ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.053.slv

Uradni list

Evropske unije

L 53

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
4. marec 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 182/2010 z dne 3. marca 2010 o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Belokranjska pogača (ZTP))

1

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 183/2010 z dne 3. marca 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 184/2010 z dne 3. marca 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

5

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/14/EU z dne 3. marca 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve heptamaloksiloglukana kot aktivne snovi ( 1 )

7

 

 

SKLEPI

 

 

2010/134/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 1. marca 2010 o spremembi Odločbe 2006/473/ES v zvezi s priznanjem, da kontinentalna Avstralija ni okužena z bakterijo Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1063)

10

 

 

2010/135/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 2. marca 2010 o dajanju krompirjevih proizvodov (Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1) na trg, ki so bili gensko spremenjeni za povečanje vsebnosti amilopektinske komponente v škrobu, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1193)  ( 1 )

11

 

 

2010/136/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 2. marca 2010 o odobritvi dajanja na trg krme, proizvedene iz gensko spremenjenega krompirja EH92-527-1 (BPS-25271-9), ter naključni ali tehnično neizogibni prisotnosti krompirja v živilih in drugih krmnih proizvodih, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1196)  ( 1 )

15

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 1/2010/SO z dne 28. januarja 2010 o ustanovitvi Začasnega odbora za finančni mehanizem EGP za obdobje 2009–2014

19

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 182/2010

z dne 3. marca 2010

o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Belokranjska pogača (ZTP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 8(2) in členom 19(3) Uredbe (ES) št. 509/2006 je bila vloga Slovenije za registracijo imena „Belokranjska pogača“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 509/2006, je treba navedeno ime registrirati.

(3)

Vloga vsebuje tudi zaprosilo za zaščito v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006. Navedeno zaščito imena „Belokranjska pogača“ je treba odobriti, v kolikor ni nobenega ugovora in če ni mogoče dokazati, da se ime na zakonit, splošno znan in gospodarsko pomemben način uporablja za podobne kmetijske proizvode ali živila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Uporabi se zaščita iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(2)  UL C 137, 17.6.2009, str. 19.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 509/2006:

Skupina 2.3   Slaščice, pekovski izdelki, fino pecivo in piškoti

SLOVENIJA

Belokranjska pogača (ZTP)

Uporaba imena je pridržana.


4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 183/2010

z dne 3. marca 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

67,6

MA

114,4

TN

135,3

TR

129,4

ZZ

111,7

0707 00 05

EG

211,5

JO

145,3

MK

147,9

TR

154,5

ZZ

164,8

0709 90 70

MA

135,4

TR

90,4

ZZ

112,9

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

44,1

IL

56,9

MA

47,1

TN

55,1

TR

46,3

ZZ

50,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

59,9

TR

74,0

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

76,4

CN

69,3

MK

24,7

US

98,2

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

82,2

CL

188,1

CN

54,8

US

95,6

ZA

90,3

ZZ

102,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 184/2010

z dne 3. marca 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 180/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 52, 3.3.2010, str. 46.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 4. marca 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

45,67

3,77

1701 99 10 (2)

45,67

0,64

1701 99 90 (2)

45,67

0,64

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/7


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/14/EU

z dne 3. marca 2010

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve heptamaloksiloglukana kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Francija 9. maja 2006 prejela zahtevek družbe Elicityl SA za vključitev heptamaloksiloglukana kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Komisija je z Odločbo 2007/560/ES (2) potrdila, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

V skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS so bili za uporabe, ki jih je predlagal vložnik, ocenjeni vplivi te aktivne snovi na zdravje ljudi in na okolje. Država članica, ki je bila določena kot poročevalka, je 26. julija 2007 predložila osnutek poročila o oceni.

(3)

Poročilo o oceni so pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter ga 17. julija 2009 predložili Komisiji v obliki znanstvenega poročila EFSA o heptamaloksiloglukanu (3). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 27. novembra 2009 v obliki poročila Komisije o pregledu glede heptamaloksiloglukana.

(4)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo heptamaloksiloglukan, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti heptamaloksiloglukan v Prilogo I k navedeni direktivi, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(5)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo heptamaloksiloglukan, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe začasne registracije po potrebi spremenijo v dokončne registracije, jih nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(6)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, določeni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. novembra 2010. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. decembra 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. novembra 2010 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo heptamaloksiloglukan kot aktivno snov. Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi s heptamaloksiloglukanom, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13(2) navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje heptamaloksiloglukan kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. maja 2010, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o heptamaloksiloglukanu iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje heptamaloksiloglukan kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. novembra 2011 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo; ali

(b)

če sredstvo vsebuje heptamaloksiloglukan kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. novembra 2011 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. junija 2010.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 213, 15.8.2007, str. 29.

(3)  Znanstveno poročilo EFSA (2009) 334, 1–52, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo heptamaloksiloglukan (dokončano: 17. julija 2009).


PRILOGA

Na koncu tabele v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (2)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„304

Heptamaloksiloglukan

Št. CAS

870721-81-6

Št. CIPAC

Ni na voljo

Polno ime po IUPAC v opombi (1)

 

Xyl p: xylopyranosyl

 

Glc p: glucopyranosyl

 

Fuc p: fucopyranosyl

 

Gal p: galactopyranosyl

 

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

Nečistost patulina ne sme preseči 50 μg/kg tehničnega materiala.

1. junij 2010

31. maj 2020

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za heptamaloksiloglukan ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. novembra 2009.


(1)  Formula

(2)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/10


SKLEP KOMISIJE

z dne 1. marca 2010

o spremembi Odločbe 2006/473/ES v zvezi s priznanjem, da kontinentalna Avstralija ni okužena z bakterijo Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1063)

(2010/134/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti točke 16.2 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Odločbi Komisije 2006/473/ES z dne 5. julija 2006 o priznanju določenih tretjih držav in določenih območij tretjih držav kot neokuženih z vrstami Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes in Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za rod Citrus) (2) so območja v Avstraliji Novi južni Wales, Južna Avstralija in Viktorija priznana kot neokužena z bakterijo Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus).

(2)

Avstralija je predložila podrobne tehnične podatke na podlagi rezultatov programov za obvladovanje in izkoreninjenje bolezni ter večletnih uradnih raziskav, ki dokazujejo, da je bil izbruh bakterije Xanthomonas campestris na območju Queensland uspešno izkoreninjen ter da sta območji Severni teritorij in Zahodna Avstralija neokuženi z bakterijo Xanthomonas campestris. Zato je treba priznati, da vsa območja kontinentalne Avstralije, kjer se pridelujejo citrusi, niso okužena s tem škodljivim organizmom.

(3)

Odločbo 2006/473/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka (a) člena 1(2) Odločbe 2006/473/ES se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Avstralija: Novi južni Wales, Severni teritorij, Queensland, Južna Avstralija, Viktorija in Zahodna Avstralija;“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 187, 8.7.2006, str. 35.


4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/11


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. marca 2010

o dajanju krompirjevih proizvodov (Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1) na trg, ki so bili gensko spremenjeni za povečanje vsebnosti amilopektinske komponente v škrobu, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1193)

(Besedilo v švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/135/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 18(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2001/18/ES dajanje proizvoda na trg, ki vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenega organizma ali kombinacije gensko spremenjenih organizmov, pisno odobri pristojni organ države članice, ki je prejel prijavo za dajanje navedenega proizvoda na trg v skladu s postopkom iz navedene direktive.

(2)

BASF Plant Science (prej Amylogen HB) je pristojnemu organu Švedske predložil prijavo (sklic C/SE/96/3501) o dajanju na trg gensko spremenjenih krompirjevih proizvodov (Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1).

(3)

Prijava je prvotno zajemala dajanje na trg Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 za gojenje in predelavo v industrijski škrob ter za uporabo v krmi v Skupnosti.

(4)

V skladu s postopkom iz člena 14 Direktive 2001/18/ES je pristojni švedski organ pripravil poročilo o oceni, iz katerega je razvidno, da ni znanstvenih dokazov, ki bi pričali o tem, da je dajanje Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 na trg v okviru zahtevane uporabe tvegano za zdravje ljudi in živali ali okolje.

(5)

Poročilo o oceni je bilo predloženo Komisiji in pristojnim organom ostalih držav članic, ki so ugovarjali dajanju tega proizvoda na trg in pri tem vztrajali.

(6)

BASF Plant Science je 9. decembra 2005 švedski pristojni organ obvestil, da namerava iz prijave na podlagi Direktive 2001/18/ES izključiti uporabo za krmo in s tem omejiti obseg uporabe na pridelavo Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 in proizvodnjo škroba v industrijske namene.

(7)

BASF Plant Science je 25. aprila 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2) predložil vlogo za dajanje krme in živil na trg, ki vsebujejo Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni.

(8)

Evropska agencija za varnost hrane („EFSA“) je v mnenjih, ki jih je objavila 24. februarja 2006 glede dajanja na trg Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 za pridelavo in proizvodnjo industrijskega škroba na podlagi Direktive 2001/18/ES ter krme in živil na podlagi Uredbe (ES) št. 1829/2003, ugotovila, da je malo verjetno, da bi proizvod v okviru predlagane uporabe škodljivo vplival na zdravje ljudi in živali ali okolje.

(9)

Preučitev vseh ugovorov držav članic na podlagi Direktive 2001/18/ES in informacij, predloženih v prijavi, ter mnenja EFSA ni razkrila nobenih dokazov, da bi dajanje Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 na trg v okviru predlagane uporabe škodljivo vplivalo na zdravje ljudi ali živali ali okolje.

(10)

Ob upoštevanju poročila, ki ga je objavila Svetovna zdravstvena organizacija in uvršča kanamicin in neomicin med „nujno pomembna antibakterijska sredstva za humano medicino za strategije za obvladovanje tveganja, kadar se ne uporabljajo za ljudi“, je Evropska agencija za zdravila 26. februarja 2007 objavila poročilo, ki poudarja terapevtski pomen obeh antibiotikov v humani in veterinarski medicini. Ob upoštevanju tega poročila je EFSA 13. aprila 2007 navedla, da prisotnost gena nptII v gensko spremenjenih rastlinah ne bo ogrozila terapevtskega učinka zadevnih antibiotikov. To je posledica izjemno majhne verjetnosti genskega prenosa z rastlin na bakterije in posledične ekspresije ter dejstva, da je ta na antibiotike odporen gen v bakterijah v naravi že zelo razširjen. EFSA je tako potrdila svojo prejšnjo oceno o varni uporabi markerskega gena nptII za odpornost proti antibiotikom v gensko spremenjenih organizmih in proizvodih za živila in krmo, pridobljenih iz njih.

(11)

Komisija je 14. maja 2008 pooblastila EFSA z zahtevo, (i) naj pripravi konsolidirano znanstveno mnenje ob upoštevanju prejšnjega mnenja in poročila o uporabi označevalnih genov za odpornost na antibiotike v gensko spremenjenih rastlinah, ki so namenjene ali že odobrene za dajanje na trg, ter njihovi možni uporabi za uvoz, predelavo in pridelovanje; (ii) naj navede možne učinke tega konsolidiranega mnenja na prejšnje ocene EFSA o posameznih gensko spremenjenih organizmih, ki vsebujejo označevalne gene za odpornost na antibiotike. EFSA je v okviru pooblastila med drugim prejela tudi pismi, ki sta ju Komisiji predložila Danska in Greenpeace.

(12)

EFSA je 11. junija 2009 objavila poročilo o uporabi označevalnih genov za odpornost na antibiotike v gensko spremenjenih rastlinah, v kateri navaja, da je prejšnja ocena EFSA glede Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 v skladu s strategijo ocene tveganja, opisano v poročilu, in da ni nobenega novega dokaza, zaradi katerega bi EFSA spremenila prejšnje mnenje.

(13)

Za namene Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (3), in Uredbe Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (4) je treba za Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 določiti poseben identifikator.

(14)

Predlagana oznaka na etiketi ali v spremljajočem dokumentu za proizvode, ki vsebujejo Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 ali pa so iz njega sestavljeni, mora vključevati besedilo, ki nosilce dejavnosti in potrošnike obvešča, da se tak material ne sme uporabljati za prehrano ljudi ali živali.

(15)

Krma, proizvedena iz Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, ter naključna ali tehnično neizogibna navzočnost krompirja v živilih in drugih krmnih proizvodih sta bili odobreni s Sklepom Komisije 2010/136/EU (5) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

(16)

Države članice morajo v skladu s členom 31(3)(b) Direktive 2001/18/ES uporabljati obstoječe registre za evidentiranje mest gensko spremenjenih organizmov, ki se gojijo v skladu z delom C Direktive, med drugim za poenostavitev spremljanja in splošnega nadzora pri inšpekciji in kontroli.

(17)

Glede na mnenje EFSA ni treba določiti posebnih pogojev za predvideno uporabo v zvezi z ravnanjem s proizvodom ali pakiranjem proizvoda ter varstvom nekaterih ekosistemov, okolij ali geografskih območij.

(18)

Kot dopolnitev obstoječih študij na terenu v severni Evropi, ki so pokazale, da je malo verjetno, da pridelava Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 škodljivo vpliva na okolje, je treba na poljih, kjer se prideluje Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 v komercialne namene, in njihovi bližini kot del programa spremljanja sprejeti dodatne ukrepe za spremljanje organizmov, ki se hranijo s krompirjem.

(19)

Preden se Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 da na trg, je treba izvesti potrebne ukrepe za zagotovitev označevanja in sledljivosti na vseh stopnjah njegovega dajanja na trg, vključno s preverjanjem z ustrezno potrjeno metodo odkrivanja.

(20)

Metodo odkrivanja Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 je potrdil referenčni laboratorij Skupnosti, kot je določeno v členu 32 Uredbe (ES) št. 1829/2003, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 641/2004 z dne 6. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogo za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme, uradnim obvestilom o obstoječih proizvodih in naključni ali tehnično neizogibni navzočnosti gensko spremenjene snovi, ki je prejela ugodno oceno tveganja (6).

(21)

Odbor, ustanovljen v skladu s členom 30(1) Direktive 2001/18/ES, ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik.

(22)

Na sestanku dne 16. julija 2007 Svet ni mogel sprejeti odločitve s kvalificirano večino niti za predlog niti proti njemu. Zato mora Komisija sprejeti ukrepe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev

Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti v Uredbo (ES) št. 1829/2003, pristojni švedski organ v skladu s tem sklepom izda pisno odobritev o dajanju na trg proizvoda iz člena 2, kakor ga je prijavil (sklic C/SE/96/3501) BASF Plant Science.

V skladu s členom 19(3) Direktive 2001/18/ES so v odobritvi izrecno opredeljeni pogoji, ki veljajo za odobritev in so določeni v členih 3 in 4.

Člen 2

Proizvod

1.   Gensko spremenjeni organizem za dajanje na trg kot proizvod ali v proizvodu, v nadaljnjem besedilu „proizvod“, je krompir (Solanum tuberosum L.), spremenjen za povečanje vsebnosti amilopektinske komponente v škrobu z Agrobacterium tumefaciens in uporabo vektorja pHoxwG v linijo EH92-527-1. Proizvod vsebuje naslednje DNA sekvence v dveh kasetah:

(a)

kaseta 1:

gen za odpornost na kanamicin tipa nptll, pridobljen iz Tn5, ki ga uravnava nopalin sintazni promotor za ekspresijo v rastlinskem tkivu s terminalnim poliadenilacijskim zaporedjem iz gena za nopalin sintazo Agrobacterium tumefaciens;

(b)

kaseta 2:

segment gena gbss krompirja, ki vsebuje protein za sintezo škroba, vezan v zrnca, vstavljen v obratni orientaciji, ki ga uravnava promotor gbss, izoliran iz krompirja, s terminalnim poliadenilacijskim zaporedjem iz gena za nopalin sintazo Agrobacterium tumefaciens.

2.   Odobritev zajema gensko spremenjen Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 kot proizvod ali v proizvodu.

Člen 3

Pogoji za dajanje na trg

Proizvod se lahko da na trg za pridelovanje in uporabo v industriji pod naslednjimi pogoji:

(a)

v skladu s členom 15(4) Direktive 2001/18/ES je obdobje veljavnosti odobritve 10 let od datuma izdaje odobritve za Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1;

(b)

posebni identifikator proizvodov je BPS-25271-9;

(c)

brez poseganja v člen 25 Direktive 2001/18/ES da imetnik odobritve na zahtevo pristojnim organom in inšpekcijskim službam držav članic ter nadzornim laboratorijem Skupnosti na voljo pozitivne in negativne kontrolne vzorce proizvodov ter njihov genski in referenčni material;

(d)

za namene inšpekcije in kontrole je na voljo posebna metoda odkrivanja Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, ki jo je potrdil referenčni laboratorij Skupnosti, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1829/2003;

(e)

brez poseganja v posebne zahteve glede označevanja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1829/2003, je besedilo: „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjene organizme“ ali „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjeni krompir EH92-527-1“ in besedilo: „Ni za prehrano ljudi“ navedeno na oznaki ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu;

(f)

na oznaki ali v priloženem dokumentu je prav tako navedeno, da proizvod vsebuje sestavino spremenjenega škroba;

(g)

v času veljavnosti odobritve imetnik ob dajanju na trg Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, v državi članici neposredno obvešča nosilce dejavnosti in potrošnike o varnosti in splošnih značilnostih proizvoda in pravnih zahtevah za dajanje na trg materiala, pridobljenega iz pridelkov, ki vsebujejo to linijo;

(h)

ker ta sklep zajema samo pridelovanje in uporabo v industriji, imetnik odobritve zagotovi, da so krompirjevi gomolji Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1:

(i)

v času setve, pridelovanja, žetve, prevoza, skladiščenja in ravnanja v naravi fizično ločeni od krompirja za živila in krmo;

(ii)

dobavljeni izključno v določene obrate za predelavo škroba, o čemer se obvesti ustrezni nacionalni pristojni organ, za predelavo v industrijski škrob znotraj zaprtega sistema s časovnim ali krajevnim ločevanjem, da bi se izognili medsebojnemu mešanju z materialom, pridobljenim iz navadnega krompirja za živila in krmo.

Člen 4

Spremljanje

1.   V obdobju veljavnosti odobritve:

(a)

imetnik odobritve zagotovi, da je vzpostavljen in se izvaja načrt spremljanja, katerega cilj je odkrivanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi in živali ali na okolje, ki izhajajo iz ravnanja s proizvodom ali uporabe proizvoda. Ta načrt spremljanja vključuje spremljanje posameznih primerov, splošni nadzor in Sistem za ohranitev lastnosti (Identity Preservation System – IPS), kot je navedeno v prijavi, ter se ga lahko nadalje spreminja, kot je določeno v tem členu;

(b)

imetnik odobritve zagotovi, da spremljanje zajema podatke o obdelovalnih površinah Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1 in količini pridelanega materiala;

(c)

imetnik odobritve je sposoben Komisiji in pristojnim organom držav članic predložiti dokaze:

(i)

da obstoječe mreže spremljanja, kot so določene v načrtu spremljanja iz prijave, zbirajo informacije v zvezi s spremljanjem proizvodov; ter

(ii)

da te obstoječe mreže soglašajo, da bodo te informacije na voljo imetniku odobritve pred datumom predložitve poročil o spremljanju Komisiji in pristojnim organom držav članic v skladu z odstavkom 2;

(d)

imetnik odobritve razširi obstoječe mreže spremljanja, da vanje na podlagi vprašalnika in sistema poročanja iz prijave vključi vse pridelovalce Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1;

(e)

imetnik odobritve izvede posebne študije na terenu, s katerimi spremlja morebitne škodljive učinke na organizme, ki se prehranjujejo s krompirjem, na poljih, kjer se prideluje Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, in njihovi bližini v skladu z zahtevami iz Priloge I.

2.   Imetnik odobritve Komisiji in pristojnim organom držav članic eno leto po zadnji odobritvi in nato vsako leto predloži poročila o rezultatih vseh dejavnosti spremljanja.

3.   Imetnik odobritve brez poseganja v člen 20 Direktive 2001/18/ES pregleda načrt spremljanja iz prijave, kadar je to primerno, ob soglasju Komisije in pristojnih organov držav članic, ki so prejeli prvotno prijavo, ter/ali pristojnega organa države članice, ki je prejel prvotno prijavo, ob soglasju Komisije glede na rezultate dejavnosti spremljanja. Predlogi za spremenjeni načrt spremljanja se predložijo pristojnim organom držav članic.

Člen 5

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 2. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(3)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(4)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(5)  Glej stran. 15 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 102, 7.4.2004, str. 14.


PRILOGA

Spremljanje organizmov, ki se prehranjujejo s krompirjem, na poljih, kjer se prideluje Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, in njihovi bližini:

1.

Imetnik odobritve na poljih, kjer se prideluje Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1, ter njihovi bližini izvede študije na terenu, s katerimi spremlja morebitne škodljive učinke na organizme, ki se prehranjujejo s krompirjem.

2.

Študija o spremljanju se osredotoča na vzorčne organizme, ki se prehranjujejo s krompirjem, na poljih krompirja in njihovi bližini, in so reprezentativni za ključne ekološke funkcije v okolju.

3.

Načrt spremljanja upošteva najnovejša znanstvena spoznanja in uporablja ustrezne zapisnike, vključno s statistično analizo podatkov v skladu s standardnimi metodami.

4.

Rezultati teh študij se ocenijo ob upoštevanju ocene tveganja iz prijave, o njih pa se poroča v skladu s členom 4(2).

5.

Kadar je to primerno, se rezultati teh študij uporabijo pri pregledu in spreminjanju načrta spremljanja, ki je bil predlagan v prijavi v skladu s členom 4(3).


4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/15


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. marca 2010

o odobritvi dajanja na trg krme, proizvedene iz gensko spremenjenega krompirja EH92-527-1 (BPS-25271-9), ter naključni ali tehnično neizogibni prisotnosti krompirja v živilih in drugih krmnih proizvodih, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1196)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/136/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) ter zlasti člena 7(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

BASF Plant Science GmbH je 28. februarja 2005 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pristojnim organom Združenega kraljestva predložil vlogo za dajanje na trg gensko spremenjeni krompir EH92-527-1 za uporabo v živilih in krmi, živil in krme, ki vsebujejo gensko spremenjen krompir EH92-527-1, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, za uporabo v živilih in krmi, razen za pridelovanje.

(2)

Iz vloge je razvidno, da je krma, proizvedena iz gensko spremenjenega krompirja EH92-527-1, tako kot velja za kateri koli običajen škrobni krompir, stranski produkt predelave škroba in je namenjena le prehranski in krmni verigi.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane („EFSA“) je 10. novembra 2006 dala ugodno mnenje v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 in sklenila, da ni verjetno, da bi dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo krompir EH92-527-1, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni (2), kakor je opisano v vlogi (proizvodi), škodljivo vplivalo na zdravje ljudi in živali ali okolje. EFSA je v svojem mnenju preučila vsa specifična vprašanja in pomisleke držav članic v okviru posvetovanja z nacionalnimi pristojnimi organi, določenega v členu 6(4) in členu 18(4) navedene uredbe.

(4)

V skladu z mnenjem EFSA niso potrebne nobene druge zahteve za označevanje, razen tistih iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003. EFSA je tudi sklenila, da ni potrebna uvedba posebnih pogojev ali omejitev za dajanje na trg in/ali posebnih pogojev ali omejitev za uporabo in ravnanje, vključno z zahtevami za spremljanje po začetku trženja, ali posebnih pogojev za zaščito posebnih ekosistemov/okolja in/ali geografskih območij, kakor je določeno v točki (e) člena 6(5) in točki (e) člena 18(5) Uredbe.

(5)

EFSA je v svojem mnenju sklenila, da je načrt spremljanja okolja, ki ga je predložil vlagatelj, v skladu z nameravano uporabo proizvodov. Spremljanje učinkov na okolje bo izvedeno za namene Sklepa Komisije 2010/135/EU z dne 2. marca 2010 o dajanju na trg proizvoda, ki vsebuje gensko spremenjen krompir (Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1) za povečano vsebnost amilopektina v škrobu, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Evropska agencija za zdravila je 26. februarja 2007 na podlagi poročila, ki ga je objavila Svetovna zdravstvena organizacija in v katerem uvršča kanamicin in neomicin med „nujno pomembna antibakterijska sredstva za humano medicino in za strategije za obvladovanje tveganja, kadar se ne uporabljata za ljudi“, izdala poročilo, v katerem je poudarila terapevtsko pomembnost obeh antibiotikov v humani in veterinarski medicini. Ob upoštevanju tega poročila je EFSA 13. aprila 2007 navedla, da prisotnost gena nptII v gensko spremenjenih rastlinah ne bo ogrozila terapevtskega učinka zadevnih antibiotikov. To je posledica izjemno majhne verjetnosti genskega prenosa z rastlin na bakterije in posledične ekspresije ter dejstva, da je ta na antibiotike odporen gen v bakterijah v naravi že zelo razširjen. EFSA je tako potrdila svojo prejšnjo oceno o varni uporabi markerskega gena nptII za odpornost proti antibiotikom v gensko spremenjenih organizmih in proizvodih za živila in krmo, pridobljenih iz njih.

(7)

Komisija je 14. maja 2008 pooblastila EFSA z zahtevo: (i) naj pripravi konsolidirano znanstveno mnenje ob upoštevanju prejšnjega mnenja in poročila o uporabi označevalnih genov za odpornost na antibiotike v gensko spremenjenih rastlinah, namenjenih ali že odobrenih za dajanje na trg, in njihovih možnih uporabah za uvoz in predelavo ter za pridelovanje; (ii) naj navede možne posledice tega konsolidiranega mnenja o prejšnjih ocenah EFSA o posameznih gensko spremenjenih organizmih, ki vsebujejo označevalne gene za odpornost na antibiotike. EFSA je v okviru pooblastila med drugim prejela tudi pismi, ki sta ju Komisiji predložila Danska in Greenpeace.

(8)

EFSA je 11. junija 2009 objavila poročilo o uporabi označevalnih genov za odpornost na antibiotike v gensko spremenjenih rastlinah, v kateri navaja, da je prejšnja ocena EFSA glede gensko spremenjenega krompirja EH92-527-1 v skladu s strategijo ocene tveganja, opisano v poročilu, in da ni nobenega novega dokaza, zaradi katerega bi EFSA spremenila prejšnje mnenje.

(9)

Ob upoštevanju navedenih vidikov je treba izdati odobritev.

(10)

Pridelovanje in industrijska uporaba krompirja EH92-527-1 se odobri s Sklepom Komisije 2010/135/EU, ki določa pogoje za uporabo in ravnanje v izogib medsebojnemu mešanju z materialom, pridobljenim iz navadnega krompirja za živila ali krmo.

(11)

Kljub izvajanju teh ukrepov ni mogoče izključiti, da bodo v živilih ali krmi prisotni gensko spremenjen krompir in nekateri proizvodi predelave škroba. Prisotnost teh proizvodov je treba obravnavati kot naključno ali tehnično neizogibno ter jo sprejeti, če njihov delež ne presega 0,9 %.

(12)

Vsakemu gensko spremenjenemu organizmu je treba dodeliti enotni identifikator, kakor določa Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (4).

(13)

Vse informacije iz Priloge k temu sklepu o odobritvi proizvodov je treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor določa Uredba.

(14)

V skladu s členom 4(2) in členom 16(2) Uredbe so pogoji za odobritev proizvodov zavezujoči za vse osebe, ki jih dajejo na trg.

(15)

O tem sklepu je treba prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti pogodbenice Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biotski raznovrstnosti v skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (5).

(16)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik.

(17)

Na sestanku dne 18. februarja 2008 Svet ni mogel sprejeti odločitve s kvalificirano večino niti za predlog niti proti njemu. Zato mora Komisija sprejeti ukrepe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikator

Gensko spremenjenemu krompirju (Solanum tuberosum L.) EH92-527-1, opredeljenemu v točki (b) Priloge, se dodeli enotni identifikator BPS-25271-9, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 65/2004.

Člen 2

Odobritev

Za namene člena 4(2) in člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se v skladu s pogoji iz tega sklepa odobrijo naslednji proizvodi:

(a)

krma, proizvedena iz krompirja BPS-25271-9;

(b)

živila, ki vsebujejo krompir BPS-25271-9, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni zaradi naključne ali tehnično neizogibne prisotnosti tega gensko spremenjenega organizma v deležu, ki ne presega 0,9 % posameznih živilskih sestavin ali živila, ki je sestavljeno iz ene sestavine;

(c)

krma, ki vsebuje krompir BPS-25271-9 ali je iz njega sestavljena zaradi naključne ali tehnično neizogibne prisotnosti tega gensko spremenjenega organizma v deležu, ki ne presega 0,9 % krme ali vsake krme, iz katere je sestavljena.

Člen 3

Označevanje

Za namene zahtev za označevanje iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 je „ime organizma“„amilopektinski škrobni krompir“.

Člen 4

Spremljanje učinkov na okolje

1.   Načrt spremljanja učinkov na okolje, kakor je določen v členu 4 Sklepa Komisije 2010/135/EU, se šteje za uporabnega tudi za namene tega sklepa.

2.   Imetnik odobritve Komisiji predloži letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti spremljanja.

Iz navedenih poročil je jasno razvidno, kateri deli poročil se štejejo za zaupne, skupaj s preverljivo utemeljitvijo zaupnosti v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Zaupni deli takih poročil se predložijo v samostojnih dokumentih.

Člen 5

Register Skupnosti

Informacije iz Priloge k temu sklepu se vnesejo v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor je določeno v členu 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 6

Imetnik odobritve

Imetnik odobritve je BASF Plant Science GmbH, Nemčija.

Člen 7

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 8

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na BASF Plant Science GmbH, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Nemčija.

V Bruslju, 2. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-070

(3)  Glej stran 11 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(5)  UL L 287, 5.11.2003, str. 1.


PRILOGA

(a)   Vlagatelj in imetnik odobritve:

Ime

:

BASF Plant Science GmbH

Naslov

:

Carl-Bosch-Str. 38, D-67056 Ludwigshafen, Nemčija

(b)   Poimenovanje in opredelitev proizvodov:

1.

krma, proizvedena iz krompirja BPS-25271-9;

2.

živila, ki vsebujejo krompir BPS-25271-9, so iz njega sestavljena ali proizvedena zaradi naključne ali tehnično neizogibne prisotnosti tega gensko spremenjenega organizma v deležu, ki ne presega 0,9 % posameznih živilskih sestavin ali živila, ki je sestavljeno iz ene sestavine;

3.

krma, ki vsebuje krompir BPS-25271-9 ali je iz njega sestavljena zaradi naključne ali tehnično neizogibne prisotnosti tega gensko spremenjenega organizma v deležu, ki ne presega 0,9 % krme ali vsake krme, iz katere je sestavljena.

Gensko spremenjen krompir BPS-25271-9, kakor je opisan v vlogi, ima spremenjeno sestavo škroba (višji delež amilopektina/amiloze). Zaradi spremembe je zavrto izražanje proteina za sintezo škroba, vezanega v zrnca, ki omogoča biosintezo amiloze. Zaradi tega je v proizvedenem škrobu amilopektin, ki spreminja fizikalne značilnosti škroba, in malo ali nič amiloze. Kot izbirni označevalec v postopku genske spremembe je bil uporabljen gen nptII, ki omogoča odpornost na kanamicin.

(c)   Označevanje:

Za namene zahtev za označevanje iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 je „ime organizma“„amilopektinski škrobni krompir“.

(d)   Metoda za odkrivanje:

kvantitativna in za pojav značilna metoda na podlagi reakcije verižne polimeraze (PCR) v realnem času za gensko spremenjeni krompir BPS-25271-9,

potrdi referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003, potrditev objavljena na spletni strani http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

referenčni material: ERM®-BF421 je dostopen preko Skupnega raziskovalnega središča (JRC) Evropske komisije, Inštituta za referenčne materiale in meritve na spletni strani http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

(e)   Posebni identifikator:

BPS-25271-9

(f)   Informacije, zahtevane v Prilogi II h Kartagenskemu protokolu biološke varnosti h Konvenciji o biotski raznovrstnosti:

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka zapisa: glej [izpolniti po obvestitvi]

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, njihovi uporabi ali ravnanju z njimi:

Niso potrebni.

(h)   Načrt spremljanja:

Načrt spremljanja učinkov na okolje, kakor je določen v členu 4 Sklepa Komisije 2010/135/EU.

(i)   Zahteve za spremljanje po začetku trženja za uporabo živil za prehrano ljudi:

Niso potrebne.

Opomba: Povezave do ustreznih dokumentov bo morda treba sčasoma spremeniti. Take spremembe bodo na voljo javnosti s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

4.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/19


SKLEP STALNEGA ODBORA DRŽAV EFTE

št. 1/2010/SO

z dne 28. januarja 2010

o ustanovitvi Začasnega odbora za finančni mehanizem EGP za obdobje 2009–2014

STALNI ODBOR DRŽAV EFTE JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil prilagojen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP),

ob upoštevanju sporazuma o novem finančnem mehanizmu EGP, ki bo sklenjen za obdobje 2009–2014,

ob upoštevanju sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko skupnostjo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Ustanovi se začasni odbor za finančni mehanizem EGP za obdobje 2009–2014 (v nadaljnjem besedilu: Začasni odbor), ki mora postati čim prej operativen.

2.   Začasni odbor pomaga državam Efte pri pripravah na izvajanje finančnega mehanizma EGP za obdobje 2009–2014.

3.   Začasni odbor poroča Stalnemu odboru.

4.   Začasnemu odboru lahko pomagajo misije držav Efte, ki so članice EGP, pri EU.

5.   Odbor za finančni mehanizem EGP za obdobje 2009–2014 nadomesti Začasni odbor na dan začetka veljavnosti ali začasne uporabe pravnega akta o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014.

6.   Začasni odbor razpravlja in oceni možno uskladitev med finančnim mehanizmom EGP in norveškim finančnim mehanizmom.

7.   Začasni odbor imenuje predsednika, ki ga potrdi Stalni odbor.

Člen 2

Ta sklep začne veljati takoj.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. januarja 2010

Za Stalni odbor

Predsednik

Njegova presvetla visokost Princ Nikolaus von LIHTENŠTAJN

Generalni sekretar

Kåre BRYN