ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.021.slv

Uradni list

Evropske unije

L 21

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
26. januar 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Svet

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 23/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova ter o spremembah Uredb (ES) št. 1359/2008, (ES) št. 754/2009, (ES) št. 1226/2009 in (ES) št. 1287/2009

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

Svet

26.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/1


UREDBA SVETA (EU) št. 23/2010

z dne 14. januarja 2010

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova ter o spremembah Uredb (ES) št. 1359/2008, (ES) št. 754/2009, (ES) št. 1226/2009 in (ES) št. 1287/2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (1), in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 43(3) Pogodbe Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2) zahteva, da Svet določi ukrepe, ki urejajo zagotovitev dostopa do voda in virov ter trajnostnega opravljanja ribolovnih aktivnosti ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega, tehničnega in ekonomskega mnenja in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF).

(3)

Svet mora določiti celotne dovoljene ulove (TAC) po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij. Ribolovne možnosti morajo biti razdeljene med državami članicami na način, ki vsaki državi članici zagotavlja relativno stabilnost ribiških aktivnosti za posamezni stalež rib oziroma ribištvo in upoštevajoč cilje skupne ribiške politike, določene v Uredbi (ES) št. 2371/2002. Za doseganje optimalnosti in učinkovite uporabe ribolovnih možnosti bi bilo treba določiti nekatere pogoje, ki so zanje bistveni in z njimi funkcionalno povezani.

(4)

Celotni dovoljeni ulovi bi se morali določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov ter ob zagotavljanju pravične obravnave med ribiškimi sektorji. S tega vidika je treba upoštevati mnenja, izražena na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, zlasti na srečanju s Svetovalnim odborom za ribištvo in ribogojstvo, zadevnimi regionalnimi svetovalnimi sveti ter državami članicami 23. julija 2009 in na srečanju z Svetovalnim odborom za ribištvo in ribogojstvo ter zadevnimi regionalnimi svetovalnimi sveti 29. septembra 2009.

(5)

Za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, bi bilo treba celotne dovoljene ulove določiti v skladu s pravili iz teh načrtov. Posledično bi bilo treba celotne dovoljene ulove za staleže osliča, škampa, morskega lista v Biskajskem zalivu, zahodnem Rokavskem prelivu in Severnem morju, morske plošče v Severnem morju, sleda zahodno od Škotske, trske v Kattegatu, Severnem morju, Skagerraku, vzhodnem Rokavskem prelivu, zahodno od Škotske in v Irskem morju določiti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (3), Uredbo Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka (4),

Uredbo Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (5), Uredbo Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (6), Uredbo Sveta (ES) št. 676/2007 z dne 11. junija 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju (7), Uredbo Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (8), Uredbo (ES) št. 1342/2008 in Uredbo Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (9).

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 je treba določiti, za katere staleže se uporabljajo posamezni ukrepi iz Uredbe.

(7)

Ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo zgolj za namen znanstvenih raziskav, ne bi smele biti vključene v področje uporabe te uredbe; izjema so aktivnosti plovil, ki sodelujejo pri pobudah v zvezi s popolnoma dokumentiranim ribolovom.

(8)

Ohranitev nekaterih vrst, kot so nekatere vrste morskih psov, bi lahko resno ogrozili celo z omejeno ribolovno aktivnostjo. Ribolovne možnosti za take vrste bi bilo zato treba v celoti omejiti s splošno prepovedjo ribolova teh vrst.

(9)

Treba je določiti zgornje meje največjega dovoljenega napora za 2010 v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2166/2005, členom 5 Uredbe (ES) št. 509/2007, členom 9 Uredbe (ES) št. 676/2007, členoma 11 in 12 Uredbe (ES) št. 1342/2008 ter členoma 5 in 9 Uredbe (ES) št. 302/2009, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 754/2009 z dne 27. julija 2009 o izključitvi določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1342/2008 (10).

(10)

Ob upoštevanju nasveta ICES je treba ohraniti in popraviti sistem za upravljanje ribolovnega napora za pravo peščenko v vodah EU glede ICES con IIa, IIIa in IV.

(11)

V skladu z najnovejšim znanstvenim mnenjem ICES ter mednarodnimi obveznostmi v okviru Konvencije o ribištvu severovzhodnega Atlantika je treba za določene globokomorske vrste ribolovni napor omejiti.

(12)

Ribolovne možnosti bi bilo treba uporabljati v skladu z zadevno zakonodajo Unije, zlasti z Uredbo Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (11), Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (12), Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (13), členom 21 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (14), Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (15), Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (16),

Uredbo Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (17), Uredbo Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti (18), Uredbo Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (19), Uredbo Sveta (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (20), Uredbo Sveta (ES) št. 2115/2005 z dne 20. decembra 2005 o obnovitvenih načrtih za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (21),

Uredbo (ES) št. 2166/2005, Uredbo (ES) št. 388/2006, Uredbo Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (22), Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (23), Uredbo (ES) št. 509/2007, Uredbo Sveta (ES) št. 520/2007 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst (24), Uredbo (ES) št. 676/2007, Uredbo Sveta (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (25), Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (26), Uredbo Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (27),

Uredbo Komisije (ES) št. 1077/2008 z dne 3. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (28), Uredbo (ES) št. 1300/2008, Uredbo (ES) št. 1342/2008, Uredbo (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (prenovitev) (29), Uredbo (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (prenovitev) (30), Uredbo (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (prenovitev) (31), Uredbo (ES) št. 302/2009 in Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (32).

(13)

V skladu s postopkom, predvidenim v sporazumih ali protokolih o odnosih na področju ribištva z Norveško (33), Ferskimi otoki (34) in Grenlandijo (35) je Unija z njimi opravila posvetovanja o ribolovnih pravicah. V okviru posvetovanj z Grenlandijo, ki so se zaključila 25. novembra 2009, so bile določene ribolovne možnosti za plovila EU v grenlandskih vodah za leto 2010. Posvetovanja s Ferskimi otoki in Norveško še niso končana; dogovori za leto 2010 s tema partnerjema naj bi bili zaključeni v začetku leta 2010. Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti Unije, obenem pa predvideli prožnost, potrebno za sklenitev teh dogovorov v začetku leta 2010, je primerno, da Unija začasno – do sklenitve teh dogovorov – določi ribolovne možnosti za staleže, ki so predmet teh dogovorov.

(14)

Unija je pogodbenica v več ribiških organizacijah in sodeluje v drugih organizacijah kot sodelujoča nepogodbenica. Poleg tega zaradi Akta o pristopu iz leta 2003, Unija od datuma pristopa Republike Poljske k Evropski uniji upravlja z ribiškimi sporazumi, ki jih je ta država sklenila prej, kot je Konvencija o ohranjanju staležev sajev in gospodarjenju z njimi v osrednjem delu Beringovega morja. Te ribiške organizacije so za leto 2010 priporočile uvedbo vrste ukrepov, vključno z ribolovnimi možnostmi za plovila EU. Unija bi morala izvajati navedene ribolovne možnosti.

(15)

Medameriška komisija za tropske tune (IATTC) na letnem zasedanju leta 2009 ni uspela sprejeti omejitev ulova za rumenoplavutega tuna, veleokega tuna in črtastega tuna, vendar je treba, čeprav Unija ni članica IATTC, urediti ribolovne možnosti za vire v pristojnosti IATTC, da se zagotovi trajnostno upravljanje z njimi.

(16)

Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) je na letnem zasedanju leta 2009 sprejela preglednice, ki navajajo premalo in preveč izkoriščene ribolovne možnosti pogodbenic ICCAT. ICCAT je v zvezi s tem sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je Unija v letu 2008 premalo izkoristila svojo kvoto za severno in južno mečarico, veleokega tuna in severnega belega tuna. Zaradi upoštevanja prilagoditve kvot Unije, ki jih je določila ICCAT, je treba razporeditev ribolovnih možnosti, ki so posledica premajhne izkoriščenosti, opraviti na podlagi prispevkov posameznih držav članic k premajhni izkoriščenosti brez spreminjanja delitvenega ključa, ki je v tej uredbi določen za letno dodelitev celotnih dovoljenih ulovov. Na tem zasedanju je bil spremenjen večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna. ICCAT je sprejela tudi priporočilo o ohranitvi velikooke morske lisice. Da bi pripomogli k ohranitvi staležev rib, je treba izvesti te ukrepe.

(17)

Na tretjem mednarodnem zasedanju za ustanovitev regionalne organizacije za upravljanje ribištva (SPRFMO) na odprtem morju Južnega Tihega oceana, ki je bilo maja 2007, so udeleženci sprejeli začasne ukrepe, vključno z ribolovnimi možnostmi, za ureditev pelagičnih ribolovnih aktivnosti in pridnenega ribolova na tem območju do ustanovitve omenjene organizacije. Ti ukrepi so bili pregledani na osmem mednarodnem zasedanju za ustanovitev omenjene SPRFMO, ki je bilo novembra 2009. V skladu z dogovorom udeležencev so ti začasni ukrepi prostovoljni in niso pravno zavezujoči po mednarodnem pravu. Vendar pa je ob upoštevanju vzporednih določb Sporazuma Združenih narodov o staležu rib priporočljivo, da se navedeni ukrepi vključijo v pravo Unije.

(18)

Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO) je na letnem zasedanju leta 2009 sprejela omejitve ulova za dva dodatna staleža rib na območju Konvencije SEAFO. Te omejitve ulova je treba vključiti v pravo Unije.

(19)

Zaradi kontinuitete bi moralo biti nekaterim ribiškim plovilom tretjih držav omogočeno, da pod določenimi pogoji ter ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1006/2008 in njenih izvedbenih določb lovijo v vodah EU.

(20)

V okviru določanja ribolovnih možnosti in v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1342/2008 lahko Svet na podlagi informacij, ki so jih zagotovile države članice, ter mnenja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) določene skupine plovil izključi iz uporabe ureditve ribolovnega napora, če ima na voljo ustrezne podatke o ulovu trsk in zavržkih zadevnih plovil, stopnja ulova trsk ne presega 1,5 % celotnega ulova skupine plovil in bi vključitev skupine v ureditev ribolovnega napora predstavljala upravno breme, nesorazmerno njenemu celotnemu vplivu na staleže trsk. Poljska je predložila podatke o ulovu trsk skupine plovil, v kateri je plovilo, ki lovi saja v Severnem morju s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več. Združeno kraljestvo je predložilo podatke o ulovu trsk dveh skupin plovil, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže zahodno od Škotske. Na podlagi ocene teh informacij s strani STECF je mogoče ugotoviti, da ulov trske, vključno z zavržki, teh skupin plovil ne presega 1,5 % njihovega celotnega ulova. Poleg tega je ob upoštevanju vzpostavljenih nadzornih ukrepov in ukrepov za spremljanje, s katerimi se zagotavljata spremljanje in nadzor ribolovnih dejavnosti teh skupin plovil, in ob upoštevanju, da bi vključitev teh skupin predstavljala upravno breme, nesorazmerno celotnemu vplivu take vključitve na staleže trsk, primerno, da se te skupine plovil izključijo iz uporabe poglavja III Uredbe (ES) št. 1342/2008, s tem pa se omogoči določitev omejitve napora za zadevne države članice.

(21)

V skladu s členom 291 Pogodbe morajo biti ukrepi potrebni za določitev omejitve ulova za določene kratkoživeče staleže rib sprejeti v skladu s sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (36) iz razlogov nujnosti -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa naslednje ribolovne možnosti in pogoje, ki so funkcionalno povezani z njihovo uporabo:

ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib za leto 2010 ter

nekatere omejitve napora za leto 2011 ter ribolovne možnosti za nekatere antarktične staleže za obdobja, določena v oddelku 2 poglavja III naslova II ter v Prilogah IE in V.

2.   Ta uredba poleg tega določa začasne ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo dvostranski ribiški sporazumi z Norveško in Ferskimi otoki, in sicer dokler ne bodo zaključena posvetovanja o dogovorih za leto 2010.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Če ni določeno drugače, se ta uredba uporablja za:

(a)

plovila EU in

(b)

ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana (plovila tretjih držav) v vodah EU.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba, razen opombe pri razpredelnici iz dela B Priloge V, ne uporablja za ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo zgolj za namen znanstvenih raziskav, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod nadzorom države članice, pod zastavo katere zadevno plovilo pluje, in o katerih so vnaprej obveščeni Komisija in države članice, v vodah katerih se raziskave izvajajo. Države članice, ki opravljajo ribolovne dejavnosti za namen znanstvenih raziskav, obvestijo Komisijo, države članice, v vodah katerih se izvajajo raziskave, ICES ter STECF o vseh ulovih, ki izvirajo iz takih ribolovnih dejavnosti.

3.   Odstavek 2 se ne uporablja za ribolovne dejavnosti plovil, ki sodelujejo pri pobudah v zvezi s popolnoma dokumentiranim ribolovom, če je takšen ribolov deležen dodatnih kvot.

Člen 3

Opredelitve

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„plovila EU“ pomeni ribiška plovila, kakor so opredeljena v členu 3(d) Uredbe 2371/2002;

(b)

„vode EU“ pomeni vode, kakor so opredeljene v členu 3(1) Uredbe 2371/2002;

(c)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino, ki se lahko iz posameznega staleža ulovi in iztovori vsako leto;

(d)

„kvota“ pomeni delež celotnega dovoljenega ulova, dodeljen Uniji, državam članicam ali tretjim državam;

(e)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(f)

„velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa, kot je določena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 517/2008 z dne 10. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 v zvezi z določanjem velikosti mrežnega očesa in ocenjevanjem debeline vrvice ribiških mrež (37);

(g)

„evidenca ribiškega ladjevja EU“ pomeni evidenco, ki jo je sprejela Komisija v skladu s členom 15(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(h)

„ribolovni ladijski dnevnik“ pomeni ladijski dnevnik iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 4

Ribolovne cone

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve con:

(a)

cone ICES (Mednarodnega sveta za raziskovanje morja), kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 218/2009;

(b)

„Skagerrak“ pomeni območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c)

„Kattegat“ pomeni območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshaga do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

„Cadiški zaliv“ pomeni območje v coni ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7o 23' 48″ Z;

(e)

cone CECAF (vzhodni srednji Atlantik ali glavna ribolovna cona FAO 34), kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 216/2009;

(f)

cone NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika), kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 217/2009;

(g)

območje Konvencije SEAFO (Organizacije za ribištvo jugovzhodnega Atlantika), kakor je opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku s strani Evropske skupnosti (38);

(h)

območje Konvencije ICCAT (Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna), kakor je opredeljeno v Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku (39);

(i)

območje Konvencije CCAMLR (Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki), kakor je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 601/2004;

(j)

območje Konvencije IATTC (Medameriška komisija za tropske tune), kakor je opredeljeno v Konvenciji o krepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna, ustanovljene leta 1949 s konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko (40);

(k)

območje IOTC (Komisije za tune v Indijskem oceanu), kakor je opredeljeno v Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tuna v Indijskem oceanu (41);

(l)

„območje Konvencije SPRFMO (Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu)“ pomeni območje na odprtem morju južno od 10o, severno od območja Konvencije CCAMLR, vzhodno od območja Konvencije SIOFA, kakor je opredeljeno v Sporazumu o ribolovu v južnem Indijskem oceanu (42), in zahodno od območij pod ribolovno jurisdikcijo držav Južne Amerike;

(m)

območje Konvencije WCPFC (Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika), kakor je opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (43);

(n)

„odprto morje Beringovega morja“ pomeni območje odprtega morja Beringovega morja več kakor 200 morskih milj od temeljnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja obalnih držav Beringovega morja.

NASLOV II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA PLOVILA EU

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 5

Omejitve ulova in dodelitve

1.   Omejitve ulova za plovila EU v vodah EU ali v nekaterih vodah zunaj EU in dodelitev takšnih omejitev ulova državam članicam ter dodatni pogoji v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 so določeni v Prilogi I.

2.   Plovila EU imajo dovoljenje za ulov v okviru kvot iz Priloge I v vodah, ki spadajo pod ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije, Norveške in ribolovne cone okrog otoka Jan Mayen, ob upoštevanju pogojev iz člena 12 te uredbe ter Priloge III k njej in pogojev iz Uredbe (ES) št. 1006/2008 ter njenih izvedbenih določb.

3.   Komisija določi omejitve ulova za pravo peščenko v vodah EU con ICES IIa, IIa in IV v skladu s predpisi iz točke 6 Priloge IID.

4.   Komisija določi omejitve ulova za kapelana v grenlandskih vodah con ICES V in XIV, ki so na voljo Uniji, v višini 7,7 % deleža celotnega dovoljenega ulova za kapelana, takoj ko je celotni dovoljeni ulov določen.

5.   Komisija lahko ponovno prouči omejitve ulova za stalež norveškega moliča v vodah EU con ICES IIa, IIIa in IV ter za stalež papaline v vodah EU con ICES IIa in IV v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in ob upoštevanju znanstvenih podatkov, zbranih v prvi polovici leta 2010.

6.   Zaradi ponovne proučitve staleža norveškega moliča v skladu z odstavkom 5 lahko Komisija revidira omejitve ulova za staleže mola v vodah EU con IIa, IIIa in IV ter za staleže vahnje v vodah EU con ICES IIa, III in IV v skladu postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002, da bi tako upoštevali industrijski prilov norveškega moliča.

7.   Komisija lahko določi omejitve ulova za stalež sardona v coni ICES VIII v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in ob upoštevanju znanstvenih podatkov, zbranih v prvi polovici leta 2010.

Člen 6

Prepovedane vrste

Za plovila EU se prepove ribolov na, zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje naslednjih vrst:

a)

morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus) in belega morskega volka (Carcharodon carcharias) v vseh vodah EU in vodah zunaj EU;

b)

sklata (Squatina squatina) v vseh vodah EU;

c)

navadno ražo (Dipturus batis) v vodah EU con ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX in X ter

d)

valovito progasto ražo (Raja undulata) in belo ražo (Rostroraja alba) v vodah EU con ICES VI, VII, VIII, IX in X in

e)

atlantskega morskega psa (Lamna nasus) v mednarodnih vodah.

Člen 7

Posebne določbe o dodelitvah

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v Prilogi I, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve v skladu s členom 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 ali členom 10(4) Uredbe (ES) št. 1006/2008;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi členov 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Če v Prilogi I te uredbe ni določeno drugače, se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja za staleže, za katere velja previdnostni celotni dovoljeni ulov, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski celotni dovoljeni ulov.

Člen 8

Omejitve ribolovnega napora

Od 1. februarja 2010 do 31. januarja 2011 se ukrepi glede ribolovnega napora, določeni v:

a)

Prilogi IIA, uporabljajo za upravljanje nekaterih staležev v Kattegatu, Skagerraku, delu cone ICES IIIa, ki ni zajet s Skagerrakom in Kattegatom, conah ICES IV, VIa, VIIa, VIId ter vodah EU con ICES IIa in Vb;

b)

Prilogi IIB, uporabljajo za obnovitev staležev osliča in škampa v conah ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva;

c)

Prilogi IIC, uporabljajo za upravljanje staleža morskega lista v coni ICES VIIe;

d)

Prilogi IID, uporabljajo za upravljanje staleža prave peščenke v vodah EU con ICES IIa, IIIa in IV.

Člen 9

Omejitve ulova in napora za globokomorski ribolov

1.   Poleg omejitev ulova iz Uredbe (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (44) je v vsakem izhodu na morje prepovedano uloviti in obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot 100 kg skupne količine globokomorskih vrst in grenlandske morske plošče, razen če ima zadevno plovilo dovoljenje za globokomorski ribolov, izdano v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2347/2002.

2.   Države članice zagotovijo, da se za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in so registrirana na njihovem ozemlju ter opravljajo ribolovne aktivnosti, pri katerih vsako koledarsko leto ulovijo in na krovu obdržijo več kot 10 ton globokomorskih vrst in grenlandske morske plošče, zahteva dovoljenje za globokomorski ribolov.

3.   Države članice zagotovijo, da ravni ribolovnega napora plovil z dovoljenji za globokomorski ribolov, merjene v kilovatnih dnevih odsotnosti iz pristanišča, v letu 2010 ne bodo presegale 65 % povprečnega letnega ribolovnega napora, ki so ga plovila zadevne države članice zabeležila v letu 2003 pri potovanjih na podlagi dovoljenj za globokomorski ribolov in/ali pri ulovu globokomorskih vrst s seznamov v prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 2347/2002. Ta odstavek se uporablja samo za ribolovna potovanja, kjer se ujame več kot 100 kilogramov globokomorskih vrst z izjemo velike srebrenke.

Člen 10

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se smejo obdržati na krovu ali iztovarjati le, če:

(a)

so ulov opravila plovila države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana, ali

(b)

je ulov sestavljen iz deleža kvote Unije, ki ni bil dodeljen državam članicam s kvotami in kvota Unije ni bila izčrpana.

2.   Ne glede na odstavek 1 se lahko naslednje ribe obdržijo na krovu in iztovorijo, tudi če država članica nima kvot ali so kvote ali deleži izčrpani:

(a)

vrste, razen sleda ali skuše, kadar

(i)

so ulovljene pomešano z drugimi vrstami z mrežo z očesom, ki je manjše od 32 mm, v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 850/98, in

(ii)

ulov ni razvrščen na krovu ali ob iztovarjanju;

ali

(b)

skuša, kadar

(i)

je ulovljena pomešano s šurom ali sardelo;

(ii)

ne presega 10 % skupne mase skuše, šura in sardele na krovu, ter

(iii)

ulov ni razvrščen na krovu ali ob iztovarjanju.

3.   Vsi iztovori se vštevajo v kvoto ali, če kvota Unije ni dodeljena državam članicam s kvotami, v kvoto Unije, razen ulovov v skladu z odstavkom 2.

4.   Odstotek prilova in njegova namenska uporaba se določita v skladu s členoma 4 in 11 Uredbe (ES) št. 850/98.

Člen 11

Omejitve glede uporabe nekaterih ribolovnih možnosti

V obdobju od 1. maja do 31. julija 2010 je prepovedano loviti oziroma obdržati na krovu kakršne koli morske organizme razen sleda, skuše, sardele, šura, papaline, sinjega mola in srebrenke na območju, ki je omejeno z loksodromami, ki povezujejo naslednje točke:

Točka

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

52o 27' S

12o 19' Z

2

52o 40' S

12o 30' Z

3

52o 47' S

12o 39,600' Z

4

52o 47' S

12o 56' Z

5

52o 13,5' S

13o 53,830' Z

6

51o 22' S

14o 24' Z

7

51o 22' S

14o 03' Z

8

52o 10' S

13o 25' Z

9

52o 32' S

13o 07,500' Z

10

52o 43' S

12o 55' Z

11

52o 43' S

12o 43' Z

12

52o 38,800' S

12o 37' Z

13

52o 27' S

12o 23' Z

14

52o 27' S

12o 19' Z

Člen 12

Nerazvrščeno iztovarjanje v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah EU cone ICES IIa

1.   Kadar so omejitve ulova države članice za sleda v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah EU cone ICES IIa izčrpane, plovila, ki plujejo pod zastavo te države članice, so registrirana v Uniji in se ukvarjajo z ribolovom, za katerega se uporabljajo ustrezne omejitve ulova, ne smejo iztovarjati ulova, ki ni razvrščen in vsebuje sleda.

2.   Države članice zagotovijo ustrezen program vzorčenja, ki omogoča učinkovito spremljanje nerazvrščenega iztovarjanja po posameznih vrstah, ulovljenih v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah EU cone ICES IIa.

3.   Nerazvrščen ulov v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah EU cone ICES IIa se iztovarja samo v pristaniščih in na mestih iztovarjanja, ki imajo program razvrščanja iz odstavka 2.

Člen 13

Pošiljanje podatkov

Kadar države članice v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošiljajo podatke v zvezi z iztovarjanjem količine ujetih staležev, uporabljajo kode staležev iz Priloge I k tej uredbi.

POGLAVJE II

Dovoljenja za ribolov v vodah tretjih držav

Člen 14

Dovoljenja za ribolov

1.   Največje število dovoljenj za ribolov za plovila EU, ki lovijo v vodah tretje države, je določeno v Prilogi III.

2.   Kadar ena država članica prenese kvoto na drugo državo članico (zamenjava) na ribolovnih območjih iz Priloge III na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, prenos vključuje ustrezen prenos dovoljenj za ribolov in se sporoči Komisiji. Vendar se ne preseže skupno število dovoljenj za ribolov za posamezno ribolovno območje, določeno v Prilogi III.

POGLAVJE III

Ribolovne možnosti v vodah regionalnih organizacij za upravljanje ribištva

Oddelek 1

Območje konvencije ICCAT

Člen 15

Omejitve števila plovil z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna

Največje število naslednjih plovil je omejeno, kot je to določeno v Prilogi IV:

plovil EU za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo, za katera je bil odobren aktivni ribolov na modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku;

plovil EU za mali obalni ribolov, za katera je bil odobren aktivni ribolov na modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju;

plovil EU, ki aktivno lovijo modroplavutega tuna v Jadranskem morju zaradi gojenja, za katera je bil odobren ribolov na modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm.

Člen 16

Dodatni pogoji za kvoto modroplavutega tuna, dodeljeno v Prilogi ID

Ribolov modroplavutega tuna z zaporno plavarico je v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju prepovedan v obdobju, določenem v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 302/2009, in v obdobju od 15. aprila do 15. maja 2010.

Člen 17

Ljubiteljski in športni ribolov

Države članice dodelijo posebno kvoto modroplavutega tuna za ljubiteljski in športni ribolov iz svojih kvot, dodeljenih v Prilogi ID.

Člen 18

Morski psi

1.   Prepovedano je obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje dela ali celotnega trupla velikooke morske lisice (Alopias superciliosus) na katerem koli ribolovnem območju.

2.   Prepovedan je usmerjeni ribolov vrst morske lisice razreda Alopias.

Oddelek 2

Območje konvencije CCAMLR

Člen 19

Prepovedi in omejitve ulova

1.   Neposredni ribolov vrst iz Priloge V, dela A, je prepovedan v conah in obdobjih, določenih v navedeni prilogi.

2.   Za nov in raziskovalni ribolov se omejitve ulova in prilova, določene v Prilogi V, delu B, uporabljajo v podobmočjih iz navedenega dela.

Člen 20

Raziskovalni ribolov

1.   Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo države članice in so bila tam registrirana ter je bila CCAMLR o njih obveščena v skladu z določbami člena 7 in člena 7a Uredbe (ES) št. 601/2004, lahko sodelujejo v raziskovalnem ribolovu s parangalom na Dissostichus spp. na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 zunaj območij nacionalne jurisdikcije.

2.   Kar zadeva podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelke 58.4.1 in 58.4.2, so skupne omejitve ulova in prilova po podobmočjih in razdelkih ter njihova razporeditev med manjše raziskovalne enote v vsakem izmed njih navedene v delu B Priloge V. Z ribolovom v kateri koli manjši raziskovalni enoti se preneha, ko sporočeni ulov doseže določeno omejitev ulova, in navedena manjša raziskovalna enota preneha z ribolovom do konca sezone.

3.   Ribolov se odvija na čim večjem geografskem in globinskem obsegu, da bi dobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar je ribolov v podobmočjih FAO 88.1, 88.2 ter razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 prepovedan v globinah, manjših od 550 m.

Člen 21

Ribolov krila v ribolovni sezoni 2010/2011

1.   Le tiste države članice, ki so članice Komisije CCAMLR, lahko v ribolovni sezoni 2010/2011 na območju Konvencije CCAMLR lovijo kril (Euphuasia superba). Če namerava taka država članica loviti kril na območju Konvencije CCAMLR, o tem obvesti sekretariat CCAMLR in Komisijo v skladu s členom 5a Uredbe (ES) št. 601/2004, v vsakem primeru pa najpozneje do 1. junija 2010 o:

(a)

svojem namenu loviti kril (z uporabo obrazca iz Priloge V, dela C);

(b)

obliki konfiguracij mrež (z uporabo obrazca iz priloge V, dela D).

2.   Obvestilo iz odstavka 1 vključuje tudi informacije iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004 za vsako plovilo, kateremu država članica dovoli ribolov krila.

3.   Države članice, ki nameravajo na območju Konvencije CCAMLR loviti kril, obvestijo CCAMLR samo o pooblaščenih plovilih, ki v času obveščanja plujejo pod njihovo zastavo.

4.   Države članice lahko dovolijo sodelovanje pri ribolovu krila plovilom, ki niso plovila, o katerih je bila obveščena CCAMLR v skladu z odstavki 1, 2 in 3, če pooblaščeno plovilo ne more sodelovati zaradi operativnih razlogov ali višje sile. V takšnih primerih zadevna država članica takoj obvesti sekretariat CCAMLR in Komisijo ter pri tem navede:

a)

vse podatke o nameravanem(-ih) nadomestnem(-ih) plovilu(-ih) iz odstavka 2, vključno z informacijami iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004;

b)

podroben opis razlogov, ki utemeljujejo nadomestitev, in vsa ustrezna dokazila ali sklicevanja.

5.   Države članice plovilom, ki so navedena na enem od seznamov plovil IUU CCAMLR, ne dovolijo sodelovanja pri ribolovu krila.

Člen 22

Prenehanje vsega ribolova

1.   Države članice po prejetju obvestila sekretariata CCAMLR o prenehanju ribolova zaradi izčrpanja celotnega dovoljenega ulova iz Priloge IE zagotovijo, da vsa plovila, ki plujejo pod njihovimi zastavami in lovijo na območju, upravnem območju, podobmočju, razdelku, manjši raziskovalni enoti ali drugi upravni enoti ter jih obvestilo o prenehanju zadeva, do datuma in ure prenehanja iz vode odstranijo vse svoje ribolovno orodje.

2.   Ko plovilo prejme tako obvestilo, se v 24 urah po datumu in uri prejetja parangali ne nastavljajo več. Če je navedeno obvestilo prejeto manj kot 24 ur pred datumom in uro prenehanja, se takoj po prejetju obvestila parangali ne nastavljajo več.

3.   Ob prenehanju ribolova iz odstavka 1 vsa plovila zapustijo ribolovno območje, takoj ko iz vode odstranijo vse ribolovno orodje.

4.   Če plovilo do obveščenega datuma in ure prenehanja iz vode ne more iz vode odstraniti vsega ribolovnega orodja in to zaradi razlogov, ki se nanašajo na:

(a)

varnost plovila in posadke;

(b)

omejitve, ki nastanejo zaradi neugodnih vremenskih pogojev;

(c)

zaledenelo morje ali

(d)

potrebo po zaščiti morskega okolja Antarktike,

plovilo o razmerah obvesti svojo državo članico zastave. Država članica o tem takoj obvesti sekretariat CCAMLR in Komisijo. Plovilo si vseeno ustrezno prizadeva, da čim prej iz vode odstrani vse ribolovno orodje.

5.   Če se uporabi odstavek 4, države članice opravijo preiskavo o delovanju plovila ter v skladu s svojimi notranjimi postopki sekretariatu CCAMLR in Komisiji poročajo o svojih dognanjih najpozneje pred naslednjo sejo CCAMLR. V končnem poročilo je ocenjeno, ali si je plovilo ustrezno prizadevalo za odstranitev vsega ribolovnega orodja iz vode, in sicer:

(a)

do obveščenega datuma in ure prenehanja in

(b)

kakor hitro je mogoče po obvestilu iz odstavka 4.

6.   Če plovilo po odstranitvi vsega ribolovnega orodja iz vode ne zapusti zaprtega območja, mora država članica zastave poskrbeti, da se o tem obvestita sekretariat CCAMLR in Komisija.

Oddelek 3

Območje IOTC

Člen 23

Omejitve ribolovnih zmogljivosti plovil, ki lovijo na območju IOTC

1.   Največje število plovil EU, ki lovijo tropske tune na območju IOTC, in ustrezna zmogljivost v bruto tonah (BT) sta določena v točki 1 Priloge VI.

2.   Največje število plovil EU, ki lovijo mečarico (Xiphias gladius) in belega tuna (Thunnus alalunga) na območju IOTC, ter ustrezna zmogljivost v BT sta določena v točki 2 Priloge VI.

3.   Države članice lahko spremenijo število plovil iz odstavkov 1 in 2 po vrsti orodja, če Komisiji dokažejo, da ta sprememba ne bo pomenila večjega ribolovnega napora za zadevne staleže rib.

4.   Kadar je predlagan prenos zmogljivosti na floto držav članic, slednje zagotovijo, da so plovila, ki naj bi se prenesla, na seznamu plovil IOTC ali na seznamu plovil drugih regionalnih ribiških organizacij za tuna. Plovila, ki so na seznamu plovil, ki izvajajo nezakonite, neprijavljene in neregulirane ribolovne aktivnosti (plovila IUU) katere koli regionalne organizacije za upravljanje ribištva, se ne smejo prenesti.

5.   Zaradi upoštevanja izvajanja razvojnih načrtov, predloženih IOTC, lahko države članice povečajo omejitev ribolovnih zmogljivosti, navedenih v tem členu, samo v okviru omejitev, določenih v navedenih razvojnih načrtih.

Oddelek 4

Območje konvencije SPRFMO

Člen 24

Pelagični ribolov – omejitev zmogljivosti

Države članice, ki so v letih 2007, 2008 ali 2009 aktivno izvajale pelagične ribolovne dejavnosti na območju Konvencije SPRFMO, omejijo skupno raven BT plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in ki bodo leta 2010 lovila pelagične staleže, na raven skupno 78 610 BT na območju Konvencije SPRFMO, tako da se zagotovi trajnostna uporaba pelagičnih ribolovnih virov v Južnem Pacifiku.

Člen 25

Pelagični ribolov – omejitev ulova

1.   Samo države članice, ki so v letih 2007, 2008 ali 2009 aktivno izvajale pelagične ribolovne dejavnosti na območju Konvencije SPRFMO, kakor je navedeno v členu 24, lahko lovijo pelagične staleže na tem območju v skladu z omejitvami ulova iz Priloge IJ.

2.   Države članice Komisijo vsak mesec obvestijo o imenih in značilnostih svojih plovil, ki se ukvarjajo z ribolovom iz tega člena, vključno z njihovo bruto tonažo.

3.   Zaradi spremljanja ribolova iz tega člena države članice najpozneje petnajstega dne naslednjega meseca pošljejo Komisiji podatke iz sistema spremljanja ladij (VMS), mesečna poročila o ulovu in, kadar so na voljo, podatke o postankih v pristaniščih, ki se posredujejo začasnemu sekretariatu SPRFMO.

Člen 26

Pridneni ribolov

Države članice omejijo napor ali ulov pri pridnenem ribolovu na območju Konvencije SPRFMO na povprečne letne ravni v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 glede na število ribiških plovil in drugih parametrov, ki kažejo raven ulova, ribolovni napor in ribolovne zmogljivosti ter samo na tiste dele območja Konvencije SPRFMO, kjer je prišlo do pridnenega ribolova v prejšnji ribolovni sezoni.

Oddelek 5

Območje konvencije IATTC

Člen 27

Ribolov z zaporno plavarico

1.   Ribolov rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), veleokega tuna (Thunnus obesus) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) s plovili z zaporno plavarico je prepovedan:

a)

od 29. julija do 28. septembra 2010 ali od 10. novembra 2010 do 18. januarja 2011 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

tihooceanska obala Amerik,

zemljepisna dolžina 150° Z,

zemljepisna širina 40° S,

zemljepisna širina 40° J.

b)

od 29. septembra do 29. oktobra 2010 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

zemljepisna dolžina 94° Z,

zemljepisna dolžina 110° Z,

zemljepisna širina 3° S,

zemljepisna širina 5° J.

2.   Zadevne države članice Komisijo pred 1. aprilom 2010 obvestijo o izbranem obdobju prepovedi iz odstavka 1(a). Vsa plovila zadevnih držav članic, opremljena z zaporno plavarico, morajo na opredeljenem območju v izbranem obdobju spoštovati prepoved ribolova z zaporno plavarico.

3.   Plovila z zaporno plavarico, ki lovijo tuna v upravnem območju IATTC, obdržijo na krovu in kasneje iztovorijo ves ulov rumenoplavutega, veleokega in črtastega tuna, razen rib, ki štejejo za neprimerne za prehrano ljudi zaradi razlogov, ki niso vezani na velikost. Izvzet je edino končni del potovanja, ko na plovilu morda ni več dovolj prostora za shranitev tuna, ujetega na tem delu potovanja.

Oddelek 6

Območje konvencije SEAFO

Člen 28

Ukrepi za zaščito globokomorskega morskega psa

Usmerjeni ribolov naslednjih vrst globokomorskega morskega psa na območju Konvencije SEAFO je prepovedan: skati (Rajidae), trnež (Squalus acanthius), gladki svetilec (Etmopterus bigelowi), svetilec (Etmopterus brachyuru), veliki svetilec (Etmopterus princeps), gladki svetilec (Etmopterus pusillus), morska mačka (Apristurus manis), trnež (Apristurus manis) in globokomorski morski psi nadvrste Selachimorpha.

Oddelek 7

Območje konvencije WCPFC

Člen 29

Omejitve ribolovnega napora za veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in južnopacifiškega belega tuna

Države članice zagotovijo, da je skupni ribolovni napor za veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) in južnopacifiškega belega tuna (Thunnus alalunga) na območju Konvencije WCPFC omejen na ribolovni napor, ki je določen v sporazumih o partnerstvu na področju ribištva med Unijo in obalnimi državami v regiji.

Člen 30

Zaprto območje za ribolov FAD

1.   Na delu območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20° S in 20° J, se med 1. julijem 2010 (ob 00:00) in 30. septembrom 2010 (ob 24:00) prepovejo ribolovne dejavnosti plovil z zaporno plavarico, ki uporabljajo naprave za zbiranje rib (FAD). V tem času lahko plovila z zaporno plavarico v tem delu območja Konvencije WCPFC izvajajo ribolovne dejavnosti, če je na krovu opazovalec, ki nadzoruje, da plovilo v nobenem trenutku:

(a)

ne uporablja FAD, podobnih elektronskih naprav ali si z njimi pomaga,

(b)

v povezavi s FAD ne lovi jat.

2.   Vsa plovila z zaporno plavarico, ki lovijo v delu območja Konvencije WCPFC iz odstavka 1, obdržijo na krovu in iztovorijo ali pretovorijo celoten ulov velikookega, rumenoplavutega in črtastega tuna.

3.   Odstavek 2 se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

v zaključnem delu ribolovne poti, če plovilo nima dovolj prostora za shranitev vseh rib,

(b)

kadar ribe niso primerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo, ali

(c)

v primeru resne okvare zamrzovalne opreme.

Člen 31

Omejitve števila plovil z dovoljenjem za ribolov mečarice

Največje število plovil Unije, za katera je bil odobren ribolov mečarice (Xiphias gladius) na območjih južno od 20° J območja Konvencije WCPFC, je navedeno v Prilogi VII.

Oddelek 8

Beringovo morje

Člen 32

Prepoved ribolova na odprtem morju Beringovega morja

Ribolov na saja (Theragra chalcogramma) na odprtem morju Beringovega morja je prepovedan.

NASLOV III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V VODAH EU

Člen 33

Omejitve ulova

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške, in ribiška plovila, ki so registrirana na Ferskih otokih, imajo dovoljenje za ribolov v vodah EU v okviru omejitev ulova iz Priloge I ter ob upoštevanju pogojev iz poglavja III Uredbe (ES) št. 1006/2008 in iz tega naslova.

Člen 34

Dovoljenja za ribolov

1.   Največje število dovoljenj za ribolov za plovila tretjih držav, ki lovijo v vodah EU, se določi v Prilogi VIII.

2.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se ne smejo obdržati na krovu ali iztovarjati, razen ulovov plovil tretjih držav, ki imajo kvoto in ta kvota ni izčrpana.

Člen 35

Prepovedane vrste

Za plovila tretjih držav se prepove ribolov na, zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje naslednjih vrst:

(a)

morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus) in belega morskega volka (Carcharodon carcharias) v vseh vodah EU;

(b)

sklata (Squatina squatina) v vseh vodah EU;

(c)

navadno ražo (Dipturus batis) v vodah EU con ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX in X ter

(d)

valovito progasto ražo (Raja undulata) in belo ražo (Rostroraja alba) v vodah EU con ICES VI, VII, VIII, IX in X.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 36

Sprememba Uredbe (ES) št. 1359/2008

V delu 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 1359/2008 se navedba glede okroglonosega grenadirja (okroglonosega repaka) v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav podcone III, nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

Okroglonosi grenadir

Coryphaenoides rupestris

Cona:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v coni III (45)

(RNG/03-)

Leto

2009

2010

 

Danska

804

804

Nemčija

5

5

Švedska

41

41

ES

850

850

Člen 37

Sprememba Uredbe (ES) št. 754/2009

V členu 1 Uredbe (ES) št. 754/2009 se dodajo naslednje točke:

„(c)

skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva in sodelujejo pri ribolovu, ki ga je Združeno kraljestvo navedlo v svoji zahtevi z dne 18. junija 2009, ter lovijo škampe s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več in manj kot 100 mm zahodno od Škotske, zlasti na območju Minch (statistična območja ICES 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

(d)

skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva in sodelujejo pri ribolovu, ki ga je Združeno kraljestvo navedlo v svoji zahtevi z dne 18. junija 2009, ter lovijo škampe s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več in manj kot 100 mm zahodno od Škotske, zlasti na območju Firth of Clyde (statistični območji ICES 39 E5 in 40 E5);

(e)

skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Poljske in sodelujejo pri ribolovu, ki ga je Poljska navedla v svoji zahtevi z dne 24. aprila 2009, kakor je bila dopolnjena z dopisom z dne 11. julija 2009, ter lovijo saja s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več v Severnem morju in vodah EU v coni ICES IIa, pri čemer jih ves čas spremljajo opazovalci.“

Člen 38

Sprememba Uredbe (ES) št. 1226/2009

Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1226/2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Baltskem morju (46) se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Skupnosti (‚plovila Skupnosti‘), ki delujejo v Baltskem morju.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne operacije, ki se izvajajo zgolj za namen znanstvenih raziskav, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod nadzorom države članice, pod zastavo katere zadevno plovilo pluje, in o katerih so vnaprej obveščeni Komisija in države članice, v vodah katerih se raziskave izvajajo. Države članice, ki opravljajo ribolovne dejavnosti za namen znanstvenih raziskav, obvestijo Komisijo, države članice, v vodah katerih izvajajo raziskave, ICES ter STECF o vseh ulovih, ki izvirajo iz takih ribolovnih operacij.

3.   Odstavek 2 se ne uporablja za ribolovne operacije plovil, ki sodelujejo pri pobudah v zvezi s popolnoma dokumentiranim ribolovom, če je takšen ribolov deležen dodatnih kvot.“

Člen 39

Sprememba Uredbe (ES) št. 1287/2009

Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1287/2009 z dne 27. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju (47) se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Skupnosti (‚plovila Skupnosti‘), ki delujejo v Črnem morju.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne operacije, ki se izvajajo zgolj za namen znanstvenih raziskav, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod nadzorom države članice, pod zastavo katere plovilo pluje, in o katerih so vnaprej obveščeni Komisija in države članice, v vodah katerih se raziskave izvajajo. Države članice, ki opravljajo ribolovne dejavnosti za namen znanstvenih raziskav, obvestijo Komisijo, države članice, v vodah katerih izvajajo raziskave, ICES ter STECF o vseh ulovih, ki izvirajo iz takih ribolovnih operacij.

3.   Odstavek 2 se ne uporablja za ribolovne operacije plovil, ki sodelujejo pri pobudah v zvezi s popolnoma dokumentiranim ribolovom, če je takšen ribolov deležen dodatnih kvot.“

Člen 40

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Kadar so ribolovne možnosti za območje Konvencije CCAMLR določene za obdobja, ki se začnejo pred 1. januarjem 2010, se oddelek 2 poglavja III naslova II ter Prilogi IE in V uporabljajo od začetka zadevnih obdobij uporabe navedenih ribolovnih možnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januar 2010

Za Svet

Predsednik

M. A. MORATINOS


(1)  UL L 348, 24.12.2008, str. 20.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(3)  UL L 150, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 345, 28.12.2005, str. 5.

(5)  UL L 65, 7.3.2006, str. 1.

(6)  UL L 122, 11.5.2007, str. 7.

(7)  UL L 157, 19.6.2007, str. 1.

(8)  UL L 344, 20.12.2008, str. 6.

(9)  UL L 96, 15.4.2009, str. 1.

(10)  UL L 214, 19.8.2009, str. 16.

(11)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1.

(12)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1.

(13)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(14)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(15)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(16)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1.

(17)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6.

(18)  UL L 289, 7.11.2003, str. 1.

(19)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(20)  UL L 97, 1.4.2004, str. 16.

(21)  UL L 340, 23.12.2005, str. 3.

(22)  UL L 409, 30.12.2006, str. 1.

(23)  UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(24)  UL L 123, 12.5.2007, str. 3.

(25)  UL L 318, 5.12.2007, str. 1.

(26)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(27)  UL L 286, 29.10.2008, str. 33.

(28)  UL L 295, 4.11.2008, str. 3.

(29)  UL L 87, 31.3.2009, str. 1.

(30)  UL L 87, 31.3.2009, str. 42.

(31)  UL L 87, 31.3.2009, str. 70.

(32)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(33)  Sporazum o ribolovu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (UL L 226, 29.8.1980, str. 48).

(34)  Sporazum o ribolovu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (UL L 226, 29.8.1980, str. 12).

(35)  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (UL L 172, 30.6.2007, str. 4) in Protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v navedenem sporazumu (UL L 172, 30.6.2007, str. 9).

(36)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(37)  UL L 151, 11.6.2008, str. 5.

(38)  Sklenjena s Sklepom Sveta 2002/738/ES (UL L 234, 31.8.2002, str. 39).

(39)  Evropska skupnost je pristopila s Sklepom Sveta 86/238/EGS (UL L 162, 18.6.1986, str. 33).

(40)  Sklenjena s Sklepom Sveta 2006/539/ES (UL L 224, 16.8.2006, str. 22).

(41)  Evropska skupnost je pristopila s Sklepom Sveta 95/399/ES (UL L 236, 5.10.1995, str. 24).

(42)  Sklenjena s Sklepom Sveta 2008/780/ES (UL L 268, 9.10.2008, str. 27).

(43)  Evropska skupnost je pristopila s Sklepom Sveta 2005/75/ES (UL L 32, 4.2.2005, str. 1).

(44)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.

(45)  V coni ICES IIIa se usmerjeni ribolov okroglonosega grenadirja ne izvaja, dokler se ne končajo posvetovanja med Evropsko unijo in Norveško.“

(46)  UL L 330, 16.12.2009, str. 1.

(47)  UL L 347, 24.12.2009, str. 1.


PRILOGA I

OMEJITVE ULOVA, KI SE UPORABLJAJO ZA PLOVILA EU NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO OMEJITVE ULOVA, IN ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V VODAH EU, PO VRSTAH IN OBMOČJIH (V TONAH ŽIVE TEŽE, ČE NI DRUGAČE DOLOČENO)

Vse omejitve ulova, določene v tej prilogi, se obravnavajo kot kvote za namene člena 5 te uredbe in zato zanje veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter zlasti členov 33 in 34 Uredbe.

Sklicevanja na ribolovne cone se nanašajo na cone ICES, razen če ni določeno drugače.

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korelacijska tabela domačih in latinskih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Domače ime

Amblyraja radiata

RJR

žarkasta raža

Ammodytes spp.

SAN

prave peščenke

Argentina silus

ARU

velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

sluzoglavke

Brosme brosme

USK

morski menek

Centrophorus squamosus

GUQ

luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

portugalski morski pes

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

globokomorska rdeča rakovica

Champsocephalus gunnari

ANI

antarktična ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

snežni morski pajek

Clupea harengus

HER

atlantski sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

temni morski pes

Deania calcea

DCA

kljunati morski pes

Dipturus batis

RJB

navadni skat

Dissostichus eleginoides

TOP

patagonska zobata riba

Engraulis encrasicolus

ANE

sardon

Etmopterus princeps

ETR

veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

gladki svetilec

Euphausia superba

KRI

kril

Gadus morhua

COD

trska

Galeorhinus galeus

GAG

pepelasti morski pes

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

sivi jezik

Hippoglossoides platessoides

PLA

ameriška morska plošča

Hippoglossus hippoglossus

HAL

navadni jezik

Hoplostethus atlanticus

ORY

oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

atlantski morski pes

Lepidonotothen squamifrons

NOS

luskasta nototenija

Lepidorhombus spp.

LEZ

krilati rombi

Leucoraja circularis

RJI

peščena raža

Leucoraja fullonica

RJF

raža Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus

RJN

cvetasta raža

Limanda ferruginea

YEL

rumenorepa limanda

Limanda limanda

DAB

limanda

Lophiidae

ANF

morska spaka

Macrourus spp.

GRV

repaki

Makaira nigricans

BUM

sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

kapelan

Martialia hyadesi

SQS

lignji

Melanogrammus aeglefinus

HAD

vahnja

Merlangius merlangus

WHG

mol

Merluccius merluccius

HKE

oslič

Micromesistius poutassou

WHB

sinji mol

Microstomus kitt

LEM

rdeči jezik

Molva dypterygia

BLI

modri leng

Molva molva

LIN

leng

Nephrops norvegicus

NEP

škamp

Pandalus borealis

PRA

severna kozica

Paralomis spp.

PAI

kraljevske rakovice

Penaeus spp.

PEN

bele kozice

Platichthys flesus

FLE

iverka

Pleuronectes platessa

PLE

morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

bokoplute

Pollachius pollachius

POL

polak

Pollachius virens

POK

saj

Psetta maxima

TUR

romb

Raja brachyura

RJH

okrasta raža

Raja clavata

RJC

raža trnjevka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

norveška kljunata raža

Raja microocellata

RJE

drobnooka raža

Raja montagui

RJM

pegasta raža

Raja undulata

RJA

valovito progasta raža

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

grenlandska morska plošča

Rostroraja alba

RJA

bela raža

Scomber scombrus

MAC

skuša

Scophthalmus rhombus

BLL

gladki romb

Sebastes spp.

RED

rdeči okun

Solea solea

SOL

morski list

Soleidae

SOX

morski listi

Sprattus sprattus

SPR

papalina

Squalus acanthias

DGS

trnež

Tetrapturus albidus

WHM

bela jadrovnica

Thunnus maccoyii

SBF

južni tun

Thunnus obesus

BET

veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

navadni tun

Trachurus spp.

JAX

šuri

Trisopterus esmarki

NOP

norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

mečarica

Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korelacijska tabela domačih in latinskih imen:

sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

ameriška morska plošča

PLA

Hippoglossoides platessoides

sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

morska spaka

ANF

Lophiidae

antarktična ledna krokodilka

ANI

Champsocephalus gunnari

navadni jezik

HAL

Hippoglossus hippoglossus

veleoki tun

BET

Thunnus obesus

kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

okrasta raža

RJH

Raja brachyura

modri leng

BLI

Molva dypterygia

sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

navadni tun

BFT

Thunnus thynnus

gladki romb

BLL

Scophthalmus rhombus

kapelan

CAP

Mallotus villosus

trska

COD

Gadus morhua

navadni skat

RJB

Dipturus batis

morski list

SOL

Solea solea

kraljevske rakovice

PAI

Paralomis spp.

cvetasta raža

RJN

Leucoraja naevus

limanda

DAB

Limanda limanda

globokomorska rdeča rakovica

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

bokoplute

FLX

Pleuronectiformes

iverka

FLE

Platichthys flesus

veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

velika srebrenka

ARU

Argentina silus

grenlandska morska plošča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

repaki

GRV

Macrourus spp.

luskasta nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

vahnja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

oslič

HKE

Merluccius merluccius

atlantski sled

HER

Clupea harengus

šuri

JAX

Trachurus spp.

temni morski pes

SCK

Dalatias licha

kril

KRI

Euphausia superba

luskasti globokomorski trnež

GUQ

Centrophorus squamosus

rdeči jezik

LEM

Microstomus kitt

leng

LIN

Molva molva

skuša

MAC

Scomber scombrus

krilati rombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

severna kozica

PRA

Pandalus borealis

škamp

NEP

Nephrops norvegicus

norveški molič

NOP

Trisopterus esmarki

norveška kljunata raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

patagonska zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

bele kozice

PEN

Penaeus spp.

morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

polak

POL

Pollachius pollachius

atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

rdeči okun

RED

Sebastes spp.

okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

saj

POK

Pollachius virens

prave peščenke

SAN

Ammodytes spp.

peščena raža

RJI

Leucoraja circularis

raža Leucoraja fullonica

RJF

Leucoraja fullonica

severni kratkoplavuti ligenj

SQI

Illex illecebrosus

raže

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

drobnooka raža

RJE

Raja microocellata

gladki svetilec

ETP

Etmopterus pusillus

snežni morski pajek

PCR

Chionoecetes spp.

morski listi

SOX

Soleidae

južni tun

SBF

Thunnus maccoyii

pegasta raža

RJM

Raja montagui

papalina

SPR

Sprattus sprattus

trnež

DGS

Squalus acanthias

lignji

SQS

Martialia hyadesi

žarkasta raža

RJR

Amblyraja radiata

mečarica

SWO

Xiphias gladius

raža trnjevka

RJC

Raja clavata

pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

romb

TUR

Psetta maxima

morski menek

USK

Brosme brosme

valovito progasta raža

RJA

Raja undulata

bela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

bela raža

RJA

Rostroraja alba

mol

WHG

Merlangius merlangus

sivi jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

rumenorepa limanda

YEL

Limanda ferruginea

PRILOGA IA

Skagerrak, Kattegat, cone ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, vode EU cone CECAF, vode Francoske Gvajane

Vrsta:

prave peščenke

Ammodytes spp

Cona:

Norveške vode cone IV

(SAN/04-N.)

Danska

0

 (1)

 

 

Združeno kraljestvo

0

 (1)

 

 

EU

0

 (1)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

prave peščenke

Ammodytes spp

Cona:

Vode EU con IIa, IIIa in IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danska

108 834

 (2)

 

 

Združeno kraljestvo

2 379

 (2)

 

 

Nemčija

166

 (2)

 

 

Švedska

3 996

 (2)

 

 

EU

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con I in II

(ARU/1/2.)

Nemčija

30

 

 

 

Francija

10

 

 

 

Nizozemska

24

 

 

 

Združeno kraljestvo

48

 

 

 

EU

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

Vode EU con III in IV

(ARU/3/4.)

Danska

1 134

 

 

 

Nemčija

11

 

 

 

Francija

8

 

 

 

Irska

8

 

 

 

Nizozemska

53

 

 

 

Švedska

44

 

 

 

Združeno kraljestvo

20

 

 

 

EU

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con V, VI in VII

(ARU/567.)

Nemčija

389

 

 

 

Francija

8

 

 

 

Irska

360

 

 

 

Nizozemska

4 057

 

 

 

Združeno kraljestvo

285

 

 

 

EU

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con I, II in XIV

(USK/1214EI.)

Nemčija

6

 (3)

 

 

Francija

6

 (3)

 

 

Združeno kraljestvo

6

 (3)

 

 

Drugo

3

 (3)

 

 

EU

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Cona:

Vode EU cone III

(USK/03-C.)

Danska

12

 

 

 

Švedska

6

 

 

 

Nemčija

6

 

 

 

EU

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Cona:

Vode EU cone IV

(USK/04-C.)

Danska

53

 

 

 

Nemčija

16

 

 

 

Francija

37

 

 

 

Švedska

5

 

 

 

Združeno kraljestvo

80

 

 

 

Drugo

5

 (4)

 

 

EU

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con V, VI in VII

(USK/567EI.)

Nemčija

4

 (6)

 

 

Španija

14

 (6)

 

 

Francija

165

 (6)

 

 

Irska

16

 (6)

 

 

Združeno kraljestvo

80

 (6)

 

 

Drugo

4

 (5)  (6)

 

 

EU

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Cona:

Norveške vode cone IV

(USK/4-N.)

Belgija

0

 (7)

 

 

Danska

0

 (7)

 

 

Nemčija

0

 (7)

 

 

Francija

0

 (7)

 

 

Nizozemska

0

 (7)

 

 

Združeno kraljestvo

0

 (7)

 

 

EU

0

 (7)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

atlantski sled (8)

Clupea harengus

Cona:

IIIa

(HER/03A.)

Danska

10 147

 (9)

 

 

Nemčija

163

 (9)

 

 

Švedska

10 614

 (9)

 

 

EU

20 924

 (9)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

atlantski sled (10)

Clupea harengus

Cona:

EU vode cone IV severno od 53° 30' S

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danska

15 259

 (11)

 

 

Nemčija

9 595

 (11)

 

 

Francija

6 547

 (11)

 

 

Nizozemska

14 637

 (11)

 

 

Švedska

1 131

 (11)

 

 

Združeno kraljestvo

16 429

 (11)

 

 

EU

63 598

 (11)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

Norveške vode južno od 62° S

(HER/04-N.)

Švedska

0

 (12)  (13)

 

 

EU

0

 (13)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 (13)

 


Vrsta:

atlantski sled (14)

Clupea harengus

Cona:

Prilov v coni IIIa

(HER/03A-BC)

Danska

4 652

 (15)

 

 

Nemčija

42

 (15)

 

 

Švedska

748

 (15)

 

 

EU

5 442

 (15)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

atlantski sled (16)

Clupea harengus

Cona:

Prilov v vodah EU con IIa in IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgija

51

 (17)

 

 

Danska

9 948

 (17)

 

 

Nemčija

51

 (17)

 

 

Francija

51

 (17)

 

 

Nizozemska

51

 (17)

 

 

Švedska

49

 (17)

 

 

Združeno kraljestvo

189

 (17)

 

 

EU

10 390

 (17)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

atlantski sled (18)

Clupea harengus

Cona:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D)

Belgija

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danska

218

 (20)  (21)

 

 

Nemčija

137

 (20)  (21)

 

 

Francija

3 550

 (20)  (21)

 

 

Nizozemska

5 557

 (20)  (21)

 

 

Združeno kraljestvo

1 242

 (20)  (21)

 

 

EU

15 319

 (21)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

EU in mednarodne vode Vb, VIb in VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Nemčija

1 533

 (23)

 

 

Francija

290

 (23)

 

 

Irska

2 072

 (23)

 

 

Nizozemska

1 533

 (23)

 

 

Združeno kraljestvo

8 287

 (23)

 

 

EU

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIb; VIIcc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irska

6 774

 

 

 

Nizozemska

677

 

 

 

EU

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Združeno kraljestvo

720

 

 

 

EU

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIa (26)

(HER/07A/MM.)

Irska

1 250

 

 

 

Združeno kraljestvo

3 550

 

 

 

EU

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIe in VIIf

(HER/7EF.)

Francija

500

 

 

 

Združeno kraljestvo

500

 

 

 

EU

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)in VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Nemčija

113

 

 

 

Francija

627

 

 

 

Irska

8 770

 

 

 

Nizozemska

627

 

 

 

Združeno kraljestvo

13

 

 

 

EU

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Cona:

VIII

(ANE/08.)

Španija

6 300

 

 

 

Francija

700

 

 

 

EU

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Cona:

IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španija

3 826

 

 

 

Portugalska

4 174

 

 

 

EU

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

7

 (28)  (29)

 

 

Danska

2 140

 (28)  (29)

 

 

Nemčija

54

 (28)  (29)

 

 

Nizozemska

13

 (28)  (29)

 

 

Švedska

374

 (28)  (29)

 

 

EU

2 588

 (29)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

234

 

 

 

Nemčija

5

 

 

 

Švedska

140

 

 

 

EU

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

vode EU con IIa in IV; del cone IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgija

553

 (30)  (31)

 

 

Danska

3 178

 (30)  (31)

 

 

Nemčija

2 015

 (30)  (31)

 

 

Francija

683

 (30)  (31)

 

 

Nizozemska

1 796

 (30)  (31)

 

 

Švedska

21

 (30)  (31)

 

 

Združeno kraljestvo

7 290

 (30)  (31)

 

 

EU

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

Norveške vode južno od 62° S

(COD/04-N.)

Švedska

0

 (32)  (33)

 

 

EU

0

 (33)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

Vib, EU in mednarodne vode cone Vb zahodno od 12° 00 Z ter con XII in XIV

(COD/561214)

Belgija

0

 

 

 

Nemčija

1

 

 

 

Francija

13

 

 

 

Irska

18

 

 

 

Združeno kraljestvo

48

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

VIa; EU in mednarodne vode cone Vb vzhodno od 12° 00 Z

(COD/5B6A-C)

Belgija

0

 

 

 

Nemčija

4

 

 

 

Francija

38

 

 

 

Irska

53

 

 

 

Združeno kraljestvo

145

 

 

 

EU

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

VIIa

(COD/07A.)

Belgija

9

 

 

 

Francija

25

 

 

 

Irska

444

 

 

 

Nizozemska

2

 

 

 

Združeno kraljestvo

194

 

 

 

EU

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

167

 

 

 

Francija

2 735

 

 

 

Irska

825

 

 

 

Nizozemska

1

 

 

 

Združeno kraljestvo

295

 

 

 

EU

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Cona:

VIId

(COD/07D.)

Belgija

47

 (34)  (35)

 

 

Francija

916

 (34)  (35)

 

 

Nizozemska

27

 (34)  (35)

 

 

Združeno kraljestvo

101

 (34)  (35)

 

 

EU

1 091

 (35)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

atlantski morski pes

Lamna nasus

Cona:

Vode EU con III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XII

(POR/3-12)

Danska

0

 

 

 

Francija

0

 

 

 

Nemčija

0

 

 

 

Irska

0

 

 

 

Španija

0

 

 

 

Združeno kraljestvo

0

 

 

 

EU

0

 

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

vode EU con IIa in IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

5

 

 

 

Danska

5

 

 

 

Nemčija

5

 

 

 

Francija

29

 

 

 

Nizozemska

23

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 690

 

 

 

EU

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(LEZ/561 214)

Španija

350

 

 

 

Francija

1 364

 

 

 

Irska

399

 

 

 

Združeno kraljestvo

966

 

 

 

EU

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VII

(LEZ/07.)

Belgija

494

 

 

 

Španija

5 490

 

 

 

Francija

6 663

 

 

 

Irska

3 029

 

 

 

Združeno kraljestvo

2 624

 

 

 

EU

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Španija

1 176

 

 

 

Francija

949

 

 

 

EU

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VIIIc, IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španija

1 188

 

 

 

Francija

59

 

 

 

Portugalska

40

 

 

 

EU

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Vrsta:

limanda in iverka

Limanda limanda in Platichthys flesus

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(D/F/2AC4-C)

Belgija

513

 

 

 

Danska

1 927

 

 

 

Nemčija

2 890

 

 

 

Francija

200

 

 

 

Nizozemska

11 654

 

 

 

Švedska

6

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 620

 

 

 

EU

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Cona:

Vode Eu con IIa in IV

(ANF/2AC4-C)

Belgija

401

 (36)

 

 

Danska

884

 (36)

 

 

Nemčija

432

 (36)

 

 

Francija

82

 (36)

 

 

Nizozemska

303

 (36)

 

 

Švedska

10

 (36)

 

 

Združeno kraljestvo

9 233

 (36)

 

 

EU

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Cona:

Norveške vode cone IV

(ANF/04-N.)

Belgija

0

 (37)

 

 

Danska

0

 (37)

 

 

Nemčija

0

 (37)

 

 

Nizozemska

0

 (37)

 

 

Združeno kraljestvo

0

 (37)

 

 

EU

0

 (37)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(ANF/561214)

Belgija

200

 

 

 

Nemčija

228

 

 

 

Španija

214

 

 

 

Francija

2 462

 

 

 

Irska

557

 

 

 

Nizozemska

193

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 713

 

 

 

EU

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Cona:

VII

(ANF/07.)

Belgija

2 984

 (38)

 

 

Nemčija

333

 (38)

 

 

Španija

1 186

 (38)

 

 

Francija

19 149

 (38)

 

 

Irska

2 447

 (38)

 

 

Nizozemska

386

 (38)

 

 

Združeno kraljestvo

5 807

 (38)

 

 

EU

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Španija

1 387

 

 

 

Francija

7 721

 

 

 

EU

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Cona:

VIIIc, IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španija

1 247

 

 

 

Francija

1

 

 

 

Portugalska

248

 

 

 

EU

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IIIa; vode EU con IIIb, IIIc in IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgija

7

 (40)

 

 

Danska

1 213

 (40)

 

 

Nemčija

77

 (40)

 

 

Nizozemska

1

 (40)

 

 

Švedska

143

 (40)

 

 

EU

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

vode EU con IIa in IV

(HAD/2AC4.)

Belgija

225

 (42)

 

 

Danska

1 549

 (42)

 

 

Nemčija

986

 (42)

 

 

Francija

1 718

 (42)

 

 

Nizozemska

169

 (42)

 

 

Švedska

109

 (42)

 

 

Združeno kraljestvo

16 485

 (42)

 

 

EU

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

Norveške vode južno od 62° S

(HAD/04-N.)

Švedska

0

 (43)  (44)

 

 

EU

0

 (44)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con VIb, XII in XIV

(HAD/6B1214)

Belgija

11

 

 

 

Nemčija

13

 

 

 

Francija

551

 

 

 

Irska

393

 

 

 

Združeno kraljestvo

4 029

 

 

 

EU

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con Vb in VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgija

3

 

 

 

Nemčija

4

 

 

 

Francija

147

 

 

 

Irska

438

 

 

 

Združeno kraljestvo

2 081

 

 

 

EU

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

VIIb–k, VIII, IX in X; vode EU cone CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

129

 

 

 

Francija

7 719

 

 

 

Irska

2 573

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 158

 

 

 

EU

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgija

23

 

 

 

Francija

103

 

 

 

Irska

617

 

 

 

Združeno kraljestvo

681

 

 

 

EU

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danska

151

 (46)

 

 

Nizozemska

1

 (46)

 

 

Švedska

16

 (46)

 

 

EU

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

vode EU con IIa in IV

(WHG/2AC4.)

Belgija

250

 (48)  (49)

 

 

Danska

1 082

 (48)  (49)

 

 

Nemčija

282

 (48)  (49)

 

 

Francija

1 627

 (48)  (49)

 

 

Nizozemska

626

 (48)  (49)

 

 

Švedska

1

 (48)  (49)

 

 

Združeno kraljestvo

4 317

 (48)  (49)

 

 

EU

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(WHG/561 214)

Nemčija

3

 

 

 

Francija

53

 

 

 

Irska

129

 

 

 

Združeno kraljestvo

246

 

 

 

EU

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgija

0

 

 

 

Francija

5

 

 

 

Irska

91

 

 

 

Nizozemska

0

 

 

 

Združeno kraljestvo

61

 

 

 

EU

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh in VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgija

133

 

 

 

Francija

8 180

 

 

 

Irska

4 565

 

 

 

Nizozemska

66

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 463

 

 

 

EU

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIII

(WHG/08.)

Španija

1 296

 

 

 

Francija

1 944

 

 

 

EU

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Cona:

IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalska

588

 

 

 

EU

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Vrsta:

mol in polak

Merlangius merlangus in Pollachius pollachius

Cona:

Norveške vode južno od 62° S

(W/P/04-N.)

Švedska

0

 (50)  (51)

 

 

EU

0

 (51)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Cona:

IIIa; vode EU con IIIb, IIIc in IIId

(HKE/3A/BCD)

Danska

1 531

 

 

 

Švedska

130

 

 

 

EU

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(HKE/2AC4-C)

Belgija

28

 

 

 

Danska

1 119

 

 

 

Nemčija

128

 

 

 

Francija

248

 

 

 

Nizozemska

64

 

 

 

Združeno kraljestvo

348

 

 

 

EU

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VI in VII; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(HKE/571214)

Belgija

284

 (54)

 

 

Španija

9 109

 

 

 

Francija

14 067

 (54)

 

 

Irska

1 704

 

 

 

Nizozemska

183

 (54)

 

 

Združeno kraljestvo

5 553

 (54)

 

 

EU

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Posebni pogoj:

V mejah omenjenih kvot se v naslednjih conah ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgija

37

Španija

1 469

Francija

1 469

Irska

184

Nizozemska

18

Združeno kraljestvo

827

EU

4 004


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgija

9

 (56)

 

 

Španija

6 341

 

 

 

Francija

14 241

 

 

 

Nizozemska

18

 (56)

 

 

EU

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Posebni pogoj:

V mejah omenjenih kvot se v naslednjih conah ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

1 837

Francija

3 305

Nizozemska

6

EU

5 150


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VIIIc, IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španija

5 952

 

 

 

Francija

571

 

 

 

Portugalska

2 777

 

 

 

EU

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

Norveške con II in IV

(WHB/4AB-N.)

Danska

0

 (58)

 

 

Združeno kraljestvo

0

 (58)

 

 

EU

0

 (58)

 

 

TAC

Ni pomembno

 

 


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

EU in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

(WHB/1X14)

Danska

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Nemčija

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Španija

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Francija

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irska

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Nizozemska

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugalska

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Švedska

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Združeno kraljestvo

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

EU

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

VIIIc, IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španija

7 881

 (62)

 

 

Portugalska

1 970

 (62)

 

 

EU

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

Vode EU con II, IVa, V, VI severno od 56° 30' S in VII zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Vrsta:

rdeči jezik in sivi jezik

Microstomus kitt in Glyptocephalus cynoglossus

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(L/W/2AC4-C)

Belgija

353

 

 

 

Danska

973

 

 

 

Nemčija

125

 

 

 

Francija

266

 

 

 

Nizozemska

810

 

 

 

Švedska

11

 

 

 

Združeno kraljestvo

3 983

 

 

 

EU

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con VI, VII

(BLI/67-)

Nemčija

21

 (68)

 

 

Estonija

3

 (68)

 

 

Španija

67

 (68)

 

 

Francija

1 536

 (68)

 

 

Irska

6

 (68)

 

 

Litva

1

 (68)

 

 

Poljska

1

 (68)

 

 

Združeno kraljestvo

391

 (68)

 

 

Drugo

6

 (67)  (68)

 

 

EU

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Vrsta:

leng

Molva molva

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con I in II

(LIN/1/2.)

Danska

8

 

 

 

Nemčija

8

 

 

 

Francija

8

 

 

 

Združeno kraljestvo

8

 

 

 

Drugi

4

 (69)

 

 

EU

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Vrsta:

leng

Molva molva

Cona:

IIIa; vode EU con IIIb, IIIc in IIId

(LIN/03.)

Belgija

7

 (70)

 

 

Danska

51

 

 

 

Nemčija

7

 (70)

 

 

Švedska

20

 

 

 

Združeno kraljestvo

7

 (70)

 

 

EU

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Vrsta:

leng

Molva molva

Cona:

Vode EU cone IV

(LIN/04)

Belgija

16

 

 

 

Danska

243

 

 

 

Nemčija

150

 

 

 

Francija

135

 

 

 

Nizozemska

5

 

 

 

Švedska

10

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 869

 

 

 

EU

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Vrsta:

leng

Molva molva

Cona:

Vode EU in mednarodne vode cone V

(LIN/05.)

Belgija

10

 

 

 

Danska

6

 

 

 

Nemčija

6

 

 

 

Francija

6

 

 

 

Združeno kraljestvo

6

 

 

 

EU

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Vrsta:

leng

Molva molva

Cona:

Vode EU in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

(LIN/6X14.)

Belgija

26

 (71)

 

 

Danska

5

 (71)

 

 

Nemčija

95

 (71)

 

 

Španija

1 930

 (71)

 

 

Francija

2 057

 (71)

 

 

Irska

516

 (71)

 

 

Portugalska

5

 (71)

 

 

Združeno kraljestvo

2 369

 (71)

 

 

EU

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Vrsta:

leng

Molva molva

Cona:

Norveške vode cone IV

(LIN/04-N.)

Belgija

0

 (72)

 

 

Danska

0

 (72)

 

 

Nemčija

0

 (72)

 

 

Francija

0

 (72)

 

 

Nizozemska

0

 (72)

 

 

Združeno kraljestvo

0

 (72)

 

 

EU

0

 (72)

 

 

TAC

Nipomembno.

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IIIa; vode EU con IIIb, IIIc in IIId

(NEP/3A/BCD)

Danska

3 800

 

 

 

Nemčija

11

 (73)

 

 

Švedska

1 359

 

 

 

EU

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(NEP/2AC4-C)

Belgija

1 291

 

 

 

Danska

1 291

 

 

 

Nemčija

19

 

 

 

Francija

38

 

 

 

Nizozemska

665

 

 

 

Združeno kraljestvo

21 384

 

 

 

EU

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

Norveške vode cone IV

(NEP/04-N.)

Danska

0

 (74)

 

 

Nemčija

0

 (74)

 

 

Združeno kraljestvo

0

 (74)

 

 

EU

0

 (74)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb

(NEP/5BC6.)

Španija

33

 

 

 

Francija

130

 

 

 

Irska

217

 

 

 

Združeno kraljestvo

15 677

 

 

 

EU

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VII

(NEP/07.)

Španija

1 346

 

 

 

Francija

5 455

 

 

 

Irska

8 273

 

 

 

Združeno kraljestvo

7 358

 

 

 

EU

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Španija

234

 

 

 

Francija

3 665

 

 

 

EU

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Španija

97

 

 

 

Francija

4

 

 

 

EU

101

 

 

 

TAC

95

 

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španija

84

 

 

 

Portugalska

253

 

 

 

EU

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danska

2 621

 (75)

 

 

Švedska

1 412

 (75)

 

 

EU

4 033

 (75)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(PRA/2AC4-C)

Danska

3 145

 

 

 

Nizozemska

29

 

 

 

Švedska

127

 

 

 

Združeno kraljestvo

932

 

 

 

EU

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

Norveške vode južno od 62° S

(PRA/04-N.)

Danska

0

 (77)

 

 

Švedska

0

 (76)  (77)

 

 

EU

0

 (77)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

bele kozice

Penaeus spp.

Cona:

Vode Francoske Gvajane

(PEN/FGU.)

Francija

4 108

 (78)

 

 

EU

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgija

36

 (79)

 

 

Danska

4 733

 (79)

 

 

Nemčija

24

 (79)

 

 

Nizozemska

910

 (79)

 

 

Švedska

253

 (79)

 

 

EU

5 956

 (79)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danska

1 353

 (80)

 

 

Nemčija

15

 (80)

 

 

Švedska

152

 (80)

 

 

EU

1 520

 (80)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

vode EU con IIa in IV; del cone IIIa, ki ni zajet v Skagerraku in Kattegatu

(PLE/2A3AX4)

Belgija

2 100

 (81)

 

 

Danska

6 824

 (81)

 

 

Nemčija

1 968

 (81)

 

 

Francija

394

 (81)

 

 

Nizozemska

13 123

 (81)

 

 

Združeno kraljestvo

9 711

 (81)

 

 

EU

34 120

 (81)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(PLE/561214)

Francija

10

 

 

 

Irska

280

 

 

 

Združeno kraljestvo

417

 

 

 

EU

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgija

42

 

 

 

Francija

18

 

 

 

Irska

1 063

 

 

 

Nizozemska

13

 

 

 

Združeno kraljestvo

491

 

 

 

EU

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIb in VIIc

(PLE/7BC.)

Francija

16

 

 

 

Irska

64

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIId in VIIe

(PLE/7DE.)

Belgija

699

 

 

 

Francija

2 332

 

 

 

Združeno kraljestvo

1 243

 

 

 

EU

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIf in VIIg

(PLE/7FG.)

Belgija

67

 

 

 

Francija

120

 

 

 

Irska

201

 

 

 

Združeno kraljestvo

63

 

 

 

EU

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIh, VIIj in VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgija

7

 

 

 

Francija

14

 

 

 

Irska

156

 

 

 

Nizozemska

27

 

 

 

Združeno kraljestvo

14

 

 

 

EU

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIII, IX in X; vode EU cone CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španija

67

 

 

 

Francija

269

 

 

 

Portugalska

67

 

 

 

EU

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(POL/561214)

Španija

6

 

 

 

Francija

194

 

 

 

Irska

57

 

 

 

Združeno kraljestvo

148

 

 

 

EU

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Cona:

VII

(POL/07.)

Belgija

428

 

 

 

Španija

26

 

 

 

Francija

9 864

 

 

 

Irska

1 051

 

 

 

Združeno kraljestvo

2 401

 

 

 

EU

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(POL/8ABDE.)

Španija

257

 

 

 

Francija

1 255

 

 

 

EU

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Cona:

VIIIc

(POL/08C.)

Španija

212

 

 

 

Francija

24

 

 

 

EU

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Cona:

IX in X; vode EU cone CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španija

278

 

 

 

Portugalska

10

 

 

 

EU

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Cona:

IIIa; vode EU con IIa, IIIb, IIIc, IIId in IV

(POK/2A34.)

Belgija

29

 (82)

 

 

Danska

3 394

 (82)

 

 

Nemčija

8 572

 (82)

 

 

Francija

20 172

 (82)

 

 

Nizozemska

86

 (82)

 

 

Švedska

466

 (82)

 

 

Združeno kraljestvo

6 572

 (82)

 

 

EU

39 291

 (82)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Cona:

VI; vode EU in mednarodne vode cone Vb; vode EU in mednarodne vode con XII in XIV

(POK/561214)

Nemčija

621

 (83)

 

 

Francija

6 163

 (83)

 

 

Irska

206

 (83)

 

 

Združeno kraljestvo

1 503

 (83)

 

 

EU

8 493

 (83)

 

 

TAC

Ni določeno.

 

 


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Cona:

Norveške vode južno od 62° S

(POK/04-N.)

Švedska

0

 (84)  (85)

 

 

EU

0

 (85)

 

 

TAC

Ni pomembno.

 

 


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Cona:

VII, VIII, IX in X; ter vode EU cone CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgija

6

 

 

 

Francija

1 428

 

 

 

Irska

1 525

 

 

 

Združeno kraljestvo

452

 

 

 

EU

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Vrsta:

romb in gladki romb

Psetta maxima in Scopthalmus rhombus

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(T/B/2AC4-C)

Belgija

347

 

 

 

Danska

742

 

 

 

Nemčija

189

 

 

 

Francija

89

 

 

 

Nizozemska

2 633

 

 

 

Švedska

5

 

 

 

Združeno kraljestvo

732

 

 

 

EU

4 737

 

 

 

TAC

4 737

 

 


Vrsta:

raže

Rajidae

Cona:

Vode EU con IIa in IV

(SRX/2AC4-C)

Belgija

235

 (86)  (87)  (88)

 

 

Danska

9

 (86)  (87)  (88)

 

 

Nemčija

12

 (86)  (87)  (88)