ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.043.slv

Uradni list

Evropske unije

L 43

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
18. februar 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 133/2010 z dne 4. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 820/2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 134/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 820/2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

3

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 135/2010 z dne 17. februarja 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009)

7

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 133/2010

z dne 4. februarja 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 820/2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2320/2002 mora Komisija po potrebi sprejeti ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva po vsej Skupnosti. Takšne podrobne ukrepe določa Uredba Komisije (ES) št. 820/2008 (2).

(2)

Ukrepi, določeni z Uredbo (ES) št. 820/2008, ki omejujejo prenašanje tekočin, ki jih imajo s seboj potniki, ki iz tretjih držav priletijo na letališča Skupnosti in tam prestopajo, se pregledajo glede na tehnični napredek, operativne posledice za letališča ter vpliv na potnike.

(3)

Takšen pregled je pokazal, da omejitve glede tekočin, ki jih imajo s seboj potniki, ki iz tretjih držav priletijo na letališča Skupnosti in tam prestopajo, na teh letališčih povzročajo nekatere operativne težave, zadevnim potnikom pa neprijetnosti.

(4)

Komisija je zlasti preverila nekatere varnostne standarde na letališčih v določenih tretjih državah in ugotovila, da so zadovoljivi ter da te države dobro sodelujejo s Skupnostjo in njenimi državami članicami. Komisija se je na podlagi tega odločila, da bo sprejela ukrepe za zmanjšanje zgoraj navedenih težav v primeru, ko imajo potniki s seboj tekočine, ki so jih pridobili na navedenih letališčih v teh državah.

(5)

Uredbo (ES) št. 820/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatek 1 k Uredbi (ES) št. 820/2008 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

(2)  UL L 221, 19.8.2008, str. 8.


PRILOGA

V Dodatek 1 Priloge k Uredbi (ES) št. 820/2008 se vključi naslednje besedilo:

„—

Kanada:

Calgary International (YYC)

Edmonton International (YEG)

Halifax International (YHZ)

Montreal International (YUL)

Ottawa-Macdonald-Cartier International (YOW)

Toronto-Lester B. Pearson International (YYZ)

Vancouver International (YVR)

Winnipeg International (YWG)

Moncton (YQM)

Quebec (YQB)

St. John's (YYT)

Whitehorse (YXY)“


18.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 134/2010

z dne 9. februarja 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 820/2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2320/2002 mora Komisija po potrebi sprejeti ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva po vsej Skupnosti. Takšne podrobne ukrepe določa Uredba Komisije (ES) št. 820/2008 (2).

(2)

Ukrepe, predvidene z Uredbo (ES) št. 820/2008, o omejevanju tekočin, ki jih imajo s seboj potniki, ki iz tretjih držav priletijo na letališča Skupnosti in tam prestopajo, je treba ponovno preučiti z vidika tehničnega napredka, operativnih posledic in učinka na potnike.

(3)

Takšen pregled je pokazal, da zaradi omejitev tekočin, ki jih imajo s seboj potniki, ki iz tretjih držav priletijo na letališča Skupnosti in tam prestopajo, na teh letališčih nastajajo nekatere operativne težave, zadevnim potnikom pa omejitve tekočin povzročajo nevšečnosti.

(4)

Komisija je zlasti preverila nekatere varnostne standarde na letališčih v določenih tretjih državah in ugotovila, da so zadovoljivi ter da te države dobro sodelujejo s Skupnostjo in njenimi državami članicami. Komisija se je na podlagi tega odločila, da bo sprejela ukrepe za zmanjšanje zgoraj navedenih težav v primeru, ko imajo potniki s seboj tekočine, ki so jih pridobili na navedenih letališčih v teh državah.

(5)

Uredbo (ES) št. 820/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatek 1 k Uredbi (ES) št. 820/2008 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

(2)  UL L 221, 19.8.2008, str. 8.


PRILOGA

V Dodatek 1 k Prilogi k Uredbi (ES) št. 820/2008 se vključi naslednje besedilo:

„—

Združene države Amerike:

vsa mednarodna letališča“


18.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 135/2010

z dne 17. februarja 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. februarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

126,1

JO

84,0

MA

84,4

TN

123,4

TR

108,6

ZZ

105,3

0707 00 05

EG

233,5

JO

143,3

MA

83,3

TR

129,1

ZZ

147,3

0709 90 70

MA

111,8

TR

148,6

ZZ

130,2

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

53,0

IL

52,7

MA

50,9

TN

55,7

TR

59,3

ZZ

54,3

0805 20 10

EG

76,8

IL

156,8

MA

84,3

TR

81,0

ZZ

99,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,5

EG

55,8

IL

89,3

JM

106,6

MA

90,4

PK

48,9

TR

65,8

ZZ

73,2

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

58,3

TR

61,6

ZZ

68,1

0808 10 80

CA

97,5

CL

59,9

CN

68,9

MK

24,7

US

123,8

ZZ

75,0

0808 20 50

CL

75,8

CN

63,7

US

100,1

ZA

93,3

ZZ

83,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


Popravki

18.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/7


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003

( Uradni list Evropske unije L 30 z dne 31. januarja 2009 )

Strani 61 in 62, tretji in četrti pododstavek člena 132(2)(b)(ii) bi morali postati drugi in tretji pododstavek člena 132(2), na način prikazan spodaj in narediti bi se morala podčrtana sprememba:

besedilo:

„Za izračun skupnega zneska iz prve alinee te podtočke se vključijo nacionalna neposredna plačila ali njihove sestavine, ki ustrezajo neposrednim plačilom Skupnosti ali njihovim sestavinam, ki so bile upoštevane za izračun veljavne zgornje meje zadevne nove države članice v skladu s členoma 40 in 51(2).

Za vsako zadevno neposredno plačilo se lahko nova država članica odloči za uporabo točke (a) ali (b) prvega pododstavka.

Skupna neposredna podpora, ki se lahko dodeli kmetu v novih državah članicah po pristopu v okviru ustreznega neposrednega plačila, vključno z vsemi dopolnilnimi nacionalnimi neposrednimi plačili, ne sme preseči ravni neposredne podpore, do katere bi bil kmet upravičen v okviru ustreznega neposrednega plačila, ki se tedaj uporablja v državah članicah, ki niso nove države članice, in sicer od leta 2012, ob upoštevanju uporabe člena 7 v povezavi s členom 10.“

se glasi:

„Za izračun skupnega zneska iz prve alinee te podtočke se vključijo nacionalna neposredna plačila ali njihove sestavine, ki ustrezajo neposrednim plačilom Skupnosti ali njihovim sestavinam, ki so bile upoštevane za izračun veljavne zgornje meje zadevne nove države članice v skladu s členoma 40 in 51(2).

Za vsako zadevno neposredno plačilo se lahko nova država članica odloči za uporabo točke (a) ali (b) prvega pododstavka.

Skupna neposredna podpora, ki se lahko dodeli kmetu v novih državah članicah po pristopu v okviru ustreznega neposrednega plačila, vključno z vsemi dopolnilnimi nacionalnimi neposrednimi plačili, ne sme preseči ravni neposredne podpore, do katere bi bil kmet upravičen v okviru ustreznega neposrednega plačila, ki se tedaj uporablja v državah članicah, ki niso nove države članice, in sicer , uporabe člena 7 v povezavi s členom 10.“

Stran 89, Priloga XV, tabela, stolpec „2009“:

(a)

sedma vrstica (Španija):

besedilo

:

„96 203“

se glasi

:

„106 326“;

(b)

deveta vrstica (Irska):

besedilo

:

„18 441“

se glasi

:

„20 188“;

(c)

sedemnajsta vrstica (Portugalska):

besedilo

:

„6 452“

se glasi

:

„7 063“;

(d)

enaindvajseta vrstica (Finska):

besedilo

:

„13 520“

se glasi

:

„14 801“;

(e)

triindvajseta vrstica (Združeno kraljestvo):

besedilo

:

„105 376“

se glasi

:

„115 361“.