in/ali drugih zainteresiranih strani o času, ki ga potrebujejo. V takih primerih EFSA zahteva informacije dovolj zgodaj, da to ne vpliva na splošne roke za ponovno oceno iz člena 3(1) in Priloge II.

4.   Informacije, ki niso predložene v roku, ki ga je določila EFSA, se v ponovni oceni ne upoštevajo. Vendar se lahko EFSA v izjemnih primerih v soglasju s Komisijo odloči, da bo upoštevala informacije, predložene po preteku roka, če so navedene informacije pomembne za ponovno oceno aditiva za živila.

5.   Kadar zahtevane informacije Efsi niso predložene v določenem roku, se lahko aditiv za živilo odstrani s seznama Unije v skladu s postopkom iz člena 10(3) Uredbe (ES) št. 1333/2008 (10).

Člen 7

Druge informacije

Zainteresirani nosilci dejavno ali katera koli druga zainteresirana stran v okviru ponovne ocene aditiva za živila obvestijo Efso in Komisijo o katerih koli razpoložljivih informacijah v zvezi s katerimi koli okoljskimi tveganji zaradi proizvodnje, uporabe ali odlaganja navedenega aditiva za živila.

Člen 8

Zaupnost

1.   Informacije, katerih razkritje bi lahko znatno škodilo konkurenčnemu položaju nosilca dejavnosti ali drugih zainteresiranih strani, se lahko obravnavajo zaupno.

2.   Kot zaupne se v nobenem primeru ne obravnavajo naslednje informacije:

(a)

ime in naslov zainteresiranega nosilca dejavnosti;

(b)

kemijsko ime in jasen opis snovi;

(c)

informacije o uporabi snovi v določenih živilih ali kategorijah živil ali na njih;

(d)

informacije, ki so pomembne za oceno varnosti snovi;

(e)

metode analize v hrani.

3.   Za namene odstavka 1 zainteresirani nosilci dejavnosti in druge zainteresirane strani navedejo, za katere od predloženih informacij želijo zaupno obravnavo. V takih primerih se poda preverljiva utemeljitev.

4.   Na predlog Efse Komisija po posvetovanju z zainteresiranim nosilcem dejavnosti in/ali drugimi zainteresiranimi stranmi odloči, katere informacije lahko ostanejo zaupne ter o tem ustrezno obvesti Efso in države članice.

5.   Komisija, EFSA in države članice v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (11) sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev primerne zaupnosti informacij, prejetih v skladu s to uredbo, razen za informacije, ki se morajo objaviti, če zaradi varovanja zdravja ljudi, zdravja živali ali okolja okoliščine tako določajo.

6.   Izvajanje odstavkov 1 do 5 ne vpliva na izmenjavo informacij med Komisijo, Efso in državami članicami.

Člen 9

Spremljanje napredka

EFSA vsako leto decembra Komisijo in države članice obvesti o napredku programa za ponovno oceno.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  COM(2007) 418 konč.

(3)  COM(2001) 542 konč.

(4)  Aditivi za živila v Evropi 2000, stanje ocen varnosti aditivov za živila, dovoljenih v EU, Nordijski svet ministrov, TemaNord 2002:560.

(5)  Navodila Znanstvenega odbora za hrano za predložitev informacij za ovrednotenje aditivov za živila. Mnenje z dne 11. julija 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 konč.

(6)  UL L 237, 10.9.1994, str. 3.

(7)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13.

(8)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

(9)  Trenutno mnenje SCF z dne 11. julija 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 konč.

(10)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(11)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


PRILOGA I

Seznam odobrenih aditivov za živila, ki so bili odobreni pred 20. januarjem 2009 in za katere je EFSA v času sprejetja te uredbe že končala ponovno oceno

E št.

SNOV

Datum zadnje ocene SCF ali Efse

Status ponovne ocene Efse

E 102

tartrazin

2009

Ponovna ocena končana 23. septembra 2009

E 104

kinolin rumeno

2009

Ponovna ocena končana 23. septembra 2009

E 110

sončno rumeno

2009

Ponovna ocena končana 24. septembra 2009

E 122

azorubin, karmoizin

2009

Ponovna ocena končana 24. septembra 2009

E 124

ponso 4R, košenil rdeče A

2009

Ponovna ocena končana 23. septembra 2009

E 129

alura rdeče AC

2009

Ponovna ocena končana 23. septembra 2009

E 160d

likopen

2008

Ponovna ocena končana 30. januarja 2008

E 234

nisin

2006

Ponovna ocena končana 26. januarja 2006

E 173

aluminij

2008

Ponovna ocena končana 22. maja 2008

E 214

etil p-hidroksibenzoat

2004

Ponovna ocena končana 13. julija 2004

E 215

natrijev etil p-hidroksibenzoat

2004

Ponovna ocena končana 13. julija 2004

E 218

metil p-hidroksibenzoat

2004

Ponovna ocena končana 13. julija 2004

E 219

natrijev metil p-hidroksibenzoat

2004

Ponovna ocena končana 13. julija 2004

E 235

natamicin

2009

Ponovna ocena končana 26. novembra 2009

E 473

estri saharoze z maščobnimi kislinami

2006

Ponovna ocena končana 23. novembra 2004 in revidirana 26. januarja 2006

E 474

saharogliceridi

2006

Ponovna ocena končana 23. novembra 2004 in revidirana 26. januarja 2006

E 901

čebelni vosek, bel in rumen

2007

Ponovna ocena končana 27. novembra 2007


PRILOGA II

Posebne prednosti za nekatere aditive za živila v funkcijskih razredih aditivov za živila iz člena 3(1) in (2)

DEL I:   ŽIVILSKA BARVILA

V okviru splošnega roka dne 31. decembra 2015, določenega za ponovno oceno živilskih barvil v členu 3(1), so določeni posebni roki za naslednja živilska barvila:

1.

Naslednja živilska barvila bodo ocenjena do 15. aprila 2010

E 123

amarant,

E 151

briljantno črno BN, črno PN,

E 154

rjavo FK,

E 155

rjavo HT ter

E 180

litolrubin BK.

2.

Naslednja živilska barvila bodo ocenjena do 31. decembra 2010

E 100

kurkumin,

E 127

eritrozin,

E 131

patentno modro V,

E 132

indigo, indigo karmin,

E 133

briljant modro FCF,

E 142

zeleno S,

E 150a

karamel,

E 150b

alkalijski sulfitni karamel,

E 150c

amonijev karamel,

E 150d

amonijev sulfitni karamel,

E 161b

lutein,

E 161g

kantaksantin,

E 170

kalcijev karbonat.

3.

Naslednja živilska barvila bodo ocenjena do 31. decembra 2015

E 101

(i) riboflavin (ii) riboflavin-5′-fosfat

E 120

košenil, karminska kislina, karmini

E 140

klorofili in klorofilini: (i) klorofili (ii) klorofilini,

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov: (i) bakrovi kompleksi klorofilov (ii) bakrovi kompleksi klorofilinov,

E 153

rastlinsko oglje,

E 160b

anato, biksin, norbiksin,

E 160a

karoteni: (i) mešanica karotenov, (ii) beta-karoten,

E 160c

izvleček iz paprike, kapsantin, kapsorubin,

E 160e

beta-apo-8′-karotenal (C30),

E 160f

etilni ester beta-apo-8′-karotenojske kisline (C30),

E 162

barvilo rdeče pese, betanin,

E 163

antocianini,

E 171

titanov dioksid,

E 172

železovi oksidi in hidroksidi,

E 174

srebro,

E 175

zlato.

DEL II:   ADITIVI ZA ŽIVILA RAZEN BARVIL IN SLADIL

V okviru splošnega roka dne 31. decembra 2018, določenega za ponovno oceno aditivov za živila razen barvil in sladil v členu 3(1), so določeni posebni roki za naslednje aditive za živila in skupine aditivov za živila:

1.

Konzervansi in antioksidanti E 200–203, E 210–215, E 218–252, E 280–285, E 300–321 in E 586 se ocenijo do 31. decembra 2015

prednost v tej skupini pa imajo:

E 310–312

galati,

E 320

butiliran hidroksianizol (BHA),

E 321

butiliran hidroksitoluen (BHT),

E 220–228

žveplov dioksid in sulfiti,

E 304

maščobni estri askorbinske kisline: (i) askorbil palmitat (ii) askorbil stearat,

E 200–203

sorbinska kislina in sorbati,

E 284

borova kislina,

E 285

natrijev tetraborat (boraks),

E 239

heksametilen tetramin,

E 242

dimetil dikarbonat,

E 249

kalijev nitrit,

E 250

natrijev nitrit,

E 251

natrijev nitrat,

E 252

kalijev nitrat,

E 280–283

propionska kislina in njene natrijeve, kalcijeve in kalijeve soli,

E 306

ekstrakti z visoko vsebnostjo tokoferola,

E 307

alfa-tokoferol,

E 308

gama-tokoferol,

E 309

delta-tokoferol.

2.

Emulgatorji, stabilizatorji, sredstva za želiranje E 322, E 400–419; E 422–495; E 1401–1451 bodo ocenjeni do 31. decembra 2016

prednost v tej skupini pa imajo:

E 483

stearil tartrat,

E 491–495

sorbitan estri,

E 431

polioksietilen (40) stearat,

E 432–436

polisorbati,

E 444

saharoza acetat izobutirat,

E 481

natrijev stearoil-2-laktilat,

E 482

kalcijev stearoil-2-laktilat,

E 414

gumiarabikum (1),

E 410

gumi rožičevih pešk (1),

E 417

gumi tara (1),

E 422

glicerol,

E 475

poliglicerolni estri maščobnih kislin.

3.

E 551 silicijev dioksid , E 620–625 glutamati, E 1105 lisocim in E 1103 invertaza se ocenijo do 31. decembra 2016

4.

Ostali aditivi za živila, razen barvil in sladil, se ocenijo do 31. decembra 2018

prednost pa imajo:

E 552

kalcijev silikat,

E 553a

magnezijev silikat in trisilikat,

E 553b

talkum,

E 558

bentonit,

E 999

ekstrakt kvilaje,

E 338–343

fosforna kislina in fosfati,

E 450–452

di-, tri- in polifosfati,

E 900

dimetil polisiloksan,

E 912

estri montanske kisline,

E 914

oksidiran polietilenski vosek,

E 902

vosek kandela,

E 904

šelak,

E 626–629

gvanilna kislina, dinatrijev gvanilat, dikalijev gvanilat in kalcijev gvanilat,

E 630–633

inozinska kislina, dinatrijev inozinat, dikalijev inozinat in kalcijev inozinat,

E 634–635

kalcijevi 5'-ribonukleotidi in dinatrijevi 5'-ribonukleotidi,

E 507–511

klorovodikova kislina, kalijev klorid, kalcijev klorid, magnezijev klorid,

E 513

žveplova kislina.


(1)  Vsi naravni gumiji E 400–418 in E 425 se lahko ocenijo istočasno.


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/28


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 258/2010

z dne 25. marca 2010

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini ter o razveljavitvi Odločbe 2008/352/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 določa možnost sprejetja ustreznih izrednih ukrepov glede živil in krme, uvoženih iz tretjih držav, da se zavaruje zdravje ljudi in živali ali okolje, kadar tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo države članice posamično.

(2)

V nekaterih serijah gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, je bila v EU julija 2007 ugotovljena visoka vsebnost pentaklorofenola in dioksinov. Če se ne sprejmejo ukrepi za preprečevanje prisotnosti pentaklorofenola in dioksinov v gumi guar, takšno onesnaženje pomeni nevarnost za javno zdravje v Evropski uniji.

(3)

Zaradi ugotovljene povišane vsebnosti pentaklorofenola in dioksinov je Urad za prehrano in veterinarstvo Evropske Komisije oktobra 2007 v Indiji opravil izredni inšpekcijski obisk. Cilj je bil zbrati informacije o možnem viru onesnaženja in oceniti nadzorne ukrepe, ki so jih uvedli indijski organi za preprečitev ponovnega onesnaženja. Inšpekcijska skupina je sklenila, da ni bilo zadostnih dokazov o vzroku onesnaženja in da preiskava, ki so jo izvedli indijski organi, ni bila ustrezna, da bi se lahko zagotovile kakršne koli ugotovitve. Ker je natrijev pentaklorofenolat dostopen in se uporablja v industriji gume guar in ker je industrija na splošno samoregulativna, je bil vzpostavljeni nadzor neustrezen in ni mogel zagotoviti, da ne bo ponovnih onesnaženj.

(4)

Odločba Komisije št. 2008/352/ES z dne 29. aprila 2008 o uvedbi posebnih pogojev za guar gumi s poreklom ali dobavljen iz Indije zaradi tveganj onesnaženja v izdelkih s pentaklorofenolom in dioksini (2) zato določa, da vsako pošiljko gume guar ter krmne mešanice in živil, ki vsebujejo najmanj 10 % gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, spremlja izvirnik poročila o analizi, ki dokazuje, da proizvod ne vsebuje več kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola, in ga potrdi predstavnik pristojnega organa države, v kateri je laboratorij. Pristojni organi v državi članici morajo vzorčiti in analizirati pošiljke teh proizvodov s pogostostjo 5 %, da preverijo, ali vsebnost 0,01 mg/kg pentaklorofenola ni presežena. Referenčni laboratorij Skupnosti za dioksine in PCB-je v krmi in živilih je izvedel študijo o korelaciji med pentaklorofenolom in dioksini v onesnaženi gumi guar iz Indije. Iz te študije je mogoče sklepati, da guma guar, ki vsebuje manj kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola, ne vsebuje nesprejemljive vsebnosti dioksinov.

(5)

Urad za prehrano in veterinarstvo je oktobra 2009 izvedel nadaljnji inšpekcijski pregled, da bi ocenil nadzorne ukrepe, ki so jih uvedli indijski organi za preprečitev onesnaženja gume guar s pentaklorofenolom in dioksini, ter preveril izvajanje priporočil pregleda iz oktobra 2007.

(6)

Med navedenim inšpekcijskim pregledom je bilo ugotovljenih več resnih pomanjkljivosti. Status pentaklorofenola, ki se uporablja v indijski industriji, ni jasen, poleg tega pa ob inšpekcijskem pregledu niso bili predloženi nobeni dokazi o ukrepih, ki bi bili uvedeni za preprečitev njegove proizvodnje ali prodaje. Vzorčenje izvaja zasebno izvozno podjetje brez uradnega nadzora. Neskladnosti, ugotovljene v laboratoriju s pogostostjo približno 2,5 % analiziranih vzorcev, se sporočijo izvoznemu podjetju, pristojni organ pa o tem ni obveščen. Ker pristojni organ ni bil obveščen o neskladnostih, niso bili sprejeti nobeni ukrepi glede neskladnih serij.

(7)

Ugotovitve kažejo, da se onesnaženje gume guar s pentaklorofenolom in/ali dioksini ne more obravnavati kot enkraten primer ter da se je zgolj z učinkovito analizo odobrenega zasebnega laboratorija preprečilo nadaljnje izvažanje onesnaženega proizvoda v Evropsko unijo. Ker se nadzorni sistem ni izboljšal, je treba uvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje možnih tveganj.

(8)

Ker ni mogoče izključiti, da se guma guar s poreklom iz Indije izvaža v EU prek poljubne tretje države, ki ni Indija, je primerno določiti naključne preglede prisotnosti pentaklorofenola v gumi guar, poslani iz teh tretjih držav.

(9)

Odločbo 2008/352/ES je zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi narave spremenjenih določb, ki se neposredno uporabljajo in so v celoti zavezujoče, je primerno navedeno odločbo nadomestiti z uredbo.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za:

(a)

gumo guar, ki je uvrščena pod tarifno oznako KN 1302 32 90, s poreklom ali poslano iz Indije, namenjeno za prehrano živali ali ljudi;

(b)

krmo in živila, ki vsebujejo najmanj 10 % gume guar, s poreklom ali poslano iz Indije.

Člen 2

Izdajanje spričeval

1.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1, predloženo za uvoz, spremlja:

(a)

zdravstveno spričevalo, določeno v Prilogi, ki dokazuje, da uvoženi proizvod ne vsebuje več kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola, ter

(b)

poročilo o analizi, ki ga izda laboratorij, akreditiran v skladu z EN ISO/IEC 17025 za analize pentaklorofenola v krmi in živilih, ter iz katerega so razvidni rezultati vzorčenja in analize prisotnosti pentaklorofenola, merilna negotovost rezultata analize ter tudi meja zaznavnosti in meja določljivosti analitske metode.

2.   Spričevalo skupaj s poročilom o analizi podpiše pooblaščeni predstavnik indijskega Ministrstva za trgovino in industrijo, velja pa največ štiri mesece od datuma izdaje.

3.   Analiza iz odstavka 1(b) mora biti opravljena na vzorcu, ki ga pristojni indijski organi vzamejo iz pošiljke v skladu z določbami Direktive Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (3). Ekstrakcija pred analizo se opravi z nakisanim topilom. Analiza se izvede v skladu s spremenjeno različico metode QuEChERS, kakor je določeno na spletni strani referenčnih laboratorijev Skupnosti za ostanke pesticidov (4), ali v skladu z enako zanesljivo metodo.

Člen 3

Označevanje

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 1 se označi z oznako, ki se navede na zdravstvenem spričevalu, poročilu o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, ter trgovinskih dokumentih, priloženih pošiljki. Vsaka posamezna vreča ali druga oblika pakiranja pošiljke mora biti označena z navedeno oznako.

Člen 4

Predhodno obveščanje

Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme ali njihovi predstavniki predhodno obvestijo kontrolno točko iz člena 5(4) o pričakovanem datumu in času prihoda vseh pošiljk proizvodov iz člena 1.

Člen 5

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi držav članic pregledajo dokumentacijo pošiljk proizvodov iz člena 1, preverijo njihove oznake in jih fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz.

2.   Preverjanje oznak in fizični pregledi, vključno z vzorčenjem in analizo za nadzor prisotnosti pentaklorofenola, se izvajajo na najmanj 5 % pošiljk.

3.   Pošiljke se zadržijo pod uradnim nadzorom največ 15 delovnih dni, dokler niso na voljo rezultati laboratorijske analize.

4.   Pregledi iz odstavka 1 se izvajajo na kontrolnih točkah, ki jih države članice določijo posebej za ta namen.

5.   Države članice poskrbijo, da je seznam kontrolnih točk dostopen javnosti, ter ga predložijo Komisiji.

6.   Pristojni organi držav članic opravljajo tudi naključne fizične preglede, vključno z vzorčenjem in analizo za nadzor prisotnosti pentaklorofenola v gumi guar, poslane iz drugih držav razen Indije.

Člen 6

Delitev pošiljke

Pošiljke se ne delijo, dokler se uradni nadzor ne zaključi. Če se pošiljka deli, spremlja vsak del razdeljene pošiljke overjen izvod zdravstvenega spričevala iz člena 2(1)(a), dokler se pošiljka ne sprosti v prosti promet.

Člen 7

Stroški

Vse stroške, nastale zaradi uradnega nadzora iz člena 5(1), vključno z vzorčenjem, analizo, shranjevanjem in vsemi ukrepi, ki so posledica neskladnosti, poravna nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme.

Člen 8

Sprostitev v prosti promet

Pred sprostitvijo pošiljk v prosti promet nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme ali njihov predstavnik carinskim organom predloži dokazila:

(a)

da je bil uradni nadzor iz člena 5(1) opravljen in

(b)

da so rezultati morebitnih zahtevanih fizičnih pregledov ugodni.

Člen 9

Neskladni proizvodi

Vsak proizvod, pri katerem se pri nadzoru v skladu s členom 5 ugotovi, da ob upoštevanju razširjene merilne negotovosti vsebuje več kot 0,01 mg/kg pentaklorofenola, se izloči iz krmne in prehranske verige. Neskladni proizvodi se varno odstranijo v skladu z določbami člena 19 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje ustreznosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5).

Člen 10

Poročila

Države članice prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo obvestijo Komisijo o vseh pošiljkah, pri katerih je ob upoštevanju razširjene merilne negotovosti ugotovljena vsebnost pentaklorofenola nad 0,01 mg/kg.

Države članice vsake tri mesece Komisiji predložijo poročilo o vseh rezultatih analiz nadzora iz člena 5(1). Navedena poročila se predložijo v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju.

Člen 11

Razveljavitev

Odločba Komisije 2008/352/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 12

Prehodne določbe

Z odstopanjem od člena 2(1) države članice odobrijo uvoz pošiljk proizvodov iz člena 1, ki so zapustile državo porekla pred 1. aprilom 2010 in jim je priloženo poročilo o analizi iz Odločbe 2008/352/ES.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 117, 1.5.2008, str. 42.

(3)  UL L 187, 16.7.2002, str. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  UL L 191, 28.5.2004, str. 1.


PRILOGA

Image


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/32


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 259/2010

z dne 25. marca 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Colline Pontine (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Italije za registracijo imena „Colline Pontine“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 197, 21.8.2009, str. 14.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5   Olja in maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

ITALIJA

Colline Pontine (ZOP)


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/34


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 260/2010

z dne 25. marca 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za registracijo imena „Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 197, 21.8.2009, str. 10.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6.   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ŠPANIJA

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ZOP)


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/36


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 261/2010

z dne 25. marca 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 v zvezi s prilagoditvijo pristojbin Evropske agencije za zdravila stopnji inflacije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil (1), in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 67(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (2) so prihodki Evropske agencije za zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija) sestavljeni iz prispevka Unije in pristojbin, ki jih Agenciji plačajo podjetja. Uredba (ES) št. 297/95 določa kategorije in višine takšnih pristojbin.

(2)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 297/95 določa, da morajo biti pristojbine Agencije vsako leto prilagojene glede na stopnjo inflacije.

(3)

Navedene pristojbine je zato treba prilagoditi s sklicevanjem na stopnjo inflacije leta 2009. Stopnja inflacije v Uniji, kakor jo je objavil Statistični urad Evropske unije (Eurostat), je leta 2009 znašala 1 %.

(4)

Zaradi poenostavitve je treba prilagojene višine pristojbin zaokrožiti na vsoto, ki je najbližja 100 EUR.

(5)

Uredbo (ES) št. 297/95 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Zaradi pravne varnosti se ta uredba ne sme uporabljati za veljavne vloge, ki so 1. aprila 2010 še nerešene.

(7)

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 297/95 je treba prilagoditev izvesti z učinkom od 1. aprila 2010. Zato je primerno, da začne ta uredba veljati takoj in se uporablja od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 297/95 se spremeni:

1.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v prvem pododstavku se „251 600 EUR“ nadomesti z „254 100 EUR“,

v drugem pododstavku se „25 200 EUR“ nadomesti s „25 500 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „97 600 EUR“ nadomesti z „98 600 EUR“,

v drugem pododstavku se „162 600 EUR“ nadomesti s „164 200 EUR“,

v tretjem pododstavku se „9 700 EUR“ nadomesti z „9 800 EUR“,

v četrtem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(iii)

točka (c) se spremeni:

v prvem pododstavku se „75 500 EUR“ nadomesti s „76 300 EUR“,

v drugem pododstavku se „18 900 EUR do 56 600 EUR“ nadomesti z „19 100 EUR do 57 200 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek točke (a) se spremeni:

„6 300 EUR“ se nadomesti s „6 400 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „75 500 EUR“ nadomesti s „76 300 EUR“,

v drugem pododstavku se „18 900 EUR do 56 600 EUR“ nadomesti z „19 100 EUR do 57 200 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „12 500 EUR“ nadomesti z „12 600 EUR“;

(d)

v odstavku 4 se „18 900 EUR“ nadomesti z „19 100 EUR“;

(e)

v odstavku 5 se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(f)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se „90 200 EUR“ nadomesti z „91 100 EUR“;

(ii)

v drugem pododstavku se „22 500 EUR do 67 600 EUR“ nadomesti z „22 700 EUR do 68 300 EUR“.

2.

V členu 4 se „62 800 EUR“ nadomesti s „63 400 EUR“.

3.

Člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v prvem pododstavku se „125 800 EUR“ nadomesti s „127 100 EUR“,

v drugem pododstavku se „12 500 EUR“ nadomesti z „12 600 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“,

četrti pododstavek se spremeni:

„62 800 EUR“ se nadomesti s „63 400 EUR“,

„6 300 EUR“ se nadomesti s „6 400 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „62 800 EUR“ nadomesti s „63 400 EUR“,

v drugem pododstavku se „106 300 EUR“ nadomesti s „107 400 EUR“,

v tretjem pododstavku se „12 500 EUR“ nadomesti z „12 600 EUR“,

v četrtem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“,

peti pododstavek se spremeni:

„31 400 EUR“ se nadomesti z „31 700 EUR“,

„6 300 EUR“ se nadomesti s „6 400 EUR“;

(iii)

točka (c) se spremeni:

v prvem pododstavku se „31 400 EUR“ nadomesti z „31 700 EUR“,

v drugem pododstavku se „7 800 EUR do 23 500 EUR“ nadomesti s „7 900 EUR do 23 700 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v točki (a) se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „37 700 EUR“ nadomesti z „38 100 EUR“,

v drugem pododstavku se „9 400 EUR do 28 300 EUR“ nadomesti z „9 500 EUR do 28 600 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(d)

v odstavku 4 se „18 900 EUR“ nadomesti z „19 100 EUR“;

(e)

v odstavku 5 se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“;

(f)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se „30 100 EUR“ nadomesti s „30 400 EUR“;

(ii)

v drugem pododstavku se „7 500 EUR do 22 500 EUR“ nadomesti s „7 600 EUR do 22 700 EUR“.

4.

V členu 6 se „37 700 EUR“ nadomesti z „38 100 EUR“.

5.

Člen 7 se spremeni:

(a)

v prvem odstavku se „62 800 EUR“ nadomesti s „63 400 EUR“;

(b)

v drugem odstavku se „18 900 EUR“ nadomesti z „19 100 EUR“.

6.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku se „75 500 EUR“ nadomesti s „76 300 EUR“;

(ii)

v tretjem pododstavku se „37 700 EUR“ nadomesti z „38 100 EUR“;

(iii)

v četrtem pododstavku se „18 900 EUR do 56 600 EUR“ nadomesti z „19 100 EUR do 57 200 EUR“;

(iv)

v petem pododstavku se „9 400 EUR do 28 300 EUR“ nadomesti z „9 500 EUR do 28 600 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku se „251 600 EUR“ nadomesti z „254 100 EUR“;

(ii)

v tretjem pododstavku se „125 800 EUR“ nadomesti s „127 100 EUR“;

(iii)

v petem pododstavku se „2 700 EUR do 216 800 EUR“ nadomesti z „2 700 EUR do 219 000 EUR“;

(iv)

v šestem pododstavku se „108 500 EUR“ nadomesti s „109 600 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „6 300 EUR“ nadomesti s „6 400 EUR“.

Člen 2

Ta uredba se ne uporablja za veljavne vloge, ki so 1. aprila 2010 še nerešene.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 35, 15.2.1995, str. 1.

(2)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/40


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 262/2010

z dne 24. marca 2010

o stodvaindvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(1) (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 10. marca 2010 sklenil črtati en vnos za fizično osebo in dva vnosa za pravni osebi ali subjekta s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov (v nadaljnjem besedilu: seznam). Dne 11. marca 2010 je sklenil na seznam dodati dva vnosa za fizični osebi in spremeniti identifikacijske podatke v zvezi s šestimi fizičnimi osebami in eno pravno osebo ali subjektom s seznama.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

João VALE DE ALMEIDA

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(2)  Člen 7a je bil vstavljen z Uredbo (EU) št. 1286/2009 (UL L 346, 23.12.2009, str. 42).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Pod naslovom „Fizične osebe, skupine in subjekti“ se črtajo naslednji vnosi:

(a)

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Naslov: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italija. Druge informacije: v likvidaciji.

(b)

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italija.

(c)

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Naslov: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Dunaj, Avstrija. Druge informacije: podjetje je razpadlo oktobra 2002 in je izbrisano iz trgovinskega registra od novembra 2002.

(2)

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodata naslednja vnosa:

(a)

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (tudi (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Datum rojstva: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Naslov: Zabadani, Sirska arabska republika. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.3.2010.

(b)

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (tudi (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Datum rojstva: (a) 1974, (b) 1975. Naslov: Zabadani, Sirska arabska republika. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.3.2010.

(3)

Vnos „Global Relief Foundation (GRF) (tudi (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) Mula Mustafe Baseskije 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (i) Potur mahala 64, Travnik, Bosna in Hercegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (m) hiša 267, ulica št. 54, sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Druge informacije: (a) druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) V.A.T. identifikacijska številka za namene DDV: BE 454 419 759; naslovi v Belgiji so naslovi fundacij Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. od leta 1998. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.10.2002.“ Pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:

Global Relief Foundation (GRF) (tudi (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, (h) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) Mula Mustafe Baseskije 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (i) Potur mahala 64, Travnik, Bosna in Hercegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (m) hiša 267, ulica št. 54, sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Druge informacije: (a) druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) identifikacijska številka za namene DDV: BE 454 419 759; (d) naslovi v Belgiji so naslovi Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. od leta 1998. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.10.2002.

(4)

Vnos „Mohamed Abu Dhess (tudi (a) Yaser Hassan, rojen 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rojen 1.2.1966 v Hasmiji, (c) Mohamed Abu Dhess, rojen 1.2.1966 v Hashmiji, Irak). Datum rojstva: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Kraj rojstva: Irbid, Jordanija. Državljanstvo: jordansko. Št. potnega lista: (a) nemška mednarodna potna listina št. 0695982, potekla; (b) nemška mednarodna potna listina št. 0785146, veljavna do 8.4.2004. Druge informacije: (a) ime očeta: Mouhemad Saleh Hassan; (b) ime matere: Mariam Hassan, rojena Chalabia; (c) oktobra 2008 je bil v zaporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.“ Pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (tudi (a) Yaser Hassan, rojen 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rojen 1.2.1966 v Hasmiji, (c) Mohamed Abu Dhess, rojen 1.2.1966 v Hashmiji, Irak). Datum rojstva: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Kraj rojstva: Irbid, Jordanija. Državljanstvo: jordansko. Št. potnega lista: (a) nemška mednarodna potna listina št. 0695982, potekla; (b) nemška mednarodna potna listina št. 0785146, veljavna do 8.4.2004. Druge informacije: (a) ime očeta: Mouhemad Saleh Hassan; (b) ime matere: Mariam Hassan, rojena Chalabia; (c) oktobra 2008 je bil v zaporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.

(5)

Vnos „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum rojstva: 10.3.1977. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: Palestinec brez državljanstva. Št. potnega lista: (a) 0003684 (egiptovska potna listina), (b) 981354 (egiptovski potni list). Druge informacije: pripor v zaporu Weiterstadt, Nemčija, od 22. maja 2005.“ Pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum rojstva: 10.3.1977. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: Palestinec brez državljanstva. Št. potnega lista: (a) 0003684 (egiptovska potna listina), (b) 981354 (egiptovski potni list). Druge informacije: od 22.5.2005 v priporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 2.8.2006.

(6)

Vnos „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum rojstva: 20.11.1973. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Št. potnega lista: (a) 939254 (egiptovska potna listina), (b) 0003213 (egiptovski potni list), (c) 981358 (egiptovski potni list), (d) „C00071659“ (nadomestni potni list, ki ga je izdala Zvezna republika Nemčija). Druge informacije: priprt v kraju Wuppertal, Nemčija, od januarja 2005.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (tudi Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum rojstva: 20.11.1973. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Št. potnega lista: (a) 939254 (egiptovska potna listina), (b) 0003213 (egiptovski potni list), (c) 981358 (egiptovski potni list), (d) C00071659 (nadomestni potni list, ki ga je izdala Zvezna republika Nemčija). Druge informacije: od januarja 2005 v priporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 6.12.2005.

(7)

Vnos „Aschraf Al-Dagma (tudi Aschraf Al Dagma). Datum rojstva: 28.4.1969. Kraj rojstva: (a) Absan, območje Gaze, palestinsko ozemlje, (b) Kannyouiz, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: nejasno/palestinsko poreklo; št. potnega lista: begunska potna listina, ki jo je izdal Landratsamt Altenburger Land (urad okrožnega sveta okrožja Altenburg), Nemčija, dne 30. aprila 2000. Druge informacije: oktobra 2008 je bil v zaporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.“ Pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

Aschraf Al-Dagma (tudi Aschraf Al Dagma). Datum rojstva: 28.4.1969. Kraj rojstva: (a) Absan, območje Gaze, palestinsko ozemlje, (b) Kannyouiz, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: nejasno/palestinsko poreklo. Št. potnega lista: begunska potna listina, ki jo je izdal urad Landratsamt Altenburger Land (urad okrožnega sveta okrožja Altenburg), Nemčija, dne 30. aprila 2000. Druge informacije: v Nemčiji je bil februarja 2010. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.

(8)

Vnos „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (tudi (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Datum rojstva: 14.1.1965. Kraj rojstva: (a) Dyshni-Vedeno, okrožje Vedensk, Čečenska in Inguška avtonomna sovjetska socialistična republika, Ruska federacija, (b) okrožje Vedensk, Čečenska republika, Ruska federacija. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: 623334 (ruski potni list, januar 2002). Nacionalna matična št.: IY-OZH št. 623334 (izdana 9.6.1989 v okrožju Vedensk). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.8.2003.“ Pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (tudi (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q)Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Datum rojstva: 14.1.1965. Kraj rojstva: (a) Dyshni-Vedeno, okrožje Vedensk, Čečenska in Inguška avtonomna sovjetska socialistična republika, Ruska federacija, (b) okrožje Vedensk, Čečenska republika, Ruska federacija. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: 623334 (ruski potni list, januar 2002). Nacionalna matična št.: IY-OZH št. 623334 (izdana 9.6.1989 v okrožju Vedensk). Druge informacije: od leta 2006 potrjeno, da je umrl. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.8.2003.

(9)

Vnos „Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Naziv: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Naslov: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karači, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karači Pakistan. Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: (a) Bombaj, (b) Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: (a) A-333602 (indijski potni list, izdan 4.6.1985 v Bombaju, Indija), (b) M110522 (indijski potni list, izdan 13.11.1978 v Bombaju, Indija), (c) R841697 (indijski potni list, izdan 26.11.1981 v Bombaju), (d) F823692 (JEDDAH) (indijski potni list, ki ga je izdal generalni konzulat Indije v Jeddi 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAJ) (izdan 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAJ) (izdan 30.7.1979), (i) A717288 (ZLORABA) (izdan 18.8.1985 v Dubaju, (j) G866537 (ZLORABA) (pakistanski potni list, izdan 12.8.1991 v Rawalpindi). Druge informacije: (a) vlada Indije je preklicala potni list št. A-333602, (b) vlada Indije je izdala mednarodni nalog za prijetje.“ Pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

Dawood Ibrahim Kaskar (tudi (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Naziv: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Naslov: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karači, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: (a) Bombaj, (b) Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: (a) A-333602 (indijski potni list, izdan 4.6.1985 v Bombaju, Indija), (b) M110522 (indijski potni list, izdan 13.11.1978 v Bombaju, Indija), (c) R841697 (indijski potni list, izdan 26.11.1981 v Bombaju), (d) F823692 (JEDDAH) (indijski potni list, ki ga je izdal generalni konzulat Indije v Jeddi 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAJ) (izdan 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAJ) (izdan 30.7.1979), (i) A717288 (ZLORABA) (izdan 18.8.1985 v Dubaju, (j) G866537 (ZLORABA) (pakistanski potni list, izdan 12.8.1991 v Rawalpindi), (k) C-267185 (izdan v Karačiju julija 1996), (l) H-123259 (izdan v Rawalpindi julija 2001), (m) G-869537 (izdan v Rawalpindi), (n) KC-285901. Druge informacije: vlada Indije je preklicala potni list št. A-333602. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.11.2003.


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/44


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 263/2010

z dne 25. marca 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

126,5

JO

64,0

MA

114,8

TN

135,9

TR

89,8

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

75,8

MA

75,4

TR

135,4

ZZ

95,5

0709 90 70

MA

143,0

TR

106,8

ZZ

124,9

0805 10 20

EG

42,9

IL

52,4

MA

51,1

TN

47,9

TR

63,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

66,5

ZA

69,5

ZZ

68,6

0808 10 80

AR

87,7

BR

88,2

CA

100,2

CL

86,9

CN

72,9

MK

24,7

US

131,5

UY

68,2

ZA

82,0

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

87,1

CL

74,0

CN

35,0

US

134,2

UY

106,8

ZA

98,3

ZZ

89,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/46


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 264/2010

z dne 25. marca 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 253/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 79, 25.3.2010, str. 11.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 26. marca 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

36,48

6,99

1701 99 10 (2)

36,48

3,39

1701 99 90 (2)

36,48

3,39

1702 90 95 (3)

0,36

0,31


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/48


SKLEP SVETA 2010/179/SZVP

z dne 11. marca 2010

v podporo dejavnostim SEESAC za nadzor nad oborožitvijo na Zahodnem Balkanu v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim orožjem (SALW) ter pripadajočim strelivom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 26(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pretirano in nenadzorovano kopičenje ter širjenje osebnega in lahkega orožja (v nadaljnjem besedilu: SALW) je povečalo negotovost v jugovzhodni Evropi, s čimer se je zaostril konflikt v regiji in upočasnilo vzpostavljanje miru po razrešitvi konfliktov, kar predstavlja resno nevarnost za mir in varnost v regiji.

(2)

Evropski svet je na zasedanju 15. in 16. decembra 2005 sprejel Strategijo EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z SALW ter pripadajočim strelivom (v nadaljnjem besedilu: Strategija EU SALW), v kateri so določene smernice za ukrepe EU na področju SALW.

(3)

Eden od ciljev Strategije EU SALW je podpirati učinkovito večstransko sodelovanje pri oblikovanju mednarodnih mehanizmov, regionalnih mehanizmov ali mehanizmov v EU in državah članicah za preprečevanje ponudbe in destabiliziracijo širitve SALW ter pripadajočega streliva. Strategija EU SALW tudi Zahodni Balkan opredeljuje kot eno od regij, ki je med najbolj prizadetimi zaradi nedovoljene trgovine in pretiranega kopičenja orožja.

(4)

Pod pokroviteljstvom Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) in nekdanjega Pakta stabilnosti (od 2008 poznan kot Svet za regionalno sodelovanje) je bil ustanovljen Center jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor osebnega in lahkega orožja (v nadaljnjem besedilu: SEESAC). SEESAC ima sedež v Beogradu in ga sestavlja enota za tehnično podporo, ki sodeluje pri različnih operativnih dejavnostih na regionalni in nacionalni ravni.

(5)

Cilji SEESAC vključujejo preprečevanje širjenja in pretiranega kopičenja SALW ter pripadajočega streliva v celotni Jugovzhodni Evropi. SEESAC namenja posebno pozornost razvoju regionalnih projektov za reševanje vprašanja čezmejnega pretoka orožja.

(6)

EU je SEESAC že podprla s Sklepom Sveta 2002/842/SZVP z dne 21. oktobra 2002 o izvajanju Skupnega ukrepa 2002/589/SZVP, podaljšanim in spremenjenim s Sklepoma Sveta 2003/807/SZVP z dne 17. novembra 2003 in 2004/791/SZVP z dne 22. novembra 2004. Svet je izvajanje navedenih sklepov pozitivno ocenil –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   EU se še naprej zavzema za varnost in mir na Zahodnem Balkanu s podproro učinkovitemu večstranskemu sodelovanju in ustrezni regionalni pobudi za zmanjšanje tveganja, ki ga za mir in varnost predstavljata širjenje in pretirano kopičenje SALW ter pripadajočega streliva.

2.   Da bi dosegla cilj iz odstavka 1, bo EU podprla projekt SEESAC, katerega namen je zmanjšati nevarnost, ki jo SALW predstavlja za varnost na Zahodnem Balkanu. Dejavnosti, ki jih bo EU podprla, imajo naslednje posebne cilje:

izboljšati upravljanje nevarnih in nestabilnih zalog orožja in streliva ter njihovo varnost,

zmanjšati razpoložljive zaloge orožja in streliva z uničenjem,

povečati nadzor nad SALW, vključno z izvajanjem mednarodnih in nacionalnih instrumentov o označevanju in izsleditvi orožja v državah Zahodnega Balkana ter z izboljšanjem postopka registracije orožja.

Navedeni projekt je podrobno opisan v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: VP).

2.   Tehnična izvedba projekta iz člena 1(2) se zaupa SEESAC. To nalogo opravlja v okviru odgovornosti VP. V ta namen se VP po potrebi dogovarja s SEESAC.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projekta iz člena 1(2) znaša 1 600 000 EUR.

2.   Izdatki, financirani z zneskom iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje izdatkov iz odstavka 1. V ta namen z UNDP sklene sporazum o financiranju. V sporazumu je določeno, da SEESAC zagotovi razpoznavnost prispevka EU, ustrezno njegovemu obsegu.

4.   Komisija si prizadeva skleniti sporazum o financiranju iz odstavka 3, kakor hitro je to mogoče po začetku veljavnosti tega sklepa. Če ima Komisija v tem postopku kakršne koli težave, o tem obvesti Svet, kakor tudi o datumu sklenitve sporazuma o financiranju.

Člen 4

VP poroča Svetu o izvajanju tega sklepa na podlagi rednih poročil, ki jih pripravlja SEESAC. Ta poročila so podlaga za ocenjevanje, ki ga izvede Svet. Komisija poroča o finančnih vidikih izvajanja projekta.

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 24 mesecev po sklenitvi sporazuma o financiranju iz člena 3(3), oziroma šest mesecev po datumu njegovega sprejetja, če v tem času sporazum o financiranju ne bo sklenjen.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2010

Za Svet

Predsednik

J. BLANCO


PRILOGA

PRISPEVEK EU K PROJEKTU SEESAC O SALW NA ZAHODNEM BALKANU

1.   Uvod

Veliko kopičenje osebnega in lahkega orožja (SALW) v jugovzhodni Evropi je v Strategiji EU SALW opredeljeno kot pomembna grožnja miru in varnosti. Države Zahodnega Balkana vzbujajo posebno skrb zaradi zgodovinskega kopičenja zalog orožja in streliva. Ne samo, da ta regija še naprej čuti neposredne vplive širjenja SALW in pripadajočega streliva, temveč še vedno predstavlja tveganje za razširitev trgovine z orožjem na druga krizna območja.

Trenutno je glavni izziv za države Zahodnega Balkana dejansko izvajanje njihovih pravnih in političnih zavez na področju nadzora SALW, vključno z akcijskim programom ZN za področje SALW in mednarodnim instrumentom o označevanju in izsleditvi orožja (ITI).

Posledično je zaradi zmanjšanja tveganja širjenja SALW ključno, da se poveča varnost obstoječih zalog SALW in streliva, uniči njihov presežek in vzpostavi strožji nadzor nad SALW, vključno z izvajanjem ITI na regionalni ravni in izboljšanjem postopka registracije. Ti cilji in dejavnosti so v skladu s tistimi iz Strategije EU SALW. SEESAC predlaga izvedbo projektov v zvezi s temi tremi področji dejavnosti.

2.   Opis projekta

2.1   Boljše upravljanje zalog

2.1.1   Regionalni moduli usposabljanja o upravljanju zalog SALW

Da bi se povečali varnost in zaščita zalog orožja in streliva, projekt predvideva razvoj treh učnih modulov za uradnike, ki so na obrambnih in notranjih ministrstvih držav Zahodnega Balkana odgovorni za materialna sredstva. Tečaja se bodo lahko udeležile inšpekcijske skupine in uradniki z namenom seznanitve z najboljšimi praksami na področju tehnik upravljanja zalog.

Izvajanje projekta bo omogočilo boljšo ozaveščenost o mednarodnih standardih in najboljših praksah glede upravljanja zalog. Okrepili se bosta raven in kakovost izvajanja postopkov upravljanja zalog, s čimer se bosta povečali varnost in zaščita zalog.

2.1.2   Boljša varnost in zaščita v skladiščih SALW in pripadajočega streliva

Projekt bo izboljšal varnost in zaščito skladišč orožja in streliva na Zahodnem Balkanu, tako da bo zagotovil posebno tehnično in infrastrukturno pomoč za okrepitev zmogljivosti varnega skladiščenja. Dejavnosti projekta bodo pomagale obrambnim ministrstvom v Bosni in Hercegovini in Črni gori ter notranjemu ministrstvu Hrvaške pri nabavi in namestitvi potrebne opreme za zaščito zalog orožja in streliva. Zagotovljeno bo usposabljanje osebja, odgovornega za upravljanje zalog.

Rezultat projekta bodo boljši varnostni predpisi in nadzor dostopa na izbrana mesta, s čimer se bo izboljšala varnost zalog streliva. Kot posledica se bo z boljšim nadzorom stanja streliva in orožja občutno zmanjšalo tveganje za kraje in nenadzorovane eksplozije.

2.2   Uničenje SALW

Cilj projekta je povečati varnost in zmanjšati tveganje širjenja z občutnim zmanjšanjem števila presežnega orožja v skladiščih. Da bi se zmanjšal presežek SALW na notranjih ministrstvih Hrvaške in Srbije, bo v okviru projekta izvedenih več dejavnosti uničenja SALW. Na Hrvaškem projekt predvideva uničenje okoli 30 000 kosov orožja. V Srbiji se število kosov orožja, predvidenega za uničenje, ocenjuje na 40 000.

Rezultat projekta bo občutno zmanjšanje presežnega in zaseženega SALW v skladiščih notranjih ministrstev Hrvaške in Srbije. Uničenje zajetega orožja bo pomembno prispevalo k preprečevanju nadaljnjega širjenja SALW. Poleg tega bo to v obeh državah okrepilo varnost in povečalo ozaveščenost o problematiki v zvezi s SALW.

2.3   Večji nadzor nad SALW

2.3.1   Oblikovanje nacionalnih sistemov registracije orožja in vodenja evidenc

Projekt bo zagotovil razvoj ali nadgradnjo obstoječih sistemov za registracijo, izdajanje dovoljenj in vodenje evidenc o orožju. Sistemi registracije bodo vključevali operacije v zvezi s sledenjem strelnega orožja v lasti posameznikov in/ali pravnih subjektov in količin streliva, ki ga smejo posedovati. Podpora vodenju evidenc bo vključevala razvoj programske opreme, ki bo poleg orožja v posesti civilistov identificirala tudi operacije, povezane z upravljanjem orožja, streliva in/ali eksploziva v arzenalih, odobrenih skladiščih ali orožarnah, kot so lokalne policijske postaje ali centralna skladišča. Mogoče bo identificirati orožje, uporabnike in kraj skladiščenja opreme, ko ta ni v uporabi. Dejavnosti projekta bodo zagotovile tudi ustrezno tehnično infrastrukturo za uvajanje programske opreme za registracijo orožja.

Rezultat razvoja in vzpostavljanja elektronskega sistema za registracijo orožja in vodenje evidenc bo izvajanje zahtev na področju registracije in vodenja evidenc, predvidenih v protokolu ZN o strelnem orožju in ITI.

2.3.2   Zbiranje in registracija orožja

Namen projekta je podpreti zbiranje vsega orožja, eksplozivnih naprav, minskoeksplozivnih sredstev in povezanega streliva, vključno prek legalizacije orožja v posesti civilistov z njegovo registracijo.

Ukrepe za večjo ozaveščenost bodo usklajevali odbori, v katerih bodo specialisti z notranjih ministrstev in UNDP/SEESAC, ki se jim bodo po potrebi pridružili drugi ustrezni strokovnjaki za odnose z javnostmi, da bi se tako ustrezno razširjale podrobnosti o legalizaciji in prostovoljni predaji nezakonitega strelnega orožja. Kampanje se bodo osredotočile na lokalne kanale razširjanja informacij, ki lahko najučinkoviteje dosežejo lokalno raven. Lokalno razširjanje informacij bo na nacionalni ravni okrepljeno s poročanjem, intervjuji in dokumentarnimi filmi. Informacije o kampanjah se bodo izvajale preko elektronskih in tiskanih medijev. Sporočila kampanje bodo pozitivna, prikazovala pa bodo izvajanje zakonodaje v praksi.

Projekt bo okrepil varnost na Zahodnem Balkanu, tako da se bo s pomočjo dvosmerne komunikacije med javnostjo in policijo z ulic odstranilo nevarno orožje. Projekt bo zlasti nagovarjal vse starostne skupine, ki imajo v posesti nezakonito orožje, in vse tiste, ki nameravajo orožje nabaviti.

2.3.3   Regionalni seminar o označevanju in izsleditvi orožja

V projektu je predvidena organizacija dvodnevnega regionalnega seminarja, ki je začasno predviden v Beogradu (Srbija). Na seminarju bodo predstavljene posodobljene informacije o pristopu k mednarodnim instrumentom in sprejetju nacionalne zakonodaje o označevanju in izsleditvi orožja na Zahodnem Balkanu. Seminar bo tudi ponudil pregled izvajanja nacionalne zakonodaje. Posebni cilj bo izvajanje zahteve o označevanju uvoženega orožja v skladu s protokolom ZN o strelnem orožju.

Med udeleženci regionalnega seminarja bodo med drugim predstavniki držav Zahodnega Balkana, mednarodnih organizacij in NVO, nacionalnih industrij ter tehnični strokovnjaki iz držav članic EU. Pričakuje se, da se bo seminarja udeležilo do 50 udeležencev.

Po koncu seminarja bo pripravljeno poročilo o predstavitvah, razpravah in priporočilih. Dokumenti seminarja bodo na voljo na spletu.

3.   Trajanje

Projekt se bo predvidoma izvajal 24 mesecev.

4.   Upravičenci

Upravičenci projekta so nacionalne institucije držav Zahodnega Balkana, pristojne za nadzor orožja in upravljanje njegovih zalog.

Splošno prebivalstvo držav Zahodnega Balkana bo imelo od tega projekta korist, saj se bo zmanjšalo tveganje negotovosti in nestabilnosti, ki izhaja iz splošnega širjenja SALW.


26.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/52


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. marca 2010

o spremembi Odločbe 2008/911/ES o vzpostavitvi seznama rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1867)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/180/EU)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (1) ter zlasti člena 16(f) Direktive,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je 6. novembra 2008 oblikoval Odbor za zdravila rastlinskega izvora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mentha x piperita L. se lahko šteje za rastlinsko snov, pripravek rastlinskega izvora ali kombinacijo iz njih v smislu Direktive 2001/83/ES in izpolnjuje zahteve iz navedene direktive.

(2)

Zato je primerno, da se Mentha x piperita L. vključi v seznam rastlinskih snovi, pripravkov in njihovih kombinacij za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora, vzpostavljen z Odločbo Komisije 2008/911/ES (2).

(3)

V izogib podvajanjem in nasprotjem med prilogami in členoma 1 in 2 Odločbe 2008/911/ES je treba odpraviti sklicevanje na posamične snovi v navedenih členih.

(4)

Odločbo 2008/911/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2008/911/ES se spremeni:

1.

člena 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Seznam rastlinskih snovi, pripravkov in njihovih kombinacij za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora je vzpostavljen v Prilogi I.

Člen 2

Indikacije, jakost, odmerjanje, pot uporabe in druge informacije, potrebne za varno uporabo rastlinske snovi kot tradicionalnega zdravila, ki so ustrezni za rastlinske snovi iz seznama Priloge I, so navedeni v Prilogi II.“;

2.

prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

(2)  UL L 328, 6.12.2008, str. 42.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2008/911/ES se spremenita:

1.

V Prilogi I se naslednja snov vstavi za Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (sladki navadni komarček, plod):

Mentha x piperita L.“

2.

V Prilogi II se za vpisom Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (sladki navadni komarček, plod) vstavi naslednje:

VPIS V SEZNAM SKUPNOSTI MENTHA x PIPERITA L., AETHEROLEUM

Znanstveno ime rastline

Mentha x piperita L.

Botanična družina

Lamiaceae (Labiatae)

Pripravki rastlinskega izvora

Olje poprove mete: eterično olje, pridobljeno s parno destilacijo svežih cvetočih nadzemnih delov rastline

Sklic na monografijo Evropske farmakopeje

Olje poprove mete – Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405)

Indikacije

Zdravilo rastlinskega izvora, ki se tradicionalno uporablja:

1.

za lajšanje težav pri kašlju in prehladu;

2.

za simptomatično lajšanje lokalnih bolečin v mišicah;

3.

za simptomatično lajšanje lokalnega srbenja pri nepoškodovani koži.

Izdelek je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, namenjeno za uporabo pri navedenih indikacijah izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Vrsta tradicije

Evropska

Jakost

Indikacije 1, 2 in 3

Enkratni odmerek

Otroci, stari 4 do 10 let

Poltekoči pripravki 2–10 %

Vodno-etanolni pripravki 2–4 %

Otroci, stari 10 do 12 let, mladostniki, stari 12 do 16 let

Poltekoči pripravki 5–15 %

Vodno-etanolni pripravki 3–6 %

Mladostniki nad 16 let, odrasli

Poltekoči pripravki 5–20 %

Vodno-etanolni pripravki 5–10 %

V mazilih za nos 1–5 % eteričnega olja.

Odmerjanje

Do trikrat dnevno

Uporaba pri otrocih, mlajših od 2 let, je odsvetovana (glej poglavje ‚Kontraindikacije‘).

Uporaba pri otrocih, starih od dveh do štirih let, ni priporočljiva (glej poglavje ‚Posebna opozorila in previdnostni ukrepi‘).

Pot uporabe zdravila

Dermalna in transdermalna.

Trajanje uporabe oziroma vse omejitve trajanja uporabe

Indikacija 1

Zdravilo se ne sme uporabljati dlje kot 2 tedna.

Indikaciji 2 in 3

Zdravilo ni priporočljivo stalno uporabljati več kot tri mesece.

Če simptomi med uporabo zdravila ne popustijo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Druge informacije, potrebne za varno uporabo

Kontraindikacije

Otroci, mlajši od dveh let, ker lahko mentol sproži apnejo in krče v grlu.

Otroci z bolezensko zgodovino napadov (vročičnih ali ne).

Preobčutljivost na olje poprove mete ali mentol.

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Stik z neumitimi rokami po uporabi olja poprove mete lahko povzroči draženje oči.

Olje poprove mete se ne sme nanašati na razpokano ali vneto kožo.

Uporaba pri otrocih, starih od dveh do štirih let, ni priporočljiva, ker ni na voljo dovolj izkušenj.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ni poročil.

Nosečnost in dojenje

Ker ni zadostnih podatkov, uporaba med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študije o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso bile izvedene.

Neželeni učinki

Obstajajo poročila o preobčutljivosti, kot so kožni izpuščaj, kontaktni dermatitis in draženje oči. Ti učinki so v večini primerov blagi in prehodni. Pogostost ni znana.

Po lokalni uporabi je možno draženje kože in nosne sluznice. Pogostost ni znana.

Če se pojavijo drugi neželeni učinki, ki niso navedeni zgoraj, se je treba posvetovati z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.“