ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.049.slv

Uradni list

Evropske unije

L 49

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
26. februar 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 157/2010 z dne 22. februarja 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Ljudske republike Kitajske na podlagi pregleda ob izteku ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 158/2010 z dne 25. februarja 2010 o določitvi zneska vnaprejšnje pomoči za zasebno skladiščenje masla za leto 2010

14

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 159/2010 z dne 25. februarja 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

16

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 160/2010 z dne 25. februarja 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

18

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 161/2010 z dne 25. februarja 2010 o določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 676/2009

20

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 162/2010 z dne 25. februarja 2010 o določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 677/2009

21

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2010/118/SZVP z dne 25. februarja 2010 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu

22

 

*

Sklep Sveta 2010/119/SZVP z dne z dne 25. februarja 2010 o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriško unijo

26

 

*

Sklep Sveta 2010/120/SZVP z dne 25. februarja 2010 o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan in Pakistan

28

 

*

Sklep Sveta 2010/121/SZVP z dne 25. februarja 2010 o spremembi Priloge k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju

30

 

 

2010/122/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 25. februarja 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1034)  ( 1 )

32

 

 

2010/123/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 25. februarja 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. februarja 2009, 1. marca 2009, 1. aprila 2009, 1. maja 2009 in 1. junija 2009 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki delajo v tretji državi

34

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 157/2010

z dne 22. februarja 2010

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Ljudske republike Kitajske na podlagi pregleda ob izteku ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), ki razveljavlja Uredbo Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija (Komisija),

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 119/97 (3) uvedel dokončne protidampinške dajatve od 32,5 % do 39,4 % na uvoz nekaterih rinčnih mehanizmov (obročnih mehanizmov za vezavo) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“). Te stopnje dajatve so se uporabljale za obročne mehanizme za vezavo, razen tistih s 17 ali 23 obroči, medtem ko je za obročne mehanizme za vezavo s 17 in 23 obroči veljala dajatev, enaka razliki med minimalno uvozno ceno (minimalna uvozna cena v višini 325 EUR za 1 000 kosov in neocarinjena ceno franko meja Unije, kadar je bila ta nižja od minimalne uvozne cene).

(2)

Svet je z Uredbo (ES) št. 2100/2000 (4) po preiskavi v zvezi s pregledom v skladu s členom 12 osnovne uredbe spremenil in dvignil navedene dajatve za nekatere obročne mehanizme za vezavo, ki nimajo 17 ali 23 obročev. Spremenjene dajatve so znašale od 51,2 % do 78,8 %.

(3)

Na podlagi zahtevka dveh proizvajalcev Unije se je januarja 2002 (5) začel pregled ob izteku ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe, pri čemer je Svet z Uredbo (ES) št. 2074/2004 (6) podaljšal obstoječe protidampinške ukrepe za štiri leta.

(4)

Po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 1208/2004 (7) podaljšal dokončne protidampinške ukrepe za uvoz nekaterih obročkastih mehanizmov za mape (obročnih mehanizmov za vezavo), poslanih iz Vietnama, ne glede na to, ali so prijavljeni kot s poreklom iz Vietnama ali ne.

(5)

Po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 33/2006 (8) podaljšal dokončne protidampinške ukrepe za uvoz nekaterih obročkastih mehanizmov za mape (obročnih mehanizmov za vezavo), poslanih iz Ljudske demokratične republike Laos, ne glede na to, ali so prijavljeni kot s poreklom iz Ljudske demokratične republike Laos.

(6)

Svet je nato avgusta 2008 z Uredbo (ES) št. 818/2008 (9) razširil področje uporabe ukrepov na nekatere nekoliko spremenjene obročkaste mehanizme za mape (obročne mehanizme za vezavo), ker je bilo ugotovljeno izogibanje ukrepom.

2.   Zahtevek za pregled

(7)

Po objavi obvestila o bližnjem izteku veljavnih protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz LRK (10) je Komisija 4. septembra 2008 prejela zahtevek za pregled teh ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

(8)

Zahtevek je vložil proizvajalec Unije Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH („vložnik“), ki predstavlja večji delež celotne proizvodnje obročnih mehanizmov za vezavo v Uniji, in sicer več kot 50 %. Zahtevek je temeljil na predvidevanju, da bi iztek ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode industriji Unije.

(9)

Komisija je po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstaja dovolj dokazov za začetek pregleda v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe, zato je začela pregled (11).

3.   Preiskava

(a)   Postopek

(10)

Komisija je o začetku pregleda ob izteku ukrepov uradno obvestila proizvajalce izvoznike, uvoznike in uporabnike, za katere je znano, da jih to zadeva, predstavnike držav izvoznic, vložnika proizvajalca Unije in druge znane proizvajalce Unije. Zainteresirane strani so imele možnost, da predložijo svoja stališča v pisni obliki in zahtevajo obravnavo v roku iz obvestila o začetku.

(11)

Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo zaslišanje odobreno.

(12)

Vprašalniki so bili poslani vsem stranem, ki so bile uradno obveščene o začetku pregleda, in tistim, ki so vprašalnik zahtevale v roku iz obvestila o začetku. Poleg tega je bil vzpostavljen stik z enim proizvajalcem na Tajskem (predvidena primerljiva država), ki je prav tako prejel vprašalnik.

(13)

Izpolnjene vprašalnike so poslali proizvajalec izvoznik v LRK, ki ni izvažal obročnih mehanizmov za vezavo v Evropsko unijo („EU“), in z njim povezana družba na Tajskem, vložnik proizvajalec Unije, trije nepovezani uvozniki ter en uporabnik, povezan s pritožnikom. Drugi proizvajalec Unije ni sodeloval v tej preiskavi, en nepovezani uvoznik pa je predložil le pripombe.

(14)

Vse zadevne strani so bile obveščene o pomembnih dejstvih in pomislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončnih protidampinških dajatev. Po obvestilu so imele na voljo obdobje za predložitev pripomb. Pripombe zainteresiranih strani so bile proučene, ugotovitve pa so bile po potrebi ustrezno spremenjene.

(b)   Zainteresirane strani in preveritveni obiski

(15)

Službe Komisije so zbrale in preverile vse informacije, ki so se jim zdele potrebne za določitev verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode ter za določitev interesa EU. Preveritveni obiski so bili izvedeni v prostorih naslednjih družb:

(i)

vložnik proizvajalec Unije

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Avstrija;

(ii)

proizvajalec v državi izvoznici

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou in z njim povezana družba Wah Hing Stationery Manufactory Ltd („WHS“), Hong Kong, LRK;

(iii)

nepovezani uvoznik v EU

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italija.

(c)   Obdobje preiskave

(16)

Preiskava v zvezi z nadaljevanjem ali ponovitvijo dampinga je zajemala obdobje od 1. oktobra 2007 do 30. septembra 2008 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“ ali „OPP“). Proučitev trendov, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, je zajemalo obdobje od 1. januarja 2005 do konca OPP („obravnavano obdobje“).

B.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

1.   Zadevni izdelek

(17)

Zadevni izdelek je enak kot izdelek, opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 2074/2004, tj. nekateri obročkasti mehanizmi za mape (obročni mehanizmi za vezavo), sestavljeni iz dveh jeklenih ploščic ali žic z najmanj štirimi polobroči iz jeklene žice, katere skupaj drži jeklen ovitek. Odprejo se s potegom polobročev ali pa z majhnim sprožilnim mehanizmom iz jekla, pritrjenim na obročni mehanizem za vezavo. Obroči so lahko različnih oblik, najobičajnejši so okrogli in v obliki črke D („zadevni izdelek“). Obročni mehanizmi za vezavo se trenutno uvrščajo pod oznako KN ex 8305 10 00. Vzvodni mehanizmi za arhiviranje listov, ki se uvrščajo pod isto oznako KN, niso vključeni v zadevni izdelek.

(18)

Obročni mehanizmi za vezavo se uporabljajo za izdelavo papirnatih pisarniških map, pisarniških map iz lepenke in plastificirane lepenke, predstavitvenih map ter drugih map za spenjanje.

(19)

V EU je bilo v OPP prodano veliko število različnih vrst obročnih mehanizmov za vezavo. Razlike med temi vrstami so bile določene na podlagi širine osnove, vrste mehanizma, števila obročev, sistema odpiranja, nominalne kapacitete držanja papirja, premera obroča, oblike obročev, dolžine in razmika med obroči. Glede na dejstvo, da imajo vse vrste enake osnovne fizične in tehnične značilnosti in so znotraj določenih serij zamenljive, je bilo ugotovljeno, da za namene sedanjega postopka vsi obročni mehanizmi za vezavo predstavljajo en sam izdelek.

2.   Podobni izdelek

(20)

Ugotovljeno je bilo tudi, da ni razlike med osnovnimi fizičnimi in tehničnimi značilnostmi in uporabami med obročnimi mehanizmi za vezavo, ki so proizvedeni v LRK, in obročnimi mehanizmi za vezavo, ki jih proizvaja industrija Unije in se prodajajo na trgu EU.

(21)

Zato je bilo sklenjeno, da so obročni mehanizmi za vezavo s poreklom iz LRK in obročni mehanizmi za vezavo, ki jih proizvaja in prodaja industrija Unije na trgu EU, podobni izdelki v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

C.   VERJETNOST NADALJEVANJA ALI PONOVITVE DAMPINGA

(22)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe se je proučilo, ali obstaja verjetnost, da bi iztek obstoječih ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga.

1.   Uvodne opombe

(23)

V preiskavi ni sodeloval noben kitajski proizvajalec, ki izvaža obročne mehanizme za vezavo v EU. Sodelovali sta le ena od štirih kitajskih družb, navedenih v zahtevku, in z njo povezana družba, ki ima sedež na Tajskem. Druge tri izvozne družbe niso izpolnile vprašalnika. Edini sodelujoči kitajski proizvajalec ni izvažal zadevnega izdelka v EU, vendar je zadevni izdelek izvažal na trge drugih tretjih držav. Ker noben kitajski proizvajalec obročnih mehanizmov za vezavo, ki jih izvaža v EU, ni sodeloval v OPP, so morale ugotovitve v zvezi z dampingom temeljiti na informacijah, ki so na voljo Komisiji iz drugih virov v skladu z določbami člena 18 osnovne uredbe. V tem primeru so se za najbolj razumne in ustrezne informacije štele informacije, ki jih je v zvezi z izvozom zagotovil Eurostat. Če je bilo izvedljivo, so bile te informacije ob ustreznem upoštevanju rokov preiskave preverjene glede na informacije, ki jih je predložil edini kitajski proizvajalec, ki je sodeloval v tej preiskavi, vendar ni izvažal obročnih mehanizmov za vezavo v EU, in glede na kitajske statistične podatke o izvozu. Kljub temu se ob upoštevanju dejstva, da kitajski proizvajalci izvozniki niso predložili nobenih podatkov za družbe v zvezi s količino in obsegom, Eurostatovi statistični podatki še vedno štejejo za edini približek kitajskega izvoza v EU, ki je na voljo, čeprav se zdi absolutna stopnja cen, ki jih je navedel Eurostat, razmeroma visoka v primerjavi z uvoznimi cenami, ki jih navajajo kitajski statistični podatki o izvozu in Eurostatovi podatki za druge tretje države.

2.   Nadaljevanje dampinga

(a)   Primerljiva država

(24)

Glede na to, da je gospodarstvo LRK v tranziciji, in v skladu z določbami člena 2(7)(a) osnovne uredbe je bilo treba normalno vrednost določiti na podlagi cene ali konstruirane normalne vrednosti, pridobljene v ustrezni tretji državi s tržnim gospodarstvom („primerljiva država“), ali cene, ki velja pri izvozu iz primerljive države v druge države, vključno z Unijo, kadar to ni mogoče, pa na kateri koli drugi razumni podlagi, vključno s ceno, ki se je dejansko plačevala ali se plačuje v Uniji za podobni izdelek in je po potrebi ustrezno prilagojena, da vključuje razumno stopnjo dobička.

(25)

V prejšnji preiskavi je bila kot primerljiva država izbrana Indija. V zvezi s tem se opozarja, da je Komisija edinega indijskega proizvajalca, ki je sodeloval v prejšnji preiskavi, obvestila o začetku sedanjega postopka, vendar je zadevna stran sodelovanje zavrnila. V zahtevku za pregled ob izteku ukrepov je bila kot primerljiva država za določitev normalne vrednosti predlagana Tajska. Tej izbiri so nasprotovale nekatere strani, udeležene v postopku, ki so menile, da bi morala biti kot ustrezna primerljiva država uporabljena Indija.

(26)

S sodelovanjem se je strinjal en tajski proizvajalec. Zato je Komisija proučila možnost uporabe podatkov, ki jih je pridobila od Tajske, za določitev normalne vrednosti za LRK. V tem smislu je treba opozoriti, da na Tajskem ni bilo domače prodaje zadevnega izdelka. Zato bi morala biti vsaka normalna vrednost na Tajskem določena na podlagi člena 2(6)(c).

(27)

Poleg tega je primerjava stopnje povprečne izvozne cene zadevnega izdelka pri izvozu iz Tajske in povprečne izvozne cene zadevnega izdelka iz LRK, kot jo navaja Eurostat, pokazala, da so bile kitajske cene višje od tajskih. V tem smislu je treba opozoriti, da obstaja znaten razpon različnih vrst izdelkov, ki jih zajema zadevni izdelek, pri čemer se lahko cene razlikujejo glede na vrsto izdelka. Ker proizvajalci izvozniki iz LRK niso sodelovali, ni bilo mogoče določiti točne sestave njihovega izvoza v EU in ga primerjati s ponudbo tajskih proizvajalcev izvoznikov. Ker ni bilo navedb, da je mogoče pomembno razliko v izvoznih cenah pripisati kateremu drugemu dejavniku, je bilo ugotovljeno, da obstaja razlika v ponudbi obročnih mehanizmov za vezavo, ki so jih v EU izvažali kitajski in tajski proizvajalci izvozniki. Na podlagi razlik v izvoznih cenah Tajske in LRK za Evropsko unijo je bilo ob upoštevanju najboljših razpoložljivih podatkov zato ugotovljeno, da izvoz iz LRK zajema dražje in bolj dovršene vrste izdelkov, zaradi česar prav tako ne bi bilo ustrezno upoštevati podatkov iz Tajske za določitev normalne vrednosti za LRK.

(28)

Poleg tega je bila tajska družba povezana z edinim sodelujočim kitajskim proizvajalcem obročnih mehanizmov za vezavo. Komisija je preiskala, ali bi lahko dejstvo, da sta družbi povezani, vplivalo na določitev normalne vrednosti. V zvezi s tem se opozarja, da sta prejšnji preiskavi (in sicer dve preiskavi proti izogibanju) razkrili, da je bila tajska družba ustanovljena kot poslovni odziv kitajskega proizvajalca na uvedbo protidampinških ukrepov za zadevni izdelek. Isto sklepno ugotovitev potrjuje ta preiskava, kot je podrobno pojasnjeno v uvodni izjavi (38). Ob upoštevanju te dobro vzpostavljene povezave med kitajskim in tajskim proizvajalcem se je štelo za ustrezno, da se informacije, ki jih je predložila edina družba, ki je sodelovala v predlagani primerljivi državi, ne uporabijo. Tajska se zato ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejavnikov in v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe ni štela za ustrezno primerljivo državo za določitev normalne vrednosti.

(29)

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev v zvezi s Tajsko, nesodelovanja predhodno uporabljene primerljive države (Indija) in dejstva, da nobena kitajska družba, ki je izvažala obročne mehanizme za vezavo v EU, ni sodelovala v preiskavi, se je štelo za ustrezno, da normalna vrednost temelji na kateri koli drugi razumni podlagi, tj. na podlagi cen, ki so se dejansko plačevale ali se plačujejo v Uniji za podobni izdelek.

(b)   Normalna vrednost

(30)

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev je bilo določeno, da temelji določitev normalne vrednosti na cenah industrije Unije v skladu z določbami iz člena 2(7)(a) osnovne uredbe, tj. na podlagi cen, ki so se dejansko plačevale ali se plačujejo v Uniji za podobni izdelek. Normalna vrednost je bila zato izračunana na podlagi podatkov, preverjenih v prostorih vložnika proizvajalca Unije. Ugotovljeno je bilo, da je bila domača prodaja podobnega izdelka tega proizvajalca reprezentativna v primerjavi z zadevnim izdelkom, uvoženim v EU iz LRK. Ker so prodajne cene industrije Unije ustvarjale izgubo, jih je bilo treba ustrezno prilagoditi, da so vključevale razumno stopnjo dobička, kot je navedeno v členu 2(7)(a) osnovne uredbe. V zvezi s tem je bila uporabljena razumna stopnja dobička 5 %, ki se šteje za razumno za to vrsto poslovnih dejavnosti.

(c)   Izvozna cena

(31)

V skladu s členom 18 osnovne uredbe in zaradi nesodelovanja kitajskih proizvajalcev izvoznikov je bila izvozna cena izračunana z uporabo Eurostatovih podatkov.

(d)   Primerjava

(32)

Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila izvedena na podlagi franko tovarna. Za zagotovitev poštene primerjave med normalno vrednostjo in izvozno ceno so bile v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe izvedene ustrezne prilagoditve za razlike, ki vplivajo na cene in primerjavo cen. Po potrebi so bile izvedene prilagoditve za razlike v stroških prevoza in zavarovanja ter drugih stroških, povezanih s prevozom.

(e)   Stopnja dampinga

(33)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega in zaradi nedostopnosti zanesljivih informacij za Kitajsko je bila na podlagi primerjave tehtanih povprečij izračunana stopnja dampinga za vso državo, ki je bila izražena kot odstotek cene CIF meja EU brez plačane dajatve in je znašala 20,7 %.

(f)   Sklepna ugotovitev glede dampinga

(34)

V preiskavi je bil ugotovljen obstoj dampinga v OPP. Ta sklepna ugotovitev je temeljila (i) na izvoznih cenah, kot jih je določil Eurostat, iz razlogov, navedenih v uvodni izjavi (23), in (ii) na normalni vrednosti, določeni na podlagi cen industrije Unije v skladu s določbami člena 2(7)(a) osnovne Uredbe, iz razlogov, navedenih v uvodnih izjavah (24) do (29).

3.   Ponovitev dampinga

(35)

Poleg analize obstoja dampinga v OPP je bila proučena verjetnost ponovitve dampinga. Ker je od kitajskih proizvajalcev izvoznikov sodelovala le ena družba, ki je izvažala le v države, ki niso članice EU, in ker ni bilo na voljo javno dostopnih informacij, temeljijo spodnje sklepne ugotovitve predvsem na dejstvih, ki so na voljo v skladu s členom 18 osnovne uredbe, in sicer na podatkih Eurostata, podatkih, ki jih je predložila edina sodelujoča družba, kitajskih statističnih podatkih in zahtevku za pregled.

(36)

V zvezi s tem so bili analizirani naslednji dejavniki: (a) prosta zmogljivost ter obnašanje v smislu obsega in cen kitajskih proizvajalcev izvoznikov in (b) privlačnost trga EU za kitajske izvoznike v smislu cen in obsega.

(a)   Prosta zmogljivost in obnašanje kitajskih proizvajalcev izvoznikov

(37)

Opozoriti je treba, da zaradi nesodelovanja proizvajalcev izvoznikov, razen družbe WHS, ni bilo na voljo informacij o proizvodnji v LRK, prosti proizvodni zmogljivosti in prodaji na kitajskem trgu, razen za sodelujočega proizvajalca.

(38)

Edini sodelujoči kitajski proizvajalec je med letom 2005 in OPP bistveno zmanjšal svojo proizvodno zmogljivost (točnega podatka ni mogoče razkriti zaradi zaupnosti). Vendar lahko ta kitajski proizvajalec svojo proizvodno zmogljivost ponovno poveča. To zmanjšano proizvodno zmogljivost je dejansko mogoče nemudoma in enostavno obnoviti, če je proizvajalec še vedno lastnik praznega industrijskega obrata blizu dejavnega. Kitajski proizvajalec bi lahko na tem mestu v kratkem času, tj. v šestih mesecih, ponovno vzpostavil proizvodno linijo obročnih mehanizmov za vezavo, pri čemer bi uporabil obstoječo opremo, ki zdaj izpolnjuje druge proizvodne potrebe, vendar jo je mogoče ponovno prilagoditi za povečanje skupne proizvodnje obročnih mehanizmov za vezavo. V zvezi s tem je treba tudi opozoriti, da ta kitajski proizvajalec nima domače prodaje in jasnih načrtov za začetek domače prodaje v bližnji prihodnosti. Zato lahko ta proizvajalec v primeru izteka ukrepov hitro poveča proizvodnjo in jo usmeri na kateri koli izvozni trg (vključno s trgom EU, na katerega zdaj ne prodaja). Družba je prav tako potrdila, da bi v primeru razveljavitve protidampinških ukrepov zaprla proizvodni obrat svoje povezane tajske družbe in celotno proizvodnjo obročnih mehanizmov za vezavo vrnila na Kitajsko. Sodelujoča družba ni ohranila visoke stopnje naložb, kar je mogoče enostavno pojasniti z obstojem z njo povezane tajske družbe, nizke stopnje naložb, ki je običajno potrebna za to vrsto proizvodne dejavnosti, in kratkega obdobja, potrebnega za prilagoditev strojev za proizvodnjo obročnih mehanizmov za vezavo.

(39)

V zvezi s kitajskimi proizvajalci, ki niso sodelovali, se ugotavlja, da v LRK še vedno obstajajo proste zmogljivosti. To temelji na dejstvu, da se je skupni kitajski izvoz zmanjšal, pri čemer ni nobenih informacij, ki bi kazale, da je zmogljivost v LRK manjša. Poleg tega se opozarja, da je za prilagoditev strojev potrebna kratka časovna priprava in da je oprema v industriji obročnih mehanizmov za vezavo na splošno raznovrstna, zaradi česar je enostavno obnoviti zmogljivosti in slediti razvojnim dogodkom na trgu obročnih mehanizmov za vezavo.

(40)

V zvezi z izvozom edinega sodelujočega kitajskega proizvajalca v tretje države so bile predložene le delne informacije, po katerih se je njegova prodaja od leta 2006 do OPP povečala za približno 10 %. V istem obdobju se je njegova povprečna izvozna cena v tretje države povečala za 0,7 %.

(41)

V zvezi z razvojnimi dogodki skupnega kitajskega izvoza v druge države so bili za določitev obsega in cen kitajskega izvoza obravnavani razpoložljivi kitajski statistični podatki. Ti podatki potrjujejo, da se je število obročnih mehanizmov za vezavo s Kitajske v obdobju med letom 2004 in OPP bistveno zmanjšalo. Glede na kitajske statistične podatke je bilo leta 2004 izvoženih 198 milijonov kosov obročnih mehanizmov za vezavo, pri čemer se je v OPP njihova količina zmanjšala na 89 milijonov kosov. Na drugi strani se je povprečna prodajna cena v obdobju 2004–2007 močno znižala in v OPP dosegla stopnjo, ki je bila nekoliko nižja od stopnje leta 2004. Dejstvo, da je v OPP kitajski izvoz obročnih mehanizmov za vezavo predstavljal le 45 % njihove ravni iz leta 2004, medtem ko je bila povprečna izvozna cena v OPP 7 % nižja od ravni iz leta 2004, zagotavlja močno spodbudo za vse kitajske proizvajalce, ne glede na to, ali so sodelovali v preiskavi ali ne, da se vrnejo k svojemu prej doseženemu izvozu ob upoštevanju prostih zmogljivosti in v zadnjih letih ugotovljenega trenda naraščanja izvoznih cen. V teh okoliščinah je razumno meniti, da bi v primeru dovoljenega izteka protidampinških ukrepov trg EU postal zelo privlačen za vse kitajske proizvajalce, katerih cilj bi bil nato izvoz znatnih količin na trg EU.

(b)   Privlačnost trga EU

(42)

Pred uvedbo protidampinških dajatev je bila EU za LRK drugi najpomembnejši izvozni trg za obročne mehanizme za vezavo v smislu skupnega obsega. Tržni delež LRK se je stalno zniževal po uvedbi protidampinških ukrepov, ki so bili podaljšani po dveh preiskavah izogibanja in leta 2008 pregledani zaradi širitve njihovega področja uporabe. Tržni deleži so v obravnavanem obdobju ostali zelo stabilni in so se v OPP nekoliko znižali na 3,2 % (– 0,4 %). Vendar je trg EU zaradi svoje velikosti, ki je takoj za ZDA, in iz tega izhajajočega povpraševanja pomemben cilj v primerjavi z drugimi kitajskimi izvoznimi trgi. Pretekla kitajska prisotnost na trgu EU in pomembnost trga sta jasen znak, da bi kitajski proizvajalci v prihodnosti poskušali ponovno pridobiti tržne deleže v EU.

(43)

Poleg tega navedbe jasno kažejo, da zainteresirane strani na Kitajskem pozorno spremljajo to preiskavo in obravnavajo možnost za začetek izvoza v EU. V zvezi s tem se opozarja, da je Komisija po začetku postopka prejela vprašanja kitajskega proizvajalca, ki ni vključen v zahtevek za pregled ob izteku ukrepov in ki navaja, da je bila družba ustanovljena leta 2005, da proizvaja obročne mehanizme za vezavo in da od leta 2009 načrtuje izvoz obročnih mehanizmov za vezavo v EU. Ta družba je na začetku obravnavala možnost, da bi sodelovala v postopku, vendar ni predložila ustreznega izpolnjenega vprašalnika. Zgoraj navedeno potrjuje, da ostaja EU za kitajske proizvajalce privlačen trg kljub obstoječim protidampinškim ukrepom, zato bi bila njihova spodbuda za začetek, povečanje ali ponovni izvoz v EU v primeru dovoljenega izteka ukrepov znatno okrepljena.

(44)

Zgodovinsko pomembnost in privlačnost EU kot trga za obročne mehanizme za vezavo potrjujejo tudi vztrajni pretekli poskusi izogibanja ali absorpcije sedanjih protidampinških ukrepov. Ker so bili proti LRK uvedeni protidampinški ukrepi, so se jim kitajski izvozniki dejansko stalno izogibali ali jih absorbirali, da bi dosegli trg EU. Opozoriti je treba, da so se leta 2000 ti ukrepi povečali zaradi postopka za ugotavljanje absorpcije, leta 2004 in 2006 razširili na Vietnam in Laos zaradi obstoja praks izogibanja in leta 2008 spremenili v zvezi z opredelitvijo zadevnega izdelka tudi zaradi praks izogibanja z majhno spremembo izdelka.

(45)

Kar zadeva cene, je na podlagi statističnih podatkov Kitajske povprečna kitajska izvozna cena za trge tretjih držav višja od povprečne kitajske izvozne cene za EU, vendar še vedno bistveno nižja od povprečnih indijskih in tajskih cen na trgu EU, ki sta njena potencialna neposredna tekmeca. Zadevni podatki o izvozu Kitajske kažejo, da imajo kitajski proizvajalci za razliko od svojega trenutnega položaja v EU že dobro utrjen položaj na večini drugih trgov. Tako je jasno, da bi bil trg EU finančno privlačna možnost za kitajske izvoznike, ker bi lahko v EU prodajali po višjih cenah, ne da bi ogrozili prodaje v ostalih državah, in pri tem še vedno izpodrinili svoje glavne tekmece v EU s prodajo po dampinških cenah.

(c)   Ukrepi trgovinske zaščite, ki jih uporabljajo tretje države

(46)

Nobena tretja država ne uporablja ukrepov trgovinske zaščite za uvoz obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz LRK.

4.   Sklepna ugotovitev

(47)

Preiskava je pokazala, da imajo sodelujoči proizvajalec izvoznik in najverjetneje tudi drugi kitajski proizvajalci izvozniki veliko prosto zmogljivost glede na znatno zmanjšanje njihovega izvoza med letom 2004 in OPP. Pokazala je tudi stalen interes kitajskih strank za vstop na trg EU. Poleg tega bi lahko edini sodelujoči proizvajalec izvoznik v primeru razveljavitve protidampinških ukrepov brez težav prenesel svojo proizvodno zmogljivost iz Tajske nazaj na Kitajsko.

(48)

Glede na proste zmogljivosti kitajskih proizvajalcev ter raznovrstnost njihovih strojev in opreme je verjetno, da bi se uvoz iz LRK na trg EU lahko nadaljeval v znatnih količinah, če bi se dovolil iztek protidampinških ukrepov. Trg EU je trenutno edini trg na svetu, na katerem obstajajo protidampinški ukrepi, pri čemer ugotovljena dejstva kažejo, da bi kitajski izvozniki zagotovo želeli čim prej ponovno pridobiti svoje pretekle tržne deleže tako, da bi izkoristili potrebno prilagodljivost zmogljivosti. Navedeno sklepno ugotovitev podpira dejstvo, da bi si lahko privoščili prodajati po cenah, ki so nižje od cen vseh njihovih tekmecev na trgu EU, pri čemer so v OPP že dokazali, da so to storili.

(49)

Na podlagi vseh teh ugotovitev in dogodkov je verjetno, da bi bil, če bi kitajski izvozniki nadaljevali z izvozom v EU, ta izvoz cenejši od normalne vrednosti. Zato se ugotavlja, da bi se v primeru razveljavitve obstoječih ukrepov uvoz iz Kitajske po dampinških cenah najverjetneje ponovil.

D.   OPREDELITEV INDUSTRIJE UNIJE

(50)

V OPP sta obročne mehanizme za vezavo v EU proizvajala naslednja proizvajalca:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Avstrija

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italija.

(51)

Prvi proizvajalec je vložnik in je sodeloval v preiskavi. Drugi (manjši) proizvajalec Unije ni sodeloval. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je vložnik predstavljal več kot 50 % celotne proizvodnje obročnih mehanizmov za vezavo v Uniji v OPP. Zato se obravnava, da ta proizvajalec predstavlja industrijo Unije v smislu členov 4(1) in 5(4) osnovne uredbe. Za navedenega proizvajalca se v nadaljevanju uporablja izraz „industrija Unije“. Vložnik in njegove podružnice niso povezani s kitajskimi proizvajalci izvozniki.

(52)

Opozoriti je treba, da je bila v preteklosti industrija Unije prvotno sestavljena iz dveh različnih proizvajalcev (Koloman Handler – Avstrija in Robert Krause – Nemčija), ki sta šla v stečaj in ju je prevzela avstrijska skupina. Družbi sta bili bistveno prestrukturirani, pri čemer je bila trenutna struktura „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH“ ustvarjena leta 2003, tj. približno dve leti pred obravnavanim obdobjem. Sedež je v Avstriji, medtem ko proizvodnja poteka na Madžarskem.

E.   RAZMERE NA TRGU EU

1.   Potrošnja na trgu EU

(53)

Na podlagi izpolnjenega vprašalnika sodelujočega proizvajalca Unije je bila določena prodaja obročnih mehanizmov za vezavo industrije Unije na trgu EU. Za izračun prodaje proizvajalca Unije, ki ni vključen v opredelitev industrije Unije, so bile uporabljene tudi druge razpoložljive informacije.

(54)

Podatki o obsegu uvoza so bili pridobljeni iz statističnih podatkov Eurostata z izjemo podatkov o uvozu iz Tajske, ki so bili pridobljeni na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, prejetih v okviru vzporednega protidampinškega postopka v zvezi z navedeno državo.

(55)

Na podlagi tega se je potrošnja obročnih mehanizmov za vezavo v EU v obravnavanem obdobju zmanjšala za 4 %, in sicer s približno 170–180 milijonov kosov v letu 2005 na 165–175 milijonov kosov v OPP (12).

2.   Uvoz iz zadevne države

(a)   Obseg uvoza in tržni delež

 

2005

2006

2007

OPP

Obseg uvoza

100

49

41

43

Tržni delež (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Za določitev skupnega obsega uvoza zadevnega izdelka iz LRK je treba vključiti uvoz iz tistih držav, na kateri so bili razširjeni trenutni protidampinški ukrepi v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe, tj. Vietnama in Laosa (glej uvodni izjavi 4 in 5). Uvoženi izdelki iz teh držav so bili dejansko obravnavani kot izdelki s poreklom iz LRK. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da se je skupni obseg uvoza obročnih mehanizmov za vezavo iz LRK v obravnavanem obdobju zmanjšal za več kot 50 %. Tržni delež se je v tem obdobju zmanjšal za enak odstotek. Vendar je treba opozoriti, da te vrednosti vključujejo uvoz iz Laosa le za leto 2005, pri čemer predstavljajo polovico uvoza v navedenem letu. Opozoriti je treba, da se je preiskava proti izogibanju pri uvozu obročnih mehanizmov za vezavo iz Laosa začela aprila 2005.

(57)

Tržni delež LRK se je leta 2006 zmanjšal s 7,0 % na 3,8 % in od takrat ostaja nespremenjen (približno 3 %). Opozoriti je treba, da se je v okviru prejšnjega pregleda ob izteku ukrepov tržni delež LRK zmanjšal s 14,8 % v letu 1998 na 1,9 % v letu 2001, kar pomeni, da je tržni delež kitajskih obročnih mehanizmov za vezavo zdaj višji kot na koncu obdobja, obravnavanega v okviru prejšnjega pregleda ob izteku ukrepov.

(b)   Cena uvoza zadevnega izdelka/nelojalno nižanje cen

(58)

Od treh sodelujočih uvoznikov je v OPP le eden uvažal obročne mehanizme za vezavo iz LRK. Ta uvoz je bil zelo majhen v primerjavi s skupnim uvozom iz LRK in je zajemal mehanizme s 17 in 23 obročki, za katere je veljala minimalna uvozna cena. Zato tega uvoza ni bilo mogoče uporabiti kot reprezentativno podlago. Na podlagi statističnih podatkov Eurostata so se uvozne cene obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz LRK v obravnavanem obdobju znižale za 5 %, pri čemer so kitajske cene nelojalno znižale cene industrije Unije za približno 10 % (brez protidampinških dajatev). Vendar je absolutna raven cen, ki jih je navedel Eurostat, precej visoka v primerjavi z uvoznimi cenami, o katerih poročajo statistični podatki o kitajskem izvozu in podatki Eurostata za druge tretje države. Kot je že bilo navedeno, bi se morale v primeru razveljavitve ukrepov kitajske izvozne cene najverjetneje uskladiti s cenami tujih tekmecev (Tajska, Indija), pri čemer bi bila na podlagi tega stopnja nelojalnega nižanja cen veliko večja.

(c)   Uvoz iz drugih tretjih držav

 

2005

2006

2007

OPP

Indija

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Tajska

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hongkong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Druge

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

V zvezi z uvozom iz drugih tretjih držav se uvoz obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Indije zmanjšuje, medtem ko se je uvoz obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Tajske nekoliko povečal v OPP, ko je bil večji v primerjavi s prejšnjimi leti. Tako kot druge države je tudi Hongkong izvažal obročne mehanizme za vezavo v EU, vendar v zvezi s tem ni bilo podanih navedb, dodatne informacije pa niso na voljo.

3.   Gospodarski položaj industrije Unije  (13)

(a)   Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

 

2005

2006

2007

OPP

Proizvodnja

100

102

118

119

Proizvodna zmogljivost

100

91

100

103

Izkoriščenost zmogljivosti (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

V obravnavanem obdobju se je proizvodnja povečala za skoraj 20 %, medtem ko je zmogljivost ostala relativno nespremenjena. Posledično je izkoriščenost zmogljivosti sledila podobnemu trendu kot proizvodnja in se je povečala za 9 odstotnih točk.

(61)

Vendar je bila raven izkoriščenosti zmogljivosti v OPP manjša od ravni, dosežene v letu 2001, tj. v obdobju preiskave v zvezi s prejšnjim pregledom ob izteku ukrepov. Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti je bila med 70 % in 75 %.

(b)   Zaloge

 

2005

2006

2007

OPP

Končne zaloge

100

95

119

143

(62)

V obravnavanem obdobju so se zaloge industrije Unije povečale za skupno 43 %. Pomemben del proizvodnje obročnih mehanizmov za vezavo zajema standardne izdelke, zato mora industrija Unije ohranjati določeno raven zalog, da se lahko hitro odzove na povpraševanje svojih strank. Povečanje končne zaloge nad povprečno ravnjo kaže na težave pri prodaji izdelkov (na domačem in izvoznem trgu). Upoštevati je treba tudi sezonsko naravo prodaje: prodaja je višja v zadnji četrtini leta, ki ustreza začetku šolskega leta.

(c)   Obseg prodaje, tržni delež in rast

 

2005

2006

2007

OPP

Obseg prodaje

100

113

118

123

Tržni deleži

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Prodaja industrije Unije na trgu EU se je v obravnavanem obdobju povečala za 23 %, pri čemer so se tržni deleži povečali s 24,4 % na 31,1 %, tj. za skoraj 7 odstotnih točk. To povečanje tržnih deležev kaže na to, da je bila rast industrije Unije višja od rasti potrošnje.

(64)

Vendar je absolutna raven tržnega deleža ostala pod ravnjo iz leta 2001 (tj. prejšnjega obdobja preiskave), ko je dosegla približno 40 %.

(d)   Prodajne cene in stroški

 

2005

2006

2007

OPP

Prodajne cene

100

88

88

88

(65)

Tehtana povprečna prodajna cena v industriji Unije se je v obravnavanem obdobju znižala za 12 %. Opozoriti je treba, da so se v zadnjih letih cene surovin (jekla) po vsem svetu višale in da jeklo predstavlja približno 40 % skupnih stroškov na enoto. Prodajne cene so od leta 2006 ustvarjale izgubo.

(e)   Dobičkonosnost, donosnost naložb, denarni tok

 

2005

2006

2007

OPP

Dobičkonosnost

100

– 646

–62

– 115

Donosnost neto sredstev

100

–72

– 103

–53

Denarni tok

100

56

42

– 131

(66)

Industrija Unije je bila leta 2005 še vedno dobičkonosna, vendar so se razmere naslednje leto zelo poslabšale zaradi praks izogibanja, ki so leta 2006 povzročile razširitev ukrepov, leta 2008 pa opredelitev izdelka. Čeprav se je dobičkonosnost leta 2007 izboljšala, industrija Unije še vedno ni bila sposobna doseči praga dobička in je v OPP ustvarjala izgube. Izgube v OPP so bile majhne.

(67)

Denarni tok in donosnost neto sredstev sta v veliki meri sledila enakemu trendu. S takšnim finančnim stanjem bi imel vložnik, ki predstavlja industrijo Unije, nedvomno težave pri zbiranju kapitala zunaj skupine.

(f)   Naložbe in sposobnost zbiranja kapitala

 

2005

2006

2007

OPP

Naložbe (EUR)

100

190

85

80

(68)

Čeprav so se naložbe zmanjšale, in sicer za 20 % v obravnavanem obdobju, je industrija Unije ohranila določeno raven naložb, da bi ostala konkurenčna. Te naložbe so zajemale nove stroje za izboljšanje proizvodnega procesa in povečanje konkurenčnosti.

(69)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 66, je mogoče glede na slabo finančno stanje industrije Unije skleniti, da je bila njena sposobnost zbiranja kapitala iz neodvisnih virov resno prizadeta.

(g)   Zaposlenost, produktivnost in plače

 

2005

2006

2007

OPP

Zaposlenost

100

94

105

104

Produktivnost

100

109

113

114

Plače na splošno

100

102

107

111

Plače

100

109

102

106

(70)

V obravnavanem obdobju se je zaposlenost (enote polnega delovnega časa) povečala za 4 %, produktivnost, merjena v tisoč proizvedenih kosih na zaposlenega v obdobju, pa se je izboljšala za 14 %; skupni stroški dela so se povečali za 11 %, kar je v veliki meri posledica povečanja števila zaposlenih; povprečno povečanje plače na zaposlenega pa je bilo nižje.

(h)   Višina dejanske stopnje dampinga

(71)

Na podlagi najboljših razpoložljivih dejstev je bil v preiskavi ugotovljen obstoj dampinga v OPP v višini 20,7 %, kar je precejšen delež.

4.   Sklepna ugotovitev

(72)

Industrija Unije je bila prestrukturirana, pri čemer je imela v določeni meri koristi od uvedbe ukrepov proti dampinškemu uvozu. Njen gospodarski položaj se je v zadnjih letih izboljšal: proizvodnja, prodaja, tržni delež in zaposlenost kažejo na pozitivne trende.

(73)

Kljub navedenemu pozitivnemu razvoju industrija ni bila sposobna v celoti okrevati od škode, ki jo je pred tem utrpela. To dokazujejo predvsem finančni kazalniki: dobičkonosnost, denarni tok in donosnost neto sredstev še vedno kažejo posledice škode. Poleg tega industrija še ni bila sposobna doseči ravni prodaje in proizvodnje, ki jo je dosegala v preteklosti. To je treba obravnavati tudi ob upoštevanju dejstva, da so bili v delu obravnavanega obdobja ukrepi oslabljeni tudi zaradi praks izogibanja.

(74)

Čeprav se je gospodarski položaj industrije Unije izboljšal, je njen položaj v obravnavanem obdobju ostal negotov.

F.   VERJETNOST NADALJEVANJA ALI PONOVITVE ŠKODE

(75)

Industrija Unije je prestrukturirala svoje dejavnosti, pri čemer je imela koristi od protidampinških ukrepov. Čeprav so bili ti ukrepi prvič uvedeni leta 1997, so bili v celoti učinkoviti le takrat, ko so bili učinki praks absorpcije in izogibanja izravnani. Čeprav se je položaj industrije Unije izboljšal, je ta še naprej občutljiva in ranljiva.

(76)

V takšnih okoliščinah je treba izvesti analizo verjetnosti ponovitve materialne škode, da se prouči, ali bi v primeru razveljavitve ukrepov napovedani razvoj dogodkov v zvezi z obsegom in cenami uvoza s poreklom iz LRK dodatno poslabšal položaj industrije ter povzročil materialno škodo.

1.   Vpliv napovedanega povečanja dampinškega uvoza na industrijo Unije

(77)

Opozoriti je treba, da ima Kitajska pomembno prosto zmogljivost in da bi se lahko proizvodnja obročnih mehanizmov za vezavo enostavno zelo povečala. To temelji na navedenih ugotovitvah, da bi lahko edini sodelujoči kitajski proizvajalec enostavno obnovil trenutno zmanjšano proizvodno zmogljivost in celo zaprl proizvodni obrat v Tajski, da bi vrnil proizvodnjo na Kitajsko. Poleg tega imajo drugi nesodelujoči kitajski proizvajalci pomembno prosto zmogljivost ali bi prosto zmogljivost lahko enostavno obnovili glede na kratko časovno pripravo za prilagoditev strojev in splošno raznovrstnost opreme, ki je potrebna za proizvodnjo obročnih mehanizmov za vezavo.

(78)

Ugotovljeno je bilo, da bi v primeru razveljavitve ukrepov povečanje proizvodnje obročnih mehanizmov za vezavo v LRK zagotovo prispevalo k povečanju izvoza v EU. To temelji na dejstvu, da je trg EU še vedno pomemben zaradi velikosti in da je bil v preteklosti pomemben trg za kitajske izvoznike, ki bi zagotovo poskusili ponovno pridobiti izgubljene tržne deleže. Jasen dokaz o privlačnosti trga EU za kitajske izvoznike so tudi številni poskusi izogibanja protidampinškim ukrepom, ki se izvajajo. Ukrepi so se absorbirali, pri čemer se jim je izogibalo prek tretjih držav in celo prek manjših sprememb izdelkov.

(79)

Ugotovljeno je, da bi imele razmere kakršnega koli povečanja uvoza obročnih mehanizmov za vezavo v EU v prihodnosti resne negativne posledice za položaj industrije Unije. Kot je bilo navedeno, se pričakuje, da bo v primeru razveljavitve ukrepov obseg uvoza obročnih mehanizmov za vezavo iz LRK velik. Poleg tega bi se zaradi tega uvoza najverjetneje znatno povečal pritisk na cene na trgu EU in s tem na industrijo Unije, kot je ugotovljeno v analizi ravni cen na trgih EU in tretjih držav. Po podatkih Eurostata trenutne kitajske cene nelojalno znižujejo cene EU za približno 10 % (brez protidampinških dajatev) in so trenutno precej višje od povprečne cene potencialnih tekmecev Kitajske (Indije in Tajske) na trgu EU. Če bi bili ukrepi razveljavljeni in bi lahko kitajski proizvajalci v EU izvažali vse vrste obročkastih mehanizmov za mape brez protidampinških dajatev, bi vsaj do določene mere zagotovo uskladili svoje cene s cenami tekmecev. To glede na statistične podatke o kitajskem izvozu potrjuje tudi (nizka) raven kitajskih cen na trgih tretjih držav. Brez ukrepov bi trg EU tako postal zelo privlačen za kitajske izvoznike.

2.   Sklepna ugotovitev o verjetnosti ponovitve škode

(80)

Na podlagi navedenega je verjetno, da bi iztek protidampinških ukrepov za uvoz obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz LRK povzročil znatno povečanje obsega uvoza v EU po zelo nizkih cenah in da bi to znižalo splošno raven cen na trgu EU. Opozoriti je treba, da je večina izdelkov na trgu z obročnimi mehanizmi za vezavo zelo standardizirana, zato je cena glavni odločilni dejavnik.

(81)

Glede na negotov položaj industrije Unije bi znatno povečanje uvoza iz LRK po dampinških cenah skupaj z znatnim nelojalnim nižanjem cen nedvomno imelo resne posledice za njen položaj. To bi povzročilo materialno škodo, s čimer bi se izničilo prizadevanje industrije za prestrukturiranje.

G.   INTERES UNIJE

1.   Uvod

(82)

Proučeno je bilo, ali obstajajo utemeljeni razlogi, ki bi kazali, da obnovitev veljavnih protidampinških ukrepov ni v interesu Unije. V ta namen in v skladu s členom 21 osnovne uredbe so bili na podlagi predloženih dokazov upoštevani vpliv obnovitve ukrepov na vse zadevne strani, vključene v ta postopek, in posledice izteka ukrepov.

(83)

Za ocenitev vpliva morebitne ohranitve ukrepov je bilo vsem zainteresiranim stranem omogočeno, da izrazijo svoje mnenje v skladu s členom 21(2) osnovne uredbe. Kot je že bilo navedeno, so vprašalnik izpolnili le sodelujoči proizvajalci Unije in trije nepovezani uvozniki. Pripombe sta predložila tud en nepovezan uvoznik in en uporabnik, vendar nista izpolnila vprašalnika.

2.   Interes industrije Unije

(84)

Ko je bila leta 1995 vložena prva protidampinška pritožba, je industrija Unije zajemala dva proizvajalca: avstrijsko družbo Koloman Handler GmbH in nemško družbo Robert Krause GmbH & Co. Navedeni družbi sta bili na trgu EU že prisotni, vendar sta se soočali z resnimi finančnimi težavami, med drugim zaradi nelojalnega uvoza.

(85)

Njun gospodarski položaj je bil tako slab, da sta morali napovedati stečaj. Medtem ko je družba Robert Krause GmbH napovedala stečaj leta 1998 in je morala njena družba naslednica leta 2002 storiti enako, je družba Koloman Hander postala plačilno nesposobna leta 2001. Obe družbi je prevzela družba SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, ki jo je nato prevzela družba Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, ki je v tem pregledu pritožnik.

(86)

Od takrat je bila dejavnost prestrukturirana, da bi se izboljšala konkurenčnost na svetovni ravni, vendar zlasti na osrednjem trgu pritožnika, tj. trgu EU.

(87)

Prevzem družbe Bensons, tj. uveljavljenega trgovca z obročnimi mehanizmi za vezavo, ki ima podružnice na Nizozemskem, v Singapurju, Združenem kraljestvu in ZDA, jasno kaže na pripravljenost industrije Unije k izboljšanju svojega dostopa do trga na svetovni ravni in resnost njenega prizadevanja za prestrukturiranje.

(88)

Prizadevanje pritožnika je bilo vsaj delno uspešno, kar je razvidno iz analize gospodarskega položaja družbe. V zadnjih letih so se proizvodnja, obseg prodaje, tržni delež in zaposlenost povečali.

(89)

Vendar je bilo prizadevanje industrije za izboljšanje svojega položaja ogroženo, ker so se učinki ukrepov proti nelojalnem uvozu zmanjšali zaradi praks absorpcije in izogibanja. Zato je kljub pomembnemu napredku položaj industrije še naprej občutljiv, kar dokazujejo tudi finančni kazalniki.

(90)

Zato je industrija še vedno dovzetna za učinke povečanega uvoza iz LRK po nizkih in dampinških cenah. Jasno je, da bi se industrija v primeru razveljavitve ukrepov spet soočala z resnimi težavami, ki bi lahko povzročile njeno dokončno izginotje. Industrija Unije je s svojim prizadevanjem za prestrukturiranje dokazala, da gre za uspešno industrijo, ki lahko še vedno predstavlja pomemben delež trga EU, vendar potrebuje dodatno in učinkovito zaščito pred dampinškim uvozom, da bi dosegla soliden in dober finančni položaj.

(91)

Na podlagi tega se ugotavlja, da bi bila ohranitev ukrepov za dodatnih pet let v interesu industrije Unije.

3.   Interesi uvoznikov

(92)

Štirje nepovezani uvozniki so sodelovali pri tej preiskavi, vendar so le trije predložili izpolnjen vprašalnik. Vendar obročnih mehanizmov za vezavo niso več uvažali iz LRK, razen enega, ki je uvažal le mehanizme s 17 in 23 obroči, za katere je veljala minimalna uvozna cena. Medtem ko sta dva uvoznika nasprotovala preiskavi in desetletnim veljavnim protidampinškim ukrepom, je bil tretji uvoznik precej nevtralen, pri čemer je izjavil, da trenutni ukrepi nanj niso imeli učinka.

(93)

Uvozniki so se pritoževali predvsem nad omejenimi viri dobave na trgu EU glede na obseg protidampinških ukrepov za uvoz iz LRK ter pomemben tržni delež industrije Unije in dejstvo, da ima industrija Unije v lasti tudi pomembnega distributerja obročnih mehanizmov za vezavo na trgu EU, ki je domnevno izključni dobavitelj obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Indije.

(94)

V zvezi s tem je treba opozoriti, da so trenutno na trgu EU poleg Kitajske na voljo različni viri dobave, in sicer industrija Unije, drugi proizvajalec Unije ali viri, kot je Tajska.

(95)

Čeprav je res, da je raven trenutnih ukrepov relativno visoka, je treba opozoriti, da je bila raven ukrepov zvišana zaradi preiskave, ki je pokazala, da so kitajski izvozniki ukrepe absorbirali. Zato je trenutna raven v celoti upravičena.

(96)

Odkar se izvajajo ukrepi in odkar se je njihova raven zvišala, se je uvoz iz LRK znatno zmanjšal, pri čemer je v OPP predstavljal le majhen delež trga EU. Vendar so se uvozniki prilagodili razmeram in spremenili vire dobave. Čeprav se priznava, da bi imeli uvozniki brez ukrepov večjo izbiro virov dobave, ohranitev ukrepov ne bi imela negativnega učinka na gospodarski položaj teh uvoznikov, ker trenutno ne uvažajo obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz LRK.

(97)

Na podlagi tega se ugotavlja, da ohranitev ukrepov ne bi povzročila materialne škode uvoznikom.

4.   Interesi uporabnikov

(98)

Edini uporabnik, ki je izpolnil vprašalnik, je predložil argumente v podporo razširitvi ukrepov, pri čemer je izjavil, da je kakovost obročnih mehanizmov za vezavo, proizvedenih v EU, veliko boljša od kakovosti mehanizmov, uvoženih iz LRK.

(99)

Drugi uporabnik je predložil nekatere pripombe, vendar ni zagotovil dokazov, s katerimi bi te pripombe lahko podprl. Na podlagi tega je mogoče predvidevati, da veljavni ukrepi na uporabnike niso imeli velikega učinka. Zato se položaj uporabnikov zaradi ohranitve protidampinških ukrepov najverjetneje ne bo poslabšal.

5.   Interesi industrije na začetku proizvodne verige

(100)

Dobavitelji jeklenih žic in trakov prodajo zanemarljiv delež svoje proizvodnje industriji Unije, zato izid tega postopka na njih nima učinka. Noben od dobaviteljev se ni razglasil za zainteresirano stran.

6.   Konkurenca in učinki, ki izkrivljajo trgovino

(101)

Ob upoštevanju učinkov morebitnega izteka ukrepov v zvezi s konkurenco v EU je treba opozoriti, da je na svetovni ravni le nekaj proizvajalcev obročnih mehanizmov za vezavo, ki so večinoma kitajski ali so pod nadzorom kitajskih proizvajalcev izvoznikov. Zato bi imelo izginotje preostalih proizvajalcev, ki niso pod nadzorom kitajskih družb, negativne učinke na konkurenco v EU.

7.   Sklepna ugotovitev o interesu Unije

(102)

Ob upoštevanju navedenih dejavnikov in pomislekov se ugotavlja, da ni utemeljenih razlogov proti ohranitvi trenutnih protidampinških ukrepov.

H.   RAZKRITJE IN PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(103)

Vse strani so bile obveščene o osnovnih dejstvih in pomislekih, na podlagi katerih se je nameravalo priporočiti ohranitev obstoječih ukrepov. Po obvestilu jim je bil odobren rok za predložitev pripomb in zahtevkov. Zadevne podane navedbe, ki so bili predložene, so bile analizirane, vendar niso prispevale k spremembi bistvenih dejstev in pomislekov, na podlagi katerih je bilo odločeno, da se trenutni protidampinški ukrepi ohranijo.

(104)

Na podlagi navedenega se v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe sklene, da je treba obnoviti protidampinške ukrepe, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih obročkastih mehanizmov za mape (obročnih mehanizmov za vezavo) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in ki jih določa Uredba (ES) št. 2074/2004 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, ki so trenutno uvrščeni pod oznako KN ex 8305 10 00, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Za namene tega člena so obročni mehanizmi za vezavo sestavljeni iz dveh jeklenih listov ali žic z najmanj štirimi polobroči iz jeklene žice, pritrjenimi na njej, katere skupaj drži jeklen ovitek. Odprejo se s potegom polobročev ali z majhnim sprožilnim mehanizmom, pritrjenim na obročni mehanizem za vezavo.

3.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se bo uporabljala za neocarinjeno neto ceno franko meja Unije, je naslednja:

(a)

za mehanizme s 17 in 23 obroči (oznake TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 in 8305100035) je znesek dajatve enak razliki med minimalno uvozno ceno 325 EUR za 1 000 kosov in neocarinjeno neto ceno franko meja Unije;

(b)

za mehanizme, razen tistih s 17 ali 23 obroči (oznake TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 in 8305100034)

 

Stopnja dajatve

Dodatna oznaka TARIC

Ljudska republika Kitajska

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Ljudska republika Kitajska

51,2 %

8934

vse druge družbe

78,8 %

8900

Člen 2

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo, ki so trenutno uvrščeni pod oznako KN ex 8305 10 00 in so poslani iz Vietnama, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Vietnama ali ne (oznaki TARIC 8305100011 in 8305100021).

2.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz določenih obročnih mehanizmov za vezavo, ki so trenutno uvrščeni pod oznako KN ex 8305 10 00 in so poslani iz Laoške ljudske demokratične republike, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Laoške ljudske demokratične republike ali ne (oznaki TARIC 8305100013 in 8305100023).

3.   Za namene tega člena so obročni mehanizmi za vezavo sestavljeni iz dveh pravokotnih jeklenih listov ali žic z najmanj štirimi polobroči iz jeklene žice, katere skupaj drži jeklen ovitek. Odprejo se s potegom polobročev ali z majhnim jeklenim sprožilnim mehanizmom, pritrjenim na obročni mehanizem za vezavo.

4.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se bo uporabljala za neocarinjeno neto ceno franko meja Unije, je naslednja:

(a)

za mehanizme s 17 in 23 obroči (oznaki TARIC 8305100021 in 8305100023) je znesek dajatve enak razliki med minimalno uvozno ceno 325 EUR za 1 000 kosov in neocarinjeno neto ceno franko meja Unije;

(b)

za mehanizme, razen tistih s 17 ali 23 obroči (oznaki TARIC 8305100011 in 8305100013), je znesek dajatve 78,8 %.

Člen 3

Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta uredba se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(3)  UL L 22, 24.1.1997, str. 1.

(4)  UL L 250, 5.10.2000, str. 1.

(5)  UL C 21, 24.1.2002, str. 25.

(6)  UL L 359, 4.12.2004, str. 11.

(7)  UL L 232, 1.7.2004, str. 1.

(8)  UL L 7, 12.1.2006, str. 1.

(9)  UL L 221, 19.8.2008, str. 1.

(10)  UL C 146, 12.6.2008, str. 33.

(11)  UL C 310, 5.12.2008, str. 15.

(12)  Navedeni so le razponi, da bi se zaščitila zaupnost edinega pritožnika.

(13)  Podatki so navedeni v indeksni obliki (1998 = 100) ali v razponu, kadar je potrebno ohraniti zaupnost.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 158/2010

z dne 25. februarja 2010

o določitvi zneska vnaprejšnje pomoči za zasebno skladiščenje masla za leto 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(a) in (d) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 28 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje masla.

(2)

Gibanje cen in zalog masla kažeta na neravnotežje na trgu, ki bi se lahko preprečilo ali zmanjšalo s sezonskim skladiščenjem. Glede na sedanje razmere na trgu je primerno dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje masla od 1. marca 2010.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (2) je določila skupna pravila za izvajanje sheme pomoči za zasebno skladiščenje.

(4)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 826/2008 se vnaprej določena pomoč dodeli v skladu s podrobnimi pravili in pogoji iz poglavja III k navedeni uredbi.

(5)

Da se olajša izvajanje sedanjega ukrepa, bi moral ob upoštevanju obstoječe prakse v državah članicah člen 7(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 veljati le za proizvode, ki so v celoti uskladiščeni. Zato je treba uvesti odstopanje od navedenega člena.

(6)

V skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se znesek pomoči določi glede na stroške skladiščenja in verjetna gibanja cen svežega masla in masla iz zalog.

(7)

Primerno je določiti pomoč za stroške vstopa in izstopa zadevnih proizvodov ter za dnevne stroške hladnega skladiščenja ter financiranje.

(8)

Kadar so zahtevane informacije o podrobnostih skladiščenja že vključene v zahtevku za pomoč, se je zaradi učinkovitejšega in enostavnejšega upravljanja primerno odreči zahtevi, da se po sklenitvi pogodbe sporočajo iste informacije, kot to določa točka (a) prvega odstavka člena 20 Uredbe (ES) št. 826/2008.

(9)

Zaradi učinkovitejšega in enostavnejšega upravljanja in ob upoštevanju posebnih okoliščin pri skladiščenju masla morajo biti pregledi, določeni v členu 36(6) Uredbe (ES) št. 826/2008, opravljeni najmanj pri polovici pogodb. Zato je treba uvesti odstopanje od navedenega člena. To odstopanje je treba uporabiti tudi za odvzeme, kot določa člen 4(3)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 1182/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi zneska vnaprejšnje pomoči za zasebno skladiščenje masla za leto 2009 (3).

(10)

Zaradi poenostavitve in logistične učinkovitosti se je mogoče odreči zahtevi, da se številka pogodbe napiše na vsako skladiščeno enoto, kadar je številka pogodbe vnesena v evidenco skladiščenja.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa pomoč za zasebno skladiščenje za soljeno in nesoljeno maslo, navedeno v členu 28(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007, za pogodbe, sklenjene po 1. marcu 2010.

Člen 2

1.   Če s to uredbo ni drugače določeno, veljajo določbe Uredbe (ES) št. 826/2008.

2.   Z odstopanjem od člena 7(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 se zahtevki nanašajo le na proizvode, ki so v celoti uskladiščeni.

Člen 3

Merska enota iz člena 16(2)(c) Uredbe (ES) št. 826/2008 je „skladiščna serija“, ki ustreza količini proizvoda iz te uredbe, ki znaša najmanj eno tono in je homogene sestave in kakovosti, proizveden v le eni tovarni ter uskladiščen v enem samem skladišču v enem samem dnevu.

Člen 4

1.   Pomoč za proizvode iz člena 1 znaša:

18,31 EUR na skladiščeno tono za fiksne stroške skladiščenja,

0,34 EUR na tono za dan pogodbenega skladiščenja.

2.   Začetek pogodbenega skladiščenja je med 1. marcem in 15. avgustom 2010. Odvzem iz skladišča se lahko opravi le od 16. avgusta 2010 naprej. Pogodbeno skladiščenje se konča en dan pred dnevom odvzema iz skladišča, oziroma najpozneje zadnji dan februarja, ki sledi letu uskladiščenja.

3.   Pomoč se lahko dodeli le, kadar znaša pogodbeno obdobje skladiščenja med 90 in 210 dnevi.

Člen 5

Države članice uradno obvestijo Komisijo vsak torek do 12. ure opoldan (po bruseljskem času) o količinah, za katere so bile sklenjene pogodbe, kot je določeno v členu 35(1)(a) Uredbe (ES) št. 826/2008, in o količinah proizvodov, za katere so bile predloženi zahtevki za sklenitev pogodb.

Člen 6

1.   Točka (a) prvega odstavka člena 20 Uredbe (ES) št. 826/2008 se ne uporablja.

2.   Države članice se lahko odrečejo zahtevam po označitvi številke pogodbe, navedenim v členu 22(1)(e) Uredbe (ES) št. 862/2008, če se upravljavec skladišča zaveže, da bo zapisal številko pogodbe v evidenco iz točke III Priloge I k navedeni uredbi.

3.   Z odstopanjem od člena 36(6) Uredbe (ES) št. 826/2008 na koncu pogodbenega obdobja skladiščenja organ, pristojen za preglede, med celotnim obdobjem odvzema od avgusta 2010 do februarja 2011 z vzorčenjem preveri težo in identifikacijo skladiščenega masla pri najmanj polovici pogodb.

Pododstavek 1 se uporablja za preglede med obdobjem odvzema od 16. avgusta 2010, kot je določeno v členu 4(3)(b) Uredbe (ES) št. 1182/2008.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 223, 21.8.2008, str. 3.

(3)  UL L 319, 29.11.2008, str. 49.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 159/2010

z dne 25. februarja 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. februarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/18


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 160/2010

z dne 25. februarja 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 155/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. februarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 48, 25.2.2010, str. 9.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 26. februarja 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 161/2010

z dne 25. februarja 2010

o določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 676/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 676/2009 (2) je odprla javni razpis za najvišje znižanje dajatve za uvoz koruze v Španijo iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (3) lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določi najvišje znižanje uvozne dajatve. Pri tem mora upoštevati zlasti merila iz členov 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1296/2008.

(3)

Sprejmejo se vse ponudbe, ki so enake ali manjše od najvišjega znižanja uvozne dajatve.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, vložene od 12. februarja do 25. februarja 2010 v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 676/2009, se najvišje znižanje uvozne dajatve za koruzo določi na 19,06 EUR za tono za najvišjo skupno količino 1 000 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. februarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 196, 28.7.2009, str. 6.

(3)  UL L 340, 19.12.2008, str. 57.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 162/2010

z dne 25. februarja 2010

o določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 677/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 677/2009 (2) je odprla javni razpis za najvišje znižanje dajatve za uvoz koruze na Portugalsko iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (3) lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določi najvišje znižanje uvozne dajatve. Pri tem mora upoštevati zlasti merila iz členov 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1296/2008.

(3)

Sprejmejo se vse ponudbe, ki so enake ali manjše od najvišjega znižanja uvozne dajatve.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, vložene od 12. februarja do 25. februarja 2010 v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 677/2009, se najvišje znižanje uvozne dajatve za koruzo določi na 19,25 EUR za tono za najvišjo skupno količino 20 000 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. februarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 196, 28.7.2009, str. 7.

(3)  UL L 340, 19.12.2008, str. 57.


SKLEPI

26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/22


SKLEP SVETA 2010/118/SZVP

z dne 25. februarja 2010

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (1)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28, 31(2) in 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 10. junija 1999 sprejel Resolucijo št. 1244.

(2)

Svet je 15. septembra 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/623/SZVP (2) o ustanovitvi enote, ki bo prispevala k pripravam za vzpostavitev morebitnega mednarodnega civilnega urada na Kosovu, vključno s posebnim predstavnikom Evropske unije (enota za pripravo MCU/PPEU).

(3)

Evropski svet je 13. in 14. decembra 2007 poudaril, da je Evropska unija (EU) pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri krepitvi stabilnosti v tej regiji in izvajanju dogovora o prihodnjem statusu Kosova. Opozoril je na pripravljenost Unije, da pomaga Kosovu do trajne stabilnosti, tudi z misijo evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) in prispevkom k vzpostavitvi mednarodnega civilnega urada v okviru mednarodnega posredovanja.

(4)

Svet je 4. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO) (3) in Skupni ukrep 2008/123/SZVP (4), s katerim je g. Pietra FEITHA do 28. februarja 2009 imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu.

(5)

Svet je 16. februarja 2009 sprejel Skupni ukrep 2009/137/SZVP o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2010 (5).

(6)

Mandat PPEU bi moral biti podaljšan do 31. avgusta 2010. Mandat PPEU pa lahko predčasno preneha, če tako odloči Svet na priporočilo visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) po začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.

(7)

Stabilizacijsko-pridružitveni proces predstavlja strateški okvir za politiko Unije do območja Zahodnega Balkana; instrumenti te politike se uporabljajo za Kosovo, vključno z evropskim partnerstvom, političnim in tehničnim dialogom v okviru mehanizma sledenja SPP ter z njimi povezani programi pomoči Skupnosti.

(8)

Mandat PPEU bi bilo treba izvajati usklajeno s Komisijo, da se zagotovi skladnost z drugimi zadevnimi dejavnostmi, ki so v pristojnosti Skupnosti.

(9)

Svet predvideva, da se pooblastila in pristojnosti PPEU ter pooblastila in pristojnosti mednarodnega civilnega predstavnika dodelijo eni in isti osebi.

(10)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Pietru FEITHU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu podaljša do 31. avgusta 2010. Mandat PPEU lahko predčasno preneha, če tako odloči Svet na priporočilo VP po začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na političnih ciljih Unije na Kosovu. Med te cilje spada prevzemanje vodilne vloge pri krepitvi stabilnosti v tej regiji in izvajanju dogovora o prihodnjem statusu Kosova, pa tudi stabilno, trdno, mirno, demokratično in večetnično Kosovo, ki na podlagi dobrih sosedskih odnosov prispeva k sodelovanju in stabilnosti v regiji; Kosovo, ki je zavezano načelu pravne države in varovanju manjšin ter kulturne in verske dediščine.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegel politične cilje na Kosovu, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

zagotavljati svetovanje in podporo Unije v političnem procesu;

(b)

spodbujati splošno politično usklajevanje Unije na Kosovu;

(c)

vodji misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO) dajati politične smernice, vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi;

(d)

zagotavljati doslednost in skladnost ukrepov Unije v odnosu do javnosti. Predstavnik PPEU je glavna oseba za stike Unije s kosovskimi mediji glede vprašanj skupne zunanje in varnostne politike/evropske varnostne in obrambne politike (SZVP/EVOP). Vse dejavnosti obveščanja medijev in javnosti bodo potekale v tesnem in stalnem sodelovanju z uradnim tiskovnim predstavnikom VP/tiskovno službo sekretariata Sveta;

(e)

prispevati k razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Kosovu, vključno v zvezi z ženskami in otroci, v skladu s politiko in smernicami EU na področju človekovih pravic.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2010 do 31. avgusta 2010 znaša 1 660 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2010. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Državljani držav zahodnobalkanske regije se lahko prijavijo na javne razpise.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU je za vse odhodke odgovoren Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   Pri izvajanju nalog in prispevanju k skladnosti, prepoznavnosti in učinkovitosti celotne dejavnosti Unije na Kosovu PPEU pomaga dodeljeno osebje Unije. PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Unije lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Unije, krije zadevna država članica ali institucija Unije. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije Unije, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in deluje v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (6), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   VP je pooblaščen, da v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti posreduje NATO/KFOR tajne podatke in dokumente EU do stopnje tajnosti „CONFIDENTIEL UE“, ki so nastali za namene ukrepa.

3.   VP je pooblaščen, da glede na operativne potrebe PPEU in v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti Združenim narodom (ZN) in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje tajnosti „RESTREINT UE“, ki so nastali za namene ukrepa. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

4.   VP je pooblaščen, da tretjim stranem, povezanim s tem sklepom, posreduje dokumente EU brez stopnje tajnosti o posvetovanju v Svetu o ukrepanju, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (7).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacija Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven Unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, napoteno izven Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo napoteni izven Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa sprejeta priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, in pripravo rednih pisnih poročil o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog za VP, Svet in Komisijo.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje Unije. Pomaga zagotoviti, da se vsi instrumenti Unije na terenu uporabljajo usklajeno za doseganje političnih ciljev Unije. Dejavnosti PPEU so ustrezno usklajene z dejavnostmi Komisije in z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik z vodji delegacij Unije v regiji in z vodji misij držav članic. Ti mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU seznanja vodjo misije EULEX KOSOVO z lokalnimi političnimi razmerami, vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta.

3.   PPEU je prav tako v stiku z ustreznimi lokalnimi organi ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

4.   PEU skupaj z drugimi akterji Unije na terenu zagotovi razširjanje in izmenjavo informacij med akterji Unije na območju operacije, da bi tako dosegli skupno razumevanje položaja in presojo razmer.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverja. Ob izteku mandata PPEU predloži VP, Svetu in Komisiji poročilo o izvedbi nalog.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. marca 2010.

Člen 15

Objava

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Svet

Predsednik

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Iz Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 (1999).

(2)  UL L 253, 16.9.2006, str. 29.

(3)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(4)  UL L 42, 16.2.2008, str. 88.

(5)  UL L 46, 17.2.2009, str. 69. Spremenjen z 2009/605/SZVP (UL L 206, 8.8.2009, str. 20).

(6)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

(7)  Sklep 2009/937/EU o sprejetju poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/26


SKLEP SVETA 2010/119/SZVP

z dne z dne 25. februarja 2010

o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriško unijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28, 31(2) in 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 6. decembra 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/805/SZVP (1) o imenovanju g. Koena VERVAEKEJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afriško unijo (AU).

(2)

Svet je 1. decembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/898/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2010.

(3)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati do 31. avgusta 2010. Mandat PPEU pa lahko preneha tudi prej, če tako odloči Svet na priporočilo visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) po začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.

(4)

PPEU bo naloge izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupni ukrep 2008/898/SZVP se spremeni:

1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Koena VERVAEKEJA, posebnega predstavnika Evropske unije za AU, se podaljša do 31. avgusta 2010. Mandat lahko preneha tudi prej, če tako odloči Svet na priporočilo visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) po začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje.“

2)

v členu 3 se uvodno besedilo prvega odstavka ter točki (a) in (k) nadomestijo z naslednjim:

„Za doseganje vidikov ciljev Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP)/Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), navedenih v členu 2, so naloge PPEU naslednje:

(a)

krepitev splošnega vpliva EU v okviru dialoga v Adis Abebi z AU in njeno komisijo glede cele vrste vprašanj s področja SZVP/SVOP, ki jih zajemajo odnosi EU-AU, in usklajevanje tega dialoga;

(k)

ohranjanje tesnih stikov in spodbujanje usklajevanja s ključnimi mednarodnimi partnerji AU, ki so prisotni v Adis Abebi, zlasti Združenimi narodi, vendar tudi z nedržavnimi akterji, o celi vrsti vprašanj s področja SZVP/SVOP, ki jih zajemajo odnosi EU-AU.“

3)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.“

4)

člen 5(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. avgusta 2010 znaša 1 850 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. januarja 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.“

5)

člen 6(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU Svet in Komisijo nemudoma obvesti o sestavi ekipe.“

6)

člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Delegacija Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.“

7)

v členu 10 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnega poročila in poročila o izvajanju nalog.“

8)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Poročanje

PPEU za VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve.“

9)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Usklajevanje

PPEU pospešuje splošno politično usklajevanje Unije. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti Unije na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev Unije. Dejavnosti PPEU so po potrebi usklajene z dejavnostmi Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

Na terenu vzdržuje tesne stike z vodji delegacij Unije v regiji in z vodji misij držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je v stiku tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.“

Člen 2

Pred iztekom mandata PPEU predloži VP, Svetu in Komisiji poročilo o izvajanju nalog.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. marca 2010.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Svet

Predsednik

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  UL L 323, 8.12.2007, str. 45.

(2)  UL L 322, 2.12.2008, str. 50.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/28


SKLEP SVETA 2010/120/SZVP

z dne 25. februarja 2010

o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan in Pakistan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28, 31(2) in 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. julija 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/612/SZVP (1) o imenovanju g. Ettoreja F. SEQUIJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Afganistanu za obdobje od 1. septembra 2008 do 28. februarja 2009.

(2)

Svet je 16. februarja 2009 sprejel Skupni ukrep 2009/135/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU v Afganistanu do 28. februarja 2010.

(3)

Svet je na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 15. junija 2009 sprejel Skupni ukrep 2009/467/SZVP (3), s katerim je mandat PPEU v Afganistanu razširil še na Pakistan.

(4)

Mandat PPEU bi moral biti podaljšan do 31. marca 2010.

(5)

PPEU za Afganistan in Pakistan bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupni ukrep 2009/467/SZVP se spremeni:

1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Ettore F. SEQUI se imenuje za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afganistan in Pakistan do 31. marca 2010.“;

2)

člen 2(e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

podpira delo visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) v regiji.“

3)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.“

4)

člen 5(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 31. marca 2010 znaša 2 830 000 EUR.“;

„2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.“

5)

člen 6(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.“

6)

člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Delegacije Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.“

7)

člen 10(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.“

8)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Poročanje

PPEU za VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve.“

9)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU pospešuje splošno politično usklajevanje Unije. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti Unije na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev Unije. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi Komisije, pa tudi z dejavnostmi PPEU za srednjo Azijo. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   Na terenu vzdržuje tesne stike z vodji delegacij Unije in vodji misij držav članic. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodji policijske misije EU v Afganistanu (EUPOL Afghanistan) zagotavlja lokalne politične smernice. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta. PPEU je v stiku tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.“

Člen 2

Ob izteku mandata PPEU predloži VP, Svetu in Komisiji poročilo o izvedbi nalog.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. marca 2010.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Svet

Predsednik

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  UL L 197, 25.7.2008, str. 60.

(2)  UL L 46, 17.2.2009, str. 61.

(3)  UL L 151, 16.6.2009, str. 41.


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/30


SKLEP SVETA 2010/121/SZVP

z dne 25. februarja 2010

o spremembi Priloge k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. februarja 2004 sprejel Skupno stališče 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju (1).

(2)

S Sklepom Sveta 2010/92/SZVP (2), ki je bil sprejet 15. februarja 2010, so bili omejitveni ukrepi iz Skupnega stališča 2004/161/SZVP podaljšani do 20. februarja 2011.

(3)

Svet meni, da bi bilo treba na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Skupnega stališča 2004/161/SZVP, dodati eno osebo. Seznam iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebo, navedeno v Prilogi k temu sklepu, se doda na seznam iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Svet

Predsednik

M. Á. MORATINOS


(1)  UL L 50, 20.2.2004, str. 66.

(2)  UL L 41, 16.2.2010, str. 6.


PRILOGA

Oseba iz člena 1

Št. 57

Jangara (alias Changara), Thomsen


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/32


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. februarja 2010

o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1034)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/122/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/95/ES zahteva, da Komisija sprejme vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev seznama uporab, izvzetih iz zahtev člena 4(1) navedene direktive, znanstvenemu in tehničnemu napredku.

(2)

Tehnično še ni možno nadomestiti kadmija v večbarvnih diodah II-VI (LED), ne da bi se zelo poslabšala učinkovitost. Določene materiale in komponente, ki vsebujejo kadmij, je treba zato izvzeti iz prepovedi. Raziskave o tehnologiji brez kadmija so v teku, njegovi nadomestki pa morajo biti na voljo najpozneje v naslednjih štirih ali petih letih.

(3)

Direktivo 2002/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

V skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES se je Komisija posvetovala z ustreznimi stranmi.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Direktivi 2002/95/ES se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi k Direktivi 2002/95/ES se doda naslednja točka 39:

„39.

Kadmij v II–VI svetlečih diodah (LED), zasnovanih na konverziji barv, za uporabo v polprevodniških sistemih za osvetlitev ali prikazovalnih sistemih (< 10 μg Cd na mm2 svetilne površine), do 1. julija 2014.“


26.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/34


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. februarja 2010

o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo od 1. februarja 2009, 1. marca 2009, 1. aprila 2009, 1. maja 2009 in 1. junija 2009 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki delajo v tretji državi

(2010/123/EU)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti drugega odstavka člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 613/2009 (2) so bili na podlagi prvega odstavka člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom določeni korekcijski koeficienti, ki se od 1. julija 2008 uporabljajo za osebne prejemke, ki se v valuti države napotitve izplačajo uradnikom, začasnim uslužbencem in pogodbenim uslužbencem Evropskih skupnosti, ki delajo v tretji državi.

(2)

V skladu z drugim odstavkom člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom je treba od 1. februarja 2009, 1. marca 2009, 1. aprila 2009, 1. maja 2009 in 1. junija 2009 prilagoditi nekatere od teh korekcijskih koeficientov, potem ko se je v nekaterih tretjih državah, ob upoštevanju statističnih podatkov, ki so na voljo Komisiji, razlika med življenjskimi stroški, izmerjena na podlagi korekcijskega koeficienta in ustreznega menjalnega tečaja, povečala za več kot 5 % od zadnje določitve korekcijskih koeficientov –

SKLENILA:

Člen 1

Korekcijski koeficienti za osebne prejemke, ki se uradnikom, pogodbenim uslužbencem in začasnim uslužbencem Evropskih skupnosti, ki delajo v tretji državi, izplačujejo v valuti države napotitve, se prilagodijo za nekatere države, ki so navedene v Prilogi. Ta vsebuje pet mesečnih razpredelnic, v katerih so navedene zadevne države in datumi začetka zaporedne uporabe za vsako od njih (1. februar 2009, 1. marec 2009, 1. april 2009, 1. maj 2009 in 1. junij 2009).

Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za izračun teh osebnih prejemkov, so določeni v skladu z izvedbenimi določbami finančne uredbe in ustrezajo različnim datumom iz prvega odstavka.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Catherine ASHTON

Podpredsednica


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 1.


PRILOGA

FEBRUAR 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete februar 2009

Menjalni tečaj februar 2009 (1)

Korekcijski koeficienti februar 2009 (2)

Azerbajdžan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Belorusija (4)

2 192

3 495,42

62,7

Čile

478,2

810,48

59,0

Kitajska

8,502

8,9653

94,8

Kolumbija

2 300

2 990,32

76,9

Indija

35,8

64,075

55,9

Indonezija (Džakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazahstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenija

78,23

103,009

75,9

Lesoto

6,198

12,9979

47,7

Liberija

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad in Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambija (3)

3 331

6 548,29

50,9


MAREC 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete marec 2009

Menjalni tečaj marec 2009 (5)

Korekcijski koeficienti marec 2009 (6)

Hrvaška (7)

7,21

7,386

97,6

Združene države Amerike (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiopija

12,93

14,289

90,5

Kazahstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua Nova Gvineja (7)

3,265

3,47947

93,8

Sirija

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRIL 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete april 2009

Menjalni tečaj april 2009 (9)

Korekcijski koeficienti april 2009 (10)

Južna Afrika

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Kamerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritreja

10,43

20,8173

50,1

Združene države Amerike (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Gana

1,045

1,859

56,2

Izrael

5,915

5,5288

107,0

Maroko (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigerija

176,4

196,571

89,7

Demokratična republika Kongo (11)

1 185

1 100,11

107,7


MAJ 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete maj 2009

Menjalni tečaj maj 2009 (12)

Korekcijski koeficienti maj 2009 (13)

Saudova Arabija

4,62

4,8515

95,2

Belorusija (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirgistan

53,52

56,48

94,8

Libanon

1 795

1 999,85

89,8

Nova Kaledonija

157

119,332

131,6

Srbija

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


JUNIJ 2009

Kraj napotitve

Ekonomske paritete junij 2009

Menjalni tečaj junij 2009 (16)

Korekcijski koeficienti junij 2009 (17)

Alžirija

80,51

100,892

79,8

Azerbajdžan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosna in Hercegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Kamerun (19)

644,4

655,957

98,2

Kongo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Hrvaška (20)

6,843

7,3305

93,3

Gruzija

2,06

2,2857

90,1

Gvineja Bissau

712,6

655,957

108,6

Fidži

1,78

2,91971

61,0

Salomonovi otoki

10,23

10,9681

93,3

Kazahstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Maroko (19)

8,821

11,2615

78,3

Mehika

11,97

18,3176

65,3

Nikaragva

15,79

28,0214

56,3

Norveška

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua Nova Gvineja (20)

3,456

3,87597

89,2

Paragvaj

4 748

7 003,48

67,8

Demokratična republika Kongo (19)

1 277

1 083,84

117,8

Južni Sudan (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Švica (Ženeva)

1,692

1,5117

111,9

Tadžikistan

3,498

6,04787

57,8

Turčija

1,654

2,1775

76,0

Ukrajina

8,155

10,6411

76,6

Urugvaj

23,59

32,7002

72,1

Jemen

187,9

279,175

67,3

Zambija (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EUR = enote v nacionalni valuti (razen za Kubo, Ekvador in Salvador, kjer se uporablja USD).

(2)  Bruselj = 100 %.

(3)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za februar 2009 in junij 2009.

(4)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za februar 2009 in maj 2009.

(5)  1 EUR = enote v nacionalni valuti (razen za Kubo, Ekvador in Salvador, kjer se uporablja USD).

(6)  Bruselj = 100 %.

(7)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za marec 2009 in junij 2009.

(8)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za marec 2009 in maj 2009.

(9)  1 EUR = enote v nacionalni valuti (razen za Kubo, Ekvador in Salvador, kjer se uporablja USD).

(10)  Bruselj = 100 %.

(11)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za april 2009 in junij 2009.

(12)  1 EUR = enote v nacionalni valuti (razen za Kubo, Ekvador in Salvador, kjer se uporablja USD).

(13)  Bruselj = 100 %.

(14)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za februar 2009 in maj 2009.

(15)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za marec 2009 in maj 2009.

(16)  1 EUR = enote v nacionalni valuti (razen za Kubo, Ekvador in Salvador, kjer se uporablja USD).

(17)  Bruselj = 100 %.

(18)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za februar 2009 in junij 2009.

(19)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za april 2009 in junij 2009.

(20)  Koeficient za ta kraj se prilagodi dvakrat: za marec 2009 in junij 2009.